SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Posavski kanton

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Uredba o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 13/21 17.09.2021 gospodarska društva,gospodarstvo
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o popravljenom, prepravljenom i onesposobljenom oružju i obrascima i sadržaju obrazaca o vođenju ove evidencije Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 07/19 14.08.2019 oružke PRAVILNIKO NAĈINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POPRAVLJENOM , PREPRAVLJENOM I ONESPOSOBLJENOM ORUŢJU I OBRASCIMA I SADRŢAJU OBRAZACA O VOĐENJU OVE EVIDENCIJEDIO PRVI –OPĆE ODREDBEĈlanak 1.(Predmet)Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj, naĉin ustrojavanja i voĊenja Evidencije o popravljenom, prepravljenom i onesposobljenom oruţju.Ĉlanak 2.(Ravnopravnost spolova)Gramatiĉka terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva ukljuĉivanje oba spola.DIO DRUGI –EVIDENCIJAĈlanak 3.(Evidencija o popravljenom , prepravljenom i onesposobljenom oruţju)(1)U pravnim osobama i samostalnim zanatskim radnjama koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oruţja, vodi se evidencija o popravljenom , prepravljenom i onesposobljenom oruţju u koju se upisuje: redni broj; datum prijema oruţja radi popravke , prepravke ili onesposobljavanja; prezime i ime/naziv pravne osobe, JMB/ID, prebivalište (sjedište) i adresa posjednika oruţja; registarski broj isprave o oruţju i naziv policijske stanice koja ga je izdala; podaci o oruţju (vrsta, marka,kalibar tvorniĉki broj i); u ĉemu se sastoji popravka, prepravka ili onesposobljavanje oruţja; datum preuzimanja oruţja sa potpisom osobe koja je preuzela oruţje i serijskim brojem osobne karte te nazivom policijske stanice koja je izdala osobnu kartu i primjedba.(2)Evidencija o popravljenom , prepravljenom i onesposobljenom oruţju iz stava (1) ovog ĉlana vodi se na obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Ĉlanak 4.(Naĉin voĊenja Evidencije o popravljenom i prepravljenom oruţju)(1)Evidencija iz ĉlanka 3. ovog Pravilnika vodi se u obliku knjige, koja mora biti tvrdo ukoriĉena i sa numeriranim stranicama. (2)Na poĉetku knjige, nadleţna policijska stanica ovjerava broj stranica. Ova ovjera mora se izvršiti prije poĉetka upisivanja u knjigu. Stranica | 326NARODNE NOVINE Županije Posavske14.08.2019. Broj 7(3)Upis u knjigu vrši se mastilom, ĉitko i uredno. Ispravka u knjizi vrši se na taj naĉin, što se pogrešno upisana rijeĉ precrta tako da ostane ĉitljiva, a ispravna rijeĉ se upisuje iznad nje. Ispravka se ovjerava potpisom radnika koji je ispravku izvršio i peĉatom pravnog lica odnosno samostalne zanatske radnje, uz naznaku datuma kada je ispravka izvršena.(4)Evidencija o popravljenom ,prepravljenom i onesposobljenom oruţju vodi se odvojeno za svaku kalendarsku godinu. Po isteku kalendarske godine evidencija se zakljuĉuje sa posljednjim rednim brojem upisa za proteklu godinu (na primjer, “za 2017. godinu zakljuĉeno sa rednim brojem upisa 30“). Uz zakljuĉenje se stavlja datum zakljuĉenja i ovjerava se potpisom ovlaštenog radnika i peĉatom pravne osobe, odnosno samostalne zanatske radnje.(5)Ako se sa upisima nastavlja u istoj knjizi, pri vrhu naredne stranice ispisuje se nova, tekuća, kalendarska godina i sa upisima se poĉinje od rednog broja “1“.Ĉlanak 5.(Vremenski period ĉuvanja evidencije)Popunjena knjiga Evidencije o popravljenom i prepravljenom oruţju ĉuva se najmanje pet godina od posljednjeg upisa u evidenciju.DIO TREĆI –PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEĈlanak 6.(Rok za ustrojavanje evidencije)Pravne osobe i samostalne zanatske radnje koje se bave popravljanjem, prepravljanjem i onesposobljavanjem oruţja u skladu sa Zakonom o oruţju i streljivu duţni su uspostaviti evidenciju propisanu ovim Pravilnikom, u roku od 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.Ĉlanak 7.(Prestanak vaţenja ranijeg propisa)Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o naĉinu voĊenja evidencije o popravljenom i prepravljenom oruţju i o obrascima i sadrţaju obrazaca za voĊenje evidencije («Narodne novine Ţupanije Posavske, broj: 1/2010).Ĉlanak 8.(Stupanje na snagu)Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Ţupanije Posavs
Pravilnik o onesposobljavanju i uništenju oružja i streljiva Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 07/19 14.08.2019 oružje PRAVILNIKo onesposobljavanju i uništenju oruţja i streljivaĈlanak 1.(Predmet Pravilnika)Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i naĉin onesposobljavanja i uništenja vatrenog oruţja i streljiva kojeg provode pravne osobe ili obrtnici koji imaju odobrenje nadleţnog organa za obavljanje djelatnosti popravljanja, prepravljanja i onesposobljavanja oruţja, obrazac i sadrţaj obrasca potvrde o onesposobljenom oruţju i evidencije onesposobljenog oruţja i uništenog oruţja i streljiva, te druga pitanja od znaĉaja za postupanje s oruţjem i streljivom.Ĉlanak 2.(Vrste onesposobljavanja)(1)Vatreno oruţje moţe se onesposobiti trajno .(2)Trajno onesposobljeno vatreno oruţje je oruţje kojem su svi bitni dijelovi : cijev s leţištem za streljivo, cijevni umetak, zatvaraĉ, navlaka, rukohvat s mehanizmom za okidanje te bubanj kod revolvera onesposobljeni tako da je onemogućeno njihovo uklanjanje, zamjena ili modificiranje na naĉin koji bi omogućio ponovno osposobljavanje takvog vatrenog oruţja.Ĉlanak 3.(Potvrda o onesposobljenosti )(1)Trajno onesposobljeno vatreno oruţje na sebi mora sadrţavati vidljivi podatak izvršene radnje onesposobljavanja, te datum i naziv pravne osobe ili obrtnika koje je provelo postupak onesposobljavanja.(2)Podaci iz stavka (1) ovoga ĉlanka, na trajno onesposobljenom vatrenom oruţju moraju biti utisnuti ili ugravirani, na pogodnom mjestu, na metalnom dijelu oruţja.(3)Pravna osoba ili obrtnik za trajno onesposobljeno oruţje izdaje potvrdu o onesposobljavanju oruţja na obrascu broj 1.(4)Izgled i sadrţaj obrasca broj 1 tiskan je uz ovaj Pravilnik i ĉini njegov sastavni dio.R.b.Datum prijema oruţja radi popravke-prepravke ili onesposobljavanjaIme i prezime/naziv pravne osobeJMB/IDPrebivalište/ sjedište i adresa posjednikaoruţjaRegistarski broj isprave o oruţju i naziv PS koja ga je izdalaPodaci o oruţjuU čemu se sastoji popravka-prepravka ilionesposobljavanje oruţjaDatum preuzimanja oruţja sa potpisom osobekoja je preuzela oruţje i serijskim brojem osobne karte, te nazivom PS koja je izdala osobnu kartuPrimjedbaVrstaMarkaKalibar Tvornički broj Stranica | 328NARODNE NOVINE Županije Posavske14.08.2019. Broj 7Ĉlanak 4.(Postupak trajnog onesposobljavanja)(1)Vatreno oruţje se trajno onesposobljuje, pri ĉemu gubi svojstva vatrenog oruţja, prema sljedećem postupku:a)leţište streljiva mora biti trajno izmijenjeno, tako da nije moguće punjenje oruţja streljivom;b)na prvoj trećini cijevi oruţja (u smjeru od leţišta streljiva) mora biti izvedeno najmanje 6 provrta u veliĉini kalibra ili tome odgovarajuće izmjere ispred kojih cijev mora biti trajno zatvorena kaljenim ĉeliĉnim zatikom u veliĉini kalibra ili pak cijev mora biti prosjeĉena ("šlicana") po cijeloj svojoj duţini, poĉevši neposredno ispred leţišta streljiva sve do ušća cijevi. Prorez ne smije biti uţi od 4 mm;c)ukoliko se radi o oruţju kod kojeg se cijev moţe zamijeniti bez uporabe alata, cijev takvog oruţja mora biti ĉvrsto i trajno povezana sa kućištem;d)zatvaraĉ mora biti trajno onesposobljen na naĉin da strana koja gleda prema cijevi, poĉevši od jednog ruba bude skošena pod kutom od 45 stupnjeva tako da su odsjeĉeni ĉelo zatvaraĉa i zub izvlakaĉa, provrt krozkoji prolazi udarna igla mora biti zavaren. Kod zatvaraĉa koji se moţe rastaviti mora se zavarivanjem ili odsijecanjem osigurati da nije moguće nadomjestiti originalnu glavu zatvaraĉa;e)kućište oruţja koje raspolaţe s izmjenjivim cijevima mora se onesposobiti zavarivanjem ĉeliĉnih dijelova u podruĉju prednjeg ili straţnjeg leţišta odnosno prihvata cijevi, a isto tako treba izmijeniti sustav bravljenja na naĉin da se cijevi više ne mogu umetati te da se zatvaraĉ više ne moţe dovesti u krajnji prednji i straţnji poloţaj;f)revolverski bubnjevi za streljivo trajno se onesposobljavaju na naĉin da se svaka pojedina komora trajno zatvori kaljenim ĉeliĉnim zatikom u veliĉini kalibra revolvera;g)postojeći sustav za dovoĊenje redenika za streljivo mora se trajno onesposobiti zavarivanjem pokretnih dijelova;h)postojeći spremnik mora biti zavaren za kućište oruţja, a ukoliko oruţju nedostaje spremnik, utvrĊivaĉ spremnika treba onesposobiti zavarivanjem.(2)Sve trajne izmjene na bitnim dijelovima oruţja treba izvršiti tako da ih se upotrebom alata ne moţe vratiti u prvobitno stanje, niti da se iz tako onesposobljenog vatrenog oruţja moţe ispaljivati streljivo.Ĉlanak 5.(Uništenje oruţja)(1)Oruţje se potpuno uništava tako da se izreţe na dijelove plamenikom aparata za autogeno zavarivanje na presjecima zatvaraĉa navlake, leţišta naboja, odnosno baterije kod revolvera, a preostali dijelovi se uništavaju udarcem ĉekića.(2)Oruţje iz stavka (1) ovoga ĉlanka moţe se uništiti i na drugi naĉin tako da nastupi trajna deformacija svih dijelova.(3)Veće koliĉine oruţja iz stavka (1) ovoga ĉlanka uništavaju se u pogonima tvrtki za promet sekundarnim sirovinama pomoću valjka stroja za rezanje metala i hidrauliĉne preše, odnosno ubacivanjem u peć za taljenje.Ĉlanak 6.(Uništenje streljiva)Streljivo za vatreno oruţje kao eksplozivna materija uništava se detonacijom, sagorijevanje m ili drugim postupcima industrijske prerade koji je dovode u stanje trajne i potpune bezopasnosti i neškodljivosti za ţivot i zdravlje ljudi i imovine ili na drugi odgovarajući naĉin na odreĊenim mjestima, koji udovoljavaju sigurnosno -tehniĉkim uvjetima.Ĉlanak 7.(Postupanje s oduzetim oruţjem i streljivom)(1)Naĉin postupanja s oduzetim oruţjem i streljivom provodi nadleţno tijelo (u daljnjem tekstu-Povjerenstvo) iz ĉlanka 45. Stavak (6) Zakona o oruţju i streljivu ( Narodne novine Ţupanije Posavske broj 4/18) koje na prijedlog policijskog komesara imenuje ministar unutarnjih poslova Ţupanije Posavske, i to u:a)upravnom postupku kada vlasnik predlaţe da se oruţje preda policijskom tijelu u vlasništvo ili da se uništi,b)prekršajnom postupku ic)kaznenom postupku.(2)Povjerenstvo iz stavka (1) ovog ĉlanka postupa sukladno odluci suda i/ili Ministarstva , a o uĉinjenom saĉinjava zapisnik i fotodokumentaciju.(3)Tehniĉku pomoć Povjerenstvu pruţaju mjerodavne ustrojbene jedinice Ministarstva i Uprave policije u sastavu Ministarstva. Broj 7 14.08.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 329(4)Oruţje i streljivo koje je u posjedu Ministarstva, a za koje je u pravomoćno okonĉanom upravnom, prekršajnom ili kaznenom postupku naloţeno da se uništi, predaje se pravnoj osobi ili obrtniku registriranoj za obavljanje djelatnosti , i isto se uništava u nazoĉnosti Povjerenstva, o ĉemu Ministarstvo s pravnom osobom ili obrtnikom sklapa ugovor.(5)Sukladno ĉlanku 65. Zakona o oruţju i streljivu, s predanim oruţjem i streljivom Povjerenstvo iz stavka (1) ovog ĉlanka moţe odluĉiti sljedeće:a)da se oruţje i streljivo preda u fond naoruţanja policije,b)uništi.(6)Sa sluţbenim oruţjem i streljivom Ministarstva koje je zbog dotrajalosti i neispravnosti povuĉeno iz uporabe, Povjerenstvo iz stavka (1) ovog ĉlanka postupa na naĉin propisan u stavku (4) ovog ĉlanka.Ĉlanak 8.(Evidencije)(1)Evidenciju o onesposobljenom oruţju i uništenom oruţju i streljivu vodi pravna osoba ili obrtnik na obrascu broj 2 koja je tvrdo ukoriĉena knjiga formata A4 okrenuta pejzaţno.(2)Izgled i sadrţaj obrasca broj 2 iz stavka (1) ovog ĉlanka tiskan je uz ovaj Pravilnik i ĉini njegov sasta
Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja za promet oružja, bitnih dijelova za oružje i streljiva, uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružjem i streljivom, smještaju i ĉuvanju oružja, vođenju evidencije o nabavljenom oružju, bitnim dijelovima oružja i streljivu, vođenju evidneciju o prometu oružja, bitnih dijelova oružja i streljiva i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija Posovskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 07/19 14.08.2019 oružje PRAVILNIKO POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PROMET ORUŢJA , BITNIH DIJELOVA ZA ORUŢJE I STRELJIVA, UVJETIMA ZA UREĐENJE POSLOVNIH PROSTORIJA ZA PROMET ORUŢJEM I STRELJIVOM, SMJEŠTAJU I ĈUVANJU ORUŢJA, VOĐENJU EVIDENCIJE O NABAVLJENOM ORUŢJU, BITNIM DIJELOVIMA ORUŢJA I STRELJIVU, VOĐENJU EVIDNECIJU O PROMETU ORUŢJA, BITNIH DIJELOVA ORUŢJA I STRELJIVA I OBRASCIMA I SADRŢAJU OBRAZACA ZA VOĐENJE TIH EVIDENCIJADIO PRVI –OPĆE ODREDBEĈlanak 1.(Predmet)(1) Ovim Pravilnikom propisuju se: postupak izdavanja odobrenja za promet oruţjem bitnim dijelovima oruţja( u daljnjem tekstu –dijelova oruţja) i streljivom i uvjeti za ureĊenje poslovnih prostorija za promet oruţjem i streljivom, pravila smještaja i ĉuvanja oruţja i streljiva, naĉin voĊenja evidencija o nabavljenom oruţju i streljivu u ţupanijskim tijelima uprave i drugim pravnim osobama, koji nabavljaju i drţe oruţje i streljivo po odredbama Zakona o oruţju i streljivu Ţupanije Posavske, te pravila voĊenja evidencija o prometu oruţja, dijelova oruţja i streljiva u pravnim osobama koje se bave prometom oruţja, dijelova oruţja i streljiva, o obrascima i sadrţaju obrazaca za voĊenje tih evidencija.(2) Odredbe ovog Pravilnika, koje se odnose na pravila smještaja i ĉuvanja oruţja istreljiva i naĉin voĊenja evidencija o nabavljenom oruţju i streljivu, ne primjenjuju se na ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe za koje se posebnim zakonom ili propisima donesenim na osnovu Zakona regulirana navedena pitanja.DIO DRUGI –POSTUPAK ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMET ORUŢJA, DIJELOVA ORUŢJA I STRELJIVAĈlanak 2.Gospodarska društva za promet oruţja, dijelova oruţja i streljiva mogu osnovati pravne osobe pod uvjetima utvrĊenim zakonom koji zaobavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.Ĉlanak 3.Odobrenje za obavljanje prometa oruţja, dijelova oruţja i streljiva izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova na temelju pismenom zahtjeva pravne osobe. Zahtjev za izdavanje odobrenja za promet oruţja i streljiva podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova putem policijske stanice mjerodavne prema sjedištu gospodarskog društva.Uz zahtjev osnivaĉ gospodarskog društva treba priloţiti:1)popis osnivaĉa gospodarskog društva i osobama zaduţenih za voĊenje gospodarskog društva;2)popis djelatnika koji će obavljati poslove prometa oruţja i streljiva (u daljem tekstu: djelatnici);3)izvadak iz MKR za osnivaĉa gospodarskog društva i za djelatnike;4)uvjerenje da se protiv osnivaĉa gospodarskog društva i djelatnika ne vodi kaznenih postupak pred općinskim i ţupanijskim Sudom;5)uvjerenje o prekršajnoj nekaţnjivosti za osnivaĉa i djelatnike i o nevoĊenju prekršajnog postupka za prekršaj koji bi ukazivao na to da bi oruţje moglo biti zlouporabljeno;6)uvjerenje da gospodarskog društvo ima pravo vlasništva ili pravo na korištenje poslovnih prostorija u kojima će se obavljati promet oruţja i streljiva;7)uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za osobe iz toĉke 1 i 2 ovog ĉlanka;8)uvjerenje o struĉnoj osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima u trgovinskom prometu i uskladištenju za osobe iz toĉke 1 i 2 ovog ĉlanka.Ĉlanak 4.Zahtjev za izdavanje odobrenja nadleţno tijelo moţe odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva nema registriranu djelatnost i sjedište na teritoriji Ţupanije Posavske.Ĉlanak 5.Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa oruţja, dijelova oruţja i streljiva će se odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o oruţju i streljivu („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj: 4/18). Broj 7 14.08.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 357Ĉlanak 6.Pribavljanje oruţja, dijelova oruţja i streljiva radi stavljanja u promet vrši se na temelju odobrenja dobivenog u policijskoj stanici na ĉijem podruĉju je sjedište gospodarskog društva. Po izvršenom pribavljanju oruţja, dijelova oruţja i streljiva gospodarsko društvo je duţno izvijestiti policijsku stanicu koja je izdala odobrenje, u roku od 24 sata od nabavke sa naznakom vrste i koliĉine pribavljenog oruţja i streljiva.Ukoliko gospodarsko društvo ima prodavaonice oruţja i streljiva na podruĉju više općina, o izvršenom nabavci i opskrbi tih prodavaonica gospodarsko društvo je duţno izvijestiti policijsku stanicu na ĉijem podruĉju ima prodavaonicu u roku od 24 sata od dopreme oruţja i streljiva.Ĉlanak 7.Prostorne i tehniĉke uvjete propisane ovim Pravilnikom kao i posjedovanje svih evidencija, utvrĊuje struĉno povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova koje imenuje ministar.O utvrĊenom ĉinjeniĉnom stanju povjerenstvo iz stavka 1. ovog ĉlanka sastavljazapisnik u 3 primjerka od kojih jedan predaje korisniku poslovnih prostorija, jedan ostavlja u svoju arhivu a jedan dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova.Zapisnik iz stavka (2) ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 1.Ĉlanak 8.Ako povjerenstvo iz ĉlanka 7. Stavak (1) ovog Pravilnika utvrdi da poslovne prostorije ne udovoljavaju svim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, takav nalaz će se navesti u zapisnik i odrediti rok za otklanjanje nedostataka, koji ne moţe biti dulji od 30 dana.Ako u predviĊenom roku nedostatak ne bude otklonjen, Ministarstvo unutarnjih poslova svojim rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za promet oruţja i streljiva.Ĉlanak 9.Odobrenje za obavljanje prometa oruţja i streljiva prestaje vaţiti ukoliko promet oruţja i streljiva nije zapoĉet u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja ili ukoliko se ta djelatnost nije obavljala neprekidno u roku od 6 mjeseci.Ĉlanak 10.Ukoliko tijekom obavljanja prometa oruţja, dijelova oruţja i streljiva nastupe okolnosti koje iskljuĉuju dobivanja odobrenja za bavljenje prometa oruţja i streljiva, vlasnik gospodarskog društva duţan je prestati sa prometom do otklanjanja navedenih okolnosti.Ĉlanak 11.O zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa oruţja i streljiva odluĉuje ministar unutarnjih poslova.DIO TREĆI –POSEBNI UVJETI ZA UREĐENJE POSLOVNIH PROSTORIJA ZAPROMET ORUŢJA I STRELJIVAĈlanak 12.Oruţje i streljivo koje je nabavljeno radi prodaje ĉuvaju se u priruĉnom skladištu a mogu se ĉuvati i u prodajnom prostoru pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. Poslovne prostorije koje se sastoje od priruĉnog skladišta i prodajnog prostora moraju ĉiniti jedinstvenu graĊevinsku cjelinu.Skladišta u kojima se obavlja promet oruţja i streljiva na veliko kao i skladišta oruţja i streljiva koja su izmještena od prodajnog prostora moraju ispunjavati uvjete koji su zakonom odnosno propisima donesenim na temelju zakona propisani za smještaj i ĉuvanju eksplozivnih tvari. Ĉlanak 13.Priruĉno skladište oruţja i streljiva mora ispunjavati slijedeće uvjere:1)da je izgraĊeno od negorivih materijala minimalne vatrootpornosti zidova od 2 sata, stropova i podova od 1,5 sati, a otvora 1 sat;2)da su prozori, ako postoje, zaštićeni pokretnom metalnom mreţom debljine alki najmanje 5 mm ili fiksnim rešetkama najmanje debljine šipki 10 mm;3)da za smještaj oruţja i streljiva postoji metalni ormar odgovarajuće veliĉine s bravom koji je uĉvršćen za pod ili zid prostorije u kojoj se nalazi. Negorivim materijalom u smislu odredaba ovog Pravilnika smatraju se opeka, beton, kamen i sliĉno.Ĉlanak 14.Grijanje priruĉnog skladišta smije se obavljati samo ureĊajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana, tako da temperatura vanjske površine ureĊaja ne prelazi 120 stupnjeva celzija. Stranica | 358NARODNE NOVINE Županije Posavske14.08.2019. Broj 7Ĉlanak 15.Elektriĉna instalacija umjetnog osvjetljenja priruĉnog skladišta mora se izvesti u stupnju zaštite IP-54 prema vaţećim standardnim.Ukljuĉivanje rasvjete mora se izvesti i izvan priruĉnog skladišta.Nije dopušteno osvjetljavanje poslovnih prostorija s otvorenim plamenom.Ĉlanak 16.Oruţje i streljivo mogu se ĉuvati i u prodajnom prostoru koji nema priruĉno skladište ukoliko su ispunjeni slijedeći uvjeti:1)da se u prodajnom prostoru nalazi jedan aparat za poĉetno gašenje poţara tipa S-12 ili dva aparata tipa S-6;2)da je prodajni prostor izgraĊen od negorivog materijala u smislu stavka 2. ĉlanka 13. ovog Pravilnika;3)da je prodajni prostor odijeljen od ostalih dijelova objekta protupoţarnim konstrukcijama vatrootpornosti zidova od 2 sata a stropovi i podovi od 1,5 sati;4)da otvori (vrata i drugo) na granicama poţarnog sektora imaju vatrootpornost u trajanju od 1 sata osim izloga i vrata u sklopu izloga;5)da se u prodajnom prostoru nalazi metalni ormar za smještaj oruţja i streljiva instaliran u skladu sa odredbom toĉke 3. stavka 1. ĉlanka 13. ovog Pravilnika.Ĉlanak 17.Izlazi i ulazi u prodajni prostor moraju biti osvijetljeni od prvog sumraka do jutarnjeg dnevnog svjetla izvorom svjetla koji je smještenunutar poslovnih prostorija.Ĉlanak 18.Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni pokretnom metalnom mreţom debljine alki od najmanje 5 mm ili okvirom s rešetkama od punog ţeljeza promjera šipki od najmanje 10 mm. Pri tome najveći razmak izmeĊu okomitih šipki moţe biti do 100 mm, a izmeĊu vodoravnog metalnog ukrućenja do 300 mm.Metalna mreţa, odnosno okvir s rešetkama moraju biti jednim krajem fiksirani za vanjsku stjenku objekta u kojem je smještena poslovna prostorija, a drugi kraj morabiti zakljuĉan s dvije brave. Ĉlanak 19.Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni metalnom mreţom, odnosno okvirom s rešetkama neprekidno od završetka radnog vremena do poĉetka idućeg radnog dana kao i za vrijeme privremene odsutnosti prodavaoca iz poslovne prostorije. Ĉlanak 20.Ulaz u prodajnu prostoriju koja nema izlog kao i ostali ulazi u poslovne prostorije moraju biti zaštićeni metalnim vratima ili na naĉin propisan ĉlankom 18. ovog Pravilnika. Ĉlanak 21.Oruţje i streljivo mogu se izlagati u poslovnim prostorijama samo tijekom radnog vremena. Izvan radnog vremena oruţje i streljivo moraju se ĉuvati u zakljuĉanim metalnim ormarima.Puške se mogu ĉuvati u poslovnim prostorijama i izvan metalnih ormara ako su povezane ĉeliĉnim uţetom ili lancem koji je provuĉen kroz branike obaraĉa. Ĉeliĉno uţe ili lanac moraju biti priĉvršćeni na fiksnu podlogu (zid, pod ili postolje za smještaj oruţaj) i zakljuĉani na oba svoja kraja.Oruţje, dijelovi oruţja i streljivo ne smiju biti izloţeni u prodajnom prostoru na naĉin da su neposredno na dohvat ruke kupca.Ĉlanak 22.Pravilnost ĉuvanja oruţja i streljiva i voĊenja propisanih evidencija utvrĊuje Povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova najmanje jedanput godišnje i o tome saĉinjava zapisnik iz ĉlanka 7. Stavak (3) ovog Pravilnika u 3 primjerka od kojih jedan predaje vlasniku gospodarskog društva, jedan ostavlja u svoju arhivu a treći dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova.Ĉlanak 23.Pravne osobe koje su registrirane za djelatnost prometa oruţja i streljiva prije stupanja na snagu ovog Pravilnika moraju urediti svoje poslovne prostorije u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 3 mjeseca, raĉunajući od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.DIO ĈETVRTI –SMJEŠTAJ IĈUVANJE ORUŢJA I VOĐENJE EVIDENCIJAĈlanak 24.Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe iz ĉlanka 1. ovog Pravilnika duţni su da smještaju i ĉuvaju oruţje i streljivo u prostoriji koja je osigurana od poţara, kraĊe, pristupa neovlaštenih osoba i svake druge opisnosti i zlouporabe. Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe duţni su da odrede osobu koja se posebno stara o Broj 7 14.08.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 359izdavanju, preuzimanju i ĉuvanju oruţja i streljiva kao i voĊenju evidencije o oruţju i streljivu koji se izdaju na korištenje njihovim djelatnicima odnosno ĉlanovima.Ĉlanak 25.Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe obvezni su voditi Evidenciju o nabavljanom oruţju.Evidencija o nabavljenom oruţju treba da za svako pojedino oruţje sadrţi slijedeće podatke: redni broj, datum nabavljanja oruţja, podaci o oruţju i to: vrsta, marka, tvorniĉki broj i kalibar, naziv mjerodavne policijske stanice i broj i datum odobrenja za nabavku oruţja, podaci gdje se oruţje nalazi i primjedba.Evidencija o nabavljenom oruţju iz stavka 2. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 2.Ĉlanak 26.Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe obvezne su voditi Evidenciju o nabavljenom streljivu.Evidencija o nabavljenom streljivu treba da sadrţi slijedeće podatke: redni broj, datum nabavljanja streljiva; naziv mjerodavne policijske stanice i broj i datum odobrenja za nabavu streljiva; podaci o streljivu i to: vrsta, kalibar i broj ili koliĉina; razduţenje –podaci o naĉinu raspolaganja i primjedba. Evidencija o nabavljenom streljivu iz stavka 2. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 3.Ĉlanak 27.Pravne osobe koje se bave prometom oruţja i streljiva vode o tome evidencije i to:a)evidenciju o nabavljenom oruţju , dijelovima oruţja , streljivu i komponentama streljivab)evidenciju o prodanom oruţju c)evidenciju o prodanim dijelovima oruţja;d)evidenciju o prodanom streljivu i komponentama streljiva ie)evidenciju o oruţju i streljivu primljenom na ĉuvanje.Evidencije iz stavka 1. ovog ĉlanka vode se u obliku knjige, koja mora biti tvrdo ukoriĉena i sa brojĉano oznaĉenim stranicama. Na poĉetku knjige mjerodavna policijska stanica ovjerava broj stranica. Ova ovjera mora se izvršiti prije poĉetka upisivanja u evidenciju.Pravne osobe koje ostvaruju veliki promet, mogu Evidenciju o nabavljenom oruţju i Evidenciju o nabavljenom streljivu i komponentama streljiva vodi u odvojenim knjigama. Upis u evidencije vrši se ĉitko i uredno. Ispravke u evidencijama vrši se na taj naĉin, što se pogrešna upisana rijeĉ precrta tako da ostane ĉitljiva, a ispravnarijeĉ ispisuje se iznad precrtane rijeĉi. Ispravka se ovjerava potpisom djelatnika koji je ispravku izvršio i peĉatom pravne osobe, uz naznaku datuma kada je ispravka izvršena. Ĉlanak 28.U evidenciju o nabavljenom oruţju , bitnim dijelovima oruţja , streljivu i komponentama streljiva upisuju se slijedeći podaci: redi broj; od koga je nabavljeno oruţje , dijelovi oruţja, streljivo i komponente streljiva; datum prijema i broj dostavnice; podaci o oruţju i dijelovima oruţja (vrsta, marka, tvorniĉki broj, kalibar i koliĉina); podaci o streljivu i komponentama streljiva (vrsta, kalibar, broj i koliĉina) i primjedba.Evidencija iz stavka 1. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 4.Ĉlanak 29.U evidenciju o prodanom oruţju i bitnim dijelovima oruţja upisuju se slijedeći podaci: redni broj; datum prodaje oruţja ili dijelova za oruţje; prezime i ime –naziv kupca, adresa prebivališta, odnosno sjedišta kupca; podaci o oruţju ili dijelovima za oruţje (vrsta, marka, kalibar i tvorniĉki broj); naziv policijske stanice koja izdala odobrenje za nabavu oruţja ili dijelova za oruţje i broj i datum odobrenja za nabavku; serijski broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice osobe kupca oruţja ili dijelova za oruţje i primjedba. Evidencija o prodanom oruţju iz stavka 1. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 5. a evidencija o prodanim bitnim dijelovima oruţja vodi se na obrascu broj 8.Ĉlanak 30.U evidenciju o prodanom streljivu i komponentama streljiva upisuje se slijedeći podaci: redni broj; datum prodaje streljiva ili komponenti streljiva; prezime i ime –naziv kupca; adresa prebivališta odnosno sjedišta kupca; podaci o streljivu ili komponentama streljiva (vrsta, kalibar, broj ili koliĉina); registarski broj oruţnog lista –odobrenja za drţanje i naziv policijske stanicekoja ga je izdala; serijski broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice kupca streljiva ili komponenti streljiva i primjedba. Evidencija iz stavka 1. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 6. Ĉlanak 31.U evidenciju o oruţju i streljivu primljeni na ĉuvanje upisuje se slijedeći podaci: redni broj; Stranica | 360NARODNE NOVINE Županije Posavske14.08.2019. Broj 7prezime i ime –odnosno naziv ţupanijskog tijela uprave i druge pravne osobe i adresa prebivališta odnosno sjedišta; datum predaje -prijema oruţja, podaci o oruţju (vrsta, marka, kalibar i tvorniĉki broj); podaci o streljivu (vrsta, kalibar, broj ili koliĉina); registarski broj oruţnog lista –odobrenja za drţanje i naziv policijske stanice koja ga je izdala; serijski broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice osoba koja predaje oruţje, odnosno streljivo na ĉuvanjei primjedba.Evidencija iz stavka 1. ovog ĉlanka vodi se na obrascu broj 7. Ĉlanak 32.Evidencije iz ĉlanka 25. do 31. ovog Pravilnika vode se odvojeno za svaku kalendarsku godinu. Po isteku kalendarske godine evidencije se zakljuĉuju sa posljednjimrednim brojem upisa za proteklu godinu i zakljuĉenje se ovjerava potpisom ovlaštenog djelatnika i peĉatom ţupanijskog tijela uprave ili druge pravne osobe. Ako se sa upisima nastavlja u istoj knjizi, pri vrhu stranice upisuje se nova tekuća kalendarska godina i sa upisima se poĉinje od rednog broja 1. Ĉlanak 33.Knjige evidencija propisanih ovim Pravilnikom ĉuvaju se najmanje 5 godina od dana posljednjeg upisa u tim knjigama. DIO PETI –PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBEĈlanak 34.Za voĊenje evidencija propisanih ovim Pravilnikom ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe koristit će obrasce od broja 2 do broja 8 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.Ĉlanak 35.Ţupanijska tijela uprave i druge pravne osobe koje smještaju i ĉuvaju oruţje i streljivo i pravne osobe koje vrše promet oruţja, dijelova za oruţje i streljiva u skladu sa Zakonom o oruţju i streljivu Ţupanije Posavske, duţni su ustrojiti evidencije propisane ovim Pravilnikom u roku od 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.Ĉlanak 36.Gramatiĉka terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva ukljuĉivanje oba spola. Ĉlanak 37.Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o postupku izdavanja odobrenja za promet oruţja i streljiva, uvjetima za ureĊenje poslovnihprostorija za promet oruţjem i streljivom, smještaju i ĉuvanju oruţja, voĊenju evidencije o nabavljenom oruţju i streljivu, voĊenju evidencije o prometu oruţja i streljiva i obrascima i sadrţaju obrazaca za voĊenje tih evidencija („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 1/2010). Ĉlanak 38.Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavs
Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumsko-gospodarskih osnova za državne i privatne šume, kao i reviziju istih Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/17 28.11.2017 šume Stranica | 826 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I vodoprivrede PRAVILNIK - kao i reviziju istih -gospodarska osnova je osnovni p -gospodarska osnova se -gospodarska o krupnom drvetu i strukturu sortimenata; obujam i - ekonomsko-financijsku analizu gospodarenja -gospodarske osnove su - -uzgojnih radova. - a) -gospodarske osnove; b) osn opis granica, imovinsko-pravno stanje, prirodne, c) posebnom namjenom), d) osnovne karakteristike metodike rada koja se -gospodarske osnove (formiranje gazdinskih klasa, prikupljanje i obrada podataka i izrada planova). Klasifikacijske jedinice su: gazdinske klase i jedinice, odjeli i odsjeci. Klasifikacijske jedinice a) Gazdinske klase prirodnom obnovom formiraju se na osnovu -proizvodnih i uzgojnih karakteristika tih sastojina. Jedna gazdinska klasa obuhvata, po pravilu, p klasom. obnovom, kao poseban kriterij, uzima se stupanj kojima se zbog velikog stupnja degradiranosti ne manji za vrste d Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 827 erodirano da nema gotovo nikakvih uvjetaa za si preko 5 hektara. oprimaju formu zasadi bez promijenjene drvne mase, koje su zasad sa prirodnom obnovom u cilju kompletiranja obnove. a) mjerama njege i Gazdinske klase se formiraju na osnovu Prema uzgojnom obliku (stanju sastojine), a) bukve, a) bukve, ite jele, b) zasadi bijelog i crnog bora i bijelog, crnog bora i c) zasadi bukve, a) bukve, d) a) b) ume nepodesne za 2. Klasifikacija stabala Stabla se klasificiraju po vrst debljini (debljinske klase), starosti (dobni razredi), bukva, hrastovi (kitnjak, zajedno. degradiranim vi klase: 5-10, 11-20, 21-30, 31-50, 51-80, 81> cm. Stabla tanja od 5 cm svrstavaju se u podmladak. svrstavaju u iste debljinske klase kao u stavku 1. Stranica | 828 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 -5 cm. Stabla prsnog promjera 5 cm svrstavaju se u debljinsku klasu 5-10, od 10 cm u debljinsku klasu 11-20, a shodno istom i u ostale debljinske klase. stabla se po kvalitetu svrstavaju u uzgojno- Za klasifikaciju stabala prema kvalitetu, u a) lanak 14. gazdinskim klasama, za svaku gazdinsku klasu jedinicama, koje su svrstane u gazdinsku klasu i pripadaju pojedinim gospodarskim jedinicama kao i klasa Zaliha drveta, zapreminski prirast i drugi podaci o zapremini stabala, u svim kategorijama drvne mase i mase krupnog drveta primjenom b) obnovom, po gazdinskim klasama i kategorijama 1) sastojina; 2) Pravilnika; 3) postotnu raspodjelu zalihe drveta po uzgojno- 4) t po debljinskim 5) drvnu masu stabala probne doznake po 6) postotnu raspodjelu drvne mase stabala probne doznake po uzgojno- 7) broju biljaka po hektaru i uzrastu visine 10-50 cm, 51- -5 cm, po Pravilnika; 8) kompletiranja prirodne obnove sastojina; 9) postotnu raspodjelu oboljelih stabala i stabala zajedno. debljinskih klasa i svih kvalitetnih klasa; debljinskih klasa; klasa; posebno. - klasifikacijskim i odsjeka. c) Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 829 1) sastojina; 2) Pravilnika; 3) postotnu raspodjelu zalihe drveta po uzgojno- 4) zajedno; 5) postotnu raspodjelu oboljelih stabala i stabala zajedno. 1) glavne zasada sa procijenjenom zalihom drveta za cjelinu; 2) Pravilnika; 3) postotnu raspodjelu zalihe drveta po uzgojno- 4) dno; 5) drvnu masu probne doznake proreda, po 6) broju biljaka po hektaru i uzrastu visine 10-50 cm, visine 50-130 cm i prsn -5 cm Pravilnika; 7) postotnu raspodjelu oboljelih stabala i stabala zajedno. gazdinskim klasama starosti od po 20 godina. Po ovim klasama 22. 1) 2) Pravilnika; 3) zajedno. nepodesnih za gospodarenje koje se nalaze na - icama: odsjek. Pravilnika; drveta, ukupnu Stranica | 830 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 prikazuju jedinica, a posebno stupanj otvorenosti svih visokih i gospodarskih -gospodarke sastojina. 1) odsjecima u gospodarskoj jedinici; 2) za sastojin oznake pripadnosti gazdinskoj klasi, kategoriji rveta 3) drveta; 4) 5) su nepodesne za gospodarenje: oznaku sastojine i dnosti gazdinskoj jedini 27. ovog Pravilnika za gazdinske klase, kategorije -gospodarske osnove su -gospodarske karte: 1) osnovna karta u koju se ucrtavaju: vanjske objekti; 2) 3) 4) karta); 5) karta gazdinskih klasa; 6) pored oznaka gazdinskih klasa, u ovu kartu se 7) relevantne elemente. Osno ostale karte u mjerilu najmanje 1:25.000. - - -gospodarske osnove. - 1) panije; 2) 3) 4) 5) debljinskim klasama za gazdinske klase i Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 831 -gospodarske osnove: 1) realiziran i ukazuje na prednosti i nedostatke; 2) -uzgojnih radova i radova statira da li je -gospodarskoj 3) 4) mjera na 5) eva; 6) proizvoda; Pored analize i ocjene iz stavka 1. ovog om periodu. - Pla Pl gazdinske klase kao osnovne jedinice planiranja. Planovi gospodarenja za ostale jedinice gospodarenja za gazdinske klase. 1) 2) sustava gospodarenja 3) prirodnom obnovom u kojima se primjenjuje sustav gospodarenja skupinastonormalne zalihe drveta i njenom strukturom po Za gazdinske prirodnom obnovom u kojima se primjenjuje sustav njega i prinosnim tablelama. stadija vegetacije, model se definira planiranom obnove sastojina. laniranom obnove sastojina. kojima se planira trajni sustav gospodarenja i Stranica | 832 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 metrima mase krupnog drveta (debljine iznad 7 cm). planira na temelju obi prirodnom obnovom u kojima preovladavaju tanka ma je stvarna prirodnom obnovom u kojima preovladavaju deblja stabla, odnosno starije sastojine u kojima je stvarna zaliha drv zapreminskog prirasta, s tim da zaliha drveta poslije zalihe. prirodnom obnovom u kojima se primjenjuje sustav gospodarenja skupinastose realizira u toku ur prirodnom obnovom u kojima se primjenjuje sustav gazdinske klase za koji je planiran. Za gazdinske klase degradiranih visokih Za gazd 21. ovog Pravilnika. Planiraju se i realiziraju dva dijela stavak 2. ovog Pravilnika. rirodnom ko , u debljinskim Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 833 je Pravilnika. realizira, po sortimenata. hnologija sredstava rada koja su potrebna za realizaciju planirane proizvodnje, po godinama realizacije i za -uzg gazdinskim klasama. Sumiranjem planova za -uzgojnih -uzgojnih radova za gazdinske prirodne obnove sastojina, mjere njege grupa se provoditi njega prirodnih sastojina, po vrstama njege. msko-uzgojnih radova za gazdinske po vrstama njege. -uzgojnih radova za gazdinske klase post -uzgojnih radova za gazdinske se mjerama njege provoditi prirodna obnova, kada se ma njege. - b) vrste i -uzgojnih radova; - uzgojnih radova; e Stranica | 834 NARODNE NOVINE 28.11.2017. Broj 9 za njegovo , antropogeni i drugi). sa prioritetima. Da bi g -gospodarske osnove potrebno je a) -gospodarske osnove sa: prostornim planovima, vodoprivrednom osnovom, lovnoprivrednom osnovom, kulturnosirovinama i planovima upravljanja pojedinim mineralnim sirovinama, b) posebne namjene u skladu sa razlozima i c) biljnih vrsta, d) e) ekosistema, f) mama, g) potrebnih ulaganja za -gospodarske osnove i b) plan izgradnje ostalih objekata; c) plan nabavki mehanizacije i druge opreme investicionog karaktera; d) plan ostalih investicijskih ulaganja. rasprostranjenosti; proizvodnju. Ekonomsko-financijska analiza gospodarenja -gospodarske osnove za -gospodarska osnova je osnovni zakonski okvir reguliranja gospodarenja privatnim -gospodarska osnova za privatne krupnom drvetu i strukturu sortimenata; obujam i - -gospodarske osnove su -gospodarske karte i prilozi. 12, 15, 30 i 32 - gospo -uzgojnih radova i radova na Broj 9 28.11.2017. NARODNE NOVINE Stranica | 835 razmjera, koriste se karte u razmjeri koje su prije -gospodarske osnove za oznakama na temelju kojih se, za svaku katastarsku itati potrebni podaci iz -gospodarske osnove. - Ako postoje objektivni razlozi za odstupanje - prirodnih nepogoda ili bitno promijenjenih reviziju. Reviziju odobrava Ministarstvo g povjerenstva i Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom do Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Ministarstvo poljoprivrede, v Broj: 08-26-01-311/17 20.10.2017. godine Ministar
Pravilnik o definiranju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno –tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti za ostvarivanje prava na ovlaštenje Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 05/17 30.06.2017 Broj 5 30.06.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 417 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Na temelju ĉlanka 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Sluţbene novine Federacije BiH“, br.35/05) i ĉlanka 97. stavak 1. Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“, br. 06/16), Ministar za gospodarstvo i prostorno ureĊenje, uz prethodnu saglasnost Vlade Ţupanije Posavske, donosi: PRAVILNIK o definiranju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno – tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti za ostvarivanje prava na ovlaštenje Ĉlanak 1. Ovim Pravilnikom se definiraju se minimalni i specifiĉni kadrovski i materijalno-tehniĉki uvjeti koje moraju ispunjavati projektanti kao pravne osobe za svaku granu graĊevinarstva i arhitekture (te njima kompatibilnih struka u oblasti projektiranja), za svaku vrstu objekta i zahvata u prostoru, propisuju se postupci izdavanja i stjecanja ovlaštenja za projektiranje, za produţenje, izmjenu, dopunu ovlaštenja te uvjeti za oduzimanje ovlaštenja. Ĉlanak 2. (1) Projektant prema ovom Pravilniku je pravna osoba koja je registrirana za obavljanje poslova projektiranja i posjeduje ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i prostornog ureĊenja ( u daljem tekstu: Ministarstvo) ili Federalnog ministarstva prostornog ureĊenja. (2) Projektant je i fiziĉka osoba - diplomirani inţenjer koji ispunjava uvjete sukladno ĉlanku 97.(3) Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“, br. 06/16), (u daljem tekstu: Zakon), uvjete propisane ovim Pravilnikom i uvjete propisane federalnim propisima i nije u obvezi pribaviti ovlaštenje Ministarstva. (3) Izuzetno od stavka (1) i (2) ovog ĉlanka projektanti su i fiziĉke osobe u skladu sa odredbama ĉlanka 96.(6) Zakona i nisu u obvezi pribaviti ovlaštenje Ministarstva. (4) Pravna osoba koja posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono – tehniĉke dokumentacije moţe obavljati poslove projektiranja. Ĉlanak 3. (1) Uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja odnose se na:  struĉnu osposobljenost i broj struĉnih osoba za obavljanje poslova projektiranja;  tehniĉku i drugu opremljenost za poslove koje obavlja projektant u odnosu na sloţenost i namjenu objekata ( graĊevina) i zahvata koje projektira. (2) Projektant, pored općih uvjeta, ispunjava uvjete struĉne osposobljenosti i broja struĉnih osoba za obavljanje poslova projektiranja graĊevina i zahvata ako upošljava ili je angaţirao, sklapanjem poslovnih ugovora, najmanje po jednog diplomiranog inţenjera sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje pet (5) godina radnog iskustva odgovarajuće struke, za svaki dio projekta koji ĉini glavni projekat (arhitektonski, graĊevinski, mašinski, elektro itd.) ili je na temelju poslovnog ugovora angaţirao pravnu osobu registriranu za djelatnost projektiranja i koja ima ovlaštenje za poslove projektiranja. Ukupan broj uposlenih struĉnih osoba, odnosno angaţiranih na temelju poslovnog ugovora ne moţe biti manji od ĉetiri, pri ĉemu je najmanje jedan diplomirani inţenjer sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje pet (5) godina radnog iskustva uposlenik sa stalnim radnim odnosom. (3) Za obavljanje poslova izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, projektant ispunjava uvjete struĉne osposobljenosti ako upošljava najmanje jednog diplomiranog inţenjera sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na poslovima izrade istih ili sliĉnih dijelova projekta. (4) Iznimno, projektant ispunjava uvjete struĉne osposobljenosti i broja struĉnih osoba za Stranica | 418 NARODNE NOVINE Županije Posavske 30.06.2017. Broj 5 obavljanje poslova izrade geotehniĉkih projekata, ako upošljava jednog diplomiranog inţenjera geologije sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje pet (5) godina radnog iskustva i jednog diplomiranog inţenjera graĊevine sa završenim VII stupnjem struĉne spreme, odnosno završenim drugim stupnjem Bolonjskog procesa školovanja i steĉenih najmanje 240 ECTS bodova, poloţenim strukovnim ispitom i najmanje tri (3) godine radnog iskustva iz oblasti geotehnike. (5) Projektant ispunjava uvjete tehniĉke opremljenosti za obavljanje projektiranja odreĊenih graĊevina ili za projektiranje pojedinih dijelova na tim graĊevinama ako raspolaţe odgovarajućom projektantskom i drugom opremom, te poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje poslova projektiranja. Poslovni prostor, osim u vlasništvu projektanta, moţe biti i u zakupu što se dokazuje Ugovorom o zakupu poslovnog prostora. Ĉlanak 4. (1) Ovlaštenja iz ĉlanka (1) ovog Pravilnika izdaju se po zahtjevu pravne osobe. (2) Ovlaštenje, njegovo produţenje, izmjenu, dopunu i oduzimanje izdaje Minstarstvo. (3) Zahtjev za izdavanje, produţenje, izmjenu i dopunu ovlaštenja podnosi se Ministarstvu. Ĉlanak 5. (1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za projektiranje, obvezno mora sadrţavati  naziv pravne osobe,  sjedište i adresu pravne osobe,  popis priloţene dokumentacije uz Zahtjev. (2) Uz Zahtjev za izdavanje ovlaštenja obvezno se prilaţe:  ovjeren izvod iz sudskog registra sa rješenjem o upisu u sudski registar,  identifikacioni broj i obavijest o razvrstavanju djelatnosti;  akt nadleţnog organa o ispunjavanju uvjeta u pogledu materijalno - tehniĉke opremljenosti i osiguranja poslovnog prostora;  dokazi o broju struĉnih osoba i dokazi o ispunjavanju uvjeta struĉne osposobljenosti za obavljanje poslova projektiranja za svaku struĉnu osobu poimeniĉno;  radni ţivotopis za svaku struĉnu osobu sa popisom poslova u ĉijoj je izradi struĉna osoba sudjelovala; (3) Dokazom o ispunjavanju struĉne osposobljenosti u smislu stavka (2) alineja 4. ovog ĉlanka smatraju se slijedeći dokumenti za svaku struĉnu osobu:  ovjeren preslik diplome;  ovjeren preslik uvjerenja o poloţenom strukovnom ispitu;  uvjerenje, odnosno potvrdu pravne osobe da je navedena osoba u radnom odnosu, odnosno da pravna osoba sa njim ima zakljuĉen ugovor o poslovnoj suradnji ( ugovor o djelu) u oblasti projektiranja,  po potrebi uvjerenje, odnosno potvrdu o duţini radnog odnosa kod pravne osobe kao bivšeg poslodavca kod kojeg je struĉna osoba bila u radnom odnosu, odnosno da je pravna osoba sa njim imala zakljuĉen ugovor o poslovnoj suradnji ( ugovor o djelu) na poslovima iz struke. Ĉlanak 6. (1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za poslove projektiranja sa popratnom dokumentacijom iz ĉlanka 5. ovog Pravilnika se podnosi Ministarstvu. (2) Postupak izdavanja ovlaštenja, produţenje rokova ovlaštenja, izmjena/e i dopunu/e ovlaštenja kao i oduzimanje ovlaštenja provodi se sukladno odredbama Zakona o upravnom ppostupku ( „Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 2/98, 48/99). (3) U sluĉaju zaprimanja nepotpunog, neurednog zahtjeva ili zahtjeva koji sadrţi neki formalni nedostatak, odgovorni sluţbenik, zaduţen za rješavanje zahtjeva, predlaţe ministru Ministarstva da se pozove podnosioc zahtjeva da u odreĊenom roku otkloni nedostatke. (4) Na temelju samo potpune i validne dokumentacije, i ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje poslova projektiranja, odgovorni sluţbenik predlaţe ministru Ministarstva, da donese odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uvjeta za poslove projektiranja. (5) Ministarstvo je duţno u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog Zahtjeva, donijeti rješenje iz stavka (3) ovog ĉlanka. (6) Protiv rješenja iz stavka (3) ovog ĉlanka ne moţe se izjaviti ţalba, ali se moţe pokrenuti upravni spor kod nadleţnog suda u roku od 30 dana od dana prijema istog. Broj 5 30.06.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 419 Ĉlanak 7. (1) Na temelju pravomoćnog Rješenja iz ĉlanka 6.(3) Ministarstvo izdaje ovlaštenje za projektiranje, na plastificiranom obrascu formata A4 prikazanom u Prilogu 1. ovog Pravilnika i ĉini njegov sastavni dio. (2) Ovlaštenja iz prethodnog stavka se objavljuju u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. (3) Odgovorni sluţbenik koji vodi postupak je duţan spis predmeta - Zahtjeva kompletirati na naĉin propisan pozitivnim zakonskim propisima, prilaţući preslik ovlaštenja u spis predmeta. Ĉlanak 8. (1) Ovlaštenje se izdaje na rok od ĉetiri godine, a projektant je duţan pismenim putem izvijestiti Ministarstvo o svim promjenama u pravnoj osobi koje utiĉu na ispunjenost uvjeta na temelju kojih je ostvareno pravo na ovlaštenje. (2) Projektant je duţan u roku od 15 dana od dana nastale promjene od Ministarstva zatraţiti izmjenu ovlaštenja ako su se naknadno promjenili podaci na temelju kojih je ovlaštenje izdato, ili ukoliko projektant više ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom za obavljanje poslova projektiranja, za koje je ovlaštenje dobio. (3) Na zahtjev projektanta Ministarstvo moţe produţiti ovlaštenje. Zahtjev za produţenje ovlaštenja podnosi se najranije godinu dana, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka vaţenja ovlaštenja. Zahtjev za produţenje ovlaštenja podnesen prije navedenog roka odbacit će se. Ĉlanak 9. (1) Pravna osoba sa sjedištem izvan Ţupanije Posavske mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja graĊevina ili pojedinih dijelova graĊevina, te posjedovati ovlaštenje za obavljanje registrirane djelatnosti izdatu od strane nadleţnog organa ţupanije/kantona u kojem ima sjedište, ukoliko njihovi propisi to nalaţu. Kako bi ista pravna osoba mogla obavljati djelatnost projektiranja, duţna je Ministarstvu dostaviti odgovarajuće dokumente kojim dokazuje da ispunjava uvjete iz ĉlanka 3. ovog Pravilnika. (2) Pravna osoba iz stavka (1) ovog ĉlanka moţe podnijeti zahtjev Ministarstvu za dobijanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektiranja ili projektiranje pojedinih dijelova graĊevine na podruĉju Ţupanije Posavske, ukoliko ne posjeduje ovlaštenje izdato strane nadleţnog organa ţupanije/kantona u kojem ima sjedište. (3) Pravne osobe koje posjeduju ovlaštenje za projektiranje izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog ureĊenja, dostavljaju na uvid Ministarstvu ovjerene preslike rješenja o ispunjavanju uvjeta za projektiranje graĊevina ili pojedinih dijelova graĊevina i ovlaštenja za projektiranje. (4) Pravna osoba koja ima sjedište izvan Bosne i Hercegovine, moţe podnijeti zahtjev Federalnom ministarstvu prostornog ureĊenja za dobijanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektiranja graĊevina ili projektiranja pojedinih dijelova graĊevine, koje prema propisima zemlje u kojoj ima sjedište, posjeduje ovlaštenje za projektiranje. (5) Kako bi pravna osoba iz stavka (4) ovog ĉlanka mogla obavljati djelatnost projektiranja duţna je postupiti sukladno federalnim propisima kojima je ureĊena ova oblast. Ĉlanak 10. (1) Ovlaštenje će se oduzeti projektantu za kojeg urbanistiĉko – graĊevinska ili druga nadleţna inspekcija utvrdi da poslove projektiranja obavlja suprotno vaţećim propisima. (2) Ovlaštenje se oduzima kada se naknadnim provjerama ili inspekcijskim pregledima, od strane Ministarstva, graĊevinske ili druge nadleţne inspekcije, utvrdi da: - pravna osoba poslove projektiranja u Ţupaniji Posavskoj obavlja suprotno vaţećim propisima Ţupanije Posavske, - je pravna osoba prestala da ispunjava uvjete pod kojima je ovlaštenje izdato, - je ovlaštenje izdato na temelju neistinitih ili netoĉnih podataka. (3) Rješenje o oduzimanju ovlaštenja donosi Ministarstvo i pored podataka propisanih Zakonom, sadrţi i rok na koji se ovlaštenje oduzima. (4) Pravna osoba kojoj je ovlaštenje oduzeto zbog neistinitih ili netoĉnih podataka korištenih u postupku ishodovanja ovlaštenja, ne moţe ponovno podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje ovlaštenja u roku od godine dana od dana donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja. (5) Pravna osoba kojoj je ovlaštenje oduzeto zbog prestanka ispunjavanja uvjeta za izdavanje ovlaštenja, moţe podnijeti zahtjev za izdavanje novog ovlaštenja kada se ispune propisani uvjeti. Ĉlanak 11. O izdavanju, produţenju, izmjeni i/ili dopuni i oduzimanju ovlaštenja izvješćuje se ţupanijska urbanistiĉko graĊevinska inspekcija i općinski odjeli nadleţni za izdavanje urbanisitĉke suglasnosti i odobrenja za graĊenje. Stranica | 420 NARODNE NOVINE Županije Posavske 30.06.2017. Broj 5 Ĉlanak 12. (1) Troškove postupka izdavanja ovlaštenja, produţenje rokova ovlaštenja, izmjena/e i dopunu/e ovlaštenja za obavljanje poslova projektiranja snosi podnosilac zahtjeva, a isti se utvrĊuju Rješenjem o ispunjavanju uvjeta za poslove projektiranja, produţenja rokova ovlaštenja, izmjena/e i dopunu/e ovlaštenja. (2) Troškovi postupka iz stavka (1) ovog ĉlana iznose 200 KM, a uplata se izvršava na: JRT Ţupanije Posavske, broj: 3380002210457121, sa vrstom prihoda: 722611 i šifrom budţetske organizacije: 1501001. (3) Ovlaštenje, njegovo produţenje, izmjena/e i/ili dopuna/e, neće se izdati projektantu bez dostavljenog dokaza o izmirenju troškova iz stavka (2) ovog ĉlanka. Ĉlanak 13. (1) Ministarstvo vodi registar projektanata kojima je dato, produţeno, izmjenjeno i/ili dopunjeno ili oduzeto ovlaštenje. (2) Registar iz stavka (1) ovog ĉlana sadrţi: - redni broj upisa, - datum upisa, - naziv i sjedište pravne osobe, - broj i datum izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti projektiranja graĊevina ili pojedinih dijelova graĊevine, odnosno za produţenje, izmjenu i/ili dopunu rješenja, - broj i datum izdavanja ovlaštenja, - vrstu struĉnih poslova izrade projektne dokumentacije, - popis i struĉnu spremu uposlenih odnosno angaţiranih po ugovoru o djelu - promjene bitne za obavljanje struĉnih poslova na izradi projektne dokumentacije (izmjena podataka o pravnoj osobi, prestanak rada pravne osobe itd.). Ĉlanak 15. Pravna osoba koja je, prije donošenja ovog Pravilnika, registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja, duţna je do 31.12.2017. godine podnijeti zahtjev za dobijanje ovlaštenja, a do izdavanja ovlaštenja moţe obavljati djelatnost projektiranja. Ĉlan 16. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Ministarstvo gospodarstva i prostornog ureĊenja Broj: 09 - 23 - 140 /17 Odţak, 10.05.2017. godine MINISTAR Darko Kasap, dipl.menadţer OsJ., v.r. Na ovaj Pravilnik saglasnost je dala Vlada Ţupanije Posavske, svojom Odlukom broj: 01- 02 -310/17 od 22.06.2017. godine Broj 5 30.06.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 421 PRILOG 1. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŢUPANIJA POSAVSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Na temelju ĉlanka 7. Pravilnika o definiranju minimalnih i specifiĉnih kadrovskih i materijalno-tehniĉkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti da bi dobili licencu (“Narodne novine Ţupanije Posavske”, br. /17), Ministarstvo gospodarstva i prostornog ureĊenja Ţupanije Posavske i z d a j e: O V L A Š T E NJ E za obavljanje djelatnosti projektiranja (naziv pravne osobe, adresa, sjedište) ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti projektiranja (vrsta projektiranja) na podruĉju Ţupanije Posavske. Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja ( vrsta projektiranja) izdato u Odţaku dana ( datum izdavanja) vaţi do _______________. Broj: Registar broj: Odţak, M I N I S T A R _________________

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana