SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Urneci


Naslov Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Urnek - Rješenje o privremenom raspoređivanju radnika PRIMJER RJEŠENJE O PRIVREMENOM RASPOREĐIVANJU RADNIKA ____________________________ (naziv i sjedište poslodavca) Broj: ________________ U __________dana _____________ Na osnovu člana 108. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/17), _____ Pravilnika o radu i člana _____ Ugovora o radu, poslodavac______________________ __________________ dana _____, donosim: (direktor, ovlašteno lice) (naziv, firma i sjedište) RJEŠENJE 1. Radnik _______________________________________________________________ (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište) koji obavlja poslove_____________ na osnovu Ugovora o radu broj ___od _____________, RASPOREĐUJE SE PRIVREMENO na radno mjesto______________________u periodu (naziv radnog mjesta) od ______________do_____________. 2. Za vrijeme privremenog raspoređivanja iz tačke 1. ovog rješenja radniku pripada plaća i druge naknade radnog mjesta sa kojeg je privremeno raspoređen. 3. Prigovor protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje. Obrazloženje Obrazložiti: - razloge privremenog raspoređivanja, - zakonski osnov i zadržavanje plaće i naknada radnog mjesta sa kojeg je raspoređen. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor poslodavcu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. POSLODAVAC _____________________ (potpis i pečat) radnik,raspoređivanje
Urnek - Rješenje o pripravnosti PRIMJER RJEŠENJE O PRIPRAVNOSTI Na osnovu člana 35. stav (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18) i člana ___ Pravilnika o radu/ člana ___ Ugovora o radu donosim: Rješenje o pripravnosti 1. _____________________________________________________________, radniku na (ime i prezime) radnom mjestu _____________________________________ (u daljnem tekstu: radnik) (navesti radno mjesto) određuje se da u dane __________________u vremenu od _____do______sati bude (navesti datume / datume) (navesti vrijeme) pripravan da se odazove pozivu poslodavca za obavljanje poslova svog radnog mjesta, ako se za tim ukaže potreba. 2. Za vrijeme pripravnosti iz tačke 1. ovog rješenja radniku pripada naknada utvrđena u članu________Pravilnika o radu, koja se isplaćuje uz plaću za protekli mjesec. 3. Ukoliko za vrijeme pripravnosti radnik bude pozvan da radi i odazove se pozivu, pripada mu i naknada za vrijeme provedeno na radu, obračunata po osnovima utvrđenim Pravilnikom o radu, a isplaćuje se uz plaću za protekli mjesec. Obrazloženje Obrazložiti: - Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu propisano da se na nekim poslovima poslodavca može odrediti pripravnost, vrijeme trajanja pripravnosti i naknada za pripravnost; - Da su se stekli uslovi za određivanje pripravnosti radnika; - Na osnovu čega je određena visina naknade za pripravnost; - Na osnovu čega se obračunavaju iznosti naknada ako radnik bude pozvan u vrijeme pripravnosti da radi. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se uložiti pismeni prigovor poslodavcu, u roku 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja. POSLODAVAC rješenje,pripravnost
Urnek - Rješenje o plaćenom odsustvu PRIMJER RJEŠENJE O PLAĆENOM ODSUSTVU Broj: ________________ U __________dana _____________ Na osnovu člana 53. stav (1) i člana 81. stav (1) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18) člana ___ Pravilnika o radu, člana ___ Ugovora o radu donosim: Rješenje 1. Radniku ______________________________________________________________, (ime i prezime) na radnom mjestu____________________utvrđuje se pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće (plaćeno odsustvo) u trajanju od______radnih dana radi ______________________________________________________________________. (navesti razloge za korištenje ovog odsustva) 2. Radnik će plaćeno odsustvo koristiti od _____________ do ______________. 3. Za vrijeme korištenja plaćenog odsustva imenovani-a ima pravo na naknadu plaće u visini ____________________________________________________. (navesti visinu naknade plaće) Obrazloženje Radnik je podnio zahtjev da mu se odobri plaćeno odsustvo za slučaj ___________________. Uz zahtjev je priložio sljedeće dokaze_______________________________ S obzirom na to da su ispunjeni uvjeti utvrđeni Zakonom, Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu, riješeno je kao u dispozitivu. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se uložiti prigovor pismenim putem poslodavcu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja. POSLODAVAC _____________________ (potpis i pečat) plaćeno odsustvo,odsustvo
Urnek - Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog toga što radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa PRIMJER RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG TOGA ŠTO RADNIK NIJE U MOGUĆNOSTI DA IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA _________________________ (naziv i sjedište poslodavca) Broj: ________________ U __________dana _____________ Na osnovu člana 96. stav (1) tačka b. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana _____ Pravilnika o radu i člana ____ Ugovora o radu, poslodavac ___________________________________________________________________________ (naziv, firma i sjedište) dana _________ donosi: Rješenje 1. Radniku _______________________________________________________________ (ime i prezime, prebivalište / boravište) koji obavlja poslove __________________________________________________________ otkazuje se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, broj ___________, zaključen __________ dana __________ godine, zbog toga što radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa. 2. Radniku iz tačke 1. ovog rješenja prestaje radni odnos uz otkazni rok od ________ dana/ mjeseci. Otkazni rok iz stava 1. ove tačke počinje teći od dana dostave konačnog rješenja zaposleniku. 3. ____________________________________________________ (ostala pitanja). 4. Radnik ima pravo na otpremninu koja će se regulisati pisanim ugovorom između radnika i poslodavca. Obrazloženje Obrazložiti: - da radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa i navesti koje obaveze, u kojem periodu, koji su razlozi (npr. nedovoljne stručnosti, neodgovornost prema radnim obavezama, neuredno obavljanje poslova i sl., a poslodavac, s obzirom na veličinu, kapacitet i ekonomsko stanje i mogućnosti radnika (treba obrazložiti i ovo), ne može da zaposli radnika na druge poslove ili da ga obrazuje, odnosno osposobi za rad na drugim poslovima). Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor poslodavcu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. POSLODAVAC otkaz,ugovor o radu,radnik
Urnek - Rješenje o otkazu ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili ogranizacionih razloga PRIMJER RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG EKONOMSKIH, TEHNIČKIH ILI ORGANIZACIONIH RAZLOGA _____________________________ (naziv i sjedište poslodavca) Broj: ________________ U __________dana _____________ Na osnovu člana 96. stav (1) tačka a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana _____ Pravilnika o radu i člana ____ Ugovora o radu, poslodavac ___________________________________________________________________________ (naziv, firma i sjedište) dana_____________________donosi: Rješenje 1. Radniku _______________________________________________________________ (ime i prezime, prebivalište / boravište) koji obavlja poslove __________________________________________________________ otkazuje se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, broj ___________, zaključen__________ dana _______________ godine, zbog ekonomskih, tehničkih, organizacijskih razloga, i to __________________________________________________. (navesti koji su to razlozi) 2. Radniku iz tačke 1. ovog rješenja prestaje radni odnos uz otkazni rok od ________ dana/ mjeseci. Otkazni rok iz stava 1. ove tačke počinje teći od dana dostave konačnog rješenja radniku. 3. ____________________________________________________ (ostala pitanja). 4. Radnik ima pravo na otpremninu koja će se regulisati pisanim ugovorom između radnika i poslodavca. Obrazloženje Obrazložiti da se radniku otkazuje ugovor o radu zbog toga ______________________________________________________________________________ (navesti razloge, npr. došlo do smanjenja obima posla poslodavca, koji iziskuju smanjenje broja zaposlenih i reorganizaciju preduzeća, havarije koja onemogućava daljni nastavak rada sa tim brojem radnika i sl.) pa se ne može osnovano očekivati od poslodavca da zaposli radnika na druge poslove ili da ga prekvalifikuje i dokvalifikuje za rad na drugim poslovima. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor poslo rješenje,otkaz,ugovor o radu
Urnek - Rješenje o otkazu ugovora o radu sa ponudom zaključivanja novog ugovora o radu PRIMJER RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU SA PONUDOM ZAKLJUČIVANJA NOVOG UGOVORA O RADU ___________________ (naziv i sjedište poslodavca) Broj: ________________ U __________dana _____________ Na osnovu člana 112. u vezi sa članom 107. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana ___ Pravilnika o radu i člana ___ Ugovora o radu, poslodavac____________________ _________________ dana _____, donosi: (direktor, ovlašteno lice) (naziv, firma i sjedište) RJEŠENJE 1. Radniku _______________________________________________________________ (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište) koji obavlja poslove __________________________________________________________ otkazuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, broj _____ zaključen dana_____________ zbog _____________________________________________________________________. 2. Poslodavac nudi radniku zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima, i to ___________________________________________________________________________ (navesti sve uslove) 3. Ako radnik u roku ______ dana od dostave rješenja i ugovora iz tačke 2. ovog rješenja ugovor ne prihvati, prestaje mu radni odnos uz otkazni rok ________ dana _______ mjeseci koji počinje teći od dana dostave konačnog rješenja. 4. Radnik ima - nema pravo na otpremninu u iznosu ________________. 5. Ako radnik odbije novi ugovor o radu iz tačke 2. ovog rješenja, a nije iskoristio godišnji odmor krivicom poslodavca, isplatit će mu se naknada za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu ______________ KM (i slovima) u roku/najdalje do____________. Obrazloženje Obrazložiti: - promijenjene okolnosti i razloge za otkaz ranijeg i ponudu za zaključivanje novog ugovora, - pravo na otpremninu, u slučaju da ne prihvati novi ugovor o radu - pravo na naknadu godišnjeg odmora. Pouka o pravnom lijeku ugovor o radu,rješenje,otkaz,ponuda
Urnek - Rješenje o neplaćenom odsustvu PRIMJER RJEŠENJE O NEPLAĆENOM ODSUSTVU (naziv i sjedište poslodavca) Broj: ________________ U __________dana _____________ Na osnovu člana 54. stav (1) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana ___ Pravilnika o radu i pismenog zahtjeva radnika, donosim: RJEŠENJE 1. Radniku ______________________________________________________________, (ime i prezime) u radnom odnosu kod poslodavca ______________________________________________ utvrđuje se pravo na odsustvo sa rada bez naknade plaće (neplaćeno odsustvo) u trajanju od ___________dana radi ____________________________________________. (navesti razloge za korištenje ovog odsustva) 2. Radnik će neplaćeno odsustvo koristiti od ___________ do ______________. 3. Za vrijeme korištenja neplaćenog odsustva prava i obaveze zaposlenika, koji se stiču na radu i po osnovu rada, miruju. Obrazloženje Obrazložiti: da je radnik podnio zahtjev da mu se odobri plaćeno odsustvo za slučaj ________________, koji je predviđen u članu ___________________ (navesti propis) u trajanju ________________. - da su ispunjeni uvjeti utvrđeni Zakonom i Pravilnikom o radu, riješeno je kao u dispozitivu. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se uložiti prigovor poslodavcu, u roku od 30 dana. POSLODAVAC _____________________ (potpis i pečat) neplaćeno odsustvo,odsustvo
Urnek - Rješenje o korištenju godišnjeg odmora PRIMJER RJEŠENJE O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA (naziv i sjedište poslodavca) Broj: ________________ U __________dana _________ Na osnovu člana 52. stav (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana ___ Pravilnika o radu, člana ___ Ugovora o radu, i Plana korištenja godišnjih odmora za ___ godinu, donosim: Rješenje 1. _____________________________________________________________, radniku na (ime i prezime) radnom mjestu _____________________________________(u daljnem tekstu: radnik) (navesti radno mjesto) utvrđuje se pravo na godišnji odmor za 20___ godinu, u trajanju od ukupno _____ radnih dana, prema sljedećim osnovama i kriterijima: - zakonski osnov 20 radnih dana (za maloljetnog radnika 24 radna dana) - navesti druge osnove za povećanje broja dana. 2. Radnik će koristiti godišnji odmor od ________ do ________. 3. Jedan dan godišnjeg odmora radnik može koristiti kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja. 4. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u skladu sa članom 52. stav (3) Zakona o radu. Obrazloženje Obrazložiti po kojem osnovu radniku pripadaju dani godišnjeg odmora preko zakonskog minimuma i čime dokazuje da mu pripada pravo po tom osnovu. Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđen je u skladu sa Planom korištenja godišnjih odmora iz člana 52. stav (1) Zakona o radu, koji je donesen uz prethodnu konsultaciju sa radnicima ili njihovim predstavnicima u skladu sa zakonom, uzimajući u obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se uložiti pismeni prigovor poslodavcu, u roku 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja. POSLODAVAC _____________________ godišnji odmor,rješenje
Urnek rješenja o korištenju godišnjeg odmora radnika koji nije stekao pravo na puni godišnji odmor Potrebno je pruzeti urnek, popuniti ga, ovjeriti i dostaviti željenoj instanci.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana