SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Zakonski akti, Bosna i Hercegovina, Krivično pravo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/21 27.07.2021 SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 68/18 21.09.2018 SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 i 72/13) član 84. mijenja se i glasi: "Član 84. (Pravo svjedoka da ne odgovara na pojedina pitanja) (1) Svjedok ima pravo da ne odgovara na pojedina pitanja kada je vjerovatno da će ga odgovor na ta pitanja izložiti krivičnom gonjenju. (2) Svjedok koji koristi pravo iz stava (1) ovog člana odgovorit će na ta pitanja ako glavni tužilac pismeno izjavi da neće preduzeti krivično gonjenje svjedoka za radnje koje svjedok navede u svom iskazu. Primjerak pismene izjave glavnog tužioca bit će uručen svjedoku. (3) Izjavu iz stava (2) ovog člana glavni tužilac može dati pod uslovom da je iskaz svjedoka važan za dokazivanje da je drugo lice počinilo krivično djelo iz stava (4) ovog člana. (4) Izjavu iz stava (2) ovog člana glavni tužilac može dati u postupku koji se vodi zbog: a) krivičnih djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine, b) krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, c) krivičnih djela terorizma, d) krivičnih djela: izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti; protupravnog lišenja slobode; neovlaštenog prisluškivanja i zvučnog ili optičkog snimanja; povrede slobode opredjeljenja birača; krivotvorenja novca; krivotvorenja vrijednosnih papira; pranja novca; utaje poreza ili prevare; krijumčarenja; organiziranja grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe; carinske prevare; primanja dara i drugih oblika koristi; davanja dara i drugih oblika koristi; primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem; davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem; zloupotrebe položaja ili ovlaštenja; protuzakonitog oslobođenja lica lišenog slobode; pomoći počiniocu poslije učinjenog krivičnog djela; pomoći licu koje je optužio međunarodni krivični sud; sprečavanja dokazivanja; otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka; ometanja pravde; udruživanja radi činjenja krivičnih djela; organiziranog kriminala, e) drugih krivičnih djela za koja se može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna. (5) U izjavi iz stava (2) ovog člana konkretno će se navesti da se odnosi samo na krivično djelo koje je počinio svjedok za koje je zaprijećena kazna iste težine ili manja kazna od one utvrđene za krivično djelo u vezi s kojim se svjedoči ili za koje se vodi postupak i da se ne može odnositi na krivična djela za koja je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina. (6) Sud će rješenjem utvrditi da li je izjava glavnog tužioca iz stava (2) ovog člana u skladu sa st. (4) i (5) ovog člana i odrediti advokata za savjetnika svjedoku za vrijeme saslušanja. (7) Nakon što Sud donese rješenje iz stava (6) ovog člana, glavni tužilac pozvat će svjedoka da dâ svoj iskaz. Prije saslušanja svjedok će dati pismenu izjavu da će kao svjedok u krivičnom postupku dati istinit iskaz i da neće prešutjeti ništa što mu je poznato o krivičnom djelu o kojem daje iskaz i njegovom počiniocu. Broj 65 - Stranica 6 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 21. 9. 2018. (8) Nakon što svjedok dâ iskaz, glavni tužilac donijet će rješenje o imunitetu svjedoka za krivično djelo koje proizlazi iz iskaza svjedoka datog u skladu sa stavom (2) ovog člana. U rješenju će biti naveden činjenični opis i pravna kvalifikacija krivičnog djela za koje se neće preduzeti krivično gonjenje svjedoka. (9) Ako svjedok u toku krivičnog postupka ne postupi u skladu sa stavom (7) ovog člana, glavni tužilac donijet će rješenje s obrazloženjem, kojim se svjedoku uskraćuje davanje imuniteta za krivično djelo na koje se odnosio iskaz svjedoka iz stava (2) ovog člana. Tužilac će uskratiti imunitet i u slučaju da se radnje koje je svjedok naveo u svom iskazu odnose na krivična djela za koja se ne može dati imunitet u smislu st. (4) i (5) ovog člana. U tim slučajevima iskaz svjedoka s odgovorima na pitanja iz stava (1) ovog člana izdvojit će se iz spisa predmeta i čuvati odvojeno, te se ne može koristiti u krivičnom postupku protiv svjedoka. (10) U slučaju da glavni tužilac ne donese rješenje iz stava (8) ovog člana, iskaz svjedoka s odgovorima na pitanja iz stava (1) ovog člana izdvojit će se iz spisa predmeta i čuvati odvojeno, te se ne može koristiti u krivičnom postupku protiv svjedoka. (11) Protiv svjedoka iz stava (2) ovog člana može se preduzeti krivično gonjenje za krivično djelo davanja lažnog iskaza." Član 2. U članu 117. tačka d) mijenja se i glasi: "d) izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti; protupravno lišenje slobode; neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje; povreda slobode opredjeljenja birača; krivotvorenje novca; krivotvorenje vrijednosnih papira; pranje novca; utaja poreza ili prevara; krijumčarenje; organiziranje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe; carinska prevara; primanje dara i drugih oblika koristi; davanje dara i drugih oblika koristi; primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem; davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem; zloupotreba položaja ili ovlaštenja; protuzakonito oslobođenje lica lišenog slobode; pomoć počiniocu poslije učinjenog krivičnog djela; pomoć licu koje je optužio međunarodni krivični sud; sprečavanje dokazivanja; otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka; ometanje pravde; udruživanje radi činjenja krivičnih djela; organizirani kriminal;". Iza tačke d) dodaje se tačka e) koja glasi: "e) druga krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna." Član 3. U članu 118. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Istražne radnje iz člana 116. stav (2) tač. od a) do d) i tačka g) ovog zakona mogu trajati najduže do mjesec dana, a ako one daju rezultate i postoji razlog da se nastavi s njihovim provođenjem radi prikupljanja dokaza, mogu se na obrazložen prijedlog tužioca produžiti za još mjesec dana, s tim da mjere iz tač. od a) do c) mogu trajati ukupno najduže šest mjeseci za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a za ostala krivična djela najduže četiri mjeseca. Mjere iz tač. d) i g) mogu trajati ukupno najduže tri mjeseca za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a za ostala krivična djela najduže dva mjeseca. Izuzetno u odnosu na krivično djelo organiziranog kriminala i krivična djela terorizma istražne radnje iz člana 116. stav (2) tač. od a) do d) i tačka g) ovog zakona, ako one daju rezultate i postoji razlog da se nastavi s njihovim provođenjem radi prikupljanja dokaza, mogu se na obrazložen prijedlog tužioca produžiti još do tri mjeseca. Prijedlog za radnju iz člana 116. stav (2) tačka f) ovog zakona može se odnositi samo na jednokratni akt, a zahtjev za svaku narednu radnju protiv istog lica mora sadržavati razloge koji opravdavaju njenu upotrebu." Član 4. U članu 224. (Obustava istrage) u stavu (1) iza tačke d) briše se interpunkcijski znak tačka, stavlja zarez i dodaje nova tačka e), koja glasi: "e) postoje druge okolnosti za obustavu istrage iz člana 225. stav (5), odnosno člana 226. stav (3) ovog zakona." U stavu (3) iza riječi: "tačke c)" dodaju se riječi: "i tačke e)"." Član 5. Član 225. mijenja se i glasi: "Član 225. (Okončanje istrage) (1) Tužilac okončava istragu kad nađe da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podići optužnica. Okončanje istrage će se zabilježiti u spisu. (2) Ako se istraga ne završi u roku od šest mjeseci od donošenja naredbe o provođenju istrage, tužilac će obavijestiti glavnog tužioca o razlozima neokončanja istrage. Glavni tužilac odredit će u roku od 30 dana novi rok za okončanje istrage koji ne može biti duži od šest mjeseci, odnosno koji ne može biti duži od jedne godine za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teža kazna, te naložiti preduzimanje potrebnih mjera da bi se istraga okončala. (3) Ako istragu nije bilo moguće završiti u roku iz stava (2) ovog člana, tužilac će o razlozima zbog kojih istraga nije završena u roku od osam dana obavijestiti glavnog tužioca, osumnjičenog i oštećenog. (4) Osumnjičeni i oštećeni u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavještenja iz stava (3) ovog člana mogu podnijeti pritužbu glavnom tužiocu zbog trajanja postupka. Ako glavni tužilac utvrdi da je pritužba osnovana, u roku od 30 dana odredit će novi rok u kojem se, ako postoje procesne pretpostavke, istraga mora okončati, a koji ne može biti duži od šest mjeseci, odnosno koji ne može biti duži od jedne godine za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju 10 godina ili teža kazna, te naložiti preduzimanje potrebnih mjera za okončanje istrage, o čemu će obavijestiti podnosioca pritužbe u roku od 15 dana. (5) Ako istraga ne bude okončana u roku iz stava (4) ovog člana, a postoje procesne pretpostavke, smatrat će se da je istraga obustavljena o čemu tužilac donosi naredbu i u roku od 15 dana o tome obavještava glavnog tužioca, osumnjičenog i oštećenog. (6) Optužnica se ne može podići ako osumnjičeni nije bio ispitan." Član 6. Član 226. mijenja se i glasi: "Član 226. (Podizanje optužnice) (1) Kad u toku istrage tužilac nađe da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo, pripremit će i uputiti optužnicu sudiji za prethodno saslušanje u roku od 30 dana od dana kada je okončanje istrage zabilježeno u spisu. Petak, 21. 9. 2018. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 65 - Stranica 7 (2) Ako tužilac ne uputi optužnicu u roku iz stava (1) ovog člana, dužan je u roku od osam dana o razlozima nepodizanja optužnice obavijestiti glavnog tužioca koji će preduzeti mjere da tužilac u roku koji ne može biti duži od 30 dana podigne optužnicu. O određivanju dodatnog roka obavijestit će se osumnjičeni i oštećeni. (3) Ako tužilac u roku iz stava (2) ovog člana ne podigne optužnicu, obavijestit će o tome glavnog tužioca, te osumnjičenog i oštećenog koji imaju pravo u roku od osam dana od isteka tog roka podnijeti pritužbu glavnom tužiocu. Glavni tužilac će u roku od 30 dana izdati tužiocu obavezujuće uputstvo da u roku od 30 dana podigne optužnicu. Ako tužilac i nakon obavezujućeg uputstva glavnog tužioca ne podigne optužnicu, smatrat će se da je istraga obustavljena, o čemu tužilac donosi naredbu i u roku od 15 dana o tome obavještava glavnog tužioca, osumnjičenog i oštećenog. (4) Nakon podizanja optužnice, osumnjičeni, odnosno optuženi i branilac, imaju pravo uvida u sve spise i dokaze. (5) Nakon podizanja optužnice, stranke ili branilac mogu predložiti sudiji za prethodno saslušanje preduzimanje radnji u skladu s članom 223. ovog zakona." Član 7. U predmetima u kojima je donesena naredba o provođenju istrage do stupanja na snagu ovog zakona, postupak će se nastaviti po odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 i 72/13).". Član 8. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-1028/18 17. septembra 2018. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić, s. r. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Safet Softić, s. r.PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 898 Temeljem članka 17. stavak (3) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18), i članka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće pričuve broj 01-50-541-8/18 od 15. veljače 2018. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM, Hrvatskom leksikografskom institutu Bosne i Hercegovine, Mostar za financijsku potporu organiziranju Svečane akademije. Članak 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro- račun Hrvatskog leksikografskog instituta, Mostar. Članak 3. (Izvješće o namjenskom utrošku sredstava) Obvezuje se Hrvatski leksikografski institut, Mostar da dostavi izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredsta
Zakon o izmjeni i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/18 29.05.2018 SG BiH 46/21, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 i 40/15) u članu 42a. (Zamjena kazne zatvora) iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi: "(4) Odredbe iz st. (1), (2) i (3) ovog člana ne primjenjuju se na počinioce krivičnih djela iz GLAVE XVI. (Krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercego-vine), člana 201. (Terorizam), člana 202. (Finansi-ranje terorističkih aktivnosti), člana 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), člana 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), člana 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) i člana 202d. (Organiziranje terorističke grupe) ovog zakona." Član 2. U članu 44. (Uslovni otpust) iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi: "(5) Osuđeni na kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog djela iz GLAVE XVI. (Krivična djela protiv integri-teta Bosne i Hercegovine), člana 201. (Terorizam), člana 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), člana 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), člana 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), člana 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) i člana 202d. (Organiziranje terorističke grupe) ovog zakona ne može biti uslovno otpušten." Član 3. U članu 162b. u stavu (1) riječ: "pet", zamjenjuje se rječju: "osam"."
Zakon o dopunama Zakona o prekršajima BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 81/15 19.10.2015 SG BiH 36/14, SG BiH 18/12, SG BiH 41/07 zakon,prekršaj,bih AKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA Član 1. U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07, 18/12 i 36/14), u članu 27. stav (2) iza riječi "trajanju" briše se zarez i dodaju riječi: "ili zaštitnu mjeru oduzimanje predmeta". Član 2. U članu 28. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Prekršajni nalog sadrži pouku da, ako lice protiv kojeg je izdat prekršajni nalog prihvati odgovornost i najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne." Dosadašnji st. (4), (5), (6) i (7) postaju st. (5), (6), (7) i (8). Član 3. U članu 30. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Ako lice prihvati odgovornost za prekršaj i u roku od osam dana оd dаnа priјеmа prеkršајnоg nаlоgа plati polovinu od punog iznosa izrečene novčane kazne utvrđene prekršajnim nalogom, oslobađa se plаćаnjа drugе pоlоvinе izrеčеnеnоvčаnе kаznе." Član 4. U članu 42. iza stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi: "(6) Ako se utvrdi da za prekršaj indirektnih poreza kažnjeni izbjegava da plati novčanu kaznu ili mjeru naplate protuvrijednosti robe izrečene rješenjem suda, sud će od Uprave za indirektno oporezivanje zatražiti da provede postupak prinudne naplate po Zakonu o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 62/11)." Član 5. U članu 44. stav (2) iza riječi "predmeta" dodaju se riječi: "kao i sredstva od naplate protuvrijednosti robe". Član 6. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-9/15 14. oktobra 2015. godine Sarajevo Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto, s. r. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak, s. r.Na temelju članka IV.4. točke a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 17. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 16. rujna 2015. godine, i na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 14. listopada 2015. godine, usvojila je ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA Članak 1. U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07, 18/12 i 36/14), u članku 27. stavku (2) iza riječi "trajanju" briše se zarez i dodaju riječi: "ili zaštitnu mjeru oduzimanje predmeta". Članak 2. U članku 28. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji glasi: "(4) Prekršajni nalog sadrži pouku o tome da ako osoba protiv koje je izdan prekršajni nalog prihvati odgovornost i najkasnije u roku od osam dana od dana primitka prekršajnog naloga plati polovicu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja druge polovice izrečene novčane kazne." Dosadašnji stavci (4), (5), (6) i (7) postaju stavci (5), (6), (7) i (8). Članak 3. U članku 30. iza stavka (1) dodaje se stavak (2), koji glasi: "(2) Ako osoba prihvati odgovornost za prekršaj i u roku od osam dana оd dаnа primitkа prеkršајnоg nаlоgа plati polovicu punog iznosa izrečene novčane kazne utvrđene prekršajnim nalogom, oslobađa se plаćаnjа drugе pоlоvicеizrеčеnе nоvčаnе kаznе." Članak 4. U članku 42. iza stavka (5) dodaje se stavak (6), koji glasi: "(6) Ako se utvrdi da za prekršaj neizravnih poreza kažnjenik izbjegava platiti novčanu kaznu ili rješenjem suda izrečenu mjeru naplate protuvrijednosti robe, sud će od Uprave za neizravno oporezivanje zatražiti provođenje postupka prisilne naplate prema Zakonu o postupku prisilne naplate neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 62/11)." Članak 5. U članku 44. stavku (2) iza riječi "predmeta" dodaju se riječi: "kao i sredstva od naplate protuvrijednosti robe". Članak 6. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-9/15 14. listopada 2015. godine Sarajevo Predsjedateljica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto, v. r.Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak, v.
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/15 19.05.2015 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINEČlan 1.U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 i 22/15) u članu 1. stav (7) riječi: "na službi u Bosni i Hercegovini, koje radi za naknadu ili bez naknade" brišu se.Iza stava (8) dodaju se novi st. (9) i (10), koji glase:"(9)Sudija porotnikje lice koje je član kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlučivanjao krivici optuženog lica u postupku suđenja.(10)Arbitarje lice koje je, na osnovu sporazuma o arbitraži, pozvano da donese pravno obavezujuću odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma."Iza stava (23) dodaju se novi st. (24) i (25), koji glase:"(24)Imovinska koristje svako ekonomsko dobro koje je direktno ili indirektno proisteklo iz krivičnog djela, a sastoji se od bilo koje imovine.(25)Imovinaobuhvata imovinu svake vrste, bilo da se sastoji u stvarima ili pravima, bilo materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, te pravne dokumente ili instrumente kojima se dokazuje pravo na imovinu ili interes u odnosu na takvu imovinu."Dosadašnji st. (9) do (39) postaju st. (11) do (43).Član 2.U članu 15. stav (1) dodaje se nova rečenica, koja glasi:"Zastarijevanje krivičnog gonjenja za krivična djela trajnog karaktera počinje teći u trenutku prestanka protupravnog stanja."Član 3.U članu 42a. stav (1) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".Član 4.U članu 42b. stav (5) riječi: "amnestija i pomilovanje mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može".Član 5.Član 74. mijenja se i glasi: Broj40-Strana308S L U Ž B E N I G L A S N I K B i HUtorak, 19. 5. 2015."Oduzimanje predmetaČlan 74.(1)Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelimično, upotrijebljeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela ili koji su nastali počinjenjem krivičnog djela bit će oduzeti ako su vlasništvo počinioca.(2)Predmeti iz stava (1) ovog člana bit će oduzeti i kad nisu vlasništvo počinioca, ali time se ne dira u prava trećih lica na naknadu štete od počinilaca."Član 6.U članu 110. stav (1) iza riječi "korist" dodaju se zarez i riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi".U stavu (2) riječ "korist" zamjenjuje se riječima: "Imovinska korist, prihod,profit ili druga korist iz imovinske koristi".Član 7.U članu 110a. stav (1) iza riječi: "imovinsku korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi", a iza riječi: "imovinska korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".Iza stava (1) dodaje se stav (2), koji glasi:"(2)U slučaju kada nisu ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi za oduzimanje imovinske koristi, prihoda, profita ili druge koristi iz imovinske koristi stečene krivičnim djelom ukrivičnom postupku, zahtjev za njeno oduzimanje može se podnijeti u parničnom postupku."Član 8.U članu 111. stav (1) riječi: "može se oduzeti" zamjenjuju se riječima: "oduzet će se".U stavu (2) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".U stavu (3) riječi: "mogu biti" zamjenjuju se riječju "su".Član 9.U članu 172. stav (1) tačka g) riječi: "upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.Član 10.U članu 173. stav (1) tačka e) riječi: "upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.Član 11.Član 186. mijenja se i glasi:"Međunarodna trgovina ljudimaČlan 186.(1)Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotrebom ovlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi, kako bi privolio lice koje ima kontrolu nad drugim licem, vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorištavanja tog lica u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljaninkaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina.(2)Ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi lice koje nije navršilo 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslugama, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjivanjem dijelova ljudskog tijela ili u svrhu kakvog drugog iskorištavanja u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljaninkaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina.(3)Ako je krivično djelo iz st. (1) i (2) ovog člana izvršilo službeno lice prilikom vršenja službene dužnosti, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina.(4)Ko krivotvori, pribavi ili izda putnu ili ličnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećuje, uništava putnu ili ličnu ispravu drugog lica u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine ljudimakaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do pet godina.(5)Ko koristi usluge žrtve međunarodne trgovine ljudimakaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.(6)Ako su izvršenjem krivičnog djela iz st. (1) i (2) ovog člana prouzrokovani teže narušavanje zdravlja, teška tjelesna povreda ili smrt lica iz st. (1) i (2) ovog člana, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.(7)Iskorištavanje u smislu stava (1) ovog člana podrazumijeva: prostituciju drugog lica ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, ropstvo ili njemu sličan odnos, služenje, odstranjivanje dijelova ljudskog tijela ili kakvo drugo iskorištavanje.(8)Predmeti, prijevozna sredstva i objekti upotrijebljeni za izvršenje djela bit će oduzeti.(9)Na postojanje krivičnog djela međunarodne trgovine ljudima bez uticaja je okolnost da li je lice koje je žrtva međunarodne trgovine ljudima pristalo na iskorištavanje.(10)Protiv žrtve međunarodne trgovine ljudima koju je počinilac krivičnog djela prisilio da učestvuje u izvršenju drugog krivičnog djela neće se voditi krivični postupak ako je takvo njeno postupanje bilo neposredna posljedica njenog statusa žrtve međunarodne trgovineljudima."Član 12.Iza člana 186. dodaje se član 186a., koji glasi:"Organizirana međunarodna trgovina ljudimaČlan 186a.(1)Ko organizira ili rukovodi grupom ili drugim udruženjem koje zajedničkim djelovanjem počini krivično djelo iz člana 186. ovog zakona (Međunarodna trgovina ljudima)kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajnim zatvorom.(2)Ko počini krivično djelo u okviru grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana ili na drugi način pomaže grupu ili udruženjekaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje deset godina.(3)Na pripadnika organizirane grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana primjenjuju se odredbe člana 250. st. (4) i (5) ovog zakona (Organizirani kriminal)."Član 13.Član 187. mijenja se i glasi:"Međunarodno navođenje na prostitucijuČlan 187.(1)Ko radi zarade ili druge koristi navodi, podstiče ili namamljuje drugog na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogući njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga ili na bilo koji način učestvuje u organiziranju ili vođenju pružanja seksualnih usluga u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljaninkaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.(2)Činjenica da se lice koje se navodi, podstiče ili namamljuje već bavilo prostitucijom ne utiče na postojanje krivičnog djela."Član 14.Naziv člana 189a. mijenja se i glasi: "Organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela ‘krijumčarenje migranata’". Utorak, 19. 5. 2015.S L U Ž B E N I G L A S N I K B i HBroj 40 -Strana 309Stav (1) mijenja se i glasi:"(1)Ko organizira grupu ili drugo udruženje za izvršenje krivičnog djela iz člana 189. ovog zakona (Krijumčarenje ljudi)kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine."Član 15.Član 190. mijenja se i glasi:"Mučenje i drugi oblici surovog i nečovječnog postupanjaČlan 190.(1)Službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, po naredbi, na podsticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog lica koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje nanese drugome fizičku ili duševnu bol ili tešku fizičku ili duševnu patnju, s ciljem da od njega ili trećeg lica dobije informaciju ili priznanje ili s ciljem da se kazni za krivično djelo koje je počinio ili se sumnja da je počinio on ili treće lice ili koje ga zastrašuje ili prisiljava iz bilo kojeg drugog razloga zasnovanog na bilo kojoj vrsti diskriminacije,kaznit će se kaznom zatvora od najmanje šest godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine koje je naredilo ili podsticalo na počinjenje krivičnog djela ili dalo izričit pristanak ili znalo i prešutno se saglasilo s počinjenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana."Član 16.Iza člana 190. dodaje se član 190a., koji glasi:"Prisilni nestanakČlan 190a.(1)Službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine ili po naređenju ili na podsticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službenoglica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje drugo lice zatvori, drži zatvoreno ili ga na drugi način liši slobode kretanja i pri tome odbije da prizna da ga je lišilo slobode ili skriva informacije o sudbini ili lokaciji tog lica, stavljajući ga tako izvan zaštite zakona,kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koje je naredilo ili podsticalo ili dalo izričit pristanak ili znalo i prešutno sesaglasilo s počinjenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana.(3)Ko je kao pretpostavljeni znao ili je svjesno zanemario informaciju da je njemu podređeni počinilac počinio krivično djelo iz stava (1) ovog člana ili da se nalazi pred počinjenjem krivičnog djela, a bio je odgovoran i imao kontrolu nad postupcima koji su se odnosili na počinjenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana, pa nije preduzeo sve potrebne i razumne mjere u njegovoj moći da spriječi ili onemogući izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana ili da to pitanje preda državnim vlastima radi istrage i krivičnog gonjenja,kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.(4)Činjenica da je neko lice postupalo po naređenju vlade ili nekog njemu nadređenog lica ne oslobađa ga krivice, ali može uticati na ublažavanje kazne ako sud smatra da to interesi pravičnosti zahtijevaju. Lice koje odbije izvršiti takvo naređenje neće biti kažnjeno."Član 17.U članu 209. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)Ko novac ili drugu imovinu za koje zna da su pribavljeni počinjenjem krivičnog djela primi, zamijeni, drži, raspolaže njima, koristi u privrednom ili drugom poslovanju, vrši konverziju ili njihov prijenos ili na drugi način prikrije ili pokuša prikriti njihovu prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje, vlasništvo ili drugo pravo, a takav novac ili imovinska korist su pribavljeni počinjenjem krivičnog djela:a)u inozemstvu ili na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine ili na teritoriji dva entiteta ili na teritoriji jednog entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ilib)koje je propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili drugim zakonom na državnom nivou,kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina."U stavu (2) riječ "imovina" zamjenjuje se riječima: "imovinska korist".Stav (5) mijenja se i glasi:"(5)Novac, imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom iz st. (1) do (4) ovog člana oduzet će se."Iza stava (5) dodaje se stav (6), koji glasi:"(6) Znanje, namjera ili svrha kao elementi radnje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana mogu se cijeniti na osnovu objektivnih činjeničnih okolnosti."Član 18.U članu 217. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", riječi: "svojeg ovlaštenja" zamjenjuju se riječima "svoje funkcije", a iza riječi: "morala izvršiti" dodaju se riječi: "ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica".U stavu (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika".Član 19.U članu 218. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", iza riječi "korist" dodaju se riječi: "za njega ili drugo lice", a riječi: "svojeg ovlaštenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije".U stavu (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika".U stavu (4) zarez i riječi: "a u slučaju iz stava (3) ovog člana može se vratiti licu koje je dalo mito" brišu se.Član 20.Član 219. mijenja se i glasi:"Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajemČlan 219.(1)Ko posredno ili neposredno zahtijeva ili zaprimi ili prihvati nagradu ili kakvu drugu korist ili obećanje nagrade ili kakve druge koristi, za sebe ili drugoga, da korištenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog ili društvenog ili uticajnog položaja ili drugog statusa posreduje da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnjukaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.(2)Ko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnjukaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina. Broj40-Strana310S L U Ž B E N I G L A S N I K B i HUtorak, 19. 5. 2015.(3)Ako je počinilac za počinjenje krivičnog djela iz stava (2) ovog člana zahtijevao ili primio ili prihvatio nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugoga,kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina.(4)Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta."Član 21.Iza člana 219. dodaje se član 219a., koji glasi:"Davanje nagrade ili drugog oblika koristiza trgovinu uticajemČlan 219a.(1)Ko posredno ili neposredno licu koje ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status učini ili ponudi ili obeća nagradu ili kakvu drugu korist da posreduje da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnjukaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.(2)Ko posredno ili neposredno, na zahtjev lica koje ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, počini krivično djelo iz stava (1) ovog člana i prijavikrivično djelo prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno može se osloboditi kazne.(3)Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta, a u slučaju iz stava (2) ovog člana može se vratiti licu koje je dalo nagradu ili kakvu drugu korist."Član 22.Zadužuju se Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u roku 90 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku BiH
Zakon o izmjeni krivičnom zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/15 16.03.2015 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENI KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10) član 202. mijenja se i glasi: "Finansiranje terorističkih aktivnosti Član 202. (1) Ko na bilo koji način, neposredno ili posredno, dâ, prikupi ili na drugi način osigura sredstva s ciljem njihove upotrebe ili znajući da će biti upotrijebljena, u cjelini ili djelimično, za izvršenje nekog od krivičnih djela iz čl. 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje lica pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194.a (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica aviona ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202.a (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), 202.b (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), 202.c ovog zakona (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) ili svakog drugog krivičnog djela koje može prouzrokovati smrt ili težu tjelesnu povredu civila ili lica koje aktivno ne učestvuje u neprijateljstvima u oružanom sukobu, kada je svrha takvog djela, po njegovoj prirodi ili kontekstu, zastrašivanje stanovništva ili prisiljavanje organa vlasti Bosne i Hercegovine ili drugih vlasti ili međunarodne organizacije da nešto učini ili ne učini, bez obzira na to da li su terorističke aktivnosti izvršene i da li su sredstva korištena za izvršavanje terorističkih aktivnosti, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se ko na bilo koji način, neposredno ili posredno, dâ ili prikupi ili na drugi način osigura sredstva: a) s ciljem da se ona, u potpunosti ili djelimično, upotrijebe u bilo koju svrhu od terorističkih organizacija ili pojedinačnih terorista, ili b) znajući da će, u potpunosti ili djelimično, biti upotrijebljena za izvršenje krivičnih djela iz stava (1) ovog člana od terorističkih organizacija ili pojedinačnih terorista. (3) Prikupljena sredstva namijenjena za izvršenje ili nastala izvršenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana bit će oduzeta. (4) Sredstvima iz st. (1) i (2) ovog člana smatraju se sredstva svake vrste, bilo da se sastoje u stvarima ili pravima, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na to kako su stečena te pravni dokumenti ili instrumenti u svakom obliku, uključujući i elektronske ili digitalne, koji dokazuju vlasništvo ili pravo vlasništva nad imovinom, uključujući, ali ne ograničavajući se na bankarske kredite, putničke čekove, bankarske čekove, novčane naloge, udjele, vrijednosne papire, obveznice, mjenice i kreditna pisma." Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 36/14 05.12.2014 SG BiH 81/15, SG BiH 18/12, SG BiH 41/07 prekršaj,zakon,bih ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA Članak 1. U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07 i 18/12) u članku 3. stavku (1) točka g) mijenja se i glasi: "g) Uručenje poziva poštom je uručenje putem preporučene pošte na adresu fizičke osobe koja se nalazi u evidenciji prebivališta i boravišta građana Bosne i Hercegovine, koju iz svoje nadležnosti vodi Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, ili na registriranu adresu domaće pravne osobe ili predstavništva strane osobe u Bosni i Hercegovini." Broj 36 - Strana 16 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 12. 5. 2014. Članak 2. U članku 6. stavku (4) broj "24" zamjenjuje se brojem "72". Članak 3. U članku 12. riječi: "pravna osoba ima sjedište" zamjenjuju se riječima: "je sjedište domaće pravne osobe ili predstavništva strane osobe u Bosni i Hercegovini". Članak 4. Iza članka 15. dodaju se novi članci 15.a, 15.b, 15.c i 15.d koji glase: "Članak 15.a (Prekršajna odgovornost pravnih osoba i odgovornih osoba u pravnim osobama) (1) Ovim se zakonom uređuje prekršajna odgovornost pravnih osoba i odgovornih osoba u pravnim osobama. (2) Prekršajna odgovornost pravne osobe prestaje prestankom njezina postojanja, a u slučaju postojanja njezina pravnoga sljednika, za prekršaj odgovara njezin sveukupni pravni sljednik. Ako je više sljednika, sud će utvrditi koji od njih, s obzirom na narav sljedništva, odgovara za prekršaj. (3) Odredbe ovoga zakona, kao i drugih propisa koji se odnose na prekršajnu odgovornost pravne osobe i u njoj odgovornih osoba, primjenjuju se i na s njima izjednačene subjekte: predstavništva i poslovne jedinice domaćih i stranih osoba, druge subjekte koji nemaju pravnu sposobnost, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu, te na odgovorne osobe u tim subjektima. Članak 15.b (Osnova odgovornosti pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi) (1) Pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi prekršajno su odgovorne za povrede propisa o prekršaju. (2) Propisom o prekršaju može se za prekršaj propisati prekršajna odgovornost samo pravne osobe. (3) Sud će utvrditi prekršajno odgovornom pravnu osobu i u slučaju kada se utvrdi postojanje pravnih ili stvarnih zapreka za utvrđivanje odgovornosti odgovorne osobe ili se ne može utvrditi tko je odgovorna osoba. Članak 15.c (Odgovorna osoba) (1) Odgovorna osoba u smislu ovoga zakona je fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe ili joj je povjereno obavljanje određenih poslova iz područja djelovanja pravne osobe. (2) Propisom o prekršaju može se propisati koja odgovorna osoba u pravnoj osobi odgovara za određeni prekršaj. (3) Odgovorna osoba prekršajno odgovara za počinjeni prekršaj i u slučaju ako nakon počinjenja prekršaja prestane raditi u pravnoj osobi ili ako je nakon počinjenja prekršaja pravna osoba prestala postojati. Članak 15.d (Isključenje i ograničenje odgovornosti pravnih osoba) (1) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i kanton ne mogu prekršajno odgovarati. (2) Jedinice lokalne samouprave odgovaraju za prekršaje koji su počinjeni radnjama koje ne ulaze u izvršavanje njihovih javnih ovlasti. (3) Isključenje odgovornosti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kantona i jedinica lokalne samouprave prema st. (1) i (2) ovoga članka ne isključuje mogućnost prekršajne odgovornosti odgovorne osobe za taj prekršaj u tijelima iz st. (1) i (2) ovoga članka." Članak 5. U članku 19. stavak (2) mijenja se i glasi: "(2) Fizičkoj osobi može se propisati novčana kazna u najmanjem iznosu od 30,00 KM, odgovornoj osobi u pravnoj osobi u najmanjem iznosu od 50,00 KM, a pravnoj osobi u najmanjem iznosu od 500,00 KM." Članak 6. U članku 28. stavku (1) točki h) iza riječi "broj" dodaju se riječi: "za domaće pravne osobe, a za strane osobe naziv, sjedište i broj registra ili druge evidencije u državi sjedišta strane osobe, a ako strana osoba ima predstavništvo u Bosni i Hercegovini, broj upisa u Registar predstavništava stranih osoba u Bosni i Hercegovini". Članak 7. Naziv članka 42. mijenja se i glasi: "Provođenje prekršajnih sankcija i postupak prisilne naplate". Iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi: "(3) Ako pravna osoba prestane postojati nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, prekršajne sankcije provest će se u odnosu na pravnog sljednika. O provođenju prekršajne sankcije protiv pravnog sljednika sud će donijeti posebno rješenje, protiv kojega je dopuštena žalba. Uložena žalba odgađa izvršenje rješenja." U dosadašnjem stavku (3), kојi postaje stavak (4), riječi: "poreznoj upravi" zamjenjuju se riječima: "poreznim upravama". Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5). Članak 8. Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-54/13 29. travnja 2014. godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Dr. Milorad Živković, v. r.Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dr. Dragan Čović, v.
Zakon o dopuni krivičnom zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 47/14 17.06.2014 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKON O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10) iza člana 162a. dodaje se novi član 162b. koji glasi: "Član 162b. (Protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama) (1) Ko protivno Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine ili Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine organizira, rukovodi, obučava, oprema ili mobilizira pojedince ili grupe ljudi s ciljem pridruživanja, na bilo koji način, stranoj vojnoj, stranoj paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji koje djeluju van Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje pet godina. (2) Ko se na bilo koji način pridruži stranoj vojnoj, stranoj paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji, obučenoj, opremljenoj ili mobiliziranoj u smislu stava (1) ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje tri godine. (3) Ko nabavlja ili osposobljava sredstva, uklanja prepreke, stvara plan ili se dogovara s drugima ili vrbuje drugoga ili preduzme bilo koju drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za direktno počinjenje ovog krivičnog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina. (4) Ko javno, putem sredstava informiranja, distribuira ili na bilo koji drugi način uputi poruku javnosti, koja ima za cilj podsticanje drugog na izvršenje ovog krivičnog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine. (5) Počinilac krivičnog djela iz stava (1) ovog člana koji otkrivanjem grupe spriječi počinjenje krivičnog djela ili otkrije grupu prije počinjenja krivičnog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do tri godine, a može se i osloboditi od kazne. (6) Odredbe ovog člana neće se primjenjivati na lica koja su na zakonit način stekla državljanstvo strane zemlje priznate od strane Bosne i Hercegovine u čijoj vojsci ili vojnoj formaciji služe, ili služe vojnim formacijama pod kontrolom međunarodnopriznatih vlada od strane Ujedinjenih naroda, formiranim na osnovu zakona."
Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 72/13 17.09.2013 SG BiH 68/18, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09 i 93/09), u članu 138. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Kada izrekne presudu na kaznu zatvora, Sud može optuženom odrediti, odnosno produžiti pritvor, uzimajući u obzir sve okolnosti povezane sa izvršenjem krivičnog djela, odnosno ličnošću počinioca. U ovom slučaju donosi se posebno rješenje, a žalba protiv rješenja ne zadržava njegovo izvršenje." Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Zakon o dopuni Zakona o prekršajima BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 18/12 03.06.2012 SG BiH 81/15, SG BiH 36/14, SG BiH 41/07 prekršaj,zakon,dopuna AKONO DOPUNI ZAKONA O PREKRŠAJIMAČlanak 1.U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", broj41/07) u članku 44. iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji gla-si:"(2)Iznimno od stavka (1) ovoga članka, novčane kazne isredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta, zaprekršaje iz područja neizravnih poreza koji su propi-sani zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovi-ne, prihod su Jedinstvenog računa za koji je odgovor-na Uprava za neizravno oporezivanje."Članak 2.Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u"Službenom glasniku BiH".Broj 01,02-02-1-26/1129. veljače 2012. godineSarajevoPredsjedateljZastupničkog domaParlamentarne skupštine BiHDr. Milorad Živković, v. r.PredsjedateljDoma narodaParlamentarne skupštine BiHDr. Dragan Čović, v.
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 08/10 02.02.2010 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon Jezik Službena glasila Oglašavanje Izdavaštvo Pretraga Info Kontakti Vijesti Pregled Dokumenata| Broj 8/10 Početna Dokumenti Službeni glasnik BiH Dokumenti pregled Službeni glasnik BiH, broj 8/10 Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. decembra 2009. godine, i na 42. sjednici Doma naroda, održanoj 21. januara 2010. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06 i 32/07) član 1. mijenja se i glasi: "Osnovni pojmovi Član 1. (1) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine sačinjavaju krivičnopravne odredbe sadržane u ovom zakonu i u drugim zakonima Bosne i Hercegovine. (2) Teritorija Bosne i Hercegovine je suhozemna teritorija, obalno more i vodene površine unutar njenih granica, kao i zračni prostor nad njima. (3) Službeno lice je izabrani ili imenovani funkcioner u organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Bosne i Hercegovine i u drugim državnim i upravnim ustanovama ili službama koje vrše određene upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti vlasti koja ih je osnovala; lice koje stalno ili povremeno vrši službenu dužnost u navedenim upravnim organima ili ustanovama; ovlašteno lice u privrednom društvu ili u drugom pravnom licu kojem je zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona povjereno vršenje javnih ovlaštenja, a koje u okviru tih ovlaštenja obavlja određenu dužnost; te drugo lice koje uz naknadu ili bez naknade obavlja određenu službenu dužnost na osnovu ovlaštenja iz zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona. (4) Kad je kao počinilac određenog krivičnog djela označeno službeno lice, lica iz stava (3) ovog člana mogu biti počinioci tih djela ako iz obilježja pojedinog krivičnog djela ili iz pojedinog propisa ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica. (5) Odgovorno lice je lice u privrednom društvu ili u drugom pravnom licu kojem je s obzirom na njegovu funkciju ili na osnovu posebnog ovlaštenja povjeren određeni krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, ili općeg akta privrednog društva ili druge pravne osobe u upravljanju i rukovanju imovinom, ili se odnose na rukovođenje proizvodnim ili nekim drugim privrednim procesom ili na nadzor nad njima. Odgovornim licem smatra se i službeno lice u smislu stava (3) ovog člana kada su u pitanju radnje kod kojih je kao počinilac označeno odgovorno lice, a nisu propisane kao krivično djelo odredbama glave o krivičnim djelima protiv službene i druge odgovorne dužnosti, ili odredbama o krivičnim djelima koje počini službeno lice propisanim u nekoj drugoj glavi ovog zakona ili drugim zakonom Bosne i Hercegovine. (6) Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica. (7) Strano službeno lice je član zakonodavnog, izvršnog, upravnog ili sudskog organa strane države, javni funkcioner međunarodne organizacije i njenih organa, sudija ili drugo službeno lice međunarodnog suda na službi u Bosni i Hercegovini, koje radi za naknadu ili bez naknade. (8) Međunarodni službenik je civilni zaposlenik koji radi za međunarodnu organizaciju ili agenciju. (9) Vojno lice, u smislu ovog zakona, je profesionalno vojno lice i lice u rezervnom sastavu, dok su na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. (10) Kada je službeno lice označeno kao lice protiv kojeg je počinjeno krivično djelo, službeno lice je, u smislu ovog zakona, osim lica definiranih u stavu (3) ovog člana, i vojno lice iz stava (9) ovog člana. (11) Dijete je, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navršila 14 godina života. (12) Maloljetnik je, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navršila 18 godina života. (13) Pravno lice je, u smislu ovog zakona, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, kanton, grad, općina, mjesna zajednica, svaki organizacioni oblik privrednog društva i svi oblici povezivanja privrednih društava, ustanova, institucije za obavljanje kreditnih i drugih bankarskih poslova, za osiguranje imovine i lica, kao i druge finansijske institucije, fond, političke organizacije i udruženja građana i drugi oblici udruživanja koji mogu sticati sredstva i koristiti ih na isti način kao i svaka druga institucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojem je zakonom priznato svojstvo pravnog lica. (14) Privredno društvo je, u smislu ovog zakona, korporacija, preduzeće, firma, partnerstvo i svaki organizacioni oblik registriran za obavljanje privredne djelatnosti. (15) Udruženje je bilo koji oblik udruživanja tri ili više lica. (16) Više lica je najmanje dva lica. (17) Skupina ljudi je najmanje pet lica. (18) Grupa ljudi je udruženje od najmanje tri lica koja su povezana radi izvršenja krivičnih djela, pri čemu svako od njih daje svoj udio u izvršenju krivičnog djela. (19) Organizirana grupa je grupa ljudi formirana radi neposrednog izvršenja krivičnog djela, i koja ne mora imati formalno definirane uloge svojih članova, kontinuitet članstva ili razvijenu strukturu. (20) Grupa za organizirani kriminal je grupa od tri ili više lica koja postoji u izvjesnom vremenskom periodu i koja djeluje sporazumno s ciljem izvršenja jednog ili više krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine ili teža kazna, a radi sticanja materijalne koristi. (21) Teroristička grupa je organizirana grupa koju čine najmanje tri lica, koja je formirana i djeluje u određenom vremenskom periodu s ciljem izvršenja nekog od krivičnih djela terorizma. (22) Tajni podatak je informacija iz oblasti javne sigurnosti, odbrane, vanjskih poslova i interesa, obavještajne i sigurnosne djelatnosti ili interesa Bosne i Hercegovine, komunikacionih i drugih sistema važnih za državne interese, pravosuđe, projekte i planove značajne za odbrambenu i obavještajno-sigurnosnu djelatnost, naučnih, istraživačkih, tehnoloških, privrednih i finansijskih poslova od važnosti za sigurnost i funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine, odnosno sigurnosnih struktura na svim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, a koja je određena kao tajna zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona ili koja je određena kao tajni podatak u skladu s odredbama zakona i propisa o zaštiti tajnih podataka. Ovaj pojam također uključuje i tajni podatak druge države, međunarodne ili regionalne organizacije. (23) Isprava ili dokument je svaki predmet koji je pogodan ili određen da služi kao dokaz za neku činjenicu koja je od značaja za pravne odnose. (24) Novac je metalno ili papirnato sredstvo plaćanja koje je na osnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili u stranoj državi. (25) Znaci za vrijednost podrazumijevaju i strane znakove za vrijednost. (26) Pokretna stvar je i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svjetlosti, toplote ili kretanja, kao i telefonski i drugi impulsi. (27) Prijevozno sredstvo je svako plovilo, vozilo i letjelica, kao i bilo koje drugo sredstvo koje se može koristiti za prijevoz u suhozemnom, vodenom ili zračnom saobraćaju, bez obzira na vrstu pogona. (28) Sila je i primjena hipnoze ili omamljujućih sredstava s ciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvjesno stanje ili onesposobi za otpor. (29) Opojna droga je medicinski lijek ili opasna supstanca s adiktivnim i psihotropnim svojstvima, ili supstanca koja se lako može pretvoriti u takvu supstancu ako podliježe kontroli prema međunarodnoj konvenciji koju je Bosna i Hercegovina ratificirala, ili supstanca koju je nadležna institucija Bosne i Hercegovine ili nadležna institucija entiteta proglasila opojnom drogom. (30) Oružje i vojna oprema su predmeti i sredstva navedeni u Zakonu o proizvodnji, uvozu i izvozu oružja i vojne opreme. (31) Radioaktivni materijal je nuklearni materijal i ostale radioaktivne materije koje sadrže nuklide koji se spontano raspadaju (proces propraćen emisijom jedne ili više vrsta jonizirajućeg zračenja, kao npr. alfa, beta, neutronske čestice i gama zraci), a koje zbog svojih radioloških ili fisilnih svojstava mogu uzrokovati smrt, ozbiljne tjelesne povrede ili štetu velikih razmjera za imovinu ili okoliš. (32) Nuklearni materijal je plutonij, osim onog s koncentracijom izotopa koja prelazi 80% u plutoniju-238 ili uranij-233; uranij obogaćen izotopom 235 ili 233; uranij koji sadrži mješavinu izotopa kakva se nalazi u prirodi, osim u obliku rude ili rudnih ostataka; ili bilo koji materijal koji sadrži jedan ili više gore navedenih, pri čemu "uranij obogaćen izotopima 235 ili 233" znači uranij koji sadrži izotop 235 ili 233 ili oba u iznosu koji je takav da omjer zbira ovih izotopa prema izotopu 238 bude veći od omjera izotopa 235 prema izotopu 238 koji se javlja u prirodi. (33) Nuklearni uređaj je svaki nuklearni eksplozivni uređaj ili svaki uređaj koji raspršuje radioaktivni materijal ili emitira zračenje koje može, zbog svojih radioloških svojstava, prouzročiti smrt, ozbiljnu tjelesnu povredu ili štetu velikih razmjera za imovinu ili okoliš. (34) Nuklearni objekat je svaki nuklearni reaktor, uključujući reaktor montiran na plovilo, vozilo, letjelicu ili svemirski objekat koji se primjenjuje kao izvor energije kako bi se pokretalo takvo plovilo, vozilo, letjelica ili svemirski objekat ili za bilo koju drugu svrhu, ili svako postrojenje ili sredstvo koje se koristi za proizvodnju, skladištenje, preradu ili transport radioaktivnog materijala. (35) Fiksna platforma je vještački otok, uređaj ili naprava koja je stalno pričvršćena za morsko dno u svrhu istraživanja ili iskorištavanja prirodnih bogatstava ili u druge privredne svrhe. (36) Eksplozivna naprava je: a) eksplozivno ili zapaljivo oružje ili naprava koja je konstruirana da ili može prouzrokovati smrt, tešku tjelesnu povredu ili znatnu materijalnu štetu; ili b) oružje ili naprava koja je konstruirana da ili može prouzrokovati smrt, tešku tjelesnu povredu ili štetu velikih razmjera oslobađanjem, širenjem ili djelovanjem otrovnih hemikalija, bioloških agensa ili otrova ili sličnih materija ili radijacijom ili radioaktivnim materijalom. (37) Holokaust je zločin genocida i zločini protiv čovječnosti počinjeni od strane njemačkog nacističkog režima tokom Drugog svjetskog rata koji su kao takvi priznati u konačnim i obvezujućim odlukama ili presudama Međunarodnog vojnog tribunala uspostavljenog Londonskim sporazumom od 8. avgusta 1945. godine. (38) Masovna grobnica je neoznačeno mjesto u kojem se nalaze dva ili više tijela ili ostaci ljudskih tijela ili mjesto na koje su takva tijela ili ostaci ljudskih tijela naknadno premješteni, a nastala je izvršenjem krivičnih djela propisanih članovima od 171. do 180. ovog zakona. (39) Izražavanje u jednom gramatičkom rodu, muškom ili ženskom, uključuje oba roda fizičkih lica." Član 2. Iza člana 3. dodaje se novi član 3a., koji glasi: "Načelo krivice Član 3a. Niko ne može biti kažnjen niti se prema njemu mogu izreći druge krivičnopravne sankcije ako nije kriv za počinjeno krivično djelo." Član 3. Član 6. mijenja se i glasi: "Svrha krivičnopravnih sankcija Član 6. Svrha krivičnopravnih sankcija je: a) zaštita društva od izvršenja krivičnih djela preventivnim uticanjem na druge da poštuju pravni sistem i ne počine krivična djela te sprečavanjem počinioca da počini krivična djela kao i podsticanje njegovog preodgoja; b) zaštita i satisfakcija žrtve krivičnog djela." Član 4. U članu 7. riječi: "u skladu s međunarodnim pravom" zamjenjuju se riječima: "u skladu sa zakonom i međunarodnim pravom". Član 5. Član 8. mijenja se i glasi: "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine prema svakome ko na teritoriji Bosne i Hercegovine počini krivično djelo Član 8. (1) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema svakome ko počini krivično djelo na teritoriji Bosne i Hercegovine. (2) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema svakome ko počini krivično djelo na domaćem plovilu, bez obzira gdje se plovilo nalazilo u vrijeme izvršenja krivičnog djela. (3) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema svakome ko počini krivično djelo u domaćem civilnom zrakoplovu dok leti ili u domaćem vojnom zrakoplovu, bez obzira gdje se zrakoplov nalazio u vrijeme izvršenja krivičnog djela." Član 6. Član 9. mijenja se i glasi: "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine za krivična djela počinjena izvan Bosne i Hercegovine Član 9. (1) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema svakome ko izvan njene teritorije počini: a) bilo koje krivično djelo protiv integriteta Bosne i Hercegovine iz glave XVI (Krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine) ovog zakona; b) krivično djelo krivotvorenja novca ili krivotvorenja vrijednosnih papira Bosne i Hercegovine, krivično djelo krivotvorenja znakova za vrijednost ili krivotvorenja znakova za obilježavanje robe, mjera i utega izdatih na osnovu propisa institucija Bosne i Hercegovine iz članova od 205. do 208. ovog zakona; c) krivično djelo koje je Bosna i Hercegovina obavezna kažnjavati prema propisima međunarodnog prava, međunarodnih ili međudržavnih ugovora; d) krivično djelo protiv službenog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Hercegovine u vezi s njegovom službom. (2) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema državljaninu Bosne i Hercegovine koji izvan teritorije Bosne i Hercegovine počini bilo koje krivično djelo. (3) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema strancu koji izvan teritorije Bosne i Hercegovine prema Bosni i Hercegovini ili njenom državljaninu počini bilo koje krivično djelo koje nije obuhvaćeno odredbom stava (1) ovog člana. (4) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema strancu koji izvan teritorije Bosne i Hercegovine prema stranoj državi ili prema strancu počini krivično djelo za koje se po tom zakonodavstvu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna. (5) U slučajevima iz stavova (2) i (3) ovog člana, krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primijenit će se samo ako se počinilac krivičnog djela zatekne na teritoriji Bosne i Hercegovine ili joj bude izručen, a u slučaju iz stava (4) ovog člana samo ako se počinilac zatekne na teritoriji Bosne i Hercegovine i ne bude izručen drugoj državi." Član 7. Član 10. mijenja se i glasi: "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine prema maloljetnicima Član 10. Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema maloljetnicima u skladu s glavom X (Pravila o odgojnim preporukama, odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika) ovog zakona i drugim zakonima Bosne i Hercegovine." Član 8. Član 11. mijenja se i glasi: "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine na pravna lica Član 11. Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se na pravna lica u skladu s glavom XIV (Odgovornost pravnih lica za krivična djela) ovog zakona i drugim zakonima Bosne i Hercegovine." Član 9. Član 12. mijenja se i glasi: "Isključenje primjene krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine prema djeci Član 12. Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine ne primjenjuje se prema djetetu." Član 10. Iza člana 23. dodaje se novi član 23a., koji glasi: "Beznačajno djelo Član 23a. Nije krivično djelo ono djelo koje, iako sadrži obilježja krivičnog djela određena zakonom, zbog prirode i težine djela, ili načina izvršenja djela, ili neznatnosti ili nepostojanja štetnih posljedica, odnosno pribavljene imovinske koristi i niskog stepena krivice počinioca, predstavlja beznačajno djelo." Član 11. Iza člana 25. dodaje se novi član 25a., koji glasi: "Sila i prijetnja Član 25a. (1) Nije krivično djelo ono djelo koje je počinjeno pod dejstvom neodoljive sile. (2) Počinilac koji je počinio krivično djelo pod dejstvom odoljive sile ili prijetnje može se blaže kazniti. (3) U slučaju iz stava (1) ovog člana, počiniocem krivičnog djela smatrat će se lice koje je primijenilo neodoljivu silu." Član 12. U članu 26. riječi: "kazna zatvora od tri godine ili teža kazna" zamjenjuju se riječima: "kazna zatvora tri godine ili teža kazna". Član 13. Naziv člana 29. mijenja se i glasi: "Saučiniteljstvo". Član 14. U članu 30. u stavu (2) riječi: "kazna zatvora od tri godine ili teža kazna" zamjenjuju se riječima: "kazna zatvora tri godine ili teža kazna". Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Kao podstrekavanje na izvršenje krivičnog djela smatra se naročito: upućivanje molbe, ubjeđivanje ili nagovaranje, prikazivanje koristi od izvršenja krivičnog djela, davanje ili obećavanje poklona, zloupotreba odnosa podređenosti ili zavisnosti, dovođenje ili održavanje lica u stanju stvarne ili pravne zablude." Član 15. U nazivu člana 32. riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". U stavu (1) riječi: "krivično odgovoran" zamjenjuju se riječju "kriv". U stavu (3) riječi: "krivičnu odgovornost" zamjenjuju se riječju "krivicu". Član 16. Naziv Glave šeste mijenja se i glasi: "VI - GLAVA ŠESTA - KRIVICA". Član 17. Član 33. mijenja se i glasi: "Sadržaj krivice Član 33. (1) Krivica postoji ako je počinilac u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio uračunljiv i pri tome postupao s umišljajem. (2) Krivica za krivično djelo postoji i ako je počinilac postupao iz nehata, ako je to zakonom izričito predviđeno." Član 18. U članu 34. u stavu (3) riječi: "Krivično je odgovoran" zamjenjuju se riječima: "Kriv je", riječi: "krivičnu odgovornost" zamjenjuju se riječju "krivicu", a riječi u zagradi: "(samoskrivljena neuračunljivost)" brišu se. Član 19. Član 37. mijenja se i glasi: "Stvarna zabluda Član 37. (1) Nije kriv počinilac koji počini djelo u neotklonjivoj stvarnoj zabludi. (2) Stvarna zabluda je neotklonjiva ako počinilac u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije bio svjestan nekog njegovog zakonom propisanog obilježja, ili je pogrešno smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo činile dozvoljenim. (3) Ako je učinitelj bio u stvarnoj zabludi iz nehata, postojaće krivično djelo učinjeno iz nehata, ako zakon za to krivično djelo propisuje kažnjavanje i za nehat." Član 20. U članu 39. u tački b) iza riječi "djela" dodaju se riječi: "i podstakne njegov preodgoj". Član 21. Član 40. mijenja se i glasi: "Vrste kazni Član 40. Počiniocu krivičnog djela koji je kriv mogu se izreći: a) kazna zatvora; b) kazna dugotrajnog zatvora; c) novčana kazna." Član 22. Član 42. mijenja se i glasi: "Kazna zatvora Član 42. (1) Kazna zatvora ne može biti kraća od 30 dana ni duža od 20 godina. (2) Kazna zatvora izriče se na pune godine i mjesece, a do šest mjeseci i na pune dane. (3) Kazna zatvora iz ovog člana ne može se izreći maloljetnicima. Maloljetnicima se može izreći kazna maloljetničkog zatvora, pod uslovima propisanim glavom X (Pravila o odgojnim preporukama, odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika) ovog zakona. Kazna maloljetničkog zatvora po svojoj svrsi, prirodi, trajanju i načinu izvršenja jeste posebna kazna lišenja slobode." Član 23. Iza člana 42. dodaju se novi članovi 42a. i 42b. koji glase: "Zamjena kazne zatvora Član 42a. (1) Izrečena kazna zatvora do jedne godine može se, na zahtjev osuđenog, zamijeniti novčanom kaznom koja se plaća u jednokratnom iznosu u roku do 30 dana. (2) Kazna zatvora zamjenjuje se novčanom kaznom tako što se svaki dan izrečene kazne zatvora izjednačava s jednim dnevnim iznosom novčane kazne ili sa 100 KM, ako se novčana kazna utvrđuje u određenom iznosu. (3) Ako se novčana kazna ne plati u roku iz stava (1) ovog člana, sud će donijeti odluku o izvršenju kazne zatvora. Ako se novčana kazna plati samo djelimično, izvršit će se kazna zatvora srazmjerno iznosu koji nije plaćen. Kazna dugotrajnog zatvora Član 42b. (1) Za najteže oblike teških krivičnih djela počinjenih s umišljajem može se propisati kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 do 45 godina. (2) Kazna dugotrajnog zatvora nikad se ne može propisati kao jedina glavna kazna za pojedino krivično djelo. (3) Kazna dugotrajnog zatvora ne može se izreći počiniocu koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio 21 godinu života. (4) Kazna dugotrajnog zatvora izriče se samo na pune godine. (5) Ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija i pomilovanje mogu se dati tek nakon izdržavanja tri petine te kazne." Član 24. U članu 43. u stavu (1) riječi: "kaznu zatvora od najviše šest mjeseci" zamjenjuju se riječima: "kaznu zatvora do jedne godine". U stavu (3) riječi: "najviše šezdeset radnih dana" zamjenjuju se riječima: "najviše 90 radnih dana". Član 25. U članu 45. u stavu (1) riječi: "od jedne godine ili teža kazna" zamjenjuju se riječima: "preko jedne godine ili teža kazna". Član 26. U članu 46. u stavu (3) broj "150" zamjenjuje se brojem "500", a broj "50.000" zamjenjuje se brojem "100.000". U stavu (8) riječ "dvije" zamjenjuje se riječju "jedne". Član 27. U članu 47. u stavu (2) riječi: "može u cijelosti ili djelimično naplatiti" zamjenjuju se riječju "plati". U stavu (3) broj "50" zamjenjuje se brojem "100", a riječi: "ali zatvor u tom slučaju ne može biti duži od jedne godine", zamjenjuju se riječima: "s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za to djelo". Član 28. U članu 48. u stavu (1) riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". Član 29. U članu 49. tačka b) riječ "i" briše se. Član 30. U članu 50. u stavu (1) u tački g) broj "150" zamjenjuje se brojem "500". Član 31. U članu 53. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Ako je počinilac jednom radnjom ili s više radnji počinio više krivičnih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud će prvo utvrditi kazne za svako od tih krivičnih djela, pa će za sva krivična djela izreći jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora, jedinstvenu kaznu zatvora ili jedinstvenu novčanu kaznu." U stavu (2) tačka a) mijenja se i glasi: "a) ako je za krivična djela u sticaju sud utvrdio kazne dugotrajnog zatvora ili dugotrajnog zatvora i zatvora, jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora mora biti veća od svake pojedine utvrđene kazne, ali ne smije preći 45 godina;". Iza tačke b) dodaje se nova tačka c), koja glasi: "c) ako je za dva ili više krivičnih djela počinjenih u sticaju utvrdio kazne zatvora u trajanju dužem od deset godina, sud može izreći jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora koja ne smije dostići zbir pojedinačnih kazni zatvora;". Dosadašnje tačke c) i d) postaju tačke d) i e). Član 32. U članu 55. stav (3) briše se. Član 33. U članu 56. u stavu (2) broj "50" zamjenjuje se brojem "100". Član 34. U članu 59. u stavu (2) riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". Stav (4) briše se. Dosadašnji stavovi (5), (6) i (7) postaju stavovi (4), (5) i (6). Član 35. U članu 71. u stavu (1) riječi: "u stanju bitno smanjene uračunljivosti, odnosno smanjene uračunljivosti" zamjenjuju se riječima: "u stanju bitno smanjene ili smanjene uračunljivosti". Stav (4) briše se. Član 36. U članu 72. stav (3) briše se. Član 37. U članu 73. u stavu (1) riječi: "krivično djelo vezano za imovinu koja mu je bila povjerena ili kojoj je imao pristup zahvaljujući svom pozivu, djelatnosti ili dužnosti" zamjenjuju se riječima: "krivično djelo u vezi sa svojim pozivom, djelatnošću ili dužnošću", a riječi: "novo krivično djelo zloupotrebom svog poziva, djelatnosti ili dužnosti vezano za imovinu koja mu je povjerena ili kojoj ima pristup" zamjenjuju se riječima: "novo krivično djelo u vezi sa svojim pozivom, djelatnošću ili dužnošću". Član 38. U članu 74. u stavu (1) riječ "apsolutno" briše se. Stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Zakonom se može propisati obavezno oduzimanje predmeta." Član 39. U članu 95. riječi: "krivično odgovoran" brišu se, a riječi: "visokog stepena krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječima: "stepena krivice". Član 40. U članu 110. stav (3) briše se. Član 41. Iza člana 110. dodaje se novi član 110a., koji glasi: "Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom Član 110a. Kada se krivični postupak vodi za krivična djela iz glava XVII, XVIII, XIX, XXI, XXI A i XXII ovog zakona, sud može odlukom iz člana 110. stav (2) oduzeti i onu imovinsku korist za koju tužilac pruži dovoljno dokaza da se opravdano vjeruje da je takva imovinska korist pribavljena izvršenjem ovih krivičnih djela, a počinilac nije pružio dokaze da je korist pribavljena zakonito." Član 42. U članu 114. u stavu (1) iza tačke b) dodaje se nova tačka c), koja glasi: "c) oduzimanje dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukom organa vlasti ili statusa koji se priznaje odlukom organa vlasti;". Dosadašnja tačka c) postaje tačka d). U stavu (2) tačka c) mijenja se i glasi: "c) zabrana sticanja dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukom organa vlasti ili statusa koji se priznaje odlukom organa vlasti.". Član 43. Član 121. mijenja se i glasi: "Brisanje osude Član 121. (1) Pod uslovom da počinilac krivičnog djela nije ponovo osuđen za novo krivično djelo osuda se briše po sili zakona kada isteknu sljedeći rokovi: a) osuda kojom je počinilac oslobođen kazne briše se iz kaznene evidencije ako osuđeni u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, b) uslovna osuda briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od jedne godine od dana prestanka vremena provjeravanja, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo, c) osuda na novčanu kaznu i na kaznu zatvora do jedne godine briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od tri godine od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo, d) osuda na kaznu zatvora preko jedne do tri godine briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od pet godina od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo, e) osuda na kaznu zatvora preko tri do pet godina briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od deset godina od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo, f) osuda na kaznu zatvora preko pet do deset godina briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od 15 godina od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo. (2) Sud može, na molbu osuđenog, odrediti da se iz kaznene evidencije briše osuda na kaznu zatvora preko deset godina, ako je protekao rok od 20 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, a u tom vremenu osuđeni nije počinio novo krivično djelo. (3) Prilikom odlučivanja o brisanju osude, sud će voditi računa o vladanju osuđenog poslije izdržane kazne, o prirodi krivičnog djela i o drugim okolnostima koje mogu biti od značaja za ocjenu opravdanosti brisanja osude. (4) Osuda na kaznu dugotrajnog zatvora se ne briše. (5) Osuda se ne može brisati iz kaznene evidencije dok traje krivični postupak za novo krivično djelo. (6) Osuda se ne može brisati iz kaznene evidencije dok traje primjena mjera sigurnosti niti dok oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom nije potpuno izvršeno. (7) Brisanjem osude iz kaznene evidencije pod uslovima iz stavova od (1) do (3) ovog člana počinilac krivičnog djela smatra se neosuđivanim." Član 44. Iza člana 121. dodaje se novi član 121a., koji glasi: "Podaci iz kaznene evidencije Član 121a. (1) Podaci iz kaznene evidencije nisu javni podaci. (2) Građanin ima pravo tražiti i dobiti podatke iz kaznene evidencije o sebi ako su mu ti podaci potrebni za ostvarivanje prava ili interesa. (3) Zamjena izrečene novčane kazne radom za opće dobro na slobodi ili kaznom zatvora, kao i zamjena izrečene kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi ili novčanom kaznom, upisuju se u kaznenu evidenciju." Član 45. U nazivu člana 123. riječ "krivičnom" briše se. U stavu (3) riječi: "pod uvjetima člana 12." zamjenjuju se riječima: "pod uslovima iz člana 9.". Član 46. U članu 125. u stavu (1) riječi: "nije krivično odgovoran" zamjenjuju se riječima: "nije kriv". U stavu (2) riječi: "krivičnu odgovornost" zamjenjuju se riječju "krivicu". Član 47. U članu 126. u stavu (1) riječ "krivično" ispred riječi "odgovorna" briše se. U stavu (2) i stavu (3) riječ "krivična" ispred riječi "odgovornost" briše se. Član 48. U nazivu člana 128. riječ "krivično" i u tekstu člana riječ "krivično" ispred riječi "odgovorna" brišu se. Član 49. U članu 129. u stavu (2) riječ "krivično" ispred riječi "odgovorna" briše se. Član 50. U članu 132. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Ako se novčana kazna ne plati u roku koji je utvrđen presudom, bez odgađanja će se provesti postupak prinudne naplate. " Član 51. U članu 137. u tački b) riječ "privredne" briše se. Član 52. U članu 138. riječi: "ili kakva korist privredi" zamjenjuju se riječima: "ili da se zaštite ili podstiču društvene vrijednosti". Član 53. U naslovu člana 139. riječ "privredne" briše se. U stavu (1) riječi: "Mjerom sigurnosti zabrane obavljanja određene privredne djelatnosti" zamjenjuju se riječima: "Mjerom sigurnosti zabrane obavljanja određene djelatnosti", a riječi: "ili drugim privrednim poslom" zamjenjuju se riječima: "ili drugim poslom odnosno djelatnostima". U stavu (2) riječi: "bavljenje određenom privrednom djelatnošću" zamjenjuju se riječima: "bavljenje određenom djelatnošću", a riječi: "štetno za privredno ili finansijsko poslovanje drugih pravnih osoba" zamjenjuju se riječima: "štetno za privredno ili finansijsko poslovanje drugih lica". Član 54. U nazivu člana 142. i u stavu (1) riječ "krivičnog" briše se. U stavu (3) tačka b) riječ "privredne" briše se. Član 55. U članu 143. riječ "krivično" briše se. Član 56. Iza člana 145. dodaju se novi članovi 145a. i 145b. koji glase: "Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti Član 145a. (1) Ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. (2) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini zloupotrebom svog položaja ili ovlaštenja kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. Oštećenje ili rušenje vjerskih objekata Član 145b. Ko ošteti, učini neupotrebljivim ili sruši vjerski objekat kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina." Član 57. Iza člana 147. dodaje se novi član 147a., koji glasi: "Neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje Član 147a. (1) Službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koje pomoću posebnih naprava, bez odobrenja, prisluškuje ili zvučno snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namijenjena ili omogući nepozvanom licu da se upozna s razgovorom ili izjavom koja je neovlašteno prisluškivana ili zvučno snimljena, ili koje neovlašteno prisluškuje ili snimi tuđe poruke u kompjuterskom sistemu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koje fotografski, filmski ili na drugi način snimi drugo lice, bez njegovog pristanka, u njegovim prostorijama ili koje takav snimak direktno prenese trećim licima ili im takav snimak pokaže ili na drugi način omogući da se s njim direktno upoznaju." Član 58. U članu 148. riječi: "zloupotrijebi svoj položaj ili ovlaštenje i" zamjenjuju se riječima: "zloupotrebom svog položaja ili ovlaštenja", a riječ "jedne" zamjenjuje se riječju "tri". Član 59. Iza člana 149. dodaje se novi član 149a., koji glasi: "Nezakonito uskraćivanje identifikacionih dokumenata Član 149a. Ko s ciljem ograničavanja slobode kretanja ili ispoljavanja vlasti nad drugom osobom nezakonito uskrati drugome njegovu ličnu ili putnu ispravu kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. " Član 60. U članu 151. u stavu (1) riječi: "ili kaznom zatvora do jedne godine" zamjenjuju se riječima: "i kaznom zatvora do tri godine". Član 61. U članu 152. iza riječi "Hercegovini" i zareza dodaju se riječi: "ponovo glasa", iza riječi "imenom" dodaje se zarez, a riječi: "ili pokuša da ponovo glasa iako je već glasao, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine" zamjenjuju se riječima: "kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina". Član 62. U članu 154. iza riječi "objavi" dodaju se riječi: "kao konačan". Član 63. U članu 162a. u stavu (2) riječi: "bilo kako" zamjenjuju se riječima: "na bilo koji način". Član 64. U članu 164. u stavu (3) riječi: "iz st. (1) i (2)" zamjenjuju se riječima: "iz stavova (1) i (2)". U stavu (4) riječi: "iz st. (1) i (3)" zamjenjuju se riječima: "iz stavova (1) i (3)". U stavu (5) riječi: "iz st. (1), (2) i (3)" zamjenjuju se riječima: "iz stavova (1), (2) i (3)". U stavu (6) riječi: "iz st. (1) i (4)" zamjenjuju se riječima: "iz stavova (1) i (4)". U stavu (8) riječi: "Odredbe st." zamjenjuju se riječima: "Odredbe stavova". Član 65. U članu 170. riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Član 66. U članu 172. stav (2) u tački e) riječi: "od strane optuženog ili pod nadzorom optuženog" zamjenjuju se riječima: "od strane počinioca ili pod nadzorom počinioca". Član 67. Naziv člana 180. mijenja se i glasi: "Individualna i komandna odgovornost". U stavu (1) u prvoj rečenici riječ "pokrene" briše se, a riječi: "individualno je odgovorna" zamjenjuju se riječima: "kriva je", riječi: "bilo kojeg okrivljenog" zamjenjuju se riječima: "bilo kojeg lica", a riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". U stavovima (2) i (3) riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". Član 68. U članu 185. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Ko kršeći pravila međunarodnog prava kupi, proda, preda drugome ili posreduje u kupovini, prodaji ili predaji lica koja nisu navršila 18 godina života radi usvajanja, odstranjivanja dijelova ljudskog tijela, iskorištavanja radom ili u druge protivpravne svrhe kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina." Član 69. Član 186. mijenja se i glasi: "Trgovina ljudima Član 186. (1) Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotrebom vlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi privolio lice koje ima kontrolu nad drugim licem vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorištavanja prostitucijom drugog lica ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada ili usluga, ropstva ili njemu sličnog odnosa, služenja, odstranjivanja dijelova ljudskog tijela ili drugog iskorištavanja kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi lica koja nisu navršila 18 godina života radi iskorištavanja iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ako je krivično djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana izvršilo službeno lice prilikom obavljanja službene dužnosti, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina. (4) Ko krivotvori, pribavi ili izda putnu ili ličnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećuje, uništava putnu ili ličnu ispravu drugog lica u svrhu omogućavanja trgovine ljudima kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina. (5) Ko organizira ili na bilo koji način rukovodi grupom ljudi radi izvršenja krivičnog djela iz stavova (1) ili (2) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (6) Ko koristi usluge žrtve trgovine ljudima kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (7) Ako je izvršenjem krivičnog djela iz stavova (1) i (2) ovog člana prouzrokovano teže narušenje zdravlja, teška tjelesna povreda ili smrt lica iz stavova (1) i (2) ovog člana, počinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (8) Predmeti i prijevozna sredstva upotrijebljena za izvršenje djela bit će oduzeti, a objekti koji su korišteni u svrhu trgovine ljudima mogu se privremeno ili trajno zatvoriti. (9) Na postojanje krivičnog djela trgovine ljudima bez uticaja je okolnost da li je lice koje je žrtva trgovine ljudima pristalo na iskorištavanje." Član 70. U članu 187. u stavu (2) riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". Stav (3) briše se. Dosadašnji stav (4) postaje stav (3). Član 71. Član 188. briše se. Član 72. Član 189. mijenja se i glasi: "Krijumčarenje ljudi Član 189. (1) Ko u namjeri pribavljanja za sebe ili drugog neke koristi nedozvoljeno prevede ili omogući prevođenje jednog ili više migranata ili drugih lica preko državne granice ili ko u tu svrhu sačini, nabavi ili posjeduje lažne putne ili lične isprave kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (2) Ko vrbuje, preveze, sakrije, pruži zaštitu ili na drugi način omogući boravak krijumčarenih lica u Bosni i Hercegovini kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (3) Ako je djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana počinjeno u sastavu organizirane grupe ili grupe za organizirani kriminal, zloupotrebom službenog položaja ili na način kojim se ugrožava život, zdravlje ili sigurnost krijumčarenih lica ili je prema njima postupano u svrhu iskorištavanja ili na drugi nečovječan ili ponižavajući način, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. (4) Kaznom iz stava (3) ovog člana kaznit će se i onaj ko djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana počini prema licu koje nije navršilo 18 godina života. (5) Ako je zbog djela iz stavova (1) i (2) ovog člana nastupila smrt jednog ili više krijumčarenih lica, počinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (6) Predmeti ili prijevozna sredstva upotrijebljena za izvršenje djela bit će oduzeti." Član 73. Iza člana 189. dodaje se novi član 189a., koji glasi: "Organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnih djela trgovine ljudima i krijumčarenje migranata Član 189a. (1) Ko organizira grupu ili drugo udruženje za izvršenje krivičnih djela iz članova 186. (Trgovina ljudima) i 189. (Krijumčarenje ljudi) ovog zakona kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Ko postane pripadnik grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana ili na drugi način pomaže grupu ili udruženje kaznit će se kaznom zatvora najmanje jednu godinu. (3) Na organizatora ili vođu organizirane grupe ili drugog udruženja koji su počinili djela iz stava (1) ovog člana i njihove pripadnike primjenjuju se odredbe iz člana 250. (Organizirani kriminal) ovog zakona." Član 74. U članu 190. riječi: "bilo iz kojeg" zamjenjuju se riječima: "iz bilo kojeg", a riječi: "bilo na kojoj" zamjenjuju se riječima: "na bilo kojoj". Član 75. U članu 191. u stavu (1) iza riječi "primora" dodaju se riječi: "Bosnu i Hercegovinu" i zarez, iza riječi "neku" dodaje se riječ "drugu", a riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Član 76. U članu 192. u stavu (1) riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Član 77. U članu 193. u stavu (1) riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Iza stava (5) dodaje se novi stav (6), koji glasi: "(6) Oružje, vojna oprema, proizvodi dvojne namjene, kao i sredstva za njihov transtport ili rasturanje, bit će oduzeti." Član 78. U članu 193a. u stavu (1) riječi: "izrađuje ili usavršava, proizvodi, nabavlja, gomila ili skladišti" zamjenjuju se riječima: "izradi ili usavrši, proizvede, nabavi, gomila ili uskladišti", a riječi: "ili posredno prenosi drugome" zamjenjuju se riječima: "ili posredno prenese drugome". Iza stava (6) dodaje se novi stav (7), koji glasi: "(7) Hemijsko ili biološko oružje, neko drugo borbeno sredstvo zabranjeno pravilima međunarodnog prava te sredstva za kontrolu nereda iz ovog člana, kao i sredstva za njihov transport ili rasturanje, bit će oduzeti." Član 79. U članu 193b. u stavu (1) skraćenica "CWC", koja se ponavlja dva puta, zamjenjuje se riječju "Konvencije". Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Hemikalije iz ovog člana bit će oduzete." Član 80. Naziv člana 193c. mijenja se i glasi: "Aktivnosti protivne režimima propisanim Zakonom o implementaciji Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja hemijskog oružja i o njegovom uništavanju". U stavovima (1), (2) i (3) skraćenica "CWC" zamjenjuje se riječju "Konvencije". U stavu (3) riječ "skladišti" zamjenjuje se riječju "uskladišti". Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Hemikalije iz stava (3) ovog člana bit će oduzete." Član 81. Član 194. mijenja se i glasi: "Neovlašteno pribavljanje i raspolaganje nuklearnim materijalom Član 194. (1) Ko nuklearni ili drugi radioaktivni materijal ili uređaj neovlašteno pribavi, primi, preda drugome ili mu omogući da dođe u posjed ili posjeduje, koristi, prenese, preradi, odloži, uskladišti ili raširi kaznit će se kaznom zatvora do pet godina. (2) Ko nuklearni ili drugi radioaktivni materijal ili uređaj pribavi krađom, prevarom, silom, prijetnjom ili bilo kojim drugim načinom zastrašivanja kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ko krivičnim djelom iz stavova (1) i (2) ovog člana izazove opasnost za život ili zdravlje ljudi ili opasnost za imovinu ili okoliš velikih razmjera kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (4) Ako je zbog krivičnog djela iz stavova (1), (2) i (3) ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica ili šteta za imovinu ili okoliš velikih razmjera, počinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (5) Ko krivično djelo iz stavova (1) i (3) ovog člana počini iz nehata kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (6) Ko krivično djelo iz stava (4) ovog člana počini iz nehata kaznit će se kaznom zatvora do deset godina. (7) Ko, s ciljem da primora neku državu ili međunarodnu organizaciju ili fizičko ili pravno lice da nešto učini ili ne učini, prijeti upotrebom nuklearnog materijala radi ugrožavanja života ljudi ili imovine velikih razmjera kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (8) Nuklearni ili drugi radioaktivni materijal ili uređaj iz ovog člana te sredstva za njihov transport bit će oduzeti." Član 82. Iza člana 194. dodaje se novi član 194a., koji glasi: "Ugrožavanje nuklearnog objekta Član 194a. (1) Ko počini djelo usmjereno na ometanje rada nuklearnog objekta ili koristi ili ošteti nuklearni objekt na način kojim prouzrokuje opasnost od ispuštanja nuklearnog ili drugog radioaktivnog materijala kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina. (2) Ko krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana izazove opasnost za život ili zdravlje ljudi ili opasnost za imovinu ili okoliš velikih razmjera kaznit će se kaznom zatvora najmanje jednu godinu. (3) Ko počini krivično djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana iz nehata kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (4) Ako je zbog krivičnog djela iz stavova (1) i (2) ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica ili šteta za imovinu ili okoliš velikih razmjera, počinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (5) Ko počini krivično djelo iz stava (4) ovog člana iz nehata kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (6) Prijetnja izvršenjem nekog djela iz stavova (1) i (2) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. " Član 83. U članu 195. u stavu (1) riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". U stavu (2) riječi: "tri godine" zamjenjuju se riječima: "pet godina". U stavu (3) riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". Član 84. Naziv člana 197. mijenja se i glasi: "Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme". U stavu (1) iza riječi "vrste" dodaju se riječi: "ili fiksnom platformom". U stavu (2) iza riječi "objekta" dodaju se riječi: "ili fiksne platforme". Član 85. U nazivu člana 198. iza riječi "plovidbe" dodaju se riječi: "ili fiksnih platformi". U stavu (1) riječi: "daje lažna obavještenja u vezi s letom zrakoplova" zamjenjuju se riječima: "daje obavještenja za koja mu je poznato da su lažna". U stavu (2) riječ "zaposlenoj" briše se. Stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se ko izvrši nasilje prema licu na brodu ili plutajućem objektu ili fiksnoj platformi, uništi brod ili plutajući objekat ili fiksnu platformu ili prouzrokuje štetu brodu, plutajućem objektu ili njihovom teretu ili fiksnoj platformi, unese ili prouzrokuje unošenje na brod ili plutajući objekat ili fiksnu platformu, bilo kojim sredstvima, eksplozivne ili druge naprave ili supstance koje mogu uništiti ili oštetiti brod, plutajući objekat ili njihov teret ili fiksnu platformu, uništiti ili oštetiti maritimne navigacione uređaje ili ometati njihov rad, daje obavještenja za koja mu je poznato da su lažna, ili izvrši drugo nasilje ugrožavajući sigurnu navigaciju ili sigurnost plovidbe broda ili sigurnost plutajućeg objekta ili fiksne platforme." U stavovima (5) i (7) iza riječi "objektu" dodaju se riječi: "ili fiksnoj platformi". Član 86. U članu 201. u stavu (1) riječi: "tri godine" zamjenjuju se riječima: "pet godina". U stavu (2) riječ "pet" zamjenjuje se riječju "osam". Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina." U dosadašnjem stavu (4), koji postaje stav (5), riječ "namjernih" briše se. Član 87. Član 202. mijenja se i glasi: "Finansiranje terorističkih aktivnosti Član 202. (1) Ko na bilo koji način, neposredno ili posredno, da ili prikupi sredstva s ciljem njihove upotrebe ili znajući da će biti upotrijebljena, u cjelini ili djelomično, za izvršenje: a) krivičnog djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) ovog zakona; b) svakog drugog krivičnog djela koje može prouzrokovati smrt ili težu tjelesnu povredu civila ili lica koje aktivno ne učestvuje u neprijateljstvima u oružanom sukobu, kada je svrha takvog djela, po njegovoj prirodi ili kontekstu, zastrašivanje stanovništva ili prisiljavanje organa vlasti Bosne i Hercegovine ili drugih vlasti ili međunarodne organizacije da nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Prikupljena sredstva namijenjena za izvršenje ili nastala izvršenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana bit će oduzeta." Član 88. Iza člana 202. dodaju se novi članovi 202a., 202b., 202c. i 202d. koji glase: "Javno podsticanje na terorističke aktivnosti Član 202a. Ko javno, putem sredstva informiranja, distribuira ili na bilo koji drugi način uputi poruku javnosti koja ima za cilj podsticanje drugog na izvršenje krivičnog djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom) 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), 202c (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) i 202d. (Organiziranje terorističke grupe) ovog zakona kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti Član 202b. Ko vrbuje ili navodi drugoga da počini ili učestvuje ili pomaže u izvršenju ili da se pridruži terorističkoj grupi radi izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202 (Finansiranje terorističkih aktivnosti) 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti) ili 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) ovog zakona kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti Član 202c. (1) Ko drugog osposobi za izradu ili korištenje eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih materija ili eksplozivnih naprava ili poduči o drugim konkretnim metodama, tehnikama ili vještinama u svrhu izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti) ili 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti) kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i osoba koja da sredstva za obuku ili na bilo koji način stavi na raspolaganje prostoriju ili drugi prostor, znajući da će biti upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana. Organiziranje terorističke grupe Član 202d. (1) Ko organizira terorističku grupu ili na drugi način udružuje najmanje tri lica radi izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti) ili 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ko postane pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana ili na bilo koji drugi način učestvuje u aktivnostima terorističke grupe, uključujući pružanje finansijske i bilo koje druge pomoći, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (3) Pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana koji otkrije grupu prije nego što je u njenom sastavu ili za nju počinio krivično djelo, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, a može biti i oslobođen kazne." Član 89. U članu 209. u stavu (1) riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do osam godina". Iza stava (1) dodaje se novi stav (2), koji glasi: "(2) Ako je počinilac djela iz stava (1) ovog člana istovremeno i počinilac ili saučesnik u krivičnom djelu kojim je pribavljen novac ili imovina iz stava (1) ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina." U dosadašnjem stavu (2), koji postaje stav (3), broj "50.000" zamjenjuje se brojem "200.000", a riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Dosadašnji stavovi (3) i (4) postaju stavovi (4) i (5). U stavu (5) riječi: "iz st. 1. do 3. ovog člana" zamjenjuju se riječima: "iz stavova od (1) do (4) ovog člana". Član 90. Član 210. mijenja se i glasi: "Porezna utaja ili prevara Član 210. (1) Ko izbjegne da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine nepružanjem zahtijevanih podataka ili pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima ili o drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 10.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i onaj ko, u namjeri da ostvari pravo na povrat ili kredit po osnovu indirektnih poreza propisanih poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, podnese poreznu prijavu neistinitog sadržaja sa iskazanim iznosom za povrat ili kredit indirektnih poreza koji prelazi 10.000 KM. (3) Ko počini krivično djelo iz stava (1) ovog člana, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 50.000 KM, ili ko počini krivično djelo iz stava (2) ovog člana, a iskazani iznos povrata ili kredita po osnovu indirektnih poreza prelazi 50.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (4) Ko počini krivično djelo iz stava (1) ovog člana, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000 KM, ili ko počini krivično djelo iz stava (2) ovog člana, a iskazani iznos povrata ili kredita po osnovu indirektnih poreza prelazi 200.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine." Član 91. Iza člana 210. dodaju se novi članovi 210a. i 210b. koji glase: "Nedozvoljen promet akciznih proizvoda Član 210a. (1) Ko nezakonito proizvede, stavi u promet odnosno proda ili prodaje proizvode koji nisu obilježeni kontrolnim i poreznim markicama na način propisan poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Proizvodi iz stava (1) ovog člana bit će oduzeti. Nedozvoljeno skladištenje robe Član 210b. (1) Ko uskladišti robu na koju se plaća porez po poreznom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine u prostoriji koja nije registrirana za tu namjenu u skladu sa zakonom ili ko dozvoli da se u njegovoj prostoriji uskladišti roba, a prostorija nije za to registrirana, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i onaj ko u prostoriji registriranoj u skladu sa zakonom za skladištenje robe uskladišti robu na koju se plaća porez po poreznom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine za koju ne postoji propisana dokumentacija o porijeklu robe i plaćenom porezu." Član 92. Član 211. mijenja se i glasi: "Neplaćanje poreza Član 211. (1) Ko prenosom ili otuđenjem imovine, gašenjem privrednog subjekta ili na drugi način onemogući naplatu prijavljenog poreza propisanog poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 50.000 KM, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Ko počini djelo iz stava (1) ovog člana, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi 100.0000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ko počini djelo iz stava (1) ovog člana, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (4) Ako počinilac plati obaveze iz stavova (1), (2) i (3) ovog člana, može se osloboditi kazne." Član 93. U članu 214. stav (4) mijenja se i glasi: "(4) Roba, supstance i drugi predmeti iz stavova od (1) do (3) ovog člana bit će oduzeti." U stavu (5) riječ "vozila" zamjenjuje se riječima: "prijevoznog sredstva". Član 94. U članu 217. u stavovima (1), (2) i (3) iza riječi: "stranu službenu osobu" dodaju se riječi: "ili međunarodnog službenika", a iza riječi "korist" i "koristi" dodaju se riječi: "za sebe ili za drugo lice". Član 95. U članu 218. u stavovima (1), (2) i (3) iza riječi: "stranu službenu osobu" dodaju se riječi: "ili međunarodnog službenika". Član 96. U članu 219. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta." Član 97. U članu 220. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Pribavljena korist bit će oduzeta." Član 98. U članu 221. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Novac, vrijednosni papiri ili druge pokretne stvari, te pribavljena korist bit će oduzeti." Član 99. U članu 222. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Pribavljena imovinska korist bit će oduzeta." Član 100. U članu 224. u stavu (1) riječi: "novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine" zamjenjuju se riječima: "kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina". U stavu (2) riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". Član 101. U članu 228. riječ "omogućava" zamjenjuje se riječju "omogući", a riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". Član 102. U članu 231a. dodaje se naziv koji glasi: "Neprijavljivanje mjesta masovne grobnice", a u tekstu člana riječi: "masovna grobnica" zamjenjuju se riječima: "mjesto masovne grobnice". Član 103. U članu 237. u stavu (1) riječi: "novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine" zamjenjuju se riječima: "kaznom zatvora do tri godine". U stavu (2) riječi: "novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine" zamjenjuju se riječima: "kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina". Član 104. U članu 238. iza riječi: "Ustavnog suda Bosne i Hercegovine" zarez se zamjenjuje riječju "ili", a riječi: "ili Doma za ljudska prava" brišu se. Član 105. Naziv člana 239. mijenja se i glasi: "Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava". U tekstu člana iza riječi: "Suda Bosne i Hercegovine" dodaje se zarez, riječ "ili" briše se, a iza riječi "prava" dodaju se riječi: "ili Evropskog suda za ljudska prava". Član 106. U članu 241. u stavu (2) riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Član 107. Iza člana 241. dodaju se novi članovi 241a. i 241b. koji glase: "Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje Član 241a. (1) Ko silom ili prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu da spriječi službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine u vršenju službene radnje koju je preduzelo u okviru svojih ovlaštenja ili ga na isti način prisili na vršenje službene radnje kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana službeno lice zlostavljano ili su mu nanesene lakše tjelesne povrede ili je krivično djelo počinjeno prijetnjom upotrebe oružja, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (3) Ko krivično djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana počini prema službenom licu prilikom vršenja poslova sigurnosti Bosne i Hercegovine, lišenja slobode počinioca krivičnog djela ili čuvanja lica koje je lišeno slobode kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (4) Ako je počinilac krivičnog djela iz stavova od (1) do (3) ovog člana bio izazvan protivzakonitim ili grubim postupanjem službenog lica, može se osloboditi kazne. Napad na službeno lice u vršenju poslova sigurnosti, otkrivanju ili lišenju slobode počinioca krivičnih djela Član 241b. (1) Ko napadne ili ozbiljno prijeti da će napasti službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili lice koje mu pomaže u vršenju poslova sigurnosti Bosne i Hercegovine, otkrivanju ili lišenju slobode počinioca krivičnih djela ili čuvanja lica koje je lišeno slobode kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana službeno lice ili lice koje mu pomaže lakše tjelesno povrijeđeno ili je krivično djelo iz stava (1) ovog člana počinjeno uz prijetnju upotrebe oružja, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (3) Ako je krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana službeno lice ili lice koje mu pomaže teško tjelesno povrijeđeno, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. (4) Ako je počinilac krivičnog djela iz stavova od (1) do (3) ovog člana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica ili lica koje mu pomaže, može se osloboditi kazne." Član 108. U članu 249. u stavu (1) riječi: "za koja se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna" i zarez brišu se, a riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". U stavu (2) riječ "jedne" zamjenjuje se riječju "tri". Član 109. U članu 250. u stavovima (1), (2), (3), (4) i (5) riječi: "zločinačka organizacija" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "grupa za organizirani kriminal" u odgovarajućem padežu. U stavu (2) riječi: "tri godine" zamjenjuje se riječima: "pet godina". U stavu (5) riječi na kraju stava: "zločinačku organizaciju" zamjenjuju se riječima: "tu grupu". Član 110. Zadužuje se Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku BiH". Član 111. Nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine uskladit će svoje krivične zakone s ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 12/09 02.10.2009 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA ZAKONA O KRIVI^NOM POSTUPKUBOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Zakonu o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", br. 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08 i 58/08) u ~l.44. stav (1), 81. stav (8), 134. stav (4), 135. stav (2), 268. stav(3), 421. stav (2), 422. stav (1), 423, 424. i 438. stav (4) rije~i:"~lan 24. stav (6)" zamjenjuju se rije~ima: "~lan 24. stav (7)".^lan 2.U ~l. 126b. stav (7), 136. stav (1), 139. stav (9), 202. stav(2), 223. stav (4), 228. stav (2), 321. stav (2), 335. stav (2),388. stav (3), 410. stav (3) i 420. stav (3) rije~i: "iz ~lana 24.stav (6)" zamjenjuju se rije~ima: "iz ~lana 24. stav (7)".^lan 3.U ~lanu 330. stav (1) rije~i: "~lan 24. stav (4)" zamjenjujuse rije~ima: "~lan 24. stav (5)".^lan 4.U nazivu Poglavlja XXIV. rije~ "lijekovi" zamjenjuje serije~ju "lijek", a ispred naziva "Ponavljanje postupka" rije~i:"Odjeljak 1-" bri{u
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 16/09 24.02.2009 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.(Izmjena ~lana 138.)U Zakonu o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 3/03, 32/03,36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07,53/07, 76/07, 15/08, 58/08 i 12/09), u ~lanu 138. (Odre|ivanjepritvora nakon izricanja presude), stav (3) mijenja se i glasi:"(3)Poslije izricanja prvostepene presude, pritvor mo`e trajatinajdu`e jo{ devet mjeseci. Izuzetno, u slo`enim predmetima i iz va`nih razloga Apelaciono vije}e pritvor mo`e produ`iti za jo{ najdu`e {est mjeseci. Ako za to vrijeme ne budeizre~ena drugostepena presuda kojom se prvostepenapresuda preina~uje ili potvr|uje, pritvor }e se ukinuti ioptu`eni pustiti na slobodu. Ako u propisanim rokovimabude izre~ena drugostepena odluka kojom se prvostepenaodluka ukida, pritvor mo`e trajati najdu`e jo{ jednu godinuod izricanja drugostepene odluke."^lan 2.(Primjena ovog Zakona)Ovaj Zakon se primjenjuje u svim slu~ajevima u kojimapravomo}na presuda nije donesena prije stupanja na snaguovog zakona.^lan 3.(Stupanje na snagu ovog Zakona)Ovaj Zakon stu pa na snagu po objavljivanju u "Slu`benomglasniku Bosne i Hercegovine".
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 93/09 12.01.2009 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Zakonu o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", br. 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05,46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09 i16/09), iza ~lana 27. dodaje se novi ~lan 27a. koji glasi:"^lan 27a.Preno{enje vo|enja postupka za krivi~na djela iz Glave XVII KZBiH(1)Ako se postupak vodi za krivi~na djela iz ~l. 171. do 183.Krivi~nog zakona Bosne i Hercegovine, Sud mo`e rje{enjem prenijeti vo|enje postupka drugom sudu na ~ijem jepodru~ju poku{ano ili izvr{eno krivi~no djelo, najkasnije dozakazivanja glavnog pretresa, a uzimaju}i u obzir te`inukrivi~nog djela, svojstva po~inioca i ostale okolnosti va`neza ocjenu slo`enosti predmeta.(2)Sud rje{enje iz stava (1) ovog ~lana mo`e donijeti i naprijedlog stranaka ili branioca, a u fazi istrage samo naprijedlog tu`ioca.(3)Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana donosi Vije}e sastavljeno od trojice sudija iz ~lana 24. stav (7) ovog zakona. Protivrje{enja Vije}a `alba nije dopu{tena."^lan 2.U ~lanu 45. u stavu (6) u drugoj re~enici iza rije~i "Sud"dodaju se rije~i: "redoslijedom s liste advokata".Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:"(7) Ako pozvani advokat nije u mogu}nosti da preuzmeodbranu, Sud poziva sljede}eg advokata s liste advokata. Sudobavje{tava nadle`nu advokatsku komoru o odbijanju pozvanogadvokata da preuzme odbranu po slu`benoj du`nosti."^lan 3.U ~lanu 46. stav (2) u drugoj re~enici iza rije~i "vije}a"stavlja se zarez i dodaju se rije~i:"u skladu s ~lanom 45. stav (6)".^lan 4.U ~lanu 138. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)Kada izrekne presudu na kaznu zatvora, Sud mo`eoptu`enom odrediti pritvor, odnosno pritvor }e biti produ`en ako je to neophodno radi nesmetanog vo|enja krivi~nogpostupka, uzimaju}i u obzir sve okolnosti vezane zaizvr{enje krivi~nog djela, odnosno li~nost po~inioca.Ako izrekne presudu na kaznu zatvora od pet godina ili te`ukaznu, Sud }e odmah odrediti ili produ`iti pritvor. U ovimslu~ajevima donosi se posebno rje{enje, a `alba protivrje{enja ne zadr`ava njegovo izvr{enje."^lan 5.Naslov "GLAVA XXX - POSTUPAK ZA PRU@ANJEME\UNARODNE PRAVNE POMO]I I IZVR[ENJEME\UNARODNIH UGOVORA U KRIVI^NOPRAVNIMSTVARIMA" bri{e se.^l. 407., 408., 409., 410., 412. i 413. bri{u se.Dosada{nji ~lan 411. postaje ~lan 407.^lan 6.Naslov "GLAVA XXXI - POSTUPAK ZA IZRU^ENJEOSUMNJI^ENIH, ODNOSNO OPTU@ENIH I OSU\ENIHOSOBA" bri{e se.^l. od 414. do 431. bri{u se.^lan 7.Dosada{nje glave od XXXII do XXXIV postaju glave odXXX do XXXII.^lan 8.U ~lanu 449. u stavu (2) iza rije~i "branitelja," bri{e se rije~"ne", a iza rije~i "predmet" dodaju se rije~i: "a uzimaju}i u obzirte`inu krivi~nog djela, svojstva po~inioca i ostale okolnostiva`ne za ocjenu slo`enosti predmeta".^lan 9.Ovla{}uju se Ustavnopravna komisija Predstavni~kog domai Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH da utvrde pre~i{}eni tekst Zakona o krivi~nom postupkuBosne i Hercegovine.^lan 10.Ovaj Zakon stu pa na snagu osmog dana od danaobjavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 58/08 21.07.2008 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak Broj 58 - Strana 88S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeljak, 21. 7. 2008."^lan 72.aNaredba operateru telekomunikacija(1)Ako postoje osnovi sumnje da je neko lice po~inilo krivi~no djelo, Sud mo`e, na osnovu prijedloga tu`ioca ili naprijedlog ovla{tenih slu`benih lica koja su dobila odobrenjeod tu`ioca, narediti da operater telekomunikacija ili drugopravno lice koje vr{i pru`anje telekomunikacionih uslugadostavi podatke o kori{tenju telekomunikacijskih usluga tog lica, ako bi takvi podaci mogli biti dokaz u krivi~nompostupku ili poslu`iti prikupljanju informacija koje mogubiti od koristi u krivi~nom postupku.(2)U hitnim slu~ajevima tu`ilac mo`e narediti radnje iz stava(1) ovog ~lana i dobiveni podaci bit }e zape~a}eni dok nebude izdata sudska naredba. O preduzetim mjerama tu`ilacodmah obavje{tava sudiju za prethodni postupak koji mo`eu roku od 72 sata izdati naredbu. U slu~aju da sudija zaprethodni postupak ne izda naredbu, tu`ilac }e podatkevratiti bez prethodnog otvaranja.(3)Radnje iz stava (1) ovog ~lana mogu se odrediti i prema licu za koje postoje osnovi sumnje da po~iniocu, odnosno odpo~inioca prenosi informacije u vezi s krivi~nim djelom,odnosno da po~inilac koristi njegovo sredstvotelekomunikacije.(4)Operateri telekomunikacija ili drugo pravno lice kojipru`aju telekomunikacijske usluge du`ni su tu`iocu ipolicijskim organima omogu}iti provo|enje mjera iz stava(1) ovog ~lana."^lan 21.U ~lanu 73. u stavu (2) rije~i: "preduzete mjere moraju bitiodobrene od sudije" zamjenjuju se rije~ima: "o preduzetimmjerama odlu~uje sudija", a rije~i: "od preduzimanja mjera"bri{u se.U stavu (3) rije~ "Sud" bri{e se.^lan 22.Naziv ~lana 77. mijenja se i glasi: "Osnovne odredbe oispitivanju".U stavu (1) iza rije~i "tu`ilac" dodaju se rije~i: "iliovla{teno slu`beno lice".U stavu (3) rije~ "odredbama" zamjenjuje se rije~ima:"odredbi stava (2)".^lan 23.U ~lanu 78. u stavu (2) u ta~ki c) iza rije~i "korist" dodajuse rije~i: "i ako to u~ini u prisustvu branioca da je takav njegov iskaz dopu{ten kao dokaz na glavnom pretresu i da bez njegovesaglasnosti mo`e biti pro~itan i kori{ten na glavnom pretresu".^lan 24.U ~lanu 81. u stavu (7) iza rije~i "svjedok" dodaje se zarezi rije~i: "koji je upozoren na posljedice, bez zakonskihrazloga".U stavu (8) rije~i: "kojim je izre~ena nov~ana kazna"zamjenjuju se rije~ima: "iz st. (5) i (7) ovog ~lana".^lan 25.U ~lanu 82. dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Ako je kao svjedok saslu{ano lice koje se ne mo`e saslu{atikao svjedok, na takvom iskazu svjedoka ne mo`e sezasnivati sudska odluka."^lan 26.U ~lanu 83. stav (4) mijenja se i glasi:"(4)Ako je kao svjedok saslu{ano lice koje mo`e odbitisvjedo~enje a nije na to upozoreno ili se nije izri~ito odreklo tog prava ili to upozorenje i odricanje nije uneseno uzapisnik, na takvom iskazu ne mo`e se zasnivati sudskaodluka."^lan 27.U ~lanu 84. u stavu (3) rije~ "tu`ioca" zamjenjuje serije~ima: "Glavnog tu`ioca BiH".U stavu (5) rije~ "mo`e" bri{e se, a rije~ "odrediti"zamjenjuje se rije~ju "odre|uje".^lan 28.U ~lanu 85. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:"(4)Ako prepoznavanje nije mogu}e u skladu sa stavom (3)ovog ~lana, prepoznavanje }e se izvr{iti na osnovuprepoznavanja fotografija tog lica ili predmeta postavljenihme|u fotografijama svjedoku nepoznatih lica ili predmetaiste vrste."^lan 29.U ~lanu 86. u stavu (2) dodaje se nova re~enica koja glasi:"Svjedok }e se i upozoriti da nije du`an odgovarati na pitanjapredvi|ena u ~lanu 84. stav (1) ovog zakona i ovo upozorenje}e se unijeti u zapisnik".U stavu (3) iza rije~i "obavijestiti" dodaju se rije~i:"tu`ioca, odnosno".U stavu (4) rije~i: "Ako je to potrebno," bri{u se, a re~enica po~inje rije~ju "Saslu{anje".^lan 30.U nazivu ~lana 90. iza rije~i "svjedoka" dodaju se rije~i:"au dio ili".Iza rije~i: "mo`e snimati" dodaju se rije~i: "au dio ili".^lan 31.Naziv ~lana 103. mijenja se i glasi: "Pregled, obdukcija iekshumacija le{a".U stavu (1) rije~i: "se ne radi o prirodnoj smrti" zamjenjuju se rije~ima: "je smrt uzrokovana krivi~nim djelom ili da je uvezi sa izvr{enjem krivi~nog djela".U stavu (2) iza rije~i "Pri" dodaju se rije~i: "pregledu i".^lan 32.Naziv ~lana 104. mijenja se i glasi: "Pregled i obdukcijale{a van specijalizirane medicinske ustanove".U stavu (2) druga re~enica mijenja se i glasi: "Timvje{ta~enjem rukovodi tu`ilac o ~emu vodi zapisnik. Sastavnidio zapisnika je nalaz i mi{ljenje vje{taka."^lan 33.U ~lanu 116. u stavu (2) u ta~ki d) iza rije~i: "snimanjelica" dodaje se zarez i rije~i: "transportnih sredstava", a izarije~i "predmeta" dodaju se rije~i: "koji stoje u vezi s njima".Ta~ka e) mijenja se i glasi:"e)kori{tenje prikrivenih istra`itelja i kori{tenjeinformatora,".U ta~ki f) iza rije~i "simulirani" dodaju se rije~i: "ikontrolirani".Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:"(6)Prikriveni istra`itelj je posebno obu~eno ovla{teno slu`beno lice koje istra`uje pod izmijenjenim identitetom. Prikriveniistra`itelj smije pod svojim izmijenjenim identitetom u~estvovati u pravnom prometu. Ukoliko je to neophodnoza formiranje i odr`avanje tog identiteta, mogu se izraditi,izmijeniti ili koristiti odgovaraju}i dokumenti."^lan 34.U ~lanu 117. u ta~ki d) rije~ "najmanje" zamjenjuje serije~ju "od".^lan 35.U ~lanu 122. iza rije~i "svjedoci" dodaje se zarez i rije~i:"ili kao za{ti}eni svjedoci", a iza rije~i: "o toku provo|enjaradnji" dodaju se rije~i: "ili o drugim va`nim okolnostima".^lan 36.U ~lanu 125. u stavu (2) rije~i: "s tim {to ovu naredbu mora odobriti sudija za prethodni postupak u roku od 24 sata odizdavanja naredbe." bri{u se.^lan 37.^lan 131. mijenja se i glasi:"^lan 131.Op}e odredbe(1)Pritvor se mo`e odrediti ili produ`iti samo pod uslovimapropisanim u ovom zakonu i samo ako se isti cilj ne mo`eostvariti drugom mjerom.(2)Pritvor odre|uje ili produ`ava rje{enjem Sud na prijedlogtu`ioca a nakon {to Sud prethodno saslu{a osumnji~enog,odnosno optu`enog na okolnosti razloga zbog kojih sepritvor predla`e, osim u slu~aju iz ~lana 132. stav (1) ta~kaa) ovog zakona.(3)Tu`ilac je du`an podnijeti obrazlo`en prijedlog zaprodu`enje pritvora Sudu najkasnije pet dana prije istekaroka iz rje{enja o pritvoru. Sud odmah dostavlja prijedlogosumnji~enom, odnosno optu`enom i njegovom braniocu.(4)Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkra}e nu`novrijeme. Ako se osumnji~eni ili optu`eni nalazi u pritvoru,du`nost je svih organa koji u~estvuju u krivi~nom postupkui organa koji im pru`aju pravnu pomo} da postupaju sposebnom hitno{}u.(5)U toku cijelog postupka pritvor }e se ukinuti ~im prestanurazlozi na osnovu kojih je odre|en, a pritvoreni }e odmahbiti pu{ten na slobodu. Po prijedlogu optu`enog ili braniocaza ukidanje pritvora koji je zasnovan na novim ~injenicama, Sud }e odr`ati ro~i{te, odnosno sjednicu vije}a o ~emu }eobavijestiti stranke i branioca. Nedolazak stranaka ibranioca koji su uredno obavije{teni ne spre~ava odr`avanjero~i{ta, odnosno sjednice vije}a. Protiv rije{enja o odbijanju prijedloga za ukidanje pritvora `alba je dozvoljena. Akoprijedlog nije zasnovan na novim ~injenicama koje suzna~ajne za ukidanje pritvora, Sud ne}e donijeti posebnorje{enje."^lan 38.U ~lanu 132. u stavu (1) u ta~ki c) rije~ "pet" zamjenjuje se rije~ju "tri".U stavu (1) ta~ka d) mijenja se i glasi:"d)u vanrednim okolnostima, ako se radi o krivi~nomdjelu za koje se mo`e izre}i kazna zatvora desetgodina ili te`a kazna a koje je posebno te{ko sobzirom na na~in izvr{enja ili posljedice krivi~nogdjela, ako bi pu{tanje na slobodu rezultiralo stvarnomprijetnjom naru{avanja javnog reda."^lan 39.U ~lanu 134. u stavu (4) iza rije~i: "ako je pritvoreno liceispitano" zarez se bri{e a dodaju se rije~i: "i dokazima nakojima se zasniva rje{enje o pritvoru kao".Stav (5) bri{e se.U dosada{njem stavu (6) koji postaje stav (5) rije~"slu~ajevima" zamjenjuje se rije~ju "slu~aju" a rije~i: "i 5."bri{u se.^lan 40.U ~lanu 136. stav (2) bri{e se.^lan 41.U ~lanu 137. st. (4) i (5) bri{u se.^lan 42.U ~lanu 138. u stavu (2) iza rije~i "odbijena" dodaju serije~i: "osim iz razloga nenadle`nosti Suda".Stav (3) mijenja se i glasi:"(3)Poslije izricanja prvostepene presude, pritvor mo`e trajatinajdu`e jo{ devet mjeseci. Ako za to vrijeme ne budeizre~ena drugostepena presuda kojom se prvostepenapresuda preina~ava ili potvr|uje, pritvor }e se ukinuti ioptu`eni pustiti na slobodu. Ako u roku od devet mjesecibude izre~ena drugostepena odluka kojom se prvostepenapresuda ukida, pritvor mo`e trajati najdu`e jo{ jednu godinu od izricanja drugostepene odluke."Iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:"(5)Pritvor se uvijek ukida istekom izre~ene kazne.(6)Optu`eni koji se nalazi u pritvoru, a presuda kojom mu jeizre~ena kazna zatvora je postala pravosna`na, ostat }e upritvoru do upu}ivanja na izdr`avanje kazne a najdu`e doisteka trajanja izre~ene kazne."^lan 43.^lan 139. mijenja se i glasi:"^lan 139.Li{avanje slobode i zadr`avanje(1)Policijski or gan mo`e lice li{iti slobode ako postoje osnovisumnje da je to lice po~inilo krivi~no djelo i ako postoji bilo koji razlog predvi|en u ~lanu 132. ovog zakona, ali jepolicijski or gan du`an da takvo lice bez odga|anja, anajkasnije u roku od 24 sata, sprovede tu`iocu. Prilikomdovo|enja, policijski or gan obavijestit }e tu`ioca orazlozima i o vremenu li{avanja slobode. Upotreba sileprilikom dovo|enja dozvoljena je u skladu sa zakonom.(2)Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, kada se radi o krivi~nimdjelima terorizma, lice se mora sprovesti tu`iocu najkasnijeu roku od 72 sata.(3)Lice li{eno slobode mora biti pou~eno u skladu s ~lanom 5.ovog zakona.(4)Ako lice li{eno slobode ne bude sprovedeno tu`iocu u rokuiz st. (1) i (2) ovog ~lana, pustit }e se na slobodu.(5)Tu`ilac je du`an lice li{eno slobode ispitati bez odga|anja, a najkasnije u roku od 24 sata i u tom roku odlu~iti da li }elice li{eno slobode pustiti na slobodu ili }e postavitiobrazlo`eni prijedlog za odre|ivanje pritvora osiguravaju}iizvo|enje lica pred sudiju za prethodni postupak.(6)Sudija za prethodni postupak }e odmah, a najkasnije u rokuod 24 sata, donijeti odluku o prijedlogu za odre|ivanjepritvora.Ponedjeljak, 21. 7. 2008.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 58 - Strana 89 Broj 58 - Strana 90S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeljak, 21. 7. 2008.(7)Ako sudija za prethodni postupak ne prihvati prijedlog zaodre|ivanje pritvora, donijet }e rje{enje kojim se prijedlogodbija i lice odmah pu{ta na slobodu. Tu`ilac mo`e ulo`iti`albu na rje{enje sudije za prethodni postupak, ali `alba nezadr`ava izvr{enje rje{enja.(8)Protiv rje{enja kojim se odre|uje pritvor pritvoreno licemo`e podnijeti `albu koja ne zadr`ava izvr{enje rje{enja.(9)U slu~aju iz st. (7) i (8) ovog ~lana, o `albi odlu~uje vije}eiz ~lana 24. stav (6) ovog zakona koje je du`no donijetiodluku u roku od 48 sati od prijema `albe u Sud."^lan 44.U ~lanu 144. stav (3) mijenja se i glasi:"(3)Pritvoreni smije odr`avati povjerljivu prepisku s bilo kojimdrugim licem. Izuzetno, ako to zahtijevaju interesi postupka, Sud mo`e donijeti rje{enje o nadzoru takve povjerljiveprepiske ili rje{enje kojim se zabranjuje takva povjerljivaprepiska. Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba koja nezadr`ava izvr{enje rje{enja. Pritvorenom se ne mo`ezabraniti slanje molbi, pritu`bi i `albi."^lan 45.Naziv ~lana 148. mijenja se i glasi: "Podno{enje iispravljanje podnesaka".^lan 46.U nazivu ~lana 155. iza rije~i "snimanje" dodaju se rije~i:"au dio ili".U st. (1) i (7) rije~ "zvu~no" zamjenjuje se rije~ima: "au dioili audiovizuelno".U st. (4) i (5) rije~i "zvu~no" i "zvu~ni" bri{u se.U stavu (6) rije~i: "Zvu~ni snimak ~uva se" zamjenjuje serije~ima: "Snimak se ~uva".Stav (8) bri{e se.U dosada{njem stavu (9) koji postaje stav (8) rije~i: "stava(1) do (8)" zamjenjuju se rije~ima "stava (1) do (7)".^lan 47.U ~lanu 165. u stavu (1) zarezi i rije~i: "je li potrebnodopuniti postupak" bri{u se.^lan 48.U ~lanu 171. u stavu (1) rije~ "odre|ivanje" zamjenjuje serije~ima: "izricanje krivi~nopravne".^lan 49.U ~lanu 195. u stavu (1) iza rije~i: "podnosi se" dodaju serije~i: "tu`iocu, odnosno".^lan 50.^lan 197. mijenja se i glasi:"^lan 197.Obaveze tu`ioca i Suda u vezi s utvr|ivanjem ~injenica(1)Tu`ilac je du`an prikupiti dokaze o imovinskopravnomzahtjevu vezanom za krivi~no djelo.(2)Tu`ilac, odnosno Sud ispitat }e osumnji~enog, odnosnooptu`enog o ~injenicama vezanim za prijedlog ovla{tenoglica."^lan 51.U ~lanu 198. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)O imovinskopravnom zahtjevu odlu~uje Sud. Sud mo`epredlo`iti o{te}enom i optu`enom, odnosno braniocuprovo|enje postupka medijacije putem medijatora u skladusa zakonom, ako ocijeni da je imovinskopravni zahtjevtakav da je svrsishodno da ga uputi na medijaciju. Prijedlogza upu}ivanje na medijaciju mogu dati i o{te}eni i optu`eni, odnosno branilac do zavr{etka glavnog pretresa."^lan 52.U ~lanu 206. re~enica: "Ako se osumnji~eni, odnosnooptu`eni nalazi u pritvoru ili u psihijatrijskoj ustanovi, ne}e sepustiti na slobodu ve} }e Sud donijeti rje{enje o njegovomprivremenom zadr`avanju u trajanju do 30 dana od danadono{enja rje{enja." bri{e se.^lan 53.U ~lanu 208. u stavu (2) iza rije~i "~lana," dodaju se rije~i:"tu`ilac, odnosno", a rije~i: "nadle`nom ministarstvu"zamjenjuju se rije~ima: "Ministarstvu pravde BiH".^lan 54.U ~lanu 209. iza rije~i: "Kad je zakonom" dodaje se zarez irije~i: "odnosno drugim op}im aktom donesenim na osnovuustava ili zakona", a rije~ "provesti" zamjenjuje se rije~ima:"pokrenuti, odnosno nastaviti".^lan 55.U ~lanu 216. u stavu (3) rije~i: "ne}e narediti provo|enjeistrage" zamjenjuju se rije~ima: "donosi naredbu da se istragane}e provoditi".^lan 56.U ~lanu 217. dodaje se novi stav (3) koji glasi:"(3)Ako se osumnji~eni nalazi u pritvoru, naredbu za dovo|enjeradi ispitivanja izdaje tu`ilac i o tome obavje{tava sudiju zaprethodni postupak."^lan 57.U ~lanu 218. stav (4) bri{e se.^lan 58.U ~lanu 221. iza rije~i "osim" dodaje se rije~ "pregleda" izarez.^lan 59.Naziv ~lana 222. mijenja se i glasi: "Pregled, obdukcija iekshumacija".U prvoj re~enici iza rije~i "izvo|enje" dodaju se rije~i:"pregleda i".^lan 60.^lan 224. mijenja se i glasi:"^lan 224.Obustava istrage(1)Tu`ilac }e naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovida:a)djelo koje je u~inio osumnji~eni nije krivi~no djelo,b)postoje okolnosti koje isklju~uju krivi~nu odgovornost osumnji~enog osim u slu~aju iz ~lana 206. ovogzakona,c)nema dovoljno dokaza da je osumnji~eni u~iniokrivi~no djelo,d)je djelo obuhva}eno amnestijom, pomilovanjem ilizastarom, ili postoje druge smetnje koje isklju~ujukrivi~no gonjenje.(2)O obustavi istrage kao i o razlozima za obustavu istragetu`ilac }e u pismenoj formi obavijestiti o{te}enog koji imaprava predvi|ena ~lanom 216. ovog zakona kao i osumnji~enog ako je ispitan i lice koje je prijavilo krivi~nodjelo.(3)Tu`ilac, u slu~ajevima iz stava (1) ta~ke c) ovog ~lana,mo`e ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove ~injenice iokolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da jeosumnji~eni u~inio krivi~no djelo."^lan 61.U ~lanu 225. stav (2) bri{e se.Iza dosada{njeg stava (3) koji postaje stav (2) dodaje senovi stav (3) koji glasi:"(3)Optu`nica se ne mo`e podi}i ako osumnji~eni nije bioispitan."^lan 62.U ~lanu 227. u stavu (1) u ta~ki e) rije~ "imena" bri{e se, aiza rije~i "vje{taka," dodaju se rije~i: "ili pseudonimaza{ti}enih svjedoka,".U ta~ki g) rije~ "materijal" zamjenjuje se rije~ju "dokaze".^lan 63.^lan 228. mijenja se i glasi:"^lan 228.Odlu~ivanje o optu`nici(1)Odmah po prijemu optu`nice sudija za prethodno saslu{anje ispitat }e da li je Sud nadle`an, da li postoje okolnosti iz~lana 224. stav (1) ta~ka d) ovog zakona, te da li jeoptu`nica propisno sastavljena (~lan 227. ovog zakona).Ukoliko Sud na|e da optu`nica nije propisno sastavljena,postupit }e u skladu s ~lanom 148. st. (3) i (4) ovog zakona.(2)Sudija za prethodno saslu{anje mo`e potvrditi ili odbiti sveili pojedine ta~ke optu`nice u roku od osam dana, a uslo`enim predmetima u roku od 15 dana od dana prijemaoptu`nice. Ukoliko odbije sve ili pojedine ta~ke optu`nice,sudija za prethodno saslu{anje donosi rje{enje koje sedostavlja tu`iocu. Protiv ovog rje{enja `alba se podnosi uroku od 24 sata. O `albi odlu~uje vije}e iz ~lana 24. stav (6) ovog zakona u roku od 72 sata.(3)Prilikom potvr|ivanja optu`nice, sudija za prethodnosaslu{anje prou~ava svaku ta~ku optu`nice i dokaze kojemu je dostavio tu`ilac kako bi utvrdio postojanje osnovanesumnje.(4)Po{to se potvrde pojedine ili sve ta~ke optu`nice,osumnji~eni dobiva sta tus optu`enog. Sudija za prethodnosaslu{anje dostavlja optu`nicu optu`enom i njegovombraniocu.(5)Sudija za prethodno saslu{anje dostavit }e optu`nicuoptu`enom koji je na slobodi bez odga|anja, a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24 sata po potvr|ivanju optu`nice.Sudija za prethodno saslu{anje obavijestit }e optu`enog dau roku od 15 dana od dana dostavljanja optu`nice ima pravo na podno{enje prethodnih prigovora, da }e ro~i{te oizja{njavanju o krivici biti zakazano odmah nakondono{enja odluke o prethodnim prigovorima, odnosno poisteku roka za ulaganje prethodnih prigovora, te da mo`enavesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti naglavnom pretresu.(6)Nakon odbijanja svih ili pojedinih ta~aka u optu`nici,tu`ilac mo`e podnijeti novu ili izmijenjenu optu`nicu koja}e biti zasnovana na novim dokazima. Nova, odnosnoizmijenjena optu`nica podnosi se na potvr|ivanje."^lan 64.^lan 229. mijenja se glasi:"^lan 229.Izja{njavanje o krivici(1)Izjavu o krivici optu`eni daje sudiji za prethodno saslu{anjeu prisustvu tu`ioca i branioca. Prije izjave o priznanjukrivice optu`eni }e biti upoznat o svim mogu}imposljedicama priznanja krivice u smislu ~lana 230. stav (1)ovog zakona. U slu~aju da optu`eni nema branioca, sudijaza prethodno saslu{anje provjerit }e da li optu`eni razumijeposljedice izja{njavanja o krivici, kao i da li postoje usloviza postavljanje branioca u skladu s ~lanom 45. stav (5),odnosno ~lanom 46. ovog zakona. Izjava o krivici i datimupozorenjima unosi se u zapisnik. Ukoliko se optu`eni neizjasni o krivici, sudija za prethodno saslu{anje }e poslu`benoj du`nosti unijeti u zapisnik da optu`eni pori~ekrivicu.(2)Ako se optu`eni izjasni da je kriv, sudija za prethodnosaslu{anje uputit }e predmet sudiji, odnosno vije}u radizakazivanja ro~i{ta na kojem }e biti utvr|eno postojanjeuslova iz ~lana 230. ovog zakona.(3)Ukoliko se optu`eni proglasi krivim nakon zavr{etkaglavnog pretresa ili promijeni svoju prvobitnu izjavu oporicanju krivice i naknadno prizna krivicu, njegova izjavao poricanju krivice ne}e biti uzeta u obzir prilikomodmjeravanja sankcije.(4)Nakon uno{enja izjave o poricanju krivice u zapisnik, sudija za prethodno saslu{anje proslijedit }e predmet sudiji,odnosno vije}u kojem je predmet dodijeljen s ciljemzakazivanja glavnog pretresa, a dokaze koji potkrepljujunavode optu`nice vra}a tu`iocu. Glavni pretres bit }ezakazan u roku od 30 dana od dana izja{njavanja o krivici.Ovaj rok mo`e se izuzetno produ`iti za jo{ 30 dana."^lan 65.^lan 230. mijenja se i glasi:"^lan 230.Razmatranje izjave o priznanju krivice(1)Prilikom razmatranja izjave o priznanju krivice, Sudprovjerava:a)da li je do izjave o priznanju krivice do{lodobrovoljno, svjesno i s razumijevanjem,b)da li je optu`eni upozoren i razumio da se izjavom opriznanju krivice odri~e prava na su|enje,c)da li postoji dovoljno dokaza o krivici optu`enog,d)da li je optu`eni upoznat i razumio mogu}e posljedicevezane za imovinskopravni zahtjev, i oduzimanjeimovinske koristi pribavljene krivi~nim djelom,e)da li je optu`eni upoznat s odlukom o naknaditro{kova krivi~nog postupka i s pravom da budeoslobo|en naknade u slu~aju iz ~lana 188. stav (4)ovog zakona.(2)Ako Sud prihvati izjavu o priznanju krivice, izjavaoptu`enog unijet }e se u zapisnik i nastaviti s pretresom zaizricanje krivi~nopravne sankcije.(3)Ako Sud odbaci izjavu o priznanju krivice, to }e saop}itistrankama i braniocu i konstatirati u zapisnik. Izjava opriznanju krivice ne mo`e se koristiti kao dokaz u daljnjemtoku krivi~nog postupka."Ponedjeljak, 21. 7. 2008.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 58 - Strana 91 Broj 58 - Strana 92S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeljak, 21. 7. 2008.^lan 66.^lan 231. mijenja se i glasi:"^lan 231.Pregovaranje o krivici(1)Osumnji~eni, odnosno optu`eni i njegov branilac mogu dozavr{etka glavnog pretresa, odnosno pretresa predapelacionim vije}em pregovarati s tu`iocem o uslovimapriznavanja krivice za djelo za koje se osumnji~eni,odnosno optu`eni tereti.(2)Sporazum o priznanju krivice ne mo`e se zaklju~iti ako seoptu`eni na ro~i{tu za izja{njavanje o krivici izjasnio da jekriv.(3)Prilikom pregovaranja sa osumnji~enim, odnosnooptu`enim i braniocem o priznanju krivice u skladu sastavom (1) ovog ~lana, tu`ilac mo`e predlo`iti izricanjekazne ispod zakonom odre|enog minimuma kazne zatvoraza to krivi~no djelo, odnosno bla`u sankciju zaosumnji~enog, odnosno optu`enog u skladu s krivi~nimzakonom.(4)Sporazum o priznanju krivice sa~injava se u pisanoj formi iuz optu`nicu se dostavlja sudiji za prethodno saslu{anje,sudiji odnosno vije}u. Nakon potvr|ivanja optu`nicesporazum o priznanju krivice razmatra i izri~ekrivi~nopravnu sankciju predvi|enu sporazumom sudija zaprethodno saslu{anje sve do dostavljanja predmeta sudiji,odnosno vije}u radi zakazivanja glavnog pretresa. Nakondostavljanja predmeta radi zakazivanja glavnog pretresa osporazumu odlu~uje sudija, odnosno vije}e.(5)Sudija za prethodno saslu{anje, sudija odnosno vije}esporazum mogu prihvatiti ili odbaciti.(6)Prilikom razmatranja sporazuma o priznanju krivice, Sudprovjerava:a)da li je do sporazuma o priznanju krivice do{lodobrovoljno, svjesno i s razumijevanjem, kao i nakonupoznavanja o mogu}im posljedicama, uklju~uju}i iposljedice vezane za imovinskopravni zahtjev,oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi~nimdjelom, i tro{kove krivi~nog postupka,b)da li postoji dovoljno dokaza o krivici optu`enog,c)da li optu`eni razumije da se sporazumom o priznanjukrivice odri~e prava na su|enje i da ne mo`e ulo`iti`albu na krivi~nopravnu sankciju koja }e mu se izre}i,d)da li je izre~ena krivi~nopravna sankcija u skladu sastavom (3) ovog ~lana,e)da li je o{te}enom pru`ena mogu}nost da se predtu`iocem izjasni o imovinskopravnom zahtjevu.(7)Ako Sud prihvati sporazum o priznanju krivice, izjavaoptu`enog unijet }e se u zapisnik i nastaviti s pretresom zaizricanje krivi~nopravne sankcije predvi|ene sporazumom.(8)Ako Sud odbaci sporazum o priznanju krivice, to }e saop}iti strankama i braniocu i konstatirati u zapisnik. Istovremeno}e se odrediti da tum odr`avanja glavnog pretresa. Glavnipretres bit }e zakazan u roku od 30 dana. Priznanje iz ovogsporazuma ne mo`e se koristiti kao dokaz u krivi~nompostupku.(9)Sud }e obavijestiti o{te}enog o rezultatima pregovaranja okrivici."^lan 67.^lan 233. mijenja se i glasi:"^lan 233.Razlozi za prigovor i odluka o prigovoru(1)Prethodnim prigovorima se:a)osporava nadle`nost,b)isti~u okolnosti iz ~lana 224. stav (1) ta~ka d) ovogzakona,c)ukazuje na formalne nedostatke u optu`nici,d)osporava zakonitost dokaza,e)zahtijeva spajanje ili razdvajanje postupka,f)osporava odluka o odbijanju zahtjeva za postavljanjebranioca na osnovu ~lana 46. stav (1) ovog zakona.(2)Ukoliko sudija za prethodno saslu{anje usvoji prigovor izstava (1) ta~ka d) ovog ~lana, odlu~it }e da se takav dokazizdvoji iz spisa i vrati tu`iocu.(3)O prethodnim prigovorima odlu~uje sudija za prethodnosaslu{anje koji ne mo`e u~estvovati u su|enju u roku odosam dana. Protiv rje{enja kojim se odlu~uje o prethodnimprigovorima `alba nije dozvoljena."^lan 68.Iza ~lana 233. dodaje se novi ~lan 233a. koji glasi:"^lan 233a.Pretpretresno ro~i{teU toku priprema za glavni pretres sudija ili predsjednikvije}a mo`e odr`ati ro~i{te sa strankama i braniocem da bi serazmotrila pitanja relevantna za glavni pretres."^lan 69.U ~lanu 239. u stavu (2) zarez i rije~i: "utvr|ivanja istine"bri{u se.^lan 70.U ~lanu 248. u stavu (3) iza rije~i "branilac" u prvojre~enici dodaju se rije~i: "ili je izabrao novog branioca".^lan 71.^lan 251. mijenja se i glasi:"^lan 251.Nastavljanje odgo|enog glavnog pretresa(1)Ako se glavni pretres koji je bio odgo|en dr`i pred istimsudijom odnosno vije}em, pretres }e se nastaviti, a sudija,odnosno predsjednik vije}a ukratko }e iznijeti tok ranijegglavnog pretresa. Sudija, odnosno predsjednik vije}a mo`eodrediti da glavni pretres po~ne ponovo.(2)Glavni pretres koji je odgo|en mora ponovo po~eti ako seizmijenio sastav vije}a ili ako je odga|anje trajalo du`e od30 dana, ali uz saglasnost stranaka i branioca vije}e mo`eodlu~iti da se u ovakvom slu~aju svjedoci i vje{taci nesaslu{avaju ponovo i da se ne vr{i novi uvi|aj, nego da sekoriste iskazi svjedoka i vje{taka dati na ranijem glavnompretresu, odnosno da se koristi zapisnik o uvi|aju.(3)Ako se glavni pretres dr`i pred drugim sudijom, odnosnopredsjednikom vije}a, glavni pretres mora ponovo po~eti isvi dokazi moraju se ponovo izvesti. Izuzetno, ako sepretres dr`i pred drugim predsjednikom vije}a, uzsaglasnost stranaka i branioca, vije}e mo`e odlu~iti da seranije izvedeni dokazi ne}e ponovo izvoditi.(4)U slu~aju iz st. (2) i (3) ovog ~lana, sudija odnosno vije}emo`e bez saglasnosti stranaka i branioca, a po njihovomsaslu{anju, odlu~iti da se iskazi svjedoka i vje{taka, dati uranijem pretresu, koriste kao dokaz ukoliko su svjedoci ili vje{taci umrli, du{evno oboljeli ili se ne mogu prona}i ili jenjihov dolazak pred Sud nemogu} ili je znatno ote`an izdrugih razloga."^lan 72.U ~lanu 253. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)O radu na glavnom pretresu vodi se zapisnik. Ako je glavnipretres sniman u skladu s ~lanom 155. ovog zakona, prijepis preduzete radnje }e se na opravdan zahtjev stranaka ibranioca dostaviti strankama i braniocu najkasnije u roku od tri dana od preduzete radnje na glavnom pretresu. Oopravdanosti zahtjeva odlu~uje sudija, odnosno predsjednikvije}a."^lan 73.U ~lanu 259. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Sudija, odnosno predsjednik vije}a pou~it }e optu`enog damo`e dati iskaz u toku dokaznog postupka u svojstvusvjedoka i ako odlu~i da da takav iskaz, da }e bitipodvrgnut direktnom i unakrsnom ispitivanju u smislu ~lana 262. ovog zakona, odnosno opomenut i upozoren u smislu~lana 86. ovog zakona. U tom slu~aju optu`eni kao svjedokne pola`e zakletvu, odnosno ne daje izjavu. Sud }eomogu}iti da se o tom svom pravu optu`eni prethodnokonsultira s braniocem, a ukoliko nema branioca, Sud }epa`ljivo ispitati da li mu je branilac neophodan."^lan 74.^lan 260. mijenja se i glasi:"^lan 260.^itanje optu`nice i uvodna izlaganja(1)Glavni pretres po~inje ~itanjem optu`nice. Optu`nicu ~itatu`ilac.(2)Nakon ~itanja optu`nice, sudija, odnosno predsjednik vije}a upitat }e optu`enog da li je razumio njene navode. Akosudija, odnosno predsjednik vije}a ustanovi da optu`eni nije razumio optu`nicu, ukratko }e je izlo`iti optu`enom nana~in koji mu je razumljiv. Nakon toga tu`ilac }e ukratkoiznijeti dokaze na kojima zasniva optu`nicu.(3)Optu`eni ili njegov branilac mogu nakon toga izlo`itikoncept odbrane."^lan 75.U ~lanu 261. u stavu (2) ta~ka f) mijenja se i glasi:"f)sve dokaze relevantne za izricanje krivi~nopravnesankcije."^lan 76.U ~lanu 262. u stavu (1) u tre}oj re~enici iza rije~i: "odstranke koja je pozvala svjedoka" dodaju se rije~i: "i pitanja ukorist vlastitih tvr|enja".^lan 77.U ~lanu 264. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)O{te}enog krivi~nim djelom nije dozvoljeno ispitivati onjegovom seksualnom `ivotu prije izvr{enog krivi~nogdjela koje je predmet postupka. Nijedan dokaz koji se iznosi da bi pokazao ranije seksualno iskustvo, pona{anje iliseksualnu orijentaciju o{te}enog ne}e biti prihvatljiv."^lan 78.U ~lanu 266. stav (2) mijenja se i glasi:"(2)Tekst zakletve, odnosno izjave glasi: "Zaklinjem se - izjavljujem da }u o svemu {to pred Sudom budem pitangovoriti istinu i da ni{ta od onoga {to mi je poznato ne}upre{utjeti."^lan 79.^lan 268. mijenja se i glasi:"^lan 268.Ka`njavanje za odbijanje svjedo~enja(1)Ako svjedok odbije da svjedo~i bez opravdanog razloga inakon upozorenja na posljedice, mo`e biti ka`njennov~anom kaznom u iznosu do 30.000 KM.(2)Ako i poslije toga odbije da svjedo~i, mo`e biti zatvoren.Zatvor traje dok svjedok ne pristane da svjedo~i, ili doknjegovo svjedo~enje ne postane nepotrebno, ili dok sekrivi~ni postupak ne zavr{i, ali najdu`e 30 dana.(3)O `albi protiv rje{enja kojim je izre~ena nov~ana kazna ilinare|en zatvor uvijek odlu~uje vije}e (~lan 24. stav (6)ovog zakona). @alba protiv rje{enja o nov~anoj kazni izatvoru ne zadr`ava izvr{enje rje{enja."^lan 80.U ~lanu 270. stav (5) bri{e se.U dosada{njem stavu (6) koji postaje stav (5) rije~i: "i biounakrsno ispitan od suprotne stranke" bri{u se.^lan 81.U ~lanu 271. u stavu (1) iza rije~i: "od strane stranaka ibranilaca" dodaje se zarez i rije~i: "odnosno Suda".^lan 82.U ~lanu 272. stav (3) mijenja se i glasi:"(3)Stranke, branilac i o{te}eni uvijek se pozivaju daprisustvuju ispitivanju svjedoka ili izvo|enju rekonstrukcije. Saslu{anje }e se provesti kao da se izvodi na glavnompretresu, u skladu s ~lanom 262. ovog zakona."^lan 83.U ~lanu 273. u stavu (1) iza rije~i: "i mogu biti kori{teniprilikom" dodaju se rije~i: "direktnog ili" a iza rije~i: "uodgovoru na pobijanje" dodaje se zarez i rije~i: "nakon ~ega seprila`u kao dokazni materijal".Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:"(3)Ako se u toku glavnog pretresa optu`eni koristi pravom danije du`an iznijeti svoju odbranu ili odgovarati napostavljena pitanja, zapisnik o iskazu optu`enog koji je datu istrazi mo`e se po odluci sudije ili predsjednika vije}apro~itati i koristiti kao dokaz na glavnom pretresu samo ako je optu`eni prilikom saslu{anja u istrazi bio upozoren uskladu s ~lanom 78. stav (2) ta~ka c) ovog zakona."^lan 84.U ~lanu 277. u stavu (2) rije~i: "i mogu biti vremenskiograni~ena" bri{u se.^lan 85.U ~lanu 280. u stavu (2) iza rije~i "prijedloge" dodaje serije~ "tu`ioca".^lan 86.U ~lanu 283. ta~ka b) bri{e se.Dosada{nje ta~. c), d), e) i f) postaju ta~. b), c), d) i e).^lan 87.U ~lanu 285. u stavu (2) rije~i: "ne mo`e naplatiti"zamjenjuju se rije~ima: "ne plati".Ponedjeljak, 21. 7. 2008.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 58 - Strana 93 Broj 58 - Strana 94S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeljak, 21. 7. 2008.^lan 88.U ~lanu 286. u stavu (2) iza rije~i "stranaka" dodaje sezarez, a rije~ "i" ispred rije~i "branilaca" i rije~ "njihovih" bri{u se.^lan 89.U ~lanu 297. u stavu (2) rije~i: "za vrijeme pripremanjaglavnog pretresa ili" bri{u se.^lan 90.U ~lanu 302. iza rije~i "spisima" dodaju se rije~i: "iprijepisom zapisnika s glavnog pretresa".^lan 91.U ~lanu 305. dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Na pismenu izradu odluke donesene na sjednici vije}aprimjenjuju se rokovi iz ~lana 289. stav (1) ovog zakona."^lan 92.U ~lanu 314. u stavu (1) rije~i: "ta~ka f) i j)" zamjenjuju serije~ima: "ta~ka f), g) i j)".^lan 93.U ~lanu 315. u stavu (4) iza rije~i "mjeseca" dodaje sezarez i rije~i: "a u slo`enim predmetima najkasnije u roku od{est mjeseci".^lan 94.U ~lanu 317. stav (2) mijenja se i glasi:"(2)Ako vije}e apelacionog odjeljenja ustanovi da je potrebnoponovo izvesti ve} izvedene dokaze u prvostepenompostupku, iskazi saslu{anih svjedoka i vje{taka i pismeninalaz i mi{ljenje bit }e prihva}eni kao dokazi i mogu bitipro~itani ili reproducirani ukoliko su ti svjedoci i vje{taciprilikom svjedo~enja bili unakrsno ispitani od suprotnestranke ili branioca, ili nisu bili unakrsno ispitani odsuprotne stranke ili branioca iako im je to bilo omogu}enokao i u slu~aju ako je to ovim zakonom druga~ije odre|eno,te ukoliko se radi o dokazima iz ~lana 261. stav (2) ta~ka e)ovog zakona."^lan 95.U Glavi XXIII. iza ~lana 317. dodaje se Odjeljak 1.a i ~lan317a. koji glase:"Odjeljak 1a. @alba na drugostepenu presudu^lan 317a.Op}a odredba(1)Protiv presude vije}a apelacionog odjeljenja dozvoljena je`alba u slu~aju:a)ako je vije}e apelacionog odjeljenja preina~ilo prvo ste -penu presudu kojom je optu`eni oslobo|en od optu`be iizreklo presudu kojom se optu`eni ogla{ava krivim;b)ako je vije}e apelacionog odjeljenja povodom `albe naosloba|aju}u presudu na pretresu donijelo presudukojom se optu`eni ogla{ava krivim.(2)O `albi protiv drugostepene presude odlu~uje tre}estepenovije}e sastavljeno od trojice sudija.(3)Odredbe ~lana 309. ovog zakona primjenjivat }e se i nasaoptu`enog koji nije izjavio `albu protiv drugostepeneodluke.(4)Pred ovim vije}em ne mo`e se odr`ati pretres."^lan 96.U ~lanu 322. rije~i: "~lana 307. i 309." zamjenjuju serije~ima: "~lana 306., 307. i 309.".^lan 97.U nazivu Glave XXIV. rije~ "lijek" zamjenjuje se rije~ju"lijekovi".Ispred naziva "Ponavljanje postupka" dodaju se rije~i:"Odjeljak 1".^lan 98.Iza ~lana 324. dodaje se novi ~lan 324a. koji glasi:"^lan 324a.Nepravo ponavljanje krivi~nog postupka(1)Pravomo}na presuda mo`e se preina~iti i bez ponavljanjakrivi~nog postupka ako je u dvjema presudama ili u vi{epresuda protiv istog osu|enog pravosna`no izre~eno vi{ekazni, a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanjujedinstvene kazne za djela u sticaju.(2)U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana Sud }e ovom presudompreina~iti ranije presude u pogledu odluka o kazni i izre}ijedinstvenu kaznu. Za dono{enje nove presude nadle`an jeprvostepeni sud koji je sudio u stvari u kojoj je izre~enanajstro`ija vrsta kazne, a kod istovrsnih kazni - sud koji jeizrekao najve}u kaznu, a ako su kazne jednake - sud koji jeposljednji izrekao kaznu.(3)Novu presudu donosi Sud u sjednici vije}a na prijedlogtu`ioca ili osu|enog, odnosno branioca, a po saslu{anjuprotivne stranke.(4)Ako su u slu~aju iz stava (1) ovog ~lana prilikom izricanjakazne uzete u obzir i presude drugih sudova, ovjereni prijepis nove pravosna`ne presude bit }e dostavljen i tim sudovima."^lan 99.U ~lanu 330. u stavu (1) rije~i u zagradi: "stav (6)"zamjenjuju se rije~ima: "stav (4)".^lan 100.U ~lanu 331. u stavu (3) iza rije~i "postupka" dodaju serije~i: "na na~in iz ~lana 332. stav (2) ovog zakona".^lan 101.U ~lanu 332. u stavu (1) rije~i: "Kad tu`ilac vrati spise" izarez bri{u se.U stavu (3) rije~i: "ili da se krivi~ni predmet vrati u stanjeistrage" bri{u se.^lan 102.U ~lanu 334. stav (2) mijenja se i glasi:"(2)Tu`ilac mo`e zatra`iti izricanje jedne ili vi{e sljede}ihkrivi~nopravnih sankcija: nov~anu kaznu, uslovnu osudu ilimjeru sigurosti: zabranu obavljanja odre|enih poziva,djelatnosti ili du`nosti ili oduzimanje predmeta, kao i mjeruoduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi~nim djelom."^lan 103.U ~lanu 335. u stavu (3) rije~i: "proslijediti je u daljnjipostupak, u skladu s ovim zakonom" zamjenjuju se rije~ima:"postupiti u skladu s ~lanom 228. ovog zakona".^lan 104.U ~lanu 336. u stavu (1) iza rije~i "optu`enog" dodaju serije~i: "bez odga|anja, a najkasnije u roku od osam dana oddana potvr|ivanja optu`nice". Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Na saslu{anju je potrebno prisustvo stranaka i branilaca. Uslu~aju njihovog nedolaska, bit }e primijenjene odredbe ~l.245., 246. i 248. ovog zakona."U dosada{njem stavu (2) koji postaje stav (3) u ta~ki c)rije~i: "upoznati optu`enog s dokazima" zamjenjuju serije~ima: "pozvati tu`ioca da upozna optu`enog o sadr`ajudokaza".^lan 105.U ~lanu 337. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)Ako optu`eni izjavi da nije kriv ili stavi prigovor naoptu`nicu, sudija }e proslijediti optu`nicu radi zakazivanjaglavnog pretresa, u skladu s ovim zakonom. Glavni pretresbit }e zakazan u roku od 30 dana."^lan 106.U ~lanu 342. stav (1) bri{e se.U dosada{njem stavu (2) koji postaje stav (1) rije~ "organi" zamjenjuje se rije~ju "svi".Dosada{nji stav (3) postaje stav (2).^lan 107.U ~lanu 349. u stavu (1) zarez i rije~i: "niti se mo`e vr{itivideo i audiosnimanje toka postupka" bri{u se.^lan 108.U ~lanu 353. rije~i: "protiv maloljetnika" zamjenjuju serije~ima: "prema maloljetniku".^lan 109.U ~lanu 354. u stavu (1) rije~i: "protiv maloljetnika"zamjenjuju se rije~ima: "prema maloljetniku".U stavu (3) iza rije~i "stana" dodaju se rije~i: "i lica".^lan 110.U ~lanu 358. u stavu (2) rije~i: "deset dana" zamjenjuju serije~ima: "15 dana".U stavu (4) dodaju se dvije nove re~enice koje glase:"Kontrolu opravdanosti pritvora vr{i vije}e za maloljetnike svakih mjesec dana od dana dono{enja zadnjeg rje{enja o pritvoru. @alba protiv ovog rje{enja ne zadr`ava njegovo izvr{enje."^lan 111.U ~lanu 360. u stavu (1) iza rije~i: "dopuni ili" dodaju serije~i: "izjaviti da odustaje od postupka i podnijeti prijedlog zaobustavu postupka ili".^lan 112.U ~lanu 361. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:"(3)Vije}e mo`e obustaviti postupak prema maloljetniku iliodlu~iti da se postupak nastavi pred sudijom zamaloljetnike."^lan 113.U ~lanu 364. u stavu (1) rije~i: "o pripremama za glavnipretres" i zarez bri{u se.U stavu (4) rije~i: "i pro{irenju optu`be" bri{u se.Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:"(5)Na ro~i{te }e biti pozvani: tu`ilac, maloljetnik, branilac,roditelj, odnosno staratelj maloljetnika, a o ro~i{tu }e bitiobavije{ten i mo`e mu prisustvovati predstavnik centra zasocijalni rad. Ovom ro~i{tu obavezno prisustvuju tu`ilac ibranilac maloljetnika. Ukoliko tu`ilac ili branilacneopravdano izostanu s ro~i{ta, sudija za maloljetnikeobavje{tava ured tu`ioca, odnosno advokatsku komoru."^lan 114.U ~lanu 388. u stavu (2) rije~ "mo`e" zamjenjuje serije~ima: "je sposoban".U stavu (3) rije~i: "Sud }e postupiti u skladu s ~lanom 283.ta~kom f) ovog zakona" zamjenjuju se rije~ima: "vije}e iz~lana 24. stav (6) ovog zakona donijet }e rje{enje o obustavipostupka".^lan 115.^lan 389. mijenja se i glasi:"^lan 389.Postupak u slu~aju neura~unljivosti(1)Ako je osumnji~eni u~inio protupravno djelo u stanjuneura~unljivosti i postoje zakonom odre|eni uslovi zaodre|ivanje prisilnog smje{taja lica s te`im du{evnimsmetnjama u zdravstvenu ustanovu, tu`ilac }e u optu`nicipostaviti prijedlog da Sud utvrdi da je osumnji~eni u~inioprotupravno djelo u stanju neura~unljivosti, kao i da mu seprivremeno odredi prisilni smje{taj u zdravstvenoj ustanoviuz obavje{tavanje zdravstvene ustanove.(2)Protiv osumnji~enog, odnosno optu`enog iz stava (1) ovog~lana na obrazlo`eni prijedlog tu`ioca mo`e se odreditipritvor iz razloga iz ~lana 132. ovog zakona. Ako je pritvorprotiv osumnji~enog odre|en ili produ`en, izvr{ava se uzdravstvenoj ustanovi i mo`e trajati dok postoje razlozi iz~lana 132. ovog zakona, ali ne du`e od rokova iz ~l. 135. i137. stav (2) i (3) ovog zakona, odnosno pravosna`nogrje{enja o privremenom odre|ivanju prisilnog smje{taja.(3)Ako Sud nakon provedenog glavnog pretresa utvrdi da jeoptu`eni u~inio protupravno djelo u stanju neura~unljivosti,donijet }e presudu kojom se utvr|uje da je optu`eni u~inioprotupravno djelo u stanju neura~unljivosti i posebnimrje{enjem }e mu se privremeno odrediti prisilni smje{taj uzdravstvenoj ustanovi u trajanju od {est mjeseci. Protivrje{enja dozvoljena je `alba u roku od 15 dana od danadostavljanja rje{enja.(4)Po pravosna`nosti rje{enja iz stava (3) ovog ~lana, tu`ilac}e, u skladu s posebnim zakonom kojim se regulira pitanjeza{tite ovih lica, nadle`nom sudu dostaviti obavje{tenje zapokretanje postupka o prisilnom smje{taju te{ko du{evnobolesnog lica u zdravstvenu ustanovu. Uz ovo obavje{tenjebit }e dostavljena medicinska dokumentacija i pravosna`norje{enje o privremenom odre|ivanju prisilnog smje{taja uzdravstvenu ustanovu.(5)Ako u toku glavnog pretresa izvedeni dokazi ukazuju da jeoptu`eni po~inio protupravno djelo u stanju ura~unljivosti,smanjene ura~unljivosti ili bitno smanjene ura~unljivosti,tu`ilac }e odustati od podnesenih prijedloga iz stava (1)ovog ~lana, nastaviti postupak i izmijeniti optu`nicu. Uslu~aju kad se radi o smanjenoj ili bitno smanjenojura~unljivosti, tu`ilac mo`e predlo`iti izricanje mjeresigurnosti obaveznog psihijatrijskog lije~enja, koja se izri~euz neku drugu krivi~nopravnu sankciju.(6)Ako Sud utvrdi da optu`eni u vrijeme po~injenja djela nijebio u stanju neura~unljivosti, a tu`ilac ne odustane odprijedloga iz stava (1) ovog ~lana, Sud }e donijeti presudukojom se optu`ba odbija.(7)Poslije podno{enja prijedloga iz stava (1) ovog ~lana,osumnji~eni, odnosno optu`eni mora imati branioca."Ponedjeljak, 21. 7. 2008.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 58 - Strana 95 Broj 58 - Strana 96S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeljak, 21. 7. 2008.^lan 116.U ~lanu 391. u stavu (1) rije~ "osu|eni" zamjenjuje serije~ju "optu`eni" a iza rije~i "sigurnosti" dodaju se rije~i: "iinteresi morala".U st. (2) i (3) rije~ "Sud" zamjenjuje se rije~ima: "sudija,odnosno vije}e".^lan 117.U ~lanu 400. u stavu (3) rije~i: "odrediti novi rok zaispunjavanje obaveze ili ukinuti taj uslov" zamjenjuju serije~ima: "produ`iti rok za ispunjavanje obaveze ili jezamijeniti drugom odgovaraju}om obavezom ili osloboditiosu|enog ispunjavanja izre~ene obaveze".^lan 118.U ~lanu 410. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:"(7)Organizaciju i tro{kove prijevoza osu|enog lica iz stranedr`ave snosi Ministarstvo pravde BiH."^lan 119.U ~lanu 412. stav (4) bri{e se.Dosada{nji stav (5) postaje stav (4).^lan 120.U ~lanu 414. u stavu (2) rije~ "predaje" zamjenjuje serije~ju "izru~enja".^lan 121.U ~lanu 415. u stavu (1) u ta~ki b) rije~i: "da nije upostupku tra`enja azila" zamjenjuju se rije~ima: "u momentupodno{enja molbe za izru~enje nije podnio zahtjev za azil".^lan 122.U ~lanu 418. u stavu (1) iza rije~i: "iz ~lana 416. ovogzakona" dodaju se rije~i: "na prijedlog tu`ioca," a rije~i: "izdat}e naredbu da se stranac pritvori" zamjenjuju se rije~ima: "}edonijeti rje{enje o odre|ivanju pritvora".^lan 123.U ~lanu 420. u stavu (1) rije~i: "sudiji za prethodnipostupak" zamjenjuju se rije~ju "tu`iocu".^lan 124.Naziv ~lanu 449. mijenja se i glasi: "Rje{avanje predmetaprimljenih u rad kod drugih sudova, odnosno tu`ila{tava".U stavu (2) rije~ "ti" zamjenjuje se rije~ima: "mjesnonadle`ni".^lan 125.U predmetima u kojima je optu`nica potvr|ena do stupanja na snagu ovog zakona, postupak }e se nastaviti po odredbamazakona o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06,76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07 i 15/08), osim ako suodredbe ovog zakona povoljnije za osumnji~enog, odnosnooptu`enog.^lan 126.Ovla{}uje se Ustavnopravna komisija Predstavni~kogdoma Parlamentarne skup{tine BiH i Ustavnopravna komisijaDoma naroda Parlamentarne skup{tine BiH da utvrdepre~i{}eni tekst zakona o krivi~nom postupku BiH u roku od60 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Slu`benomglasniku BiH".^lan 127.Nadle`ni organi Federacije Bosne i Hercegovine,Republike Srpske i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovineuskladit }e svoje zakone o krivi~nom postupku s ovimzakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovogzakona
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 29/07 17.04.2007 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.(Izmjena i dopuna ~lana 137.)U Zakonu o krivi~nom postupku Bosne i Her ce go vi ne("Slu`beni glasnik Bosne i Her ce go vi ne", br. 3/03, 32/03,36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06 i 76/06; u daljnjemtekstu: Zakon), u ~lanu 137. (Pritvor nakon potvr|ivanjaoptu`nice) u stavu (4), u prvoj i tre}oj re~enici, rije~i: "{est (6)mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "devet (9) mjeseci".^lan 2.(Izmjena i dopuna ~lana 138.)U stavu (3) ~lana 138. (Odre|ivanje pritvora nakonizricanja presude) Zakona, rije~i: "pravomo}nosti presude"zamjenjuju se rije~ima: "upu}ivanja osobe na izdr`avanjekazne", a rije~i: "u prvostepenoj presudi" zamjenjuju serije~ima: "u pravomo}noj presudi".^lan 3.(Izmjena i dopuna ~lana 287.)U ~lanu 287. (Pritvor nakon izricanja presude) Zakona,rije~i: "do njene pravomo}nosti" bri{u se.^lan 4.(Primjena ovog Zakona)Ovaj Zakon se primjenjuje na sve predmete u kojimapravomo}na presuda nije donesena prije dana stupanja nasnagu ovog Zakona.
Zakon o prekršajima BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 41/07 06.04.2007 SG BiH 81/15, SG BiH 36/14, SG BiH 18/12 preškraji,zakon,bih ZAKONO PREKR[AJIMAI. OP]E ODREDBE^lanak 1.(Predmet Zakona)Ovim se Zakonom propisuje postupanje ovla{tenih tijela uBosni i Her ce go vi ni kada odlu~uju o prekr{ajima propisanimzakonima i drugim propisima institucija Bosne i Her ce go vi nete nadle`nost i postupanje sudova u Federaciji Bosne i Her ce -go vi ne, u Republici Srpskoj i u Br~ko Distriktu Bosne i Her ce -go vi ne (u daljnjem tekstu: sudovi), radi odlu~ivanja oprekr{ajima propisanim zakonima i drugim propisimainstitucija Bosne i Her ce go vi ne.^lanak 2.(Definicija prekr{aja)(1)Prekr{aji su kr{enja javnog poretka ili propisa oekonomskom i financijskom poslovanju utvr|ena zakonomili drugim propisom, za koje su odre|ena obilje`ja prekr{aja i za koje su propisane sankcije.(2)Prekr{aj mo`e biti po~injen ~injenjem ili ne~injenjem.(3)Nehaj po~initelja dovoljan je za smatranje po~initeljaodgovornim za prekr{aj, izuzev ako je odredbama oprekr{ajima propisano da }e biti ka`njen za djelo po~injenoisklju~ivo s namjerom.(4)Prekr{aj mogu po~initi fizi~ke i pravne osobe.(5)Poku{aj ~injenja prekr{aja nije ka`njiv.^lanak 3.(Zna~enje izraza)(1)Posebni izrazi, u smislu ovog Zakona, imaju sljede}ezna~enje:a)Ovla{teno tijelo je:1)nadle`no policijsko tijelo Bosne i Her ce go vi ne,Federacije Bosne Her ce go vi ne, RepublikeSrpske, Br~ko Distrikta Bosne i Her ce go vi ne ilikantona;2)inspektor ili osoba ovla{tena za obavljanjeinspekcije ili3)ministarstvo, poduze}e ili druga pravna osobakoja ima javne ovlasti i u ~iju nadle`nost spadaizravno ili neizravno provo|enje bilo kojegzakona ili propisa koji propisuje prekr{aje. b)Registar nov~anih kazni je baza podataka o nov~animkaznama za prekr{aje kako je propisano Zakonom osredi{njem evidentiranju i razmjeni podataka Bosne iHer ce go vi ne.c)Okrivljenik je pravna ili fizi~ka osoba protiv koje jepokrenut prekr{ajni postupak.d)O{te}enik je pravna ili fizi~ka osoba koja je pretrpjela{tetu nastalu na bilo koji na~in ~injenjem prekr{aja.e)Sud je prvostupanjski i drugostupanjski sud nadle`anza odlu~ivanje o prekr{ajnim predmetima, sukladnozakonima o sudovima u Federaciji Bosne i Her ce go vi -ne, u Republici Srpskoj i u Br~ko Distriktu Bosne iHer ce go vi ne.f)Ka`njenik je osoba za koju je kona~nim prekr{ajnimnalogom ili pravomo}nim rje{enjem o prekr{ajuustanovljeno da je odgovorna za odre|eni prekr{aj.g)Uru~enje poziva po{tom je uru~enje putempreporu~ene po{te na adresu fizi~ke osobe koja jeodre|ena u Registru prebivali{ta i boravi{ta, a kojuvodi Glavni centar za obradbu podataka u Bosni i Her -ce go vi ni, ili na registriranu adresu sjedi{ta pravneosobe.(2)Uporaba mu{kog ili `enskog roda podrazumijevauklju~ivanje obaju rodova.(3)Izrazi navedeni ~lankom 1. Kaznenog zakona Bosne i Her -ce go vi ne (u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) rabit }e se uovom Zakonu ukoliko se kontekstom jasno ne zahtijevadruk~ije.^lanak 4.(Propisivanje prekr{aja)Prekr{aji se propisuju zakonima Bosne i Her ce go vi ne iodlukama Vije}a ministara Bosne i Her ce go vi ne (u daljnjemtekstu: zakoni i drugi propisi Bosne i Her ce go vi ne).^lanak 5.(Prava osoba okrivljenih za prekr{aje)(1)Svatko tko je okrivljen da je po~inio prekr{aj ima pravozahtijevati da o njegovoj odgovornosti za po~injeni prekr{aj odlu~i sud ukoliko je zahtjev podnesen u roku propisanomzakonom. Takve osobe imaju pravo:a)smatrati se nevinima dok se ne doka`e njihovaodgovornost sukladno zakonu;b)u najkra}em roku biti izvije{tene, detaljno i na jezikukoji razumiju, o naravi i razlogu optu`bi protiv njih;c)na odgovaraju}e vrijeme i mogu}nost za pripremunjihove obrane;d)braniti se osobno ili uz pomo} branitelja po osobnomizboru ili ukoliko nemaju dovoljno sredstava, osiguratiim besplatno branitelja kada to zahtijevaju interesipravde;e)ispitati ili u njihovo ime ispitati svjedoke koji ih terete iosigurati im nazo~nost i saslu{anje svjedoka u njihovukorist pod istim uvjetima kao i svjedoka koji ih terete if)dobiti besplatnu pomo} prevoditelja ako ne razumijujezik koji se rabi u sudu.^lanak 6.(Li{avanje slobode i jamstvo kao osiguranje nazo~nosti ipla}anja nov~ane kazne)(1)Policijski slu`benik ili ovla{tena slu`bena osoba mo`e li{itislobode osobu koja je osumnji~ena za po~injenje prekr{aja,ali je du`na takvu osobu odmah, a najkasnije u roku od 12sati izvesti pred sud, kako bi se osigurala njezina nazo~nostpred sudom u sljede}im slu~ajevima:a)kada osoba odbije ili nije u mogu}nosti da otkrije svojidentitet; ilib)kada osoba nije nastanjena u Bosni i Her ce go vi ni iliprivremeno boravi u inozemstvu, a postoji sumnja damo`e pobje}i kako bi izbjegla odgovornost za prekr{ajilic)kada postoji opasnost da }e osoba nastaviti po~injavatiprekr{aj ili ponovno po~initi istovjetan prekr{aj.(2)Sud mora ispitati okrivljenika odmah, a najkasnije u rokuod 12 sati.(3)Svako li{avanje slobode mo`e biti odre|eno samo ako seista svrha ne mo`e ostvariti drugom mjerom i mora bitirazumno i sukladno naravi po~injenog prekr{aja, a mora sevoditi ra~una o dobi i drugim osobnim svojstvima te osobe,tako da duljina trajanja li{avanja slobode odgovaraokolnostima. Svaka osoba li{ena slobode sukladnoodredbama ovoga ~lanka mora biti u najkra}em rokuizvije{tena, detaljno i na jeziku koji razumije, o razlozimaza li{avanje slobode, kao i o prekr{aju koji joj se stavlja nateret.(4)Radi osiguranja nazo~nosti pred sudom, policija ili drugoovla{teno tijelo mo`e zahtijevati od osobe koja je okrivljena za prekr{aj, a koja nema prebivali{te u Bosni i Her ce go vi niili koja privremeno boravi u inozemstvu i `eli napustitiBosnu i Her ce go vi nu prije okon~anja postupka, a za kojupostoji sumnja da mo`e pobje}i kako bi izbjeglaodgovornost za prekr{aj, da preda svoju putovnicu ili drugiidentifikacijski dokument do dolaska u sud, ali ne dulje od24 sata. Uz prekr{ajni nalog ili zahtjev za pokretanjeprekr{ajnog postupka sudu }e se predati i putovnica ili drugi identifikacijski dokument.(5)Radi osiguranja pla}anja nov~ane kazne, osobi koja jeokrivljena za prekr{aj koja nema prebivali{te u Bosni i Her -ce go vi ni ili koja privremeno boravi u inozemstvu, a `elinapustiti Bosnu i Her ce go vi nu prije okon~anja postupka, aza koju postoji sumnja da mo`e pobje}i kako bi izbjeglaodgovornost za prekr{aj, sudac mo`e nalo`iti da polo`inov~ano jamstvo u visini maksimalne kazne koja mo`e bitiizre~ena za takav prekr{aj.^lanak 7.(Primjena prekr{ajnog zakonodavstva Bosne i Her ce go vi ne)Prekr{ajno zakonodavstvo Bosne i Her ce go vi neprimjenjuje se prema svakome tko po~ini prekr{aj na podru~juBosne i Her ce go vi ne ili na njezinom plovilu ili civilnomzrakoplovu, bez obzira gdje se nalazi u vrijeme po~injenja.^lanak 8.(Propisi u primjeni)(1)Postupaju}i po prekr{ajima propisanim zakonom ili drugimpropisom Bosne i Her ce go vi ne, sudovi primjenjujuodgovaraju}i zakon o prekr{ajima koji je u primjeni uFederaciji Bosne i Her ce go vi ne, u Republici Srpskoj i uBr~ko Distriktu Bosne i Her ce go vi ne, te primjenjujumaterijalnopravne propise i kaznene odredbe zakona ilipropisa Bosne i Her ce go vi ne koji propisuju prekr{aj.(2)Na sva op}a materijalnopravna pitanja prekr{ajnogzakonodavstva koja nisu propisana Poglavljem II ovogaZakona primjenjuje se zakon o prekr{ajima koji je uprimjeni u Federaciji Bosne i Her ce go vi ne, u RepubliciSrpskoj i u Br~ko Distriktu Bosne i Her ce go vi ne, kaoprimjenjivo pravo suda koji vodi postupak.^lanak 9.(Stvarna nadle`nost)Za postupanje po prekr{ajima propisanim zakonima idrugim propisima Bosne i Her ce go vi ne, stvarno su nadle`niPonedjeljak, 4. 6. 2007.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 41 - Strana 5135 Broj 41 - Strana 5136S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeljak, 4. 6. 2007.sudovi u Federaciji Bosne i Her ce go vi ne, u Republici Srpskoj i u Br~ko Distriktu Bosne i Her ce go vi ne.^lanak 10.(Mjesna nadle`nost)(1)Za vo|enje prekr{ajnog postupka, mjesno je nadle`an sudna ~ijem je podru~ju po~injen prekr{aj.(2)Ukoliko je o~ito da }e se postupak provesti lak{e ili da }etro{kovi postupka biti manji ili ako za to postoje drugiopravdani razlozi, postupak se mo`e provesti i pred sudomna ~ijem je podru~ju po~initelj otkriven ili uhi}en ili preddrugim sudom.^lanak 11.(Posebna mjesna nadle`nost)Ukoliko je prekr{aj po~injen na plovilu ili zrakoplovuBosne i Her ce go vi ne, za vo|enje prekr{ajnog postupka mjesnoje nadle`an sud na ~ijem se podru~ju nalazi doma}a luka ukojoj se zavr{ava putovanje po~initelja prekr{aja, a ako jepo~initelj prekr{aja ~lan posade plovila ili zrakoplova, sud na~ijem se podru~ju nalazi mati~na luka plovila ili zrakoplova.^lanak 12.(Pomo}na nadle`nost)Ukoliko se mjesna nadle`nost suda ne mo`e odrediti prema mjestu po~injenja prekr{aja, mjesno je nadle`an sud na ~ijempodru~ju po~initelj ima prebivali{te ili boravi{te, odnosno sudna ~ijem podru~ju pravna osoba ima sjedi{te.^lanak 13.(Nadle`nost suda pred kojim je ranije pokrenut postupak)Ukoliko bi, prema odredbama ~l. 10. i 11. ovoga Zakona,istodobno bila nadle`na dva ili vi{e sudova, nadle`an je sudpred kojim je ranije pokrenut postupak, ali }e svaki sud nasvome podru~ju poduzeti radnje koje ne trpe odgodu.^lanak 14.(Nadle`nost za supo~initelje i spajanje i razdvajanjepostupka)(1)Sud nadle`an za po~initelja, nadle`an je i za supo~initelje.(2)Za po~initelja i supo~initelje provest }e se jedan postupak,ali se iz va`nih razloga postupci protiv pojedinihsupo~initelja mogu razdvojiti i provesti odvojeno.(3)Kada se pokre}u ili vode postupci protiv iste osobe za vi{eprekr{aja ili protiv vi{e osoba za isti prekr{aj, na spajanje irazdvajanje postupka primjenjuju se odredbe zakona oprekr{ajima koji su u primjeni u Federaciji Bosne i Her ce -go vi ne, u Republici Srpskoj i u Br~ko Distriktu Bosne iHer ce go vi ne^lanak 15.(Sukob nadle`nosti)Sukob nadle`nosti za vo|enje prekr{ajnog postupka iodlu~ivanje o prekr{ajnim predmetima rje{ava se sukladnozakonima o sudovima u Federaciji Bosne i Her ce go vi ne, uRepublici Srpskoj i u Br~ko Distriktu Bosne i Her ce go vi ne.^lanak 16.(Primjena odredaba Kaznenog zakona i Zakona okaznenom postupku)(1)Ukoliko nije druk~ije propisano odredbama ovoga Zakona,sljede}e }e se odredbe Kaznenog zakona Bosne i Her ce go -vi ne ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04,61/04, 30/05, 53/06 i 55/06) primjenjivati mu ta tis mu tan disna prekr{aje: "Nu`na obrana" i "Krajnja nu`da";"Supo~initelji"; "Poticanje"; "Pomaganje"; "Granicekaznene odgovornosti i ka`njivosti supo~initelja";"Ubrojivost"; "Namjera"; "Nehaj"; "Stvarna zabluda";"Pravna zabluda" "Odgovornost pravnih osoba".(2)Ukoliko nije druk~ije propisano odredbama ovoga Zakona,sljede}e }e se odredbe Zakona o kaznenom postupku Bosne i Her ce go vi ne ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03,36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06 i 76/06 - udaljnjem tekstu: Zakon o kaznenom postupku) primjenjivati mu ta tis mu tan dis u prekr{ajnom postupku: "Temeljnana~ela"; "Nadle`nost suda"; " Izuze}e"; "Branitelj";"Pretraga stana i drugih prostorija i osoba"; "Privremenooduzimanje predmeta i imovine"; "Ispitivanjeosumnji~enika"; "Saslu{anje svjedoka"; "O~evid irekonstrukcija"; "Vje{ta~enje"; "Podnesci i zapisnici";"Rokovi"; "Tro{kovi kaznenog postupka";"Imovinskopravni zahtjevi"; "Glavna rasprava"; "@alba naprvostupanjsku presudu"; "Ponavljanje postupka";"Postupak prema maloljetnicima" i "Postupak za primjenumjera sigurnosti, za oduzimanje imovinske koristipribavljene kaznenim djelom i za opozivanje uvjetneosude".(3)U slu~aju bilo kakvih nesuglasnosti izme|u odredabaKaznenog zakona iz stavka (1) ovoga ~lanka i odredabaZakona o kaznenom postupku iz stavka (2) ovoga ~lanka iovoga Zakona, primjenjivat }e se odredbe ovoga Zakona.Upu}ivanje na odredbe Zakona o kaznenom postupku kojese odnose na tu`itelja, na odgovaraju}i }e se na~inprimjenjivati na svako ovla{teno tijelo.II. MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE^lanak 17.(Vrijeme i mjesto po~injenja prekr{aja)(1)Prekr{aj je po~injen u vrijeme kada je po~initelj radio ili bio du`an raditi, bez obzira kada je posljedica po~injenja ilipropu{tanja nastupila.(2)Prekr{aj je po~injen kako u mjestu gdje je po~initelj ra dio ili bio du`an raditi tako i u mjestu gdje je posljedica njegovapo~injenja ili propu{tanja potpuno ili djelomi~no nastupila.(3)Prekr{aj je, u slu~aju supo~injenja, po~injen u mjestuodre|enom stavkom (2) ovoga ~lanka i u mjestu gdje jesudionik ra dio ili bio du`an raditi ili u mjestu gdje je, prema o~ekivanju sudionika, posljedica njegovog po~injenja ilipropu{tanja trebala nastupiti.^lanak 18.(Vrste sankcija)(1)Osobi odgovornoj za po~injeni prekr{aj mogu biti izre~enesljede}e sankcije:a)nov~ana kazna;b)uvjetna osuda;c)ukor id)za{titne mjere.(2)Kao posljedica odgovornosti za po~injeni prekr{aj, mogubiti izre~ene sljede}e mjere:a)oduzimanje imovinske koristi;b)obveza naknade {tete;c)kazneni bodovi id)li{avanje slobode radi naplate nov~ane kazne.^lanak 19.(Nov~ana kazna)(1)Nov~ana kazna mo`e se propisati u odre|enom rasponu ili u fiksnom iznosu.(2)Fizi~koj ili odgovornoj osobi u pravnoj osobi mo`e sepropisati nov~ana kazna u najmanjem iznosu od 30,00 KM,a pravnoj osobi u najmanjem iznosu od 200,00 KM. (3)Zakonom se fizi~koj osobi mo`e propisati nov~ana kazna unajve}em iznosu od 10.000,00 KM, odgovornoj osobi upravnoj osobi nov~ana kazna u najve}em iznosu od20.000,00 KM, a pravnoj osobi nov~ana kazna u najve}emiznosu od 200.000,00 KM.(4)Drugim se propisom fizi~koj osobi mo`e propisati nov~anakazna u najve}em iznosu od 3.000,00 KM, odgovornojosobi u pravnoj osobi nov~ana kazna u najve}em iznosu od5.000,00 KM, a pravnoj osobi nov~ana kazna u najve}emiznosu od 10.000,00 KM.(5)Za prekr{aj koji po~ini pojedinac obavljaju}i samostalnuposlovnu djelatnost zakonom se mo`e propisati nov~anakazna u najve}em iznosu od 20.000,00 KM, a drugimpropisom nov~ana kazna u najve}em iznosu od 6.000,00KM.(6)Za prekr{aj iz podru~ja poreza i ca rina mogu se propisatinov~ane kazne u vi{estrukom iznosu porezne ili carinskeobveze koja je trebala biti pla}ena ili kao postotak ilivi{estruki iznos vrijednosti robe koja je predmetomprekr{aja, ali ne u iznosu ve}em od 200.000,00 KM.^lanak 20.(Za{titne mjere)(1)Za{titne mjere mogu se propisati samo zakonom.(2)Za prekr{aj se mogu propisati sljede}e za{titne mjere:a)oduzimanje predmeta;b)zabrana obavljanja poziva, djelatnosti ili du`nosti;c)potpuna ili djelomi~na zabrana upravljanja motornimvozilom id)izvanbolni~ko lije~enje od ovisnosti.(3)Zakonima koji propisuju prekr{aje mogu se odrediti dodatne vrste za{titnih mjera.^lanak 21.(Stjecaj)(1)Ukoliko okrivljenik, jednom ili sa vi{e radnji, po~ini vi{eprekr{aja, nov~ana kazna bit }e utvr|ena za svaki pojediniprekr{aj, a onda }e se izre}i jedinstvena nov~ana kazna natemelju tako utvr|enih nov~anih kazni.(2)Izre~ena jedinstvena nov~ana kazna iz stavka (1) ovoga~lanka mora biti ve}a od svake pojedine utvr|ene nov~anekazne, ali ne smije prema{iti zbroj utvr|enih nov~anihkazni.^lanak 22.(Zastara pokretanja i vo|enja postupka)(1)Za prekr{aj propisan zakonom ili drugim propisom Bosne iHer ce go vi ne prekr{ajno gonjenje ne mo`e se poduzeti kadaod po~injenja prekr{aja protekne:a)za prekr{aje za koje je propisana nov~ana kazna uiznosu do 3.000,00 KM - kada protekne jedna godinaod dana kada je prekr{aj po~injen;b)za prekr{aje za koje je propisana nov~ana kazna uiznosu ve}em od 3.000,00 KM - kada proteknu dvijegodine od dana kada je prekr{aj po~injen.(2)Zakonom se mogu za odre|ene prekr{aje u podru~ju poreza,ca rina, financija, rada i za{tite na radu odrediti dulji rokoviod rokova iz stavka (1) ovoga ~lanka, ali ne dulji od trigodine.^lanak 23.(Zastara izvr{enja za{titnih mjera)Za{titna mjera ne}e se izvr{iti kada protekne jedna godinaod dana kona~nosti prekr{ajnog naloga, odnosno pravo -mo}nosti rje{enja kojim je izre~ena.^lanak 24.(Izvr{enje za{titne mjere javne objave odluke)Za{titna mjera javne objave odluke suda izvr{ava se usredstvima javnog informiranja dostupnim na cijelom teritorijuBosne i Her ce go vi ne.^lanak 25.(Tijek i prekid zastare)(1)Zastara za pokretanje i vo|enje prekr{ajnog postupkapo~inje te}i od dana kada je prekr{aj po~injen, a zastara zaizvr{enje za{titne mjere od dana kona~nosti prekr{ajnognaloga, odnosno pravomo}nosti rje{enja kojim je za{titnamjera izre~ena.(2)Zastara se prekida svakom radnjom ovla{tenog tijela zapostupak, odnosno za izvr{enje, poduzetom radi gonjenjapo~initelja prekr{aja, odnosno izvr{enja za{titne mjere.(3)Svakim prekidom zastara po~inje ponovno te}i, ali bezobzira na prekide, zastara u svakom slu~aju nastaje kadaprotekne dva puta onoliko vremena koliko je predvi|eno ~l. 22. i 23. ovoga Zakona.III. PREKR[AJNI POSTUPAK^lanak 26.(Prekr{ajni postupak)(1)Prekr{ajni postupak mo`e pokrenuti ovla{teno tijelo nasljede}i na~in:a)izdavanjem prekr{ajnog naloga ilib)podno{enjem zahtjeva za pokretanje prekr{ajnogpostupka nadle`nom sudu.(2)Zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka mo`e sepodnijeti samo u slu~ajevima kada ne postoje uvjeti zaizdavanje prekr{ajnog naloga odre|eni ~lankom 27. ovogaZakona.IV. PREKR[AJNI NALOG^lanak 27.(Izdavanje prekr{ajnog naloga)(1)Ovla{teno tijelo izdati }e prekr{ajni nalog ukoliko ustanovida je prekr{aj iz njegove nadle`nosti utvr|en na jedan odsljede}ih na~ina:a)izravnim opa`anjem ovla{tene slu`bene osobe prilikom inspekcije, nadzora i pregleda;b)na temelju podataka dobivenih ure|ajima za nadzor ilimjerenje;c)prilikom inspekcijskog ili drugog nadzora, pregledomdokumentacije, prostorija i robe ili na drugi zakonitna~in ilid)na temelju priznanja okrivljenika o po~injenjuprekr{aja u nekom drugom sudskom iliadministrativnom postupku.(2)Prekr{ajni se nalog mo`e izdati samo u slu~ajevima kadaodgovaraju}i zakon ili drugi propis odre|uje fiksnu nov~anu kaznu, kada nov~ana kazna mo`e biti izra~unatakori{tenjem matemati~ke formule ili kada ovla{teno tijeloodlu~i da izrekne minimalnu nov~anu kaznu, odnosnoza{titnu mjeru u najkra}em trajanju, odre|enu takvimzakonom ili drugim propisom.(3)Ako okrivljenik po~ini vi{e prekr{aja u stjecaju, tadaovla{teno tijelo mo`e prekr{ajnim nalogom izre}ijedinstvenu nov~anu kaznu primjenom ~lanka 21. ovogaZakona, a ako je za samo jedan od po~injenih prekr{ajapredvi|ena za{titna mjera, mo`e izre}i i tu za{titnu mjeru unajkra}em predvi|enom trajanju.Ponedjeljak, 4. 6. 2007.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 41 - Strana 5137 Broj 41 - Strana 5138S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeljak, 4. 6. 2007.(4)Ovla{teno tijelo koje je izdalo prekr{ajni nalog mo`e usvako vrijeme ispraviti pogre{ke u pisanju ili ostale o~itegre{ke, po slu`benoj du`nosti ili na prijedlog strana upostupku.(5)Prekr{ajni nalog ne mo`e biti izdan prema maloljetniku.^lanak 28.(Sadr`aj prekr{ajnog naloga)(1)Prekr{ajni se nalog donosi u pisanom obliku i morasadr`avati sljede}e podatke:a)naziv: prekr{ajni nalog;b)naziv ovla{tenog tijela koje ga je izdalo;c)ime i svojstvo slu`bene osobe koja ga je izdala;d)jedinstveni broj koji odre|uje ovla{teno tijelo;e)da tum izdavanja i da tum uru~enja, kako je odre|eno~lankom 29. stavak (3) ovoga Zakona;f)prekr{aj koji je po~inio okrivljenik te naziv propisa i~lanak koji odre|uje prekr{aj;g)kada je okrivljenik fizi~ka osoba - ime i prezime iukoliko je poznata, stalna adresa, jedinstveni mati~nibroj, kao i mjesto uposlenja, a za strance i brojputovnice;h)kada je okrivljenik pravna osoba - naziv i sjedi{te, kao i jedinstveni identifikacijski broj;i)mjesto, da tum i vrijeme kada je prekr{aj po~injen;j)utvr|ena sankcija, uklju~uju}i nov~anu kaznu i/iliza{titnu mjeru;k)iznos naknade {tete ukoliko se taj iznos mo`e odrediticjenikom i tro{kovi postupka ukoliko su odre|enizakonom u fiksnom iznosu;l)naputak da se nov~ana kazna, {teta i tro{kovi trebajuplatiti ili da okrivljenik mora zatra`iti sudskoodlu~ivanje o prekr{ajnom nalogu u roku od osam dana od dana uru~enja;m)naputak o na~inu pla}anja nov~ane kazne, {tete itro{kova in)potpis ovla{tenog predstavnika ovla{tenog tijela.(2)Ukoliko je prekr{aj po~injen u prometu i uklju~uje motornovozilo, prekr{ajni nalog treba sadr`avati sljede}e dodatnepodatke:a)registracijski broj vozila i broj prometne dozvole;b)broj voza~ke dozvole voza~a ukoliko je poznat ic)broj kaznenih bodova koje zakon propisuje za takavprekr{aj.(3)Prekr{ajni nalog }e uz ostalo sadr`avati sljede}e naputke:a)da okrivljenik ima pravo podnijeti zahtjev za sudskoodlu~ivanje o prekr{ajnom nalogu, nazna~avaju}ikojem sudu i u kojem roku okrivljenik treba podnijetizahtjev;b)da kazna koju izrekne sud mo`e biti ve}a od one koja je izre~ena prekr{ajnim nalogom;c)da }e okrivljenik biti du`an naknaditi sudske tro{kove u slu~aju kada zatra`i sudsko odlu~ivanje o prekr{ajnomnalogu ukoliko sud utvrdi da je on odgovoran zaprekr{aj naveden u prekr{ajnom nalogu id)da }e u slu~aju prekr{aja iz oblasti prometa za kojizakon propisuje dodjelu kaznenih bodova, prihva}anjeodgovornosti ili utvr|ivanje odgovornosti od sudarezultirati dodjelom tih kaznenih bodova.(4)Prekr{ajni nalog sadr`avat }e odre|eno mjesto na kojem }ese okrivljenik potpisati u slu~aju da zahtijeva sudskorje{avanje sukladno ~lanku 32. ovoga Zakona.(5)Ukoliko postoji dogovor izme|u ovla{tenog tijela i suda,prekr{ajnim se nalogom mo`e odrediti da tum i vrijemeusmene rasprave, koji ne mo`e biti kra}i od osam dana oddatuma izdavanja prekr{ajnog naloga.(6)Svako ovla{teno tijelo mo`e imati svoj obrazac prekr{ajnognaloga. Obrazac takvog prekr{ajnog naloga treba odobritiMinistarstvo pravde Bosne i Her ce go vi ne.(7)Obrasci prekr{ajnog naloga koje odobre entitetskaministarstva pravde mogu se koristiti u primjeni ovogaZakona ukoliko sadr`e elemente iz st. od (1) do (4) ovoga~lanka i ako Ministarstvo pravde Bosne i Her ce go vi neodobri njihovo kori{tenje.^lanak 29.(Uru~enje prekr{ajnog naloga)(1)Prekr{ajni nalog sastoji se od izvornika i najmanje dvijepreslike. Izvornik zadr`ava ovla{teno tijelo u svojojevidenciji. Okrivljeniku se uru~uju dvije preslike.(2)Prekr{ajni nalog mo`e se uru~iti okrivljeniku:a)osobno;b)po{tom ilic)pri~vr{}ivanjem ili ostavljanjem prekr{ajnog naloga nasigurnom i vidnom mjestu na motornom vozilu ako seprekr{aj koji je po~injen odnosi na nepropisnoparkiranje motornog vozila.(3)Kada je prekr{ajni nalog uru~en osobno, da tum uru~enja jeda tum kada ga je okrivljenik primio. Kada je prekr{ajninalog uru~en po{tom, smatrat }e se da je dostavljanjeizvr{eno po proteku pet radnih dana nakon {to ga jeovla{teno tijelo predalo na po{tu. Kada je prekr{ajni nalogostavljen na motornom vozilu, da tum uru~enja je da tumkada je ostavljen na motornom vozilu.^lanak 30.(Prihva}anje odgovornosti)U svim slu~ajevima okrivljenik mo`e prihvatitiodgovornost za prekr{aj tako {to }e platiti kaznu i sve drugeobveze utvr|ene prekr{ajnim nalogom u odre|enom roku ili }eizvijestiti ovla{teno tijelo o prihva}anju sankcije odre|ene uprekr{ajnom nalogu ukoliko je prekr{ajnim nalogomspecificirano da je takva obavijest prihvatljiva alternativa.Svaka osoba koja prihvati odgovornost, sukladno ovom ~lanku, ne mo`e kasnije odbijati odgovornost ili se `aliti na visinukazne ili vrstu bilo koje sankcije ili tro{kova.^lanak 31.(Propu{tanje)(1)Ukoliko je prekr{ajni nalog pravilno dostavljen, sukladnoodredbama ~lanka 29. ovoga Zakona, i ako okrivljenik uroku odre|enom u prekr{ajnom nalogu ne prihvatiodgovornost za prekr{aj, sukladno odredbama ~lanka 30.ovoga Zakona, ili ne zatra`i odlu~ivanje o predmetu predsudom, smatrat }e se da je okrivljenik prihvatioodgovornost propu{tanjem i prekr{ajni }e nalog postatikona~nim i izvr{nim.(2)Kada je nov~ana kazna odre|ena zbog propu{tanja,sukladno ovome ~lanku, ovla{teno tijelo koje je izdaloprekr{ajni nalog odredit }e dodatnu pristojbu za naplatu uiznosu od 20,00 KM.(3)U slu~aju kada je prekr{ajni nalog uru~en sukladno ~lanku29. stavak (2) to~ka c) ovoga Zakona, ovla{teno }e tijeloizvijestiti vlasnika vozila osobnim ili uru~enjem po{tom datakav prekr{ajni nalog postaje kona~nim i izvr{nim u rokuod 10 dana od datuma obavijesti. ^lanak 32.(Postupak po zahtjevu za odlu~ivanje pred sudom)(1)Okrivljenik koji primi prekr{ajni nalog i `eli da se opredmetu odlu~i pred sudom mora:a)zatra`iti sudsko odlu~ivanje tako {to }e naodgovaraju}em mjestu potpisati jednu preslikuprekr{ajnog naloga i dostaviti je sudu u rokuodre|enom u prekr{ajnom nalogu ib)do}i u sud na dan i u vrijeme odre|eno za usmenuraspravu po prekr{ajnom nalogu ili ako da tum nijenaveden, na dan koji je sud odredio za usmenuraspravu.(2)Ako okrivljenik zahtijeva sudsko odlu~ivanje, sankcijeodre|ene u prekr{ajnom nalogu smatrat }e se ni{tetnima.Sud mo`e izre}i bilo koju sankciju koju zakon dozvoljava,uklju~uju}i i stro`iju sankciju.^lanak 33.(Osobe koje nemaju prebivali{te u Bosni i Her ce go vi ni)Okrivljeniku koji nema prebivali{te u Bosni i Her ce go vi ni,a koji primi prekr{ajni nalog mo`e se ponuditi mogu}nostpla}anja nov~ane kazne u najbli`oj policijskoj postaji ili uuredu ovla{tenog tijela. Ukoliko okrivljenik ne plati nov~anukaznu, smatrat }e se da je podnio zahtjev za sudsko rje{avanje i tada predstavnik ovla{tenog tijela mo`e odmah izvestiokrivljenika pred nadle`ni sud. Ukoliko okrivljenika nijemogu}e odmah izvesti pred sud, tada predstavnik ovla{tenogtijela mo`e poduzeti one radnje kojima se osigurava njegovdolazak, sukladno ~lanku 6. ovoga Zakona.V. ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKR[AJNOGPOSTUPKA^lanak 34.(Podno{enje zahtjeva za pokretanje prekr{ajnog postupka)U slu~ajevima kada nije mogu}e izdati prekr{ajni nalog,ovla{teno tijelo mo`e pokrenuti prekr{ajni postupak protivokrivljenika podno{enjem zahtjeva za pokretanje prekr{ajnogpostupka nadle`nom sudu.^lanak 35.(Sadr`aj zahtjeva za pokretanje prekr{ajnog postupka)(1)Zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka treba bitipodnesen na standardnom obrascu koji propisuje ministarpravde Bosne i Her ce go vi ne i sadr`i slijede}e podatke:a)naziv ovla{tenog tijela koje podnosi zahtjev;b)prekr{aj koji se okrivljeniku stavlja na teret te naziv i~lanak propisa koji propisuje prekr{aj;c)kada je okrivljenik fizi~ka osoba - ime i prezime iukoliko je poznata, stalna adresa, jedinstveni mati~nibroj, kao i mjesto zaposlenja, a za strance i brojputovnice;d)kada je okrivljenik pravna osoba - naziv i sjedi{te, kao i jedinstveni identifikacijski broj;e)~injeni~ni opis radnji koji odre|uje pravnukvalifikaciju prekr{aja, mjesto, da tum i vrijemepo~injenja prekr{aja i druge okolnosti potrebne zaodre|ivanje prekr{aja;f)procijenjenu visinu naknade {tete i druge tro{kove;g)prijedlog dokaza koji se trebaju izvesti ih)potpis ovla{tenog prestavnika ovla{tenog tijela.(2)Podnositelj zahtjeva jednu presliku zahtjeva dostavlja sudu,a drugu presliku dostavlja okrivljeniku, osobno ili po{tom.(3)Podnositelj zahtjeva mo`e odustati od zahtjeva zapokretanje prekr{ajnog postupka sve do dono{enja rje{enjao prekr{aju.(4)Ukoliko je zahtjev nerazumljiv ili ne sadr`i sve potrebno dabi se po njemu moglo postupiti, sud }e pozvati podnositeljada u odre|enom roku, a najkasnije u roku od osam dana,ispravi odnosno dopuni zahtjev, a ako to ne u~ini - zahtjev}e biti odba~en. U pozivu za ispravak odnosno dopunupodneska podnositelj }e se upozoriti na posljedicepropu{tanja.^lanak 36.(Sporazum o sankciji)(1)Ovla{teno tijelo uz zahtjev za pokretanje prekr{ajnogpostupka mo`e prilo`iti ponudu okrivljeniku da prihvatipredlo`enu sankciju, koja mo`e biti nov~ana kazna i/ilipredlo`ene za{titne mjere. Ukoliko okrivljenik prihvatipredlo`enu sankciju ili ako se ovla{teno tijelo i okrivljeniksporazumiju o drugoj sankciji prije dono{enja odluke oprekr{aju, ovla{teno }e tijelo podnijeti sudu na odobrenjepisani sporazum koji sadr`i detalje o sankciji, potpisan odokrivljenika i ovla{tenog predstavnika ovla{tenog tijela. Uopravdanim slu~ajevima sporazumom o sankciji mo`e sepredvidjeti i pla}anje nov~ane kazne u ratama, u roku do{est mjeseci. Sud }e odobriti sporazum izme|u okrivljenikai ovla{tenog tijela ako utvrdi da isti ispunjava zakonskeuvjete.(2)Za sve {to nije regulirano ovim ~lankom, analogno seprimjenjuju odredbe ~lanka 231. Zakona o kaznenompostupku.(3)Sporazum o sankciji koji odobri sud mo`e izvr{iti ovla{teno tijelo sukladno odredbama Poglavlja VII. ovoga Zakona.VI. EVIDENCIJA I BRISANJE SANKCIJA^lanak 37.(Vo|enje evidencije)(1)Sud koji donosi rje{enje o prekr{aju i ovla{teno tijelo kojeizda prekr{ajni nalog }e bez odgode, u elektronskom obliku, u prekr{ajnu evidenciju unijeti podatke o sankcijamaizre~enim fizi~koj, pravnoj i odgovornoj osobi.(2)Sud koji primi zahtjev za sudsko odlu~ivanje, sukladno~lanku 31. ovoga Zakona, taj }e podatak bez odgode uelektronskom obliku unijeti u prekr{ajnu evidenciju i brisatisankcije izre~ene odnosnim prekr{ajnim nalogom.(3)Nov~ana kazna ne}e se brisati iz prekr{ajne evidencije dokse vodi kao dug u Registru nov~anih kazni, sukladno ~lanku 39. ovoga Zakona. Za{titne mjere ne}e se brisati izprekr{ajne evidencije dok se ne izvr{e ili dok ne istekne rokzastare.(4)Posebnim se zakonom mogu propisati dulji rokovi zabrisanje sankcija iz prekr{ajne evidencije.(5)Pravilnik o sadr`aju i na~inu vo|enja prekr{ajne evidencijedonosi ministar pravde Bosne i Her ce go vi ne.^lanak 38.(Brisanje sankcija)(1)Ka`njavanje pravne osobe, fizi~ke osobe i odgovorne osobe na nov~anu kaznu bri{e se iz evidencije ex lege akoka`njena pravna osoba, fizi~ka osoba i odgovorna osoba uroku od dvije godine od dana pravomo}nosti odluke kojomje izre~ena kazna ne po~ini novi prekr{aj.(2)Pravnoj osobi, fizi~koj osobi i odgovornoj osobi koja je vi{e puta bila ka`njena za prekr{aj brisat }e se ranije kazne ako u roku od dvije godine od dana pravomo}nosti odluke kojomje izre~ena posljednja kazna ne po~ini novi prekr{aj.^lanak 39.(Davanje podataka iz evidencije)(1)Podatci iz evidencije za ka`njene osobe mogu se dati samoako za to postoje opravdani razlozi.Ponedjeljak, 4. 6. 2007.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 41 - Strana 5139 Broj 41 - Strana 5140S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeljak, 4. 6. 2007.(2)Podatci iz evidencije za ka`njene osobe mogu se dati samodrugom sudu, nadle`nom tu`iteljstvu, tijelima unutarnjihposlova i inspekcijskim tijelima u svezi s kaznenimpostupkom ili postupkom za prekr{aj koji se vodi protivosobe koja je ranije bila ka`njavana za prekr{aj, tijelimanadle`nim za izvr{enje prekr{ajnih sankcija ili nadle`nimtijelima koja sudjeluju u postupku brisanja kazne.(3)Na obrazlo`en zahtjev nadle`nog tijela vlasti ili osobe mogu se dati podatci iz evidencije za ka`njenu osobu ako jo{ trajuodre|ene pravne posljedice kazne ili za{titne mjere ili akoza to postoji opravdan interes utemeljen na zakonu.(4)Ukoliko je brisana odluka o kazni, podatci o toj odluci nedaju se nikom izuzev sudu, nadle`nom tu`iteljstvu u svezi spostupkom za prekr{aj koji se vodi protiv osobe ~ija jeodluka brisana.(5)Nitko nema pravo od gra|ana tra`iti da podnesu dokaze osvojoj osu|ivanosti ili neosu|ivanosti za prekr{aje.(6)Gra|anima se na njihov osobni zahtjev mogu davati podatci o njihovom ka`njavanju ili neka`njavanju za prekr{aje.VII. IZVR[ENJE KAZNI^lanak 40.(Unos podataka o kaznama u Registar nov~anih kazni)(1)Sve nov~ane kazne i tro{kovi postupka koji su izre~eni natemelju kona~nog i izvr{nog prekr{ajnog naloga ilipravomo}nog i izvr{nog rje{enja o prekr{aju upisat }e se uRegistar nov~anih kazni i biti evidentirani kao dug kojika`njenik duguje odgovaraju}oj razini vlasti kojoj se kaznapla}a.(2)Nov~ane kazne i tro{kovi postupka evidentiraju se kao dugu Registru nov~anih kazni dok ka`njenik ne plati puni iznos nov~ane kazne i tro{kova postupka. Nov~ana kazna itro{kovi postupka u svakom }e slu~aju biti brisani izRegistra nov~anih kazni po proteku pet godina od danakada su prekr{ajni nalog ili rje{enje o prekr{aju postalikona~ni i izvr{ni.^lanak 41.(Posljedice upisa kazne u Registar nov~anih kazni)(1)Dok se ne plate sve nov~ane kazne i tro{kovi evidentirani uRegistru nov~anih kazni, ka`njeniku se ne}e dozvoliti:a)registriranje ili produljenje va`nosti registracijemotornog vozila;b)izdavanje ili produljenje va`nosti voza~ke dozvole;c)sudjelovanje na javnom tenderu ilid)promjena registracije pravne osobe ili registracijesamostalne obrtni~ke djelatnosti.^lanak 42.(Postupak prisilne naplate)(1)Svako ovla{teno tijelo odgovorno je za pra}enje izvr{enjanov~anih kazni i drugih mjera izre~enih prekr{ajnimnalogom ili sporazumom o sankciji.(2)Sudovi }e pratiti izvr{enje nov~anih kazni i drugih mjeraizre~enih rje{enjem o prekr{aju.(3)Ukoliko se utvrdi da ka`njenik izbjegava platiti nov~anukaznu, ovla{teno tijelo ili sud od porezne uprave FederacijeBosne i Her ce go vi ne, Republike Srpske ili Br~ko DistriktaBosne i Her ce go vi ne mo`e zatra`iti primijenu postupkaprisilne naplate koji je odre|en u odgovaraju}em zakonu oporeznoj upravi za bilo koji iznos evidentiran u Registrunov~anih kazni, na isti na~in na koji je ovla{tena za naplatuporeznih obveza. Porezna uprava mo`e provesti takavpostupak prisilne naplate, bez potrebe da ka`njeniku uru~inalog za pla}anje.(4)Ukoliko je nov~ana kazna izre~ena pravnoj osobi ili ako seutvrdi da je to u~inkovit na~in osiguranja naplate, sud kojije izrekao nov~anu kaznu izravno }e provesti prisilnunaplatu blokiranjem ra~una pravne osobe, sukladnoodredbama Zakona o ovr{nom postupku.^lanak 43.(Li{avanje slobode zbog nepla}anja)(1)Ka`njenik koji u roku u potpunosti ili djelomi~no ne platinov~anu kaznu koja mu je odre|ena rje{enjem o prekr{ajuili prekr{ajnim nalogom bit }e prisiljen na pla}anjeodre|ivanjem li{avanja slobode ako to sud smatra jedinimrazumnim i u~inkovitim na~inom na koji }e primoratika`njenika da plati iznos na koji je obvezan. O li{avanjuslobode zbog nepla}anja sud odlu~uje rje{enjem koje seprotiv ka`njenika mo`e donijeti samo jedanput za odnosniprekr{aj. Ovo li{avanje slobode mo`e odrediti sud poslu`benoj du`nosti ili na prijedlog ovla{tenog tijela iliporezne uprave (Federacije Bosne i Her ce go vi ne, Republike Srpske ili Br~ko Distrikta BiH). Sud }e izvijestitipodnositelja prijedloga o svojoj odluci i o izvr{enjuli{avanja slobode.(2)Sud mo`e odrediti li{avanje slobode do 15 dana. Vrijeme zakoje je ka`njenik li{en slobode ne}e utjecati na pla}anjeiznosa koji duguje. Ka`njenik }e biti odmah oslobo|ennakon pla}anja punog iznosa nov~ane kazne.(3)Li{avanje slobode, prema odredbama ovoga ~lanka, nemo`e biti odre|eno ka`njeniku koji mo`e dokazati da nije u mogu}nosti platiti nov~anu kaznu.(4)Protiv rje{enja o li{avanju slobode ka`njenik mo`e ulo`iti`albu drugostupanjskom sudu u roku od osam dana od dana primitka rje{enja o li{avanju slobode. Prvostupanjski suddu`an je `albu dostaviti dugostupanjskom sudu u roku od tri dana od dana primitka `albe. Drugostupanjski sud moradonijeti odluku po `albi u roku od 15 dana od dana primitka spisa. @alba odga|a izvr{enje.(5)Prije po~etka izvr{enja rje{enja o li{avanju slobode,ka`njenik mo`e predlo`iti sudu da obavlja poslove za op}edobro ili poslove za dobro lokalne zajednice kao zamjenuza pla}anje nov~ane kazne. Sud }e voditi listu takvihposlova, u suradnji s nadle`nim mjerodavnim tijelima vlasti. Prilikom odlu~ivanja o prijedlogu, sud }e razmotriti sveokolnosti slu~aja, kao i financijske uvjete i mogu}nostka`njenika da plati nov~anu kaznu.(6)Ukoliko sud usvoji prijedlog iz stavka (5) ovoga ~lanka,izdat }e nalog za obustavu izvr{enja li{avanja slobode zavrijeme dok ne istekne rok za obavljanje takvog posla.Ukoliko ka`njenik obavi previ|eni posao, li{avanje slobodene}e se izvr{iti i nov~ana kazna }e se brisati iz Registranov~anih kazni te ne}e biti napla}ena. Ukoliko ka`njenikuop}e ne obavi predvi|eni posao, rje{enje o li{avanjuslobode bit }e izvr{eno, a ako ga obavi samo djelomi~no,sud }e cijeniti je li svrsishodno izvr{iti li{avanje slobode i otome donijeti odgovaraju}i nalog.VIII. OSTALE ODREDBE^lanak 44.(Prihod prora~una Bosne i Her ce go vi ne)Nov~ane kazne i sredstva pribavljena prodajom oduzetihpredmeta za prekr{aje propisane zakonima i drugim propisimaBosne i Her ce go vi ne prihod su prora~una Bosne i Her ce go vi -ne, a nov~ane kazne i sredstva pribavljena prodajom oduzetihpredmeta za prekr{aje propisane zakonima entiteta RepublikeSrpske i Federacije Bosne i Her ce go vi ne, Br~ko DistriktaBosne i Her ce go vi ne, kantona u Federaciji Bosne i Her ce go vi -ne, gradova i op}ina, prihodi su prora~una navedenih razinavlasti. ^lanak 45.(Tro{kovi prekr{ajnog postupka)Tro{kovi vo|enja prekr{ajnog postupka prihod suprora~una iz kojeg se financira ovla{teno tijelo koje je izdalokona~ni prekr{ajni nalog, odnosno sud koji je izdaopravomo}no rije{enje.^lanak 46.(Posredovanje)Sud mo`e predlo`iti posredovanje preko posrednika ako bito bilo svrsishodno, s obzirom na sadr`aj imovinskopravnogzahtjeva o{te}enika.^lanak 47.(Obveza pru`anja pravne pomo}i i ostvarivanja slu`benesuradnje u postupku izvr{enja prekr{ajnih sankcija)U postupku izvr{enja sankcija, sudovi i ostala ovla{tenatijela du`na su uzajamno pru`ati pravnu pomo} i ostvarivatislu`benu suradnju sukladno Zakonu o pravnoj pomo}i islu`benoj suradnji u kaznenim stvarima izme|u FederacijeBosne i Her ce go vi ne, Republike Srpske i Br~ko DistriktaBosne i Her ce go vi ne ("Slu`beni glasnik BiH", broj 19/02) ipropisima koji reguliraju izvr{enje prekr{ajnih sankcija.IX. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE^lanak 48.(Prestanak va`enja ranijeg Zakona)Po~etkom primjene ovoga Zakona prestaje va`iti Zakon oprekr{ajima Bosne i Her ce go vi ne ("Slu`beni glasnik BiH", broj 20/04).^lanak 49.(Stupanje na snagu)Ovaj Zakon stu pa na snagu osmoga dana od dana objave u"Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od danapo~etka primjene entitetskih zakona o prekr{ajima.PSBiH broj 53/0730. o`ujka 2007. godineSarajevoPredsjedateljZastupni~kog domaParlamentarne skup{tine BiHBeriz Belki}, v. r.PredsjedateljDoma narodaParlamentarne skup{tine BiHIlija Filipovi}, v.
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 55/06 18.07.2006 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONABOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 37/03, 61/04, 30/05 i 53/06) u ~lanu 1. stav(30) bri{e se.Dosada{nji stavovi (31) i (32) postaju stavovi (30) i (31).^lan 2.U ~lanu 193 a) iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2) i (3)koji glase:"(2)Ko na bilo koji na~in upotrijebi hemijsko ili biolo{ko oru`je ili borbena sredstva, zabranjena pravilima me|unarodnogprava, kaznit }e se kaznom zatvora od pet godina ilikaznom dugotrajnog zatvora.(3)Ko iskoristi sredstva za kontrolu nereda kao metoduratovanja, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do trigodine."U ranijem stavu (3) istog ~lana slovo "i" izme|u stava (1) i(2) bri{e se i dodaju: "i (3)"Dosada{nji stavovi (2) i (3) i (4) postaju stavovi (4) i (5) i(6).^lan 3.Iza ~lana 193. a) dodaju se novi ~lanovi 193. b) i 193. c)koji glase:"^lan 193. b)(Neovla{teni promet hemikalijama)(1)Ko uvozi, izvozi, prevozi ili posreduje u prodaji ili prometuhemikalija bez dozvole propisane Zakonom oimplementaciji Konvencije o zabrani razvijanja,proizvodnje, gomilanja i kori{tenja hemijskog oru`ja i onjegovom uni{tavanju (u daljnjem tekstu: Zakon oimplementaciji CWC) ili ko daje neistinite podatke upostupku izdavanja dozvole u skladu sa Zakonom oimplementaciji CWC, kaznit }e se kaznom zatvora od tri do deset godina.(2)Ko organizira grupu ljudi s ciljem ~injenja djela iz stava (1)ovog ~lana, kaznit }e se kaznom zatvora od pet godina ilikaznom dugotrajnog zatvora.(3)Ko iz nehata u~ini djelo iz stava (1) ovog ~lana, kaznit }e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.""^lan 193. c)(Aktivnosti protivne re`imima propisanim Zakonom oimplementaciji CWC)(1)Ko preduzme aktivnosti protivne re`imima za aktivnostikoje uklju~uju hemikalije s Liste 1 i Liste 2 Zakona oimplementaciji CWC, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do pet godina.(2)Ko preduzme aktivnosti protivne re`imima za aktivnostikoje uklju~uju hemikalije s Liste 3 Zakona o implementaciji CWC, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do tri godine.(3)Ko skladi{ti hemikalije bez dozvole propisane Zakonom oimplementaciji CWC, kaznit }e se kaznom zatvora od {estmjeseci do tri godine."^lan 4.U XV. poglavlju KRIVI^NA DJELA PROTIV SLOBODEI PRAVA ^OVJEKA I GRA\ANINA, iza ~lana 155. dodaje se novi ~lan 155. a), koji glasi:Godina XUtorak, 18. jula/srpnja 2006. godineBroj/Broj55GodinaXUtorak, 18. jula 2006. godineISSN 1512-7486 -bosanski jezikISSN 1512-7494 -hrvatski jezikISSN 1512-7508 -srpski jezik Broj 55 - Strana 5194S L U @ B E N I G L A S N I K B i HUtorak, 18. 7. 2006."^lan 155. a)(Davanje la`nih izjava tokom postupka imenovanja)(1)Ko s ciljem obmanjivanja ili odr`avanja u obmani organanadle`nog za imenovanje ili Predstavni~kog domaParlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine ili njihovognadle`nog organa o tome da li ispunjava uvjete zaimenovanje na polo`aj predsjedavaju}eg, ministra ilizamjenika ministra Vije}a ministara Bosne i Hercegovine,odnosno za potvrdu na te polo`aje, tokom postupkaimenovanja i potvrde na te polo`aje koji se provodi naosnovu zakona, da la`nu izjavu, u pisanom ili usmenomobliku, o podatku ili informaciji potrebnoj za utvr|ivanje da li ispunjava uvjete, a koju je obavezan po zakonu ili drugom propisu pru`iti, te time prikrije ili izmijeni ~injenicezna~ajne za odluku o imenovanju ili potvrdi, kaznit }e senov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.(2)Ako po~inilac dobrovoljno opozove svoju la`nu izjavu prije nego {to je donesena kona~na odluka o potvr|ivanju, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do {est mjeseci, a mo`e biti i oslobo|en od kazne."
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 53/06 13.07.2006 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONABOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Bosne i Her ce go vi ne ("Slu`beni glasnikBiH", br. 37/03, 54/04, 61/04 i 30/05), u ~lanu 1. iza stava (7)dodaju se novi st. (8) i (9) koji glase:"(8)Vojno lice, u smislu ovog zakona, je profesionalni vojnik,kadet u vojnoj {koli i pripadnik rezervnog sastava iz Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama Bosne i Her ce go vi ne, kao idr`avni slu`benik i zaposlenik na slu`bi u Oru`animsnagama Bosne i Her ce go vi ne i dr`avni slu`benik izaposlenik koji vr{i slu`benu du`nost u lancukomandovanja i nadzora nad Oru`anim snagama Bosne iHer ce go vi ne, uklju~uju}i zamjenike ministra odbrane.(9)Kada je slu`beno lice ozna~eno kao lice protiv kojeg jeu~injeno krivi~no djelo, slu`beno lice, u smislu ovogzakona, je, osim lica definiranih u stavu (3) ovog ~lana, ivojno lice iz stava (8) ovog ~lana."Dosada{nji st. (8) do (19) postaju st. (10) do (21).Dosada{nji st. (20) i (21) bri{u se.Stav (22) mijenja se i glasi:"(22)Tajni podatak je ~injenica ili sredstvo koje sadr`iinformaciju iz oblasti javne sigurnosti, odbrane, vanjskihposlova i interesa, obavje{tajne i sigurnosne djelatnosti iliinteresa Bosne i Her ce go vi ne, komunikacionih i drugihsistema va`nih za dr`avne interese, pravosu|e, projekte iplanove zna~ajne za odbrambenu i obavje{tajno-sigurnosnudjelatnost, nau~nih, istra`iva~kih, tehnolo{kih, privrednih ifinansijskih poslova od va`nosti za sigurnost ifunkcioniranje institucija Bosne i Her ce go vi ne, odnosnosigurnosnih struktura na svim nivoima dr`avne organizacijeBosne i Her ce go vi ne, a koje je odre|eno kao tajnozakonom, drugim propisom ili op}im aktom nadle`nogorgana donesenim na osnovu zakona ili koje je odre|enokao tajni podatak u skladu s odredbama zakona i propisa oza{titi tajnih podataka. Ovaj pojam tako|er uklju~uje i tajnipodatak druge dr`ave, me|unarodne ili regionalneorganizacije."Iza stava (30) dodaje se novi stav (31) koji glasi:"(31)Oru`je i vojna oprema su pozicije navedene u najnovijoj"zajedni~koj listi vojne opreme" iz zakona o proizvodnji,uvozu i izvozu oru`ja i vojne opreme."Dosada{nji st. (31) i (32) postaju st. (32) i (33).^lan 2.Iza ~lana 162. (Oru`ana pobuna) dodaje se novi ~lan 162 a.koji glasi:"Protuzakonito formiranje vojnih snaga^lan 162.a(1)Ko protivno Zakonu o odbrani Bosne i Her ce go vi ne iliZakonu o slu`bi u Oru`anim snagama Bosne i Her ce go vi neorganizira, obu~ava, oprema ili mobilizira vojnu snagu nateritoriji Bosne i Her ce go vi ne, kaznit }e se kaznom zatvoranajmanje pet godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se ko bilo kakorukovodi ~injenjem krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana.(3)Ko se na bilo koji na~in pridru`i vojnoj snazi organiziranoj,obu~enoj, opremljenoj ili mobiliziranoj protivno Zakonu oodbrani Bosne i Her ce go vi ne ili Zakonu o slu`bi uOru`anim snagama Bosne i Her ce go vi ne, kaznit }e sekaznom zatvora najmanje tri godine. (4)Ko nabavlja sredstva za ~injenje krivi~nog djela iz stava (1)ovog ~lana, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do desetgodina."^lan 3.U ~lanu 163. ([pijuna`a) u st. (1) i (4) rije~i: "dr`avna, vojnaili slu`bena tajna" u razli~itim pade`ima zamjenjuju serije~ima: "tajni podaci" u odgovaraju}im pade`ima.U ~lana 163. stavu (5) iza rije~i: "iz stava (1)" dodaju se rije~i"i (2)".^lan 4.Naslov ~lana 164. (Odavanje dr`avne tajne) mijenja se i glasi:"Odavanje tajnih podataka".^lan 164. mijenja se i glasi:"(1)Slu`beno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Her ce -go vi ne ili vojno lice, koje je ovla{teno za odre|ivanjetajnosti podataka ili za pristup tajnim podacima a koje bezovla{tenja drugome saop}i, preda ili na drugi na~in u~inidostupnim tajni podatak, ili pribavi tajni podatak s ciljem da ga saop}i ili preda neovla{tenom licu, kaznit }e se kaznomzatvora od {est mjeseci do pet godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se ko, s ciljem daga neovla{teno upotrijebi, protupravno pribavi tajni podatak ili ko drugome saop}i, preda ili na drugi na~in u~inidostupnim tajni podatak bez dozvole, kao i ko drugomesaop}i, preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim iliposreduje u saop}avanju, predaji ili na drugi na~in drugome u~ini dostupnim ~injenice ili sredstva koje sadr`einformaciju i za koje zna da su tajni podatak a u ~iji jeposjed do{ao protupravno.(3)Kaznom zatvora od jedne do deset godina kaznit }e se kopo~ini krivi~no djelo iz st. (1) i (2) ovog ~lana:a)iz koristoljublja; ilib)u pogledu podatka koji je u skladu sa zakonom ozna~enkao "strogo povjerljivo" ili stepenom "tajno" ili kao"dr`avna tajna" ili stepenom "vrlo tajno"; ilic)radi saop}avanja, predaje ili na drugi na~in ~injenjadostupnim tajnog podatka ili njegove upotrebe izvanBosne i Her ce go vi ne.(4)Ako je krivi~no djelo iz st. (1) i (3) ovog ~lana po~inilo licekoje, po Zakonu o za{titi tajnih podataka, ima zakonskoovla{tenje za odre|ivanje tajnosti podatka ili za pristuptajnim podacima onog stepena u pogledu kojeg je po~injeno krivi~no djelo, po~inilac }e se kazniti:a)za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana, kaznom zatvora najmanje tri godine;b)za krivi~no djelo iz stava (3) ovog ~lana, kaznom zatvora najmanje pet godina.(5)Ako je krivi~no djelo iz st. (1), (2) i (3) ovog ~lanapo~injeno za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratneopasnosti ili vanrednog stanja ili kada je izdata naredba zaanga`iranje i upotrebu Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi -ne, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmanje petgodina.(6)Ako je krivi~no djelo iz st. (1) i (4) ovog ~lana po~injeno iznehata, po~inilac }e se kazniti:a)za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana, nov~anomkaznom ili kaznom zatvora najmanje tri godine;b)za krivi~no djelo iz stava (4) ovog ~lana, kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(7)Ako je krivi~no djelo iz stava (6) ovog ~lana po~injeno upogledu podatka koji je u skladu sa zakonom ozna~en kao"strogo povjerljivo" ili stepenom "tajno" ili kao "dr`avnatajna" ili stepenom "vrlo tajno", po~inilac }e se kaznitikaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(8)Odredbe st. (1), (3), (4), (5), (6) i (7) ovog ~lana primjenjuju se i na lice koje bez ovla{tenja drugome saop}i, preda iliu~ini tajne podatke dostupnim nakon {to mu je prestaladu`nost slu`benog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Her ce go vi ne ili vojnog lica ili lica ovla{tenog zaodre|ivanje tajnosti podatka ili za pristup tajnim podacima.(9)Nema krivi~nog djela odavanja tajnih podataka ako nekoobjavi ili posreduje u objavljivanju tajnih podataka ~iji jesadr`aj suprotan ustavnom poretku Bosne i Her ce go vi ne, sciljem da javnosti otkrije nepravilnosti vezane uzorganiziranje, djelovanje ili vo|enje slu`be ili s ciljem dajavnosti otkrije ~injenice koje predstavljaju povreduustavnog poretka ili me|unarodnog ugovora, akoobjavljivanje nema ozbiljne {tetne posljedice za Bosnu iHer ce go vi nu."^lan 5.^lan 225. (Odavanje slu`bene tajne) bri{e se.^lan 6.U ~lanu 237. (Povreda tajnosti postupka), st. (1) i (2) rije~i:"ono {to je saznao u sudskom, prekr{ajnom ili u upravnompostupku" zamjenjuju se rije~ima: "~injenicu ili sredstvo kojesadr`i informaciju i u ~iji je posjed do{ao iz istra`nog, sudskog, prekr{ajnog ili upravnog postupka", rije~i: "drugog nadle`nogorgana ili institucije Bosne i Her ce go vi ne" zamjenjuju serije~ima: "od strane ovla{tenog lica", a rije~i: "progla{eno kaotajna" zamjenjuju se rije~ima: "ozna~eno kao tajni podatak".^lan 7.U ~lanu 240. (Otkrivanje identiteta za{ti}enog svjedoka), stavu(1) rije~i: "drugog nadle`nog organa ili institucije Bosne i Her -ce go vi ne" zamjenjuju se rije~ima: "od strane ovla{tenog lica",a rije~ "tajnima" zamjenjuje se rije~ima: "tajnim podacima".^lan 8.Iza ~lana 246. (Nedozvoljena distribucija satelitskog signala)dodaje se Glava XXI A i ~lanovi 246 a., 246 b., 246 c., 246 d.,246 e., 246 f., 246 g., 246 h., 246 i., 246 j., 246 k., 246 l., 246m., 246 n., 246 o., 246 p., 246 r., 246 s., 246 t., 246 u., 246 v.,246 z., 246 q., 246 x., 246 y., 246 w., i 246 ww. koji glase:"XXI A - GLAVA DVADESET I PRVAKRIVI^NA DJELA PROTIV ORU@ANIH SNAGA BOSNE IHERCEGOVINENeizvr{enje i odbijanje izvr{enja nare|enja^lan 246 a.(1)Vojno lice koje ne izvr{i ili odbije izvr{iti nare|enjenadre|enog u vezi sa slu`bom, pa zbog toga nastupinemogu}nost vr{enja ili ote`ano obavljanje slu`be iliopasnost po `ivot ljudi ili imovinu velike vrijednosti, kaznit}e se kaznom zatvora do pet godina.(2)Vojno lice koje se protivi stra`aru, patroli, slu`benom ilidrugom vojnom licu u sli~noj slu`bi dok obavljaju svojudu`nost, kao i vojno lice koje ne poslu{a njihov poziv ili neizvr{i ili odbije izvr{iti njihovo nare|enje, kaznit }e senov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.(3)Ako su krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lanaprouzrokovane izrazito te{ke posljedice za vojnu slu`bu,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od dvije do osamgodina.(4)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do jedne godine.(5)Po~inilac krivi~nog djela iz st. (1), (2) i (4) ovog ~lana kojije bio izazvan protuzakonitim ili nepravilnim postupanjemnadre|enog, stra`ara, patrole, slu`benog ili drugog vojnoglica, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi kazne.^etvrtak, 13. 7. 2006.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 53 - Stranica 5153 Broj 53 - Stranica 5154S L U @ B E N I G L A S N I K B i H^etvrtak, 13. 7. 2006.Odbijanje primanja i upotrebe oru`ja^lan 246 b.Vojno lice koje protivno propisima i bez opravdanog razlogaodbije primiti oru`je ili ga upotrijebiti po nare|enju ili popravilima slu`be, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do petgodina.Protivljenje nadre|enom^lan 246 c.(1)Vojno lice koje zajedno s drugim vojnim licima pru`i otpornare|enju nadre|enog datom u vezi sa slu`bom ili odbijeizvr{iti nare|enje ili odbije izvr{iti svoju du`nost, kaznit }ese kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.(2)Ako je krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana po~injeno naorganiziran na~in, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od dvije do osam godina.(3)Vojno lice koje pri po~injenju krivi~nog djela iz st. (1) i (2)ovog ~lana upotrijebi oru`je, kaznit }e se kaznom zatvoranajmanje tri godine.(4)Ko organizira ili bilo kako rukovodi po~injenjem krivi~nogdjela iz st. (1), (2) i (3) ovog ~lana, kaznit }e se kaznomzatvora najmanje deset godina.(5)Vojni starje{ina koji u~estvuje u po~injenju krivi~nog djelaiz st. (1), (2) i (3) ovog ~lana, kaznit }e se kaznom zatvoranajmanje deset godina.(6)Vojno lice koje pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (3)ovog ~lana usmrti neko lice iz nehata, kaznit }e se kaznomzatvora najmanje tri godine.(7)Vojno lice koje pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (3)ovog ~lana usmrti neko lice s namjerom, kaznit }e sekaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznomdugotrajnog zatvora.(8)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana koji je bioizazvan protuzakonitim ili nepravilnim postupanjemnadre|enog, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi kazne.Povreda stra`arske, ~uvarske, patrolne ili druge sli~neslu`be^lan 246 d.(1)Vojno lice koje postupi protivno propisima o stra`arskoj,~uvarskoj, patrolnoj ili drugoj sli~noj slu`bi, i timeprouzrokuje te{ke posljedice za slu`bu ili slu`bu te{kougrozi, kaznit }e se kaznom zatvora do tri godine.(2)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana blizu skladi{ta oru`ja ili vojne opreme ili skladi{taeksplozivnog materijala ili blizu drugog va`nog objekta,kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(3)Ako je krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lana neko licete{ko tjelesno povrije|eno ili je prouzrokovana imovinska{teta velikih razmjera ili su nastupile druge te{ke posljedice, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci dopet godina.(4)Ako je krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lana neko liceusmr}eno, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od jednedo deset godina.(5)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz st. (1) do (4) ovog~lana iz nehata, kaznit }e se:a)za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana, kaznom zatvora do {est mjeseci;b)za krivi~no djelo iz stava (2) ovog ~lana, kaznom zatvora do jedne godine;c)za krivi~no djelo iz stava (3) ovog ~lana, kaznom zatvora do tri godine;d)za krivi~no djelo iz stava (4) ovog ~lana, kaznom zatvora do pet godina.(6)Ako je krivi~nim djelom iz stava (5) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz st. (3) ili (4) ovog ~lana,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.Prinuda prema vojnom licu u obavljanju slu`bene du`nosti^lan 246 e.(1)Ko silom ili prijetnjom da }e neposredno upotrijebiti silusprije~i vojno lice u obavljanju slu`bene du`nosti ili ga naisti na~in prisili na obavljanje slu`bene du`nosti, kaznit }ese kaznom zatvora do tri godine.(2)Ko pri ~injenju krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana vojno lice te{ko uvrijedi ili ga lako tjelesno povrijedi, kaznit }e sekaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(3)Ko pri ~injenju krivi~nog djela iz st. (1) i (2) ovog ~lanaupotrijebi oru`je, kaznit }e se kaznom zatvora od {estmjeseci do pet godina.(4)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana koji je bioizazvan protuzakonitim ili nepravilnim postupanjem vojnog lica, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi kazne.Napad na vojno lice u obavljanju slu`be^lan 246 f.(1)Ko napadne ili ozbiljno prijeti da }e napasti vojno lice dokvojno lice obavlja slu`benu du`nost, kaznit }e se kaznomzatvora do tri godine.(2)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lana vojno licelako tjelesno povrije|eno, ili je krivi~no djelo iz stava (1)ovog ~lana po~injeno upotrebom oru`ja, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lana vojno licete{ko tjelesno povrije|eno, ili su prouzrokovane te{keposljedice za slu`bu, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.(4)Ako je pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana vojno lice s namjerom usmr}eno, po~inilac }e se kaznitikaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznomdugotrajnog zatvora.(5)Po~inilac krivi~nog djela iz st. (1) i (2) ovog ~lana koji jebio izazvan protuzakonitim ili nepravilnim postupanjemvojnog lica, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi kazne.Zlostavljanje podre|enog ili mla|eg^lan 246 g.(1)Vojni starje{ina koji u slu`bi ili u vezi sa slu`bom zlostavlja podre|enog ili mla|eg ili s njim postupa na na~in kojim sevrije|a ljudsko dostojanstvo, kaznit }e se kaznom zatvorado tri godine.(2)Vojni starje{ina koji po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog~lana prema vi{e lica, kaznit }e se kaznom zatvora do petgodina.Podno{enje neistinitih prijava i izvje{taja^lan 246 h.(1)Vojno lice koje u obavljanju slu`bene du`nosti ili slu`bepodnese prijavu ili izvje{taj neistinitog sadr`aja, ili u prijaviili izvje{taju pre{uti ~injenicu koju nije smjelo pre{utjeti, pazbog toga prouzrokuje te{ke {tetne posljedice za slu`bu ilislu`bu te{ko ugrozi i time dovede u opasnost `ivot ljudi iliimovinu velike vrijednosti, kaznit }e se nov~anom kaznomili kaznom zatvora do jedne godine.(2)Ako je krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana po~injenopodno{enjem izrazito va`ne prijave ili davanjem izvje{tajaizrazito va`nog sadr`aja ili su prouzrokovane izrazito {tetneposljedice, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {estmjeseci do pet godina. (3)Ko po~ini krivi~no djelo iz stava (2) ovog ~lana iz nehata,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jednegodine.Nepreduzimanje mjera za za{titu vojne jedinice^lan 246 i.(1)Vojni starje{ina koji ne preduzme propisane, nare|ene ilidruge o~igledno potrebne mjere za o~uvanje `ivota izdravlja ljudi koji su mu povjereni, za osiguranje iodr`avanje u ispravnom stanju objekata, predmeta isredstava koji slu`e borbenoj gotovosti, za urednosnabdijevanje jedinice koja mu je povjerena hranom,opremom ili materijalom, za o~uvanje `ivota i zdravljastoke, ili mjere potrebne radi blagovremenog i urednogizvr{enja radova osiguranja ili osiguranja objekata koji sumu povjereni, pa time prouzrokuje te{ke {tetne posljedice za slu`bu ili slu`bu te{ko ugrozi ili dovede u opasnost `ivotljudi ili te{ko ugrozi zdravlje ljudi ili imovinu velikevrijednosti, kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca dotri godine.(2)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lana neko licete{ko tjelesno povrije|eno ili je prouzrokovana imovinska{teta velikih razmjera ili druge te{ke posljedice, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovana smrt jednog ili vi{e lica, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.(4)Vojni starje{ina koji u~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog~lana iz nehata, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do jedne godine.(5)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (2) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora do tri godine.(6)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (3) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora do pet godina.Neosiguranje na vojnim vje`bama^lan 246 j.(1)Vojno lice koje na vje`bi, obuci ili u obavljanju pokusa nepreduzme propisane, nare|ene ili o~igledno potrebne mjereosiguranja ili opreza, pa time dovede u opasnost `ivot ljudiili te{ko ugrozi zdravlje ljudi ili imovinu velike vrijednosti,kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(2)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lana neko licete{ko tjelesno povrije|eno ili je prouzrokovana imovinska{teta velikih razmjera ili druge te{ke posljedice, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovana smrt jednog ili vi{e lica, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.(4)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do jedne godine.(5)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (2) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora do tri godine.(6)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (3) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora do pet godina.Nepropisan ili nepa`ljiv odnos prema povjerenom oru`ju ivojnoj opremi^lan 246 k.(1)Ko nepropisno ili nepa`ljivo dr`i, ~uva ili rukuje oru`jem ili vojnom opremom, koji su mu povjereni, a koji pripadajuvojnoj jedinici ili vojnoj ustanovi, pa time prouzrokujenjihovo o{te}enje u ve}oj mjeri, uni{tenje ili nestanak,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jednegodine.(2)Lice zadu`eno za skladi{te borbenih sredstava, oru`ja ilivojne opreme, koje ne preduzme mjere s ciljem njihoveza{tite ili odr`avanja, pa time prouzrokuje njihovo o{te}enje u ve}oj mjeri, uni{tenje ili nestanak, kaznit }e se kaznomzatvora od {est mjeseci do pet godina.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (2) ovog ~lanaprouzrokovana imovinska {teta u ve}oj mjeri, po~inilac }ese kazniti kaznom zatvora od dvije do osam godina.(4)Lice iz stava (2) ovog ~lana koje po~ini krivi~no djelo izstava (2) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se nov~anomkaznom ili kaznom zatvora do tri godine.(5)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (3) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.Protuzakonito raspolaganje povjerenim oru`jem ili vojnomopremom^lan 246 l.Ko protuzakonito prisvoji, otu|i, zalo`i, preda drugome naupotrebu, o{teti ili uni{ti oru`je ili vojnu opremu koji su mupovjereni a slu`e potrebama odbrane, kaznit }e se kaznomzatvora od {est mjeseci do pet godina.Kra|a oru`ja i vojne opreme^lan 246 m.(1)Ko otu|i oru`je ili vojnu opremu ili dio borbenih sredstavakoji slu`e potrebama odbrane, s ciljem da njihovimprisvajanjem pribavi sebi ili drugome protupravnumaterijalnu korist, kaznit }e se kaznom zatvora od {estmjeseci do pet godina.(2)Kaznom zatvora od jedne do deset godina kaznit }e se kokrivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana u~ini:a)obijanjem, provaljivanjem ili drugim svladavanjemve}ih prepreka da do|e do stvari iz zatvorene zgrade,sobe, blagajne, ormara, sefa ili druge zatvorene prostorije ili prostora; ilib)kao pripadnik grupe ljudi koji su se udru`ili radi ~injenjakra|e; ilic)na naro~ito opasan ili drzak na~in; ilid)no{enjem oru`ja ili opasnog oru|a za napad ili odbranu;ilie)iskori{tavanjem stanja nastalog po`arom, poplavom,zemljotresom ili drugom sli~nom nesre}om; ilif)u odnosu na stvar velike vrijednosti a po~inilac postupa sciljem pribavljanja imovinske koristi takve vrijednosti.Nedopu{teni ulazak u vojna postrojenja i neovla{tenopravljenje skica i crte`a vojnih postrojenja ili borbenihsredstava^lan 246 n.(1)Ko s ciljem izvi|anja neovla{teno u|e u vojna postrojenjaiako zna da je pristup zabranjen, kaznit }e se nov~anomkaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.(2)Ko neovla{teno pravi skice ili crte`e ili fotografira vojnapostrojenja ili borbena sredstva ili ih na drugi na~in snima,kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.Samovoljno udaljenje i bijeg iz vojne jedinice ili slu`be^lan 246 o.(1)Vojno lice koje samovoljno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost u roku od deset dana, ili se u istomroku ne vrati na du`nost s dozvoljenog odsustva izvan^etvrtak, 13. 7. 2006.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 53 - Stranica 5155 Broj 53 - Stranica 5156S L U @ B E N I G L A S N I K B i H^etvrtak, 13. 7. 2006.jedinice ili slu`be, kaznit }e se nov~anom kaznom ilikaznom zatvora do jedne godine.(2)Kaznom iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se vojno lice kojevi{e od dva puta u periodu kra}em od deset dana bezdopu{tenja ostane izvan svoje jedinice ili slu`be, kao ivojno lice koje samovoljno napusti svoju jedinicu ili slu`buza vrijeme izvr{enja va`nog zadatka ili pove}anog stepenaborbene gotovosti jedinice.(3)Vojno lice koje se krije s ciljem izbjegavanja slu`be uOru`anim snagama Bosne i Her ce go vi ne ili kojesamovoljno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se nadu`nost u roku od trideset dana ili se u istom roku ne vratina du`nost s dozvoljenog odsustva izvan jedinice ili slu`be,kaznit }e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(4)Vojno lice koje napusti zemlju ili ostane izvan zemlje sciljem izbjegavanja slu`be u Oru`anim snagama Bosne iHer ce go vi ne, kaznit }e se kaznom zatvora najmanje trigodine.(5)Vojno lice koje se priprema pobje}i izvan zemlje s ciljemizbjegavanja slu`be u Oru`anim snagama Bosne i Her ce go -vi ne, kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do trigodine.(6)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana koji sedobrovoljno javi nadle`nom organu mo`e se bla`e kaznitiili osloboditi kazne.(7)Po~inilac krivi~nog djela iz st. (3) i (4) ovog ~lana koji sedobrovoljno javi nadle`nom organu mo`e se bla`e kazniti.Ka`njavanje za krivi~na djela po~injena za vrijeme ratnogstanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje zaanga`iranje i upotrebu Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne^lan 246 p.(1)Ko po~ini krivi~no djelo iz ~lana 246 a. (Neizvr{enje iodbijanje izvr{enja nare|enja), stava (2); ~lana 246 b.(Odbijanje primanja i upotrebe oru`ja); ~lana 246 c.(Protivljenje nadre|enom), stava (1); ~lana 246 d. (Povredastra`arske, ~uvarske, patrolne ili druge sli~ne slu`be), st.(1), (2) i (5); ~lana 246 e. (Prinuda prema vojnom licu uobavljanju slu`bene du`nosti), st. (1) i (2); ~lana 246 f.(Napad na vojno lice u obavljanju slu`be) st. (1) i (2); ~lana 246 g. (Zlostavljanje podre|enog ili mla|eg); ~lana 246 h.(Podno{enje neistinitih prijava i izvje{taja); ~lana 246 i.(Nepreduzimanje mjera za za{titu vojne jedinice), st. (1),(4), (5) i (6); ~lana 246 j. (Neosiguranje na vojnimvje`bama), st. (1), (4), (5) i (6); ~lana 246 k. (Nepropisan ilinepa`ljiv odnos prema povjerenom oru`ju i vojnoj opremi),st. (1), (4) i (5); ~lana 246 n. (Nedopu{teni ulazak u vojnapostrojenja i neovla{teno pravljenje skica i crte`a vojnihpostrojenja ili borbenih sredstava) i ~lana 246 o.(Samovoljno udaljenje i bijeg iz vojne jedinice ili slu`be), st. (1) i (2) ovog zakona, za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne, kaznit }e se kaznomzatvora od jedne do deset godina.(2)Ko po~ini krivi~no djelo iz ~lana 246 d. st. (3) i (6); ~lana246 e. stava (3); ~lana 246 f. stava (3); ~lana 246 i. st. (2) i(3); ~lana 246 j. st. (2) i (3); ~lana 246 k. st. (2) i (3); ~lana246 l. (Protuzakonito raspolaganje povjerenim oru`jem ilivojnom opremom); ~lana 246 m. (Kra|a oru`ja i vojneopreme), stava (1) i ~lana 246 o. st. (3) i (5) ovog zakona,za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebu Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne, kaznit }e se kaznom zatvora najmanje trigodine.(3)Ko po~ini krivi~no djelo iz ~lana 246 a. st. (1) i (3); ~lana246 b. stava (1); ~lana 246 c. st. (2), (3) i (4); ~lana 246 d.stava (4); ~lana 246 f. stava (4); ~lana 246 m. stava (2) i~lana 246 o. stava (4) ovog zakona, za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje zaanga`iranje i upotrebu Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi -ne, kaznit }e se kaznom zatvora najmanje pet godina ilikaznom dugotrajnog zatvora.Prelazak i predaja neprijatelju^lan 246 r.(1)Vojno lice koje se za vrijeme ratnog stanja ili vanrednogstanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne pridru`ineprijateljskoj vojsci, kaznit }e se kaznom zatvora najmanje pet godina.(2)Vojno lice koje se za vrijeme ratnog stanja ili vanrednogstanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne preda neprijateljuprije nego {to su iscrpljena sva sredstva i na~ini odbrane,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do deset godina.Neispunjenje du`nosti za vrijeme borbe^lan 246 s.(1)Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbune izvr{i svoju du`nost, pa time prouzrokuje {tetneposljedice za vojnu jedinicu, sigurnosnu operaciju ili zaborbenu situaciju, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne dodeset godina.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od pet do petnaest godina.Napu{tanje du`nosti za vrijeme borbe bez dopu{tenja^lan 246 t.(1)Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbubez dopu{tenja napusti svoju du`nost, kaznit }e se kaznomzatvora od jedne do deset godina.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od pet do petnaest godina.Napu{tanje polo`aja protivno nare|enju^lan 246 u.(1)Vojni starje{ina koji protivno nare|enju napusti polo`aj sajedinicom koja mu je povjerena prije nego {to je iscrpio svasredstva odbrane, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne dodeset godina.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od pet do petnaest godina.Napu{tanje o{te}enog plovila ili aviona prije vremena^lan 246 v.(1)Komandant borbenog plovila koji, za vrijeme ratnog stanjaili neposredne ratne opasnosti ili tokom vanrednog stanja ilikad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebu Oru`anihsnaga Bosne i Her ce go vi ne, napusti o{te}eno plovilo prijenego {to je izvr{io svoju du`nost po propisima o slu`bi naplovilima, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do desetgodina.(2)^lan posade borbenog plovila koji, za vrijeme ratnog stanjaili neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme vanrednogstanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne, napusti o{te}enoplovilo prije nego {to je komandant plovila izdao nare|enjeza napu{tanje, ili ~lan posade vojnog aviona koji za vrijemerata napusti o{te}eni vojni avion, kaznit }e se kaznomzatvora od jedne do osam godina. (3)Ako su krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti:a)za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana, kaznom zatvora od pet do petnaest godina;b)za krivi~no djelo iz stava (2) ovog ~lana, kaznom zatvora od dvije do deset godina.Ostavljanje neprijatelju neo{te}enih borbenih sredstava^lan 246 z.(1)Vojno lice koje dopusti da neprijatelju padne u ruke bitnoneo{te}eno vojno skladi{te, plovilo, avion, tenk ili drugoborbeno sredstvo, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne dodeset godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i ko protivnonare|enju dopusti da neprijatelju padnu u ruke bitnoneo{te}ena postrojenja ili drugi objekti od velikog zna~ajaza odbranu dr`ave.(3)Ko po~ini krivi~no djelo iz st. (1) i (2) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se kaznom zatvora do tri godine.Slabljenje borbene gotovosti i borbene situacije^lan 246 q.(1)Ko u toku borbe ili neposredno pred borbu oslabi borbenugotovost u jedinici ili nanese {tetu borbenoj situaciji,izazivanjem nezadovoljstva me|u vojnicima, {irenjemuznemiruju}ih vijesti, bje`anjem, bacanjem oru`ja ilimunicije ili {irenjem straha ili na drugi na~in, kaznit }e sekaznom zatvora od dvije do dvanaest godina.(2)Vojni starje{ina koji ne preduzme potrebne mjere premapodre|enom ili vojnom licu ni`eg ~ina koji za vrijeme borbeili neposredno pred borbu slabi borbenu gotovost jedinice ilinanosi {tetu borbenoj situaciji {irenjem uznemiruju}ih vijesti, stvaranjem nereda i zabune u jedinici, ili na drugi na~in,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do pet godina.(3)Ako su krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.Neosiguranje vojne jedinice^lan 246 x.(1)Vojno lice koje za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne propusti da osigurajedinicu koja mu je povjerena, pa time prouzrokuje te{keposljedice za jedinicu, kaznit }e se kaznom zatvora od dvijedo dvanaest godina.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice za jedinicu,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od pet do petnaestgodina.(3)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do trigodine.(4)Ako je krivi~nim djelom iz stava (3) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (2) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.Neizvje{tavanje vojnih organa^lan 246 y.(1)Ko za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad jeizdato nare|enje za anga`iranje i upotrebu Oru`anih snagaBosne i Her ce go vi ne ne izvijesti nadre|enog, starijeg ilikomandu o doga|aju koji o~igledno zahtijeva neodlo`nopreduzimanje vojnih mjera, kaznit }e se kaznom zatvora dodvije godine.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane te{ke posljedice, po~inilac }e se kaznitikaznom zatvora od jedne do osam godina.Izricanje disciplinske kazne ili disciplinske mjere^lan 246 w.Za krivi~no djelo protiv Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi neiz ove glave ovog zakona s propisanom kaznom zatvora do trigodine, vojnom licu mo`e se umjesto krivi~nopravne sankcijeizre}i disciplinska kazna ili disciplinska mjera utvr|enapropisima kojima se ure|uje disciplinska odgovornost uOru`anim snagama Bosne i Her ce go vi ne, ako je djelo naro~itolakog oblika i ako to zahtijevaju interesi slu`be.Odgovornost za krivi~no djelo u~injeno po nare|enjunadre|enog^lan 246 ww.Nema krivi~nog djela ako njegova zakonska obilje`ja ostvaripodre|eni po nare|enju nadre|enog, a to nare|enje dato je uokviru slu`bene du`nosti, osim ako se nare|enje odnosi na~injenje genocida, ratnog zlo~ina, zlo~ina protiv ~ovje~nosti ilidrugog krivi~nog djela za koje se mo`e izre}i kazna zatvoradeset godina ili te`a kazna, ili ako je o~igledno da seizvr{enjem nare|enja ~ini krivi~no djelo."^lan 9.Zakonodavni organi entiteta }e svoje krivi~ne zakone uskladitis ovim zakonom u roku od mjesec dana od dana stupanja nasnagu ovog zakona.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/06 19.06.2006 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.(Izmjena i dopuna ~lana 135.)(1)U ~lanu 135. (Trajanje pritvora u istrazi) Zakona okrivi~nom postupku Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik Bosne i Hercegovine", br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05 i 48/05) (u daljnjem tekstu: Zakon), iza stava3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:"(4)Izuzetno i u izrazito slo`enom predmetu vezano za krivi~nodjelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora,pritvor se mo`e ponovo produ`iti za jo{ najvi{e tri (3)mjeseca nakon produ`etka pritvora iz stava 3. ovog ~lana.Pritvor se mo`e produ`iti dva puta uzastopno, poobrazlo`enom prijedlogu tu`ioca za svako produ`enje, kojitreba da sadr`i izjavu kolegija Tu`ila{tva o potrebnimmjerama da bi se istraga okon~ala (~lan 225. stav 3.). O`albi protiv rje{enja vije}a o produ`enju pritvora odlu~ujevije}e Apelacionog odjeljenja. @alba ne zadr`ava izvr{enjerje{enja."(2)U dosada{njem stavu 4. ~lana 135. Zakona, koji postaje stav 5, rije~i "stava 1. do 3." zamjenjuje se rije~ima "stava 1. do4.".^lan 2.(Izmjena i dopuna ~lana 137.)(1)Stav 2. ~lana 137. (Pritvor nakon potvr|ivanja optu`nice)Zakona mijenja se i glasi:"Nakon potvr|ivanja optu`nice i prije izricanja prvostepenepresude, pritvor mo`e trajati najdu`e:a)jednu godinu u slu~aju krivi~nog djela za koje jepropisana kazna zatvora do pet godina;b)jednu godinu i {est mjeseci u slu~aju krivi~nog djela zakoje je propisana kazna zatvora do deset godina;c)dvije godine u slu~aju krivi~nog djela za koje jepropisana kazna zatvora preko deset godina, ali ne ikazna dugotrajnog zatvora;d)tri godine u slu~aju krivi~nog djela za koje je propisanakazna dugotrajnog zatvora.(2)Iza stava 2. ~lana 137. Zakona dodaje se novi stav 3, kojiglasi:"(3)Ako za vrijeme iz stava 2. ovog ~lana ne bude izre~enaprvostepena presuda, pritvor }e se ukinuti i optu`eni pustitina slobodu."(3)Dosada{nji stavovi 3. i 4. ~lana 137. Zakona postaju stavovi 4. i 5.^lan 3(Izmjena i dopuna ~lana 185.)(1)Iza stava 4. ~lana 185. (Vrste tro{kova) Zakona, dodaje senovi stav 5, koji glasi:"(5)Na zahtjev odbrane, nagrada za postavljenog braniteljamo`e se ispla}ivati u toku postupka u redovnim intervalimakoje Sud utvrdi, uzimaju}i u obzir ~injenice i okolnostisvakog predmeta. U izuzetnim okolnostima, Sud mo`eodrediti i da se isplata izvr{i unaprijed, prije nego {tonastanu izdaci."(2)Dosada{nji stav 5. ~lana 185. Zakona postaje stav 6.^lan 4.(Primjena ovog Zakona)Ovaj Zakon se primjenjuje na sve predmete za koje jenadle`an Sud Bosne i Hercegovine u kojima pravosna`napresuda nije donesena prije dana stupanja na snagu ovogzakona
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 13/05 03.09.2005 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Zakonu o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 36/03) ~lan 144. stav (1) mijenjase i glasi:"Pritvorenik ima pravo na posjete lica po svom izboru,osim u slu~ajevima kada sudija za prethodni postupak donesepisanu odluku o zabrani odre|enih posjeta zbog njihovog{tetnog djelovanja na tok postupka".U ~lanu 144. stav (2) mijenja se i glasi:"Pritvorenici koji su strani dr`avljani imaju pravo naposjete svojih diplomatskih i konzularnih predstavnika ilipredstavnika dr`ave koja {titi njihove interese, u skladu sme|unarodnim pravom i internim propisima kojima se regulirapritvor, osim u slu~ajevima kada sudija za prethodni postupakdonese pisanu odluku o zabrani odre|enih posjeta zbognjihovog {tetnog djelovanja na tok postupka".U ~lanu 144. stav (3) mijenja se i glasi:"Pritvorenik smije odr`avati povjerljivu prepisku s bilokojim drugim licem, osim u slu~ajevima kada sudija zaprethodni postupak donese pisanu odluku o zabrani takveprepiske. Pritvoreniku se ne mo`e zabraniti slanje molbi,pritu`bi i `albi".^lan 2.^lan 145. bri{e se.^lan 3.^lan 146. mijenja se i glasi:"^lan 146.Obilazak pritvorenikaPredsjednik Suda, sudija za prethodni postupak, sudija ili predsjednik vije}a mogu u svako doba obilaziti pritvorenike, snjima razgovarati i od njih primati pritu`be".
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 48/05 19.07.2005 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak AKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINEZakon o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04 i 63/04), mijenja se i dopunjuje kako slijedi:^lan 1.U ~lanu 112. (Analize dezoksiribonukleinske kiseline),rije~i: "ustanova specijalizovana" zamjenjuju se rije~ima:"institucija koja posjeduje potrebnu stru~nost, u smislu osobljai opreme, da obavlja forenzi~ku DNK analizu".^lan 2.U ~lanu 115. (Registar izvr{enih analiza DNK i za{titapodataka), u stavu 1., rije~i: "u posebnom registru prinadle`nom ministarstvu u Bosni i Hercegovini" zamjenjuju serije~ima: "u posebnom registru pri Ministarstvu sigurnostiBosne i Hercegovine".Nakon stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:"(2)Ministar pravde BiH donosi Pravilnik o na~inu prikupljanja i uzimanja uzoraka biolo{kog materijala za potrebe DNKanalize u krivi~nom postupku, o na~inu pakovanjaprikupljenog biolo{kog materijala, ~uvanja, obrade ipohranjivanja uzoraka i dobijenih rezultata DNK analize uBosni i Hercegovini".Dosada{nji stav 2. postaje stav 3.^lan 3.Ovaj zakon stu pa na snagu osmog dana od danaobjavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".PSBiH broj 190/0529. juna 2005. godineSarajevoPredsjedavaju}iPredstavni~kog domaParlamentarne skup{tine BiH[efik D`aferovi}, s. r.Predsjedavaju}iDoma narodaParlamentarne skup{tine BiHVelimir Juki}, s. r.Na temelju ~lanka IV. 4.a) Ustava Bosne i HercegovineParlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 58. sjedniciZastupni~koga doma, odr`anoj 8. lipnja 2005, i na 43. sjedniciDoma naroda, odr`anoj 29. lipnja 2005, usvojila jeZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKAZNENOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINEZakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04 i 63/04), mijenja se i dopunjuje kako slijedi:^lanak 1.U ~lanku 112. (Analize dezoksiribonukleinske kiseline),rije~i: "ustanova specijalizirana" zamjenjuju se rije~ima:"institucija koja posjeduje potrebnu stru~nost, u smislu osobljai opreme, za obavljanje forenzi~ne DNK analize".^lanak 2.U ~lanku 115. (Registar izvr{enih analiza DNK i za{titapodataka), u stavku 1., rije~i: "u posebnom registru prinadle`nom ministarstvu u Bosni i Hercegovini" zamjenjuju serije~ima: "u posebnom registru pri Ministarstvu sigurnostiBosne i Hercegovine".Nakon stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:"(2)Ministar pravde BiH donosi Pravilnik o na~inu prikupljanja i uzimanja uzoraka biolo{kog materijala za potrebe DNKanalize u kaznenom postupku, o na~inu pakiranjaprikupljenoga biolo{kog materijala, ~uvanja, obradbe ipohrane uzoraka i dobivenih rezultata DNK analize u Bosni i Hercegovini".Dosada{nji stavak 2. postaje stavak 3
Zakon o dopuni krivičnom zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 30/05 17.05.2005 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO DOPUNI KRIVI^NOG ZAKONA BOSNE IHERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 37/03 i 61/04), u XX Glavi -"KRIVI^NADJELA PROTIV PRAVOSU\A", iza ~lana 231. dodaje senovi ~lan 231a. koji glasi:"^lan 231a.Ko zna mjesto gdje se nalazi masovna grobnica, pa to neprijavi, kaznit }e se kaznom zatvora do tri godine."^lan 2.Ovaj zakon stu pa na snagu osmog dana od danaobjavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH"
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 63/04 31.12.2004 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 26/04, SG BiH 36/03 krivični postupak AKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OKRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINEZakon o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03 i 26/04)mijenja se i dopunjuje kako slijedi.^lan 1.U ~lanu 20. (Osnovni pojmovi), iza ta~ke s. dodaje senova ta~ka t. koja glasi:"t)"Supru`nik" i "vanbra~ni part ner" su one osobe kojetakav sta tus imaju prema porodi~nom pravu.^lan 2.U ~lanu 83. (Osobe koje mogu odbiti svjedo~enje) stavu1., ta~ka b. se mijenja i glasi:"b)roditelj ili dijete, usvojitelj ili usvojenikosumnji~enog odnosno optu`enog."Ta~ka c. se bri{e.^lan 3.U ~lanu 293. (Subjekti `albe), stavu 2., rije~i: "srodnikpo krvi u pravoj liniji, usvojitelj, usvojenik, brat, sestra ihranitelj" se zamjenjuju rije~ima: "roditelj ili dijete i usvojiteljodnosno usvojenik".
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 61/04 29.12.2004 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONABOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", broj 37/03) u ~lanu 1. dodaje se novi stav (30)koji glasi:"(30)Hemijsko oru`je je svaka hemikalija koja svojimdjelovanjem na `ivotne procese mo`e prouzrokovati smrt,privremenu nesposobnost ili trajna o{te}enja na ljudima,`ivotinjama ili biljkama, nezavisno od njenog porijekla iliproizvodnje (otrovna hemikalija); svaki hemijski reagenskoji u~estvuje u bilo kojoj fazi proizvodnje nekehemikalije bilo kojim na~inom (prekursor); municija inaprava namijenjena izazivanju smrti ili drugog zla ili{tete te svaka oprema posebno na~injena za direktnuupotrebu u vezi s primjenom te municije ili naprave, akotakva hemikalija, reagens, municija, naprava ili opremapodlije`u kontroli po me|unarodnoj konvenciji koju jeBosna i Hercegovina ratificirala ili po propisima Bosne iHercegovine".Dosada{nji stavovi (30) i (31) postaju stavovi (31) i (32).^lan 2.Iza ~lana 4. dodaje se novi ~lan 4.a ) koji glasi:"Su|enje ili ka`njavanje za krivi~na djela prema op}imna~elima me|unarodnog prava^lan 4.a)^lanovi 3. i 4. ovog zakona ne spre~avaju su|enje ilika`njavanje bilo kojeg lica za bilo koje ~injenje ili ne~injenjekoje je u vrijeme kada je po~injeno predstavljalo krivi~no djelo u skladu s op}im na~elima me|unarodnog prava".^lan 3.^lan 186. mijenja se i glasi:"(1)Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugimoblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom,zloupotrebom vlasti ili utjecaja ili polo`aja bespomo}nosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi se postigla privola lica koje ima kontrolu nad drugimlicem, vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice, u svrhu iskori{tavanja prostitucije drugog lica ili drugih oblikaseksualnog iskori{tavanja, prisilnog rada ili usluga,ropstva ili njemu sli~nog odnosa, slu`enja, odstranjivanjadijelova ljudskog tijela ili drugog izrabljivanja,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do deset godina.(2)Ko vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi dijete ilimaloljetnika, radi izrabljivanja iz stava (1) ovog ~lana,Srijeda, 29. 12.2004.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 61- Strana 7009 Broj 61- Strana 7010S L U @ B E N I G L A S N I K B i HSrijeda, 29. 12.2004.kaznit }e se kaznom zatvora najmanje pet godina.(3)Ko organizira ili bilo kako rukovodi grupom ljudi radi~injenja krivi~nog djela iz stava (1) ili (2) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora najmanje deset godina ilikaznom dugotrajnog zatvora.(4)Bez utjecaja je na postojanje krivi~nog djela trgovineljudima okolnost da li je lice pristalo na izrabljivanje izstava (1) ovog ~lana".^lan 4.U ~lanu 188. iza rije~i "Ko" dodaje se zarez i rije~i: "sciljem ograni~avanja slobode kretanja ili ispoljavanja vlasti nad drugim licem", a rije~i: "njegova identifikacijska dokumenta ili paso{" zamjenjuju se rije~ima: "njegovu li~nu ili putnuispravu".^lan 5.^lan 189. mijenja se i glasi:"(1)Ko iz koristoljublja prevede preko dr`avne granice jednoili vi{e lica koja ne ispunjavaju uslove za zakoniti ulazakpreko dr`avne granice ili ko omogu}i drugomenedozvoljeni prelazak granice,kaznit }e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(2)Ko iz koristoljublja omogu}i licu koje nije dr`avljanindr`ave primateljice niti u njoj ima stalni boravak da ostane na podru~ju te dr`ave bez ispunjavanja uslova za zakonitiboravak,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do trigodine.(3)Ako je pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (1) ovog~lana doveden ili je mogao biti doveden u opasnost `ivotili sigurnost lica koja se prevode preko dr`avne granice, ili je prema njima postupano u svrhu izrabljivanja ili na drugi ne~ovje~an ili poni`avaju}i na~in,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od jedne do osamgodina.(4)Ako je pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (2) ovog~lana doveden ili je mogao biti doveden u opasnost `ivotili sigurnost lica kojima je omogu}en nezakonit ostanak na podru~ju dr`ave primateljice, ili je prema njima postupano u svrhu izrabljivanja ili na drugi ne~ovje~an iliponi`avaju}i na~in,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci dopet godina.(5)Ko organizira grupu ljudi ili bilo kako rukovodi grupomljudi, s ciljem po~injenja krivi~nog djela iz stava (1) ili (2) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora najmanje deset godina ilikaznom dugotrajnog zatvora".^lan 6.U ~lanu 192. stav (1) rije~i: "li{i `ivota" i zarez iza rije~i: "Ko lice pod me|unarodnopravnom za{titom" bri{u se.^lan 7.U naslovu ~lana 193. iza rije~i: "vojnom opremom"dodaju se rije~i: "te proizvodima dvojne upotrebe".U ~lanu 193. stav (1) iza rije~i: "bez dozvole propisanezakonom Bosne i Hercegovine" dodaju se rije~i: "ili usuprotnosti s me|unarodnim pravom".Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Ko po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana u pogledu proizvoda, ra~unarskih programa ili tehnologije koji semogu upotrijebiti u vojne svrhe,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do pet godina".Dosada{nji stavovi (2) i (3) postaju stavovi (3) i (4).Iza dosada{njeg stava (3), koji postaje stav (4), dodaje se novi stav (5) koji glasi:"(5)Ko po~ini krivi~no djelo iz stava (2) ovog ~lana iz nehata,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do trigodine".^lan 8.Iza ~lana 193. dodaje se novi ~lan 193.a) koji glasi:"Nedozvoljeno oru`je i druga sredstva borbe^lan 193.a)(1)Ko, protivno propisima Bosne i Hercegovine ili pravilimame|unarodnog prava, izra|uje ili usavr{ava, proizvodi,nabavlja, gomila ili skladi{ti, nudi na prodaju ili kupuje,posreduje u kupovini ili prodaji ili na drugi na~inneposredno ili posredno prenosi drugome, posjeduje iliprevozi hemijsko ili biolo{ko oru`je ili kakvo drugosredstvo borbe koje je zabranjeno pravilimame|unarodnoga prava,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do deset godina.(2)Ko za vrijeme rata ili oru`anog sukoba naredi da seupotrijebi hemijsko ili biolo{ko oru`je ili kakva borbenasredstva ili na~in borbe koji su zabranjeni pravilimame|unarodnog prava, ili ih sam upotrijebi,kaznit }e se kaznom zatvora najmanje tri godine.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) i (2) ovog ~lanaprouzrokovana smrt jednog ili vi{e lica, ili su nastupilete{ke posljedice za zdravlje ljudi ili `ivotinja ili te{keposljedice po okoli{,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmanje petgodina ili kaznom dugotrajnog zatvora.(4)Ko vojno priprema upotrebu oru`ja, sredstva ili na~ina izstava (2) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora do tri godine".^lan 9.^lan 237. mijenja se i glasi:"(1)Ko neovla{teno drugom otkrije ono {to je saznao izsudskog, prekr{ajnog, upravnog ili disciplinskog postupkapred institucijama Bosne i Hercegovine, a {to se pozakonu ne smije objaviti ili je odlukom Suda Bosne iHercegovine ili drugog nadle`nog organa ili institucijeBosne i Hercegovine progla{eno tajnim,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora dojedne godine.(2)Ko neovla{teno objavi, posreduje u objavljivanju,omogu}i objavljivanje ili u~ini dostupnim ono {to jesaznao iz sudskog, prekr{ajnog, upravnog ili disciplinskog postupka pred institucijama Bosne i Hercegovine, a {to sepo zakonu ne smije objaviti ili je odlukom Suda Bosne iHercegovine ili drugog nadle`nog organa ili institucijeBosne i Hercegovine progla{eno tajnim,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do trigodine".^lan 10.Naziv ~lana 240. mijenja se i glasi: "Otkrivanje identitetaza{ti}enog svjedoka".^lan 240. mijenja se i glasi:"(1)Ko neovla{teno drugome saop}i, preda ili preduzme drugu radnju s ciljem otkrivanja podataka o identitetu iliinformacija koje mogu dovesti do otkrivanja identiteta lica koje je pru`ilo dokaz ili treba pru`iti dokaz predinstitucijama Bosne i Hercegovine, a koje se po zakonu ne smiju objaviti ili su odlukom Suda Bosne i Hercegovine ili drugog nadle`nog organa ili institucije Bosne iHercegovine progla{ene tajnima,kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(2)Sudija Suda Bosne i Hercegovine ili drugo slu`beno licekoje neovla{tenom licu u~ini dostupnim podatke iliinformacije iz stava (1) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. (3)Kaznom iz stava (2) ovog ~lana kaznit }e se i koneovla{teno objavi, posreduje u objavljivanju, omogu}iobjavljivanje ili u~ini dostupnim podatke ili informacije iz stava (1) ovog ~lana.(4)Ko slu~ajno do{av{i do otkrivenih, ali ne i objavljenihpodataka ili informacija iz stava (1) ovog ~lana, te podatke ili informacije prenese ili u~ini dostupnima, znaju}i zanjihovu prirodu,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora dojedne godine.(5)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (1) i (3) ovog ~lana, kojina zahtjev nadle`nog organa ne otkrije izvor i na~insaznanja podataka ili informacija iz stava (1) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do osam godina.(6)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (4) ovog ~lana, koji nazahtjev nadle`nog organa ne otkrije izvor i na~in saznanjapodataka ili informacija iz stava (1) ovog ~lana,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do trigodine".^lan 11.Ovaj zakon stu pa na snagu osmog dana od danaobjavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 54/04 08.12.2004 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 37/03 krivični zakon AKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONABOSNE I HERCEGOVINEKrivi~ni zakon Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBiH", br. 3/03, 32/03 i 37/03) mijenja se i dopunjuje kakoslijedi:^lan 1.U ~lanu 119. stav 1, rije~i: "oslobo|enje od krivi~noggonjenja ili" bri{u se.U stavu 2. rije~i: "krivi~na djela propisana ovimzakonom", zamjenjuju se rije~ima: "krivi~na djela utvr|enaprema krivi~nom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine", arije~i: "u skladu sa zakonom", zamjenjuju se rije~ima: "naosnovu posebnog zakona"
Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 26/04 06.07.2004 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 36/03 krivični postupak ZAKONO IZMJENAMA ZAKONA O KRIVI^NOM POSTUPKUBOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Zakonu o Krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 36/03) u ~lanu 20. ta~ka g) semijenja i glasi:"g) "Ovla{teno slu`beno lice" je lice koje imaodgovaraju}a ovla{tenja unutar policijskih organa u Bosni iHercegovini, uklju~uju}i Dr`avnu agenciju za istrage i za{titu,Dr`avnu grani~nu slu`bu, sudsku i finansijsku policiju, kao iunutar carinskih organa, poreskih organa i organa vojnepolicije u Bosni i Hercegovini".
Krivični zakon BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 37/03 22.11.2003 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04 krivični zakon privrednog dru{tva i svi oblici povezivanja privrednihdru{tava, ustanova, institucije za vr{enje kreditnih i drugihbankarskih poslova, za osiguranje imovine i osoba, kao idruge finansijske institucije, fond, politi~ke organizacije iudru`enja gra|ana i drugi oblici udru`ivanja koji mogu dasti~u sredstva i da ih koriste na isti na~in kao i svaka drugainstitucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojemje zakonom priznato svojstvo pravne osobe.(11)Privredno dru{tvoje, u smislu ovog zakona, korporacija,preduze}e, firma, partnerstvo i svaki organizacioni oblikregistriran za obavljanje privredne djelatnosti.(12)Udru`enjeje bilo koji oblik udru`ivanja tri ili vi{e osoba.(13)Vi{e osobaje najmanje dvije osobe ili vi{e njih.(14)Skupina ljudije najmanje pet osoba ili vi{e njih.(15)Grupa ljudije udru`enje od najmanje tri osobe koje supovezane radi trajnog, ponovljenog ili povremenog ~injenjakrivi~nih djela, pri ~emu svaka od tih osoba daje svoj udio uu~injenju krivi~nog djela.(16)Organizirana grupa ljudije grupa ljudi koja je formirana,a nije spontano nastala, radi neposredno slijede}eg u~injenjakrivi~nog djela i ~iji ~lanovi ne moraju imati formalnodefinirane uloge, koja ne mora imati kontinuitet ~lanstva nirazvijenu organizaciju.(17)Zlo~ina~ka organizacijaje organizirana grupa ljudi odnajmanje tri osobe, koja postoji neko vrijeme, djeluju}i ucilju u~injenja jednog ili vi{e krivi~nih djela za koja se pozakonu mo`e izre}i kazna zatvora tri godine ili te`a kazna.(18)Osoba pod me|unarodnopravnom za{titomje {efdr`ave, uklju~uju}i bilo kojeg ~lana kolektivnog organa kojiobavlja funkciju {efa dr`ave prema ustavu te dr`ave,predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova, kadgod sebilo koja od tih osoba nalazi izvan svoje dr`ave, kao i~lanovi njihovih obitelji koji su u njihovom dru{tvu, te svakifunkcioner ili predstavnik dr`ave ili funkcioner ili drugipredstavnikme|unarodneorganizacijekojaimame|udr`avni karakter, koji je u vrijeme i na mjestu kada jenad njim, njegovim slu`benim prostorijama, privatnimstanom ili prijevoznim sredstvom u~injeno krivi~no djelo,prema me|unarodnom pravu imao pravo na posebnu za{tituod napada na njegovu osobu, slobodu ili dostojanstvo, kao i~lanovi njegove obitelji koji ~ine njegovo doma}instvo.(19)Izbjeglice i raseljena licasu, u smislu ovog zakona, vi{eosoba koje su napustile svoju imovinu na teritoriji Bosne iHercegovine, u vremenskom periodu izme|u 30. aprila1991. godine i 4. aprila 1998. godine na teritoriji FederacijeBosne i Hercegovine, a izme|u 30. aprila 1991. godine i 19.decembra 1998. godine na teritoriji Republike Srpske, zakoje se pretpostavlja da su izbjeglice ili raseljena lica poAneksu 7. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni iHercegovini.(20)Dr`avna tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom,drugim propisom ili op}im aktom nadle`nog tijeladonesenim na osnovu zakona, odre|ena dr`avnom tajnom,a otkrivanjem koje bi nastupile {tetne posljedice zanacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Bosne iHercegovine.(21)Vojna tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom Bosne iHercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine ili RepublikeSrpske, drugim propisom Bosne i Hercegovine, FederacijeBosne i Hercegovine ili Republike Srpske, ili aktomnadle`nog organa Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne iHercegovine ili Republike Srpske donesenim na osnovuzakona progla{ena vojnom tajnom.(22)Slu`bena tajnaje podatak ili isprava koja je zakonomBosneiHercegovine,drugimpropisomBosneiHercegovine ili op}im aktom nadle`ne institucije Bosne iHercegovine donesenim na osnovu zakona progla{enaslu`benom tajnom.(23)Isprava ili dokumentje svaki predmet koji je podoban iliodre|en da slu`i kao dokaz kakve ~injenice koja je odzna~enja za pravne odnose.(24)Novacje metalno ili papirnato sredstvo pla}anja koje je naosnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili u stranojdr`avi.(25)Znaci za vrijednostpodrazumijevaju i strane znakove zavrijednost.(26)Pokretna stvarje i svaka proizvedena ili skupljena energijaza davanje svjetlosti, toplote ili kretanja, kao i telefonski idrugi impulsi.(27)Motorno voziloje svako prometno sredstvo na motornipogon u suhozemnom, vodenom ili zra~nom prometu.(28)Silaje i primjena hipnoze ili omamljuju}ih sredstava sciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvjesnostanje ili onesposobi za otpor.(29)Opojna drogaje medicinski lijek ili opasna supstanca sadiktivnim i psihotropnim svojstvima, ili suspstanca koja selahko mo`e pretvoriti u takvu supstancu, ako podlije`ekontroli prema me|unarodnoj konvenciji koju je Bosna iHercegovina ratificirala, ili supstanca koja je progla{enaopojnom drogom od strane nadle`ne institucije Bosne iHercegovine ili nadle`ne institucije entiteta.(30)Me|unarodni krivi~ni sudpodrazumijeva Me|unarodnikrivi~ni sud za podru~je biv{e Jugoslavije.(31) Izra`avanje u jednom gramati~kom rodu, mu{kom ili`enskom, uklju~uje oba roda fizi~kih osoba.II - GLAVA DRUGA - OSNOVNE ODREDBEOsnova i granice krivi~nopravne prinude^lan 2.(1)Krivi~na djela i krivi~nopravne sankcije se propisuju samoza ona pona{anja kojima se tako ugro`avaju ili povrje|ujuosobne slobode i prava ~ovjeka te druga prava i dru{tvenevrijednosti zajam~ene i za{ti}ene Ustavom Bosne iHercegovine i me|unarodnim pravom, da se njihova za{titane bi mogla ostvariti bez krivi~nopravne prinude.(2)Propisivanjekrivi~nihdjelaivrsteirasponakrivi~nopravnih sankcija zasniva se na neophodnostiprimjene krivi~nopravne prinude i njenoj srazmjernostija~ini opasnosti za osobne slobode i prava ~ovjeka, te drugeosnovne vrijednosti.Na~elo zakonitosti^lan 3.(1)Krivi~na djela i krivi~nopravne sankcije propisuju se samozakonom.(2)Nikomenemo`ebitiizre~enakaznailidrugakrivi~nopravna sankcija za djelo koje, prije nego {to jeu~injeno, nije bilo zakonom ili me|unarodnim pravompropisano kao krivi~no djelo i za koje zakonom nije bilapropisana kazna.Vremensko va`enje krivi~nog zakona^lan 4.(1)Na u~inioca krivi~nog djela primjenjuje se zakon koji je biona snazi u vrijeme u~injenja krivi~nog djela.(2)Ako se poslije u~injenja krivi~nog djela jednom ili vi{e putaizmijeni zakon, primijenit }e se zakon koji je bla`i zau~inioca.Vrste krivi~nopravnih sankcija^lan 5.Krivi~nopravne sankcije su: kazne, uvjetna osuda, mjeresigurnosti i odgojne mjere.Broj 37 - Strana 868SLU@BENI GLASNIK BiHSubota, 22. novembra 2003. Svrha krivi~nopravnih sankcija^lan 6.Svrha krivi~nopravnih sankcija je:b) preventivni uticaj na druge da po{tuju pravni sistem ine u~ine krivi~na djela;c) spre~avanje u~inioca da u~ini krivi~na djela ipodsticanje njegovog preodgoja.Ograni~enja u izvr{enju krivi~nopravnih sankcija^lan 7.U~iniocu krivi~nog djela u izvr{enju krivi~nopravnesankcije mogu biti oduzeta ili ograni~ena odre|ena prava samou mjeri koja odgovara prirodi i sadr`ini te sankcije i samo nana~in kojim se osigurava po{tivanje osobe u~inioca i njegovoljudsko dostojanstvo, u skladu s me|unarodnim pravom.III - GLAVA TRE]A - PRIMJENA KRIVI^NOGZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINEIsklju~enje primjene krivi~nog zakonodavstva Bosne iHercegovine prema djeci^lan 8.Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine se neprimjenjuje prema djetetu koje u vrijeme u~injenja krivi~nogdjela nije navr{ilo ~etrnaest godina `ivota.Primjena krivi~nog zakonodavstva Bosne i Hercegovineprema maloljetnicima^lan 9.Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje prema maloljetnicima u skladu s glavom X (Pravilao odgojnim preporukama, odgojnim mjerama i o ka`njavanjumaloljetnika) ovog zakona i drugim zakonima Bosne iHercegovine.Primjena krivi~nog zakonodavstva Bosne i Hercegovine napravne osobe^lan 10.Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje na pravne osobe u skladu s glavom XIV(Odgovornost pravnih osoba za krivi~na djela) ovog zakona idrugim zakonima Bosne i Hercegovine.Primjena krivi~nog zakonodavstva Bosne i Hercegovineprema svakom ko na teritoriji Bosne i Hercegovine u~inikrivi~no djelo^lan 11.(1)Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje prema svakom ko u~ini krivi~no djelo nateritoriji Bosne i Hercegovine.(2)Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje prema svakom ko u~ini krivi~no djelo nadoma}em plovilu, bez obzira gdje se plovilo nalazilo uvrijeme u~injenja krivi~nog djela.(3)Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje prema svakom ko u~ini krivi~no djelo udoma}em civilnom zrakoplovu dok je u letu ili u doma}emvojnom zrakoplovu, bez obzira gdje se zrakoplov nalazio uvrijeme u~injenja krivi~nog djela.Primjena krivi~nog zakonodavstva Bosne i Hercegovine zakrivi~na djela u~injena izvan Bosne i Hercegovine^lan 12.(1)Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjujese prema svakome ko izvan njezine teritorije u~ini:a) bilo koje krivi~no djelo protiv integriteta Bosne iHercegovine iz glave XVI (Krivi~na djela protivintegriteta Bosne i Hercegovine) ovog zakona;b) krivi~no djelo krivotvorenja novca ili krivotvorenjavrijednosnih papira Bosne i Hercegovine, krivi~nodjelokrivotvorenjaznakovazavrijednostilikrivotvorenja znakova za obilje`avanje robe, mjera iutega izdatih na osnovi propisa institucija Bosne iHercegovine iz ~l. 205. do 208. ovog zakona;c) krivi~no djelo koje je Bosna i Hercegovina obaveznaka`njavati prema propisima me|unarodnog prava,me|unarodnih ili me|udr`avnih ugovora;d) krivi~no djelo protiv slu`bene ili odgovorne osobe uinstitucijama Bosne i Hercegovine u vezi s njezinomslu`bom.(2)Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjujese prema dr`avljaninu Bosne i Hercegovine koji izvanteritorije Bosne i Hercegovine u~ini bilo koje drugokrivi~no djelo osim onih koja su obuhva}ena odredbomstava 1. ovogjelimi~.(3)Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjujese prema strancu koji izvan teritorije Bosne i Hercegovineprema Bosni i Hercegovini ili njezinom dr`avljaninu u~inibilo koje krivi~no djelo koje nije obuhva}eno odredbomstava 1. ovog ~lana.(4)Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjujese prema strancu koji izvan teritorije Bosne i Hercegovineprema stranoj dr`avi ili prema strancu u~ini krivi~no djeloza koje se po tom zakonodavstvu mo`e izre}i kazna zatvoraod pet godina ili te`a kazna.(5)U slu~ajevima iz st. 2. i 3. ovog ~lana krivi~nozakonodavstvo Bosne i Hercegovine primijenit }e se samoako se u~inilac krivi~nog djela zatekne na teritoriji Bosne iHercegovine ili joj bude izru~en, a u slu~aju iz stava 4. ovog~lana samo ako se u~inilac zatekne na teritoriji Bosne iHercegovine i ne bude izru~en drugoj dr`avi.Primjena op}eg dijela ovog zakona^lan 13.(1)Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se premau~iniocima svih krivi~nih djela propisanih u zakonimaBosne i Hercegovine.(2)Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se premamaloljetnicima,osimakozakonomnijedruga~ijepropisano.(3)Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se na pravneosobe, osim ako ovim zakonom nije druga~ije propisano.IV - GLAVA ^ETVRTA - ZASTARJELOSTZastarjelost krivi~nog gonjenja^lan 14.(1)Ako u ovom zakonu nije druk~ije propisano, krivi~nogonjenje ne mo`e se poduzeti kad od u~injenja krivi~nogdjela protekne:a) tridesetpet godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom dugotrajnog zatvora;b) dvadeset godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom zatvora preko deset godina;c) petnaest godina za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora preko pet godina;d) deset godina za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora preko tri godine;e) pet godina za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora preko jedne godine;f) tri godine za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora do jedne godine ili nov~anom kaznom.Subota, 22. novembra 2003.SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 37 - Strana 869 (2)Ako je za krivi~no djelo propisano vi{e kazni, rokzastarjelosti odre|uje se po najte`oj propisanoj kazni.Tok i prekid zastarjelosti krivi~nog gonjenja^lan 15.(1)Zastarijevanje krivi~nog gonjenja po~inje od dana kad jekrivi~no djelo u~injeno.(2)Zastarijevanje ne te~e za vrijeme za koje se po zakonukrivi~no gonjenje ne mo`e poduzeti ili nastaviti.(3)Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom kojase poduzima radi gonjenja u~inioca zbog u~injenogkrivi~nog djela.(4)Zastarijevanje se prekida i kad u~inilac, u vrijeme dok te~erok zastarjelosti, u~ini isto tako te{ko ili te`e krivi~no djelo.(5)Sa svakim prekidom zastarijevanje po~inje ponovno te}i.(6)Zastarjelost krivi~nog gonjenja nastupa u svakom slu~ajukad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonutra`i za zastarjelost krivi~nog gonjenja.Zastarjelost izvr{enja kazne^lan 16.Ako u ovom zakonu nije druk~ije propisano, izre~ena kaznane}e se izvr{iti kad od dana pravosna`nosti presude kojom jekazna izre~ena protekne:a) tridesetpet godina ako je izre~ena kazna dugotrajnogzatvora;b) dvadeset godina ako je izre~ena kazna zatvora prekodeset godina;c) petnaest godina ako je izre~ena kazna zatvora preko petgodina;d) deset godina ako je izre~ena kazna zatvora preko trigodine;e) pet godina ako je izre~ena kazna zatvora preko jednegodine;f) tri godine ako je izre~ena kazna zatvora do jednegodine ili nov~ana kazna.Zastarjelost izvr{enja sporednih kazni i mjera sigurnosti^lan 17.(1)Zastarjelost izvr{enja nov~ane kazne kao sporedne kaznenastupa kad protekne dvije godine od dana pravosna`nostipresude kojom je ta kazna izre~ena.(2)Zastarjelostizvr{enjamjeresigurnostiobaveznogpsihijatrijskog lije~enja i mjere sigurnosti oduzimanjapredmeta nastupa kad protekne pet godina od danapravosna`nosti odluke kojom su te mjere izre~ene.(3)Zastarjelost izvr{enja mjere sigurnosti zabrane vr{enjapoziva, djelatnosti ili du`nosti nastupa kad protekne onolikovremena koliko je sud odredio za trajanje te mjere.Tok i prekid zastarijevanja izvr{enja kazne i mjerasigurnosti^lan 18.(1)Zastarijevanjeizvr{enjakaznepo~injeoddanapravosna`nosti presude kojom je kazna izre~ena, a u slu~ajuopoziva uvjetne osude, od dana pravosna`nosti odluke oopozivu uvjetne osude.(2)Zastarijevanje ne te~e za vrijeme za koje se po zakonuizvr{enje kazne ne mo`e poduzeti.(3)Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadle`nogorgana koja se poduzima radi izvr{enja kazne.(4)Sa svakim prekidom zastarijevanje po~inje ponovno te}i.(5)Zastarjelost izvr{enja kazne nastupa u svakom slu~aju kadprotekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`iza zastarjelost izvr{enja kazne.(6)Odredbe st. 2. do 5. ovog ~lana primjenjuju se i nazastarjelost izvr{enja mjera sigurnosti.Nezastarivost krivi~nog gonjenja i izvr{enja kazne^lan 19.Krivi~no gonjenje i izvr{enje kazne ne zastarijeva zakrivi~na djela genocida, zlo~ina protiv ~ovje~nosti te ratnihzlo~ina, kao ni za krivi~na djela za koja po me|unarodnompravu zastarjelost ne mo`e nastupiti.V - GLAVA PETA - KRIVI^NO DJELOKrivi~no djelo^lan 20.Krivi~no djelo je protupravno djelo koje je zakonompropisano kao krivi~no djelo, ~ija su obilje`ja propisanazakonom i za koje je zakonom propisana krivi~nopravnasankcija.Na~in u~injenja krivi~nog djela^lan 21.(1)Krivi~no djelo mo`e se u~initi ~injenjem ili ne~injenjem.(2)Krivi~no djelo je u~injeno ne~injenjem kad je u~inilac kojije pravno obavezan sprije~iti nastupanje zakonom opisaneposljedice krivi~nog djela to propustio u~initi, a takvo jepropu{tanje po djelovanju i zna~enju jedanko u~injenju togkrivi~nog djela ~injenjem.Vrijeme u~injenja krivi~nog djela^lan 22.Krivi~no djelo je u~injeno u vrijeme kad je u~inilac radio ilibio du`an raditi, bez obzira na to kad je posljedica ~injenja iline~injenja nastupila.Mjesto u~injenja krivi~nog djela^lan 23.(1)Krivi~no djelo je u~injeno kako u mjestu gdje je u~inilac ra-dio ili je bio du`an raditi, tako i u mjestu gdje je posljedica~injenja ili ne~injenja potpuno ili djelimi~no nastupila.(2)Krivi~no djelo je u slu~aju ka`njivog poku{aja u~injenokako u mjestu gdje je u~inilac radio ili je bio du`an raditi,tako i u mjestu gdje je prema njegovom umi{ljaju posljedicanjegovog ~injenja ili ne~injenja potpuno ili djelimi~notrebala nastupiti.(3)Krivi~no djelo je u slu~aju sau~esni{tva u~injeno u mjestuutvr|enom u stavu 1. ovog ~lana i u mjestu gdje jesau~esnik radio ili je bio du`an raditi ili u mjestu gdje jeprema umi{ljaju sau~esnika posljedica njegovog ~injenja iline~injenja trebala nastupiti.Nu`na odbrana^lan 24.(1)Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~injeno u nu`nojodbrani.(2)Nu`na je ona odbrana koja je neophodno potrebna dau~inilac od sebe ili drugog odbije istovremeni ili direktnopredstoje}i protupravni napad, a koja je srazmjerna napadu.(3)U~inilac koji prekora~i granice nu`ne odbrane mo`e sebla`e kazniti, a ako je prekora~enje u~inio zbog jakerazdra`enosti ili straha izazvanog napadom, mo`e se iosloboditi od kazne.Krajnja nu`da^lan 25.(1)Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~injeno u krajnjojnu`di.(2)Krajnja nu`da postoji kad je djelo u~injeno da u~inilac odsebe ili drugog otkloni istovremenu ili direktno predstoje}uBroj 37 - Strana 870SLU@BENI GLASNIK BiHSubota, 22. novembra 2003. neskrivljenu opasnost koja se na drugi na~in nije moglaotkloniti, a pritom u~injeno zlo nije ve}e od zla koje jeprijetilo.(3)U~inilac koji sam izazove opasnost ali iz nehata, iliprekora~i granice krajnje nu`de, mo`e se bla`e kazniti, aako je prekora~enje u~injeno pod osobito olak{avaju}imokolnostima, mo`e se i osloboditi od kazne.(4)Nema krajnje nu`de ako je u~inilac bio du`an izlo`iti seopasnosti.Poku{aj^lan 26.(1)Ko s umi{ljajem zapo~ne ~injenje krivi~nog djela, ali ga nedovr{i, kaznit }e se za poku{aj krivi~nog djela ako se za tokrivi~no djelo mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ilite`a kazna, a za poku{aj drugog krivi~nog djela kad zakonizri~ito propisuje ka`njavanje i za poku{aj.(2)U~inilac }e se za poku{aj krivi~nog djela kazniti ugranicama kazne propisane za to krivi~no djelo, a mo`e se ibla`e kazniti.Nepodobni poku{aj^lan 27.U~inilac koji poku{a u~initi krivi~no djelo nepodobnimsredstvom ili prema nepodobnom predmetu, mo`e se osloboditiod kazne ili se mo`e bla`e kazniti.Dobrovoljni odustanak^lan 28.(1)U~inilac koji je poku{ao u~initi krivi~no djelo, ali jedobrovoljno odustao od ka`njivog poku{aja, mo`e seosloboditi od kazne.(2)U slu~aju dobrovoljnog odustanka od ka`njivog poku{ajau~inilac }e se kazniti za one radnje koje ~ine neko drugosamostalno krivi~no djelo.Sau~inilaci^lan 29.Ako vi{e osoba, u~estvovanjem u u~injenju krivi~nog djelaili preduzimaju}i {to drugo ~ime se na odlu~uju}i na~indoprinosi u~injenju krivi~nog djela, zajedni~ki u~ine krivi~nodjelo, svaka od njih kaznit }e se kaznom propisanom za tokrivi~no djelo.Podstrekavanje^lan 30.(1)Ko drugog s umi{ljajem podstrekava da u~ini krivi~no djelokaznit }e se kao da ga je sam u~inio.(2)Ko drugog s umi{ljajem podstrekava na u~injenje krivi~nogdjela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od trigodine ili te`a kazna, a krivi~no djelo ne bude ni poku{ano,kaznit }e se kao za poku{aj krivi~nog djela.Pomaganje^lan 31.(1)Ko drugom s umi{ljajem pomogne u u~injenju krivi~nogdjela, kaznit }e se kao da ga je sam u~inio, a mo`e se i bla`ekazniti.(2)Kao pomaganje u u~injenju krivi~nog djela smatra seosobito: davanje savjeta ili uputa kako da se u~ini krivi~nodjelo, stavljanje na raspolaganje u~iniocu sredstava zau~injenje krivi~nog djela, uklanjanje prepreka za u~injenjekrivi~nog djela te unaprijed obe}ano prikrivanje krivi~nogdjela, u~inioca, sredstava kojima je krivi~no djelo u~injeno,tragova krivi~nog djela ili predmeta pribavljenih krivi~nimdjelom.Granice krivi~ne odgovornosti i ka`njivosti sau~esnika^lan 32.(1)Sau~inilac je krivi~no odgovoran u granicama svojegumi{ljaja ili nehata, a podstreka~ i pomaga~ u granicamasvog umi{ljaja.(2)Sau~inioca, podstreka~a ili pomaga~a koji dobrovoljnosprije~i u~injenje krivi~nog djela sud }e oslobodit od kazne.(3)Osobni odnosi, svojstva i okolnosti zbog kojih zakonisklju~uje krivi~nu odgovornost ili dopu{ta oslobo|enje odkazne ili ubla`avanje kazne, mogu se uzeti u obzir samoonom u~iniocu, sau~iniocu, podstreka~u ili pomaga~u kodkojega takvi odnosi, svojstva i okolnosti postoje.VI - GLAVA [ESTA - KRIVI^NA ODGOVORNOSTElementi krivi~ne odgovornosti^lan 33.(1)Krivi~no je odgovoran u~inilac koji je ura~unljiv i kriv zau~injeno krivi~no djelo.(2)U~inilac je kriv ako je krivi~no djelo u~inio s umi{ljajem.(3)U~inilac je kriv i ako je krivi~no djelo u~inio iz nehata, akoto zakon izri~ito propisuje.Ura~unljivost^lan 34.(1)Nije ura~unljiva osoba koja u vrijeme u~injenja krivi~nogdjela nije mogla shvatiti zna~aj svog djela ili nije moglaupravljati svojim postupcima zbog trajne ili privremenedu{evne bolesti, privremene du{evne poreme}enosti ilizaostalog du{evnog razvoja (neura~unljivost).(2)U~inilac krivi~nog djela ~ija je sposobnost da shvati zna~ajsvog djela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bilabitno smanjena zbog nekog stanja iz stava 1. ovog ~lanamo`e se bla`e kazniti (bitno smanjena ura~unljivost).(3)Krivi~no je odgovoran u~inilac krivi~nog djela koji jeupotrebom alkohola, droga ili na drugi na~in doveo sebe ustanje u kome nije mogao shvatiti zna~aj svog djela iliupravljati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovo|enja uto stanje djelo bilo obuhva}eno njegovim umi{ljajem ili je uodnosu prema krivi~nom djelu kod njega postojao nehat azakon za takvo djelo propisuje krivi~nu odgovornost i zanehat (samoskrivljena neura~unljivost).(4)Bitno smanjena ura~unljivost u koju se u~inilac doveo nana~in iz stava 3. ovog ~lana ne mo`e biti osnov zaubla`avanje kazne.Umi{ljaj^lan 35.(1)Krivi~no djelo mo`e biti u~injeno s direktnim ilieventualnim umi{ljajem.(2)U~inilac postupa s direktnim umi{ljajem kada je biosvjestan svog djela i htio njegovo u~injenje.(3)U~inilac postupa s eventualnim umi{ljajem kada je biosvjestan da zbog njegovog ~injenja ili ne~injenja mo`enastupiti zabranjena posljedica, ali je pristao na njenonastupanje.Nehat^lan 36.(1)Krivi~no djelo mo`e biti u~injeno iz svjesnog ili nesvjesnognehata.(2)U~inilac postupa iz svjesnog nehata kada je bio svjestan dazbog njegovog ~injenja ili ne~injenja mo`e nastupitizabranjena posljedica, ali je olahko dr`ao da ona ne}enastupiti ili da }e je mo}i sprije~iti.(3)U~inilac postupa iz nesvjesnog nehata kad u~inilac nije biosvjestan mogu}nosti nastupanja zabranjene posljedice, iakoSubota, 22. novembra 2003.SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 37 - Strana 871 je prema okolnostima i prema svojim osobnim svojstvimabio du`an i mogao biti svjestan te mogu}nosti.Stvarna zabluda^lan 37.(1)Nije krivi~no odgovorna osoba koja u vrijeme u~injenjakrivi~nog djela nije bila svjesna nekog njegovog zakonompropisanog obilje`ja, ili koja je pogre{no smatrala dapostoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarnopostojale, to djelo bilo dopu{teno.(2)Ako je osoba bila u zabludi iz nehata, krivi~no je odgovornaza krivi~no djelo u~injeno iz nehata ako zakon za tokrivi~no djelo propisuje ka`njavanje i za nehat.Pravna zabluda^lan 38.U~inilac krivi~nog djela koji iz opravdanih razloga nijeznao da je to djelo zabranjeno, mo`e se bla`e kazniti iliosloboditi od kazne.VII - GLAVA SEDMA - KAZNESvrha ka`njavanja^lan 39.Svrha ka`njavanja je:a) da se izrazi dru{tvena osuda u~injenog krivi~nog djela;b) da se uti~e na u~inioca da ubudu}e ne ~ini krivi~nadjela;c) daseuti~enaostaledane~inekrivi~nadjela;d) i da se uti~e na svijest gra|ana o pogibeljnosti krivi~nihdjela i o pravednosti ka`njavanja u~inioca.Vrste kazni^lan 40.Krivi~no odgovornim u~inilacima krivi~nih djela mogu seizre}i ove kazne:a) kazna zatvora;b) nov~ana kazna.Glavna i sporedna kazna^lan 41.(1)Kazna zatvora mo`e se izre}i samo kao glavna kazna.(2)Nov~ana kazna mo`e se izre}i i kao glavna i kao sporednakazna.(3)Ako su za jedno krivi~no djelo propisane obje kazne, samose jedna mo`e izre}i kao glavna.(4)Za krivi~na djela u~injena iz koristoljublja nov~ana kaznakao sporedna mo`e se izre}i i kad nije propisana zakonom,ili kad je zakonom propisano da }e se u~inilac kaznitikaznom zatvora ili nov~anom kaznom, a sud kao glavnukaznu izrekne kaznu zatvora.Kazna zatvora^lan 42.(1)Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od trideset dana ni du`aod dvadeset godina.(2)Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela u~injenih sumi{ljajem, mo`e se propisati kazna zatvora u trajanju oddvadeset do ~etrdesetpet godina (dugotrajni zatvor).(3)Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisati kaojedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo.(4)Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i u~iniocu kojiuvrijemeu~injenjakrivi~nogdjelanijenavr{iodvadesetijednu godinu `ivota.(5)Pod uvjetima propisanim glavom X (Pravila o odgojnimpreporukama, odgojnim mjerama i o ka`njavanju maloljet-nika) ovog zakona mo`e se izre}i kazna maloljetni~kogzatvora. Kazna maloljetni~kog zatvora je po svojoj svrsi,prirodi, trajanju i na~inu izvr{enja posebna kazna li{enjaslobode.(6)Kazna zatvora se izri~e na pune godine i mjesece, a do {estmjeseci i na pune dane. Kazna dugotrajnog zatvora se izri~esamo na pune godine.(7)Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija ipomilovanje mogu se dati tek nakon izdr`anih tri petine tekazne.Rad za op}e dobro na slobodi^lan 43.(1)Kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najvi{e {estmjeseci, istovremeno mo`e odrediti da se izre~ena kazna, uzpristanak optu`enog, zamijeni radom za op}e dobro naslobodi.(2)Odluka da se kazna zatvora zamijeni radom za op}e dobrona slobodi zasniva se na ocjeni da, uzimaju}i u obzir sveokolnosti koje odre|uju vrstu i raspon kazne, izvr{enjekazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarenje svrheka`njavanja, ali istovremeno uvjetna kazna ne bi biladovoljna za postizanje op}e svrhe krivi~nopravnih sankcija.(3)Rad za op}e dobro na slobodi odre|uje se u trajanjusrazmjernom izre~enoj kazni zatvora, od najmanje deset donajvi{e {ezdeset radnih dana. Rok izvr{enja rada za op}edobro na slobodi ne mo`e biti kra}i od jednog mjeseca nitidu`i od jedne godine.(4)Odmjeravaju}i trajanje rada za op}e dobro na slobodi kao iroka izvr{enja tog rada, sud }e uzeti u obzir izre~enu kaznuzatvora koja se zamjenjuje i mogu}nosti u~inioca u pogledunjegove osobne situacije i zaposlenja.(5)U slu~aju kada osu|eni po isteku odre|enog roka, nijeizvr{io ili je samo djelimi~no izvr{io rad za op}e dobro naslobodi, sud }e donijeti odluku o izvr{enju kazne zatvora utrajanju srazmjernom vremenu preostalog rada za op}edobro na slobodi.(6)Zamjena kazne zatvora radom za op}e dobro na slobodimo`e se primijeniti i u slu~ajevima kada se nov~ana kaznazamjenjuje kaznom zatvora prema odredbama ~lana 47.(Zamjena nov~ane kazne) ovog zakona.(7)Raspore|ivanje na rad za op}e dobro na slobodi u smisluvrste i radnog mjesta vr{i Ministarstvo pravde Bosne iHercegovine, vode}i ra~una o sposobnostima i znanjimaosu|enog.Uvjetni otpust^lan 44.(1)Osu|eni koji je izdr`ao polovinu, te izuzetno osu|eni koji jeizdr`ao jednu tre}inu kazne zatvora, mo`e biti oslobo|enizdr`avanja kazne zatvora pod uvjetom da ne u~ini novokrivi~no djelo prije isteka trajanja kazne (uvjetni otpust).(2)Osu|eni koji je izdr`ao polovinu kazne zatvora mo`e bitioslobo|en izdr`avanja kazne zatvora ako se za vrijemeizdr`avanja kazne zatvora njegovo pona{anje popravi do temjere da se mo`e opravdano o~ekivati da }e se nakonotpusta s izdr`avanja kazne zatvora pona{ati primjereno, anaro~ito da ne}e u~initi krivi~na djela. Prilikom odlu~ivanjao uvjetnom otpustu osu|enog, uzet }e se u obzir njegovopona{anje u toku izdr`avanja kazne kao i druge okolnostikoje ukazuju na to da je svrha ka`navanja postignuta.(3)Osu|eni koji je izdr`ao jednu tre}inu kazne zatvora mo`ebiti uvjetno otpu{ten ukoliko postoje uvjeti iz stava 1. ovog~lana i ukoliko posebne okolnosti vezane za li~nostosu|enog jasno ukazuju da je postignuta svrha ka`njavanja.(4)Osu|eni na kaznu dugotrajnog zatvora mo`e biti uvjetnootpu{ten nakon izdr`ane tri petine te kazne.Broj 37 - Strana 872SLU@BENI GLASNIK BiHSubota, 22. novembra 2003. Opoziv uvjetnog otpusta^lan 45.(1)Sud }e opozvati uvjetni otpust ako osu|eni za vrijemeuvjetnog otpusta u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za kojamu je izre~ena kazna zatvora od jedne godine ili te`a kazna.(2)Sud mo`e opozvati uvjetni otpust ako osu|eni na uvjetnomotpustu u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja jeizre~ena kazna zatvora do jedne godine. Prilikomodlu~ivanja da li da opozove uvjetni otpust, sud naro~itouzima u obzir sli~nost u~injenih djela, njihov zna~aj, motiveiz kojih su u~injena, kao i druge okolnosti koje ukazuju naprikladnost opoziva uvjetnog otpusta.(3)Prilikom izricanja opoziva uvjetnog otpusta, sud izri~ekaznu uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu.Dio kazne koji je osu|eni izdr`ao prema ranijoj presudiura~unava se u izdr`avanje naknadne kazne, ali se vrijemeprovedeno na uvjetnom otpustu ne ura~unava.(4)Odredbe stavova 1. do 3. ovog ~lana primjenjuju se i kadase osu|enom na uvjetnom otpustu sudi za krivi~no djelou~injeno prije njegovog uvjetnog otpusta.(5)Ako je osu|eni na uvjetnom otpustu osu|en na kaznuzatvora do jedne godine i ako sud ne opozove uvjetniotpust, vrijeme uvjetnog otpusta se produ`ava za vrijemekoje je osu|eni proveo na izdr`avanju kazne zatvora.Nov~ana kazna^lan 46.(1)Nov~ana kazna se izri~e u dnevnim iznosima, a ako to nijemogu}e mo`e se izre}i u odre|enom iznosu.(2)Ako se nov~ana kazna izri~e u dnevnim iznosima, mo`eiznositi najmanje pet a najvi{e tristo{ezdeset dnevnihiznosa, a za krivi~na djela u~injena iz koristoljublja najvi{ehiljadu petsto dnevnih iznosa, osim u slu~ajevimapropisanim ovim zakonom.(3)Ako se nov~ana kazna izri~e u odre|enom iznosu, najni`iiznos ne mo`e biti manji od 150 KM a najvi{i iznos ne mo`ebiti ve}i od 50.000 KM, a za krivi~na djela u~injena izkoristoljublja iznos ne mo`e biti ve}i od 1.000.000 KM,osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom.(4)Prilikom izricanja nov~ane kazne za krivi~na djela u~injenaiz koristoljublja, sud mo`e izre}i nov~anu kaznu u ve}emiznosu od najvi{eg iznosa propisanog u stavu 2. i 3. ovog~lana, ukoliko vrijednost protupravne imovinske koristikoju je u~inilac pribavio krivi~nim djelom prelazi iznos od1.000.000 KM. U tom slu~aju, u~iniocu se mo`e izre~inov~ana kazna u iznosu koji ne mo`e biti ve}i oddvostrukog iznosa od vrijednosti protupravne imovinskekoristi koju je pribavio krivi~nim djelom zbog kojeg mu seizri~e nov~ana kazna.(5)Broj dnevnih iznosa nov~ane kazne odre|uje sudprimjenjuju}i op}a pravila o odmjeravanju kazne. Visinudnevnog iznosa sud odre|uje tako {to uzima u obzir visinudnevnogdohotkau~iniocapremaiznosunjegovetromjese~ne neto pla}e i njegove druge dohotke, kao iobiteljske obaveze. Prilikom odre|ivanja visine iznosa sudse oslanja na podatke koji u trenutku izricanja kazne nisustariji od {est mjeseci.(6)Podatke iz prethodnih stavova ovog ~lana koji sudu nisupoznati osigurava optu`eni u roku koji odredi sud, anajkasnije do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nompostupku. Ako do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nompostupku sudu nisu poznate okolnosti bitne za odre|ivanjevisine dnevnog iznosa nov~ane kazne, nov~ana kazna seizri~e u odre|enom iznosu, pri ~emu se primjenjuju op}apravila za odmjeravanje kazne.(7)Najni`i dnevni iznos nov~ane kazne iznosi jednu{ezdesetinu a najvi{e jednu tre}inu zadnje zvani~noobjavljene prosje~ne mjese~ne neto pla}e zaposlenih uBosni i Hercegovini, koju objavljuje Agencija za statistikuBosne i Hercegovine.(8)U presudi se odre|uje rok pla}anja nov~ane kazne, koji nemo`e biti kra}i od petnaest dana ni du`i od {est mjeseci, aliu opravdanim slu~ajevima sud mo`e dopustiti da osu|eniisplati nov~anu kaznu i u otplatama, s tim da rok ispla}e nemo`e biti du`i od dvije godine.(9)Nov~ane kazne izre~ene i napla}ene po ovom zakonu suprihod bud`eta Bosne i Hercegovine.Zamjena nov~ane kazne^lan 47.(1)Nov~ana kazna se ne napla}uje prinudno.(2)Ako se nov~ana kazna ne mo`e u cijelosti ili djelimi~nonaplatiti u roku koji je utvr|en presudom, sud }e bezodlaganja donijeti odluku da se nov~ana kazna zamijenikaznom zatvora.(3)Nov~ana kazna }e se zamijeniti kaznom zatvora tako {to }ese za svaki zapo~eti dnevni iznos nov~ane kazne, odnosnoako je nov~ana kazna bila izre~ena u odre|enom iznosu, zasvakih zapo~etih 50 KM nov~ane kazne odrediti jedan danzatvora, ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i od jednegodine.(4)Ako osu|eni isplati samo dio nov~ane kazne, ostatak }e sesrazmjerno pretvoriti u zatvor, a ako osu|eni isplati ostataknov~ane kazne, izvr{enje zatvora }e se obustaviti.Op}a pravila za odmjeravanje kazne^lan 48.(1)Sud }e u~iniocu krivi~nog djela odmjeriti kaznu ugranicama koje su zakonom propisane za to krivi~no djelo,imaju}i u vidu svrhu ka`njavanja i uzimaju}i u obzir sveokolnosti koje uti~u da kazna bude manja ili ve}a(olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnosti), a osobito: stepenkrivi~ne odgovornosti, pobude iz kojih je djelo u~injeno,ja~inu ugro`avanja ili povrede za{ti}enog dobra, okolnostipod kojima je djelo u~injeno, raniji `ivot u~inioca, njegoveosobne prilike i njegovo dr`anje nakon u~injenog krivi~nogdjela, kao i druge okolnosti koje se odnose na osobuu~inioca.(2)Kad sud odmjerava kaznu u~iniocu za krivi~no djelou~injeno u povratu, posebno }e uzeti u obzir je li ranije djeloiste vrste kao i novo djelo, jesu li oba djela u~injena iz istihpobuda i koliko je vremena proteklo od ranije osude,odnosno od izdr`ane ili opro{tene kazne.(3)Pri odmjeravanju nov~ane kazne, sud }e uzeti u obzir iimovno stanje u~inioca, vode}i pri tome ra~una o visininjegove pla}e, njegovim drugim prihodima, njegovojimovini i o njegovim obiteljskim obavezama.Ubla`avanje kazne^lan 49.Sud mo`e u~iniocu odmjeriti kaznu ispod granice propisanezakonom ili izre}i bla`u vrstu kazne:a) kad zakon propisuje da se u~inilac mo`e bla`e kazniti;b) i kad sud utvrdi da postoje osobito olak{avaju}eokolnosti koje ukazuju da se i s ubla`enom kaznommo`e posti}i svrha ka`njavanja.Granice ubla`avanja kazne^lan 50.(1)Kad postoje uvjeti za ubla`avanje kazne iz ~lana 49.(Ubla`avanje kazne) ovog zakona, sud }e ubla`iti kaznu uovim granicama:a) ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od deset ili vi{e godina, kaznase mo`e ubla`iti do pet godina zatvora;Subota, 22. novembra 2003.SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 37 - Strana 873 b) ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od tri ili vi{e godina, kazna semo`e ubla`iti do jedne godine zatvora;c) ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od dvije godine, kazna semo`e ubla`iti do {est mjeseci zatvora;d) ako je za krivi~no djelo kao najnovija mjera kaznepropisana kazna zatvora od jedne godine, kazna semo`e ubla`iti do tri mjeseca zatvora;e) ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od jedne godine, kazna semo`e ubla`iti do trideset dana zatvora;f) ako je za krivi~no djelo propisana kazna zatvora beznaznake najmanje mjere, umjesto kazne zatvora mo`ese izre}i nov~ana kazna;g) ako je za krivi~no djelo propisana nov~ana kazna snaznakom najmanje mjere, kazna se mo`e ubla`iti dopet dnevnih iznosa a ako se izri~e u odre|enom iznosudo 150 KM.(2)Pri odlu~ivanju koliko }e kaznu ubla`iti prema pravilima izstava 1. ovog ~lana, sud }e posebno uzeti u obzir najmanju inajve}u mjeru kazne propisane za to krivi~no djelo.Oslobo|enje od kazne^lan 51.(1)Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela kadto zakon izri~ito propisuje.(2)Kad je sud ovla{ten u~inioca krivi~nog djela osloboditi odkazne, mo`e mu kaznu ubla`iti bez ograni~enja propisanihza ubla`avanje kazne u ~lanu 49. (Ubla`avanje kazne) ovogzakona.Poseban slu~aj oslobo|enja od kazne za krivi~na djelapo~injena iz nehata^lan 52.Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djelau~injenog iz nehata, kad posljedice djela tako te{ko poga|ajuu~inioca da izricanje kazne u takvom slu~aju o~igledno ne biodgovaralo svrsi ka`njavanja.Sticaj krivi~nih djela^lan 53.(1)Ako je u~inilac jednom radnjom ili s vi{e radnji u~inio vi{ekrivi~nih djela za koja mu se istovremno sudi, sud }enajprije utvrditi kazne za svako od tih krivi~nih djela, pa }eza sva krivi~na djela izre}i jedinstvenu kaznu zatvora,kaznu dugotrajnog zatvora ili jedinstvenu nov~anu kaznu.(2)Jedinstvenu kaznu sud }e izre}i po ovim pravilima:a) ako je za neko od krivi~nih djela u sticaju sud utvrdiokaznu dugotrajnog zatvora, izre}i }e samo tu kaznu;b) ako je za krivi~na djela u sticaju sud utvrdio kaznezatvora, jedinstvena kazna zatvora mora biti ve}a odsvake pojedine utvr|ene kazne, ali ne smije dostignutizbir utvr|enih kazni niti pre}i dvadeset godina;c) ako su za sva krivi~na djela u sticaju propisane kaznezatvora do tri godine, jedinstvena kazna zatvora nemo`e biti ve}a od osam godina;d) ako je za krivi~na djela u sticaju sud utvrdio samonov~ane kazne, jedinstvena kazna mora biti ve}a odsvake pojedine utvr|ene nov~ane kazne, ali ne smijedostignuti zbir utvr|enih nov~anih kazni.(3)Ako je za neka krivi~na djela u sticaju sud utvrdio kaznezatvora, a za druga krivi~na djela u sticaju nov~ane kazne,izre}i }e jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu nov~anukaznu prema odredbama stava 2. ta~. b) do d) ovog ~lana.(4)Sporednu kaznu sud }e izre}i ako je utvr|ena makar zajedno krivi~no djelo u sticaju, a ako je utvrdio vi{e nov~anihkazni, izre}i }e jedinstvenu nov~anu kaznu prema odredbistava 2. ta~ke d) ovog ~lana.(5)Ako je sud za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora ikazne maloljetni~kog zatvora, izre}i }e jedinstvenu kaznuzatvora prema odredbama stava 2. ta~. b) i c) ovog ~lana.Produ`eno krivi~no djelo^lan 54.(1)Odredbe ovog zakona o sticaju krivi~nih djela ne}e seprimijeniti kada u~inilac u~ini produ`eno krivi~no djelo.(2)Produ`eno krivi~no djelo je u~injeno kad je u~inilac sumi{ljajem u~inio vi{e istih ili istovrsnih krivi~nih djelakoja s obzirom na na~in u~injenja, njihovu vremenskupovezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju ~inejedinstvenu cjelinu.(3)Kada se radi o produ`enom krivi~nom djelu istih zakonskihobilje`ja, sud }e izabrati vrstu i mjeru kazne koja jepropisana za to krivi~no djelo. Ako se radi o istovrsnimkrivi~nim djelima, sud }e izabrati vrstu i mjeru kazne kojaje propisana za najte`e od tih djela.Odmjeravanje kazne osu|enoj osobi^lan 55.(1)Ako se osu|enoj osobi sudi za krivi~no djelo u~injeno prijenego {to je zapo~ela izdr`avanje kazne po ranijoj osudi, iliza krivi~no djelo u~injeno za vrijeme izdr`avanja kaznezatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetni~kogzatvora, sud }e izre}i jedinstvenu kaznu za sva krivi~nadjela primjenom odredbi ~lana 53. (Sticaj krivi~nih djela)ovoga zakona uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve}utvr|enu. Kazna ili dio kazne koju je osu|eni izdr`ao,ura~unat }e se u izre~enu kaznu zatvora ili kaznudugotrajnog zatvora.(2)Za krivi~no djelo u~injeno za vrijeme izdr`avanja kaznezatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetni~kogzatvora, sud }e u~iniocu izre}i kaznu neovisno od ranijeizre~ene kazne, ako se primjenom odredbi ~lana 53. ovogzakona ne bi mogla ostvariti svrha ka`njavanja s obzirom natrajanje neizdr`anog dijela ranije izre~ene kazne.(3)Prema osu|enom koji za vrijeme izdr`avanja kazne zatvora,kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetni~kog zatvorau~ini krivi~no djelo za koje zakon propisuje nov~anu kaznuili kaznu zatvora do jedne godine, primijenit }e sedisciplinska mjera.Ura~unavanje pritvora i ranije kazne^lan 56.(1)Vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako li{enje slobode uvezi s krivi~nim djelom, ura~unavaju se u izre~enu kaznuzatvora, kaznu dugotrajnog zatvora, kaznu maloljetni~kogzatvora ili nov~anu kaznu.(2)Pri svakom ura~unavanju izjedna~ava se dan pritvora, danli{enja slobode, dan maloljetni~kog zatvora, dan zatvora,dan dugotrajnog zatvora i iznos od 50 KM.Ura~unavanje pritvora i kazne izdr`ane u inostranstvu^lan 57.Pritvor, li{enje slobode u toku ekstradicijskog postupka, kaoi kazna koju je u~inilac izdr`ao po presudi inostranog sudaura~unat }e se u kaznu koju izrekne doma}i sud za isto krivi~nodjelo, a ako kazne nisu iste vrste, ura~unavanje }e se izvr{iti poocjeni suda.Broj 37 - Strana 874SLU@BENI GLASNIK BiHSubota, 22. novembra 2003. VIII - GLAVA OSMA - UVJETNA OSUDASvrha uvjetne osude^lan 58.Svrha uvjetne osude je da se u~iniocu krivi~nog djela uputiupozorenje uz prijetnju kaznom (uvjetna osuda) kojim seomogu}ava ostvarenje svrhe krivi~nopravnih sankcija izrica-njem kazne bez njezinog izvr{enja, kad izvr{enje kazne nijenu`no radi krivi~nopravne za{tite.Uvjetna osuda^lan 59.(1)Uvjetnom osudom sud u~iniocu krivi~nog djela utvr|ujekaznu i istodobno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti akoosu|eni za vrijeme koje odredi sud, a koje ne mo`e bitikra}e od jedne ni du`e od pet godina (vrijemeprovjeravanja), ne u~ini novo krivi~no djelo.(2)Pri odlu~ivanju ho}e li izre}i uvjetnu osudu sud }e, vode}ira~una o svrsi uvjetne osude, posebno uzeti u obzir li~nostu~inioca, njegov raniji `ivot, njegovo pona{anje poslijeu~injenog krivi~nog djela, stepen krivi~ne odgovornosti idruge okolnosti pod kojima je krivi~no djelo u~injeno.(3)Uvjetna osuda se mo`e izre}i kad je u~iniocu utvr|enakazna zatvora do dvije godine ili nov~ana kazna.(4)Za krivi~na djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora oddeset godina ili te`a kazna mo`e se izre}i uvjetna osudasamo ako je kazna iz stava 3. ovog ~lana utvr|enaubla`avanjem zakonom propisane kazne.(5)Uvjetna osuda se ne mo`e izre}i za krivi~na djela za koja seni ubla`avanjem kazne ne mo`e izre}i kazna zatvora manjaod jedne godine.(6)Ako je u~iniocu utvr|ena i kazna zatvora i nov~ana kazna,uvjetna osuda se mo`e izre}i za obje kazne ili samo zakaznu zatvora.(7)Mjere sigurnosti, izre~ene uz uvjetnu osudu, izvr{avaju se.Obaveze u~inioca kojem je izre~ena uvjetna osuda^lan 60.(1)Sud mo`e u uvjetnoj osudi odrediti ispunjavanje sljede}ihobaveza: da }e osu|eni vratiti imovinsku korist pribavljenukrivi~nim djelom, da }e nadoknaditi {tetu koju jeprouzrokovao krivi~nim djelom, ili ispunjavanje drugeobaveze predvi|ene krivi~nim zakonodavstvom Bosne iHercegovine.(2)Rok za ispunjenje obaveza iz stava 1. ovog ~lana utvr|ujesud u okviru odre|enog vremena provjeravanja.Opoziv uvjetne osude zbog novog krivi~nog djela^lan 61.(1)Sud }e opozvati uvjetnu osudu ako osu|eni u toku vremenaprovjeravanja u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja jeizre~ena kazna zatvora od dvije godine ili te`a kazna.(2)Ako osu|eni u vrijeme provjeravanja u~ini jedno ili vi{ekrivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora u trajanjukra}em od dvije godine ili nov~ana kazna, sud }e, po{toocijeni sve okolnosti koje se odnose na u~injena krivi~nadjela i u~inioca, a posebno srodnost u~injenih krivi~nihdjela, njihov zna~aj i pobude iz kojih su u~injena, odlu~itiho}e li opozvati uvjetnu osudu. Pri tome sud je vezanzabranom izricanja uvjetne osude ako u~iniocu za krivi~nadjela utvr|ena u uvjetnoj osudi i za nova krivi~na djela trebaizre}i kaznu zatvora u trajanju vi{e od dvije godine (~lan 59.Uvjetna osuda, stav 3. ovog zakona).(3)Ako opozove uvjetnu osudu, sud }e primjenom odredbi~lana 53. (Sticaj krivi~nih djela)ovog zakona izre}ijedinstvenu kaznu i za ranije u~injeno i za novo krivi~nodjelo, uzimaju}i kaznu iz opozvane uvjetne osude kaoutvr|enu.(4)Ako ne opozove uvjetnu osudu, sud mo`e za novo krivi~nodjelo izre}i uvjetnu osudu ili kaznu. Ako sud ocijeni da i zanovo krivi~no djelo treba izre}i uvjetnu osudu, utvrdit }ejedinstvenu kaznu i za ranije u~injeno i za novo krivi~nodjelo primjenom odredbi ~lana 53. ovog zakona i odredit }enovo vrijeme provjeravanja, koje ne mo`e biti kra}e odjedne ni du`e od pet godina ra~unaju}i od danapravosna`nosti nove presude. Osu|enom kojem za novokrivi~no djelo bude izre~ena kazna zatvora, vrijemeprovedeno na izdr`avanju ove kazne ne ura~unava se uvrijeme provjeravanja utvr|eno uvjetnom osudom za ranijekrivi~no djelo.Opoziv uvjetne osude zbog ranije u~injenog krivi~nog djela^lan 62.(1)Sud }e opozvati uvjetnu osudu ako poslije njezinogizricanja utvrdi da je osu|eni u~inio krivi~no djelo prijenego {to je uvjetno osu|en i ako ocijeni da ne bi bilo osnovaza izricanje uvjetne osude da se znalo za to krivi~no djelo. Utom slu~aju primijenit }e odredbu ~lana 61. (Opoziv uvjetneosude zbog novog krivi~nog djela) stava 3. ovog zakona.(2)Ako sud ne opozove uvjetnu osudu, primijenit }e odredbu~lana 61. stava 4. ovog zakona.Opoziv uvjetne osude zbog neispunjenja izre~enih obaveza^lan 63.(1)Sud }e opozvati uvjetnu osudu i izre}i izvr{enje izre~enekazne ako osu|eni u odre|enom vremenu provjeravanja neispuni izre~enu obavezu u slu~ajevima kada je mogaoispuniti tu obavezu.(2)U slu~aju nemogu}nosti ispunjavanja izre~ene obaveze, sudmo`e produ`iti rok za ispunjenje te obaveze ili je zamijenitidrugom odgovaraju}om obavezom predvi|enom krivi~nimzakonodavstvom Bosne i Hercegovine, ili mo`e osu|enogosloboditi ispunjenja izre~ene obaveze.Rokovi za opoziv uvjetne osude^lan 64.(1)Uvjetna osuda se mo`e opozvati u toku vremenaprovjeravanja.(2)Ako osu|eni u toku vremena provjeravanja u~ini krivi~nodjelo koje povla~i opoziv uvjetne osude, a to je presudomutvr|eno tek poslije isteka vremena provjeravanja, uvjetnaosuda mo`e se opozvati najkasnije u roku od jedne godineod dana kad je proteklo vrijeme provjeravanja.(3)Ako osu|eni u odre|enom roku ne ispuni neku obavezu iz~lana 60. (Obaveze u~inioca kojem je izre~ena uvjetnaosuda) stava 1. ovog zakona, sud mo`e opozvati uvjetnuosudu najkasnije u roku od jedne godine od dana kad jeproteklo vrijeme provjeravanja i odrediti da se izvr{i kaznautvr|ena u uvjetnoj osudi.Uvjetna osuda sa za{titnim nadzorom^lan 65.(1)Sud mo`e odrediti da se u~inilac, kome je izre~ena uvjetnaosuda, stavi pod za{titni nadzor ako s obzirom na okolnostiu~injenja krivi~nog djela, osobu u~inioca, njegov raniji`ivot i dr`anje poslije u~injenog krivi~nog djela smatra da}e se uz odre|ivanje za{titnog nadzora svrha uvjetne osude idru{tveno prilago|avanje osu|enog bolje ostvariti.(2)Za{titni nadzor obuhva}a ovim zakonom predvi|ene mjerepomo}i, brige, nadzora i za{tite, s tim da vrijeme trajanjanadzora ne mo`e biti kra}e od {est mjeseci niti du`e od dvijegodine.Sadr`aj za{titnog nadzora^lan 66.Za{titni nadzor mo`e obuhvatiti ove obaveze
Zakon o krivičnom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 36/03 21.11.2003 SG BiH 68/18, SG BiH 72/13, SG BiH 12/09, SG BiH 16/09, SG BiH 93/09, SG BiH 58/08, SG BiH 53/07, SG BiH 29/07, SG BiH 46/06, SG BiH 13/05, SG BiH 48/05, SG BiH 63/04, SG BiH 26/04 krivični postupak (2)Ako osumnji~eni, odnosno optu`eni sam ne uzmebranitelja, postavit }e mu se branitelj kad je to odre|enoovim zakonom.(3)Osumnji~enom, odnosno optu`enom se mora osiguratidovoljno vremena za pripremanje odbrane.^lan 8.Jezik i pismo(1)U krivi~nom postupku u ravnopravnoj su upotrebi slu`benijezici Bosne i Hercegovine - bosanski, hrvatski i srpskijezik, kao i oba pisma - }irilica i latinica.(2)Stranke, svjedoci i ostali u~esnici u postupku imaju pravoslu`iti se svojim jezikom. Ako osoba ne razumije jedan odslu`benih jezika Bosne i Hercegovine, osigurat }e seusmeno prevo|enje onoga {to ona, odnosno drugi iznose,kao i isprava i drugog pisanog dokaznog materijala.(3)O pravima iz stava 2. ovog ~lana pou~it }e se prije prvogispitivanja osobe iz stava 2. ovog ~lana koje se tih pravamogu odre}i ako znaju jezik na kome se vodi postupak. Uzapisniku }e se zabilje`iti da je data pouka i izjava u~esnikana datu pouku.(4)Prevo|enje obavlja sudski tuma~.^lan 9.Upu}ivanje i dostavljanje pismena(1)Pozive, odluke i druga pismena upu}uje Sud i drugi organikoji u~estvuju u postupku na slu`benim jezicima iz ~lana 8.stava 1. ovog zakona.(2)Tu`be, `albe i drugi podnesci dostavljaju se Sudu i drugimorganima koji u~estvuju u postupku na slu`benim jezicimaiz ~lana 8. stava 1. ovog zakona.(3)Osobi koja je li{ena slobode ili se nalazi u pritvoru, naizdr`avanju kazne ili na obaveznom psihijatrijskomlije~enju, odnosno obaveznom lije~enju od ovisnosti,dostavit }e se i prevod pismena iz st. 1. i 2. ovog ~lana, najeziku kojim se ta osoba slu`i u postupku.^lan 10.Zakonitost dokaza(1)Zabranjeno je od osumnji~enog, optu`enog ili bilo kojedruge osobe koja u~estvuje u postupku iznu|ivati priznanjeili kakvu drugu izjavu.(2)Sud ne mo`e zasnovati svoju odluku na dokazimapribavljenim povredama ljudskih prava i sloboda propisanihustavom i me|unarodnim ugovorima koje je Bosna iHercegovina ratifikovala, niti na dokazima koji supribavljeni bitnim povredama ovog zakona.(3)Sud ne mo`e zasnivati svoju odluku na dokazima koji sudobijeni na temelju dokaza iz stava 2. ovog ~lana.^lan 11.Pravo na od{tetu i rehabilitacijuOsoba koja je neopravdano osu|ena za krivi~no djelo ili jebez osnova li{ena slobode ima pravo na rehabilitaciju, pravo nanaknadu {tete iz bud`etskih sredstava, kao i druga pravautvr|ena zakonom.^lan 12.Pouka o pravimaOsumnji~enog, odnosno optu`enog ili drugu osobu kojau~estvuje u postupku koje bi iz neznanja mogle propustiti nekuradnju u postupku, ili se iz neznanja ne bi koristili svojimpravima, Sud, Tu`itelj i drugi organi koji u~estvuju u postupku}e pou~iti o pravima koja im po ovom zakonu pripadaju i oposljedicama propu{tanja radnje.^lan 13.Pravo na su|enje bez odlaganja(1)Osumnji~eni, odnosno optu`eni ima pravo da u najkra}emrazumnom roku bude izveden pred Sud i da mu budesu|eno bez odlaganja.(2)Sud je du`an da postupak provede bez odugovla~enja ionemogu}i svaku zloupotrebu prava koja pripadajuosobama koje u~estvuju u postupku.(3)Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkra}e nu`novrijeme.^lan 14.Jednakost u postupanjuSud, Tu`itelj i drugi organi koji u~estvuju u postupku du`nisu s jednakom pa`njom da ispituju i utvr|uju kako ~injenicekoje terete osumnji~enog, odnosno optu`enog, tako i one kojeim idu u korist.^lan 15.Slobodna ocjena dokazaPravo Suda, Tu`itelja i drugih organa koji u~estvuju ukrivi~nom postupku da ocjenjuju postojanje ili nepostojanje~injenica nije vezano ni ograni~eno posebnim formalnimdokaznim pravilima.^lan 16.Princip akuzatornostiKrivi~ni postupak se mo`e pokrenuti i provesti samo pozahtjevu Tu`itelja.^lan 17.Princip legaliteta krivi~nog gonjenjaTu`itelj je du`an poduzeti krivi~no gonjenje ako postojedokazi da je u~injeno krivi~no djelo, osim ako ovim zakonomnije druga~ije propisano.^lan 18.Posljedice pokretanja postupkaKad je propisano da pokretanje krivi~nog postupka ima zaposljedicu ograni~enje odre|enih prava, ove posljedice, akoovimzakonomnijedruga~ijeodre|eno,nastupajupotvr|ivanjem optu`nice. Ako se radi o krivi~nim djelima spropisanom kaznom zatvora do pet godina ili nov~anomkaznom kao glavnom kaznom, ove posljedice nastupaju od danakad je donesena osu|uju}a presuda, bez obzira je li postalapravomo}na.^lan 19.Prethodna pitanja(1)Ako primjena krivi~nog zakona ovisi od prethodne odluke okakvom pravnom pitanju za ~ije je odlu~ivanje nadle`ansud u kojem drugom postupku ili neki drugi organ, Sud kadsudi u krivi~nom predmetu mo`e sam odlu~iti i o tompitanju po odredbama koje va`e za dokazivanje u krivi~nompostupku. Odluka Suda o ovom pravnom pitanju imau~inak samo u krivi~nom predmetu koji ovaj Sudraspravlja.(2)Ako je o takvom prethodnom pitanju ve} donio odluku sudu kojem drugom postupku ili neki drugi organ, takva odlukane ve`e Sud u pogledu ocjene je li u~injeno odre|enokrivi~no djelo.GLAVA II - ZNA^ENJE IZRAZA^lan 20.Osnovni pojmoviOsim ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno, pojediniizrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijede}e zna~enje:Broj 36 - Strana 812SLU@BENI GLASNIK BiHPetak, 21. novembra 2003. a)"Osumnji~eni"je osoba za koju postoje osnovisumnje da je po~inila krivi~no djelo,b)"Optu`eni"je osoba protiv koje je jedna ili vi{eta~aka u optu`nici potvr|ena,c)"Osu|eni"je osoba za koju je pravomo}nom odlukomutvr|eno da je krivi~no odgovorna za odre|enokrivi~no djelo.d)"Sudija za prethodni postupak"je sudija koji u tokuistrage postupa u slu~ajevima kada je to propisanoovim zakonom,e)"Sudija za prethodno saslu{anje"je sudija kojinakon podizanja optu`nice postupa u slu~ajevima kadaje to propisano ovim zakonom i koji ima ovla{tenjakoja pripadaju sudiji za prethodni postupak,f)"Stranke"su Tu`itelj i osumnji~eni, odnosnooptu`eni,g)"Ovla{tena slu`bena osoba"je ona osoba koja imaodgovaraju}a ovla{tenja unutar dr`avne grani~neslu`be,policijskihorganaFederacijeBosneiHercegovine, Republike Srpske i Br~ko DistriktaBosne i Hercegovine, sudske policije, kao i carinskihorgana, organa finansijske policije, poreskih organa iorgana vojne policije,h)"O{te}eni"je osoba kojoj je osobno ili imovinskopravo krivi~nim djelom povrije|eno ili ugro`eno,i)"Pravne osobe"su osobe koje su kao takve definiraneu KZ BiH, uklju~uju}i: korporacije, preduze}a,udru`enja, firme i partnerstva i druga privrednadru{tva,j)"Istraga"obuhvata aktivnosti poduzete od straneTu`itelja ili ovla{tene slu`bene osobe u skladu s ovimzakonom, uklju~uju}i prikupljanje i ~uvanje izjava idokaza,k)"Unakrsno ispitivanje"je ispitivanje svjedoka ivje{taka od stranke, odnosno branitelja, koja nijepozvala svjedoka, odnosno vje{taka,l)"Direktno ispitivanje"je ispitivanje svjedoka ivje{taka od stranke, odnosno branitelja, koja je pozvalasvjedoka, odnosno vje{taka,m)"Osnovana sumnja"je vi{i stepen sumnje zasnovanna prikupljenim dokazima koji upu}uju na zaklju~ak daje izvr{eno krivi~no djelo,n)"Zabilje{ke"i "spisi" su slova, rije~i ili brojke ilinjihov ekvivalent, zapisane rukopisom, otkucanepisa}omma{inom,od{tampane,fotokopirane,fotografirane, zabilje`ene magnetskim impulsima,mehani~ki ili elektronski ili nekim drugim oblikomsakupljanja podataka,o)"Fotografije"su fotografski, digitalni i rendgenskisnimci, video trake i filmovi,p)"Original"je sam spis ili snimak ili sli~an ekvivalentkojim se ostvaruje isto dejstvo od strane osobe koja gapi{e, snima ili izdaje. "Original" fotografija uklju~ujenegativ i sve kopije. Ako su podaci pohranjeni ukompjuteru ili sli~nom ure|aju za automatsku obradupodataka, original je i svaki od{tampani primjerak iliokom vidljivi pohranjeni podatak,r)"Kopija"je preslikavanje originala ili matrice,uklju~uju}i uve}anja i umanjenja, mehani~kim ilielektronskimpresnimavanjem,hemijskomreprodukcijom ili nekom drugom ekvivalentnomtehnikom kojom se precizno reprodukuje original,s)"Telekomunikacijska adresa"je svaki telefonskibroj, linijski ili mobilni ili e-mail ili internet adresakoju posjeduje ili koristi odre|ena osoba.GLAVA III - PRAVNA POMO] I SLU@BENA SARADNJA^lan 21.Obaveza pru`anja pravne pomo}i i slu`bena saradnja(1)Svi sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, RepubliciSrpskoj i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine du`ni su dapru`e pravnu pomo} Sudu.(2)Svi organi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, uRepublici Srpskoj i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine,du`ni su slu`beno sara|ivatisa Sudom, Tu`iteljem i drugimorganima koji u~estvuju u krivi~nom postupku.^lan 22.Pru`anje pravne pomo}i i slu`bene saradnje(1)Sud Bosne i Hercegovine }e uputiti zahtjev za pru`anjepravne pomo}i, odnosno za slu`benu saradnju nadle`nomsudu, odnosno organu vlasti.(2)Pru`anje pravne pomo}i i slu`bena saradnja sprovode sebez naknade.(3)Stav 1. i 2. ovog ~lana primjenjuju se i na zahtjeve koje jeTu`itelj uputio prema tu`ila{tvu ili drugim organima vlasti uFederaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj ili Br~koDistriku Bosne i Hercegovine.GLAVA IV - NADLE@NOST SUDAOdjeljak 1 - Stvarna nadle`nost i sastav Suda^lan 23.Stvarna nadle`nost Suda(1)Sud je nadle`an:a) da sudi u prvom stepenu u krivi~nim stvarima ugranicamasvojestvarnenadle`nostiodre|enezakonom,b) da odlu~uje o `albama protiv odluka donesenih uprvom stepenu,c) da odlu~uje o ponavljanju krivi~nog postupka uslu~ajevima propisanim ovim zakonom,d) da rje{ava sukob nadle`nosti u krivi~nim stvarimaizme|u sudova Federacije Bosne i Hercegovine iRepublike Srpske, kao i sudova entiteta i sudova Br~koDistrikta Bosne i Hercegovine,e) da odlu~uje o pitanjima koja se ti~u provo|enjame|unarodnih i me|uentitetskih krivi~nih propisa,uklju~uju}iiodnosesInterpolomidrugimme|unarodnim policijskim organima, kao i o transferuosu|ene osobe, izru~enju i predaji osobe po zahtjevubilo kojeg organa na teritoriji Bosne i Hercegovine,druge dr`ave, odnosno me|unarodnog suda ilitribunala,f) da obavlja i druge poslove propisane zakonom.(2)Ako je ista osoba po~inila vi{e krivi~nih djela, pa je za nekaod tih djela nadle`an Sud, a za neka drugi sudovi, prioritetima su|enje pred Sudom.^lan 24.Sastav Suda(1)U prvom stepenu sudi vije}e krivi~nog odjeljenja Sudasastavljeno od trojice sudija.Petak, 21. novembra 2003.SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 36 - Strana 813 (2)Za krivi~na djela s propisanom kaznom zatvora do petgodina ili nov~anom kaznom kao glavnom kaznom sudisudija pojedinac.(3)U drugom stepenu sudi vije}e apelacionog odjeljenja Sudasastavljeno od trojice sudija.(4)O zahtjevu za ponavljanje postupka odlu~uje vije}ekrivi~nog odjeljenja sastavljeno od trojice sudija.(5)Sudija za prethodni postupak, sudija za prethodnosaslu{anje, predsjednik Suda i predsjednik vije}a odlu~uju uslu~ajevima predvi|enim ovim zakonom.(6)U vije}u sastavljenom od trojice sudija Sud odlu~uje o`albama protiv rje{enja kada je to odre|eno ovim zakonom idonosi druge odluke izvan glavnog pretresa.Odjeljak 2 - Spajanje i razdvajanje postupka^lan 25.Spajanje postupka(1)Sud }e, po pravilu, odlu~iti da se provede jedinstvenipostupak i donese jedna presuda u slu~aju kada je ista osobaoptu`ena za vi{e krivi~nih djela ili kada je vi{e osobau~estvovalo u izvr{enju istog krivi~nog djela.(2)Sud mo`e odlu~iti provesti jedinstveni postupak i donijetijednu presudu i u slu~aju kad je vi{e osoba optu`eno za vi{ekrivi~nih djela, ali samo ako izme|u izvr{enih krivi~nihdjela postoji me|usobna veza.(3)Sud mo`e odlu~iti provesti jedinstveni postupak i donijetijednu presudu ako se pred ovim sudom vode odvojenipostupci protiv iste osobe za vi{e krivi~nih djela ili protivvi{e osoba za isto krivi~no djelo.(4)O spajanju postupka odlu~uje rje{enjem sudija, odnosnovije}e. Protiv rje{enja kojim je odre|eno spajanje postupkaili kojim je odbijen prijedlog za spajanje - nije dopu{tena`alba.^lan 26.Razdvajanje postupka(1)Sud mo`e iz va`nih razloga ili iz razloga cjelishodnosti dozavr{etka glavnog pretresa odlu~iti da se postupak zapojedina krivi~na djela ili protiv pojedinih optu`enihrazdvoji i posebno dovr{i.(2)Rje{enje o razdvajanju postupka donosi sudija, odnosnovije}e, po saslu{anju stranaka i branitelja.(3)Protiv rje{enja kojim je odre|eno razdvajanje postupka ilikojim je odbijen prijedlog za razdvajanje postupka nijedopu{tena `alba.Odjeljak 3 - Preno{enje vo|enja postupka i posljedicenenadle`nosti^lan 27.Preno{enje vo|enja postupka(1)Ako postoje va`ni razlozi, Sud mo`e vo|enje postupka zakrivi~no djelo iz svoje nadle`nosti, prenijeti rje{enjem suduna ~ijem je podru~ju krivi~no djelo izvr{eno ili poku{ano.Vo|enje postupka se mo`e prenijeti najkasnije dozakazivanja glavnog pretresa.(2)Rje{enje iz stava 1. ovog ~lana mo`e se donijeti i naprijedlog stranaka ili branitelja za sva krivi~na djela iznadle`nosti Suda, izuzev za krivi~na djela protiv integritetaBosne i Hercegovine.^lan 28.Posljedice nenadle`nosti(1)Sud je du`an paziti na svoju nadle`nost i ~im primjeti danije nadle`an oglasiti se nenadle`nim i po pravomo}nostirje{enja ustupiti predmet nadle`nom sudu, ali je du`anpoduzeti one radnje u postupku za koje postoji opasnost ododlaganja.(2)Sud kome je predmet ustupljen du`an je provesti postupak idonijeti odluku.GLAVA V - IZUZE]E^lan 29.Razlozi za izuze}eSudija ne mo`e vr{iti sudijsku du`nost:a) ako je o{te}en krivi~nim djelom,b) ako mu je osumnji~eni odnosno optu`eni, njegovbranitelj, Tu`itelj, o{te}eni, njegov zakonski zastupnikili punomo}nik, bra~ni odnosno vanbra~ni drug ilisrodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, upobo~noj liniji do ~etvrtog stepena, a po tazbini dodrugog stepena,c) ako je s osumnji~enim, odnosno optu`enim, njegovimbraniteljem, Tu`iteljem ili o{te}enim u odnosustaratelja, staranika, usvojitelja, usvojenika, hraniteljaili hranjenika,d) ako je u istom krivi~nom predmetu u~estvovao kaosudija za prethodni postupak, sudija za prethodnosaslu{anje ili je postupao kao tu`itelj, branitelj,zakonski zastupnik ili punomo}nik o{te}enog ili jesaslu{an kao svjedok ili kao vje{tak,e) ako je u istom predmetu u~estvovao u dono{enjuodluke koja se pobija pravnim lijekom,f) ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju unjegovu nepristrasnost.^lan 30.Izuze}e po zahtjevu stranke(1)Izuze}e predsjednika Suda i sudije mo`e tra`iti stranka ilibranitelj.(2)Zahtjev iz stava 1. ovog ~lana mo`e se podnijeti do po~etkaglavnog pretresa, a ako se za razlog izuze}a iz ~lana 29.ta~ke a) do f) ovog zakona saznalo kasnije, zahtjev sepodnosi odmah po saznanju.(3)Zahtjev za izuze}e sudije vije}a apelacionog odjeljenjastranka ili branitelj mogu podnijeti u `albi ili u odgovoru na`albu.(4)Stranke ili branitelj mogu tra`iti izuze}e samo poimeni~noodre|enog sudije koji postupa u predmetu.(5)Stranka ili branitelj du`ni su u zahtjevu navesti okolnostizbog kojih smatraju da postoji neki od zakonskih osnova zaizuze}e. U zahtjevu se ne mogu ponovo navoditi razlozikoji su isticani u zahtjevu za izuze}e koji je ranije odbijen.^lan 31.Postupak za izuze}e(1)^im sazna za postojanje kojeg od razloga za izuze}e iz~lana 29. ta~ke a) do e) ovog zakona, sudija je du`anprekinuti svaki rad na tom predmetu i o tome obavijestitipredsjednika Suda. Ako sudija smatra da postoje okolnostiiz ~lana 29. ta~ke f) ovog zakona, izvjestit }e o tomepredsjednika Suda.(2)U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, kao i u slu~aju kada se radio izuze}u predsjednika Suda - o njihovom izuze}u i zamjeniodlu~uje op}a sjednica Suda.^lan 32.Odlu~ivanje po zahtjevu za izuze}e(1)O zahtjevu za izuze}e iz ~lana 30. ovog zakona odlu~ujeop}a sjednica Suda.(2)Prije dono{enja rje{enja o izuze}u pribavit }e se izjavasudije, odnosno predsjednika Suda, a po potrebi provest }ese i drugi izvi|aji.Broj 36 - Strana 814SLU@BENI GLASNIK BiHPetak, 21. novembra 2003. (3)Protiv rje{enja kojim se usvaja ili odbija zahtjev za izuze}e`alba nije dopu{tena.(4)Ako je zahtjev za izuze}e iz ~lana 29. ta~ka f) ovog zakonapodnesen poslije po~etka glavnog pretresa ili ako jepostupljeno protivno odredbama ~lana 30. st. 4. i 5. ovogzakona, zahtjev }e se odbaciti u cjelini, odnosno djelimi~no.Rje{enje kojim se zahtjev odbacuje donosi vije}e. Udono{enju tog rje{enja ne mo`e u~estvovati sudija ~ije seizuze}e tra`i. Protiv rje{enja kojim se zahtjev odbacuje nijedopu{tena `alba.^lan 33.Valjanost radnji poduzetih nakon podno{enja zahtjeva zaizuze}eKad sudija sazna da je podnesen zahtjev za njegovo izuze}e,du`an je odmah obustaviti svaki rad na predmetu, a ako se radi oizuze}u iz ~lana 29. ta~ka f) ovog zakona, mo`e do dono{enjarje{enja o zahtjevu preduzimati samo one radnje za koje postojiopasnost od odlaganja.^lan 34.Izuze}e Tu`itelja i drugih u~esnika u postupku(1)Odredbe o izuze}u sudije shodno se primjenjuju i naTu`itelja i osobe koje su na osnovu zakona ovla{tene da gazastupaju u postupku, zapisni~are, sudske tuma~e, stru~neosobe, kao i na vje{take, ako za njih nije {to drugoodre|eno.(2)Tu`itelj odlu~uje o izuze}u osoba koje su na osnovu zakonaovla{tene da ga zastupaju u krivi~nom postupku. O izuze}uTu`itelja odlu~uje kolegij Tu`ila{tva.(3)O izuze}u zapisni~ara, sudskog tuma~a, stru~ne osobe ivje{taka odlu~uje vije}e, predsjednik vije}a ili sudija.(4)Kada ovla{tene slu`bene osobe preduzimaju istra`ne radnjena osnovu ovog zakona, o njihovom izuze}u odlu~ujeTu`itelj. Ako prilikom preduzimanja radnje u~estvujezapisni~ar, o njegovom izuze}u odlu~uje slu`bena osobakoja preduzima radnju.GLAVA VI - TU@ITELJ^lan 35.Prava i du`nosti(1)Osnovno pravo i osnovna du`nost Tu`itelja je otkrivanje igonjenje u~initelja krivi~nih djela koja su u nadle`nostiSuda.(2)Tu`itelj ima pravo i du`an je da:a) odmah po saznanju da postoje osnovi sumnje da jepo~injeno krivi~no djelo preduzme potrebne mjere ucilju njegovog otkrivanja i sprovo|enja istrage,pronala`enja osumnji~enog, rukovo|enja i nadzora nadistragom, kao i radi upravljanja aktivnostima ovla{tenihslu`benihosobavezanimzapronala`enjeosumnji~enog i prikupljanje izjava i dokaza,b) sprovede istragu u skladu s ovim zakonom,c) daje imunitet u skladu s zakonom,d) zahtijeva dostavljanje informacija od strane dr`avnihorgana, preduze}a, pravnih i fizi~kih osoba u Bosni iHercegovini,e) izdaje pozive i naredbe i predla`e izdavanje poziva inaredbi u skladu s ovim zakonom,f) naredi ovla{tenoj slu`benoj osobi da izvr{i naredbuizdatu od strane Suda u skladu s ovim zakonom,g) predla`e izdavanje kaznenog naloga u skladu s ~lanom334. ovog zakona,h) podi`e i zastupa optu`nicu pred Sudom,i) podnosi pravne lijekove,j) obavlja i druge poslove odre|ene zakonom.(3)U skladu sa st. 1. i 2. ovog ~lana, svi organi koji u~estvuju uistrazi du`ni su da o svakoj poduzetoj radnji obavijesteTu`itelja i da postupe po svakom njegovom zahtjevu.^lan 36.Preduzimanje radnjiTu`itelj preduzima sve radnje u postupku za koje je pozakonu ovla{ten sam ili preko osoba koje su na osnovu zakonaobavezne da postupaju po njegovom zahtjevu u krivi~nompostupku.^lan 37.Davanje uputstavaZa ostvarivanje svojih prava i du`nosti, Tu`itelj mo`e ukonkretnim predmetima koja su u nadle`nosti Suda davatipotrebnauputstvatu`ila{tvimauFederacijiBosneiHercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta Bosne iHercegovine.^lan 38.Princip mutabilitetaTu`itelj mo`e odustati od gonjenja do zavr{etka glavnogpretresa, a u postupku pred vije}em apelacionog odjeljenja -kada je to predvi|eno ovim zakonom.GLAVA VII - BRANITELJ^lan 39.Pravo na branitelja(1)Osumnji~eni, odnosno optu`eni mo`e imati branitelja utoku cijelog postupka.(2)Za branitelja se mo`e uzeti advokat pod uvjetima koji supropisani Zakonom o Sudu Bosne i Hercegovine.(3)Ukoliko osumnji~eni, odnosno optu`eni sam ne uzmebranitelja, osumnji~enom, odnosno optu`enom, osim ako seon tome izri~ito ne protivi, mogu branitelja uzeti njegovzakonski zastupnik, bra~ni odnosno vanbra~ni drug, krvnisrodnik u pravoj liniji do bilo kog stepena, usvojitelj,usvojenik, brat, sestra ili hranitelj.(4)Branitelj mora predati punomo} za zastupanje prilikompreduzimanja prve radnje u postupku.^lan 40.Broj branitelja(1)Vi{e osumnji~enih, odnosno optu`enih mogu imatizajedni~kog branitelja, osim ako branitelja postavlja Sud uskladu s ~l. 45. i 46. ovog zakona.(2)Osumnji~eni, odnosno optu`eni mo`e imati vi{e branitelja,ali samo jedan od njih }e imati status glavnog branitelja, o~emu }e se osumnji~eni, odnosno optu`eni izjasniti. Smatrase da je odbrana obezbije|ena kada u postupku u~estvujejedan od branitelja.^lan 41.Ko ne mo`e biti branitelj(1)Branitelj ne mo`e biti o{te}eni, bra~ni odnosno vanbra~nidrug o{te}enog ili Tu`itelja, niti njihov srodnik po krvi upravoj liniji do bilo kog stepena, u pobo~noj liniji do~etvrtog stepena ili po tazbini do drugog stepena.(2)Branitelj koji je pozvan kao svjedok, ne mo`e biti branitelj utom predmetu.(3)Branitelj ne mo`e biti osoba koja je u istom predmetupostupala kao sudija ili Tu`itelj.Petak, 21. novembra 2003.SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 36 - Strana 815 ^lan 42.Isklju~enje branitelja iz postupka(1)Razlog za isklju~enje branitelja postoji i u pogledu osobekoja zloupotrebljava kontakt s osumnji~enim, odnosnooptu`enim koji je u pritvoru kako bi osumnji~eni, odnosnooptu`eni po~inio krivi~no djelo ili ugrozio sigurnostustanove u kojoj se pritvor izvr{ava.(2)U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana osumnji~eni, odnosnooptu`eni }e se pozvati da u odre|enom roku uzme drugogbranitelja.(3)Ako osumnji~eni, odnosno optu`eni u slu~ajevimaobavezne odbrane sam ne uzme branitelja ili branitelja neanga`uju osobe iz ~lana 39. stava 3. ovog zakona, postupit}e se na na~in predvi|en u ~lanu 45. stavu 4. ovog zakona.(4)U slu~aju iz st. 2. i 3. ovog ~lana, novom branitelju }e seostavitidovoljnovremenazapripremuodbraneosumnji~enog, odnosno optu`enog.(5)Za vrijeme trajanja isklju~enja, branitelj ne mo`e branitiosumnji~enog, odnosno optu`enog u drugom postupku.Branitelj ne mo`e braniti druge osumnji~ene, odnosnooptu`ene u istom postupku, kao ni u razdvojenom postupku.^lan 43.Postupak isklju~enja branitelja(1)Odluka o isklju~enju branitelja donosi se na posebnomsaslu{anju kome prisustvuju Tu`itelj, osumnji~eni, odnosnooptu`eni, branitelj i predstavnik advokatske komore ~iji jebranitelj ~lan.(2)Postupak isklju~enja se mo`e provesti i bez branitelja ako jeuredno pozvan i ako je u pozivu za saslu{anje bio upozorenda }e se postupak voditi i u njegovoj odsutnosti. Osaslu{anju se sastavlja zapisnik.^lan 44.Rje{enje o isklju~enju(1)Rje{enje o isklju~enju iz ~lana 43. ovog zakona prijepo~etka glavnog pretresa donosi vije}e (~lan 24. stav 6.), ana glavnom pretresu sudija, odnosno vije}e. U postupkupred vije}em apelacionog odijeljenja rje{enje o isklju~enjubranitelja donosi vije}e nadle`no za odlu~ivanje uapelacionom postupku.(2)Protiv rje{enja iz stava 1. ovog ~lana `alba nije dopu{tena.(3)Ako je branitelj isklju~en iz postupka, mo`e mu se nareditida snosi tro{kove nastale zbog prekida ili odlaganjapostupka.^lan 45.Kada osumnji~eni, odnosno optu`eni mora imati branitelja(1)Osumnji~eni mora imati branitelja ve} prilikom prvogispitivanja ako je nijem ili gluh ili ako je osumnji~en zakrivi~no djelo za koje se mo`e izre}i kazna dugotrajnogzatvora.(2)Osumnji~eni, odnosno optu`eni mora imati braniteljaodmah nakon {to mu je odre|en pritvor, za vrijeme dokpritvor traje.(3)Nakon podizanja optu`nice za krivi~no djelo za koje semo`e izre}i deset godina zatvora ili te`a kazna, optu`enimora imati branitelja u vrijeme dostavljanja optu`nice.(4)Ako osumnji~eni, odnosno optu`eni u slu~ajevimaobavezne odbrane ne uzme sam branitelja, ili branitelja neanga`uju osobe iz ~lana 39. stav 3. ovog zakona, branitelja}e mu postaviti sudija za prethodni postupak, sudija zaprethodno saslu{anje, sudija, odnosno predsjednik vije}a. Uovom slu~aju, osumnji~eni, odnosno optu`eni ima pravo nabranitelja do pravomo}nosti presude, a ako je izre~enakazna dugotrajnog zatvora - i u postupku po pravnomlijeku.(5)Branitelj }e biti postavljen osumnji~enom, odnosnooptu`enom ako Sud utvrdi da je to zbog slo`enosti predmetaili mentalnog stanja osumnji~enog, odnosno optu`enog uinteresu pravde.(6)U slu~aju postavljanja branitelja, osumnji~eni, odnosnooptu`eni }e se prvo pozvati da sam izabere branitelja sapredo~ene liste. Ukoliko osumnji~eni, odnosno optu`enisam ne izabere branitelja sa predo~ene liste, branitelja }epostaviti Sud.^lan 46.Postavljanje branitelja zbog slabog imovnog stanja(1)Kad ne postoje uvjeti za obaveznu odbranu, a postupak sevodi za krivi~no djelo za koje se mo`e izre}i kazna zatvoratri godine ili te`a kazna ili kada to zahtijevaju interesipravi~nosti bez obzira na propisanu kaznu, osumnji~enom,odnosno optu`enom }e se, na njegov zahtjev, postavitibranitelj, ako prema svom imovnom stanju ne mo`e snosititro{kove odbrane.(2)Zahtjev za postavljanje branitelja iz stava 1. ovog ~lanamo`e se podnijeti u toku cijelog krivi~nog postupka.Branitelja postavlja sudija za prethodni postupak, sudija zaprethodno saslu{anje, sudija, odnosno predsjednik vije}anakon {to je osumnji~enom, odnosno optu`enom prvopru`ena prilika da sa predo~ene liste izabere branitelja.^lan 47.Pravo branitelja da pregleda spise i dokumentaciju(1)U toku istrage, branitelj ima pravo da razmatra spise irazgledapribavljenepredmetekojiiduukoristosumnji~enom. Ovo pravo se branitelju mo`e uskratiti akoje rije~ o spisima i predmetima ~ije bi otkrivanje moglodovesti u opasnost cilj istrage.(2)Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, kada se osumnji~eni,odnosno optu`eni nalazi u pritvoru, Tu`itelj }e dostavitisudiji za prethodni postupak, odnosno sudiji za prethodnosaslu{anje, dokaze radi obavje{tavanja branitelja.(3)Nakon podizanja optu`nice, branitelj osumnji~enog,odnosno optu`enog ima pravo uvida u sve spise i dokaze.(4)Sudija za prethodni postupak, sudija za prethodnosaslu{anje, sudija, odnosno vije}e kao i Tu`itelj du`ni su,kada do|u u posjed novog dokaza ili bilo koje informacijeili ~injenice koja mo`e poslu`iti kao dokaz na su|enju,staviti ih na uvid branitelju.(5)U slu~aju iz st. 3. i 4. ovog ~lana, branitelj mo`e izvr{itiforokopiranje svih spisa i dokumenata.^lan 48.Komunikacija osumnji~enog, odnosno optu`enog sbraniteljem(1)Ako se osumnji~eni, odnosno optu`eni nalazi u pritvoru,ima pravo odmah komunicirati s braniteljem, usmeno ilipismeno.(2)Tokom razgovora osumnji~eni, odnosno optu`eni i braniteljmogu biti promatrani, ali se ne smije slu{ati njihovrazgovor.^lan 49.Razrje{enje postavljenog branitelja(1)Umjesto postavljenog branitelja, osumnji~eni, odnosnooptu`eni mo`e sam uzeti drugog branitelja. U tom slu~ajurazrije{it }e se postavljeni branitelj.(2)Branitelj mo`e tra`iti da bude razrije{en samo na na~inpredvi|en zakonom.(3)O razrje{enju branitelja u slu~aju iz st. 1. i 2. ovog ~lanaodlu~uje u toku istrage sudija za prethodni postupak, nakonpodizanja optu`nice - sudija za prethodno saslu{anje, a utoku glavnog pretresa sudija, odnosno vije}e. Protiv oveodluke nije dopu{tena `alba.Broj 36 - Strana 816SLU@BENI GLASNIK BiHPetak, 21. novembra 2003. (4)Sudija za prethodni postupak, sudija za prethodnosaslu{anje, sudija, odnosno vije}e mo`e, na tra`enjeosumnji~enog, odnosno optu`enog ili uz njegovu saglasnostrazrije{iti postavljenog branitelja koji neodgovorno vr{isvoju du`nost. Umjesto razrije{enog branitelja postavit }ese drugi branitelj. O razrje{enju branitelja odmah }e seobavijestiti advokatska komora ~iji je ~lan.^lan 50.Preduzimanje radnji od strane branitelja(1)Braniteljmora,zastupaju}iosumnji~enog,odnosnooptu`enog, preduzimati sve neophodne radnje u ciljuutvr|ivanja ~injenica, prikupljanja dokaza koji idu u koristosumnji~enog, odnosno optu`enog, kao i za{tite njihovihprava.(2)Prava i du`nosti branitelja ne prestaju u slu~aju opozivapunomo}i, sve dok sudija, odnosno vije}e ne razrije{ibranitelja njegovih prava i du`nosti.GLAVA VIII - RADNJE DOKAZIVANJAOdjeljak 1 - Pretresanje stana, prostorija i osoba^lan 51.Pretresanje stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari(1)Pretresanje stana i ostalih prostorija osumnji~enog, odnosnooptu`enog i drugih osoba, kao i njihovih pokretnih stvariizvan stana mo`e se poduzeti samo onda ako ima dovoljnoosnova za sumnju da se kod njih nalaze u~initelj, sau~esnik,tragovi krivi~nog djela ili predmeti va`ni za postupak.(2)Pretresanje pokretnih stvari, u smislu odredbe stava 1. ovog~lana, obuhvata i pretresanje kompjutera i sli~nih ure|aja zaautomatsku obradu podataka koji su s njima povezani. Nazahtjev Suda, osobe koje se koriste ovim ure|ajima du`nesu omogu}iti pristup, predati diskete, trake ili neki drugioblik na kome su pohranjeni podaci, kao i pru`iti potrebnaobavje{tenja za upotrebu tih ure|aja. Osoba koja odbijenjihovu predaju, iako za to ne postoje razlozi iz ~lana 84.ovog zakona, mo`e se kazniti prema odredbi ~lana 65. stav5. ovog zakona.^lan 52.Pretresanje osobe(1)Pretresanje osobe mo`e se poduzeti kad je vjerovatno da jeta osoba po~inila krivi~no djelo ili da }e se pretresanjemprona}i predmeti ili tragovi va`ni za krivi~ni postupak.(2)Pretresanje osobe obavlja osoba istog spola.^lan 53.Naredba za pretresanje(1)Sud mo`e izdati naredbu za pretresanje pod uvjetimapropisanim ovim zakonom.(2)Naredbu za pretresanje mo`e izdati Sud na zahtjev Tu`iteljaili na zahtjev ovla{tenih slu`benih osoba koje su dobileodobrenje od Tu`itelja.^lan 54.Forma zahtjeva za pretresanjeZahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje mo`e sepodnijeti u pismenoj ili usmenoj formi. Ako se zahtjev podnosiu pismenoj formi, mora biti sastavljen, potpisan i ovjeren nana~in kako je to odre|eno u ~lanu 55. stav 1. ovog zakona.Zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje mo`e se podnijeti uskladu s ~lanom 56. ovog zakona.^lan 55.Sadr`aj zahtjeva za izdavanje naredbe za pretresanje(1)Zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje morasadr`avati:a) naziv Suda, kao i ime i funkciju podnositelja zahtjeva,b) ~injenice koje ukazuju na vjerovatnost da }e se osobe,odnosno tragovi i predmeti navedeni u ~lanu 51. stav 1.ovog zakona na}i na ozna~enom ili opisanom mjestu ilikod odre|ene osobe,c) zahtjev da Sud izda naredbu za pretresanje radipronala`enja osobe ili oduzimanja predmeta,(2)U zahtjevu se mo`e predlo`iti:a) da se naredba za pretresanje izvr{i u bilo koje vrijemezato {to postoji osnovana sumnja da pretresanje ne}emo}i biti izvr{eno u vremenskom periodu od 6 sati do21 sata, da }e se tra`eni predmeti skloniti ili uni{titi akose naredba ne izvr{i odmah, kao i da }e osoba koja setra`i pobje}i ili po~initi drugo krivi~no djelo ili damo`e ugroziti bezbjednost ovla{tene slu`bene osobe ilidruge osobe ako se naredba ne izvr{i odmah ili uvremenskom periodu od 21 sata do 6 sati.b) da ovla{tena slu`bena osoba izvr{i naredbu bezprethodne predaje naredbe ako postoji osnovanasumnja da se tra`eni predmeti mogu lahko i brzouni{titi ako se odmah ne oduzmu, da predaja naredbemo`e ugroziti bezbjednost ovla{tene slu`bene ili drugeosobe kao i da }e osoba koju se tra`i po~initi drugokrivi~no djelo ili ugroziti bezbjednost ovla{teneslu`bene ili druge osobe.^lan 56.Usmeni zahtjev za izdavanje naredbe(1)Usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje mo`e sepodnijeti kada postoji opasnost od odlaganja. Usmenizahtjev za izdavanje naredbe o pretresanju mo`e se saop}itisudiji za prethodni postupak i telefonom, radio-vezom ilidrugim sredstvom elektronske komunikacije.(2)Kad je podne{en usmeni zahtjev za izdavanje naredbe zapretresanje, sudija za prethodni postupak }e dalji tokrazgovora zabilje`iti. U slu~aju kada se koristi zvu~ni ilistenografski zapisnik, sudija za prethodni postupak je du`andati zapisnik na prijepis, ovjeriti istovjetnost prijepisa ipredati originalni zapisnik i prijepis Sudu u roku od 24 sataod izdavanja naredbe. U slu~aju doslovnog bilje`enjarazgovora, sudija za prethodni postupak }e potpisati kopijuzapisnika i predati je Sudu u roku od 24 sata od izdavanjanaredbe.^lan 57.Izdavanje naredbe za pretresanje(1)Ako sudija za prethodni postupak ustanovi da je zahtjev zaizdavanje naredbe za pretresanje opravdan, odobrit }ezahtjev i izdati naredbu za pretresanje.(2)Kad sudija za prethodni postupak odlu~i da izda naredbu zapretresanje na osnovu usmenog zahtjeva, podnositelj takvogzahtjeva sam }e sastaviti naredbu u skladu s ~lanom 58.ovog zakona i pro~itat }e je u cjelini sudiji za prethodnipostupak.^lan 58.Sadr`aj naredbe za pretresanjeNaredba za pretresanje sadr`i:a) naziv Suda koji izdaje naredbu, osim kada se naredbaza pretresanje odobrava na osnovu usmenog zahtjeva ipotpis sudije za prethodni postupak koji izdajenaredbu,b) ako se naredba za pretresanje odobrava na osnovuusmenog zahtjeva, to }e se navesti uz nazna~enjeimena sudije za prethodni postupak koji izdaje naredbui vremena i mjesta izdavanja,Petak, 21. novembra 2003.SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 36 - Strana 817 c) ime, odjel ili rang ovla{tene osobe na koju se naredbaodnosi,d) svrha pretresanja,e) opis osobe koju treba prona}i ili opis stvari koje supredmet pretresanja,f) odre|ivanje ili opis mjesta, prostorija ili osoba koje setra`e, s navo|enjem adrese, vlasni{tva, imena ilisli~nog za sigurno utvr|ivanje identiteta,g) uputstvo da se naredba ima izvr{iti izme|u 6 sati i 21sata ili ovla{tenje da se naredba mo`e izvr{iti u bilokoje vrijeme ako to Sud izri~ito odredi,h) ovla{tenje izvr{itelju naredbe da mo`e bez prethodnenajave u}i u prostorije koje se imaju pretresti ako toSud izri~ito odredi,i) uputstvo da se naredba i oduzete stvari donesu u Sudbez odlaganja,j) pouku da osumnji~eni ima pravo obavijestiti braniteljai da se pretresanje mo`e izvr{iti i bez prisustvabranitelja ako to zahtijevaju izuzetne okolnosti.^lan 59.Vrijeme izvr{enja naredbe za pretresanje(1)Naredba za pretresanje mora se izvr{iti najkasnije 15 danaod izdavanja naredbe, nakon ~ega se, bez odlaganja, moravratiti Sudu.(2)Naredba za pretresanje se mo`e izvr{iti bilo kojeg dana usedmici. Naredba se mo`e izvr{iti samo u vremenskomperiodu od 6 sati do 21 sata, osim ako u naredbi nije izri~itodato ovla{tenje da se mo`e izvr{iti u bilo koje doba dana ilino}i, u skladu s ~lanom 55. stav 2. ovog zakona.^lan 60.Postupak izvr{enja naredbe za pretresanje(1)Prije po~etka pretresanja ovla{tena slu`bena osoba moradati obavje{tenje o svojoj funkciji i razlogu dolaska i predatinaredbu za pretresanje osobi kod koje }e se ili na kojoj }e seizvr{iti pretresanje. Ako je nakon toga ovla{tenoj slu`benojosobi pristup uskra}en, mo`e upotrijebiti silu u skladu sazakonom.(2)Prilikom izvr{avanja naredbe za pretresanje kojom seodre|uje pretresanje stana i drugih prostorija, ovla{tenaslu`bena osoba nije du`na obavijestiti bilo koga o svojojfunkciji i razlozima pretresanja, ve} mo`e odmah u}i u stanili druge prostorije ako su prazni ili ako ovla{tena slu`benaosoba opravdano smatra da su prazni ili ako je ovla{tenaslu`bena osoba naredbom izri~ito ovla{tena da u|e bezprethodne najave.(3)Korisnik stana i drugih prostorija pozvat }e se da budeprisutan pretresanju, a ako je on odsutan - pozvat }e senjegov zastupnik ili neko od odraslih ~lanova doma}instvaili susjeda. Ukoliko osoba kod koje se pretresanje imaizvr{iti nije prisutna, naredba se ostavlja u prostoriji gdje sevr{i pretresanje, a pretresanje se izvr{ava i bez njeneprisutnosti.(4)Pretresanju stana, ostalih prostorija ili osobe prisutvuju dvapunoljetna gra|anina kao svjedoci. Pretresanju osobeprisustvuju svjedoci istog spola. Svjedoci }e se prijepo~etka pretresanja upozoriti da paze kako se pretresanjevr{i, kao i da imaju pravo da prije potpisivanja zapisnika opretresanju stave svoje prigovore, ako smatraju da sadr`ajzapisnika nije ta~an.(5)Prilikom vr{enja pretresanja slu`benih prostorija pozvat }ese njihov starje{ina ili rukovoditelj da bude prisutanpretresanju.(6)Ako se pretresanje mora poduzeti u vojnom objektu,pismena naredba o pretresanju dostavlja se vojnim vlastima,koje }e odrediti najmanje jednu vojnu osobu da budeprisutna pretresanju.^lan 61.Obaveze i ovla{tenja ovla{tene slu`bene osobePrilikom izvr{enja naredbe za pretresanje osoba, ovla{tenaslu`bena osoba mora dati obavje{tenje o svojoj funkciji i predatinaredbu za pretresanje osobi na kojoj }e se pretresanje izvr{iti.Ovla{tena slu`bena osoba mo`e upotrijebiti silu u skladu sazakonom.^lan 62.Zapisnik o pretresanju(1)O svakom pretresanju stana, prostorije ili osobe sastavit }ese zapisnik koji potpisuje osoba kod koje se ili na kojoj sevr{i pretresanje i osobe ~ija je prisutnost obavezna. Prilikomvr{enja pretresanja oduzet }e se privremeno samo onipredmeti i isprave koji su u vezi sa svrhom pretresanja. Uzapisnik }e se unijeti i ta~no opisati predmeti i isprave kojese oduzimaju, a to }e se nazna~iti i u potvrdi o oduzimanjupredmeta koja }e se odmah uru~iti osobi kojoj su predmeti,odnosno isprave oduzete.(2)Ako se pri pretresanju stana, prostorije, odnosno osobe na|upredmeti koji nemaju veze s krivi~nim djelom zbog kojeg jeizdata naredba za pretresanje, ali upu}uju na drugo krivi~nodjelo, oni }e se opisati u zapisniku i privremeno oduzeti, a ooduzimanju }e se odmah izdati potvrda. O tome }e seobavijestiti Tu`itelj. Ti }e se predmeti odmah vratiti akoTu`itelj ustanovi da nema osnova za pokretanje krivi~nogpostupka, a ne postoji neki drugi zakonski osnov po kojembi se ti predmeti imali oduzeti.(3)Predmeti upotrijebljeni kod pretresanja kompjutera i sli~nihure|aja za automatsku obradu podataka vratit }e se nakonpretresanja njihovim korisnicima, ako nisu potrebni zadaljnje vo|enje krivi~nog postupka. Osobni podacipribavljeni pretresanjem mogu se koristiti samo u svrhekrivi~nog postupka i izbrisat }e se, bez odlaganja, kad tasvrha prestane.^lan 63.Oduzimanje predmeta na osnovu naredbe za pretresanje(1)Nakon privremenog oduzimanja predmeta na osnovunaredbe za pretresanje, ovla{tena slu`bena osoba }e napisatii potpisati potvrdu u kojoj }e navesti oduzete predmete inaziv Suda koji je izdao naredbu.(2)Ako je predmet privremeno oduzet od odre|ene osobe,potvrda iz stava 1. ovog ~lana mora se uru~iti toj osobi. Akoje predmet privremeno oduzet iz stana ili prostorije, takvapotvrda mora se uru~iti vlasniku, stanaru ili korisniku.(3)Nakon oduzimanja predmeta na osnovu naredbe zapretresanje, ovla{tena slu`bena osoba mora, bez odlaganja,vratiti Sudu naredbu i predati predmete i spisak oduzetihpredmeta.(4)Nakon prijema stvari oduzetih na osnovu naredbe zapretresanje, Sud }e zadr`ati predmete pod nadzorom Sudado daljnje odluke ili odrediti da predmeti ostanu podnadzorom podnositelja zahtjeva za izdavanje naredbe ilipod nadzorom ovla{tenog izvr{itelja naredbe.^lan 64.Pretresanje bez naredbe(1)Ovla{tena slu`bena osoba mo`e u}i u stan i druge prostorijebez naredbe i bez svjedoka i, po potrebi, izvr{iti pretresanjeako stanar tog stana to `eli, ako neko zove u pomo}, ako jepotrebno uhvatiti u~initelja krivi~nog djela koji je zate~enna djelu ili radi sigurnosti ljudi i imovine, ako se u stanu ilidrugoj prostoriji nalazi osoba koja se po naredbi Suda imaBroj 36 - Strana 818SLU@BENI GLASNIK BiHPetak, 21. novembra 2003. pritvoriti ili prinudno dovesti ili koja se tu sklonila odgonjenja.(2)Ovla{tena slu`bena osoba mo`e pretresti osobu bez naredbeza pretresanje i bez prisutnosti svjedoka:a) pri izvr{enju naredbe o dovo|enju,b) prilikom li{enja slobode,c) ako postoji sumnja da ta osoba posjeduje vatreno ilihladno oru`je,d) ako postoji sumnja da }e sakriti, uni{titi ili rije{iti sepredmeta koji se trebaju od njega oduzeti i upotrijebitikao dokaz u krivi~nom postupku.(3)Nakon izvr{enja pretresanja bez naredbe za pretresanje,ovla{tena slu`bena osoba mora odmah podnijeti izvje{tajTu`itelju, koji }e o tome obavijestiti sudiju za prethodnipostupak. Izvje{taj mora sadr`avati razloge pretresanja beznaredbe.Odjeljak 2 - Privremeno oduzimanje predmeta i imovine^lan 65.Naredba za oduzimanje predmeta(1)Predmeti koji se po KZ BiH imaju oduzeti ili koji moguposlu`iti kao dokaz u krivi~nom postupku privremeno }e seoduzeti i na osnovu sudske odluke }e se obezbijeditinjihovo ~uvanje.(2)Naredbu za oduzimanje predmeta izdaje Sud, na prijedlogTu`itelja ili na prijedlog ovla{tene slu`bene osobe koja jedobila odobrenje od Tu`itelja.(3)Naredba za privremeno oduzimanje predmeta sadr`i: nazivSuda, pravni osnov za privremeno oduzimanje predmeta,naznaka predmeta koji podlije`u oduzimanju, ime osobe odkoje se oduzimaju predmeti, mjesto oduzimanja predmeta,rok u kojem se predmeti trebaju oduzeti, i pouka o pravnomlijeku.(4)Oduzimanje predmeta vr{i ovla{tena slu`bena osoba naosnovu izdate naredbe.(5)Ko dr`i takve predmete, du`an ih je predati po naredbiSuda. Osoba koja ih odbije predati, mo`e se kazniti do50.000 KM, a u slu~aju daljnjeg odbijanja - mo`e sezatvoriti. Zatvor traje do predaje predmeta ili do zavr{etkakrivi~nog postupka, a najdu`e 90 dana. Na isti na~inpostupit }e se prema slu`benoj ili odgovornoj osobi udr`avnom organu ili pravnoj osobi.(6)Odredbe stava 5. ovog ~lana odnose se i na podatkepohranjene u kompjuteru ili sli~nim ure|ajima zaautomatsku obradu podataka. Pri njihovom pribavljanjuposebno }e se voditi ra~una o propisima koji se odnose na~uvanje tajnosti odre|enih podataka.(7)O `albi protiv rje{enja kojim je izre~ena nov~ana kazna ili jenare|en zatvor odlu~uje vije}e. @alba protiv rje{enja ozatvoru ne zadr`ava izvr{enje rje{enja.(8)Pri oduzimanju predmeta nazna~it }e se gdje su prona|eni iopisat }e se, a, po potrebi, i na drugi na~in osiguratiutvr|ivanje njihove istovjetnosti. Za oduzete predmete izdat}e se potvrda.(9)Mjere iz st. 5. i 6. ovog ~lana ne mogu se primijeniti premaosumnji~enom, odnosno optu`enom niti osobama koje suoslobo|ene du`nosti svjedo~enja.^lan 66.Privremeno oduzimanje predmeta bez naredbe(1)Predmeti iz ~lana 65. stav 1. ovog zakona mogu seprivremeno oduzeti i bez naredbe Suda ukoliko postojiopasnost od odlaganja. Ukoliko se osoba koja se pretresaizri~ito usprotivi oduzimanju predmeta, Tu`itelj }e u rokuod 72 sata od izvr{enog pretresanja podnijeti zahtjev sudijiza prethodni postupak za naknadno odobrenje oduzimanjapredmeta.(2)Ukoliko sudija za prethodni postupak odbije zahtjevTu`itelja, oduzeti predmeti se ne mogu koristiti kao dokaz ukrivi~nom postupku. Privremeno oduzeti predmeti }e seodmah vratiti osobi od koje su oduzeti.^lan 67.Privremeno oduzimanje pisama, telegrama i drugih po{iljki(1)Privremeno se mogu oduzeti pisma, telegrami i drugepo{iljke upu}ene osumnji~enom, odnosnom optu`enom ilione koje on oda{ilje, a koje se nalaze kod preduze}a i osobakoje vr{e poslove po{te i telekomunikacija.(2)Po{iljke iz stava 1. ovog ~lana mogu se privremeno oduzetiako postoje okolnosti zbog kojih se s osnovom mo`eo~ekivati da }e ove po{iljke poslu`iti kao dokaz u postupku.(3)Naredbu za privremeno oduzimanje po{iljki iz stava 1. ovog~lana izdaje Sud, na prijedlog Tu`itelja.(4)Naredbu za privremeno oduzimanje po{iljki mo`e izdati iTu`itelj, ako postoji opasnost od odlaganja, s tim da ovanaredba mora biti potvr|ena od strane sudije za prethodnipostupak u roku od 72 sata od privremenog oduzimanjapo{iljki.(5)Ukoliko naredba ne bude potvr|ena u smislu stava 4. ovog~lana, te po{iljke se ne mogu koristiti kao dokaz ukrivi~nom postupku.(6)Mjere poduzete u skladu s ovim ~lanom ne mogu seprimjenjivati na pisma, telegrame i druge po{iljkerazmijenjene izme|u osumnji~enog, odnosno optu`enog injegovog branitelja.(7)Naredba iz stava 3. ovog ~lana sadr`i: podatke oosumnji~enom, odnosno optu`enom na kojeg se naredbaodnosi, na~in izvr{enja naredbe i vrijeme trajanja mjere, tepreduze}e koje }e izvr{iti nare|enu mjeru. Poduzete mjeremogu trajati najdu`e tri mjeseca, a iz va`nih razloga sudijaza prethodni postupak mo`e produ`iti trajanje ovih mjera zajo{ tri mjeseca, s tim da }e se poduzete mjere ukinuti ~imprestanu razlozi za njihovo daljnje preduzimanje.(8)Ukoliko to interesi postupka dopu{taju, o poduzetimmjerama iz stava 1. ovog ~lana obavijestit }e seosumnji~eni, odnosno optu`eni protiv koga su primijenjenete mjere.(9)Izdate po{iljke otvara Tu`itelj u prisutnosti dva svjedoka.Pri otvaranju }e se paziti da se ne povrijedi pe~at, a omoti iadresa }e se sa~uvati. O otvaranju }e se sastaviti zapisnik.(10) Sadr`aj po{iljke ili dijela po{iljke }e se saop}itiosumnji~enom, odnosno optu`enom, odnosno osobi kojoj jeupu}ena, a dio po{iljke ili po{iljka predat }e se toj osobi,osim ako, izuzetno, Tu`itelj smatra da bi to imalo {tetneposljedice za uspje{no vo|enje krivi~nog postupka. Ako jeosumnji~eni, odnosno optu`eni odsutan, o upu}enoj po{iljciobavijestit }e se ~lanovi njegove obitelji. Ako osumnji~eni,odnosno optu`eni nakon toga ne zatra`i predaju po{iljke,po{iljka }e se vratiti po{iljatelju.^lan 68.Popis privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije(1)Nakon privremenog oduzimanja predmeta i dokumentacije,u zapisniku }e se popisati privremeno oduzeti predmeti idokumentacija, i o tome izdati potvrda.(2)Ako popis predmeta i dokumentacije nije mogu}, predmeti idokumentacija }e se staviti u omot i zape~atiti.(3)Predmet koji je oduzet od fizi~ke, odnosno pravne osobe nemo`e se prodati, pokloniti ili na drugi na~in njimraspolagati

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana