SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Podzakonski akti, Bosna i Hercegovina, Privredno pravo

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza u pisanoj formi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 71/21 19.11.2021 carinska deklaracija,prevoz
Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 70/21 16.11.2021 dizel,gorivo,putarina
Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza sistemom elektronske razmjene podataka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 68/21 09.11.2021 carina,carinska deklaracija
Pravilnik o CEMT dozvolama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 46/21 27.07.2021 CEMT,dozvole
Uputstvo o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 rezervni postuak
Uputstvo o ovlaštenom pošiljaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o ovlaštenom primaocu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o upotrebi osiguranja u postupku provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 prevoz,osiguranje
Uputstvo za provođenje postupka provjere i zaključenja postupka provoza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021 prevoz,provjera
Uputstvo o provozu robe fiksnim prijevoznim instalacijama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o pojednostavljenom postupku provoza robe željeznicom BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/21 29.06.2021
Uputstvo o dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/21 13.04.2021 SG BiH 30/18, SG BiH 22/17, SG BiH 57/09 carinski postupak,poštanski promet
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 16/21 16.03.2021 SG BiH 74/18, SG BiH 12/18, SG BiH 46/12 vozač,motorna vozila,pravilnik Utorak, 16. 3. 2021. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 16 - Strana 33 MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 300 Na osnovu člana 252. tačka 13), a u vezi sa članom 177. stav (10) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa tijelima nadležnim za obrazovanje, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA Član 1. U Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 46/12, 12/18 i 74/18), u članu 3. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana kandidat može pristupiti osposobljavanju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i prve pomoći najranije tri mjeseca prije navršenih godina života propisanih Zakonom za stjecanje prava upravljanja za pojedine kategorije i potkategorije motornih vozila.". Član 2. U članu 6. stav (7) mijenja se i glasi: "(7) Ukoliko se utvrdi da kandidat nije prisustvovao osposobljavanju u predviđenom trajanju, a izdata mu je potvrda o uspješno završenom osposobljavanju, nadležno tijelo će odbiti prijem njegove prijave za polaganje ispita, osim u slučajevima definisanim u članu 7a).". Član 3. U članu 11. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju B traje 10 nastavnih časova ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje motornim vozilom sa automatskim mjenjačem, odnosno ukoliko je u vozačkoj dozvoli u rubrici "Napomena" upisan izraz "Automatski prijenos"." Dosadašnji st. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) i (15) postaju st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) i (16).". Član 4. U članu 15. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Predavač teoretske nastave obavezan je u Dnevnik o izvođenju nastave iz propisa o sigurnosti prometa na cestama prije početka nastavnog časa upisati: vrijeme izvođenja nastavnog časa, temu nastavnog časa i odsutne kandidate.". U članu 15. stav (5) se briše. Dosadašnji stav (6) postaje stav (5). Član 5. U članu 18. stav (2) riječi: "od strane nadležnog tijela" zamjenjuju se riječima: "od strane tijela entiteta, kantona i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnog za obrazovanje.". Član 6. U članu 19. iza stava (3) dodaju se novi st. (4), (5) i (6) koji glase: "(4) Nadležno tijelo izdaje odobrenje iz stava (1) ovog člana. Ispunjenost uvjeta za izdavanje odobrenja iz stava (1) ovog člana komisijski utvrđuje nadležno tijelo, a odobrenjem se utvrđuje i maksimalni broj kandidata u jednoj grupi sa kojima se može izvoditi nastava iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama sa aspekta raspoloživog učioničkog prostora. (5) Autoškola je dužna sve vrijeme važenja odobrenja ispunjavati uvjete iz odobrenja. (6) Nadležno tijelo je, putem stručnog tijela iz člana 30. ovog pravilnika, dužno kontinuirano, a najmanje jednom u toku godine provjeriti da li autoškola i dalje ispunjava uvjete iz odobrenja.". Član 7. (1) U članu 20. u stavu (1) tačka l) mijenja se i glasi: "l) ima nastavni plan i program osposobljavanja kandidata za vozače.". (2) U članu 20. u stavu (3) riječi: "u radnom odnosu zasnovanom u skladu sa važećim zakonodavstvom" zamjenjuju se riječima "u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom". Član 8. (1) U članu 21. stav (1) tačka b) mijenja se i glasi: "b) ima instruktora vožnje koji je u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Ukoliko autoškola ima više instruktora vožnje, treći i svaki naredni instruktor vožnje može biti zaposlen sa nepunim radnim vremenom.". (2) U članu 21. u stavu (1) iza tačke e) umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju nove tač. f), g), h) i i) koje glase: "f) ima šeme ili makete prometnih znakova i oznaka na kolovozu, g) ima šeme ili druga nastavna sredstva za upoznavanje kandidata vozača sa uređajima i opremom na vozilima koji su od posebnog značaja za sigurnost prometa, h) ima primjerak teksta Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i svih pravilnika donesenih na osnovu njega, i) ima stručnu literaturu.". (3) U članu 21. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) U svrhu poboljšanja kvalitete nastave može se koristiti i savremeni simulator vožnje.". Član 9. (1) U članu 26. u stavu (1) u tački b) riječi "ne starija od 12 godina" zamjenjuju se riječima: "sa ručnim ili automatskim mjenjačem".". (2) U članu 26. u stavu (1) u tački e) iza riječi "2500 kg" dodaju se riječi ", i koje ima zatvoreni tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili "cerada") čija je širina najmanje ista kao širina kabine vozila i pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka najmanje na istoj visini kao najviša tačka kabine motornog vozila". Član 10. U članu 27. st. (2), (3) i (4) se brišu. Član 11. U članu 30. u stavu (1) riječi: "organi nadležni za obrazovanje" zamjenjuju se riječima: "nadležno tijelo". U članu 30. u stavu (2) tač. b) i c) se mijenjaju i glase: "b) ispunjenost uvjeta u pogledu čl. 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. c) provođenje čl. 6., 7., 7a., 8., 9., 10. i 11.". Član 12. Član 32. se briše. Član 13. U članu 33. iza broja "12" dodaje se zarez i brojevi: "i 74/18". Član 14. Član 33a) mijenja se i glasi: Broj 16 - Strana 34 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 16. 3. 2021. "33a) (Prijelazne odredbe) Autoškole koje posjeduju odobrenje za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, odnosno iz upravljanja motornim vozilom dužne su da ispune uvjete iz člana 20. i 21. ovog pravilnika, počevši od 1. maja 2021. godine." Član 15. U Prilogu broj 1 u poglavlju III "Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom", u tačkama C), D) i E) na kraju teksta dodaje sljedeći tekst: " - Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tokom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.". Član 16. Prilog broj 4. mijenja se i čini dio ovog pravilnika. Član 17. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-05-02-2-658/21 10. marta 2021. godine Sarajevo Ministar Dr. Vojin Mitrović, s. r. Utorak, 16. 3. 2021. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 16 - Strana 35

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana