SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Podzakonski akti, Bosna i Hercegovina

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza u pisanoj formi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 71/21 19.11.2021 carinska deklaracija,prevoz
Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 70/21 16.11.2021 dizel,gorivo,putarina
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza sistemom elektronske razmjene podataka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 68/21 09.11.2021 carina,carinska deklaracija
Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2022. godinu Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 67/21 05.11.2021 akcize,akcize na duhan,duhan
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 62/21 08.10.2021 SG BiH 03/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 akcize,pravilnik
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2021. godine do 31. decembra 2021. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 60/21 28.09.2021
Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 49/21 03.08.2021 SG BiH 21/20, SG BiH 54/19, SG BiH 13/19 carinska politika,odluka
Pravilnik o CEMT dozvolama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/21 27.07.2021 CEMT,dozvole
Uputstvo o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 rezervni postuak
Uputstvo o ovlaštenom pošiljaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o ovlaštenom primaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o upotrebi osiguranja u postupku provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 prevoz,osiguranje
Uputstvo za provođenje postupka provjere i zaključenja postupka provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 prevoz,provjera
Uputstvo o provozu robe fiksnim prijevoznim instalacijama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o pojednostavljenom postupku provoza robe željeznicom BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 33/21 01.06.2021 uputstvo,elektronski potpis
Odluka o izmjeni Odluke o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/21 13.04.2021 SG BiH 88/18, SG BiH 64/18 registar računa
Uputstvo o dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/21 13.04.2021 SG BiH 30/18, SG BiH 22/17, SG BiH 57/09 carinski postupak,poštanski promet
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 16/21 16.03.2021 SG BiH 74/18, SG BiH 12/18, SG BiH 46/12 vozač,motorna vozila,pravilnik Utorak, 16. 3. 2021. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 16 - Strana 33 MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 300 Na osnovu člana 252. tačka 13), a u vezi sa članom 177. stav (10) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa tijelima nadležnim za obrazovanje, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA Član 1. U Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 46/12, 12/18 i 74/18), u članu 3. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana kandidat može pristupiti osposobljavanju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i prve pomoći najranije tri mjeseca prije navršenih godina života propisanih Zakonom za stjecanje prava upravljanja za pojedine kategorije i potkategorije motornih vozila.". Član 2. U članu 6. stav (7) mijenja se i glasi: "(7) Ukoliko se utvrdi da kandidat nije prisustvovao osposobljavanju u predviđenom trajanju, a izdata mu je potvrda o uspješno završenom osposobljavanju, nadležno tijelo će odbiti prijem njegove prijave za polaganje ispita, osim u slučajevima definisanim u članu 7a).". Član 3. U članu 11. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju B traje 10 nastavnih časova ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje motornim vozilom sa automatskim mjenjačem, odnosno ukoliko je u vozačkoj dozvoli u rubrici "Napomena" upisan izraz "Automatski prijenos"." Dosadašnji st. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) i (15) postaju st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) i (16).". Član 4. U članu 15. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Predavač teoretske nastave obavezan je u Dnevnik o izvođenju nastave iz propisa o sigurnosti prometa na cestama prije početka nastavnog časa upisati: vrijeme izvođenja nastavnog časa, temu nastavnog časa i odsutne kandidate.". U članu 15. stav (5) se briše. Dosadašnji stav (6) postaje stav (5). Član 5. U članu 18. stav (2) riječi: "od strane nadležnog tijela" zamjenjuju se riječima: "od strane tijela entiteta, kantona i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnog za obrazovanje.". Član 6. U članu 19. iza stava (3) dodaju se novi st. (4), (5) i (6) koji glase: "(4) Nadležno tijelo izdaje odobrenje iz stava (1) ovog člana. Ispunjenost uvjeta za izdavanje odobrenja iz stava (1) ovog člana komisijski utvrđuje nadležno tijelo, a odobrenjem se utvrđuje i maksimalni broj kandidata u jednoj grupi sa kojima se može izvoditi nastava iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama sa aspekta raspoloživog učioničkog prostora. (5) Autoškola je dužna sve vrijeme važenja odobrenja ispunjavati uvjete iz odobrenja. (6) Nadležno tijelo je, putem stručnog tijela iz člana 30. ovog pravilnika, dužno kontinuirano, a najmanje jednom u toku godine provjeriti da li autoškola i dalje ispunjava uvjete iz odobrenja.". Član 7. (1) U članu 20. u stavu (1) tačka l) mijenja se i glasi: "l) ima nastavni plan i program osposobljavanja kandidata za vozače.". (2) U članu 20. u stavu (3) riječi: "u radnom odnosu zasnovanom u skladu sa važećim zakonodavstvom" zamjenjuju se riječima "u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom". Član 8. (1) U članu 21. stav (1) tačka b) mijenja se i glasi: "b) ima instruktora vožnje koji je u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Ukoliko autoškola ima više instruktora vožnje, treći i svaki naredni instruktor vožnje može biti zaposlen sa nepunim radnim vremenom.". (2) U članu 21. u stavu (1) iza tačke e) umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju nove tač. f), g), h) i i) koje glase: "f) ima šeme ili makete prometnih znakova i oznaka na kolovozu, g) ima šeme ili druga nastavna sredstva za upoznavanje kandidata vozača sa uređajima i opremom na vozilima koji su od posebnog značaja za sigurnost prometa, h) ima primjerak teksta Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i svih pravilnika donesenih na osnovu njega, i) ima stručnu literaturu.". (3) U članu 21. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) U svrhu poboljšanja kvalitete nastave može se koristiti i savremeni simulator vožnje.". Član 9. (1) U članu 26. u stavu (1) u tački b) riječi "ne starija od 12 godina" zamjenjuju se riječima: "sa ručnim ili automatskim mjenjačem".". (2) U članu 26. u stavu (1) u tački e) iza riječi "2500 kg" dodaju se riječi ", i koje ima zatvoreni tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili "cerada") čija je širina najmanje ista kao širina kabine vozila i pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka najmanje na istoj visini kao najviša tačka kabine motornog vozila". Član 10. U članu 27. st. (2), (3) i (4) se brišu. Član 11. U članu 30. u stavu (1) riječi: "organi nadležni za obrazovanje" zamjenjuju se riječima: "nadležno tijelo". U članu 30. u stavu (2) tač. b) i c) se mijenjaju i glase: "b) ispunjenost uvjeta u pogledu čl. 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. c) provođenje čl. 6., 7., 7a., 8., 9., 10. i 11.". Član 12. Član 32. se briše. Član 13. U članu 33. iza broja "12" dodaje se zarez i brojevi: "i 74/18". Član 14. Član 33a) mijenja se i glasi: Broj 16 - Strana 34 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 16. 3. 2021. "33a) (Prijelazne odredbe) Autoškole koje posjeduju odobrenje za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, odnosno iz upravljanja motornim vozilom dužne su da ispune uvjete iz člana 20. i 21. ovog pravilnika, počevši od 1. maja 2021. godine." Član 15. U Prilogu broj 1 u poglavlju III "Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom", u tačkama C), D) i E) na kraju teksta dodaje sljedeći tekst: " - Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tokom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.". Član 16. Prilog broj 4. mijenja se i čini dio ovog pravilnika. Član 17. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-05-02-2-658/21 10. marta 2021. godine Sarajevo Ministar Dr. Vojin Mitrović, s. r. Utorak, 16. 3. 2021. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 16 - Strana 35
Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 03/21 15.01.2021 SG BiH 62/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 pravilnik,akcize,primjena,izmjena PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17 i 4/18), u članu 3. stav (1) tačke a) i b) mijenjaju se i glase: "a) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013g/l koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 50 00CT BiH," "b) goriva za mlazne motore benzinskog tipa, koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 12 70 00 CT BiH," Član 2. U članu 4. stav (1) u tački b) tarifne oznake "2710 20 15 00" i "2710 20 17 00" zamjenjuju se tarifnom oznakom "2710 20 16 00". Član 3. U članu 8. stav (1) u tački b) tarifne oznake "2202 90 91 00", "2202 90 95 00" i "2202 90 99 00" zamjenjuju se tarifnim oznakama "2202 99 91 00", "2202 99 95 00" i "2202 99 99 00". U stavu (1) u tački c) tarifna oznaka "2202 90 10 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2202 99 19 00". Član 4. U članu 9. stav (1) u tački c) tarifna oznaka "2208 20 40 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2208 20 69 00". U stavu (3) u tački a) tarifne oznake "ex 2208 20 29 10" i "ex 2208 20 89 10" zamjenjuju se tarifnim oznakama "ex 2208 20 28 10" i "ex 2208 20 88 10". U stavu (3) u tački c) tarifna oznaka "2208 20 40 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2208 20 88 00". Član 5. U članu 10. stav (1) u tački a) tarifna oznaka "2202 90 10 00" zamjenjuju se tarifnom oznakom "2202 91 00 00". Član 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Uputstvo o dopuni Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 03/21 15.01.2021 SG BiH 21/20, SG BiH 43/19 carinske prijave,zbirne prijave,šifre,uputstvo,carina UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE Član 1. U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave (''Službeni glasnik BiH'', br. 43/19 i 21/20) u Prilogu 2. (Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) ovog uputstva vrši se dopuna kako glasi: U Šifarniku ''19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44'', iza rednog broja 142. dodaju se novi redni brojevi 143. do 146. koji glase: ''143. Dozvola za izvoz robe dvojne namjene(8) DUEX 144. Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene (International Import Certificate)(9) DUIM 145. Dozvola za tranzit robe dvojne namjene(10) DUTR 146. Potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine STK'' Legenda: (8) Šifra "DUEX": iz polja 44 izvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 10, 21, 23 i 31 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene. (9) Šifra ''DUIM'': iz polja 44 uvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 02, 40, 42, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 71, 78, 91 i 93 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene. Napomene: 1. Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene, shodno članu 17. stav (3) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene (''Službeni glasnik BiH'', broj 53/16), obavezno se prilaže uz uvoznu carinsku prijavu ako se radi o uvozu hemikalija, radioaktivnih materija, eksplozivnih materija ili drugoj robi koja ima opasna svojstva, a čije je korištenje uređeno posebnim zakonskim propisima. U drugim slučajevima uvoza robe dvojne namjene ovaj certifikat se prilaže ako je isti, od strane nadležnog organa, izdat uvozniku na njegov zahtjev. 2. Ako uz carinsku prijavu nije Петак, 15. 1. 2021. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 3 - Страна 9 priložen navedeni certifikat u slučajevima uvoza robe dvojne namjene za koju nije obavezan, tada se u uvoznoj carinskoj prijavi u poljе 44 (dodatni ekran ''Priloženi dokumenti'') pod šifrom ''DUIM'' upisuju riječi ''Roba dvojne namjene''. (10) Šifra ''DUTR'': iz polja 44 carinske prijave za postupak provoza koristi se samo u slučaju tranzita robe dvojne namjene. Napomena: Shodno članu 3. tačka k) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene, tranzit je carinskim propisima uređen carinski postupak prema kojem roba dvojne namjene koja nije iz Bosne i Hercegovine tranzitira preko carinskog područja Bosne i Hercegovine, kopnenim, vodenim, vazdušnim ili kombiniranim prijevozom, sa ili bez pretovara, sa odredištem izvan Bosne i Hercegovine. Pretovar podrazumijeva istovar, ponovni utovar ili promjenu sredstva prometa na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2021. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 01/21 08.01.2021 carinske stope,suspenzija,roba novembra 2020. godine, donijelo je ODLUKU O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2021. GODINE Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2021. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), (u daljem tekstu: "tarifne suspenzije"). Član 2. (Spisak roba) (1) Robe koje će se do 31.12.2021. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. (2) Robe iz stava (1) ovog člana i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti do 31.12.2021. godine su, kako slijedi: RB Tarifna oznaka Naziv Carinska stopa % 1 1518 00 95 00 Nejestive mješavine ili dodaci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije 0 2 2002 90 91 00 Paradajz, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini; ostali, u originalnim pakovanjima neto-mase veće od 1 kg 0 3 2804 69 00 00 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali; silicij; ostali 2,5 4 2815 12 00 00 Natrijev hidroksid (kaustična soda); u vodenom rastvoru (natrijeva lužina ili tečna soda) 0 5 2901 10 00 00 Aciklički ugljеnvodonici; zasićeni 0 6 3701 30 00 00 Ostale ploče i filmovi, čija je jedna stranica veća od 255 mm 5 Petak, 8. 1. 2021. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 1 - Strana 37 7 3901 90 80 00 Polimeri etilena, u primarnim oblicima; ostalo 3,5 8 3904 10 00 00 Poli(vinil hlorid), nepomiješan sa drugim materijama 2,5 9 3920 10 25 00 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinirane sa drugim materijalima; od polimera etilena; ostalo 6,5 10 3926 90 97 00 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914; ostalo 7 11 4016 93 00 00 Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume; zaptivci, podlošci i ostali proizvodi za zaptivanje 2,5 12 4104 41 51 00 Štavljene ili "crust" goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, bez dlake, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađivane; u suhom stanju (crust); goveđe; cijele kože ukupne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 1 13 4107 12 91 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust–obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; cijele kože; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 1 14 4107 92 10 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust–obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; ostale, uključujući bočne dijelove; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 4 15 4205 00 90 00 Ostali proizvodi od kože ili od vještačke kože; vrsta koje se koriste u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za drugu tehničku upotrebu; ostali 3 16 4412 33 00 00 Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi od drveta; ostale šperploče koje se sastoje samo od drvnih listova (osim od bambusa) pojedinačne debljine sloja ne veće od 6 mm; ostale, sa najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogoričnog drveta vrsta joha (Alnus spp.), jasen (Fraxinus spp.), bukva (Fagus spp.), breza (Betula spp.), trešnja (Prunus spp.), kesten (Castanea spp.), brijest (Ulmus spp.), eukaliptus (Eucalyptus spp.), karija (američki orah) (Carya spp.), divlji kesten (Aesculus spp.), lipa (Tilia spp.), javor (Acer spp.), hrast (Quercus spp.), platana (Platanus spp.), topola i jasika (Populus spp.), bagrem (Robinia spp.), tulipanovac (Liriodendron spp.) ili orah (Juglans spp.) 3 17 5205 24 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jednonitna pređa, od češljanih vlakana, finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80) 4 18 5208 33 00 00 Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85% ili većeg, mase ne veće od 200 g/m²: obojene; tronitnog ili četveronitnog keper prepleta, uključujući ukršteni keper 5 19 5211 32 00 00 Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka manjeg od 85%, u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili 5 sintetičkim vlaknima, mase veće od 200 g/m²; obojene; tronitnog ili četveronitnog keper prepleta, uključujući ukršteni keper 20 5401 10 14 00 Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, od sintetičkih filamenata, nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jezgrasta pređa ("core yarn"); ostali 4 21 5401 10 16 00 Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; od sintetičkih filamenata; nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; ostali; teksturisana pređa 4 22 5402 33 00 00 Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, teksturirana pređa, od poliestera 4 23 5402 44 00 00 Ostala jednonitna pređa, neupredena ili upredena sa brojem uvoja ne većim od 50 po metru: elastomerna 6 24 5407 10 00 00 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; tkanine od pređe velike čvrstoće, od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera 8 25 5407 52 00 00 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; ostale tkanine, masenog udjela teksturiranih poliesterskih filamenata 85% ili većeg; obojene 5 26 5408 22 90 00 Tkanine od vještačke filament pređe, ostale tkanine, masenog udjela vještačkih filamenata, traka ili sličnih proizvoda 85% ili većeg; obojene; ostale 5 27 5504 10 00 00 Vještačka vlakna rezana, nevlačena, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje; od viskoznog rajona 3 28 5515 11 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana; od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa rezanim vlaknima od viskoznog rajona; ostale 8 29 5515 12 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana: od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili sintetičkim filamentima; ostale 5 30 5516 14 00 00 Tkanine od rezanih vještačkih vlakana; masenog udjela rezanih vještačkih vlakana 85% ili većeg; štampane 8 31 5806 32 90 00 Ostale uske tkanine; od vještačkih ili sintetičkih vlakana; ostale 7,5 32 5903 10 10 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli(vinil hloridom); impregnirani 8 33 5903 10 90 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli(vinil hloridom); premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani 8 34 5903 90 91 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; ostali; premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani; sa celuloznim derivatima ili drugim plastičnim masama, sa licem od tekstilnog materijala 8 Broj 1 - Strana 38 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 8. 1. 2021. 35 6006 22 00 00 Ostali pleteni ili heklani materijali; od pamuka; obojeni 5 36 6006 24 00 00 Ostali pleteni ili heklani materijali; od pamuka; štampani 5 37 6406 10 90 00 Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje; od ostalih materijala 3 38 6406 20 10 00 Dijelovi obuće; vanjski đonovi i pete; od gume 3 39 6406 90 50 00 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenјivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ulošci i drugi izmjenjivi dodaci 3 40 6406 90 90 00 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenјivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ostalo 3 41 7019 12 00 00 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i prozivodi od njih (npr. pređa, tkanina); rovings–predpređa 0 42 7208 51 20 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 15 mm 0 43 7208 51 98 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 10 mm ali ne veće od 15 mm, širine; manje od 2050 mm 0 44 7210 70 80 00 Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni; obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom; ostali 0 45 7403 11 00 00 Rafinirani bakar, u sirovim oblicima; katode i sekcije katoda 0 46 7408 11 00 00 Bakrena žica; od rafiniranog bakra; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm 0 47 7601 10 00 00 Nelegirani aluminij 0 48 7601 20 20 00 Legure aluminija; ploče i poluge 0 49 7605 11 00 00 Žica od aluminija; od nelegiranog aluminija; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm 0 50 8308 10 00 00 Kopče, okovi sa kopčama, spone, šnale, kukice, ušice, rupice i slično, od prostih metala, za odjeću ili odjevne dodatke, obuću, draguljarske predmete, ručne satove, knjige, nadstrešnice, predmete od kože, predmete za putovanje ili sedlarske i ostale gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od prostih metala; biserke (perle) i titrejke (šljokice), od prostih metala; kukice, ušice, rupice 3 51 8308 90 00 00 Kopče, okovi sa kopčama, spone, šnale, kukice, ušice, rupice i slično, od prostih metala, za odjeću ili odjevne dodatke, obuću, draguljarske predmete, ručne satove, knjige, nadstrešnice, predmete od kože, predmete za putovanje ili sedlarske i ostale gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od prostih metala; biserke (perle) i titrejke (šljokice), od prostih metala; ostalo, uključujući dijelove 3 52 ex 8414 90 00 20 Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijski ili recirkulacioni hvatači pare (nape) sa ugrađenim ventilatorom, 1 sa ili bez filtera; dijelovi; za upotrebu u proizvodnji sklopova za automobilske turbokompresore 53 8482 99 00 00 Kuglični ili valjkasti ležaji; dijelovi; ostali 0 54 8504 31 80 00 Ostali transformatori; snage ne veće od 1 kVA; mjerni; ostali 5 55 8504 40 90 00 Еlektrični trаnsformаtori, stаtički pretvаrаči (npr. isprаvljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; statički pretvarači (konvertori); ostali; ostali; ostali 5 56 8504 90 11 00 Еlektrični trаnsformаtori, stаtički pretvаrаči (npr. isprаvljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; dijelovi; od transformatora i prigušnica; feritne jezgre 0 57 8534 00 11 00 Štampani krugovi; samo sa elementima provodnika i kontaktima; višeslojni štampani krugovi 0 58 8536 10 10 00 Osigurači; za struje ne veće od 10 A 3 59 8536 69 90 00 Utikači i utičnice; ostalo 3 60 8536 90 10 00 Ostali aparati; spojni i kontaktni elementi za žice i kablove 0 61 8538 90 99 00 Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 8536 ili 8537; ostalo; 5 62 8544 49 95 00 Ostali električni provodnici; za napon veći od 80 V, ali manji od 1000 V 3,7 63 9405 99 00 00 Dijelovi svjetiljki i drugih rasvjetnih tijela koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; ostali 0 64 9607 19 00 00 Patentni zatvarači; ostali 8 (3) Carinske stope na robe navedene u stavu (2) ovog člana, ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini. (4) Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (2) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta. Član 3. (Preispitivanje Odluke) (1) Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj Odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može dva puta godišnje preispitivati primjenu ove Odluke, i na osnovu činjenica utvrđenih u tom postupku, na prijedlog Ministarstva, donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bosanskohercegovačke privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih okolnosti ili ekonomskih trendova na tržištu. (2) Ministarstvo prati primjenu ove Odluke. (3) U svrhu praćenja primjene Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 2. ove Odluke.
Odluka o određivanju velikih obaveznika indirektnih poreza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 84/20 25.12.2020 odluka,indirektni porezi za indirektno oporezivanje, donosi ODLUKU O ODREĐIVANJU VELIKIH OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA I Ovom Odlukom određuje se period i propisuju kriteriji za određivanje obveznika indirektnih poreza koji će imati status "velikih obveznika indirektnih poreza". II Status "velikih obveznika indirektnih poreza", za period 2021. godina – 2023. godina, imaju: 1) Obveznici indirektnih poreza čija vrijednost gradivnog poreza na dodanu vrijednost (zbir ulaznog i izlaznog PDV-a) u periodu 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine iznosi 1.500.000,00 KM i više; 2) Banke i drušva za osiguranje, bez obzira na visinu gradivnog poreza na dodanu vrijednost.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana