SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Podzakonski akti, Bosna i Hercegovina, Privredno pravo

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza u pisanoj formi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 71/21 19.11.2021 carinska deklaracija,prevoz
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza sistemom elektronske razmjene podataka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 68/21 09.11.2021 carina,carinska deklaracija
Uputstvo o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 rezervni postuak
Uputstvo o ovlaštenom pošiljaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o ovlaštenom primaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o upotrebi osiguranja u postupku provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 prevoz,osiguranje
Uputstvo za provođenje postupka provjere i zaključenja postupka provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 prevoz,provjera
Uputstvo o provozu robe fiksnim prijevoznim instalacijama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o pojednostavljenom postupku provoza robe željeznicom BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/21 13.04.2021 SG BiH 30/18, SG BiH 22/17, SG BiH 57/09 carinski postupak,poštanski promet
Uputstvo o dopuni Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 03/21 15.01.2021 SG BiH 21/20, SG BiH 43/19 carinske prijave,zbirne prijave,šifre,uputstvo,carina UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE Član 1. U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave (''Službeni glasnik BiH'', br. 43/19 i 21/20) u Prilogu 2. (Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) ovog uputstva vrši se dopuna kako glasi: U Šifarniku ''19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44'', iza rednog broja 142. dodaju se novi redni brojevi 143. do 146. koji glase: ''143. Dozvola za izvoz robe dvojne namjene(8) DUEX 144. Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene (International Import Certificate)(9) DUIM 145. Dozvola za tranzit robe dvojne namjene(10) DUTR 146. Potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine STK'' Legenda: (8) Šifra "DUEX": iz polja 44 izvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 10, 21, 23 i 31 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene. (9) Šifra ''DUIM'': iz polja 44 uvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 02, 40, 42, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 71, 78, 91 i 93 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene. Napomene: 1. Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene, shodno članu 17. stav (3) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene (''Službeni glasnik BiH'', broj 53/16), obavezno se prilaže uz uvoznu carinsku prijavu ako se radi o uvozu hemikalija, radioaktivnih materija, eksplozivnih materija ili drugoj robi koja ima opasna svojstva, a čije je korištenje uređeno posebnim zakonskim propisima. U drugim slučajevima uvoza robe dvojne namjene ovaj certifikat se prilaže ako je isti, od strane nadležnog organa, izdat uvozniku na njegov zahtjev. 2. Ako uz carinsku prijavu nije Петак, 15. 1. 2021. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 3 - Страна 9 priložen navedeni certifikat u slučajevima uvoza robe dvojne namjene za koju nije obavezan, tada se u uvoznoj carinskoj prijavi u poljе 44 (dodatni ekran ''Priloženi dokumenti'') pod šifrom ''DUIM'' upisuju riječi ''Roba dvojne namjene''. (10) Šifra ''DUTR'': iz polja 44 carinske prijave za postupak provoza koristi se samo u slučaju tranzita robe dvojne namjene. Napomena: Shodno članu 3. tačka k) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene, tranzit je carinskim propisima uređen carinski postupak prema kojem roba dvojne namjene koja nije iz Bosne i Hercegovine tranzitira preko carinskog područja Bosne i Hercegovine, kopnenim, vodenim, vazdušnim ili kombiniranim prijevozom, sa ili bez pretovara, sa odredištem izvan Bosne i Hercegovine. Pretovar podrazumijeva istovar, ponovni utovar ili promjenu sredstva prometa na teritoriji Bosne i Hercegovine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana