SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti,

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o načinu naknade plaće za rad s polovinom punog radnog vremena nakon isteka porodiljnog dopusta Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 21/23 29.12.2023
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu, postupku i rokovima za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci, odnosno ocu djeteta ili usvojitelju ili staratelju u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta i načinu obračuna, isplate i povrata naknade umjesto plaće TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 19/23 11.12.2023 SN TK 01/16, SN TK 08/14, SN TK 14/12, SN TK 13/11 socijalna zaštita,zaštita
Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja uz Prijedlog za dodjelu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije putem samoinicijativne ponude Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 18/23 01.12.2023
Uputa o postupku refundacije uplaćenih sudskih i administratifnih taksi za upis u nadležni registar TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/23 24.03.2023 takse,refundacija
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš Kanton Sarajevo Službene novine KS 02/23 12.01.2023 SN KS 50/22, SN KS 19/22, SN KS 13/22
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš Kanton Sarajevo Službene novine KS 50/22 15.12.2022 SN KS 02/23, SN KS 19/22, SN KS 13/22
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o definisanju minimalnih stručnih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izvođači zanatskih radova u okviru djelatnosti građenja da bi dobili licence BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 07/22 05.08.2022 SN BPK 04/10 građenje,licenca
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračuna štete za oštećene ili posječene šumske proizvode ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 10/22 20.05.2022 SN ZDK 12/13 šuma,šumski proizvodi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Kanton Sarajevo Službene novine KS 19/22 12.05.2022 SN KS 15/22 komunalne takse,takse
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš Kanton Sarajevo Službene novine KS 19/22 12.05.2022 SN KS 02/23, SN KS 50/22, SN KS 13/22
Uredba o izmjeni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su utemeljitelji kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 04/22 22.04.2022 SN BPK 04/20, SN BPK 08/19 radni odnos,uredba
Odluka o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 15/22 14.04.2022 SN KS 19/22 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Novo Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 15/22 14.04.2022 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Vogošća Kanton Sarajevo Službene novine KS 15/22 14.04.2022 komunalne takse,takse
Uputa o dopuni Upute o postupku refundacije uplaćenih sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 06/22 12.04.2022 SN TK 01/22 sudske takse,administrativne takse,takse,registar,refundacija
Odluka o utvrđivanju kriterija i visine komunalnih taksi na području Općine Centar Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 14/22 07.04.2022 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžići Kanton Sarajevo Službene novine KS 14/22 07.04.2022 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Ildiža Kanton Sarajevo Službene novine KS 14/22 07.04.2022 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš Kanton Sarajevo Službene novine KS 13/22 31.03.2022 SN KS 02/23, SN KS 50/22, SN KS 19/22 komunalne takse,takse
Uredba o osnivanju ureda za borbu protiv korupcije ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/22 18.02.2022 korupcija,borba protiv korupcije
Uputa o postupku refundacije uplaćenih sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 01/22 18.02.2022 SN TK 06/22 sudske takse,administrativne takse,takse,registar U P U T U O POSTUPKU REFUNDACIJE UPLAĆENIH SUDSKIH I ADMINISTRATIVNIH TAKSI ZA UPIS U NADLEŽNI REGISTAR Broj 1 - StranaBroj 1 - Strana 6666 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 18. 02. 2022. god.SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 18. 02. 2022. god. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom uputom propisuje se postupak refundacije uplaćenih sudskih taksi za upis poslovnih subjekata u Registarskom odjeljenju Općinskog suda u Tuzli i administrativnih taksi za upis u nadležni gradski ili općinski obrtni registar, upisnik putničkih agencija, upisnik turističkih vodiča, upisnik odobrenja za pružanje ostalih turističkih usluga fizičkih osoba, registar trgovačkih radnji, registar ugostiteljskih radnji, te registar izdatih odobrenja za obavljanje privatne prakse zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika kod Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u 2022. godini. Članak 2. Pod sudskim taksama u smislu ove upute podrazumijevaju se sudske takse utvrđene Zakonom o sudskim taksama - prečišćen tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 4/16 i 10/18) -Tarifa sudskih taksi - vrsta prihoda-722221, i to: 1. Tarifni broj 19. (takse za podneske) a) Za prijavu u sudski registar 2. Tarifni broj 20. (taksa za upise u sudski registar) a) Za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva, b) Za rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva, c) Za rješenje o upisu osnivanja drugih pravnih osoba koje nisu navedene pod točkama a) i b), d) Za rješenje o upisu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, e) Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa, f) Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim točkama. Članak 3. Pod administrativnim taksama u smislu ove upute podrazumijevaju se administrativne takse utvrđene Zakonom o kantonalnim administrativnim taksama - prečišćen tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/12, 15/13 i 10/18) - Tarifa kantonalnih administrativnih taksi -kantonalne administrativne takes - vrsta prihoda-722121 i općinske administrativne takse sukladno propisima jedinica lokalne samouprave - vrsta prihoda - 722131. II. UTVRĐIVANJE PRAVA NA REFUNDACIJU SUDSKIH TAKSI, KANTONALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI I OPĆINSKIH ADMINISTRTIVNIH TAKSI Članak 4. Pod uplaćenim sudskim i administrativnim taksama, u smislu ove upute, podrazumijeva se uplata koja je evidentirana na Jedinstvenom računa trezora Tuzlanskog kantona (JRT) ili računu jedinice lokalne samouprave u ovisnosti od pripadnosti takse, na način propisan važećim zakonskim propisima i drugim aktima kojima se regulira način uplate sudskih i administrativnih taksi. Pod uplatiteljem, u smislu ove upute, podrazumijeva se pravna ili fizička osoba koja je izvršila uplatu sudske ili administrativne takse na JRT ili račun jedinice lokalne samouprave. Članak 5. Postupak refundacije u cilju povrata uplaćene sudske ili administrativne takse pokreće se na temelju pisanog zahtjeva uplatitelja. Članak 6. Zahtjev za refundaciju iz članka 5. ove upute podnosi se Ministarstvu financija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo). Članak 7. Uz zahtjev iz članka 5. ove upute, koji obvezno sadrži osnovne podatke uplatitelja (prezime, ime, adresa, JMBG i kontakt telefon za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište firme, ID broj i kontakt telefon za pravne osobe), prilaže se dokaz o izvršenoj uplati sa naznačenom svrhom uplate (ovjerena kopija naloga za uplatu, dnevni izvod sa žiro računa na temelju kojih se mogu utvrditi podaci i svrha uplate), fotokopija važeće osobne karte i fotokopija bankovne kartice za fizičke osobe, odnosno fotokopija Uvjerenja o poreskoj registraciji i broj žiro računa za pravne osobe, te eventualno ostali dokazi o uplati sudske ili administrativne takse. III. ODOBRAVANJE REFUNDACIJE SUDSKIH TAKSI, KANTONALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI I OPĆINSKIH ADMINISTRTIVNIH TAKSI Članak 8. Ministarstvo na temelju analitičke evidencije i dokumentacije sa kojom raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev uplatitelja, sukladno odredbama Zakona o upravnom postupku i drugim zakonima i propisima kojima je reguliran taj prihod, donosi rješenje o utvrđivanju prava na refundaciju uplaćene sudske takse, kantonalne administrativne takse ili općinske administrativne takse. Kada to ocijeni potrebnim, Ministarstvo može od podnositelja zahtjeva ili nadležnog organa zatražiti da dostavi dodatne dokaze ili drugu dokumentaciju potrebnu za rješavanje podnesenog zahtjeva. Pravo na podnošenje zahtjeva za refundaciju uplaćene sudske takse, kantonalne administrativne takse ili općinske administrativne takse uplaćene u 2022. godini ističe 31.12.2022. godine. Dispozitiv rješenja iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži: - prezime i ime i adresu za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe - uplatitelja sredstava - visinu uplaćene sudske takse, kantonalne administrativne takse ili općinske administrativne takse; - šifru prihoda i općine; - datum uplate; - identifikacijski broj podnositelja zahtjeva za pravne osobe ili jedinstveni matični broj građanina; - broj žiro-računa i naziv banke kod koje je otvoren za pravne osobe; - broj transakcijskog i tekućeg računa kod banke za fizičke osobe. Članak 9. Refundacija uplaćene sudske takse, kantonalne administrativne takse ili općinske administrativne takse izvršava se popunom naloga za prijenos sredstava, potpisanim od strane ovlaštenih osoba, a na račun pravne ili fizičke osobe – uplatitelja sredstava. Nalog za prijenos popunjava se na način propisan važećim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Nalozi za refundaciju mogu se ispostavljati djelimično sukladno tekućem prilivu na JRT. IV. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 10. Na sva pitanja koja nisu uređena ovom uputom primjenjivat će se odredbe Zakona o upravnom postupku (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/98 i 48/98) Članak 11. Ova uputa stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se za 2022. godinu i objavit će se u ,,Službenim novinama Tuzlanskog kantona“
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede za period od 2021. do 2024. godine ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 18/21 30.11.2021 SN ZDK 14/21 mala privreda,privreda
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 08/21 23.11.2021 SN HNK 02/20 nadzor,kontrola
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 08/21 23.11.2021
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 08/21 23.11.2021 registar poslodavaca,praktičan rad,rad
Pravilnik o sadržaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 08/21 23.11.2021 obrazovanje,obrazovanje odraslih,javne isprave
Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede HNK 2021-2024. godine Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 07/21 28.09.2021 razvoj male privrede,privreda
Pravilnik o doznaci, žigosanju, obrojčivanju i premjeravanju drvnih proizvoda, pojedinačnih stabala, dijelova stabala i grana koji potječu iz privatne šume, s poljoprivrednoga zemljišta, javnoga vodnoga dobra, nekategoriziranih površina, međa, javnih površina i građevinskoga zemljišta te o sadržaju i načinu izdavanja otpremnoga iskaza za drvo SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 09/21 27.09.2021 drvo,zemljište,građevinsko zemljište,stabla,površina,proizvod
Uredba o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 13/21 17.09.2021 gospodarska društva,gospodarstvo
Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede za period od 2021. do 2024. godine ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 14/21 13.09.2021 SN ZDK 18/21 razvoj male privreda,mala privreda
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 01/21 02.09.2021 komunalna naknada O D L U K U o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinuČlanak 1.Ovom se Odlukom utvrđuje vri-jednost boda komunalne naknade za 2021. godinu u visini od 0,05 KM.Članak 2.Komunalna naknade se neće ob-računavati za dijelove porodično-stam-benih objekata koji nisu građevinski do-vršeni.
Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina Tuzlanski kanton Službene novine TK 09/21 04.07.2021 razvoj,strategija
Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 20/21 20.05.2021 mala privreda,ks,kanton sarajevo,privreda
Uputstvo o načinu dostave obavještenja o visini te o promjeni marži i cijena pojedinih proizvoda i usluga radi praćenja i evidentiranja SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 04/21 28.04.2021 marže,cijene,proizvod
Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 16/21 22.04.2021 SN KS 12/18, SN KS 02/18, SN KS 44/16 član,članovi,turistička zajednica,ks
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/21 06.04.2021 SN TK 11/20, SN TK 04/20, SN TK 04/19 radni odnos,javni sektor
Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 06/21 26.03.2021 kontrola cijena,cijena
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 02/21 22.03.2021 SN HNK 05/20, SN HNK 02/17 pravilnik,zzo,reundacija
Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 19/20 30.10.2020 SN ZDK 19/20, SN ZDK 06/20, SN ZDK 08/19 uredba,radni odnos,javni sektor U R E D B UO DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOSU JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONUČlan 1.(Dopuna člana 7.)U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskoga kantona“,broj: 8/19 i 6/20), u članu 7. stav (2) iza teksta: „koji ne trpe odlaganje“ dodaje se tekst koji glasi:“ zaključivanjem ugovora o radu jednokratno u toku kalendarske godine za konkretno radno mjesto.
Uredba o izmjeni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 19/20 30.10.2020 SN ZDK 19/20, SN ZDK 06/20, SN ZDK 08/19 uredba,radni odnos,javni sektor UREDBU O IZMJENI UREDBEO POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORUU ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONUČlan 1.(Izmjena člana 7.)U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskoga kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), u članu 7. stav (1) tačka c) mijenja se i glasi:“ prijema u radni odnosu ustanovama iz oblasti zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona i to: JU Kantonalna bolnica Zenica, JU Opća bolnica Tešanj, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, JU poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug i svim domovima zdravlja na području Zeničko-dobojskog kantona, za vrijeme dok je na snazi Naredba Federalnog ministarstva zdravstvao proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 48/20)“
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 11/20 26.10.2020 SN BPK 02/13, SN BPK 16/11, SN BPK 01/05 pogoni,postrojenja P R A V I L N I KO IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POGONIMA I POSTROJENJIMAKOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJUOKOLIŠNU DOZVOLUČlanak 1.U Pravilniku o pogonima i post-rojenjima koji mogu biti izgrađeni i puš-teni u rad samo ako imaju okolišnu doz- 26.oktobar/listopad 2020.volu („Službene novine Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“ broj: 1/5, 16/11i 2/13) u članku 3. vrše se sljedeće izm-jene:-u odjeljku i) Prehrambena industrija, u alineji 7. isped riječi „do 25 t/d“ dodaju se riječi „od 5“,-u odjeljku j) tekstilna, kožarska, dr-vna i papirna industrija, u alineji 2. riječ „3.000“ zamjenjuje se riječju „8.000“,-u odjeljku l) Upravljanje vodama, u alineji 3. isped riječi „do 10.000 e.s“ dodaju se riječi „od 2.000“
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 05/20 14.09.2020 SN HNK 04/19 javni sektor,radni odnos
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o refundaciji naknade plaće za vrijeme privremene sprijecenosti za rad na teret ZZO HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 05/20 14.09.2020 SN HNK 02/17 plata,zzo,refundacija
Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/20 28.07.2020 SN TK 05/21, SN TK 04/20, SN TK 04/19 radni odnos,javni sektor
Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privrmene spriječenosti za rad na teret sredstava ZZO KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 25/20 02.07.2020 pravilnik,naknada plaće S L U Ž B E N E N O V I N E Broj 25 - Strana 114 KANTONA SARAJEVO Četvrtak, 2. 7. 2020. ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Na osnovu članova 47. i 57. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/00, 18/02, 30/08, 1/12 i 15/13), Upravni odbor Zavoda na 11. elektronskoj/telefonskoj sjednici održanoj 28.05.2020. godine, donosi PRAVILNIK O NAKNADI PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Član 1. (Opće odredbe) Ovim Pravilnikom se bliže utvrđuju: uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede kada se ta naknada isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, način i postupak utvrđivanja prava na naknadu plaće, obračun naknade plaće, povrat isplaćenih naknada plaće kada se vrši povrat odnosno isplata naknade plaće osiguraniku Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), sredstva za povrat naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede, visina naknade plaće i najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda. Član 2. (Definicija) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. Privremena spriječenost za rad, podrazumijeva odsustvovanje sa posla radnika – osiguranika, zbog određenih pojava vezanih za zdravstveno stanje radnika – bolesti, povrede, nesreće na poslu, njege oboljelog člana porodice ili pratnje oboljelog; 2. Osiguranik je svako zaposleno lice koje je saglasno Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) (u daljnjem tekstu: Zakon) ostvarilo pravo na obavezno zdravstveno osiguranje; 3. Izabrani doktor medicine je doktor medicine u ugovornom domu zdravlja ili u privatnoj praksi sa kojom zavod ima zaključen ugovor i kod koga osiguranik ima svoj zdravstveni karton; 4. Ljekarska komisija podrazumijeva stručno tijelo, koje cijeni zdravstveno stanje radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad preko 42 dana. 5. Poslodavac – u smislu Zakona o radu podrazumijeva fizičko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao na osnovu ugovora o radu. Član 3. (Pravo na naknadu) 1) Pravo na naknadu plaće iz člana 1. ovog Pravilnika ostvaruje osiguranik koji je privremeno spriječen za rad zbog bolesti ili povrede ukoliko je privremena spriječenost za rad utvrđena pod uslovima i na način utvrđen Zakonom, Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/17) i odredbama ovog Pravilnika. 2) Pravo na naknadu plaće je pravo koje je osiguraniku utvrđeno odredbama Zakona i o kome se rješava u upravnom postupku, s tim da je obaveza poslodavca da vrši isplatu te naknade. 3) Poslodavac u pravilu bez rješenja Zavoda isplaćuje naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad kada ta naknada tereti sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u slučajevima kada je Zavod rješenjem donesenim na osnovu člana 45. Zakona utvrdio da osiguranik nema pravo na naknadu. Član 4. (Osnovica za naknadu) 1) Osnovicu za naknadu plaće čini plaća isplaćena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad, umanjena za zakonom propisane doprinose iz osnovice. 2) Osnovica za povrat naknade za osiguranika koji je istovremeno i obveznik uplate doprinosa (samostalna djelatnost) je osnovica na koju je obračunavao i uplaćivao doprinos za obavezna osiguranja, umanjena za zakonom propisane doprinose iz osnovice. 3) Ako u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio slučaj na osnovu koga osiguranik stiče pravo na naknadu osiguranik nije ostvario plaću, kao osnovica za naknadu uzima se prosječna plaća na nivou kantona za odgovarajući mjesec. Član 5. (Visina osnovice za naknadu) Naknada plaće obračunava se u visini od 80% od osnovice u slučajevima privremene spriječenosti za rad kada ta naknada tereti sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja. Član 6. (Obračun i isplata naknade plaće) 1) Obračun i isplatu naknade plaće osiguranika od prvog dana privremene spriječenosti za rad pa sve dok ta spriječenost traje, vrši pravno odnosno fizičko lice (u daljem tekstu: poslodavac) kod kojeg je osiguranik zaposlen. 2) Povrat isplaćene naknade, u slučajevima kada je to propisano Zakonom, vrši Zavod u roku od 45 dana od dana prijema urednog zahtjeva za povrat. 3) Povrat isplaćene naknade plaće vrši se, pod uslovom da poslodavac koji podnosi zahtjev za povrat nema dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za period na koji se odnosi povrat. Član 7. (Isplata izravno iz sredstava Zavoda) Izuzetno, obračun i isplatu naknade plaće, kada ona pada na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši Zavod za osiguranika koji je privremeno spriječen za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti u slučaju stečajnog postupka kod pravnog ili fizičkog lica kod koga je osiguranik zaposlen, a na zahtjev stečajnog upravnika. Član 8. (Najviši iznos naknade koji se isplaćuje na teret Zavoda) 1) Najviši iznos naknade plaće koji se isplaćuje na teret Zavoda po osnovu prava iz člana 5. stav 1. ovog Pravilnika ne može biti viši od 80% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plaća osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika, ali ni u kom slučaju najviši iznos plaće koji se isplaćuje na teret sredstava Zavoda u skladu sa ovim Pravilnikom ne može biti viši od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u S L U Ž B E N E N O V I N E Četvrtak, 2. 7. 2020. KANTONA SARAJEVO Broj 25 - Strana 115 Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. 2) Najviši iznos naknade plaće za osiguranika koji je upućen na ocjenu preostale radne sposobnosti, od momenta upućivanja do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti, utvrđuje se u iznosu najniže plaće koja se isplaćuje u Federaciji BiH. 3) Ukoliko je nadležni organ donio odluku "liječenje nije završeno" najviši iznos naknade se obračunava u skladu sa odredbama stava 3. ovog člana sve do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti. 4) Kada osiguranik čeka pravosnažno rješenje o utvrđivanju invalidnosti od nadležnog Zavoda za PIO/MIO, naknada koja se isplaćuje ne može biti viša od iznosa najniže penzije koja se isplaćuje na području FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku. Član 9. (Obavještenje i izdavanje rješenja o odbijanju zahtjeva za povrat naknade) 1) Zahtjev za povrat isplaćene naknade plaće, može se osporiti u cijelosti ili djelimično, ukoliko obračun i isplata naknade plaće nije izvršena u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, kao i u slučajevima kada se utvrde okolnosti iz člana 45. Zakona. 2) U pravilu, o osporavanju zahtjeva za povrat isplaćene naknade, osim u slučajevima iz člana 45. Zakona kada obavezno izdaje rješenje, Zavod dostavlja obavještenje, osim ukoliko podnosilac zahtjeva izričito ne traži izdavanje rješenja. 3) Na rješenje iz stava 2) ovog člana podnosilac zahtjeva ima pravo ulaganje žalbe u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Žalba se ulaže komisiji Zavoda za rješavanje u drugom stepenu. Član 10. (Zahtjev za povrat) 1) Zahtjev za povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad podnosi poslodavac u poslovnicu Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca, za poslodavce koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo. 2) Poslodavci koji nemaju sjedište na području Kantona Sarajevo, zahtjev podnose prema sjedištu poslovne jedinice ili prema mjestu prebivališta osiguranika. Član 11. (Prilozi uz zahtjev) Uz zahtjev za povrat naknade plaće, podnosilac je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju: - izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad izabranog ovlaštenog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite o privremenoj spriječenosti za rad; - Obrazac NPL-1 popunjen u tri primjerka; - Obrazac ZO-PL – Potvrda o isplaćenoj neto plati u koju se u određene rubrike unose podaci neto plaća za mjesec koji je prethodio utvrđivanju privremene spriječenosti za rad, kao i za posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika (uz priložene potvrde o plaći ili ovjerene platne liste za mjesece za koje se unose podaci); - dokaz da se privremeno ne obavlja samostalna djelatnost za vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad (za samostalnog djelatnika koji nema drugih zaposlenih niti prijavljenih osiguranika); - rješenje o izolaciji nadležnog organa za lica izolovana kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini. U izuzetnim okolnostima, umjesto rješenja ukoliko isto nije izdato, može se prihvatiti drugi akt iz kojeg nesumnjivo proizlazi da su ostvareni uslovi obavezne izolacije (obavijest nadležnog organa i slično). Član 12. (Ukupan iznos koji se priznaje za povrat) U povrat isplaćene naknade plaće, ukoliko su ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom i ovim Pravilnikom, priznaje se iznos neto naknade koja je obračunata u skladu sa članom 46. i 47. Zakona i odredbama ovog Pravilnika. Član 13. (Uplata sredstava) 1) Povrat isplaćene naknade plaće iz člana 13. ovog Pravilnika vršiti će se uplatom sredstava na račun podnosioca zahtjeva i isti se obavezno evidentira u lični karton osiguranika. 2) Pravo na povrat naknade plaće za vrijeme privremene
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog šumskog ispita Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 04/20 10.06.2020 šume,stručni ispit PRAVILNIKO UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ŠUMARSKOG ISPITAI. OPĆE ODREDBE NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEStr. 306 - Broj 410. lipnja 2020.Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja stručnog šumarskog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti šumarstva.Članak 2.Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:(1) Stručni šumarski ispit jest ispit kojeg sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije polažu diplomirani inženjeri šumarstva sa VII. VSS, ili magistri šumarstva koji su stekli ova zvanja po Bolonjskom procesu obrazovanja, s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručnog zvanja za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;(2) Stručni poslovi šumarstva jesu projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanje, ispitivanje kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrole projekata i stručne dokumentacije, izgradnje uređaja, izbora opreme, objekata, procesa i sustava, stručnog osposobljavanja i licitacija radova u šumarstvu;(3) Ispitni program je program za polaganje stručnog šumarskog ispita za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;(4) Obveznik polaganja je osoba koja je sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije, dužna položiti stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;(5) Pristupnik je obveznik polaganja koji pristupa polaganju stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;(6) Ispitno povjerenstvo jest povjerenstvo koje provodi stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;II. ISPITNI PROGRAMČlanak 3.Stručni ispit polaže se prema ispitnom programu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.III. UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITAČlanak 4.(1) Pravo na polaganje stručnoga ispita imaju osobe koje su u Bosni i Hercegovini završile fakultet sveučilišnog programa za stjecanje akademskoga naziva diplomirani inženjer šumarstva (VII. stupanj, VSS), ili magistri šumarstva koji su stekli ova zvanja po Bolonjskom procesu obrazovanja, odnosno osobe koje su završile studij izvan Bosne i Hercegovine, ako dokažu priznavanje istovjetnosti inozemne diplome sukladno posebnim propisima.(2) Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju razine obrazovanja propisane u stavku (1). ovog članka, stekao (2) dvije godine radnog iskustva u struci.(3) Polaganja stručnog ispita oslobođeni su diplomirani inženjeri šumarstva, magistri šumarstva s više od (10) deset godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručnog zvanja kao i magistri i doktori šumarskih znanosti.IV. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA1. Ispitno povjerenstvoČlanak 5.(1) Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom.(2) Ispitno povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, te tajnika i ispitnog povjerenstva.Članak 6.(1) Predsjednika, članove i tajnika ispitnog povjerenstva imenuje ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).Članak 7.(1) Predsjednik ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.(2) Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovog Pravilnika.Članak 8.Administrativni poslovi u vezi polaganja stručnog ispita obavljaju se u Ministarstvu, a NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEStr. 307 - Broj 410. lipnja 2020.provodi ih tajnik ispitnog povjerenstva.Članak 9.Ispitno povjerenstvo ima pravo na naknadu čiju visinu određuje Ministar posebnim Rješenjem.2. Postupak polaganja stručnog ispitaČlanak 10.(1) Pristupnik podnosi Ministarstvu pismeni zahtjev za polaganje stručnog šumarskog ispita.(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita i to:original, odnosno ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu,potvrda (o stečenom radnom iskustvu) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radno iskustvo;(3) osim dokaza iz stavka (2). ovoga članka, uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno.(4) Pristupnik koji zahtjevom iz stavka (1). ovoga članka ne dokaže da ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju stručnog ispita, o čemu će biti obaviješten pisanom obavijesti.(5) Obrazac zahtjeva za polaganje stručnog ispita (SI-1), tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.Članak 11.(1) O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita pristupniku se dostavlja pisana obavijest, s informacijom o ispitnom programu po kojemu polaže stručni ispit.(2) Obavijest iz stavka (1). ovoga članka mora biti dostavljena pristupniku najmanje petnaest (15) dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.(3) Iznimno od odredbe stavka (1.) ovoga članka, pisanim podneskom pristupnik može predložiti da mu se odobri polaganje stručnog ispita i prije isteka roka iz stavka (2). ovoga članka.(4) O prijedlogu iz stavka (3). ovoga članka odlučuje predsjednik ispitnog povjerenstva. Ako j o prijedlogu odlučeno pozitivno, pristupniku se dostavlja obavijest o novom terminu održavanja stručnog ispita.Članak 12.(1) Pristupnik može pisanim podneskom odgoditi ili odustati od polaganja stručnoga ispita, bez navođenja razloga, pod uvjetom da taj podnesak dostavi Ministarstvu najkasnije tri (3) radna dana prije dana određenog za polaganje. Na ovakav način ispit se može odgoditi samo jednom.(2) Pristupnik koji je odgodio ili odustao od pristupanja terminu stručnog ispita sukladno stavku (1). ovoga članka, dužan je pristupiti polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove. Ako pristupnik ne pristupi polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove, smatra se da ispit nije položio.(3) Pristupnik koji je odustao ili odgodio polaganje stručnog ispita, može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od šest mjeseci (6) od dana kada je Ministarstvu dostavio podnesak kojim odustaje od polaganja ispita.(4) Ako pristupnik iz nepredviđenih razloga ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, polaganje može odgoditi pisanim podneskom Ministarstvu uz uvjet da razloge opravda odgovarajućim dokazom (medicinska ili sudska dokumentacija) najkasnije u roku od pet (5) dana od dana određenog za polaganje ispita.(5) Smatrat će se da stručni ispit nije položio pristupnik koji nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.(6) U slučajevima iz stavka (1). i (4). ovoga članka smatra se da pristupnik stručni ispit nije polagao.Članak 13.(1) Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva za svakog pristupnika obvezno utvrđuje:1. identitet,2. jesu li u zahtjevu za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva,3. ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita sukladno ovom Pravilniku,4. jesu li plaćeni troškovi polaganja stručnog ispita.(2) Tajnik ispitnog povjerenstva obvezan je upoznati pristupnika s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita.(3) Odredbe stavka (1). i stavka (2). ovoga NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEStr. 308 - Broj 410. lipnja 2020.članka primjenjuju se i u slučaju polaganja popravnog ispita.Članak 14.(1) Stručni ispit se polaže usmeno.(2) O provođenju stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo vodi zapisnik o stručnom ispitu.(3) Obrazac zapisnika o stručnom ispitu (SI-2), tiskanje u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.Članak 15.(1) Uspjeh pristupnika na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.(2) Za svaki ispitni predmet koji pristupnik polaže upisuje se ocjena »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«.(3) Pristupnik dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je dao odgovore kojima je dokazao da u propisanoj mjeri poznaje važeću regulativu iz područja šumarstva obuhvaćenu ispitnim predmetom.(4) Pristupnik dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.(5) Ocjenu stručnog ispita pristupniku zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.Članak 16.(1) Smatrat će se da stručni ispit nije položio pristupnik koji je pristupio polaganju ispita i tijekom njegova trajanja odustao od polaganja.(2) Kada pristupnik iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o odgađanju polaganja stručnog ispita za toga pristupnika. (3) Odluka iz stavka (2). ovoga članka se upisuje u zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je o odgađanju ispita odlučeno.Članak 17.(1) Pristupnik koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnoga predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).(2) Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od petnaest (15) dana niti duži od šezdeset (60) dana od polaganja stručnog ispita na kojem pristupnik nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na odgađanje i odustajanje od polaganja stručnog ispita primjenjuju se i na popravni ispit.(4) Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu.(5) Smatrat će se da nije položio stručni ispit pristupnik koji u roku iz stavka (2.) ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu bude ocijenjen ocjenom ‹‹nije zadovoljio‹‹.Članak 18.(1) Pristupnik koji je započeo polagati stručni ispit, ako je sukladno odredbama ovoga Pravilnika došlo do odgađanja stručnog ispita, može nastaviti polaganje tog ispita u roku od devedeset (90) dana računajući od dana kada je donijeta odluka o odgađanju stručnog ispita.(2) Ako pristupnik koji je započeo polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku utvrđenom u stavku (1). ovoga članka smatrat će se da stručni ispit nije položio.Članak 19.Pristupnik koji nije položio stručni ispit može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od petnaest (15) dana od dana prethodnog polaganja.Članak 20.Pristupnici koji imaju položen stručni ispit za jedan smjer mogu polagati stručni ispit za drugi smjer i u tom slučaju polažu razliku predmeta.3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i registar izdanih uvjerenjaČlanak 21.(1) O položenom stručnom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje(2) Podaci u obrascu uvjerenja o položenom stručnom ispitu ispunjavaju se elektronski.(3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje ministar i predsjednik ispitnog povjerenstva. NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEStr. 309 - Broj 410. lipnja 2020.(4) Obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( SI-3), tiskan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.Članak 22.O izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu Ministarstvo vodi registar.4. Troškovi polaganja stručnog ispitaČlanak 23.(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi pristupnik ili njegov poslodavac.(2) Iznos troškova polaganja stručnog ispita, te način uplate tih troškova određuje Ministarstvo.(3) Pristupniku koji je podnio zahtjev za polaganje stručnog ispita i odgodio njegovo polaganje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uplaćeni iznos troškova za polaganje stručnog ispita priznaje se za iduće polaganje stručnog polaganja, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u drugom iznosu.(4) Kada su troškovi stručnog ispita utvrđeni u drugom iznosu od uplaćenog iznosa iz stavka (3). ovoga članka, u slučaju povećanja cijene pristupnik odnosno njegov poslodavac će nadoplatiti razliku troškova, a u slučaju smanjenja cijene Ministarstvo će povratiti višak troškova stranci.(5) Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih pristupnik ili njegov poslodavac
Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 06/20 04.06.2020 SN ZDK 19/20, SN ZDK 19/20, SN ZDK 08/19 uedba,radni odnos,javni sektor URREEDDBBAAO DOPUNI UREDBEO POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORUU ZENIĈKO-DOBOJSKOM KANTONUĈlan 1.(Dopuna ĉlana 7.)U Uredbi o postupkuprijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeniĉko-dobojskom kantonu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskoga kantona“, broj: 8/19), u ĉlanu 7. stav (1) iza taĉke b) dodaje se taĉka c) koja glasi:“ prijema u radni odnosu zdravstvenim ustanovama na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona, i to: JU Kantonalna bolnica Zenica, JU Opća bolnica Tešanj, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeniĉko-dobojskog kantona, JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeniĉko-dobojskog kantona, JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeniĉko-dobojskog kantona, JU poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug i svim domovima zdravlja na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona, za vrijeme dok je na snazi Odluka o proglašenju nesreće stanja nesreće uzrokovno pojavom koronavirusa (COVID 19) na podruĉju Federaciji Bosne i Hercegovine“.
Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 02/20 15.04.2020 SN HNK 08/21 nadzor,kontrola
Uredba o izmjenama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 04/20 14.04.2020 SN TK 05/21, SN TK 11/20, SN TK 04/19 radni odnos,prijem u radni odnos,uredba REDBU o izmjenama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonuČlanak 1.U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 4/19) u članku 5. točka a) mijenja se i glasi: „a) otkaza sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu ukoliko radnik za to novo radno mjesto ispunjava uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu.“Članak 2.(Okončanje pokrenutih postupaka)Postupci prijema u radni odnos koji su započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončat će se po proceduri po kojoj su i započeti.Članak 3.(Usklađivanje pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca)Poslodavci iz članka 1. Uredbe su dužni najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akta kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 04/20 14.04.2020 SN BPK 04/22, SN BPK 08/19 uredba,radni odnos U R E D B Uo izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Član 1.U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u jav-nim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kant-on, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novi-ne Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde”, br. 8/19), u članu 1. stav (1) riječ „Federacija“ zamjenjuje se riječju „Kan-ton“.Član 2.(1)U Uredbi o postupku prijema u Broj 4 – strana 577radni odnos u zavodima, agencija-ma, direkcijama i upravnim organi-zacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanova-ma ijavnim preduzećima čiji su osn-ivači kanton, grad ili općina, te u pri-vrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde”, br.8/19), u članu 9. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:„(4) Izuzetno, ukoliko poslodavac ne može ispuniti uvjete iz stavova (2) i (3) ovog člana, za članove komisije mogu se imenovati druga lica odgo-varajuće stručne spreme iz reda osn-ivača“.
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 08/19 06.11.2019 SN ZDK 19/20, SN ZDK 19/20, SN ZDK 06/20 1 Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 20a. stav (4) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 7. sjednici, održanoj dana 29.05.2019. godine, d o n o s i U R E D B U O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet i sadržaj uredbe) (1) Ovom uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, Grad ili općine, te u privrednim društvima u kojima Zeničko - dobojski kanton, Grad ili općine učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: poslodavac). (2) Ova uredba se ne primjenjuje u zavodima, agencijama, direkcijama u kojima se na postupak prijema u radni odnos primjenjuju propisi kojima je uređen radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe, kao i na postupak prijema u radni odnos koji je uređen zakonskim i podzakonskim propisima u javno-obrazovnim ustanovama u državnoj svojini. Član 2. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Član 3. (Ovlašteni organ kod poslodavca) Obavljanje radnji u vezi sa procedurom prijema u radni odnos kod poslodavca, preduzima onaj organ koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktom poslodavca, nadležan za obavljanje tih radnji. DIO DRUGI - POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS Član 4. (Obaveza javnog oglašavanja) (1) Prijem u radni odnos kod poslodavaca vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja. (2) Prije provođenja procedure obaveznog javnog oglašavanja poslodavac donosi odluku o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto predviđeno pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta. 2 (3) Na osnovu odluke poslodavca o potrebi prijema u radni odnos raspisuje se javni oglas, koji se obavezno objavljuje najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji, kao i na web stranici osnivača. (4) Javni oglas obavezno se dostavlja i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba) najkasnije na dan objave u jednom listu, koja ga isti dan objavljuje i na svojoj web stranici. (5) Objava na web stranici poslodavca i Službe ostaje otvorena za svo vrijeme trajanja roka za prijavljivanje. Član 5. (Poništenje javnog oglasa) Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti, osim izuzetno u slučaju ako poslodavac utvrdi opravdani razlog za poništenje javnog oglasa, koji bi mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od održavanja javnog oglasa na snazi. Član 6. (Postupak prijema pripravnika) Postupak prijema u radni odnos na određeno vrijeme uređen ovom uredbom, podrazumijeva provođenje procedure obaveznog javnog oglašavanja i u slučajevima prijema pripravnika. Član 7. (Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja) (1) Izuzetno od odredaba člana 4. ove uredbe, kod poslodavaca prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju: a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/01, 22/05 i 9/08). (2) Prijem u radni odnos bez raspisivanja javnog oglasa može se vršiti na određeno vrijeme ako se radi o poslovima koji ne trpe odlaganje, a najduže do 120 dana sa istim izvršiocem, u kojem periodu se mora okončati procedura prijema u radni odnos u skladu sa odredbama ove uredbe, u sljedećim slučajevima: a) prestanka radnog odnosa zbog smrti radnika; b) prestanka radnog odnosa bez otkaznog roka; c) porodiljskog odsustva ili odsutnosti radnika zbog bolovanja; d) neophodnog hitnog radnog angažovanja radnika zbog iznenadnog povećanja obima posla, sprečavanja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima, elementarne nepogode, epidemije, trovanja, i sl. Član 8. (Sadržaj javnog oglasa) (1) Javni oglas za oglašeno radno mjesto treba da sadrži sljedeće podatke: a) naziv i sjedište poslodavca, b) naziv radnog mjesta i iznos osnovne plate, c) opće i posebne uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kao i kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, d) kratak opis poslova i naznaka oblasti i literature iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit, 3 e) naznaku da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vrijeme i trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme, f) naznaku da li je predviđen probni rad i trajanje probnog rada, g) dokaze koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas, h) adresa na koju se dostavlja prijava na javni oglas, i) rok za podnošenje prijava na javni oglas, j) telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja, k) napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju, ukoliko su ista uslov za zasnivanje radnog odnosa na oglašenom radnom mjestu. (2) Rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave. Član 9. (Prijava na javni oglas) (1) Prijava na javni oglas se podnosi na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena. (2) Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca. (3) Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu. (4) Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. (5) Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Član 10. (Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos) (1) Poslodavac imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljem tekstu: komisija), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas. (2) Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih. (3) Članovi komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas. (4) Administrativno-tehničke poslove za komisiju obavlja sekretar koga imenuje poslodavac. (5) U slučaju kada je javni oglas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, poslodavac može imenovati jednu ili više komisija. (6) Članovi komisije u svom radu moraju biti nezavisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada u skladu sa ovom uredbom, o čemu potpisuju pismenu izjavu. (7) Komisija je obavezna najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije, održati prvu sjednicu na kojoj će izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije. (8) Komisija je dužna na svojoj prvoj sjednici usvojiti poslovnik o radu, utvrditi ispitna pitanja na osnovu kojih će izvršiti bodovanje kandidata prema kriterijima sadržanim u javnom oglasu. 4 Član 11. (Izuzeće članova komisije) (1) Član komisije ili prijavljeni kandidat će zatražiti od poslodavca izuzeće člana komisije od rada u komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena. (2) O zahtjevu za izuzeće poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena. DIO TREĆI - POSTUPAK IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Član 12. (Otvaranje prijava) (1) Komisija u pravilu otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici komisije. (2) Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave. Član 13. (Postupak izbora kandidata za prijem u radni odnos) (1) Pravo učešća u postupku izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. (2) Postupak izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema. (3) Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. (4) Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje obrazovanje postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. (5) Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata. (6) Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja postupka izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem. (7) Poslodavac će pravilnikom o radu ili drugim internim aktom urediti način, postupak i druga pitanja u vezi sa provođenjem faza koje su obuhvaćene postupkom izbora kandidata. Član 14. (Rangiranje uspješnih kandidata) (1) Nakon okončanja postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na intervjuu, odnosno na pismenom i usmenom stručnom ispitu, u zavisnosti od provedenog postupka izbora kandidata iz člana 13. ove uredbe. (2) Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog ispita. (3) Komisija dostavlja poslodavcu izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi komisije, a uz izvještaj se prilaže lista uspješnih kandidata. 5 (4) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste uspješnih kandidata, donijeti odluku o prijemu u radni odnos prvorangiranog kandidata sa liste, odnosno najbolje rangiranih kandidata, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata. (5) Lista uspješnih kandidata predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka izabranog/izabranih kandidata, donijeti odluka o prijemu u radni odnos kandidata prema redoslijedu uspješnih kandidata sa liste. (6) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravnom lijeku iz člana 16. ove uredbe. (7) Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od 3 dana od dana prijema odluke o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao. (8) Odluka o prijemu u radni odnos postaje konačna istekom roka za prigovor ili donošenjem odluke po prigovoru. (9) Poslodavac će sa izabranim kandidatom sa liste, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos. Član 15. (Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos) (1) Po prijemu obavještenja iz člana 14. stav (6) ove uredbe, kandidat koji nije izabran može podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenim postupkom prijema u radni odnos. (2) Poslodavac će najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenim postupkom prijema u radni odnos, osim dokumentacije koja se odnosi na lične podatake drugih kandidata. (3) Kandidat kojem ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz člana 18. ove uredbe izvrši inspekcijski nadzor. Član 16. (Pravo na prigovor) (1) Kandidat koji je nezadovoljan odlukom o prijemu u radni odnos, može u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja izjaviti prigovor poslodavcu. (2) O prigovoru iz stava (1) ovog člana odlučuje drugostepeni organ kod poslodavca koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktima poslodavca nadležan da odlučuje o prigovorima radnika i drugih lica na odluke kojima je poslodavac odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa. (3) Drugostepeni organ iz stava (2) ovog člana dužan je riješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana. (4) Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podnijeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana. Član 17. (Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca) Na pitanja u vezi sa postupkom prijema u radni odnos koja nisu uređena ovom uredbom, primjenjuje se pravilnik o radu ili drugi interni akt poslodavca. 6 DIO ČETVRTI - NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE I KAZNENE ODREDBE Član 18. (Nadzor nad primjenom uredbe) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši kantonalni inspektor rada izuzev u slučaju kada je drugačije propisano posebnim zakonima i podzakonskim aktima. Član 19. (Vrste prekršaja i visine kazne) (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac, ako: a) izvrši prijem u radni odnos bez provedenog postupka javnog oglašavanja (član 4. stav (1) ove uredbe), osim u slučajevima predviđenim ovom uredbom, b) ne objavi javni oglas najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH, putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji i web stranice osnivača, (član 4. stav (3) ove uredbe), c) javni oglas ne dostavi Službi najkasnije na dan javne objave, (član 4. stav (4) ove uredbe), d) ako izvrši prijem u radni odnos bez javnog oglašavanja suprotno odredbama člana 7. ove uredbe, e) u javnom oglasu odredi rok za podnošenje prijava u kraćem trajanju od osam dana, (član 8. stav (2) ove uredbe), f) ne imenuje komisiju na način predviđen članom 10. stav (2) i (3) ove uredbe, g) u roku koji je određen ovom uredbom ne izvrši prijem kandidata sa liste, (član 14. stav (4) ove uredbe), h) ne omogući kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenim postupkom prijema u radni odnos, (član 15. stav (2) ove uredbe), i) u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe ne uskladi pravilnik o radu ili druge interne akte kojima je uređen postupak prijema u radni odnos, (član 21. ove uredbe). (2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se član komisije - fizičko lice koje odmah po saznanju ne zatraži izuzeće od rada u komisiji iz razloga utvrđenih u članu 11. stav (1) ove uredbe. DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 20. (Okončanje pokrenutih postupaka) Postupci prijema u radni odnos kod poslodavaca iz člana 1. stav (1) ove uredbe, koji su započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončat će se po postupku prijema propisanim pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Član 21. (Usklađivanje pravilnika o radu iIi drugih internih akata poslodavca) Poslodavci su dužni najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređen postupak prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe. 7 Član 22. (Stupanje na snagu) Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”. Broj: 02-34-9226/19 Datum, 29.05.2019. godine Z e n i c a DOSTAVLJENO: 1x Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, 1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, 1x „Web stranica Zeničko-dobojskog kantona“, 1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, 1x a/a. PREMIJER Mirza Ganić 8 OBRAZLOŽENJE UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO - DOBOJSKOM KANTONU I - ZAKONSKI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE Ovlaštenje za donošenje Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu sadržano je u odredbi člana 16. stav (1) Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko - dobojskog kantona“, broj 7/10), dok je zakonski osnov za donošenje iste sadržan u odredbi člana 20a. stav (4) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), kojom je propisano da će Vlade kantona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, Grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala. II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE U Zeničko-dobojskom kantonu ne postoji pravni propis kojim bi na jedinstven način bilo uređeno pitanje postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona. Veliki je broj institucija, odnosno preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, Grad ili općine Zeničko-dobojskog kantona, odnosno privrednih društava u kojima Zeničko-dobojski kanton, Grad ili općine učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala. Usljed nepostojanja takvog pravnog propisa, postoji nedovoljna transparentnost u postupku zapošljavanja u javnom sektoru na području Zeničko - dobojskog kantona. Donošenjem ove uredbe na jedinstven način će se urediti postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Zeničko-dobojskog kantona, omogućiti licima koja traže posao ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima, te ravnopravna konkurencija zasnovana na znanjima i sposobnostima. III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA Osnovne odredbe (čl. 1. - 3.) Propisan je sadržaj Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, te je utvrđeno da se istom propisuje postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona, grada ili općina, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, grad ili općine te u privrednim društvima u kojima Zeničko-dobojski kanton, grad ili općine učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala. Ova uredba se ne primjenjuje u zavodima, agencijama, direkcijama u kojima se na postupak prijema u radni odnos primjenjuju propisi kojima je uređen radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe, kao i na javno-obrazovne ustanove u državnoj svojini čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton. 9 Također, propisana je rodna neutralnost izraza koji se koriste u ovoj uredbi, te određen ovlašteni organ kod poslodavca za obavljanje radnji u vezi oglašavanja. Postupak prijema u radni odnos (čl. 4. - 11.) Članom 4. prijedloga Uredbe utvrđen je način prijema u radni odnos koji podrazumijeva proceduru obaveznog javnog oglašavanja. Naime, odredbom člana 20a. stav (4) Zakona o radu, koja predstavlja pravni osnov za donošenje ove uredbe, je propisano da se kod poslodavaca na koje se uredba primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedenog postupka obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos. U smislu navedenog, predviđeno je da se nakon donošenja odluke poslodavca o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto, objavljuje javni oglas. Javni oglas se obavezno objavljuje najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji, te se obavezno, najkasnije na dan objave u jednom listu, dostavlja JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Služba isti dan objavljuje javni oglas i na svojoj web stranici. Članom 5. predviđena je mogućnost poništenja javnog oglašavanja. Članom 6. predviđena je obaveznost javnog oglašavanja i u slučaju prijema pripravnika. Članom 7. prijedloga Uredbe predviđeno je da se izuzetno prijem u radni odnos, kod poslodavaca na koje se ova uredba primjenjuje, vrši bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u tri opravdana slučaja. Naime, iako Zakonom o radu nisu predviđeni izuzeci od obaveze javnog oglašavanja za prijem u radni odnos, ocijenjeno je da je u ovom trenutku neophodno i svrsishodno predvidjeti izuzetke. S tim u vezi, prijedlogom Uredbe je predviđeno da se izuzetno, bez provedenog postupka javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu. Ovo iz razloga što se primjenom instituta otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu ne vrši prijem u radni odnos, već se radi o izmijenjenom ugovaranju prava i obaveza u pogledu bitnih elemenata ugovora o radu sa postojećim radnicima. Drugi izuzetak predviđen je u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Treći izuzetak od obaveze javnog oglašavanja predviđen je u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do tri mjeseca i to u slučajevima: prestanka radnog odnosa zbog smrti radnika, prestanka radnog odnosa bez otkaznog roka, porodiljskog odsustva ili odsustva zbog bolovanja, zbog iznenadnog povećanja obima posla, spriječavanja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima i sl. Odredbama članova 8.-11. prijedloga Uredbe propisan je sadržaj javnog oglasa, rok za podnošenje prijava na javni oglas, način dostavljanja prijava na javni oglas, način imenovanja i sastav komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos, te razlozi i postupak izuzeća članova komisije. Rok za podnošenje prijava na objavljeni javni oglas ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave. Postupak izbora kandidata za prijem u radni odnos (čl. 12. - 17.) Propisan je način provođenja izbora kandidata, te su posebno regulisane faze istog. U smislu navedenog, utvrđen je način otvaranja prijava, postupanja komisije sa neurednim, nepotpunim i neblagovremenim prijavama. Način odvijanja postupka izbora kandidata, odnosno faze koje isti podrazumijeva, utvrđene su u zavisnosti od stepena obrazovanja koje je kao uslov propisano za radno mjesto za koje se provodi postupak prijema u radni odnos. U smislu navedenog vodilo se računa o različitosti poslodavaca na koje se odnosi ova uredba u smislu različitosti njihovog načina organizovanja, različitih djelatnosti koje obavljaju, te u vezi s tim i različitosti radnih mjesta koja su predviđena internim 10 aktima tih poslodavaca. S tim u vezi, predviđeno je da se izbor kandidata na radno mjesto za koje je kao uslov predviđeno osnovno i srednje obrazovanje provodi na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i intervjua sa svakim od kandidata. Što se tiče radnih mjesta za koja je kao uslov predviđeno više i visoko obrazovanje, kao i druga naučna zvanja, predviđeno je da se postupak zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata. U smislu navedenog, predviđeno je da će se način, postupak i druga pitanja u vezi sa provođenjem faza koje su obuhvaćene postupkom izbora kandidata urediti pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Uredbom je propisano da je poslodavac dužan donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste uspješnih kandidata, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata, dok se ostalim kandidatima dostavlja obavijest o izvršenom izboru, na koji kandidati imaju pravo prigovora. Također, kandidati imaju pravo prethodnog uvida u u dokumentaciju u vezi sa postupkom izbora. Članom 17. predviđena je supsidijarna primjena pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca i to na pitanja koja nisu uređena ovom uredbom. Nadzor nad primjenom uredbe i kaznene odredbe (čl. 18. – 19.) Članom 18. propisan je nadzor nad primjenom Uredbe, tako da, inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši kantonalni inspektor rada izuzev u slučaju kada je drugačije propisano posebnim zakonima i propisima. Članom 19. utvrđene su vrste prekršaja i visine kazne. Kada su u pitanju zapošljavanja u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, školskog (osnovno/srednje obrazovanje) i visokoškolskog obrazovanja, inspekcijski nadzor vrše isključivo inspektori za obrazovanje što je u skladu sa Zakonom o inspekciji za obrazovanje Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine F BiH”, broj 16/96); Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10); Zakonom o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/18); Zakonom o srednjoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 9/17), Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13). Takođe kriterije o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa, nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 10/11) donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Iz navedenih razloga u članu 18. prijedloga Uredbe predviđeno je da inspekcijski nadzor vrši kantonalni inspektor rada, izuzev u slučaju kada je to propisano posebnim zakonima i podzakonskim aktima. Prijelazne i završne odredbe (čl. 20. – 22.) Propisan je način okončanja već započetih postupaka prijema u radni odnos, na način da je utvrđeno da će se postupci započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončati prema proceduri prijema propisanoj pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Pored toga, utvrđena je obaveza poslodavaca na koje se ova uredba odnosi, da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu iste, usklade pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređen posupak prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe. Također, zbog hitnosti rješavanja pitanja koja su predmet ove uredbe, predviđeno je stupanje na snagu iste, narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”. V – FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE UREDBE Za provođenje ove uredbe neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona. 11 VI - OPIS KONSULTACIJA VOĐENIH U PROCESU IZRADE UREDBE U skladu sa članom 59. stav (1) tačka g) Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 5/08) provedene su konsultacije sa socijalnim partnerima i civilnim sektorom. Ministarstvo je s ciljem obezbjeđenja transparentnosti u pripremi propisa provelo konsultacije sa zainteresiranom javnošću na način da je prijedlog Uredbe dostavljen Savezu samostalnih sindikata BiH-Kantonalni odbor ZDK, Udruženju poslodavaca-Grupacija poslodavaca ZDK, Timu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona) i Transparency International BiH. Primjedbe na član 4. Stav (2)-primjedba Transparency International BiH- da se na kraju teksta ovog stava briše tačka i doda sljedeći tekst:“predviđeno pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta”. Stav Ministarstva: primjedba se prihvata. Stav (3)-primjedba Transparency International BiH-da se iza teksta „na osnovu odluke poslodavca" doda tekst „o potrebi prijema u radni odnos“ i da se na kraju teksta briše tačka i doda tekst:“ i to najmanje 21 dan prije datuma isteka javnog oglasa“. Stav Ministarstva: primjedba koja se odnosi na preciziranje odredbe dodavanjem teksta „o potrebi prijema u radni odnos“ se prihvata i ista je ugrađena u tekst Prijedloga Uredbe. U drugom dijelu primjedbe stav Ministarstva je da se ista ne prihvata jer je kontradiktorna prijedlogu Transparency International BiH datom na stav (5). Stav (3)-primjedba Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona- da se u članu 4. izmijeni stav (3) na način da glasi: „Javni oglas objavljuje poslodavac u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH, na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona, web-stranici grada/općine i na web-stranici poslodavca.“ Stav Ministarstva: U predloženom tekstu Prijedloga Uredbe u stavu (3) već je sadržana obaveza javnog oglašavanja kao što je i u primjedbi predloženo, pa bi prihvatanje primjedbe značilo ponavljanje odredbe. Dio teksta primjedbe: „koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH“ a koji nije bio sadržan u stavu (3) teksta Prijedloga Uredbe, Ministarstvo prihvata i isti je ugrađen u predmetni stav. Takođe je Ministarstvo prihvatilo primjedbu o obaveznosti objave javnog oglasa na web stranici osnivača. Stav (4) -primjedba Transparency International BiH- da se iz teksta:“ Javni oglas obavezno se dostavlja i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba)“ doda tekst: „najkasnije na dan objave u jednom dnevnom listu“. Stav Ministarstva:primjedba se prihvata. Primjedba Transparency International BiHda se iza stava (4) doda stav (5) koji glasi: “Tekst javnog oglasa naznačen u stavu (3) i (4) redovno se objavljuje u jednom od dnevnih listova i ostaje objavljen na web stranici poslodavca i Službe u čitavom periodu roka za podnošenje prijava na javni oglas“. Stav Ministarstva:primjedba se prihvata. 12 Primjedba Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona da se iza stava (4) doda stav (5) koji glasi:„Objava na internet stranici ostaje otvorena za svo vrijeme trajanja roka za prijavljivanje.“ Stav Ministarstva-primjedba je prihvatljiva i u prilagođenom tekstu ostalim odredbama ovog člana ugrađena u novi stav (5). Prijedlog da se doda novi član 5. Prijedlog da se iza člana 4. doda novi član 5. dali su Transparency International BiH i Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Prema prijedlogu Transparency International BiH novi član 5. bi glasio: „Član 5. (Postupak prijema pripravnika u radni odnos) Postupak prijema u radni odnos na određeno vrijeme propisan ovom uredbom, podrazumijeva i obavezu provođenja procedure javnog oglašavanja i u slučajevima prijema pripravnika“. Prema prijedlogu Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona novi član 5. bi glasio: „Član 5. (Postupak prijema pripravnika) Postupak prijema u radni odnos na određeno vrijeme uređen ovom uredbom, podrazumijeva provođenje procedure obaveznog javnog oglašavanja i u slučajevima prijema pripravnika.“ Stav Ministarstva- primjedba se prihvata. Pimjedbe na prvobitni član 5. -sada član 7. Stav (1) tačka a)-primjedba Udruženja poslodavaca-Grupacija poslodavaca ZDK da se u članu 5. izmijeni tačka a) i da ista glasi: „a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu shodno Zakonu o radu i pod uslovom da je radnik prethodno primljen na neodređeno vrijeme u skladu sa važećim zakonskim propisima“. Stav Ministarstva- U postupku koji je proizašao iz provedenih konsultacija na tekst prijedoga Uredbe predlagač je izvršio izmjenu tačke a) člana 5. prvobitnog tekat Prijedloga, tako da novi tekst odredbe člana 7. tačka a) Prijedloga Uredbe glasi:“otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu.“ Primjedba Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona da se izmjeni cjelokupan tekst člana 5. – sadašnjeg člana 7. sljedećim tekstom: „Član 5. (Izuzeci) (1) Izuzetno od odredbe člana 4. ove uredbe, prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju: a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu; b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine FBiH", broj: 41/04, 22/05 i 9/08); c) prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću. 13 (2) Prijem u radni odnos bez raspisivanja javnog oglasa može se vršiti na određeno vrijeme ako se radi o poslovima koji ne trpe odlaganje, a najduže do tri mjeseca sa istim izvršiocem, u kojem periodu se mora okončati procedura prijema u radni odnos u skladu sa odredbama ove uredbe, u sljedećim slučajevima: a) prestanka radnog odnosa zbog smrti radnika; b) prestanka radnog odnosa bez otkaznog roka; c) porodiljskog odsustva ili odsutnosti radnika zbog bolovanja; d) neophodnog hitnog radnog angažovanja radnika zbog iznenadnog povećanja obima posla, sprečavanja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima, elementarne nepogode, epidemije, trovanja, i sl. Stav Ministarstva- primjedba je prihvatljiva osim u dijelu dužine zapošljavanja na odrđeno vrijeme. Stav (1) -primjedba Transparency International BiH-da se briše tačka b) „prijema u radni odnos po osnovu ugovora o stipendiranju“ i tačka c)-da se iza teksta:“prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do 120 dana jednokratno u toku jedne kalendarske godine i to u slučaju: duže odsutnosti zaposlenog radnika zbog bolesti ili slično i povećanog obima posla“ dodaju riječi:“ i to na konkretno radno mjesto propisano pravilnikom poslodavca o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta“. Stav Ministarstva- primjedba je prihvatljiva u dijelu koji se odnosi na dužinu zapošljavanja na odrđeno vrijeme do 120 dana. Primjedbe na prvobitni član 6.-sada član 8. Primjedbe i prijedlog Udruženja poslodavaca-Grupacija poslodavaca ZDK - da se u članu 6. sada član 8. koji uređuje sadržaj javnog oglasa, iza stava (1) doda novi stav (2) koji bi glasio:“ Izuzetno od stava 1. ovog člana sadržaj javnog oglasa za javna preduzeća čiji je osnivač kanton i u privrednim društvima u kojima kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, utvrđuje se odlukom poslodavca.“ Predlagač svoj prijedlog obrazlaže činjenicom da je za svako radno mjesto potrebno u aktu sistematizacije utvrditi drugačije uvjete oglasa. Stav Ministarstva-primjedba je neprihvatljiva iz razloga što je postojećom odredbom sadašnjeg člana 8. Prijedloga Uredbe propisan sadržaj javnog oglasa, unificirano za sve poslodavce na koje se odnosi Uredba, a pod tačkom c) istog člana propisano je da javni oglas treba da sadrži i podatke o općim i posebnim uslovima oglašenog radnog mjesta, a koji proizilaze iz sistematizacije istog. Prijedlog Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona- da se izmjeni cjelokupan tekst prvobitnog člana 6. sljedećim tekstom: „Član 6. (Sadržaj javnog oglasa) (1) Javni oglas sadrži najmanje sljedeće podatke: a) naziv, sjedište i internet adresu na kojoj se oglas objavljuje; b) naziv radnog mjesta i opis poslova, te potrebne uslove iz pravilnika kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta; c) prednost u zapošljavanju po posebnim propisima; d) naznaku da li se radi o zapošljavanju na neodređeno ili određeno vrijeme, te trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme; e) naznaku o trajanju probnog rada, ako je propisan; f) mjesto obavljanja rada i radno vrijeme; g) iznos osnovne plaće; h) rok u kome se podnose prijave; i) telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja; 14 j) adresu na koju se prijave podnose; k) dokumentaciju koja se podnosi uz prijavu; l) način predaje dokumentacije. (2) Rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od deset dana od dana njegove posljednje objave.“ Stav Ministarstva-prijedlog se djelimično prihvata s obzirom da ne sadrži suštinska odstupanja od Prijedloga Uredbe. Primjedba da javni oglas treba da sadrži internet adresu je neprihvatljiva jer tačka a) Prijedlog Uredbe tačno utvrđuje da javni oglas treba da sadrži podatak o nazivu i sjedištu poslodavca, dakle poslodavac može ali i ne mora naznačiti svoju web adresu na javnom oglasu. Primjedba da javni oglas treba da sadrži podatke koji se odnose na iznos osnovne plaće je prihvaćena, a podaci koji se odnose na mjesto obavljanja rada i radno vrijeme su elementi ugovora o radu koje propisuju član 24. Zakona o radu i iz tog razloga nisu predviđeni kao dio sadržaja javnog oglasa. Primjedba da u javnom oglasu treba da bude naznačen telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je prihvaćena. Primjedba da rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od deset dana nije prihvatljiva jer smatramo da je rok od osam dana dovoljan za prikupljanje dokumentacije i konkurisanje na javni oglas. Primjedbe Transparency International BiH- da se iza tačke i) doda nova tačka koja glasi: „napomena da kandidati neće biti diskriminisani s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obaveze, starost, invalidnost, trudnoću, izbor službenog jezika kojim se koristi, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, mjesto rođenja, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u političkim strankama i sindikatima, zdravstveni status ili neko drugo lično svojstvo“, i nova tačka k) koja glasi: „napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka/uvjerenje o nekažnjavanju ukoliko ova uvjerenja predstavljaju uslov za zasnivanje radnog odnosa na oglašenom radnom mjestu“, te da se u stavu (2)- tekst „osam dana“ zamjenjuje tekstom „petnaest (15) dana.“ Stav Ministarstva-primjedba da se iza tačke i) doda nova tačka o nediskriminaciji nije prihvatljiva jer je nediskriminacija po svim osnovama propisana kao princip u Zakonu o radu u članu 8. Primjedba pod tačkom k) je prihvatljiva i ugrađena u tekst Prijedloga Uredbe pod tačkom k) novog člana 8. Prijedloga Uredbe. Primjedba da rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od petnaest dana nije prihvatljiva jer smatramo da je rok od osam dana dovoljan za prikupljanje dokumentacije i konkurisanje na javni oglas. Primjedbe na prvobitni član 7. sada član 9. Stav (1)-primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona- da se u članu 7. u stavu (1) iza teksta „prijava koja je“ doda riječ „svojeručno“. Stav Ministarstva-primjedba se ne prihvata jer je postojećom odredbom već definisano da se radi o potpisu podnosica. Stav (2)-primjedba da se u prvobitnom članu 7. stav (2) izmijeni sljedećim tekstom: „Uz prijavu se dostavlja original ili ovjerena fotokopija diplome ili svjedočanstva, a kandidati koji uspješno polože pismeni ili usmeni ispit će dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostaviti u roku od pet dana od dana prijema obavijesti o rezultatima ispita. 15 Izabrani kandidat će u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju, ukoliko ova uvjerenja predstavljaju uslov za zasnivanje radnog odnosa na oglašenom radnom mjestu.” Stav Ministarstva-primjedba se ne prihvata jer bi bila u suprotnosti sa odredbama člana 8. Prijedloga Uredbe kojim je propisan sadržaj javnog oglasa. Stav (4)-Primjedba Transparency International BiH- da se stav (4) definiše na sljedeći način:„Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za podnošenje prijava na javni oglas“. Stav Ministarstva-primjedba se prihvata i ugrađena je u tekst stava (5) člana 9. Prijedloga Uredbe. Prijedlog Transparency International BiH da se doda stav (5) koji glasi:“Prijava na javni oglas se podnosi komisiji za izbor kandidata za prijem u radni odnos iz člana 8. putem poslodavca, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ uz naznaku javnog oglasa za koji se prijava podnosi“. Stav Ministarstva-primjedba je suštinski ugrađena u stavu (1) člana 9. Prijedloga Uredbe. Primjedbe na prvobitni član 8. sada član 10. Stav (3)-Primjedbe Transparency International BiH- da se u stavu (3) iza teksta:“Članovi komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat“ briše tekst:“za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas“. Stav Ministarstva- primjedba se ne prihvata s obzirom da je odredba stava (3) člana 10. Prijedloga Uredbe preciznija. Prijedlog Transparency International BiH da se dodaju stavovi (8),(9) i (10), i glase:“ Stav (8) -Komisija je dužna na svojoj prvoj sjednici usvojiti poslovnik o radu, utvrditi ispitna pitanja i kriterije za intervju, a na osnovu kojih će izvršiti bodovanje kandidata. Stav (9)-Komisija je dužna poslovnik o radu dostaviti odgovornom licu poslodavca odmah po usvajanju, odnosno najkasnije tri (3) dana od dana usvajanja, a poslodavac je dužan taj poslovnik objaviti na svojoj web stranici ili ga putem obavijesti iz člana 11. stav (6) ove uredbe dostaviti kandidatu. Stav (10)-Imena članova Komisije, sa informacijama o njihovom stepenu stručne spreme, moraju biti objavljena na web stranici poslodavca najmanje pet (5) dana prije početka postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos ili dostavljena kandidatima putem obavijesti iz člana 13. stav (6) ove uredbe“. Stav Ministarstva-prihvata se prijedlog da se doda predloženi stav (8). Stavovi (9) i (10) smatraju se neprihvatljivim, s obzirom da oglašavanje imena članova komisije ostavlja mogućnost uticaja na članove komisije prije odlučivanja o izboru kandidata. Primjedba koja se odnosi na stručnu spremu članova komisije je već ugrađena u članu 10. stav (3) Prijedloga Uredbe. Prijedlog Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona da se u članu 8. dodaju novi stavovi koji glase: -„Jednog od članova komisije poslodavac imenuje iz reda sindikalne organizacije, ukoliko je kod poslodavca organiziran sindikat i to na prijedlog sindikata.” -„Imena članova Komisije, sa informacijama o njihovom stepenu stručne spreme, moraju biti objavljena na web stranici poslodavca najmanje pet (5) dana prije početka postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, ili dostavljena kandidatima putem obavijesti iz člana 11. stav (6) ove uredbe. -„Komisija je dužna na svojoj prvoj sjednici usvojiti poslovnik o radu, utvrditi ispitna pitanja i kriterije za intervju, a na osnovu kojih će izvršiti bodovanje kandidata. -„Komisija je dužna poslovnik o radu dostaviti odgovornom licu poslodavca odmah po usvajanju, odnosno najkasnije tri (3) dana od dana usvajanja, a poslodavac je dužan taj poslovnik objaviti na svojoj web stranici ili ga putem obavijesti iz člana 11. stav (6) ove uredbe dostaviti kandidatu“. 16 Stav Ministarstva-primjedba iz prve alineje prijedloga se ne prihvata. Prijedlogom Uredbe je dat akcenat na nezavisnost i nepristrasnost članova komisije, što je dovoljna garancija za sprječavanje zloupotreba. Ostali prijedlozi koji se ne prihvataju obrazloženi su na primjedbama Transparency International datim na ovaj član. Primjedbe na prvobitni član 9. sada član 11. Primjedbe Transparency International BiH- da se član 9. dopuni novim stavovima (3) i (4) koji glase: „Stav (3)-Pored razloga navedenih u stavu (1) ovog člana, zahtjev za izuzeće člana komisije ili komisije u cjelini, kandidat može podnijeti rukovodnom organu poslodavca najkasnije do momenta pristupanja postupku izbora kandidata, uz navođenje razloga sumnje o postojanju sukoba interesa, očiglednog rizika od predrasuda i pristrasnosti, i nedostatka adekvatnog znanja i stručnosti. Rukovodni organ poslodavca je dužan, a nakon što razmotri zahtjev za izuzeće, te ako utvrdi da je isti osnovan, donijeti odluku o izuzeću člana komisije ili komisije u cjelini, i to po hitnom postupku, a najkasnije tri dana od dana podnšenja zahtjeva. Stav (4)-Članovi Komisije moraju sami podnijeti zahtjev za izuzeće iz postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos ako postoje sumnje i rizici od nastanka razloga za izuzeće navedenih u stavu (1) i (4), a poslodavac je dužan postupiti po hitnom postupku, a nakasnije tri dana od dana podnošenja zahtjeva za izuzeće“. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona-da se u članu 9. dodaju novi stavovi (2) i (3) koji glase: „Stav (2)- Pored razloga iz stava (1) zahtjev za izuzeće člana komisije ili komisije u cjelini, kandidat može podnijeti rukovodnom organu Poslodavca najkasnije do momenta pristupanja pismenom ispitu i iz razloga sumnje u postojanje sukoba interesa, očiglednog rizika od predrasuda i pristrastnosti i nedostatka adekvatnog znanja i stručnosti. Rukovodni organ poslodavca je dužan zaključkom donijeti odluku o zahtjevu za izuzeće, i to po hitnom postupku, a najkasnije tri dana od podnošenja zahtjeva. Stav (3) koji glasi:-Članovi Komisije se moraju izuzeti iz izbornog postupka ako postoje sumnje i rizik iz stava (1) i (2), a poslodavac je dužan bez odlaganja imenovati nove članove Komisije.” Stav Ministarstva-s obzirom da su primjedbe u suštini istovjetne daje se zajednički stav da su iste neprihvatljive s obzirom da je Prijedlogom Uredbe već utvrđeno u sadašnjem članu 10. stav (6) da članovi komisije u svom radu moraju biti nezavisini i nepristrasni o čemu potpisuju pismenu izjavu, što je dovoljna garancija za sprječavanje zloupotreba. Prijedlog da se doda novi član 10. Transparency International BiH- da se doda novi član 10. koji glasi: „Član 10. (Postupanje Komisije po pristiglim prijavama) (1) Po isteku roka za podnošenje prijava na javni oglas, Komisija pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak. (2) Spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak potpisuju svi članovi Komisije“. 17 Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da sadrži pitanja koja trebaju biti uređena Poslovnikom o radu Komisije, a što je uvaženo kao primjedba i ugrađeno kao dopuna sadašnjem članu 10. u stavu (8). Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona-da se doda novi član 10. koji glasi: „Član 10. (Supervizor) (1) Poslodavac je dužan, u roku od pet dana prije raspisivanja javnog oglasa, obratiti se Timu za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Tim), (alternativa : Ministarstvu za pravosuđe i upravu - Sektor za upravu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Ministarstvo) sa zahtjevom za imenovanje supervizora i zamjenika supervizora (u daljem tekstu: supervizor) za nadzor nad provođenjem javnog oglasa. (2) U slučaju spriječenosti supervizora, u obavljanju poslova utvrđenih ovom uredbom mijenja ga zamjenik supervizora. (3) Uz zahtjev za imenovanje supervizora, poslodavac je dužan priložiti opis poslova, te potrebne uslove za radno mjesto za koje se provodi javni oglas. (4) Supervizor je dužan potpisati obrazac prijave koji će definisati Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Tima /Ministarstva. (5) Tim/Ministarstvo će obavijestiti poslodavca o imenovanju supervizora za nadzor nad provođenjem javnog oglasa u roku, ne dužem od pet dana, od dana prijema zahtjeva iz stava (1) ovog člana. (6) Supervizor je fizičko lice, imenovano od strane Tima/Ministarstva, sa Liste supervizora koje sačinjava i vodi Tim/Ministarstvo, a na koju saglasnost daje Vlada Zeničko-dobojskog kantona. (7) Listu supervizora iz stava (6) ovog člana Tim/Ministarstvo sačinjava iz reda zaposlenih u organima i institucijama navedenim u članu 1. ove uredbe, kao i druga lica (akademska zajednica, nevladin sektor, organi državne službe i sl.) (8) Supervizor ne može biti lice angažovano u Timu/Ministarstvu, kao ni lice zaposleno kod poslodavca koji provodi javni oglas za prijem u radni odnos, niti koordinator za borbu protiv korupcije kod tog poslodavca. (9) Supervizor mora imati najmanje isti stepen stručne spreme koja se zahtjeva kao potrebni uslov za radno mjesto za koje je raspisan javni oglas. (10) U slučaju da se jednim javnim oglasom popunjava više radnih mjesta različitog stepena stručne spreme, supervizor mora imati najvišu stručnu spremu koja se traži javnim oglasom. (11) Supervizor je nadležan: a) da prati pravilnu primjenu odredbi ove uredbe prilikom raspisivanja javnog oglasa; b) da nadzire rad Komisije, na način da prati rad Komisije od njenog imenovanja, da bude prisutan prilikom otvaranja pristiglih prijava na javni oglas; c) da vrši nadzor nad otvaranjem, pregledanjem i ocjenom pristiglih prijava na javni oglas; d) da prati način pripreme ispitnih pitanja za pismeni dio ispita i njegovu neposrednu kontrolu (pismeni dio ispita); e) da može biti prisutan i nadzirati usmeni dio ispita; f) kao i druga pitanja propisana ovom uredbom i poslovnikom o radu Komisije. (12) U slučaju da supervizor uoči nepravilnosti prilikom provođenja javnog oglasa, poduzima sljedeće mjere: a) usmeno obavještava članove Komisije o uočenim nepravilnostima i zahtijeva njihovo otklanjanje prije nastavka provođenja javnog oglasa, što se zapisnički evidentira; b) u slučaju da članovi Komisije odbiju otkloniti nepravilnosti i nastave provođenje javnog oglasa, supervizor odmah pismeno obavještava poslodavca o uočenim nepravilnostima, sa detaljnim opisom 18 povrede postupka provođenja javnog oglasa, kako bi poslodavac razmotrio obavijest i utvrdio da li uočene nepravilnosti predstavljaju osnov za poništenje javnog oglasa; c) u slučaju da poslodavac ne poništi javni oglas, a supervizor i dalje smatra da uočene nepravilnosti predstavljaju opravdan razlog za poništenje javnog oglasa, supervizor obavještava Tim/Ministarstvo o uočenim nepravilnostima, a Tim/Ministarstvo bez odlaganja obavještava Vladu Zeničko-dobojskog kantona, gradonačelnika, odnosno načelnika radi poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti. (13) Naknada za rad supervizora uredit će se posebnim aktom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a obezbjeđuje je poslodavac koji provodi javno oglašavanje“. Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da institucija „supervizora“ koja se predlaže dodatno usložnjava proces administrativnih procedura pri provođenju javnog oglasa i odugovlači trajanje istog. Posebno naglašavamo da je neprihvatljiva predviđena primjedba da poslodavac plaća supervizora za obavljanje poslova supervizora jer isto ostavlja prostor za manipulaciju. Takođe je primjedba neprihvatljiva s obzirom da je zakonska obaveza osnivača javnih ustanova i drugih institucija da vrše nadzor nad zakonitošću rada istih. Primjedbe na prvobitni član 11. sada član 13. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona Stav (4)- brisati Stav (5) -iza riječi „kao uslov propisano“ dodati riječi „srednjoškolsko“, a iza riječi „pismeno“ tekst „usmeno“ brisati. Stav (6)- cjelokupan tekst zamijeniti slijedećim tekstom: „Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja postupka izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.“ U članu 6. dodati novi stav koji glasi: „Pismeni i usmeni stručni ispit su strukturiranog oblika, sa sadržajem i obimom jednakim za sve kandidate, a obuhvatit će oblasti specifične za radno mjesto za koje se provodi postupak oglašavanja. O oblastima koje su obuhvaćene ispitom kandidat će dobiti obavještenje uz poziv za pristupanje ispitu.“ Stav Ministarstva-primjedbe nisu prihvatljive jer smatramo da su u Prijedlogu Uredbe ponuđena rješenja za postupak izbora kandidata cjelishodnija i daju dovoljno elemenata poslodavcu da izabere najboljeg kandidata za svako radno mjesto. Primjedbe Transparecy International BiH Stav (6) –prijedlog da se tekst:“O daljnjem postupku izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona” briše i zamjenjuje tekstom:” U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem“. Stav Ministarstva- primjedba je uvažena i ugrađena u tekst prijedloga Uredbe u članu 13. stav (6). Primjedba Saveza samostalnih sindikata-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona na član 11. je da pismena provjera znanja mora biti transparentna tj. sa tačno navedenim oblastima i literaturom iz koje će biti pismena provjera znanja svih kandidata. 19 Stav Ministarstva- primjedba je uvažena i ugrađena u tekst Prijedloga Uredbe u sadašnjem članu 8. tačka d). Primjedba da bodovni odnos stručnih kompentencija stečenih radnim iskustvom u odnosu na pismenu provjeru znanja obezbjeđuje veći broj bodova, a najmanje u omjeru 60:40. Stav Ministarstva- primjedba nije prihvatljiva jer smatramo da su u Prijedlogu Uredbe ponuđena rješenja za postupak izbora kandidata cjelishodnija i daju dovoljno elemenata poslodavcu da izabere najboljeg kandidata za svako radno mjesto. Ostale primjedbe Saveza samostalnih sindikata-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona date su generalno i većina je kroz ranije primjedbe i prijedloge prihvaćena tako što je tekst pojedinih odredaba dopunjen i preciziran. Generalna primjedba Saveza samostalnih sindikata-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona-da se Uredba ne može primjenjivati u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona iz razloga što je postupak prijema radnika u ovim djelatnostima regulisan posebnim zakonskim aktom. Stav Ministarstva-primjedba je prihvaćena i ugrađena u članu 1. stav (2) prijedloga Uredbe. Primjedbe na prvobitni član 12. sada član 14. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona Stav(4)-primjedba da se riječi „jednog ili više kandidata sa liste “zamijene riječima“ prvorangiranog kandidata sa liste, odnosno najbolje rangirane kandidate.“ Stav Ministarstva-primjedba je prihvaćena. Iza stava (4) dodati novi stav (5) koji glasi:“Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od tri dana od dana prijema odluke o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao“. Stav Ministarstva-primjedba je prihvaćena i ugrađena u član 14. kao novi stav (7). Stav (5)-primjedba da se u drugom redu riječi „jednog ili više“ zamijeniti riječima „prvorangiranog kandidata sa liste, odnosno najbolje rangirane kandidate sa liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata“. Stav Ministarstva-primjedba je prihvaćena uz prilagođeni tekst stav (5). Primjedbe Transparecy International BiH-da se iza stava (2) doda novi stav koji glasi: „Za postupak izbora kandidata gdje je potrebno provesti pismeni i usmeni stručni ispit, rezultati pismenog stručnog ispita će imati najmanje 60 % bodova u ukupnom zbiru bodova nakon provedenog postupka za izbor kandidata“. Iza ovog stava dodati novi stav: „Usmeni stručni ispit se održava istog dana kao i pismeni stručni ispit“. Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da ukupan dojam o kompetencijama, elokventnosti, držanju i sl. svakog kandidata može biti odlučujuća pri izboru najboljeg kandidata, pa poslodavcu treba ostaviti mogućnost da ovo pitanje uredi internim aktom poslodavca. Stav (4)- Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste uspješnih kandidata, donijeti odluku o prijemu u radni odnos prvorangiranog/prvorangiranih kandidata sa liste uspješnih kandidata, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više 20 kandidata. Ako prvorangirani kandidat ne prihvati zaposlenje, poslodavac prima u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata. Stav (7)- Poslodavac će sa prvorangiranim kandidatom/kandidatima sa liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos. Stav Ministarstva-primjedbe na stavove (4) i (7) su prihvaćene. Primjedbe na prvobitni član 14. sada član 16. Primjedbe Udruženja poslodavaca-Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona Stav (2)-prijedlog da se iza riječi „odlučuje“ dodaju riječi „poslodavca odnosno ukoliko postoji“, a ostali dio teksta se nastavlja, tako da bi prema predloženom član 14. stav (2) glasio:“O prigovoru iz stava (1) ovog člana odlučuje poslodavac odnosno ukoliko postoji drugostepeni organ kod poslodavca koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktima poslodavca nadležan da odlučuje o prigovorima radnika i drugih lica na odluke kojima je poslodavac odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa”. Stav Ministarstva- smatramo da je predložena primjedba neprihvatljiva iz razloga što o prigovoru na odluku o prijemu u radni odnos koju poslodavac donese mora odlučiti drugostepeni organ kod poslodavca, bilo da je to upravni odbor, nadzorni odbor ili formirana drugostepena komisija kod poslodavca. U suprotnom, a prema datom prijedlogu, princip dvostepenosti ne bi bio ispoštovan. Prijedlog da se doda novi član 15. Primjedbe Transparency International BiH da se doda novi član 15. i da glasi: „Član 15 (Poništenje javnog oglasa) (1) Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, javni oglas se može poništiti u slijedećim slučajevima: a) ako dođe do promjene odgovorne osobe u poslodavcu koji je raspisao javni oglas, u roku od 30 dana od dana promjene; b) u slučaju statusne promjene poslodavca (spajanje, pripajanje, podjele, promjene oblika, u slučaju promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca i dr.), u roku od 30 dana od dana promjene; c) ako dođe do promjene sistematizacije radnih mjesta, u roku od 15 dana od dana promjene“. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona-da se doda novi član 15. i da glasi: „Član 15. (Poništenje javnog oglasa) (1) Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, javni oglas se može poništiti u sljedećim slučajevima: a) ako dođe do promjene odgovornog lica u poslodavcu koji je raspisao javni oglas, u roku od 30 dana od dana promjene; b) u slučaju statusne promjene poslodavca (spajanje, pripajanje, podjele, promjene oblika, u slučaju promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca i dr.), u roku od 30 dana od dana promjene; c) ako poslodavac ocijeni opravdanim uočene nepravilnosti supervizora, u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti supervizora; 21 d) ako dođe do izmjene sistematizacije radnih mjesta za koje je raspisan javni oglas, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmjene“. Stav Ministarstva-primjedbe su prihvatljive i suštinski ugrađene u član 5. Prijedloga Uredbe. Primjedbe na prvobitni član 16. sad član 18. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona – da se izmijeni član 16. i da glasi: „(1) Nadzor nad primjenom ove uredbe vrši Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona. (2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, putem inspekcije rada.“ Stav Ministarstva-Primjedba nije prihvaćena iz razloga što je članom 159. stav (1) Zakona o radu propisano da nadzor nad primjenom Zakona o radu i na osnovu njega donesenih propisa obavlja kantonalni inspektor rada. Primjedbe na prvobitni član 17. sada član 19. Primjedbe Transparency International BiH da se u stavovima (2) i (3) Prijedloga Uredbe povećaju predložene novčane kazne. Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva jer su predložene kazne u tekstu prijedloga Uredbe dovoljne za postizanje svrhe kažnjavanja. Također ističemo da je Ministarstvo za pravosuđe i upravu u Mišljenju na tekst prijedloga Uredbe zauzelo stanovište da je u ovom dijelu Uredba usaglašena sa Zakonom o prekršajima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 63/14). Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona Stav (1) prijedlog da se - tekst tačke b) izmijeniti tekstom: „ne objavi javni konkurs/oglas u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH, na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona, na web-stranici grada/općine i na web-stranici poslodavca.“ - u tački d) riječi „u trajanju od osam dana“ zamijeniti riječima „u trajanju od deset dana“ - u tački f) riječi „prijem kandidata“ zamijeniti riječima „prijem prvorangiranog kandidata“ Dodati novi stav (4) koji glasi: „Novčanom kaznom u iznosu__________ kaznit će se odgovorno lice kod poslodavca ukoliko poništi oglas izvan razloga navedenih u (novom) članu 15.“ Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva jer su vrste prekršaja i predložene kazne u Prijedlogu Uredbe dovoljne za postizanje svrhe kažnjavanja. Generalne primjedbe Transparency Inernational BiH 1. Propisati obavezan izbor prvorangiranog kandidata (umjesto sadašnjeg izbora sa liste uspješnih kandidata); Stav Ministarstva- primjedba nije prihvaćena s obzirom da je Uredbom Vlade Federacije BiH koja reguliše ovu oblast na identičan način regulisano pitanje izbora kandidata sa liste uspješnih, a što je princip i u slučaju prijema državnih službenika koje provodi Agencija za državnu službu FBiH. 22 2. Predvidjeti saopštavanje/objavljivanje imena članova konkursne komisije (i to prije početka samog postupka) sa podacima o njihovoj stručnoj spremi kao dobar mehanizam povećanja transparentnosti i odgovornosti u radu; Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da oglašavanje imena ostavlja mogućnost uticaja na članove komisije prije odlučivanja o izboru kandidata. Primjedba koja se odnosi na stručnu spremu članova komisije je već ugrađena u članu 10. stav (3) prijedloga Uredbe. 3. Proširiti osnove za izuzeće članova komisije sa ciljem prevencije korupcije i predvidjeti postupak izuzeća u kojem se pravo na iniciranje samog postupka daje i kandidatima-učesnicima procedure; Stav Ministarstva-primjedba je uvažena i to u dijelu koji se odnosi na pravo i prijavljenog kandidata da inicira izuzeće člana komisije. Prijedlog koji se odnosi na proširenje osnove za izuzeće članova komisije nije uvažen iz razloga što postojeće osnove smatramo dovoljnim za sprječavanje nepravilnosti u samom postupku izbora. 4. Dati prednost u procesu selekcije pismenom testiranju na uštrb usmenog testiranja. Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da ukupan dojam o kompetencijama, elokventnosti, držanju svakog kandidata može biti odlučujuća pri izboru najboljeg kandidata. Zaključci sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona Prijedlog Uredbe razmatran je na XIII. sjendici Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona održanoj 23.05.2018. godine, i na istoj su usaglašeni stavovi svih socijalnih partnera na tekst Prijedloga Uredbe. Donesen je zaključak kojim je predlagač obavezan da razmotri mogućnost da se član 14. u stavu (4) teksta prijedloga Uredbe izmijenjeni na način da se poslodavac obaveže izvršiti izbor prvorangiranog/prvorangiranih kandidata sa liste, a ne kako je prvobitno bilo predloženo jednog od uspješnih kandidata sa liste. Nakon razmatranje prijedloga za izmjenu člana 14. stav (4) predlagač je istu prihvatio i ugradio u tekst Uredbe.
Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i općina/gradova na području TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/19 23.10.2019 U R E D B UO VRŠENJU OVLAŠTENJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI TUZLANSKOG KANTONA I OPĆINA/GRADOVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONAI. OSNOVNE ODREDBEČlan 1.Ovom uredbom uređuje se vršenje ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) i općina/gradova na području Kantona, u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva, utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje i razrješenje predsjednika i članova nadzornih odbora, kao i davanje saglasnosti za imenovanje i razrješenje članova uprave TUZLANSKOG KANTONASLU@BENE NOVINEGODINA 26 • TUZLA, SRIJEDA, 23. OKTOBAR 2019. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 11 Broj 11 - Strana 878SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASrijeda, 23. oktobar 2019. god.u privrednim duštvima sa većinskim učešćem državnog kapitala, osim u slučaju kad je zakonom drugačije uređeno.Član 2.U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona, i općina/gradova na području Kantona (u daljem tekstu: privredno društvo), ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), putem nadležnih ministarstava, odnosno općine/gradovi putem nadležnih organa. II. UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVAČlan 3.(1) Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva iz nadležnosti Kantona i općina/gradova na području Kantona, Vlada Kantona i općinska/gradska vijeća ostvaruju putem punomoćnika. (2) Nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ općine/grada, za svaku sjednicu skupštine privrednog društva određuju punomoćnika kojem daju punomoć u pisanom obliku i koji je u svemu dužan postupati u skladu sa dobijenim obavezujućim uputama nadležnog ministarstva odnosno nadležnog organa općine/grada. (3) Nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ općine/grada, prije davanja uputa, može tražiti stav Vlade Kantona, odnosno općinskog/gradskog vijeća.Član 4. (1) Punomoć u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva dostavlja se privrednom društvu najkasnije tri dana prije održavanja skupštine.(2) Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vjeće, može opozvati punomoć ili umjesto već date punomoći dati novu punomoć. (3) Punomoćnik, prilikom odlučivanja na skupštini privrednog društva, raspolaže ukupnim brojem glasova koji pripada državnom kapitalu a za svoj rad odgovoran je organu koji ga je imenovao. III. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA Član 5.(1) Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata za imenovanje članova nadzornog odbora u privrednom društvu, provodi se putem javnog oglašavanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i jednom od dnevnih listova. (2) Odluku o raspisivanju oglasa iz stava (1) ovog člana, donosi Vlada Kantona na prijedlog nadležnog ministarstva, odnosno općinsko/gradsko vijeće na prijedlog nadležnog organa općine/grada. (3) Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata iz stava (1) ovog člana, provodi se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), a za članove nadzornih odbora u privrednim društvima iz nadležnosti Kantona, oglas se provodi i u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/12 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15).(4) Radi provođenja postupka iz stava (1) ovog člana, nadležno ministarstvo, odnosno nadležni općinski/gradski organ, imenuje komisiju. Nakon okončanog postupka izbora kandidata, komisija je dužna sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane komisije. Rang listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza, komisija je dužna dostaviti Vladi Kantona odnosno općinskom/gradskom vijeću. (5) Na osnovu rang liste kandidata iz stava (4) ovog člana, Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće, donosi odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje članova nadzornog odbora.(6) U skladu sa odlukom iz stave (5) ovog člana, skupština privrednog društva donosi odluku o imenovanju članova nadzornog odbora.(7) Za člana nadzornog odbora privrednog društva sa učešćem državnog kapitala, ne može biti predložen kandidat koja ne ispunjava opće i posebne uslove utvrđene oglasom, a koji su propisani Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe.(8) Kandidat za člana nadzornog odbora ne može biti lice kojeg isključuju odredbe članova 248. i 252. Zakona o privrednim društvima.Član 6.Članovi nadzornog odbora u privrednim društvima koja obavljaju djelatnost od javnog društvenog interesa, dužni su da se pridržavaju i odredaba Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.Član 7.Izuzetno, bez provođenja postupka iz člana 5. ove uredbe, Vlada Kantona odnosno općinsko/gradsko vijeće, može utvrditi prijedlog kandidata za privremeno imenovanje člana nadzornog odbora ispred državnog kapitala, do okončanja procedure po oglasu, a najduže tri mjeseca, počev od stupanja na snagu odluke skupštine o imenovanju člana nadzornog odbora.Član 8.U slučaju razrješenja dužnosti člana nadzornog odbora imenovanog ispred državnog kapitala prije isteka mandata, novoimenovanom članu nadzornog odbora mandat može trajati do isteka mandata članova nadzornog odbora koji nisu razriješeni.Član 9.(1) Članovi nadzornog odbora imenovani kao predstavnici državnog kapitala dužni su prije održavanja sjednice nadzornog odbora pribaviti mišljenje nadležnog ministarstva, odnosno nadležnog organa općine/grada, ako se na sjednici nadzornog odbora razmatraju pitanja iz člana 257. tačke c), d), e), f), g), h), i) i m) Zakona o privrednim društvima.(2) Mišljenje organa iz stava (1) ovog člana dužan je pribaviti i član nadzornog odbora u privrednom društvu iz člana 6. ove uredbe, ako nadzorni odbor odlučuje o pitanjima iz člana 8. tačke od b) do h) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.(3) Nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ općine/grada, prije davanja mišljenja o pitanjima iz stavova (1) i (2) ovog člana, može tražiti stav Vlade Kantona, odnosno općinskog/gradskog vijeća. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASrijeda, 23. oktobar 2019. god.Broj 11 - Strana 879(4) Bez pribavljenog mišljenja iz stavova (1) i (2) ovog člana, član nadzornog odbora ne može učestvovati u odlučivanju tog organa.(5) Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, član nadzornog odbora može učestvovati u odlučivanju bez pribavljenog mišljenja nadležnog organa ukoliko je sjednica zakazana usljed okolnosti više sile zbog koje nije bilo moguće tražiti mišljenje. Član 10.(1) Članovi nadzornog odbora imenovani ispred državnog kapitala, dužni su postupati i odgovorni su prema odredbama članova 258. do 261. Zakona o privrednim društvima. (2) Članovi nadzornog odbora, imenovani ispred državnog kapitala, dužni su Vladi Kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću, blagovremeno, a najmanje jednom tromjesečno, dostaviti pisani izvještaj o svom radu.IV. DAVANJE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALAČlan 11.(1) Izbor kandidata za članove uprave privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala, vrši nadzorni odbor privrednog društva, na osnovu objavljenog javnog konkursa, u skladu sa općim i posebnim uslovima utvrđenim zakonom i statutom privrednog društva, a za članove uprave privrednih društava iz nadležnosti Kantona, konkurs se provodi i u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe. (2) Nakon okončanog postupka izbora kandidata u skladu sa stavom (1) ovog člana, nadzorni odbor privrednog društva sačinjava i dostavlja Vladi Kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću, rang listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i zapisnik o obavljenim radnjama i aktivnostima, kao i prijedlog kandidata za davanje saglasnosti za imenovanje članova uprave privrednog društva.(3) Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće, donosi odluku o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru za imenovanje članova uprave. (4) U skladu sa odlukom iz stava (3) ovog člana, nadzorni odbor privrednog društva je dužan donijeti odluku o imenovanju članova uprave.Član 12.U slučaju razrješenja dužnosti člana uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala prije isteka mandata, nadzorni odbor privrednog društva dužan je prije imenovanja člana uprave provesti postupak izbora kandidata iz člana 11. ove uredbe na mandatni period koji može trajati samo do isteka mandata članova uprave koji su imenovani prilikom imenovanja cijele uprave. Član 13.(1) Izuzetno, bez provođenja postupka iz članova 11. i 12. ove uredbe, Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće, može, na prijedlog nadzornog odbora privrednog društva, donijeti odluku o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru za razrješenje dužnosti člana uprave i odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, počev od stupanja na snagu odluke o imenovanju vršioca dužnosti. (2) U skladu sa odlukama Vlade Kantona, odnosno općinskog/gradskog vijeće iz stava (1) ovog člana, nadzorni odbor privrednog društva, dužan je donijeti odluku o razrješenju člana uprave i odluku o imenovanju vršioca dužnosti člana uprave, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluka o prethodnoj saglasnosti nadzornom odboru privrednog društva. (3) Član uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala kojem je mandat istekao ili je razriješen dužnosti prije isteka mandata, dužan je izvršiti komisijsku primopredaju dužnosti u roku utvrđenom aktom privrednog društva. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlan 14.(1) Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće, utvrđuje listu privrednih društava nad kojima vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala. (2) Do utvrđivanja liste iz stava (1) ovog člana, primjenjivat će se Odluka o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 8/97, 10/97, 12/97, 13/97, 14/97, 1/98, 2/98, 4/98, 10/98, 5/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/99, 13/99, 2/00, 6/00, 13/00, 13/01, 14/01, 6/02, 14/14 i 16/15).Član 15.Privredna društva sa učešćem državnog kapitala, dužna su uskladiti svoj statut sa ovom uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.Član 16.Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 11/05 i 11/18).
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad-praktična nastava, sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog regisrtra poslodavaca ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 18/19 07.10.2019 praktična nastava Broj 18 – strana 1770 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT 390. Na osnovu ĉlana 18. stav (1), Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 18. stav (3), Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 05/14 i 13/18), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona na osnovu prijedloga Privredne komore Zeniĉkodobojskog kantona, donosi: Pravilnik o naĉinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, sadrţaju i naĉinu voĊenja Jedinstvenog registra poslodavaca DIO PRVI - OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom ureĊuju se naĉin provjere i verifikacije poslodavaca, kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, u okviru programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: poslodavac), sadrţaj i naĉin voĊenja Jedinstvenog registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava (u daljem tekstu: Jedinstveni registar). Ĉlan 2. (Rodna osjetljivost) Gramatiĉki izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku za oznaĉavanje muškog ili ţenskog roda podrazumijevaju oba roda. Ĉlan 3. (Definicije pojmova) Definicije koje se koriste u ovom Pravilniku, imaju sljedeća znaĉenja: a) Odrasli su lica starija od 15 godina koja nisu završila osnovno obrazovanje, odnosno lica starija od 18 godina koja su završila osnovno obrazovanje u redovnom školovanju i druga lica koja se obrazuju, a da pri tom nemaju status uĉenika ili studenta. b) Praktiĉna nastava je oblik nastave koji se izvodi kod privrednih subjekata koji imaju odgovarajuću savremenu opremu, tehniĉko-tehnološka sredstva i druge odgovarajuće uslove u skladu sa nastavnim planom i programom odreĊenog zanimanja. c) Vještine predstavljaju sposobnost primjene znanja i korištenja principa "znati kako" da se izvrši odreĊeni zadatak i da se riješi problem. d) Ugovor predstavlja pravno obavezujući odnos izmeĊu dvije ili više ugovorenih strana u cilju postizanja odreĊenih pravnih dejstava. e) Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona je samostalna, nevladina, neprofitna, javno pravna asocijacija, pravnih i fiziĉkih lica koja obavljaju privrednu djelatnost na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona. f) Registar - Spisak, popis. Ĉlan 4. (Organizovanje praktiĉne nastave) Praktiĉna nastava za polaznike programa za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: polaznici) moţe se realizirati kod organizatora obrazovanja odraslih i kod poslodavaca koji obavljaju djelatnost za koju se obrazuju polaznici i koji su upisani u Jedinstveni registar u skladu sa ĉlanom 18. stav (2), taĉka e), Zakona o obrazovanju odraslih u Zeniĉko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Zakon). Ĉlan 5. (Obavještenje o mogućnostima realizacije praktiĉne nastave) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i organizatori za obrazovanje odraslih nakon donošenja, odnosno odobravanja programa obrazovanja odraslih iz odreĊene oblasti obavještavaju Privrednu komoru Zeniĉko-dobojskog kantona, Obrtniĉku komoru Zeniĉko-dobojskog kantona i reprezentativna udruţenja poslodavaca Zeniĉko-dobojskog kantona o mogućnostima realizacije praktiĉne nastave kod poslodavaca. DIO DRUGI - POKRETANJE POSTUPKA Ĉlan 6. (Pokretanje postupka za izdavanje odobrenja za obavljanje praktiĉnog rada/praktiĉne nastave) (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za realizaciju praktiĉnog rada/praktiĉne nastave poslodavci podnose Privrednoj komori Zeniĉko-dobojskog kantona, na obrascu broj 1., koji je sastavni dio ovog Pravilnika. ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1771 (4) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ĉlana, poslodavci dostavljaju: a) potvrdu o registraciji kod poreskih organa – poreski identifikacioni broj; b) obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti; c) dokaz o struĉnoj spremi zaposlenih koji vrše obuku polaznika; d) Izjava ovlaštene osobe kod organizatora obrazovanja da poslodavac ispunjava materijalnotehniĉke uslove za obavljanje obuke polaznika u skladu sa odobrenim programom. Ĉlan 7. (Izdavanje odobrenja za obavljanje praktiĉnog rada/praktiĉne nastave) (1) Na osnovu podnesenih dokumenata iz ĉlana 6. stav (2) ovog Pravilnika, Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona utvrĊuje da li je poslodavac uz zahtjev dostavio sve dokaze i o tome donosi rješenje za poslodavca. (2) Ako zahtjev ne sadrţi sve dokaze navedene u ĉlanu 6. ovog pravilnika, Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona daje poslodavcu naknadni rok za dopunu/ispravku zahtjeva koji ne moţe biti duţi od 30 dana. (3) Ukoliko zahtjev ne bude ispravljen/dopunjen u propisanom roku smatra se da isti nije ni podnesen i isti se zakljuĉkom odbija. (4) Nakon donošenja rješenja iz stava (1) ovog ĉlana, poslodavac podnosi Privrednoj komori Zeniĉkodobojskog kantona zahtjev za upis poslodavca u Jedinstveni registar, na obrascu broj 2., koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 8. (Uslovi za obavljanje praktiĉnog rada/praktiĉne nastave) (1) Poslodavci moraju ispunjavati tehniĉke i/ili kadrovske uslove definisane programom obrazovanja odraslih za realizaciju praktiĉnog rada/praktiĉne nastave u njihovim prostorima. (2) Praktiĉno obrazovanje polaznika traje najviše osam sati dnevno. (3) Ako praktiĉna nastava traje neprekidno ĉetiri ili više sati dnevno, polazniku u tom periodu mora biti obezbijeĊena pauza od najmanje 30 minuta. (4) Zaposleni kod Poslodavca koji su angaţovani na praktiĉnom obrazovanju polaznika tokom programa obrazovanja odraslih moraju ispunjavati uslove u pogledu struĉne spreme predviĊene programom obrazovanja odraslih i prisustvovati usavršavanju koje organizuju Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona, Obrtniĉka komora Zeniĉko-dobojskog kantona i reprezentativna udruţenja poslodavaca Zeniĉko-dobojskog kantona. Ĉlan 9. (Ugovor) (3) MeĊusobna prava i obaveze organizatora obrazovanja i poslodavca u skladu sa ĉlanom 19. stav (2) Zakona, ureĊuju se ugovorom koji sadrţi: a) vrstu i naziv programa i vještine, znanja i sposobnosti koje se stiĉu realizacijom programa; b) ime, prezime i ukupan broj polaznika programa obrazovanja odraslih koji se praktiĉno obrazuju kod poslodavca; c) vrijeme trajanja praktiĉne obuke kod poslodavca; d) obaveza provjere praktiĉnih znanja, vještina i sposobnosti polaznika u skladu sa programom obrazovanja; e) naĉin izvoĊenja praktiĉnog obrazovanja; f) naĉin plaćanja praktiĉnog obrazovanja. Ĉlan 10. (Ugovor o praktiĉnom radu) (1) MeĊusobna prava i obaveze polaznika obrazovanja i poslodavca, u skladu sa ĉlanom 19. stav (2) Zakona, ureĊuju se ugovorom o praktiĉnom radu, koji sadrţi opšte podatke o ugovornim stranama: a) ime i prezime polaznika; b) datum i mjesto roĊenja polaznika; c) prebivalište polaznika; d) naziv, sjedište i adresa poslodavca; e) vrstu djelatnosti poslodavca. Broj 18 – strana 1772 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. (2) MeĊusobna prava i obaveze ugovornih strana: a) naziv zanimanja, znanja, vještina i sposobnosti za koje se polaznik obrazuje ili osposobljava; b) poĉetak i trajanje obrazovanja ili osposobljavanja polaznika; c) ime i prezime zaposlenog sa odgovarajućim struĉnim obrazovanjem, koji je odgovoran za praktiĉno obrazovanje polaznika; d) obim praktiĉne osposobljenosti i obim znanja koje poslodavac mora obezbijediti polazniku. (3) Duţnosti i prava polaznika i poslodavca u pogledu praktiĉnog obrazovanja su sljedeće: a) Poslodavac je obavezan da polaznika upozna sa propisima o zaštiti na radu i obezbijedi sve neophodne mjere zaštite na radu za polaznika; b) Poslodavac se obavezuje da polaznika neće angaţovati na poslovima koji nisu povezani sa njegovim praktiĉnim obrazovanjem; c) Polaznik je obavezan da ispunjava svoje nastavne obaveze; d) Polaznik je obavezan da redovno pohaĊa praktiĉnu nastavu i vodi dnevnik praktiĉne nastave; e) Polaznik je obavezan da se prilikom praktiĉnog obrazovanja ponaša u skladu sa pravilima i uputstvima poslodavca i organizatora obrazovanja; f) Polaznik je obavezan da ĉuva poslovnu tajnu poslodavca; g) Polaznik je obavezan da se ponaša u skladu sa propisima zaštite na radu; h) Poslodavac i polaznik su obavezni da ispoštuju uslove u sluĉaju raskida ugovora i ugovorenu sudsku nadleţnost u sluĉaju spora. DIO TREĆI – JEDINSTVENI REGISTAR Ĉlan 11. (Jedinstveni registar) (1) Jedinstveni registar vodi Privredna komora Zeniĉkodobojskog kantona u pisanoj i elektronskoj formi, u saradnji sa Obrtniĉkom komorom Zeniĉko-dobojskog kantona i reprezentativnim udruţenjima poslodavaca Zeniĉko-dobojskog kantona. (2) U pisanoj formi Jedinstveni registar se vodi u obliku knjige formata A-3, tvrdog poveza sa tamnoplavim koricama. (3) gornjem srednjem dijelu korica Jedinstvenog registra, velikim slovima crne boje ispisan je naziv „Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Zeniĉko-dobojski kanton, Privredna komora Zeniĉkodobojskog kantona“, a na sredini korica „Jedinstveni registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉni rad/praktiĉna nastava“. (4) Listovi Jedinstvenog registra izraĊeni su na bijelom papiru sa numerisanim stranicama. (5) Registar iz stava (1) ovog ĉlana sadrţi: a) redni broj upisa i stranica na kojoj se vrši upis; b) naziv, sjedište i adresa poslodavca; c) poreski identifikacioni broj; d) djelatnost poslodavca; e) naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih za provoĊenje praktiĉne nastave/praktiĉnog rada, za koje poslodavac ima prostorne, materijalne, tehniĉke uvjete i/ili kadrovske uvjete da se praktiĉna nastava realizira u njegovim poslovnim prostorima; f) ime i prezime i vrstu struĉne spreme zaposlenih koji vrše praktiĉnu obuku kod poslodavca; g) rubriku „verifikacija poslodavca kod kojeg se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava“, a koja sadrţi podrubrike „naziv tijela koje je donijelo rješenje“ i „broj i datum rješenja“; h) rubriku “izmjena podataka o uvjetima za izvoĊenje praktiĉnog rada/praktiĉne nastave“, a koja sadrţi podrubrike „naziv tijela koje je donijelo rješenje“ i „broj i datum rješenja“; i) rubriku ˝brisanje iz registra“ a koja sadrţi podrubrike „naziv tijela koje je donijelo rješenje“ i „broj i datum rješenja“; j) ime i prezime lica ovlaštenog za voĊenje Jedinstvenog registra; k) broj i datum upisa. ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1773 (6) Izgled Jedinstvenog registra u pisanoj i elektronskoj formi prikazan je na obrascu broj 3., koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 12. (Izmjene podataka u registru) (1) Poslodavci koji su upisani u Jedinstveni registar duţni su da, u roku od osam dana, Privrednoj komori Zeniĉko-dobojskog kantona, prijave promjene koje se odnose na uslove za izvoĊenje praktiĉnog obrazovanja, ukoliko do istih doĊe. (2) U sluĉaju iz stava (1), ovog ĉlana Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona, vrši izmjenu podataka u Jedinstvenom registru. Ĉlan 13. (Brisanje iz registra) (1) U sluĉaju da poslodavac ne ispunjava uslove za realizaciju praktiĉnog rada/praktiĉne nastave, vrši se njegovo brisanje iz Jedinstvenog registra. (2) Podatak o brisanju poslodavca iz registra unosi se u rubriku ˝izmjena podataka˝ i sadrţi broj i datum akta o brisanju poslodavca iz Jedinstvenog registra. (3) Privredna komora donosi Rješenje o brisanju poslodavca iz Jedinstvenog registra. Ĉlan 14. (Ispravke u Jedinstvenom registru) (1) Manje naĉinjene greške u registru precrtavaju se vodoravnom crvenom linijom, a iznad toga se unosi pravilan tekst. (2) Ispravku vrši i potpisuje lice ovlašteno za voĊenje Jedinstvenog registra zaposleno u Privrednoj komori Zeniĉko-dobojskog kantona. (3) Za ispravke u pisanoj formi Jedinstvenog registra potpis se stavlja pored ispravljenog teksta, a za ispravke u elektronskom obliku stavlja se napomena u tekstu. (4) Ako je rijeĉ o većim greškama, cijelo upisivanje, u pisanoj formi Jedinstvenog registra, poništava se precrtavanjem registarske strane crvenom kosom linijom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj strani, a u elektronskoj formi registra tekst se briše, ali ostaje napomena o izbrisanom tekstu. Ĉlan 15. (Finansiranje) Poslodavac prilikom podnošenja zahtjeva iz ĉlana 6. ovog Pravilnika, plaća naknadu Privrednoj komori Zeniĉko-dobojskog kantona u skladu s Odlukom o visini naknade za upis u Jedinstveni registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, koju donosi Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona. DIO ĈETVRTI – ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 16. (Stupanje na snagu) (4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da vaţi Pravilnik o naĉinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, sadrţaju i naĉinu voĊenja Jedinstvenog registra poslodavaca („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 5/16). (5) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉkodobojskog kantona“. Broj: 10-02-12024/2019. M I N I S T A R Datum: 16.09.2019. godine Zenica Prof.dr. Spahija Kozlić, s.r. .............................................................................................. Broj 18 – strana 1774 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. Obrazac broj 1. _________________________________ (Naziv poslodavca) za Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona PREDMET: Zahtjev za izdavanje odobrenja za realizaciju praktiĉnog rada/praktiĉne nastave Shodno odredbama ĉlana 6. Pravilnika o naĉinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, sadrţaju i naĉinu voĊenja jedinstvenog registra poslodavaca („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: ___/___), molimo Vas da za ____________________________________, (naziv poslodavca) donesete Rješenje o verifikaciji poslodavca kod kojeg se obavlja praktiĉan rad. PRILOG: 1. Potvrda o registraciji kod poreskih organa – poreski identifikacioni broj; 2. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti; 3. Dokaz o struĉnoj spremi zaposlenih koji vrše obuku polaznika; 4. Izjava ovlaštene osobe kod Organizatora obrazovanja da Poslodavac ispunjava materijalno-tehniĉke uslove za obavljanje obuke polaznika u skladu sa odobrenim programom. U_____________, ____________20___ godine ___________________ (Podnosilac zahtjeva) Broj:_______________/20___ ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1775 Obrazac broj 2. _________________________________ (Naziv poslodavca) za Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona PREDMET: Zahtjev za upis poslodavca u Jedinstveni registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava Shodno odredbama ĉlana 7. Pravilnika o naĉinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, sadrţaju i naĉinu voĊenja jedinstvenog registra poslodavaca („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: ___/___), molimo Vas da _______________________________________, (naziv poslodavca) upišete u Jedinstveni registar poslodavca, kod koga se obavlja praktiĉan rad. PRILOG: 1. Rješenje o verifikaciji poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, u okviru programa obrazovanja odraslih. U_____________, ____________20___ godine ___________________ (Podnosilac zahtjeva) Broj:_______________/20___ Broj 18 – strana 1776 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. Obrazac broj 3. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON PRIVREDNA KOMORA ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA REGISTAR POSLODAVACA KOD KOJIH SE OBAVLJA PRAKTIĈAN RAD / PRAKTIĈNA NASTAVA Redni broj upisa ____1______ Str. ____1___ ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1777 POSLODAVAC KOD KOGA SE OBAVLJA PRAKTIĈAN RAD NAPOMENA NAZIV SJEDIŠTE ADRESA PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB) DJELATNOST POSLODAVCA NAZIV I VRSTA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA ĈIJE PRAKTIĈNO OBRAZOVANJE POSLODAVAC ISPUNJAVA USLOVE IME I PREZIME, VRSTA STRUĈNE SPREME ZAPOSLENIH KOJI VRŠE PRAKTIĈNU OBUKU KOD POSLODAVCA VERIFIKACIJA POSLODAVCA KOD KOJEG SE OBAVLJA PRAKTIĈAN RAD / PRAKTIĈNA NASTAVA NAZIV TIJELA KOJE JE DONIJELO RJEŠENJE BROJ I DATUM RJEŠENJA IZMJENA PODATAKA O UVJETIMA ZA IZVOĐENJE PRAKTIĈNOG RADA / PRAKTIĈNE NASTAVE NAZIV TIJELA KOJE JE DONIJELO RJEŠENJE BROJ I DATUM RJEŠENJA BRISANJE IZ REGISTRA NAZIV TIJELA KOJE JE DONIJELO RJEŠENJE BROJ I DATUM RJEŠENJA Broj upisa:________________ Datum upisa: ______________ ________________________ Ime i prezime lica ovlaštenog za voĊenje Jedinstvenog registra ................................................................................................................................................................................................ Broj 18 – strana 1778 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. 391. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona, u skladu s ĉlanom 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 10/15), a na osnovu ĉlana 182. stav (2) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), ĉlana 14. Pravilnika o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 46/12), d o n o s i R J E Š E NJ E o imenovanju Komisije za verifikaciju testova za polaganje vozaĉkih ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja Ĉlan 1. Imenuje se Komisiju za verifikaciju testova za polaganje vozaĉkih ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja, u sastavu: 1. Indira Pivić, predsjednik 2. Edin Heleg, ĉlan 3. Dţenan Starĉević, ĉlan 4. Dejana Jozinović, ĉlan Ĉlan 2. Komisija se zaduţuje za provoĊenje postupka verifikacije i usklaĊivanja ispitnih testova za polaganje vozaĉkih ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja formiranih iz jedinstvenog kataloga testovnih pitanja u skladu sa odredbama Zakona o o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), te da o svome radu saĉini izvještaj o provedenim i realizovanim aktivnostima. Ĉlan 3. Ĉlanovima Komisije za njihov rad pripada naknada ĉija će se visina utvrditi posebnim rješenjm. Ĉlan 4. Mandat ĉlanova Komisije je dvije godine. Ĉlan 5. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“. Broj: 10-27-129-68/19. M I N I S T A R Datum: 11.09.2019. godine Zenica Prof.dr. Spahija Kozlić, s.r. .............................................................................................. 392. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona, u skladu s ĉlanom 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 10/15), a na osnovu ĉlana 182. stav (2) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), ĉlana 14. Pravilnika o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 46/12), d o n o s i R J E Š E NJ E o imenovanju Komisije za reverifikaciju ispitnih mjesta za polaganje ispita za vozaĉe motornih vozila Ĉlan 1. Imenuje se Komisiju za verifikaciju isptinih mjesta za polaganje ispita za vozaĉe motornih vozila, u sastavu: 1. Senad Kulović, predsjednik 2. Mirsad Mešić, ĉlan 3. Zoro Ivanković, ĉlan 4. Belmin Mašić, sekretar Ĉlan 2. Komisija se zaduţuje za provoĊenje postupka reverifikacije ispitnih mjesta za polaganje ispita za vozaĉe motornih vozila na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), Pravilnika o osposobljavanju za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 46/12,12/18 i 74/18) i Pravilnika o naĉinu i uvjetima
Odluka o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 18/19 07.10.2019 legalizacija,graevina Godina XXIV - Broj 18 ZENICA, ponedeljak, 07.10.2019.god. S K U P Š T I N A 374. Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka f) Ustava Zeniĉkodobojskog kantona, a u vezi sa ĉlanom 188. stav (3) Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj 1/14 i 4/16) Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona na 14. sjednici odrţanoj 30.09.2019. godine, donosi O D L U K U o legalizaciji bespravno izgraĊenih graĊevina i bespravnih zahvata DIO I - OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Odluke) Ovom odlukom reguliše se postupak, uslovi i naĉin legalizacije bespravno izgraĊenih graĊevina i bespravnih zahvata izgraĊenih bez odobrenja za graĊenje ili suprotno tom aktu (u daljem tekstu: bespravne graĊevine) na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona. Ĉlan 2. (Znaĉenje pojedinih izraza) (1) Izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju slijedeće znaĉenje: a) GraĊevinom u smislu ove odluke smatra se graĊevinski objekt trajno povezan sa tlom koji se sastoji od graĊevinskog sklopa i ugraĊene opreme, koji u okviru tehnološkog procesa zajedno ĉine tehnološku cjelinu, kao i samostalno postrojenje trajno povezano sa tlom. Pod graĊevinom se podrazumijevaju: 1) graĊevine trajno povezane sa tlom koje se sastoje od graĊevinskog sklopa ili od graĊevinskog sklopa i ugraĊene opreme, kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom; 2) saobraćajne, vodoprivredne i energetske graĊevine i površine sa pripadajućim instalacijama, telekomunikacijske graĊevine, oprema i instalacije, graĊevine i instalacije komunalne infrastrukture; 3) proizvodne i druge privredne graĊevine i postrojenja, skladišta, sajmišta i sliĉne graĊevine; 4) objekti na vodnim površinama (ribogojilišta, plutajuće platforme i sl.); 5) trgovi, javne površine, javne zelene površine, igrališta, sportske graĊevine, groblja, deponije otpadaka, javne pijace, skloništa i sliĉne graĊevine. b) Bespravno izgraĊenom graĊevinom u smislu ove odluke smatra se graĊevina ili njen dio izgraĊen bez odobrenja za graĊenje, graĊevina u ĉijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za graĊenje i graĊevina dograĊena ili nadograĊena bez odobrenja za graĊenje, kao i graĊevina izgraĊena bez pravosnaţne urbanistiĉke saglasnosti za objekte koji ne podlijeţu izdavanju odobrenja za graĊenje u skladu sa ĉlanom 111. Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju Zeniĉko-dobojskog kantona („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj 1/14 i 4/16), (u daljem tekstu Zakon); c) IzgraĊenom graĊevinom u smislu ove odluke smatra se graĊevina na kojoj su do dana stupanja na snagu ove odluke izvedeni graĊevinski i instalaterski radovi ili je završen dio graĊevine koji se moţe samostalno koristiti; Broj 18 – strana 1744 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. d) GraĊevinom u ĉijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za graĊenje u smislu ove odluke smatra se graĊevina ĉiji vlasnik posjeduje odobrenje za graĊenje, a protekao je rok za izmjenu odobrenja utvrĊen Zakonom ili je zahtjev za izmjenu odbijen; e) GraĊevinom dograĊenom ili nadograĊenom bez pravosnaţnog odobrenja za graĊenje u smislu ove odluke smatra se graĊevina upisana u zemljišnu knjigu, dograĊena ili nadograĊena bez odobrenja za graĊenje; f) Bespravnim zahvatima u smislu ove odluke smatraju se izvedeni zahvati iznad ili ispod površine tla, kojima se privremeno ili trajno zauzima prostor ili mijenjaju postojeći uslovi korištenja tog prostora; g) Legalizacijom bespravno izgraĊenih graĊevina smatra se provoĊenje postupka u kojem se donosi rješenje o legalizaciji bespravno izgraĊenih graĊevina, kao i rješenje o legalizaciji nedovršene graĊevine koje proizvodi isto pravno dejstvo kao odobrenje za graĊenje; h) Poĉetkom graĊenja bespravne graĊevine smatra se dan kada je za graĊevinu koja ima temelje izvršen iskop temelja, a za graĊevinu koja nema temelje dan kada su zapoĉete pripremne radnje za neposredni poĉetak graĊenja (ĉišćenje terena, ravnanje, nasipanje i dr.); i) Tehniĉka dokumentacija u smislu ove odluke podrazumijeva projekat izvedenog stanja; j) Prostorno planska dokumentacija je skup planskih dokumenata koji ĉine: prostorni, urbanistiĉki i regulacioni planovi, planovi parcelacije, urbanistiĉki projekti, ubanistiĉkotehniĉki uslovi, analize, studije i drugi dokumenti izraĊeni u okviru poslova planiranja ureĊenja prostora; DIO II -POSTUPAK LEGALIZACIJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA Ĉlan 3. (Nadleţnost) (1) Postupak legalizacije provode Ministarstvo za prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i gradska / općinska Sluţba za poslove prostornog ureĊenja i graĊenja (u daljem tekstu: Sluţba), zavisno od nadleţnosti utvrĊene u ĉlanu 63. Zakona. (2) Postupak legalizacije provodi se na osnovu odredbi ove odluke, Zakona i Zakona o upravnom postupku („Sluţbene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99). Ĉlan 4. (Osnov za donošenje rješenja o legalizaciji) (1) Legalizacija bespravnih graĊevina vrši se donošenjem rješenja o legalizaciji. (2) Osnov za donošenje rješenja o legalizaciji su: prostorni plan Kantona, prostorni plan podruĉja posebnih obiljeţja, prostorni plan grada/općine, urbanistiĉki plan, zoning plan, regulacioni plan, urbanistiĉki projekat i plan parcelacije. (3) Ako planski dokumenti iz stava (2) ovog ĉlana, propisani kao osnov za donošenje rješenja o legalizaciji, nisu doneseni, Ministarstvo, odnosno Sluţba, utvrdit će uslove legalizacije na osnovu struĉne ocjene komisije, koju imenuje Skupština Kantona, odnosno Gradsko/Općinsko vijeće ili struĉne ocjene upravnih organizacija kojima su zakonom ili odlukom o osnivanju povjereni poslovi izrade planskih dokumenata. (4) Ukoliko je u trenutku izdavanja rješenja o legalizaciji usvojen nacrt izrade ili izmjene i/ili dopune odgovarajućeg planskog dokumenta iz stava (2) ovog ĉlana, rješenje o legalizaciji izdaje se na osnovu struĉnog mišljenja nosioca izrade planskog dokumenta. (5) Mišljenje sa izvodom iz planskog dokumenta u postupku izdavanja rješenja o legalizaciji iz nadleţnosti Ministarstva priprema i/ili pribavlja Sluţba u skladu sa planskim dokumentima i uslovima propisanim ĉlanom 63. stav (4) Zakona. Ĉlan 5. (Imenovanje Struĉne komisije) (1) Struĉnu komisiju od 5 ĉlanova imenuje Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, odnosno Gradsko/Općinsko vijeće na prijedlog resorne Sluţbe, zavisno od nadleţnosti iz ĉlana 69. Zakona. (2) U Struĉnu komisiju iz stava (1) ovog ĉlana imenuju se: pomoćnik ministra ili šef sluţbe za prostorno ureĊenje ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1745 koji predsjedava Struĉnom komisijom, jedan diplomirani inţenjer arhitekture, jedan inţenjer graĊevine - konstruktivni smjer, jedan diplomirani inţenjer ĉija će se struka odrediti zavisno od vrste, veliĉine i namjene bespravne graĊevine i jedan diplomirani pravnik. (3) Ĉlanovi Struĉne komisije moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima prostornog planiranja i provoĊenja prostorno-planske dokumentacije i poloţen struĉni ispit. (4) Struĉna komisija za svoj rad ima pravo na naknadu koja će se utvrĊivati posebnim aktom ministra, odnosno gradonaĉelnika/naĉelnika, a troškove rada komisije snosi lice po ĉijem zahtjevu Struĉna komisija radi. Ĉlan 6. (Mišljenje Struĉne komisije) (1) Struĉna komisija po svakom pojedinaĉnom zahtjevu donosi struĉno mišljenje o mogućnosti legalizacije bespravno izgraĊene graĊevine. (2) Struĉno mišljenje iz stava (1) ovog ĉlana sadrţi sve neophodne elemente za definisanje urbanistiĉkotehniĉkih i drugih uslova za bespravno izgraĊenu graĊevinu. Ĉlan 7. (Nemogućnost legalizacije) Rješenje u postupku legalizacije bespravno izgraĊene graĊevine ne moţe se donijeti na zemljištu koje prema prostorno-planskoj dokumentaciji nije utvrĊeno kao graĊevinsko. Ĉlan 8. (Pokretanje postupka legalizacije) (1) Podnosilac zahtjeva za postupak legalizacije je ovlašteno lice, koje se u smislu ove odluke smatra graditeljem bespravno izgraĊene graĊevine, vlasnikom bespravno izgraĊene graĊevine ukoliko on nije bio graditelj, a vlasništvo dokazuje kupoprodajnim ugovorom ili lice koje je nekretninu steklo na drugi zakonom propisan naĉin. (2) Zahtjev za legalizaciju podnosi se u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ove odluke. Protekom ovog roka gubi se pravo na podnošenje zahtjeva za legalizaciju. Ĉlan 9. (Zahtjev za legalizaciju) (1) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o legalizaciji bespravno izgraĊene graĊevine (u daljem tekstu: rješenje o legalizaciji) izgraĊene poslije 31.05.1974. godine, do kojeg datuma su Zakonom legalizovane sve bespravno izgraĊene graĊevine, do dana stupanja na snagu ove odluke, prilaţu se slijedeći dokazi: a) kopija katastarskog plana sa jasno naznaĉenim brojem parcele na kojoj se bespravna graĊevina nalazi i brojevima susjednih parcela, b) geodetski snimak bespravne graĊevine izraĊen na katastarskoj podlozi uraĊen od strane nadleţnog gradskog / općinskog organa uprave nadleţnog za geodetske poslove ili ovlaštenog lica geodetske struke, c) projekat izvedenog stanja bespravne graĊevine u dva primjerka, uraĊen na nivou glavnog projekta ukljuĉujući i radove koje treba izvesti, d) pisani izvještaj o obavljenoj reviziji projekta izvedenog stanja, osim u sluĉajevima iz ĉlana 108. stav (4) Zakona, e) izvještaj o geomehaniĉkim i inţenjersko-geološkim karakteristikama tla, ukoliko je to potrebno, f) dokaz o statiĉkoj stabilnosti graĊevine, izraĊen od strane ovlaštene osobe, g) izjavu investitora bespravne graĊevine da prihvata eventualni rizik korištenja graĊevine (izjava o nesolidnoj gradnji), h) dokaz o pravu graĊenja propisan ĉlanom 116. Zakona, i) dokaz o uplati naknade za ureĊenje graĊevinskog zemljišta, kao i izmirenje drugih obaveza propisanih posebnim propisima, j) saglasnosti nadleţnih organa, sluţbi i javnih preduzeća, k) okolinsku dozvolu ako se radi o graĊevini, djelatnosti ili zahvatu koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, ţivot i zdravlje ljudi, l) druge podatke koje Ministarstvo, odnosno Sluţba utvrde kao neophodne za pripremu i izdavanje rješenja o legalizaciji. m) dokaz o uplati naknade za izdavanje rješenja o legalizaciji. Broj 18 – strana 1746 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. (2) Ukoliko podnosilac zahtjeva nije u mogućnosti priloţiti neki od dokumenata iz stava (1) ovog ĉlana duţan je navesti razloge za to. U zavisnosti od prirode nedostajuće dokumentacije Ministarstvo ili Sluţba će ostaviti podnosiocu zahtjeva naknadni rok za dostavljanje dokumentacije. (3) Ukoliko i po proteku naknadno ostavljenog roka ne bude dostavljena traţena dokumentacija, postupak će se obustaviti. Ĉlan 10. (Rok za donošenje rješenja o legalizaciji) Ministarstvo ili Sluţba donosi rješenje o legalizaciji po zahtjevu za legalizaciju bespravne graĊevine i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva najkasnije u roku od 60 dana raĉunajući od dana predaje urednog zahtjeva za legalizaciju. Ĉlan 11. (Donošenje rješenja o legalizaciji) (1) Ministarstvo ili Sluţba će donijeti rješenje o legalizaciji, ukoliko bespravno izgraĊena graĊevina zadovoljava: a) uslove iz odgovarajućeg prostorno-planskog dokumenta propisanog Zakonom i ovom odlukom, b) propisane urbanistiĉko - graĊevinske standarde, i c) uslove propisane posebnim zakonima. (2) Ministarstvo ili Sluţba će naloţiti rekonstrukciju, odnosno djelimiĉno rušenje bespravno izgraĊene graĊevine ili preduzimanje neke druge radnje iz ĉlana 4. i 6. ove odluke, ukoliko se na taj naĉin mogu ispuniti uslovi za legalizaciju. (3) Rješenje o legalizaciji proizvodi isto pravno dejstvo kao rješenje o odobrenju za graĊenje izdato u skladu sa Zakonom. Ĉlan 12. (Sadrţaj rješenja o legalizaciji) (1) Rješenje o legalizaciji sadrţi: a) podatke o podnosiocu zahtjeva kojem se izdaje rješenje o legalizaciji (naziv, odnosno ime i prezime, sa sjedištem, odnosno adresom), b) podatke o graĊevini za koje se izdaje rješenje o legalizaciji sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti graĊevine sa granicama pripadajućeg zemljišta graĊevinske parcele, c) uslove legalizacije bespravne graĊevine sa geodetskim snimkom bespravne graĊevine, d) posebne uslove i obaveze u vezi sa zaštitom okoline u skladu sa posebnim propisima, e) obaveze u odnosu na susjede, f) obaveze u odnosu na osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, g) izjavu da je projekat izvedenog stanja sastavni dio rješenja o legalizaciji, h) period vaţenja rješenja o legalizaciji, i) iznos naknade i dokaz o uplati za ureĊenje graĊevinskog zemljišta, j) iznos naknade i dokaz o uplati iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog graĊevinskog zemljišta i pogodnosti već ranije izgraĊene infrastrukture - renta, k) iznos naknade i dokaz o uplati za izgradnju skloništa ukoliko je to propisano, l) mišljenja sa podacima o izdatim saglasnostima nadleţnih javnih preduzeća i nadleţnih organa i sluţbi, m) iznos naknade za legalizaciju, n) druge podatke od znaĉaja za zadrţavanje bespravne graĊevine u prostoru. Ĉlan 13. (Naknada za legalizaciju) (1) U postupku legalizacije, a prije donošenja rješenja o legalizaciji, investitor bespravne graĊevine plaća naknadu za legalizaciju u Budţet Zeniĉko-dobojskog kantona - namjenska sredstva Ministarstva ili u Budţet Grada/Općine. (2) Naknadu za legalizaciju u svakom konkretnom sluĉaju utvrĊuje nadleţno Ministarstvo ili Sluţba posebnim zakljuĉkom. (3) Sredstva prikupljena od naknade za legalizaciju koriste se za:+- uklanjanje bespravnih graĊevina, ureĊivanje graĊevinskog zemljišta, izgradnju i odrţavanje objekata javne namjene i komunalne infrastrukture, izradu prostorno-planske dokumentacije, uspostavu i odrţavanje geoinformacionog sistema. ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1747 Ĉlan 14. (Obraĉun naknade za legalizaciju) (1) Za legalizaciju bespravne graĊevine plaća se naknada za legalizaciju. (2) Naknadu iz stava (1) ovog ĉlana ne plaćaju podnosioci zahtjeva koji spadaju u kategoriju lica iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i ĉlanova njihovih porodica, kao ni lica iz socijalne kategorije za bespravne graĊevine do 200 m2 neto površine. (3) Za bespravne graĊevine plaća se naknada za legalizaciju na slijedeći naĉin: a) za porodiĉne stambene i stambeno-poslovne objekte do 200 m2 neto površine u iznosu od 200,00 KM, b) za poslovne i proizvodne objekte do 300 m2 neto površine u iznosu od 400,00 KM, c) za porodiĉne stambene i stambeno-poslovne objekte od 201 m2 do 500 m2 neto površine u iznosu od 400,00 KM, d) za poslovne i proizvodne objekte od 300 m2 do 500 m2 neto površine u iznosu od 700,00 KM, e) za stambene i stambeno-poslovne objekte namijenjene trţištu koji se sastoji od više stanova i drugih posebnih dijelova od 500 m2 do 1.000 m2 neto površine u iznosu od 1.000,00 KM, f) za poslovne i proizvodne objekte od 501 m2 do 1.000 m2 neto površine u iznosu od 2.000,00 KM, g) za stambene i stambeno-poslovne objekte namijenjene trţištu koji se sastoji od više stanova i drugih posebnih dijelova preko 1.000 m2 neto površine u iznosu od 3.000,00 KM, h) za poslovne i proizvodne objekte preko 1.000 m2 neto površine u iznosu od 5.000,00 KM, i) za pomoćne objekte do 100 m2 neto površine u iznosu od 100,00 KM. (4) Za bespravno izgraĊene kuće za odmor plaća se naknada za legalizaciju u iznosu kako slijedi: a) do 100 m2 neto površine iznos od 300,00 KM, b) preko 100 m2 neto površine za svaki dodatni kvadratni metar plaća se po 10,00 KM. Ĉlan 15. (Stranke u postupku izdavanja rješenja o legalizaciji) (1) Pod strankom u postupku izdavanja rješenja o legalizaciji smatra se investitor bespravne graĊevine, vlasnik ili posjednik parcele na kojoj je izgraĊena bespravna graĊevina, kao i vlasnik ili posjednik nekretnine koja neposredno graniĉi sa nekretninom za koju se izdaje rješenje o legalizaciji. (2) Ministarstvo ili Sluţba će u toku voĊenja postupka o legalizaciji, ukoliko ocijeni da su prava susjeda ugroţena, naloţiti podnosiocu zahtjeva da pribavi pisanu saglasnost susjeda ovjerenu kod nadleţnog organa. Ĉlan 16. (Ţalba na rješenje o legalizaciji) (1) Protiv rješenja o legalizaciji ili rješenja kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za legalizaciju koje donosi Sluţba stranka moţe izjaviti ţalbu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. (2) Protiv rješenja o legalizaciji ili rješenja kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za legalizaciju koje donosi Ministarstvo stranka moţe izjaviti ţalbu Komisiji za drugostepeno rješavanje Vlade Kantona u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Ĉlan 17. (Odobrenje za upotrebu) (1) Za bespravnu graĊevinu za koju je doneseno rješenje o legalizaciji, provodi se postupak izdavanja rješenja o odobrenju za upotrebu. (2) Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za upotrebu investitor, odnosno vlasnik graĊevine, podnosi Ministarstvu, odnosno Sluţbi koja je izdala rješenje o legalizaciji bespravne graĊevine. (3) Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za upotrebu provodi se u skladu sa Zakonom. Ĉlan 18. (Izjava o nesolidnoj gradnji) (1) Tehniĉka ispravnost legalizirane graĊevine utvrĊuje se na osnovu uviĊaja Komisije za tehniĉki pregled graĊevine na licu mjesta i izjave vlasnika graĊevine o nesolidnoj gradnji ukoliko nema pisane izjave izvoĊaĉa o izvedenim radovima i pisanog izvještaja nadzornog organa nad graĊenjem. Broj 18 – strana 1748 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. (2) Izjava vlasnika graĊevine o nesolidnoj gradnji zamijenit će nedostajuću dokumentaciju koja se odnosi na kvalitet radova i ugraĊenih proizvoda i opreme kao i preuzimanje odgovornosti za sve eventualne štete nastale zbog ugraĊenih materijala, odnosno zbog nezadovoljavanja propisa i standarda graĊenja. DIO III – JAVNOST PROVOĐENJA POSTUPKA LEGALIZACIJE Ĉlan 19. (Javnost provoĊenja postupka) (1) Ministarstvo ili gradska/općinska sluţba duţni su u toku voĊenja postupka za legalizaciju informisati podnosioca zahtjeva o svim ĉinjenicama vezanim za rješavanje zahtjeva za legalizaciji bespravno izgraĊene graĊevine. (2) Ministarstvo ili gradska/općinska sluţba duţni su poslati kopiju rješenja o legalizaciji bespravno izgraĊene graĊevine nadleţnoj inspekciji. (3) Kada Ministarstvo izdaje rješenje o legalizaciji bespravno izgraĊene graĊevine, duţno je kopiju rješenja dostaviti nadleţnoj gradskoj/općinskoj sluţbi na ĉijoj je teritoriji izgraĊena legalizovana graĊevina. DIO IV - INSPEKCIJSKI NADZOR Ĉlan 20. (Inspekcijski nadzor) (1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove odluke obavljaju kantonalni i gradski/općinski urbanistiĉki i/ili graĊevinski inspektor svaki u okviru svoje nadleţnosti. (2) Inspekcijski nadzor obavljat će se u skladu sa Zakonom i Zakonom o inspekcijama. DIO V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 21. (Privremeni prikljuĉak na komunalnu infrastrukturu) (1) Na osnovu potvrde Ministarstva ili Sluţbe o pokrenutom postupku za legalizaciju bespravne graĊevine investitor ima pravo na privremeno prikljuĉenje na sve instalacije komunalne i druge infrastrukture (vodovod, kanalizacija, toplovod, gasovod, TT vod i elektro vod i drugo) do okonĉanja postupka legalizacije. (2) Privremeno prikljuĉenje bespravne graĊevine na infrastrukturu iz stava (1) ovog ĉlana obavit će javno preduzeće u okviru svoje nadleţnosti. Za uslove i tehniĉku ispravnost prikljuĉenja odgovara pravno lice koje je odobrilo i izvršilo prikljuĉak na svoju infrastrukturu. (3) Nakon okonĉanja postupka legalizacije bespravne graĊevine Ministarstvo ili Sluţba duţna je bez odlaganja dostaviti primjerak rješenja o legalizaciji ili rješenja o odbijanju / odbacivanju zahtjeva za legalizaciju javnim preduzećima koja su privremeno prikljuĉila bespravnu graĊevinu na svoju komunalnu instalaciju, odnosno infrastrukturu. (4) Javno preduzeće duţno je u roku od 30 dana od dana prijema rješenja iz stava (3) ovog ĉlana obezbijediti uslove za stalni prikljuĉak legalizirane graĊevine ili zahvata ili iskljuĉiti legaliziranu graĊevinu ili zahvat sa komunalne instalacije, odnosno infrastrukture na koju su privremeno prikljuĉeni u skladu sa stavom (1) ovog ĉlana. Ĉlan 22. (Supsidijarna primjena zakona) Na sva pitanja koja nisu ureĊena ovom Odlukom, nadleţni organ duţan je primjenjivati vaţeće odredbe Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju Zeniĉkodobojskog kantona („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj 1/14 i 4/16) i Zakona o upravnom postupku („Sluţbene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99). Ĉlan 23. (Primjena Odluke) Pokrenuti postupci po odredbama ĉlana 77. Zakona do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Zakona ili po odredbama ove Odluke ako je to povoljnije za stranku na njen zahtjev.
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o popravljenom, prepravljenom i onesposobljenom oružju i obrascima i sadržaju obrazaca o vođenju ove evidencije Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 07/19 14.08.2019 oružke PRAVILNIKO NAĈINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POPRAVLJENOM , PREPRAVLJENOM I ONESPOSOBLJENOM ORUŢJU I OBRASCIMA I SADRŢAJU OBRAZACA O VOĐENJU OVE EVIDENCIJEDIO PRVI –OPĆE ODREDBEĈlanak 1.(Predmet)Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj, naĉin ustrojavanja i voĊenja Evidencije o popravljenom, prepravljenom i onesposobljenom oruţju.Ĉlanak 2.(Ravnopravnost spolova)Gramatiĉka terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva ukljuĉivanje oba spola.DIO DRUGI –EVIDENCIJAĈlanak 3.(Evidencija o popravljenom , prepravljenom i onesposobljenom oruţju)(1)U pravnim osobama i samostalnim zanatskim radnjama koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oruţja, vodi se evidencija o popravljenom , prepravljenom i onesposobljenom oruţju u koju se upisuje: redni broj; datum prijema oruţja radi popravke , prepravke ili onesposobljavanja; prezime i ime/naziv pravne osobe, JMB/ID, prebivalište (sjedište) i adresa posjednika oruţja; registarski broj isprave o oruţju i naziv policijske stanice koja ga je izdala; podaci o oruţju (vrsta, marka,kalibar tvorniĉki broj i); u ĉemu se sastoji popravka, prepravka ili onesposobljavanje oruţja; datum preuzimanja oruţja sa potpisom osobe koja je preuzela oruţje i serijskim brojem osobne karte te nazivom policijske stanice koja je izdala osobnu kartu i primjedba.(2)Evidencija o popravljenom , prepravljenom i onesposobljenom oruţju iz stava (1) ovog ĉlana vodi se na obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Ĉlanak 4.(Naĉin voĊenja Evidencije o popravljenom i prepravljenom oruţju)(1)Evidencija iz ĉlanka 3. ovog Pravilnika vodi se u obliku knjige, koja mora biti tvrdo ukoriĉena i sa numeriranim stranicama. (2)Na poĉetku knjige, nadleţna policijska stanica ovjerava broj stranica. Ova ovjera mora se izvršiti prije poĉetka upisivanja u knjigu. Stranica | 326NARODNE NOVINE Županije Posavske14.08.2019. Broj 7(3)Upis u knjigu vrši se mastilom, ĉitko i uredno. Ispravka u knjizi vrši se na taj naĉin, što se pogrešno upisana rijeĉ precrta tako da ostane ĉitljiva, a ispravna rijeĉ se upisuje iznad nje. Ispravka se ovjerava potpisom radnika koji je ispravku izvršio i peĉatom pravnog lica odnosno samostalne zanatske radnje, uz naznaku datuma kada je ispravka izvršena.(4)Evidencija o popravljenom ,prepravljenom i onesposobljenom oruţju vodi se odvojeno za svaku kalendarsku godinu. Po isteku kalendarske godine evidencija se zakljuĉuje sa posljednjim rednim brojem upisa za proteklu godinu (na primjer, “za 2017. godinu zakljuĉeno sa rednim brojem upisa 30“). Uz zakljuĉenje se stavlja datum zakljuĉenja i ovjerava se potpisom ovlaštenog radnika i peĉatom pravne osobe, odnosno samostalne zanatske radnje.(5)Ako se sa upisima nastavlja u istoj knjizi, pri vrhu naredne stranice ispisuje se nova, tekuća, kalendarska godina i sa upisima se poĉinje od rednog broja “1“.Ĉlanak 5.(Vremenski period ĉuvanja evidencije)Popunjena knjiga Evidencije o popravljenom i prepravljenom oruţju ĉuva se najmanje pet godina od posljednjeg upisa u evidenciju.DIO TREĆI –PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEĈlanak 6.(Rok za ustrojavanje evidencije)Pravne osobe i samostalne zanatske radnje koje se bave popravljanjem, prepravljanjem i onesposobljavanjem oruţja u skladu sa Zakonom o oruţju i streljivu duţni su uspostaviti evidenciju propisanu ovim Pravilnikom, u roku od 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.Ĉlanak 7.(Prestanak vaţenja ranijeg propisa)Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o naĉinu voĊenja evidencije o popravljenom i prepravljenom oruţju i o obrascima i sadrţaju obrazaca za voĊenje evidencije («Narodne novine Ţupanije Posavske, broj: 1/2010).Ĉlanak 8.(Stupanje na snagu)Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Ţupanije Posavs
Pravilnik o onesposobljavanju i uništenju oružja i streljiva Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 07/19 14.08.2019 oružje PRAVILNIKo onesposobljavanju i uništenju oruţja i streljivaĈlanak 1.(Predmet Pravilnika)Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i naĉin onesposobljavanja i uništenja vatrenog oruţja i streljiva kojeg provode pravne osobe ili obrtnici koji imaju odobrenje nadleţnog organa za obavljanje djelatnosti popravljanja, prepravljanja i onesposobljavanja oruţja, obrazac i sadrţaj obrasca potvrde o onesposobljenom oruţju i evidencije onesposobljenog oruţja i uništenog oruţja i streljiva, te druga pitanja od znaĉaja za postupanje s oruţjem i streljivom.Ĉlanak 2.(Vrste onesposobljavanja)(1)Vatreno oruţje moţe se onesposobiti trajno .(2)Trajno onesposobljeno vatreno oruţje je oruţje kojem su svi bitni dijelovi : cijev s leţištem za streljivo, cijevni umetak, zatvaraĉ, navlaka, rukohvat s mehanizmom za okidanje te bubanj kod revolvera onesposobljeni tako da je onemogućeno njihovo uklanjanje, zamjena ili modificiranje na naĉin koji bi omogućio ponovno osposobljavanje takvog vatrenog oruţja.Ĉlanak 3.(Potvrda o onesposobljenosti )(1)Trajno onesposobljeno vatreno oruţje na sebi mora sadrţavati vidljivi podatak izvršene radnje onesposobljavanja, te datum i naziv pravne osobe ili obrtnika koje je provelo postupak onesposobljavanja.(2)Podaci iz stavka (1) ovoga ĉlanka, na trajno onesposobljenom vatrenom oruţju moraju biti utisnuti ili ugravirani, na pogodnom mjestu, na metalnom dijelu oruţja.(3)Pravna osoba ili obrtnik za trajno onesposobljeno oruţje izdaje potvrdu o onesposobljavanju oruţja na obrascu broj 1.(4)Izgled i sadrţaj obrasca broj 1 tiskan je uz ovaj Pravilnik i ĉini njegov sastavni dio.R.b.Datum prijema oruţja radi popravke-prepravke ili onesposobljavanjaIme i prezime/naziv pravne osobeJMB/IDPrebivalište/ sjedište i adresa posjednikaoruţjaRegistarski broj isprave o oruţju i naziv PS koja ga je izdalaPodaci o oruţjuU čemu se sastoji popravka-prepravka ilionesposobljavanje oruţjaDatum preuzimanja oruţja sa potpisom osobekoja je preuzela oruţje i serijskim brojem osobne karte, te nazivom PS koja je izdala osobnu kartuPrimjedbaVrstaMarkaKalibar Tvornički broj Stranica | 328NARODNE NOVINE Županije Posavske14.08.2019. Broj 7Ĉlanak 4.(Postupak trajnog onesposobljavanja)(1)Vatreno oruţje se trajno onesposobljuje, pri ĉemu gubi svojstva vatrenog oruţja, prema sljedećem postupku:a)leţište streljiva mora biti trajno izmijenjeno, tako da nije moguće punjenje oruţja streljivom;b)na prvoj trećini cijevi oruţja (u smjeru od leţišta streljiva) mora biti izvedeno najmanje 6 provrta u veliĉini kalibra ili tome odgovarajuće izmjere ispred kojih cijev mora biti trajno zatvorena kaljenim ĉeliĉnim zatikom u veliĉini kalibra ili pak cijev mora biti prosjeĉena ("šlicana") po cijeloj svojoj duţini, poĉevši neposredno ispred leţišta streljiva sve do ušća cijevi. Prorez ne smije biti uţi od 4 mm;c)ukoliko se radi o oruţju kod kojeg se cijev moţe zamijeniti bez uporabe alata, cijev takvog oruţja mora biti ĉvrsto i trajno povezana sa kućištem;d)zatvaraĉ mora biti trajno onesposobljen na naĉin da strana koja gleda prema cijevi, poĉevši od jednog ruba bude skošena pod kutom od 45 stupnjeva tako da su odsjeĉeni ĉelo zatvaraĉa i zub izvlakaĉa, provrt krozkoji prolazi udarna igla mora biti zavaren. Kod zatvaraĉa koji se moţe rastaviti mora se zavarivanjem ili odsijecanjem osigurati da nije moguće nadomjestiti originalnu glavu zatvaraĉa;e)kućište oruţja koje raspolaţe s izmjenjivim cijevima mora se onesposobiti zavarivanjem ĉeliĉnih dijelova u podruĉju prednjeg ili straţnjeg leţišta odnosno prihvata cijevi, a isto tako treba izmijeniti sustav bravljenja na naĉin da se cijevi više ne mogu umetati te da se zatvaraĉ više ne moţe dovesti u krajnji prednji i straţnji poloţaj;f)revolverski bubnjevi za streljivo trajno se onesposobljavaju na naĉin da se svaka pojedina komora trajno zatvori kaljenim ĉeliĉnim zatikom u veliĉini kalibra revolvera;g)postojeći sustav za dovoĊenje redenika za streljivo mora se trajno onesposobiti zavarivanjem pokretnih dijelova;h)postojeći spremnik mora biti zavaren za kućište oruţja, a ukoliko oruţju nedostaje spremnik, utvrĊivaĉ spremnika treba onesposobiti zavarivanjem.(2)Sve trajne izmjene na bitnim dijelovima oruţja treba izvršiti tako da ih se upotrebom alata ne moţe vratiti u prvobitno stanje, niti da se iz tako onesposobljenog vatrenog oruţja moţe ispaljivati streljivo.Ĉlanak 5.(Uništenje oruţja)(1)Oruţje se potpuno uništava tako da se izreţe na dijelove plamenikom aparata za autogeno zavarivanje na presjecima zatvaraĉa navlake, leţišta naboja, odnosno baterije kod revolvera, a preostali dijelovi se uništavaju udarcem ĉekića.(2)Oruţje iz stavka (1) ovoga ĉlanka moţe se uništiti i na drugi naĉin tako da nastupi trajna deformacija svih dijelova.(3)Veće koliĉine oruţja iz stavka (1) ovoga ĉlanka uništavaju se u pogonima tvrtki za promet sekundarnim sirovinama pomoću valjka stroja za rezanje metala i hidrauliĉne preše, odnosno ubacivanjem u peć za taljenje.Ĉlanak 6.(Uništenje streljiva)Streljivo za vatreno oruţje kao eksplozivna materija uništava se detonacijom, sagorijevanje m ili drugim postupcima industrijske prerade koji je dovode u stanje trajne i potpune bezopasnosti i neškodljivosti za ţivot i zdravlje ljudi i imovine ili na drugi odgovarajući naĉin na odreĊenim mjestima, koji udovoljavaju sigurnosno -tehniĉkim uvjetima.Ĉlanak 7.(Postupanje s oduzetim oruţjem i streljivom)(1)Naĉin postupanja s oduzetim oruţjem i streljivom provodi nadleţno tijelo (u daljnjem tekstu-Povjerenstvo) iz ĉlanka 45. Stavak (6) Zakona o oruţju i streljivu ( Narodne novine Ţupanije Posavske broj 4/18) koje na prijedlog policijskog komesara imenuje ministar unutarnjih poslova Ţupanije Posavske, i to u:a)upravnom postupku kada vlasnik predlaţe da se oruţje preda policijskom tijelu u vlasništvo ili da se uništi,b)prekršajnom postupku ic)kaznenom postupku.(2)Povjerenstvo iz stavka (1) ovog ĉlanka postupa sukladno odluci suda i/ili Ministarstva , a o uĉinjenom saĉinjava zapisnik i fotodokumentaciju.(3)Tehniĉku pomoć Povjerenstvu pruţaju mjerodavne ustrojbene jedinice Ministarstva i Uprave policije u sastavu Ministarstva. Broj 7 14.08.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 329(4)Oruţje i streljivo koje je u posjedu Ministarstva, a za koje je u pravomoćno okonĉanom upravnom, prekršajnom ili kaznenom postupku naloţeno da se uništi, predaje se pravnoj osobi ili obrtniku registriranoj za obavljanje djelatnosti , i isto se uništava u nazoĉnosti Povjerenstva, o ĉemu Ministarstvo s pravnom osobom ili obrtnikom sklapa ugovor.(5)Sukladno ĉlanku 65. Zakona o oruţju i streljivu, s predanim oruţjem i streljivom Povjerenstvo iz stavka (1) ovog ĉlanka moţe odluĉiti sljedeće:a)da se oruţje i streljivo preda u fond naoruţanja policije,b)uništi.(6)Sa sluţbenim oruţjem i streljivom Ministarstva koje je zbog dotrajalosti i neispravnosti povuĉeno iz uporabe, Povjerenstvo iz stavka (1) ovog ĉlanka postupa na naĉin propisan u stavku (4) ovog ĉlanka.Ĉlanak 8.(Evidencije)(1)Evidenciju o onesposobljenom oruţju i uništenom oruţju i streljivu vodi pravna osoba ili obrtnik na obrascu broj 2 koja je tvrdo ukoriĉena knjiga formata A4 okrenuta pejzaţno.(2)Izgled i sadrţaj obrasca broj 2 iz stavka (1) ovog ĉlanka tiskan je uz ovaj Pravilnik i ĉini njegov sasta
Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja za promet oružja, bitnih dijelova za oružje i streljiva, uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružjem i streljivom, smještaju i ĉuvanju oružja, vođenju evidencije o nabavljenom oružju, bitnim dijelovima oružja i streljivu, vođenju evidneciju o prometu oružja, bitnih dijelova oružja i streljiva i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija Posovskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 07/19 14.08.2019 oružje PRAVILNIKO POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PROMET ORUŢJA , BITNIH DIJELOVA ZA ORUŢJE I STRELJIVA, UVJETIMA ZA UREĐENJE POSLOVNIH PROSTORIJA ZA PROMET ORUŢJEM I STRELJIVOM, SMJEŠTAJU I ĈUVANJU ORUŢJA, VOĐENJU EVIDENCIJE O NABAVLJENOM ORUŢJU, BITNIM DIJELOVIMA ORUŢJA I STRELJIVU, VOĐENJU EVIDNECIJU O PROMETU ORUŢJA, BITNIH DIJELOVA ORUŢJA I STRELJIVA I OBRASCIMA I SADRŢAJU OBRAZACA ZA VOĐENJE TIH EVIDENCIJADIO PRVI –OPĆE ODREDBEĈlanak 1.(Predmet)(1) Ovim Pravilnikom propisuju se: postupak izdavanja odobrenja za promet oruţjem bitnim dijelovima oruţja( u daljnjem tekstu –dijelova oruţja) i streljivom i uvjeti za ureĊenje poslovnih prostorija za promet oruţjem i streljivom, pravila smještaja i ĉuvanja oruţja i streljiva, naĉin voĊenja evidencija o nabavljenom oruţju i streljivu u ţupanijskim tijelima uprave i drugim pravnim osobama, koji nabavljaju i drţe oruţje i streljivo po odredbama Zakona o oruţju i streljivu Ţupanije Posavske, te pravila voĊenja evidencija o prometu oruţja, dijelova oruţja i streljiva u pravnim osobama koje se bave prometom oruţja, dijelova oruţja i streljiva, o obrascima i sadrţaju obrazaca za voĊenje tih evidencija.(2) Odredbe ovog Pravilnika, koje se odnose na pravila smještaja i ĉuvanja oruţja istreljiva i naĉin voĊenja evidencija o nabavljenom oruţju i streljivu, ne primjenjuju se na ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe za koje se posebnim zakonom ili propisima donesenim na osnovu Zakona regulirana navedena pitanja.DIO DRUGI –POSTUPAK ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMET ORUŢJA, DIJELOVA ORUŢJA I STRELJIVAĈlanak 2.Gospodarska društva za promet oruţja, dijelova oruţja i streljiva mogu osnovati pravne osobe pod uvjetima utvrĊenim zakonom koji zaobavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.Ĉlanak 3.Odobrenje za obavljanje prometa oruţja, dijelova oruţja i streljiva izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova na temelju pismenom zahtjeva pravne osobe. Zahtjev za izdavanje odobrenja za promet oruţja i streljiva podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova putem policijske stanice mjerodavne prema sjedištu gospodarskog društva.Uz zahtjev osnivaĉ gospodarskog društva treba priloţiti:1)popis osnivaĉa gospodarskog društva i osobama zaduţenih za voĊenje gospodarskog društva;2)popis djelatnika koji će obavljati poslove prometa oruţja i streljiva (u daljem tekstu: djelatnici);3)izvadak iz MKR za osnivaĉa gospodarskog društva i za djelatnike;4)uvjerenje da se protiv osnivaĉa gospodarskog društva i djelatnika ne vodi kaznenih postupak pred općinskim i ţupanijskim Sudom;5)uvjerenje o prekršajnoj nekaţnjivosti za osnivaĉa i djelatnike i o nevoĊenju prekršajnog postupka za prekršaj koji bi ukazivao na to da bi oruţje moglo biti zlouporabljeno;6)uvjerenje da gospodarskog društvo ima pravo vlasništva ili pravo na korištenje poslovnih prostorija u kojima će se obavljati promet oruţja i streljiva;7)uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za osobe iz toĉke 1 i 2 ovog ĉlanka;8)uvjerenje o struĉnoj osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima u trgovinskom prometu i uskladištenju za osobe iz toĉke 1 i 2 ovog ĉlanka.Ĉlanak 4.Zahtjev za izdavanje odobrenja nadleţno tijelo moţe odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva nema registriranu djelatnost i sjedište na teritoriji Ţupanije Posavske.Ĉlanak 5.Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa oruţja, dijelova oruţja i streljiva će se odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o oruţju i streljivu („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj: 4/18). Broj 7 14.08.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 357Ĉlanak 6.Pribavljanje oruţja, dijelova oruţja i streljiva radi stavljanja u promet vrši se na temelju odobrenja dobivenog u policijskoj stanici na ĉijem podruĉju je sjedište gospodarskog društva. Po izvršenom pribavljanju oruţja, dijelova oruţja i streljiva gospodarsko društvo je duţno izvijestiti policijsku stanicu koja je izdala odobrenje, u roku od 24 sata od nabavke sa naznakom vrste i koliĉine pribavljenog oruţja i streljiva.Ukoliko gospodarsko društvo ima prodavaonice oruţja i streljiva na podruĉju više općina, o izvršenom nabavci i opskrbi tih prodavaonica gospodarsko društvo je duţno izvijestiti policijsku stanicu na ĉijem podruĉju ima prodavaonicu u roku od 24 sata od dopreme oruţja i streljiva.Ĉlanak 7.Prostorne i tehniĉke uvjete propisane ovim Pravilnikom kao i posjedovanje svih evidencija, utvrĊuje struĉno povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova koje imenuje ministar.O utvrĊenom ĉinjeniĉnom stanju povjerenstvo iz stavka 1. ovog ĉlanka sastavljazapisnik u 3 primjerka od kojih jedan predaje korisniku poslovnih prostorija, jedan ostavlja u svoju arhivu a jedan dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova.Zapisnik iz stavka (2) ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 1.Ĉlanak 8.Ako povjerenstvo iz ĉlanka 7. Stavak (1) ovog Pravilnika utvrdi da poslovne prostorije ne udovoljavaju svim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, takav nalaz će se navesti u zapisnik i odrediti rok za otklanjanje nedostataka, koji ne moţe biti dulji od 30 dana.Ako u predviĊenom roku nedostatak ne bude otklonjen, Ministarstvo unutarnjih poslova svojim rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za promet oruţja i streljiva.Ĉlanak 9.Odobrenje za obavljanje prometa oruţja i streljiva prestaje vaţiti ukoliko promet oruţja i streljiva nije zapoĉet u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja ili ukoliko se ta djelatnost nije obavljala neprekidno u roku od 6 mjeseci.Ĉlanak 10.Ukoliko tijekom obavljanja prometa oruţja, dijelova oruţja i streljiva nastupe okolnosti koje iskljuĉuju dobivanja odobrenja za bavljenje prometa oruţja i streljiva, vlasnik gospodarskog društva duţan je prestati sa prometom do otklanjanja navedenih okolnosti.Ĉlanak 11.O zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa oruţja i streljiva odluĉuje ministar unutarnjih poslova.DIO TREĆI –POSEBNI UVJETI ZA UREĐENJE POSLOVNIH PROSTORIJA ZAPROMET ORUŢJA I STRELJIVAĈlanak 12.Oruţje i streljivo koje je nabavljeno radi prodaje ĉuvaju se u priruĉnom skladištu a mogu se ĉuvati i u prodajnom prostoru pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. Poslovne prostorije koje se sastoje od priruĉnog skladišta i prodajnog prostora moraju ĉiniti jedinstvenu graĊevinsku cjelinu.Skladišta u kojima se obavlja promet oruţja i streljiva na veliko kao i skladišta oruţja i streljiva koja su izmještena od prodajnog prostora moraju ispunjavati uvjete koji su zakonom odnosno propisima donesenim na temelju zakona propisani za smještaj i ĉuvanju eksplozivnih tvari. Ĉlanak 13.Priruĉno skladište oruţja i streljiva mora ispunjavati slijedeće uvjere:1)da je izgraĊeno od negorivih materijala minimalne vatrootpornosti zidova od 2 sata, stropova i podova od 1,5 sati, a otvora 1 sat;2)da su prozori, ako postoje, zaštićeni pokretnom metalnom mreţom debljine alki najmanje 5 mm ili fiksnim rešetkama najmanje debljine šipki 10 mm;3)da za smještaj oruţja i streljiva postoji metalni ormar odgovarajuće veliĉine s bravom koji je uĉvršćen za pod ili zid prostorije u kojoj se nalazi. Negorivim materijalom u smislu odredaba ovog Pravilnika smatraju se opeka, beton, kamen i sliĉno.Ĉlanak 14.Grijanje priruĉnog skladišta smije se obavljati samo ureĊajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana, tako da temperatura vanjske površine ureĊaja ne prelazi 120 stupnjeva celzija. Stranica | 358NARODNE NOVINE Županije Posavske14.08.2019. Broj 7Ĉlanak 15.Elektriĉna instalacija umjetnog osvjetljenja priruĉnog skladišta mora se izvesti u stupnju zaštite IP-54 prema vaţećim standardnim.Ukljuĉivanje rasvjete mora se izvesti i izvan priruĉnog skladišta.Nije dopušteno osvjetljavanje poslovnih prostorija s otvorenim plamenom.Ĉlanak 16.Oruţje i streljivo mogu se ĉuvati i u prodajnom prostoru koji nema priruĉno skladište ukoliko su ispunjeni slijedeći uvjeti:1)da se u prodajnom prostoru nalazi jedan aparat za poĉetno gašenje poţara tipa S-12 ili dva aparata tipa S-6;2)da je prodajni prostor izgraĊen od negorivog materijala u smislu stavka 2. ĉlanka 13. ovog Pravilnika;3)da je prodajni prostor odijeljen od ostalih dijelova objekta protupoţarnim konstrukcijama vatrootpornosti zidova od 2 sata a stropovi i podovi od 1,5 sati;4)da otvori (vrata i drugo) na granicama poţarnog sektora imaju vatrootpornost u trajanju od 1 sata osim izloga i vrata u sklopu izloga;5)da se u prodajnom prostoru nalazi metalni ormar za smještaj oruţja i streljiva instaliran u skladu sa odredbom toĉke 3. stavka 1. ĉlanka 13. ovog Pravilnika.Ĉlanak 17.Izlazi i ulazi u prodajni prostor moraju biti osvijetljeni od prvog sumraka do jutarnjeg dnevnog svjetla izvorom svjetla koji je smještenunutar poslovnih prostorija.Ĉlanak 18.Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni pokretnom metalnom mreţom debljine alki od najmanje 5 mm ili okvirom s rešetkama od punog ţeljeza promjera šipki od najmanje 10 mm. Pri tome najveći razmak izmeĊu okomitih šipki moţe biti do 100 mm, a izmeĊu vodoravnog metalnog ukrućenja do 300 mm.Metalna mreţa, odnosno okvir s rešetkama moraju biti jednim krajem fiksirani za vanjsku stjenku objekta u kojem je smještena poslovna prostorija, a drugi kraj morabiti zakljuĉan s dvije brave. Ĉlanak 19.Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni metalnom mreţom, odnosno okvirom s rešetkama neprekidno od završetka radnog vremena do poĉetka idućeg radnog dana kao i za vrijeme privremene odsutnosti prodavaoca iz poslovne prostorije. Ĉlanak 20.Ulaz u prodajnu prostoriju koja nema izlog kao i ostali ulazi u poslovne prostorije moraju biti zaštićeni metalnim vratima ili na naĉin propisan ĉlankom 18. ovog Pravilnika. Ĉlanak 21.Oruţje i streljivo mogu se izlagati u poslovnim prostorijama samo tijekom radnog vremena. Izvan radnog vremena oruţje i streljivo moraju se ĉuvati u zakljuĉanim metalnim ormarima.Puške se mogu ĉuvati u poslovnim prostorijama i izvan metalnih ormara ako su povezane ĉeliĉnim uţetom ili lancem koji je provuĉen kroz branike obaraĉa. Ĉeliĉno uţe ili lanac moraju biti priĉvršćeni na fiksnu podlogu (zid, pod ili postolje za smještaj oruţaj) i zakljuĉani na oba svoja kraja.Oruţje, dijelovi oruţja i streljivo ne smiju biti izloţeni u prodajnom prostoru na naĉin da su neposredno na dohvat ruke kupca.Ĉlanak 22.Pravilnost ĉuvanja oruţja i streljiva i voĊenja propisanih evidencija utvrĊuje Povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova najmanje jedanput godišnje i o tome saĉinjava zapisnik iz ĉlanka 7. Stavak (3) ovog Pravilnika u 3 primjerka od kojih jedan predaje vlasniku gospodarskog društva, jedan ostavlja u svoju arhivu a treći dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova.Ĉlanak 23.Pravne osobe koje su registrirane za djelatnost prometa oruţja i streljiva prije stupanja na snagu ovog Pravilnika moraju urediti svoje poslovne prostorije u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 3 mjeseca, raĉunajući od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.DIO ĈETVRTI –SMJEŠTAJ IĈUVANJE ORUŢJA I VOĐENJE EVIDENCIJAĈlanak 24.Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe iz ĉlanka 1. ovog Pravilnika duţni su da smještaju i ĉuvaju oruţje i streljivo u prostoriji koja je osigurana od poţara, kraĊe, pristupa neovlaštenih osoba i svake druge opisnosti i zlouporabe. Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe duţni su da odrede osobu koja se posebno stara o Broj 7 14.08.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 359izdavanju, preuzimanju i ĉuvanju oruţja i streljiva kao i voĊenju evidencije o oruţju i streljivu koji se izdaju na korištenje njihovim djelatnicima odnosno ĉlanovima.Ĉlanak 25.Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe obvezni su voditi Evidenciju o nabavljanom oruţju.Evidencija o nabavljenom oruţju treba da za svako pojedino oruţje sadrţi slijedeće podatke: redni broj, datum nabavljanja oruţja, podaci o oruţju i to: vrsta, marka, tvorniĉki broj i kalibar, naziv mjerodavne policijske stanice i broj i datum odobrenja za nabavku oruţja, podaci gdje se oruţje nalazi i primjedba.Evidencija o nabavljenom oruţju iz stavka 2. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 2.Ĉlanak 26.Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe obvezne su voditi Evidenciju o nabavljenom streljivu.Evidencija o nabavljenom streljivu treba da sadrţi slijedeće podatke: redni broj, datum nabavljanja streljiva; naziv mjerodavne policijske stanice i broj i datum odobrenja za nabavu streljiva; podaci o streljivu i to: vrsta, kalibar i broj ili koliĉina; razduţenje –podaci o naĉinu raspolaganja i primjedba. Evidencija o nabavljenom streljivu iz stavka 2. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 3.Ĉlanak 27.Pravne osobe koje se bave prometom oruţja i streljiva vode o tome evidencije i to:a)evidenciju o nabavljenom oruţju , dijelovima oruţja , streljivu i komponentama streljivab)evidenciju o prodanom oruţju c)evidenciju o prodanim dijelovima oruţja;d)evidenciju o prodanom streljivu i komponentama streljiva ie)evidenciju o oruţju i streljivu primljenom na ĉuvanje.Evidencije iz stavka 1. ovog ĉlanka vode se u obliku knjige, koja mora biti tvrdo ukoriĉena i sa brojĉano oznaĉenim stranicama. Na poĉetku knjige mjerodavna policijska stanica ovjerava broj stranica. Ova ovjera mora se izvršiti prije poĉetka upisivanja u evidenciju.Pravne osobe koje ostvaruju veliki promet, mogu Evidenciju o nabavljenom oruţju i Evidenciju o nabavljenom streljivu i komponentama streljiva vodi u odvojenim knjigama. Upis u evidencije vrši se ĉitko i uredno. Ispravke u evidencijama vrši se na taj naĉin, što se pogrešna upisana rijeĉ precrta tako da ostane ĉitljiva, a ispravnarijeĉ ispisuje se iznad precrtane rijeĉi. Ispravka se ovjerava potpisom djelatnika koji je ispravku izvršio i peĉatom pravne osobe, uz naznaku datuma kada je ispravka izvršena. Ĉlanak 28.U evidenciju o nabavljenom oruţju , bitnim dijelovima oruţja , streljivu i komponentama streljiva upisuju se slijedeći podaci: redi broj; od koga je nabavljeno oruţje , dijelovi oruţja, streljivo i komponente streljiva; datum prijema i broj dostavnice; podaci o oruţju i dijelovima oruţja (vrsta, marka, tvorniĉki broj, kalibar i koliĉina); podaci o streljivu i komponentama streljiva (vrsta, kalibar, broj i koliĉina) i primjedba.Evidencija iz stavka 1. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 4.Ĉlanak 29.U evidenciju o prodanom oruţju i bitnim dijelovima oruţja upisuju se slijedeći podaci: redni broj; datum prodaje oruţja ili dijelova za oruţje; prezime i ime –naziv kupca, adresa prebivališta, odnosno sjedišta kupca; podaci o oruţju ili dijelovima za oruţje (vrsta, marka, kalibar i tvorniĉki broj); naziv policijske stanice koja izdala odobrenje za nabavu oruţja ili dijelova za oruţje i broj i datum odobrenja za nabavku; serijski broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice osobe kupca oruţja ili dijelova za oruţje i primjedba. Evidencija o prodanom oruţju iz stavka 1. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 5. a evidencija o prodanim bitnim dijelovima oruţja vodi se na obrascu broj 8.Ĉlanak 30.U evidenciju o prodanom streljivu i komponentama streljiva upisuje se slijedeći podaci: redni broj; datum prodaje streljiva ili komponenti streljiva; prezime i ime –naziv kupca; adresa prebivališta odnosno sjedišta kupca; podaci o streljivu ili komponentama streljiva (vrsta, kalibar, broj ili koliĉina); registarski broj oruţnog lista –odobrenja za drţanje i naziv policijske stanicekoja ga je izdala; serijski broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice kupca streljiva ili komponenti streljiva i primjedba. Evidencija iz stavka 1. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 6. Ĉlanak 31.U evidenciju o oruţju i streljivu primljeni na ĉuvanje upisuje se slijedeći podaci: redni broj; Stranica | 360NARODNE NOVINE Županije Posavske14.08.2019. Broj 7prezime i ime –odnosno naziv ţupanijskog tijela uprave i druge pravne osobe i adresa prebivališta odnosno sjedišta; datum predaje -prijema oruţja, podaci o oruţju (vrsta, marka, kalibar i tvorniĉki broj); podaci o streljivu (vrsta, kalibar, broj ili koliĉina); registarski broj oruţnog lista –odobrenja za drţanje i naziv policijske stanice koja ga je izdala; serijski broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice osoba koja predaje oruţje, odnosno streljivo na ĉuvanjei primjedba.Evidencija iz stavka 1. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 7. Ĉlanak 32.Evidencije iz ĉlanka 25. do 31. ovog Pravilnika vode se odvojeno za svaku kalendarsku godinu. Po isteku kalendarske godine evidencije se zakljuĉuju sa posljednjimrednim brojem upisa za proteklu godinu i zakljuĉenje se ovjerava potpisom ovlaštenog djelatnika i peĉatom ţupanijskog tijela uprave ili druge pravne osobe. Ako se sa upisima nastavlja u istoj knjizi, pri vrhu stranice upisuje se nova tekuća kalendarska godina i sa upisima se poĉinje od rednog broja 1. Ĉlanak 33.Knjige evidencija propisanih ovim Pravilnikom ĉuvaju se najmanje 5 godina od dana posljednjeg upisa u tim knjigama. DIO PETI –PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBEĈlanak 34.Za voĊenje evidencija propisanih ovim Pravilnikom ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe koristit će obrasce od broja 2 do broja 8 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.Ĉlanak 35.Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe koje smještaju i ĉuvaju oruţje i streljivo i pravne osobe koje vrše promet oruţja, dijelova za oruţje i streljiva u skladu sa Zakonom o oruţju i streljivu Ţupanije Posavske, duţni su ustrojiti evidencije propisane ovim Pravilnikom u roku od 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.Ĉlanak 36.Gramatiĉka terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva ukljuĉivanje oba spola. Ĉlanak 37.Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o postupku izdavanja odobrenja za promet oruţja i streljiva, uvjetima za ureĊenje poslovnihprostorija za promet oruţjem i streljivom, smještaju i ĉuvanju oruţja, voĊenju evidencije o nabavljenom oruţju i streljivu, voĊenju evidencije o prometu oruţja i streljiva i obrascima i sadrţaju obrazaca za voĊenje tih evidencija („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 1/2010). Ĉlanak 38.Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavs
Pravilnik o kontroli naplate potraživanja BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 11/19 05.08.2019 pravilnik,naplata potraživanja,bpk Broj 11 – strana 1602 de“, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i na temelju članka 8. Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 38/16), a sukladno Standardima interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 75/16), općinski načelnik, d o n o s i: P R A V I L N I K O KONTROLI NAPLATE POTRAŽIVANJA Članak 1. (Vrsta potraživanja) Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupci naplate potraživanja po temelju ugovora/rješenja o zakupu zemljišta, korištenju javnih površina, zakupu poslovnih prostora, stanova i rente. Članak 2. (Knjiženje) Knjiženje izdanih faktura po temelju rješenja i ugovora za potraživanje iz članka 1. i izvod depozitnog računa na kome su evidentirane uplate moraju biti sukladni računovodstvenim principima. Naplata potraživanja mora biti evidentirana na kartici kupca, kao i na proračunskim pozicijama prihoda utvrđenim u Proračunu Općine. Članak 3. (Pračenje naplate) Kontrola naplate potraživanja iz 05. august/kolovoz 2019. članka 1. vrši se po isteku mjeseca, odnosno po isteku ugovorom/rješenjem ugovorenog roka za plaćanje. Članak 4. (Izdavanje opomena) Ukoliko dužnik zakasni sa izvršenjem svoje novčane obveze uzastopno dva mjeseca, sa računom za sljedeći mjesec mu se upućuje opomena da u primjerenom roku (8 dana) izvrši svoje ukupne dospjele neizmirene obveze. Ako se dužnik oglasi na prvu opomenu i ne izmiri svoja dospijela dugovanja u zadanom roku, upućuje mu se opomena pred tužbu. Članak 5. (Poduzimanje mjera za naplatu) Ukoliko dužnik ni poslije druge opomene ne izvrši svoje dospjele neizmirene obveze, predmet se uz dopis o dosadašnjim preduzetim radnjama za naplatu potraživanja, preslikom ugovora i validnim knjigovodstvenim dokumentima (financijska kartica) dostavlja Općinskom pravobraniteljstvu, u cilju poduzimanja zakonom predviđenih mjera za naplatu potraživanja. Članak 6. (Naplata rente) Kontrola naplate potraživanja po temelju rente, za koju je potpisan ugovor o obročnom plaćanju i za koju je dužnik kao garanciju za naplatu potraživanja priložio mjenicu, vrši se na taj način da se prati i kontrolira uplata rata, sukladno dospijeću istih utvrđenim ugovoru. Ako dužnik ne uplati dospijelu 05. august/kolovoz 2019. Broj 11 – strana 1603 ratu u predviđenom roku, upućuje mu se usmena opomena da u najkraćem mogućem roku (tri dana) izvrši uplatu dospijele rate. Ukoliko dužnik u datom roku ne izmiri dospijelu obvezu, aktivira se i podnosi na naplatu mjenica na ukupan iznos preostalog duga. Članak 7. (Izvještavanje) Općinska služba za gopodarstvo, proračun i financije će periodično (svaka tri mjeseca) izvještavati općinske službe nadležne za iznajmljivanje i dodijelu na korištenje zemljišta i poslovnih prostora, stanova i zaključivanje ugovora o obročnom plaćanju rente, o stanju naplate potraživanja po zaključenim ugovorima i izdatim rješenjima. Članak 8. (Odgovornost) Za kontrolu naplate potraživanja i poduzimanje navedenih radnji u cilju naplate potraživanja, odgovorna je Služba za gospodarstvo, proračun i financije, odnosno viši referent za materijalno i financijsko knjigovodstvo-blagajnik u okviru Službe. Članak 9. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”. Broj:01-14-5-249/19 Općinski načelnik 02.07.2019.godine Asim Zec,v.r. P r a č a .......................................................... K A Z A L O 389 Odluka o razrješenju člana Komisije za privredu i ekonomsku politiku Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde........................................................................... 1345 390 Odluka o izmjenama O dluke o i zboru S talnih i p ovremenih r adnih t ijela S kupštine B osansko- podrinjskog kantona Goražde................................................................................................... 1345 391 Odlukia o imenovanju članova Nezavisnog odbora....................................................................... 1346 392 Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde... 1346 393 Odluka o izmjeni Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganiziranih i spontanih mirnih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.......... 1347 394 Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JUMSŠ „Enver Pozderović” Goražde................. 1347 395 Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JUMSŠ „Enver Pozderović”................................ 1348 396 Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JUSSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde................................................................................................................................................... 1349 397 Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JUSSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.................................................................................................................................................. 1349 398 Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JUOŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići............................................................................................... 1350 399 Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje okončane situacije za izvedene radove na modernizaciji dijela regionalnog puta R 448 kroz ulicu Višegradska........................................... 1350 400 Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje okončane situacije za izvedene radove na modernizaciji ulice Meha Drljevića i dijela ulice Višegradska....................................................... 1351
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izviđači da bi dobili licencu za obavljanje djelatnosti građenja BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 09/19 19.07.2019 SN BPK 07/17, SN BPK 06/15, SN BPK 16/13, SN BPK 04/13, SN BPK 08/10, SN BPK 04/10, SN BPK 04/10, SN BPK 15/09 pravilnik,bpk,građenje,licenca 19. јун/липањ 2019. ства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињ- ског кантона Горажде – Намјенска сре- дства Кантоналног стамбеног фонда, са економског кода број: 613700 –Из- даци за текуће одржавање. Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу дан- ом њене објаве на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босан- ско-подрињског кантона Горажде”. Број:03–14-705/19 П Р Е М И Ј Е Р 11.06.2019.године Аида Обућа,с.р. Г о р а ж д е 334 На основу члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско- подрињског кантона Горажде“, број: 8/15), Влада Босанско-подрињског ка- нтона Горажде, на 7. редовној сједни- ци, одржаној дана 11.06.2019. године, д о н о с и : О Д Л У К У о давању сагласности Члан 1. Овом се Одлуком даје сагласно- ст на Правилник о измјенама Правил- ника о дефинисању минималних кад- ровских и материјално-техничких усл- ова које морају испуњавати извођачи да би добили лиценцу за обављање дј- елатности грађења. Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу дан- Број 9 – страна 1269 ом објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се об- јави у „Службеним новинама Босан- ско-подрињског кантона Горажде“. Број:03–27-704/19 П Р Е М И Ј Е Р 11.06.2019.године Аида Обућа,с.р. Г о р а ж д е 335 На основу члана 66. Закона о организацији органа управе у Федера- цији БиХ („Службене новине Федера- ције БиХ“, број: 35/05) и члана 96. став 2. Закона о просторном уређењу и гр- ађењу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско- подрињског кантона Горажде“, број: 15/09; 4/13 - Пречишћени текст, 16/13; 6/15 и 7/17), министар за урбанизам, просторно уређење и заштиту околи- не, у з п ретходну сагласност Владе Бо- санско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и: П Р А В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ДЕФИНИСАЊУ МИНИМАЛНИХ КАДРОВСКИХ И МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ИЗВОЂАЧИ ДА БИ ДОБИЛИ ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАЂЕЊА Члан 1. У члану 3. став (2) Правилника о дефинисању минималних кадровск- их и материјално-техничких услова које морају испуњавати извођачи да би добили лиценцу за обављање дје- латности грађења (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Гораж- Број 9 – страна 1270 19. јун/липањ 2019. де”, број: 4/10 и 8/10), врше се сљедеће измјене: - у алинеји 3. ријечи “осам лица” замјењују се ријечима: “шест лица”; - у алинеји 4. ријечи “осам лица” замјењују се са ријечима: “шест лица”; - у а линеји 5 . р ијечи “ пет л ица” замјењују се са ријечима: “чети- ри лица”; - алинеја 6. мијења се и гласи: “укупан број радника не може бити мањи од 20, с тим да највише 50% упослених лица може бити ангажова- но путем уговора о дугорочној сарад- њи. Л ица и з а линеја 1 . и 2 . о вог с тава не могу бити ангажована путем угово- ра о дугорочној сарадњи, односно мо- рају бити стално запослена у правном лицу које тражи лиценцу.” Члан 2. У члану 5. став (2) Правилника алинеја 1. се мијења и гласи: “за све запослене раднике одно- сно раднике ангажоване путем угово- ра о дугорочној сарадњи табеларно приказани подаци о:”. Члан 3. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављен у „Службеним новинама Бо- санско-подрињског кантона Горажде“. Број:09-23-288-4/19 М И Н И С Т А Р 17.06.2019.године Бојан Крунић,с.р. Г о р а ж д е На овај Правилник сагласност је дала Влада Босанско-подрињског ка- нтона Горажде својом Одлуком број: 03-23-704/19 од 11.06.2019. године. ........................................................... С А Д Р Ж А Ј 324 Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.год...... 1109 325 Програм рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину......... 1123 326 Циљеви и политика Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину.......... 1223 327 Одлука о додјели поткровног стана у Горажду на привремено кориштење Куловић Елдину......................................................................................................................... 1259 328 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за подршку развоју непрофи- тних организација Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину на еко- номском коду 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама.............. 1260 328а) Програм утрошка средстава Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за подршку развоју непрофитних организација Босанско-под- рињског кантона Горажде за 2019.годину на економском коду 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама......................................................................... 1260 329 Одлука о давању сагласности за покретање поступка јавне набавке........................ 1265 330 Одлука о одобравању новчаних средстава за обезбјеђивање алтернативног смје- штаја кроз надокнаду за кирију............................................................................................. 1266
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 29/19 18.07.2019 SN KS 21/17, SN KS 42/16, SN KS 30/16, SN KS 17/16 mala privreda
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 29/19 18.07.2019 SN KS 29/18, SN KS 50/15, SN KS 01/11 odluka,firma,reklama,stari grad OP]INA NOVO SARAJEVO Op}inski na~elnik Na osnovu sa ~lanom 50. i ~lanom 146. Statuta Op}ine Novo Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10) i ~lana 26. Odluke o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/19 i "Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/19), donosi se ZAKLJU^AK I Odobrava se isplata sredstava iz Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 500,00 (slovima: petstotina) KM, na ime Kod`aga Amra za finansijsku podr{ku za odlazak na globalno takmi~enje Microsoft Office Speciaist World Championshipu u New Yorku (USA). II Sredstva iz ta~ke I ovog Zaklju~ka, padaju na teret Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu - teku}e rezerve. III Navedena sredstva }e biti upla}ena na transakcijski ra~un broj 3389002590528279 otvoren kod Unicredit Bank, nakon potpisivanja ugovora izme|u Op}ine Novo Sarajevo kao davaoca sredstava i u~enice Kod`aga Amre kao korisnika sredstava. IV Za realizaciju Zaklju~ka zadu`ena je Slu`ba za oblast privrede i finansija Op}ine Novo Sarajevo. V Zaklju~ak }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 16-14-1731/19 02. jula 2019. godine Sarajevo Op}inski na~elnik Ned`ad Kold`o, s. r. Na osnovu sa ~lanom 50. i ~lanom 146. Statuta Op}ine Novo Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10) i ~lana 26. Odluke o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 01/19 i "Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/19), donosi se ZAKLJU^AK I Odobrava se isplata sredstava iz Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 500,00 (slovima: petstotina KM), na ime Tahirovi} Fatih za nabavku sportske opreme na Evropskom juniorskom prvenstvu u plivanju, koje }e se odr`ati u Kazanu - Rusija. II Sredstva iz ta~ke I ovog Zaklju~ka, padaju na teret Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu - teku}e rezerve. III Navedena sredstva }e biti upla}ena na transakcijski ra~un broj 1400740339885185 otvoren kod SBERBANK, nakon potpisivanja ugovora izme|u Op}ine Novo Sarajevo kao davaoca sredstava i Tahirovi} Rabine (majka) kao zastupnika korisnika sredstava. IV Za realizaciju Zaklju~ka zadu`ena je Slu`ba za privredu, bud`et i finansije Op}ine Novo Sarajevo. V Zaklju~ak }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 16-14-1771/19 04. jula 2019. godine Sarajevo Op}inski na~elnik Ned`ad Kold`o, s. r. OP]INA STARI GRAD SARAJEVO Op}insko vije}e Na osnovu ~lana 84. stav 3. Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), ~lana 23. i 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), te ~l. 84. Poslovnika Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/14), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na 29. sjednici odr`anoj dana 27.06.2019. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADR@AJA NA GRA\EVINAMA I FASADAMA I URE\ENJU FASADA NA PODRU^JU OP]INE STARI GRAD SARAJEVO ^lan 1. U Odluci o postavljanju firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/11, 50/15 i 29/18), u ~lanu 1. iza rije~i "ure|aja" dodaje se rije~ "bankomata". ^lan 2. U ~lanu 2. stav (1), iza rije~i "kancelarija" dodaju se rije~i "odnosno naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadle`nog organa, sjedi{te lica, kao i broj ili naziv poslovne jedinice kada se firma isti~e na poslovnoj jedinici" Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Istaknuta firma je oznaka, obilje`je ili natpis na poslovnim i drugim radnim prostorijama, na fasadi gra|evine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te gra|evine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga radnih prostorija, kojim se ozna~ava da odre|eno pravno ili fizi~ko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje." Dosada{nji stav (2) postaje stav (3) i u istom se iza rije~i "prostorije" dodaju rije~i "uklju~uju}i i ulazna vrata i izloge/portale na radnim prostorijama", a iza rije~i "jedan" dodaju se rije~i "pod uslovima iz stava (4) ovog ~lana". Dosada{nji stav (3) postaje stav (4), isti se mijenja i glasi: "(4) Dimenzija istaknute firme ne mo`e biti ve}a od 50 x 70 cm, u protivnom, ista }e se, u smislu ove Odluke, smatrati reklamom, bez obzira {to na radnim prostorijama ne postoji istaknut jo{ jedan istovjetan naziv." Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Pravna i fizi~ka lica obavezna su da, u skladu sa Zakonom, postave firmu na poslovnim prostorijama prije otpo~injanja s radom u istim, te im za navedene radove, u smislu ove Odluke, nije potrebno odobrenje od nadle`ne op}inske slu`be." ^lan 3. ^lan 3. stav (1), dopunjuje se tekstom koji glasi: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 18. jula 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 29 – Strana 25 "Mo`e biti raznih dimenzija i oblika, izra|ena od razli~itih materijala, svjetle}a i nesvjetle}a." Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2), (3) i (4) koji glase: "(2) Reklamnim panoom se smatra definisan panel koji slu`i za reklamiranje firme ili proizvoda, raznih dimenzija i oblika, izra|en od aluminija, plastike, eloksiranih profila i drugih ekolo{ki prihvatljivih materijala.Mo`e biti svjetle}i i nesvjetle}i. (3) Displejem se smatra elektronski ure|aj koji je sastavljen od ravnih panela (LCD ili PDP), medija plejera i sistema distribucije lajtova, koji predstavljaju mre`u prilagodljivih ure|aja koji mogu biti upravljani elektronski ili upotrebom ra~unara, a omogu}avaju brzu izmjenu sadr`aja na ekranu. (4) Reklame i drugi reklamni sadr`aji mogu se postavljati na fasadama gra|evina ili van gabarita te gra|evine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga na gra|evini, te izme|u fasada gra|evina, ukoliko, prema ocjeni nadle`nog organa, za isto postoje prostorne mogu}nosti i ukoliko iste, svojim gabaritom, izgledom i sl., ne naru{avaju kulturnohistorijske i spomeni~ke vrijednosti gra|evine." Dosada{nji stav (2) postaje stav (5). ^lan 4. U ~lanu 4., iza rije~i "antena" dodaju se rije~i "bankomata". ^lan 5. U ~lanu 6., iza rije~i "klima ure|aja" dodaju se rije~i "i bankomata". ^lan 6. U ~lanu 15. stav (1), iza rije~i "tendi" dodaje se rije~ "bankomata". ^lan 7. U ~lanu 16. stav (1), iza rije~i "zastava" dodaje se rije~ "bankomata". ^lan 8. ^lan 24. stav (1), isti se mijenja i glasi: "(1) Za postavljanje, isticanje i odr`avanje reklama i drugih reklamnih sadr`aja iz ~lana 1. ove Odluke, kao i za produ`enje va`enja odobrenja za isto, investitor je du`an platiti Op}ini Stari Grad Sarajevo posebnu naknadu na godi{njem nivou, koja se obra~unava i utvr|uje u postupku izdavanja odobrenja za izvo|enje radova, odnosno u postupku za produ`enje va`enja izdatog odobrenja." U ~lanu 24. bri{e se stav (2). Dosada{nji stav (3) postaje stav (2), isti se mijenja i glasi: "(2) Visina naknade utvr|uje se na sljede}i na~in: a) Za postavljanje i isticanje reklama: - visina naknade za fizi~ka lica za postavljanje i isticanje svjetle}ih reklama iznosi 50,00 KM/m2 - mjese~no, a za nesvjetle}e reklame 30,00 KM/m2 - mjese~no i ista se uve}ava za 20% za svaku narednu istaknutu reklamu na istoj fasadi ili gra|evini. - visina naknade za pravna lica za postavljanje i isticanje svjetle}ih reklama iznosi 120,00KM/m2 - mjese~no, a za nesvjetle}e reklame iznosi 100,00 KM/m2 - mjese~no b) Za postavljanje i isticanje reklamnih panoa i vitrina: - visina naknade za fizi~ka lica za svjetle}e reklamne panoe i vitrine iznosi 80,00 KM/m2 - mjese~no, a za nesvjetle}e 50,00 KM/m2 - mjese~no i ista se uve}ava za 20% za svaki naredni istaknuti reklamni pano na istoj fasadi ili gra|evini. - visina naknade za pravna lica za svjetle}e reklamne panoe i vitrine iznosi 150,00 KM/m2 - mjese~no, a za nesvjetle}e 120,00 KM/m2 - mjese~no i ista se uve}ava za 20% kada se radi o marketin{kim agencijama za promociju (reklamu i propagandu), koje istaknute reklamne povr{ine daju u zakup tre}im licima. c) Visina naknade za postavljanje i isticanje displeja iznosi 500,00 KM mjese~no za displeje do 12 m2, odnosno 600,00 KM mjese~no za displeje preko 12 m2. d) Visina naknade za postavljanje i isticanje transparenata, plakata i reklamnih jarbola iznosi 15,00 KM po danu. e) Visina naknade za postavljanje bankomata na fasadama gra|evina u kojima se ne obavlja djelatnost podnosioca zahtjeva/banke, iznosi 300,00 KM mjese~no." Dosada{nji stav (4) postaje stav (3), a dosada{nji stav (5) postaje stav (4). ^lan 9. Iza ~lana 25. a dodaje se novi ~lan 26., koji glasi: "^lan 26. Izuzetno od primjene odredaba ove Odluke izuzimaju se stari i tradicionalni zanati registrovani na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo." Dosada{nji ~lan 26. postaje ~lan 27., ~lan 27. postaje ~lan 28., a ~lan 28. postaje ~lan 29. ^lan 10. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena Zaklju~ka Na~elnika Op}ine Stari Grad Sarajevo, broj 01-05-4-484/11 od 14.02.2011. godine i Cjenovnika o visini naknade za postavljanje firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama na podru~ju Op}ine StariGrad Sarajevo, koji je njegov sastavni dio. ^lan 11. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Stari Grad Sarajevo, a naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-266/19 Juni, 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Samir Muhi}, s. r. Stavljeno na Oglasnu plo~u 03.07.2019. godine. Skinuto sa Oglasne plo~e 10.07.2019. godine. OP]INA VOGO[]A Op}inski na~elnik Na osnovu ~lana 71. Statuta Op}ine Vogo{}a ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 - Pre~i{}eni tekst i 14/15) i ~lana 5. Odluke o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Vogo{}a za 2019. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/19), Op}inski na~elnik donosi ODLUKU O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA U BUD@ETU OP]INE VOGO[]A ZA 2019. GODINU ^lan 1. Odobrava se prestrukturiranje rashoda na razdjelu Jedinstveni op}inski organ uprave a unutar potro{a~kih jedinica: Slu`ba za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedni~ke poslove i Slu`ba za bora~ko - invalidsku, socijalnu za{titu i raseljena lica na sljede}im bud`etskim pozicijama: - smanjuju se sredstva na pozicijama: S L U @ B E N E N O V I N E Broj 29 – Strana 26 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 18. jula 2019.
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjebosanskom kantonu Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 07/19 10.07.2019 radni odnos,uredba,prijem u radni odnos,javni sektoru,sbk U R E D B U O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovom uredbom uređuje se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnoga kapitala (u daljnjem tekstu: poslodavac), osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Član 2. (Rodna neutralnost izraza) Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovoj uredbi uključuje oba roda. DIO DRUGI – POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS Član 3. (Obaveza javnog oglašavanja) (1) Postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme kod poslodavca u Srednjobosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Kanton) obavlja se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos. (2) Postupak prijema u radni odnos na određeno vrijeme uređen ovom uredbom podrazumijeva i provođenje procedure obaveznog javnog oglašavanja i u slučaju prijema pripravnika. (3) Javni oglas objavljuje poslodavac u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Kantona i na vlastitoj ili osnivačevoj internetskoj stranici. (4) Javni oglas obavezno se dostavlja Službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona najkasnije na dan njegove objave. Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona dostavljeni javni oglas objavljuje na svojoj mrežnoj (web) stranici. (5) Na internetskim stranicama se objavljuje puni tekst javnog oglasa iz ovoga člana, a u dnevnim novinama se može objaviti samo obavijest o javnom oglasu. (6) Oglas ostaje objavljen na internetskim stranicama cijeli period roka prijave. (7) Rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave. Član 4. (Sadržaj javnog oglasa) (1) Javni oglas iz člana 3. ove uredbe sadrži: a) naziv i sjedište poslodavca; b) naziv radnog mjesta i opis poslova te potrebne uvjete iz pravilnika kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta; c) prednost u zapošljavanju prema posebnim propisima; d) naznaku da li se radi o zapošljavanju na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme te trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme; e) naznaku o trajanju probnoga rada ako je propisan; f) mjesto obavljanja rada i radno vrijeme; g) rok u kojem se podnose prijave; h) podatke o kontakt-osobama zaduženim za davanje dodatnih obavještenja; i) adresu na koju se prijave podnose; j) popis dokumentacije koja se podnosi uz prijavu, uz napomenu da će samo izabrani kandidat biti obavezan u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta; k) način predaje dokumentacije; l) obavezu testiranja kandidata. (2) Prijava na javni oglas se podnosi komisiji preko poslodavca koji je raspisao javni oglas, u zatvorenoj koverti, s naznakom “NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”. Broj 7 10. jula 2019. T R A V N I K Godina: XXIII. SLUŽBENE NOVINE Broj 7 – stranica 1940 SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 10. jula 2019. godine Član 5. (Komisija za provođenje javnog oglasa) (1) Za provođenje procedure izbora kandidata na upražnjeno radno mjesto, odgovorno lice poslodavca imenuje komisiju. (2) Komisija broji najmanje tri člana i ima neparan broj članova. Uz navedeno, potrebno je imenovati i zamjenske članove komisije. (3) Članovi komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji je prijem u radni odnos objavljen javni oglas. (4) Administrativno-tehničke poslove komisije obavlja osoba koju imenuje poslodavac. (5) Ako je javni oglas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, odgovorno lice poslodavca može imenovati jednu komisiju ili više komisija. (6) Članovi komisije u svome radu moraju biti nezavisni i nepristrani te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada u skladu s ovom uredbom. (7) Komisija je obavezna donijeti poslovnik o radu te utvrditi ispitna pitanja i kriterije za intervju na osnovu kojih će bodovati kandidata. (8) Komisija je dužna poslovnik o radu dostaviti odgovornom licu poslodavca odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja. Član 6. (Izuzeće članova komisije) (1) Ako je član komisije srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena, zatražit će od odgovornoga lica poslodavca izuzeće od rada u komisiji. (2) O zahtjevu za izuzećem iz stava (1) ovoga člana odgovorno lice poslodavca donosi odluku najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv te odluke žalba nije dopuštena. Član 7. (Postupanje komisije u vezi s pristiglim prijavama) (1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas, komisija pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak. (2) Spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak potpisuju svi članovi komisije. (3) Komisija obavještava kandidate čija dokumentacija nije potpuna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, uz navođenje razloga zašto pristigla prijava nije potpuna. DIO TREĆI – IZBORNI PROCES Član 8. (Provođenje testiranja) (1) Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uvjet propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema. (2) Za radno mjesto za koje je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje, proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održavanju intervjua sa svakim kandidatom. (3) Za radno mjesto za koje je kao uvjet propisano srednje, više ili visoko obrazovanje, kao i određeno naučno zvanje, proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije te održavanju pismenog ispita i intervjua sa svakim kandidatom. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određeno radno mjesto za koje je kao uvjet propisano srednje, više ili visoko obrazovanje, kao i određeno naučno zvanje, osim razmatranja dokumentacije, te pismenog ispita i intervjua, provede i praktični ispit ako priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog kandidata. (4) Na osnovu utvrđenih bodova na ispitu, komisija sastavlja listu uspješnih kandidata. (5) Lista uspješnih kandidata predstavlja i rezervnu listu te će se, u slučaju odustajanja kandidata, donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata s liste. (6) Komisija je dužna listu uspješnih kandidata, s bodovima, dostaviti poslodavcu u roku od tri radna dana nakon obavljenog intervjua. (7) Odgovorno lice poslodavca dužno je propisati kriterije bodovanja pismenog ispita i intervjua. Član 9. (Odluka o prijemu u radni odnos) (1) Poslodavac prima u radni odnos kandidata s liste uspješnih kandidata. (2) Odgovorno lice poslodavaca dužno je donijeti odluku o prijemu u radni odnos u roku od tri radna dana od dana prijema liste uspješnih kandidata. Član 10. (Poništenje javnog oglasa) (1) Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti. (2) Izuzetno od stava (1) ovoga člana, javni oglas se može poništiti u sljedećim slučajevima: a) ako dođe do promjene odgovornog lica poslodavca koji je raspisao javni oglas, u roku od 30 dana od dana promjene; b) u slučaju statusne promjene poslodavca (spajanja, pripajanja, podjele, promjene oblika, promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca i dr.), u roku od 30 dana od dana promjene; c) ako dođe do promjene sistematizacije radnih mjesta, u roku od 15 dana od dana promjene. Član 11. (Obavještenje kandidatima i pravo prigovora) (1) Odgovorno lice poslodavaca obavještava kandidate s liste uspješnih kandidata o odluci o prijemu u radni odnos u roku od osam dana od dana donošenja odluke. (2) Uz obavijest iz stava (1) ovoga člana kandidatima se dostavlja odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata i lista uspješnih kandidata, s bodovima. (3) Na obavijest poslodavca o prijemu u radni odnos iz stava (1) ovoga člana, zainteresovani kandidat ima pravo podnijeti prigovor drugostepenom organu utvrđenom osnivačkim aktom poslodavca. (4) Prigovor iz stava (3) ovoga člana se podnosi u roku od osam dana od dana prijema obavijesti iz stava (1) ovoga člana. (5) Drugostepeni organ rješava o prigovoru iz stava (3) ovoga člana u roku od 15 dana. SLUŽBENE NOVINE 10. jula 2019. godine SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Broj 7 – stranica 1941 (6) Odluka drugostepenog organa je konačna i protiv te odluke nezadovoljni kandidat ima pravo podnošenja tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana. Član 12. (Prednost pri zapošljavanju) (1) Prilikom zapošljavanja u radni odnos u Kantonu potrebno je dati prednost kandidatu koji prema posebnom zakonu ima prednost u zapošljavanju. (2) Prednost u zapošljavanju kandidat dokazuje odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i sl.) koje prilaže prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem ima prednost u zapošljavanju. Član 13. (Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja o poslovima koji ne trpe odgađanje) (1) Izuzetno od odredbe člana 3. ove uredbe, u radni odnos bez raspisivanja javnog oglasa može se primiti na određeno vrijeme ako se radi o poslovima koji ne trpe odgađanje, a najdulje do tri mjeseca, u kojem periodu se mora okončati procedura prijema u radni odnos u skladu s odredbama ove uredbe, u sljedećim slučajevima: a) prestanka radnog odnosa zbog smrti radnika; b) prestanka radnog odnosa bez otkaznog roka; c) porodiljskog odsustva ili odsutnosti radnika zbog bolovanja. (2) U hitnim slučajevima (iznenadnog povećanja obima posla, sprečavanja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima, elementarne nepogode i sl.) može se primiti u radni odnos na određeno vrijeme bez raspisivanja javnog oglasa, a najdulje do 60 dana. U slučaju da i dalje postoji potreba za prijemom u radni odnos, poslodavac je dužan objaviti javni oglas. Član 14. (Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja kod poslodavca bez provedene procedure) Izuzetno od odredbe člana 3. ove uredbe, prijem u radni odnos kod poslodavca iz člana 1. ove uredbe bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja provodi se u slučaju: a) otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu; b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdulje do 120 dana, jednokratno, u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto; c) isteka ugovora na određeno vrijeme nakon provođenja javnog oglasa, ako kod poslodavca još uvijek postoji potreba za zapošljavanjem na to radno mjesto, ugovor se može produljiti bez ponovnog javnog oglašavanja, s tim da ukupno trajanje ugovora koji je istekao i produljenog ugovora ne može biti dulje od šest mjeseci. DIO ČETVRTI – NADZOR NAD PRIMJENOM I KAZNENE ODREDBE Član 15. (Nadzor nad primjenom) (1) Nadzor nad primjenom ove uredbe provodi kantonalno ministarstvo nadležno za rad. (2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe provodi kantonalna inspekcija rada. Član 16. (Kaznene odredbe) (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu: a) koje u radni odnos primi zaposlenika na upražnjeno radno mjesto bez prethodnog raspisivanja javnog oglasa (član 3. ove uredbe); b) koje u radni odnos primi pripravnika bez prethodnog raspisivanja javnog oglasa (član 3. ove uredbe); c) koje ne objavi javni oglas na način predviđen članom 3. ove uredbe; d) koje imenuje komisiju suprotno stavu (2) člana 4. ove uredbe; e) koje odluku o prijemu u radni odnos donese suprotno članu 9. ove uredbe; f) koje ne obavijesti zainteresovanog kandidata da ima pravo prigovora drugostepenom organu (član 11. ove uredbe); g) koje u roku od 15 dana ne donese rješenje o prigovoru. (2) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se član komisije – fizičko lice koje odmah nakon saznanja ne zatraži izuzeće od rada u komisiji iz razloga utvrđenih u stavu (1) člana 6. ove uredbe. Član 17. (Usklađivanje akata) Poslodavci iz člana 1. ove uredbe su dužni uskladiti svoje akte s ovom uredbom u roku od 60 dana od dana njezina stupanja na snagu. Član 18. (Okončanje pokrenutih postupaka) Postupci prijema u radni odnos kod poslodavaca iz člana 1. ove uredbe koji su započeti prije njezina stupanja na snagu okončat će se prema proceduri prijema propisanoj pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Član 19. (Stupanje na snagu) Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Srednjobosanskog kantona”. Broj: 01-02-489/19 PREMIJER KANTONA 23. maja 2019. Travnik Tahir Lendo, s. r.
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 04/19 05.07.2019 SN HNK 05/20 uredba,javni sektor hnk
Pravilnik o načinu organizovanja, provođenja, dužini trajanja, potrebnom fondu sati za sticanje srednje stručne spreme, programa prekvalifikacije, programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavca KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 25/19 20.06.2019 pravilnik,obuka,poslodavci,osposobljavanje PRAVILNIK O NA^INU ORGANIZOVANJA, PROVO\ENJA, DU@INI TRAJANJA, POTREBNOM FONDU SATI ZA STICANJE SREDNJE STRU^NE SPREME, PROGRAMA PREKVALIFIKACIJE, PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I PROGRAMA BRZE OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA I - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom ure|uje se na~in organizovanja, provo|enja, du`ina trajanja, potreban fond sati za sticanje srednje stru~ne spreme, programa prekvalifikacije, programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavca. ^lan 2. (Upotreba `enskog ili mu{kog roda) Terminolo{ko kori{tenje mu{kog ili `enskog roda u ovom pravilniku podrazumijeva uklju~ivanje oba roda. II - REALIZACIJA NASTAVNOG PROCESA ^lan 3. (Godi{nji plan i program) Organizator provodi nastavu u skladu sa svojim godi{njim planom i programom, a provo|enje ispita u skladu sa Odlukom o standardima i normativima za realiziranje programa obrazovanja odraslih ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 32/16). ^lan 4. (Organizacija nastavnog procesa) (1) Na~in organizovanja procesa nastave u realizaciji odobrenih programa formalnog obrazovanja vr{i organizator na osnovu rje{enja o akreditaciji plana i programa koje izdaje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na osnovu zahtjeva organizatora obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: organizator). (2) Organizator obrazovanja proces nastave za neformalno, informalno i obrazovanje za osposobljavanje i usavr{avanje organizuje u skladu sa svojim planom i programom. (3) Organizator redovnu nastavu organizuje u procentu od 60%, u konsultativno-instruktivnoj nastavi najvi{e 30%, te dopisno konsultativnoj nastavi najmanje 10% od ukupnog fonda sati utvr|enih programom obrazovanja odraslih. ^lan 5. (Du`ina trajanja obrazovanja) Du`ina jedne {kolske godine za sticanje formalnog obrazovanja III i IV stepena ne mo`e biti kra}a od 50% vremenskog perioda potrebnog za redovno obrazovanje u jednoj {kolskoj godini. ^lan 6. (Program prekvalifikacije) (1) Program prekvalifikacije i do{kolovavanja ostvaruje se promjenom programa iste du`ine trajanja. (2) Za program prekvalifikacije u istom stru~nom podru~ju utvr|uju se razlike stru~nih predmeta izme|u nastavnog programa ve} ste~enog zanimanja i nastavnog programa za novo zanimanje. (3) Programom prekvalifikacije iz jednog u drugo stru~no podru~je, odnosno programom prekvalifikacije za polaznike sa ste~enom srednjom {kolskom spremom radi sticanja srednje stru~ne spreme utvr|uju se sve programske razlike. (4) Organizator }e svojom odlukom ili drugim aktom priznati polo`ene predmete na osnovu mi{ljenja nastavnika iz oblasti za koju se vr{i prekvalifikacja. ^lan 7. (Program osposobljavanja i usavr{avanja) Du`ina trajanja neformalnog, informalnog obrazovanja odraslih programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavca kao i potreban fond sati u vezi sa tim definisa}e se programima neformalnog i informalnog obrazovanja organizatora obrazovanja odraslih i programa brze obuke za potrebe poslodavca.
Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su utemeljitelji Kanton, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/19 10.06.2019 SN BPK 04/22, SN BPK 04/20 uredba,radni odnos,javno ovlaštenje,agencije,direkcije,kapital UREDBU o postupkuprijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijamai upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine,u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su utemeljitelji Kanton, Grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitalaDIO PRVI -TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.(Predmet i sadržaj Uredbe)(1) Ovom se Uredbom propisuje postup- ak prijema u radni odnos u zavodi-ma, agencijama, direkcijama i uprav-nim organizacijama, pravnim osoba-ma s javnim ovlaštenjima na teritori-ji kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su utemeljitelji Kanton, Grad ili općina te u gospodarskim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: poslodavac), osim ako poseb-nim propisom nije drugačije određeno.Članak 2.(Rodna neutralnost izraza)Izrazi koji se koriste u ovoj Ure-dbi, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.Članak 3.(Ovlašteni organ kod poslodavca)Obavljanje određenih radnji, u svezi sa procedurom prijema u radni Broj 8 – strana 1081odnos kod poslodavca, preduzima onaj organ koji je, sukladno općim ili drugim internim aktom poslodavca, nadležan za obavljanje tih radnji.DIO DRUGI - POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS Članak 4.(Obveza javnog oglašavanja)(1)Kod poslodavaca iz članka 1. stavak (1) ove Uredbe, prijem u radni odnos vršise nakon provedene procedure obveznog javnog oglašavanja.(2)Prije provođenja procedure obvezn-og javnog oglašavanja iz stavka (1) ovog članka, poslodavac donosi odl-uku o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto.(3)Na temelju odluke poslodavcaiz st-avka (2) ovog članka, raspisuje se ja-vni oglas koji se obvezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, uk-oliko ista postoji.(4)Javni oglas iz stavka (3) ovog članka obvezno se dostavlja i javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu pos-lodavca, najkasnije na dan njegove objave. Javna služba za zapošljava-nje dostavljeni javni oglas objavljuje putem svoje web stranice.Članak 5.(Postupak prijema pripravnika)Postupak rijema u radni odnos na određeno vrijeme uređen ovom Ure-dbom, podrazumijeva i provođenje pr-ocedure obveznog javnog oglašavanja i u slučajevima prijema pripravnika. Broj 8 – strana 1082Članak 6.(Izuzeci od obveze javnog oglašavanja)(1)Iznimno od odredbe članka 4. ove Uredbe, kod poslodavaca izčlanka 1. stavak (1) ove Uredbe prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obveznog javnog oglašav-anja u slučaju: a)otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnogiskustva, ukoliko radnik ispunja-va navedene uvjete, osim izmje-ne u pogledu trajanja ugovora o radu, b)prijema u radni odnos na određ-eno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno tijekom jedne kalen-darske godine za konkretno rad-no mjesto, c)prijema u radni odnos na određ-eno vrijeme po programima zap-ošljavanja javnih službi za zapoš-ljavanje, koji se provode suklad-no Zakonu o posredovanju u za-pošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.d)prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću.(2)Prijem u radni odnos bez raspisiva-nja javnog oglasa može se vršiti na određeno vrijeme ako se radi o po-slovima koji ne trpe odlaganje, a naj-duže do 120 dana, u kojem periodu se mora okončati procedura prijema u radni odnos sukladno odredbama ove Uredbe, u sljedećim slučajevima:a)prestanak radnog odnosa zbog smrti radnika;10. jun/lipanj 2019.b)prestanak radnog odnosa zbog otkaznog roka;c)porodiljsko odsustvo ili odsutno-st radnika zbog bolovanja;d)neophodno hitno radno angažo-vanje radnika zbog iznenadnog povećanja obima posla, sprečava-nja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima, elementarne nep-ogode, epidemije, trovanja i sl.Članak 7.(Sadržaj javnog oglasa)(1)Javni oglas iz članka 4. stavak (3) ove Uredbe sadrži sljedeće podatke: a)naziv i sjedište poslodavca,b)naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u ra-dni odnos, c)opće i posebne uvjete za prijem u radni odnos za radno mjesto iz stavka (1) točka b) ovog članka,d)kratak opis poslova radnog mje-sta iz stavka (1) točka b) ovog članka,e)naznaku da li se radni odnos za-sniva na neodređeno ili određe-no vrijeme i trajanje radnog od-nosa na određeno vrijeme, f)naznaku da li je predviđen prob-ni rad i trajanje probnog rada, g)dokaze koji se dostavljaju uz pr-ijavu na javni oglas, h)adresu na koju se dostavlja prija-va i dokazi iz stavka (1) točka g) ovog članka, 10. jun/lipanj 2019.i)rok za podnošenje prijava na jav-ni oglas, j)napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određe-nom roku dostaviti liječničko uv-jerenje kao dokaz da njegovo zd-ravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta iz stavka (1) točka b) ovog članka, k)napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određe-nom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ukoliko je isto uvjet za zasniva-nje radnog odnosa na radnom mjestu iz stavka (1) točka b) ov-og članka.(2)Rok za podnošenje prijava na javni oglas iz stavka (1) ovog članka ne može biti kraći od osam dana od da-na njegove posljednje objave.Članak 8.(Prija va na javni oglas)(1)Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnositelja.(2)Uz prijavu se, u izvorniku ili ovjere-nim preslikama, prilažu dokazi naz-načeni u javnomoglasu. (3)Potpunom prijavom smatra se pri-java uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvj-eta naznačenih u javnom oglasu za prijem u radni odnos.(4)Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prij-em u radni odnos. Broj 8 – strana 1083Članak 9.(Povjerenstvo za izbor kandidataza prijem u radni odnos)(1)Poslodavac imenuje povjerenstvo za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljnjem tekstu: povjerens-tvo), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanjeprijava na javni oglas.(2)Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda za-poslenih.(3)Članovi povjerenstva iz stavka (2) ovog članka moraju imati najmanje isti stupanj stručne spreme kao i ka-ndidat za čiji prijem u radni odnos je obj avljen javni oglas.(4)Administrativno-tehničke poslove za povjerenstvo obavlja tajnikkojeg imenuje poslodavac. (5)U slučaju kada je javni oglas objavlj-en radi popunjavanja više radnih mj-esta, poslodavac može imenovati je-dno ili više povjerenstava.(6)Članovi povjerenstva u svom radu moraju biti neovisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zak-onitosti rada sukladno ovoj Uredbi.(7)Povjerenstvo je obvezno najkasnije u roku od osam dana od dana imeno-vanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću članka povjerenstva, održati prvu sj-ednicu na kojoj će izabrati predsje-datelja iz reda članova povjerenstva.Članak 10.(Izuzeće članova povjerenstva)(1)Članak povjerenstva će zatražiti iz-uzeće od rada u povjerenstvu od po-slodavca ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili Broj 8 – strana 1084pobočnoj liniji do četvrtog stupnja i u tazbinskoj liniji do drugog stupnja. (2)zahtjevu za izuzeće iz stavka (1) ovog članka poslodavac donosi odl-uku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a prot-iv ove odluke prigovor nije dopušten. DIO TREĆI - PROCES IZBORA KAN- DIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Članak 11.(Otvaranje prijava)(1)Povjerenstvo u pravilu otvara i raz-matra pristigle prijave na prvoj sjed-nici iz članka 9. stavak (7) ove Ure-dbe.(2)Neuredne, nepotpune i neblagovre-mene prijave povjerenstvo će odba-citi zaključkom. Članak 12.(Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos)(1)Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. (2)Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u ovisnosti o stupnju stručne spreme koja je kao uvjet propisana za radno mjesto za koje se provodi proceduraprijema. (3)Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje temelji se na razmatranju dostavljene dokumenta-cije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.(4)Za radna mjesta za koja je kao uvjet 10. jun/lipanj 2019.propisano srednje obrazovanje proc-es izbora temelji se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održan-om usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Poslodavac može pravilnikom o ra-du ili drugim internim aktom predv-idjeti da se za određena radna mjes-ta za koja je kao uvjet propisano sre-dnje obrazovanje, pored razmatranja dokumentacije i usmenog ispita, pr-ovede pismeni i/ili praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.(5)Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano više ili visoko obrazovanje, kao i od-ređena naučna zvanja, temelji se na razmatranju dostavljene dokumenta-cije te održanom pismenom i/ili us-menom ispitu sa svakim od kandi-data iz stavka (1) ovog članka. Poslo-davac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uvjet propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, pored razmatranja dokumentacije, te pismenog i/ili us-menog ispita, provede i praktični is-pit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prij-ema, zahtijeva idodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.(6)Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijes-titi kandidate u pisanom obliku, put-em obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem proce- 10. jun/lipanj 2019.su izbora kandidati se mogu obavi-jestiti i usmeno ili putem telefona.(7)Poslodavac će pravilnikom o radu ili drugim internim aktom urediti na-čin, postupak i druga pitanja u svezi sa provođenjem faza koje su obuh-vaćene procesom izbora kandidata. Članak 13.(Rangiranje uspješnih kandidata)(1)Nakon okončanja procesa izbora ka-ndidata za prijem u radni odnos iz članka 12. ove Uredbe, povjerenstvo utvrđuje spisak uspješnih kandidata, sukladno ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu, u ovisnosti o tome koji su isp-iti bili obuhvaćeni procesom izbora.(2)Ukupan broj bodova se sastoji od zb-ira bodova sa usmenog, pismenog i praktičnog ispita, u ovisnosti o to-me koji su ispiti bili obuhvaćeni pro-cesom izbora. (3)Povjerenstvo dostavlja poslodavcu izviješće o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi povjeren-stva. Uz izviješće se prilaže spisak uspješnih kandidata.(4)Poslodavac je dužan najkasnije u ro-ku od osam dana od dana dostavlja-nja izviješća i spiska iz stavka (3) ov-og članka, donijeti odluku o prijemu u radni odnos prvog kandidata sa spiska, u ovisnosti o tomeda li je ja-vni oglas bio objavljen za prijem jed-nog ili više kandidata. (5)Spisak uspješnih kandidata iz stavka (3) ovog članka predstavlja i rezervn spisak, te će se u slučaju odustajanja prvog kandidata iz stavka (4) ovog članka, donijeti odluka o prijemu u radni odnos narednog kandidata sa spiska.Broj 8 – strana 1085(6)Poslodavac je dužan najkasnije u ro-ku od pet dana od dana donošenja odluke iz stavka (4) ovog članka, u pisanom obliku obavijestiti sve prija-vljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provede-na procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravn-om lijeku iz članka 15. ove Uredbe. (7)Poslodavac će sa prvim kandidatom sa spiska iz stavka (4) ovog članka, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konač-nosti odluke iz stavka (4) ovog član-ka. (8)Odluka iz stavka (4) ovog članka po-staje konačna istekom roka iz članka 15. stavak (1) ove Uredbe ili donoše-njem odluke iz članka 15. stavak (3) ove Uredbe. Članak 14.(Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos)(1)Po prijemu obavještenja iz članka 13. stavak (6) ove Uredbe, kandidat koji nije izabran može podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u svezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos.(2)Poslodavac će najkasnije u roku od tri dana o dana prijema zahtjeva iz stavka (1) ove Uredbe omogućiti ka-ndidatu uvid u dokumentaciju u sv-ezi sa provedenom procedurompri-jema u radni odnos, osim dokumen-tacije koja se odnosi na osobne poda-take drugih kandidata.(3)Kandidat kojem u roku iz stavka (2) ovog članka ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz članka 18. ove Ur-edbe izvrši inspekcijski nadzor. Broj 8 – strana 1086Članak 15.(Pravo na prigovor)(1)Kandidat koji je nezadovoljan odluk-om iz članka 13. stavak (4) ove Ured-be, može u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor poslodavcu.(2)prigovoru iz stavka (1) ovog članka odlučuje poslodavac, odnosno organ kod poslodavca, ukoliko isti postoji, a koji je sukladno općim ili drugim internim aktima nadležan da odluč-uje o prigovorima radnika i drugih osobaa na odluke kojima je drugi organ kod poslodavca odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa.(3)Organ iz stavka (2) ovog članka duž-an je riješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana.(4)Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podni-jeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana. Članak 16.(Poništenje javnog oglasa)(1)Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti.(2)Iznimno iz stavka (1) ovog članka, javni oglas se može poništiti u slje-dećim slučajevima:a)ako dođe do promjene odgovor-ne osobe u poslodavcu koji je ra-spisao javni oglas;b)u slučaju statusne promjene pos-lodavca (spajanje, pripajanje, po-djela, promjene oblika, u slučaju promjene vlasništva nad kapita-lom poslodavca i dr.); 10. jun/lipanj 2019.c)ako dođe do izmjene sistematiza-cije radnih mjesta za koje je rasp-isan javni oglas;(3)U slučajevima a), b) i c) ovog članka javni oglas se ne može poništiti pos-le isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas.Članak 17.(Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca)Na pitanja u svezi sa postupkom prijema u radni odnos koja nisu uređena ovom Uredbom, primjenjuje se praviln-ik o radu ili drugi interni akt poslodav-ca. DIO ČETVRTI - NADZOR NAD PRI- MJENOM UREDBE I KAZNENE ODREDBEČlanak 18.(Nadzor nad primjenom Uredbe)Inspekcijski nadzor nad primjen-om ove Uredbe vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, putem inspekci-je rada.Članak 19.(Vrste i visine prekršaja)(1)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac, ako:a)izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog og-lašavanja, osim u slučajevima pr-edviđenim odredbom članka 6.ove Uredbe, članak 4. stavak (1) ove Uredbe, 10. jun/lipanj 2019.b)ne objavi javni oglas u najmanje jednom dnevnom lis tu i putem web stranice poslodavca, ukoli-ko ista postoji, članak 4. stavak (3) ove Uredbe,c)javni oglas ne dostavi javnoj slu-žbi za zapošljavanje prema sjedi-štu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave, članak 4. stavak (4) ove Uredbe, d)u javnom oglasu odredi rok za podnošenje prijava u kraćem trajanju od osam dana, članak 7. stavak (2) ove Uredbe,e)ne imenuje povjerenstvo na način predviđen člankom 9. stavci (2) i (3) ove Uredbe, f)u roku koji je određen ovom Ur-edbom ne izvrši prijem kandida-ta sa spiska, članak 13. stavak (4) ove Uredbe,g)ne omogući kandidatu uvid u dokumentacijuu svezi sa prove-denom procedurom prijema u radni odnos, članak 14. stavak (2) ove Uredbe,h)u roku od 30 dana od dana stup-anja na snagu ove Uredbe ne us-kladi pravilnik o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odn-os, članak 21. ove Uredbe. (2)Za prekršaje iz stavka (1) ovog član-ka kaznit će se i odgovorna osoba kod poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM.(3)Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se Broj 8 –strana 1087član povjerenstva - fizička osoba ko-ja odmah po saznanju ne zatraži izu-zeće od rada u povjerenstvu iz raz-loga utvrđenih u članku 10. stavka (1) ove Uredbe.DIO PETI -PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 20.(Okončanje pokrenutih postupaka)Postupci prijema u radni odnos kod poslodavaca iz članka 1. stavak (1) ove Uredbe, koji su započeti prije stupa-nja na snagu ove Uredbe, okončat će se po proceduri prijema propisanoj pravil-nikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Članak 21.(Usklađivanje pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca)Poslodavci iz članka 1. stavak (1) ove Uredbe dužni su najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos sa od-redbama ove Uredbe. Članak 22.(Stupanje na snagu)Ova Uredba stupa na snagu dan-om donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”.
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos zavodima, agencijama, direkcijama, upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su usnivači Kanton, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Kanton Sarajevo Službene novine KS 21/19 23.05.2019 SN KS 09/19 uredba,izmjene i dopune,radni odnos,prijem
Rješenje o pokretanju postupka usklađivanja i registriranja voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama na području SBK za razdoblje 2019.-2022. godine Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 06/19 16.05.2019 rješenje,autobuska linija,sbk,vozni red R J E Š E NJ E O POKRETANJU POSTUPKA USKLAĐIVANJA I REGISTRIRANJA VOZNIH REDOVA NA KANTONALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2022. GODINE I. Pokreće se postupak usklađivanja i registriranja voznih redova za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2019. – 2022. godine. II. Postupak usklađivanja iz točke I. ovoga Rješenja provest će povjerenstvo za usklađivanje voznih redova koje će se osnovati posebnim rješenjem. III. 1. Naknade za troškove provedbe postupka usklađivanja voznih redova za svaki predloženi polazak odnosno za svaki predloženi povratak iznose kako slijedi: - za stari vozni red 50,00 KM; - za stari vozni red s promjenom i za stari vozni red sa statusnom promjenom 200,00 KM; - za novi vozni red 500,00 KM. SLUŽBENE NOVINE 16. svibnja 2019. godine KANTONA SREDIŠNJA BOSNA Broj 6 – stranica 1659 2. Naknada za troškove rješavanja prigovora u postupku usklađivanja prijedloga voznih redova iznosi 200,00 KM po polasku odnosno povratku koji se osporava. 3. Postupak registriranja usklađenih voznih redova, za svaki usklađeni vozni red, provodi se uz naknadu: - na podnesak zahtjeva za ovjeru i registraciju voznoga reda prijevoznika, po svakoj liniji plaća se pristojba od 20,00 KM; - za ovjeru i registraciju voznoga reda plaća se pristojba od 40,00 KM po voznome redu. Sredstva za namjene prema ovome Rješenju uplaćuju se na žiroračun Proračuna Kantona Središnja Bosna: - broj računa: 132-010-21253-6750 - vrsta prihoda: 722 121 - poziv na broj: 0161000000 - proračunska organizacija: 1501001 s naznakom „za usklađivanje voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama“ odnosno „za rješavanje prigovora u postupku usklađivanja prijedloga voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama“. IV. Postupak usklađivanja i registriranja voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama na području Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2019. – 2022. godine provest će se u dvije faze, i to kako slijedi: I. faza U prvoj fazi usklađivanja i registriranja voznih redova obavit će se usklađivanje postojećih – važećih voznih redova s Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Daljinar i minimalna vremena vožnje) za područje Kantona Središnja Bosna, koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 32/18, a počet će objavom: - javnoga oglasa za dostavu registriranih voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama (starih voznih redova) usklađenih s novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje; - tumačenja za usklađivanje registriranih voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama s novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje. II. faza U drugoj fazi usklađivanja i registriranja voznih redova provest će se postupak usklađivanja, ovjere i registriranja voznih redova prema Pravilniku o načinu, kriterijima i postupku usuglašavanja, ovjeri i registriranju voznih redova, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), koja će početi objavom javnoga oglasa: - javni oglas o pokretanju postupka prikupljanja zahtjeva, s propisanom dokumentacijom, s vjerodostojnim dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta za usklađivanje voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama za razdoblje 2019. – 2022. god. Navedeni oglasi bit će objavljeni, kao posebni akti, u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, na mrežnoj stranici Vlade Kantona Središnja Bosna http:/www.sbk-ksb.gov.ba i na oglasnoj ploči Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna. V. Nakon što se objave javni oglasi u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ i na mrežnoj stranici Vlade Kantona Središnja Bosna obavijest o pokretanju postupka usklađivanja, ovjere i registriranja voznih redova na području Kantona Središnja Bosna bit će obavljena u dnevnome listu „Oslobođenje“. VI. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. Broj: 06-27-804/19 MINISTAR 6. svibnja 2019. Travnik Nisvet Hrnjić, v. r.
Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 04/19 30.04.2019 zdk,esv,vlada Broj 4 strana 458 - utorak, 30.04.2019. a) b) c) vodovodnih, kanalizacijskih i instalacija grijanja, (1) nalaza i (2) potrebnih (1) podnijeti zahtjev za priznavanje i povrat istih. (2) (3) prostora kroz kompenzaciju zakupnine za vrijeme aneksom ugovora o zakupu. (4) (5) funkciju poslovnog prostora, nema zakupac koji u skladu sa DIO SEDMI (Primjena Odluke) (1) Odredbe ove odluke primjenjuju se na zakupce kojima su poslovne prostorije date u zakup nakon stupanja na snagu ove odluke. (2) (Stupanje na snagu Odluke) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana -dobojskog Broj: 02-14-7176/19 P R E M I J E R Datum: 25.04.2019. godine Zenica , s.r. .............................................................................................. 99. - dobojskog kantona - Sporazuma o osnivanju Ekonomsko- - novine - Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada - 25.04.2019. godine, d o n o s i R J E E N J E Ekonomsko- -dobojskog kantona ispred -dobjskog kantona I. - - - dobjskog kantona imenuju se: 1. Mirza Gani -dobojskog kantona; 2. politiku i izbjeglice; utorak, 30.04.2019. - Broj 4 strana 459 3. 4. II. - -dobojskog kantona ispred Vlade -dobjskog kantona imenuju se: 1. i vodoprivredu; 2. 3. 4. zdravstva. III. - - osnivanju Ekonomsko- - - IV. - -dobojskog kantona traje do kraja mandata premijera i ministara u Vladi -dobojskog kantona. V. - -dobojskog kantona -dobjskog kantona broj: 02-34- 2335/17 od 23.02.2017. godine. VI. -dobojskog Broj: 02-34-7154/19 P R E M I J E R Datum: 25.04.2019. godine Zenica , s.r. .............................................................................................. 100. - dobojskog kantona - -dobojskog kantona", broj: 7/10) a u vezi sa -dobojskog Kantonalne uprave civilne za - 10.04.2019. godine, d o n o s i R J E E N J E - dobojskog kantona U - -dobojskog : n 2. - Broj: 02-34-6255/19 P R E M I J E R Datum: 10.04.2019. godine Zenica , s.r. ..............................................................................................
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 04/19 13.04.2019 SN TK 05/21, SN TK 11/20, SN TK 04/20 uredba,radni odnos UREDBU O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U TUZLANSKOM KANTONUDIO PRVI – TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.(Predmet i sadržaj Uredbe)Ovom uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama, organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), grada ili općine, kao i u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: poslodavac), osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.Članak 2.(Rodna neutralnost izraza)Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.Članak 3.(Ovlašteni organ kod poslodavca)Obavljanje određenih radnji, u svezi sa procedurom prijema u radni odnos kod poslodavca, poduzima onaj organ koji je sukladno općim ili drugim internim aktom poslodavca, nadležan za obavljanje tih radnji.DIO DRUGI – POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOSČlanak 4.(Obveza javnog oglašavanja)(1) Kod poslodavaca iz članka 1. ove uredbe, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obveznog javnog oglašavanja.(2) Prije provođenja procedure obveznog javnog oglašavanja, poslodavac donosi odluku o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto.(3) Na temelju odluke poslodavca, raspisuje se javni oglas koji se obvezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji.(4) Javni oglas obvezno se dostavlja i Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, najkasnije na dan njegove objave. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona javni oglas objavljuje putem svoje web stranice.Članak 5.(Iznimci od obveze javnog oglašavanja)Iznimno od odredbe članka 4. ove uredbe, kod poslodavaca iz članka 1. ove uredbe prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obveznog javnog oglašavanja u slučaju:a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, ukoliko radnik ispunjava navedene uvjete, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu,b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto,c) prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode sukladno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.Članak 6.(Sadržaj javnog oglasa)(1) Javni oglas iz članka 4. stavak (3) ove uredbe sadrži sljedeće podatke:a) naziv i sjedište poslodavca,b) naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos,c) opće i posebne uvjete za prijem u radni odnos za radno mjesto,d) kratak opis poslova radnog mjesta,e) naznaku da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vrijeme i trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme,f) naznaku da li je predviđen probni rad i trajanje probnog rada,g) potrebne dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta,h) adresu na koju se dostavlja PRIJAVNI OBRAZAC i dokazi, kao i naznaku gdje se prijavni obrazac može pronaći,i) rok za podnošenje prijave na javni oglas,j) napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASubota, 13. travanj 2019. god.Broj 4 - Strana 379odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koji se raspisuje javni oglas,k) napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ukoliko je isto uvjet za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu,(2) Rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave.Članak 7.(Prijava na javni oglas)(1) Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen PRIJAVNI OBRAZAC koji je sastavni dio ove uredbe.(2) Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu.(3) Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos.(4) Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.Članak 8.(Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos)(1) Poslodavac imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljem tekstu: komisija), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas.(2) Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih,(3) Članovi komisije iz stavka (2) ovog članka moraju biti zaposleni na radnom mjestu za koje je potreban najmanje isti stupanj stručne spreme koji je predviđen za to radno mjesto.(4) Iznimno, ukoliko poslodavac ne može ispuniti uvjet iz stavaka (2) i (3) ovog članka, za člana komisije može se imenovati druga zaposlena osoba odgovarajuće stručne spreme, uz suglasnost organa upravljanja poslodavca.(5) Administrativno-tehničke poslove za komisiju obavlja sekretar Komisije koga imenuje poslodavac. (6) U slučaju kada je javni oglas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, poslodavac može imenovati jednu ili više komisija.(7) Članovi komisije u svom radu moraju biti neovisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada sukladno ovoj Uredbi.Članak 9.(Izuzeće članova komisije)(1) Član komisije će zatražiti izuzeće od rada u komisiji od poslodavca, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u krvnom ili tazbinskom srodstvu do drugog stupnja.(2) O zahtjevu za izuzeće iz stavka (1) ovog članka poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena. Članak 10.(Rok za održavanje prve sjednice KomisijeKomisija je obvezna najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije, održati prvu sjednicu na kojoj će izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije.DIO TREĆI – PROCES IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOSČlanak 11.(Otvaranje prijava)(1) Komisija u pravilu otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici.(2) Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom.Članak 12.(Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos)(1) Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.(2) Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u ovisnosti od stupnja stručne spreme koja je kao uvjet propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.(3) Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisana osnovna naobrazba zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.(4) Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisana srednja naobrazba proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uvjet propisana srednja naobrazba, pored razmatranja dokumentacije i usmenog ispita, provede pismeni i/ili praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.(5) Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisana viša ili visoka naobrazba, kao i određena znanstvena zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uvjet propisana viša ili visoka naobrazba, kao i određena znanstvena zvanja, pored razmatranja dokumentacije, te pismenog i usmenog ispita, provede i praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.(6) Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.(7) Poslodavac će pravilnikom o radu ili drugim internim aktom urediti način, postupak i druga pitanja u svezi sa procesom izbora kandidata.Članak 13.(Rangiranje uspješnih kandidata)(1) Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, sukladno sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu, u ovisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.(2) Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i praktičnog ispita, u ovisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora. Broj 4 - Strana 380SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASubota, 13. travanj 2019. god.(3) Komisija dostavlja poslodavcu izvješće o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže lista uspješnih kandidata.(4) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvješća i liste uspješnih kandidata iz stavka (3) ovog članka, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u ovisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata. (5) Lista uspješnih kandidata iz stavka (3) ovog članka predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka izabranog kandidata donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste.(6) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravnom lijeku.(7) Poslodavac će sa izabranim kandidatom, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o izboru.(8) Odluka o izboru postaje konačna istekom roka za prigovor, odnosno konačnosti odluke po prigovoru.Članak 14(Prednost pri zapošljavanju)(1) Prilikom zapošljavanja potrebno je dati prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.(2) Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.Članak 15.(Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos)(1) Po prijemu obavještenja o izboru kandidata, kandidat koji nije izabran može u roku od tri dana od prijema obavještenja podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u svezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos.(2) Poslodavac će najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju u svezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, osim dokumentacije koja se odnosi na osobne podatke drugih kandidata.(3) Kandidat kojem u roku iz stavka (2) ovog članka ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz članka 18. ove uredbe izvrši inspekcijski nadzor.Članak 16.(Pravo na prigovor)(1) Kandidat koji je nezadovoljan odlukom o izboru kandidata može u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor poslodavcu.(2) O prigovoru iz stavka (1) ovog članka odlučuje drugostupanjski organ poslodavaca, odnosno organ kod poslodavca, ukoliko isti postoji, a koji je sukladno općim ili drugim internim aktima nadležan da odlučuje o prigovorima radnika i drugih osoba na odluke kojima je drugi organ kod poslodavca odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa.(3) Organ nadležan za rješavanje iz stavka (2) ovog članka dužan je riješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana.(4) Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podnijeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana.Članak 17.(Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca)Na pitanja u svezi sa postupkom prijema u radni odnos koja nisu uređena ovom uredbom, primjenjuje se pravilnik o radu ili drugi interni akt poslodavca.DIO ČETVRTI - NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE I KAZNENE ODREDBEČlanak 18.(Nadzor nad primjenom Uredbe)Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i proračunska inspekcija iz svoje nadležnosti.Članak 19.(Vrste i visine kazne)(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac, ako:a) izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja, osim u slučajevima predviđenim odredbom članka 5. ove uredbe (članak 4. stavak (1) ove uredbe).b) ne objavi javni oglas najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji (članak 4. stavak (3) ove uredbe),c) javni oglas ne dostavi javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave (članak 4. stavak (4) ove uredbe),d) u javnom oglasu odredi rok za podnošenje prijava u kraćem trajanju od osam dana (članak 6. stavak (2) ove uredbe),e) ne imenuje komisiju na način predviđen člankom 8. st. (2) i (3) ove uredbe,f) u roku koji je određen ovom uredbom ne izvrši prijem kandidata sa liste (članak 13. stavak (4) ove uredbe),g) ne omogući kandidatu uvid u dokumentaciju u svezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos (članak 15. stavak (2) ove uredbe),h) u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe ne uskladi pravilnik o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos (članak 21. ove uredbe).(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba kod poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se član komisije – fizička osoba koja odmah po saznanju ne zatraži izuzeće od rada u komisiji iz razloga utvrđenih u članku 9. stavak (1) ove uredbe.DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 20.(Okončanje pokrenutih postupaka)Postupci prijema u radni odnos koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe, okončat će se po proceduri po kojoj su i započeti. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASubota, 13. travanj 2019. god.Broj 4 - Strana 381Članak 21.(Usklađivanje pravilnika o radu iIi drugih internih akata poslodavca)Poslodavci iz članka 1. Uredbe su dužni najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe.Članak 22.(Stupanje na snagu)Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.BOSNA I HERCEGOVINA PREMIJER KANTONAFederacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Jakub Suljkanović,
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u tehničkim i srodnim školama i stručnim školama ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 03/19 28.03.2019 šraksa,škola Broj 3 – strana 338 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT 57. Na osnovu ĉlana 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 61. stav (2), ĉlanom 70. stav (2) i ĉlanom 173. stav (2) alineja j) Zakona o srednjoj školi („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 9/17), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona d o n o s i: PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE U TEHNIĈKIM I SRODNIM ŠKOLAMA I STRUĈNIM ŠKOLAMA I. OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se propisuju uslovi, naĉin organizacije i naĉin praćenja ferijalne prakse za uĉenike srednjih tehniĉkih i srodnih škola i srednjih struĉnih škola (u daljem tekstu: škola). (2) Ovim Pravilnikom se definišu prava i obaveze uĉenika, roditelja/staratelja, privrednih subjekata i škole. Ĉlan 2. (Znaĉenje pojedinih pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće znaĉenje: a) Ferijalna praksa je dopuna praktiĉne nastave i organizira se u toku školskog ferija/odmora za uĉenike radi produbljivanja i proširivanja znanja, vještina, iskustava i stavova steĉenih na praktiĉnoj nastavi, te formiranja osobnosti uĉenika kroz njegov stav prema poslu i upoznavanje sa stvarnim poslovnim svijetom. b) Privredni subjekti su privredna društva, ustanove i samostalni privrednici koji imaju odgovarajuću opremu, tehniĉko-tehnološka sredstva i druge odgovarajuće uslove u skladu sa nastavnim planom i programom za odreĊena zvanja/zanimanja, a u kojima će se izvoditi ferijalna praksa. c) Koordinator ferijalne prakse je nastavnik škole (u daljem tekstu: koordinator), odreĊen od strane direktora, a na prijedlog struĉnog aktiva nastavnika, zaduţen za praćenje realizacije ferijalne prakse uĉenika u okviru redovnih zaduţenja u 40-satnoj radnoj sedmici. d) Koordinator ferijalne prakse u privrednom subjektu (u daljem tekstu: koordinator PS) odreĊen je ispred privrednog subjekta za praćenje aktivnosti uĉenika tokom realizacije ferijalne prakse. Ĉlan 3. (Ciljevi organizovanja ferijalne prakse) Osnovni ciljevi organizovanja ferijalne prakse su: a) razvijanje praktiĉnih vještina i kompetencija interakcijom teorijskog znanja i iskustva steĉenog realizacijom ferijalne prakse, b) osposobljavanje za rad na odgovarajućoj opremi i tehniĉko-tehnološkim sredstvima u ovisnosti od vrste zvanja/zanimanja, c) praćenje tehniĉko-tehnoloških promjena unutar struke, d) ostvarivanje radnih zadataka koji se ne mogu realizirati u školskim radionicama ili laboratorijama, koji su vezani za odreĊenu sezonu, otvoren prostor ili za posebna postrojenja, odnosno opremu. II. ORGANIZACIJA FERIJALNE PRAKSE Ĉlan 4. (Organizacija i trajanje ferijalne prakse) (1) Ferijalna praksa je praksa na koju se uĉenici samostalno opredjeljuju i nije obavezna za sve uĉenike tokom trajanja obrazovanja za odreĊeno zvanje/zanimanje. (2) Organizacija ferijalne prakse se predviĊa Godišnjim programom rada škole. (3) U ovisnosti od programa koji je neophodno realizirati, ferijalna praksa moţe da se ostvaruje u saradnji sa privrednim subjektima, nauĉnim institutima, zavodima, fakultetima, kao i na školskom imanju. ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 339 (4) Ferijalna praksa se organizuje za uĉenike od II do IV razreda tokom zimskog, proljetnog ili ljetnog odmora za uĉenike. (5) Trajanje ferijalne prakse za uĉenike razliĉitih razreda obrazovanja treba da bude: a) uĉenici II razreda – minimalno deset radnih dana (maksimalno 6 radnih sati dnevno), b) uĉenici III i IV razreda – minimalno petnaest radnih dana (maksimalno 6 radnih sati dnevno). (6) Maksimalno trajanje ferijalne prakse je 20 radnih dana. (7) Ako ferijalna praksa kontinuirano traje više od ĉetiri sata dnevno, uĉenik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 30 minuta. (8) Tokom jedne školske godine uĉenik treba da obavlja ferijalnu praksu u privrednom subjektu sa kojim je škola potpisala ugovor o izvoĊenju ferijalne prakse (u daljem tekstu: Ugovor). Ĉlan 5. (Organizacija ferijalne prakse za uĉenike sa posebnim obrazovnim potrebama) (1) Uĉenici sa posebnim obrazovnim potrebama mogu realizirati ferijalnu praksu na zahtjev roditelja/ staratelja. (2) Radni zadaci tokom ferijalne prakse za uĉenike sa posebnim obrazovnim potrebama treba da budu prilagoĊeni mogućnostima i sposobnostima uĉenika. Ĉlan 6. (Primjena iskustava steĉenih na ferijalnoj praksi u izradi maturskog/završnog ispita) (1) Moguću temu za maturski/završni ispit uĉenik moţe birati iz oblasti predmeta ili grupe srodnih predmeta u okviru koje je radio na ferijalnoj praksi i stekao odreĊena znanja, vještine i liĉne kompetencije. (2) Iskustva, znanja i vještine steĉene na ferijalnoj praksi uĉenici mogu primijeniti pri izradi maturskog/završnog ispita. III. PRAVA I OBAVEZE UĈENIKA, RODITELJA/STARATELJA, PRIVREDNIH SUBJEKATA I ŠKOLE Ĉlan 7. (Prava i obaveze uĉenika i roditelja/staratelja) (1) Uĉenik ima pravo dati prijedlog u kojem privrednom subjektu će obavljati ferijalnu praksu. (2) Uĉenik ima obavezu da redovno pohaĊa ferijalnu praksu i ispunjava obaveze koje proizilaze iz Ugovora. (3) Uĉenik treba postupati shodno uputama koordinatora PS i koordinatora, te ĉuvati imovinu i poslovne tajne privrednog subjekta. (4) Uĉenik ima obavezu da postupa u skladu sa propisima o sigurnosti na radu. (5) Uĉenik redovno vodi Dnevnik rada tokom trajanja ferijalne prakse. (6) Za sve poteškoće tokom realizacije ferijalne prakse uĉenik/roditelj/staratelj se obraća školi. (7) Roditelj/Staratelj uĉenika moţe raskinuti Ugovor zakljuĉen sa privrednim subjektom, posredstvom škole, ukoliko privredni subjekt ne ispunjava ugovorene obaveze ili postoje opravdane okolnosti (bolest) koje onemogućavaju ili oteţavaju sposobnost uĉenika da obavlja zadatke tokom ferijalne prakse. Ĉlan 8. (Prava i obaveze privrednih subjekata) (1) Privredni subjekti su obavezni: a) osigurati i provoditi propisane mjere zaštite na radu, b) osigurati uĉeniku potrebne uslove za realizaciju ciljeva ovog Pravilnika u skladu sa ĉlanom 3. ovog Pravilnika, c) odrediti koordinatora PS, u skladu sa ĉlanom 2. taĉka d) ovog Pravilnika za praćenje aktivnosti uĉenika i voĊenje evidencije pohaĊanja ferijalne prakse uĉenika, d) omogućiti koordinatoru u skladu sa ĉlanom 2. taĉka c) ovog Pravilnika da neposrednim uvidom i uvidom u evidenciju prati realizaciju ferijalne prakse,
Pravilnik o utvrđivanju uslova za izvođenje praktične nastave izvan škole ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 03/19 28.03.2019 praktična nastava Broj 3 – strana 348 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. 58. Na osnovu ĉlana 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 38. stav (2) i ĉlanom 173. stav (2) alineja f) Zakona o srednjoj školi („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 9/17), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona d o n o s i: PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA IZVOĐENJE PRAKTIĈNE NASTAVE IZVAN ŠKOLE I. OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom se ureĊuju naĉin i uslovi izvoĊenja praktiĉne nastave koja se izvodi izvan škola srednjeg struĉnog obrazovanja i obuke na podruĉju Zeniĉkodobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), tj. praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednih subjekata, te utvrĊuju ciljevi, trajanje i fond sati praktiĉne nastave, uloga i obaveze srednje struĉnoobrazovne škole i privrednog subjekta, ovlaštenja i obaveze ukljuĉenih aktera u organizovanje i izvoĊenje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, uslovi za organizovanje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, ocjenjivanje uĉenika, sadrţaj i obrasci Ugovora o saradnji izmeĊu škole i privrednog subjekta, Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, obrasci za raskid ugovora, te druga pitanja od znaĉaja za organizaciju i izvoĊenje praktiĉne nastave kod privrednih subjekata. (2) Gramatiĉka terminologija korištenja muškog i ţenskog roda za pojmove u ovom Pravilniku ukljuĉuje oba spola. Ĉlan 2. (Znaĉenje pojedinih pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće znaĉenje: a) Koordinator praktiĉne nastave (u daljnjem tekstu: koordinator) je lice koje je u radnom odnosu u školi, a koje koordinira praktiĉnu nastavu koja se izvodi kod privrednih subjekata. b) Nastavnik praktiĉne nastave je lice koje je u radnom odnosu u školi, a koje je kvalifikovano za izvoĊenje praktiĉne nastave odreĊenog zanimanja/zvanja. c) Privredni subjekt je privredno društvo, ustanova ili obrtnik koji ispunjava propisane uslove za izvoĊenje praktiĉne nastave. d) Mentor je lice koje je zaposleno kod privrednog subjekta ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, odgovorno za organizaciju, voĊenje i praćenje praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednog subjekta. e) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta – (u daljnjem tekstu: Plan izvoĊenja praktiĉne nastave) je pisani dokument koji se donosi u saradnji škole i privrednog subjekta, kojim se utvrĊuje sadrţajni i vremenski raspored izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta. f) Praktiĉna nastava je oblik nastave koji se izvodi kod privrednih subjekata koji imaju odgovarajuću savremenu opremu, tehniĉko-tehnološka sredstva i druge odgovarajuće uslove u skladu s nastavnim planom i programom odreĊenog zanimanja i Planom izvoĊenja praktiĉne nastave, u cilju usvajanja struĉnih znanja i vještina neophodnih za sticanje III ili IV stepena struĉne spreme. g) Ugovor o saradnji izmeĊu škole i privrednog subjekta (u daljnjem tekstu: Ugovor o saradnji) je ugovor zakljuĉen u pisanom obliku kojim se ureĊuju meĊusobni odnosi, prava i obaveze škole i privrednog subjekta u vezi sa organizacijom i izvoĊenjem praktiĉne nastave uĉenika kod privrednog subjekta, saĉinjen u skladu sa odredbama ĉlana 21. ovog Pravilnika. h) Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave kod privrednog subjekta (u daljnjem tekstu: Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave) je ugovor zakljuĉen u pisanoj formi izmeĊu privrednog subjekta, škole i uĉenika odnosno roditelja/staratelja uĉenika, kojim se ureĊuju meĊusobni odnosi, prava i obaveze uĉenika, odnosno roditelja/staratelja uĉenika, škole i privrednog subjekta povodom izvoĊenja praktiĉne nastave saĉinjen u skladu sa ĉlanom 22. ovog Pravilnika. i) Škola srednjeg struĉnog obrazovanja i obuke (u daljem tekstu: škola) je srednja tehniĉka, struĉna i mješovita škola, kao i druge vrste škola koje ispunjavaju uslove za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, u skladu sa odgovarajućim zakonima i podzakonskim aktima, a u kojoj se, u skladu sa nastavnim planom i programom, izvodi praktiĉna nastava. ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 349 Ĉlan 3. (Osnovni cilj) Osnovni cilj donošenja Pravilnika jeste regulisanje naĉina i uslova organizovanja i izvoĊenja praktiĉne nastave koja se izvodi izvan škola na podruĉju Kantona, tj. praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednih subjekata. Ĉlan 4. (Posebni ciljevi) Posebni ciljevi donošenja Pravilnika su: a) Osiguranje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj struĉnih znanja i vještina u skladu sa potrebama i kretanjima na trţištu rada; b) Doprinos jaĉanju konkurentnosti privrede Kantona i privrede Bosne i Hercegovine; c) Doprinos osiguranju uslova za zapošljavanje po završetku srednjeg struĉnog obrazovanja i obuke, daljnje obrazovanje i cjeloţivotno uĉenje; d) Promocija i razvoj poduzetništva, profesionalnog i karijernog razvoja kod mladih; e) Usaglašavanje potreba izmeĊu srednjeg struĉnog obrazovanja i obuke i trţišta rada na nivou Kantona. II. IZVOĐENJE PRAKTIĈNE NASTAVE KOD PRIVREDNOG SUBJEKTA Ĉlan 5. (Uslovi za izvoĊenje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta) (1) Praktiĉna nastava se moţe izvoditi kod privrednog subjekta ukoliko privredni subjekt ispunjava sljedeće uslove: a) ako obavlja djelatnost koja omogućava prenošenje na uĉenike struĉnih znanja i vještina ĉije sticanje je predviĊeno programskim sadrţajem propisanim nastavnim planom i programom i Planom izvoĊenja praktiĉne nastave, b) ako raspolaţe prostorom, opremom i odgovarajućim sredstvima za obrazovanje odreĊenog obrazovnog profila u skladu sa nastavnim planom i programom, c) ako za potrebe izvoĊenja praktiĉne nastave odredi mentora koji ispunjava uslove definisane ovim Pravilnikom, d) ako obezbjeĊuje mjere zaštite na radu u skladu sa propisima koji regulišu oblast zaštite na radu. (2) Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuje tim škole kojeg ĉine direktor, nastavnik praktiĉne nastave i koordinator, prije zakljuĉivanja Ugovora o saradnji i Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 6. (IzvoĊenje praktiĉne nastave) Praktiĉna nastava kod privrednog subjekta se izvodi u skladu sa Zakonom o srednjoj školi Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zakon), odredbama ovog Pravilnika, nastavnim planom i programom za odreĊeni obrazovni profil, Planom izvoĊenja praktiĉne nastave, Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 7. (Plan izvoĊenja praktiĉne nastave) (1) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave definiše praktiĉne programske sadrţaje koje je privredni subjekt u mogućnosti da realizuje u svojim prostorijama, imajući u vidu opremljenost i ospobljenost privrednog subjekta za organizaciju i izvoĊenje praktiĉne nastave. (2) Planom izvoĊenja praktiĉne nastave definiše se sadrţajni i vremenski raspored izvoĊenja praktiĉne nastave, naĉin realizacije po mjestima izvoĊenja i evidencija realizacije izvoĊenja, a isti se donosi u saradnji škole i privrednog subjekta. (3) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave temelji se na sadrţajima i/ili ishodima uĉenja iz nastavnog plana i programa praktiĉne nastave odgovarajućeg zanimanja. (4) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave utvrĊuju koordinator, nastavnik praktiĉne nastave i mentor. (5) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave je sastavni dio Ugovora o saradnji. (6) Potpisivanjem Ugovora o saradnji privredni subjekt se obavezuje na realizaciju Plana izvoĊenja praktiĉne nastave, uz pomoć i u saradnji sa koordinatorom. Broj 3 – strana 350 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. Ĉlan 8. (Trajanje i fond sati praktiĉne nastave) (1) Nastavni sat općeobrazovne, struĉno-teorijske i praktiĉne nastave traje 45 minuta. (2) Škola je duţna osigurati da ukupno opterećenje uĉenika nastavom i ostalim vidovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada ne moţe iznositi više od 35 nastavnih sati sedmiĉno, te da u toku dana uĉenik ne moţe imati više od sedam nastavnih sati praktiĉne nastave. (3) Praktiĉna nastava kod privrednog subjekta se moţe realizirati u vremenskom periodu od 07 do 19 sati u petodnevnoj radnoj sedmici. (4) Ako praktiĉna nastava kod privrednog subjekta kontinuirano traje ĉetiri ili više sati dnevno, uĉenicima se mora osigurati najmanje 30 minuta dnevnog odmora. Ĉlan 9. (Mjere zaštite na radu) (1) Maloljetni uĉenik ne moţe obavljati praktiĉnu nastavu na naroĉito teškim fiziĉkim poslovima, radovima pod zemljom ili pod vodom, ni na ostalim poslovima koji bi mogli štetno i sa povećanim rizikom da utiĉu na njegov ţivot i zdravlje, razvoj i moral, s obzirom na njegove psihofiziĉke osobine u skladu sa vaţećim zakonskim i podzakonskim propisima. (2) Punoljetan uĉenik moţe obavljati praktiĉnu nastavu na poslovima odreĊenih radnih mjesta sa posebnim uslovima rada uz provoĊenje specifiĉnih mjera zaštite na radu i uz podvrgavanje propisanim ljekarskim pregledima u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu. (3) Prije poĉetka izvoĊenja praktiĉne nastave uĉenici moraju usvojiti sadrţaje iz osnova zaštite na radu propisane nastavnim planom i programom, odnosno internim aktima privrednog subjekta u sluĉajevima kada se praktiĉna nastava ili njen dio izvodi kod privrednog subjekta. (4) Kod izvoĊenja svake pojedinaĉne aktivnosti tokom izvoĊenja praktiĉne nastave, uĉenik mora biti upoznat s izvorima opasnosti, usvajati postupke rada na siguran naĉin i primijeniti zaštitna sredstva u skladu sa vaţećim propisima kojima se ureĊuje sigurnost i zaštita na radu. Ĉlan 10. (Nadzor nad izvoĊenjem praktiĉne nastave kod privrednog subjekta) Praktiĉna nastava kod privrednog subjekta se obavlja pod nadzorom mentora, osim ako Ugovorom o saradnji nije drugaĉije utvrĊeno. Ĉlan 11. (Finansijska nagrada uĉenicima) (1) Za vrijeme izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, uĉenik u skladu sa provedenim vremenom kod privrednog subjekta, moţe dobiti finansijsku nagradu koju isplaćuje privredni subjekt. (2) Visina nagrade iz stava (1) ovog ĉlana odreĊuje se prema internim aktima privrednog subjekta. Ĉlan 12. (ObezbjeĊenje sredstava za rad uĉenika i ostale naknade) (1) Privredni subjekt je uĉeniku koji obavlja praktiĉnu nastavu kod njega obavezan staviti na raspolaganje: a) odgovarajuću radnu odjeću i zaštitnu opremu ukoliko je ova obaveza predviĊena vaţećim propisima o zaštiti na radu i/ili internim aktima privrednog subjekta; b) materijal, mašine, alate i ostale sredstva neophodna za izvoĊenje praktiĉne nastave; (2) Privredni subjekt moţe preuzeti i obavezu da uĉenicima isplati naknadu za troškove prevoza i/ili dodatno osigurati uĉenika od posljedica nesretnog sluĉaja koje nastupe tokom obavljanja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, odnosno preuzeti na sebe obavezu osiguranja uĉenika u skladu sa svojim internim aktima, Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 13. (Mentor) (1) Mentor je lice koje ima minimalno III ili IV stepen obrazovanja i radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje pet godina ili minimalno V stepen obrazovanja i radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine; ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 351 (2) Mentor u saradnji sa koordinatorom i nastavnikom praktiĉne nastave obavlja sljedeće poslove: a) planira prijem uĉenika na praktiĉnu nastavu kod privrednog subjekta; b) organizuje proces uĉenja kod privrednog subjekta i rasporeĊuje uĉenike na neophodne radne aktivnosti praktiĉne nastave u cilju sticanja struĉnih znanja i vještina; c) upoznaje uĉenika sa zaštitom na radu u skladu sa internim propisima privrednog subjekta i propisima koji regulišu ovu oblast; d) uĉestvuje u izradi i prati realizaciju Plana izvoĊenja praktiĉne nastave; e) nadgleda i organizuje rad uĉenika kod privrednog subjekta; f) vodi potrebnu evidenciju o praktiĉnoj nastavi uĉenika kod privrednog subjekta; g) uĉestvuje u ocjenjivanju uĉenika; Ĉlan 14. (Koordinator i nastavnik praktiĉne nastave) (1) Koordinator i nastavnik praktiĉne nastave su lica koja: a) su zaposlena u školi na poslovima izvoĊenja praktiĉne i/ili struĉno-teorijske nastave, b) imaju radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje pet godina, c) imaju poloţenu pedagoško-psihološko-didaktiĉkometodiĉku grupu predmeta. (2) Djelokrug poslova koordinatora i nastavnika praktiĉne nastave utvrĊeni su Zakonom, nastavnim planom i programom i Pedagoškim standardima. III. OVLAŠTENJA I OBAVEZE AKTERA UKLJUĈENIH U ORGANIZACIJU I IZVOĐENJE PRAKTIĈNE NASTAVE KOD PRIVREDNOG SUBJEKTA Ĉlan 15. (Ovlaštenja i obaveze Ministarstva) U cilju organizacije, izvoĊenja i praćenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, Ministarstvo ima sljedeća ovlaštenja i obaveze: a) donošenje nastavnih planova i programa za zvanja/zanimanja u srednjem struĉnom obrazovanju i obuci; b) voĊenje evidencije o izvoĊenju praktiĉne nastave kod privrednih subjekata; c) odluĉivanje o svim pitanjima koja nisu regulisana ovim Pravilnikom ili drugim propisima, a tiĉu se organizacije i izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta. Ĉlan 16. (Ovlaštenja Privredne komore) (1) Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Komora) pruţa u što je moguće većoj mjeri podršku pri organizaciji, izvoĊenju i praćenju praktiĉne nastave kod privrednog subjekta i njenom unapreĊenju, što se naroĉito ogleda u sljedećim ovlaštenjima Komore: a) poticanje i informisanje privrednih subjekata o uĉešću u izvoĊenju organizacije praktiĉne nastave; b) pruţanje podrške i pomoći privrednim subjektima u procesu izvoĊenja praktiĉne nastave; c) sprovoĊenje ispitivanja i istraţivanja o potrebama privrednih subjekata, zahtjevima i mjerama poboljšanja praktiĉne nastave; d) pruţanje preporuka Ministarstvu o naĉinima unaprjeĊenja praktiĉne nastave kod privrednih subjekata; Ĉlan 17. (Ovlaštenja i obaveze privrednog subjekta) Privredni subjekt ima sljedeća ovlaštenja i obaveze u organizovanju i izvoĊenju praktiĉne nastave: a) organizovanje implementacije Plana izvoĊenja praktiĉne nastave i osiguranje uslova za ostvarenje ciljeva praktiĉne nastave u zadanom roku; b) imenovanje mentora; c) stavljanje uĉenicima neophodnih sredstava za izvoĊenje praktiĉne nastave na raspolaganje; d) obezbjeĊenje neophodnih mjera zaštite na radu uĉenika u skladu sa vaţećim propisima iz oblasti zaštite na radu; Broj 3 – strana 352 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. e) uĉestvovanje u ocjenjivanju uĉenika u skladu sa Zakonom i relevantnim podzakonskim aktima, u sluĉajevima kada je ta mogućnost propisana; f) obezbjeĊenje besplatne ishrane uĉenicima ili isplaćivanje odgovarajuće naknade za ishranu u skladu sa internim aktima privrednog subjekta, koja obaveza će se u svakom konkretnom sluĉaju regulisati Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave; g) saradnja sa koordinatorom i omogućavanje koordinatoru pristup mjestu izvoĊenja praktiĉne nastave, kao i uvid u evidenciju izvoĊenja praktiĉne nastave, na zahtjev škole; h) voĊenje pismene evidencije o izvoĊenju praktiĉne nastave; i) pruţanje informacija o izvoĊenju praktiĉne nastave na zahtjev Komore ili Ministarstva; j) uĉestovanje u rješavanju konfliktnih situacija; k) osiguranje povjerljivosti liĉnih podataka uĉenika u skladu sa vaţećim propisima o zaštiti liĉnih podataka; (2) Privredni subjekt moţe dati uĉeniku samo one poslove koji osiguravaju sticanje znanja i vještina za odreĊeni obrazovni profil u skladu sa nastavnim planom i programom i Planom izvoĊenja praktiĉne nastave. (3) Detaljna ovlaštenja i obaveze privrednog subjekta u pogledu organizovanja i izvoĊenja praktiĉne nastave definišu se Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 18. (Ovlaštenja i obaveze škole) (1) U cilju organizacije, izvoĊenja i praćenja praktiĉne nastave, škola ima sljedeća ovlaštenja i obaveze: a) ostvarenje programskih sadrţaja propisanih nastavnim planom i programom; b) odrediti koordinatora praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednih subjekata,; c) osiguranje da je u korist uĉenika, koji obavljaju praktiĉnu nastavu kod privrednih subjekata, zakljuĉen ugovor o osiguranju u sluĉaju nezgode tokom obavljanja praktiĉne nastave; d) voĊenje evidencije o zakljuĉenim Ugovorima o saradnji i Ugovorima o izvoĊenju praktiĉne nastave; e) saradnja sa privrednim subjektom i informisanje o uĉenicima koji pohaĊaju praktiĉnu nastavu kod privrednog subjekta; f) ocjenjivanje uĉenika u skladu sa Zakonom i relevantnim podzakonskim aktima; g) saradnja sa mentorom, obilazak mjesta izvoĊenje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta i vršenje uvida u evidenciju izvoĊenja praktiĉne nastave; h) pruţanje informacija o organizaciji i izvoĊenju praktiĉne nastave na zahtjev Komore ili Ministarstva; i) uĉešće u rješavanju konfliktnih situacija; j) osiguranje povjerljivosti liĉnih podataka uĉenika u skladu sa propisima o zaštiti liĉnih podataka; k) osiguranje povjerljivosti privredne tajne privrednog subjekta; l) obezbjeĊenje izvoĊenja praktiĉne nastave uĉenika u školskim radionicama, ukoliko se ista ne moţe provesti u prostorijama privrednog subjekta; m) voĊenje dnevnika rada praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednog subjekta; n) druga ovlaštenja i obaveze utvrĊene Zakonom ili relevantim podzakonskim aktima; (2) Ukoliko škola nije ispunila obavezu iz stava (1) taĉka c) ovog ĉlana, uĉenici ne mogu pohaĊati praktiĉnu nastavu kod privrednog subjekta, osim u sluĉajevima predviĊenim ovim Pravilnikom. (3) Detaljna ovlaštenja i obaveze škole u pogledu organizovanja i izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta definiraju se Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 19. (Prava i obaveze uĉenika) U pogledu izvoĊenja praktiĉne nastave uĉenik ima sljedeća prava i obaveze: a) redovno pohaĊanje praktiĉne nastave, te savjesno i odgovorno ispunjavanje radnih aktivnosti koje su mu dodijeljene; ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 353 b) postupanje u skladu sa uputama i nalozima mentora ili drugih osoba ovlaštenih za davanje uputa i naloga, ukoliko je uĉenik upoznat s tim da su te osobe ovlaštene za davanje uputa i naloga; c) ponašanje u skladu sa uputstvima privrednog subjekta, te propisima o zaštiti i sigurnosti na radu i zdravstvenoj zaštite, sigurnosti od poţara, sanitarnotehniĉkim i higijenskim zahtjevima; d) nošenje radne i zaštitne odjeće koju mu privredni subjekt stavi na raspolaganje; e) savjesno rukovanje alatom, mašinama i ostalom opremom i korištenje alata, mašina i ostale opreme samo u vezi sa povjerenim mu zadacima; f) poštovanje internih akata privrednog subjekta kod kojeg se izvodi praktiĉna nastava i odredbi Pravilnika; g) ĉuvanje imovine i poslovne tajne privrednog subjekta za vrijeme obavljanja praktiĉne nastave i nakon prestanka obavljanja praktiĉne nastave; h) u sluĉaju izostanka sa praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, obavezno i bez odgaĊanja informisanje privrednog subjekta o izostanku te informisanje mentora o razlozima izostanka; i) druga prava i obaveze utvĊene Zakonom i relevantim podzakonskim aktima. IV. UGOVORNO REGULISANJE PRAKTIĈNE NASTAVE KOD PRIVREDNOG SUBJEKTA Ĉlan 20. (Vrste ugovora) Pri obavljanju praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, zakljuĉuju se dvije vrste ugovora: a) Ugovor o saradnji; b) Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave; Ĉlan 21. (Sadrţaj Ugovora o saradnji) (1) Ugovor o saradnji sadrţi sljedeće: a) podatke o ugovornim stranama; b) obrazovni profil koji je predmet ugovora; c) obaveze privrednog subjekta u realizaciji praktiĉne nastave i da će iste izvoditi o vlastitom trošku i odgovornosti; d) obaveze škole u realizaciji praktiĉne nastave kod privrednog subjekta; e) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave; f) poĉetak i trajanje izvoĊenja praktiĉne nastave; g) maksimalan broj uĉenika koji je privredni subjekt u mogućnosti primiti; h) broj mentora koje obezbjeĊuju privredni subjekt; i) mjesto i vrijeme izvoĊenja praktiĉne nastave; j) obaveze stavljanja na raspolaganje materijala, mašina, alata i drugih uslova potrebnih za izvoĊenje praktiĉne nastave; k) obaveze i prava mentora u pouĉavanju uĉenika i ostvarivanju Plana izvoĊenja praktiĉne nastave; l) odredbe o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu uĉenika; m) period trajanja ugovora; n) razloge za prestanak vaţenja i za raskid ugovora; o) naĉin rješavanja eventualnih sporova; p) datum i potpis ugovornih strana; r) druga meĊusobna prava i obaveze ugovornih strana. (2) Prilikom izbora privrednog subjekta škola je u obavezi da se rukovodi najboljim interesom uĉenika. (3) Evidenciju zakljuĉenih Ugovora o saradnji vodi škola. (4) Obrazac Ugovora o saradnji koji se zakljuĉuje izmeĊu škole i privrednog subjekta sastavni je dio ovog Pravilnika. Ĉlan 22. (Sadrţaj Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave) (1) Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave sadrţi sljedeće: a) podatke o ugovornim stranama; b) identifikacione podatke o školi; c) obrazovni profil za koji se uĉenik školuje; Broj 3 – strana 354 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. d) dokaz o posjedovanju opće zdravstvene sposobnosti i dokaz o zadovoljenju propisanih zdravstvenih uslova za otpoĉinjanje sa praktiĉnom nastavom (ljekarsko uvjerenje i sanitarna knjiţica, ukoliko je sanitarna knjiţica neophodna za obavljanje praktiĉne nastave); e) obaveze i odgovornosti privrednog subjekta iz ĉlana 17. ovog Pravilnika; f) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave; g) poĉetak i trajanje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta; h) prava i obaveze uĉenike; i) mjesto i vrijeme izvoĊenja praktiĉne nastave; j) podatke o mentoru kojeg obezbjeĊuje privredni subjekt; k) vrijeme provoĊenja praktiĉne nastave uĉenika kod privrednog subjekta; l) obezbjeĊenje sredstava za rad uĉenika i drugih naknada uĉenika u skladu sa ĉlanom 13. ovog Pravilnika; m) odredbu o osiguranju uĉenika u sluĉaju nezgode na radu; n) odredbu o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu uĉenika; o) vrijeme trajanja ugovora; p) razloge za prestanak vaţenja i raskid ugovora; q) obaveze uĉenika i privrednog subjekta u sluĉaju raskida ugovora; r) naĉin rješavanja eventualnih sporova; s) datum i potpis ugovornih strana; t) druga meĊusobna prava i obaveze ugovornih strana. (2) Škola je duţna da vodi evidenciju o ugovorima o izvoĊenju praktiĉne nastave koji se zakljuĉuju izmeĊu privrednog subjekta i uĉenika. (3) Obrazac ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave je sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 23. (Raskid Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave) (1) Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave moţe se raskinuti sporazumno, na zahtjev uĉenika ili njegovog roditelja/staratelja, škole ili na zahtjev privrednog subjekta. (2) Uĉenik ili njegov roditelj/staratelj imaju pravo raskida Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave u sljedećim sluĉajevima: a) ukoliko privredni subjekt ne ispunjava ugovorne obaveze, b) ako privredni subjekt prestane da ispunjava uslove za izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno odgovarajućeg dijela praktiĉne nastave; c) u sluĉaju prestanka statusa redovnog uĉenika škole u skladu sa Zakonom; d) ako se uĉeniku promijenilo zdravstveno stanje, te prema mišljenju nadleţne zdravstvene ustanove nije u mogućnosti nastaviti obrazovanje za obrazovni profil za koji se školuje; (3) Ugovor o praktiĉnom obrazovanju se smatra raskinutim ukoliko privredni subjekt ne omogući uĉeniku izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno dijela praktiĉne nastave u ugovorenom roku. (4) Privredni subjekt moţe raskinuti ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave u sljedećim situacijama: a) ako je ugovor bio zakljuĉen na osnovu laţnih podataka i dokumenata; b) ako uĉenik bez opravdanih razloga uĉestalo izostaje s praktiĉne nastave, u skladu sa Zakonom odnosno Pravilima škole; c) ako se uĉeniku promijenilo zdravstveno stanje, te prema mišljenju nadleţne zdravstvene ustanove nije u mogućnosti nastaviti obrazovanje za obrazovni profil za koji se školuje; d) ako uĉenik krši duţnosti koje su odreĊene Zakonom i drugim propisima, ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave te internim propisima privrednog subjekta; e) u sluĉaju prestanka statusa redovnog uĉenika u skladu sa Zakonom; ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 355 (5) Škola moţe raskinuti ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave u sljedećim sluĉajevima: a) ukoliko privredni subjekt ne ispunjava ugovorne obaveze; b) ukoliko privredni subjekt prestane da ispunjava uslove za izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno dijela praktiĉne nastave definisane ovim Pravilnikom i Zakonom, (6) U sluĉaju da je Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave raskinut zbog nemogućnosti ispunjavanja ugovornih obaveza od strane privrednog subjekta, škola će uĉeniku omogućiti zakljuĉivanje novog ugovora s drugim privrednim subjektima. (7) Ako škola ne omogući uĉeniku obavljanje praktiĉne nastave kod drugog privrednog subjekta, uĉenik ima pravo da nastavi praktiĉnu nastavu u školskim radionicama. (8) U svim sluĉajevima raskida Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave osim u sluĉaju predviĊenim stavom (3) ovog ĉlana, strana koja raskida ugovor, duţna je suprotnoj strani ostaviti naknadni rok od 15 dana za ispunjenje ugovornih obaveza. (9) Ukoliko istekom roka iz prehodnog stava ovog ĉlana suprotna strana ne ispuni svoje obaveze, nastupit će posljedice raskida ugovora. (10) Obrazac raskida Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave je sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 24. (Raskid Ugovora o saradnji) (1) Ugovor o saradnji se moţe raskinuti sporazumom ugovornih strana, ili na zahtjev škole ili privrednog subjekta. (2) Škola ima pravo raskida Ugovora o saradnji u sljedećim sluĉajevima: c) ukoliko privredni subjekt ne ispunjava ili zakasni sa ispunjenjem ugovornih obaveza; d) ukoliko privredni subjekt prestane da ispunjava uslove za izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno dijela praktiĉne nastave definisane ovim Pravilnikom i Zakonom, e) ukoliko nad privrednim subjektom bude pokrenut postupak steĉaja ili likvidacije, odnosno odgovarajući postupak koji za cilj ima prestanak postojanja privrednog subjekta; f) ukoliko poslije zakljuĉenja Ugovora o saradnji nastupe okolnosti koje oteţavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne moţe ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom sluĉaju u toj mjeri da je oĉigledno da Ugovor o saradnji više ne odgovara oĉekivanjima ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju, bilo nepraviĉno odrţati ga na snazi (promijenjene okolnosti); g) u drugim sluĉajevima predviĊenim Zakonom o obligacionim odnosima FBiH. (3) Ugovor o saradnji se smatra raskinutim ukoliko privredni subjekt ne omogući uĉenicima izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno dijela praktiĉne nastave u ugovorenom roku. (4) Privredni subjekt ima pravo raskida Ugovora o saradnji u sljedećim sluĉajevima: a) ukoliko škola ne ispunjava ili zakasni sa ispunjenjem ugovornih obaveza; b) ukoliko poslije zakljuĉenja Ugovora o saradnji nastupe okolnosti koje oteţavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne moţe ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom sluĉaju u toj mjeri da je oĉigledno da Ugovor o saradnji više ne odgovara oĉekivanjima ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju, bilo nepraviĉno odrţati ga na snazi (promijenjene okolnosti); c) u drugim sluĉajevima predviĊenim Zakonom o obligacionim odnosima FBiH. (5) U svim sluĉajevima raskida Ugovora o saradnji osim u sluĉaju predviĊenim stavom (3) ovog ĉlana, strana koja raskida ugovor, duţna je suprotnoj strani ostaviti naknadni rok od 15 dana za ispunjenje ugovornih obaveza. (6) Ukoliko istekom roka iz prethodnog stava ovog ĉlana suprotna strana ne ispuni svoje obaveze, nastupaju dejstva raskida ugovora. (7) Raskid Ugovora o saradnji ima za posljedicu prestanak Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave. Broj 3 – strana 356 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. V. OCJENJIVANJE, ZAVRŠNI ISPIT I MATURA Ĉlan 25. (Ocjenjivanje uĉenika) (1) Napredovanje uĉenika tokom izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednih subjekata, kontinuirano prati mentor u saradnji sa koordinatorom i nastavnikom praktiĉne nastave. (2) Procedura i naĉin ocjenjivanja uĉenika se vrši u skladu sa nastavnim planom i programom odreĊenog obrazovnog profila, Zakonom i relevantnim podzakonskim aktima. Ĉlan 26. (Završni ispit i matura) Na uslove, sadrţaj, naĉin organizacije i druga pitanja u vezi sa polaganjem završnog ispita i mature primjenjuju se Zakon i vaţeći podzakonski propisi. VI. ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 27. (Stupanje na snagu) Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉkodobojskog kantona“, a primjenjivat će se od školske 2019/2000. godine. Broj: 10-38-4032/19. M I N I S T A R Datum: 18.03.2019. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r.
Uredba o postupku prijema u radni odnos zavodima, agencijama, direkcijama, upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su usnivači Kanton, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Kanton Sarajevo Službene novine KS 09/19 28.02.2019 SN KS 21/19 uredba,radni odnos
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2019. godinu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 01/19 15.01.2019 komunalna naknada O D L U K U o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2019. godinuČlan 1.Ovom se Odlukom utvrđuje vri-jednost boda komunalne naknade za 2019. godinu u visini od 0,05 KM.Član 2.Komunalna naknade se neće ob-računavati za dijelove porodično-stamb-enih objekata koji nisu građevinski dov-ršeni.
Pravilnik o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 18/18 28.12.2018 registar Broj 18 - Strana 1880 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. 1087 Na osnovu člana 98. stav (2) Zakona o naučnoistraživačkom radu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/17), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi P R A V I L N I K o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) Ovim pravilnikom utvrđuju se oblik, sadržaj i način vođenja Registra pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija (u daljem tekstu: Registar), kao i procedure za upis, promjenu i brisanje iz Registra, te uslovi u pogledu programskih, prostornih i stručnih kapaciteta koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica da bi se upisala u Registar. Član 2. (Vođenje Registra) (1) Razvojem tehnologija bave se naučnoistraživačke organizacije, visokoškolske ustanove, privredna društva, udruženja ili fondacije i fizička lica, koja svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe. (2) Organizacije za razvoj tehnologija su one organizacije koje veći dio svojih aktivnosti usmjeravaju na razvoj novih ili unapređenje postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe. (3) Organizacije za razvoj tehnologija su: a) tehnološka privredna društva i b) inovacioni centri. (3) Registar vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Ministarstvo) u pisanom obliku. Član 3. (Postupak registracije) (1) Postupak registracije, subjekta tehnološkog razvoja, pokreće pravno ili fizičko lice zahtjevom za upis u Registar i izdavanje rješenja o registraciji (u daljem tekstu: Zahtjev), na obrascu 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, pravno ili fizičko lice dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za upis u Registar, koja je navedena u obrascu 1. ovog pravilnika. (3) Dokumentacija iz stava (2) ovog člana dostavlja se u ovjerenom prepisu ili u ovjerenoj fotokopiji. Član 4. (Postupak po zahtjevu) Na osnovu primljenog zahtjeva, Ministarstvo: a) obavještava podnosioca zahtjeva da uredi ili dopuni Zahtjev, ukoliko je Zahtjev neuredan ili nekompletan, b) donosi zaključak o odbacivanju Zahtjeva ukoliko ne uredi ili ne dopuni Zahtjev u traženom roku, c) donosi rješenje o odbijanju Zahtjeva podnosioca koji ne ispunjava uslove za upis u Registar, d) izdaje rješenje o upisu u Registar. II. UPIS U REGISTAR Član 5. (Sadržaj Registra) Registar sadrži: a) podatke o pravnim i fizičkim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja i b) dokumentaciju na osnovu koje je izvršen upis, promjena ili brisanje podataka sadržanih u Registru. Član 6. (Knjige registracije) Registar sa podacima o pravnim i fizičkim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja, čine tri knjige registracije (u daljem tekstu: Registri), i to: a) registar organizacija za razvoj tehnologija, b) registar organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija i c) registar fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija. Član 7. (Vođenje Registara) (1) Registre vodi Ministarstvo u pisanoj formi. (2) Registri se vode u obliku knjige formata A-3, tvrdog poveza s tamnoplavim koricama. (3) Izgled i sadržaj vanjske strane prednje korice i prve stranice Registara propisan je na obrascima 2, 3 i 4, koji su sastavni dio ovog pravilnika. (4) Listovi Registara izrađeni su na bijelom papiru sa numerisanim stranicama. (5) Uputstvo za popunjavanje Registara nalazi se sa unutrašnje strane prednje korice i propisano je na obrascima 5 i 6, koji su sastavni dijelovi ovog pravilnika. Član 8. (Subjekti upisa u Registre) (1) U Registar organizacija za razvoj tehnologija se upisuju: a) tehnološka privredna društva, b) inovacioni centri i c) udruženja i fondacije koji svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija. (2) U Registar organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija se upisuju: a) poslovno-tehnološki inkubatori, b) naučno-tehnološki parkovi i c) centri za transfer tehnologija. (3) U Registar fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija upisuju se fizička lica koja svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe i koja ispunjavaju uslove da se registruju kao subjekti tehnološkog razvoja. Član 9. (Upis naučnoistraživačkih organizacija i visokoškolskih ustanova u Registre) (1) U skladu sa članom 2. stav (1) ovog pravilnika, u Registre iz člana 8. stavovi (1) i (2) ovog pravilnika se upisuju i naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove u zavisnosti od aktivnosti koja je usmjerena ka razvoju tehnologija ili organizovanju infrastrukturne podrške za razvoj tehnologije za sopstvene ili tuđe potrebe. (2) Naučnoistraživačke organizacije koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi u Ministarstvu upisuju se i u Registar. Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1881 (3) Visokoškolske ustanove koje su upisane Registar visokoškolskih ustanova koji se vodi u Ministarstvu upisuju se u Registar. (4) Naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove iz stavova (2) i (3) ovog člana ostvaruju ista prava kao i druga pravna i fizička lica koja su upisana u Registar. Član 10. (Sadržaj Registara) (1) Registar organizacija za razvoj tehnologija i registar organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija sadrže podatke o pravnim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja, i to: a) redni broj upisa, b) naziv pravnog lica, c) adresa, d) oblik organizovanja pravnog lica, e) poreski identifikacioni broj, f) sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) broj i datum rješenja o registraciji, h) datum upisa promjene, i) datum brisanja i j) napomena (2) Registri iz stava (1) ovog člana vode se na obrascima 7 i 8, koji su sastavni dio ovog pravilnika. (3) Registar fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija sadrži podatke o fizičkim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja, i to: a) redni broj upisa, b) ime i prezime fizičkog lica, c) adresa, d) jedinstveni matični broj (JMB), e) broj i datum rješenja o registraciji, f) broj isprave o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola i naziv institucija koja ju je izdala, g) datum upisa promjene, h) datum brisanja i) napomena. (4) Registar iz stava (3) ovog člana vodi se na obrascu 9 koji je sastavni dio ovog pravilnika. Član 11. (Upis pravnih lica) Pravno lice može biti upisano u Registar ako ispunjava opće uslove u pogledu organizacione i stručne strukture, a ti uslovi su: a) da ima sjedište na teritoriji Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), b) da je registrovano u skladu sa zakonima koji uređuju osnivanje i poslovanje ustanova, privrednih društava, udruženja ili fondacija, c) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak, d) da ima službene podatke o ukupnom broju i stručnoj spremi lica u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, kao i broju i stručnoj spremi lica radno angažovanih po drugom osnovu i e) da ima službene podatke o vrsti, površini i opremljenosti odgovarajućeg poslovnog prostora kojim raspolaže. Član 12. (Posebni uslovi za upis tehnološkog privrednog društva) Kao tehnološko privredno društvo registruje se organizacija koja, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, ispunjava i posebne uslove: a) primenjuje ili razvija tehnologiju kao važnu komponentu svojih poslovnih aktivnosti, b) bavi se istraživanjem i razvojem tehnologija za sopstvene ili za potrebe drugih privrednih društava, organizacija i ustanova i c) ima potrebne programske, prostorne i stručne kapacitete, te opremu za obavljanje djelatnosti iz tačaka a) i b) ovog člana. Član 13. (Posebni uslovi za upis inovacionog centra) Kao inovacioni centar registruje se organizacija koja, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, ispunjava i posebne uslove: a) na originalan i sistematski način primjenjuje sopstvene i tuđe naučne rezultate i savremene tehnološke procese radi stvaranja inovacija, razvoja prototipova, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanja postojećih u određenoj oblasti, s ciljem prenosa znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata, b) ima usvojen program istraživačko-razvojnog i inovacionog rada i c) ima odgovarajući prostor i opremu za obavljanje primijenjenih, razvojnih i inovacionih istraživanja, odnosno ostvarivanje programa i realizaciju projekata. Član 14. (Posebni uslovi za upis udruženja ili fondacija) Kao udruženje ili fondacija u Registar se upisuje pravno lice koje, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, ispunjava i poseban uslov da se bavi istraživanjem i razvojem tehnologija za sopstvene potrebe ili za potrebe drugih, u skladu sa zakonom. Član 15. (Posebni uslovi za upis poslovno-tehnološkog inkubatora) Kao poslovno-tehnološki inkubator registruje se organizacija čija je osnovna djelatnost stavljanje na raspolaganje, uz naknadu, poslovnog prostora, administrativnih, tehničkih, intelektualnih i drugih usluga novoosnovanim tehnološkim privrednim društvima – stanarima, i koja pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, posjeduje sljedeće programske, prostorne i stručne kapacitete, i to: a) ima radno angažovana najmanje tri lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja, od kojih jedno lice sa radnim iskustvom iz oblasti menadžmenta i konsaltinga, jedno lice sa radnim iskustvom iz oblasti knjigovodstvenih poslova i jedno lice sa radnim iskustvom iz oblasti privrednog prava, b) u svom sastavu okuplja najmanje osam stanara koji usluge poslovno-tehnološkog inkubatora koriste po osnovu ugovora zaključenog u skladu sa zakonom, a koji imaju usvojen program inovacionog ili proizvodnog rada i razvijaju inovativne proizvode, procese i usluge sa visokim nivoom „know-how“ znanja i novih tehnologija, c) ima raspoložive zajedničke poslovne prostorije za smještaj subjekata u svojstvu stanara, koje su opremljene nameštajem, opremom i instalacijama koje omogućavaju optimalne uslove rada, u skladu sa važećim propisima, Broj 18 - Strana 1882 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. normativima i standardima iz oblasti projektovanja, građenja i opremanja infrastrukture, d) ima uslove za pružanje sekretarskih, administrativnih, računovodstvenih, reklamnih, kao i usluga finansijskog i poslovnog savjetovanja i planiranja, povezivanja sa partnerima u zemlji i/ili inostranstvu i e) ima kadrovske i infrastrukturne potencijale za pružanje usluga poslovnog inkubatora, konsaltinga, obuke i treninga. Član 16. (Posebni uslovi za upis naučno-tehnološkog parka) Kao naučno-tehnološki park registruje se organizacija koja u okviru definisanog prostora pruža infrastrukturne i stručne usluge visokoškolskim ustanovama, naučnoistraživačkim organizacijama, kao i tehnološkim privrednim društvima-članovima, u određenoj naučnoj, istraživačko-razvojnoj ili proizvodnoj grupaciji s ciljem njihovog povezivanja i što brže primjene novih tehnologija, stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržištu i koja, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, posjeduje sljedeće programske, prostorne i stručne kapacitete, i to: a) ima radno angažovana najmanje četiri lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u oblastima menadžmenta ili konsaltinga, inovacija i poslovanja, knjigovodstvenih poslova i privrednog prava, b) ima odgovarajućim aktom definisanu osnovnu naučnu, istraživačko-razvojnu ili proizvodnu oblast u kojoj članovi naučno-tehnološkog parka obavljaju svoju djelatnost, c) u svom sastavu okuplja najmanje pet članova koji usluge naučno-tehnološkog parka koriste po osnovu ugovora zaključenog u skladu sa zakonom, a koji imaju usvojen program istraživačko-razvojnog, inovacionog ili proizvodnog rada, d) ima raspoloživi kancelarijski prostor i odgovarajuću opremu, internet komunikaciju, raspoložive zajedničke poslovne prostorije i druga sredstva za pružanje infrastrukturnih usluga članovima naučno-tehnološkog parka, s ciljem podizanja nivoa visokoškolskog, naučnoistraživačkog, razvojnog, inovacionog ili proizvodnog rada, ostvarivanja programa i realizacije projekata, e) ima uslove za pružanje sekretarskih, administrativnih, računovodstvenih, reklamnih usluga, kao i usluga finansijskog i poslovnog savjetovanja i planiranja, povezivanja sa partnerima u zemlji i/ili inostranstvu i f) ima kadrovske i infrastrukturne potencijale za pružanje usluga konsaltinga, obuke i treninga. Član 17. (Posebni uslovi za upis centra za transfer tehnologija) Kao centar za transfer tehnologija registruje se organizacija koja je osnovana isključivo radi obavljanja djelatnosti transfera tehnologija, primjene novih tehnoloških rješenja, traganja za idejama i partnerima za transfer tehnologija, procjene komercijalnog potencijala transfera tehnologija, podsticaja za realizaciju i komercijalizaciju transfera tehnologija i pružanje pomoći u zaštiti intelektualne svojine tehnološkim privrednim društvima koja razvijaju, proizvode i prodaju proizvode, procese i usluge sa visokim nivoom „know-how“ znanja i novih tehnologija, i koja, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, posjeduje sljedeće programske, prostorne i stručne kapacitete, i to: a) osnovana je isključivo radi obavljanja djelatnosti transfera tehnologija radi primjene tehnoloških inovacija, pri čemu sama nije nosilac djelatnosti razvoja tehnologija ili proizvoda, b) ima odgovarajućim aktom definisanu osnovnu naučnu, istraživačko-razvojnu ili proizvodnu oblast za koju vrši transfer tehnologije, radi primjene i komercijalizacije novih tehnoloških rješenja, c) ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom najmanje tri lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja, od kojih je najmanje jedno lice kompetentno za oblast komercijalizacije novih tehnoloških rješenja i sa iskustvom iz oblasti privrednog prava, i najmanje jedno lice sa iskustvom u oblasti knjigovodstvenih poslova, d) ima radno angažovana najmanje dva lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja, kompetentna za konsalting i procjenu potencijalne komercijalizacije ponuđenih novih tehnoloških rješenja, e) ima plan finansiranja i plan rada centra za transfer tehnologija i f) ima odgovarajući prostor i opremu za pružanje usluga u svrhu istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnijenja, konsaltinga i menadžment poslovanja i poslovnog planiranja. Član 18. (Uslovi za upis fizičkih lica u Registar) Fizičko lice upisuje se u Registar kao subjekat razvoja tehnologija ukoliko: a) ima prebivalište na području Kantona, b) poseduje važeću ispravu o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola, odnosno da ima priznato tehničko ili tehnološko unapređenje od organizacije u kojoj je bio zaposlen ili u kojoj je zaposlen, i c) ima godišnji plan i program inovacionih aktivnosti. Član 19. (Dostava izvještaja) (1) Pravna i fizička lica koja su upisana u Registre dužna su da Ministarstvu dostave godišnje izvještaje o realizovanim aktivnostima u oblasti istraživanja, razvoja i primjene tehnologija, stanju opreme i resursa, kao i planovima njihovog korištenja, a izvještaj se dostavlja na obrascu 10, koji je sastavni dio ovog pravilnika. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove koje se vode u Registru u skladu sa članom 10. ovog pravilnika, nemaju obavezu dostavljanja izvještaja iz stava (1) ovog člana. Član 20. (Promjena podataka u Registru) Promjena podataka u Registru vrši se na osnovu zahtjeva za promjenu podataka, koji registrovani subjekt tehnološkog razvoja podnosi u roku od 15 dana od dana nastanka promjene na obrascu 11., koji je sastavni dio ovog pravilnika. Član 21. (Ovjeren izvod) (1) Ovjereni izvod iz Registara, izdaje se na obrascima 12, 13 i 14, koji su sastavni dio ovog pravilnika, i dostavlja se podnosiocu zahtjeva. (2) Obrazac izvoda sadrži podatke kao i Registri. (3) Ovjereni izvod iz Registra može se izdati i na osnovu pisanog zahtjeva lica upisanog u Registar, te drugih fizičkih ili pravnih lica koje za to dokažu pravni interes, po pribavljenom odobrenju ministra. Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1883 III. BRISANJE IZ REGISTRA Član 22. (Brisanje iz Registra pravnih lica) Odgovorno lice u pravnom licu upisano u Registar briše se: a) ako prestane da ispunjava neki od općih uslova iz člana 11. ovog pravilnika, b) ako prestane da ispunjava neki od posebnih uslova za upis u Registar u određenom statusu, a koji su propisani članovima 12. do 17. ovog pravilnika, c) ako, u skladu sa članom 19. ovog pravilnika, Ministarstvu ne dostavi godišnji izvještaj ni u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja, d) ako mu nadležni organ zabrani bavljenje djelatnošću na osnovu koje je upisano u Registar, e) ako u Zahtjevu ili u godišnjem izvještaju netačno prikaže podatke od značaja za upis u Registar, u svrhu pribavljanja materijalne ili druge koristi ili f) ako u zahtjevu za finansiranje budžetskim sredstvima Kantona netačno prikaže značajan podatak ili ako krši obaveze preuzete ugovorom o finansiranju razvoja tehnologija budžetskim sredstvima Kantona. Član 23. (Brisanje fizičkih lica iz Registra) Fizičko lice briše se iz Registra: a) na lični zahtjev, b) ako prestane da ispunjava uslov iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika, c) ako ne dostavi godišnji plan i program inovacionih aktivnosti u periodu od dvije godine, d) ako u Zahtjevu ili u godišnjem izvještaju netačno prikaže podatke od značaja za upis u Registar, u svrhu pribavljanja materijalne ili druge koristi ili e) ako prekrši obaveze preuzete ugovorom o finansiranju razvoja tehnologija budžetskim sredstvima Budžeta Kantona. Član 24. (Javnost Registra) Javnost Registra se obezbjeđuje tako što se na internet stranici Ministarstva objavljuju ažurirani spiskovi pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija. IV. ZAVRŠNE ODREDBE Član 25. (Stupanje na snagu pravilnika) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. BOSNA I HERCEGOVINA M I N I S T A R FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Mr. sc. Zlatan Muratović, v.r. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE Broj: 10/1-38-032179-2/18 Tuzla, 19.12. 2018. godine Broj 18 - Strana 1884 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 1 ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PRAVNIH I FIZIĈKIH LICA KOJE SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA 1 Puni naziv pravnog lica/ime i prezime fizičkog lica 2 Mjesto poslovnog sjedišta za pravna lica/prebivalište za fizička lica Аdresa Telefon/faks E-mail www аdresa 3 ЈМB/ЈIB 4 Poreski identifikacioni broj 5 Registrovano pravno lice kod 6 Naziv institucije koja je fizičkom licu izdala ispravu o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola 7 Broj rješenja o upisu u registar za pravna lica/isprave o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola, za fizička lica 8 Ime, prezime i prebivalište, odnosnoi naziv osnivača pravnog lica Status u kome se zahtijeva registracija: 9 Ime i prezime osobe za kontakt Аdresa Теlеfon/ fакs E-mail www аdresa 10 Oblik organizovanja pravnog lica Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1885 11 Šifra i opis djelatnosti 12 Naziv poslovne banke Broj poslovnog računa 13 Оdgovorna lica za zastupanje Ime i prezime Маtični broj Naziv funkcije Napomena: Ukoliko traženi podaci zahtijevaju više prostora od predviđenog, te podatke treba dopuniti na dodatnom dokumentu i priložiti uz ovaj obrazac. Napomena za fizička lica: Ukoliko zahtjev za upis podnose fizička lica moraju popuniti i sljedeću: I Z J A V U Ja_____________________________izjavljujem da sam saglasan da se moji lični podaci sadržani u Zahtjevu za upis u Registar i dokumetaciji priloženoj uz Zahtjev, budu korišćeni, obrađeni i objavljeni u potupku upisa u Registar, te da isti budu ispisani na urađenim izvodima iz Registra. SPISAK DOKUMENTACIJE Dokumentacija za pravna lica (zaokružiti redne brojeve dokumenata priloženih uz zahtjev) 1. Osnivački akt, 2. odluku o registraciji kod nadležnog suda, 3. uvjerenje da, u odnosu na pravno lice - podnosilac prijave nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, 4. informacije o broju i profesionalnim kvalifikacijama, specijalitetima u struci, neophodno iskustvo u oblasti rada i upućivanje lica zaposlenih na neodređeno vrijeme, puno radno vreme ili angažovana na različite osnove, 5. informacije o vrsti, površini i opremi relevantnih poslovnih prostorija, 6. izvještavati o realizovanim aktivnostima u oblasti istraživanja, razvoja i primjene tehnologija za svoje ili za potrebe drugih (odnosi se na tehnološka preduzeća, udruženja ili fondacije), 7. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u primjeni vlastitih i drugih naučnih rezultata i savremenih tehnoloških procesa za kreiranje inovacija, razvoj prototipova ili pilot projekata, novi ili poboljšanje postojećih proizvoda, procesa i usluga na određenom području (odnosi se na inovacijski centar), 8. program istraživanja i razvoja i inovativnog rada (odnosi se na inovacijski centar), Broj 18 - Strana 1886 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. 9. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti pružanja usluga zakupcima poslovno-tehnoloških inkubatora (odnosi se na poslovno-tehnološki inkubator), 10. kopije ugovora sa zakupcima poslovno-tehnološkog inkubatora (odnosi se na poslovno-tehnološki inkubator), 11. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti pružanja usluga članovima naučno-tehnološkog parka (odnosi se na naučni i tehnološki park), 12. djelovati u definisanju osnovnog naučnog, istraživačkog i razvojnog ili proizvodnog područja u kojem članovi naučno-tehnološkog parka obavljaju svoje aktivnosti (odnosi se na naučni i tehnološki park), 13. kopije ugovora sa članovima naučno-tehnološkog parka (odnosi se na naučni i tehnološki park), 14. izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti prenosa tehnologije (odnosi se na centar za prenos tehnologije), 15. djelovati definisanjem osnovnog naučnog, istraživačkog, razvojnog ili proizvodnog područja za koji se vrši prenos tehnologije (odnosi se na centar za prenos tehnologije), 16. Plan finansiranja i plan Centra za prenos tehnologije (odnosi se na centar za prenos tehnologije). Napomena: Dokumentaciju pod rednim brojevima od 1 do 6 podnose sva pravna lica. Dokumentacija za fizička lica: (zaokružiti redovan broj dokumenata priloženih uz zahtjev) 1. fotokopija lične karte, 2. potvrdu o prebivalištu, 3. potvrda o državljanstvu, 4. certifikat o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola, 5. dokaz da ima priznato tehničko ili tehnološko poboljšanje od organizacije u kojoj je (bila) bila zaposlena, 6. plan i program inovativnih aktivnosti u trajanju od najmanje jedne godine i 7. ovjerena izjava o saglasnosti za korištenje, obradu i objavljivanje ličnih podataka sadržanih u zahtjevu i dokumentaciji priloženoj uz zahtjev . u _____________________ Podnosilac zahtjeva dana: __________________ __________________ (potpis fizičkog lica /potpis ovlaštenog lica ovjerenog pečatom pravnog lica) Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1887 BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Ministarstvo obrazovanja i nauke REGISTAR ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ TEHNOLOGIJA Broj 18 - Strana 1888 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 3 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Ministarstvo obrazovanja i nauke REGISTAR ORGANIZACIJA ZA INFRASTRUKTURNU PODRŠKU RAZVOJA TEHNOLOGIJA Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1889 BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 4 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Ministarstvo obrazovanja i nauke REGISTAR FIZIĈKIH LICA KOJA SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA Broj 18 - Strana 1890 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 5 UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE 1. U rubriku „REDNI BROJ UPISA“ upisuje se redni broj upisa u knjigu Registara organizacija za razvoj tehnologija ili organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija počevši od broja 1 pa dalje kako slijedi po rednim brojevima ne zaključujući Registar na kraju kalendarske godine. 2. U rubriku „NAZIV PRAVNOG LICA“ upisuje se naziv organizacije za razvoj tehnologija ili organizacije za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija koje se bave razvojem tehnologija. 3. U rubriku „ADRESA“ upisuje se adresa pravnog lica. 4. U rubriku „OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNOG LICA“ upisuje se podaci o obliku u kojem je organizovano pravno lice za razvoj tehnologija ili za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija (npr. D.O.O ili sl.) 5. U rubriku „PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ“ upisuje se identifikacioni broj organizacija dobivenih od strane nadležnih poreskih organa. 6. U rubriku „SUD, MJESTO, BROJ I DATUM RJEŠENJA O UPISU U SUDSKI REGISTAR“ upisuje se podaci o nadležnom sudu, mjestu, broju rješenja i datumu rješenja o upisu organizacija u sudski registar. 7. U rubriku „BROJ I DATUM RJEŠENJA O REGISTRACIJI“ upisuje se broj i datum rješenja o registraciji organizacije. 8. U rubriku „DATUM UPISA PROMJENE“ upisuje se datum nastale promjene. 9. U rubriku „DATUM BRISANJA“ upisuje se datum brisanja organizacije. 10. U rubriku „NAPOMENA“ upisuju se napomene vezane za navedene podatke. Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1891 Obrazac 6 UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE 1. U rubriku „REDNI BROJ UPISA“ upisuje se redni broj upisa u knjigu Registra fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija počevši od broja 1 pa dalje kako slijedi po rednim brojevima ne zaključujući Registar na kraju kalendarske godine. 2. U rubriku „IME I PREZIME FIZIĈKOG LICA“ upisuje se ime i prezime fizičkog lica koje se bavi tehnologijom. 3. U rubriku „ADRESA“ upisuje se adresa fizičkog lica. 4. U rubriku „JEDINSTVENI MATIĈNI BROJA (JMB)“ upisuje se jedinstveni matični broj fizičkog lica. 5. U rubriku „BROJ I DATUM RJEŠENJA O REGISTRACIJI“ upisuje se broj i datum rješenja o registraciji organizacije. 6. U rubriku „BROJ ISPRAVE O PRIZNTAOM PATENTU, INDUSTRIJSKOM DIZAJNU ILI TOPOGRAFIJI INTEGRISANIH KOLA I NAZIV INSTITUCIJA KOJA JU JE IZDALA“ upisuje se broj isprave i naziv institucije koja je izdala ispravu. 7. U rubriku „DATUM UPISA PROMJENE“ upisuje se datum nastale promjene. 8. U rubriku „DATUM BRISANJA“ upisuje se datum brisanja organizacije. 9. U rubriku „NAPOMENA“ upisuju se napomene vezane za navedene podatke. Broj 18 - Strana 1892 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 7 REGISTAR ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ TEHNOLOGIJA a) Redni broj upisa b) Naziv pravnog lica, c) Adresa d) Oblik organizovanja pravnog lica, e) Poreski identifikacioni broj, f) Sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) Broj i datum rješenja o registraciji, h) Datum upisa promjene i) Datum brisanja j) Napomena: Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1893 Obrazac 8 REGISTAR ORGANIZACIJA ZA INFRASTRUKTURNU PODRŠKU RAZVOJA TEHNOLOGIJA a) Redni broj upisa b) Naziv pravnog lica, c) Adresa d) Oblik organizovanja pravnog lica, e) Poreski identifikacioni broj, f) Sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) Broj i datum rješenja o registraciji, h) Datum upisa promjene i) Datum brisanja j) Napomena: Broj 18 - Strana 1894 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 9 REGISTAR FIZIĈKIH LICA KOJA SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA a) Redni broj upisa b) Ime i prezime fizičkog lica: c) Adresa: d) Jedinstveni matični broj (JMB): e) Broj i datum rješenja o registraciji: f) Broj isprave o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola i naziv institucija koja ju je izdala: g) Datum upisa promjene i: h) Datum brisanja: i) Napomena: Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1895 Obrazac 10 Napomena: Ukoliko traženi podaci zahtijevaju više prostora od predviđenog, te podatke treba dopuniti na dodatnom dokumentu i priložiti uz ovaj obrazac. U_____________________ Podnosilac zahtjeva Dana: __________________ __________________ (potpis fizičkog lica /potpis ovlaštenog lica ovjerenog pečatom pravnog lica) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM AKTIVNOSTIMA U OBLASTI ISTRAŢIVANJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, STANJU OPREME I RESURSA 1 Pun naziv pravnog lica/ime i prezime fizičkog lica 2 Broj rješenja o registraciji 3 Кratak opis aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem tehnologijarealizovanih u predhodnoj godini 4 Кratak opis stanja opreme i resursa u predhodnoj godini 5 Plan korištenja opreme i resursa Broj 18 - Strana 1896 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 11 Napomena: Ukoliko traženi podaci zahtijevaju više prostora od predviđenog, te podatke treba dopuniti na dodatnom dokumentu i priložiti uz ovaj obrazac. U_____________________ Podnosilac zahtjeva Dana__________________ __________________ (potpis fizičkog lica /potpis ovlaštenog lica u pravnom licu sa pečatom ZAHTJEV ZA PROMJENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR PRAVNIH I FIZIĈKIH LICA KOJE SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA 1 Pun naziv pravnog lica/ime i prezime fizičkog lica 2 Status u kome je pravno lice upisano u Registar 3 Broj rješenja o registraciji 4 Datum rješenja o registraciji 5 Vrsta promjene 6 Оsnov promjene 7 Razlog promjene 8 Datum kada je nastupio osnov promjene Obrazac 12 ) Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1897 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo obrazovanja i nauke Broj:_________________/____ Datum:________________ godine _____________________________ (Podnosilac zahtjeva) Veza: zahtjev broj:_________/ od _____________ godine I Z V O D I Z R E G I S T R A O R G A N I Z A C I J A Z A R A Z V O J T E H N O L O G I J A Shodno odredbama člana 21. Pravilnika o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:_____/___), dostavljamo vam izvod iz registra sa podacima upisanim u Registar. a) Redni broj upisa b) Naziv pravnog lica, c) Adresa d) Oblik organizovanja pravnog lica, e) Poreski identifikacioni broj, (potpis fizičkog lica /potpis ovlaštenog lica u pravnom licu sa pečatom Obrazac 12 Broj 18 - Strana 1898 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. f) Sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) Broj i datum rješenja o registraciji, h) Datum upisa promjene i) Datum brisanja j) Napomena: M I N I S T A R __________________ Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1899 Obrazac 13 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo obrazovanja i nauke Broj:_________________/____ Datum:________________ godine _____________________________ (Podnosilac zahtjeva) Veza: zahtjev broj:_________/ od _____________ godine I Z V O D I Z R E G I S T R A O R G A N I Z A C I J A Z A I N F R A S T R U K T U R N U P O D R Š K U R A Z V O J A T E H N O L O G I J A Shodno odredbama člana 21. Pravilnika o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:_____/___), dostavljamo vam izvod iz registra sa podacima upisanim u Registar. a) Redni broj upisa b) Naziv pravnog lica, c) Adresa d) Oblik organizovanja pravnog lica, e) Poreski identifikacioni broj, Broj 18 - Strana 1900 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. f) Sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) Broj i datum rješenja o registraciji, h) Datum upisa promjene i) Datum brisanja j) Napomena: M I N I S T A R __________________ Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1901 Obrazac 14 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo obrazovanja i nauke Broj:_________________/____ Datum:________________ godine _____________________________ (Podnosilac zahtjeva) Veza: zahtjev broj:_________/ od _____________ godine I Z V O D I Z R E G I S T R A F I Z I Ĉ K I H L I C A K O J A S E B A V E R A Z V O J E M T E H N O L O G I J A Shodno odredbama člana 21. Pravilnika o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:_____/___), dostavljamo Vam izvod iz registra sa podacima o osobama upisanim u Registar. a) Redni broj upisa b) Ime i prezime fizičkog lica: c) Adresa: d) Jedinstveni matični broj
Uredba o kriterijima za utvrđivanje vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 53/18 27.12.2018 nekretnine ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA JAVNE USTANOVE "SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. DO 31.03. 2019. GODINE I Daje se saglasnost na odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2019. godine, broj 09/1-3114-UO/18, od 21.12.2018. godine. II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, i bit }e objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-40654/18 26. decembra 2018. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Vlada Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 19. stav (2) Zakona o pla}ama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduze}a i javnih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/16) i ~lana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je, na 160. sjednici odr`anoj 20.12.2018. godine, donijela UREDBU O DOPUNAMA UREDBE O ODRE\IVANJU VISINE PLA]A I NAKNADA ORGANA UPRAVLJANJA I DRUGIH ORGANA INSTITUCIJA KANTONA SARAJEVO, KANTONALNIH JAVNIH PREDUZE]A I JAVNIH USTANOVA ^IJI JE OSNIVA^ KANTON SARAJEVO ^lan 1. (Dopuna ~lana 4.) (1) U Uredbi o odre|ivanju visine pla}a i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduze}a i javnih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 41/16 i 46/16 - Ispravka, 5/17 i 50/17), u ~lanu 4. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4)Visina pla}e iz stava (2) ovog ~lana predstavlja osnovnu pla}u direktora i ista ne mo`e biti manja od iznosa osnovne pla}e koju bi ostvario po va`e}em kolektivnom ugovoru." ^lan 2. (Novi ~lan 10a.) Iza ~lana 10. dodaje se novi ~lan 10a. koji glasi: "^lan 10a. (Kriteriji za utvr|ivanja prava za stimulaciju) (1) Skup{tine javnih komunalnih preduze}a }e u saradnji sa nadzornim odborima, izraditi jedinstvene akte iste sadr`ine za oblast komunalne privrede, kojim }e se utvrditi metodologija i kriteriji za utvr|ivanja prava na stimulaciju i procent stimulacije, a na koji suglasnost daje resorni ministar, i tada stupaju na snagu. (2) Uvjet za ostvarivanje prava utvr|enih u ~lanu 15. Zakona je da osniva~, odnosno Skup{tinaKantona Sarajevo, usvoji izvje{taj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduze}a." ^lan 3. (Stupanje na snagu) Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-39942-3/18 20. decembra 2018. godine Sarajevo Premijer Adem Zolj, s. r. Na osnovu ~lana 33. stav (1) Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslije|e i poklone ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 28/18), ~lana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je, na 160. sjednici odr`anoj 20.12.2018. godine, donijela UREDBU O KRITERIJIMA ZA UTVR\IVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet Uredbe) Ovom uredbom defini{u se kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari koje su predmet oporezivanja po Zakonu o porezu na promet nekretnina i porezu na naslije|e i poklone ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 28/18) (u daljem tekstu: Zakon). DIO DRUGI - KRITERIJI ZA UTVR\IVANJE VRIJEDNOSTI ZEMLJI[TA ^lan 2. (Vrste zemlji{ta) Zemlji{ta koja su predmet ove uredbe su: gra|evinsko, poljoprivredno, {umsko i ostalo zemlji{te. ^lan 3. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskog zemlji{ta) (1) Osnovni elementi za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskog zemlji{ta su: a) povr{ina zemlji{ta i b) zona u kojoj se zemlji{te nalazi. (2) Korektivni elementi za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskog zemlji{ta su: a) podru~je na kojem se zemlji{te nalazi; b) konfiguracija zemlji{ta; c) ogra|enost zemlji{ta; d) prilaz zemlji{tu; e) posjedovanje gra|evinske dozvole; f) infrastrukturna opremljenost i g) orijentacija. ^lan 4. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti poljoprivrednog zemlji{ta koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe) (1) Osnovni elementi za utvr|ivanje vrijednosti poljoprivrednog zemlji{ta koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe su: a) povr{ina zemlji{ta i b) zona u kojoj se zemlji{te nalazi. (2) Korektivni elementi za utvr|ivanje vrijednosti poljoprivrednog zemlji{ta koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe su: a) podru~je na kojem se zemlji{te nalazi; b) konfiguracija zemlji{ta; c) postojanje prirodnih resursa na zemlji{tu (izvori{te vode, prirodnih ruda i dr.); d) ogra|enost zemlji{ta; e) prilaz zemlji{tu; f) klasa trajnih nasada i g) orijentacija. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 53 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 27. decembra 2018. ^lan 5. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti {umskog i ostalog zemlji{ta) (1) Osnovni elementi za utvr|ivanje vrijednosti {umskog i ostalog zemlji{ta su: a) povr{ina zemlji{ta i b) zona u kojoj se zemlji{te nalazi. (2) Korektivni elementi za utvr|ivanje vrijednosti {umskog i ostalog zemlji{ta su: a) podru~je na kojem se zemlji{te nalazi; b) konfiguracija zemlji{ta; c) ogra|enost zemlji{ta; d) prilaz zemlji{tu; e) klasa starosti {ume; f) tip {ume; g) postojanje prirodnih resursa (izvori{te vode, prirodnih ruda i dr.) i h) orijentacija. DIO TRE]I - KRITERIJI ZA UTVR\IVANJE VRIJEDNOSTI GRA\EVINSKIH OBJEKATA ^lan 6. (Vrste gra|evinskih objekata) Gra|evinski objekti koji su predmet ove uredbe su: ku}a, ku}a u nizu, ku}a dupleks, vikend objekat, stan, stan u ku}i, objekat poslovnih usluga, turisti~ki objekat, ugostiteljski objekat, trgova~ki objekat, objekat za sport i rekreaciju, poslovni prostor (kancelarija), poslovni prostor (lokali), stambeno poslovni objekat, gara`a, gara`a u nizu ili samostoje}a, gara`a ili gara`no mjesto u zgradi, gara`a/parking mjesto na otvorenom, industrijski objekat za laku industriju, industrijski objekat za te{ku industriju, poljoprivredni objekat, ostali objekti visokogradnje, ostali objekti niskogradnje i ostali objekti. ^lan 7. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskih objekata) 1. Osnovni elementi za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskih objekata su: a) korisna povr{ina objekta i b) zona u kojoj se objekat nalazi. 2. Korektivni elementi za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskih objekata su: a) starost objekta; b) spratnost objekta; c) sprat (samo za stanove); d) polo`aj objekta; e) kvalitet i na~in gradnje objekta; f) faza izgradnje; g) konstrukcija objekta; h) gra|evinski priklju~ci (voda, struja, kanalizacija, grijanje, gasna mre`a); i) na~in grijanja; j) pristup objektu; k) opremljenost objekta (unutra{nja i vanjska stolarija, komunalna infrastruktura, lift, termoizolacija); l) stepen o{te}enja objekta; m) faza obrade unutra{njih zidova; n) broj prostorija ovisno o namjeni gra|evinskog objekta, o) namjena objekta i p) prirodna pogodnost terena na kome se nalazi nekretnina (nagib, orjentacija, osun~anost i sl.). DIO ^ETVRTI - KRITERIJI ZA UTVR\IVANJE VRIJEDNOSTI POKRETNIH STVARI ^lan 8. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti pokretnih stvari) 1. Kriterij za utvr|ivanje vrijednosti motornih i plovnih vozila su: a) starost vozila; b) radna zapremina vozila; c) du`ina plovnog vozila i d) namjena vozila. 2. Kriterij za utvr|ivanje vrijednosti vrijednosnih papira je tr`i{na vrijednost na relevantnoj berzi vrijednosnih papira. DIO PETI - ZAPISNIK O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI ^lan 9. (Zapisnik o procjeni) (1) Komisija iz ~lana 9. Zakona je du`na na osnovu relevantnih podataka o nekretnini i pokretnoj stvari saglasno kriterijima iz ove uredbe izvr{iti procjenu vrijednosti prometovanih, naslije|enih ili na poklon primljenih nekretnina ili pokretnih stvari i o izvr{enoj procjeni sa~initi zapisnik. (2) Popunjen i potpisan zapisnik iz stava (1) ovog ~lana komisija dostavlja nadle`noj poreznoj upravi, i to: a) u elektronskom formatu uno{enjem podataka iz zapisnika i skeniranjem zapisnika u informacioni sistem koji koristi porezna uprava i b) u pisanoj formi putem protokola. (3) Obrazac zapisnika o procjeni vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari ~ini sastavni dio ove uredbe. DIO [ESTI - ZAVR[NE ODREDBE ^lan 10. (Stupanje na snagu) Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" a primjenjivat }e se od 01. januara 2019. godine.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 16/18 29.11.2018 SN TK 10/18, SN TK 11/17 pravilnik
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca Kanton Sarajevo Službene novine KS 45/18 01.11.2018 pravilik,praktičan rad,rad,registar poslodavaca 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-34957/18 22. oktobra 2018. godine Sarajevo Ministar Prof. dr. Jasmin Halebi}, s. r. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade U skladu sa ~lanom 38. stav (3) Zakona o obrazovanju odraslih ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 40/15), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog Privredne komore, donosi PRAVILNIK O NA^INU PROVJERE I VERIFIKACIJE POSLODAVACA KOD KOJIH SE OBAVLJA PRAKTI^AN RAD, SADR@INI I NA^INU VO\ENJA REGISTRA POSLODAVACA ^lan 1. (Predmet pravilnika) Ovim pravilnikom propisuje se na~in provjere i verifikacije poslodavaca, kod kojih se obavlja prakti~an rad, u okviru programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: poslodavac), te sadr`ina i na~in vo|enja Registra poslodavaca kod kojih se obavlja prakti~an rad (u daljem tekstu: Registar). ^lan 2. (Organizacija prakti~ne nastave) Pored organizatora obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: organizator), prakti~nu nastavu za polaznike programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: polaznici) mogu organizovati poslodavci koji obavljaju djelatnost za koju se obrazuju polaznici i koji su upisani u Registar. ^lan 3. (Zahtjev za izdavanje odobrenja) (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za realiziranje programa obrazovanja, koji se realizuju kroz prakti~an rad, poslodavci podnose Privrednoj komori Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Privredna komora) na obrascu broj 1., koji je sastavni dio ovog pravilnika. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana poslodavci dostavljaju: a) potvrdu o registraciji poslodavca kod poreskih organa - poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB), b) dokaz o odgovaraju}im radnim prostorijama i opremi u skladu sa odre|enim programom edukacije i c) dokaz o stru~noj spremi zaposlenih koji vr{e obuku polaznika. ^lan 4. (Komisija) (1) Privredna komora formira stru~nu komisiju sastavljenu od predstavnika Privredne komore, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), predstavnika Udru`enja poslodavaca Kantona Sarajevo, odnosno predstavnika Obrtni~ke komore Kantona Sarajevo, koja utvr|uje uslove podnosioca zahtjeva iz ~lana 3. stav (2) ovog pravilnika. (2) Komisija daje svoj nalaz i mi{ljenje na osnovu kojih, i ukoliko su ispunjeni i drugi uslovi, Privredna komora donosi rje{enje o verifikaciji poslodavaca kod kojih se obavlja prakti~an rad, u okviru programa obrazovanja odraslih koje je kona~an upravni akt. (3) Poslodavci koji osim realizacije prakti~nog rada obavljaju i obrazovanje odraslih, pored odobrenja Privredne komore moraju biti registrovani po Zakonu o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 40/15). ^lan 5. (Upis poslodavaca u Registar i vo|enje Registra) Privredna komora, na osnovu zahtjeva propisanog na obrascu broj 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika i rje{enja o verifikaciji poslodavaca iz ~lana 4. stav (2), vr{i upis u Registar i vodi isti. ^lan 6. (Organizacija programa) (1) Programi koji se realizuju kroz prakti~an rad mogu se ostvariti kod organizatora obrazovanja odraslih. (2) Prakti~no i teorijsko obrazovanje polaznika traje najvi{e osam sati dnevno. (3) Ako prakti~no obrazovanje traje neprekidno ~etiri ili vi{e sati dnevno, polazniku u tomperiodu mora biti obezbije|ena pauza od najmanje 30 minuta. (4) Zaposleni kod poslodavca koji su anga`ovani na prakti~nom obrazovanju polaznika tokom programa obrazovanja odraslih moraju ispunjavati uslove u pogledu stru~ne spreme predvi|ene Programom obrazovanja odraslih, kao i stru~nog usavr{avanja. ^lan 7. (Ugovor o me|usobnim pravima organizatora i poslodavca) (1) Ako se prakti~ni rad izvodi u objektima koji ne pripadaju organizatoru obrazovanja odraslih, me|usobna prava i obaveze organizatora obrazovanja odraslih i drugog organizatora obrazovanja ili poslodavca ure|uju se ugovorom. (2) Ugovor iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: a) vrstu i naziv programa i vje{tine, znanja i sposobnosti koje se sti~u realizacijom programa, b) ime, prezime i ukupan broj polaznika programa obrazovanja odraslih koji se prakti~no obrazuju kod poslodavca, c) vrijeme trajanja prakti~ne obuke kod poslodavca, d) na~in provjere prakti~nih znanja, vje{tina i sposobnosti polaznika u skladu sa programom obrazovanja, e) na~in izvo|enja prakti~nog obrazovanja i f) na~in pla}anja prakti~nog obrazovanja. ^lan 8. (Ugovor o prakti~nom radu polaznika obuke) (1) Me|usobna prava polaznika obrazovanja odraslih i drugog organizatora obrazovanja ili poslodavca ure|uju se ugovorom o prakti~nom radu. (2) Ugovor iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: a) op}e podatke o ugovornim stranama i to: ime i prezime polaznika, datum i mjesto ro|enja polaznika, prebivali{te, naziv i sjedi{te poslodavca, vrstu djelatnosti poslodavca, b) me|usobna prava i obaveze ugovornih strana i to: naziv zanimanja, zvanja, vje{tina i sposobnosti za koje se polaznik obrazuje ili osposobljava, po~etak i trajanje obrazovanja ili osposobljavanja polaznika, ime zaposlenog sa odgovaraju}im stru~nim obrazovanjem, koji je odgovoran za prakti~no obrazovanje polaznika, obim prakti~ne osposobljenosti i obim znanja koje S L U @ B E N E N O V I N E Broj 45 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 1. novembra 2018. poslodavac mora obezbijediti polazniku, cijenu i na~in pla}anja prakti~nog obrazovanja, ukoliko nisu definisani ugovorom izme|u organizatora obrazovanja i poslodavca, c) du`nosti i prava polaznika i poslodavaca u pogledu prakti~nog obrazovanja i to: obavezu poslodavca da polaznika upozna sa propisima o za{titi na radu i obezbijedi sve neophodne mjere za{tite na radu za polaznika, obavezu poslodavca da osigura polaznika za vrijeme trajanja obuke, obavezu poslodavca da polaznike ne}e anga`ovati na poslovima koji nisu povezani sa njegovim prakti~kim obrazovanjem, obavezu polaznika da ispunjava svoje nastavne obaveze, obavezu polaznika da redovno poha|a prakti~nu nastavu i vodi dnevnik prakti~ne nastave, obavezu polaznika da se prilikom prakti~nog obrazovanja pona{a u skladu sa pravilima i uputstvima poslodavca i organizatora obrazovanja odraslih, obavezu polaznika da ~uva poslovnu tajnu poslodavca, obavezu polaznika da se pona{a u skladu sa propisima za{tite na radu, obavezu poslodavca i obaveze polaznika u slu~aju raskida ugovora i sudsku nadle`nost u slu~aju spora. ^lan 9. (Sadr`aj Registra) (1) Registar vodi Privredna komora u pisanoj i elektronskoj formi, a na zahtjev Ministarstva dostavlja statisti~ke podatke. (2) U pisanoj formi Registar se vodi u obliku knjige formata A-3, tvrdog poveza s tamnoplavim koricama. (3) U gornjem lijevom uglu Registra, velikim slovima bijele boje ispisan je naziv "Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Privredna komora Kantona Sarajevo ", a na sredini korica "Registar poslodavaca kod kojih se obavlja prakti~an rad". (4) Listovi Registra izra|eni su na bijelom papiru sa numerisanim stranicama. (5) Registar iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: a) redni broj upisa i stranica na kojoj se vr{i upis, b) naziv, sjedi{te i adresa poslodavca, c) PIB, d) djelatnost poslodavca, e) naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih za ~ije prakti~no obrazovanje poslodavac ispunjava uslove, f) ime i prezime, JMBG i vrstu stru~ne spreme zaposlenih koji vr{e prakti~nu obuku kod poslodavca. (6) Izgled Registra prikazan je na obrascu broj 3. i 4. koji su sastavni dio ovog pravilnika. Sastavni dio Registra bi}e i modul koji sadr`i podatke o polazniku koju je zavr{io obuku, broj sati obuke, poslodavca gdje je zavr{io obuku i datum polaganja ispita. ^lan 10. (Izmjene u Registru) (1) Poslodavci koji su upisani u Registar du`ni su da, u roku od osam dana, Privrednoj komori prijave promjene koje se odnose na uslove za izvo|enje prakti~nog obrazovanja, ukoliko do istih do|e. (2) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana Privredna komora vr{i izmjenu podatka u Registru. ^lan 11. (Brisanje iz Registra) (1) U slu~aju da poslodavac ne ispunjava uslove za prakti~no obrazovanje, vr{i se njegovo brisanje iz Registra. (2) Podaci o brisanju poslodavca iz Registra unosi se u rubriku izmjena podataka i sadr`i broj i datum rje{enja o brisanju poslodavca iz Registra. ^lan 12. (Ispravke u Registru) (1) Manje na~injene gre{ke u Registru precrtavaju se vodoravnom crvenom linijom, a iznad toga se unosi pravilan tekst. (2) Ispravku vr{i i potpisuje lice ovla{teno za vo|enje registra zaposleno u Privrednoj komori. (3) Potpis se stavlja pored ispravljenog teksta, za ispravke u pisanoj formi Registra, a za ispravke u eletronskom obliku stavlja se napomena u tekstu. (4) Ako je rije~ o ve}im gre{kama, cijelo upisivanje, u pisanoj formi Registra, poni{tava se precrtavanjem registarske strane crvenom kosom linijom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici, a u elektronskoj formi Registra tekst se bri{e, ali ostaje napomena o izbrisanom tekstu. ^lan 13. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 11-02-38-24781/18 10. oktobra 2018. godine Sarajevo Ministar Prof. dr. Elvir Kazazovi}, s. r. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 1. novembra 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 45 – Strana 7 S L U @ B E N E N O V I N E Broj 45 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 1. novembra 2018. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 1. novembra 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 45 – Strana 9 S L U @ B E N E N O V I N E Broj 45 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 1. novembra 2018. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 1. novembra 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 45 – Strana 11
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 29/18 12.07.2018 SN KS 29/19, SN KS 50/15, SN KS 01/11 odluka,stari grad,općina ^lan 8. U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugro`avaju prirodnu sredinu i okoli{, koje ne remete kori{tenje susjednih gra|evina i sadr`aja. ^lan 9. Uvjeti za sklanjanje stanovni{tva i materijalnih dobara moraju biti obezbije|eni u skladu sa odredbama Zakona o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i na~inu izgradnje skloni{ta i tehni~kim normativima za kontrolu ispravnosti skloni{ta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/05). ^lan 10. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-245/18 Juna 2018. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Dr. sci. Jusuf Pu{ina, s. r. Na osnovu ~lana 84. stav 3. Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), ~lana 23. i 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), te ~lana 84. i 93. Poslovnika Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 49/17), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na 18. sjednici odr`anoj 25. juna 2018. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADR@AJA NA GRA\EVINAMA I FASADAMA I URE\ENJU FASADA NA PODRU^JU OP]INE STARI GRAD SARAJEVO ^lan 1. U Odluci o postavljanju firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/11 i 50/15), u ~lanu 4. iza rije~i "tendi" dodaju se rije~i "klima ure|aja". ^lan 2. U ~lanu 5. stav (1) rije~i "za godinu dana" zamjenjuju se rije~ima: "svake naredne godine". ^lan 3. ^lan 6. Odluke se mijenja i glasi: "^lan 6. "Odobrenje za postavljanje klima ure|aja izdaje se na neograni~en period, odnosno na period dok traje pravni osnov za kori{tenje gra|evine ili fasade. Odobrenje za izradu murala izdaje se na period od 3 godine." ^lan 4. U ~lanu 15. stav (1), iza rije~i "zastava" dodaju se rije~i: "klima ure|aja". ^lan 5. U ~lanu 16. stav (1), iza rije~i "antena" dodaju se rije~i: "i klima ure|aja". Uistom ~lanu, iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Klima ure|aji i satelitske antene mogu se postaviti konzolno na fasadu objekta, pod uslovom da se radi o neutralnim dvori{nim prostorima, da ne naru{avaju izgled fasade objekta, kao ni uvjete stanovanja i rada u objektu i da se kondenzant ne ispu{ta na javnu povr{inu." ^lan 6. U ~lanu 17. stav (1), iza rije~i "(jarboli, konzole i sl.)" dodaju se rije~i: "na osnovu odobrenja Slu`be za urbanizam, a ako se iste postavljaju u cestovnom pojasu, uz prethodno pribavljenu saglasnost upravitelja ceste". ^lan 7. U ~lanu 24. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Postavljanje transparenata mo`e se odobriti, bez naknade, za odr`avanje manifestacija zna~ajnog kulturnog, vjerskog, politi~kog, sportskog i humanitarnog karaktera, u trajanju do 15 dana, o ~emu odlu~uje Op}inski na~elnik." Dosada{nji stav (4) postaje stav (5). ^lan 8. Iza ~lana 24. dodaje se novi ~lan 24.a, koji glasi: "^lan 24.a Naknada za isticanje firmi pla}a se u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama." ^lan 9. Iza poglavlja VIII. dodaje se novo poglavlje VIII.a i ~lan 25.a, koji glase: "VIII.a KAZNENE ODREDBE ^lan 25.a Nov~anom kaznom od 300 do 1000 KM kaznit }e se fizi~ko lice ili imalac radnje, pravno lice kaznit }e se nov~anom kaznom od 3000 do 7000 KM, a odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 1000 do 2000 KM, ako: - bez odobrenja ili protivno odobrenju nadle`nog organa istaknu firmu reklamu, reklamnu vitrinu ili reklamni pano, displej, transparent, tendu, reklamnu zastavu, satelitsku antenu, klima ure|aj i mural; - prilikom reklamiranja isti~u proizvode i usluge ~ije reklamiranje je zakonom zabranjeno; - sve sadr`aje navedene ovom Odlukom ne ukloni po isteku va`enja odobrenja ili ne dovede u prvobitno ili tehni~ki ispravno stanje." ^lan 10. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Stari Grad Sarajevo, a naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-243/18 Juna 2018. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Dr. sci. Jusuf Pu{ina, s. r. Stavljeno na oglasnu plo~u 29.06.2018. godine. Skinuto sa oglasne plo~e 09.07.2018. godine. Na osnovu ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13) i ~lana 24. Poslovnika Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 49/17), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici, odr`anoj 25. juna 2017. godine, donijelo je RJE[ENJE O RAZRJE[ENJU I IMENOVANJU ^LANOVA KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE I U Komisiji za poslovne prostore, razrje{avaju se: 1. NEDIM HERENDA - du`nosti ~lana 2. NIHAD HRUSTEMOVI] - du`nosti ~lana S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. jula 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 29 – Strana 131
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 10/18 13.06.2018 SN TK 16/18, SN TK 11/17 praktičan rad
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i građevinske knjige Kanton 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 05/18 07.06.2018 građevinski dnevnik,građevinska knjiga NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 7. lipnja 2018. Str. 331 - Broj 5 ZAKLJUČAK o ispravci rješenja U rješenju broj 04-R-3/18 od 12.02.2018. godine ispravlja se greška u nazivu Udruge: SAVJETODAVNO EDUKACIJSKI CENTAR „MAGIS”, tako što treba glasiti EDUKACIJSKO SAVJETODAVNI CENTAR „MAGIS”. Ova ispravka ima pravni učinak od dana od kojeg pravni učinak ima navedeno rješenje. Obrazloženje Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije donijelo je rješenje broj 04-R-3/18, dana 12.02.2018. godine o upisu Edukacijsko savjetodavnog centra „Magis” iz Tomislavgrada, u registar udruga građana ovog Ministarstva. U Rješenju je napravljena navedena greška, pa ju je, u smislu članka 219, stavak 1. Zakona o upravnom postupku trebalo ispraviti, s pravnim učinkom od dana od kojeg pravni učinak proizvodi rješenje koje se ispravlja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ovaj zaključak je konačan u upravnom postupku te protiv istog nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor se pokreće tužbom kod Kantonalnog suda u Livnu u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka, a uz istu se prilaže i ovaj zaključak u originalu ili prijepisu. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo pravosuđa i uprave Broj: 04-04-R-05-8/18 Livno, 12. ožujka 2018. godine Ministar Jovo Paripović v.r *** MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA *** Na temelju članaka 66. i 68. stavak 1. Zakona o organizaciji orana uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,S1. novine F BiH” broj: 35/05) i članka 60. stavak 2. Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije” broj: 3/16) ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša donosi PRAVILNIK o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i građevinske knjige I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti, način vođenja i obrazac građevinskog dnevnika i građevinske knjige kao dijela dokumentacije koju izvođač mora imati na gradilištu. II ZAJEDNIČKE ODREDBE Članak 2. (Građevinska dnevnik i građevinska knjiga) (1) Građevinski dnevnik je dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina gradnje, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, posebnih propisa i pravila struke. (2) Građevinska knjiga je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama u koju se unose podatci o mjerama i količinama izvršenih radova na građevini, klasificirani po pojedinim vrstama i pozicijama radova, po nazivu i redoslijedu, kao u dokaznici mjera (predmjeru) iz projekta, odnosno ugovornom troškovniku (predračunu) radova. Članak 3. (Obveza vođenja građevinskog dnevnika i građevinske knjige) (1 O gradnji građevine odnosno o izvođenju NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 332 - Broj 5 7. lipnja 2018. pojedinih radova za koje je potrebna građevinska dozvola izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, građevinska knjiga na gradilištu nije potrebna za individualne stambene objekte, individualne stambeno- poslovne objekte i poljoprivredne objekte koji se koriste isključivo u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, razvijene bruto površine do 750 m2 i konstrukcije raspona do 6 m. (3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, investitor i izvođač radova mogu ugovoriti vođenje građevinske knjige i u slučajevima iz prethodnog stavka. Članak 4. (Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) 1) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga se vode tijekom građenja za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, građevinski dnevnik i građevinska knjiga se vode i za složene građevine za koju se izdana načelna građevinska dozvola u slučaju građenja dijelova građevine za koje se izdaju građevinske dozvole za dijelove građevine. (3) U građevinski dnevnik i građevinsku knjigu iz stavka 1. i 2.ovoga članka upisuju se podaci na temelju kojih se može utvrditi tok i način građenja građevine u cjelini i po pojedinim fazama, količina i obim izvršenih radova, kao i podaci koji utiču ili mogu uticati na predviđeni tok i rok izgradnje građevine. Članak 5. (Uvezivanje i numeriranje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga vode se u obliku knjige koja mora biti uvezana na način da se onemogući zamjena listova. Svaka stranica građevinskog dnevnika i građevinske knjige mora biti numerirana i ovjerena potpisom ovlaštene osobe izvođača i nadzornog organa. Članak 6. (Odgovornost za vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) (1) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga moraju se voditi i ovjeravati uredno i ažurno sa upisima u građevinski dnevnik za svaki radni dan, a u građevinsku knjigu periodično prilikom obračuna. (2) Za uredno i ažurno vođenje i ovjeravanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige odgovorni su: izvođač radova i nadzorni organ. Članak 7. (Rok za čuvanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) (1) Izvođač je dužan čuvati paricu (kopiju) građevinskog dnevnika i građevinsku knjigu dvije godine nakon isteka garantnog roka koji je ugovoren za izgradnju određene građevine. (2) Investitor je dužan čuvati paricu (kopiju) građevinskog dnevnika i građevinsku knjigu trajno. Članak 8. (Podaci upisani u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) (1) Podaci upisani u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu ne smiju se brisati, ispravljati ili naknadno mijenjati, niti dopunjavati. (2) Izuzetno, izmjene i dopune upisanih podataka vrše se isključivo kao novi upisi, uz obvezu označavanja dana kada su izvršene. Članak 9. (Dostupnost građevinskog dnevnika i građevinske knjige) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga nalaze se na gradilištu u toku građenja građevine i moraju biti dostupni ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana radi unošenja potrebnih podataka vezanih za građenje građevine, inspekcijskim i drugim nadležnim organima, odnosno službama. III. GRAĐEVINSKI DNEVNIK Članak 10. (Građevinski dnevnik) (1) Građevinski dnevnik je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama iz dnevnika u originalu i najmanje jednoj kopiji (parici) u koju se NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 7. lipnja 2018. Str. 333 - Broj 5 svakodnevno upisuju svi podaci o građenju građevine prema propisanom obrascu građevinskog dnevnika koji čini sastavni dio ovog Pravilnika. (2) Točnost podataka o građenju upisanih u tijeku jednog dana obvezno se svakodnevno potvrđuju potpisom voditelja građenja i nadzornog organa. Članak 11. (Podaci koji se upisuju u građevinski dnevnik) U građevinski dnevnik, osim vođenja datuma izvršenog upisa podataka o investitoru, izvođaču građenja i vrsti građevine, upisuju se: a) podaci o uvođenju izvođača građenja u posjed gradilišta, vrsti radova, kao i o određivanju voditelja građenja; b) podaci o nadzornom organu (nadzornom inženjeru ili nadzornom timu i koordinatoru); c) podaci o pregledu tehničke dokumentacije koju je investitor predao izvođaču građenja (građevinska dozvola, glavni i izvedbeni projekt) eventualni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji i podaci o poduzetim mjerama za njihovo otklanjanje, kao i podaci koje sadrži prijava o početku građenja građevine, odnosno izvođenju pripremnih radova, koje se dostavlja mjerodavnoj građevinskoj inspekciji; d) podaci o izvršenom iskolčenju (podaci se uzimaju iz elaborata iskolčenja); e) podaci o eventualno utvrđenim fragmentima iz ranijih perioda gradnje koji mogu imati značaj kulturno-povijesnog ili prirodnog naslijeđa, podaci o obavještavanju mjerodavnih institucija o istim, kao i poduzetim mjerama za njihovu zaštitu; f) podaci o položaju podzemnih instalacija u sklopu gradilišta ili neposrednoj blizini, a koje bi se mogle oštetiti u tijeku izvođenja radova (kopija katastra podzemnih instalacija); g) podaci o vršenim ispitivanjima zemljišta radi stabilnosti građevine ili njenih pojedinih dijelova, redovnih i naknadnih ispitivanja tla u pogledu kategorije nosivosti, kao i rezultatima geomehaničkih ispitivanja (u skladu sa glavnim projektom); h) podaci o izvršenim pripremnim radovima na gradilištu sa potrebnim tehničkim mjerama vezanim za zaštitu okoliša, prometnica, susjednih objekata, kao i mjerama zaštite ljudi i materijalnih dobara; i) podaci o prispijeću materijala, opreme i postrojenja uz naznaku dostavljenih atesta, kao i o rezultatima ispitivanja materijala koji se moraju ispitivati neposredno prije uporabe; j) podaci o vrstama i pozicijama radova koji se izvode, sredstvima rada koja se primjenjuju u građenju, osoblju i vremenskim prilikama pod kojima se izvode radovi na građevini; k) podaci o poduzetim mjerama zaštite radnika i sigurnost građevina i radova, opreme i materijala, nesmetanog odvijanja prometa i sigurnosti susjednih građevina; 1) podaci o prijemu izvedenih radova, konstrukcija i konstruktivnih dijelova (temelji, instalacije, oplate, armatura, izolacije i si.) čije je utvrđivanje sigurnosti i kvalitete kasnijom izgradnjom građevine znatno otežano, skice i mjere o radovima koji se kasnije ne mogu bez poteškoća utvrditi i radova koji nisu sadržani u izvedbenom projektu (radi dopune istog); m) podaci o zastojima i prekidima u radu, uzrocima koji su ih izazvali, njihovom trajanju kao i da lije, kada i na koji način o tome obaviješten nadzorni organ investitora; n) podaci o datumu završetka građenja građevine, podnošenju izjave izvođača građenja o izvedenim radovima i pisano izvješće nadzornog organa da se može izvršili tehnički pregled građevine: o) podaci o kontrolama koje su izvršile građevinska i druge inspekcije, stručno-tehničkim i drugim komisijskim uviđajima na građevini, o primjedbama i zahtjevima nadzornog organa, kao i odgovorima na te primjedbe i zahtjeve od strane izvođača radova; p) podaci o elaboratu zaštite na radu, elaboratu zaštite od požara i eksplozija, te mjerama zaštite okoliša ovjerene od pravne osobe koja je iste izradila. Članak 12. (Upis podataka o prijemu temeljnih jama građevina) (1) U građevinski dnevnik moraju se detaljno upisivati podaci o prijemu temeljnih jama građevina, odnosno svih nosivih slojeva shodno vrsti građevine i to: a) kote dna temeljenja, b) podaci o pregledu temeljnih jama kao i podaci o sastavu tla na koti temeljenja i predviđenoj nosivosti, c) podaci o ispitivanju nosivosti relevantnih slojeva (tla, tamponi i si.), d) drugi podaci važni za temeljenje objekta u skladu sa tehničkim normativima i normama koje se odnose na temeljenje građevine. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 334 - Broj 5 7. lipnja 2018. (2) Podaci iz stavka 1. ovog članka moraju biti upisani prije suglasnosti za izvođenje sljedećih faza rada. (3) Sljedeća faza izvođenja radova može početi samo ako stvarni geotehnički podaci odgovaraju podacima predviđenim projektom. Članak 13. (Građevine za koje se vodi građevinski dnevnik) (l) Građevinski dnevnik vodi se za cijelu građevinu, a može se voditi i za pojedine njene dijelove i/ili pojedine građevinske radove, ako oni predstavljaju izdvojenu cjelinu. (2 )Za građevinske radove, za instalacije, kao i za montažu opreme i postrojenja, mogu se voditi zasebni dijelovi građevinskog dnevnika. (3) Odredbe članaka ovoga Pravilnika koje se odnose na građevinski dnevnik, odgovarajuće se odnose i na vođenje zasebnih dijelova građevinskog dnevnika. (4) Za usuglašenost izvedenih radova i objedinjavanje dokumentacije iz stavka 2. ovog članka odgovoran je voditelj građenja odnosno voditelj pojedinih radova. Članak 14. (Obrazac građevinskog dnevnika) Obrazac građevinskog dnevnika sa sadržajem obveznih podataka nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. IV. GRAĐEVINSKA KNJIGA Članak 15. (Građevinska knjiga) (1) Građevinska knjiga je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama u koju se unose podaci o mjerama i količinama izvršenih radova na građevini, klasificiranim po pojedinim vrstama i pozicijama radova, po nazivu i redoslijedu, kao u dokaznici mjera (predmjeru) iz projekta, odnosno ugovornom troškovniku (predračunu) radova. (2) Sastavni dio građevinske knjige je jedan primjerak izvedbenog projekta na osnovu kojeg se izvodi građevina i vrši montaža instalacija, opreme i uređaja. (3) U tehničku dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka unose se grafički podaci o izvršenim radovima, u slučaju da odstupaju od projekta na osnovu kojeg se izvode radovi. Ovi podaci unose se u projekt tušem u boji, sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, gdje su prethodno evidentirani. Članak 16. (Upis podataka u građevinsku knjigu) (1) Podatke o mjerama i količinama izvršenih radova prikuplja, utvrđuje i upisuje u građevinsku knjigu voditelj građenja, a kontrolu i ovjeru vrše osobe koje vrše stalni stručni nadzor nad građenjem građevine. (2) Upis podataka u građevinsku knjigu vrši se po pravilu, nakon završetka pojedinih pozicija radova, a najmanje jednom mjesečno za radove koji su u tijeku. Svaki upis obvezno potpisuju osobe iz stavka 1. ovog članka. (3) Podaci o količinama izvedenih radova prema izmjenama i dopunama tehničke dokumentacije, prikupljaju se, utvrđuju i upisuju u građevinsku knjigu na način utvrđen u stavku 2. ovog članka. Članak 17. (Korištenje podataka upisanih u građevinsku knjigu) (1) Podaci o količini izvršenih radova na građevini koji su upisani u građevinsku knjigu su osnove za izradu privremenih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova između investitora i izvođača. (2) Kada je izgradnja građevine ugovorena po sistemu “ključ u ruke” podaci iz građevinske knjige služe kao dokaz o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenih materijala po pozicijama dokaznice mjera (predmjera) radova i eventualnih odstupanja od izvedbenog projekta, odnosno izrade projekta izvedenog stanja za potrebe tehničkog pregleda izvedenih radova na izgradnji građevine. Članak 18. (Obrazac građevinske knjige) Obrazac građevinske knjige sa sadržajem obveznih podataka nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 7. lipnja 2018. Str. 335 - Broj 5 V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 19. (l) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (Narodne novine Hercegbosanske županije” broj: 5/02). (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (Narodne novine Hercegbosanske županije” broj: 5/02), primjenjuju se na građenje koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika na temelju građevinske dozvole ili drugog akta kojim se odobrava građenje, te za građevine za koje je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole predan do stupanja na snagu ovoga
Dopuna Pravilnika o sadržaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 08/18 07.06.2018 SN ZDK 05/16 obrazovanje odraslih četvrtak, 07.06.2018. „SLUŢBENE NOVINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 8 – strana 707 MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT 224. Na osnovu člana 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), u vezi sa članom 27. stav (2) Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/14), i članovima 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 19. Pravilnika o sadrţaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih (Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 5/16), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i: Dopuna Pravilnika o sadrţaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih I. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi dopunu forme izgleda, sadrţaja i postupka izdavanja javnih isprava za odrasle u stjecanju osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja po javno vaţećim programima od interesa na području Zeničkodobojskog kantona. II. Forme izgleda i sadrţaja javnih isprava za obrazovanje odraslih su sastavni dio ovog akta, i primjenjivati će se od školske 2017/2018. godine. III. Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Sluţbenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“. Broj : 10-38-02-15897-23/18. M I N I S T A R Datum, 14.05. 2018. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ..............................................................................................
Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 07/18 30.04.2018 SN TK 11/17 jpp,uredba,tk
Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 07/18 30.04.2018 SN TK 07/18 pravilnik,jpp,tk
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija pravnih osoba i obrtnika za držanje oružja ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 06/18 17.04.2018 držanje oružja STRANICA 182 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 128 Na temelju članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 9/06) i članka 91. točka i) a u svezi sa člankom 75. stavak (7) Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke “, broj 5/17) na prijedlog policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i: P R A V I L N I K o sadržaju i načinu vođenja evidencija pravnih osoba i obrtnika Članak 1. (Predmet pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se izgled, sadržaj i način vođenja evidencija koje vode pravne osobe,obrtnici i fizičke osobe, a koje su oružje i streljivo nabavile i registrirale radi obavljanja svoje djelatnosti, za promet oružja i streljiva, za popravljanje i prepravljanje oružja, za vođenje civilnih strelišta i za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja. Članak 2. (Vrste evidencija pravnih osoba i obrtnika za promet) (1) Pravne osobe i obrtnici ovlašteni za promet oružja, streljiva i baruta obvezni su voditi sljedeće evidencije: a) evidencije o nabavljenom oružju,streljivu i barutu (Obrazac 1) b) evidencije o prodanom oružju, streljivu i barutu (Obrazac 2) c) evidencije o oružju i streljivu primljenom na čuvanje ili radi prodaje (Obrazac 3) d) evidencije o prodanim komponentama za punjenje streljiva i baruta (Obrazac 4) e) evidencije o prodanom oružju kategorije C i D fizičkim i pravnim osobama (Obrazac 5) (2) Obrasci evidencija iz stavka (1) ovog članka nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Članak 3. (Evidencije za civilna strelišta) (1) Pravna osoba i obrtnik koji imaju odobrenje za osnivanje civilnih strelišta obvezni su voditi sljedeće evidencije: a) evidencija o nabavljenom oružju i streljivu (Obrazac 6) b) evidencije o oružju i streljivu ustupljenom na korištenje (Obrazac 7) c) evidencije o utrošenom streljivu (Obrazac 8) (2) Obrasci evidencija iz stavka (1) ovog članka nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Članak 4. (Evidencija o sakupljenom starom i trofejnom oružju) (1) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja obvezna je voditi evidenciju o sakupljenom starom i trofejnom oružju propisanu na Obrascu 9. (2) Obrazac 9 iz stavka (1) ovog članka nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Članak 5. (Evidencija za popravljeno i prepravljeno oružje) (1) Pravna osoba i obrtnik ovlašteni za popravljanje i prepravljanje oružja obvezni su voditi evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju na Obrascu 10 i evidenciju o tehničkoj ispravnosti oružja na Obrascu 11. (2) Postupak popravke i prepravke oružja može trajati do 30 dana. (3) Oružje koje se ne može popraviti ili prepraviti,vlasnik je dužan predati nadležnoj policijskoj upravi sa zahtjevom da se isto briše iz evidencije. (4) Obrasci evidencija iz stavka (1) ovog članka nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Članak 6. (Oblik vođenja knjige evidencija) (1) Evidencije pravnih osoba, obrtnika i fizičkih osoba čiji izgled i sadržaj je propisan ovim Pravilnikom vode se u obliku knjige (u daljem tekstu: knjiga evidencije) (2) Knjiga evidencije mora biti tvrdo ukoričene na formatu A4 pejzažno okrenute i s 200 numeriranih stranica. (3) Svaka knjiga evidencije na vanjskoj strani prve korice mora imati naljepnicu s nazivom odnosne evidencije i označenom godinom za koju se ta knjiga vodi. Ako se jedna knjiga evidencije vodi za više kalendarskih godina, na naljepnici će se, početkom svake godine dopisati nova tekuća godina. (4) Ovjera knjiga evidencija obavlja se na unutarnjoj strani prve korice, gdje se upisuje ukupan broj stranica u knjizi, datum i potpis odgovorne osobe i pečat Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). (5) Upis u knjigu evidencije obavlja se tintom ili kemijskom olovkom. U slučaju pogrešnog upisa ispravka se vrši na taj način što se pogrešno napisana riječ prekriži tako da ostane čitljiva, a ispravan upis vrši se u slobodnom prostoru u istoj vertikalnoj rubrici. Ispravka se ovjerava potpisom i pečatom odgovorne osobe, uz označavanje datuma ispravke. UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 183 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 7. (Način zaključivanja knjiga evidencije) (1) Na kraju svake kalendarske godine knjiga evidencije zaključuje se za proteklu godinu. (2) Zaključivanje se vrši na način da se ispod zadnjeg rednog broja povuče ravna-kosa crta ispod kojeg se upisuje bilješka sljedećeg sadržaja: “Ova (naziv evidencije) za (broj) godinu, zaključuje se sa rednim brojem (redni broj ispisan brojem i slovima). U (naziv mjesta gdje se zaključivanje vrši) dana (dan mjesec i godina zaključivanja). Potpis i pečat odgovorne osobe”. (3) Vođenje evidencije za sljedeću godinu započinje na prvoj slobodnoj stranici knjige evidencije, a sa upisima se ponovo počinje od rednog broja jedan. (4) Odgovorna osoba u pravnoj osobi nakon što zaključi knjigu na način propisan u stavku (2) ovog članka, istu je dužna donijeti najkasnije u roku deset dana u Ministarstvu na ovjeru. Članak 8. (Čuvanje evidencije) Evidencije propisane ovim Pravilnikom čuvaju se trajno, a u slučaju smrti fizičke osobe, odnosno prestanka postojanja pravne osobe ili obrta, evidencije se predaju nadležnoj policijskoj upravi. Članak 9. (Cijena) Cijenu knjiga evidencija koje su propisane ovim Pravilnikom utvrđuje ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke posebnim rješenjem. Članak 10. (Rok za ustrojavanje knjiga evidencija) Knjige evidencije utvrđene ovim Pravilnikom obvezno je ustrojiti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. Članak 11. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-101/18-3 Ljubuški, 13. ožujaka 2018. godine M I N I S T A R Zdravko Boras v.r. STRANICA 184 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o nabavljenom oružju, streljivu i barutu (obrazac 1) Red broj Od koga je nabavljeno oružje streljivo, barut Datum primitka Naziv i broj isprave na temelju koje je nabavljeno oružje , streljivo i barut Vrsta oružja, marka i model Kalibar i tvornički broj Broj komada oružja Vrsta streljiva i kalibar Broj komada streljiva, količina baruta Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 185 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o prodanom oružju, streljivu i barutu (Obrazac 2) Red. broj Datum prodaje Ime (ime oca) prezime, naziv kupca JMB-ID, prebivalište, sjedište-adresa Vrsta, marka i model oružja Kalibar i tvornički broj Vrsta, kalibar i broj komada streljiva Količina baruta Broj oružnog lista ili odobrenja za držanje oružja i naziv tijela koje ga je izdalo Napomena STRANICA 186 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o oružju i streljivu primljenom na čuvanje ili radi prodaje (Obrazac 3) Red. broj Od koga je primljeno oružje i streljivo Datum primitka Naziv i broj isprave o oružju Vrsta, marka i model oružja Kalibar, tvornički broj Komada oružja Vrsta i kalibar streljiva Komada streljiva Datum povrata oružja i streljiva Ime i prezime/naziv osobe i datum prodaje Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 187 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E evidencije o prodanim komponentama za punjenje streljiva i baruta (obrazac 4) Red.broj Datum prodaje Ime (ime oca) prezime, naziv kupca JMB-ID, prebivalište, sjedište-adresa kupca Naziv i broj oružnog lista / odobrenja pravnoj osobi Vrsta, kalibar i broj komada streljiva Količina baruta Napomena STRANICA 188 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencije o prodanom oružju kategorije C i D fizičkim i pravnim osobama (obrazac 5) Red.broj Datum prodaje Ime (ime oca) prezime, naziv kupca JMB-ID, prebivalište, sjedište-adresa kupca Podaci o oružju kategorije C Podaci o oružju kategorije D Broj komada oružja kategorije C Broj komada oružja kategorije D Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 189 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o nabavljenom oružju i streljivu (obrazac 6) Red broj Od koga je nabavljeno oružje i streljivo Datum primitka Naziv i broj isprave na temelju koje je nabavljeno oružje i streljivo Vrsta oružja, marka i model Kalibar i tvornički broj oružja Broj komada oružja Vrsta, kalibar i broj komada streljiva Napomena STRANICA 190 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o oružju i streljivu ustupljenom na korištenje (Obrazac 7) Red.broj Datum, sat i minuta primopredaje Vrsta, marka i model oružja Kalibar i tvornički broj oružja Kalibar i broj komada streljiva Utvrđena ispravnostneispravnost Potpis osoba koje obavljaju primopredaju Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 191 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o utrošenom streljivu (Obrazac 8) Red.broj Datum izdavanja streljiva Kalibar i količina izdanog streljiva Ime (ime oca) i prezime osobe kojoj je izdano streljivo JMB Vrsta i broj isprave o oružju Podaci o ovlaštenoj osobi strelišta Količina utrošenog streljiva Količina vraćenog streljiva Napomena STRANICA 192 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o sakupljenom starom i trofejnom oružju (Obrazac 9) Red broj Datum upisa Vrsta oružja Marka i model oružja Kalibar i tvornički broj oružja Porijeklo oružja Nabavljeno od (ime i prezime) naziv, JMB-ID, prebivalište-sjedište adresa Vrsta i broj isprave o oružju Datum i naziv pravne osobe koja je izvršila onesposobljavanje Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 193 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E evidencija o popravljenom i prepravljenom oružju (Obrazac 10) Red.broj Datum primitka oružja Ime (ime oca) i prezime, naziv vlasnika JMB-ID i prebivalištesjedište Naziv i broj isprave o oružju i tijela koje ju je izdalo Vrsta oružja, marka i model Kalibar i tvornički broj U čemu se sastoji popravka-prepravka oružja Datum i potpis preuzimanja oružja Napomena STRANICA 194 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o tehničkoj ispravnosti oružja (Obrazac 11) Red.broj Datum primitka oružja Ime (ime oca) i prezime, naziv vlasnika JMB-ID i prebivalištesjedište Naziv i broj isprave o oružju i tijela koje ju je izdalo Vrsta oružja, marka i model Kalibar i tvornički broj Tehnički ispravno i broj potvrde Datum i potpis preuzimanja oružja Napomena
Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 12/18 22.03.2018 SN KS 16/21, SN KS 02/18, SN KS 44/16 član,članovi,turistička zajednica,ks
Pravilnik o postojanju prostornih, tehničkih i sigurnosnih uvjeta poslovnog prostora namijenjenog za promet oružja i streljiva ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 01/18 18.01.2018 promet oružja,streljivo ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 35 - BROJ 1 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 25 Na temelju članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 9/06) i članka 91. točke g) a u svezi sa člankom 71. stavak (8) Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 5/17) na prijedlog policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i: PRAVILNIK o postojanju prostornih , tehničkih i sigurnosnih uvjeta poslovnog prostora namjenjenog za promet oružja i streljiva Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se posebni prostorni, tehnički i sigurnosni uvjeti, zaštita od požara, krađe i drugih zlouporaba i nezgoda koje moraju ispunjavati poslovne prostorije u kojima se obavlja promet oružja i streljiva, sastav i djelokrug rada povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja navedenih uvjeta. Članak 2. (Zahtjev i dokazi o ispunjavanju uvjeta) Pravna osoba ili obrtnik podnosi zahtjev Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za promet oružja kategorije “B”, “C” i “D” i streljiva, prije upisa u sudski odnosno obrtni registar, i uz zahtjev je obvezan priložiti: a) uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ili vlasnika obrta, b) uvjerenje iz prekršajne evidencije za odgovornu osobu, c) liječničko uvjerenje odgovorne osobe izdano od ovlaštene zdravstvene ustanove, d) dokaz da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu vatrenog oružja, e) dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora za promet oružja i streljiva. Članak 3. (Skladištenje oružja, streljiva i pirotehničkih sredstava) (1) Oružje i streljivo koje je nabavljeno zbog prodaje na malo smješta se i čuva u poslovnim prostorijama pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. (2) Prostorije koje se sastoje od priručnog skladišta i prodajnog prostora moraju činiti jedinstvenu građevinsku cjelinu. (3) Pirotehnička sredstva razreda II koja se mogu prodavati na malo kako propisuje Zakon kojim se uređuju eksplozivne tvari za gospodarsku uporabu mogu se prodavati i u prostorijama namijenjenim za promet oružja i streljiva ukoliko te prostorije udovoljavaju prostornim i tehničkim uvjetima koje propisuje ovaj Pravilnik. Članak 4. (Zaštita prostorija) (1) Prostorije za obavljanje djelatnosti prometa oružja i streljiva moraju ispunjavati sljedeće uvjete: a) da su prozori, ako postoje, zaštićeni metalnom mrežom s vanjske strane prozora, debljine alki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 70 x 70 mm ili fiksiranim rešetkama najmanje debljine šipki 10 mm. Pritom najveći razmak između šipki može biti 100 mm, a između vodoravnog metalnog ukrućenja do 300 mm; b) da su vrata prema vanjskom prostoru zaštićena kako je to propisano za prozor točkom a) ovog stavka, s tim da metalna mreža, odnosno okvir s rešetkama mora biti jednim krajem učvršćen za vanjski nosivi zid, a drugi kraj mora biti zaključan s dvije brave; c) da su vanjski zidovi i strop sagrađeni od negorivog materijala. (2) Negorivim materijalom, prema ovom Pravilniku, smatraju se opeke, beton, kamen i slično. Članak 5. (Priručno skladište) Priručno skladište oružja mora ispunjavati slijedeće uvjete: a) da je izgrađeno od negorivog materijala minimalne vatrootpornosti zidova, stropova, podova i otvora od 1 sat; b) da su prozori i vrata zaštićeni kako je to propisano člankom 4. stavkom (1) točkom a) i b) ovog Pravilnika. Članak 6. (Grijanje priručnog skladišta) Grijanje priručnog skladišta smije se obavljati samo uređajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana, tako da temperatura vanjske površine uređaja ne prelazi 120°C, odnosno ako se drže pirotehnička sredstva temperatura vanjske površine grijaćeg tijela ne smije biti viša od 74 °C, a temperatura zraka kojim se obavlja zagrijavanje ne smije biti viša od 54 °C. Članak 7. (Rasvjeta priručnog skladišta) (1) Uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta. (2) U priručnom skladištu nije dopušteno osvjetljavanje prostorije s otvorenim plamenom. Članak 8. (Izuzeće od primjene) Odredbe članka 4. stavka (1) točke a) ovog Pravilnika ne primjenjuju se u slučajevima kada se obavlja samo STRANICA 36 - BROJ 1 NARODNE NOVINE ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E promet oružja na malo, a ne i streljiva i pirotehničkih sredstava. Članak 9. (Zaštita oružja i streljiva u radnom vremenu i van njega) (1) Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni metalnom mrežom, odnosno okvirom s rešetkama, neprekidno od završetka radnog vremena do početka idućeg radnog dana, te za vrijeme privremene odsutnosti prodavatelja iz poslovne prostorije. (2) Izvan radnog vremena oružje i streljivo mora se čuvati u zaključanim vatroopornim ormarima ili u priručnom skladištu odvojeno jedno od drugog. (3) Puške se mogu čuvati u poslovnim prostorijama izvan metalnih ormara, ako su povezane čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača, ili u staklenim vitrinama pod uvjetom da je staklo neprobojno ili da je zaštićeno protuprovalnom folijom a vitrina zaključana. (4) Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni na fiksnu podlogu (zid ili pod prostorije za smještaj oružja) i zaključani na oba svoja kraja. (5) Oružje i streljivo mogu se izlagati u poslovnim prostorijama samo tijekom radnog vremena. (6) Vrata prodavaonice moraju biti smještena tako da isključivo vode u otvoren (vanjski) prostor. Članak 10. (Sustavi zaštite u prostorijama) (1) Prostorije za promet oružja i streljiva moraju biti osigurane protuprovalnim i protuprepadnim sustavom spojenim na dojavni centar agencije za zaštitu ljudi i imovine. (2) U prostorijama za promet oružja i streljiva mora se nalaziti odgovarajući broj aparata za početno gašenje požara sukladno propisima o zašiti od požara. (3) Ulazi u prostorije za promet oružja moraju biti osvijetljeni od prvog sumraka do jutarnjeg dnevnog svjetla. Članak 11. (Skladišta za promet oružja na veliko) Skladišta u kojima se obavlja promet oružja i streljiva na veliko moraju ispunjavati uvjete koji su posebnim propisima utvrđeni za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari. Članak 12. (Prodaja oružja, streljiva i baruta na malo) (1) Ovlašteni trgovac oružjem oružje kategorije “B” može prodavati samo fizičkim i pravnim osobama koje imaju odobrenje za nabavu oružja. (2) Ovlašteni trgovac oružjem, oružje kategorije “C” i “D” smije prodati bez odobrenja samo osobama starijim od 18 godina, izuzetno sprej za omamljivanje samo osobama starijim od 16 godina uz predočenu osobnu iskaznicu osobe koja nabavlja oružje. (3) Ovlašteni trgovac oružjem oružje kategorije “C” i “D” smije prodati bez odobrenja pravnoj osobi uz predočavanje pisanog akta ovjerenog od strane odgovorne osobe, uz predočenu osobnu iskaznicu osobe koja preuzima navedeno oružje. (4) Za prodano oružje iz stavka (1) ovog članka obvezan je u roku osam dana izvjestiti policijsku upravu, a za prodano oružje iz stavka (2) i (3) ovog članka obvezan je izvjestiti pismeno policijsku upravu najkasnije do desetog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Članak 13. (Čuvanje oružja u priručnom skladištu) Pravne osobe i obrtnici kojima je izdano odobrenje za držanje oružja i streljiva, odobrenje za onesposobljavanje i uništavanje oružja i streljiva i vođenje civilnih strelišta smjestit će i čuvati oružje i streljivo u priručnom skladištu koje mora ispunjavati uvjete iz članka 4., 5. i 7. ovog Pravilnika. Članak 14. (Povjerenstvo) (1) Uvjete iz članka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje Povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojega imenuje ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog policijskog komesara. (2) Povjerenstvo se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva. (3) Predsjednik povjerenstva mora biti policijski službenik sa činom najmanje samostalnog inspektora. (4) Članovima Povjerenstva iz stavka (1) ovog članka pripada pravo na naknadu koju rješenjem utvrđuje ministar. Članak 15. (Zapisnik Povjerenstva) (1) Predsjednik i članovi Povjerenstva dužni su činjenice odlučne za ocjenu postojanja propisanih uvjeta utvrditi neposrednim opažanjem, objektivno i nepristrano. (2) O obavljenim službenim radnjama Povjerenstvo sastavlja zapisnik. U zapisniku se obvezno navode sve najvažnije činjenice odlučne za utvrđivanje postojanja propisanih uvjeta, odnosno utvrđene nepravilnosti. (3) Zapisnik potpisuju predsjednik Povjerenstva, članovi i stranka kojoj se uručuje jedan primjerak zapisnika. (4) Predsjednik Povjerenstva jedan primjerak potpisanog zapisnika s prilozima dostavlja inspektoru za oružje. Članak 16. (Evidencije) Pravne osobe i obrtnici ovlašteni za promet oružja i streljiva obvezni su voditi evidencije koje će biti propisane posebnim propisom iz članka 91. stavak (1) točka i) Zakona o oružju i streljivu. ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 37 - BROJ 1 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 17. (Usklađivanje) (1) Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost prometa oružja i streljiva obvezne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (2) Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost prometa oružja i streljiva koji ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku iz stavka (1) ovog članka, prestaju s radom obavljanja djelatnosti prometa oružja i streljiva. Članak 18. (Zabrana obavljanja djelatnosti) (1) Ukoliko se inspekcijskim nadzorom izvršenim od strane inspektora za oružje utvrdi da se postupanje s oružjem, streljivom i barutom postupa suprotno odredbama Zakona oružja i streljiva(“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke,” broj: 5/17) naredit će otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i zabraniti privremeno obavljanje djelatnosti. (2) Ako se utvrđene nepravilnosti ne otklone u zadanom roku ministar će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti. (3) Kada se promjene uvjeti iz članka 2. točke a), b) i c) ovog Pravilnika ministar će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti. Članak 19. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke “. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-31/18 Ljubuški, 03. siječnja 2018. godine M I N I S T A R Zdravko Boras, v.r. 26 Na temelju članka 63. stavka (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj:9/06) i članka 6. stavka (2) Zakona o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 17/15) ministricaobrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, donosi: PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA, ODNOSNO UVJETIMA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se standardi i normativi, uvjeti i postupak za utvrđivanje uvjeta koje mora ispunjavati institucija ili ustanova za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: ustanova), te kriteriji za utvrđivanje broja ustanova. Članak 2. (Uvjeti za realizaciju programa obrazovanja odraslih) Ovim Pravilnikom utvrđuju se: a) minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih b) minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za izvođenje programa obrazovanja odraslih c) standardi izvođenja programa obrazovanja. Članak 3. (Obveza primjene propisa o građenju) Odredbe propisa u građenju i drugim područjima važnim za rad i boravak u prostoru koji je namijenjen za obrazovanje, odgovarajuće se primjenjuju i na prostor, sredstva i opremu koju ustanova koristi za obrazovanje odraslih, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno. POGLAVLJE II. MINIMALNI TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI Članak 4. (Prostori namijenjeni za izvođenje programa za obrazovanje odraslih) (1) Programi namijenjeni za obrazovanje odraslih mogu se izvoditi u prostorima koji su izgrađeni i opremljeni u skladu s građevinskim standardima i odredbama ovog Pravilnika. (2) Standardi i normativi se obvezno u potpunosti primjenjuju pri izgradnji novih objekata, odnosno verifikaciji novih ustanova, a u ranije izgrađenim objektima i verificiranim ustanovama standardi i normativi dostizat će se postupno i to: a) u dijelu potrebnih nastavnih sredstava, tri godine od dana donošenja ovog Pravilnika, b) u pogledu prostora,pet godina od dana donošenja ovog Pravilnika. Članak 5. (Tehničko-higijenski standardi) Prostor ustanove za obrazovanje odraslih mora zadovoljiti sljedeće tehničko-higijenske standarde: a) sve prostorije moraju imati prirodno osvjetljenje b) umjetno osvjetljenje mora biti adekvatno prostoru i mora omogućavati ravnomjerno rasprostiranje svjetlosti
Pravilnik o standardima i normativima, odnosno uvjetima za izvođenje programa obrazovanja odraslih ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 01/18 18.01.2018 obrazovanje odraslih ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 37 - BROJ 1 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 17. (Usklađivanje) (1) Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost prometa oružja i streljiva obvezne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (2) Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost prometa oružja i streljiva koji ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku iz stavka (1) ovog članka, prestaju s radom obavljanja djelatnosti prometa oružja i streljiva. Članak 18. (Zabrana obavljanja djelatnosti) (1) Ukoliko se inspekcijskim nadzorom izvršenim od strane inspektora za oružje utvrdi da se postupanje s oružjem, streljivom i barutom postupa suprotno odredbama Zakona oružja i streljiva(“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke,” broj: 5/17) naredit će otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i zabraniti privremeno obavljanje djelatnosti. (2) Ako se utvrđene nepravilnosti ne otklone u zadanom roku ministar će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti. (3) Kada se promjene uvjeti iz članka 2. točke a), b) i c) ovog Pravilnika ministar će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti. Članak 19. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke “. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-31/18 Ljubuški, 03. siječnja 2018. godine M I N I S T A R Zdravko Boras, v.r. 26 Na temelju članka 63. stavka (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj:9/06) i članka 6. stavka (2) Zakona o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 17/15) ministricaobrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, donosi: PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA, ODNOSNO UVJETIMA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se standardi i normativi, uvjeti i postupak za utvrđivanje uvjeta koje mora ispunjavati institucija ili ustanova za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: ustanova), te kriteriji za utvrđivanje broja ustanova. Članak 2. (Uvjeti za realizaciju programa obrazovanja odraslih) Ovim Pravilnikom utvrđuju se: a) minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih b) minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za izvođenje programa obrazovanja odraslih c) standardi izvođenja programa obrazovanja. Članak 3. (Obveza primjene propisa o građenju) Odredbe propisa u građenju i drugim područjima važnim za rad i boravak u prostoru koji je namijenjen za obrazovanje, odgovarajuće se primjenjuju i na prostor, sredstva i opremu koju ustanova koristi za obrazovanje odraslih, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno. POGLAVLJE II. MINIMALNI TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI Članak 4. (Prostori namijenjeni za izvođenje programa za obrazovanje odraslih) (1) Programi namijenjeni za obrazovanje odraslih mogu se izvoditi u prostorima koji su izgrađeni i opremljeni u skladu s građevinskim standardima i odredbama ovog Pravilnika. (2) Standardi i normativi se obvezno u potpunosti primjenjuju pri izgradnji novih objekata, odnosno verifikaciji novih ustanova, a u ranije izgrađenim objektima i verificiranim ustanovama standardi i normativi dostizat će se postupno i to: a) u dijelu potrebnih nastavnih sredstava, tri godine od dana donošenja ovog Pravilnika, b) u pogledu prostora,pet godina od dana donošenja ovog Pravilnika. Članak 5. (Tehničko-higijenski standardi) Prostor ustanove za obrazovanje odraslih mora zadovoljiti sljedeće tehničko-higijenske standarde: a) sve prostorije moraju imati prirodno osvjetljenje b) umjetno osvjetljenje mora biti adekvatno prostoru i mora omogućavati ravnomjerno rasprostiranje svjetlosti STRANICA 38 - BROJ 1 NARODNE NOVINE ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E c) prostor mora imati tehničke uvjete za prirodno prozračivanje d) prostor mora imati adekvatnu zvučnu izolaciju i istovremeno biti akustičan kako bi omogućio razgovijetnost pri govoru i slušanju e) prostor ustanove mora imati odgovarajuće grijanje i hlađenje f) sve instalacije (električne, vodovodne i druge), kao i oprema i uređaji, moraju imati ateste u skladu s odgovarajućim propisima. POGLAVLJE III. PROSTORNI, KADROVSKI I MATERIJALNI STANDARDI Članak 6. (Standardi učionica) (1) Ustanove za obrazovanje odraslih moraju imati: a) najmanje jednu učionicu opće namjene suvjetima za najmanje deset polaznika i koja osigurava radni prostor po polazniku od najmanje 2,5m2 b) specijalizirane učionice za posebne oblike, metode i sadržaje nastavnog rada utvrđene programom obrazovanja za pojedine obrazovne sadržaje c) prostorije za administrativno-tehničko osoblje, prostorije za ravnatelja, nastavnike odnosno sve andragoške radnike, kao i arhivsku prostoriju d) najmanje jedan sanitarni čvor s toaletom i predprostorom s umivaonicima. (2) Svaki sanitarni čvor se sastoji od ženskog i muškog dijela s odvojenim predprostorima. Za osobe s tjelesnim invaliditetom potrebno je osigurati poseban toalet. (3) Prostor iz stavka (1) ovog članka mora biti u vlasništvu ili zakupu ustanove za obrazovanje odraslih. Članak 7. (Oprema učionica) (1) Obvezna oprema u učionicama: a) učionica mora imati odgovarajući radni stol i stolicu za svakog polaznika, b) specijalizirane učionice za posebne oblike, metode i sadržaje nastavnog rada moraju imati učionički namještaj i opremu koja odgovara zahtjevima za izvođenje takvog programa. (2) Učionica mora biti opremljena audio i video sredstvima, neprenosivom ili prenosivom pločom, platnom ili zidom za projekciju i, po potrebi, drugim nastavnim pomagalima. Članak 8. (Izvođenje stručne prakse, praktične nastave i vježbi) Ustanova koja nema uvjete za izvođenje stručne prakse, praktične nastave i vježbi može tu nastavu izvoditi u prostorima druge pravne osobe s kojom mora zaključiti poseban ugovor o suradnji. Članak 9. (Ravnatelj ustanove i stručni voditelj) (1) Ravnatelj ustanove je rukovoditelj ustanove koji vrši planiranje, organiziranje ustanove kao i financijsko i administrativno upravljanje ustanovom i druge poslove, ako aktom o osnivanju ustanove nije drugačije određeno. (2) Stručni voditelj organizira stručne obrazovne poslove.Poslove stručnog voditelja obrazovanja može obavljati osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika osnovne ili srednje škole, ovisno o tome radi li se o osnovnom ili srednjem obrazovanju odraslih. Članak 10. (Andragoški radnici) Andragoški radnici moraju ispunjavati uvjete o potrebnojrazini obrazovanja utvrđenoj u programu obrazovanja odraslih, s tim da ne smiju biti u suprotnosti s odredbama o potrebnoj razini obrazovanja utvrđenoj propisima koji reguliraju djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja. POGLAVLJE IV. STANDARDI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH, POSTUPAK I KRITERIJI Članak 11. (Programi obrazovanja odraslih) Programi za obrazovanje odraslih za koje se ovim Pravilnikom utvrđuju standardi izvođenja su: a) osnovno obrazovanje odraslih i b) srednjoškolsko obrazovanje, koje uključuje stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, specijalizaciju,osposobljavanje i usavršavanje. Članak 12. (Obvezni dijelovi programa za obrazovanje odraslih) (1) Programe iz članka 11. ovog Pravilnika donosi ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke (u daljem tekstu: ministar) ili ustanova za obrazovanje odraslih uz odobrenje ministra, za programe za koje traži odobrenje. (2) Programi za obrazovanje odraslih moraju biti prilagođeni dobi, iskustvu, stečenom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima polaznika. Program obrazovanja odraslih za osobe s posebnim potrebama mora biti prilagođen odraslim s posebnim potrebama (odrasli s poteškoćama u učenju i drugim teškoćama uzrokovanim emocionalnim, socijalnim, jezičkim i kulturološkim preprekama, te odrasli s invaliditetom). (3) Programom obrazovanja odraslih utvrđuju se: a) naziv programa b) školska ili stručna sprema, koja se stječe završetkom programa ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 39 - BROJ 1 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E c) znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa d) uvjeti za upis i završetak programa e) način/oblik izvođenja programa f) kadrovski, didaktički i prostorni i drugi uvjeti za realizaciju programa g) nastavni predmeti i nastavni sadržaji h) ukupno trajanje programa i trajanje programa po nastavnim predmetima ili sadržajima (izraženo u nastavnim satima) i) način provjere ishoda učenja, a može sadržavati i ostale elemente važne za izvođenje programa. Članak 13. (Osnovno obrazovanje odraslih) (1) Program osnovnog obrazovanja odraslih provodi se na temelju nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje odraslih i uz odgovarajuću primjenu odredbi propisa koji regulirajutu oblast, ako zakonom nije drugačije određeno. (2) Polazniku koji program iz stavka (1) ovog članka upisuje radi nastavka obrazovanja stručno tijelo ustanove, na temelju priložene dokumentacije, odlukom utvrđuje dio programa koji je polaznik već uspješno završio i dio programa koji je još dužan završiti. Članak 14. (Srednjoškolsko obrazovanje odraslih) (1) Programi obrazovanja odraslih za programe srednje stručne spreme provode se na temelju programa propisanih za redovno srednjoškolskoobrazovanje i uz odgovarajuću primjenu odredbi propisa koji reguliraju tu oblast. (2) Upis polaznika iz stavka (1) ovog članka vrši se u skladu s uvjetima za upis koji su utvrđeni nastavnim planom i programom. Članak 15. (Programi prekvalifikacije) (1) Programi prekvalifikacije provode seza polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme za drugo zanimanje, te za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme. (2) Prilikom prekvalifikacije u istom stručnom području utvrđuju se i polažu razlike stručnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i stručnog programa za novo zanimanje. (3) Prilikom prekvalifikacije iz jednog u drugo stručno područje ili programom prekvalifikacije za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme utvrđuju se sve programske razlike. Članak 16. (Programi osposobljavanja i usavršavanja) (1) Programima osposobljavanja vrši se osposobljavanje za uključivanje u rad nakon završene osnovne škole i stiče se teorijsko i praktično znanje potrebno za obavljanje jednostavnih i manje složenih poslova određenog zanimanja. Osposobljavanje se može vršiti i nakon stjecanja visokog obrazovanja, srednje školske spreme, srednje stručne spreme i niže stručne spreme. (2) Usavršavanjem se dopunjuju stečena znanja, sposobnosti i vještine za rad u struci. Program usavršavanja je svaki oblik obrazovanja, obuke, osposobljavanja ili stjecanja kompetencija nakon završenog temeljnog obrazovanja koje ima cilj pomoći osobi da poboljša ili aktualizira svoja već stečena znanja i/ili kompetencije, da stekne nove kompetencije u pogledu profesionalnog napredovanja i da se osobno i profesionalno usavršava. (3) Programe osposobljavanja i usavršavanja donosi ustanova koja ih izvodi, a ministar odobrava. Članak 17. (Trajanje programa za obrazovanje odraslih) Program obrazovanja odraslih izvodi se u trajanju koji je utvrđen županijskim Zakonom o obrazovanju odraslih. Članak 18. (Upis u program obrazovanja odraslih) (1) Upis u program obrazovanja odraslih obavlja se na osnovu javnog natječaja, koji objavljuje organizator obrazovanja odraslih. (2) Organizator obrazovanja je dužan oglasiti uvjete, način upisa i rokove upisa. (3) Samo izuzetno, upis u programe obrazovanja odraslih može se obaviti bez oglašavanja, ako se izvođenje programa organizira na zahtjev i za potrebe druge pravne osobe. Članak 19. (Broj polaznika u obrazovnoj grupi) (1) U obrazovnoj grupi programa osnovnog obrazovanja odraslih može biti najviše 20 polaznika. (2) U osnovnom obrazovanju odraslih, obrazovna grupa organizira se od polaznika istog obrazovnog razdoblja (I./II./III. razred, IV./V. razred, VI./VII. razred, VIII./IX. razred), a prema potrebi obrazovna grupa može se organizirati od polaznika iz dvaju obrazovnih razdoblja. (3) U obrazovnoj grupi programa srednjoškolskog obrazovanja može biti najviše35polaznika. (4) U srednjoškolskom obrazovanju odraslih obrazovna grupa se organizira od polaznika istog razreda odnosno iste razine, a iznimno u obrazovnoj grupi mogu biti polaznici programa nekoliko srodnih zanimanja istog razreda, odnosno iste razine. Članak 20. (Postupak osnivanja ustanova za obrazovanje odraslih i odobravanja izvođenja programa obrazovanja odraslih) (1) Zahtjev za suglasnost za osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih podnosi se Ministarstvu od 01. STRANICA 40 - BROJ 1 NARODNE NOVINE ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E siječnja do 01. ožujka tekuće godine za sljedeću školsku godinu. (2) Uz zahtjev se prilaže elaborat o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja i dokaz o uplati naknade za troškove ocjene elaborata. Naknada za troškove ocjene elaborata ne plaća se za ustanove za obrazovanje odraslih kojima je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili jedinica lokalne samouprave i koji se financiraju iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i/ili proračuna jedinice lokalne samouprave. (3) Elaborat iz stavka (2) ovog članka sadrži: podatke o osnivaču, nazivu i sjedištu, ciljeve osnivanja, dokaz o postojanju društvene i ekonomske potrebe za osnivanjem i stjecanjem određenog zvanja, obrazovanja za određeno zanimanje ili osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje određenih poslova na području Županije Zapadnohercegovačke, podatke o trajanju programa, okvirni nastavni plan i program, zvanje ili zanimanje koje se stječe po završetku programa ili naznaka za što je polaznik osposobljen završetkom programa, podatke o uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i podatke o načinu financiranja. (4) Za ocjenu društveno ekonomske opravdanosti osnivanja predmetne ustanove za obrazovanje odraslih ministar imenuje povjerenstvo koje ima tri člana i daje ministru mišljenje postoji li društveno ekonomska opravdanost za osnivanjem. (5) Rješenje o davanju suglasnosti na elaborat i osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih donosi ministar ako je povjerenstvo konsenzusom dalo obrazloženo mišljenje da postoji društveno ekonomska opravdanost za osnivanjem. (6) Rok za donošenje rješenja iz stavka (5) ovog članka je 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva s urednim elaboratom. (7) Nakon davanja suglasnosti ministra na elaborat i osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih, osnivač/i ili osoba koju on/i ovlasti/ovlaste mogu podnijeti zahtjev za odobravanje izvođenja programa. (8) Zahtjev za odobravanje izvođenja programa podnosi se Ministarstvu najkasnije do 15. lipnja tekuće godine za narednu školsku godinu. Do istog roka se podnosi zahtjev za odobrenje izvođenja novih programa obrazovanja odraslih već osnovanih ustanova za obrazovanje odraslih, kao i u slučaju da ustanova za obrazovanje odraslih mijenja sjedište odnosno objekt u kojem obavlja djelatnost. Uz zahtjev se prilaže: a) program obrazovanja, ukoliko do tada nije javno važeći, b) dokazi o stručnoj spremi osoba koje će izvoditi programe, c) dokazi o prostoru, opremi i nastavnim sredstvima, uporabnu dozvolu objekta, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja objekta, ako objekt nije u vlasništvu osnivača ili članova njegove uže obitelji, o čemu se dostavlja dokaz, d) dokaz o uplati naknade za troškove postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa, osim za ustanove za obrazovanje odraslih kojima je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili jedinica lokalne samouprave i koji se financiraju iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i/ili proračuna jedinice lokalne samouprave i e) akt o registraciji kod nadležnog tijela. (9) Iznos naknade iz stavka (2) i stavka (8) točka d) ovog članka propisuje ministar posebnim propisom. (10) Uvjete za izvođenje programa obrazovanja odraslih utvrđuje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za izvođenje programa, o čemu sastavlja zapisnik. Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za izvođenje progra maministarimenujerješenjem. Ima tri člana. (11) Povjerenstvo iz stavka (4) i stavka (10) ovoga članka ima pravo na naknadu, čiji iznos utvrđuje ministar posebnim propisom. (12) O zahtjevu iz stavka (7) ovoga članka odlučuje ministar rješenjem. Članak 21. (Kriteriji) Ako na prostoru jedinice lokalne samouprave postoji ustanova za obrazovanje odraslih koja ima odobrenje za izvođenje određene vrste programa, ne može se odobriti izvođenje istih ili ekvivalentnih programa drugoj ustanovi za obrazovanje odraslih, osim onoj kojoj je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili jedinica lokalne samouprave. POGLAVLJE V. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 22. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA Broj: 07-10-474-4/17 Široki Brijeg, 13.11.2017. Ministrica Ružica Mikulić
Pravilnik o evidencijama koje pravne osobe i poduzetnici vode u svezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije, izdatim potvrdama, obrascima i sadržaju obrazaca i načinu vođenja tih evidencija Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 02/18 15.01.2018 municija,oružje,evidencija,bpk Broj 2 – strana 236a)Evidencija o nabavljenom oružju kategorije A, bitnim dijelovima oružja privrednih društava;b)Evidencija o nabavljenom oružju kategorije B, bitnim dijelovima oru-žja za pravne osobe i poduzetnike;c)Evidencija o nabavljenoj municiji za oružje kategorije B za pravne osobe i poduzetnike;d)Evidencija o nabavljenom oružju kategorije C;e)Evidencija o nabavljenom starom oružju;f)Evidencija o zamijenjenom oružju;g)Evidencije u svezi sa prometom oružja;h)Evidencija o izdatim potvrdama i potvrde koju agencije za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem teks-tu: agencije) državni organi i dr-uge pravne osobe izdaju osobi kojoj povjeravaju oružje i municiju,i)knjige o primopredaji oružja i municije,j)evidencije o izdatim potvrdama i potvrda zanošenje oružja i mun-icije izdatim od streljačkih orga-nizacija ik)evidencije o izdatim potvrdama za nošenje oružja i municije izd-atim od organizacija koje gazdu-ju lovištem,l)evidencije o sakupljenom starom oružju. DIO DRUGI - ZAJEDNIČKE ODREDBEO EVIDENCIJAMAČlanak 2.(Knjige evidencije i način njihovog otvaranja)(1)Evidencije iz članka 1. ovog Pravilni- ka vode se u obliku knjiga (u daljnj-15. januar/siječanj 2018.em tekstu: knjiga evidencije), vodo-ravno, formata A4, koja mora biti tv-rdo ukoričena, a sve stranice, osim prve, moraju biti označene brojevi-ma.(2)Prije početka upisivanja u knjigu ev-idencije, svaka knjiga mora biti ovje-rena od strane načelnika nadležne policijske uprave. Ovjera se vrši na unutarnjoj stranici prve korice, a njo-me se utvrđuje broj stranica u knjizi. Primjer: “Evidencija (naziv evidenci-je) ima (brojem i slovima) stranica”. Ispod teksta upisuje se mjesto, dat-um, potpis načelnika nadležne poli-cijske uprave i stavlja pečat nadležne policij ske uprave.(3)Na svakoj knjizi evidencije, na vanj-skoj strani prve korice mora postoja-ti naljepnica sa ispisanim nazivom odnosne evidencije i označenom go-dinom za koju se ta knjiga vodi. Ako se jedna knjiga vodi za više kalenda-rskih godina, na naljepnici će se, po-četkom svake godine, dopisati nova tekuća godina.(4)Naziv evidencije upisuje se prema odgovarajućem nazivu iz članka 1. stavak (1) ovog Pravilnika.Članak 3.(Knjiga evidencije i način njenog zaključivanja)(1)Na kraju svake kalendarske godine knjiga evidencije zaključuje se za pr-oteklu godinu.(2)Zaključivanje se vrši stavljanjem isp-od posljednjeg upisa zabilješke slje-dećeg sadržaja:“Ova (naziv evidencije) za (broj) go-dinu, zaključuje se sa rednim brojem 15. januar/siječanj 2018.(redni broj ispisan brojevima i slovi-ma). U (naziv mjesta gdje se zaklju-čivanje vrši) dana (dan mjesec i god-ina zaključivanja). Potpis odgovorne osobe i pečat agencije, državnog org-ana ili druge pravne osobe, strjeljač-ke organizacije ili organizacije koja gazduje lovištem”.(3)Slobodan prostor na istoj stranici iza zabilješke o zaključivanju poništava se sa dvije unakrsno iscrtane kose cr-te i u desnom gornjem uglu naredne stranice krupnim brojevima upisuje se nova kalendarska godina, a sa up-isima se ponovo počinje od rednog broja jedan – “1”.Članak 4.(Način unosa podataka)(1)Upis u knjigu vrši se mastilom, čitko i uredno na jednom od službenih je-zika u Bosni i Hercegovini. Ispravka pogrešno upisane riječi ili više riječi u knjizi vrši se na taj način, što se po-grešno upisana riječ ili više riječi pr-ecrta jednom vodoravnom linijom tako da ostane čitljiva, a ispravna ri-ječ ili više riječi se upisuje iznad nje. Ispravka se ovjerava potpisom rad-nika koji je ispravku izvršio i peča-tom pravne osobe odnosno samosta-lne radnje, uz naznačenje datuma kada je ispravka izvršena.(2)Redni brojevi u evidencijama pišu se prilikom upisa i ne smiju se ispisi-vati unaprijed.(3)Ispravka pogrešno upisanog rednog broja stranice u knjizi i rednog broja upisa vrši se tako što sepogrešno upisani broj prekriži kosom crtom i stavi u zagradu, a iznad njega ili po-red njega upiše se novi broj.Broj 2 – strana 237DIO TREĆI - OBRASCI I SADRŽAJI OBRAZACAČlanak 5.(Evidencija o nabavljenom oružju kategorijeA, bitnih dijelova oružja za gospodarska društva)(1)Gospodarska društva koja se bave proizvodnjom municije u svrhu vr-šenja opita gotovih proizvoda duž-na su voditi evidenciju o nabavljen-om oružju kategorije A.(2)Evidencija o nabavljenom oružju tre-ba daza svako pojedino oružje sadr-ži sljedeće podatke: redni broj; dat-um nabavljanja oružja; podaci o oru-žju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar; naziv nadležne policijske uprave i broj i datum odobrenja za nabavku oružja; podaci gdje se oru-žje na lazi i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj l. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 6.(Evidencija o nabavljenom oružju kategorije B, bitnih dijelova oružja za pravne osobe i poduzetnike)(1)Pravne osobe i poduzetnici dužni su voditi evidenciju o nabavljenom oru-žju kategorije B, bitnim dijelovima oružja.(2)Evidencija o nabavljenom oružju tre-ba da za svako pojedino oružje sadr-ži sljedeće podatke: redni broj; dat-um nabavljanja oružja; podacio oru-žju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar; naziv nadležne policijske uprave i broj i datum odobrenja za Broj 2 – strana 238nabavku oružja; podaci gdje se oruž-je nalazi i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 2.Članak 7.(Evidencija o nabavljenoj municiji za oružje kategorije B za pravne osobe i poduzetnike)(1)Pravne osobe i poduzetnici dužni su voditi evidenciju o nabavljenoj mu-niciji za oružje kategorije B.(2)Evidencija o nabavljenoj municiji tr-eba da sadrži sljedeće podatke: redni broj; datum nabavljanja municije; naziv nadležne policijske uprave i broj i datum odobrenja za nabavku municije, podaci o municiji i to: vrs-ta, kalibar, broj ili količina, razduže-nje-podaci o načinu raspolaganja i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenoj municiji iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 3, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 8.(Evidencija o nabavljenom oružju kategorije C)(1)Pravne osobe i poduzetnici, sportske strel jačke i lovačke organizacije duž-ni su voditi evidenciju o nabavljen-om oružju kategorije C.(2)Evidencija o nabavljenom oružju tre-ba da za svako pojedino oružje sad-rži sljedeće podatke: redni broj; dat-um nabavljanja oružja; podaci o oru-žju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar; naziv nadležne policijske 15. januar/siječanj 2018.uprave i broj i datum odobrenja za nabavku oružja; podaci gdje se oruž-je nalazi i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 4, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 9.(Evidencija o nabavljenom starom oružju)(1)Pravne osobe i poduzetnici, sportske streljačke i lovačke organizacije duž-ni su voditi evidenciju o nabavljen-om starom oružju.(2)Evidencija o nabavljenom oružju tre-ba da za svako pojedino oružje sadr-ži sljedeće podatke: redni broj; dat-um nabavljanja oružja; podaci o oru-žju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar; naziv nadležne policijske uprave i broj i datum odobrenja za nabavku oružja; podaci gdje se oru-žje nalazi i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 5, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 10.(Evidencija o zamijenjenom oružju)(1)Pravne osobe i poduzetnici dužni su voditi evidenciju o zamijenjenom or-užju.(2)Evidencija o zamijenjenom oružju tr-eba da za svako pojedino oružje sa-drži sljedeće podatke: redni broj; da-tum zamjene oružja; podaci o zami-jenjenom oružju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar, broj oružnog 15. januar/siječanj 2018.lista; podaci o vlasniku koji prenosi pravo vlasništva i to: ime i prezime-naziv, JMB - ID broj, adresa prebiva-lišta - sjedišta; podaci o osobi na koju se prenosi pravo vlasništva i to: ime i prezime - naziv, JMB - ID broj, adr-esa prebivališta - sjedišta i primjed-ba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 6, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 11.(Evidencije u vezi sa prometom oružja)(1)Pravne osobe koje se bave prome-tom o ružja i municije vode o tome evidencije i to:a)Evidenciju o nabavljenom oruž-ju, bitnim dijelovima oružja i o nabavljenoj municijib)Evidenciju o prodatom oružju, bitnim dijelovima oružjac)Evidenciju o prodatoj municijid)Evidenciju o oružju i municiji pr-imljenom na čuvanje(2)Pravne osobe koja imaju veliki pro-met, mogu evidenciju o nabavljenom oružju i evidenciju o nabavljenoj mu-niciji voditi u odvojenim knjigama.Članak 12.(Evidencija o nabavljenom oružju, bitnim dijelovima oružja i o nabavljenoj municiji) (1)U evidenciju o nabavljenom oružju, bitnim dijelovima oružja i o nabavlj-enoj municijiupisuju se sljedeći po-daci: redni broj; od koga je nabavlje-no oružje - municija; datum prijema Broj 2 – strana 239i broj dostavnice; podaci o oružju (vrsta, marka, tvornički broj, kalibar i komada); podaci o municiji (vrsta, kalibar i broj ili količina) i primjed-ba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 7, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 13.(Evidencija o prodatom oružju, bitnim dijelovima oružja)(1)U evidenciju o prodatom oružju, bit-nim dijelovima oružja upisuju se slj-edeći podaci: redni broj; datum pro-daje oružja; prezime i ime - naziv kupca, adresa prebivališta odnosno sjedišta kupca; podaci o oružju (vrs-ta, marka, kalibar i tvornički broj); naziv policijske uprave koja je izdala odobrenje za nabavku oružja i broj i datum odobrenja za nabavku; serijs-ki broj i mjesto izdavanja osobne is-kaznice osobe-kupca oružja i prim-jedba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 8, koji je sas-tavni dio ovog Pravilnika.Članak 14.(Evidencija o prodatoj municiji)(1)U evidenciju o prodatoj municiji upi-suju se sljedeći podaci: redni broj; datum prodaje municije; prezime i ime - naziv kupca; adresa prebivališ-ta o dnosno sjedišta kupca; podaci o municiji (vrsta, kalibar, broj ili količi-na); registarski broj oružnog lista – odobrenja za držanje i naziv policijs-ke uprave koja ga je izdala; broj i da-tum odobrenja za nabavku municije Broj 2 – strana 240i naziv policijske uprave koja ga je izdala; serijski broj i mjesto izdava-nja osobne iskaznice kupca municije i primjedba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 9, koji je sas-tavni dio ovog Pravilnika.Članak 15.(Evidencija o oružju i municiji primljenom na čuvanje)(1)U Evidenciju o oružju i municiji pri-mljenom na čuvanjeupisuju se slje-deći podaci: redni broj; od koga je primljeno oružje i municija; datum prijema; naziv i broj isprave o oruž-ju; podaci o oružju i to: vrsta, marka i model, kalibar, tvornički broj, kom-ada; podaci o municiji, i to: vrsta, ka-libar, komada; datum povrata oružja i municije i prmjedba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 10, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 16.(Evidencija o izdatim potvrdama za nošenje oružija i municije)(1)Agencije, državni organi i druge pr-avne osobe, organizirana sukladno Zakonu o agencijama za zaštitu lju-di i imovine dužne su voditi evide-nciju o izdatim potvrdama o noše-nju oružja i municije osobama koje obavljaju poslove fizičke zaštite.(2)U evidenciju o izdatim potvrdama za nošenje oružja i municije, koju vode a gencije, državni organi i dr-uge pravne osobe, organizirana suk-ladno Zakonu o agencijama za zašti- 15. januar/siječanj 2018.tu ljudi i imovine, upisuju se sljedeći podaci: redni broj, ime i prezime os-obe kojoj je potvrda izdata, registar-ski broj identifikacionog dokumenta i naziv organa koji ga je izdao, po-daci o oružju (vrsta, marka - model, tvornički broj i kalibar), datum izda-vanja potvrde i primjedba.(3)Evidencija iz stavka (l) ovog članka vodi se na obrascu broj 11, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 17.(Obrazac potvrde o nošenju oružja)(1)Agencije, državni organi i druge pr-avne osobe, organizirane sukladno Zakonu oagencijama za zaštitu lju-di i imovine, kojima je nadležna po-licijska uprava izdala odobrenje za nabavljanje i držanje oružja i muni-cije, izdaju potvrdu za nošenje oruž-ja osobama kojima povjere oružje radi neposrednog vršenja poslova fizičke zaštite (udaljnjem tekstu: ču-vari).(2)Obrazac potvrde za nošenje oružja koja se izdaje čuvarima ima dimen-zije 75 x 105 mm.(3)Potvrda se tiska dvostranično na po-lukartonskoj hartiji svijetlocrvene boje.Članak 18.(Sadržaj potvrde o nošenju oružja)(1)Potvrda koju agencije, državni orga-ni i druge pravne osobe izdaju oso-bama koje obavljaju poslove fizičke zaštite na prvoj, odnosno naslovnoj stranici sadrži natpis: “Naziv i sje-dište agencije za zaštitu ljudi i imo- 15. januar/siječanj 2018.vine ili državnog organa ili druge pravne osobe koja ima unutarnju sl-užbu zaštite”, naziv “POTVRDA ZA NOŠENJE ORUŽJA OSOBI KOJA OBAVLJA POSLOVE FIZIČKE ZAŠ-TITE”, ime i prezime osobe na koju potvrda glasi, prebivalište i adresa, serijski broj osobne iskaznice i naziv organa koji je osobnu iskaznicu izd-ao osobi na koju glasi potvrda za no-šenje oružja.(2)Na drugoj stranici potvrda sadrži: podatke o oružju koje je osobi koja obavlja poslove fizičke zaštite izdato (vrsta, marka, tvornički broj i kalib-ar), naznačenje objekata ili druge im-ovine koju osoba koja obavlja poslo-ve fizičke zaštite obezbjeđuje i mjes-to gdje se oni nalaze, odnosno pod-ručje - relacija kretanja, vrijeme vrše-nja obezbjeđenja, mjesto, broj i dat-um izdavanja potvrde, potpis ovlaš-tene osobe i pečat agencije, državnog organa i druge pravne osobe koja potvrdu izdaje.(3)Potvrda za nošenje oružja osobi koja obavlja poslove fizičke zaštite izdaje se na obrascu broj 12, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 19.(Knjiga primopredaje Oružjai municije)(1)Osob e koje obavljaju poslove fizičke zaštite, na radnim mjestima na koji-ma se služba fizičke zaštite obavlja u smjenama neprekidno 24 sata, prim-opredaju oružja i municije vrše na radnom mjestu.(2)Osobe iz stavka (1) ovog članka pri-likom prenosa ili prevoza imovine Broj 2 – strana 241koja se obezbjeđuje, primopredaju oružja i municije vrše na za to odre-đenim mjestima.(3)Primopredaja oružja i municije evi-dentira se u knjizi primopredaje oru-žja i municije, u koju se unosi: poda-ci o oružju (vrsta, marka, tvornički broj i kalibar), broj komada municije, konstatacija da je ispravnost oružja utvrđena vanjskim pregledom, dat-um primopredaje i potpisi osoba ko-je vrše primopredaju (predao, prim-io).(4)Knjiga primopredaje oružja i muni-cije vodi se na obrascu broj13, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 20.(Evidencija o izdatim potvrdama za nošenje sportskog oružja i municije)(1)Streljačke organizacije dužne su vo-diti evidenciju o izdatim potvrdama o nošennju sportskog oružja i muni-cije članovima streljačke organizaci-je od magacina do stelišta ili drugog terena za vršenja vježbi, odnosno ta-kmičenja u gađanju.(2)U evidenciju o izdatim potvrdama za nošenje sportskog oružja i muni-cije, koju vodi streljačka organizaci-ja, upisuju se sljedeći podaci: redni broj, ime i prezime osobe kojoj je po-tvrda izdata, registarski broj identi-fikacionog dokumenta i naziv orga-na koji ga je izdao, podaci o oružju (vrsta, marka - model, tvornički broj i kalibar), broj ili količina izdate mu-nicije, dan kada su oružje i municija izdati, dan kada su oružje i municija vraćeni i primjedba. Broj 2 – strana 242(3)Evidencija iz stavka (l) ovog članka vodi se na obrascu broj 14, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 21.(Obrazac potvrde o nošenju sportskog oružja)(1)Str eljačke organizacije kojima je na-dležna policijska uprava izdala odo-brenje za nabavljanje i držanje oruž-ja i municije, izdaju potvrdu za no-šenje sportskog oružja članovima kojima povjere oružje radi vježbanja i sportskog takmičenja ako se maga-cin oružja streljačke organizacije ne nalazi na strijelištu ili ako se takmi-čenje održava izvan sjedišta maga-cina streljačke organizacije.(2)Obrazac potvrde za nošenje sports-kog oružja izdaje se članovima stre-ljačke organizacije na fotokopirnom papiru formata A5.Članak 22.(Sadržaj potvrde za nošenje sportskog oružja i municije)(1)Potvrda za nošenje sportskog oružja i municije treba da sadrži naročito: podatke o nazivu i sjedištu streljačke organizacije, naziv “POTVRDA ZA NOŠENJE SPORTSKOG ORUŽJA I MUNICIJE“, ime i prezime osobe, odnosno člana na kojeg potvrda gla-si, registarski broj identifikacionog dokumenta osobe na koju potvrda glasi i naziv organa koji ga je izdao, podaci o vrsti oružja (vrsta, marka, tvornički broj i kalibar), dan kada se vrši vježbanje odnosno takmičenje, mjesto i adresa objekta, odnosno pr-ostora u kome se vrši vježbanje, od-nosno takmičenje, mjesto, broj i da- 15. januar/siječanj 2018.tum izdavanja potvrde, potpis ovlaš-tene osobe i pečat streljačke organi-zacije.(2)Potvrda iz stavka(1) ovog članka iz-daje se na obrascu broj 15, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 23.(Evidencija o izdatim potvrdama za nošenje lovačkog oružja i municije)(1)Organizacije koje gazduju lovištima dužne su da na području lovišta koj-im gazduju vode evidenciju o izda-tim potvrdama za nošenje lovačkog oružja i municije.(2)U evidenciju o izdatim potvrdama za nošenje oružja i municije, koju vo-di organizacija koja gazduje lovišt-em, upisuju se sljedeći podaci: redni broj, ime i prezime osobe kojoj je po-tvrda izdata, registarski broj identifi-kacionog dokumenta i naziv organa koji ga je izdao, podaci o oružju (vrs-ta, marka - model, tvornički broj i kalibar), broj ili količina izdate mun-icije, dan kada su oružje i municija izdati, dan kada su oružje i municija vraćeni i primjedba.(3)Evidencija iz stavka (l) ovog članka vodi se na obrascu broj 16, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 24.(Obrazac potvrde o nošenju lovačkog oružja i municije)(1)Organizacija koja gazduje lovištem kojoj je nadležnapolicijska uprava izdala odobrenje za nabavljanje i dr-žanje oružja i municije, izdaje potv-rdu za nošenje lovačkog oružja i mu-nicije članovima domaćih i inozem- 15. januar/siječanj 2018.nih lovačkih organizacija kojima po-vjere oružje radi vršenja lova.(2)Obrazac potvrde za nošenje sportsk-og oružja izdaje se članovima strelja-čke organizacije na fotokopirnom papiru formata A5.Članak 25.(Sadržaj potvrde za nošenje lovačkog oružja i municije)(1)Potvrda za nošenje oružja i municije organizacije koja gazduje lovištem treba da sadrži naročito: podatke o nazivu i sjedištu organizacije koja gazduje lovištem, naziv “POTVRDA ZA NOŠENJE LOVAČKOG ORU-ŽJA I MUNICIJE“ ime i prezime os-obe, odnosno člana na kojeg potvrda glasi, registarski broj identifikacion-ogdokumenta osobe na koju potvr-da glasi i naziv organa koji ga je izd-ao, podaci o vrsti oružja (vrsta, mar-ka, tvornički broj i kalibar), dan kada se vrši lov, područje u kome se vrši lov, mjesto, broj i datum izdavanja potvrde, potpis ovlaštene osobe i pe-čat organizacije koja gazduje lovišt-em.(2)Potvrda iz stavka (2) ovog članka iz-daje se na obrascu broj 17, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 26.(Evidencija o sakupljenom starom oružju)(1)U uvidenciju o sakupljenom starom oružju upisuju se sljedeći podaci: re-dni broj; datum upisa; podaci o oru-žju i to: vrsta, marka i model, kalib-ar, tvornički broj; porijeklo; podaci o osobi od koje je oružje nabavljeno i Broj 2 – strana 243to: ime, ime oca i prezime/naziv, JMB/ID broj, prebivalište/sjedište, vrsta i broj isprave o oružju, oružje onesposobljeno i primjedba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 18, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 27.(Rok za čuvanje evidencija)Popunjene knjige evidencija iz ovog P ravilnika čuvaju se trajno.DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 28.(Ravnopravnost spolova)Gramatička terminologija u ov-om Pravilniku podrazumijeva uključiva-nje oba spola.Članak 29.(Rok za ustrojavanje evidencija)Agencije, gospodarska društva, pravne osobe, poduzetnici, uključujući sportske streljačke organizacije i lovačke organizacije, kao i ovlašteni trgovci oru-žjem, dužni su uspostaviti evidencije pr-opisane ovim Pravilnikom u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.Članak 30.(Prestanak važenja ranijeg propisa)Stupanjem na snagu ovog Pravil-nika prestaje da važi Pravilnik o izdatim potvrdama i evidencijama za nošenje or-užja i municije
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 02/18 11.01.2018 SN KS 16/21, SN KS 12/18, SN KS 44/16 član,članovi,turistička zajednica,ks
Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumsko-gospodarskih osnova za državne i privatne šume, kao i reviziju istih Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/17 28.11.2017 šume Stranica | 826 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I vodoprivrede PRAVILNIK - kao i reviziju istih -gospodarska osnova je osnovni p -gospodarska osnova se -gospodarska o krupnom drvetu i strukturu sortimenata; obujam i - ekonomsko-financijsku analizu gospodarenja -gospodarske osnove su - -uzgojnih radova. - a) -gospodarske osnove; b) osn opis granica, imovinsko-pravno stanje, prirodne, c) posebnom namjenom), d) osnovne karakteristike metodike rada koja se -gospodarske osnove (formiranje gazdinskih klasa, prikupljanje i obrada podataka i izrada planova). Klasifikacijske jedinice su: gazdinske klase i jedinice, odjeli i odsjeci. Klasifikacijske jedinice a) Gazdinske klase prirodnom obnovom formiraju se na osnovu -proizvodnih i uzgojnih karakteristika tih sastojina. Jedna gazdinska klasa obuhvata, po pravilu, p klasom. obnovom, kao poseban kriterij, uzima se stupanj kojima se zbog velikog stupnja degradiranosti ne manji za vrste d Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 827 erodirano da nema gotovo nikakvih uvjetaa za si preko 5 hektara. oprimaju formu zasadi bez promijenjene drvne mase, koje su zasad sa prirodnom obnovom u cilju kompletiranja obnove. a) mjerama njege i Gazdinske klase se formiraju na osnovu Prema uzgojnom obliku (stanju sastojine), a) bukve, a) bukve, ite jele, b) zasadi bijelog i crnog bora i bijelog, crnog bora i c) zasadi bukve, a) bukve, d) a) b) ume nepodesne za 2. Klasifikacija stabala Stabla se klasificiraju po vrst debljini (debljinske klase), starosti (dobni razredi), bukva, hrastovi (kitnjak, zajedno. degradiranim vi klase: 5-10, 11-20, 21-30, 31-50, 51-80, 81> cm. Stabla tanja od 5 cm svrstavaju se u podmladak. svrstavaju u iste debljinske klase kao u stavku 1. Stranica | 828 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 -5 cm. Stabla prsnog promjera 5 cm svrstavaju se u debljinsku klasu 5-10, od 10 cm u debljinsku klasu 11-20, a shodno istom i u ostale debljinske klase. stabla se po kvalitetu svrstavaju u uzgojno- Za klasifikaciju stabala prema kvalitetu, u a) lanak 14. gazdinskim klasama, za svaku gazdinsku klasu jedinicama, koje su svrstane u gazdinsku klasu i pripadaju pojedinim gospodarskim jedinicama kao i klasa Zaliha drveta, zapreminski prirast i drugi podaci o zapremini stabala, u svim kategorijama drvne mase i mase krupnog drveta primjenom b) obnovom, po gazdinskim klasama i kategorijama 1) sastojina; 2) Pravilnika; 3) postotnu raspodjelu zalihe drveta po uzgojno- 4) t po debljinskim 5) drvnu masu stabala probne doznake po 6) postotnu raspodjelu drvne mase stabala probne doznake po uzgojno- 7) broju biljaka po hektaru i uzrastu visine 10-50 cm, 51- -5 cm, po Pravilnika; 8) kompletiranja prirodne obnove sastojina; 9) postotnu raspodjelu oboljelih stabala i stabala zajedno. debljinskih klasa i svih kvalitetnih klasa; debljinskih klasa; klasa; posebno. - klasifikacijskim i odsjeka. c) Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 829 1) sastojina; 2) Pravilnika; 3) postotnu raspodjelu zalihe drveta po uzgojno- 4) zajedno; 5) postotnu raspodjelu oboljelih stabala i stabala zajedno. 1) glavne zasada sa procijenjenom zalihom drveta za cjelinu; 2) Pravilnika; 3) postotnu raspodjelu zalihe drveta po uzgojno- 4) dno; 5) drvnu masu probne doznake proreda, po 6) broju biljaka po hektaru i uzrastu visine 10-50 cm, visine 50-130 cm i prsn -5 cm Pravilnika; 7) postotnu raspodjelu oboljelih stabala i stabala zajedno. gazdinskim klasama starosti od po 20 godina. Po ovim klasama 22. 1) 2) Pravilnika; 3) zajedno. nepodesnih za gospodarenje koje se nalaze na - icama: odsjek. Pravilnika; drveta, ukupnu Stranica | 830 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 prikazuju jedinica, a posebno stupanj otvorenosti svih visokih i gospodarskih -gospodarke sastojina. 1) odsjecima u gospodarskoj jedinici; 2) za sastojin oznake pripadnosti gazdinskoj klasi, kategoriji rveta 3) drveta; 4) 5) su nepodesne za gospodarenje: oznaku sastojine i dnosti gazdinskoj jedini 27. ovog Pravilnika za gazdinske klase, kategorije -gospodarske osnove su -gospodarske karte: 1) osnovna karta u koju se ucrtavaju: vanjske objekti; 2) 3) 4) karta); 5) karta gazdinskih klasa; 6) pored oznaka gazdinskih klasa, u ovu kartu se 7) relevantne elemente. Osno ostale karte u mjerilu najmanje 1:25.000. - - -gospodarske osnove. - 1) panije; 2) 3) 4) 5) debljinskim klasama za gazdinske klase i Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 831 -gospodarske osnove: 1) realiziran i ukazuje na prednosti i nedostatke; 2) -uzgojnih radova i radova statira da li je -gospodarskoj 3) 4) mjera na 5) eva; 6) proizvoda; Pored analize i ocjene iz stavka 1. ovog om periodu. - Pla Pl gazdinske klase kao osnovne jedinice planiranja. Planovi gospodarenja za ostale jedinice gospodarenja za gazdinske klase. 1) 2) sustava gospodarenja 3) prirodnom obnovom u kojima se primjenjuje sustav gospodarenja skupinastonormalne zalihe drveta i njenom strukturom po Za gazdinske prirodnom obnovom u kojima se primjenjuje sustav njega i prinosnim tablelama. stadija vegetacije, model se definira planiranom obnove sastojina. laniranom obnove sastojina. kojima se planira trajni sustav gospodarenja i Stranica | 832 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 metrima mase krupnog drveta (debljine iznad 7 cm). planira na temelju obi prirodnom obnovom u kojima preovladavaju tanka ma je stvarna prirodnom obnovom u kojima preovladavaju deblja stabla, odnosno starije sastojine u kojima je stvarna zaliha drv zapreminskog prirasta, s tim da zaliha drveta poslije zalihe. prirodnom obnovom u kojima se primjenjuje sustav gospodarenja skupinastose realizira u toku ur prirodnom obnovom u kojima se primjenjuje sustav gazdinske klase za koji je planiran. Za gazdinske klase degradiranih visokih Za gazd 21. ovog Pravilnika. Planiraju se i realiziraju dva dijela stavak 2. ovog Pravilnika. rirodnom ko , u debljinskim Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 833 je Pravilnika. realizira, po sortimenata. hnologija sredstava rada koja su potrebna za realizaciju planirane proizvodnje, po godinama realizacije i za -uzg gazdinskim klasama. Sumiranjem planova za -uzgojnih -uzgojnih radova za gazdinske prirodne obnove sastojina, mjere njege grupa se provoditi njega prirodnih sastojina, po vrstama njege. msko-uzgojnih radova za gazdinske po vrstama njege. -uzgojnih radova za gazdinske klase post -uzgojnih radova za gazdinske se mjerama njege provoditi prirodna obnova, kada se ma njege. - b) vrste i -uzgojnih radova; - uzgojnih radova; e Stranica | 834 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 za njegovo , antropogeni i drugi). sa prioritetima. Da bi g -gospodarske osnove potrebno je a) -gospodarske osnove sa: prostornim planovima, vodoprivrednom osnovom, lovnoprivrednom osnovom, kulturnosirovinama i planovima upravljanja pojedinim mineralnim sirovinama, b) posebne namjene u skladu sa razlozima i c) biljnih vrsta, d) e) ekosistema, f) mama, g) potrebnih ulaganja za -gospodarske osnove i b) plan izgradnje ostalih objekata; c) plan nabavki mehanizacije i druge opreme investicionog karaktera; d) plan ostalih investicijskih ulaganja. rasprostranjenosti; proizvodnju. Ekonomsko-financijska analiza gospodarenja -gospodarske osnove za -gospodarska osnova je osnovni zakonski okvir reguliranja gospodarenja privatnim -gospodarska osnova za privatne krupnom drvetu i strukturu sortimenata; obujam i - -gospodarske osnove su -gospodarske karte i prilozi. 12, 15, 30 i 32 - gospo -uzgojnih radova i radova na Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 835 razmjera, koriste se karte u razmjeri koje su prije -gospodarske osnove za oznakama na temelju kojih se, za svaku katastarsku itati potrebni podaci iz -gospodarske osnove. - Ako postoje objektivni razlozi za odstupanje - prirodnih nepogoda ili bitno promijenjenih reviziju. Reviziju odobrava Ministarstvo g povjerenstva i Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom do Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Ministarstvo poljoprivrede, v Broj: 08-26-01-311/17 20.10.2017. godine Ministar
Odluka o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 10/17 18.10.2017 esnafi
Pravilnik o uslovima za nesmatanu i sigurnu distribuciju prirodnog gasa distributivnim gasnim sistemom pritiska do 16 bar KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 40/17 12.10.2017 gas,distribucija Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Na osnovu ~lana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), i ~lana 100.Uredbe o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/16), ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo dana 03.10.2017. godine donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NESMETANU I SIGURNU DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA DISTRIBUTIVNIM GASNIM SISTEMOM PRITISKA DO 16 BAR DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom se propisuju uslovi i na~in za: izbor trase distributivnog gasnog sistema u Kantonu Sarajevo, lokacija i na~in izgradnje objekata koji su sastavni dijelovi distributivnog gasnog sistema; izbor materijala, opreme i ure|aja; radni parametri distributivnog gasnog sistema; na~ini mjerenja koli~ina prirodnog gasa; regulacija pritiska i mjere sigurnosti od prekora~enja dozvoljenog radnog pritiska; obilje`avanje trase distributivnog gasnog sistema; za{titni pojas; radni pojas; izdavanje saglasnosti na lokaciju objekata/trasu infrastrukture; zone opasnosti i za{tita od korozije distributivnog gasnog sistema; uslovi i na~in daljinskog nadzora i upravljanja u cilju ostvarivanja sigurnog i nesmetanog prijenosa informacija koje se odnose na kori{tenje i odr`avanje distributivnog gasnog sistema; uslovi projektovanja, ugradnje i odr`avanja elektri~ne opreme i instalacije u zonama opasnosti; uslovi projektovanja sistema odorizacije, izbor sredstava i na~in odorisanja; uslovi i na~in ispitivanja distributivnog gasnog sistema u toku izgradnje, a prije njegovog pu{tanja u pogon; uslovi i na~in kori{tenja i rukovanja distributivnim gasnim sistemom i njegovo odr`avanje u toku pogona, remonta i vanrednih doga|aja; uslovi i na~in za{tite od korozije i propu{tanja distributivnog gasnog sistema; pregled i odr`avanje sigurnosnih ure|aja; uslovi i na~in postupanja sa distributivnimgasnimsistemomkoji se vi{e ne}e koristiti; uslovi i na~in za{tite distributivnog gasnog sistema, odnosno njegovih pripadaju}ih nadzemnih ure|aja, postrojenja i objekata od neovla{tene upotrebe ili o{te}enja, i to za distributivni gasni sistem radnog pritiska jednakog ili manjeg od 16 bar. ^lan 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju slijede}a zna~enja: a) cestovni pojas je zemlji{ni pojas sa obiju strana ceste potreban za nesmetano odr`avanje {irine pojasa prema projektu ceste, a najmanje jedan metar ra~unaju}i od crte koja spaja krajnje ta~ke popre~nog profila ceste, b) de`urne ekipe su ekipe koje provjeravaju smetnju i provode aktivnosti u cilju otklanjanja smetnji, c) distributivni gasni sistemKantona Sarajevo predstavlja jedinstven sistem koji se sastoji od gasne infrastrukture za prijem i distribuciju prirodnog gasa, d) distributivni gasovod je dio distributivnog gasnog sistema koji obuhvata ~eli~ne i polietilenske gasovode svih nivoa pritisaka, e) distributer gasa je pravno lice koje obavlja poslove distribucije prirodnog gasa i ima odgovornost za rad, odr`avanje i razvoj distributivnog gasnog sistema i ima organizacionu strukturu tehni~kog sektora, prema tehni~kom pravilu G 1000, f) gas kromatograf (GC- gas chromatograph) je analiti~ki instrument koji mjeri sastav razli~itih komponenti u uzorku gasa. Analiza koja se obavlja gasnim kromato- grafom zove se gasna kromatografija, g) grani~ni pritisak u slu~aju smetnje (MIP - maximum incidental pressure) je maksimalni dozvoljeni pritisak koji se mo`e kratkotrajno pojaviti u distributivnom gasnom sistemu u pogonu, a kojeg ograni~avaju sigurnosni ure|aji, h) indeksi u i d. Indeks "u" (upstream) se koristi na ulaznoj strani, odnosno uzvodno posmatraju}i suprotno pravcu strujanja gasa. Indeks "d" (downstream) se koristi na izlaznoj strani, odnosno nizvodno posmatraju}i u pravcu strujanja gasa, i) kombinovani ispitni pritisak (CTP- combined test pressure) je pritisak koji djeluje na sistem za vrijeme kombinovanog ispitivanja na ~vrsto}u i nepropusnost, j) maksimalni dozvoljeni pogonski pritisak (MOP-maxi- mum operating pressure) je maksimalni pritisak pri kojem sistem mo`e kontinuirano raditi pri normalnim pogonskim uslovima, k) mjerna stanica (MS) je postrojenje opremljeno ure|ajima i opremomzamjerenje protoka gasa, temperature i pritiska gasa, l) mjerno-regulaciona stanica (MRS) je postrojenje opremljeno ure|ajima i opremom za regulaciju pritiska, mjerenje protoka i temperature gasa, spojeno sa distribu- tivnim gasovodom, m) najmanja granica te~enja je granica te~enja materijala cijevi koju proizvo|a~ garantuje kao najmanju, lj) obodno naprezanje je naprezanje u materijalu stijenke cijevi prouzrokovano unutra{njim pritiskom medija u cijevi, n) podbu{ivanje je postupak polaganja cijevi bez izrade rova pri kojem se zemlja ispred cijevi nastala bu{enjem kontinuirano potiskuje unazad, o) pogonski pritisak (OP - operating pressure) je pritisak koji pri normalnim pogonskim uvjetima vlada u sistemu, nj) pritisak za ispitivanje ~vrsto}e (STP - strenght test pressure) je pritisak koji djeluje na sistem za vrijeme ispitivanja na ~vrsto}u, p) privremeni pogonski pritisak (TOP - temporary oper- ating pressure) je pritisak na kojem, pod kontrolom monitora, privremeno mo`e da radi jedan sistem, r) projektni faktor (f) je faktor koji se primjenjuje pri izra~unavanju debljine stijenke cijevi, s) projektni pritisak (engl.DP- design pressure) je pritisak na kojem se zasnivaju projektni prora~uni, t) pru`ni pojas je zemlji{ni pojas sa obje strane `eljezni~ke ili tramvajske pruge u {irini od 8m, u naseljenommjestu 6 m, ra~unaju}i od ose krajnjih kolosijeka, te zemlji{te ispod `eljezni~ke ili tramvajske pruge i vazdu{ni prostor u visini od 14 m. Pru`ni pojas obuhvata i zemlji{ni prostor slu`benih mjesta (stanica, stajali{ta, odvojak cestovnih prijelaza i sli~no) koji obuhvata sve tehni~ko-tehnolo{ke objekte, instalacije i pristupno-po`arni put do najbli`e javne ceste, u) radni pojas je najmanji prostor du` trase distributivnog gasovoda potreban za njegovu nesmetanu i sigurnu izgradnju i odr`avanje, v) regulaciona stanica (RS) je postrojenje za regulaciju pritiska gasa opremljeno ure|ajima i opremom, koje slu`i za regulaciju pritiska gasa, tehnolo{ko spojeno sa distributivnim gasovodom, a isto obuhvata rejonske regulacione stanice i prijemno regulacione stanice, z) regulaciono-mjerni set (RMS) je postrojenje za regulaciju pritiska i mjerenje protoka gasa do 10 Sm3/h, aa) smetnja je odstupanje od regularnog pogonskog stanja, bb) standardni metar kubni (Sm3) - predstavlja 1 m3 prirodnog gasa pri standardnom pritisku od 1,01305 Pa (1,01325 bar) i temperaturi od 288,15K (15 0C), S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. oktobra 2017. cc) za{titni pojas distributivnog gasovoda je prostor sa jedne i druge strane cijevi distributivnog gasovo- da, ra~unaju}i od krajnjih ivica cijevi, a u kom se primjenjuju posebne mjere za{tite, dd) zone opasnosti su dijelovi prostora u kojima se nalaze ili postoji mogu}nost da se na|u zapaljive ili eksplozivne smjese gasa i zraka. DIO DRUGI - PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, ISPITIVANJE, POGON I ODR@AVANJE DISTRIBUTIVNOG GASOVODA POGLAVLJE I. PROJEKTOVANJE DISTRIBUTIVNOG GASOVODA Odjeljak A. Trasa distributivnog gasovoda ^lan 3. (Izbor trase) (1) Pri projektovanju i izgradnji distributivnog gasovoda, treba odabrati trasu koja }e omogu}iti siguran i pouzdan rad distributivnog gasovoda, vode}i ra~una o za{titi ljudi i imovine, kako bi se sprije~ila mogu}nost {tetnih uticaja okoline na distributivni gasovod i distributivnog gasovoda na okolinu. (2) Distributivni gasovod mora da osigurava neprekidnu i sigurnu isporuku prirodnog gasa potro{a~ima, s mogu}no{}u isklju~ivanja pojedinih dionica. ^lan 4. (Uslovi za izbor trase) (1) Pri izboru trase distributivnog gasovoda potrebno je uzeti u obzir sljede}e: a) da distributivni gasovod ne ugro`ava postoje}e i planirane objekte, kao i planiranu namjenu kori{tenja zemlji{ta u skladu s planskim dokumentima, b) da se distributivni gasovod ne planira u blizini drve}a, ~ime se izbjegava ugro`avanje prirodnog okoli{a i mogu}nost o{te}enja gasovoda rastom korijenja, c) racionalno kori{tenje podzemnog prostora i gra|evinske povr{ine, d) ispunjavanje uslova u pogledu tehni~kih zahtjeva drugih infrastrukturnih objekata u skladu s posebnim propisima, e) uskla|enost sa geotehni~kim zahtjevima, f) da je polaganje distributivnog gasovoda u {uplje prostore, na primjer u kanale za vodove, u/na mostove ili sli~no, dozvoljeno samo onda ako se {uplji prostori dovoljno ventiliraju ili ako se gasovodi pola`u u za{titne cijevi koje zavr{avaju izvan {upljih prostora, g) da je polaganje distributivnog gasovoda u podvo`njacima i prolazima, na primjer za saobra}aj pje{aka ili teretnih vozila, dozvoljeno i bez za{titne cijevi ako postoji dovoljna prirodna ventilacija. (2) Ukoliko je izgradnja distributivnog gasovoda na zemlji{tu u privatnom vlasni{tvu tehni~ki i ekonomski opravdana, distri- buter gasa na distributivnom gasovodu mora da predvidi sve neophodne preduslove za nesmetanu i sigurnu distribuciju gasa te da je omogu}en pristup distributivnom gasovodu u slu~aju potrebne intervencije. (3) U naseljenim mjestima distributivni gasovod se gradi u regulacionom pojasu saobra}ajnica, u infrastrukturnim koridorima. Odjeljak B. Horizontalna odstojanja pri projektovanju distributivnog gasovoda ^lan 5. (Odstojanja od objekata) (1) Pri projektovanju za izgradnju distributivnog gasovoda treba osigurati da minimalna horizontalna odstojanja podzemnog distributivnog gasovoda od stambenih objekata ili objekata u kojima se stalno ili povremeno boravi, imaju vrijednosti kao u tabeli 1. Tabela 1 Minimalno svijetlo odstojanje (ra~una se od bli`e ivice cijevi do temelja objekta) MOP £ 5 bar [m] 5 bar < MOP £ 16 bar [m] Distributivni gasovod od ~eli~nih cijevi 1 3 Distributivni gasovod od polietilenskih cijevi 1 3 (2) Odstojanja iz tabele 1. se mogu u izuzetnim slu~ajevima smanjiti naminimalno 1muz primjenu dodatnihmjera za{tite, pri ~emu se ne smije ugroziti stabilnost objekata. (3) Obavezne mjere za{tite za smanjenje minimalnog horizontalnog odstojanja distributivnog gasovoda iz tabele 1. su: a) za ~eli~ne distributivne gasovode - primjena projektnog faktora za prora~un debljine stijenke cijevi 0,25. Osim mjera primjene projektnog faktora, mogu se primijeniti i sljede}e dodatne mjere za{tite: ~eli~ne instalacije sa zavarenim spojevima moraju biti podvrgnute 100% - oj radiografskoj provjeri zavarenih spojeva du` objekta, postavljanje ~eli~nog distributivnog gasovoda u za{titnu cijev, postavljanje za{titnih perforiranih plo~a iznad distributivnog gasovoda, kao i druge sli~ne mjere, b) za distributivne gasovode od polietilena (u daljem tekstu: PE distributivni gasovod) - primjena neophodne za{tite distributivnog gasovoda od o{te}enja pri radovima u blizini distributivnog gasovoda (postavljanje PE cijevi u za{titnu cijev, postavljanje za{titnih plo~a iznad PE cijevi, itd.) pri ~emu distributivni gasovod mora biti fizi~ki za{ti}en na dijelu distributivnog gasovoda gdje je horizontalno odstojanje smanjeno i dodatno po 1mna obje strane. ^lan 6. (Odstojanja od drugih podzemnih vodova) (1) Ukoliko se distributivni gasovod za snabdijevanje pola`e paralelno drugom vodu pri projektovanju je potrebno pridr`avati se minimalnog odstojanja za pogon i odr`avanje, kao i za sprje~avanje me|usobnog uticaja. (2) Kada je polaganje u otvorenim rovovima, preporu~uje se da minimalno odstojanje iznosi 0,2 m za paralelno polo`ene vodove sa drugim instalacijama. (3) Pri paralelnom polaganju, minimalno odstojanje odgovara polovini vanjskog pre~nika voda s najve}im pre~nikom. (4) Ukoliko se ovo odstojanje ne mo`e ispo{tovati, potrebno je za{tititi cijevi odgovaraju}im mjerama koje se dokumentuju. (5) Pri projektovanju i izboru materijala mora se uzeti u obzir blizina i uticaj sistema sa odavanjem toplote (npr. sistemi toplana, vodovi visokog napona i sli~no). ^lan 7. (Odstojanja pri paralelnom vo|enju) (1) Minimalno dozvoljena horizontalna odstojanja spoljne ivice podzemnog distributivnog gasovoda svih nivoa pritisaka, kao i minimalno horizontalno odstojanje sa drugom podzemnom infrastrukturom i drugim objektima, dato je u tabeli 2. Tabela 2 Minimalno svijetlo odstojanje (m) pri paralelnom vo|enju ^eli~ni gasovodi Polietilenski gasovodi Drugi gasovod 0,3 0,3 Vodovod 0,6 0,4 S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. oktobra 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 11 Kanalizacija 1 1 Elektroenergetski kablovi napon- skog nivoa elektrokablovi 0,4 kV - NN 0,6 0,4 Elektroenergetski kablovi napon- skog nivoa 10(20), 35 i 110 kV- SNi VN 3,0 0,4 Telefonski kablovi, optika, kablov- ska TV 0,6 0,4 Toplovodi 1 1 Betonski {ahtovi, kanali, okna 1 1 Visoko zelenilo 1,5 1,5 Rezervoari za te~no gorivo 3 3 Temeljne stope nosivih stubova 1,2 1,2 (2) Ako nije mogu}e posti}i navedena odstojanja kod paralelnog vo|enja ~eli~nog gasovoda i ostalih podzemnih instalacija, na du`ini ve}oj od 20 m zbog me|usobnih uticaja, potrebno je izraditi tehni~ko rje{enje izvo|enja sistema katodne za{tite gasovoda. Polo`aj ~eli~nog gasovoda i sistema katodne za{tite u odnosu na ostale podzemne instalacije je definisan u ~l. 8. i 9. ovog pravilnika. (3) Kod trafostanica, `eljezni~kih i tramvajskih pruga odstojanja defini{u vlasnici instalacija. Ako se navedena odstojanja ne mogu odr`ati, potrebno je predvidjeti odgovaraju}e mjere za za{titu gasovoda, npr. postavljanje u me|uprostor termoizolacionih obloga ili oplata. Ove mjere se usagla{avaju sa operatorom kablova (npr. sa elektrodistributivnim preduze}ima). ^lan 8. (Odstojanje podzemnih elektroenergetskih instalacija od podzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda) (1) Me|usobno odstojanje podzemnih elektroenergetskih instalacija naponskog nivoa 0,4 kV i podzemnih ~eli~nih gasovodamora bitiminimalno 0,6m, ame|usobno odstojanje podzemnih elektroenergetskih instalacija naponskog nivoa 10 (20), 35 i 110 kV i podzemnih ~eli~nih gasovoda mora biti minimalno 3m. Ukoliko je podzemni ~eli~ni gasovod polo`en ranije u odnosu na podzemne elektroenergetske instalacije, me|usobna odstojanja mogu biti i manja uz izvo|enje posebnih mjera za{tite koje propisuje distributer gasa. (2) Du`ina paralelnog vo|enja ne mo`e biti ve}a od 20 m. Kod paralelnog vo|enja podzemnog ~eli~nog gasovoda i podzemnih elektroenergetskih instalacija na du`ini ve}oj od 20 m, zbog me|usobnih uticaja, potrebno je izraditi dodatno tehni~ko rje{enje izvo|enja sistema katodne za{tite gasovoda. ^lan 9. (Odstojanja i uslovi izvo|enja katodne za{tite u odnosu na ~eli~ni distributivni gasovod) (1) Anodno le`i{te sistema katodne za{tite se pola`e u zemlju na odstojanje ³ 25 m radnog ili pogonskog uzemljenja trafo stanica ³ 10/0,4 kV. (2) Stanica katodne za{tite mora biti smje{tena izvan zone opasnosti, na odstojanju ve}em od 3 m od ~eli~nog distributivnog gasovoda. (3) Ugradnja protektorskih elemenata (`rtvuju}e anode, polarizacioni izvori) se izvodi na odstojanju od 3mod ~eli~nog distributivnog gasovoda. (4) Promjena za{titnog potencijala na ~eli~nom distributivnom gasovodu, pri isklju~ivanju (OFF) sistema za{tite, ne smije prelaziti 50 mV u pozitivnu stranu. (5) Eliminacija uticaja anodnog le`i{ta na susjedne podzemne objekte se izvodi spojnimkablomsa regulacionimotporomod 0,5 do 5 W. (6) Novi odvojak distributivnog gasovoda se galvanski odvaja od napojnog gasovoda izolacionim razdvajanjem - ugradnjom "monoblok" izolacione spojnice na odstojanju od mjesta priklju~enja. (7) Nadzemni dijelovi gasnih instalacija i distributivnog gasovoda se {tite sistemom uzemljenja, a od ukopanih dijelova se odvajaju izolacionim prirubnicama. Radi kontinuiteta za{titnog polarizovanja, na izolacionim prirubnicama je obavezno instaliranje kontrolnih izvoda. ^lan 10. (Odstojanje podzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda od nadzemne elektro mre`e) Minimalna horizontalna odstojanja podzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda od nadzemne elektro mre`e i stubova dalekovoda (ra~una se od ivice temelja stuba dalekovoda, pri ~emu se ne smije ugroziti stabilnost stuba) prikazana su u tabeli broj 3. Tabela 3 Minimalno odstojanje Nazivni napon pri ukr{tanju [m] pri paralelnom vo|enju [m] U £ 1 kV 1 1 1 kV < U £ 20 kV 2 2 20 kV < U £ 35 kV 5 10 U > 35 kV 10 15 ^lan 11. (Polaganje nadzemnog distributivnog gasovoda) (1) Polaganje nadzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda za MOP £ 5 bar je dozvoljeno. (2) Polaganje nadzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda za 5 bar < MOP £ 16 bar, dozvoljeno je samo u krugu fabri~kog zemlji{ta. (3) Izuzetno, od odredbe stava (2) ovog ~lana, nadzemno polaganje ~eli~nog distributivnog gasovoda za 5 bar 5 bar koje nije standar- dno, namjestu postavljanjamora vr{iti autorizirani stru~njak, a za maksimalni dozvoljeni pogonski pritisakMOPu ³ 5 bar i za standardno postrojenje MOPu > 5 bar mo`e biti anga`ovan kompetentni stru~njak. ^lan 114. (Pode{avanje regulaciono sigurnosnih ure|aja) Pode{avanje regulaciono sigurnosnih ure|aja u RS i MRS treba izvr{iti prema BAS EN 12186. ^lan 115. (Postavljanje aktuelne {eme) Za svaku RS,MRS iMS, na mjestu postavljanja postrojenja, odnosno lokaciji, mora postojati aktuelna {ema iz koje pored ostalog treba da se vidi podru~je pritiska, nazivni pre~nici i polo`aj zapornih ure|aja na ulaznim i izlaznim vodovima. Odjeljak B. Pogon i odr`avanje RS, MRS i MS ^lan 116. (Prvo stavljanje postrojenja u pogon) (1) Postrojenje za regulaciju pritiska gasa smije biti stavljeno u pogon nakon {to se izvr{e sva ispitivanja prema ~lanu 106. ovog pravilnika. (2) Stavljanje u pogon treba da bude izvr{eno od strane ovla{tene osobe u skladu sa ~lanom 105. ovog pravilnika i uz po{tivanje sigurnosno - tehni~kih pravila i propisa, uz obaveznu primjenu uputstva proizvo|a~a za stavljanje u pogon ugra|enih konstruktivnih elemenata i grupa. ^lan 117. (Privremeno stavljanje postrojenja van pogona) Stavljanje postrojenja van pogona podrazumijeva zatvaranje i prestanak rada gasnih postrojenja ili njegovih konstruktivnih elemenata. Pri tome se gasna postrojenja odvoje od distributivnog gasovoda zatvaranjem zapornih ure|aja i/ili postavljanjem blindi (slijepe prirubnice), nakon ~ega se bezbjedno ispusti gas iz postrojenja u slobodnu atmosferu, ^lan 118. (Ponovno stavljanje postrojenja u pogon) (1) Prije ponovnog stavljanja u pogon, gasno postrojenje koje je servisirano ili na kojem su obavljeni neophodni radovi radi vra}anja u prvobitno stanje, treba podvrgnuti ispitivanju nepropusnosti, funkcionalnom ispitivanju i eventualno prethodnom ispitivanju ~vrsto}e. Ispitivanje nepropusnosti se mo`e provoditi i s pogonskim gasom pod pogonskim pritiskom. (2) Ponovno stavljanje u pogon gasnih postrojenja moraju provoditi najmanje dvije osobe, od kojih jedna mora biti stru~na osoba za tu oblast prema Tehni~kom pravilu G 495. ^lan 119. (Odr`avanje gasnih postrojenja) Odr`avanje RS, MRS i MS provodi distributer gasa ili anga`ovane stru~ne firme koje ispunjavaju personalne i materijalne zahtjeve prema Tehni~kom pravilu G 493-2. ^lan 120. (Mjere za odr`avanje gasnih postrojenja) Pod odr`avanjem se podrazumijevaju sve mjere za utvr|ivanje i procjenu stvarnog stanja kao i za o~uvanje i ponovno uspostavljanje potrebnog (pogonskog) stanja gasnog postrojenja. U ove mjere spadaju: a) vizuelna kontrola i inspekcija koje se provode radi otkri- vanja eventualnih nepravilnosti na gasnom postrojenju (o{te}enja) i ispitivanja propisanog procesa rada gasnog postrojenja, S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. oktobra 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 23 b) funkcionalno ispitivanje koje ima za svrhu da se utvrdi funkcionalnost i eventualno odstupanje od potrebnog stanja gasnog postrojenja. Vizuelna kontrola i inspekcija su sastavni dio funkcionalnog ispitivanja gasnog postrojenja, c) servisiranje koje podrazumijeva sveobuhvatan pregled gasnog postrojenja. Pri tome treba provoditi mjere pregleda i eventualne tehni~ke zahvate na ure|ajima i opremi tako temeljno da se prema iskustvu u pogonu i podacima proizvo|a~a do sljede}eg servisiranja ne mogu o~ekivati nikakve smetnje u funkcionisanju uslijed habanja ili drugih o{te}enja. Servisiranje tako|er sadr`i i vizuelnu kontrolu, inspekciju i funkcionalno ispitivanje. ^lan 121. (Ovla{tene osobe za provo|enje mjera odr`avanja) (1) Mjere odr`avanjamogu provoditi samo stru~ne i kvalifikovane osobe koje posjeduju dokazana znanja. Pri tome su neophodne razli~ite kvalifikacije ovla{tenih osoba, u zavisnosti od obima i te`ine mjera odr`avanja. (2) Vizuelnu kontrolu i inspekciju gasnog postrojenja moraju provoditi stru~ne ili kvalifikovane osobe. Funkcionalno ispitivanje i radove na servisiranju gasnih postrojenja moraju provoditi najmanje dvije osobe od kojih jednamora biti stru~na osoba za tu oblast prema Tehni~kom pravilu G 495. ^lan 122. (Rastere}enje postrojenja) Ukoliko se prilikom provo|enja mjera odr`avanja gasnih postrojenja provodi postupak rastere}enja, isti se mora vr{iti pod nadzorom stru~ne osobe. Prirodni gas se mora kontrolisano i bez opasnosti ispustiti u slobodnu atmosferu. Treba paziti na minimalno dozvoljeno odstojanje od mogu}ih izvora paljenja. ^lan 123. (Rokovi za provo|enje mjera odr`avanja) U svrhu sigurnog i ispravnog rada gasnih postrojenja potrebno je pridr`avati se odre|enih vremenski ograni~enih rokova za provo|enje mjera odr`avanja. Vremenski intervali za inspekcije, funkcionalno ispitivanje i servisiranje gasnih postrojenja mogu biti fiksno utvr|eni ili definisani prema pogonskom stanju u skladu s Tehni~kim pravilom G 495. DIO ^ETVRTI - ODORIZACIJA ^lan 124. (Obaveza odorizacije gasa) Prirodni gas koji se u okviru javnog snabdijevanja distribuira korisnicima mora biti odorisan, prema zahtjevima Tehni~kog pravila G 260. ^lan 125. (Sredstva za odorizaciju gasa) U skladu s Tehni~kim pravilom G 281, kao sredstva za odorizaciju sa sumporom mogu se koristiti prema BAS EN ISO 13734 tioeteri (npr. tetrahidrotiofen) i tioli (npr. etilmerkaptan i tercijarni butilmerkaptan), kao i organska jedinjenja bez sumpora na bazi akrilata. ^lan 126. (Koncentracija sredstva za odorizaciju u gasu) (1) Koncentracija sredstva za odorizaciju u prirodnom gasu, odnosno zraku izra`ava se u mg/Sm3. Na osnovu zahtjeva Tehni~kog pravila G 280-1, minimalna koncentracija sredstva za odorizaciju se izra~unava u zavisnosti od donje granice paljenja/eksplozivnosti gasa. Kako bi se pravovremeno moglo prepoznati prisustvo gasa, smjesa gas/zrak mora imati stepen intenziteta najmanje 3 (jasno izra`en intenzitet mirisa odoransa). (2) Minimalna koncentracija sredstva za odorizaciju (cn) u prirodnomgasumora da bude u skladu sa Tehni~kimpravilom G 280-1. ^lan 127. (Mjerenje i kontrola koncentracije sredstva za odorizaciju u gasu) (1) Koncentracija sredstva za odorizaciju u prirodnom gasu mjeri se najmanje dva puta godi{nje i to namjestima koja odredi dis- tributer gasa. Paralelno tome se vr{i osiguranje dovoljne koli~ine odoransa u gasu kontrolom ~ulom mirisa. (2) Brojmjesta za uzimanje uzoraka i u~estalostmjerenja utvr|uje distributer gasa. DIO PETI - ZONE OPASNOSTI ^lan 128. (Utvr|ivanje zona opasnosti) (1) Ugro`eni prostor od eksplozije je prostor u kome je prisutna ili se mo`e o~ekivati prisutnost eksplozivne smjese prirodnog gasa sa zrakom, u takvimkoli~inama koje zahtijevaju primjenu posebnih mjera radi za{tite ljudi i dobara, a naro~ito primjenu posebnih mjera u pogledu monta`e i upotrebe elektri~nih ure|aja, instalacija, alata, ma{ina i pribora. (2) Prema u~estalosti pojavljivanja i trajanju eksplozivne smjese, ugro`eni prostori iz stava (1) ovog ~lana klasifikovani su u skladu sa BAS EN 60079-10-1 u zone opasnosti, i to: a) zona opasnosti od eksplozije 0; b) zona opasnosti od eksplozije 1; c) zona opasnosti od eksplozije 2. (3) Zone opasnosti od eksplozije odre|uju se za objekte koji su sastavni dio distributivnog gasovoda. (4) Zone opasnosti od eksplozije mogu se odrediti i prora~unom u skladu sa BAS EN ISO/TR 12489 i Tehni~kim pravilom G 440. (5) Zone opasnosti od eksplozije za objekte koji su sastavni dio distributivnog gasovoda, a nisu utvr|ene odredbama ovog pravilnika, odre|uju se prora~unom u skladu sa BAS EN ISO/TR 12489 i Tehni~kim pravilom G 440. ^lan 129. (Mjere zabrane u zonama opasnosti) (1) U zonama opasnosti se ne smiju nalaziti materije i ure|aji koji mogu prouzrokovati eksploziju, po`ar i omogu}iti njegovo {irenje. (2) U zonama opasnosti, zabranjeno je: a) raditi s otvorenim plamenom, b) pu{enje, c) raditi s alatom i ure|ajima koji mogu pri upotrebi izazvati varnicu, d) prisustvo vozila koja pri radu pogonskog ure|aja mogu izazvati varnicu, e) kori{tenje elektri~nih ure|aja koji nisu u skladu s propisom o opremi i za{titnim sistemima namijenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, f) odlaganje zapaljivih materijala i g) dr`anje materijala koji su podlo`ni samozapaljivanju. (3) Izvo|enje elektri~nih, neelektri~nih instalacija i za{titnih sistema u zonama opasnosti od eksplozije vr{i se u skladu s propisima i standardima kojima je ure|ena sigurnost od po`ara i eksplozija u potencijalno eksplozivnim atmosferama. DIO [ESTI - NADZOR I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM GASNIM SISTEMOM ^lan 130. (Mjere za sigurnu i nesmetanu distribuciju gasa) U cilju nesmetane i sigurne distribucije prirodnog gasa distributivnim gasnim sistemom, prema Tehni~kom pravilu GW 1200, distributer gasa je du`an obezbijediti i organizovati: a) najmanje jedno prijavno mjesto za prijavu smetnji, b) de`urne ekipe za otklanjanje smetnji, c) redovno pra}enje najva`nijih parametara na gasnom sistemu (protok, pritisak, temperatura i drugo). S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 24 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. oktobra 2017. ^lan 131. (Prijavno mjesto) (1) Distributer gasa je obavezan da organizuje jedno ili vi{e prijavnih mjesta, koja u svako vrijeme mogu primiti prijavu i neodlo`no je proslijediti de`urnim ekipama za otklanjanje smetnji. (2) Za prijem prijava smetnji mora biti dostupna najmanje jedna osoba sa dovoljnimstru~nimkvalifikacijama, po principu rada 24/7. Prijavno mjesto mora biti opremljeno sistemom veza (telefon, radio veza i sli~no) za prijem, proslje|ivanje prijave i razmjenu informacija sa prijaviteljem i slu`bama za otklanjanje smetnji, te drugim nadle`nim institucijama. ^lan 132. (De`urne ekipe) (1) Distributer gasa mora imati najmanje jednu de`urnu ekipu da bi se smetnje i opasnosti na distributivnom gasnom sistemu mogle neodlo`no i stru~no otkloniti. (2) U slu~aju da jedna ekipa ne mo`e u potpunosti otkloniti smetnju, distributer gasa }e organizovati vi{e de`urnih ekipa za potpuno otklanjanje smetnji. ^lan 133. (Anga`ovanje eksternih subjekata) U otklanjanju smetnji distributer gasa, pored anga`ovanja internih resursa, po potrebi mo`e uklju~iti i eksterne subjekte, kao na primjer: a) stru~ne pravne osobe vezane za djelatnost distributera gasa, b) vatrogasce i civilnu za{titu, c) druga preduze}a za snabdijevanje (elektrodistribucije, vodovod, toplane, telekom i sli~no), d) policiju, e) elektronske medije, f) osiguranje leta, te g) preduze}a za {inski saobra}aj. ^lan 134. (Sistem za telemetrijsku akviziciju podataka) U cilju ostvarivanja sigurnog i nesmetanog prijenosa podataka o parametrima na gasnom sistemu u realnom vremenu, koji se odnose na pove}anje efikasnosti i sigurnosti u oblasti distribucije gasa i odr`avanja distributivnog gasnog sistema, dis- tributer gasa mo`e obezbijediti sistem za telemetrijsku akviziciju podataka. ^lan 135. (Parametri telemetrijske akvizacije za RS) RS koje distributer gasa odredi, mogu imati sistem za telemetrijsku akviziciju podataka sljede}ih parametara: a) ulazni i izlazni pritisak, b) status polo`aja (otvoreno/zatvoreno) blok-ventila i aktuatora i c) alarme prekora~enja dozvoljenih vrijednosti. ^lan 136. (Parametri telemetrijske akvizacije za MRS i MS) MRS iMS koje distributer gasa odredi, mogu imati sistem za telemetrijsku akviziciju podataka sljede}ih parametara: a) satni, dnevni, sedmi~ni i mjese~ni protok prirodnog gasa, b) pritisak na mjestu mjerenja protoka prirodnog gasa, c) temperaturu na mjestu mjerenja protoka prirodnog gasa, d) ulazni i izlazni pritisak, e) ulaznu i izlaznu temperaturu, f) status polo`aja (otvoreno/zatvoreno) blok-ventila i aktuatora, g) alarme prekora~enja dozvoljenih vrijednosti, h) hemijski sastav prirodnog gasa tamo gdje postoji gas kromatograf, i i) druge parametre. ^lan 137. (Prijenos informacija) U cilju ostvarivanja sigurnog i nesmetanog prijenosa infor- macija koje se odnose na kori{tenje i odr`avanje distributivnog gasovoda, neophodno je obezbijediti telekomunikacione usluge za prijenos podataka i govorne komunikacije sa prijavnim mjestom distributera gasa. DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 138. (Kori{tenje distributivnog gasovoda) (1) Distributivni gasovod od ~eli~nih cijevi za koji je pribavljena upotrebna dozvola za maksimalni radni pritisak manji od 16 bar do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a koji je ispitan na ~vrsto}u i nepropusnost s vrijednostima STP koji odgovaraju MOP ve}e vrijednosti, mo`e se koristiti kao distributivni gasovod s datim OP, pri ~emuMOP ne mo`e biti ve}i od TOP. ^lan 139. (Primjena ranijih propisa) (1) Svi zahtjevi za izdavanje lokacijskih uslova za projektovanje i izgradnju distributivnog gasovoda radnog pritiska do 16 bar zaprimljeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, obra|uju se po do tada va`e}im pravilima i propisima. (2) Na ve} izgra|ene objekte koji su izgra|eni prije stupanja na snagu ovog pravilnika, ~ija udaljenost temelja nije manja od 1 m od bli`e ivice cijevi ve} izgra|enog distributivnog gasovoda, ne odnose se odredbe ~lana 20. ovog pravilnika, s tim da je taj dio distributivnog gasovoda izgra|en prema uslovima iz ~lana 5. ovog pravilnika. ^lan 141. (Primjena standarda i tehni~kih pravila) Standardi i tehni~ka pravila navedeni u ovom pravilniku dati su u Prilogu - Primjena standarda i tehni~kih pravila i ~ine sastavni dio Pravilnika. ^lan 142. (Nadzor) Nadzor nad primjenom odredaba ovog pravilnika vr{i resorno ministarstvo. ^lan 143. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 27-02-21909/17 03. oktobra 2017. godine Sarajevo Ministar Senad Hasanspahi}, s. r. PRILOG - Primjena standarda i tehni~kih pravila Rn. br. Naziv Predmet ^lanovi u kojima se pominje STANDARDI 1 BAS EN 12007-1 Gasna infrastruktura - Cjevovodi za najve}i dopu{teni pogonski pritisak do i uklju~uju}i 16 bar - Dio 1: Op}i funkcionalni zahtjevi 24., 37., 42., 51., 89., 90., 91. 2. BAS EN 12007-2 Gasna infrastruktura - Cjevovodi za najve}i dopu{teni pogonski pritisak do i uklju~uju}i 16 bar - Dio 2: Posebni funkcionalni zahtjevi za polietilen (MOP do i uklju~uju}i 10 bar) 24., 51., 53., 89., 91. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. oktobra 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 25 3. BAS EN 12007-3 Sistemi snabdijevanja gasom - Cjevovodi za maksimalni dozvoljeni pogonski pritisak do i uklju~uju}i 16 bar - Dio 3: Posebne funkcionalne preporuke za ~elik 24., 53., 89., 91. 4. BAS EN 12007-4 Gasna infrastruktura - Cjevovodi za najve}i dopu{teni pogonski pritisak do i uklju~uju}i 16 bar - Dio 4: Posebni funkcionalni zahtjevi za sanaciju 51., 89., 91., 92. 5. BAS EN 12007-5 Gasna infrastruktura- cjevovodi za najve}i radni pritisak do/i 16 bar - Dio 5: Priklju~ni vodovi- Specifi~ni funkcionalni zahtjevi 37., 51., 89. 6. BAS EN 12068 Nano{enje spolja{njih prevlaka od organskih materijala za za{titu od korozije podzemnih ili podvodnih ~eli~nih cijevi koje se koriste u vezi sa katodnom za{titom - Trake i materijali koji se skupljaju 64. 7. BAS EN 12186 Sistemi snabdijevanja gasom - Postrojenja za regulaciju pritiska gasa za transport i distribuciju - Funkcionalni zahtjevi 114. 8. BAS EN 12327 Gasna infrastruktura - Ispitivanje pritiskom, stavljanje u pogon i van pogona - Funkcionalni zahtjevi 53., 90. 9. BAS EN 12517-1 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Dio 1: Ocjenjivanje zavarenih spojeva na ~eliku, niklu, titanu i njihovim legurama pri radiografskom ispitivanju - Nivoi prihvatljivosti 46. 10. BAS EN 12594 Katodna za{tita ukopanih ili potopljenih metalnih konstrukcija - Op}i principi i primjena za cjevovode 81. 11. BAS EN 12732 Gasna infrastruktura - Zavarivanje ~eli~nih cjevovoda - Funkcionalni zahtjevi 41. 12. BAS EN 12954 Katodna za{tita ukopanih ili potopljenih metalnih konstrukcija - Op}i principi i primjena za cjevovode 65., 70., 74., 75. 13. BAS EN 13509 Tehnike mjerenja katodne za{tite 76. 14. BAS EN 14382 Sigurnosni ure|aji za postrojenja za regulaciju pritiska gasa i gasne ure|aje - Sigurnosni zaporni ure|aji za gas za pogonske pritiske do 100 bar 102. 15. BAS EN 1555-2 Plasti~ni cijevni sistemi za opskrbu plinovitim gorivom Polietilen, Dio 2: Cijevi 24. 16. BAS EN 1555-3 Plasti~ni cijevni sistemi za opskrbu plinovitim gorivom Polietilen, Dio 3: Zaptivanje 24. 17. BAS EN 1555-4 Plasti~ni cijevni sistemi za opskrbu plinovitim gorivom Polietilen, Dio 4: Ventili 24. 18. BAS EN 1594 Gasna infrastruktura - Cjevovodi za maksimalni dozvoljeni radni pritisak iznad 16 bar - Funkcionalni zahtjevi 26., 90. 19. BAS EN 25817 Elektrolu~no zavareni spojevi na ~eliku - Uputstvo za nivoe kvaliteta prihvatljivosti nedostataka 41. 20. BAS EN 287-1 Ispitivanje osposobljenosti zavariva~a Zavarivanje topljenjem - Dio 1: ^elici 43. 21. BAS EN 334 Aparati za regulaciju pritiska gasa za ulazne pritiske do 100 bar 101. 22. BAS EN 50162 Za{tita od korozije lutaju}om strujom iz sistema jednosmjerne struje 65., 76. 23. BAS EN 583-1 do 6 Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvu~no ispitivanje. Dio 1. do Dio 6. 47. 24. BAS EN 60079-10-1 Eksplozivne atmosfere - Dio 10-1: Klasifikacija prostora - Eksplozivne gasne atmosfere 128. 25. BAS EN 837-1 Mjerila pritiska - Dio 1: Mjerila pritiska s Bourdonovom cijevi - Dimenzije, mjerenje, zahtjevi i ispitivanje 104. 26. BAS EN ISO 11666 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ultrazvu~no ispitivanje - Nivoi prihvatljivosti 47. 27. BAS EN ISO 13734 Prirodni gas - Organska jedinjenja sumpora koja se primjenjuju kao odoransi - Zahtjevi i metode ispitivanja 125. 28. BAS EN ISO 14732 Osoblje u zavarivanju Kvalifikaciono ispitivanje operatora i rukovaoca za mehanizirano i automatsko zavarivanje metalnih materijala 43. 29. BAS EN ISO 15614-1 Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje postupaka zavarivanja, Dio 1: Elektrolu~no i plinsko zavarivanje ~elika 43. 30. BAS EN ISO 17636-1 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Radiografsko ispitivanje - Dio 1: Tehnike X i gama zraka sa filmom 46. 31. BAS EN ISO 17636-2 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Radiografsko ispitivanje - Dio 2: Tehnike X i gama zraka sa digitalnim detektorima 46. 32. BAS EN ISO 17638 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ispitivanje zavarenih spojeva magnetskim ~esticama 47. 33. BAS EN ISO 17640 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ultrazvu~no ispitivanje Tehnike, nivoi ispitivanja i ocjenjivanje 47. 34. BAS EN ISO 23277 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ispitivanje zavarenih spojeva penetrantima - Nivoi prihvatljivosti 47. 35. BAS EN ISO 23278 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ispitivanje zavarenih spojeva magnetskim ~esticama - Nivoi prihvatljivosti 47. 36. BAS EN ISO 23279 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ultrazvu~no ispitivanje - Karakterizacija indikacija u zavarenim spojevima 47. 37. BAS EN ISO 3183 ^eli~ne cijevi za cijevne transportne sisteme 24. 38. BAS EN ISO 3452-1 do 6 Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanja penetrantima (Dio 1. do Dio 6.) 47. 39. BAS EN ISO 9712 Ispitivanje bez razaranja - Kvalifikacija i certifikacija IBR osoblja 45. 40. BAS EN ISO/TR 12489 Modeliranje pouzdanosti i prora~un sigurnosnih sistema 128. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 26 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. oktobra 2017. 41. BAS ISO/IEC 17025 Op}i zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih labaratorija 45. 42. DIN 33821 Sigurnosno odu{ni ventili za postrojenja za snabdijevanje gasom pogonskih pritisaka do 100 bar 103. 43. DIN 33822 Regulatori pritiska gasa i sigurnosni ure|aji gasne instalacije za ulazne pritiske do 5 bar 101., 102., 103. 44. DIN 4065 Magistralni gasovodi: Tablice sa upozorenjima 50. 45. DIN 4069 Lokalni distributivni gasovodi: Tablice sa upozorenjima 50. 46. DIN 4124 Gra|evinske jame i kanali - povr{ine pod nagibom, pregrade, radni prostori 32. TEHNI^KA PRAVILA 47. G 260 Osobine gasa 124. 48. G 280-1 Odorizacija gasa 126. 49. G 281 Sredstva za odorizaciju 125. 50. G 402 Statistika mre`a i {teta, prikupljanje i analiza podataka za formiranje strategije odr`avanja mre`a za distribuciju gasa 91. 51. G 412 Katodna za{tita od korozije podzemnih gasnih distributivnih mre`a i distributivnih vodova 65. 52. G 440 Dokument o za{titi od eksplozije za postrojenja snabdijevanja gasom pomo}u mre`e vodova 128. 53. G 458 Naknadno pove}anje pritiska u gasovodima 92. 54. G 459-2 Sistemi regulacije pritiska gasa za gasne instalacije s ulaznim pritiscima do 4 bar 98., 107., 108. 55. G 462 Gasovodi od ~eli~nih cijevi s pogonskim pritiskom do 16 bar - Izgradnja 20., 41., 91. 56. G 465-1 Ispitivanje gasnih mre`a s pogonskim pritiskom do 4 bar 89., 90. 57. G 465-2 Gasovodi s pogonskim pritiskom do 5 bar - Odr`avanje 61., 89., 90.,91. 58. G 465-3 Procjena mjesta curenja gasa na podzemnim gasnim vodovima u gasnim mre`ama 89., 90. 59. G 466-1 Gasovodi od ~eli~nih cijevi za pogonski pritisak ve}i od 5 bar - Odr`avanje 61., 89., 90., 91. 60. G 469 Postupci ispitivanja pritiskom cjevovoda za transport i distribuciju gasa 53. 61. G 472 Gasni vodovi od polietilena za pogonske pritiske do 10 bar (PE 80, PE 100 i PE/Xa) - Izgradnja 20., 51., 91. 62. G 491 Postrojenja za regulaciju pritiska gasa do i uklju~uj}i 100 bar. Projektovanje, proizvodnja, monta`a, ispitivanje, pu{tanje u rad i pogon 98., 107., 108. 63. G 492 Postrojenja za mjerenje gasa za pogonski pritisak do uklju~ivo 100 bar 98., 107., 108. 64. G 493-2 Kvalifikacioni kriteriji za preduze}a za odr`avanje gasnih postrojenja 119. 65. G 495 Gasna postrojenja - Odr`avanje 123. 66. G 498 Proto~ne posude pod pritiskom u cjevovodima i postrojenjima za javno snabdijevanje gasom (postrojenja za snabdijevanje gasom) 100. 67. G 499 Predgrijavanje prirodnog gasa u gasnim postrojenjima 100. 68. GW 10 Katodna za{tita od korozije podzemnih rezervoara i gasovoda od ~elika - Pu{tanje u pogon i odr`avanje 65., 70., 74. 69. GW 12 Projektovanje i izvo|enje katodne za{tite od korozije za podzemne rezervoare i cjevovode od ~elika 65., 70. 70. GW 14 Popravak o{te}enih mjesta na oblozi korozione za{tite na cijevima i konstrukcionim dijelovima cjevovoda od `eljeznih materijala 64., 68. 71. GW 15 Naknadno oblaganje cijevi, armatura i fazonskih komada; Plan {kolovanja i ispitivanja 68. 72. GW 18 Procjena stanja katodno {ti}enih cjevovoda za snabdijevanje gasom i vodom 74. 73. GW 21 Uticaj podzemnih metalnih postrojenja preko lutaju}ih struja iz postrojenja istosmjerne struje 76. 74. GW 22 Mjere kod izgradne i kori{tenja cjevovoda u podru~ju utjecaja visokonaponskih sistema i `eljezni~kih sistema naizmjeni~ne struje 76. 75. GW 27 Postupak za dokazivanje efikasnosti katodne za{tite od korozije na podzemnim cjevovodima 74. 76. GW 301 Kvalifikacioni kriteriji za preduze}a koja grade cjevovode 40. 77. GW 304 Provla~enje cijevi i srodni postupci 29. 78. GW 315 Uputstva za mjere za{tite postrojenja za snabdijevanje kod gra|evinskih radova 89. 79. GW 350 Zavareni spojevi na cjevovodima od ~elika kod snabdijevanja gasom - Izrada, ispitivanje i ocjenjivanje 41., 44., 46. 80. G 1000 Zahtjevi za kvalifikaciju i organizaciju tehni~kog sektora u preduze}ima za snabdijevanje gasom 2. 81. GW 1200 Osnovna na~ela i organizacija de`urne slu`be preduze}a za snabdijevanje gasom 130. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. oktobra 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 27
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/17 04.08.2017 SN TK 16/18, SN TK 10/18
Pravilnik o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencionisanje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/17 04.08.2017 pravilnik,subvencionisanje,kamatne stope
Pravilnik o definiranju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno –tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti za ostvarivanje prava na ovlaštenje Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 05/17 30.06.2017 Broj 5 30.06.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 417 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Na temelju ĉlanka 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Sluţbene novine Federacije BiH“, br.35/05) i ĉlanka 97. stavak 1. Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“, br. 06/16), Ministar za gospodarstvo i prostorno ureĊenje, uz prethodnu saglasnost Vlade Ţupanije Posavske, donosi: PRAVILNIK o definiranju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno – tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti za ostvarivanje prava na ovlaštenje Ĉlanak 1. Ovim Pravilnikom se definiraju se minimalni i specifiĉni kadrovski i materijalno-tehniĉki uvjeti koje moraju ispunjavati projektanti kao pravne osobe za svaku granu graĊevinarstva i arhitekture (te njima kompatibilnih struka u oblasti projektiranja), za svaku vrstu objekta i zahvata u prostoru, propisuju se postupci izdavanja i stjecanja ovlaštenja za projektiranje, za produţenje, izmjenu, dopunu ovlaštenja te uvjeti za oduzimanje ovlaštenja. Ĉlanak 2. (1) Projektant prema ovom Pravilniku je pravna osoba koja je registrirana za obavljanje poslova projektiranja i posjeduje ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i prostornog ureĊenja ( u daljem tekstu: Ministarstvo) ili Federalnog ministarstva prostornog ureĊenja. (2) Projektant je i fiziĉka osoba - diplomirani inţenjer koji ispunjava uvjete sukladno ĉlanku 97.(3) Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“, br. 06/16), (u daljem tekstu: Zakon), uvjete propisane ovim Pravilnikom i uvjete propisane federalnim propisima i nije u obvezi pribaviti ovlaštenje Ministarstva. (3) Izuzetno od stavka (1) i (2) ovog ĉlanka projektanti su i fiziĉke osobe u skladu sa odredbama ĉlanka 96.(6) Zakona i nisu u obvezi pribaviti ovlaštenje Ministarstva. (4) Pravna osoba koja posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono – tehniĉke dokumentacije moţe obavljati poslove projektiranja. Ĉlanak 3. (1) Uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja odnose se na:  struĉnu osposobljenost i broj struĉnih osoba za obavljanje poslova projektiranja;  tehniĉku i drugu opremljenost za poslove koje obavlja projektant u odnosu na sloţenost i namjenu objekata ( graĊevina) i zahvata koje projektira. (2) Projektant, pored općih uvjeta, ispunjava uvjete struĉne osposobljenosti i broja struĉnih osoba za obavljanje poslova projektiranja graĊevina i zahvata ako upošljava ili je angaţirao, sklapanjem poslovnih ugovora, najmanje po jednog diplomiranog inţenjera sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje pet (5) godina radnog iskustva odgovarajuće struke, za svaki dio projekta koji ĉini glavni projekat (arhitektonski, graĊevinski, mašinski, elektro itd.) ili je na temelju poslovnog ugovora angaţirao pravnu osobu registriranu za djelatnost projektiranja i koja ima ovlaštenje za poslove projektiranja. Ukupan broj uposlenih struĉnih osoba, odnosno angaţiranih na temelju poslovnog ugovora ne moţe biti manji od ĉetiri, pri ĉemu je najmanje jedan diplomirani inţenjer sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje pet (5) godina radnog iskustva uposlenik sa stalnim radnim odnosom. (3) Za obavljanje poslova izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, projektant ispunjava uvjete struĉne osposobljenosti ako upošljava najmanje jednog diplomiranog inţenjera sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na poslovima izrade istih ili sliĉnih dijelova projekta. (4) Iznimno, projektant ispunjava uvjete struĉne osposobljenosti i broja struĉnih osoba za Stranica | 418 NARODNE NOVINE Županije Posavske 30.06.2017. Broj 5 obavljanje poslova izrade geotehniĉkih projekata, ako upošljava jednog diplomiranog inţenjera geologije sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje pet (5) godina radnog iskustva i jednog diplomiranog inţenjera graĊevine sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje tri (3) godine radnog iskustva iz oblasti geotehnike. (5) Projektant ispunjava uvjete tehniĉke opremljenosti za obavljanje projektiranja odreĊenih graĊevina ili za projektiranje pojedinih dijelova na tim graĊevinama ako raspolaţe odgovarajućom projektantskom i drugom opremom, te poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje poslova projektiranja. Poslovni prostor, osim u vlasništvu projektanta, moţe biti i u zakupu što se dokazuje Ugovorom o zakupu poslovnog prostora. Ĉlanak 4. (1) Ovlaštenja iz ĉlanka (1) ovog Pravilnika izdaju se po zahtjevu pravne osobe. (2) Ovlaštenje, njegovo produţenje, izmjenu, dopunu i oduzimanje izdaje Minstarstvo. (3) Zahtjev za izdavanje, produţenje, izmjenu i dopunu ovlaštenja podnosi se Ministarstvu. Ĉlanak 5. (1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za projektiranje, obvezno mora sadrţavati  naziv pravne osobe,  sjedište i adresu pravne osobe,  popis priloţene dokumentacije uz Zahtjev. (2) Uz Zahtjev za izdavanje ovlaštenja obvezno se prilaţe:  ovjeren izvod iz sudskog registra sa rješenjem o upisu u sudski registar,  identifikacioni broj i obavijest o razvrstavanju djelatnosti;  akt nadleţnog organa o ispunjavanju uvjeta u pogledu materijalno - tehniĉke opremljenosti i osiguranja poslovnog prostora;  dokazi o broju struĉnih osoba i dokazi o ispunjavanju uvjeta struĉne osposobljenosti za obavljanje poslova projektiranja za svaku struĉnu osobu poimeniĉno;  radni ţivotopis za svaku struĉnu osobu sa popisom poslova u ĉijoj je izradi struĉna osoba sudjelovala; (3) Dokazom o ispunjavanju struĉne osposobljenosti u smislu stavka (2) alineja 4. ovog ĉlanka smatraju se slijedeći dokumenti za svaku struĉnu osobu:  ovjeren preslik diplome;  ovjeren preslik uvjerenja o poloţenom strukovnom ispitu;  uvjerenje, odnosno potvrdu pravne osobe da je navedena osoba u radnom odnosu, odnosno da pravna osoba sa njim ima zakljuĉen ugovor o poslovnoj suradnji ( ugovor o djelu) u oblasti projektiranja,  po potrebi uvjerenje, odnosno potvrdu o duţini radnog odnosa kod pravne osobe kao bivšeg poslodavca kod kojeg je struĉna osoba bila u radnom odnosu, odnosno da je pravna osoba sa njim imala zakljuĉen ugovor o poslovnoj suradnji ( ugovor o djelu) na poslovima iz struke. Ĉlanak 6. (1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za poslove projektiranja sa popratnom dokumentacijom iz ĉlanka 5. ovog Pravilnika se podnosi Ministarstvu. (2) Postupak izdavanja ovlaštenja, produţenje rokova ovlaštenja, izmjena/e i dopunu/e ovlaštenja kao i oduzimanje ovlaštenja provodi se sukladno odredbama Zakona o upravnom ppostupku ( „Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 2/98, 48/99). (3) U sluĉaju zaprimanja nepotpunog, neurednog zahtjeva ili zahtjeva koji sadrţi neki formalni nedostatak, odgovorni sluţbenik, zaduţen za rješavanje zahtjeva, predlaţe ministru Ministarstva da se pozove podnosioc zahtjeva da u odreĊenom roku otkloni nedostatke. (4) Na temelju samo potpune i validne dokumentacije, i ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje poslova projektiranja, odgovorni sluţbenik predlaţe ministru Ministarstva, da donese odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uvjeta za poslove projektiranja. (5) Ministarstvo je duţno u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog Zahtjeva, donijeti rješenje iz stavka (3) ovog ĉlanka. (6) Protiv rješenja iz stavka (3) ovog ĉlanka ne moţe se izjaviti ţalba, ali se moţe pokrenuti upravni spor kod nadleţnog suda u roku od 30 dana od dana prijema istog. Broj 5 30.06.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 419 Ĉlanak 7. (1) Na temelju pravomoćnog Rješenja iz ĉlanka 6.(3) Ministarstvo izdaje ovlaštenje za projektiranje, na plastificiranom obrascu formata A4 prikazanom u Prilogu 1. ovog Pravilnika i ĉini njegov sastavni dio. (2) Ovlaštenja iz prethodnog stavka se objavljuju u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. (3) Odgovorni sluţbenik koji vodi postupak je duţan spis predmeta - Zahtjeva kompletirati na naĉin propisan pozitivnim zakonskim propisima, prilaţući preslik ovlaštenja u spis predmeta. Ĉlanak 8. (1) Ovlaštenje se izdaje na rok od ĉetiri godine, a projektant je duţan pismenim putem izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama u pravnoj osobi koje utiĉu na ispunjenost uvjeta na temelju kojih je ostvareno pravo na ovlaštenje. (2) Projektant je duţan u roku od 15 dana od dana nastale promjene od Ministarstva zatraţiti izmjenu ovlaštenja ako su se naknadno promjenili podaci na temelju kojih je ovlaštenje izdato, ili ukoliko projektant više ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom za obavljanje poslova projektiranja, za koje je ovlaštenje dobio. (3) Na zahtjev projektanta Ministarstvo moţe produţiti ovlaštenje. Zahtjev za produţenje ovlaštenja podnosi se najranije godinu dana, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka vaţenja ovlaštenja. Zahtjev za produţenje ovlaštenja podnesen prije navedenog roka odbacit će se. Ĉlanak 9. (1) Pravna osoba sa sjedištem izvan Ţupanije Posavske mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja graĊevina ili pojedinih dijelova graĊevina, te posjedovati ovlaštenje za obavljanje registrirane djelatnosti izdatu od strane nadleţnog organa ţupanije/kantona u kojem ima sjedište, ukoliko njihovi propisi to nalaţu. Kako bi ista pravna osoba mogla obavljati djelatnost projektiranja, duţna je Ministarstvu dostaviti odgovarajuće dokumente kojim dokazuje da ispunjava uvjete iz ĉlanka 3. ovog Pravilnika. (2) Pravna osoba iz stavka (1) ovog ĉlanka moţe podnijeti zahtjev Ministarstvu za dobijanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektiranja ili projektiranje pojedinih dijelova graĊevine na podruĉju Ţupanije Posavske, ukoliko ne posjeduje ovlaštenje izdato strane nadleţnog organa ţupanije/kantona u kojem ima sjedište. (3) Pravne osobe koje posjeduju ovlaštenje za projektiranje izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog ureĊenja, dostavljaju na uvid Ministarstvu ovjerene preslike rješenja o ispunjavanju uvjeta za projektiranje graĊevina ili pojedinih dijelova graĊevina i ovlaštenja za projektiranje. (4) Pravna osoba koja ima sjedište izvan Bosne i Hercegovine, moţe podnijeti zahtjev Federalnom ministarstvu prostornog ureĊenja za dobijanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektiranja graĊevina ili projektiranja pojedinih dijelova graĊevine, koje prema propisima zemlje u kojoj ima sjedište, posjeduje ovlaštenje za projektiranje. (5) Kako bi pravna osoba iz stavka (4) ovog ĉlanka mogla obavljati djelatnost projektiranja duţna je postupiti sukladno federalnim propisima kojima je ureĊena ova oblast. Ĉlanak 10. (1) Ovlaštenje će se oduzeti projektantu za kojeg urbanistiĉko – graĊevinska ili druga nadleţna inspekcija utvrdi da poslove projektiranja obavlja suprotno vaţećim propisima. (2) Ovlaštenje se oduzima kada se naknadnim provjerama ili inspekcijskim pregledima, od strane Ministarstva, graĊevinske ili druge nadleţne inspekcije, utvrdi da: - pravna osoba poslove projektiranja u Ţupaniji Posavskoj obavlja suprotno vaţećim propisima Ţupanije Posavske, - je pravna osoba prestala da ispunjava uvjete pod kojima je ovlaštenje izdato, - je ovlaštenje izdato na temelju neistinitih ili netoĉnih podataka. (3) Rješenje o oduzimanju ovlaštenja donosi Ministarstvo i pored podataka propisanih Zakonom, sadrţi i rok na koji se ovlaštenje oduzima. (4) Pravna osoba kojoj je ovlaštenje oduzeto zbog neistinitih ili netoĉnih podataka korištenih u postupku ishodovanja ovlaštenja, ne moţe ponovno podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje ovlaštenja u roku od godine dana od dana donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja. (5) Pravna osoba kojoj je ovlaštenje oduzeto zbog prestanka ispunjavanja uvjeta za izdavanje ovlaštenja, moţe podnijeti zahtjev za izdavanje novog ovlaštenja kada se ispune propisani uvjeti. Ĉlanak 11. O izdavanju, produţenju, izmjeni i/ili dopuni i oduzimanju ovlaštenja izvješćuje se ţupanijska urbanistiĉko graĊevinska inspekcija i općinski odjeli nadleţni za izdavanje urbanisitĉke suglasnosti i odobrenja za graĊenje. Stranica | 420 NARODNE NOVINE Županije Posavske 30.06.2017. Broj 5 Ĉlanak 12. (1) Troškove postupka izdavanja ovlaštenja, produţenje rokova ovlaštenja, izmjena/e i dopunu/e ovlaštenja za obavljanje poslova projektiranja snosi podnosilac zahtjeva, a isti se utvrĊuju Rješenjem o ispunjavanju uvjeta za poslove projektiranja, produţenja rokova ovlaštenja, izmjena/e i dopunu/e ovlaštenja. (2) Troškovi postupka iz stavka (1) ovog ĉlana iznose 200 KM, a uplata se izvršava na: JRT Ţupanije Posavske, broj: 3380002210457121, sa vrstom prihoda: 722611 i šifrom budţetske organizacije: 1501001. (3) Ovlaštenje, njegovo produţenje, izmjena/e i/ili dopuna/e, neće se izdati projektantu bez dostavljenog dokaza o izmirenju troškova iz stavka (2) ovog ĉlanka. Ĉlanak 13. (1) Ministarstvo vodi registar projektanata kojima je dato, produţeno, izmjenjeno i/ili dopunjeno ili oduzeto ovlaštenje. (2) Registar iz stavka (1) ovog ĉlana sadrţi: - redni broj upisa, - datum upisa, - naziv i sjedište pravne osobe, - broj i datum izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti projektiranja graĊevina ili pojedinih dijelova graĊevine, odnosno za produţenje, izmjenu i/ili dopunu rješenja, - broj i datum izdavanja ovlaštenja, - vrstu struĉnih poslova izrade projektne dokumentacije, - popis i struĉnu spremu uposlenih odnosno angaţiranih po ugovoru o djelu - promjene bitne za obavljanje struĉnih poslova na izradi projektne dokumentacije (izmjena podataka o pravnoj osobi, prestanak rada pravne osobe itd.). Ĉlanak 15. Pravna osoba koja je, prije donošenja ovog Pravilnika, registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja, duţna je do 31.12.2017. godine podnijeti zahtjev za dobijanje ovlaštenja, a do izdavanja ovlaštenja moţe obavljati djelatnost projektiranja. Ĉlan 16. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Ministarstvo gospodarstva i prostornog ureĊenja Broj: 09 - 23 - 140 /17 Odţak, 10.05.2017. godine MINISTAR Darko Kasap, dipl.menadţer OsJ., v.r. Na ovaj Pravilnik saglasnost je dala Vlada Ţupanije Posavske, svojom Odlukom broj: 01- 02 -310/17 od 22.06.2017. godine Broj 5 30.06.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 421 PRILOG 1. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŢUPANIJA POSAVSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Na temelju ĉlanka 7. Pravilnika o definiranju minimalnih i specifiĉnih kadrovskih i materijalno-tehniĉkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti da bi dobili licencu (“Narodne novine Ţupanije Posavske”, br. /17), Ministarstvo gospodarstva i prostornog ureĊenja Ţupanije Posavske i z d a j e: O V L A Š T E NJ E za obavljanje djelatnosti projektiranja (naziv pravne osobe, adresa, sjedište) ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti projektiranja (vrsta projektiranja) na podruĉju Ţupanije Posavske. Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja ( vrsta projektiranja) izdato u Odţaku dana ( datum izdavanja) vaţi do _______________. Broj: Registar broj: Odţak, M I N I S T A R _________________
Pravilnik o izgledu, sadržaju i cijeni obrazaca isprava o oružju i streljivu i zahtjevima za njihovo izdavanje ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 09/17 19.06.2017 oružje,streljivo PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 245 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 230 Na temelju članka 17. stavak (2) i članka 91. točke b) Zakona o oružju i streljivu( “Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) i članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 9/06) na prijedlog policijskog komesara ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i: PRAVILNIK o izgledu sadržaju i cijeni obrazaca isprava o oružju i streljivu i zahtjevima za njihovo izdavanje Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, sadržaj i cijena obrazaca isprava o oružju, obrazaca zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja, zahtjeva za registriranje oružja, oružnih listova za držanje ili držanje i nošenje oružja, kao i drugih obrazaca isprava propisanih ovim Pravilnikom. Članak 2. (Obrasci isprava) Ovim Pravilnikom utvrđuju se sljedeći obrasci isprava: a) zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja, b) odobrenje za nabavu oružja, c) zahtjev za registraciju oružja, d) oružni list za držanje, e) oružni list za držanje i nošenje, f) odobrenje pravnoj osobi za držanje oružja, g) zahtjev za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja, h) odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja, i) potvrda o prijavi oružja kategorije C, j) potvrda o predanom oružju i streljivu i k) potvrda o davanju oružja uposleniku. Članak 3. (Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja) (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja podnosi se nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva. (2) Izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja propisan je na obrascu 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 1 bijele je boje i veličine 210x297 mm. Članak 4. (Odobrenje za nabavu oružja) (1) Fizičkim i pravnim osobama izdaje se odobrenje za nabavu oružja. (2) Izgled i sadržaj odobrenja za nabavu oružja propisan je na obrascu 2 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 2 veličine je 210x297 mm, označen je serijskim brojem i izdaje se u tri primjerka, od kojih je prvi bijele boje, drugi koraljno crvene, a treći oker žute boje. Članak 5. (Način postupanja) (1) Pravne osobe i obrtnici ovlaštene za promet oružja i streljiva kod kojih je oružje nabavljeno unose u obrazac 2 podatke o nabavljenom oružju i ovjeravaju ga, a potom prvi primjerak obrasca 2 vraćaju kupcu, drugi dostavljaju policijskoj upravi koja ga je izdala, a treći zadržavaju. (2) U slučaju nabave već registriranog oružja obrazac 2 ovjerava policijska uprava kod koje je oružje registrirano i prvi primjerak vraća kupcu, drugi primjerak zadržava, a treći vraća fizičkoj ili pravnoj osobi koja oružje prodaje ili predaje, te obavljaju poništavanje upisa podataka o registriranom oružju (odjava). (3) Policijska uprava kod koje je oružje registrirano izvijestit će o prodaji ili predaji tog oružja policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavu oružja. Članak 6. (Zahtjev za registraciju oružja ) (1) Pravne i fizičke osobe podnose zahtjev za registraciju oružja. (2) Izgled i sadržaj zahtjeva za registraciju oružja propisan je na obrascu 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 3 veličine je 210 x 297 mm. (4) Uz zahtjev za registraciju oružja, fizička osoba, u svrhu izdavanja oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, prilaže dvije fotografije veličine 30 x 35 mm. Članak 7. (Oružni list za držanje oružja) (1) Građanima se radi držanja oružja izdaje oružni list za držanje oružja. (2) Izgled i sadržaj oružnog lista za držanje oružja propisan je na obrascu 4 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. STRANICA 246 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E (3) Obrazac 4 je svijetlosive boje, pravokutnog oblika i trodjelan. Kad je razvijen veličine je 222x105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem. Članak 8. (Oružni list za držanje i nošenje oružja) (1) Građanima se radi držanja i nošenja oružja izdaje oružni list za držanje i nošenje oružja. (2) Izgled i sadržaj oružnog lista za držanje i nošenje oružja propisan je na obrascu 5 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 5 je svijetloplave boje, pravokutnog oblika i trodijelan. Kad je razvijen veličine je 222 x 105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem. Članak 9. (Odobrenje pravnoj osobi za držanje oružja) (1) Izgled i sadržaj odobrenja pravnoj osobi za držanje oružja propisan je na obrascu 6 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (2) Obrazac 6 je bijele boje, veličine 210 x297 mm i označen je serijskim brojem. Članak 10. (Uvjeti za poništenje oružnog lista i odobrenja za držanje oružja) (1) Vlasnik oružja kojem je oružje otuđeno, ili ga je izgubio ili na drugi način trajno ostane bez oružja, policijska uprava će poništiti ispravu o oružju izdanu za tu vrstu oružja. (2) Poništavanje isprave o oružju vrši se upisom datuma poništavanja u rubrici “brisano” obrasca 4 i obrasca 5, što se ovjerava potpisom ovlaštene osobe i pečatom policijske uprave. (3) Ako su u oružni list upisana dva oružja poništava se upis za oružje koje je ukradeno, izgubljeno ili na drugi način nestalo. (4) Na način iz stavka (2) ovog člana postupit će se i kada vlasnik oružja drži oružje na osnovu odobrenja za držanje oružja. (5) Ako vlasnik oružja ponovno dođe u posjed svog oružja, policijska uprava izdaje novi oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja umjesto poništenog, ukoliko ne donese drugu odluku sukladno Zakonu o oružju i streljivu ( “Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) . Članak 11. (Zahtjev za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja) (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja podnosi se na obrascu 7 u policijskoj upravi prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva. (2) Izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja propisan je na obrascu 7 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 7 bijele je boje i veličine 210x297 mm. Članak 12. (Odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja) (1) Fizičkim i pravnim osobama izdaje se odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja. (2) Izgled i sadržaj odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja propisan je na obrascu 8 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 8 veličine je 210x297 mm i označen je serijskim brojem. Članak 13. (Potvrda o prijavi oružja kategorije C) (1) Fizičkim i pravnim osobama se izdaje potvrda o prijavi oružja kategorije C. (2) Izgled i sadržaj potvrde o prijavi oružja kategorije C propisan je na obrascu 9 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 9 je svjetlozelene boje, pravokutnog oblika i trodijelan. Kad je razvijen veličine je 222x105 mm, a kad je presavijen 74x105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem. Članak 14. (Potvrda o predanom oružju i streljivu) (1) Fizičkoj osobi policijska uprava izdaje potvrdu o predanom oružju i streljivu u slučaju smrti vlasnika oružja na obrascu 10 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (2) Obrazac 10 je bijele boje, veličine 210x297 mm, označen je serijskim brojem, popunjava se u dva primjerka, od kojih je prvi bijele boje, a drugi koraljno crvene boje. Prvi primjerak se izdaje osobi koja je predala oružje i streljivo. PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 247 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 15. (Potvrda o davanju oružja uposleniku) (1) Za oružje koje državna tijela, kao i pravne osobe, kojima je izdano odobrenje za držanje oružja, povjeravaju na korištenje osobama koje obavljaju poslove i ispunjavaju uvjete za nošenje oružja propisane Zakonom o oružju i streljivu ( “Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) i kojima je policijska uprava donijela rješenje, izdaje se potvrda za nošenje oružja koje joj je povjereno. (2) Osobe iz stavka (1) ovog članka mogu nositi oružje i streljivo samo na području koje osiguravaju ili čuvaju u vrijeme obavljanja poslova. (3) Izuzetno, od odredbi stavka (2) ovog članka čuvari usjeva i šuma, čuvari lova i ribolova i čuvari stada, koji ne stanuju na području koje čuvaju, mogu nositi oružje i izvan tog područja do svog mjesta stanovanja. (4) Obrazac 11 je veličine 210 x 297 mm, popunjava se u dva primjerka od kojih je prvi bijele boje, a drugi koraljno crvene boje. Prvi primjerak se izdaje osobi kojoj se povjerava nošenje oružja. Izgled i sadržaj potvrde o davanju oružja uposleniku propisan je na obrascu 11 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Članak 16. (Nabava streljiva i baruta) (1) Fizičke i pravne osobe nabavljaju streljivo, komponente streljiva i barut kod ovlaštenog trgovca za oružje na području Županije sukladno članku 31. Zakona o oružju i streljivu( “Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17). (2) Iznimno, kada osobe iz stavka (1) ovog članka žele nabaviti streljivo, komponente streljiva i barut izvan područja Županije podnose zahtjev nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta koja im izdaje odobrenje za nabavu u formi rješenja. (3) Izgled i sadržaj zahtjeva iz stavka (2) ovog članka propisan je na obrascu 12 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Članak 17. (Cijena) Cijena obrazaca isprava o oružju utvrđuje se rješenjem kojeg donosi ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Članak 18. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina FEERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj : 02-1-194/17-5 Ljubuški, 19. lipanj 2017. godine M I N I S T A R Zdravko Boras STRANICA 248 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 1 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj evidencije : __________ Z A H T J E V ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA 1. PODATCI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 1.1. Fizička osoba: 1.2. Pravna osoba: JMB ____________________ ID broj ____________________ Ime ____________________ Naziv ____________________ Prezime ____________________ ____________________ Ime oca ____________________ Datum rođenja ____________________ Vrsta (zaokruži odgovarajuće): Mjesto rođenja ____________________ 1.Tijelo uprave, Općina rođenja ____________________ 2.Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Država rođenja ____________________ 3. Poduzeće ili obrt, Državljanstvo ____________________ 4. Streljačka organizacija, Prebivalište i adresa ____________________ 5. Lovačka organizacija, Zanimanje ____________________ 6. Ostalo Stručna sprema ____________________ Zaposlen u ____________________ Djelatnost ____________________ (naziv) ____________________ Sjedište i adresa _______________ (mjesto i adresa) 2. SADRŽAJ ZAHTJEVA Vrsta oružja: ____________________________________________________________________ Razlozi: (zaokruži odgovarajuće) 1. Osobna zaštita (fizičke osobe), 2. Zaštita ljudi i imovine (agencije i unutarnje službe), 3. Zaštita imovine (pravne osobe), 4. Lov, 5. Športsko streljaštvo, 6. Staro i trofejno oružje 7. Ostalo. Obrazloženje zahtjeva: 1. Radi držanja 2. Radi držanja i nošenja 3. Radi sakupljanja starog oružja i držanja trofejnog oružja ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 249 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Prilozi: 1.______________________________ 2.______________________________ 3.______________________________ 4.______________________________ 5.______________________________ 6.______________________________ 7.______________________________ 8.______________________________ 9.______________________________ 10._____________________________ U __________________ ____________________ ____________________ (mjesto) (datum) (potpis podnositelja zahtjeva) POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA Postupanje po zahtjevu: 1. Zahtjev odbačen, 2. Odobrena nabava 3. Zahtjev odbijen. Izdano odobrenje za nabavu oružja: 1. Radi držanja , 2. Radi držanja i nošenja. 3. Radi sakupljanja starog oružja i držanja trofejnog oružja Razlog odbijanja zahtjeva: _________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Zahtjev riješen dana: ____________________ Odobrenje-rješenje broj: ____________________ M.P. ____________________ (potpis službene osobe) STRANICA 250 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 2 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj: ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 19. i 20. Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17), rješavajući po zahtjevu______________________ ____________________________________________________ za nabavu oružja, Policijska uprava _________________________ izdaje: ODOBRENJE ZA NABAVU ORUŽJA Odobrava se ______________________________________________________ , (ime, ime oca i prezime, naziv) rođenom-oj dana _______________ godine u ___________________ sa prebivalištem-sjedištem u __________________________________________, JMB-ID ______________________________ (adresa i mjesto) nabava_______________________________________________________________________ (vrsta oružja) Ovo odobrenje vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja. Odobrenje za nabavu oružja koje nije iskorišteno u roku od šest mjeseci od dana izdavanja fizička ili pravna osoba obvezna je vratiti mjerodavnoj policijskoj upravi u roku od osam dana od dana isteka roka važenja. Fizička ili pravna osoba koja je nabavila oružje na temelju ovog odobrenja dužna je podnijeti zahtjev za registriranje oružja i izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja mjerodavnoj policijskoj upravi u roku od osam dana od dana nabave. Pristojba u iznosu od _______________ KM, po Tarifnom broju ______________________ Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke je naplaćena. M.P. _____________________ (potpis službene osobe) Potvrđuje se da je imenovani-a na temelju ovog odobrenja, danas nabavio-la slijedeće oružje: Vrsta _____________________, Marka _____________________, Tip _____________________, Kalibar ____________________, Tvornički broj _______________________________________. Oružje je nabavljeno kod ___________________________________________________________ (naziv i sjedište poduzeća) _________________________________ (Redni broj evidencije o prodanom oružju) Identitet utvrđen uvidom u osobnu iskaznicu broj ____________, __________________________ (mjerodavno tijelo koje je izdalo) Serijski broj: 00000000 U ____________________ ____________________ ____________________ (mjesto) (datum) (potpis i pečat prodavatelja) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 251 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 3 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU ORUŽJA Vrsta zahtjeva: (zaokružiti odgovarajuće) 1. Izdavanje : a) Oružnog lista za držanje oružja, b) Oružnog lista za držanje i nošenje oružja, c) Potvrde o prijavi oružja kategorije C, d) Odobrenja za držanje oružja. 2. Zamjene isprava o oružju. 3. Promjene podataka o oružju i vlasniku. 4. Odjava. 1. PODATCI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 1.1. Fizička osoba : 1.2. Pravna osoba : JMB ____________________ ID broj ____________________ Ime ____________________ Naziv ____________________ Prezime ____________________ Vrsta (zaokruži odgovarajuće) : Ime oca ____________________ 1.Tijelo uprave, Datum rođenja ____________________ 2.Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Mjesto rođenja ____________________ 3. Poduzeće ili obrt, Općina rođenja ____________________ 4. Streljačka organizacija, Država rođenja ____________________ 5. Lovačka organizacija, Državljanstvo ____________________ 6. Ostalo Prebivalište i adresa ____________________ Zanimanje ____________________ Stručna sprema ____________________ Zaposlen u ____________________ Djelatnost ____________________ (naziv) ____________________ Sjedište i adresa ________________ (mjesto i adresa) SADRŽAJ ZAHTJEVA Temelj registriranja oružja (zaokružiti odgovarajuće) 1. Odobrenje za nabavu oružja. 2. Račun, kupoprodajni ili darovni ugovor (za potvrdu o prijavi oružja kategorije C). 3. Ostavinski postupak-rješenje o nasljeđivanju. STRANICA 252 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 4. Oružni list, potvrda o prijavi oružja kategorije C. 5. Prijava posjedovanja oružja bez isprave o oružju (legaliziranje-amnestija). 6. Rješenje mjerodavnog tijela. 7. Ostalo. Obrazloženje zahtjeva : ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Suglasan sam da policijski službenik može, po mom zahtjevu, postupati sukladno članku 19. i 20. Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17). Podatci o oružju : Vrsta oružja ____________________ Marka oružja ____________________ Model oružja ____________________ Broj cijevi (komada) ____________________ Kalibar : 1. cijevi ____________________ 2. cijevi ____________________ 3. rezervne cijevi ____________________ 4. umetka-adaptera ____________________ Tvornički broj : 1. oružja ____________________ 2. cijevi ____________________ 3. rezervne cijevi ____________________ 4. umetka-adaptera ____________________ U ____________________ ____________________ ____________________ (mjesto) (datum) (potpis podnositelja zahtjeva) POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA Broj odobrenja, rješenja, ugovora, računa ili drugog akta, naziv tijela i datum izdavanja : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Vrsta zahtjeva ____________________________________________________________________ Postupanje po zahtjevu : 1. Zahtjev usvojen. 2. Zahtjev odbijen/odbačen. 3. Postupak prekinut. Razlog odbijanja zahtjeva : _________________________________________________________ Datum registriranja-promjene : ____________________ Redni broj evidencije : ____________________ Serijski broj isprave : ____________________ Serijski broj isprave : 00000000 ____________________ M.P. (potpis službene osobe) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 253 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 4 _________________________ PROMJENA PREBIVALIŠTA _______________________________ Mjesto ____________________ Ulica ____________________ Registrirala __________________ Broj evidencije _______________ Datum ____________________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) Bilješke : 0000000 ________________________________ PRODUŽETAK VALJANOSTI DOKUMENTA Vrijedi do ___________Ev. broj _____ M.P. ________________ (potpis službene osobe) Vrijedi do ____________ Ev. broj ____ M.P. ________________ (potpis službene osobe) Vrijedi do ____________ Ev. broj ____ M.P. ________________ (potpis službene osobe) 00000000 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BiH ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE ORUŽJA 00000000 _________________________ PODACI O VLASNIKU ORUŽJA Fotografija Ime ________________________ Prezime ____________________ Datum rođenja _______________ JMB _______________________ Prebivalište__________________ ____________________________ Izdala PU____________________ Datum izdavanja _____________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) _________________________ PODACI O ORUŽJU Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ________________________ Tvornički broj __________________ Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ____ ___________________ Tvornički broj __________________ Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ____ ___________________ Tvornički broj __________________ ______________________________ _________________________ REGISTRIRANO BRISANO Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. ___________ _____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _____________ ____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _____________ ____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) STRANICA 254 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 5 _________________________ PROMJENA PREBIVALIŠTA Mjesto ____________________ Ulica ____________________ Registrirala __________________ Broj evidencije _______________ Datum ____________________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) ______________________________ Bilješke : _____________________________ 00000000 __________________________ PRODUŽETAK VALJANOSTI DOKUMENTA Vrijedi do ________Ev. broj _______ M.P. ______________ (potpis službene osobe) _______________________________ Vrijedi do ________Ev. broj _______ M.P. ________________ (potpis službene osobe) _______________________________ Vrijedi do _______ Ev. broj _______ M.P. ________________ (potpis službene osobe) _____________________________ 00000000 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BiH ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA 00000000 ________________________ PODACI O VLASNIKU ORUŽJA Fotografija Ime ________________________ Prezime ____________________ Datum rođenja _______________ JMB _______________________ Prebivalište__________________ ____________________________ Izdala PU____________________ Datum izdavanja _____________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) _________________________ PODACI O ORUŽJU Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ________________________ Tvornički broj __________________ Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ____ ___________________ Tvornički broj __________________ Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ____ ___________________ Tvornički broj __________________ ______________________________ _________________________ REGISTRIRANO BRISANO Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. ___________ _____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _____________ ____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _____________ ____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 255 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 6 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj: ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 30. stavak (2) Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapaednohercegovačke", broj: 5/17 ), rješavajući po zahtjevu______________________ Policijska uprava izdaje: ODOBRENJE PRAVNOJ OSOBI ZA DRŽANJE ORUŽJA ID broj ____________________, Naziv _______________________________________ _______________________________________ Sjedište ______________________________________ _______________________________________ PODACI O ORUŽJU : Vrsta ______________________________ Marka ______________________________ Model ______________________________ Kalibar ______________________________ Tvornički broj ______________________________ Broj evidencije _____________________________ Pristojba u iznosu od _______________ KM, po Tarifnom broju ______________________ Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke je naplaćena. Serijski broj: 00000000 ____________________ M.P. ____________________ (datum) (potpis službene osobe) STRANICA 256 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 7 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj evidencije: __________ Z A H T J E V ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAKUPLJANJE STAROG I DRŽANJE TROFEJNOG ORUŽJA 1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 1.1. Fizička osoba: 1.2. Pravna osoba: JMB______________ ID broj_____________________ Ime______________ Naziv______________________ Prezime________________ _______________________ Ime oca____________________ Datum rođenja_____________ Vrsta (zaokruži odgovarajuće) Mjesto rođenja_______________ 1. Tijelo uprave, Općina rođenja__________________ 2. Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Datum rođenja__________________ 3. Poduzeće ili obrt, Prebivalište i adresa_________________ 4. Streljačka organizacija, ___________________ 5. Lovačka organizacija, 6. Ostalo. Zanimanje_________________________ Stručna sprema____________________ Djelatnost____________________ Zaposlen u____________________ Sjedište i adresa________________ (naziv) __________________________________ ________________________ (mjesto i adresa) 2.SADRŽAJ ZAHTJEVA ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 257 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazloženje zahtjeva: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Prilozi: 1.______________________________ 2.______________________________ 3.______________________________ 4.______________________________ 5.______________________________ 6.______________________________ 7.______________________________ 8.______________________________ 9.______________________________ 10._____________________________ U ___________________ ____________________ ____________________ ( mjesto ) ( datum ) ( potpis podnositelja zahtjeva ) ________________________________________________________________________________ POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA Postupanje po zahtjevu: 1. Zahtjev odbačen, 2. Zahtjev odobren, 3. Zahtjev odbijen. Izdano odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja. Razlog odbijanja zahtjeva: _________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Zahtjev riješen dana: ____________________ Odobrenje broj: ____________________ M.P. ____________________ ( potpis službene osobe ) STRANICA 258 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 8 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj : ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 33. Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17), rješavajući po zahtjevu __________________________________ za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja, Policijska uprava _________________________ izdaje : ODOBRENJE ZA SAKUPLJANJE STAROG I DRŽANJE TROFEJNOG ORUŽJA Odobrava se _____________________________________________________, (ime, ime oca i prezime, naziv) rođenom-oj dana ________________ godine u ___________________ sa prebivalištem-sjedištem u __________________________________________, JMB-ID_____________________________ (adresa i mjesto) sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja. Serijski broj: 00000000 M.P. _______________ ( potpis službene osobe ) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 259 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 9 _________________________ PROMJENA PREBIVALIŠTA Mjesto ____________________ Ulica ____________________ Registrirala __________________ Broj evidencije _______________ Datum ____________________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) _____________________________ 000000 Bilješke : 000000 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BiH ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI POTVRDA O PRIJAVI ORUŽJA KATEGORIJE "C" 000000 _________________________ PODACI O VLASNIKU ORUŽJA _____________________________ _______________ _____________ (ime, ime oca, prezime-naziv) Datum rođenja ________________ JMB-ID _____________________ Prebivalište-sjedište i adresa _____________________________ _____________________________ _____________________________ Izdala PU_____________________ Datum izdavanja _____________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) _______________________________ PODACI O ORUŽJU Vrsta ________________________ Marka i model __________________ Kalibar ________________________ Tvornički broj __________________ Vrsta ________________________ Marka i model _________________ Kalibar ________________________ Tvornički broj __________________ Vrsta ________________________ Marka i model _______________ Kalibar ________________________ Tvornički broj _________________ ______________________________ REGISTRIRANO BRISANO Datum __________ Datum _______ Broj __________ M.P. M.P. _______________ _______________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) _______________________________ Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _______________ _______________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) _______________________________ Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _______________ _______________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) STRANICA 260 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 10 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA _________________ Broj: ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 43. i 51. Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17), rješavajući po zahtjevu______________________policijska uprava izdaje: POTVRDA O PREDANOM ORUŽJU I STRELJIVU Potvrđuje se da je ________________________________________________, (ime, ime oca i prezime) rođen-a dana __________________ godine u _________________________ sa prebivalištem u __________________________________________, JMB ______________________________ (adresa i mjesto) predao slijedeće oružje i streljivo, i to : Vrsta:_______________________ Marka:______________________ Kalibar:_____________________ Broj:_______________________ vlasništvo _________________________________________rođen-a _______________ ( ime, ime oca i prezime, naziv ) godine u ___________________, JMB-ID _________________, stalno nastanjen u____________ _______________________________________________________________________________ . (prebivalište-sjedište, adresa i mjesto ) Oružje i streljivo predano iz razloga : _________________________________________________ Serijski broj: 00000000 PREDAO: ____________________ (ime, ime oca i prezime, potpis) PRIMIO: ____________________ M.P. ____________________ (ime, ime oca i prezime- naziv) (potpis službene osobe) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 261 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 11 _____________________________________ Naziv pravne osobe Broj: ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 17. stavak (1) točka f) Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17) izdaje se: POTVRDA O DAVANJU ORUŽJA UPOSLENIKU Potvrđuje se da je ________________________________________________, (ime, ime oca i prezime) rođen-a dana __________________ godine u _________________________ sa prebivalištem u __________________________________________, JMB ______________________________ (adresa i mjesto) uposleniku _____________________________________ dano sljedeće oružje i streljivo, i to : (naziv i sjedište pravne osobe) _____________________________________________________________________________ (vrsta, marka, tvornički broj, kalibar i evidencijski broj, te koliko komada streljiva) _____________________________________________________________________________ Imenovanom-oj je policijska uprava _______________ rješenjem broj ______________ od dana ___________ utvrdila da ispunjava uvjete za nošenje oružja. Oružje se smije nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i isto se ne smije iznositi izvan objekta ili područja koje se osigurava ili čuva. M.P. ________________ (potpis službene osobe) STRANICA 262 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 12 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj evidencije : __________ Z A H T J E V ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU STRELJIVA, KOMPONENTI STRELJIVA I BARUTA 1. PODATCI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 1.1. Fizička osoba: 1.2. Pravna osoba: JMB ____________________ ID broj ____________________ Ime ____________________ Naziv ____________________ Prezime ____________________ ____________________ Ime oca ____________________ Datum rođenja ____________________ Vrsta (zaokruži odgovarajuće): Mjesto rođenja ____________________ 1.Tijelo uprave, Općina rođenja ____________________ 2.Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Država rođenja ____________________ 3. Poduzeće ili obrt, Državljanstvo ____________________ 4. Streljačka organizacija, Prebivalište i adresa ____________________ 5. Lovačka organizacija, Zanimanje ____________________ 6. Ostalo Stručna sprema ____________________ Zaposlen u ____________________ Sjedište i adresa__________________ (naziv) ____________________ (mjesto i adresa) 2. SADRŽAJ ZAHTJEVA Nabava streljiva, komponenti streljiva i baruta za oružje vrste____________________________. Količina kom./gr: 1. Streljivo:______________ 2. Komponente streljiva:____________________ 3. Barut:_______________________. Broj oružnog lista za fizičke osobe:___________________ Broj odobrenja za držanje oružja za prevne osobe:_________________________ _____________________ (potpis podnositelja zahtjeva)
Pravilnik o uvjetima i načinu smještaja i čuvanja oružja i streljiva ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 09/17 19.06.2017 oružje,streljivo STRANICA 276 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 232 Na temelju članka 20. stavka (6) i članka 91. točke c) Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 5/17) i članka 63. Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 9/06) na prijedlog policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i : P R A V I L N I K o uvjetima i načinu smještaja i čuvanja oružja i streljiva Članak 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način smještaja i čuvanja oružja, streljiva, baruta i komponenti za punjenje streljiva za osobne potrebe ( u daljnjem tekstu: oružje i streljivo) fizičkih osoba koje podnose zahtjev za nabavu vatrenog oružja kategorije B i zahtjev za držanje starog i trofejnog oružja. (2) Pored osoba iz stavka (1) ovog članka odredbe ovog Pravilnika odnose se i na pravne osobe registrirane kod nadležnog tijela za djelatnost lova, uzgoja divljači, znanstvenog istraživanja za koje je potrebno oružje, prikupljanje stručnih podataka o životinjskim vrstama, muzeji, zračne luke radi odstrijela i rastjerivanja ptica i divljači, koje podnesu zahtjev za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja kao i pravne osobe koje se bave djelatnošću osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja i pravne osobe i obrtnici koje se bave djelatnošću uzgoja stoke, poljoprivrede i sl. Članak 2. (Uvjeti čuvanja za fizičke osobe) (1) Fizičke osobe oružje i streljivo moraju čuvati u stambenom ili drugom odgovarajućem prostoru koje se nalazi u mjestu prebivališta vlasnika tako da nisu dostupni osobi koja nije ovlaštena posjedovati ga, a naročito djeci, zaključani i odvojeni pregradama u metalnom ili drvenom ormaru, sefu koji je ugrađen u zid ili pričvršćen za nepokretnu podlogu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene uporabe. (2) Izuzetno od odredbi stavka (1) ovog članka fizičke osobe koje imaju namjeru učiniti staro i trofejno oružje vidljivim moraju ga izložiti u zaključanim ostakljenim vitrinama ili ga izvjesiti na zid a osigurati ga čeličnim užetom ili lancem provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni za nepokretnu podlogu i zaključani. Članak 3. (Uvjeti čuvanja za pravne osobe i obrtnike) (1) Prostor namijenjem za smještaj i čuvanje oružja i streljiva za pravne osobe i obrtnike iz članka 1. stavka (2) ovog Pravilnika, izuzev muzeja, mora biti u sklopu poslovnog prostora, posebno odvojen. (2) Ulazna vrata i prozori prostora iz stavka (1) ovog članka moraju biti zaštićeni od neovlaštenog ulaska odgovarajućim mehaničkim ili tehničkim sredstvima (metalne rešetke na zastakljenim otvorima, protuprovalne folije ili alarmni sustav, videonadzor i sl.). (3) Prostor iz stavka (1) ovog članka mora biti opremljen sredstvima za početno gašenje požara sukladno propisima o zaštiti od požara. (4) Za pravne osobe i obrtnike koji drže do 3 (tri) komada oružja primjenjuju se odredbe članka 2. stavak (1) ovog Pravilnika. (5) Muzeji sukladno članku 33. Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 5/17) mogu izlagati oružje u ostakljenim vitrinama osigurano na način da nije dostupno neovlaštenim osobama. Članak 4. (Utvrđivanje uvjeta) (1) Fizičke osobe koje podnose zahtjev za nabavu vatrenog oružja kategorije B, nakon što je utvrđeno da ispunjavaju opće uvjete, policijski službenik neposrednim opažanjem u stambenom ili drugom prostoru gdje se oružje namjerava držati utvrđuje postojanje uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva o čemu sačinjava Zapisnik čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu broj 1. koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (2) Za fiziče i pravne osobe koje podnose zahtjev za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja i druge pravne osobe iz članka 1. stavka (2) ovog Pravilnika, izuzev pravnih osoba koje se bave osposobljavanjem građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja, postojanje uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje policijski komesar. (3) Za pravne osobe koje se bave osposobljavanjem građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja, pored ostalih poslova, postojanje uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje ministar unutanjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Članak 5. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-194/17-7 Ljubuški, 19. lipanj 2017. godine MINISTAR Zdravko Boras, v.r PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 277 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 1 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj: Datum, Na temelju članka 4. stavak (1) Pravilnika o uvjetu i načinu smještaja i čuvanja oružja i streljiva ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: ) policijski službenik sačinjava: Z A P I S N I K Dana _________ godine u vremenu od ______ sati do _____ sati izvršen je pregled prostorija vlasnika oružja-pravne osobe __________________________________________________ ( ime, ime oca, prezime-naziv pravne osobe ), rođenog-e ___________godine u __________________, stalno nastanjen-a u ______________________________________________________________(adresa i mjesto stanovanja-sjedište pravne osobe ) gdje se drži oružje i utvrđeno je slijedeće : _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Primjedbe podnositelja zahtjeva ili osobe koju je ovlastio za pregled : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PREGLEDU NAZOČIO PREGLED IZVRŠIO ______________________ ______________________
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te programu i načinu provedbe osposobljavanja ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 09/17 19.06.2017 oružje PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 263 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 231 Na temelju članka 16. stavak (3), članka 74. stavak (2) i članka 91. točke a) Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) i članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 9/06) na prijedlog policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i : PRAVILNIK o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te programu i načinu provedbe osposobljavanja Članak 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuje se uvjeti za osposobljavanje građana za pravilnu uporabu oružja kategorije B, nastavni plan i program, način provedbe osposobljavanja, evidencije, troškovi osposobljavanja i druga pitanja u svezi s osposobljavanjem. Članak 2. (Nadležnost) (1) Osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oužja obavlja Uprava policije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Uprava policije) ili pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja. (2) Odobrenje iz stavka (1) ovog članka izdaje se u formi rješenja. (3) Protiv odobrenja iz stavka (2) ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 3. (Uvjeti za obavljanje osposobljavanja) (1) Pravna osoba iz članka 2. ovog Pravilnika mora imati: a) odgovarajuće strelište za osposobljavanje, prostor za smještaj i čuvanje vatrenog oružja i streljiva i prostor za izvođenje teorijske nastave u vlasništvu ili zakupu, b) oružje za osposobljavanje s pripadajućim streljivom za koje je izdano odobrenje, c) nastavna sredstva koja su neophodna za osposobljavanje sukladno s programom (nastavna ploča, mete, antifoni, sredstva za čišćenje oružja, zaštitne naočale) d) kvalificirano stručno osoblje za izvođenje obuke, (2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka (1) ovog članka utvrđuje povjerenstvo, koje rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Članak 4. (Zahtjev za izdavanje odobrenja) (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje osposobljavanja podnosi se Ministarstvu i sadrži: a) naziv, sjedište i djelatnost pravne osobe, b) ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresu prebivališta i potpis ovlaštene osobe u pravnoj osobi, c) spisak vatrenog oružja kojim će se provoditi osposobljavanje. (2) Uz zahtjev iz stavka (1) ovog članka pravna osoba prilaže: a) rješenje o registraciji pravne osobe, b) dokaz o jedinstvenom identifikacijskom broju pravne osobe koja namjerava vršiti osposobljavanje, c) dokaz da su osigurani: strelište, prostorije, oružje za osposobljavanje i nastavna sredstva, sukladno ovom Pravilniku, d) dokaz o stručnoj spremi predavača i instruktora za provođenje osposobljavanja. (3) Kada povjerenstvo iz članka 3. stavak (2) ovog Pravilnika utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti, sačinit će zapisnik da li su ispunjeni prostorni, tehnički, sigurnosni i kadrovski uvjeti, nakon čega ministar donosi rješenje kojim odobrava provođenje osposobljavanja. (4) Za izlazak Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta pravna osoba plaća naknadu sukladno Odluci o visini naknada (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, br. 6/09 i 10/10). (5) Ministar će rješenjem oduzeti odobrenje za provođenje osposobljavanja ukoliko prestane neki od uvjeta iz stavka (1) i (2) ovog članka, koji su propisani za dobivanje odobrenja. Članak 5. (Osposobljavanje) (1) Osposobljavanje u trajanju od 14 nastavni sati se provodi sukladno nastavnom planu i programu u dvije nastavne cjeline. (2) Prvu nastavnu cjelinu, “Zakonska regulativa” u trajanju od 4 nastavna sata provodi osoba koja ima VII stupanj školske spreme ili visoko obrazovanje po bolonjskom sustavu studiranja sa ostvarenih najmanje STRANICA 264 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 240 ECTS bodova, pravne struke. (3) Drugu nastavnu cjelinu, “Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem” u trajanju od 10 nastavnih sati provodi osoba s certifikatom instruktora temeljne obuke za rukovanje vatrenim oružjem. (4) Nastavni plan i program iz stavka (1) ovog članka nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Članak 6. (Zahtjev za osposobljavanje) (1) Zahtjev za osposobljavanje iz članka 5. ovog Pravilnika podnosi se nadležnoj Policijskoj upravi prema mjestu prebivališta nakon što je podnositelj zahtjeva zadovoljio uvjete iz članka 12. Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) (u daljem tekstu: Zakona) čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 1, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (2) Policijska uprava izdaje potvrdu da osoba ispunjava uvjete iz stavka (1) ovog članka, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 2, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (3) Potpisana i ovjerena potvrda i zahtjev predaju se stranci koja ih dostavlja Upravi policije ili drugoj pravnoj osobi na području Županije Zapadnohercegovačke koja vrši osposobljavanje. Članak 7. (Pohađanje obuke) (1) Nakon što Uprava policije ili druga pravna osoba koja ima odobrenje za osposobljavanje zaprimi zahtjev, potvrdu od podnositelja zahtjeva i potvrdu o uplati na odgovarajuću vrstu prihoda na depozitni račun Proračuna Županije Zapadnohercegovačke ili na račun druge pravne osobe dužna je provesti postupak osposobljavanja u roku 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva, na sljedeći način: a) provodi obuku iz prve nastavne cjeline “Zakonska regulativa”, b) nakon provedene obuke iz stavak (1) točke a) ovog članka predavač u roku od pet dana organizira polaganje, c) test se sastoji od 10 pitanja na koje podnositelj zahtjeva odgovara po principu zaokruživanja točnih odgovora, d) nakon završenog polaganja predavač ocjenjuje s ocjenom “položio” podnositelja zahtjeva koji je točno odgovorio 60% testa odnosno “nije položio” kad je točno odgovorio manje od 60% testa, e) za podnositelje zahtjeva koji su položili teorijski dio organizira se osposobljavanje za praktični dio “Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem”, f) nakon provedene obuke praktičnog djela organizira se polaganje, a nakon završenog polaganja instruktor ocjenjuje s ocjenom “položio” odnosno “nije položio”. (2) Ukoliko podnositelj zahtjeva prilikom polaganja praktičnog dijela grubo naruši sigurnost na strelištu na način da okreće cijev u neželjenom pravcu ili dođe do slučajnog opaljenja smatra se da “nije položio” ispit. (3) Podnositelji zahtjeva iz članka 12. stavak (2) Zakona su dužni pristupiti provođenju obuke o osposobljavanju za lovačko oružje. (4) Podnositelj zahtjeva koji ima potvrdu o osposobljenosti pravilnog rukovanja vatrenim oružjem jedne vrste prilikom pohađanja obuke za rukovanje vatrenim oružjem druge vrste pohađa samo praktični dio obuke i pristupa praktičnom djelu provjere znanja za tu vrstu oružja. Članak 8. (Ponovno polaganje ispita) (1) Podnositelj zahtjeva koji nije položio prvu nastavnu cjelinu “Zakonska regulativa” iz članka 7. stavka (1) točke a) ovog Pravilnika upućuje se na ponovno polaganje, najkasnije u roku 15 dana od dana prethodnog polaganja. (2) Podnositelj zahtjeva koji nije položio drugu nastavnu cjelinu iz članka 7. stavak (1) točke e) ovog Pravilnika “Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem” upućuje se na ponovno polaganje, najkasnije u roku 15 dana od dana prethodnog polaganja. Članak 9. (Potvrda o osposobljenosti) (1) Podnositelju zahtjeva koji je uspješno položio obuku izdaje se potvrda o osposobljenosti za pravilnu upotrebu vatrenog oružja, Uprava policije ili druga pravna osoba, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 3, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (2) Nakon što se podnositelju zahtjeva izda potvrda o osposobljenosti istu je dužan sukladno članku 13. Zakona dostaviti u mjesno nadležnu Policijsku upravu koja mu je izdala potvrdu iz članka 6. stavak (2) ovog Pravilnika. Članak 10. (Izuzetak od primjene) (1) Sukladno članku 36. Zakona tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu vatrenog oružja i da poznaju propise o oružju i streljivu su osobe koje jesu ili su bile pripadnici: a) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, b) policije, c) sudske policije, d) straže kazneno-popravnih ustanova, PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 265 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E e) Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, f) drugih državnih tijela kada nose oružje i streljivo prema propisima svojih službi, g) zaštitarskih agencija. (2) Osobe iz stavka (1) ovog članka ne pohađaju obuku o osposobljavanju za pravilnu uporabu vatrenog oružja i umjesto potvrde o osposobljenosti iz članka 9. ovog Pravilnika prilažu odgovarajući dokaz od nadležnog tijela koje ih vodi u evidenciji da jesu ili su bili njihovi pripadnici i da su za vrijeme obnašanja službe držali i nosili oružje. Članak 11. (Evidencije) (1) Evidencije koje su dužne voditi Uprava policije ili druga pravna osoba su: a) Evidencija o pohađanju i polaganju prve nastavne cjeline “Zakonska regulativa” čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 4, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. b) Evidencija o pohađanju i polaganju druge nastavne cjeline “Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem” čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 5, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. c) Evidencija izdanih potvrda o osposobljenosti, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 6, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (2) Policijske uprave su dužne voditi sljedeće evidencije: a) Evidencija zaprimljenih zahtjeva za obuku osposobljavanja, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 7, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. b) Evidencija izdanih potvrda o ispunjavanju općih uvjeta čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 8, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (3) Podatci u evidencijama koji se vode sukladno ovom Pravilniku, čuvaju se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik BiH” broj: 49/06, 76/11 i 89/11). (4) Evidencije iz stavka (1) točke a) i b) ovog članka i stavka (2) točke b) ovog članka su tvrdo ukoričene knjige formata A4 sa 100 numeriranih stranica, koje na naslovnoj strani sadrže naziv evidencije i godine na koje se odnose, a na unutarnjim stranicama sadrže podatke iz priloženih obrazaca i čuvaju se trajno. (5) Evidencije iz stavka (4) ovog članka prije korištenja moraju biti ovjerene pečatom Ministarstva, a odgovorna osoba u pravnoj osobi je nakon proteka svake kalendarske godine dužna zaključiti knjigu za tu godinu i najkasnije u roku deset dana istu donijeti u Ministarstvu na ovjeru. (6) U slučaju prestanka rada pravne osobe dužna je evidencije iz stavka (1) ovog članka dostaviti Ministarstvu. Članak 12. (Troškovi osposobljavanja) (1) Troškove osposobljavanja za pravilnu uporabu vatrenog oružja snosi podnositelj zahtjeva. (2) Visina troškova osposobljavanja utvrđuje se rješenjem kojeg donosi ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Članak 13. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-194/17-6 Ljubuški, 19. lipanj 2017. godine M I N I S T A R Zdravko Boras, v.r STRANICA 266 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E PRILOG NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA GRAĐANA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA ZAKONSKA REGULATIVA-4 SATA NASTAVNE TEME Broj sati 1. OSNOVE ZAKONSKIH ODREDBI ZAKONA O ORUŽJU I STRELJIVU: - temeljne odredbe Zakona o oružju i streljivu - razvrstavanje oružja u kategorije - uvjeti za nabavu oružja i streljiva i izdavanje isprava o oružju - postupanje s oružjem i streljivom - postupak s oružjem u slučaju smrti vlasnika oružja - oduzimanje oružja, streljiva i isprava o oružju u upravnom, kaznenom i prekršajnom postupku - nošenje oružja i streljiva - kaznene odredbe Zakona o oružju i streljivu koje se odnose na građane 2 2. ZAKONSKI UVJETI ZA UPORABU VATRENOG ORUŽJA: - nužna obrana - krajnja nužda - postupak nakon uporabe vatrenog oružja - kažnjive radnje koje nastaju nezakonitom uporabom vatrenog oružja 2 RUKOVANJE I GAĐANJE VATRENIM ORUŽJEM – 10 SATI NASTAVNE TEME Broj sati 1. SIGURNOST PRI RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM - primarne mjere sigurnosti: a) oružjem uvijek postupajte kao da je napunjeno. b) oružje nikada ne usmjeravajte u ono što ne namjeravate gađati. c) ne držite prst na obaraču ako niste spremni za paljbu. d) prije paljbe obvezno provjerite sigurnost okoline cilja. - sekundarne mjere sigurnosti: a) prije gađanja izbjegavajte alkoholna pića b) nikada ne prevozite napunjeno oružje u automobilu c) prilikom gađanja uvijek nosite streljačke naočale i štitnike za uši. - sigurnost pohranjivanja oružja - sigurnosne procedure i postupci s vatrenim oružjem - sigurnost nošenja vatrenog oružja - sigurnost na strelištu 2 PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 267 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 2. KRATKO I DUGO VATRENO ORUŽJE - taktičke i tehničke karakteristike kratkog i dugog vatrenog oružja - glavni dijelovi sigurnosni sustavi - funkcionalne poluge - sustavi okidanja - održavanje vatrenog oružja 2 3. OSNOVNE VJEŠTINE GAĐANJA - hvat i držanje oružja - stavovi za gađanje - ciljanje - okidanje 1 4. PRAKTIČNE VJEŽBE U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM - mjere i radnje pri provjeri stanja napunjenosti oružja - uporaba funkcionalnih i sigurnosnih poluga - rastavljanje i sastavljanje - punjenje i pražnjenje vatrenog oružja 2 5. GAĐANJE KRATKIM VATRENIM ORUŽJEM – pištolj, kalibra 9 mm Para ili revolcer, kalibra .38 special Izvodi se pod sljedećim uvjetima: - pet probnih naboja - minimalno deset naboja za ocjenu - stav stojeći - hvat dvoručni - udaljenost 10 metara - meta veličine 50 x 50 cm kružnog oblika; GAĐANJE DUGIM VATRENIM ORUŽJEM – puška s užlijebljenom cijevi i puška s glatkom cijevi Izvodi se pod sljedećim uvjetima: - pet probnih naboja - minimalno deset naboja za ocjenu - stav ležeći s naslonom za pušku s užlijebljenom cijevi, odnosno stav stojeći za pušku s glatkom cijevi - udaljenost 50 metara za pušku s užlijebljenom cijevi - udaljenost 15 metara za pušku s glatkom cijevi - meta veličine 50 x 50 cm kružnog oblika; 3 STRANICA 268 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 1 Ime (ime oca) i prezime : Datum rođenja: Mjesto i općina rođenja: Adresa prebivališta: JMB: Broj osobne iskaznice: Kontakt telefon: POLICIJSKA UPRAVA___________ Z A H T J E V ZA O S P O S O B LJ A V A NJ E Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te program i način provedbe osposobljavanja ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj:): od dana ___________godine, podnosim zahtjev da mi gore navedeni naslov izda potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. Zakona o oružju i streljivu, kako bih pristupio-la provođenju osposobljavanja za rukovanje vatrenim oružjem u ____________________________________. (naziv i sjedište pravne osobe) Obuci za osposobljavanje za pravilnu uporabu vatrenog oružja pristupamprvi put-DA-NE. Podnositelj zahtjeva _________________ U _______________, dana______________. PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 269 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 2 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA UPRAVA POLICIJE Broj: Dana, Temeljem članka 169. Zakona o upravnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 2/98 i 48/99) i članka 6.stavak (2) Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te program i način provedbe osposobljavanja ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj:) od dana ____________godine, i z d a j e s e : P O T V R D A o ispunjavanju općih uvijeta ______________________________________, rođen-a _____________________________ (ime i prezime, ime oca/majke) (dan, mjesec, godina rođenja) u ________________________________s prebivalištem u ____________________________________. (mjesto rođenja) (mjesto i adresa stanovanja) Naprijed navedeni-a je pristupio-la u ovu Policijsku upravu i podnio-la zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku vatrenog oružja i zahtjev za osposobljavanje. Izvršenim uvidom u zaprimljenu dokumentaciju utvrđeno je da ispunjava uvjete iz članka 12. Zakona o oružju i streljivu (" Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 5/17). Ova potvrda se izdaje u svrhu osposobljavanja rukovanja vatrenim oružjem, te se u druge svrhe ne može koristiti. Prilog: Zahtjev za osposobljavanje Načelnik PU ________________ STRANICA 270 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 3 NAZIV PRAVNE OSOBE ________________________ Broj: Datum, Na temelju članka 169. Zakona o upravnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 2/98 i 48/99) i članka 9. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te program i način provedbe osposobljavanja ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj:) od dana ________godine i z d a j e s e: P O T V R D A o osposobljenosti ______________________________________, rođen-a _____________________________ (ime i prezime, ime oca/majke) (dan, mjesec, godina rođenja) u ____________________________s prebivalištem u ________________________________ po odslušanom (mjesto rođenja) (mjesto i adresa stanovanja) nastavnom planu i programu osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja u trajanju od 14 nastavnih sati, položio-la je dana________________godine ispit o osposobljenosti za pravilnu uporabu ___________vatrenog oružja. ODGOVORNA OSOBA M.P. ______________________ PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 271 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 4 EVIDENCIJE O POHAĐANJU I POLAGANJU PRVE NASTAVNE CJELINE – ZAKONSKA REGULATIVA Redni broj Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva JMB podnositelja zahtjeva Datum podnošenja zahtjeva Datum održavanja obuke Datum polaganja Potpis predavača i ocjena STRANICA 272 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 5 EVIDENCIJE O POHAĐANJU I POLAGANJU DRUGE NASTAVNE CJELINE – RUKOVANJE I GAĐANJE VATRENIM ORUŽJEM Redni broj Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva JMB podnositelja zahtjeva Datum podnošenja zahtjeva Datum održavanja obuke Datum polaganja Potpis predavača i ocjena PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 273 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 6 EVIDENCIJE IZDANIH POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI Redni broj Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva JMB podnositelja zahtjeva Datum polaganja ispita Prve i Druge nastavne cijeline Broj i datum izdavanja potvrde Naziv i sjedište pravne osobe Potpis ovlaštene osobe u pravnoj osobi STRANICA 274 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 7 EVIDENCIJA ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA ZA OBUKU OSPOSOBLJAVANJA Redni broj Datum zaprimanja zahtjeva Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva Datum i mjesto rođenja Naziv i sjedište pravne osobe iz zahtjeva koja će vršiti osposobljavanje Podaci o ranije pohađanim obukama Napomena PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 275 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 8 EVIDENCIJA IZDANIH POTVRDA O ISPUNJAVANJU OPĆIH UVJETA Redni broj Ime (ime oca) i prezime Datum i mjesto rođenja Mjesto prebivališta Broj zahtjeva za osposobljavanje Broj zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja Broj i datum izdavanja potvrde
Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno - privatnog partnerstva ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 03/17 23.03.2017 javno-privatno partnerstvo Godina XXII - Broj 3 ZENICA, ĉetvrtak, 23.03.2017.god. S K U P Š T I N A 45. Na osnovu ĉlana 158. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona –Novi Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona na nastavku 38. sjednice odrţanom dana 13.03.2017. godine, d o n o s i: AUTENTIĈNO TUMAĈENJE odredbe ĉlana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih ţrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 2/16) Ĉlan 1. (Predmet autentiĉnog tumaĉenja) UtvrĊuje se autentiĉno tumaĉenje odredbe ĉlana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih ţrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 2/16 - u daljem tekstu Zakon), a kojom se precizira pravilan smisao navedene odredbe Zakona. Ĉlan 2. (Pravilan smisao odredbe Zakona) Odredba Zakona glasi: „Ĉlan 1. (3) Zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.“ Tumaĉenjem odredbe stava (3) ĉlan 1. Zakona kojom je propisano da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva izvodi se zakljuĉak da je uslov za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena ĉinjenica da je zaposlenica poslodavcu podnijela zahtjev za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, i to u roku od 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva. Ĉlan 3. (Primjena autentiĉnog tumaĉenja) Ovo autentiĉno tumaĉenje se primjenjuje i vaţi od dana primjene odredbe Zakona za koju se daje autentiĉno tumaĉenje i isto će se objaviti u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“. Broj: 01-02-3076/17 PREDSJEDAVAJUĆA Datum, 13.03.2017. godine Z e n i c a Draţenka Subašić, s.r. .............................................................................................. V L A D A 46. Na osnovu ĉlana 16. stav (1) Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – preĉišćeni tekst (Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona broj: 7/10) i ĉlana 11. stav (7) Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 6/16), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 90. sjednici odrţanoj dana 09.03.2017. godine, donosi U R E D B U O IDENTIFIKACIJI, PRIPREMI, UGOVARANJU I PRAĆENJU IMPLEMENTACIJE PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet) Uredbom o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta javno-privatnog partnerstva (u daljem tekstu: Uredba), detaljnije se ureĊuju postupci i Broj 3 – strana 278 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 23.03.2017. odnosi vezani za sprovoĊenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 6/16, u daljem tekstu: Zakon o JPP). Ĉlan 2. (Osnovni pojmovi) (1) Pojedini pojmovi u ovoj Uredbi imaju sljedeća znaĉenja: a) „ekonomski najpovoljnija ponuda“ je ponuda gdje se pored finansijskih razmatraju i ocjenjuju drugi elementi ponude. Javni partner definiše i detaljno razraĊuje potkriterije za ocjenu kao i metodologiju vrednovanja svakog potkriterija, u skladu sa prirodom i svrhom svakog pojedinaĉnog JPP projekta. b) „izlazne specifikacije projekta“ su osnovni element potencijalnog JPP projekta. Definišu se na osnovu analize predmetne javne usluge u okviru minimalno ĉetiri karakteristike (fiziĉka raspoloţivost, priuštivost, prilagodljivost, kvalitet) i kvantitativno i kvalitativno opisuju oĉekivani standard javne usluge; c) „istraţivanje“ podrazumijeva istraţne radove kojima se pribavljaju specifiĉne tehniĉke informacije o odreĊenom prirodnom resursu u zavisnosti od vrste projekta, a koje su neophodne za pripremu studije opravdanosti javno privatnog partnerstva (u daljem tekstu: JPP) predmetnog projekta; d) „katalog projekata JPP“ je zbirni pregled projekata iz srednjoroĉnih i godišnjih planova potencijalnih JPP projekata javnih partnera; e) “komparator troškova javnog sektora” je uporedba sadašnje vrijednosti ukupnih ţivotnih troškova u ugovorenom razdoblju projekta po tradicionalnom (budţetskom) modelu finansiranja u odnosu na istu vrstu troškova provedenog po modelu JPP-a; f) „kratki opis projekta“ predstavlja saţetak osnovne ideje predmetnog JPP projekta, koji priprema javni partner odnosno radno tijelo osnovano od strane javnog partnera i objavljuje na svojoj web stranici u cilju obavještavanja javnosti i trţišta o namjeri pokretanja projekta JPP; g) „procesni konsultant“ je spoljni saradnik kojeg javni partner angaţuje radi osiguravanja struĉne podrške za pravilno provoĊenje procesa identifikacije, pripreme, ugovaranja i/ili praćenja JPP projekta. h) „projektovanje“ je priprema tehniĉke dokumentacije propisane zakonom, u zavisnosti od vrste projekta; i) “sukob interesa” predstavlja situaciju u kojoj fiziĉko ili pravno lice angaţovano kao konsultant u bilo kojoj fazi pripreme i implementacije JPP projekta ostvaruje i/ili će ostvariti materijalnu i/ili nematerijalnu korist od zaintersovanog ponuĊaĉa odnosno budućeg privatnog partnera, a što moţe imati uticaja na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju njegove funkcije u radnom tijelu javnog partnera. (2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju znaĉenja utvrĊena Zakonom o JPP. DIO DRUGI – IDENTIFIKACIJA I PRIPREMA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA Ĉlan 3. (Kriteriji za odabir potencijalnog projekta JPP) Projekat koji se moţe uvrstiti u srednjoroĉni i godišnji plan potencijalnih JPP projekata, minimalno ispunjava sljedeće kriterije: a) javna usluga, koja je predmet potencijalnog JPP projekta, je u nadleţnosti javnog partnera koji priprema srednjoroĉni i godišnji plan potencijalnih JPP projekata; b) unaprijeĊenje javne usluge, koje je svrha potencijalnog JPP projekta, planirano je vaţećom strateško-planskom dokumentacijom javnog partnera. Ĉlan 4. (Srednjoroĉni plan potencijalnih JPP projekata) (1) Javni partner utvrĊuje prijedlog srednjoroĉnog plana potencijalnih JPP projekata i dostavlja ga nadleţnom organu na usvajanje. (2) Nadleţni organ javnog partnera usvaja srednjoroĉni plan potencijalnih JPP projekata. (3) Srednjoroĉni plan potencijalnih JPP projekata izraĊuje se na obrascu propisanom u Aneksu 1 ove Uredbe. (4) Uz obrazac iz stava (3) ovog ĉlana, za svaki pojedinaĉni potencijalni JPP projekat, prilaţe se nacrt Kratkog opisa projekta iz Aneksa 3 ove Uredbe. ĉetvrtak, 23.03.2017. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 279 Ĉlan 5. (Godišnji plan potencijalnih JPP projekata) (1) Javni partner utvrĊuje prijedlog godišnjeg plana potencijalnih JPP projekata i dostavlja ga nadleţnom organu na usvajanje. (2) Nadleţni organ javnog partnera usvaja godišnji plan potencijalnih JPP projekata. (3) Godišnji plan potencijalnih JPP projekata izraĊuje se na obrascu propisanom u Aneksu 2 ove Uredbe. (4) Uz obrazac iz stava (3) ovog ĉlana, za svaki pojedinaĉni potencijalni JPP projekat, prilaţe se nacrt Kratkog opisa projekta iz Aneksa 3 ove Uredbe i izvod iz budţeta za tekuću godinu u kojem su na odgovarajućim budţetskim pozicijama planirana sredstva za aktivnosti vezane za pripremu projekta JPP (na primjer, izrada potrebne projektne dokumentacije i/ili studije opravdanosti i/ili naknada za konsultante i/ili naknade za ĉlanove radnog tijela i/ili specijalistiĉke obuke/mentorstvo za ĉlanove radnog tijela i izdatke za materijal i usluge radnog tijela kao što su prevod dokumentacije, informisanja, i sl.). Ĉlan 6. (Uĉešće privatnog partnera u pripremi prijedloga projekta) (1) Zaintersovani privatni partner upućuje pisani zahtjev javnom partneru za pripremu dijela prijedloga odreĊenog projekta JPP u skladu sa ĉlanom 18. Zakona. (2) U pisanom zahtjevu privatni partner izraţava spremnost za izradu dijela idejnog projekta i studije opravdanosti, predlaţe rokove i naĉin izrade i dostavlja ovjerenu izjavu o finansijskoj sposobnosti za realizaciju. (3) Javni partner donosi odluku o podnesenom zahtjevu u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. (4) Nakon donošenja odluke javnog partnera o prihvatanju podnesenog zahtjeva, javni partner zapoĉinje pregovore sa zainteresovanim privatnim partnerom. (5) Odluka o prihvatanju podnesenog zahtjeva ne obavezuje javnog partnera za zakljuĉenje ugovora iz ĉlana 18. stav (3) Zakona. Ĉlan 7. (Katalog projekata JPP) (1) Ministarstvo za privredu izraĊuje Katalog projekata JPP. (2) Katalog projekata JPP izraĊuje se na osnovu planova javnih partnera iz ĉlana 4. i ĉlana 5. ove Uredbe. Ĉlan 8. (Redoslijed radnji pripreme i ugovaranja JPP projekta) (1) Postupak pripreme i ugovaranja JPP projekta odvija se u ĉetiri osnovne faze utvrĊene u ĉlanu 10. Zakona o JPP. (2) Javni partner u saradnji sa radnim tijelom redovno, po završetku svake faze, izvještava javnost o toku pripreme JPP projekta. DIO TREĆI – RADNO TIJELO JAVNOG PARTNERA Ĉlan 9. (Postupak i kriteriji za izbor ĉlanova radnog tijela) (1) Javni partner priprema prijedlog odluke o imenovanju radnog tijela. (2) Radno tijelo se sastoji od 5 ili 7 ĉlanova i njegovim radom koordinira ĉlan koji obavlja rukovodne poslove kod javnog partnera. (3) Ostali ĉlanovi se imenuju u zavisnosti od vrste i sloţenosti svakog pojedinaĉnog projekta i mogu predstavljati druge javne institucije i/ili organe uprave i/ili javna preduzeća ĉija je podrška neophodna za nesmetanu pripremu i implementaciju predmetnog projekta. (4) Profil i struka osoba uslovljen je vrstom i sloţenosti svakog pojedinaĉnog projekta. U sastav radnog tijela minimalno su ukljuĉene osobe pravne, ekonomske i tehniĉke struke, u zavisnosti od vrste projekta. (5) Za posebni model projekta JPP iz ĉlana 8. taĉka b) Zakona o JPP, na zahtjev javnog partnera, ministarstvo u ĉijoj je nadleţnosti dodjeljivanje koncesije za predmenti JPP projekat predlaţe jednog ĉlana u radno tijelo. (6) Javni partner moţe, po potrebi, da mijenja i/ili dopunjava sastav radnog tijela za provoĊenje razliĉitih faza postupka pripreme i ugovaranja JPP projekta. Ĉlan 10. (Prava i obaveze ĉlanova radnog tijela) (1) Prava i obaveze ĉlanova radnog tijela utvrĊuju se odlukom o imenovanju. Broj 3 – strana 280 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 23.03.2017. (2) Sastavni dio odluke je projektni zadatak, kojim se definišu minimalne obaveze i zadaci radnog tijela (donošenje Poslovnika o radu radnog tijela, izrada dinamiĉkog plana iz ĉlana 14. Zakona, dopuna i izrada finalnog kratkog opisa projekta iz ĉlana 15. Zakona, izrada tenderske dokumentacije za idejno rješenje odnosno idejni projekat iz ĉlana 16. Zakona, izrada tenderske dokumentacije za izradu studiju opravdanosti iz ĉlana 17. Zakona i tenderske dokumentacije za odabir privatnog partnera iz ĉlana 19. Zakona, priprema nacrt ugovora o JPP iz ĉlana 21. Zakona), utvrĊuju krajnji rokovi za realizaciju aktivnosti, i drugi potrebni elementi. (3) Ĉlanovima radnog tijela pripada naknada o ĉemu javni partner donosi posebnu odluku u skladu sa vaţećim propisima i raspoloţivim sredstvima. (4) Javni partner duţan je, u koordinaciji sa Ministarstvom za privredu, osigurati radnom tijelu pristup adekvatnim specijalistiĉkim znanjima i vještinama iz oblasti javnoprivatnog partnerstva, institucionalno ili kroz angaţman konsultanta. Ĉlan 11. (Postupak i kriteriji za izbor konsultanta) (1) Javni partner moţe angaţovati jednog ili više konsultanata za podršku cjelokupnog procesa JPP (procesni JPP konsultant) i/ili konsultanta pravne, ekonomske ili tehniĉke struke za bilo koju fazu JPP projekta (identifikaciju, pripremu, ugovaranje, provedbu i nadzor projekata JPP). (2) Javni partner provodi postupak izbora kvalifikovanog konsultanta (fiziĉko ili pravno lice) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 39/14). (3) Dokumentacija za izbor konsultanta obavezno sadrţava projektni zadatak za traţene konsultantske usluge i kriterije. (4) Obavezni kvalifikacioni kriteriji za izbor konsultanta iz stava (1) ovog ĉlana su: a) za fiziĉka lica: VII stepen struĉne spreme odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili tećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja odgovarajućeg smjera, minimalno 5 godina relevantog iskustva, i minimalno 3 pozitivne preporuke od ranijih poslodavaca i/ili klijenata (pismene i/ili usmene); b) za pravna lica: registracija odgovarajuće djelatnosti, minimalno 3 angaţovana lica koja ispunjavaju kriterije iz taĉke a) ovog ĉlana i minimalno jedna potvrda o uredno izvršenom ugovoru (po mogućnosti da je ugovor relevantan za JPP); (5) Obavezni tehniĉko-finansijski kriteriji za izbor konsultanta su: a) razumijevanje projektnog zadatka (na maksimalno jednoj A4 stranici); b) finansijska ponuda (bruto iznos dnevnice i troškovi); c) ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa iz ĉlana 2. stav (1) taĉka i) ove Uredbe. (6) Javni partner zadrţava pravo provjere svih elemenata ponude. (7) Sredstva za angaţovanje konsultanata se obezbjeĊuju u budţetu javnog partnera i obraĉunavaju se kao dio javne investicije u JPP projekat. (8) Javni partner sa izabranim konsultantom zakljuĉuje odgovarajući ugovor, kojim se definišu meĊusobna prava i obaveze. Projektni zadatak iz stava (3) ovog ĉlana je sastavni dio ugovora. Ĉlan 12. (Dinamiĉki plan rada) (1) Radno tijelo samostalno priprema detaljan dinamiĉki plan rada radi olakšanog provoĊenja i praćenja aktivnosti u skladu sa oĉekivanim rezultatima postavljenim u projektnom zadatku za radno tijelo i odluci o osnivanju radnog tijela. (2) Dinamiĉki plan rada se priprema u skladu sa obrascem dinamiĉkog plana rada iz Aneksa 4 ove Uredbe. DIO ĈETVRTI – STUDIJA OPRAVDANOSTI JPP PROJEKTA I JAVNI POZIV ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA Ĉlan 13. (Minimalni sadrţaj studije opravdanosti) (1) Javni partner priprema studiju opravdanosti samostalno ili uz pomoć konsultanta, u zavisnosti od raspoloţivih kapaciteta javnog partnera. (2) Studija opravdanosti za JPP projekat minimalno sadrţi: a) rezime (ukupna vrijednost projekta, preporuĉeni model, tablica raspodjela rizika); b) uvod (kratak opis projekta sa izlaznim specifikacijama i pregled metodologije izrade studije); ĉetvrtak, 23.03.2017. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 281 c) analiza 1) analiza sposobnosti plaćanja/preuzimanja dugoroĉnih obaveza javnog sektora; 2) finansijsko-ekonomska analiza i utvrĊivanje finansijsko-ekonomskih indikatora uĉinka; 3) identifikacija i analiza rizika sa tablicom predloţene raspodjele rizika izmeĊu javnog i privatnog partnera; 4) analiza alternativnih pristupa i izlaznih rješenja; 5) analiza vrijednosti za novac (komparator troškova javnog sektora); d) zakljuĉak o opravdanosti investicije i prijedlog modela za implementaciju projekta; e) pregled korištene literature. (3) Analiza rizika iz stava (1) taĉka c) alineja 3) ovog ĉlana obuhvata sljedeće oblasti rizika: a) rizici vezani uz proces pokretanja projekta (rizik definicije i specifikacije projektnog cilja, standarda usluge i projektnog menadţmenta); b) rizici vezani uz proces izgradnje (rizik projektiranja, rizik troškova izgradnje, rizik završetka izgradnje); c) rizici vezani uz proces odrţavanja i zamjene (tehnološki rizik, rizik nabavke sirovina, rizik operativnih troškova sa upravljaĉkom komponentom); d) rizici vezani uz ostvarivanje prihoda (rizik potraţnje, rizik cijena); e) rizici vezani uz izvore finansiranja projekta (finansijski rizik koji se odnosi na fiksne i varijabilne troškove, rizik kamatne stope, valutni rizik); f) ostali rizici (pravni rizik, politiĉki rizik, ekološki rizik, viša sila i sl.). (4) Studija opravdanosti za JPP projekat moţe sadrţavati i druge elemente, u zavisnosti od vrste projekta i/ili specifiĉnih karakteristika. Ĉlan 14. (Javni poziv za izbor privatnog partnera) (1) Javni partner, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP, objavljuje javni poziv za izbor privatnog partnera. (2) Javni poziv minimalno sadrţi: a) predmet javnog poziva; b) rezime studije opravdanosti sa kratkim opisom projekta sa izlaznim specifikacijama; c) kvalifikacijski kriteriji (liĉna i profesionalna sposobnost); d) ekonomski (kvalitativni aspekt ponude) i finansijski kriteriji; e) naĉin ocjenjivanja ponuda sa tablicom vrednovanja ekonomskih i finansijskih kriterija i potkriterija; f) upute za dostavljanje ponude (naĉin, rokovi, kontakt osoba, itd.); g) druge relevantne informacije. (3) Javni poziv se objavljuje na naĉin koji će osigurati maksimalnu distribuciju informacije do potencijalnih privatnih partnera, a minimalno na web stranici javnog partnera, na web stranici Kantona, i u dva dnevna lista koji su dostupni na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. (4) Javni partner duţan je objaviti skraćenu verziju javnog poziva, prevedenu minimalno na engleski jezik, u sluţbenom glasniku Europske Unije (Official Journal of the European Union) i/ili na web stranici barem jedne institucije, agencije, mreţe ili organizacije koja moţe informaciju distribuirati do potencijalnih privatnih partnera iz inostranstva. (5) Javni partner je, u svim postupcima vezanim za JPP, duţan poštovati Odluku o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg koji se primjenjuje u postupku javnih nabavki (Sluţbeni glasnik BiH br. 83/16). Ĉlan 15. (Kvalifikacijski kriteriji za izbor privatnog partnera) (1) Za osnovni model JPP, koji se utvrĊuje studijom opravdanosti, privatni partner minimalno mora ispunjavati uslove za dodjelu prava graĊenja, u skladu sa propisima iz oblasti stvarnih prava. (2) Naknada za pravo graĊenja iz ĉlana 6. taĉka d) Zakona o JPP obraĉunava se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sluţbene novine FBiH“ broj: 17/14), a prenos prava graĊenja bez plaćanja naknade na izabranog privatnog partnera predstavlja udio javnog partnera u obraĉunu prilikom izrade studije opravdanosti; (3) Za posebni model JPP, koji se utvrĊuje studijom opravdanosti, privatni partner minimalno mora Broj 3 – strana 282 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 23.03.2017. ispunjavati uslove za dodjelu koncesije, u skladu sa propisima iz oblasti koncesija. (4) Koncesija, koja je neophodna za realizaciju JPP projekta po posebnom modelu, dodjeljuje se izabranom privatnom partneru, a koncesiona naknada se moţe obraĉunati kao udio javnog partnera prilikom izrade studije opravdanosti; (5) Ostali kvalifikacijski kriteriji (liĉna i profesionalna sposobnosti) privatnog partnera propisuju se javnim pozivom u zavisnosti od karakteristika projekta JPP. Ĉlan 16. (Kriterij za izbor privatnog partnera) Kriterij za izbor privatnog partnera je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ĉlan 17. (Evaluacija ponuda) (1) Radno tijelo vrši otvaranje i evaluaciju dostavljenih ponuda, saĉinjava zapisnik i većinom glasova predlaţe javnom partneru odluku o izboru ili odluku o poništenju. (2) Javni partner moţe, na zahtjev radnog tijela, angaţovati jednog ili više konsultanata sa specifiĉnim tehniĉkim ili specijaliziranim znanjima i vještinama za svrhu provoĊenja evaluacije ukoliko ta znanja i vještine nisu dostupne unutar radnog tijela. Konsultanti daju mišljenje o dostavljenim ponudama iz podruĉja svoje ekspertize i ne glasaju o izboru ponude. (3) Radno tijelo većinom glasova utvrĊuje rang listu dostavljenih ponuda, saĉinjava izvještaj o provedenom postupku i dostavlja javnom partneru prijedlog Odluke o izboru privatnog partnera ili Odluke o poništenju postupka, najkasnije 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda. Ĉlan 18. (Poništenje postupka) Razlozi za poništenje postupka: a) nije dostavljena nijedna ponuda u odreĊenom krajnjem roku, ili b) nijedna od primljenih ponuda ne ispunjava uslove iz javnog poziva. Ĉlan 19. (Odluka o izboru i Odluka o poništenju) (1) Javni partner donosi odluku o izboru privatnog partnera ili odluku o poništenju postupka u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda. (2) Javni partner odluku o izboru privatnog partnera ili odluku o poništenju postupka dostavlja svim ponuĊaĉima i Ministarstvu za privredu u roku od 7 dana od dana donošenja sa uputom o pravnom lijeku. DIO PETI – UGOVARANJE I PRAĆENJE PROJEKTA JPP Ĉlan 20. (Dodatni sadrţaj ugovora o JPP) (1) Dodatni sadrţaj ugovora o JPP predstavljaju relevantni ugovori, sporazumi i standardi, i utvrĊuje se u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i sektorskim propisima u zavisnosti od svrhe, predmeta i cilja ugovora o JPP. (2) Dodatni sadrţaj ugovora o JPP moţe da sadrţi standarde prostora i usluga, projekciju ukupnih ţivotnih troškova, mehanizme plaćanja, ugovor o finansijskim sporazumima sa izvorom finansiranja, ugovor o zasnivanju prava graĊenja i/ili davanju koncesije, ugovor odnosno ugovore o pravima i obavezama izmeĊu dva ili više javnih tijela ukljuĉenih u predmetni JPP projekat, i sl. Ĉlan 21. (Registrovanje ugovora JPP) (1) Javni partner duţan je registrovati ugovor o JPP kod Ministarstva za privredu. (2) Naĉin registracije i voĊenje registra ugovora o javnoprivatnom partnerstvu bliţe se ureĊuje Pravilnikom o uspostavljanju i voĊenju registra ugovora o javnoprivatnom partnerstvu. Ĉlan 22. (Nadzor i izvještavanje o provoĊenju ugovora JPP) (1) Javni partner duţan je osigurati neophodne ljudske i finansijske resurse potrebne za provoĊenje nadzora i izvještavanje o ugovoru JPP. (2) Elementi provoĊenja nadzora i izvještavanja (naĉin, dinamika, obim, i sl.) definišu se ugovorom JPP za svaki pojedinaĉni projekat. (3) Resursi iz stava (1) ovog ĉlana ne mogu se smatrati dijelom ukupne finansijske konstrukcije predmetnog JPP projekta i obezbjeĊuju se iz redovnih budţetskih sredstava za funkcionisanje javne administracije. ĉetvrtak, 23.03.2017. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 283 DIO ŠESTI – ZAVRŠNE ODREDBE
Pravilnik o refundaciji naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 02/17 14.02.2017 SN HNK 05/20 refundacija ,spriječenost za rad,rad
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 21/17 06.01.2017 SN KS 29/19, SN KS 42/16, SN KS 30/16, SN KS 17/16 mala privreda Ministarstvo privrede Na osnovu ~lana 13. Zakona o poticaju razvojamale privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA U PROVO\ENJU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE ^lan 1. (Izmjena ~lana 2. Pravilnika) U Pravilniku o postupcima u provo|enju Programa razvoja male privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 17/16, 30/16 i 42/16), ~lan 2. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Na osnovu Programa iz ~lana 1. ovog Pravilnika, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) sa~injava Godi{nji plan provo|enja Programa, kojeg usvaja Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada). U cilju realizacije Godi{njeg plana provo|enja Programa, Ministar privrede Kantona Sarajevo donosi Odluku o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" (u daljem tekstu: Odluka)." ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 07-04-02-28071-20/15 25. maja 2017. godine Sarajevo Ministar Dr. Muharem [abi}, s. r. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Na osnovu ~lana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), ~lana 17. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Pre~i{}eni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17) i ~lana 12. Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udru`enja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Bud`eta Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 3/12 - Ispravka, 37/13, 16/14 i 6/17), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NOV^ANIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I UDRU@ENJIMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 4.) U Pravilniku o postupku po javnom pozivu za dodjelu nov~anih sredstava neprofitnim organizacijama i udru`enjima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 9/17), ~lan 4. mijenja se i glasi: "^lan 4. (Kriteriji za raspodjelu sredstava) (1) Raspodjela sredstava se vr{i po op{tim i posebnim kriterijima koji su propisani Uredbom. (2) Pored kriterija iz stava (1) ovog ~lana, raspodjela sredstava se vr{i i po Kriterijima za bodovanje i dodjelu sredstava za projekte, programe i aktivnosti po javnom pozivu za dodjelu nov~anih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama i udru`enjima koji se finansiraju/sufinansiraju od strane Ministarstva kao nosioca bud`etskih sredstava, za teku}u godinu. (3) Kriterije iz stava (2) ovog ~lana propisuje Komisija za provo|enje javnog poziva (u daljem tekstu: Komisija) i to posebno za svaki javni poziv u teku}oj godini." ^lan 2. (Izmjena ~lana 9.) (1) Naziv ~lana 9. mijenja se i glasi: " (Sastav i poslovi Komisije)". (2) U stavu (1) rije~i: "za provo|enje javnog poziva (u daljem tekstu: Komisija)", bri{u se. ^lan 3. (Izmjena ~lana 11.) U ~lanu 11. u stavu (1) rije~: "osam" zamjenjuje se brojem "15". ^lan 14. mijenja se i glasi: "^lan 14. (Prigovor) (1) Neprofitne organizacije i udru`enja imaju pravo podno{enja prigovora Ministrici na odluku Komisije o dodjeli sredstava i visini sredstava, kao i na odluku Komisije o odbacivanju i odbijanju zahtjeva, u roku od tri dana od dana prijema odluke. (2) Prigovor ne odla`e izvr{enje odluke". ^lan 5. (Stupanje na snagu Pravilnika) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 13-02/1-02-5860-1/17 22. maja 2017. godine Sarajevo Ministrica Amela Dautbegovi}, s. r. Na osnovu ~lana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 2. stav (2) Uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/17), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, na prijedlog Koordinacionog tijela za rad javnih kuhinja, donosi PRAVILNIK O NORMATIVU NAMIRNICA ZA JEDAN TOPLI OBROK ^lan 1. (Osnovna odredba) Ovim Pravilnikom utvr|uje se normativ namirnica za jedan topli obrok i alternativna podjela suhog obroka. ^lan 2. (Definicija toplog obroka) Toplim obrokom se smatra jedan obrok kuhane hrane dnevno po korisniku pripremljen u javnoj kuhinji Kantona Sarajevo, u skladu sa normativom namirnica za jedan obrok. ^lan 3. (Normativ namirnica) (1) Na prijedlog Koordinacionog tijela za rad javnih kuhinja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvr|uje normativ namirnica za jedan obrok kuhane hrane, kako slijedi: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 1. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 21 – Strana 69
Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 12/16 23.12.2016 SN HNK 11/16, SN HNK 07/12, SN HNK 06/11, SN HNK 04/10 zdravstveno osiguranje,hnk,doprinosi O D L U K U O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICA, STOPA I NAČINU OBRAČUNA I UPLATDOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKONERETVANSKOG KANTONA Član 1. U Odluci o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 4/10, 6/11 i 7/12), te u Odluci Skupštine HNK broj: 02-01-XXI- 321/16 od 08.11.2016. godine, u članu 12. stav (1) tačka 2. alineja 1. riječi „nezaposlene osobe 2,5 %“, zamjenjuju se riječima: „nezaposlene osobe 2%“. Član 2. U članu 12. stav (1) tačke 2., alineja 2. se briše. Član 3. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Hercegovačkoneretvanskog kantona“.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 11/16 21.12.2016 SN HNK 12/16, SN HNK 07/12, SN HNK 06/11, SN HNK 04/10 zdravstveno osiguranje,doprinosi O D L U K U O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICA, STOPA I NAČINU OBRAČUNA I UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Član 1. U članu 12. stav (1) tačka 2. alineja 1. riječi: „nezaposlene osobe 2%“ zamjenjuju se riječima: „nezaposlene osobe 2,5%“. Član 2. U članu 12. stav (1) tačka 2. iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi: „za svakog člana porodice nezaposlene osobe, koja nije osigurana po drugom osnovu, a starija je od 18 godina, mjesečno u paušalnom iznosu od 3,00 KM“. Član 3. U članu 12. stav (1) iza tačke 10. dodaje se nova tačka 11. koja glasi: „Redovni studenti preko 26 godina, koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršene 30-te godine života“. Član 4. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će posebnim propisom utvrditi uslove i način uvođenja u sistem zdravstvenog osiguranja zdravstveno neosiguranih vjerskih službenika. Član 5.
Pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu kapitalnih ulaganja TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 12/16 04.11.2016 ulaganja,novčana podrška Broj 12 - Strana 1072 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 04.11.2016. god. r.b. Vrsta voća Minimalni broj sadnica po ha 1. Jabuka 1.650 2. Kruška 1.250 3. Šljiva 830 (2) Uz zahtjev za isplatu podrške korisnik pored dokaza iz člana 4. ovog pravilnika općinskoj službi dostavlja, u originalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju: a) zapisnik Poljoprivrednog zavoda o ustanovljenoj površini nasada i broju sadnica, b) za domaći sadni materijal: kopiju Uvjerenja o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti sorte i podloge, koju je proizvođaču sadnog materijala izdala ovlaštena ustanova u skladu sa članom 44. stav 4. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 55/01) na obrascu broj 7. koji je propisan Pravilnikom o stručnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 25/04); kopija Uvjerenja mora biti ovjerena od strane proizvođača sadnog materijala; (navesti ime i prezime kupca, vrstu i količinu sadnica), c) za uvezeni sadni materijal: kopiju Uvjerenja o kvalitetu uvezenog sadnog materijala, izdatog od nadležne ustanove u skladu sa članom 52. stav 3. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 55/01), (navesti ime i prezime kupca, vrstu i količinu sadnica), d) kopiju Svjedodžbe o zdravstvenom stanju sadnog materijala, u skladu sa Pravilnikom o obaveznom zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja („Službeni glasnik R BiH“ broj: 2/92 i 13/94) koju je izdala ovlaštena ustanova, ovjerenu od strane proizvođača sadnog materijala, e) dokaz o kupljenim sadnicama, f) potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta, sa preporukom za poduzimanje odgovarajućih agropedoloških mjera, koju je izdala ovlaštena institucija, g) ovjerenu izjavu korisnika da će u toku eksploatacije nasada krošnjastog voća primjenjivati agrotehničke mjere. (2) K orisnik putem općinske službe podnosi zahtjev Poljoprivrednom zavodu za izlazak na teren radi utvrđivanja poljoprivredne proizvodnje najkasnije 5 dana od dana zasnivanja nasada krošnjastog voća, a najkasnije do 15.10. tekuće godine. (3) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja općinskoj službi najkasnije do 30.10. tekuće godine. (5) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 15.11. tekuće godine.’’ Član 3. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u ‘’Službenim novinama Tuzlanskog kantona’’. B o s n a i H e r c e g o v i n a MINISTar - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I K A N T O N Abdulah Zukić, Ministarstvo poljoprivrede, dipl.oecc., v.r. šumarstva i vodoprivrede Broj: 04/1-14-023033-3/16 Tuzla, 05.10.2016. godine 901 Na osnovu člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’’, broj: 35/05 ) i člana 7. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona (‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’, br. 8/14 i 2/16), uz prethodno mišljenje Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 02-02-477-2/16 od 25.10.2016. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAV I L N I K O OSTVARIVANJU NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU KAPITALNIH ULAGANJA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Pravilnikom o ostvarivanju novčanih podrški po modelu kapitalnih ulaganja (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje mora ispunjavati podnosilac zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški, postupak za ostvarivanje novčanih podrški, potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za ostvarivanje novčanih podrški, način isplate novčanih podrški, obaveze koje korisnik novčanih podrški mora ispuniti nakon što budu isplaćena sredstva novčanih podrški i drugo. II. MODEL KAPITALNIH ULAGANJA Član 2. (Novčana podrška po modelu kapitalnih ulaganja) (1) Model kapitalnih ulaganja obuhvata novčane podrške kroz sufinansiranje: a) izgradnje objekata, nabavke mehanizacije i opreme u animalnoj proizvodnji, b) nabavke mehanizacije i opreme u biljnoj proizvodnji, c) izgradnje sistema za navodnjavanje, d) izgradnje i opremanju staklenika i plastenika, e) izgradnje objekata u proizvodnji, pripremi, preradi, čuvanju i plasmanu poljoprivrednih proizvoda (oprema, građevinski objekti, hladnjače, sušare, sortirnice, pakirnice i dr.), f) izgradnje sistema protivgradne zaštite, g) nabavke rasplodne stoke, h) nabavke osnovnog stada. (2) Novčana podrška za kapitalna ulaganja iz stava (1) ovog člana ostvaruje se samo za one investicije propisane Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini (u daljem tekstu: Program). (3) U okviru novčane podrške modela kapitalnih ulaganja, fizička i pravna lica ostvaruju pravo na regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i preradi poljoprivrednih proizvoda, a koja su propisana Programom za tekuću godinu. III. OPĆI USLOVI ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI Član 3. (Opći uslovi za ostvarivanje novčanih podrški) Pravo na novčane podrške imaju pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnici) koji ispunjavaju sljedeće opće uslove: Petak, 04.11.2016. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 12 - Strana 1073 a) da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata, b) da imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), c) da su ostvarili neku od poljoprivrednih proizvodnji, odnosno djelatnosti na području Kantona, d) da su ispunili poreske obaveze, e) da su ispunili obaveze po osnovu ugovora o zakupu ili ugovora o dodijeljenoj koncesiji za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, f) da imaju status komercijalnog gazdinstva, g) da su u nadležnoj općinskoj službi izvršili ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata do 31.03. tekuće godine, h) da ispunjavaju ostale posebno propisane uslove. IV. POSTUPAK OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI Član 4. (Postupak ostvarivanja novčanih podrški) (1) Zahtjev za ostvarivanje novčanih podrški podnosi se nadležnoj općinskoj službi zajedno sa dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom. (2) Općinska služba, u skladu sa Zakonom, zaprima zahtjev, obrađuje, vrši provjeru dokumentacije, donosi rješenje, te na propisanom obrascu sačinjava obračun novčane podrške. (3) Općinska služba rješenja sa obrascima dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. (4) Ministarstvo u roku od 30 dana, od dana dostavljanja rješenja i obrazaca od strane općinske službe, vrši provjeru istih, te ih dostavlja Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) na isplatu. (5) Ukoliko Ministarstvo uoči nepravilnosti u rješenjima i obrascima vraća ih općinskoj službi na ponovni postupak. (6) Na rješenje općinske službe iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. V. POSEBNI USLOVI Član 5. (Sufinansiranje nabavke nove mehanizacije i opreme) (1) Pravo na novčanu podršku za kapitalne investicije iz člana 2. stav (1) , tačke a) i b) ovog Pravilnika ima korisnik koji ispunjava opće i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom i programom i koji nabavi mehanizaciju i opremu u animalnoj i biljnoj proizvodnji propisanu Programom za tekuću godinu. (2) Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, dostavlja općinskoj službi, u originalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju: a) rješenje o ispunjavanju veterinarsko zdravstvenih uslova (za djelatnosti koje se obavljaju u objektima koji moraju ispunjavati veterinarsko zdravstvene uslove u skladu sa Zakonom o veterinarstvu), b) ovjerenu izjavu da su ostvarili neku od poljoprivrednih proizvodnji, odnosno djelatnosti na području Kantona, c) poreznu fakturu i fiskalni račun (za pravna lica), odnosno otpremnicu i fiskalni račun (fizička lica) kao dokaz o nabavci nove mehanizacije i opreme, d) ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu koja podliježe obavezi registracije, e) jedinstvenu carinsku deklaraciju sa pratećom dokumentacijom (za uvezenu mehanizaciju i opremu). (3) K omisija formirana rješenjem od strane općinskog načelnika razmotrit će zahtjeve prispjele do 31. oktobra tekuće godine, zapisnički konstatovati da li korisnici ispunjavaju uslove za novčanu podršku i sačiniti prijedlog za ostvarenje novčane podrške. (4) Općinska služba će na osnovu donešenog rješenja o ostvarivanju novčane podrške zaključiti ugovor sa korisnikom, kojim će se korisnik obavezati da kupljena poljoprivredna mašina i oprema neće biti otuđena u periodu od 3 godina od datuma dobijanja novčane podrške. (5) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 30.11. tekuće godine. Ministarstvo nakon izvršene provjere, rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu finansija. Član 6. (Nabavka rasplodne stoke - steone junice) (1) Pravo na novčanu podršku za kapitalne investicije za nabavku rasplodne stoke-steone junice ima korisnik koji ispunjava opće i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom i Programom i koji nabavi najmanje 15 steonih junica uvezenih u Bosnu i Hercegovinu od strane ovlaštenog uvoznika, a koje služe za dalju reprodukciju. (2) Uz zahtjev za isplatu novčane podrške, korisnik najkasnije do 30. septembra tekuće godine, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, dostavlja općinskoj službi u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju: a) poreznu fakturu i fiskalni račun (za pravna lica), odnosno otpremnicu i fiskalni račun (fizička lica) kao dokaz o nabavci rasplodne stoke-steonih junica, b) jedinstvenu carinsku deklaraciju sa pratećom dokumentacijom za uvezenu rasplodnu stoku-steone junice, c) kopiju pasoša goveda, izdate u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja (dostavlja se neovjerena kopija), d) kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja i svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinje koju nadležna veterinarska organizacija izdaje za sve životinje koje su kupljene – prodate. (3) K omisija formirana rješenjem od strane općinskog načelnika zahtjeve će razmotriti do 31. oktobra tekuće godine, zapisnički konstatovati da li korisnici ispunjavaju uslove za novčanu podršku i sačiniti prijedlog za ostvarenje novčane podrške. (4) Općinska služba će na osnovu donešenog rješenja o ostvarivanju novčane podrške zaključiti ugovor sa korisnikom, kojim će se korisnik obavezati da kupljene junice neće biti otuđena u periodu od 3 godina od datuma dobijanja novčane podrške. (5) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 30.11. tekuće godine. Ministarstvo, nakon izvršene provjere, rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu finansija. Član 7. (Izgradnja sistema protugradne zaštite) (1) Pravo na novčanu podršku za kapitalne investicije za izgradnju sistema protugradne zaštite ima korisnik koji ispunjava opće i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom i Programom i koji izvrši ulaganja za izgradnju sistema protugradne zaštite propisane Programom za tekuću godinu. Broj 12 - Strana 1074 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 04.11.2016. god. (2) Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik najkasnije do 30. septembra tekuće godine, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, dostavlja općinskoj službi u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju: a) poreznu fakturu i fiskalni račun (za pravna lica), odnosno otpremnicu i fiskalni račun (fizička lica) kao dokaz o nabavci mreža, stubova i žica za podizanje protugradnih mreža, b) jedinstvenu carinsku deklaraciju sa pratećom dokumentacijom za uvezene mreže, stubove i žice, (3) Komisija formirana rješenjem od strane općinskog načelnika zahtjeve će razmotriti do 31. oktobra tekuće godine, te izaći na teren i kod podnosioca zahtjeva konstatovati da li ispunjavaju uslove za novčanu podršku i sačiniti prijedlog za ostvarenje novčane podrške. (4) Općinska služba će na osnovu donešenog rješenja o ostvarivanju novčane podrške zaključiti ugovor sa korisnikom, kojim će se korisnik obavezati da kupljena oprema neće biti otuđena u periodu od 3 godina od datuma dobijanja novčane podrške. (5) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 30.11. tekuće godine. Ministarstvo, nakon izvršene provjere, rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu finansija. Član 8. (Izgradnja sistema za navodnjavanje) (1) Pravo na novčanu podršku za kapitalne investicije za izgradnju sistema za navodnjavanje iz člana 2., stav (1), tačka c) ovog Pravilnika ima korisnik koji ispunjava opće i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom i Programom. (2) Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, dostavlja općinskoj službi u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju: a) poreznu fakturu i fiskalni račun (za pravna lica) odnosno otpremnicu i fiskalni račun (fizička lica) kao dokaz o izvršenoj nabavci opreme i usluga za izgradnju bunara za navodnjavanje, b) vodnu saglasnost kojom je korisniku odobreno zahvatanje vodnog resursa koji koristi za navodnjavanje, c) zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem se gradi sistem za navodnjavanje, d) saglasnost za investiciona ulaganja izdatu od Ministarstva, za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu. (3) Komisija formirana rješenjem općinskog načelnika razmotrit će zahtjeve prispjele do 31. oktobra tekuće godine, zapisnički konstatovati da li korisnik ispunjava uslove za novčanu podršku i sačiniti prijedlog za ostvarenje novčane podrške. (4) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu najkasnije do 30.11. tekuće godine. Ministarstvo, nakon izvršene provjere, rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu finansija. Član 9. (Regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i preradi poljoprivrednih proizvoda) (1) Pravo na novčanu podršku za regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i preradi poljoprivrednih proizvoda imaju korisnici kojim je odobren kredit za navedene svrhe. (2) Pravo na novčanu podršku za regresiranje kamata na kredite iz stava (1) ovog člana ima fizičko lice kome je odobren kredit do 50.000,00 KM. (3) K orisnik koji podnese zahtjev za novčanu podršku za regresiranje kamata na kredit preko 300.000,00 KM dužan je pribaviti saglasnost Ministarstva. (4) Visina ugovorene kamate na kredit ne može biti veća od 10% na godišnjem nivou. (5) K orisnik plaća do 2% i od 8,5% do 10% ugovorene kamate, a razliku od 2% do 8,5% ugovorene kamate na godišnjem nivou plaća Ministarstvo. (6) K orisnik podnosi zahtjev općinskoj službi jednom godišnje, najkasnije do 02. novembra tekuće godine, uz koji, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavlja sljedeću dokumentaciju: a) podaci: JMBG / Identifikacijski broj, naziv i sjedište banke, broj žiro-računa korisnika otvoren kod banke koja je odobrila kredit, kratak opis projekta, b) ovjerenu kopiju zaključenog ugovora sa bankom o odobravanju kredita, c) bankovno uvjerenje sa tačnim iznosom kamate za navedeni period, odnosno plan otplate kredita – anuitetni plan ovjeren od strane banke, a za revolving kredite uvjerenje o kamatama za tekuću godinu ovjeren od strane banke na dan podnošenja zahtjeva, d) potvrda banke o namjeni kredita, e) ovjerenu izjavu da su kreditna sredstva namjenski utrošena, f) saglasnost Ministarstva. (7) Obračun će se vršiti na osnovu plana otplate kredita na obrascu D1 za novembar i decembar prethodne godine korisnicima kojima kamata nije regresirana u prethodnoj godini i za tekuću godinu. (8) Općinska služba rješenja sa kopijom anuitetnog plana za posmatrani period dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 04. decembra tekuće godine. Ministarstvo nakon izvršene provjere rješenja, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavlja Ministarstvu finansija. VI. NADZOR Član 10. (Nadzor) Upravni nadzor nad provedbom ovog Pravilnika vršit će Ministarstvo, a inspekcijski nadzor obavlja Kantonalna poljoprivredna inspekcija u okviru svoje nadležnosti. VII. ZAVRŠNE ODREDBE Član 11. (Dostavljanje rješenja nakon propisanog roka) (1) Ukoliko općinska služba dostavi rješenja i obrasce nakon isteka rokova propisanih ovim Pravilnikom, Ministarstvo će vršiti provjeru istih i dostaviti Ministarstvu finansija na isplatu samo ukoliko su isti doneseni na osnovu blagovremeno podnešenih zahtjeva korisnika, a rješenja iz opravdanih razloga nisu mogla biti donesena u propisanom roku. (2) Općinska služba će obrazloženje razloga kašnjenja dostaviti uz rješenja. Član 12. (Dostavljanje podataka) Općinska služba će Ministarstvu od 15. do 20.10. tekuće godine dostaviti podatke o broju podnesenih zahtjeva sa procjenjenim iznosom sredstava potrebnih za realizaciju novčane podrške. Petak, 04.11.2016. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 12 - Strana 1075 Član 13. (Stupanje na snagu) (1) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona’’. (2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu kapitalnih ulaganja (‘’Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 11/14, 14/15 i 1/16). B o s n a i H e r c e g o v i n a MINISTar - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I K A N T O N Abdulah Zukić, Ministarstvo poljoprivrede, dipl.oecc., v.r. šumarstva i vodoprivrede Broj: 04/1-14-023033-4/16 Tuzla, 05.10.2016. godine
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 07/16 03.11.2016 građevina,tehnički pregled NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3. studenoga 2016. Str. 579 - Broj 7 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE *** Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o notarima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02), Ministrica pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije objavljuje: RJEŠENJE o imenovanju notara sa službenim sjedištem u Hercegbosanskoj županiji - općina Tomislavgrad Članak 1. Predrag (Stojana) Kelava, dipl. iur. iz Tomislavgrada, imenovan je za notara sa službenim sjedištem u Hercegbosanskoj županiji - općina Tomislavgrad. Članak 2. Imenovani notar iz članka 1. ovog Rješenja, kao notar sa službenim sjedištem u Tomislavgradu, obavljanje notarske službe vrši za područja općina Tomislavgrad i Kupres. Članak 3. Objava imenovanja notara iz članka 1. ovog Rješenja vrši se u “Narodnim novinama Hercegbosanske županije” i u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska Županija Ministarstvo pravosuđa i uprave Broj: 04-01-05-36/16 Livno, 19. srpnja 2016. godine Ministrica Mirjana Stojsavljević-Petraković v.r. *** MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA *** Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o građenju (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 3/16) ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša uz suglasnost Vlade Hercegbosanske županije donosi PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se način imenovanja članova povjerenstva za tehnički pregled (u daljem tekstu povjerenstvo), obavljanje tehničkog pregleda, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima korištenja građevine, sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera, sadržaj zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu, te naknada za rad članova povjerenstva. II. NAČIN IMENOVANJA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED Članak 2. U svrhu obavljanja tehničkog pregleda građevine organ uprave mjerodavan za poslove graditeljstva (u daljem tekstu mjerodavni organ) u skladu s odredbama članka 63. Zakona o građenju (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 3/16) (u daljem tekstu: Zakon), rješenjem imenuje povjerenstvo. Broj članova povjerenstva za tehnički pregled ovisi o vrsti i složenosti objekta. Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i investitoru koji je o mjestu, danu i satu početka tehničkog pregleda dužan obavijestiti ostale sudionike u gradnji te osigurati njihovu prisutnost na tehničkom pregledu. Članak 3. Ministarstvo će najmanje jednom u dvije godine objaviti javni poziv stručnim osobama da dostave NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 580 - Broj 7 3. studenoga 2016. dokaze o ispunjavanju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva iz članka 63. stavka 6. i stavka 8. Zakona. Javni poziv stručnim osobama će biti objavljen u Narodnim novinama Hercegbosanske županije, na web stranicama Vlade i općina Hercegbosanske županije te na oglasnim pločama istih. Ministarstvo će imenovati povjerenstvo koje će izvršiti provjeru ispunjavanja uvjeta iz javnog poziva i sastaviti listu stručnih osoba koji ispunjavanju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva. Imenovanje osoba za sudjelovanje u radu povjerenstva vrši se sa usvojene liste stručnih osoba, vodeći računa o ravnomjernom imenovanju istih. Ako ima više prijavljenih osoba na listi iz određene oblasti u povjerenstva koje imenuje općinski organ prednost imaju stručne osobe koje imaju prebivalište u mjestu vršenja tehničkog pregleda. Lista stručnih osoba koje ispunjavanju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva iz članka 63. stavka 6. i stavka 8. Zakona bit će objavljena na web stranicama Vlade i općina Hercegbosanske županije. U povjerenstvo se imenuju i ovlašteni predstavnici organa i poduzeća koji prema propisima donesenim na temelju Zakona ili odredbama posebnih zakona trebaju sudjelovati u radu povjerenstva. Član povjerenstva koji nakon prijema rješenja o imenovanju u povjerenstvo ne poduzme aktivnosti na poslovima tehničkog pregleda u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom , zamjenjuje se sljedećim kandidatom sa liste. Članovi povjerenstva koji postupaju suprotno odredbama Zakona, ovoga Pravilnika ili se dva puta zamijene sljedećim kandidatom sa liste, gube pravo imenovanja u povjerenstvo za tehnički pregled građevina u tekućoj godini. U radu povjerenstva ne može sudjelovati službena osoba koja je izdala rješenje u postupku izdavanja građevinske dozvole ili osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije ili u gradnji predmetne građevine. Članak 4. Mjerodavni organ neće donositi rješenje o imenovanju povjerenstva, te će o zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole odlučiti bez obavljanja tehničkog pregleda (odbiti zahtjev), ako je: - zahtjev za izdavanje uporabne dozvole nerazumljiv ili sadrži druge formalne nedostatke zbog kojih se po njemu ne može postupati, odnosno ako zahtjev nije potpun, a podnositelj u određenom roku te nedostatke ne otkloni, odnosno zahtjev ne upotpuni, - donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevinske dozvole, - u tijeku postupak za ukidanje ili poništenje građevinske dozvole po pravu nadzora. III. POSTUPAK VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA Članak 5. Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati svi članovi povjerenstva i predsjednik povjerenstva bez čijeg se prisutstva tehnički pregled ne može obaviti. Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati i svi sudionici u gradnji, te povjerenstvu dati sve podatke, dokumente i izjave potrebne za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole. Ako je revident u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zahtijevao kontrolu dijela izvedbenog projekta odnosno pregled radova u određenoj fazi građenja, dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o ispunjavanju tih zahtjeva. Ako koji od sudionika u gradnji ne pristupi tehničkom pregledu, predsjednik povjerenstva može odgoditi obavljanje tehničkog pregleda ili odrediti provedbu onih radnji koje se po prirodi stvari mogu provoditi bez prisutnosti tog sudionika. U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako to priroda stvari dopušta, predsjednik povjerenstva može odlučiti daje za provedbu tehničkog pregleda, umjesto sudjelovanja sudionika u gradnji, dostatno njegovo mišljenje ili drugo očitovanje u pisanom obliku. Ako u slučaju iz st. 3. ovoga članka revident ne daje mišljenje na tehničkom pregledu ili u ostavljenom roku, smatra se daje pozitivno mišljenje dano. Članak 6. U svrhu provedbe tehničkog pregleda i utvrđivanja je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom povjerenstvo obavlja očevid na građevini za koju je zatražena uporabna dozvola, te uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i dokumentaciju koju je prema građevinskoj dozvoli NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3. studenoga 2016. Str. 581 - Broj 7 odnosno propisima u skladu s kojima je građevina izgrađena, investitor dužan povjerenstvu dati na uvid. Tehnički pregled vodi i radom povjerenstva upravlja predsjednik povjerenstva. Članak 7. Ako se na tehničkom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojeg građevina ne ispunjava koji od bitnih zahtjeva za građevinu, uvjete nesmetanog pristupa i kretanja u građevini ili da nije izgrađena u skladu sa uvjetima i mjerama za provedbu zahvata u prostoru određeni lokacijskom dozvolomjokacijskom informacijom ili građevinskom dozvolom (u daljem tekstu: lokacijski uvjeti), odnosno ako nije priključena na javno-prometnu površinu i druge objekte i uređaje komunalne infrastrukture određene lokacijskim uvjetima, a taj se nedostatak može otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole, predsjednik povjerenstva odredit će rok za otklanjanje takvog nedostatka, te članove povjerenstva koji su dužni provesti kontrolni pregled nakon što taj nedostatak bude otklonjen. Članovi povjerenstva iz stavka 1. ovog članka dužni su zapisnik s kontrolnog pregleda dostaviti mjerodavnom organu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti investitora daje utvrđeni nedostatak otklonjen. Ako zapisnik s kontrolnog pregleda nije dostavljen mjerodavnom organu u roku iz stavka 2. ovoga članka mjerodavni organ pisanim će putem zatražiti dostavu tog zapisnika, a ako taj zapisnik ne bude dostavljen u roku od 8 dana, smatra se daje nedostatak na građevini otklonjen, te će mjerodavni organ izdati uporabnu dozvolu. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka mjerodavni organ odbit će zahtjev za izdavanje uporabne dozvole ako: - investitor u određenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke ili - investitor u roku od 15 dana od proteka roka iz stavka 1. ovoga članka ne obavijesti mjerodavni organ i članove povjerenstva zadužene za provedbu kontrolnog pregleda da su utvrđeni nedostaci otklonjeni. Mjerodavni organ odbit će zahtjev za izdavanje uporabne dozvole ako utvrdi nedostatke koje nije moguće otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole. Članak 8. U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole i podnošenja novog zahtjeva za izdavanje iste, u novom postupku izdavanja uporabne dozvole ponovno se provodi tehnički pregled. Na tehničkom pregledu iz stavka 1. ovoga članka ne provode se radnje, odnosno ne prikupljaju i ne izvode se dokazi, kojima je na ranijem tehničkom pregledu utvrđeno daje građevina ili njezin dio odnosno sklop sukladan građevinskoj dozvoli. Radnje i dokazi iz stavka 2. ovoga članka koje se ne provode ponovno navode se u zapisniku o tehničkom pregledu. Članak 9. U postupku izdavanja uporabne dozvole za složenu građevinu za koju je izdana načelna građevinska dozvola kojom je određena mogućnost izdavanja posebnih uporabnih dozvola za njene pojedine dijelove, provodi se više tehničkih pregleda. IV. PISANA IZJAVA IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE Članak 10. Pisana izjava izvođača, o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine(u daljem tekstu pisana izjava izvođača) je potrebna za objekte za koje je obvezna kontrola projekta. Pisana izjava izvođača sadrži: - naziv građevine ili njezinog dijela i klasifikacijsku oznaku, datum izdavanja građevinske dozvole po kojoj je građevina izgrađena, - podatke o izvođenim radovima i odgovarajućem glavnom i izvedbenom projektu ili njegovom dijelu, te podatke o imenovanju odgovornih osoba koje vode građenje odnosno pojedine radove i glavnog inženjera gradilišta, - izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za građevinu, te lokacijskih uvjeta, - izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine, ugrađene građevne proizvode, instalacije NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 582 - Broj 7 3. studenoga 2016. i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete, - izvješće o izmjenama tijekom građenja u odnosu na glavni projekt, te podatke o izmjenama ili dopunama građevinske dozvole, - očitovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom gradnje, te o njihovom utjecaju na uporabljivost građevine, - druge podatke značajne za održavanje ovisno o vrsti građevine i izvedenim radovima (uvođenje u posao, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl.). Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale, te popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i si.) i drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema građevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je građevina izgrađena. Pisanu izjavu izvođača daju svi izvođači koji su sudjelovali u građenju, odnosno izvodili pojedine radove nakon što završe s izvođenjem radova na građevini. Izjave izvođača do podnošenja zahtjeva za uporabnu dozvolu čuva odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno glavni inženjer gradilišta kada je imenovan. U slučaju kada je određen izvođač koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova (u daljnjem tekstu: glavni izvođač) izjava glavnog izvođača sadrži podatke o građevini i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti radova, te popis izjava svih izvođača koji su sudjelovali u građenju građevine. Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz ovoga članka potvrđuje voditelj građenja odnosno voditelj pojedinih radova potpisom izjave izvođača odnosno glavnog izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja. Voditelj građenja (glavni inženjer gradilišta) supotpisuje i sve izjave izvođača koji su sudjelovali u građenju. Članak 11. Završno izvješće nadzornog organa o izvedbi građevine sadrži: - naziv građevine ili njezinog dijela s klasifikacijskom oznakom, datumom izdavanja građevinske dozvole po kojoj je građevina izgrađena, - podatke o imenovanju nadzornog inženjera odnosno nadzornog tima i koordinatora, te podatke o nadziranim radovima i odgovarajućem izvedbenom projektu ili njegovom dijelu, - izjavu o usklađenosti građenja građevine s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom i posebnim propisima, te izjavu o usklađenosti iskolčenja građevine s elaboratom iskolčenja i glavnim projektom, - izvješće o provedbi kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine, - očitovanje o manjkavostima odnosno nepravilnostima uočenim tijekom građenja kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju te o njihovom utjecaju na uporabljivost građevine, - podatke o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika, - izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, te o izmjenama i dopunama građevinske dozvole, - izvješće o provedenom pokusnom radu ako je proveden, - izvješće o pokusnom opterećenju ako je proveden, - očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaja na uporabljivost građevine, - druge podatke u svezi s nadzorom ovisno o vrsti građevine i izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i si.). Završno izvješće izrađuje nadzorni inženjer koji je bio imenovan u trenutku završetka građenja na temelju zapisnika o primopredaji radova i dokumentacije od prethodnih nadzornih inženjera. Završno izvješće nadzornog inženjera odnosno koordinatora (glavnog nadzornog inženjera) sadrži podatke o građevini i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora, te o usklađenosti izvedbe građevine s građevinskom dozvolom, kao i podatke o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja. Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz ovoga članka potvrđuje nadzorni inženjer odnosno koordinator( glavni nadzorni inženjer) potpisom završnog izvješća i pečatom pravne osobe koja je obavila nadzor ili u čije ime je obavljen nadzor. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3. studenoga 2016. Str. 583 - Broj 7 V. SADRŽAJ ZAPISNIKA O IZVRŠENOM TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE Članak 12. O tehničkom pregledu i kontrolnom pregledu vodi se zapisnik. Zapisnik o tehničkom pregledu sadrži: - naziv mjerodavnog organa i klasifikacijsku oznaku zahtjeva za građevinsku dozvolu, - vrijeme, mjesto, tijek i način rada povjerenstva, - imena prisutnih članova povjerenstva i prisutnih predstavnika svih sudionika u gradnji, - podatke o sudionicima u gradnji (investitoru, projektantu, revidentu, izvođaču i nadzornom organu) prema poslovima koje su obavljali tijekom gradnje građevine, - podatke o građevinskoj dozvoli i glavnom projektu koji je njegov sastavni dio i njihovim izmjenama ili dopunama, odnosno podatke o glavnom projektu, - popis svih izvedbenih projekata s podacima o mišljenju projektanta odnosno glavnog projektanta glavnog projekta o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom, . podatke o elaboratu o iskolčenju i situacijskom nacrtu izgrađene građevine, - podatak o prijavi početka građenja, - popis građevnih dnevnika, - podatke o provedenom inspekcijskom nadzoru, - podatak o prijavi probnog rada, podatke o završnom izvješću nadzornog inženjera i izjavi izvođača i - druge podatke ovisno o vrsti i okolnostima gradnje građevine. U Zapisnik o tehničkom pregledu unose se svi podaci i činjenice značajne za izdavanje građevinske dozvole, a naročito u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, uvjeta nesmetanog pristupa i kretanja u građevini, te lokacijskih uvjeta, kao što su: -je li građevina izgrađena prema građevinskoj dozvoli i sa kojim izmjenama i dopunama, ako ih je bilo, - ima li neizvedenih radova prema glavnom projektu i može li se građevina i bez tih neizvedenih radova koristiti odnosno staviti u pogon, - ima li na izgrađenoj građevini nedostataka koji se mogu otkloniti i u kojem se roku moraju otkloniti, - ima li izgrađena građevina nedostataka koji se ne mogu otkloniti bez izmjene ili dopune građevinske dozvole, - mišljenje revidenta o ispunjavanju zahtjeva za kontrolu dijela izvedbenog projekta odnosno pregleda radova u određenoj fazi građenja i - završno mišljenje povjerenstva o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci to jest može li se izdati uporabna ili ne. Članak 13. Svaki član povjerenstva dužan je predsjedniku povjerenstva dostaviti pojedinačni potpisani zapisnik, a predsjednik povjerenstva na temelju pojedinačnih zapisnika sačinjava zajednički zapisnik o tehničkom pregledu kojeg potpisuju pored predsjednika i svi članovi povjerenstva. Zapisnik o tehničkom pregledu se izrađuje u tri primjerka. Jedan primjerak zapisnika ostaje predsjedniku povjerenstva, druga dva primjerka zajedno sa pojedinačnim zapisnicima i popunjenim i potpisanim obrascima iz ovog pravilnika se dostavljaju mjerodavnom organu koji zatim jedan primjerak zapisnika o tehničkom pregledu dostavlja investitoru. VI. NAČIN PLAĆANJA POVJERENSTVA Članak 14. Troškove tehničkog pregleda građevine snosi investitor. Troškovi tehničkog pregleda građevine utvrđuju se zaključkom, koji donosi rukovoditelj mjerodavnog organa (u daljem tekstu: rukovoditelj). Troškovi tehničkog pregleda utvrđuju se na temelju investicijske vrijednosti građevine i složenosti tehničkog pregleda tj. duljine trajanja tehničkog pregleda (složenost tehničkog pregleda određuje voditelj postupka). Investicijska vrijednost građevine utvrđuje se na temelju glavnog ili izvedbenog projekta sa svim njihovim sastavnim dijelovima ili na temelju Izjave investitora o investicijskoj vrijednosti građevine. U troškove tehničkog pregleda ulaze : naknada za rad članova povjerenstva, porezi, putni troškovi i dnevnice. Ukoliko se tehnički pregled obavlja van prebivališta članova povjerenstva, članovi povjerenstva ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz i dnevnice u skladu sa propisima koji se primjenjuju NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 584 - Broj 7 3. studenoga 2016. na državne službenike i namještenike. Predsjedniku povjerenstva se uvećava naknada za rad 20 %. Članak 15. Članovima povjerenstva pripada naknada za rad. Mjerodavni organ utvrđuje troškove tehničkog pregleda. Visina naknade po jednom danu se utvrđuje u ovisnosti od investicijske vrijednosti građevine i to: - investicijska vrijednost građevine do 100.000,00 KM -70,00 KM - investicijska vrijednost građevine od 100.000,00 KM do 300.000,00 KM -100,00 KM - investicijska vrijednost građevine preko 300.000,00 KM -150,00 KM Duljina trajanja tehničkog pregleda obračunava se na temelju složenosti tehničkog pregleda tj. iskazanog broja dana potrebnih za obavljanje radnji u postupku tehničkog pregleda(pregled tehničke i druge dokumentacije, vršenju tehničkog pregleda na licu mjesta, izradi zapisnika). (PRILOG OBRAZAC 1.) Visinu naknade za rad članova povjerenstva potvrđuje rukovoditelj uzimajući u obzir investicijsku vrijednost građevine i složenosti samog tehničkog pregleda tj. duljinu trajanja tehničkog pregleda i prijedloga predsjednika povjerenstva. (PRILOG OBRAZAC 2.) Članak 16. Rukovoditelj po okončanju tehničkog pregleda građevine, a prije izdavanja uporabne dozvole po zahtjevu investitora, donosi zaključak po kojem je investitor dužan uplatiti iznos troškova tehničkog pregleda. Investitor plaća troškove u ukupnom iznosu na žiro račun mjerodavnog organa. Isplata naknade članovima povjerenstva vrši se putem računa kod poslovnih banaka. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 17. Dok se ne formiraju liste stručnih osoba za vršenje tehničkih pregleda, u skladu sa člankom 3. ovog Pravilnika, mjerodavni organ će imenovati povjerenstvo od osoba koje ispunjavaju uvjete u skladu sa Zakonom . Članak 18. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “ Narodnim novinama HBŽ “. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska Županija Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Broj: 07-01-02-127/16 Livno, 22. srpnja 2016. godine Ministar Hikmet Hodžić v.r. *** NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3. studenoga 2016. Str. 585 - Broj 7 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 586 - Broj 7 3. studenoga 2016.
Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 44/16 03.11.2016 SN KS 16/21, SN KS 12/18, SN KS 02/18 član,članovi,turistička zajednica,ks
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 42/16 20.10.2016 SN KS 29/19, SN KS 21/17, SN KS 30/16, SN KS 17/16 mala privreda PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADR@AJU I NA^INU VO\ENJA PEDAGO[KE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U OSNOVNOJ [KOLI ^lan 1. U Pravilniku o sadr`aju i na~inu vo|enja pedago{ke dokumentacije i evidencije u osnovnoj {koli ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/03, 12/07, 20/10, 38/12, 51/14) ~lan 26. mijenja se i glasi: "^lan 26. (1) Pored evidencije iz ~l. 22., 23., 24. i 25. {kola priprema i donosi Godi{nji program rada i izvje{taj o realizaciji Godi{njeg programa rada na osnovu Metodologije za izradu godi{njeg programarada za osnovne {kole koja je sastavni dio ovog pravilnika. (2) Metodologijom za izradu godi{njeg programa rada osnovnih {kola Kantona Sarajevo se utvr|uje jednoobrazna izrada obaveznog i drugih oblika i raspored odgojno-obrazovnog rada, njegov obim i sadr`aj, kao i izvje{taj o realizaciji Godi{njeg programa rada za prethodnu {kolsku godinu. (3) Metodologijom za izradu godi{njeg programa rada osnovnih {kola se defini{u i precizno utvr|uju aspekti izrade godi{njeg programa rada, propisuje kontrolni mehanizam za njegovu izradu i dono{enje, te se propisuje forma kona~nog dokumenta.
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 32/16 11.08.2016 obrazovanje odraslih
Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 30/16 28.07.2016 SN KS 29/19, SN KS 21/17, SN KS 42/16, SN KS 17/16 mala privreda etvrtak. 28. jula 2016. SI.U^BENIZ NOVINK KAN TONA SARAJEVO Broj 30 - Strana 3 'jj ^tl^^ UKS rv (I /Л BOKiT'KA WrAVI * Sa koda snsdft«) ul ' fcijjo*; £Лж| • 1 pofui boruci •3D0UO.00 'i 5 'и '(МП ' 4l43«e »AVOtt' ' •«000 ac ' ’ 'u? ПАК01 ' 0%: Src4S*T»n i.' p-»*t4vlnn^e 1 »злгогЈ »р<ч»гп »‘пђолгг*^ na 15000 00 ^>1 ’OCi'.l <>*'1 pretinca a Г)С|л<АП|С 140 000CO * RŽlftOO ** I 0 г<-< k л Ло4)с'-Ј A«4v*Ri(ijr no-v< oA»>< 10c 000 00 Na ei чос PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA U PROVO\ ENJU PROGRAMA RAZVOJA MAEE PRIVREDE ^ lan I. (Dopuna 'lana 3. Pravilnika) U Pravilniku o postupcima u provo] enju Programa razvoja male privrede ("Slu' bene novine Kantona Sarajevo", broj 17/16). u Ganu 3. iza stava (2) dodaju se novi st. (3); (4) i (5) koji glase; (3) Poticajna kreditna sredstva iz -Jana 2. stav (3) ovog pravilnika mogu biti dodijeljena i putem Sarajevske regionalne razvojne agencije ŠERDA d.o.o. - (u daljem tekstu; SERDA).' (4) Sredstva iz stava (3) ovog Mana omogujavaju subjektima male privrede obezbjej enje finansijskih sredstava za pokretanje ili unaprjej enje poslovne aktivnosti iz eksternih izvora pod povoljnim uslovima, putem izdavanja garancije SERDA za kredite ili sa mogu}no{}u ostvarivanja prava na subvencioniranu kamatnu stopu. (5) U postupku iz stava (3) ovog Mana sa SERDA-om, Ministarstvo zaklju-uje ugovor o deponovanju sredstava Мје odredbe moraju biti usklaj ene sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Slu' bene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15). Dosada(nji st. (3) i (4) postaju st. (6) i (7). ' ^ lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu' benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 07-04-02-2807IM2/15 14. jula 2016. godine Ministar Sarajevo Dr. Muharem [ abij, s. r. *13 «1 1X101 \ivt4 FAKS 1Л0 7.Ч BOR-Vf K\ PnANJA 'a 1)1 IjHt)) ' «14200 »АМ(»1 ' 101 kdmRjBtM Ао<|>4аГ|« рова»&( po>(dh>clr«, uJm3^,9-u 1 drefc prrluatrhcnt i 24000000 1и Vxit ”«14200 DAMftll ' 107 *Mtsl t (V ■ jQ Oodje to potaodi n odcM 1 nuk 20 000 00 't) 1)1 'алц ' «U2M OaAUM ' 104 11«Пк A;r a pndMiMI 1хва4ас> 1 £tonm Ш pModee 1SQ00020 'u 1)1 UCOI ” 414JM pass:* ' w ‘OpiRls OdJiAa ti-OS- od 2JO.) 4iur> 1. pnaiu i luoffw ■lialn'eCi« U.tcVttuHl *5 000» Ih l¥«| ' «14400 рччогт ' Udnikenii intdJAA • wOivAesOh ffUMfeTARp.* -tuflnAMtfWIX i p4nige foivd* &00PX ta tuof net‘flOI • w poffinutli borac« 15000» Ministarstvo finansija Na osnovu Mana 17. stav (I) Zakona o izvrjavanju Bud'eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu'bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16) po zahtjevu Ministarstva za boraMca pitanja. Ministar finansija donosi slijede ju ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUD(^TU KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU ZA BUDf^ETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORA"'KA PITANJA 1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Bud'etu Kantona 2. Sarajevo za 2016. godinu u iznosu 525.000,00 KM u razdjelu 13010001 Ministarstvo za boraMca pitanja i to; 2. Ova odluka stupa na snagu danom donojenja, a objavit je se u "Slu'benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-21578/16 22. jula 2016. godine Ministar Sarajevo Prof dr. Jasmin Halebij Na osnovu Mana 17. stav (1) Zakona 0 izvrjavanju Bud'eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu'bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16) po zahtjevu Ministarstva prostornog ure] enja. graj enja i zajtite okolija. Ministar finansija donosi slijede ju ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUD(^TU KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU ZA BUDf^TSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ ENJA, GRA\ ENJA 1 ZA[ TITE OKOEIf A 1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Bud' etu Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu 10.000. KM u razdjelu 33010001 Ministarstvo prostornog ure] enja, graj enja i zajtite okolija i to; ^4.иак Ova odluka stupa na snagu danom donojenja, a objavit je se u "Slu' benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-22111/16 30. jula 2016. godine Sarajevo Ministar Prof dr. Jasmin Halebij
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu rapolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 06/16 18.07.2016 SN HNK 01/13 mineralna sirovina,građevinski radovi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU RASPOLAGANJA MINERALNOM SIROVINOM I JALOVINOM ISKOPANOM PRILIKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH I DRUGIH RADOVA Član 1. U Pravilniku o načinu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova („Službene novine HNK“, broj 1/13), član 5. stav (1) mijenja se i glasi: „ (1) Ministarstvo će, nakon obavijesti iz člana 3. ovog Pravilnika, od jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji izvode građevinski i drugi radovi, zatražiti da, u što kraćem roku, odredi lokalitet koji se nalazi na najmanjoj udaljenosti od lokaliteta izvođenja građevinskih i drugih radova, a na kojem će se mineralna sirovina i jalovina deponirati sve do okončanja postupka kojim će Ministarstvo odrediti način raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova.“ Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: „ (2) Pravna ili fizička osoba sa kojom Ministarstvo zaključi ugovor o pravu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova, je dužna da, u što kraćem roku, predmetnu mineralnu sirovinu i jalovinu odveze sa lokaliteta iz stava (1) ovog člana i isti dovede u prvobitno stanje.“
Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/16 31.05.2016 obrazovanje odraslih Broj 5– strana 708 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. 191. Na osnovu ĉlana 18., stava (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona«, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 11. stav (5)., Zakona o obrazovanju odraslih (“Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj: 5/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport d o n o s i: Pravilnik o postupku utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih DIO PRVI- OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih koje mora ispunjavati ustanova za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: Ustanova). Ĉlan 2. (Uvjeti za osnivanje centra za obrazovanje odraslih) (1) Centar za obrazovanje odraslih kao ustanovu moţe osnovati domaće i strano pravno i fiziĉko lice, u svim oblicima svojine. (2) Centar za obrazovanje odraslih, kao javnu ustanovu, moţe osnovati Kanton ili jedinica lokalne samouprave. (3) Osnivaĉ osigurava sredstva potrebna za osnivanje i rad ustanove, u skladu sa propisanim standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih. (4) Centar za obrazovanje odraslih moţe se osnovati ako: a) postoji potreba za njegovim osnivanjem (kada se osniva kao javna ustanova), b) su osigurana sredstva za njegovo osnivanje i poĉetak rada, finansiranjem, odnosno sufinansiranjem planiranih i odobrenih programa za obrazovanje odraslih, c) su ispunjeni higijensko-tehniĉki uvjeti prostora u Ustanovi u kojemu se realizuju odobreni/doneseni programi obrazovanja odraslih, kao i prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za izvoĊenje odobrenih programa obrazovanja odraslih propisani standardima i normativima prostora i opreme neophodne za izvoĊenje odobrenih programa obrazovanja odraslih. DIO DRUGI- PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA Ĉlan 3. (Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih) (1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih, osnivaĉ podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, (u daljem tekstu: Ministarstvo). (2) Zahtjev iz stava (1) ovog ĉlana, obavezno sadrţi: a) osnivaĉki akt, (izvadak iz sudskog registra) b) elaborat o opravdanosti osnivanja sa finansijskim planom, (za javnu ustanovu), c) podatke o ovlaštenoj osobi za zastupanje, d) dokaz o osiguranim sredstvima za poĉetak rada i rad, (bankovnu garanciju i/ili drugi finansijskorelevantan dokaz iz poslovne banke). e) dokaz o osiguranom adekvatnom prostoru koji ispunjava higijensko-tehniĉke uvjete, u skladu sa propisanim standardima i normativima prostora i opreme, f) dokaz o potrebnom broju predavaĉa, struĉnih saradnika i ostalih zaposlenika u skladu sa propisanim standardima i normativima, g) dokaz o sredstvima za uplatu troškova utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih. (3) Naknada iz stava (2), taĉka g), ovog ĉlana iznosi 1000,00 KM (jednahiljada KM). Ĉlan 4. (Postupak utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih) (1) Postupak utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih provodi se na osnovu dostavljene dokumentacije uz zahtjev iz ĉlana (3) ovog pravilnika, kao i uviĊajem na licu mjesta. (2) UviĊaj provodi posebna komisija za utvrĊivanje uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih koju imenuje ministar Ministarstva, i za svoj rad ima pravo na naknadu koja se utvrĊuje posebnim rješenjem. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 709 (3) Komisija iz stava (2), ovog ĉlana, koje imenuje Ministarstvo, moţe imati najmanje tri, a najviše pet ĉlanova. (4) Ĉlanovi Komisije o svom radu i izvršenom uvidu u dostavljenu dokumentaciju, kao i uviĊaju na licu mjesta, saĉinjavaju Zapisnik o stvarno utvrĊenom ĉinjeniĉno-pravnom stanju i isti, u formi obrazloţenog prijedloga o ispunjavanju/neispunjavanju propisanih uvjeta, dostavljaju Ministarstvu. (5) Na osnovu Zapisnika iz stava (4), ovog pravilnika, ministar Ministarstva, donosi posebno rješenje o ispunjavanju odnosno neispunjavanju propisanih uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih. (6) Na rješenje Ministarstva, iz stava (5), ovog ĉlana, nezadovoljna strana moţe izjaviti ţalbu Drugostepenoj komisiji Vlade Kantona, u roku od 15 dana, od dana prijema rješenja. DIO TREĆI- ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 5. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 6. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona" Broj: 10-02-6105-8/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 192. Na osnovu ĉlana 18., stav (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona«, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 13. stav (2)., Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 05/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi Pravilnik o postupku utvrĊivanja uvjeta, sadrţaju i naĉinu voĊenja Registra ustanova za obrazovanje odraslih DIO PRVI-OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim pravilnikom ureĊuje se voĊenje Registra ustanova za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Registar), izgled i sadrţaj Registra, postupak upisa u Registar, naĉin upisa, ispravke upisa, brisanje iz Registra, osiguranje dostupnosti informacija o ustanovama za obrazovanje odraslih u Zeniĉko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), izdavanje uvjerenja o upisu u Registar, te druga pitanja od znaĉaja za uspostavljanje Registra. (2) Registar iz stava (1) ovog ĉlana vodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo). Ĉlan 2. (Znaĉaj Registra) (1) Registar predstavlja sluţbenu evidenciju o ustanovama za obrazovanje odraslih u Kantonu. (2) Na osnovu podataka iz Registra, Ministarstvo saĉinjava listu ustanova za obrazovanje odraslih u Kantonu i osigurava dostupnost informacija o istim na svojoj web stranici. Ĉlan 3. (Uvjeti za upis u Registar) (1) Postupak utvrĊivanja uvjeta za rad ustanova za obrazovanje odraslih vodi se u sluĉaju registracije ili dopune i/ili izmjene registracije. (2) Provjeru uvjeta za upis u Registar vrši struĉna komisija koju imenuje ministar, a na zahtjev osnivaĉa ustanove za obrazovanje odraslih. (3) Ministarstvo vrši provjeru ispunjenosti uvjeta rada ustanove za obrazovanje odraslih svake ĉetiri godine. (4) Ako se prilikom kontrole utvrdi da ustanova za obrazovanje odraslih ne obavlja djelatnost na naĉin utvrĊen Zakonom o obrazovanju odraslih (u daljem tekstu: Zakonom), ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom, Ministarstvo će utvrditi rok za otklanjanje nepravilnosti koji ne moţe biti duţi od tri mjeseca.
Pravilnik o sadržaju, obliku, načinu vođenja i čuvanju andragoške dokumentacije ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/16 31.05.2016 androgološka dokumentacija Broj 5– strana 712 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. (2) Uvjerenje o upisu u Registar sadrţi sljedeće podatke: a) naziv i sjedište ustanove za obrazovanje odraslih, b) naziv programa obrazovanja odraslih, zvanja koja se stiĉu završetkom programa, i oblik obrazovanja, c) redni broj upisa u Registar. (3) Za izdavanje uvjerenja ustanove za obrazovanje odraslih plaćaju taksu propisanu Zakonom o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi. ŠESTI DIO-ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 16. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 17. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sluţbenim novinama Zeniĉkodobojskog kantona“. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 4., 5., 6. 15 ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-3/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 193. Na osnovu ĉlana 18. stav (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 33. stav (2)., Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉko – dobojskog kantona“, broj: 05/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona, donosi Pravilnik o sadrţaju, obliku, naĉinu voĊenja i ĉuvanju andragoške dokumentacije DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se sadrţaj i oblik obrazaca andragoške dokumentacije koju vode ustanove za obrazovanje odraslih, koje imaju odobrenje za izvoĊenje odreĊenog programa obrazovanja odraslih, te naĉin voĊenja i ĉuvanja andragoške dokumentacije. Ĉlan 2. (Andragoška dokumentacija) (1) Ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Ustanove) vode sljedeću andragošku dokumentaciju: a) matiĉnu knjigu polaznika osnovnog obrazovanja odraslih; b) registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih; c) matiĉnu knjigu polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih; d) registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih; e) dnevnik rada s imenikom polaznika; f) programi obrazovanja odraslih; g) odluka o upisu u program obrazovanja; h) prijava za upis polaznika; i) ugovor o obrazovanja; j) knjiga zapisnika sa sjednica nastavniĉkog vijeća; k) odluka o razlici ispita; l) akt o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokalifikacije; m) prijava i zapisnik o polaganju ispita; n) knjiga zapisnika sjednica ispitnih komisija; o) prijava za polaganju završnog ispita; p) zapisnik o polaganju završnog ispita; q) knjiga zapisnika ispitnog odbora za polaganje mature/završnog ispita; r) matiĉna knjiga po javno vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton i knjiga izdatih uvjerenja o završenim javno vaţećim programima. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 713 (2) Andragoška dokumentacija moţe se dodatno voditi i u elektronskom obliku. Ĉlan 3. (Dnevnik rada s imenom polaznika) (1) Dnevnik rada s imenom polaznika je dokument u koji se upisuju podaci o polaznicima, nastavnicima i nastavnim predmetima te drugi podaci vaţni za pojedinog polaznika ili cijelu obrazovnu grupu u toku izvoĊenja programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja odraslih. (2) Na prvoj stranici dnevnika rada s imenikom polaznika se upisuje naziv i vrsta programa obrazovanja odraslih, vrsta i naĉin izvoĊenja nastave, oznaka obrazovne grupe i razdoblje za koju se vodi (školska godina, razred, obrazovno razdoblje), te potpisi struĉnog voditelja obrazovanja (direktor) i voditelja obrazovne grupe (razrednik). (3) Upute o naĉinu voĊenja knjige obvezujuće su i sastavni su dio Dnevnika rada s imenikom. (4) Dnevnik rada sadrţi: 1. Plan izvoĊenja programa obrazovanja. 2. Podatke o nastavnim jedinicama i odrţanoj nastavi po radnim tjednima, danima i nastavnim satima s potpisom nastavnika. 3. Podatke o odrţanim sedmiĉnim nastavnim satima, s potpisom voditelja obrazovne grupe. 4. Podatke o odrţanoj nastavi na kraju obrazovnog ciklusa ili obrazovanja u cijelosti, te ime, prezime i potpise voditelja obrazovne grupe (razrednik) i struĉnog voditelja obrazovanja (direktor) kojim potvrĊuju toĉnost i vjerodostojnost podataka. 5. Popis nastavnih predmeta s podacima o zvanju i struĉnoj spremi nastavnika te o razdoblju u kojem izvode nastavu u obrazovnoj grupi. 6. Podatke o praktiĉnoj nastavi, radioniĉkim vjeţbama, struĉnoj praksi te o rasporedu polaznika na praktiĉnoj nastavi. 7. Podatke o polaznicima koji su naknadno upisani ili su ispisani u toku obrazovanja. (5) Imenik sadrţi: 1. Liĉne podatke o polazniku: redni broj, matiĉni broj polaznika iz matiĉne knjige, prezime i ime polaznika, jedinstveni matiĉni broj graĊana, ime roditelja, podatke o roĊenju (datum, mjesto i drţava), adresu stanovanja; radni status polaznika. 2. Naziv programa obrazovanja za zanimanje, odnosno upisane vrste škole. 3. Podatke o uspjehu i ocjenama polaznika po predmetima te o općem uspjehu polaznika. 4. Podatke o izostancima. (6) Dnevnik rada s imenikom vodi se na obrascu veliĉine 21,0 x 29,7 cm, s brojĉano oznaĉenim stranicama. Uvezuje se u korice tvrdog uveza. Na prednjoj stranici korica otisnute su rijeĉi „DNEVNIK RADA S IMENIKOM“ i podaci za upis naziva ustanove, vrste programa, obrazovne grupe i školske godine. (7) Na unutarnjoj stranici korica ispisuje se uputa o obveznom i jedinstvenom naĉinu voĊenja knjige. Ĉlan 4. (Program obrazovanja odraslih) (1) Program obrazovanja odraslih sastavni je dio andragoške dokumentacije povezane s obrazovnom grupom u kojoj se izvodi. (2) Odluka o upisu u program obrazovanja odraslih kojom se utvrĊuju uvjeti i naĉin upisa polaznika, rokovi upisa i poĉetka nastave, sastavni je dio andragoške dokumentacije povezane s obrazovnom skupinom. (3) Odluku iz stava (1) ovog ĉlana donosi tijelo koje upravni organ ustanove u sklopu nadleţnosti utvrĊenih statutom ustanove. Ĉlan 5. (Odluka o upisu u program obrazovanja odraslih) (1) Odluka o upisu u program obrazovanja kojom se utvrĊuju uvjeti i naĉin upisa polaznika, rokovi upisa i poĉetka nastave, sastavni je dio andragoške dokumentacije povezane s obrazovnom grupom. (2) Odluku iz stava (1) ovog ĉlana donosi organ upravljanja ustanove u sklopu nadleţnosti utvrĊenih statutom ustanove. Ĉlan 6. (Prijava za upis polaznika) (1) Prijava za upis polaznika je dokument koji se prilaţe uz druge isprave potrebne za upis u program obrazovanja i za upisivanje u Matiĉnu knjigu polaznika. (2) Prijava za upis polaznika iz stava (1) ovog ĉlana sadrţi: 1. naziv ustanove u koju se polaznik upisuje Broj 5– strana 714 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. 2. podatke o polazniku: ime i prezime, jedinstveni matiĉni broj graĊana, podatke o roĊenju (dan, mjesec i godina, mjesto i drţava roĊenja), drţavljanstvo, ime roditelja, radni status, adresa stanovanja 3. naziv programa obrazovanja (zanimanja) 4. podatke o ispunjavanju uvjeta za upis u program obrazovanja: prethodno steĉeno obrazovanje, škola i razred, program obrazovanja, steĉena školska ili struĉna sprema, zanimanje, radno iskustvo, te druge podatke vezane uz uvjete za upis ili prema zahtjevu ustanove 5. podatke o naĉinu financiranja 6. datum i vlastoruĉni potpis polaznika. (3) Obrazac Prijave za upis polaznika štampa se na listu veliĉine 21x29,7 cm. Ĉlan 7. (Ugovor o obrazovanju odraslih) (1) Ugovor o obrazovanju odraslih je dokument o meĊusobnim pravima i obvezama koji prije poĉetka nastave sklapaju polaznik i ustanova. (2) Ugovor o obrazovanju sadrţi: a) podatak o ustanovi i osobi koja je zastupa (direktor ili osoba koja je ovlaštena za potpisivanje), b) prezime i ime polaznika, adresa stanovanja polaznika, c) predmet ugovora: naziv programa obrazovanja odraslih i odabrani oblik izvoĊenja nastave, d) poĉetak nastave, trajanje i završetak programa obrazovanja odraslih, e) utvrĊena ĉinjenica o ispunjenim uvjetima za upis polaznika u program obrazovanja f) iznos i opis troškova obrazovanja: opis obaveza ustanove ukljuĉenih u cijenu, mogući dodatni troškovi (ponavljanje ispita, udţbenici, pribor za rad, dopunska nastava i sl.), g) naĉin plaćanja obrazovanja i obaveze polaznika, h) obaveze polaznika za vrijeme obrazovanja: dolazak na nastavu, odnos prema ostalim polaznicima, odgovornost za naĉinjenu štetu i sl., i) uvjeti raskida ugovora, j) obaveze ustanove u sluĉaju njezina prestanka rada, k) utvrĊivanje sudske nadleţnosti, l) mjesto i datum sklapanja ugovora, potpisi polaznika i osobe koja zastupa ustanovu, te podaci o roditelju polaznika, m) druge bitne podatke. Ĉlan 8. (Knjiga zapisnika sa sjednica nastavniĉkog vijeća) (1) Ustanove vode zapisnike sjednica nastavnika (nastavniĉkog vijeća), a koji moraju biti uvezani u korice tvrdog poveza. (2) Zapisnik sadrţi: a) vrijeme odrţavanja; b) imena odsutnih ĉlanova; c) dnevni red; d) sadrţaj rasprave na sjednici; e) zakljuĉke; f) potpis direktora ustanove i nastavnika koji vodi zapisnik. Ĉlan 9. (Odluka o razlici ispita) (1) Odlukom o razlici ispita utvrĊuju se razlike izmeĊu programa ili dijela programa koji je polaznik već uspješno savladao i programa koji ţeli završiti. (2) Odluku donosi nastavniĉko vijeće ustanove na zahtjev polaznika koji ţeli nastaviti prekinuto obrazovanje, odnosno koji programom prekvalifikacije ţeli promijeniti zanimanje, školsku ili struĉnu spremu. (3) Odluka se donosi na temelju priloţene dokumentacije, a obavezno sadrţi: a) naziv ustanove i struĉnog tijela koje donosi odluku, datum donošenja i klasifikacijske oznake, b) podatke o polazniku: ime i prezime, jedinstveni matiĉni broj graĊana, podatke o RoĊenju (dan, mjesec i godina) i stanovanju (mjesto, ulica i broj), c) podatke o javnim ispravama na osnovi kojih se utvrĊuje steĉeno obrazovanje: škola, d) razred, program obrazovanja, zanimanje, trajanje, klasifikacijske oznake i datum izdavanja utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 715 e) podatke o steĉenom obrazovanju: popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadrţaja koji se priznaju za nastavak obrazovanja ili za program prekvalifikacije, f) popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadrţaja koji se ukljuĉuju u program nastavka obrazovanja odnosno u program prekvalifikacije g) trajanje programa, vrsta i naĉin obrazovanja, uvjeti završetka programa obrazovanja. Ĉlan 10. (Prijava i zapisnik o polaganju ispita) (1) Prijava i zapisnik za polaganje ispita je dokument kojim polaznik prijavljuje polaganje ispita i na kojem se vodi zapisnik o polaganju ispita. (2) Obrazac sadrţi: a) Prijavu za polaganje ispita koju popunjava polaznik: ime, prezime i adresa polaznika, program, razred, nastavni predmet za koji se prijavljuje ispit,datum prijave i polaznikov potpis, b) Podatke koje popunjava ustanova: matiĉni broj polaznika, datum prijema prijave i potpis, c) Zapisnik o ispitu: datum polaganja ispita, ime i prezime te matiĉni broj polaznika, naziv nastavnog predmeta, pitanja na ispitu, ocjene uspjeha, ime i prezime ispitivaĉa odnosno ĉlanova ispitne komisije i njihove potpise. (3) Obrazac iz stava (1) ovoga ĉlana koristi se i prilikom provjere steĉenog znanja i vještina iz praktiĉne nastave i vjeţbi. (4) Obrazac za prijavnicu i zapisnik tiska se obostrano na listu veliĉine 21,0 x 29,7 cm. Na prvoj je stranici sadrţaj prijave, a na drugoj sadrţaj zapisnika. Ĉlan 11. (Knjiga zapisnika sjednica ispitnih komisija) (1) Ustanove vode knjigu zapisnika sjednica ispitnih komisija za utvrĊivanje tema – grupe zadataka za pismeni dio ispita i tema praktiĉnog rada, a koji moraju biti uvezani u korice tvrdog poveza. U zapisnik se upisuju podaci o sastavu i radu ispitne komisije, ime i prezime i zvanje ĉlanova ispitne komisije, dnevni red, predloţene teme - grupe zadataka, za pismeni dio ispita/praktiĉan rada i usvojene teme–grupe zadataka. (2) Sjednice se odrţavaju najranije sat prije poĉetka ispita. (3) Zapisnik potpisuju svi ĉlanovi komisije. DIO DRUGI - ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH Ĉlan 12. (Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih) (1) Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih je sluţbena evidencija o polaznicima u koju se upisuju podaci vaţni za praćenje polaznika od upisa do završetka programa osnovnog obrazovanja odraslih, a koji omogućavaju pouzdan, sveobuhvatan i vjerodostojan uvid u podatke tokom i nakon završetka njegovog obrazovanja. (2) Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih uvezana je u korice tvrdog poveza. (3) Na prednjoj strani korica, u gornjem srednjem dijelu, utisnut je grb Zeniĉko – dobojskog kantona, a na sredini prednje strane korica otisnute su rijeĉi “Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih”. (4) Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih vodi se na obrascu formata B4 i sadrţi 200 brojĉano oznaĉenih stranica. (5) Na prvoj stranici matiĉne knjige polaznika osnovnog obrazovanja odraslih otisnut je obrazac u koji se upisuju serijski broj, vrijeme i mjesto zaduţenja i na kojoj je naznaĉeno mjesto za otisak peĉata ustanove za obrazovanje odraslih. Ĉlan 13. (Sadrţaj Matiĉne knjige polaznika osnovnog obrazovanja odraslih) (1) Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih je dokumenat trajne vrijednosti i obavezno se ĉuva na sigurnom mjestu u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatanosti, a treba da sadrţi: a) uputstvo za voĊenje matiĉne knjige koje glasi: U jedan svezak matiĉne kjnige unos se podaci za uĉenike upisane u toku jedne školske godine, a sveske se štampaju za 160, 320 i 480 polaznika. Matiĉna knjiga poĉinje rednim brojem 1, a završava se rednim brojem koji oznaĉava ukupan broj polaznika upisanih u školu u toku jedne školske Broj 5– strana 716 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. godine, izuzetno u jednoj matiĉnoj knjizi, ako ima slobodnim listova, mogu se upisati polaznici dvije odnosno tri školske godine, odnosno za odjeljenja organizovana van sjedišta ustanove mogu se u jednu svesku matiĉne knjige upisati polaznici za dvije, tri ili ĉetiri školske godine. U ovom sluĉaju redni broj poĉinje od broja 1, a zvaršava se sa rednim brojem na kraju matiĉne knjige. Opće podatke o uĉeniku, godišnje ocjene iz pojedinih predmeta, unosi voditelj obrazovne grupe mastilom i odgovoran je za taĉnost i rok unošenja. Redosljed predmeta u matiĉnoj knjizi upisuje se istim redom kako je u nastavnom planu i programu. Podatke o matiĉnoj knjizi, nakon zvršetka obrazovanja polaznika ili nakon prestanka statusa polaznika iz drugih razloga, ovjerava direktor ustanove svojim potpisom. Matiĉna knjiga se ĉuva trajno; b) naziv, sjedište ustanove i broj upisa u Sudski registar; c) u odreĊen prostor matiĉne knjige upisuje se broj i datum izvoda iz matiĉne knjige roĊenih i općine koja ga je izdala, zatim imena i prezimena polaznika osnovnog obrazovanja odraslih i opći podaci o polazniku koji moraju biti saglasni podacima iz izvoda iz matiĉne knjige roĊenih. d) u matiĉnu knjigu se upisuju ocjene o završenom razredu, tako što se ocjene upisuju po razredim i predmetima. e) ako polaznik nije završio razred, taj podatak se upisuje u odreĊen prostor matiĉne knjige, a za polaznike koji nisu završili razred (negativan uspjeh), ocjene se ne upisuju u matiĉnu knjigu. f) matiĉna knjiga se numeriše rimskim brijevima (I, II, III, IV...), a svaka matiĉna knjiga u evidenciji upisanih polaznika zapoĉinje rednim brojem 1., a završava se rednim brojem posljednje strane te matiĉne knjige. g) Uz matiĉnu knjigu vodi se i registar uz podatke o matiĉnoj knjizi, i to: 1) redni broj matiĉne knjige, 2) oznaku i podatak o matiĉnim brojevima, 3) period koji knjiga obuhvata. 4) naziv i sjedište ustanove; 5) ime, prezime i potpis odgovornog lica ustanove u vrijeme poĉetka voĊenja knjige i u vrijeme završetka voĊenja knjige. (2) Pored podataka iz stava (1) ovog ĉlana, matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih sadrţi i sljedeće podatke koji se odnose na polaznike obrazovanja odraslih: a) matiĉni broj polaznika; b) broj registra; c) liĉne podatke polaznika, i to: 1) prezime i ime polaznika, 2) dan, mjesec, godinu roĊenja; 3) jedinstveni matiĉni broj graĊana; 4) mjesto i drţavu roĊenja; 5) drţavljanstvo; 6) pol; 7) adresu stanovanja polaznika; 8) prezime i ime roditelja. d) datum prvog upisa polaznika e) naziv programa obrazovanja; f) djelovodni broj i datum odobrenja za izvoĊenje programa, g) razlog prestanka statusa polaznika obrazovanja odraslih kao što su: 1) uspješan završetak programa; 2) odustajanje; 3) ispis. h) podatke o polazniku tokom osnovnog obrazovanja odraslih, koji sadrţe: 1) popis nastavnih predmeta i ocjene za svaki završeni razred; 2) obrazovni period; 3) podatke o opštem uspjehu za svaki završeni razred. i) podatke o izdatim javnim ispravama koji sadrţe: 1) naziv isprave; 2) djelovodni broj; 3) datum izdavaja. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 717 j) ime i prezime i svojeruĉni potpis ovlaštenog lica ustanove; k) podatke o izdavanju prepisa podataka iz matiĉne knjige u kojima su sadrţani: 1) razlozi izdavanja; 2) datum izdavanja; 3) potpis odgovornog lica ustanove. Ĉlan 14. (Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih) 1) Ustanove vode registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih upisanih u matiĉnu knjigu polaznika osnovnog obrazovanja odraslih. 2) Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih uvezan je u korice tvrdog poveza. 3) Na sredini prednje strane korica otisnute su rijeĉi: “Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih”. 4) Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih vodi se na obrascu formata B4 i sadrţi 200 brojĉano oznaĉnih stranica. 5) Prva unutrašnja stranica registra polaznika osnovnog obrazovanja odraslih sadrţi sljedeće opšte podatke o ustanovi: a) naziv i sjedište ustanove; b) oznaku mjesta za peĉat ustanove; c) mjesto i datum zaduţenja; d) serijski broj registra. 6) Stranice registra oznaĉene su abecednim slovima. 7) Polaznik se upisuje na stranicu registra koja odgovara poĉetnom slovu njegovog prezimena. 8) Pored podataka iz stava 5. ovog ĉlana, registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih sadrţi: a) redni broj; b) prezime i ime polaznika; c) jedinstveni matiĉin broj graĊana; d) podatke iz matiĉne knjige i to: 1) broj matiĉne knjige; 2) redni broj polaznika u matiĉnoj knjizi; 3) datum upisa polaznika; 4) podatke o izdatim javnim ispravama; 5) napomenu. DIO TREĆI – ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE ODRASLIH Ĉlan 15. (Matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih) (1) Matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih je sluţbena evidencija o polaznicima u koju se upisuju podaci vaţni za praćenje polaznika od upisa do završetka programa srednjeg obrazovanja odraslih, a koji omogućavaju pouzdan, sveobuhvatan i vjerodostojan uvid u podatke tokom i nakon završetka njegovog obrazovanja. (2) Matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih uvezana je u korice tvrdog poveza. (3) Na prednjoj strani korica, u gornjem srednjem dijelu, utisnut je grb Zeniĉko – dobojskog kantona, a na sredini prednje strane korica otisnute su rijeĉi: “Matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih” i prostor za upis naziva programa obrazovanja odraslih. (4) Matiĉna knjiga vodi se na obrascu formata B4 i štampa se u primjercima od 50, 100 i 200 stranica. (5) Na prvoj stranici matiĉne knjige otisnut je obrazac u koji se upisuju serijski broj, vrijeme i mjesto zaduţenja, a naznaĉeno je i mjesto za otisak peĉata ustanove. Ĉlan 16. (Sadrţaj Matiĉne knjige polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih) (1) Matiĉna knjiga polaznika srednjeg obrazovanja odraslih je dokumenat trajne vrijednosti i obavezno se ĉuva na sigurnom mjestu u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatanosti, a treba da sadrţi: a) uputstvo za voĊenje matiĉne knjige koje glasi: U jedan svezak matiĉne kjnige unos se podaci za uĉenike upisane u toku jedne školske godine, a sveske se štampaju za 160, 320 i 480 polaznika. Broj 5– strana 718 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. Matiĉna knjiga poĉinje rednim brojem 1, a završava se rednim brojem koji oznaĉava ukupan broj polaznika upisanih u školu u toku jedne školske godine, izuzetno u jednoj matiĉnoj knjizi, ako ima slobodnim listova, mogu se upisati polaznici dvije odnosno tri školske godine, odnosno za odjeljenja organizovana van sjedišta ustanove mogu se u jednu svesku matiĉne knjige upisati polaznici za dvije, tri ili ĉetiri školske godine. U ovom sluĉaju redni broj poĉinje od broja 1, a zvaršava se sa rednim brojem na kraju matiĉne knjige. Opće podatke o uĉeniku, godišnje ocjene iz pojedinih predmeta, unosi voditelj obrazovne grupe mastilom i odgovoran je za taĉnostt i rok unošenja. Redosljed predmeta u matiĉnoj knjizi upisuje se istim redom kako je u nastavnom planu i programu. Podatke o matiĉnoj knjizi, nakon zvršetka obrazovanja polaznika ili nakon prestanka statusa polaznika iz drugih razloga, ovjerava direktor ustanove svojim potpisom. Matiĉna knjiga se ĉuva trajno; b) naziv, sjedište ustanove i broj upisa u Sudski registar; c) u odreĊen prostor matiĉne knjige upisuje se broj i datum izvoda iz matiĉne knjige roĊenih i općine koja ga je izdala. d) imena i prezimena polaznika srednjeg obrazovanja odraslih i opći podaci o polazniku moraju biti saglasni podacima iz izvoda iz matiĉne knjige roĊenih. e) u matiĉnu knjigu se upisuju ocjene o završenom razredu, a ocjene se upisuju po razredim i predmetima. f) ako polaznik nije završio razred, taj podatak se upisuje u odreĊen prostor matiĉne knjige. g) za polaznike koji nisu završili razred (negativan uspjeh), ocjene se ne upisuju u matiĉnu knjigu. h) matiĉna knjiga se numeriše rimskim brojevima (I, II, III, IV...), a svaka matiĉna knjiga u evidenciji upisanih polaznika zapoĉinje rednim brojem 1., a završava se rednim brojem posljednje strane te matiĉne knjige. (Uz matiĉnu knjigu vodi se i registar), i) podatke o matiĉnoj knjizi koji sadrţe: 1) redni broj matiĉne knjige; 2) oznaku i podatak o matiĉnim brojevima; 3) period koji knjiga obuhvata. 4) naziv i sjedište ustanove. 5) ime, prezime i potpis odgovornog lica ustanove u vrijeme poĉetka voĊenja knjige i u vrijeme završetka voĊenja knjige. 2) Pored podataka iz stava (1) ovog ĉlana, matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih sadrţi i sljedeće podatke koji se odnose na polaznike srednjoškolskog obrazovanja odraslih: a) matiĉni broj polaznika; b) broj registra; c) liĉne podatke o polazniku, i to: 1) prezime i ime polaznika; 2) dan, mjesec i godina roĊenja 3) jedinsveni matiĉni broj graĊana, 4) mjesto i drţava roĊenja; 5) drţavljanstvo; 6) pol; 7) adresa stanovanja polaznika; 8) prezime i ime roditelja. d) datum upisa u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih; e) naziv i vrstu programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih u koji se upisuje, djelovodni broj i datum odobrenja za izvoĊenje programa; f) osnov upisa, koji sadrţi: 1) djelovodni broj i datum svjedoĉanstva o završenoj osnovnoj školi; 2) naziv školske ustanove i stepen struĉne spreme; 3) zanimanje, djelovodni broj i datum izdavanja svjedoĉanstva o završenoj srednjoj školi. g) djelovodni broj i datum donošenja akta o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokvalifikacije; h) razlog prestanka statusa polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih kao što su: 1) uspješan završetak programa; utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 719 2) odustajanje; 3) ispis. i) podatke o polazniku tokom srednjoškolskog obrazovanja odraslih, i to: 1) popis nastavnih predmeta ili nastavnih sadrţaja i ocjene za svaki završeni razred; 2) obrazovni period; 3) podatke o opštem uspjehu za svaki završeni razred j) podatke o izdatim javnim ispravama, koji sadrţe: 1) naziv isprave; 2) djelovodni broj; 3) datum izdavanja. k) ime i prezime i svojeruĉni potpis ovlaštenog lica ustanove; l) podatke o izdavanju prepisa podataka iz matiĉne knjige u kojima su sadrţani: 1) razlozi izdavanja; 2) datum izdavanja; 3) potpis odgovornog lica ustanove. Ĉlan 17. (Registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih) 1) Ustanove vode registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih upisanih u matiĉnu knjigu polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih. 2) Registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih uvezan je u korice tvrdog poveza. 3) Na sredini prednje strane korica otisnute su rijeĉi: “Registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih”. 4) Prva unutrašnja stranica registra polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih sadrţi sljedeće opšte podatke o ustanovi: a) naziv i sjedište ustanove; b) oznaku mjesta za peĉat; c) serijski broj registra. 5) Stranice registra oznaĉene su abecednim slovima. 6) Polaznik se upisuje na stranicu registra koja odgovara poĉetnom slovu njegovog prezimena. 7) Registar sadrţi: a) redni broj; b) prezime i ime polaznika, c) podatke iz matiĉne knjige, i to: 1) broj matiĉne knjige; 2) redni broj polaznika u matiĉnoj knjizi; 3) datum upisa polaznika; 4) naziv programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih; 5) podatke o završetku obrazovanja, 6) podatke o izdatim ispravama; 7) napomenu. Ĉlan 18. (Akt o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokvalifikacije) (1) Aktom o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokvalifikacije utvrĊuju se nastavni predmeti koji se polazniku priznaju na osnovu ranije steĉenog obrazovanja i nastavni predmeti iz programa obrazovanja odraslih koje polaznik treba poloţiti. (2) Akt donosi nastavniĉko vijeće ustanove za obrazovanje odraslih na zahtjev polaznika koji ţeli nastaviti obrazovanje, odnosno koji programom prekvalifikacije ţeli promijeniti zanimanje, školsku ili struĉnu spremu ili programom dokvalifikacije steći viši stepen obrazovanja u okviru struĉne spreme i zanimanja koje posjeduje. (3) Akt se donosi na osnovu priloţene dokumentacije, a obavezno sadrţi: a) naziv ustanove i struĉnog tijela koje donosi odluku, datum donošenja i djelovodni broj; b) podatke o polazniku i to: 1) ime i prezime; 2) podatke o roĊenju (dan, mjesec i godina); 3) jedinstveni matiĉni broj graĊana; 4) stanovanju (mjesto, ulica i broj). c) podatke o javnim ispravama na osnovu kojih se utvrĊuje steĉeno obrazovanje, a to su: Broj 5– strana 720 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. 1) škola; 2) razred; 3) program obrazovanja; 4) zanimanje; 5) trajanje obrazovanja; 6) djelovodni broj; 7) datum izdavanja. d) podatke o steĉenom obrazovanju, kao što su popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadrţaja koji se priznaju u programu prekvalifikacije ili dokvalifikacije; e) popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadrţaja koje polaznik programa prekvalifikacije ili dokvalifikacije treba polagati; f) trajanje programa, vrsta i naĉin obrazovanja, kao i uslovi završetka programa obrazovanja. Ĉlan 19. (Prijava za polaganje završnog ispita) (1) Prijava za polaganje završnog ispita sadrţi: 1. podatke o polazniku: ime, prezime i adresa polaznika, datum prijave i polaznikov potpis 2. naziv ustanove kojoj se prijavljuje polaganje ispita 3. naziv obrazovnog programa odnosno zanimanja 4. predmet i naziv teme završnog rada, ime i prezime nastavnika mentora 5. obvezni i izborni predmeti na završnom ispitu 6. popis priloga 7. datum i svojeruĉni potpis polaznika 8. datum i potpis voditelja grupe (razrednika) da je polaznik stekao pravo polaganja završnog ispita 9. podatke koje popunjava škola: matiĉni broj polaznika, datum prijema prijave i potpis. (2) Obrazac za prijavnicu tiska se na listu veliĉine 21,0 x 29,7 cm. Ĉlan 20. (Zapisnik o polaganju završnog ispita) (1) Obrasci Zapisnika o polaganju završnog ispita i obrasci za popravni ispit na završnom ispitu sadrţe: 1. Naziv ustanove i oznaku obrazovne grupe. 2. Podatke o polazniku (ime i prezime, matiĉni broj polaznika), obrazovnom programu i zanimanju. 3. Vrijeme polaganja (datum, razdoblje), naĉin provjere, naziv predmeta koje polaznik polaţe, pitanja na završnom ispitu, ocjenu uspjeha za svaki predmet i ocjenu općeg uspjeha, te popis i potpise ĉlanova komisije. 4. Vrijeme polaganja (datum, razdoblje) i potpise predsjednika ispitne komisije i predsjednika ispitnog odbora. (2) Obrasci se tiskaju obostrano, na listu veliĉine 21,0 x 29,7 cm, i to: na prvoj stranici za podatke o ispitu, a na drugoj stranici za podatke o polaganju popravnog ispita. Ĉlan 21. (Knjiga zapisnika ispitnog odbora za polaganje mature/završnog ispita) (1) Ustanove vode zapisnike sjednica ispitnog odbora za polaganje mature-završnog ispita, a koji moraju biti uvezani u korice tvrdog poveza. (2) Matura/završni ispit provodi se po procedurama koje su utvrĊene u redovnom obrazovaju uĉenika u srednjim školama Zeniĉko-dobojskog kantona. Ĉlan 22. (Matiĉna knjiga po javno vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton i knjiga izdatih uvjerenja o završenim javno vaţećim programima) (1) Ustanove vode matiĉnu knjigu polaznika o javno vaţećim programima koja sadrţi: a) uputstvo za voĊenje matiĉne knjige (matiĉna knjiga je dokumenat trajne vrijednosti i obavezno je da se ĉuva na sigurnom mjestu u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatanosti. U odreĊen prostor matiĉne knjige upisuje se broj i datum izvoda iz matiĉne knjige roĊenih i općine koja ga je izdala. Imena i prezimena polaznika i opći podaci o polazniku moraju biti saglasni podacima iz izvoda iz matiĉne knjige roĊenih. U matiĉnu knjigu se upisuje završena/ nezavršena obuka kao i tematska cjelina/moduli koji su obuhvaćeni javnovaţećim programima osposobljavanja nema razreda). Za polaznike koji utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 721 nisu završili razred (negativan uspjeh), ocjene se ne upisuju u matiĉnu knjigu. Matiĉna knjiga se numeriše rimskim brojevima (I, II, III, IV...), a svaka matiĉna knjiga u evidenciji upisanih polaznika zapoĉinje rednim brojem 1., a završava se rednim brojem posljednje strane te matiĉne knjige. Uz matiĉnu knjigu vodi se i registar); b) podatke o matiĉnoj knjizi koji sadrţe: 1) redni broj matiĉne knjige; 2) oznaku i podatak o matiĉnim brojevima; 3) period koji knjiga obuhvata. 4) naziv i sjedište ustanove; 5) ime, prezime i potpis odgovornog lica ustanove u vrijeme poĉetka voĊenja knjige i u vrijeme završetka voĊenja knjige. 2) Pored podataka iz stava (1) ovog ĉlana, matiĉna knjiga polaznika o javno vaţećim programima sadrţi i sljedeće podatke: a) matiĉni broj polaznika; b) broj registra; c) liĉne podatke o polazniku, i to: 1) prezime i ime polaznika; 2) dan, mjesec i godina roĊenja; 3) jedinstveni matiĉni broj graĊana; 4) mjesto i drţava roĊenja, 5) drţavljanstvo; 6) pol, 7) adresa stanovanja polaznika; 8) prezime i ime roditelja. d) datum upisa u javno vaţeći program; e) naziv i vrstu javno vaţećeg programa u koji se upisuje, djelovodni broj i datum odobrenja za izvoĊenje programa; f) osnov upisa, koji sadrţi: 1) djelovodni broj i datum svjedoĉanstva o završenoj osnovnoj školi; 2) naziv školske ustanove i stepen struĉne spreme; 3) zanimanje, djelovodni broj i datum izdavanja uvjerenja o završenoj srednjoj školi g) djelovodni broj i datum donošenja akta; h) razlog prestanka statusa polaznika javno vaţećeg programa kao što su: 1) uspješan završetak programa; 2) odustajanje; 3) ispis. i) podatke o polazniku tokom obrazovanja odraslih, i to: 1) popis cjelina/modula prema javno vaţećem programu; 2) obrazovni period; 3) podatke o završenom/nezavršenom javno vaţećem programu. j) podatke o izdatim javnim ispravama, koji sadrţe: 1) naziv isprave; 2) djelovodni broj; 3) datum izdavanja. k) ime i prezime i svojeruĉni potpis ovlaštenog lica ustanove; l) podatke o izdavanju prepisa podataka iz matiĉne knjige u kojima su sadrţani: 1) razlozi izdavanja; 2) datum izdavanja; 3) potpis odgovornog lica ustanove. (3) Ustanove vode knjigu izdatih uvjerenja o završenim javno vaţećim programima. (4) Knjiga izdatih uvjerenja sadrţi: a) opće podatke o polaznicima kojima je izdato uvjerenje, b) broj i datum uvjerenja, c) naziv programa obrazovanja odraslih. (5) Knjiga izdatih uvjerenja o završenim javno vaţećim programima je dokument trajne vrijednosti i vodi se u obliku sveske sa poluplatnenim povezom, numerisanim stranicama, veliĉine 30x40 cm i sadrţi 200 brojĉano oznaĉenih stranica. Broj 5– strana 722 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. DIO ĈETVRTI - ĈUVANJE ANDRAGOŠKE DOKUMENTACIJE Ĉlan 24. (Pristup osobnim podacima iz andragoške dokumentacije) (1) Pristup podacima pohranjenim u andragoškoj dokumentaciji iz ovog Pravilnika dopušten je samo licima ovlaštenim od ustanove, te ovlaštenom fiziĉkom ili pravnom licu sa kojom je ustanova ugovorila obavljanje poslova elektronskog oblikovanja evidencija i njihovo dostavljanje u centralnu evidenciju, a u skladu sa opštim aktom ustanove. (2) Svi liĉni podaci o polaznicima moraju biti zašticěeni od sluĉajne ili namjerne zloupotrebe, uništenja, gubitaka, neovlaštenih pristupa i promjena. (3) Rokovi ĉuvanja podataka primenju se u skladu vaţećim Pravilnikom za osnovne i srednje škole. Ĉlan 25. (Ĉuvanje i arhiviranje) (1) Pravila ĉuvanja i zaštite andragoške dokumentacije iz ovog pravilnika, te njihovo arhiviranje i predaje arhivima, ureĊuju se opštim aktom ustanove, u skladu sa Zakonom o arhivskoj graĊi F BiH i provedbenim propisima iz tog podruĉja. (2) Predaja pedagoških dokumenata i evidencija nadleţnom arhivu obavlja se na naĉin koji je utvrĊen Zakon o arhivskoj graĊi F BiH i provedbenim propisima iz tog podruĉja. (3) Matiĉne knjige iz ovog pravilnika dokumenti su trajne vrijednosti koji se ĉuvaju u ustanovi, a istekom roka od najmanje 10 godina predaju se nadleţnom arhivu. (4) Predmeti i evidencije o ispitima dokumenti su trajne vrijednosti koji se ĉuvaju u ustanovi, a istekom roka od najmanje 10 godina predaju se nadleţnom arhivu. (5) Imenici i dnevnici iz ovog pravilnika ĉuvaju se u ustanovi najmanje 8 godina, raĉunajući od dana upisa podataka u Matiĉnu knjigu, nakon ĉega se predaju nadleţnom arhivu. (6) Ostali andragoški dokumenti i evidencije ĉuvaju se u ustanovi najmanje 5 godina. Ĉlan 26. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. DIO PETI - ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 27. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 3., 6., 8., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 10. i 22. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-7/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 194. Na osnovu ĉlana 18. stav (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 34. stav (2)., Zakona o obrazovanju odraslih (''Sluţbene novine Zeniĉko – dobojskog kantona'', broj: 05/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi: Pravilnik o sadrţaju i naĉinu voĊenja evidencija u ustanovama za obrazovanje odraslih DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj i naĉin voĊenja evidencije o programima, polaznicima, zaposlenicima, kao i evidencije drugih podataka vaţnih za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih. Ĉlan 2. (Nadleţnost) Ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Ustanove), duţne su voditi evidencije o programima, polaznicima i zaposlenicima, kao i evidencije drugih podataka vaţnih za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih.
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije u ustanovama za obrazovanje odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/16 31.05.2016 obrazovanje odraslih Broj 5– strana 722 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. DIO ĈETVRTI - ĈUVANJE ANDRAGOŠKE DOKUMENTACIJE Ĉlan 24. (Pristup osobnim podacima iz andragoške dokumentacije) (1) Pristup podacima pohranjenim u andragoškoj dokumentaciji iz ovog Pravilnika dopušten je samo licima ovlaštenim od ustanove, te ovlaštenom fiziĉkom ili pravnom licu sa kojom je ustanova ugovorila obavljanje poslova elektronskog oblikovanja evidencija i njihovo dostavljanje u centralnu evidenciju, a u skladu sa opštim aktom ustanove. (2) Svi liĉni podaci o polaznicima moraju biti zašticěeni od sluĉajne ili namjerne zloupotrebe, uništenja, gubitaka, neovlaštenih pristupa i promjena. (3) Rokovi ĉuvanja podataka primenju se u skladu vaţećim Pravilnikom za osnovne i srednje škole. Ĉlan 25. (Ĉuvanje i arhiviranje) (1) Pravila ĉuvanja i zaštite andragoške dokumentacije iz ovog pravilnika, te njihovo arhiviranje i predaje arhivima, ureĊuju se opštim aktom ustanove, u skladu sa Zakonom o arhivskoj graĊi F BiH i provedbenim propisima iz tog podruĉja. (2) Predaja pedagoških dokumenata i evidencija nadleţnom arhivu obavlja se na naĉin koji je utvrĊen Zakon o arhivskoj graĊi F BiH i provedbenim propisima iz tog podruĉja. (3) Matiĉne knjige iz ovog pravilnika dokumenti su trajne vrijednosti koji se ĉuvaju u ustanovi, a istekom roka od najmanje 10 godina predaju se nadleţnom arhivu. (4) Predmeti i evidencije o ispitima dokumenti su trajne vrijednosti koji se ĉuvaju u ustanovi, a istekom roka od najmanje 10 godina predaju se nadleţnom arhivu. (5) Imenici i dnevnici iz ovog pravilnika ĉuvaju se u ustanovi najmanje 8 godina, raĉunajući od dana upisa podataka u Matiĉnu knjigu, nakon ĉega se predaju nadleţnom arhivu. (6) Ostali andragoški dokumenti i evidencije ĉuvaju se u ustanovi najmanje 5 godina. Ĉlan 26. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. DIO PETI - ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 27. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 3., 6., 8., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 10. i 22. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-7/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 194. Na osnovu ĉlana 18. stav (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 34. stav (2)., Zakona o obrazovanju odraslih (''Sluţbene novine Zeniĉko – dobojskog kantona'', broj: 05/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi: Pravilnik o sadrţaju i naĉinu voĊenja evidencija u ustanovama za obrazovanje odraslih DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj i naĉin voĊenja evidencije o programima, polaznicima, zaposlenicima, kao i evidencije drugih podataka vaţnih za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih. Ĉlan 2. (Nadleţnost) Ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Ustanove), duţne su voditi evidencije o programima, polaznicima i zaposlenicima, kao i evidencije drugih podataka vaţnih za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 723 Ĉlan 3. (Dostavljanje podaka o ustanovama) (1) Ustanove su duţne dostavljati na zahtjev Ministarstva podatke o kojima vode evidencije u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. (2) Za taĉnost podataka odgovoran je direktor ustanove. Ĉlan 4. (Razmjena podataka) (1) Ustanove moraju imati raĉunarsku opremu i programsku pomoć koja omogućuje pristup internetu i razmjenu podataka s Ministarstvom. (2) Obavljanje poslova elektronskog oblikovanja i dostave podataka ustanova moţe ugovoriti s drugom specijaliziranim fiziĉkim ili pravnim licem. DIO DRUGI - EVIDENCIJE Ĉlan 5. (Evidencija programa) (1) Ustanove vode Evidenciju programa za obrazovanje odraslih za koje imaju odobrenje za izvoĊenje i za programe bez posebnog odobrenja. (2) Evidencija programa za obrazovanje odraslih sadrţi: a) popis programa za koje ustanova ima odobrenje za izvoĊenje: naziv programa, kvalifikacijske oznake i datum izdanog rješenja, naziv ministarstva ili drugoga nadleţnoga koje je odobrilo izvoĊenje programa, vrsta i trajanje programa. b) popis programa koje ustanova izvodi bez posebnog odobrenja: naziv programa, datum donesene odluke, naziv ustanove i tijela koje je donijelo odluku o programu, vrsta i trajanje programa. (3) Evidencija programa štampa se na formatu A4 i dat je na obrascu koji je Prilog broj: 1. i ĉini sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 6. (Evidencija polaznika) (1) Ustanove vode Evidenciju polaznika koji omogućuje uvid u andragoške i druge podatke vaţne za praćenje polaznika od upisa u program do završetka programa i izdavanja javne isprave. (2) Evidencija polaznika programa obrazovanja odraslih sadrţi sljedeće: a) ime i prezime polaznika; b) datum upisa u ustanovu i dodijeljeni matiĉni broj polaznika; c) osobne podatke o polazniku: dan, mjesec, godina, mjesto i drţava roĊenja, drţavljanstvo, spol, ime roditelja, adresa polaznika; d) podatke o prethodnom obrazovanju; e) naziv programa, vrsta i vrijeme trajanja programa u koji je polaznik upisan; f) podatke o ugovoru o obrazovanju: klasifikacijske oznake i datum sklapanja ugovora; g) podatke o organizaciji obrazovnih grupa; h) podatke o plaćanju troškova obrazovanja; i) radni status polaznika; j) podatke o toku obrazovanja: nastavni predmeti ili nastavni sadrţaji i postignut uspjeh (ocjene) polaznika, uspjeh na ispitima tokom obrazovanja i na završnom ispitu odnosno završnoj provjeri; k) podatke o izdanoj javnoj ispravi: djelovodni broj i datum izdavanja, vrsta i naziv javne isprave; l) ostale podatke o polazniku i posebnostima vaţnim za obrazovanje. (3) Evidencija polaznika štampa se na formatu A4. Ĉlan 7. (Evidencija zaposlenika) (1) Ustanove vode Evidenciju zaposlenika. (2) Evidencija zaposlenika u ustanovama za obrazovanje odraslih sadrţi sljedeće: a) podatke o direktoru: ime i prezime, spol, drţavljanstvo, datum imenovanja, radni status; b) podatke o andragoškim zaposlenicima: ime i prezime, spol, drţavljanstvo, radni staţ ukupno i u obrazovanju, radni status u ustanovi, naziv radnog mjesta, struĉna sprema, usavršavanje i napredovanje u struci; c) podatke o ostalim zaposlenicima: ime i prezime, spol, drţavljanstvo, struĉna sprema, radni staţ, radni status i naziv radnog mjesta; d) druge podatke bitne za zaposlenike ustanove. (3) Evidencija zaposlenika štampa se na formatu A4. Broj 5– strana 724 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. DIO TREĆI – EVIDENCIJE DRUGIH PODATAKA Ĉlan 8. (Dnevnik rada) (1) Dnevnik rada je dokument koji vodi nastavnik i u koji se upisuju podaci o nastavnim predmetima ili nastavnim sadrţajima, o polaznicima i drugi podaci vaţni za pojedinog polaznika ili cijelu obrazovnu grupu tokom izvoĊenja programa obrazovanja odraslih za sticanje osnovnog obrazovanja, srednjeg struĉnog obrazovanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja po javnom vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton. (2) Dnevnik rada vodi se na formatu B4, sa brojĉano oznaĉenim stranicama. (3) Dnevnik rada je uvezan u korice tvrdog poveza. (4) Na prednjoj strani korica otisnute su rijeĉi:“Dnevnik rada” i prostor za upis naziva nastavnog predmeta ili nastavnog sadrţaja, prostor za upis naziva ustanove za obrazovanje odraslih, prostor za upis vrste programa, kao što su osnovno, srednje struĉno, prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje, usavršavanje po javnom vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton, zatim prostor za upis obrazovne grupe, obrazovnog perioda i podataka o nastavniku. (5) Na unutrašnjoj stranici korica upisuje se uputstvo o obaveznom i jedinstvenom naĉinu voĊenja dnevnika rada. Ĉlan 9. (Sadrţaj) (1) Na prvoj stranici dnevnika rada otisnut je obrazac u koji se upisuju sljedeći podaci: a) naziv i vrsta programa obrazovanja odraslih; b) vrsta i naĉin izvoĊenja nastave; c) oznaka obrazovne grupe i period za koji se vodi, kao što su školska godina, razred i vremenski period; d) potpis odgovornog lica; e) redni broj; f) vrijeme i mjesto zaduţenja. (2) Dnevnik rada sadrţi: a) naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih; b) plan izvoĊenja programa obrazovanja odraslih, koji obuhvata; 1) nastavni predmet; 2) nastavni sadrţaj; 3) broj predviĊenih ĉasova; c) podatke o nastavnim jedinicama i odrţanoj nastavi po radnim sedmicama, danima i nastavnim ĉasovima sa potpisom nastavnika; d) podatke o odrţanim ĉasovima u sedmici sa potpisom odgovornog lica; e) podatke o odrţanoj nastavi na kraju obrazovnog ciklusa ili obrazovanja u cjelini; f) ime, prezime i potpis odgovornog lica koje potvrĊuje taĉnost i vjerodostojnost podataka; g) popis nastavnih predmeta sa podacima o zvanju i struĉnoj spremi nastavnika i o vremenskom periodu u kojem se izvodi nastava u obrazovnoj grupi; h) podatke o praktiĉnoj nastavi, radioniĉkim vjeţbama, struĉnoj praksi, te o rasporedu polaznika na praktiĉnoj nastavi; i) liĉne podatke o polaznicima, i to: 1) redni broj; 2) matiĉni broj polaznika iz matiĉne knjige; 3) prezime i ime polaznika; 4) ime roditelja; 5) podatke o roĊenju (datum, mjesto i drţava); 6) adresu stanovanja; 7) radni status polaznika; j) podatke o prisustvu na nastavi. Ĉlan 10. (Plan izvoĊenja nastave i polaganja ispita) Plan izvoĊenja nastave i polaganja ispita sadrţi: a) nastavne predmete i sadrţaje; b) broj nastavnih ĉasova; c) vremenski period izvoĊenja i prostorije u kojima se izvodi nastava; d) dinamiku i rokove za polaganje ispita. Ĉlan 11. (Prijava za upis) (1) Prijava za upis je dokument koji polaznik obrazovanja odraslih prilaţe uz druge isprave potrebne za upis u utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 725 program obrazovanja odraslih i za upis u odgovarajuću matiĉnu knjigu polaznika. (2) Prijava za upis iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi: a) naziv Ustanove za obrazovanje odraslih kod koje se polaznik upisuje; b) podatke o polazniku, i to: 1) prezime, ime roditelja i ime; 2) podatke o roĊenju (dan, mjesec i godina, mjesto i drţava roĊenja); 3) drţavljanstvo; 4) radni status; 5) adresu stanovanja. c) vrstu i naziv programa obrazovanja; d) podatke o ispunjavanju uslova za upis u program obrazovanja koji sadrţe: 1) steĉeno obrazovanje, školu i razred; 2) program obrazovanja; 3) steĉenu školsku ili struĉnu spremu; 4) zanimanje, radno iskustvo; 5) druge podatke vezane za uslove upisa. e) podatke o naĉinu finansiranja; f) datum i svoje ruĉni potpis polaznika; g) serijski broj. (3) Prijava za upis štampa se na formatu A4. Ĉlan 12. (Prijava za polaganje ispita) (1) Prijava za polaganje ispita je dokument kojim polaznik prijavljuje polaganje ispita u programima osnovnog obrazovanja odraslih, srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije, (2) Prijava iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi: a) prijavu ispita, koju popunjava polaznik, a koja sadrţi: 1) ime, prezime i adresu polaznika, 2) program, razred, nastavni predmet za koji se prijavljuje ispit i 3) datum prijave i polaznikov potpis i b) podatke koje popunjava ustanova, i to: 1) matiĉni broj polaznika; 2) datum prijema prijave; 3) potpis. (3) Prijava se štampa na formatu A4. Ĉlan 13. (Zapisnik za polaganje ispita) (1) Zapisnik za polaganje ispita je dokument na kome se vodi zapisnik o polaganju ispita u programima osnovnog obrazovanja odraslih, srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Zapisnik o ispitu, koji popunjava ispitna komisija, sadrţi: a) naziv ustanove za obrazovanje odraslih i oznaku obrazovne grupe; b) datum polaganja ispita, ime i prezime, te matiĉni broj polaznika; c) naziv nastavnog predmeta, zadatak i pitanja na ispitu, ocjene uspjeha; d) ime i prezime ispitivaĉa, odnosno ĉlanova ispitne komisije i njihove potpise i e) serijski broj. (3) Zapisnik se koristi i prilikom provjere steĉenog znanja i vještina iz praktiĉne nastave. (4) Zapisnik se štampaju na formatu A3. Ĉlan 14. (Prijava za polaganje završnog ispita) (1) Prijava za polaganje završnog ispita je dokument koji polaznik obrazovanja odraslih podnosi kod polaganja završnog ispita u programima srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Prijava iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi: a) podatke o polazniku i to: 1) ime, prezime i adresu polaznika; 2) datum prijave; 3) polaznikov potpis, Broj 5– strana 726 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. b) naziv ustanove za obrazovanje odraslih kod koje se prijavljuje polaganje ispita; c) naziv obrazovnog programa, odnosno zanimanja; d) naziv teme završnog rada; e) popis priloga; f) datum i svojeruĉni potpis polaznika; g) datum i potpis odgovornog lica kojim se potvrĊuje da je polaznik stekao pravo polaganja završnog ispita; h) podatke koje popunjava organizator obrazovanja odraslih, kao što su matiĉni broj polaznika, datum prijema prijave i potpis i i) serijski broj. (3) Prijava za polaganje završnog ispita štampa se na formatu A4. Ĉlan 15. (Zapisnik za polaganje završnog ispita) (1) Zapisnik za polaganje završnog ispita je dokument na kome se vodi zapisnik o polaganju završnog ispita u programima srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Zapisnik o polaganju završnog ispita sadrţi: a) naziv ustanove za obrazovanje odraslih i oznaku obrazovne grupe; b) podatke o polazniku koji sadrţe: 1) ime i prezime; 2) matiĉni broj polaznika; 3) obrazovni program; 4) zanimanje. c) podatke o završnom ispitu koji sadrţe: 1) naĉin provjere steĉenog znanja i vještina; 2) naziv predmeta koje polaznik polaţe; 3) oblik zadatka i pitanja na završnom ispitu; 4) ocjenu uspjeha za svaki predmet i ocjenu općeg uspjeha,; 5) popis i potpise ĉlanova komisije; d) vrijeme polaganja, odnosno datum i razdoblje; e) potpis predsjednika ispitne komisije. (3) Zapisnik za polaganje završnog ispita štampa se na formatu A3. Ĉlan 16. (Prijava za polaganje maturskog ispita) (1) Prijava za polaganje maturskog ispita je dokument koji polaznik obrazovanja odraslih podnosi kod polaganja maturskog ispita u programima srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Prijava iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi: a) podatke o polazniku koji sadrţe: 1) ime, prezime i adresu polaznika; 2) datum prijave; 3) polaznikov potpis. b) naziv ustanove za obrazovanje odraslih kod koga se prijavljuje polaganje ispita; c) naziv obrazovnog programa, odnosno zanimanja; d) naziv teme maturskog rada; e) izborni predmet na maturskom ispitu; f) popis priloga; g) datum i svojeruĉni potpis polaznika; h) datum i potpis odgovornog lica kojim se potvrĊuje da je polaznik stekao pravo polaganja maturskog ispita; i) podatke koje popunjava ustanova za obrazovanje odraslih, kao što su matiĉni broj polaznika, datum prijema prijave i potpis; j) serijski broj. (3) Prijava za polaganje maturskog ispita štampa se na formatu A4. Ĉlan 17. (Zapisnik za polaganje maturskog ispita) (1) Zapisnik za polaganje maturskog ispita je dokument na kome se vodi zapisnik o polaganju maturskog ispita u programima srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Zapisnik o polaganju maturskog ispita sadrţi: a) naziv ustanove za obrazovanje odraslih i oznaku obrazovne grupe; b) podatke o polazniku, kao što su: 1) ime i prezime; 2) matiĉni broj polaznika; 3) obrazovni program; 4) zanimanje, utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 727 c) temu pismenog rada, ocjenu i potpis ĉlanova komisije; d) temu maturskog rada, pitanja iz maturskog rada, pitanja iz nastavnog predmeta, tema praktiĉnog rada, ocjenu i potpise ĉlanova komisije; e) podatke o uspjehu i ocjeni na maturskom ispitu; f) vrijeme polaganja, odnosno datum i razdoblje i potpis predsjednika ispitne komisije. (3) Zapisnik za polaganje maturskog ispita štampa se na formatu A3. Ĉlan 18. (Prijava za ispit osposobljavanja i usavršavanja po javnom vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton) (1) Prijava za ispit osposobljavanja i usavršavanja je dokument koji polaznik obrazovanja podnosi prilikom prijave ispita, odnosno provjere na završetku programa osposobljavanja i usavršavanja, kao i prilikom provjere steĉenog znanja i vještina iz praktiĉne nastave. (2) Prijavu ispita popunjava polaznik. (3) Prijava za polaganje sadrţi: a) ime, prezime i adresu polaznika; b) sadrţaj programa osposobljavanja ili usavršavanja za koji se vrši provjera; c) podatke koje popunjava ustanova i to: 1) matiĉni broj polaznika; 2) datum prijema prijave; 3) potpis. (4) Prijava za polaganje ispita štampa se na formatu A4. Ĉlan 19. (Zapisnik za ispit osposobljavanja i usavršavanja po javnom vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton) (1) Zapisnik za ispit osposobljavanja i usavršavanja je dokument na kome se vodi zapisnik o polaganju ispita, odnosno provjera na završetku programa osposobljavanja i usavršavanja, kao i prilikom provjere steĉenog znanja i vještina iz praktiĉne nastave i vjeţbi. (2) Zapisnik za polaganje sadrţi: 1) datum polaganja ispita; 2) ime i prezime, te matiĉni broj polaznika; 3) nastavni sadrţaj, zadatak i pitanja na ispitu; 4) ocjenu uspjeha; 5) ime i prezime ispitivaĉa, odnosno ĉlanova ispitne komisije; 6) njihove potpise. (3) Zapisnik za polaganje ispita štampa se na formatu A3. Ĉlan 20. (Spisak izdatih javnih isprava) Ustanove vode spisak izdatih javnih isprava (spisak diploma, svedodţbi i uvjerenja o javno vaţećim programmima od posebnog interesa za Kanton), a koji mora biti uvezani u korice tvrdog poveza. Ĉlan 21. (Rok za upis podataka) Ustanove su duţne svaku promjenu podataka o kojima vode evidenciju upisati u odgovarajući Evidencija najkasnije u roku od 30 dana od promjene podataka. Ĉlan 22. (Dostupnost podataka) (1) Podaci iz evidencija mogu se koristiti samo u svrhu praćenja stanja i poduzimanja odgovarajućih mjera radi unapreĊenja obrazovnog sistema Zeniĉko – dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine, a posebno u djelatnosti obrazovanja odraslih. (2) Podaci iz Evidencijaa programa mogu se koristiti u svrhu profesionalnog informiranja, a Ministarstvo treba osigurati uvjete da podaci o programima budu dostupni javnosti. (3) U sluĉajevima potrebe za podacima koji nisu propisani ovim Pravilnikom, a nuţni su za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih, odluku o prikupljanju donosi Ministarstvo. Ĉlan 23. (Pristup osobnim podacima iz evidencija) (1) Pristup osobnim podacima o polaznicima i zaposlenicima dopušten je samo ovlaštenim osobama u ustanovi, fiziĉkim ili pravnim osobama iz ĉlana 4. stav 2. ovog Pravilnika s kojima je ustanova ugovorila Broj 5– strana 728 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. poslove elektroniĉkog oblikovanja i dostave podataka i ovlaštenim osobama u Ministartsvu. (2) Svi osobni podaci o polaznicima i zaposlenicima moraju biti zaštićeni od sluĉajne ili namjerne zlouporabe, uništavanja, gubitka, neovlaštenih pristupa ili promjena. (3) Mjere zaštite te pravo pristupa i korištenja osobnim podacima odreĊuju se općim aktom ustanove. DIO ĈETVRTI - ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 24. (Ĉuvanje i arhiviranje) (1) Pravila ĉuvanja i zaštite evidencija iz ovog pravilnika, te njihovo arhiviranje i predaja arhivima, ureĊuju se općim aktom Ustanove, a u skladu sa Zakonom o arhivskoj graĊi FBiH. (2) Rokovi ĉuvanja Evidenicije primjenjuju se u skladu vaţećim Pravilnikom za osnove i srednje škole. Ĉlan 25. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 26. (Stupanje na snagu ) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-4/2015. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 195. Na osnovu ĉlana 18., stav (1).,Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona«, broj: 10/15),a u vezi sa ĉlanom 9. stav (4)., Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉko-Dobojskog kantona“, broj: 5/14), Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport donosi Pravilnik o sadrţaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih DIO PRVI- OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj i postupak izdavanja javne isprave za odrasle u stjecanju: osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, prekvalifikaciji, usavršavanju i osposobljavanju po javno vaţećim programima od interesa za Kanton. (2) Javne isprave su: uvjerenje o završenom razredu osnovnog obrazovanja odraslih; svjedoĉanstvo o završenom osnovnom obrazovanju odraslih, svjedoĉanstvo o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih, diploma o završnom srednjem obrazovanju odraslih, svjedoĉanstvo o završnom ispitu prekvalifikacije, svjedoĉanstvo o završnom ispitu dokvalifikacije, diploma o sticanju kvalifikacije, uvjerenje o osposobljenosti i uvjerenje o usavršavanju po javnom vaţećim programima od interesa za Kanton. DIO DRUGI- SADRŢAJ JAVNE ISPRAVE Ĉlan 2. (Sadrţaj javne isprave) Javne isprave iz ĉlana 1. stava (2) ovog Pravilnika sadrţe: a) naziv i sjedište škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih; b) klasifikacijsku oznaku i mjesto i datum izdavanja isprave; c) matiĉni broj polaznika (broj iz Matiĉne knjige polaznika); ime, prezime i spol polaznika; jedinstveni matiĉni broj; datum, mjesto i drţavu roĊenja; drţavljanstvo; ime roditelja d) naziv programa obrazovanja odraslih; e) ime i prezime te potpis razrednika odnosno voditelja obrazovne grupe i direktora; škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih, te mjesto za peĉat škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih; f) klasifikacijsku oznaku i datum izdanog rješenja o odobrenju za izvoĊenje programa.
Pravilnik o sadržaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/16 31.05.2016 SN ZDK 08/18 obrazovanje odraslih Broj 5– strana 728 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. poslove elektroniĉkog oblikovanja i dostave podataka i ovlaštenim osobama u Ministartsvu. (2) Svi osobni podaci o polaznicima i zaposlenicima moraju biti zaštićeni od sluĉajne ili namjerne zlouporabe, uništavanja, gubitka, neovlaštenih pristupa ili promjena. (3) Mjere zaštite te pravo pristupa i korištenja osobnim podacima odreĊuju se općim aktom ustanove. DIO ĈETVRTI - ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 24. (Ĉuvanje i arhiviranje) (1) Pravila ĉuvanja i zaštite evidencija iz ovog pravilnika, te njihovo arhiviranje i predaja arhivima, ureĊuju se općim aktom Ustanove, a u skladu sa Zakonom o arhivskoj graĊi FBiH. (2) Rokovi ĉuvanja Evidenicije primjenjuju se u skladu vaţećim Pravilnikom za osnove i srednje škole. Ĉlan 25. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 26. (Stupanje na snagu ) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-4/2015. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 195. Na osnovu ĉlana 18., stav (1).,Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona«, broj: 10/15),a u vezi sa ĉlanom 9. stav (4)., Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉko-Dobojskog kantona“, broj: 5/14), Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport donosi Pravilnik o sadrţaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih DIO PRVI- OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj i postupak izdavanja javne isprave za odrasle u stjecanju: osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, prekvalifikaciji, usavršavanju i osposobljavanju po javno vaţećim programima od interesa za Kanton. (2) Javne isprave su: uvjerenje o završenom razredu osnovnog obrazovanja odraslih; svjedoĉanstvo o završenom osnovnom obrazovanju odraslih, svjedoĉanstvo o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih, diploma o završnom srednjem obrazovanju odraslih, svjedoĉanstvo o završnom ispitu prekvalifikacije, svjedoĉanstvo o završnom ispitu dokvalifikacije, diploma o sticanju kvalifikacije, uvjerenje o osposobljenosti i uvjerenje o usavršavanju po javnom vaţećim programima od interesa za Kanton. DIO DRUGI- SADRŢAJ JAVNE ISPRAVE Ĉlan 2. (Sadrţaj javne isprave) Javne isprave iz ĉlana 1. stava (2) ovog Pravilnika sadrţe: a) naziv i sjedište škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih; b) klasifikacijsku oznaku i mjesto i datum izdavanja isprave; c) matiĉni broj polaznika (broj iz Matiĉne knjige polaznika); ime, prezime i spol polaznika; jedinstveni matiĉni broj; datum, mjesto i drţavu roĊenja; drţavljanstvo; ime roditelja d) naziv programa obrazovanja odraslih; e) ime i prezime te potpis razrednika odnosno voditelja obrazovne grupe i direktora; škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih, te mjesto za peĉat škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih; f) klasifikacijsku oznaku i datum izdanog rješenja o odobrenju za izvoĊenje programa. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 729 Ĉlan 3. (Sadrţaj uvjerenja o završenom razredu osnovnog obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, uvjerenje o završenom razredu osnovnog obrazovanja odraslih sadrţi i podatke o nastavnim predmetima i postignutom uspjehu polaznika, i to: a) datum upisa polaznika u program osnovnog obrazovanja odraslih; b) trajanje obrazovanja; c) puni naziv nastavnog predmeta i prostor za upis ocjene; d) prostor za upis nastavnih predmeta i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis ocjene općeg uspjeha polaznika; g) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1).“ Ĉlan 4. (Sadrţaj svjedoĉanstva o završenom osnovnom obrazovanju odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, svjedodţba o završenom osnovnom obrazovanju odraslih sadrţi i podatke o poĉetku i trajanju obrazovanja, te o postignutom uspjehu polaznika, i to: a) datum upisa polaznika u program osnovnog obrazovanja odraslih; b) trajanje obrazovanja; c) puni naziv nastavnog predmeta i prostor za upis ocjene; d) prostor za upis nastavnih predmeta i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis ocjene općeg uspjeha polaznika; g) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1).“ Ĉlan 5. (Sadrţaj svjedoĉanstva o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, svjedoĉanstvo o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program obrazovanja odraslih (program za zanimanje), odnosno gimnaziju; c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta/ modula i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis općeg uspjeha; g) prostor za upis zanimanja i naziva programa obrazovanja odraslih; h) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 6. (Sadrţaj diplome o završenom srednjem obrazovanju odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, diploma o završenom srednjem obrazovanju odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program obrazovanja (program za zanimanje), odnosno gimnaziju; c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena završnog ispita/mature; e) prostor za upis općeg uspjeha završnog ispita/ mature; f) prostor za upis zanimanja i naziva programa obrazovanja odraslih; g) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 7. (Sadrţaj svjedoĉanstva o završnom ispitu prekvalifikacije obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, svjedoĉanstvo o završnom ispitu prekvalifikacije obrazovanja odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program prekvalifikacije obrazovanja odraslih; Broj 5– strana 730 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta/ modula i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis općeg uspjeha; g) prostor za upis zanimanja i naziva programa prekvalifikacije obrazovanja odraslih; h) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 8. (Sadrţaj svjedoĉanstva o završnom ispitu dokvalifikacije obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, svjedoĉanstvo o završnom ispitu dokvalifikacije obrazovanja odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program dokvalifikacije obrazovanja odraslih; c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta/ modula i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis općeg uspjeha; g) prostor za upis zanimanja i naziva programa dokvalifikacije obrazovanja odraslih; h) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 9. (Sadrţaj diplome o sticanju kvalifikacije obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, diploma o sticanju kvalifikacije obrazovanja odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program obrazovanja odraslih; c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena završnog ispita/mature; e) prostor za upis općeg uspjeha završnog ispita/ mature; f) prostor za upis zanimanja i naziva programa obrazovanja odraslih; g) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 10. (Sadrţaj uvjerenja o osposobljavanju po javno vaţećem programu obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, uvjerenje o osposobljavanju obrazovanja odraslih po javno vaţećem programu treba da sadrţi slijedeće podatke: a) podatke o steĉenom obrazovanju i osnov za upis u program osposobljavanja; b) naziv programa osposobljavanja; c) trajanje programa osposobljavanja; d) nastavne sadrţaje; e) datum završne provjere iz nastavnih sadrţaja; f) naziv poslova za koje je polaznik osposobljen. Ĉlan 11. (Sadrţaj uvjerenja o usavršavanju po javno vaţećem programu obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, uvjerenje o usavršavanju obrazovanja odraslih po javno vaţećem programu treba da sadrţi slijedeće podatke: a) podatke o steĉenom obrazovanju i osnovi za upis u program usavršavanja; b) naziv programa usavršavanja; c) trajanje programa usavršavanja; d) nastavne sadrţaje; e) datum završne provjere iz nastavnih sadrţaja. Ĉlan 12. (Osnovi oblici javnih isprava) (1) Osnovni oblici javnih isprava iz ĉlana 1. ovog Pravilnika štampani su na obrascima od broja ______ do _____ i ĉine sastavni dio ovog pravilnika, i to: a) svjedoĉanstvo o završenom osnovnom obrazovanju odraslih broj _____; b) svjedoĉanstvo o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih broj _____; c) diploma o završnom ispitu broj _____; utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 731 d) svjedoĉanstvo o završnom ispitu prekvalifikacije broj _____; e) svjedoĉanstvo o završnom ispitu dokvalifikacije broj _____; f) diploma o sticanju kvalifikacije broj _____; g) uvjerenje o osposobljenosti po javnom vaţećim programima broj _____; h) uvjerenje o usavršavanju po javnom vaţećim programima broj _____ . (2) Obrasci javnih isprava mogu se primjereno grafiĉki oblikovati za pojedine vrste škola (ustanova) i programa obrazovanja u skladu sa sadrţajima iz ĉlana 2. ovog pravilnika, bez upisanih naziva nastavnih predmeta, a škole odnosno ustanove koje imaju mogućnost elektroniĉkog ispisa mogu ih popuniti podacima u skladu sa sadrţajima od ĉlana 3. do 11. ovoga Pravilnika. (3) Iznad natpisa javnih isprava iz stava (1) utisnut je grb Drţave Bosne i Hercegovine, a na sredini je grb B i H (vodeni znak). DIO TREĆI – ŠTAMPANJE I ZAŠTITA JAVNIH ISPRAVA Ĉlan 13. (Štampanje i zaštita obrazaca) (1) Obrasci javnih isprava iz ĉlanova 3., 4., 5., 7., 8., 10 i 11. ovoga Pravilnika štampaju se na specijalnom finom papiru, dimenzije 21,0 x 29,7 cm, na podlozi u svijetlozelenoj boji s tekstualnim dijelovima u crnoj boji. (2) Obrasci javnih isprava iz ĉlanova 6. i 9.. ovoga Pravilnika štampaju se na specijalnom finom papiru, dimenzije 29,7 x 42,0 cm, na podlozi u svijetlozelenoj boji s tekstualnim dijelovima u crnoj boji. (3) Radi sprjeĉavanja zloupotrebe i zaštite javne isprave od pokušaja mehaniĉkog ili hemijskog brisanja upisanih podataka, obrasci za javne isprave štampaju se na papiru koji je hemijski reaktivan (4) zaštita – hemijska zaštita) tako da pri pokušaju brisanja mijenja boju. (5) U strukturu papira ugraĊena su vlakanca vidljiva pod UV svjetlom, a u papir je ugraĊen vodeni znak izveden u njegovoj strukturi s pravilnim razmacima slike znaka u dva tona. (6) Po cijeloj širini obrazaca javnih isprava, ugraĊuje se vidljiva isprekidana metalna traka kojom se sprjeĉava njihovo vjerodostojno skeniranje ili fotokopiranje. Ĉlan 14. (Rijeĉi u naslovu i grb javnih isprava) (1) Svi obrasci javnih isprava naslovljeni su rijeĉima „BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON“ štampani u crnoj boji. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON (2) U sredini obrasca je utisnut grb Bosne i Hercegovine tamnije boje od boje podloge obrasca, a štampa grba i zaštitnih neprekinutih linija izvedena je u programu za crtanje zaštitnih krivulja. Ĉlan 15. (Jezik na kojem se štampaju javne isprave) (1) Na zahtjev polaznika obrazovanja odraslih obrasci javnih isprava iz ĉlana 12. ovog Pravilnika se mogu odštampati na jednom od jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Herccegovini (bosanski/hrvatski/srpski jezik) i latiniĉnom/ ili ćiriliĉnom pismu. (2) Na zahtjev polaznika obrazovanja odraslih pripadnika jednom od nacionalnih manjina koji imaju nastavu na jeziku i pismu manjine, obrasci javnih isprava iz ĉlana 12. ovog Pravilnika se mogu odštampti na jeziku i pismu nacionalne manjine. Ĉlan 16. (Naĉin upisa podataka u javnim ispravama) (1) Podaci u javnim ispravama upisuju se rukom, elektroniĉki (pisaĉem) ili pisaćim strojem. (2) Naziv škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih, ime i prezime polaznika, ime roditelja, nazivi mjesta i drţava, te nazivi nastavnih predmeta, programa obrazovanja i zanimanja, upisuju se u nominativu. Ĉlan 17. (Izdavanje javnih isprava) (1) Javne isprave iz ĉlana 1.sStava (2) ovog Pravilnika mogu izdavati osnovne i srednje škole i druge ustanove za obrazovanje odraslih koje imaju odobrenje Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i za izvoĊenje programa za koje izdaju javne isprave. Broj 5– strana 732 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. (2) Obrasci javnih isprava navedeni od broja _____ do _____ u ĉlanu 12. ovog pravilnika ne stavljaju se u slobodnu prodaju. (3) Škole i druge ustanove koje imaju odobrenje za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih naruĉuju ih neposredno od izdavaĉa koji imaju odobrenje Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport za obavljanje djelatnosti štampanja javnih isprava za obrazovanje odraslih. (4) Postupak pohranjivanja i zaštite obrazaca javnih isprava te uništavanja pogrešno popunjenih obrazaca utvrĊuje direktor ustanove za obrazovanje odraslih. DIO ĈETVRTI- ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 18. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 19. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-2/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIĈKO – DOBOJSKOG KANTONA d.o.o. ZAVIDOVIĆI 196. Na osnovu ĉlana 234. u vezi sa ĉlanom 247. stav 2. Zakona o privrednim društvima (“Sl. novine F BiH” br. 81/15), ĉlana 8. Statuta Javnog preduzeća “Šumskoprivredno društvo Zeniĉko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Skupština društva na I (prvoj) redovnoj (konstitruirajućoj) sjednici odrţanoj 25.04.2016. godine donosi: ODLUKU o razrješenju ĉlanova Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeniĉkodobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići Ĉlan 1. Razrješavaju se ĉlanovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeniĉko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići zbog izglasavanja nepovjerenja i to: 1. Brkiĉević Osman – predsjednik, 2. Ĉosić Aziz – ĉlan, 3. Prljić Dragan - ĉlan, 4. Sinanović Sakib - ĉlan. Ĉlan 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Sluţbenim novinama Ze-do kantona. Broj: 01-I-4/16 Zavidovići, 25.04.2016. godine Predsjednik Skupštine JP.”ŠPD-ZDK”d.o.o.Zavidovići dipl.pravnik Esmir Ĉobo, s.r. .............................................................................................
Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 17/16 28.04.2016 SN KS 29/19, SN KS 21/17, SN KS 42/16, SN KS 30/16 mala privreda 3. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih. 4. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-11771-39/16 21. aprila 2016. godine Sarajevo Premijer Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 14. stav (3) Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16) i ~l. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 40. sjednici odr`anoj 21.04.2016. godine, donijela je ZAKLJU^AK O UNOSU TRANSFERA U BUD@ET KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU 1. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu od 320 KM koja su JU "Srednja zubotehni~ka {kola" dozna~ena od strane Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom za tro{kove odlaska dva u~enika i dva nastavnika na takmi~enje u Bjelovar. 2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0014 - JU "Srednja zubotehni~ka {kola", na ekonomskom kodu: 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva, funkcija 092 iznos: 320 KM 3. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih. 4. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-11771-40/16 21. aprila 2016. godine Sarajevo Premijer Elmedin Konakovi}, s. r. Ministarstvo privrede Na osnovu ~lana 13. Zakona o poticaju razvojamale privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo donosi PRAVILNIK O POSTUPCIMA U PROVO\ENJU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE POGLAVLJE I - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se detaljnije ure|uju postupci u provo|enju Programa razvoja male privrede (u daljem tekstu: Program) kojima se, radi ostvarenja ciljeva razvoja male privrede, poticajne mjere i aktivnosti njihovog provo|enja utvr|uju na na~in koji osigurava jednakopravnost njihovih krajnjih korisnika, kao u~esnika provo|enja. (2) Postupci koje ure|uje ovaj Pravilnik obuhva}aju: a) metodologiju rada, kojom se obezbje|uje javnost rada; b) u~esnike u provo|enju Programa i njihov izbor; c) kriterije za izbor korisnika sredstava i razvojnih projekata kojima se ja~a konkurentska sposobnost subjekata male privrede; d) postupke u radu Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava; e) definisanje i ure|ivanje odnosa ugovorom izme|u nosioca programiranja razvoja i ostalih u~esnika u provo|enju Programa; f) pouku o pravnom lijeku za stranke koje smatraju da su aktivnostima u provo|enju Programa povrije|ena njihova prava ili su na drugi na~in o{te}ena; i g) nadzor nad provo|enjem Programa i na~in izvje{tavanja, uskla|en sa procedurom pra}enja realizacije Programa rada Vlade Kantona Sarajevo. POGLAVLJE II - METODOLOGIJA RADA ^lan 2. (Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava) (1) Na osnovu Programa iz ~lana 1. ovog Pravilnika, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi Godi{nji plan provo|enja Programa, kojeg usvaja Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada). U cilju njegove realizacije, Vlada donosi Odluku o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede (u daljem tekstu: Odluka). (2) Prilikom izrade godi{njeg Programa utro{ka sredstava Ministarstvo se rukovodi sljede}im grupama kriterija: a) marketin{ko-tr`i{ni kriterij (razvoj i opstanak na tr`i{tu); b) tehni~ko-tehnolo{ki kriterij (mogu}nost inovacije proizvoda ili proizvodnje); c) ekonomsko-finansijski kriterij (sposobnost ostvarivanja finansijske stabilnosti); d) kriterij poduzetni~ke sposobnosti i upravlja~kih znanja i vje{tina (sposobnost poduzetnika da razvije projekt): i e) razvojni kriterij (uticaj programa na ukupni privredni razvoj Kantona Sarajevo). (3) Odlukom se defini{u nazivi i vrste programa, te se za svaki program utvr|uju sljede}i elementi: a) ciljevi programa, b) kriteriji za izbor, c) korisnici programa i d) iznos i vrsta planiranih poticajnih sredstava (grant ili kreditna sredstva). ^lan 3. (Na~in dodjele sredstava i izbor banke) (1) Poticajna grant sredstva iz ~lana 2. stav (3) ovog Pravilnika dodjeljuju se direktno korisnicima poticajnih grant sredstava. (2) Poticajna kreditna sredstva iz ~lana 2. stav (3) ovog Pravilnika dodjeljuju se putem banke korisnicima poticajnih kreditnih sredstava. (3) Po dono{enju Odluke, Ministarstvo provodi postupak javne nabavke usluga plasmana poticajnih kreditnih sredstava u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 39/14). (4) U postupku iz stava (3) ovog ~lana, sa izabranom bankom (u daljem tekstu: Banka), Ministarstvo zaklju~uje ugovor o plasmanu poticajnih kreditnih sredstava, ~ije odredbe moraju biti uskla|ene i sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15) (u daljem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 28. aprila 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 17 – Strana 9 ^lan 4. (Na~in objave javnog poziva i rezultata) (1) Prema Odluci, Javni poziv za izbor korisnika poticajnih grant sredstava raspisuje Ministarstvo, a Javni poziv za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava raspisuje Banka. (2) Javni poziv se objavljuje u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", u jednom dnevnom listu i na web stranici Ministarstva. (3) Rezultati Javnog poziva objavljuju se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" i na web stranici Ministarstva. ^lan 5. (Sadr`aj javnog poziva) Javni poziv za izbor korisnika poticajnih sredstava obavezno sadr`i: a) predmet Javnog poziva; b) pravo u~estvovanja u Javnom pozivu; c) sadr`aj prijave za dodjelu poticajnih sredstava (u daljem tekstu: prijava) koji podrazumijeva: 1) zahtjev za uklju~ivanje u program, 2) kompletan program/projekt i 3) ostale priloge (op}e i posebne); d) kriterije za ocjenu prijave i izbor korisnika; e) na~in preuzimanja tenderske dokumentacije (dokumentacije potrebne za prijavu na javni poziv); f) na~in podno{enja prijave; g) tro{kove prijave i ostale odredbe. ^lan 6. (Komisija za izbor korisnika sredstava) (1) Ministar Ministarstva (u daljem tekstu: Ministar) imenuje Komisiju za izbor korisnika poticajnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija). (2) Komisija se sastoji od najmanje tri ~lana iz reda dr`avnih slu`benika, zaposlenih u Ministarstvu, te jednog ~lana za obavljanje administrativno-tehni~kih poslova za potrebe Komisije, iz reda namje{tenika i radi u kompletnom sastavu. (3) Rje{enje o imenovanju Komisije iz stava (1) ovog ~lana objavljuje se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". (4) Nakon imenovanja, Komisija je du`na sa~initi Poslovnik o radu komisije. (5) Komisija ima zadatak da, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu propisanih kriterija iz Odluke i Javnog poziva, izvr{i izbor korisnika poticajnih sredstava. Po izvr{enom izboru. Komisija je du`na sa~initi Izvje{taj o svom radu, sa prijedlogom korisnika za dodjelu poticajnih sredstava i iste dostaviti Ministru. (6) Komisija je u svom radu odgovorna za primjenu zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na dodjelu finansijskih sredstava poticaja. ^lan 7. (Prijava na javni poziv) (1) Prijava mora biti ura|ena sadr`ajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji, zavisno o pojedinom programu. (2) Prijava }e se razmatrati, ako su dostavljeni: a) zahtjev za uklju~ivanje u program Pod ovim se podrazumijeva uredno popunjen obrazac "Zahtjev za uklju~ivanje u program". b) kompletan program/projekt Pod ovim pojmom se podrazumijeva onaj program ili projekt, koji sadr`i: glavni investicijski projekt, ura|en sadr`ajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji i uslovima navedenim u Javnom pozivu za pojedine programe, sa`etak projekta, te uredno popunjene obrasce iz potrebne dokumentacije. U slu~aju da projekt nije kompletan, isti se izuzima iz dalje procedure razmatranja. c) ostali prilozi Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi (dokumentacija) koji se tra`e od podnosioca prijave, kojima se dokazuje da li je podnosilac kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze. Prilozi koji se zahtijevaju mogu biti op}i i tada se zahtijevaju od svih podnosilaca prijave i posebni koji se zahtijevaju zavisno od programa koji se provodi i od uslova koji su navedeni u Odluci i Javnom pozivu. (3) Prijava koja ne sadr`i kumulativno i op}e i posebne priloge koji se zahtijevaju Javnim pozivom, se odbacuje, bez obaveze daljeg razmatranja, te se obavje{tava aplikant o odbacivanju njegove prijave, zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova. (4) Sva tra`ena dokumenta moraju biti izdana od nadle`nih sudskih i upravnih tijela i nemogu biti starija od tri (3) mjeseca, ra~unaju}i od dana objave Javnog poziva u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". U suprotnom, zahtjev }e biti izuzet iz dalje procedure razmatranja, na isti na~in kako je navedeno u stavu (3) ovog ~lana. Prednje se ne odnosi jedino na rje{enje o registraciji pravnog subjekta, uvjerenje o poreznoj registraciji i uvjerenje o registracijiPDVobveznika. (5) Sve kopije dokumenata koji se prila`u moraju biti ovjerene od strane nadle`nog tijela uprave ili notara, ovjerom, ne starijom od 3 (tri) mjeseca, ra~unaju}i od dana objave Javnog poziva u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". (6) Izbor korisnika sredstava vr{i se na osnovu propisanih kriterija. (7) Prednost u izboru korisnika poticaja imaju aplikanti koji ispunjavaju tra`ene uslove iz Javnog poziva, a koji nisu prethodno koristili finansijska sredstva poticaja od strane Ministarstva, kao i projekti aplikanata kojima u teku}oj godini nisu dodijeljena poticajna grant sredstva iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji BiH. (8) Broj prihva}enih prijava, te visina sredstava koja }e se dodijeliti pojedinom podnosiocu prijave, zavisit }e o kvalitetu i povoljnosti projekta, kao i o visini planiranih sredstava za predmetni program. (9) Prijave sa potrebnim prilozima, li~no se dostavljaju, ili {alju preporu~eno po{tom, u zape~a}enim kovertama, na adresu Ministarstva, odnosno Banke, sa naznakom: "Ne otvarati - po Javnom pozivu za program ____ "Poticaj razvoju male privrede"". Na pole|ini koverte obavezno se navodi naziv podnosioca prijave i kontakt telefon, te se ovjerava pe~atom firme. (10) Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Prijave primljene nakon isteka roka ne}e biti uzete u razmatranje. ^lan 8. (Obaveze i odgovornosti prema u~esnicima javnog poziva) (1) U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnika Javnog poziva, te zadr`ava pravo da njihove programe/projekte prihvati u cijelosti, djelomi~no, ili ih odbije, S L U @ B E N E N O V I N E Broj 17 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 28. aprila 2016. da poni{ti Javni poziv, ili da odbaci sve programe/projekte, u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora. (2) Ministarstvo ne snosi odgovornost prema u~esnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja za odre|eni program. (3) Podnosiocu prijave koja udovoljava formalno-pravnim uslovima iz Javnog poziva, a koji bude odbijen zbog nedovoljnih sredstava, ili slabijeg kvaliteta ponu|enog programa/projekta, na njegov pismeni zahtjev, Ministarstvo }e obrazlo`iti razloge zbog kojih isti nije rangiran. (4) Prispjela dokumentacija ne vra}a se podnosiocu prijave. POGLAVLJE III - U^ESNICI U PROVO\ENJU PROGRAMA RAZVOJA ^lan 9. (Kategorije koje imaju pravo u~e{}a u javnom pozivu za sredstva poticaja) (1) Pravo u~e{}a u Javnom pozivu za finansijska sredstva poticaja, planirana Godi{njim planom provo|enja Programa, imaju sljede}e kategorije: a) mikro, mali i srednji subjekti male privrede iz ~lana 5. Zakona; b) nau~no-istra`iva~ke institucije; c) finansijske institucije; d) udru`enja poduzetnika i obrtnika; e) privredna komora; f) obrtni~ka komora; g) regionalna razvojna agencija; h) jedinice lokalne samouprave. (2) Sve navedene kategorije, moraju imati najmanje jednog zaposlenika na neodre|eno vrijeme. (3) Sjedi{te svih kategorija mora biti na podru~ju Kantona Sarajevo. ^lan 10. (Na~in utvr|ivanja kategorija koje }e imati pravo u~e{}a u pojedinim programima) Ministarstvo }e u svom Godi{njem planu provo|enja Programa utvrditi kategorije korisnika poticajnih finansijskih sredstava, koje }e imati pravo u~e{}a u pojedinim programima. ^lan 11. (Ograni~enja za u~estvovanje u javnom pozivu) (1) Podnosilac prijave koji do objave Javnog poziva ne opravda od Ministarstva dodijeljena finansijska sredstva poticaja, po ranije preuzetim ugovornim obavezama, nema pravo u~e{}a, odnosno, njegova se prijava ne}e razmatrati. (2) Podnosilac prijave koji je dva puta uzastopno koristio poticajna grant sredstva Ministarstva, nema pravo u~e{}a u Javnom pozivu Ministarstva dvije godine, ra~unaju}i od zadnje godine u kojoj su mu sredstva odobrena. (3) Ograni~enje iz stava (2) ovog ~lana ne odnosi se na nosioce Programa iz ~lana 16. ta~. c), d), e) i f) Zakona. (4) Podnosilac prijave iz ~lana 9. stav (1) ta~ka a) ovog Pravilnika koji koristi kreditna sredstva po kreditnoj liniji sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine nema pravo u~e{}a na Javnom konkursu do okon~anja ugovora koji je zaklju~io sa ovom bankom. (5) Korisnik poticajnih sredstava, kojem je pravosna`nom odlukom suda izre~ena kazna za prekr{aj koji se odnosi na nenamjensko kori{tenje sredstava poticaja, implementaciju sredstava nakon isteka ugovorenih rokova, nedostavljanje pismenog izvje{taja o utro{ku sredstava, uz odgovaraju}e dokaze, osim {to je obavezan vratiti dodijeljena sredstva u zakonskom roku, tako|er ne mo`e aplicirati za poticaj, u skladu sa Zakonom, u periodu od pet godina, ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke o prekr{aju, kojom se korisnik progla{ava krivim. POGLAVLJE IV - KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA ^lan 12. (Na~ela za davanje prednosti poticaju) Komisija }e dati prednost poticaju onih programa/projekata koji se oslanjaju na slijede}a na~ela: a) proizvodi i usluge kojima se ostvaruje ve}a dodatna vrijednost; b) poduzetni~ka sposobnost i upravlja~ka znanja; c) kori{tenje razli~itih izvora finansiranja; d) postizanje ravnomjernijeg regionalnog razvoja. ^lan 13. (Kriteriji za izbor i ocjenjivanje programa/projekta) (1) Tokom svog rada Komisija za izbor korisnika rukovodi se kriterijima utvr|enim u Odluci i Javnom pozivu, a osnovni kriterij je kvalitet programa/projekta. (2) Kvalitet programa/projekta ocjenjuje se kroz preferiranje proizvodne nad uslu`nom djelatno{}u, osiguranja finansijskih sredstava iz drugih izvora, pokretanja aktivnosti koje koriste nove tehnologije, rast i opstojnost (prisutnost na tr`i{tu u godinama), te ostvarene nagrade i priznanja. (3) Prilikom ocjene programa/projekta Komisija uzima u obzir i vrednuje: a) stepen samofinansiranja; b) mogu}nost pove}anja zaposlenosti, uklju~uju}i i strukturu novih zaposlenika; c) mogu}nost pru`anja obuke za strukovna zanimanja; d) ~uvanje kulturne i istorijske ba{tine; e) tradiciju u vo|enju obrta; f) izvozno orijentisanu proizvodnju i supstituciju uvoza; g) uvo|enje novih tehnologija, certifikata i me|unarodnih standarda kvalitete; h) sufinansiranje Programa, u saradnji sa nosiocima Programa iz ~lana 16. Zakona i me|unarodnim organizacijama. POGLAVLJE V - POSTUPCI U RADU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA ^lan 14. (Izbor korisnika poticajnih grant sredstava) (1) U prvoj fazi rada, po isteku roka za prijave po Javnom pozivu za izbor korisnika poticajnih grant sredstava, Komisija obavlja slijede}e aktivnosti: a) putem protokola prima omotnice - prijave, pristigle po Javnom pozivu, te ih razvrstava po programima; b) ukoliko na omotnici nije nazna~eno na koji se program odnosi prijava, Komisija }e je otvoriti i iz njenog sadr`aja utvrditi pripadnost, te je rasporediti odgovaraju}em programu; c) zapisni~ki konstatovati broj uredno zape~a}enih i neotvorenih omotnica, kao i eventualne zabilje{ke o gre{kom otvorenim omotnicama; S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 28. aprila 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 17 – Strana 11 d) izvr{iti razvrstavanje svih omotnica obzirom na to da li su pristigle u roku nazna~enom u Javnom pozivu, ili nakon isteka roka, te ove druge odmah odbaciti; e) numerisati rednim brojevima omotnice pristigle u roku; f) otvoriti sve omotnice po redosljedu zaprimanja, te izvr{iti provjeru njihovog sadr`aja i kontrolu svih pojedina~nih dokumenata, u skladu sa utvr|enim obaveznim sadr`ajem pojedinog programa iz Javnog poziva; g) izvr{iti razvrstavanje prijava na one koje ispunjavaju formalno-pravne uslove, navedene u tenderskoj dokumentaciji i koje idu u dalju proceduru i na one koje ne ispunjavaju tra`ene uslove; h) primijeniti eliminacijski faktor iz Javnog poziva, obzirom na prethodno dobijena poticajna sredstva od Ministarstva, u skladu sa st. (1) i (2) ~lana 11. ovog Pravilnika. (2) Poslovnikom iz ~lana 6. stav (4) ovog Pravilnika defini{e se metodologija rada Komisije i na~in ocjenjivanja programa/projekata po kriterijima, utvr|enim Odlukom za pojedine programe. (3) U drugoj fazi rada, Komisija vr{i ocjenjivanje prijava (projekata), koje su ispunile formalno-pravne uslove, po pojedinim programima, na osnovu kriterija nazna~enih u Javnom pozivu. Maksimalan broj bodova po svim kriterijima, koji se mo`e dodijeliti nekoj prijavi je 100(100%). (4) Kod prijava (projekata) koje budu dobile istu ocjenu, treba povesti ra~una o primjeni na~ela ravnomjerne teritorijalne zastupljenosti svih op}ina s podru~ja Kantona Sarajevo (iz kojih se prijavljuju aplikanti). Tako|er, prilikom ocijenjivanja projekata, prednost }e imati aplikanti koji nisu prethodno dobili poticajna sredstva od Ministarstva, kao i projekti aplikanata kojima u teku}oj godini nisu dodijeljena poticajna grant sredstva iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji BiH, {to }e aplikanti dokazivati odgovaraju}om izjavom, ovjerenom od nadle`nog tijela uprave. (5) Na osnovu dodijeljenih bodova, Komisija utvr|uje prijedlog korisnika poticajnih grant sredstava i iznose sredstava, sa~injava Izvje{taj o svom radu i dostavlja ih Ministru. (6) Prijedlog Odluke o izboru korisnika poticajnih grant sredstava utvr|uje Ministar, a ovu odluku donosi Vlada. ^lan 15. (Izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava) (1) Po Javnom pozivu za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava Banka razmatra zaprimljene prijave aplikanata u skladu sa Javnim pozivom i ugovorom iz ~lana 3. stav (4) ovog Pravilnika, vr{i provjeru njihove kreditne sposobnosti i provodi druge aktivnosti u skladu sa aktima Banke, nakon ~ega utvr|uje preliminaran prijedlog korisnika poticajnih kreditnih sredstava i iznose sredstava. (2) Banka dostavlja Ministarstvu na razmatranje preliminaran prijedlog korisnika iz stava (1) ovog ~lana i njihove projekte, a po zahtjevu Ministarstva i druge dokumente. (3) Nakon razmatranja dokumentacije iz stava (2) ovog ~lana, Ministarstvo utvr|uje prijedlog korisnika poticajnih kreditnih sredstava i iznose sredstava. (4) Prijedlog Odluke o izboru korisnika poticajnih kreditnih sredstava utvr|uje Ministar, a ovu odluku donosi Vlada, koju Ministarstvo dostavlja Banci. (5) U skladu sa odlukom iz stava (4) ovog ~lana i ugovora iz ~lana 3. stav (4) ovog Pravilnika, Banka zaklju~uje ugovore sa korisnicima poticajnih kreditnih sredstava, a po jedan primjerak tih ugovora dostavlja Ministarstvu. (6) Na osnovu zaprimljenih ugovora iz stava (5) ovog ~lana Ministarstvo putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo deponuje sredstva na ra~un Banke. POGLAVLJE VI - UGOVORNO URE\ENJE ODNOSA IZME\U U^ESNIKA U PROVO\ENJU PROGRAMA ^lan 16. (Ugovor o implementaciji poticajnih sredstava) (1) Nakon {to Vlada donese odluku iz stava (6) ~lana 14. ovog Pravilnika, odnosno odluku iz stava (4) ~lana 15. ovog Pravilnika, sa kandidatima sa kona~ne liste ugovorni organ- davalac sredstava iz stava (2) ovog ~lana zaklju~uje Ugovor o implementaciji poticajnih sredstava (u daljem tekstu: Ugovor). (2) Za poticajna grant sredstva Ugovor zaklju~uje Ministarstvo, a za poticajna kreditna sredstva Ugovor zaklju~uje Banka. (3) Ugovor obavezno sadr`i visinu, namjenu i uslove dodjele sredstava, rokove utro{ka odobrenih sredstava, me|usobna prava i obaveze, kao {to su: na~in i rokovi izvje{tavanja o utro{ku sredstava, nadzor nad utro{kom sredstava u svrhu za koju su odobrena, te sankcije u slu~aju nepo{tivanja Ugovora. (4) Obavezni sastavni dijelovi Ugovora su: a) kompletan program/projekt korisnika sredstava sa prate- }im prilozima i b) obrazac "Izvje{taj o implementaciji dodijeljenih sredstava". (5) Ugovor stupa na snagu kada ga uredno potpi{u obje ugovorne strane i traje 180 dana, ra~unaju}i od dana uplate finansijskih sredstava na ra~un korisnika sredstava. Ugovorni organ- davalac sredstava iz stava (2) ovog ~lana mo`e. na opravdan pismeni zahtjev korisnika sredstava, produ`iti trajanje Ugovora, najdu`e do 60 dana, po isteku prethodno utvr|enog roka. (6) Ugovorom se utvr|uju slijede}e obaveze i odgovornosti korisnika sredstava: a) da odobrena sredstva koristi namjenski, u skladu sa ponu|enim i od Ministarstva prihva}enim investicijskim programom/projektom; b) da izuzetno mo`e samoinicijativno izvr{iti prenamjenu dodijeljenih sredstava poticaja, s jedne na drugu stavku projekta, najvi{e u visini do 10% ukupne vrijednosti dodijeljenih sredstava, a preko tog ograni~enja, samo uz prethodnu saglasnost Ministarstva; c) da se pridr`ava rokova implementacije projekta i dodijeljenih finansijskih sredstava (max. do 6 mjeseci od uplate sredstava), predvi|enih programom/projektom; d) da pismenim putem obavijesti ugovorni organ-davaoca sredstava iz stava (2) ovog ~lana o doga|ajima ili problemima koji su od posebnog zna~aja za implementaciju projekta, a koji mogu uticati na blagovremeno ispunjenje zadataka i ciljeva projekta, ka{njenje, potpunu ili djelimi~nu obustavu projekta, odnosno o nastanku neo~ekivanih uslova koji mogu omesti implementaciju projekta; e) da u roku od 30 dana, nakon implementacije projekta, podnese Ministarstvu kona~ni i u potpunosti popunjeni obrazac "Izvje{taj o implementaciji dodijeljenih sredstava", koji se smatra sastavnim dijelom Ugovora, sa valjanim dokazima o pravilno utro{enim sredstvima (kako je i navedeno u obrascu Izvje{taja); S L U @ B E N E N O V I N E Broj 17 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 28. aprila 2016. f) da se prilikom implementacije sredstava pridr`ava svih pozitivnih zakonskih propisa koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu Sarajevo. (7) Ugovorom se, tako|er, defini{u obaveze i odgovornosti ugovornog organa-davaoca sredstava iz stava (2) ovog ~lana: a) da izvr{i uplatu odobrenih sredstava korisniku; b) da vr{i kontrolu utro{ka odobrenih finansijskih sredstava i aktivnosti planiranih projektom, {to podrazumijeva posjete na terenu, pra}enje napredovanja projekta u skladu sa rokom njegove implementacije, kao i druge radnje kojima mo`e uspje{no nadzirati implementaciju projekta; c) da razmotri i pismeno odgovori na obavijest korisnika sredstava iz stava (6) ta~ka d) ovog ~lana; d) u slu~aju da se, uslijed ograni~enosti sredstava poticaja, korisniku dodijeli manji iznos od onog koji je postavljen u zahtjevu i njegovom projektu, Ugovorom }e se urediti koji dio projekta }e se realizirati kroz dodijeljena sredstva (za koju namjenu }e se sredstva utro{iti); e) da preduzme sve zakonom predvi|ene mjere za povrat upla}enih sredstava, ukoliko korisnik u ugovorenom roku ne zapo~ne njihovu implementaciju i ne preduzme sve predvi|ene programske aktivnosti, ili tro{i upla}ena sredstva nenamjenski, te je o~igledno da nije niti imao namjeru implementirati dodijeljena sredstva za aktivnosti opisane u programu/projektu. (8) Korisnik sredstava mo`e, prema uslovima iz Ugovora, jednostrano raskinutiUgovor i odmah izvr{iti povrat upla}enih sredstava, ili dijela sredstava, ukoliko po vlastitom naho|enju utvrdi da ista ne}e mo}i iskoristiti na na~in i pod uslovima pod kojim su mu odobrena. (9) Ugovorni organ-davalac sredstava iz stava (2) ovog ~lana mo`e jednostrano raskinuti Ugovor ukoliko i kada utvrdi da korisnik sredstava ne koristi odobrena sredstva na na~in i pod uslovima pod kojim su mu ista odobrena. (10) Obje ugovorne strane mogu raskinuti Ugovor u slu~aju doga|aja prouzro~enih vi{om silom, kojimogu odgoditi ili u potpunosti sprije~iti implementaciju projekta i/ili sredstava. (11)U Ugovor se obavezno ugra|uje odredba o saglasnosti korisnika sredstava da odobrena sredstva odmah vrati ugovornom organu-davaocu sredstava iz stava (2) ovog ~lana, u slu~aju raskida Ugovora, na zahtjev bilo koje strane, iz naprijed navedenih razloga. POGLAVLJE VII - NADZOR NAD PROVO\ENJEM PROGRAMA I NA^IN IZVJE[TAVANJA ^lan 17. (Inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava) (1) Inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava vr{i kantonalni tr`i{ni inspektor. (2) Zadatak inspektora je da u postupku nadzora iz stava (1) ovog ~lana, kontinuirano prati utro{ak finansijskih sredstava od strane korisnika sredstava i izvr{enje drugih preuzetih obaveza, u cilju pravilnog provo|enja Zakona, ovog Pravilnika, Ugovora i drugih akata koji se odnose na provo|enje Programa. (3) Subjekt nadzora du`an je omogu}iti inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora, uvid u dokumentaciju, dati mu sva potrebna obavje{tenja i podatke koji se odnose na implementaciju poticajnih sredstava. (4) Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je do{lo do povrede Zakona, propisa donesenih za njegovo provo|enje i odredbi Ugovora, inspektor }e rje{enjem korisniku sredstava nalo`iti slijede}e: a) otklanjanje nedostataka utvr|enih u postupku nadzora i odrediti rok za njihovo otklanjanje, ako utvrdi nedostatke iz ~lana 15. stav (1) ta~ke b), c) i d) Zakona i b) povrat vrijednosti dodijeljenih sredstava, ako utvrdi nedostatke iz ~lana 15. stav (1) ta~ka a) Zakona. (5) Protiv rje{enja inspektora iz stava (4) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (6) O `albi iz stava (5) ovog ~lana, rje{ava Ministarstvo. (7) Ministarstvo je du`no donijeti rje{enje, u roku od 30 dana od dana prijema `albe, koje je kona~an upravni akt, a protiv kojeg se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu. (8) Po obavljenom inspekcijskom nadzoru i utvr|enom ~injeni~nom stanju, inspektor iz stava (1) ovog ~lana podnosi Ministarstvu Izvje{taj o izvr{enom inspekcijskom nadzoru nad utro{kom dodijeljenih finansijskih sredstava, kojim su obuhva}eni svi korisnici sredstava. ^lan 18. (Ovla{tenje za podno{enje prijave za pokretanje prekr{ajnog postupka) Ovla{tenje za podno{enje prijave za pokretanje prekr{ajnog postupka, protiv korisnika poticajnih sredstava, iz Zakonom utvr|enih razloga, imaju ovla{tene osobe Ministarstva i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, kao i inspektor koji je u nadzoru utvrdio povredu odredbi Zakona, ovog Pravilnika i/ili Ugovora. ^lan 19. (Nadzor i izvje{taj o izvr{enju Godi{njeg plana provo|enja Programa) (1) Ministarstvo nadzire i prati provo|enje Programa i Godi{njeg plana provo|enja Programa, analizira rezultate i priprema izvje{taje. (2) Izvje{taj o izvr{enju Godi{njeg plana provo|enja Programa podnosi se Vladi i Skup{tini Kantona Sarajevo na usvajanje. ^lan 20. (Stupanje na snagu pravilnika) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 07-04-02-28071-8/15 14. aprila 2016. godine Sarajevo Ministar Dr. Muharem [abi}, s. r. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 28. aprila 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 17 – Strana 13
Pravilnik o načinu obračuna, isplate i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci, odnosno drugom licu u random odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja ili njege djeteta Unsko-sanski kanton Službeni glasnik USK 07/16 28.04.2016 naknada,žena,trudnoća 28. aprila 2016. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA Broj 7 - Strana 513 322. Na osnovu člana 66. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 35/05), a u vezi sa članom 114. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/00, 7/01 i 11/14), Ministar zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona, donosi PRAVILNIK o načinu obračuna, isplate i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi – majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja ili njege djeteta Član 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom uređuje se način obračuna, isplate i postupak utvrđivanja prava i refundacija odnosno povrat poslodavcu isplaćenih naknada umjesto plaće (u daljem tekstu: naknada plaće) za vrijeme odsustvovanja sa posla zbog trudnoće, porođaja ili njege djeteta (u daljem tekstu: odsustvovanje sa posla) ženi - majci, odnosno ocu djeteta ili usvojiocu, ili drugom licu u radnom odnosu, koji po Zakonu imaju pravo na naknadu plaće (u daljem tekstu: korisnik prava). Član 2. (Korisnici prava) Pravo na naknadu plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla, u skladu sa odredbama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br.26/16 ), Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 5/00, 7/01 i 11/14), imaju: a) žena - majka, za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva, odnosno otac djeteta nakon 42 dana poslije porođaja, ako se roditelji tako sporazumiju, b) otac djeteta za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva zbog smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga ne može koristiti porodiljsko odsustvo, c) žena - majka, odnosno otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi sa punim radnim vremenom, nakon isteka porodiljskog odsustva do navršene jedne godine života djeteta, ako koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete, ako koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, d) jedan od roditelja, ako koristi pravo da nakon isteka godine dana života djeteta radi polovinu radnog vremena do tri godine života djeteta, jer je prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove djetetu potrebna pojačana briga i njega, e) žena - majka, ako rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva, ako koristi pravo da produži porodiljsko odsustvo za onoliko vremena koliko je, prema nalazu ovlaštenog ljekara, potrebno da se oporavi od porođaja i psihičkog stanja uzrokovanih gubitkom djeteta, a najmanje 45 dana od porođaja, odnosno od smrti djeteta, f) jedan od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju, ako na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena kada su oba roditelja zaposlena ili se radi o samohranom roditelju, i pod uslovom da dijete nije smješteno u ustanovu socijalne zaštite, g) usvojilac djeteta ili lice kome je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj. Član 3. (Početak i prestanak prava) Naknada plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla u slučajevima iz člana 2. ovog pravilnika, pripada ženi - majci, odnosno drugim korisnicima prava, od prvog dana odsustvovanja sa posla i traje do isteka roka određenog zakonom za korištenje prava ili kraće ukoliko korisnik želi kraće da koristi porodiljno odsustvo, ali ne kraće od roka utvrđenog Zakonom o radu i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Član 4. (Nadležnost) Centar za socijalni rad nadležan za utvrđivanje prava na naknadu plaće po zahtjevu korisnika prava po osnovu člana 2. tačka a), b), e) i g) ovog Pravilnika, je onaj koji pokriva područje općine/ grada u kojoj korisnik prava ima prebivalište. Broj 7 - Strana 514 SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA 28. aprila 2016. Član 5. (Naknada plaće korisniku prava) (1) Utvrđivanje prava na naknadu plaće korisniku prava u slučajevima navedenim u članu 2. tačka a), b), e) i g) ovog Pravilnika, u prvom stepenu vrši mjesno nadležni centar za socijalni rad,rješenjem o utvrđivanju prava na naknadu plaće. (2) Utvrđivanje prava na naknadu plaće korisniku prava u slučajevima navedenim u članu 2. ovog Pravilnika, tačka c), d) i f) u prvom stepenu vrši poslodavac, rješenjem o utvrđivanju prava na naknadu plaće. (3) Pored elemenata propisanih Zakonom o upravnom postupku (“Službene novine FBiH” br. 2/98 i 48/99) u dispozitivu rješenja treba biti utvrđeno sljedeće: a) datum nastanka i vrijeme trajanja prava na naknadu plaće korisniku prava, b) visina procenta kojim se od osnovice za obračun utvrđuje iznos naknade plaće, c) obaveza poslodavca da na osnovu tog rješenja, a u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom, na osnovu rješenja i nalaza (doznake) nadležnog ljekara, odnosno ljekarske komisije, vrši obračun i isplatu naknade plaće korisniku prava po isteku svakog kalendarskog mjeseca korištenja prava i da na iznos naknade plaće uplati propisane doprinose, d) obavezu Ministarstva zdravstva,rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) da poslodavcu posredstvom centra za socijalni rad izvrši refundaciju, odnosno povrat isplaćenih sredstava za naknadu plaće za period i u visini utvrđenim rješenjem centra za socijalni rad. Član 6. (Dostavljanje rješenja) (1) Po jedan primjerak rješenja iz člana 5. stav (1) ovog Pravilnika, centar za socijalni rad dostavlja: a) korisniku prava, b) poslodavcu-pravnom ili fizičkom licu - kod kojeg je korisnik prava u radnom odnosu, c) Ministarstvu. (2) Ukoliko lice, korisnik prava, obavlja djelatnost ličnim radom, rješenje o utvrđivanju prava na naknadu plaće dostavlja se pored pobrojanih u stavu (1) ovog člana, i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Član 7. (Potrebna dokumentacija) (1) Uz zahtjev za priznavanje prava na naknadu plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla podnosilac zahtjeva je dužan centru za socijalni rad priložiti sljedeću dokumentaciju: a) potvrda o prebivalištu, b) potvrdu o radnom odnosu sa visinom plaće za šest mjeseci prije stupanja na porodiljsko odsustvo koji se uzimaju kao osnov za utvrđivanje visine naknade plaće, sa ID brojem firme i matičnim brojem iz radne knjižice, c) kopiju prijave osiguranja. (2) Ako se zahtjev odnosi na priznavanje prava na naknadu plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla po osnovu slučajeva iz člana 2. stav (1) tačke a) i b) ovog Pravilnika pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahtjeva prilaže uz zahtjev i sljedeću dokumentaciju: a) doznake od ljekara od dana porođaja, b) doznaku od ljekara od dana početka korištenja porodiljskog odsustva, ako se koristi do 28 dana prije porođaja, c) izvod iz matične knjige rođenih za dijete. (3) Ako se zahtjev odnosi na priznavanje prava na naknadu plaće po osnovu iz člana 2. stav (1) tačka e) ovog Pravilnika (rođenje mrtvog djeteta ili smrti djeteta prije isteka porodiljskog odsustva), podnosilac zahtjeva, pored dokumentacije iz stava (1) ovog člana, prilaže: a) nalaz ovlaštenog ljekara o potrebnom periodu odsustva sa rada radi fizičkog i psihičkog oporavka majke, b) izvod iz matične knjige umrlih za dijete. (4) Ako se zahtjev odnosi na uspostavu prava na naknadu plaće po osnovu iz člana 2.sta