SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi

U Službenom glasniku BiH, broj: 10/23, od 14.2.2023. godine objavljeno je Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi. Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, odnosno 08.02.2023. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Uputstvom se propisuje procedura odobravanja pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi, provođenje  postupka u graničnom carinskom uredu, podnošenje dopunske carinske deklaracije i druga pitanja u vezi pojednostavljenog postupka po fakturi.

Pojednostavljeni postupak po fakturi je pojednostavljeno prijavljivanje odobrene robe na graničnom prijelazu za odobreni carinski postupak podnošenjem, umjesto redovne carinske deklaracije, fakture koja sadrži sve podatke potrebne za puštanje robe u taj postupak, uz obavezu naknadnog podnošenja dopunske deklaracije u roku određenom u odobrenju.

U pojednostavljenom postupku faktura je pojednostavljena carinska deklaracija u smislu člana 88. stav (1) tačka b) Zakona, na osnovu koje se roba pušta deklarantu, te koja ima istu pravnu valjanost kao prihvatanje carinske deklaracije iz člana 74. Zakona, to jest kao prihvatanje redovne carinske deklaracije za predmetni odobreni carinski postupak. (Član 6. Uputstva)

Članom 7. Uputstva propisano je da se pojednostavljeni postupak po fakturi, pod propisanim uvjetima, odobrava za:
a) postupak izvoza (trajni)
b) postupak puštanja robe u slobodan promet (osim za puštanje robe u slobodan promet: uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i/ili drugih indirektnih poreza po bilo kom osnovu, uz povoljno tarifno postupanje i na osnovu tarifnih kvota) i
c) ponovni izvoz strane robe iz carinskog skladišta tipa C kojom se, pod carinskim nadzorom, snabdijeva (gorivom) zrakoplov za letove na međunarodnim linijama.

Pojednostavljeni postupak po fakturi, za postupke u izvozu i uvozu može se odobriti za robu iz Priloga 1. ovog uputstva.

Članom 9. Uputstva propisane su mjere trgovinske politike i inspekcijska kontrola robe.

Glava II (Članovi 10.-12. Uputstva) propisuje uvjete i kriterije za izdavanje odobrenja za pojednostavljeni postupak po fakturi.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pojednostavljeni postupak po fakturi, mora ispuniti uvjete i kriterije propisane članom 10. Uputstva.

Glava III (Članovi 13.-19. Uputstva) propisuje zahtjev i postupak izdavanja odobrenja za pojednostavljeni postupak po fakturi.

Zahtjev se podnosi Sektoru za carine (Odsjek za pojednostavljene carinske postupke i AEO) u Glavnom uredu Uprave za indirektno oporezivanje.

Zahtjev se podnosi u pisanoj formi na obrascu iz Priloga 2. ovog uputstva, popunjen u skladu sa objašnjenjem datom u tom prilogu. Uz zahtjev, podnosilac zahtjeva podnosi i odgovarajuću dokumentaciju propisanu u članu 13. Uputstva.

Po podnijetom zahtjevu za izdavanje odobrenja za pojednostavljeni postupak po fakturi iz člana 13. ovog uputstva, izdavalac odobrenja donosi i dostavlja podnosiocu zahtjeva odobrenje ili obrazloženo rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja, u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Glava IV (Članovi 20.-23. Uputstva) propisuje praćenje i ponovnu procjenu odobrenja.
Glava V (Članovi 24.-30. Uputstva) propisuje provođenje pojednostavljenog postupka po fakturi.
Glava V (Članovi 31.-35. Uputstva) su prijelazne i završne odredbe.

Nezavršeni pojednostavljeni postupak po fakturi
Pojednostavljeni postupak po fakturi započet po ranijem odobrenju prije dana stupanja na snagu ovog uputstva završava se u skladu sa upustvom iz člana 34. ovog uputstva (Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi ("Službeni glasnik BiH", br. 4/15, 30/15, 67/15, 77/15, 81/16, 6/17, 48/17, 77/17, 81/18, 89/18 i 2/19)), a u roku razduženja određenom tim odobrenjem.

Rješavanje zahtjeva
Zahtjeve za izdavanje odobrenja za pojednostavljeni carinski postupak po fakturi zaprimljene a neriješene do dana stupanja na snagu ovog uputstva rješava izdavalac odobrenja u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona i Odluke i ovim uputstvom.

Prestanak važenja
Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi ("Službeni glasnik BiH", br. 4/15, 30/15, 67/15, 77/15, 81/16, 6/17, 48/17, 77/17, 81/18, 89/18 i 2/19).

Sastavni dio ovog Uputstva čine:
a) Prilog 1. Spisak robe odobrene za pojednostavljeni postupak po fakturi
b) Prilog 2. Zahtjev za izdavanje odobrenja za pojednostavljeni postupak po fakturi
c) Prilog 3. Obrazac za provjeru izmirenja dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi
d) Prilog 4. Obrazac za naknadnu provjeru izmirenja dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi
e) Prilog 5. Ogledni primjer specifikacije faktura kao pojednostavljene carinske deklaracije i prijevoznih sredstava.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana