SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Zapadnohercegovački kanton

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija pravnih osoba i obrtnika za držanje oružja ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 06/18 17.04.2018 držanje oružja STRANICA 182 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 128 Na temelju članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 9/06) i članka 91. točka i) a u svezi sa člankom 75. stavak (7) Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke “, broj 5/17) na prijedlog policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i: P R A V I L N I K o sadržaju i načinu vođenja evidencija pravnih osoba i obrtnika Članak 1. (Predmet pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se izgled, sadržaj i način vođenja evidencija koje vode pravne osobe,obrtnici i fizičke osobe, a koje su oružje i streljivo nabavile i registrirale radi obavljanja svoje djelatnosti, za promet oružja i streljiva, za popravljanje i prepravljanje oružja, za vođenje civilnih strelišta i za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja. Članak 2. (Vrste evidencija pravnih osoba i obrtnika za promet) (1) Pravne osobe i obrtnici ovlašteni za promet oružja, streljiva i baruta obvezni su voditi sljedeće evidencije: a) evidencije o nabavljenom oružju,streljivu i barutu (Obrazac 1) b) evidencije o prodanom oružju, streljivu i barutu (Obrazac 2) c) evidencije o oružju i streljivu primljenom na čuvanje ili radi prodaje (Obrazac 3) d) evidencije o prodanim komponentama za punjenje streljiva i baruta (Obrazac 4) e) evidencije o prodanom oružju kategorije C i D fizičkim i pravnim osobama (Obrazac 5) (2) Obrasci evidencija iz stavka (1) ovog članka nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Članak 3. (Evidencije za civilna strelišta) (1) Pravna osoba i obrtnik koji imaju odobrenje za osnivanje civilnih strelišta obvezni su voditi sljedeće evidencije: a) evidencija o nabavljenom oružju i streljivu (Obrazac 6) b) evidencije o oružju i streljivu ustupljenom na korištenje (Obrazac 7) c) evidencije o utrošenom streljivu (Obrazac 8) (2) Obrasci evidencija iz stavka (1) ovog članka nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Članak 4. (Evidencija o sakupljenom starom i trofejnom oružju) (1) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja obvezna je voditi evidenciju o sakupljenom starom i trofejnom oružju propisanu na Obrascu 9. (2) Obrazac 9 iz stavka (1) ovog članka nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Članak 5. (Evidencija za popravljeno i prepravljeno oružje) (1) Pravna osoba i obrtnik ovlašteni za popravljanje i prepravljanje oružja obvezni su voditi evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju na Obrascu 10 i evidenciju o tehničkoj ispravnosti oružja na Obrascu 11. (2) Postupak popravke i prepravke oružja može trajati do 30 dana. (3) Oružje koje se ne može popraviti ili prepraviti,vlasnik je dužan predati nadležnoj policijskoj upravi sa zahtjevom da se isto briše iz evidencije. (4) Obrasci evidencija iz stavka (1) ovog članka nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Članak 6. (Oblik vođenja knjige evidencija) (1) Evidencije pravnih osoba, obrtnika i fizičkih osoba čiji izgled i sadržaj je propisan ovim Pravilnikom vode se u obliku knjige (u daljem tekstu: knjiga evidencije) (2) Knjiga evidencije mora biti tvrdo ukoričene na formatu A4 pejzažno okrenute i s 200 numeriranih stranica. (3) Svaka knjiga evidencije na vanjskoj strani prve korice mora imati naljepnicu s nazivom odnosne evidencije i označenom godinom za koju se ta knjiga vodi. Ako se jedna knjiga evidencije vodi za više kalendarskih godina, na naljepnici će se, početkom svake godine dopisati nova tekuća godina. (4) Ovjera knjiga evidencija obavlja se na unutarnjoj strani prve korice, gdje se upisuje ukupan broj stranica u knjizi, datum i potpis odgovorne osobe i pečat Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). (5) Upis u knjigu evidencije obavlja se tintom ili kemijskom olovkom. U slučaju pogrešnog upisa ispravka se vrši na taj način što se pogrešno napisana riječ prekriži tako da ostane čitljiva, a ispravan upis vrši se u slobodnom prostoru u istoj vertikalnoj rubrici. Ispravka se ovjerava potpisom i pečatom odgovorne osobe, uz označavanje datuma ispravke. UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 183 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 7. (Način zaključivanja knjiga evidencije) (1) Na kraju svake kalendarske godine knjiga evidencije zaključuje se za proteklu godinu. (2) Zaključivanje se vrši na način da se ispod zadnjeg rednog broja povuče ravna-kosa crta ispod kojeg se upisuje bilješka sljedećeg sadržaja: “Ova (naziv evidencije) za (broj) godinu, zaključuje se sa rednim brojem (redni broj ispisan brojem i slovima). U (naziv mjesta gdje se zaključivanje vrši) dana (dan mjesec i godina zaključivanja). Potpis i pečat odgovorne osobe”. (3) Vođenje evidencije za sljedeću godinu započinje na prvoj slobodnoj stranici knjige evidencije, a sa upisima se ponovo počinje od rednog broja jedan. (4) Odgovorna osoba u pravnoj osobi nakon što zaključi knjigu na način propisan u stavku (2) ovog članka, istu je dužna donijeti najkasnije u roku deset dana u Ministarstvu na ovjeru. Članak 8. (Čuvanje evidencije) Evidencije propisane ovim Pravilnikom čuvaju se trajno, a u slučaju smrti fizičke osobe, odnosno prestanka postojanja pravne osobe ili obrta, evidencije se predaju nadležnoj policijskoj upravi. Članak 9. (Cijena) Cijenu knjiga evidencija koje su propisane ovim Pravilnikom utvrđuje ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke posebnim rješenjem. Članak 10. (Rok za ustrojavanje knjiga evidencija) Knjige evidencije utvrđene ovim Pravilnikom obvezno je ustrojiti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. Članak 11. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-101/18-3 Ljubuški, 13. ožujaka 2018. godine M I N I S T A R Zdravko Boras v.r. STRANICA 184 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o nabavljenom oružju, streljivu i barutu (obrazac 1) Red broj Od koga je nabavljeno oružje streljivo, barut Datum primitka Naziv i broj isprave na temelju koje je nabavljeno oružje , streljivo i barut Vrsta oružja, marka i model Kalibar i tvornički broj Broj komada oružja Vrsta streljiva i kalibar Broj komada streljiva, količina baruta Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 185 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o prodanom oružju, streljivu i barutu (Obrazac 2) Red. broj Datum prodaje Ime (ime oca) prezime, naziv kupca JMB-ID, prebivalište, sjedište-adresa Vrsta, marka i model oružja Kalibar i tvornički broj Vrsta, kalibar i broj komada streljiva Količina baruta Broj oružnog lista ili odobrenja za držanje oružja i naziv tijela koje ga je izdalo Napomena STRANICA 186 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o oružju i streljivu primljenom na čuvanje ili radi prodaje (Obrazac 3) Red. broj Od koga je primljeno oružje i streljivo Datum primitka Naziv i broj isprave o oružju Vrsta, marka i model oružja Kalibar, tvornički broj Komada oružja Vrsta i kalibar streljiva Komada streljiva Datum povrata oružja i streljiva Ime i prezime/naziv osobe i datum prodaje Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 187 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E evidencije o prodanim komponentama za punjenje streljiva i baruta (obrazac 4) Red.broj Datum prodaje Ime (ime oca) prezime, naziv kupca JMB-ID, prebivalište, sjedište-adresa kupca Naziv i broj oružnog lista / odobrenja pravnoj osobi Vrsta, kalibar i broj komada streljiva Količina baruta Napomena STRANICA 188 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencije o prodanom oružju kategorije C i D fizičkim i pravnim osobama (obrazac 5) Red.broj Datum prodaje Ime (ime oca) prezime, naziv kupca JMB-ID, prebivalište, sjedište-adresa kupca Podaci o oružju kategorije C Podaci o oružju kategorije D Broj komada oružja kategorije C Broj komada oružja kategorije D Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 189 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o nabavljenom oružju i streljivu (obrazac 6) Red broj Od koga je nabavljeno oružje i streljivo Datum primitka Naziv i broj isprave na temelju koje je nabavljeno oružje i streljivo Vrsta oružja, marka i model Kalibar i tvornički broj oružja Broj komada oružja Vrsta, kalibar i broj komada streljiva Napomena STRANICA 190 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o oružju i streljivu ustupljenom na korištenje (Obrazac 7) Red.broj Datum, sat i minuta primopredaje Vrsta, marka i model oružja Kalibar i tvornički broj oružja Kalibar i broj komada streljiva Utvrđena ispravnostneispravnost Potpis osoba koje obavljaju primopredaju Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 191 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o utrošenom streljivu (Obrazac 8) Red.broj Datum izdavanja streljiva Kalibar i količina izdanog streljiva Ime (ime oca) i prezime osobe kojoj je izdano streljivo JMB Vrsta i broj isprave o oružju Podaci o ovlaštenoj osobi strelišta Količina utrošenog streljiva Količina vraćenog streljiva Napomena STRANICA 192 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o sakupljenom starom i trofejnom oružju (Obrazac 9) Red broj Datum upisa Vrsta oružja Marka i model oružja Kalibar i tvornički broj oružja Porijeklo oružja Nabavljeno od (ime i prezime) naziv, JMB-ID, prebivalište-sjedište adresa Vrsta i broj isprave o oružju Datum i naziv pravne osobe koja je izvršila onesposobljavanje Napomena UTORAK 17. TRAVNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 193 - BROJ 6 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E evidencija o popravljenom i prepravljenom oružju (Obrazac 10) Red.broj Datum primitka oružja Ime (ime oca) i prezime, naziv vlasnika JMB-ID i prebivalištesjedište Naziv i broj isprave o oružju i tijela koje ju je izdalo Vrsta oružja, marka i model Kalibar i tvornički broj U čemu se sastoji popravka-prepravka oružja Datum i potpis preuzimanja oružja Napomena STRANICA 194 - BROJ 6 NARODNE NOVINE UTORAK 17. TRAVNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Evidencija o tehničkoj ispravnosti oružja (Obrazac 11) Red.broj Datum primitka oružja Ime (ime oca) i prezime, naziv vlasnika JMB-ID i prebivalištesjedište Naziv i broj isprave o oružju i tijela koje ju je izdalo Vrsta oružja, marka i model Kalibar i tvornički broj Tehnički ispravno i broj potvrde Datum i potpis preuzimanja oružja Napomena
Pravilnik o postojanju prostornih, tehničkih i sigurnosnih uvjeta poslovnog prostora namijenjenog za promet oružja i streljiva ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 01/18 18.01.2018 promet oružja,streljivo ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 35 - BROJ 1 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 25 Na temelju članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 9/06) i članka 91. točke g) a u svezi sa člankom 71. stavak (8) Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 5/17) na prijedlog policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i: PRAVILNIK o postojanju prostornih , tehničkih i sigurnosnih uvjeta poslovnog prostora namjenjenog za promet oružja i streljiva Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se posebni prostorni, tehnički i sigurnosni uvjeti, zaštita od požara, krađe i drugih zlouporaba i nezgoda koje moraju ispunjavati poslovne prostorije u kojima se obavlja promet oružja i streljiva, sastav i djelokrug rada povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja navedenih uvjeta. Članak 2. (Zahtjev i dokazi o ispunjavanju uvjeta) Pravna osoba ili obrtnik podnosi zahtjev Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za promet oružja kategorije “B”, “C” i “D” i streljiva, prije upisa u sudski odnosno obrtni registar, i uz zahtjev je obvezan priložiti: a) uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ili vlasnika obrta, b) uvjerenje iz prekršajne evidencije za odgovornu osobu, c) liječničko uvjerenje odgovorne osobe izdano od ovlaštene zdravstvene ustanove, d) dokaz da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu vatrenog oružja, e) dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora za promet oružja i streljiva. Članak 3. (Skladištenje oružja, streljiva i pirotehničkih sredstava) (1) Oružje i streljivo koje je nabavljeno zbog prodaje na malo smješta se i čuva u poslovnim prostorijama pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. (2) Prostorije koje se sastoje od priručnog skladišta i prodajnog prostora moraju činiti jedinstvenu građevinsku cjelinu. (3) Pirotehnička sredstva razreda II koja se mogu prodavati na malo kako propisuje Zakon kojim se uređuju eksplozivne tvari za gospodarsku uporabu mogu se prodavati i u prostorijama namijenjenim za promet oružja i streljiva ukoliko te prostorije udovoljavaju prostornim i tehničkim uvjetima koje propisuje ovaj Pravilnik. Članak 4. (Zaštita prostorija) (1) Prostorije za obavljanje djelatnosti prometa oružja i streljiva moraju ispunjavati sljedeće uvjete: a) da su prozori, ako postoje, zaštićeni metalnom mrežom s vanjske strane prozora, debljine alki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 70 x 70 mm ili fiksiranim rešetkama najmanje debljine šipki 10 mm. Pritom najveći razmak između šipki može biti 100 mm, a između vodoravnog metalnog ukrućenja do 300 mm; b) da su vrata prema vanjskom prostoru zaštićena kako je to propisano za prozor točkom a) ovog stavka, s tim da metalna mreža, odnosno okvir s rešetkama mora biti jednim krajem učvršćen za vanjski nosivi zid, a drugi kraj mora biti zaključan s dvije brave; c) da su vanjski zidovi i strop sagrađeni od negorivog materijala. (2) Negorivim materijalom, prema ovom Pravilniku, smatraju se opeke, beton, kamen i slično. Članak 5. (Priručno skladište) Priručno skladište oružja mora ispunjavati slijedeće uvjete: a) da je izgrađeno od negorivog materijala minimalne vatrootpornosti zidova, stropova, podova i otvora od 1 sat; b) da su prozori i vrata zaštićeni kako je to propisano člankom 4. stavkom (1) točkom a) i b) ovog Pravilnika. Članak 6. (Grijanje priručnog skladišta) Grijanje priručnog skladišta smije se obavljati samo uređajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana, tako da temperatura vanjske površine uređaja ne prelazi 120°C, odnosno ako se drže pirotehnička sredstva temperatura vanjske površine grijaćeg tijela ne smije biti viša od 74 °C, a temperatura zraka kojim se obavlja zagrijavanje ne smije biti viša od 54 °C. Članak 7. (Rasvjeta priručnog skladišta) (1) Uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta. (2) U priručnom skladištu nije dopušteno osvjetljavanje prostorije s otvorenim plamenom. Članak 8. (Izuzeće od primjene) Odredbe članka 4. stavka (1) točke a) ovog Pravilnika ne primjenjuju se u slučajevima kada se obavlja samo STRANICA 36 - BROJ 1 NARODNE NOVINE ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E promet oružja na malo, a ne i streljiva i pirotehničkih sredstava. Članak 9. (Zaštita oružja i streljiva u radnom vremenu i van njega) (1) Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni metalnom mrežom, odnosno okvirom s rešetkama, neprekidno od završetka radnog vremena do početka idućeg radnog dana, te za vrijeme privremene odsutnosti prodavatelja iz poslovne prostorije. (2) Izvan radnog vremena oružje i streljivo mora se čuvati u zaključanim vatroopornim ormarima ili u priručnom skladištu odvojeno jedno od drugog. (3) Puške se mogu čuvati u poslovnim prostorijama izvan metalnih ormara, ako su povezane čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača, ili u staklenim vitrinama pod uvjetom da je staklo neprobojno ili da je zaštićeno protuprovalnom folijom a vitrina zaključana. (4) Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni na fiksnu podlogu (zid ili pod prostorije za smještaj oružja) i zaključani na oba svoja kraja. (5) Oružje i streljivo mogu se izlagati u poslovnim prostorijama samo tijekom radnog vremena. (6) Vrata prodavaonice moraju biti smještena tako da isključivo vode u otvoren (vanjski) prostor. Članak 10. (Sustavi zaštite u prostorijama) (1) Prostorije za promet oružja i streljiva moraju biti osigurane protuprovalnim i protuprepadnim sustavom spojenim na dojavni centar agencije za zaštitu ljudi i imovine. (2) U prostorijama za promet oružja i streljiva mora se nalaziti odgovarajući broj aparata za početno gašenje požara sukladno propisima o zašiti od požara. (3) Ulazi u prostorije za promet oružja moraju biti osvijetljeni od prvog sumraka do jutarnjeg dnevnog svjetla. Članak 11. (Skladišta za promet oružja na veliko) Skladišta u kojima se obavlja promet oružja i streljiva na veliko moraju ispunjavati uvjete koji su posebnim propisima utvrđeni za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari. Članak 12. (Prodaja oružja, streljiva i baruta na malo) (1) Ovlašteni trgovac oružjem oružje kategorije “B” može prodavati samo fizičkim i pravnim osobama koje imaju odobrenje za nabavu oružja. (2) Ovlašteni trgovac oružjem, oružje kategorije “C” i “D” smije prodati bez odobrenja samo osobama starijim od 18 godina, izuzetno sprej za omamljivanje samo osobama starijim od 16 godina uz predočenu osobnu iskaznicu osobe koja nabavlja oružje. (3) Ovlašteni trgovac oružjem oružje kategorije “C” i “D” smije prodati bez odobrenja pravnoj osobi uz predočavanje pisanog akta ovjerenog od strane odgovorne osobe, uz predočenu osobnu iskaznicu osobe koja preuzima navedeno oružje. (4) Za prodano oružje iz stavka (1) ovog članka obvezan je u roku osam dana izvjestiti policijsku upravu, a za prodano oružje iz stavka (2) i (3) ovog članka obvezan je izvjestiti pismeno policijsku upravu najkasnije do desetog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Članak 13. (Čuvanje oružja u priručnom skladištu) Pravne osobe i obrtnici kojima je izdano odobrenje za držanje oružja i streljiva, odobrenje za onesposobljavanje i uništavanje oružja i streljiva i vođenje civilnih strelišta smjestit će i čuvati oružje i streljivo u priručnom skladištu koje mora ispunjavati uvjete iz članka 4., 5. i 7. ovog Pravilnika. Članak 14. (Povjerenstvo) (1) Uvjete iz članka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje Povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojega imenuje ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog policijskog komesara. (2) Povjerenstvo se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva. (3) Predsjednik povjerenstva mora biti policijski službenik sa činom najmanje samostalnog inspektora. (4) Članovima Povjerenstva iz stavka (1) ovog članka pripada pravo na naknadu koju rješenjem utvrđuje ministar. Članak 15. (Zapisnik Povjerenstva) (1) Predsjednik i članovi Povjerenstva dužni su činjenice odlučne za ocjenu postojanja propisanih uvjeta utvrditi neposrednim opažanjem, objektivno i nepristrano. (2) O obavljenim službenim radnjama Povjerenstvo sastavlja zapisnik. U zapisniku se obvezno navode sve najvažnije činjenice odlučne za utvrđivanje postojanja propisanih uvjeta, odnosno utvrđene nepravilnosti. (3) Zapisnik potpisuju predsjednik Povjerenstva, članovi i stranka kojoj se uručuje jedan primjerak zapisnika. (4) Predsjednik Povjerenstva jedan primjerak potpisanog zapisnika s prilozima dostavlja inspektoru za oružje. Članak 16. (Evidencije) Pravne osobe i obrtnici ovlašteni za promet oružja i streljiva obvezni su voditi evidencije koje će biti propisane posebnim propisom iz članka 91. stavak (1) točka i) Zakona o oružju i streljivu. ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 37 - BROJ 1 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 17. (Usklađivanje) (1) Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost prometa oružja i streljiva obvezne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (2) Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost prometa oružja i streljiva koji ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku iz stavka (1) ovog članka, prestaju s radom obavljanja djelatnosti prometa oružja i streljiva. Članak 18. (Zabrana obavljanja djelatnosti) (1) Ukoliko se inspekcijskim nadzorom izvršenim od strane inspektora za oružje utvrdi da se postupanje s oružjem, streljivom i barutom postupa suprotno odredbama Zakona oružja i streljiva(“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke,” broj: 5/17) naredit će otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i zabraniti privremeno obavljanje djelatnosti. (2) Ako se utvrđene nepravilnosti ne otklone u zadanom roku ministar će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti. (3) Kada se promjene uvjeti iz članka 2. točke a), b) i c) ovog Pravilnika ministar će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti. Članak 19. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke “. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-31/18 Ljubuški, 03. siječnja 2018. godine M I N I S T A R Zdravko Boras, v.r. 26 Na temelju članka 63. stavka (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj:9/06) i članka 6. stavka (2) Zakona o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 17/15) ministricaobrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, donosi: PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA, ODNOSNO UVJETIMA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se standardi i normativi, uvjeti i postupak za utvrđivanje uvjeta koje mora ispunjavati institucija ili ustanova za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: ustanova), te kriteriji za utvrđivanje broja ustanova. Članak 2. (Uvjeti za realizaciju programa obrazovanja odraslih) Ovim Pravilnikom utvrđuju se: a) minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih b) minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za izvođenje programa obrazovanja odraslih c) standardi izvođenja programa obrazovanja. Članak 3. (Obveza primjene propisa o građenju) Odredbe propisa u građenju i drugim područjima važnim za rad i boravak u prostoru koji je namijenjen za obrazovanje, odgovarajuće se primjenjuju i na prostor, sredstva i opremu koju ustanova koristi za obrazovanje odraslih, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno. POGLAVLJE II. MINIMALNI TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI Članak 4. (Prostori namijenjeni za izvođenje programa za obrazovanje odraslih) (1) Programi namijenjeni za obrazovanje odraslih mogu se izvoditi u prostorima koji su izgrađeni i opremljeni u skladu s građevinskim standardima i odredbama ovog Pravilnika. (2) Standardi i normativi se obvezno u potpunosti primjenjuju pri izgradnji novih objekata, odnosno verifikaciji novih ustanova, a u ranije izgrađenim objektima i verificiranim ustanovama standardi i normativi dostizat će se postupno i to: a) u dijelu potrebnih nastavnih sredstava, tri godine od dana donošenja ovog Pravilnika, b) u pogledu prostora,pet godina od dana donošenja ovog Pravilnika. Članak 5. (Tehničko-higijenski standardi) Prostor ustanove za obrazovanje odraslih mora zadovoljiti sljedeće tehničko-higijenske standarde: a) sve prostorije moraju imati prirodno osvjetljenje b) umjetno osvjetljenje mora biti adekvatno prostoru i mora omogućavati ravnomjerno rasprostiranje svjetlosti
Pravilnik o standardima i normativima, odnosno uvjetima za izvođenje programa obrazovanja odraslih ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 01/18 18.01.2018 obrazovanje odraslih ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 37 - BROJ 1 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 17. (Usklađivanje) (1) Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost prometa oružja i streljiva obvezne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika. (2) Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost prometa oružja i streljiva koji ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku iz stavka (1) ovog članka, prestaju s radom obavljanja djelatnosti prometa oružja i streljiva. Članak 18. (Zabrana obavljanja djelatnosti) (1) Ukoliko se inspekcijskim nadzorom izvršenim od strane inspektora za oružje utvrdi da se postupanje s oružjem, streljivom i barutom postupa suprotno odredbama Zakona oružja i streljiva(“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke,” broj: 5/17) naredit će otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i zabraniti privremeno obavljanje djelatnosti. (2) Ako se utvrđene nepravilnosti ne otklone u zadanom roku ministar će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti. (3) Kada se promjene uvjeti iz članka 2. točke a), b) i c) ovog Pravilnika ministar će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti. Članak 19. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke “. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-31/18 Ljubuški, 03. siječnja 2018. godine M I N I S T A R Zdravko Boras, v.r. 26 Na temelju članka 63. stavka (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj:9/06) i članka 6. stavka (2) Zakona o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 17/15) ministricaobrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, donosi: PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA, ODNOSNO UVJETIMA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se standardi i normativi, uvjeti i postupak za utvrđivanje uvjeta koje mora ispunjavati institucija ili ustanova za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: ustanova), te kriteriji za utvrđivanje broja ustanova. Članak 2. (Uvjeti za realizaciju programa obrazovanja odraslih) Ovim Pravilnikom utvrđuju se: a) minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih b) minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za izvođenje programa obrazovanja odraslih c) standardi izvođenja programa obrazovanja. Članak 3. (Obveza primjene propisa o građenju) Odredbe propisa u građenju i drugim područjima važnim za rad i boravak u prostoru koji je namijenjen za obrazovanje, odgovarajuće se primjenjuju i na prostor, sredstva i opremu koju ustanova koristi za obrazovanje odraslih, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno. POGLAVLJE II. MINIMALNI TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI Članak 4. (Prostori namijenjeni za izvođenje programa za obrazovanje odraslih) (1) Programi namijenjeni za obrazovanje odraslih mogu se izvoditi u prostorima koji su izgrađeni i opremljeni u skladu s građevinskim standardima i odredbama ovog Pravilnika. (2) Standardi i normativi se obvezno u potpunosti primjenjuju pri izgradnji novih objekata, odnosno verifikaciji novih ustanova, a u ranije izgrađenim objektima i verificiranim ustanovama standardi i normativi dostizat će se postupno i to: a) u dijelu potrebnih nastavnih sredstava, tri godine od dana donošenja ovog Pravilnika, b) u pogledu prostora,pet godina od dana donošenja ovog Pravilnika. Članak 5. (Tehničko-higijenski standardi) Prostor ustanove za obrazovanje odraslih mora zadovoljiti sljedeće tehničko-higijenske standarde: a) sve prostorije moraju imati prirodno osvjetljenje b) umjetno osvjetljenje mora biti adekvatno prostoru i mora omogućavati ravnomjerno rasprostiranje svjetlosti STRANICA 38 - BROJ 1 NARODNE NOVINE ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E c) prostor mora imati tehničke uvjete za prirodno prozračivanje d) prostor mora imati adekvatnu zvučnu izolaciju i istovremeno biti akustičan kako bi omogućio razgovijetnost pri govoru i slušanju e) prostor ustanove mora imati odgovarajuće grijanje i hlađenje f) sve instalacije (električne, vodovodne i druge), kao i oprema i uređaji, moraju imati ateste u skladu s odgovarajućim propisima. POGLAVLJE III. PROSTORNI, KADROVSKI I MATERIJALNI STANDARDI Članak 6. (Standardi učionica) (1) Ustanove za obrazovanje odraslih moraju imati: a) najmanje jednu učionicu opće namjene suvjetima za najmanje deset polaznika i koja osigurava radni prostor po polazniku od najmanje 2,5m2 b) specijalizirane učionice za posebne oblike, metode i sadržaje nastavnog rada utvrđene programom obrazovanja za pojedine obrazovne sadržaje c) prostorije za administrativno-tehničko osoblje, prostorije za ravnatelja, nastavnike odnosno sve andragoške radnike, kao i arhivsku prostoriju d) najmanje jedan sanitarni čvor s toaletom i predprostorom s umivaonicima. (2) Svaki sanitarni čvor se sastoji od ženskog i muškog dijela s odvojenim predprostorima. Za osobe s tjelesnim invaliditetom potrebno je osigurati poseban toalet. (3) Prostor iz stavka (1) ovog članka mora biti u vlasništvu ili zakupu ustanove za obrazovanje odraslih. Članak 7. (Oprema učionica) (1) Obvezna oprema u učionicama: a) učionica mora imati odgovarajući radni stol i stolicu za svakog polaznika, b) specijalizirane učionice za posebne oblike, metode i sadržaje nastavnog rada moraju imati učionički namještaj i opremu koja odgovara zahtjevima za izvođenje takvog programa. (2) Učionica mora biti opremljena audio i video sredstvima, neprenosivom ili prenosivom pločom, platnom ili zidom za projekciju i, po potrebi, drugim nastavnim pomagalima. Članak 8. (Izvođenje stručne prakse, praktične nastave i vježbi) Ustanova koja nema uvjete za izvođenje stručne prakse, praktične nastave i vježbi može tu nastavu izvoditi u prostorima druge pravne osobe s kojom mora zaključiti poseban ugovor o suradnji. Članak 9. (Ravnatelj ustanove i stručni voditelj) (1) Ravnatelj ustanove je rukovoditelj ustanove koji vrši planiranje, organiziranje ustanove kao i financijsko i administrativno upravljanje ustanovom i druge poslove, ako aktom o osnivanju ustanove nije drugačije određeno. (2) Stručni voditelj organizira stručne obrazovne poslove.Poslove stručnog voditelja obrazovanja može obavljati osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika osnovne ili srednje škole, ovisno o tome radi li se o osnovnom ili srednjem obrazovanju odraslih. Članak 10. (Andragoški radnici) Andragoški radnici moraju ispunjavati uvjete o potrebnojrazini obrazovanja utvrđenoj u programu obrazovanja odraslih, s tim da ne smiju biti u suprotnosti s odredbama o potrebnoj razini obrazovanja utvrđenoj propisima koji reguliraju djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja. POGLAVLJE IV. STANDARDI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH, POSTUPAK I KRITERIJI Članak 11. (Programi obrazovanja odraslih) Programi za obrazovanje odraslih za koje se ovim Pravilnikom utvrđuju standardi izvođenja su: a) osnovno obrazovanje odraslih i b) srednjoškolsko obrazovanje, koje uključuje stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, specijalizaciju,osposobljavanje i usavršavanje. Članak 12. (Obvezni dijelovi programa za obrazovanje odraslih) (1) Programe iz članka 11. ovog Pravilnika donosi ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke (u daljem tekstu: ministar) ili ustanova za obrazovanje odraslih uz odobrenje ministra, za programe za koje traži odobrenje. (2) Programi za obrazovanje odraslih moraju biti prilagođeni dobi, iskustvu, stečenom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima polaznika. Program obrazovanja odraslih za osobe s posebnim potrebama mora biti prilagođen odraslim s posebnim potrebama (odrasli s poteškoćama u učenju i drugim teškoćama uzrokovanim emocionalnim, socijalnim, jezičkim i kulturološkim preprekama, te odrasli s invaliditetom). (3) Programom obrazovanja odraslih utvrđuju se: a) naziv programa b) školska ili stručna sprema, koja se stječe završetkom programa ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. NARODNE NOVINE STRANICA 39 - BROJ 1 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E c) znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa d) uvjeti za upis i završetak programa e) način/oblik izvođenja programa f) kadrovski, didaktički i prostorni i drugi uvjeti za realizaciju programa g) nastavni predmeti i nastavni sadržaji h) ukupno trajanje programa i trajanje programa po nastavnim predmetima ili sadržajima (izraženo u nastavnim satima) i) način provjere ishoda učenja, a može sadržavati i ostale elemente važne za izvođenje programa. Članak 13. (Osnovno obrazovanje odraslih) (1) Program osnovnog obrazovanja odraslih provodi se na temelju nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje odraslih i uz odgovarajuću primjenu odredbi propisa koji regulirajutu oblast, ako zakonom nije drugačije određeno. (2) Polazniku koji program iz stavka (1) ovog članka upisuje radi nastavka obrazovanja stručno tijelo ustanove, na temelju priložene dokumentacije, odlukom utvrđuje dio programa koji je polaznik već uspješno završio i dio programa koji je još dužan završiti. Članak 14. (Srednjoškolsko obrazovanje odraslih) (1) Programi obrazovanja odraslih za programe srednje stručne spreme provode se na temelju programa propisanih za redovno srednjoškolskoobrazovanje i uz odgovarajuću primjenu odredbi propisa koji reguliraju tu oblast. (2) Upis polaznika iz stavka (1) ovog članka vrši se u skladu s uvjetima za upis koji su utvrđeni nastavnim planom i programom. Članak 15. (Programi prekvalifikacije) (1) Programi prekvalifikacije provode seza polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme za drugo zanimanje, te za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme. (2) Prilikom prekvalifikacije u istom stručnom području utvrđuju se i polažu razlike stručnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i stručnog programa za novo zanimanje. (3) Prilikom prekvalifikacije iz jednog u drugo stručno područje ili programom prekvalifikacije za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme utvrđuju se sve programske razlike. Članak 16. (Programi osposobljavanja i usavršavanja) (1) Programima osposobljavanja vrši se osposobljavanje za uključivanje u rad nakon završene osnovne škole i stiče se teorijsko i praktično znanje potrebno za obavljanje jednostavnih i manje složenih poslova određenog zanimanja. Osposobljavanje se može vršiti i nakon stjecanja visokog obrazovanja, srednje školske spreme, srednje stručne spreme i niže stručne spreme. (2) Usavršavanjem se dopunjuju stečena znanja, sposobnosti i vještine za rad u struci. Program usavršavanja je svaki oblik obrazovanja, obuke, osposobljavanja ili stjecanja kompetencija nakon završenog temeljnog obrazovanja koje ima cilj pomoći osobi da poboljša ili aktualizira svoja već stečena znanja i/ili kompetencije, da stekne nove kompetencije u pogledu profesionalnog napredovanja i da se osobno i profesionalno usavršava. (3) Programe osposobljavanja i usavršavanja donosi ustanova koja ih izvodi, a ministar odobrava. Članak 17. (Trajanje programa za obrazovanje odraslih) Program obrazovanja odraslih izvodi se u trajanju koji je utvrđen županijskim Zakonom o obrazovanju odraslih. Članak 18. (Upis u program obrazovanja odraslih) (1) Upis u program obrazovanja odraslih obavlja se na osnovu javnog natječaja, koji objavljuje organizator obrazovanja odraslih. (2) Organizator obrazovanja je dužan oglasiti uvjete, način upisa i rokove upisa. (3) Samo izuzetno, upis u programe obrazovanja odraslih može se obaviti bez oglašavanja, ako se izvođenje programa organizira na zahtjev i za potrebe druge pravne osobe. Članak 19. (Broj polaznika u obrazovnoj grupi) (1) U obrazovnoj grupi programa osnovnog obrazovanja odraslih može biti najviše 20 polaznika. (2) U osnovnom obrazovanju odraslih, obrazovna grupa organizira se od polaznika istog obrazovnog razdoblja (I./II./III. razred, IV./V. razred, VI./VII. razred, VIII./IX. razred), a prema potrebi obrazovna grupa može se organizirati od polaznika iz dvaju obrazovnih razdoblja. (3) U obrazovnoj grupi programa srednjoškolskog obrazovanja može biti najviše35polaznika. (4) U srednjoškolskom obrazovanju odraslih obrazovna grupa se organizira od polaznika istog razreda odnosno iste razine, a iznimno u obrazovnoj grupi mogu biti polaznici programa nekoliko srodnih zanimanja istog razreda, odnosno iste razine. Članak 20. (Postupak osnivanja ustanova za obrazovanje odraslih i odobravanja izvođenja programa obrazovanja odraslih) (1) Zahtjev za suglasnost za osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih podnosi se Ministarstvu od 01. STRANICA 40 - BROJ 1 NARODNE NOVINE ČETVRTAK 18. SIJEČNJA 2018. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E siječnja do 01. ožujka tekuće godine za sljedeću školsku godinu. (2) Uz zahtjev se prilaže elaborat o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja i dokaz o uplati naknade za troškove ocjene elaborata. Naknada za troškove ocjene elaborata ne plaća se za ustanove za obrazovanje odraslih kojima je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili jedinica lokalne samouprave i koji se financiraju iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i/ili proračuna jedinice lokalne samouprave. (3) Elaborat iz stavka (2) ovog članka sadrži: podatke o osnivaču, nazivu i sjedištu, ciljeve osnivanja, dokaz o postojanju društvene i ekonomske potrebe za osnivanjem i stjecanjem određenog zvanja, obrazovanja za određeno zanimanje ili osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje određenih poslova na području Županije Zapadnohercegovačke, podatke o trajanju programa, okvirni nastavni plan i program, zvanje ili zanimanje koje se stječe po završetku programa ili naznaka za što je polaznik osposobljen završetkom programa, podatke o uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i podatke o načinu financiranja. (4) Za ocjenu društveno ekonomske opravdanosti osnivanja predmetne ustanove za obrazovanje odraslih ministar imenuje povjerenstvo koje ima tri člana i daje ministru mišljenje postoji li društveno ekonomska opravdanost za osnivanjem. (5) Rješenje o davanju suglasnosti na elaborat i osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih donosi ministar ako je povjerenstvo konsenzusom dalo obrazloženo mišljenje da postoji društveno ekonomska opravdanost za osnivanjem. (6) Rok za donošenje rješenja iz stavka (5) ovog članka je 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva s urednim elaboratom. (7) Nakon davanja suglasnosti ministra na elaborat i osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih, osnivač/i ili osoba koju on/i ovlasti/ovlaste mogu podnijeti zahtjev za odobravanje izvođenja programa. (8) Zahtjev za odobravanje izvođenja programa podnosi se Ministarstvu najkasnije do 15. lipnja tekuće godine za narednu školsku godinu. Do istog roka se podnosi zahtjev za odobrenje izvođenja novih programa obrazovanja odraslih već osnovanih ustanova za obrazovanje odraslih, kao i u slučaju da ustanova za obrazovanje odraslih mijenja sjedište odnosno objekt u kojem obavlja djelatnost. Uz zahtjev se prilaže: a) program obrazovanja, ukoliko do tada nije javno važeći, b) dokazi o stručnoj spremi osoba koje će izvoditi programe, c) dokazi o prostoru, opremi i nastavnim sredstvima, uporabnu dozvolu objekta, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja objekta, ako objekt nije u vlasništvu osnivača ili članova njegove uže obitelji, o čemu se dostavlja dokaz, d) dokaz o uplati naknade za troškove postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa, osim za ustanove za obrazovanje odraslih kojima je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili jedinica lokalne samouprave i koji se financiraju iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i/ili proračuna jedinice lokalne samouprave i e) akt o registraciji kod nadležnog tijela. (9) Iznos naknade iz stavka (2) i stavka (8) točka d) ovog članka propisuje ministar posebnim propisom. (10) Uvjete za izvođenje programa obrazovanja odraslih utvrđuje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za izvođenje programa, o čemu sastavlja zapisnik. Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za izvođenje progra maministarimenujerješenjem. Ima tri člana. (11) Povjerenstvo iz stavka (4) i stavka (10) ovoga članka ima pravo na naknadu, čiji iznos utvrđuje ministar posebnim propisom. (12) O zahtjevu iz stavka (7) ovoga članka odlučuje ministar rješenjem. Članak 21. (Kriteriji) Ako na prostoru jedinice lokalne samouprave postoji ustanova za obrazovanje odraslih koja ima odobrenje za izvođenje određene vrste programa, ne može se odobriti izvođenje istih ili ekvivalentnih programa drugoj ustanovi za obrazovanje odraslih, osim onoj kojoj je osnivač Županija Zapadnohercegovačka ili jedinica lokalne samouprave. POGLAVLJE V. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 22. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA Broj: 07-10-474-4/17 Široki Brijeg, 13.11.2017. Ministrica Ružica Mikulić
Pravilnik o izgledu, sadržaju i cijeni obrazaca isprava o oružju i streljivu i zahtjevima za njihovo izdavanje ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 09/17 19.06.2017 oružje,streljivo PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 245 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 230 Na temelju članka 17. stavak (2) i članka 91. točke b) Zakona o oružju i streljivu( “Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) i članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 9/06) na prijedlog policijskog komesara ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i: PRAVILNIK o izgledu sadržaju i cijeni obrazaca isprava o oružju i streljivu i zahtjevima za njihovo izdavanje Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, sadržaj i cijena obrazaca isprava o oružju, obrazaca zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja, zahtjeva za registriranje oružja, oružnih listova za držanje ili držanje i nošenje oružja, kao i drugih obrazaca isprava propisanih ovim Pravilnikom. Članak 2. (Obrasci isprava) Ovim Pravilnikom utvrđuju se sljedeći obrasci isprava: a) zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja, b) odobrenje za nabavu oružja, c) zahtjev za registraciju oružja, d) oružni list za držanje, e) oružni list za držanje i nošenje, f) odobrenje pravnoj osobi za držanje oružja, g) zahtjev za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja, h) odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja, i) potvrda o prijavi oružja kategorije C, j) potvrda o predanom oružju i streljivu i k) potvrda o davanju oružja uposleniku. Članak 3. (Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja) (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja podnosi se nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva. (2) Izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja propisan je na obrascu 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 1 bijele je boje i veličine 210x297 mm. Članak 4. (Odobrenje za nabavu oružja) (1) Fizičkim i pravnim osobama izdaje se odobrenje za nabavu oružja. (2) Izgled i sadržaj odobrenja za nabavu oružja propisan je na obrascu 2 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 2 veličine je 210x297 mm, označen je serijskim brojem i izdaje se u tri primjerka, od kojih je prvi bijele boje, drugi koraljno crvene, a treći oker žute boje. Članak 5. (Način postupanja) (1) Pravne osobe i obrtnici ovlaštene za promet oružja i streljiva kod kojih je oružje nabavljeno unose u obrazac 2 podatke o nabavljenom oružju i ovjeravaju ga, a potom prvi primjerak obrasca 2 vraćaju kupcu, drugi dostavljaju policijskoj upravi koja ga je izdala, a treći zadržavaju. (2) U slučaju nabave već registriranog oružja obrazac 2 ovjerava policijska uprava kod koje je oružje registrirano i prvi primjerak vraća kupcu, drugi primjerak zadržava, a treći vraća fizičkoj ili pravnoj osobi koja oružje prodaje ili predaje, te obavljaju poništavanje upisa podataka o registriranom oružju (odjava). (3) Policijska uprava kod koje je oružje registrirano izvijestit će o prodaji ili predaji tog oružja policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavu oružja. Članak 6. (Zahtjev za registraciju oružja ) (1) Pravne i fizičke osobe podnose zahtjev za registraciju oružja. (2) Izgled i sadržaj zahtjeva za registraciju oružja propisan je na obrascu 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 3 veličine je 210 x 297 mm. (4) Uz zahtjev za registraciju oružja, fizička osoba, u svrhu izdavanja oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, prilaže dvije fotografije veličine 30 x 35 mm. Članak 7. (Oružni list za držanje oružja) (1) Građanima se radi držanja oružja izdaje oružni list za držanje oružja. (2) Izgled i sadržaj oružnog lista za držanje oružja propisan je na obrascu 4 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. STRANICA 246 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E (3) Obrazac 4 je svijetlosive boje, pravokutnog oblika i trodjelan. Kad je razvijen veličine je 222x105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem. Članak 8. (Oružni list za držanje i nošenje oružja) (1) Građanima se radi držanja i nošenja oružja izdaje oružni list za držanje i nošenje oružja. (2) Izgled i sadržaj oružnog lista za držanje i nošenje oružja propisan je na obrascu 5 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 5 je svijetloplave boje, pravokutnog oblika i trodijelan. Kad je razvijen veličine je 222 x 105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem. Članak 9. (Odobrenje pravnoj osobi za držanje oružja) (1) Izgled i sadržaj odobrenja pravnoj osobi za držanje oružja propisan je na obrascu 6 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (2) Obrazac 6 je bijele boje, veličine 210 x297 mm i označen je serijskim brojem. Članak 10. (Uvjeti za poništenje oružnog lista i odobrenja za držanje oružja) (1) Vlasnik oružja kojem je oružje otuđeno, ili ga je izgubio ili na drugi način trajno ostane bez oružja, policijska uprava će poništiti ispravu o oružju izdanu za tu vrstu oružja. (2) Poništavanje isprave o oružju vrši se upisom datuma poništavanja u rubrici “brisano” obrasca 4 i obrasca 5, što se ovjerava potpisom ovlaštene osobe i pečatom policijske uprave. (3) Ako su u oružni list upisana dva oružja poništava se upis za oružje koje je ukradeno, izgubljeno ili na drugi način nestalo. (4) Na način iz stavka (2) ovog člana postupit će se i kada vlasnik oružja drži oružje na osnovu odobrenja za držanje oružja. (5) Ako vlasnik oružja ponovno dođe u posjed svog oružja, policijska uprava izdaje novi oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja umjesto poništenog, ukoliko ne donese drugu odluku sukladno Zakonu o oružju i streljivu ( “Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) . Članak 11. (Zahtjev za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja) (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja podnosi se na obrascu 7 u policijskoj upravi prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva. (2) Izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja propisan je na obrascu 7 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 7 bijele je boje i veličine 210x297 mm. Članak 12. (Odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja) (1) Fizičkim i pravnim osobama izdaje se odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja. (2) Izgled i sadržaj odobrenja za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja propisan je na obrascu 8 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 8 veličine je 210x297 mm i označen je serijskim brojem. Članak 13. (Potvrda o prijavi oružja kategorije C) (1) Fizičkim i pravnim osobama se izdaje potvrda o prijavi oružja kategorije C. (2) Izgled i sadržaj potvrde o prijavi oružja kategorije C propisan je na obrascu 9 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Obrazac 9 je svjetlozelene boje, pravokutnog oblika i trodijelan. Kad je razvijen veličine je 222x105 mm, a kad je presavijen 74x105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem. Članak 14. (Potvrda o predanom oružju i streljivu) (1) Fizičkoj osobi policijska uprava izdaje potvrdu o predanom oružju i streljivu u slučaju smrti vlasnika oružja na obrascu 10 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (2) Obrazac 10 je bijele boje, veličine 210x297 mm, označen je serijskim brojem, popunjava se u dva primjerka, od kojih je prvi bijele boje, a drugi koraljno crvene boje. Prvi primjerak se izdaje osobi koja je predala oružje i streljivo. PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 247 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 15. (Potvrda o davanju oružja uposleniku) (1) Za oružje koje državna tijela, kao i pravne osobe, kojima je izdano odobrenje za držanje oružja, povjeravaju na korištenje osobama koje obavljaju poslove i ispunjavaju uvjete za nošenje oružja propisane Zakonom o oružju i streljivu ( “Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) i kojima je policijska uprava donijela rješenje, izdaje se potvrda za nošenje oružja koje joj je povjereno. (2) Osobe iz stavka (1) ovog članka mogu nositi oružje i streljivo samo na području koje osiguravaju ili čuvaju u vrijeme obavljanja poslova. (3) Izuzetno, od odredbi stavka (2) ovog članka čuvari usjeva i šuma, čuvari lova i ribolova i čuvari stada, koji ne stanuju na području koje čuvaju, mogu nositi oružje i izvan tog područja do svog mjesta stanovanja. (4) Obrazac 11 je veličine 210 x 297 mm, popunjava se u dva primjerka od kojih je prvi bijele boje, a drugi koraljno crvene boje. Prvi primjerak se izdaje osobi kojoj se povjerava nošenje oružja. Izgled i sadržaj potvrde o davanju oružja uposleniku propisan je na obrascu 11 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Članak 16. (Nabava streljiva i baruta) (1) Fizičke i pravne osobe nabavljaju streljivo, komponente streljiva i barut kod ovlaštenog trgovca za oružje na području Županije sukladno članku 31. Zakona o oružju i streljivu( “Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17). (2) Iznimno, kada osobe iz stavka (1) ovog članka žele nabaviti streljivo, komponente streljiva i barut izvan područja Županije podnose zahtjev nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta koja im izdaje odobrenje za nabavu u formi rješenja. (3) Izgled i sadržaj zahtjeva iz stavka (2) ovog članka propisan je na obrascu 12 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Članak 17. (Cijena) Cijena obrazaca isprava o oružju utvrđuje se rješenjem kojeg donosi ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Članak 18. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina FEERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj : 02-1-194/17-5 Ljubuški, 19. lipanj 2017. godine M I N I S T A R Zdravko Boras STRANICA 248 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 1 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj evidencije : __________ Z A H T J E V ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA 1. PODATCI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 1.1. Fizička osoba: 1.2. Pravna osoba: JMB ____________________ ID broj ____________________ Ime ____________________ Naziv ____________________ Prezime ____________________ ____________________ Ime oca ____________________ Datum rođenja ____________________ Vrsta (zaokruži odgovarajuće): Mjesto rođenja ____________________ 1.Tijelo uprave, Općina rođenja ____________________ 2.Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Država rođenja ____________________ 3. Poduzeće ili obrt, Državljanstvo ____________________ 4. Streljačka organizacija, Prebivalište i adresa ____________________ 5. Lovačka organizacija, Zanimanje ____________________ 6. Ostalo Stručna sprema ____________________ Zaposlen u ____________________ Djelatnost ____________________ (naziv) ____________________ Sjedište i adresa _______________ (mjesto i adresa) 2. SADRŽAJ ZAHTJEVA Vrsta oružja: ____________________________________________________________________ Razlozi: (zaokruži odgovarajuće) 1. Osobna zaštita (fizičke osobe), 2. Zaštita ljudi i imovine (agencije i unutarnje službe), 3. Zaštita imovine (pravne osobe), 4. Lov, 5. Športsko streljaštvo, 6. Staro i trofejno oružje 7. Ostalo. Obrazloženje zahtjeva: 1. Radi držanja 2. Radi držanja i nošenja 3. Radi sakupljanja starog oružja i držanja trofejnog oružja ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 249 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Prilozi: 1.______________________________ 2.______________________________ 3.______________________________ 4.______________________________ 5.______________________________ 6.______________________________ 7.______________________________ 8.______________________________ 9.______________________________ 10._____________________________ U __________________ ____________________ ____________________ (mjesto) (datum) (potpis podnositelja zahtjeva) POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA Postupanje po zahtjevu: 1. Zahtjev odbačen, 2. Odobrena nabava 3. Zahtjev odbijen. Izdano odobrenje za nabavu oružja: 1. Radi držanja , 2. Radi držanja i nošenja. 3. Radi sakupljanja starog oružja i držanja trofejnog oružja Razlog odbijanja zahtjeva: _________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Zahtjev riješen dana: ____________________ Odobrenje-rješenje broj: ____________________ M.P. ____________________ (potpis službene osobe) STRANICA 250 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 2 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj: ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 19. i 20. Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17), rješavajući po zahtjevu______________________ ____________________________________________________ za nabavu oružja, Policijska uprava _________________________ izdaje: ODOBRENJE ZA NABAVU ORUŽJA Odobrava se ______________________________________________________ , (ime, ime oca i prezime, naziv) rođenom-oj dana _______________ godine u ___________________ sa prebivalištem-sjedištem u __________________________________________, JMB-ID ______________________________ (adresa i mjesto) nabava_______________________________________________________________________ (vrsta oružja) Ovo odobrenje vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja. Odobrenje za nabavu oružja koje nije iskorišteno u roku od šest mjeseci od dana izdavanja fizička ili pravna osoba obvezna je vratiti mjerodavnoj policijskoj upravi u roku od osam dana od dana isteka roka važenja. Fizička ili pravna osoba koja je nabavila oružje na temelju ovog odobrenja dužna je podnijeti zahtjev za registriranje oružja i izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja mjerodavnoj policijskoj upravi u roku od osam dana od dana nabave. Pristojba u iznosu od _______________ KM, po Tarifnom broju ______________________ Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke je naplaćena. M.P. _____________________ (potpis službene osobe) Potvrđuje se da je imenovani-a na temelju ovog odobrenja, danas nabavio-la slijedeće oružje: Vrsta _____________________, Marka _____________________, Tip _____________________, Kalibar ____________________, Tvornički broj _______________________________________. Oružje je nabavljeno kod ___________________________________________________________ (naziv i sjedište poduzeća) _________________________________ (Redni broj evidencije o prodanom oružju) Identitet utvrđen uvidom u osobnu iskaznicu broj ____________, __________________________ (mjerodavno tijelo koje je izdalo) Serijski broj: 00000000 U ____________________ ____________________ ____________________ (mjesto) (datum) (potpis i pečat prodavatelja) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 251 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 3 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU ORUŽJA Vrsta zahtjeva: (zaokružiti odgovarajuće) 1. Izdavanje : a) Oružnog lista za držanje oružja, b) Oružnog lista za držanje i nošenje oružja, c) Potvrde o prijavi oružja kategorije C, d) Odobrenja za držanje oružja. 2. Zamjene isprava o oružju. 3. Promjene podataka o oružju i vlasniku. 4. Odjava. 1. PODATCI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 1.1. Fizička osoba : 1.2. Pravna osoba : JMB ____________________ ID broj ____________________ Ime ____________________ Naziv ____________________ Prezime ____________________ Vrsta (zaokruži odgovarajuće) : Ime oca ____________________ 1.Tijelo uprave, Datum rođenja ____________________ 2.Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Mjesto rođenja ____________________ 3. Poduzeće ili obrt, Općina rođenja ____________________ 4. Streljačka organizacija, Država rođenja ____________________ 5. Lovačka organizacija, Državljanstvo ____________________ 6. Ostalo Prebivalište i adresa ____________________ Zanimanje ____________________ Stručna sprema ____________________ Zaposlen u ____________________ Djelatnost ____________________ (naziv) ____________________ Sjedište i adresa ________________ (mjesto i adresa) SADRŽAJ ZAHTJEVA Temelj registriranja oružja (zaokružiti odgovarajuće) 1. Odobrenje za nabavu oružja. 2. Račun, kupoprodajni ili darovni ugovor (za potvrdu o prijavi oružja kategorije C). 3. Ostavinski postupak-rješenje o nasljeđivanju. STRANICA 252 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 4. Oružni list, potvrda o prijavi oružja kategorije C. 5. Prijava posjedovanja oružja bez isprave o oružju (legaliziranje-amnestija). 6. Rješenje mjerodavnog tijela. 7. Ostalo. Obrazloženje zahtjeva : ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Suglasan sam da policijski službenik može, po mom zahtjevu, postupati sukladno članku 19. i 20. Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17). Podatci o oružju : Vrsta oružja ____________________ Marka oružja ____________________ Model oružja ____________________ Broj cijevi (komada) ____________________ Kalibar : 1. cijevi ____________________ 2. cijevi ____________________ 3. rezervne cijevi ____________________ 4. umetka-adaptera ____________________ Tvornički broj : 1. oružja ____________________ 2. cijevi ____________________ 3. rezervne cijevi ____________________ 4. umetka-adaptera ____________________ U ____________________ ____________________ ____________________ (mjesto) (datum) (potpis podnositelja zahtjeva) POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA Broj odobrenja, rješenja, ugovora, računa ili drugog akta, naziv tijela i datum izdavanja : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Vrsta zahtjeva ____________________________________________________________________ Postupanje po zahtjevu : 1. Zahtjev usvojen. 2. Zahtjev odbijen/odbačen. 3. Postupak prekinut. Razlog odbijanja zahtjeva : _________________________________________________________ Datum registriranja-promjene : ____________________ Redni broj evidencije : ____________________ Serijski broj isprave : ____________________ Serijski broj isprave : 00000000 ____________________ M.P. (potpis službene osobe) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 253 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 4 _________________________ PROMJENA PREBIVALIŠTA _______________________________ Mjesto ____________________ Ulica ____________________ Registrirala __________________ Broj evidencije _______________ Datum ____________________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) Bilješke : 0000000 ________________________________ PRODUŽETAK VALJANOSTI DOKUMENTA Vrijedi do ___________Ev. broj _____ M.P. ________________ (potpis službene osobe) Vrijedi do ____________ Ev. broj ____ M.P. ________________ (potpis službene osobe) Vrijedi do ____________ Ev. broj ____ M.P. ________________ (potpis službene osobe) 00000000 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BiH ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE ORUŽJA 00000000 _________________________ PODACI O VLASNIKU ORUŽJA Fotografija Ime ________________________ Prezime ____________________ Datum rođenja _______________ JMB _______________________ Prebivalište__________________ ____________________________ Izdala PU____________________ Datum izdavanja _____________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) _________________________ PODACI O ORUŽJU Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ________________________ Tvornički broj __________________ Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ____ ___________________ Tvornički broj __________________ Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ____ ___________________ Tvornički broj __________________ ______________________________ _________________________ REGISTRIRANO BRISANO Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. ___________ _____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _____________ ____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _____________ ____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) STRANICA 254 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 5 _________________________ PROMJENA PREBIVALIŠTA Mjesto ____________________ Ulica ____________________ Registrirala __________________ Broj evidencije _______________ Datum ____________________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) ______________________________ Bilješke : _____________________________ 00000000 __________________________ PRODUŽETAK VALJANOSTI DOKUMENTA Vrijedi do ________Ev. broj _______ M.P. ______________ (potpis službene osobe) _______________________________ Vrijedi do ________Ev. broj _______ M.P. ________________ (potpis službene osobe) _______________________________ Vrijedi do _______ Ev. broj _______ M.P. ________________ (potpis službene osobe) _____________________________ 00000000 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BiH ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA 00000000 ________________________ PODACI O VLASNIKU ORUŽJA Fotografija Ime ________________________ Prezime ____________________ Datum rođenja _______________ JMB _______________________ Prebivalište__________________ ____________________________ Izdala PU____________________ Datum izdavanja _____________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) _________________________ PODACI O ORUŽJU Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ________________________ Tvornički broj __________________ Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ____ ___________________ Tvornički broj __________________ Vrsta _________________________ Marka i model __________________ Kalibar ____ ___________________ Tvornički broj __________________ ______________________________ _________________________ REGISTRIRANO BRISANO Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. ___________ _____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _____________ ____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _____________ ____________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 255 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 6 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj: ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 30. stavak (2) Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapaednohercegovačke", broj: 5/17 ), rješavajući po zahtjevu______________________ Policijska uprava izdaje: ODOBRENJE PRAVNOJ OSOBI ZA DRŽANJE ORUŽJA ID broj ____________________, Naziv _______________________________________ _______________________________________ Sjedište ______________________________________ _______________________________________ PODACI O ORUŽJU : Vrsta ______________________________ Marka ______________________________ Model ______________________________ Kalibar ______________________________ Tvornički broj ______________________________ Broj evidencije _____________________________ Pristojba u iznosu od _______________ KM, po Tarifnom broju ______________________ Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke je naplaćena. Serijski broj: 00000000 ____________________ M.P. ____________________ (datum) (potpis službene osobe) STRANICA 256 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 7 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj evidencije: __________ Z A H T J E V ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAKUPLJANJE STAROG I DRŽANJE TROFEJNOG ORUŽJA 1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 1.1. Fizička osoba: 1.2. Pravna osoba: JMB______________ ID broj_____________________ Ime______________ Naziv______________________ Prezime________________ _______________________ Ime oca____________________ Datum rođenja_____________ Vrsta (zaokruži odgovarajuće) Mjesto rođenja_______________ 1. Tijelo uprave, Općina rođenja__________________ 2. Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Datum rođenja__________________ 3. Poduzeće ili obrt, Prebivalište i adresa_________________ 4. Streljačka organizacija, ___________________ 5. Lovačka organizacija, 6. Ostalo. Zanimanje_________________________ Stručna sprema____________________ Djelatnost____________________ Zaposlen u____________________ Sjedište i adresa________________ (naziv) __________________________________ ________________________ (mjesto i adresa) 2.SADRŽAJ ZAHTJEVA ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 257 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazloženje zahtjeva: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Prilozi: 1.______________________________ 2.______________________________ 3.______________________________ 4.______________________________ 5.______________________________ 6.______________________________ 7.______________________________ 8.______________________________ 9.______________________________ 10._____________________________ U ___________________ ____________________ ____________________ ( mjesto ) ( datum ) ( potpis podnositelja zahtjeva ) ________________________________________________________________________________ POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA Postupanje po zahtjevu: 1. Zahtjev odbačen, 2. Zahtjev odobren, 3. Zahtjev odbijen. Izdano odobrenje za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja. Razlog odbijanja zahtjeva: _________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Zahtjev riješen dana: ____________________ Odobrenje broj: ____________________ M.P. ____________________ ( potpis službene osobe ) STRANICA 258 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 8 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj : ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 33. Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17), rješavajući po zahtjevu __________________________________ za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja, Policijska uprava _________________________ izdaje : ODOBRENJE ZA SAKUPLJANJE STAROG I DRŽANJE TROFEJNOG ORUŽJA Odobrava se _____________________________________________________, (ime, ime oca i prezime, naziv) rođenom-oj dana ________________ godine u ___________________ sa prebivalištem-sjedištem u __________________________________________, JMB-ID_____________________________ (adresa i mjesto) sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja. Serijski broj: 00000000 M.P. _______________ ( potpis službene osobe ) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 259 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 9 _________________________ PROMJENA PREBIVALIŠTA Mjesto ____________________ Ulica ____________________ Registrirala __________________ Broj evidencije _______________ Datum ____________________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) _____________________________ 000000 Bilješke : 000000 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BiH ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI POTVRDA O PRIJAVI ORUŽJA KATEGORIJE "C" 000000 _________________________ PODACI O VLASNIKU ORUŽJA _____________________________ _______________ _____________ (ime, ime oca, prezime-naziv) Datum rođenja ________________ JMB-ID _____________________ Prebivalište-sjedište i adresa _____________________________ _____________________________ _____________________________ Izdala PU_____________________ Datum izdavanja _____________ M.P. _____________ (potpis službene osobe) _______________________________ PODACI O ORUŽJU Vrsta ________________________ Marka i model __________________ Kalibar ________________________ Tvornički broj __________________ Vrsta ________________________ Marka i model _________________ Kalibar ________________________ Tvornički broj __________________ Vrsta ________________________ Marka i model _______________ Kalibar ________________________ Tvornički broj _________________ ______________________________ REGISTRIRANO BRISANO Datum __________ Datum _______ Broj __________ M.P. M.P. _______________ _______________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) _______________________________ Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _______________ _______________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) _______________________________ Datum __________ Datum ________ Broj __________ M.P. M.P. _______________ _______________ (potpis službene osobe) (potpis službene osobe) STRANICA 260 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 10 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA _________________ Broj: ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 43. i 51. Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17), rješavajući po zahtjevu______________________policijska uprava izdaje: POTVRDA O PREDANOM ORUŽJU I STRELJIVU Potvrđuje se da je ________________________________________________, (ime, ime oca i prezime) rođen-a dana __________________ godine u _________________________ sa prebivalištem u __________________________________________, JMB ______________________________ (adresa i mjesto) predao slijedeće oružje i streljivo, i to : Vrsta:_______________________ Marka:______________________ Kalibar:_____________________ Broj:_______________________ vlasništvo _________________________________________rođen-a _______________ ( ime, ime oca i prezime, naziv ) godine u ___________________, JMB-ID _________________, stalno nastanjen u____________ _______________________________________________________________________________ . (prebivalište-sjedište, adresa i mjesto ) Oružje i streljivo predano iz razloga : _________________________________________________ Serijski broj: 00000000 PREDAO: ____________________ (ime, ime oca i prezime, potpis) PRIMIO: ____________________ M.P. ____________________ (ime, ime oca i prezime- naziv) (potpis službene osobe) PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 261 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 11 _____________________________________ Naziv pravne osobe Broj: ___________________ Datum: ___________________ Na temelju članka 17. stavak (1) točka f) Zakona o oružju i streljivu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/17) izdaje se: POTVRDA O DAVANJU ORUŽJA UPOSLENIKU Potvrđuje se da je ________________________________________________, (ime, ime oca i prezime) rođen-a dana __________________ godine u _________________________ sa prebivalištem u __________________________________________, JMB ______________________________ (adresa i mjesto) uposleniku _____________________________________ dano sljedeće oružje i streljivo, i to : (naziv i sjedište pravne osobe) _____________________________________________________________________________ (vrsta, marka, tvornički broj, kalibar i evidencijski broj, te koliko komada streljiva) _____________________________________________________________________________ Imenovanom-oj je policijska uprava _______________ rješenjem broj ______________ od dana ___________ utvrdila da ispunjava uvjete za nošenje oružja. Oružje se smije nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i isto se ne smije iznositi izvan objekta ili područja koje se osigurava ili čuva. M.P. ________________ (potpis službene osobe) STRANICA 262 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 12 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI UPRAVA POLICIJE POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj evidencije : __________ Z A H T J E V ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU STRELJIVA, KOMPONENTI STRELJIVA I BARUTA 1. PODATCI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 1.1. Fizička osoba: 1.2. Pravna osoba: JMB ____________________ ID broj ____________________ Ime ____________________ Naziv ____________________ Prezime ____________________ ____________________ Ime oca ____________________ Datum rođenja ____________________ Vrsta (zaokruži odgovarajuće): Mjesto rođenja ____________________ 1.Tijelo uprave, Općina rođenja ____________________ 2.Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Država rođenja ____________________ 3. Poduzeće ili obrt, Državljanstvo ____________________ 4. Streljačka organizacija, Prebivalište i adresa ____________________ 5. Lovačka organizacija, Zanimanje ____________________ 6. Ostalo Stručna sprema ____________________ Zaposlen u ____________________ Sjedište i adresa__________________ (naziv) ____________________ (mjesto i adresa) 2. SADRŽAJ ZAHTJEVA Nabava streljiva, komponenti streljiva i baruta za oružje vrste____________________________. Količina kom./gr: 1. Streljivo:______________ 2. Komponente streljiva:____________________ 3. Barut:_______________________. Broj oružnog lista za fizičke osobe:___________________ Broj odobrenja za držanje oružja za prevne osobe:_________________________ _____________________ (potpis podnositelja zahtjeva)
Pravilnik o uvjetima i načinu smještaja i čuvanja oružja i streljiva ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 09/17 19.06.2017 oružje,streljivo STRANICA 276 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 232 Na temelju članka 20. stavka (6) i članka 91. točke c) Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 5/17) i članka 63. Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 9/06) na prijedlog policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i : P R A V I L N I K o uvjetima i načinu smještaja i čuvanja oružja i streljiva Članak 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način smještaja i čuvanja oružja, streljiva, baruta i komponenti za punjenje streljiva za osobne potrebe ( u daljnjem tekstu: oružje i streljivo) fizičkih osoba koje podnose zahtjev za nabavu vatrenog oružja kategorije B i zahtjev za držanje starog i trofejnog oružja. (2) Pored osoba iz stavka (1) ovog članka odredbe ovog Pravilnika odnose se i na pravne osobe registrirane kod nadležnog tijela za djelatnost lova, uzgoja divljači, znanstvenog istraživanja za koje je potrebno oružje, prikupljanje stručnih podataka o životinjskim vrstama, muzeji, zračne luke radi odstrijela i rastjerivanja ptica i divljači, koje podnesu zahtjev za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja kao i pravne osobe koje se bave djelatnošću osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja i pravne osobe i obrtnici koje se bave djelatnošću uzgoja stoke, poljoprivrede i sl. Članak 2. (Uvjeti čuvanja za fizičke osobe) (1) Fizičke osobe oružje i streljivo moraju čuvati u stambenom ili drugom odgovarajućem prostoru koje se nalazi u mjestu prebivališta vlasnika tako da nisu dostupni osobi koja nije ovlaštena posjedovati ga, a naročito djeci, zaključani i odvojeni pregradama u metalnom ili drvenom ormaru, sefu koji je ugrađen u zid ili pričvršćen za nepokretnu podlogu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene uporabe. (2) Izuzetno od odredbi stavka (1) ovog članka fizičke osobe koje imaju namjeru učiniti staro i trofejno oružje vidljivim moraju ga izložiti u zaključanim ostakljenim vitrinama ili ga izvjesiti na zid a osigurati ga čeličnim užetom ili lancem provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni za nepokretnu podlogu i zaključani. Članak 3. (Uvjeti čuvanja za pravne osobe i obrtnike) (1) Prostor namijenjem za smještaj i čuvanje oružja i streljiva za pravne osobe i obrtnike iz članka 1. stavka (2) ovog Pravilnika, izuzev muzeja, mora biti u sklopu poslovnog prostora, posebno odvojen. (2) Ulazna vrata i prozori prostora iz stavka (1) ovog članka moraju biti zaštićeni od neovlaštenog ulaska odgovarajućim mehaničkim ili tehničkim sredstvima (metalne rešetke na zastakljenim otvorima, protuprovalne folije ili alarmni sustav, videonadzor i sl.). (3) Prostor iz stavka (1) ovog članka mora biti opremljen sredstvima za početno gašenje požara sukladno propisima o zaštiti od požara. (4) Za pravne osobe i obrtnike koji drže do 3 (tri) komada oružja primjenjuju se odredbe članka 2. stavak (1) ovog Pravilnika. (5) Muzeji sukladno članku 33. Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 5/17) mogu izlagati oružje u ostakljenim vitrinama osigurano na način da nije dostupno neovlaštenim osobama. Članak 4. (Utvrđivanje uvjeta) (1) Fizičke osobe koje podnose zahtjev za nabavu vatrenog oružja kategorije B, nakon što je utvrđeno da ispunjavaju opće uvjete, policijski službenik neposrednim opažanjem u stambenom ili drugom prostoru gdje se oružje namjerava držati utvrđuje postojanje uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva o čemu sačinjava Zapisnik čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu broj 1. koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (2) Za fiziče i pravne osobe koje podnose zahtjev za sakupljanje starog i držanje trofejnog oružja i druge pravne osobe iz članka 1. stavka (2) ovog Pravilnika, izuzev pravnih osoba koje se bave osposobljavanjem građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja, postojanje uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje policijski komesar. (3) Za pravne osobe koje se bave osposobljavanjem građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja, pored ostalih poslova, postojanje uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje ministar unutanjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Članak 5. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-194/17-7 Ljubuški, 19. lipanj 2017. godine MINISTAR Zdravko Boras, v.r PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 277 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Obrazac 1 Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LJUBUŠKI POLICIJSKA UPRAVA ___________________ Broj: Datum, Na temelju članka 4. stavak (1) Pravilnika o uvjetu i načinu smještaja i čuvanja oružja i streljiva ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: ) policijski službenik sačinjava: Z A P I S N I K Dana _________ godine u vremenu od ______ sati do _____ sati izvršen je pregled prostorija vlasnika oružja-pravne osobe __________________________________________________ ( ime, ime oca, prezime-naziv pravne osobe ), rođenog-e ___________godine u __________________, stalno nastanjen-a u ______________________________________________________________(adresa i mjesto stanovanja-sjedište pravne osobe ) gdje se drži oružje i utvrđeno je slijedeće : _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Primjedbe podnositelja zahtjeva ili osobe koju je ovlastio za pregled : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PREGLEDU NAZOČIO PREGLED IZVRŠIO ______________________ ______________________
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te programu i načinu provedbe osposobljavanja ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 09/17 19.06.2017 oružje PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 263 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 231 Na temelju članka 16. stavak (3), članka 74. stavak (2) i članka 91. točke a) Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) i članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 9/06) na prijedlog policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i : PRAVILNIK o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te programu i načinu provedbe osposobljavanja Članak 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuje se uvjeti za osposobljavanje građana za pravilnu uporabu oružja kategorije B, nastavni plan i program, način provedbe osposobljavanja, evidencije, troškovi osposobljavanja i druga pitanja u svezi s osposobljavanjem. Članak 2. (Nadležnost) (1) Osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oužja obavlja Uprava policije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Uprava policije) ili pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja. (2) Odobrenje iz stavka (1) ovog članka izdaje se u formi rješenja. (3) Protiv odobrenja iz stavka (2) ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 3. (Uvjeti za obavljanje osposobljavanja) (1) Pravna osoba iz članka 2. ovog Pravilnika mora imati: a) odgovarajuće strelište za osposobljavanje, prostor za smještaj i čuvanje vatrenog oružja i streljiva i prostor za izvođenje teorijske nastave u vlasništvu ili zakupu, b) oružje za osposobljavanje s pripadajućim streljivom za koje je izdano odobrenje, c) nastavna sredstva koja su neophodna za osposobljavanje sukladno s programom (nastavna ploča, mete, antifoni, sredstva za čišćenje oružja, zaštitne naočale) d) kvalificirano stručno osoblje za izvođenje obuke, (2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka (1) ovog članka utvrđuje povjerenstvo, koje rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Članak 4. (Zahtjev za izdavanje odobrenja) (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje osposobljavanja podnosi se Ministarstvu i sadrži: a) naziv, sjedište i djelatnost pravne osobe, b) ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresu prebivališta i potpis ovlaštene osobe u pravnoj osobi, c) spisak vatrenog oružja kojim će se provoditi osposobljavanje. (2) Uz zahtjev iz stavka (1) ovog članka pravna osoba prilaže: a) rješenje o registraciji pravne osobe, b) dokaz o jedinstvenom identifikacijskom broju pravne osobe koja namjerava vršiti osposobljavanje, c) dokaz da su osigurani: strelište, prostorije, oružje za osposobljavanje i nastavna sredstva, sukladno ovom Pravilniku, d) dokaz o stručnoj spremi predavača i instruktora za provođenje osposobljavanja. (3) Kada povjerenstvo iz članka 3. stavak (2) ovog Pravilnika utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti, sačinit će zapisnik da li su ispunjeni prostorni, tehnički, sigurnosni i kadrovski uvjeti, nakon čega ministar donosi rješenje kojim odobrava provođenje osposobljavanja. (4) Za izlazak Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta pravna osoba plaća naknadu sukladno Odluci o visini naknada (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, br. 6/09 i 10/10). (5) Ministar će rješenjem oduzeti odobrenje za provođenje osposobljavanja ukoliko prestane neki od uvjeta iz stavka (1) i (2) ovog članka, koji su propisani za dobivanje odobrenja. Članak 5. (Osposobljavanje) (1) Osposobljavanje u trajanju od 14 nastavni sati se provodi sukladno nastavnom planu i programu u dvije nastavne cjeline. (2) Prvu nastavnu cjelinu, “Zakonska regulativa” u trajanju od 4 nastavna sata provodi osoba koja ima VII stupanj školske spreme ili visoko obrazovanje po bolonjskom sustavu studiranja sa ostvarenih najmanje STRANICA 264 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 240 ECTS bodova, pravne struke. (3) Drugu nastavnu cjelinu, “Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem” u trajanju od 10 nastavnih sati provodi osoba s certifikatom instruktora temeljne obuke za rukovanje vatrenim oružjem. (4) Nastavni plan i program iz stavka (1) ovog članka nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Članak 6. (Zahtjev za osposobljavanje) (1) Zahtjev za osposobljavanje iz članka 5. ovog Pravilnika podnosi se nadležnoj Policijskoj upravi prema mjestu prebivališta nakon što je podnositelj zahtjeva zadovoljio uvjete iz članka 12. Zakona o oružju i streljivu (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 5/17) (u daljem tekstu: Zakona) čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 1, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (2) Policijska uprava izdaje potvrdu da osoba ispunjava uvjete iz stavka (1) ovog članka, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 2, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (3) Potpisana i ovjerena potvrda i zahtjev predaju se stranci koja ih dostavlja Upravi policije ili drugoj pravnoj osobi na području Županije Zapadnohercegovačke koja vrši osposobljavanje. Članak 7. (Pohađanje obuke) (1) Nakon što Uprava policije ili druga pravna osoba koja ima odobrenje za osposobljavanje zaprimi zahtjev, potvrdu od podnositelja zahtjeva i potvrdu o uplati na odgovarajuću vrstu prihoda na depozitni račun Proračuna Županije Zapadnohercegovačke ili na račun druge pravne osobe dužna je provesti postupak osposobljavanja u roku 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva, na sljedeći način: a) provodi obuku iz prve nastavne cjeline “Zakonska regulativa”, b) nakon provedene obuke iz stavak (1) točke a) ovog članka predavač u roku od pet dana organizira polaganje, c) test se sastoji od 10 pitanja na koje podnositelj zahtjeva odgovara po principu zaokruživanja točnih odgovora, d) nakon završenog polaganja predavač ocjenjuje s ocjenom “položio” podnositelja zahtjeva koji je točno odgovorio 60% testa odnosno “nije položio” kad je točno odgovorio manje od 60% testa, e) za podnositelje zahtjeva koji su položili teorijski dio organizira se osposobljavanje za praktični dio “Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem”, f) nakon provedene obuke praktičnog djela organizira se polaganje, a nakon završenog polaganja instruktor ocjenjuje s ocjenom “položio” odnosno “nije položio”. (2) Ukoliko podnositelj zahtjeva prilikom polaganja praktičnog dijela grubo naruši sigurnost na strelištu na način da okreće cijev u neželjenom pravcu ili dođe do slučajnog opaljenja smatra se da “nije položio” ispit. (3) Podnositelji zahtjeva iz članka 12. stavak (2) Zakona su dužni pristupiti provođenju obuke o osposobljavanju za lovačko oružje. (4) Podnositelj zahtjeva koji ima potvrdu o osposobljenosti pravilnog rukovanja vatrenim oružjem jedne vrste prilikom pohađanja obuke za rukovanje vatrenim oružjem druge vrste pohađa samo praktični dio obuke i pristupa praktičnom djelu provjere znanja za tu vrstu oružja. Članak 8. (Ponovno polaganje ispita) (1) Podnositelj zahtjeva koji nije položio prvu nastavnu cjelinu “Zakonska regulativa” iz članka 7. stavka (1) točke a) ovog Pravilnika upućuje se na ponovno polaganje, najkasnije u roku 15 dana od dana prethodnog polaganja. (2) Podnositelj zahtjeva koji nije položio drugu nastavnu cjelinu iz članka 7. stavak (1) točke e) ovog Pravilnika “Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem” upućuje se na ponovno polaganje, najkasnije u roku 15 dana od dana prethodnog polaganja. Članak 9. (Potvrda o osposobljenosti) (1) Podnositelju zahtjeva koji je uspješno položio obuku izdaje se potvrda o osposobljenosti za pravilnu upotrebu vatrenog oružja, Uprava policije ili druga pravna osoba, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 3, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (2) Nakon što se podnositelju zahtjeva izda potvrda o osposobljenosti istu je dužan sukladno članku 13. Zakona dostaviti u mjesno nadležnu Policijsku upravu koja mu je izdala potvrdu iz članka 6. stavak (2) ovog Pravilnika. Članak 10. (Izuzetak od primjene) (1) Sukladno članku 36. Zakona tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu vatrenog oružja i da poznaju propise o oružju i streljivu su osobe koje jesu ili su bile pripadnici: a) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, b) policije, c) sudske policije, d) straže kazneno-popravnih ustanova, PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 265 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E e) Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, f) drugih državnih tijela kada nose oružje i streljivo prema propisima svojih službi, g) zaštitarskih agencija. (2) Osobe iz stavka (1) ovog članka ne pohađaju obuku o osposobljavanju za pravilnu uporabu vatrenog oružja i umjesto potvrde o osposobljenosti iz članka 9. ovog Pravilnika prilažu odgovarajući dokaz od nadležnog tijela koje ih vodi u evidenciji da jesu ili su bili njihovi pripadnici i da su za vrijeme obnašanja službe držali i nosili oružje. Članak 11. (Evidencije) (1) Evidencije koje su dužne voditi Uprava policije ili druga pravna osoba su: a) Evidencija o pohađanju i polaganju prve nastavne cjeline “Zakonska regulativa” čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 4, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. b) Evidencija o pohađanju i polaganju druge nastavne cjeline “Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem” čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 5, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. c) Evidencija izdanih potvrda o osposobljenosti, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 6, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (2) Policijske uprave su dužne voditi sljedeće evidencije: a) Evidencija zaprimljenih zahtjeva za obuku osposobljavanja, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 7, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. b) Evidencija izdanih potvrda o ispunjavanju općih uvjeta čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu broj 8, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (3) Podatci u evidencijama koji se vode sukladno ovom Pravilniku, čuvaju se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik BiH” broj: 49/06, 76/11 i 89/11). (4) Evidencije iz stavka (1) točke a) i b) ovog članka i stavka (2) točke b) ovog članka su tvrdo ukoričene knjige formata A4 sa 100 numeriranih stranica, koje na naslovnoj strani sadrže naziv evidencije i godine na koje se odnose, a na unutarnjim stranicama sadrže podatke iz priloženih obrazaca i čuvaju se trajno. (5) Evidencije iz stavka (4) ovog članka prije korištenja moraju biti ovjerene pečatom Ministarstva, a odgovorna osoba u pravnoj osobi je nakon proteka svake kalendarske godine dužna zaključiti knjigu za tu godinu i najkasnije u roku deset dana istu donijeti u Ministarstvu na ovjeru. (6) U slučaju prestanka rada pravne osobe dužna je evidencije iz stavka (1) ovog članka dostaviti Ministarstvu. Članak 12. (Troškovi osposobljavanja) (1) Troškove osposobljavanja za pravilnu uporabu vatrenog oružja snosi podnositelj zahtjeva. (2) Visina troškova osposobljavanja utvrđuje se rješenjem kojeg donosi ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Članak 13. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 02-1-194/17-6 Ljubuški, 19. lipanj 2017. godine M I N I S T A R Zdravko Boras, v.r STRANICA 266 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E PRILOG NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA GRAĐANA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA ZAKONSKA REGULATIVA-4 SATA NASTAVNE TEME Broj sati 1. OSNOVE ZAKONSKIH ODREDBI ZAKONA O ORUŽJU I STRELJIVU: - temeljne odredbe Zakona o oružju i streljivu - razvrstavanje oružja u kategorije - uvjeti za nabavu oružja i streljiva i izdavanje isprava o oružju - postupanje s oružjem i streljivom - postupak s oružjem u slučaju smrti vlasnika oružja - oduzimanje oružja, streljiva i isprava o oružju u upravnom, kaznenom i prekršajnom postupku - nošenje oružja i streljiva - kaznene odredbe Zakona o oružju i streljivu koje se odnose na građane 2 2. ZAKONSKI UVJETI ZA UPORABU VATRENOG ORUŽJA: - nužna obrana - krajnja nužda - postupak nakon uporabe vatrenog oružja - kažnjive radnje koje nastaju nezakonitom uporabom vatrenog oružja 2 RUKOVANJE I GAĐANJE VATRENIM ORUŽJEM – 10 SATI NASTAVNE TEME Broj sati 1. SIGURNOST PRI RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM - primarne mjere sigurnosti: a) oružjem uvijek postupajte kao da je napunjeno. b) oružje nikada ne usmjeravajte u ono što ne namjeravate gađati. c) ne držite prst na obaraču ako niste spremni za paljbu. d) prije paljbe obvezno provjerite sigurnost okoline cilja. - sekundarne mjere sigurnosti: a) prije gađanja izbjegavajte alkoholna pića b) nikada ne prevozite napunjeno oružje u automobilu c) prilikom gađanja uvijek nosite streljačke naočale i štitnike za uši. - sigurnost pohranjivanja oružja - sigurnosne procedure i postupci s vatrenim oružjem - sigurnost nošenja vatrenog oružja - sigurnost na strelištu 2 PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 267 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 2. KRATKO I DUGO VATRENO ORUŽJE - taktičke i tehničke karakteristike kratkog i dugog vatrenog oružja - glavni dijelovi sigurnosni sustavi - funkcionalne poluge - sustavi okidanja - održavanje vatrenog oružja 2 3. OSNOVNE VJEŠTINE GAĐANJA - hvat i držanje oružja - stavovi za gađanje - ciljanje - okidanje 1 4. PRAKTIČNE VJEŽBE U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM - mjere i radnje pri provjeri stanja napunjenosti oružja - uporaba funkcionalnih i sigurnosnih poluga - rastavljanje i sastavljanje - punjenje i pražnjenje vatrenog oružja 2 5. GAĐANJE KRATKIM VATRENIM ORUŽJEM – pištolj, kalibra 9 mm Para ili revolcer, kalibra .38 special Izvodi se pod sljedećim uvjetima: - pet probnih naboja - minimalno deset naboja za ocjenu - stav stojeći - hvat dvoručni - udaljenost 10 metara - meta veličine 50 x 50 cm kružnog oblika; GAĐANJE DUGIM VATRENIM ORUŽJEM – puška s užlijebljenom cijevi i puška s glatkom cijevi Izvodi se pod sljedećim uvjetima: - pet probnih naboja - minimalno deset naboja za ocjenu - stav ležeći s naslonom za pušku s užlijebljenom cijevi, odnosno stav stojeći za pušku s glatkom cijevi - udaljenost 50 metara za pušku s užlijebljenom cijevi - udaljenost 15 metara za pušku s glatkom cijevi - meta veličine 50 x 50 cm kružnog oblika; 3 STRANICA 268 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 1 Ime (ime oca) i prezime : Datum rođenja: Mjesto i općina rođenja: Adresa prebivališta: JMB: Broj osobne iskaznice: Kontakt telefon: POLICIJSKA UPRAVA___________ Z A H T J E V ZA O S P O S O B LJ A V A NJ E Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te program i način provedbe osposobljavanja ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj:): od dana ___________godine, podnosim zahtjev da mi gore navedeni naslov izda potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. Zakona o oružju i streljivu, kako bih pristupio-la provođenju osposobljavanja za rukovanje vatrenim oružjem u ____________________________________. (naziv i sjedište pravne osobe) Obuci za osposobljavanje za pravilnu uporabu vatrenog oružja pristupamprvi put-DA-NE. Podnositelj zahtjeva _________________ U _______________, dana______________. PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 269 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 2 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA UPRAVA POLICIJE Broj: Dana, Temeljem članka 169. Zakona o upravnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 2/98 i 48/99) i članka 6.stavak (2) Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te program i način provedbe osposobljavanja ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj:) od dana ____________godine, i z d a j e s e : P O T V R D A o ispunjavanju općih uvijeta ______________________________________, rođen-a _____________________________ (ime i prezime, ime oca/majke) (dan, mjesec, godina rođenja) u ________________________________s prebivalištem u ____________________________________. (mjesto rođenja) (mjesto i adresa stanovanja) Naprijed navedeni-a je pristupio-la u ovu Policijsku upravu i podnio-la zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku vatrenog oružja i zahtjev za osposobljavanje. Izvršenim uvidom u zaprimljenu dokumentaciju utvrđeno je da ispunjava uvjete iz članka 12. Zakona o oružju i streljivu (" Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 5/17). Ova potvrda se izdaje u svrhu osposobljavanja rukovanja vatrenim oružjem, te se u druge svrhe ne može koristiti. Prilog: Zahtjev za osposobljavanje Načelnik PU ________________ STRANICA 270 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 3 NAZIV PRAVNE OSOBE ________________________ Broj: Datum, Na temelju članka 169. Zakona o upravnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 2/98 i 48/99) i članka 9. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja te program i način provedbe osposobljavanja ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj:) od dana ________godine i z d a j e s e: P O T V R D A o osposobljenosti ______________________________________, rođen-a _____________________________ (ime i prezime, ime oca/majke) (dan, mjesec, godina rođenja) u ____________________________s prebivalištem u ________________________________ po odslušanom (mjesto rođenja) (mjesto i adresa stanovanja) nastavnom planu i programu osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja u trajanju od 14 nastavnih sati, položio-la je dana________________godine ispit o osposobljenosti za pravilnu uporabu ___________vatrenog oružja. ODGOVORNA OSOBA M.P. ______________________ PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 271 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 4 EVIDENCIJE O POHAĐANJU I POLAGANJU PRVE NASTAVNE CJELINE – ZAKONSKA REGULATIVA Redni broj Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva JMB podnositelja zahtjeva Datum podnošenja zahtjeva Datum održavanja obuke Datum polaganja Potpis predavača i ocjena STRANICA 272 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 5 EVIDENCIJE O POHAĐANJU I POLAGANJU DRUGE NASTAVNE CJELINE – RUKOVANJE I GAĐANJE VATRENIM ORUŽJEM Redni broj Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva JMB podnositelja zahtjeva Datum podnošenja zahtjeva Datum održavanja obuke Datum polaganja Potpis predavača i ocjena PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 273 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 6 EVIDENCIJE IZDANIH POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI Redni broj Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva JMB podnositelja zahtjeva Datum polaganja ispita Prve i Druge nastavne cijeline Broj i datum izdavanja potvrde Naziv i sjedište pravne osobe Potpis ovlaštene osobe u pravnoj osobi STRANICA 274 - BROJ 9 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 7 EVIDENCIJA ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA ZA OBUKU OSPOSOBLJAVANJA Redni broj Datum zaprimanja zahtjeva Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva Datum i mjesto rođenja Naziv i sjedište pravne osobe iz zahtjeva koja će vršiti osposobljavanje Podaci o ranije pohađanim obukama Napomena PONEDJELJAK 19. LIPNJA 2017. NARODNE NOVINE STRANICA 275 - BROJ 9 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E OBRAZAC BROJ 8 EVIDENCIJA IZDANIH POTVRDA O ISPUNJAVANJU OPĆIH UVJETA Redni broj Ime (ime oca) i prezime Datum i mjesto rođenja Mjesto prebivališta Broj zahtjeva za osposobljavanje Broj zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja Broj i datum izdavanja potvrde
Uputstvo o blagajničkom poslovanju ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 24/15 12.10.2015 blagajničko poslovanje,zhk
Odluka o utvrđivanju radnog vremena i rasporedu radnog vremena ugostiteljskih objekata na području ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 04/10 14.05.2010 odluka,ugostiteljski objekat Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA O D L U K A O UTVRĐIVANJU RADNOG VREMENA I RASPOREDU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE Posušje, ožujka, 2010. godine 2 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 12/09.), ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i O D L U K U O UTVRĐIVANJU RADNOG VREMENA I RASPOREDU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme i raspored radnog vremena ugostiteljskih objekata, na području Županije Zapadnohercegovačke, nadzor, kaznene odredbe i način sprovođenja ove Odluke. Članak 2. (1) Radno vrijeme ugostiteljskih objekata utvrđuje se kao ljetno i zimsko radno vrijeme. (2) Ljetno radno vrijeme traje od 01.04. do 31.10., a zimsko radno vrijeme traje od 01.11. do 31.03. Članak 3. Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u skupine: 1. Hoteli, 2. Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, 3. Restorani, 4. Barovi, 5. Noćni lokali 6. Svadbeni saloni 6. Catering objekti i objekti jednostavnih usluga. II. RASPORED RADNOG VREMENA Članak 4. (1) Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Županije Zapadnohercegovačke ovisno je o skupini i vrsti kojoj pripadaju. (2) Obavijest o radnom vremenu ugostiteljskih objekata mora biti vidno istaknuto na ulaznu u ugostiteljski objekt. Članak 5. Ugostiteljskim objektima iz skupine "Hoteli" i skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" radno vrijeme za smještaj gostiju traje od od 00,00 do 24,00 svakodnevno, a ostali sadržaji tih objekata (restorani, barovi i dr.) imaju radno vrijeme kao i samostalni objekti te vrste, u skladu sa ovom Odlukom. 3 Članak 6. Ugostiteljski objekti skupine "Restorani" mogu početi raditi od 6,00 do 23,00 sata u zimskom periodu, a u ljetnom od 6,00 do 24,00 sata. Članak 7. (1) Ugostiteljski objekti iz skupine "Barovi" mogu početi raditi od 6,00 do 23,00 sata u zimskom periodu, a u ljetnom od 6,00 do 24,00 sata. (2) Ugostiteljski objekti iz skupine "Barovi" mogu poslovati samo u zatvorenom prostoru. Članak 8. (1) Ugostiteljski objekati iz skupine "Noćni lokali", kao što su disko klub, noćni klub koji se nalaze u naseljenim mjestima, mogu početi raditi od 18,00 do 23,00 sata u zimskom periodu, a u ljetnom periodu od 18,00 do 24,00 sata. (2) Ugostiteljski objekti iz skupine "Noćni lokali" mogu poslovati samo u zatvorenom prostoru. Članak 9. Ugostiteljski objekti iz skupine "Svadbeni saloni" kao i drugi ugostiteljski objekti, radi organiziranja prigodnih proslava (doček Nove godine, maturalne zabave i sl.) mogu početi raditi u vremenu od 06,00 do 04,00 sati narednog dana u zimskom periodu, a u ljetnom periodu od 06,00 do 05,00 sati narednog dana. Članak 10. Ugostiteljski objekti iz skupine "Catering objekti" mogu početi raditi od 6,00 do 23,00 u zimskom periodu, a u ljetnom od 6,00 do 24,00 sata. Članak 11. Ugostiteljski objekti na autobusnim kolodvorima, stanicama za opskrbu gorivom i sl. mogu raditi u radnom vremenu objekta iz članka 7. ove Odluke. Članak 12. Radno vrijeme na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz ugostiteljske objekte iz članka 7. mogu početi raditi od 6,00 do 23,00 sata u zimskom periodu, a u ljetnom od 6,00 do 24,00 sata. Članak 13. Ugostiteljski objekti ne smiju izvoditi ni reproducirati glazbu na otvorenom prostoru iza 23,00 sata. Članak 14. Nadležna općinska služba po službenoj dužnosti može za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člancima 6., 7., 8. i 9. ove Odluke u slučajevima: 4 - na osnovi prijave građana uz uvjet da pristignu najmanje dvije prijave u roku od jedne godine, - nadležne inspekcijske službe o nepoštivanju radnog vremena propisanog ovom Odlukom - prijava nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i mira te emitiranju prekomjerne buke iz ugostiteljskog objekta - nalaz pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke o prekoračenju najviše dopuštene razine buke. Članak 15. (1) Nadležna općinska služba mogu na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz čl. 6., 7., 8. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja), uz obvezu ugostitelja da zahtjev sa popratnom dokumentacijom dostavi najkasnije 5 dana prije proslave i uz uvjet da se ne krši javni red i mir. (2) Za održavanje svadbenih i drugih svečanosti u ugostiteljskim objektima iz članka 9. ugostitelj je dužan podnijeti zahtjev za održavanje svečanosti kod nadležne općinske službe 5 dana prije održavanja svečanosti. (3) Uvjete za davanja rješenja o održavanju svečanosti propisat će Općinko vijeće (općinsko poglavarstvo) u roku od 15 dana od dana objave Odluke. III. NADZOR Članak 16. Nadzor nad primjenom ove Odluke će provoditi nadležne županijske i općinske inspekcije i općinske policijske uprave. IV. KAZNENE ODREDBE Članak 17. (1) Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako na vidnom mjestu ugostiteljskog objekta ne istakne obavijest o radnom vremenu i ne pridržava se propisanog radnog vremena iz ove Odluke. (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 200,00 do 2.000,00 KM. (3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 150,00 do 1.000,00 KM. Članak 18. (1) Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se pravna osoba za prekršaje iz članka 12. ove Odluke. (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 200,00 do 2.000,00 KM. 5 (3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 150,00 do 1.000,00 KM. Članak 19. Ukoliko ugostiteljski objekt u dva i više navrata prekrši odredbe ove Odluke o radnom vremenu, nadležno županijsko i općinska tijela će rješenjem zabraniti rad objekta, na mjesec dana. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 20. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti općinske odluke koje su regulirale radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Članak 21. Ugostiteljski objekti iz članka 3. ove Odluke, dužni su uskladiti svoje radno vrijeme stupanjem na snagu ove Odluke. Članak 22. (1) Ugostitelji, kojima je do stupanja na snagu ove Odluke odobreno drukčije radno vrijeme od propisanog, dužni su stupanjem na snagu ove Odluke ispuniti uvjete propisane ovom Odlukom. (2) Zahtjevi ugostitelja pokrenuti do stupanja na snagu ove Odluke riješit će se prema odredbama ove Odluke. Članak 23. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Broj: _____________________ Posušje, _________________ 2010. godine MINISTAR Žarko Karačić
Pravilnik o obliku, sadržaju, i načinu vođenja knjige žalbe ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 18/09 27.11.2009 pravilnik,zkh,knjiga žalbe
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vodjenja knjige gostiju i popisa gostiju ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 18/09 27.11.2009 knjiga gostiju
Odluka o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 10/09 06.07.2009 zdravstveno osiguranje,zhk
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 04/09 18.03.2009 SN ZHK 01/08 marža,cijena ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MJERAMA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA I MARŽI ODREĐENIH PROIZVODA I CIJENA USLUGA OD INTERESA ZA ŽUPANIJU ZAPADNOHERCEGOVAČKU Članak 1. U Odluci o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Županiju Zapadnohercegovačke (»Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke«, broj:1/08) članak 2. mijenja se i glasi: »Članak 2. Proizvodi i usluge od inetresa za Županiju Zapadnohercegovačku su: 1. sve vrste brašna od merkantilne pšenice namijenjene za ljudsku ishranu bez obzira na pakiranje, tarifna oznaka 1101; STRANICA 230 - BROJ 4 NARODNE NOVINE SRIJEDA , 18. OŽUJKA 2009. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 2. sve vrste kruha od brašna žitarica od 250 grama pa naviše (osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda), tarifna oznaka 1905; 3. sve vrste mlijeka (pasterizirano, homogenizirano i sterilizirano mliječne masti 1,5%, 2,5%, 2,8% i 3,2%), tarifna oznaka 0401; 4. dječja hrana, tarifna oznaka 2104; 5. dječje pelene, tarifna oznaka 4818; 6. sve vrste tjestenine; 7. sve vrste svježeg mesa i ribe; 8. proizvodi grafičke industrije; 9. lokalne novine; 10. prijevoz putnika između dvije ili više općina Županije Zapadnohercegovačke; 11. usluge u oblasti obrazovanja i zdravstva.« Članak 2. Članak 3. mijenja se i glasi: »Članak 3. U cilju spriječavanja većih poremećaja na tržištu i u kretanju cijena proizvoda i usluga od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku, pravne i fizičke osobe sudionici u proizvodnji i trgovini proizvoda iz članka 2. Odluke dužni su od dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku, cijene istih formirati tako da se na nabavnu cijenu zaračunava marža na slijedeći način: 84 Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, br. 10/04) i članka 9. Odluke o utemeljenju Javnog poduzeća „Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, br. 8/99), Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na 63. sjednici održanoj 5. ožujka 2009. godine, donijela je RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNOG PODUZEĆA „NARODNE NOVINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE“ Vrsta proizvoda Maksimalna marža Veleprodajna Maloprodajna - Sve vrste brašna od merkantilne pšenice namijenjene za ljudsku ishranu bez obzira na pakiranje, tarifna oznaka 1101 8% 8% - Sve vrste kruha od brašna žitarica od 250 grama pa naviše (osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda), tarifna oznaka 1905 8% 8% - Sve vrste mlijeka (pasterizirano, homogenizirano i sterilizirano mliječne masti 1,5%, 2,5%, 2,8% i 3,2%), tarifna oznaka 0401 8% 8% - dječja hrana, tarifna oznaka 2104; 8% 8% - dječje pelene, tarifna oznaka 4818; 8% 8%” Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke«.
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 14/08 26.09.2008 trgovačka knjiga STRANICA 508 - BROJ 14 NARODNE NOVINE PETAK, 26. RUJNA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 525 Na osnovu članka 42. stavak 5. i članka 68 stavak 1. Zakona o trgovini (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 13/07.), županijski ministar gospodarstva d o n o s i P R A V I L N I K O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE I – TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovačke usluge. II – TRGOVAČKA KNJIGA Članak 2. Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija nabave i prodaje robe i proizvoda (u daljnjem tekstu:roba) i obavljanja trgovačkih usluga, a čine je: - Trgovačka knjiga za trgovinu na malo – obrazac TKM - Trgovačka knjiga za trgovačke usluge – obrazac TKU. Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti i druge pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje (u daljnjem tekstu: trgovac) kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužni su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na malo ovisno od oblika trgovine odnosno prometa koji obavljaju (u daljnjem tekstu: trgovačka knjiga). Ove evidencije sadrže podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji. Iznimno obveza vođenja trgovačke knjige ne odnosi se na fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom kada poljoprivredne proizvode prodaju na malo. Obrasci trgovačke knjige iz stavka 1. su sastavni dio ovog pravilnika. Članak 3. Trgovačku knjigu trgovci vode posebno za svaki prodajni objekt, poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. Trgovac koji u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više fizički odvojenih odjeljenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto. Za prodaju roba izvan prodavaonice kao što su: tržnica na malo, prodaja na daljinu (putem tiskanog materijala, pošte, telefona, elektronskih medija i sl.), prodaja izvan stalnih prodajnih prostora trgovaca (od vrata do vrata, na pomoćnim stolovima, putem automata), trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu trgovca. INZULINI 174 A10AB01 100% ACTRAPID NOVOLET inj/cart 5x3 ml 100 i.j. NOVONORD Rp 175 A10AC01 100% INSULATARD NOVOLET inj/cart 5x3 ml 100 i.j. NOVONORD Rp 176 A10AD01 100% MIXTARD 30 NOVOLET inj/cart 5x3 ml 100 i.j. NOVONORD Rp 177 A10AB05 100% NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 i.j./ ml x 5 NOVONORD Rp 178 A10AB05 100% NOVORAPID FLEXPEN inj 100 i.j. /ml x 5 NOVONORD Rp 179 A10AD01 100% HUMULIN M3 inj. 100 i.j./ml 3mlx5 ELI LILLY Rp 180 A10AE05 100% LEVEMIR inj. 100 i.j. /ml 3ml FlexPen x 5 NOVONORD Rp 181 A10AE01 100% LANTUS inj. 100 i.j. /ml 3ml cart. X 5 SANOFY AVENTIS Rp 182 A10AE01 100% LANTUS inj. 100 i.j./ml 3 ml optiset x 5 SANOFY AVENTIS Rp Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA -URED ZA ZAKONODAVSTVOBroj: 11-305/08 Široki Brijeg: 22.09.2008. godine Predsjednik Ureda Ivan Lasić PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 509 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Za povremenu prodaju robe s kojom je zadužena prodavaonica, izvan njenih prostorija (prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i sličnim priredbama), na tom izdvojenom prodajnom mjestu trgovac mora osigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. Ukoliko trgovac povremenu prodaju robe obavlja izvan registriranog sjedišta obvezan je na tim prodajnim mjestima voditi trgovačku knjigu. Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena prodaja evidentira se na temelju predispozicije, interne otpremnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta, dok se razduženje vrši na temelju dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključivanja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene prodaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija. Članak 4. Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. Trgovačka knjiga je uvezana jamstvenikom, prošivena i zapečaćena pečatnim voskom. Svaka strana mora biti numerirana rednim brojem. Pravne osobe obvezne su osigurati i poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu usporedive sa trgovačkom knjigom. Trgovačku knjigu ovjerava ovlaštena osoba trgovca i organ općine, grada ili županije nadležan za poslove gospodarstva, a prije unosa podataka. Članak 5. Pravne i fizičke osobe iz članka 2. ovog pravilnika mogu pored trgovačke knjige voditi evidenciju nabave i prodaje robe i elektronskim putem. Članak 6. Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i točnosti. Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i nadzor izvršene nabave robe odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaja robe i proizvoda po kronološkom redoslijedu. Članak 7. U trgovačku knjigu trgovac unosi podatke o nabavci i prodaji kao i podatke o drugim promjenama (povrat, otpis, rashod, manjak, višak, promjene cijena i sl.) najkasnije narednog dana za prethodni dan. Trgovac ne može narednog dana u prodajnom objektu početi sa radom prije nego što u trgovačku knjigu evidentira vrijednost prodane robe iz prethodnog dana. Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na nabavu odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavljaju, odnosno prodaju i to kruha, peciva, kratkotrajnog mlijeka i dnevnog tiska čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi mora izvršiti dekadno tj. od 10, 20. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. Roba se ne može staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi, osim proizvoda iz stavka 3. ovog članka. Članak 8. Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa, otpremnice, dostavnice, prijamnice, međuskladišnice, zapisnika, popisne liste, dokumenta o predispoziciji , povratu, otpisu, rashodu, promjeni cijena, i dr.). Uz oznaku cijene robe izložene prodaji ili pripremljene za prodaju u prodajnom objektu mora se označiti broj i godina zaduženja, odnosno zapisnika o promjeni cijena u trgovačkoj knjizi, ili druga oznaka na temelju koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom, odnosno zapisnikom o promjeni cijena. Ako se na proizvodu nalazi bar code ili šifra artikla na temelju koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi, trgovac nije dužan postupiti po odredbi stavka 2. ovog članka. III – VOĐENJE TRGOVAČKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO – OBRAZAC TKM Članak 9. Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje slijedeće stupce: 1. redni broj, 2. nadnevak, 3. opis, 4. zaduženje, 5. razduženje. OBRAZAC TKM Red.br. Nadnevak Opis Zaduženje Razduženje 1. 2. 3. 4. 5. STRANICA 510 - BROJ 14 NARODNE NOVINE PETAK, 26. RUJNA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 10. U trgovačkoj knjizi knjiženje zaduženja, nabave i prodaje vrši se na slijedeći način: 1) u stupac 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama; 2) u stupac 2 upisuje se nadnevak knjiženja poslovne promjene; 3) u stupac 3 daje se opis knjiženja zaduženja, nabave, prodaje i drugih promjena. Pri knjiženju zaduženja, nabave, prodaje i drugih promjena upisuju se naziv, broj i nadnevak dokumenta, a pri knjiženju nabave naziv i sjedište, odnosno ime i prebivalište dobavljača; 4) u stupac 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkuliranim porezom na dodanu vrijednost; U stupac 4 upisuje se upisuju se podaci o internom prijenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekt, promjeni cijena, promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreznih stopa, povrata robe i slično, a na temelju odgovarajuće knjigovodstvene isprave. Evidentiranje prijenosa robe iz jednog u drugi prodajni objekt se vrši storno knjiženjem u stupcu zaduženja robe. Na temelju sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost robe vrši se knjiženje kao i pri nabavci, a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranjem crvenim stornom. Prilikom zbrajanja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbroja. U stupac 4 upisuje se maloprodajne vrijednosti otpisane robe po osnovi umanjenja njene prodajne vrijednosti i rashoda po nekom drugom temelju (kalo, rastur, kvar, lom i sl.), na temelju zapisnika kojeg ovjerava tržišna inspekcija i druge inspekcije ovisno o vrsti robe. 5) u stupac 5 upisuje se iznos dnevnog prometa, na temelju iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci registar-kase, a za trgovce koji nisu obavezni promet registrirati putem registar kase na temelju iznosa fakture odnosno računa ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju. Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa. Razlika zbroja stupca 4 i stupca 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. Članak 11. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena, koja čini sastavni dio dokumenta o nabavi robe. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. naziv i sjedište trgovca, 2. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela, odjeljenja, etaže i dr.), 3. broj kalkulacije, 4. nadnevak sastavljanja kalkulacije, 5. naziv i sjedište dobavljača, odnosno da je roba isporučena iz vlastitog skladišta, 6. naziv, broj i nadnevak dokumenta po kome je nabava izvršena, odnosno broj i naziv internog dokumenta, 7. redni broj, 8. naziv proizvoda ili robe, 9. jedinicu mjere, 10. količinu, 11. nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV-a, 12. nabavnu odnosno vlastitu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a 13. zavisne troškove bez PDV-a, 14. stopu razlike u cijene, 15. vrijednost razlike u cijeni, 16. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodanu vrijednost (porezna osnovica), 17. stopu PDV-a, 18. iznos poreza na dodanu vrijednost, 19. prodajnu vrijednost sa ukalkuliranim porezom na dodanu vrijednost i 20.maloprodajnu cijenu sa porezom na dodanu vrijednost. Za vlastite proizvode kao nabavna, mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om. Trgovac (odgovorna osoba) je obavezan točnost izrađene kalkulacije cijena ovjeriti svojim potpisom i pečatom. Kalkulacija cijena se sastavlja prije nego što se pristupi prodaji. Članak 12. U trgovačkoj knjizi vrši se zbrajanje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobiveni iznos prenosi se na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. Članak 13. Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreznim propisima. Stanje utvrđeno popisom uspoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. Nastale razlike utvrđene popisom osoba evidentira u trgovačkoj knjizi. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u stupac zaduženja, a vrijednost utvrđenog manjka u stupac razduženja. Članak 14. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu i evidentiranja utvrđenih razlika po obavljenoj inventuri na dan 31.12. kalendarske godine, vrši se zaključivanje trgovačke knjige, u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 511 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E strani posljednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. IV – VOĐENJE EVIDENCIJE TRGOVAČKIH USLUGA Članak 15. U trgovačkoj knjizi za trgovačke usluge TKU obavljene trgovačke usluge knjiže se na slijedeći način: 1. U stupac 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja, Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o naknadi za obavljenu trgovačku uslugu, 2. U stupac 2 upisuje se nadnevak knjiženja poslovne promjene, 3. U koloni 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovačke usluge sa naznakom naziva i sjedišta naručitelja usluga, te naziv, broj i nadnevak dokumenta o obavljenoj trgovačkoj usluzi, 4. U stupac 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovačkih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a, dok osobe koje nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV. 5. U kolonu 5 upisuje se eventualna napomena vezana za poslovni događaj,naknadne promjene, reklamacije itd. Članak 16. U trgovačkoj knjizi za trgovačke usluge vrši se zbrajanje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobiveni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. Članak 17. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovačke usluge vrši se na posljednjoj strani gdje je izvršeno posljednje knjiženje u poslovnoj godini. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovačke usluge trgovac ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. Članak 18. Odnos između davatelja franšizinga i primatelja franšizinga uređuje se ugovorom o franšizi. Ukoliko primatelj franšizinga (trgovac) posluje u svoje ime i za svoj račun, dužan je voditi trgovačku knjigu. Ako primatelj franšizinga posluje u više poslovnih jedinica, trgovačka knjiga se vodi u sjedištu svake poslovne jedinice. OBRAZAC TKU Red broj Nadnevak Opis Knjiženja Iznos naknade za obavljenu uslugu sa PDV-om Napomena 1 2 3 4 5 V – EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE Članak 19. Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari (proizvoda) u svoje ime, a za račun druge osobe (u daljem tekstu: komitenta), uz obračun naknade za izvršenu trgovačku uslugu posredovanja. Članak 20. Trgovac koji je registriran i obavlja komisionu prodaju robe vodi trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i malo u ovisnosti da li se primljena roba prodaje u svrhu dalje prodaje ili prerade ili se prodaja vrši krajnjim potrošačima. Zaduženje se vrši na temelju dokumenta koji dokazuje prijem robe u komisionu prodaju, dogovorenu cijenu koja STRANICA 512 - BROJ 14 NARODNE NOVINE PETAK, 26. RUJNA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E se isplaćuje vlasniku, iznos komisione provizije, a PDV obveznici obračunavaju i PDV. Kada se vrši povrat robe koja nije prodana tada se sačinjava dokument o povratu, dok se razduženje vrši po veleprodajnim odnosno maloprodajnim cijenama storno knjiženjem u stupcu zaduženja. Članak 21. Pravna i fizička osoba (u daljem tekstu: komisionar) dužna je da prije stavljanja u promet robe preuzete od komitenta izvrši evidentiranje iste na način propisan ovim pravilnikom. Prijem robe u komisionu prodaju vrši se na temelju Prijemnog – evidencijskog lista komisione robe (obrazac KP), dok se zaduženje prodajnog objekta i prometa vrši u TKV odnosno u TKM. OBRAZAC KP Red. br. N a z i v r o b e Nadnevak prijema robe Jed. mjere Količina primljene robe Vrijednost koja pripada komitentu Ukupna provizija Iznos PDV-a Prodaj. vri. robe sa PDV-om i provizijom Prodajna cijena robe sa PDV-om i provizijom Po jed. proizvoda Za ukupnu količinu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SVEGA Članak 22. Evidencija robe primljene u komisionu prodaju vodi se na temelju vjerodostojne dokumentacije o podrijetlu robe uzete u komisionu prodaju: komisionog računapredračuna, odnosno računa ili otpremnice na kojoj je naznačeno da je roba dana u svrhu komisione prodaje, pravovaljanog ugovora o komisionoj prodaji koja je u cijelosti realiziran u dijelu predaje robe komisionaru, dok se prodaja evidentira na temelju računa, isječka registar trake i otpremnice. Članak 23. Komisionar vrši popis robe shodno računovodstvenim i poreznim propisima. Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog razdoblja uspoređuje se sa stanjem u obrascu TKV odnosno TKM, a utvrđeni višak unosi se u stupac zaduženja, a vrijednost utvrđenog manjka u stupac razduženja. Članak 24. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koja se prenosi u narednu godinu. Članak 25. Roba dana u komision od strane registrirane pravne ili fizičke osobe mora biti snabdjevena propisanim ispravama o kakvoći, dokazom o njenom podrijetlu, a ako se radi o uvoznoj robi i dokazom da su plaćene carinske dažbine i trošarine. Obaveza iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na fizičke osobe – komitente. Članak 26. U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama, posebnom dijelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojena, ako se u istoj prostoriji vrši i vlastite trgovačke robe komisionara. Na svakom proizvodu ističe se prodajna cijena. VI – PRINCIP IDENTIČNOSTI TRGOVAČKIH I KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA Članak 27. Ako trgovac svoje poslovne evidencije vodi sustavom dvojnog knjigovodstva, obvezan je periodično, a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji trgovca. VII – ČUVANJE TRGOVAČKE KNJIGE I DOKUMENTACIJE Članak 28. Trgovačka knjiga čuva se najmanje 10 godina po PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 513 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 526 Na osnovu članka 9. stavak 2. i članka 68 stavak 1. Zakona o trgovini (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 13/07.), županijski ministar gospodarstva d o n o s i P R A V I L N I K o uvjetima minimalno tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine I - OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim pravilnikom uređuju se minimalno tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati poslovne prostorije (u daljem tekstu: prostorije), oprema i uređaji u kojima se obavlja trgovina, pružaju trgovinske usluge, te uvjeti za prodaju robe izvan poslovnog prostora i utvrđuju proizvodi iz grupe i podgrupe proizvoda koje se mogu prodavati u tim poslovnim prostorijama. Prostorije u smislu stava 1. ovog Članaka smatraju se prostorije koje ispunjavaju slijedeće uvjete: 1. da su izgrađene u skladu sa urbanističkograđevinskim propisima, kao poslovni prostor za obavljanje odgovarajuće trgovinske djelatnosti, a što utvrđuje nadležni organ, 2. da ispunjava propisane uvjete u pogledu tehničke opremljenosti i druge propisane uvjete za obavljanje određene trgovinske djelatnosti. Članak 2. Prostorije prema odredbama ovog pravilnika su: 1. prostorije u kojima se obavlja trgovina na malo, 2. prostorije u kojima se obavlja trgovina na veliko, 3. skladišta-stovarišta u kojima se obavlja trgovina na veliko i trgovina na malo, 4. prostorije u kojima se obavljaju trgovinske usluge. Prodaja robe izvan prostorija je prodaja robe na tržnicama na malo, prodaja na daljinu (putem štampanog materijala, pošte, telefona, elektronskih medija i sl.),prodaja izvan stalnih prodajnih prostora trgovca (od vrata do vrata, na pomoćnim stolovima, putem automata, pokretnih prodavaonica), prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i sličnim priredbama. Članak 3. Odredbe ovog pravilnika u pogledu uvjeta za obavljanje trgovine odnose se na pravne i fizičke osobe, koja kao registrirani trgovci obavljaju trgovinu ili trgovinske usluge, kao i pravne i fizičke osobe iz članka 2. Zakona o trgovini (u daljem tekstu: Zakona). Članak 4. Prostorije u kojima se obavlja trgovina robama, za koje su uvjeti propisani posebnim propisom, moraju pored uvjeta propisanih ovim pravilnikom odgovarati i uvjetima iz tih propisa. Prostorije moraju biti izgrađene na mjestu na kojem je, s obzirom na način obavljanja trgovine ili usluge, osigurana nesmetana i racionalna manipulacija robom na način da je osiguran prilazni put vozilima ili osoblju do prodajnog mjesta ili skladišta. Članak 5. Prostorije s površinom od 1.200 m2 i većom, moraju imati odgovarajuće parkiralište. Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju imati odgovarajuće uređaje i opremu za utovar i istovar robe kao i druge odgovarajuće uređaje i opremu potrebnu za manipulaciju robom. Prostorije moraju biti izgrađene, uređene, opremljene i priključene na objekte i uređaje komunalne infrastrukture i to: vodoopskrbe, odvođenje otpadnih voda i elektroopskrbu, u skladu sa tehničkim normama i tehničkim propisima. Iznimno, od odredbe stavka 3. ovog članka, ukoliko se prostorije nalaze na području uz koje nisu izgrađeni objekti i uređaji komunalne infrastrukture, moraju biti izvedene, uređene i opremljene u skladu s odgovarajućim tehničkim normama i tehničkim propisima. Otpadne materije moraju se sakupljati na određenim i za to utvrđenim mjestima, uz osiguranje potrebnih zdravstveno-tehničkih uvjeta i redovno odstranjivati na način koji odredi nadležni organ općine. Članak 6. Prostorije moraju biti izgrađene, uređene i opremljene u skladu sa tehničkim normama i tehničkim propisima kojima se sprečava štetan utjecaj okoline koji može uticati isteku poslovne godine, a dokumentacija na temelju koje su vršena knjiženja u trgovačkoj knjizi najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi. IX – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 29. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Broj: 05-01-20-2194-2/07 Posušje, 14. prosinca 2007. godine MINISTAR Žarko Karačić
Pravilnik o uvjetima minimalno tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 14/08 26.09.2008 trgovina,oprema PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 513 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 526 Na osnovu članka 9. stavak 2. i članka 68 stavak 1. Zakona o trgovini (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 13/07.), županijski ministar gospodarstva d o n o s i P R A V I L N I K o uvjetima minimalno tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine I - OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim pravilnikom uređuju se minimalno tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati poslovne prostorije (u daljem tekstu: prostorije), oprema i uređaji u kojima se obavlja trgovina, pružaju trgovinske usluge, te uvjeti za prodaju robe izvan poslovnog prostora i utvrđuju proizvodi iz grupe i podgrupe proizvoda koje se mogu prodavati u tim poslovnim prostorijama. Prostorije u smislu stava 1. ovog Članaka smatraju se prostorije koje ispunjavaju slijedeće uvjete: 1. da su izgrađene u skladu sa urbanističkograđevinskim propisima, kao poslovni prostor za obavljanje odgovarajuće trgovinske djelatnosti, a što utvrđuje nadležni organ, 2. da ispunjava propisane uvjete u pogledu tehničke opremljenosti i druge propisane uvjete za obavljanje određene trgovinske djelatnosti. Članak 2. Prostorije prema odredbama ovog pravilnika su: 1. prostorije u kojima se obavlja trgovina na malo, 2. prostorije u kojima se obavlja trgovina na veliko, 3. skladišta-stovarišta u kojima se obavlja trgovina na veliko i trgovina na malo, 4. prostorije u kojima se obavljaju trgovinske usluge. Prodaja robe izvan prostorija je prodaja robe na tržnicama na malo, prodaja na daljinu (putem štampanog materijala, pošte, telefona, elektronskih medija i sl.),prodaja izvan stalnih prodajnih prostora trgovca (od vrata do vrata, na pomoćnim stolovima, putem automata, pokretnih prodavaonica), prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i sličnim priredbama. Članak 3. Odredbe ovog pravilnika u pogledu uvjeta za obavljanje trgovine odnose se na pravne i fizičke osobe, koja kao registrirani trgovci obavljaju trgovinu ili trgovinske usluge, kao i pravne i fizičke osobe iz članka 2. Zakona o trgovini (u daljem tekstu: Zakona). Članak 4. Prostorije u kojima se obavlja trgovina robama, za koje su uvjeti propisani posebnim propisom, moraju pored uvjeta propisanih ovim pravilnikom odgovarati i uvjetima iz tih propisa. Prostorije moraju biti izgrađene na mjestu na kojem je, s obzirom na način obavljanja trgovine ili usluge, osigurana nesmetana i racionalna manipulacija robom na način da je osiguran prilazni put vozilima ili osoblju do prodajnog mjesta ili skladišta. Članak 5. Prostorije s površinom od 1.200 m2 i većom, moraju imati odgovarajuće parkiralište. Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju imati odgovarajuće uređaje i opremu za utovar i istovar robe kao i druge odgovarajuće uređaje i opremu potrebnu za manipulaciju robom. Prostorije moraju biti izgrađene, uređene, opremljene i priključene na objekte i uređaje komunalne infrastrukture i to: vodoopskrbe, odvođenje otpadnih voda i elektroopskrbu, u skladu sa tehničkim normama i tehničkim propisima. Iznimno, od odredbe stavka 3. ovog članka, ukoliko se prostorije nalaze na području uz koje nisu izgrađeni objekti i uređaji komunalne infrastrukture, moraju biti izvedene, uređene i opremljene u skladu s odgovarajućim tehničkim normama i tehničkim propisima. Otpadne materije moraju se sakupljati na određenim i za to utvrđenim mjestima, uz osiguranje potrebnih zdravstveno-tehničkih uvjeta i redovno odstranjivati na način koji odredi nadležni organ općine. Članak 6. Prostorije moraju biti izgrađene, uređene i opremljene u skladu sa tehničkim normama i tehničkim propisima kojima se sprečava štetan utjecaj okoline koji može uticati isteku poslovne godine, a dokumentacija na temelju koje su vršena knjiženja u trgovačkoj knjizi najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi. IX – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 29. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Broj: 05-01-20-2194-2/07 Posušje, 14. prosinca 2007. godine MINISTAR Žarko Karačić STRANICA 514 - BROJ 14 NARODNE NOVINE PETAK, 26. RUJNA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E na zdravstvenu ispravnost i kvalitetu roba u prostoriji. II - POSLOVNE PROSTORIJE U KOJIMA SE OBAVLJA TRGOVINA NA MALO 1. Prodavaonice 1.1. Zajedničke odredbe Članak 7. Prodavaonica u smislu odredaba ovog pravilnika je prostorija u kojoj se obavlja trgovina na malo od najužeg do najšireg izbora robe široke potrošnje, a u kojoj je prodaja robe organizirana tako da zaposlene osobe uslužuju kupce na uobičajen (tradicionalan) način ili kao prodaja putem samo izbora, odnosno samoposluživanja kupaca, te djelomično i preko automata u sastavu prostorije ili kombinacijom navedenih oblika prodaje. 1.2. Vanjski izgled Članak 8. Pristupna površina ispred prodavaonice mora biti uređena i opremljena na način koji omogućava lako čišćenje i održavanje te površine i izvedena tako da omogućava nesmetan ulaz i prolaz do prodavaonice, u skladu s posebnim propisima. Ako ispred prodavaonice ne postoji uređen pločnik, pristupna površina ispred prodavaonice i izloga mora biti asfaltirana, betonirana ili popločena kamenom, odnosno izvedena na drugi način, tako da osigurava nesmetano kretanje osoba i omogućava održavanje čistoće. Članak 9. Prostor ispred ulaza u prodavaonicu mora biti osvijetljen od prvog sumraka do jutarnjega dnevnog svjetla. Članak 10. Na ulaznoj strani prodavaonice mora na uočljiv način biti istaknuta firma trgovca, sa podacima iz rješenja nadležnog organa, kao i posebne oznake za određenu prodavaonicu (naziv i broj prodavaonice, mjesto poslovanja i sl.), na vidnom mjestu kod ulaza u prodavaonicu mora biti također radno vrijeme prodavaonice. Članak 11. Ulazna vrata u prodavaonicu moraju biti široka najmanje 0,90 m. Ako prodavaonica ima odvojena vrata za ulaz i za izlaz, na vratima moraju biti istaknute uočljive oznake “ulaz” i “izlaz”. Ulazna, odnosno izlazna vrata za robu moraju biti dovoljno široka da obzirom na vrstu robe i način poslovanja omogućavaju laku manipulaciju robom. Članak 12. Ulaz i pristup u prodavaonicu koja se nalazi u dvorišnom prostoru ili je vezan uz zgradu mora biti uređen u skladu sa odredbama članka 8. do 10. ovog Pravilnika. Pristup prodavaonici iz stavka 1. ovog članka mora biti uređen tako da ne ometa ostale korisnike zgrade u korištenju tih prostora, na način da osigura pristup ulazu garažama, zajedničkim prostorijama, te bez prava korištenja javne površine i prostora uz prodavaonicu i pločnika ukoliko ga ima. 1.3. Unutrašnjost prodavaonice Članak 13. Prodavaonica mora imati najmanje 12 m2 površine i 2,30 m visine izuzev industrijskih proizvedenih objekata ili sličnih objekata izgrađenih od industrijski proizvedenih elemenata ili drugih objekata montažno-demontažnog tipa građenih prema urbanističkim uvjetima i planu. Prodavaonica koja se nalazi u zgradi proglašenoj kulturnopovijesnim spomenikom, može imati manju visinu od propisane, ali ne manju od 2,20 m. Članak 14. U radnom vremenu prodavaonica mora biti osvijetljena prirodnim dnevnim svjetlom ili vještačkim osvjetljenjem. Sve prodavaonice koje su priključene na električnu mrežu trebaju da imaju osvjetljenje minimum 20 luksa po m2. Članak 15. Prodavaonica koja je izgrađena na dva ili više katova mora imati izgrađeno stubište širine 1,1 m ili šire i teretno dizalo, ukoliko se u prodavaonici prodaju teški i veliki proizvodi. Prodavaonica s prodajnim prostorom 1.200 m2 i više moraju imati izgrađeno osobno dizalo za 4 i više osobe ili pokretne stepenice. Članak 16. Podovi prodavaonice moraju biti izvedeni od materijala koji se mogu lako čistiti ovisno od vrste robe koja se prodaje (teraco, kamen, keramičke pločice, određene umjetne smjese, guma i sl.), te moraju biti ravni i glatki i ne smiju biti klizavi. Na mjestima gdje zaposlenici obavljaju radne zadatke podovi prodavaonice moraju u pogledu toplotne provodljivosti odgovarati normativima utvrđenim propisima o zaštiti na radu. Zidovi i stropovi prodavaonice moraju biti uredno obrađeni i obojeni i ne smiju biti oštećeni. U dijelu prodavaonice u kojem se prodaje svježe meso, riba i sl., zidovi moraju biti obloženi keramičkim pločicama ili odgovarajućim materijalom koji se može prati i čistiti. Članak 17. Prodavaonice korisne površine 600 m2 i veće, moraju imati sanitarni čvor za potrebe kupaca, i to odvojeno dvije grupe prostorija: PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 515 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E - jedna grupa za muškarce (najmanje 1 WC s pisoarom, odvojeni pred-prostor sa umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom), - jedna grupa za žene (najmanje 1 WC, odvojeni pred-prostor s umivaonikom, s tekućom toplom i hladnom vodom). Tehničko rješenje, oprema i uređenje tih prostorija trebaju biti u skladu s tehničkim propisima i tehničkim normama. Članak 18. Prodavaonica s prodajnim prostorom većim od 1.200 m2 mora imati agregat za proizvodnju električne energije, za pogon rashladnih uređaja, registar blagajne i neophodnu rasvjetu prodavaonice. Članak 19. Prodavaonica mora imati osigurano dobro prirodno ili umjetno provjetravanje prostorija. Ako je prirodno provjetravanje u prodavaonici nedovoljno, prodavaonica mora imati uređaj za umjetno provjetravanje (mehanička ventilacija). Članak 20. Prodavaonica mora imati odgovarajući uređaj za grijanje ako se u njoj zaposlenici zadržavaju stalno ili duže od dva sata bez prekida. 1.4. Oprema prodavaonice Članak 21. Prodavaonica mora biti opremljena policama, tezgama, prodajnim stolovima, gondolama, rashladnim vitrinama i drugom sličnom opremom, ovisno o organizaciji poslovanja prodavaonica i vrsti robe koja se u njoj prodaje. Oprema prodavaonice iz stava 1. ovog članka mora biti postavljena, odnosno ugrađena na način koji omogućava lako održavanje, a materijal od kojeg je izgrađena oprema mora biti u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje zaštita života i zdravlja ljudi. Prodavaonica u kojoj se prodaje kruh, pecivo, meso, riba te mesni i mliječni proizvodi koji nisu u originalnom pakiranju, mora biti opremljena umivaonikom za ruke s tekućom toplom i hladnom vodom. Članak 22. Police, prodajni stolovi, gondole i slična oprema moraju biti postavljeni tako da širina slobodnog prostora između njih iznosi najmanje 1,20 m i omogućava nesmetano kretanje kupcima i zaposlenom osoblju. Prostor za potrošače u prodavaonici ne smije biti zapriječen robama, niti ambalažom korištenih proizvoda. Roba u prodavaonici se ne smije držati ispred vitrina, polica i pulta. Članak 23. Roba se izlaže u prodavaonici i u izlozima prodavaonice, a može se izlagati i u pokretnim ili stalnim izložbenim ormarićima (vitrinama) smještenim ispred prodavaonice ili na drugom za to prikladnom mjestu uz suglasnost nadležnog općinskog organa. Izlozi i izložbeni ormarići odvojeni od prodavaonice moraju imati istaknutu firmu, odnosno naziv, kao i naziv ili broj prodavaonice. Poljoprivredno-prehrambeni proizvodi ne mogu se izlagati na način propisan u stavku 1. i 2. ovog članka. Članak 24. Roba u prodavaonici mora biti izložena po vrstama i uredno složena. Namirnice ne smiju biti smještene izravno na podu prodavaonice ili neposredno uz robu čija svojstva mogu štetno djelovati na namirnice. Članak 25. Prodavaonica mora biti opremljena odgovarajućim mjerilima (vagama i drugo), koja moraju biti ispravna i baždarena tako postavljena da je kupcima omogućen uvid u mjerenje robe. Prodavaonica mora imati registar kasu izuzev u kiosku u kojem se obavlja samo trgovina tiskom i duhanskim prerađevinama, pokretnim prodavaonicama (motorno vozilo i plovni objekt) i tezgama na tržnici na malo (pijaci) i drugim slobodnim prostorima gdje se roba prodaje na bazi blokova i fakture u skladu sa propisima koji reguliraju PDV na promet proizvoda i usluga. Za vršenje prometa s robom prodavaonica mora imati registar blagajnu ili odgovarajući računarski sistem. Članak 26. U svim prodavaonicama gdje se vrši prodaja robe prodavači moraju imati odgovarajuću radnu odjeću, a gdje to uvjeti rada zahtijevaju i radnu obuću u skladu sa posebnim propisima. Članak 27. Prodaja robe sa otrovnim i zapaljivim svojstvima, mora se vršiti pod uvjetima predviđenim posebnim propisima. 1.5. Pomoćne prostorije Članak 28. Pod pomoćnim prostorijama podrazumijevaju se: 1. prostorije i prostori za priručna skladišta, prostori za odlaganje pokvarenih otpadaka (smeća),garderoba za smještaj odjeće i obuće zaposlenika, pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe zaposlenika, odnosno za higijensko-sanitarne potrebe kupaca. Ukoliko prodavaonica ima priručno skladište (magazin), roba u skladištu mora biti smještena na način da je osigurana od kvarenja, onečišćenja i miješanja različitih svojstava. STRANICA 516 - BROJ 14 NARODNE NOVINE PETAK, 26. RUJNA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 29. U prodajnom prostoru mora biti osiguran izdvojeni prostor za odlaganje i čuvanje ambalaže. Za odlaganje otpadaka mora se osigurati odgovarajuća posuda sa poklopcem sa naznakom “za otpad”. Za dnevne potrebe odlaganja ambalaže i drugog otpada, trgovac je dužan osigurati kontejner na posebno određenom prostoru. Članak 30. Prodavaonica mora imati osigurane pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe zaposlenika. Veličina tih prostorija i njihova opremljenost mora odgovarati broju zaposlenih u prodavaonici u skladu sa propisima o zaštiti na radu. Izuzetno, odredbe stavka 1. i 2. ovog članka se ne odnose na industrijski proizvedene objekte ili slične objekte izgrađene od industrijskih proizvedenih elemenata ili druge objekte montažno-demontažnog tipa ili druge slične objekte građene prema urbanističkim uvjetima i planu. Članak 31. Podovi i zidovi pomoćnih prostorija iz članka 30. stavak 1. i 2. ovog pravilnika moraju biti obloženi keramičkim pločicama ili odgovarajućim materijalom, i to zidovi do visine najmanje 1,5 m od poda. 2. Posebne odredbe za prodavaonice s određenim oblicima prodaje 2.1. Klasična prodavaonica Članak 32. Klasična prodavaonica je, u smislu ovog pravilnika, prostorija u kojoj se trgovina prehrambenih i neprehrambenih proizvoda vrši usluživanjem. 2.2. Specijalizirana prodavaonica Članak 33. Specijalizirana prodavaonica je, u smislu ovog pravilnika, prostorija sa širokim asortimanom jedne podgrupe proizvoda u kojoj se trgovina robom vrši usluživanjem. U specijaliziranoj prodavaonici se mogu uz osnovni asortiman proizvoda prodavati samo srodni proizvodi iz dopunskog asortimana. 2.3. Samoposluga Članak 34. Samoposluga u smislu ovog pravilnika je prostorija uređena tako da je roba izložena na policama koje su pristupačne kupcima, čime je omogućeno kupcu da se sam informira o izgledu robe, o cijeni i da se odluči o kupovini bez posredovanja prodavača. U samoposlugama se može obavljati trgovina na malo proizvoda utvrđenih u članku 32. ovog pravilnika. Članak 35. U samoposlugama, pored zajedničkih uvjeta predviđenih ovim pravilnikom za sva maloprodajna mjesta, moraju se osigurati: - korpe za stavljanje robe, - prostor za ostavljanje i čuvanje ručnog prtljaga kupaca, - slobodan prostor između gondola i polica sa izloženom robom u širini najmanje 1,2 m za nesmetano kretanje i usluživanje kupaca, - poseban ulaz za prijem robe. Članak 36. Prema veličini prodajnog prostora samoposluge se svrstavaju u slijedeće kategorije: - minimarket od 50 do 100 m2 prodajne površine, - supermarket od 100 do 500 m2 prodajne površine, - maksimarket od 500 do 1.500 m2 prodajne površine i - hipermarket preko 1.500 m2 prodajne površine. 2.4. Dragstor Članak 37. Dragstor je, u smislu ovog pravilnika prostorija u kojoj se vrši trgovina na malo proizvodima utvrđenim člankom 32. ovog pravilnika, samoposluživanjem. U dragstoru se može vršiti trgovina na malo proizvoda i u kombinaciji sa pružanjem ugostiteljskih usluga (kava, brzo pripremanje hrane i sl.), u fizički odvojenim prostorijama, ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti. Radno vrijeme dragstora traje u vremenu od 0 do 24 sata svaki dan. 2.5. Diskontna prodavaonica Članak 38. Diskontna prodavaonica je, u smislu ovog pravilnika prostorija, u kojoj se vrši trgovina na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i po nižim cijenama od cijena robe koju trgovac ima u drugim prodavaonicama za robu iste vrste i kvaliteta. Vlasnik diskontne prodavaonice mora posjedovati najmanje dvije prostorije u kojima se fizički odvojeno vrši prodaja iste robe po cijenama bez popusta od prodaje robe po cijenama sa popustom. Diskontna prodaja podrazumijeva davanje popusta na robu pakiranu u količinama većim od jedinične količine utvrđene trgovinskim pakiranjem. Roba se prodaje pretežno u industrijskom pakiranju, a rjeđe u trgovačkom pakiranju po principu samoposluživanja. Diskontna prodavaonica mora imati kolica za prijevoz PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 517 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E kupljene robe do prijevoznog sredstva i omogućen pristup prijevoznom sredstvu kupca. 2.6. B u t i k Članak 39. Butik je specijalizirana prodavaonica u kojoj se obavlja trgovina na malo modnim novitetima i unikatima tekstilne, kožne i krznarske konfekcije, galanterije, trikotaže, pletene robe, pozamanterije i obuće. Roba se prodaje samo izborom i usluživanjem. 2.7. Robna kuća Članak 40. Robna kuća u smislu ovog pravilnika je prodavaonica u kojoj se vrši prodaja robe na malo najšireg asortimana robe široke potrošnje samoposluživanjem, samo izborom, putem automata i usluživanjem od strane prodavača. Prodaja je organizirana tako da po pravilu za pojedine vrste robe postoje posebni prodajni prostori. Članak 41. U robnoj kući pored zajedničkih uvjeta predviđenih za sve prodavaonice, mora se osigurati: - posebna prostorija za dovoz, prijem i uskladištenje robe, - poseban prilaz za pristup transportnim vozilima, - teretno dizalo za prijenos robe, ako je prodajni prostor lociran po katovima, - pored stepenica i pokretne stepenice ili dizalo, ako je prodajni prostor lociran u prostorijama sa više od tri etaže, - zagrijavanje prostorija putem centralnog grijanja, - klima uređaje za prečišćavanje zraka, - vlastiti agregat za proizvodnju električne energije, - servisna služba za manje popravke kupljene konfekcije, na zahtjev kupca, - prostorije za administrativne poslove. 2.8. Kiosk Članak 42. Kiosk može biti industrijski proizveden objekt ili drugi sličan objekt izgrađen od industrijskih proizvedenih elemenata, ili drugi objekt montažno-demontažnog tipa građen prema urbanističkim uvjetima i planu. Na industrijski proizveden kiosk koji po svojim karakteristikama omogućava ulazak i kretanje kupaca odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog pravilnika propisane za prodaju u prodavaonicama. Članak 43. Odredbe stavka 2. članka 42. ovog pravilnika ne odnose se na kiosk u kojem se prodaja robe na malo obavlja kroz odgovarajući otvor na samom kiosku bez ulaska kupaca u prodajni prostor. Unutarnja visina kioska ne smije biti manja od 2,20 m, a slobodna površina poda ne može biti manja od 2 m2, uz uvjet da su u prostoru kioska osigurani normativi u pogledu mikroklimatskih uvjeta. Konstruktivna izvedba kioska mora biti takva da prodavaču osigura zaštitu od atmosferskih utjecaja. Pod kioska mora biti izveden od materijala koji osiguravaju toplinsku zaštitu. Kiosk mora biti priključen na električnu mrežu. Ako se u kiosku prodavač zadržava puno radno vrijeme, ili duže od dva sata, za vrijeme hladnog razdoblja, potrebno je osigurati zagrijavanje u kiosku. Članak 44. U kiosku iz članka 43. ovog pravilnika se može obavljati trgovina na malo slijedećih proizvoda: - duhanske prerađevine i tisak, - bižuterija i igračke, - prehrambeni proizvodi u originalnom pakiranju do 100 gr, - sitni školski pribor, - filatelija i pribor, - telefonske kartice i karte za gradski prijevoz. Članak 45. Kiosk u kojem se prodaje kruh, pecivo, meso, riba te mesni i mliječni proizvodi koji nisu u originalnom pakovanju, mora biti opremljen umivaonikom za ruke, tekućom toplom i hladnom vodom. Za prodaju pojedinih vrsta robe (lako pokvarljive namirnice) mora se osigurati odgovarajući rashladni uređaj, u kojima se ne mogu držati zajedno namirnice koje poprimaju mirise (mlijeko, sir, svježa riba i sl.). Članak 46. Kiosk iz članka 43. i 45. ovog pravilnika mora imati osigurane pomoćne prostorije za sanitarne i higijenske potrebe zaposlenog osoblja na udaljenosti od najviše 100 m. 2.9. Benzinska postaja Članak 47. Benzinska postaja je prodajni objekt u kojem se obavlja trgovina na malo tekućim naftnim gorivima (motorna goriva) koja se koriste u motorima sa unutarnjim sagorijevanjem. Na benzinskom postajama može se vršiti skladištenje i trgovina na malo ulja za loženje u izdvojenom i posebno uređenom prostoru sukladno posebnom propisu. Na benzinskim postajama, u odvojenom prodajnom prostoru, kao dopunski asortiman može se obavljati trgovina na malo i drugim neprehrambenim proizvodima (ulja, maziva, rezervni dijelovi za automobile, cigarete, sredstva za higijenu, novine i časopisi, razglednice, STRANICA 518 - BROJ 14 NARODNE NOVINE PETAK, 26. RUJNA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E suveniri, proizvodi umjetničkih zanata, pribor za pecanje, oprema za kampiranje), kao i bezalkoholnim i alkoholnim pićem u tvorničkom pakiranju, sitnim industrijskim prehrambenim proizvodima u tvorničkom pakiranju, tvornički pakiranom sladoledu, pivo pakirano u nepovratnu ambalažu. Članak 48. Benzinska postaja mora biti opremljena: 1. Elektronskim mjernim sustavom za kontrolu količine zaprimljenog i istočenog goriva i trenutnom stanju zaliha goriva u rezervoarima, 2. Elektronskom opremom za obavezno izdavanje računa kupcima za svaku kupovinu goriva izdanim u skladu s propisima kojima se regulira PDV na promet proizvoda. Elektronska oprema iz točke 1. i 2. mora da omogućava slanje kontrolnih izvještaja (oblik i sadržaj kontrolnih izvještaja bit će regulirani posebnim propisom). Uređajima iz stava 1. ovog članka mora se osigurati vođenje, iskazivanje i čuvanje podataka o primjenom i izdanom gorivu za: svaku pojedinačnu promjenu, zbirno na nivou dnevnog, mjesečnog i godišnjeg prometa, po potrebi prometa za određeni slobodno zadani period, te čuvanje tih podataka najmanje tri godine od završetka poslovne godine za koju se isti odnose, kao i dostavljanje izvještaja kontrolnim organima putem elektronske pošte (internet). Subjekti koji vrše promet pogonskih motornih goriva i ostalih proizvoda i usluga na malo obavezni su da na izgrađenim benzinskim postajama opremu iz stavka 1. ovog članka instaliraju i uvežu na način i u rokovima koji će biti određeni posebnim propisom. Članak 49. Bliže odredbe o prometu, ugrađivanju, održavanju, kontroli ispravnosti i točnosti, osiguranju podataka (pečaćenju) uređaja, kao i odredbe o uvjetima i načinu obavljanja uvoza i trgovine na veliko naftnim derivatima uredit će se posebnim propisima koje donse nadležna federalna ministarstva. Članak 50. Promet na malo tekućim naftnim plinom-autoplinom koji se koristi za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, obavlja se na plinskoj postaji. Plinske postaje za opskrbljivanje autoplinom motornih vozila mogu se koristiti samo ako odgovaraju tehničkim normativima i standardima. Skladištenje i prodaja na malo autoplina može se obavlja samo iz posebno utvrđenih poslovnih prostorija izgrađenih u skladu sa važećim urbanističko-građevinskim propisima i propisima o izgradnji i opremanju postrojenja za zapaljive tekućine i uskladištenju i pretakanju zapaljivih tekućina (rezervoari). Članak 51. Na benzinskoj postaji iz članka 47. i članka 50. može se vršiti prodaja plina za domaćinstvo u originalnim bocama, u izdvojenom prodajnom mjestu na kojem treba osigurati zaštitu od atmosferskih utjecaja, provjetravanje prostorije, prilazni put vozilom i odgovarajuću vagu. Članak 52. Za potrebe zaposlenog osoblja i kupaca poslovni prostor benzinske i plinske postaje mora imati higijenskosanitarni čvor i to odvojeno za muškarce i za žene. III - PRODAJA IZVAN PRODAVAONICA 1. Zajedničke odredbe Članak 53. Prodaja izvan prodavaonica može se obavljati na tržnicama na malo, prodaja na daljinu, prodaja od vrata do vrata, na pomoćnim stolovima, putem automata, pokretnih prodavaonica, na sajmovima, izložbama i sličnim manifestacijama. Članak 54. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu izvan prodavaonice, osim fizičkih osoba koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, dužna su voditi trgovačku knjigu u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige i za svaku pojedinačnu prodaju ispostaviti kupcu račun. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, račun se ne mora ispostaviti, ako se pretežiti dio prodaje odnosi na prodaju dnevnih novina, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, sportske prognoze, lota, maraka i drugih poštanskih vrijednosti. Članak 55. Za prodaju izvan prodavaonice, trgovac je dužan osigurati odgovarajuće skladište robe koju prodaje (nudi) i robom rukovati na način kojim se osigurava očuvanje njezine kvalitete. Članak 56. Prodaja roba od vrata do vrata je neposredna prodaja na malo izvan poslovnih prostorija trgovca na osnovu ugovora, po prethodnom pozivu ili pristanku kupca u njegovom stanu, na radnom mjestu ili drugom mjestu izvan stalnih prodajnih prostora uz objašnjenja i prikazivanje upotrebe proizvoda, te osobina, namjene i upotrebljivosti robe, kao i drugih uvjeta koji važe za tu prodaju roba u skladu sa pravilnikom i drugim propisima. Trgovac koji prodaje robu posredstvom fizičkih osoba (akvizitera) na temelju ugovora dužan je pribaviti odobrenje nadležnog organa općine na čijem se području obavlja takav vid trgovine. Uz zahtjev, trgovac je dužan priložiti rješenje o upisu u sudski registar i ovjeren ugovor. Članak 57. Za prodaju izvan prodavaonice, trgovac je dužan PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 519 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E postupiti u skladu sa propisima o zaštiti potrošača. 2. Prodaja na pomoćnim stolovima Članak 58. Na pomoćnim stolovima (izvan tržnice) se može prodavati samo ona roba koja se prema svojim svojstvima može prodavati izvan prodavaonice pod uvjetom da je nadležni organ općine dao prethodno odobrenje za postavljanje stola na odgovarajućem mjestu. Na prodajnom stolu mora biti istaknuta firma pravne ili fizičke osobe koja obavlja trgovinu. Članak 59. Prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na pomoćnim stolovima može se obavljati samo ako su osigurani slijedeći uvjeti: - zaštita stola od štetnog djelovanja okoliša (prašina, ispušni plinovi automobila, sunca, vjetra i sl.), - čišćenje i pranje površina i prodajnih mjesta, - svakodnevno otklanjanje smeća. Za prodaju lubenica, dinja, paprika, kupusa, krumpira, te drugog voća i povrća, potrebno je osigurati podmetače koji moraju biti izdignuti od površine. Prodaja lako pokvarljivih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda ne može se obavljati na pomoćnim stolovima. Članak 60. Prodaja predmeta opće uporabe posebno sredstava za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje (lica i tijela) koja su podložna kvarenju mogu se prodavati na pomoćnim stolovima samo ako je osigurana zaštita od štetnog djelovanja okoline i ako su za njihovo izlaganje osigurani uređaji s odgovarajućom temperaturom. Članak 61. Na pomoćnim stolovima se ne mogu prodavati elektrotehnički aparati, radio i TV prijemnici, strojevi, te njihovi dijelovi i pribor. Osim proizvoda iz stavka 1. ovog članka na pomoćnim stolovima se ne može prodavati roba koju je prema posebnim zakonima zabranjeno prodavati izvan prodavaonica. 3. Pokretne prodavaonice Članak 62. Pokretna prodavaonica je zatvoreno, industrijski proizvedeno vozilo (motorno vozilo, prikolica, plovni objekt) koje je namijenjeno i opremljeno za prodaju na malo određenog asortimana proizvoda utvrđenog za kioske. Članak 63. Pokretna prodavaonica, izuzev ako se radi o plovnom objektu, mora ispunjavati na određeni način minimalnotehničke i druge uvjete utvrđene ovim Pravilnikom za kioske. Pokretna prodavaonica može se locirati samo na mjestima koje odredi nadležni organ općine, odnosno grada, po prethodno pribavljenom rješenju tog organa. Pokretna prodavaonica može biti locirana i na tržnicama na malo po prethodno pribavljenom rješenju nadležnog organa. Obavljanje prometa putem pokretne prodavaonice može se vršiti na području jedne ili više općina, odnosno gradova, uz prethodno pribavljeno rješenje tih općina odnosno gradova na čijem području se želi vršiti promet robe. 4. Automati Članak 64. Prodaja pomoću automata izvan prodavaonice može se obavljati samo na mjestima za koje je odobrenje izdao nadležni organ općine, uz suglasnost vlasnika ili korisnika prostora na kojem je smješten automat. Na automatu treba biti istaknuta firma vlasnika automata. Članak 65. Prodaja pomoću automata obavlja se u skladu sa tehničkim uvjetima i opremljenosti automata ovisno o vrsti robe. Trgovac koji prodaje robu pomoću automata dužan je pratiti i osigurati ispravno funkcioniranje automata. IV - POSLOVNE PROSTORIJE U KOJIMA SE OBAVLJA TRGOVINA NA VELIKO Članak 66. 1. Skladišta-stovarišta Skladišta-stovarišta u smislu ovog pravilnika su poslovne prostorije u kojima se skladišti i čuva trgovačka roba odnosno gotovi proizvodi, vrši sortiranje, pakiranje i priprema robe za prodaju i otpremu i obavlja prodaja na veliko. U skladištu-stovarištu se može obavljati i prodaja robe na malo na način propisan Zakonom i posebnim propisima kojima se reguliraju uvjeti prodaje i evidencije koje je trgovac dužan voditi. Članak 67. Skladišta u kojima se obavlja prodaja robe na veliko moraju u pravilu biti zatvorena, a iznimno, ako to vrsta robe ili klimatski uvjeti dopuštaju mogu biti natkrivena ili otvorena. Unutar skladišta moraju se osigurati odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba. Zemljište na kojem je skladište izgrađeno mora biti ograđeno zaštitnom ogradom visokom najmanje 2 m, koja STRANICA 520 - BROJ 14 NARODNE NOVINE PETAK, 26. RUJNA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E ne smije biti od bodljikave žice, osim ako se skladište nalazi izvan naseljenog mjesta. Članak 68. U sastavu skladišta moraju se osigurati: - kancelarijski prostor s telefonom, za obavljanje administrativnih poslova, - poseban prostor namijenjen za odlaganje povratne ambalaže i smeća, - pomoćne prostorije za sanitarne potrebe uposlenika na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 30. i 31. ovog pravilnika. Članak 69. Skladište mora biti tokom radnog vremena dovoljno osvijetljeno prirodnom ili umjetnom svjetlošću i mora imati prirodno ili umjetno provjetravanje (mehanička ventilacija), a ako to vrsta i svojstvo robe zahtjeva mora imati i odgovarajuće klimatske uređaje. Na izgradnju i izgled podova, zidova i stropova zatvorenog skladišta na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 16. ovog pravilnika. Podovi natkrivenog i otvorenog skladišta moraju biti izvedeni od materijala koji omogućava stalnost ravnine podne površine, otpornost na habanje i odgovarajuću odvodnju, te moraju biti izvedeni prema tehničkim propisima i normama za tu vrstu građevine. Članak 70. Skladište mora imati odgovarajuću opremu za smještaj i čuvanje robe kojom se osigurava i održava propisana kvaliteta robe. Skladište-stovarište u kom se vrši uskladištenje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ukoliko to zahtijeva vrsta robe moraju biti opremljena rashladnim uređajima kao i uređajima za grijanje, odnosno provjetravanje zraka koji odgovaraju vrsti proizvoda i namjeni skladišta (ovisno o tome da li je distributivnog ili proizvodnog karaktera), a kojima se osigurava pravilno čuvanje proizvoda kroz duže razdoblje kao i dozrijevanje onih proizvoda koji taj proces zahtijevaju. Članak 71. Skladište mora imati odgovarajuća sredstva unutarnjeg transporta, te pribor i alat kojima se osigurava pravilno i lako manipuliranje robom. Ako je skladište izgrađeno na dvije ili više etaža, mora imati i teretno dizalo i stepenice primjerene širine za prenošenje robe. Roba se u skladištu izlaže na način koji osigurava dovoljno slobodnog prostora za prolaz zaposlenom osoblju i kupcima kao i sredstvima za manipuliranje robom. Roba koja se nalazi u izložbenom prostoru treba da bude istog kvaliteta kao i roba koja se nalazi u skladišnom prostoru. Skladište mora osigurati prostor za pristup teretnih vozila, odgovarajuća transportna sredstva namijenjena za utovar i istovar. Članak 72. Skladište-stovarište u kojem se vrši sortiranje i pakiranje robe mora imati i posebne prostorije i opremu za te namjene: - odvojen prostor za prijem robe koja će se pakirati, - prostor gdje će se vršiti pakiranje, - prostor u kome se odlažu gotovi proizvodi ukoliko se pakiranje vrši kao stalna djelatnost, - opremu za prijem i isporuku robe i ispravnu opremu za mjerenje. Članak 73. Skladište-stovarište u kom se obavlja trgovina na veliko i malo, mora imati fizički odvojene prostorije za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. Izuzetno, trgovina na veliko i malo može se obavljati i kada nisu fizički odvojene prostorije, pod uvjetom da se u tom prodajnom objektu vodi ažurno robno knjigovodstvo koje omogućuje da se svakog trenutka može iskazati stanje zaliha robe po vrstama, količini i vrijednostima te robe. 2. Prostorije u kojima se obavlja trgovina na veliko na osnovu uzoraka i u tranzitu. Članak 74. Prostorije u kojima se obavlja prodaja robe na veliko na osnovu uzoraka ili na drugi sličan način, moraju u svom sastavu imati: - prostoriju za obavljanje administrativnih poslova i primanje poslovnih stranaka, - prostor za izlaganje uzoraka, - pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe zaposlenog osoblja na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 30. i 31. ovog Pravilnika. Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju imati telefon. Članak 75. Za obavljanje trgovine na veliko u tranzitu potrebna je najmanje jedna prostorija za obavljanje administrativnih poslova i telefon, odnosno telefaks, te pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe zaposlenog osoblja. V - POSLOVNE PROSTORIJE U KOJIMA SE OBAVLJAJU TRGOVINSKE USLUGE 1. Usluge posredovanja i prateće usluge Članak 76. Na prostorije u kojima se obavljaju trgovinske usluge iz članka 22. do 29. Zakona o trgovini, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika ovisno o vrsti i načinu obavljanja posredovanja ili pružanja usluga. Dio prostorije u kojoj se obavljaju trgovinske usluge PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 521 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E mora biti namijenjen za primanje stranaka, ako za tu namjenu nije osigurana posebna prostorija. Članak 77. Prostorije u kojima se pružaju usluge uskladištenja robe moraju ispunjavati uvjete koji su ovim pravilnikom propisani za skladišta u kojima se obavlja prodaja robe na veliko. Članak 78. Pravne osobe iz članka 27. Zakona koja pružaju usluge otpreme i dopreme robe moraju raspolagati i odgovarajućim prijevoznim sredstvima i sredstvima za pravilnu manipulaciju robom. 2. Posebni oblici trgovinskih usluga 2.1. Tržnica na veliko Članak 79. Tržnice na veliko su posebno organizirano i uređeno mjesto na kojem se vrše usluge prodaje i kupovine na veliko poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda iz registrirane djelatnosti, radi dalje prodaje i prerade. Tržnica na veliko u svom sastavu mora imati: - ograđen prodajni prostor koji može biti otvoren, natkriven i zatvoren, - uređen ulaz koji omogućava nesmetanu manipulaciju robom i osoblju do mjesta prodaje. Pod zatvorenim prostorijama se podrazumijevaju: - prostorija za izlaganje i prodaju proizvoda, - prostorije za uskladištavanje poljoprivrednih proizvoda sa odgovarajućim sredstvima za utovar, istovar i uskladištenje robe, čija površina ne može biti manja od 50 m2, - osigurana oprema i uređaji ovisno o vrsti robe koja zahtjeva temperaturni režim čuvanja, - pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe, posebno za zaposleno osoblje i stranke, izgrađene i opremljene prema odredbama članka 30. i 31. ovog pravilnika, - poseban prostor namijenjen za odlaganje otpadaka, - parkiralište za teretna vozila, - mjerne uređaje za potrebe tržnice i svako prodajno mjesto, - priključak na javnu, električnu, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, - agregat za proizvodnju električne energije ako skladište drži robu za koju se koriste rashladni uređaji, - istaknut izvod iz tržnog reda. Tržnica na veliko u svom sastavu mora imati i posebne prostorije za obavljanje administrativno-stručnih poslova u vezi sa pružanjem usluga korisnicima. Članak 80. Na tržnici na veliko u pogledu firme, osvjetljenja, izgradnje i izgleda podova, zidova i stropova primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članaka 10., 30. i 31. ovog pravilnika. 2.2. Tržnica na malo (pijaca) Članak 81. Tržnica na malo predstavlja uređen prostor i zgrade, na kojima se obavlja prodaja poljoprivredno prehrambenih proizvoda i druge robe u skladu sa tržnim redom i ovim pravilnikom. Na tržnici se ne može prodavati roba koju je prema posebnim zakonima zabranjeno prodavati na tržnici. Članak 82. Prodajni prostor tržnice na malo (pijace) može biti otvoren i zatvoren. Visina zatvorenog prodajnog prostora mora biti najmanje 6 m, a iznimno može biti manja od 6 m, ali ne manja od 4 m, i to samo ako je osigurano potpuno dovodno i odvodno umjetno provjetravanje (mehanička ventilacija). Prodajni boksovi u tržnici moraju imati površinu od najmanje 4 m2. Prodajna mjesta u otvorenom prodajnom prostoru tržnice moraju biti natkrivena krovištem od odgovarajućeg tvrdog materijala koji osigurava zaštitu od atmosferskih utjecaja. Članak 83. Kiosk lociran u organiziranom tržišnom prostoru je zatvoreni objekt izgrađen od industrijski proizvedenih elemenata montažno-demontažnog tipa. Za tržnice-pijace kao organizirane tržne prostore, pravna osoba koje upravlja tržnim prostorijama mora osigurati minimalno-tehničke uvjete. Kiosk se sastoji od pulta, konstrukcije za nošenje krovišta, zatvorenog prostora prodavača i lakodemontažnih elemenata za otvaranje prostora za prodaju i vrata, s tim da unutarnja visina kioska ne može biti manja od 2,2 m i slobodna površina poda od 2 m2. Krovište može biti od polikarbonata sa zaštitom od lima sa vanjske strane ili rebrastog, trapezastog lima sa termoizolacijskim slojem ispod krovnog prekrivača, ili drugi sličnih industrijskih proizvedenih elemenata. Cjelokupno zatvaranje kioska može se izvesti polikarbonatom ili drugim industrijski proizvedenim elementima. Za manipulativni prostor prodavača postavlja se drveni pod pokriven odgovarajućem podnim prekrivačem (itisonom, gumom i dr.). Kiosk se postavlja na pripremljenu površinu koja može biti asfaltirana, betonirana, popločana ili od druge tvrde podloge pogodne za održavanje. Kiosk mora biti priključen na električnu mrežu. Članak 84. Na tržnici se obavlja prodaja slijedećih poljoprivrednih STRANICA 522 - BROJ 14 NARODNE NOVINE PETAK, 26. RUJNA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E proizvoda: - voće i povrće, - mliječni proizvodi vlastite proizvodnje, - jaja, - cvijeće. Iznimno od stavka 1. ovog članka, na tržnici se može prodavati i druga roba, ako su ispunjeni uvjeti za prodaju određene robe na malo, utvrđeni ovim pravilnikom i drugim propisima. Članak 85. Na prostorije smještene na tržnici, koje prema odredbama ovog pravilnika predstavljaju prodavaonicu, odnosno kiosk u pogledu robe koja se u njima prodaje odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog pravilnika propisane za prodaju u prodavaonici. Članak 86. Na izgradnju i izgled podova, zidova i stropova zatvorenog prodajnog prostora tržnice na malo na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 16. ovog pravilnika. Pod otvorenog prodajnog prostora tržnice na malo mora biti izgrađen od materijala otpornog na habanje. Članak 87. Na tržnice na malo u pogledu firme primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 10. ovog pravilnika. Članak 88. Tržnica na malo-pijaca mora imati: - skladišni prostor za čuvanje proizvoda animalnog porijekla, - rashladne uređaje zavisno od vrste proizvoda, - odgovarajući prostor za spremanje i čuvanje vaga, suncobrana i ostalog pribora kojim se služe prodavači, - prostor za sanitarni i veterinarski pregled namirnica, - poseban prostor namijenjen za odlaganje otpadaka, - pomoćnu prostoriju namijenjenu za higijensko sanitarne potrebe za zaposlene osobe u tržnici, - garderobu za smještaj odjeće i obuće, - odvojene pomoćne prostorije namijenjene za higijensko-sanitarne potrebe prodavača i kupaca robe, - priključak za javnu vodovodnu, odvodnu i električnu mrežu, - istaknut izvod iz tržnog reda, - ispravnu kontrolnu vagu dostupnu svakom potrošaču, postavljenu na vidno mjesto sa određenim oznakama čije se usluge ne smiju naplaćivati, - odgovarajući pristup teretnim vozilima. Na pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe iz stavka 1. alineje 6. i 8. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 30. i 31. ovog pravilnika. Članak 89. Na tržnici na malo, odnosno pijaci moraju biti izražena odvojena prodajna mjesta za trgovinu svježom ribom i svježim mesom ukoliko se predviđa prodaja navedene robe. Za svježu ribu, meso, svježe mlijeko tvornički pakirano, mliječne proizvode, suhomesnate proizvode i slične proizvode moraju biti osigurani odgovarajući zatvoreni prostori (vitrina i sl.) za smještaj tih proizvoda. Članak 90. Na tržnici na malo, odnosno pijaci trgovina na malo se obavlja: na prodajnim stolovima sa nadstrešnicom (tezge), odnosno klupama ili prodajnim boksovima, a može se obavljati i preko kioska, prodavaonica i pokretnih prodavaonica. Ako se trgovina na tržnici na malo obavlja preko kioska, prodavaonica i pokretnih prodavaonica, moraju biti ispunjeni minimalno tehnički uvjeti propisani ovim pravilnikom za sve vrste prodavaonica. Članak 91. Svaki prodajni sto, klupa ili boks mora imati ispravnu vagu ili drugi mjerni uređaj sa adekvatnim oznakama ukoliko to zahtjeva vrsta robe koja se prodaje, postavljenu na vidno mjesto. Članak 92. Veličina prodajnih stolova i klupa mora imati najmanje 1,8 x 0,8 m. Gornja površina prodajnih stolova i klupa mora biti izgrađena od materijala koji se lako čisti. Prodajni boks mora imati površinu najmanje 4 m2. Članak 93. Prodajni stolovi, klupe i boksovi moraju biti postavljeni tako da između njih ostane najmanje 1,5 m slobodnog prostora za nesmetano kretanje prodavača i kupaca. Članak 94. Na prodajnom stolu i klupi se može klasificirat ista roba po kvaliteti, ali se mora formirati posebna cijena za svaku kvalitetu i mora se odvojiti roba različitog kvaliteta. Članak 95. Na svakom prodajnom stolu, klupi i boksu mora biti na uočljiv način istaknuto ime i prezime prodavača, odnosno poduzeća u skladu sa odredbama članka 10. ovog pravilnika. Članak 96. Prodavači koji prodaju mlijeko, mliječne i suhomesnate proizvode, meso i ribu, moraju imati čiste bijele kecelje, rukavice i kape. PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 523 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 97. Pijaca za prodaju rabljenih proizvoda mora imati: - poseban prostor za prodaju rabljenih proizvoda odvojen od prostora za prodaju poljoprivrednoprehrambenih proizvoda, ukoliko se prodaja obavlja u okviru jednog objekta, - poseban prostor za odlaganje otpadaka, - osiguran dovod higijenski-ispravne vode i higijenski urađen WC, - istaknut izvod iz tržnog reda. 1.3. Trgovački centar Članak 98. Trgovački centar mora imati: - najmanje pet maloprodajnih mjesta, - pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe, posebno za zaposlene osobe i prodavače, a posebno za kupce, - poseban prostor za odlaganje otpadaka, - priključak na vodovodnu, odnosno električnu mrežu, - istaknut izvod iz kućnog reda, - odgovarajući pristup teretnim vozilima, - istaknutu firmu na način utvrđen u članku 10. ovog pravilnika, - osvjetljenje i provjetravanje u skladu sa člankom 14. i 19. stavak 1. ovog pravilnika, - izgled podova, zidova i stropova u skladu sa člankom 16. ovog pravilnika. Trgovinski centar u svom sastavu mora imati i posebnu prostoriju za obavljanje administrativno-stručnih poslova u vezi sa obavljanjem trgovine i pružanje usluga. 2.4. Stočna pijaca Članak 99. Stočna pijaca u smislu ovog pravilnika je organizirano, uređeno i tehnički opremljeno mjesto na kojem se vrši trgovina stokom. Na stočnoj pijaci se može vršiti trgovina stokom za koju vlasnik ima uvjerenje o zdravstvenom stanju stoke. Članak 100. Stočna pijaca mora ispunjavati slijedeće uvjete: - da je izgrađena na suhom prostoru koji može biti tvrdo uvaljan i nasut šljunkom ili šljakom te izveden od drugog čvrstog materijala koji se može lako čistiti i održavati, najmanje površine 300 m2, - da je ograđen žičanom ili čvrstom ogradom, po potrebi natkriven i otkriven prostor sa vidno označenim ulazom, - osigurana ulazna vrata za nesmetan ulaz i izlaz stoke i ulazno-izlazna vrata za kupce, - da je osigurana rampa za utovar i istovar stoke, sa vezovima za krupnu i boksovima za sitnu stoku, - da su osigurana ulazna vrata koja osiguravaju nesmetan ulaz i izlaz stoke, - da je osigurana ispravna vaga za vaganje stoke, - da je osigurana posebna zatvorena prostorija (kiosk ili sl.) za administrativne poslove, - da je osigurana posebna prostorija za rad nadležne inspekcije, - da je osiguran dovod sigurno ispravne vode i higijenski uređen sanitarni prostor (WC), - da je osigurano mjesto za smještaj-odmor i ishranu stoke ako prodaja traje više od jednog dana u tjednu, - da je istaknuta firma na način iz članka 10. ovog pravilnika, - da je vidno istaknut izvod iz reda tržnice, - da se fekalne i čvrste otpadne materije odvode, odnosno skupljaju na određenom i za to utvrđenom mjestu (zatvorene jame i sl.) u skladu sa propisima o higijensko-sanitarnim uvjetima i tehničkim propisima o zaštiti čovjekove okoline. 2.5. Sajmovi-vašari Članak 101. Priređivači sajmova, odnosno vašara uzoraka, odnosno organizatori privrednih izložbi moraju osigurati odgovarajuće zatvorene i otvorene prostore (sajamske, odnosno izložbene i vašarske prostore). Otvoreni sajamski odnosno vašarski prostori moraju biti ograđeni ogradom koja može biti privremenog karaktera ili čvrsta ograda, sa osiguranim ulazom i izlazom za robu. Izlagačima robe mora se osigurati upotreba telefona i telefaksa, a za njihov boravak moraju se u sastavu sajamskog, odnosno izložbenog prostora osigurati posebne poslovne prostorije ili odgovarajući prostori, kao i pomoćne prostorije za njihove higijensko-sanitarne potrebe. U sastavu sajamskog odnosno izložbenog prostora moraju se osigurati posebne pomoćne prostorije za higijensko sanitarne potrebe posjetilaca sajma, vašara, odnosno privredne izložbe. Pomoćne prostorije iz stavka 3. i 4. ovog članka moraju biti izgrađene i opremljene u skladu sa odredbama članka 30. i 31. ovog pravilnika. 2.6. Stočni sajmovi Članak 102. Na stočne sajmove na odgovarajući se način primjenjuju minimalno-tehnički uvjeti, što su ovim pravilnikom propisani za otkupne stanice, ako posebnim propisima nije drugačije određeno. 2.7. Prostorije u kojima se obavlja otkup poljoprivrednih proizvoda i stoke (otkupne stanice). Članak 103. Otkupna stanica je prostor u kojem se obavlja otkup STRANICA 524 - BROJ 14 NARODNE NOVINE PETAK, 26. RUJNA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E poljoprivrednih proizvoda i stoke radi dalje prodaje ili prerade. Prostor otkupne stanice iz stavka 1. ovog članka čini otvoreni prostor za otkup proizvoda te zatvorene prostorije za preradu i uskladištenje proizvoda koji zahtijevaju posebne uvjete skladištenja i za potrebe obavljanja administrativnih poslova. Podne površine otkupne stanice mora biti izvedena prema tehničkim propisima i tehničkim normama za tu vrstu građevine, tako da se s podne površine osigura odvodnja površinskih voda. Otvoreni prostor otkupne stanice mora biti uređen na način koji omogućava njegovo lako čišćenje i održavanje. Ukupna površina otkupne stanice ne može biti manja od 200 m2, a skladišnog prostora od 50 m2. Članak 104. Prostorije otkupne stanice moraju biti izgrađene, uređene, opremljene i priključene na objekte i uređaje komunalne infrastrukture i to: vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i elektroopskrbu, u skladu s tehničkim normama i tehničkim propisima. Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, ukoliko se prostorije nalaze na području uz koje nisu izgrađeni objekti i uređaji komunalne infrastrukture, moraju biti izvedene, uređene i opremljene u skladu sa odgovarajućim tehničkim normama i tehničkim propisima. Čvrste otpadne stvari moraju se sakupljati na određenim i za to utvrđenim mjestima uz osiguranje potrebnih higijensko-sanitarnih i tehničkih uvjeta i redovno odstranjivati na način koji odredi nadležni organ općine. Članak 105. Otkupna stanica mora s obzirom na vrstu robe koja se otkupljuje biti opskrbljena i odgovarajućim uređajima, opremom i priborom za: - manipulaciju robom pri utovaru i istovaru, - za održavanje temperaturnog režima u prostorijama za skladištenje i preradu proizvoda koji zahtijevaju taj režim, - dovoljan broj vaga za mjerenje ovisno o vrstama robe. Članak 106. Otkupna stanica mora imati WC s pred prostorom u kojem se nalazi umivaonik s tekućom vodom i priborom, potrebnim za održavanje higijene (sapun, papir za ruke, posuda za otpatke i sl.). Prodavačima robe u otkupnoj stanici mora se osigurati upotreba WC. Članak 107. Otkupna stanica u kojoj se obavlja otkup stoke mora imati ograđen otvoreni prostor izgrađen od odgovarajućeg materijala sa osiguranim ulazom i izlazom za stoku, kao i poseban ulaz i izlaz za osobe, vezove za stoku, te utovarno-istovarne rampe i odgovarajuće vage, uređaje za dovod zdravstveno ispravne vode za napajanje stoke. Članak 108. Poslovne prostorije, otkupne stanice i otkupnih mjesta na kojima se vrši otkup proizvoda i stoke moraju ispunjavati i slijedeće uvjete: - da je na ulaznoj strani istaknuta firma, a obavještenje o razdoblju i vremenu kupovine proizvoda, otkupnoj cijeni i roku plaćanja istaknuto na uočljivim i vidljivim mjestima, - da kupljene proizvode isplaćuje preko blagajne, banke ili pošte, - da nadležnom općinskom organu, najkasnije sedam dana prije početka kupovine, podnese prijavu sa podacima o adresi poslovne prostorije, otkupne stanice, odnosno otkupnog mjesta, vrsti proizvoda, otkupnoj cijeni, roku plaćanja i razdoblju i vremenu u kojem se vrši kupovina. Otkup proizvoda iz članka 105. ovog pravilnika ne može se vršiti ako nadležni organ nije donio rješenje da su ispunjeni uvjeti propisani ovim pravilnikom. VI - POSTUPAK KOJIM SE UTVRĐUJE ISPUNJAVANJE UVJETA Članak 109. Postupak kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim pravilnikom provodi stručna komisija (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu podnesenog zahtjeva. Komisiju rješenjem imenuje nadležna služba općine odnosno gradonačelnik grada, odnosno nadležni organ županije sukladno sa Odlukom o formiranju Komisije. Odlukom se reguliraju uvjeti i način rada Komisije, nadležnost pojedine komisije za određene vrste, odnosno skupine objekata, sastav pojedine komisije u pogledu stručnosti za određenu oblast, visinu naknade članovima komisije i dr. Komisija za određenu vrstu objekata se sastoji od tri do pet članova, a sačinjavaju je stručne osobe iz područja trgovine, građevinarstva i prostornog uređenja, zdravstveno-sanitarne zaštite, rada i zaštite na radu, te drugih područja, ovisno o obliku i načinu trgovine koja će se obavljati u prostoru za koji je podnesen zahtjev. Troškove postupka za utvrđivanje i ispunjavanje uvjeta snosi podnositelj zahtjeva. VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 110. Trgovci koji na dan stupanja na snagu ovog pravilnika obavljaju trgovačku djelatnost, kao i pravne osobe koja upravljaju tržnim prostorima, dužni su uvjete za obavljanje trgovine prema odredbama ovog pravilnika uskladiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu istog. PETAK, 26. RUJNA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 525 - BROJ 14 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Članak 111. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke “. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Broj: 05-01-20-2193-2/07 Posušje, 14. prosinca 2007. godine MINISTAR Žarko Karačić 527 Temeljem članka 65. stavak 4. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke br. 6/04, 8/04 i 8/08) ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa donosi PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu Članak 1. U članku 2. točka 21. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj:1/00) iza alineje 4. dodaju se alineja 5. i 6. koje glase: - profesor povijesti umjetnosti - diplomirani povjesničar umjetnosti. Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Županija Zapadnohercegovačka MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA Broj:07-01-1231-01/08 Široki Brijeg, 18. rujna 2008. MINISTAR Vjekoslav Čamber 528 KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE Članak 1. Članak 43. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj:3/07) mijenja se i glasi: «Koeficijenti za plaće u osnovnim školama utvrđuju se u sljedećim vrijednostima: 1. Ravnatelj škole –VII/1.stupanj ..................... 3,65 Ravnatelj škole – VI/1. stupanj .................. 3,50 2. Voditelj smjene –VII/1. stupanj .................. 2,97 Voditelj smjene – VI/1. stupanj ................... 2,75 3. Pedagog, psiholog VII/1.stupanj ................. 2,97 4. Učitelj –VII/1 .............................................. 2,86 Učitelj –VI/1 ................................................. 2,59 5. Defektolog, logoped, VII/1. stupanj ............ 2,86 knjižničar -VII/1 .......................................... 2,86 knjižničar -VI/1 ............................................ 2,59 6. Tajnik, knjigovođa – VII/1.stupanj: .............. 2,86 tajnik, knjigovođa– VI/1. stupanj: .............. 2,59 Knjigovođa, tajnik, rizničar –IV/1. stupanj: . 2,20 7. Kućni majstor, domar, ložač, kuhar, portir, noćni čuvar - SSS/KV: .................... 1,76 Domar, ložač, kuhar – VKV: ....................... 1,93 kućni majstor VKV - (V/1) stupanj ............. 2,10 8. Portir, noćni čuvar, pomoćna kuhinjska radnica – PK/NSS:........ 1,65 9. Jednostavni poslovi čišćenja i posluživanja - NK/NSS: ............................ 1,50 Članak 2. Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuje se od 01.08.2008. godine, a objavit će se u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA Broj:07-03-413/08 Široki Brijeg, 16.09.2008. godine Za Vladu Županije Zapadnohercegovačke Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Vjekoslav Čamber, v.r. Broj:20/08 Široki Brijeg, 16.09.2008. godine. Za Nezavisni sindikat uposlenika u osnovnim školama Županije Zapadnohercegovačke Predsjednik Sindikata Ivan Slišković, v.r.
Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 01/08 25.01.2008 SN ZHK 04/09 marža,cijene STRANICA 2 - BROJ 1 NARODNE NOVINE PETAK, 25. SIJEČNJA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E 1 Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o Vladi Županije Zapadnhercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj:10/04), a u vezi sa člankom 4. i 9. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine Federacije BiH, broj 2/95”) Vlada Županije Zapadnohercegovačke na sjednici održanoj 18. siječnja 2008. godine, donosi ODLUKU O MJERAMA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA I MARŽI ODREĐENIH PROIZVODA I CIJENA USLUGA OD INTERESA ZA ŽUPANIJU ZAPADNOHERCEGOVAČKU Članak 1. Ovom Odlukom propisuju se mjere neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku (u daljem tekstu: Odluka). Članak 2. Proizvodi i usluge od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku su: 1. sve vrste brašna od merkantilne pšenice namijenjene za ljudsku ishranu bez obzira na pakiranje, tarifna oznaka 1101; 2. sve vrste kruha od brašna žitarica od 250 grama pa naviše (osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda), tarifna oznaka 1905; 3. sve vrste tjestenine; 4. sve vrste mlijeka (pasterizirano, homogenizirano i sterilizirano mliječne masti 1,5%, 2,5%, 2,8%, i 3,2%), tarifna oznaka 1401; 5. sve vrste šećera; 6. sve vrste svježeg mesa i ribe; 7. prijevoz putnika između dvije ili više općina Županije Zapadnohercegovačke; 8. usluge u oblasti obrazovanja i zdravstva. Članak 3. U cilju sprječavanja većih poremećaja na tržištu i u kretanju cijena proizvoda i usluga od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku, pravne i fizičke osobe sudionici u proizvodnji i trgovini proizvoda iz članka 2. ove Odluke, dužni su od dana stupanja na snagu ove Odluke, cijene istih formirati tako da se na nabavnu cijenu zaračunava marža na slijedeći način: Vrsta proizvoda Max. marža Veleprodajna Maloprodajna - sve vrste brašna 5% 10% - sve vrste kruha 17% 12% - sve vrste mlijeka 6% 10% - sve vrste šećera 6% 15% Članak 4. Pod nabavnom cijenom proizvoda u prometu na veliko, odnosno malo podrazumijeva se neto fakturna cijena proizvođača, odnosno dobavljača uvećana za zavisne troškove. Pod zavisnim troškovima podrazumijevaju se troškovi utovara i istovara proizvoda, troškovi transporta od stovarišta dobavljača do stovarišta kupca, troškovi osiguranja proizvoda u transportu, transportni kalo, lom i kvar proizvoda, posebni troškovi poslovanja proizvoda u transportu, troškovi transporta od stovarišta kupca do njegovih prodavaonica, odnosno prodajnih mjesta i troškovi povrata ambalaže na osnovi zaključenih ugovora. Kao zavisni troškovi iz stavka 2. ovog članka, mogu se zaračunati troškovi koje je imalo ili kupcu fakturiralo drugo gospodarsko društvo, pravna ili fizička osoba, odnosno troškovi planirali internim aktom društva (ako te usluge vrši sam kupac) do visine koju bi kupcu fakturiralo drugo gospodarsko društvo, pravna ili fizička osoba. Članak 5. Dostavljanje obavijesti o promjeni cijena (evidencija cijena) propisuje se za slijedeće proizvode i usluge: - sve vrste tjestenine, - sve vrste svježeg mesa i ribe, - usluge prijevoz putnika između dvije ili više općina Županije Zapadnohercegovačke - usluge u oblasti obrazovanja i zdravstva Članak 6. Obvezuju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Županije Zapadnohercegovačke da najkasnije u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke dostave Ministarstvu gospodarstva obavijest o sadašnjoj razini cijena i marži proizvoda i cijena usluga iz članka 3. i članka 5. odluke. Sve pravne i fizičke osobe na području Županije Zapadnohercegovačke dužna su u roku od 24 sata po promjeni cijena i marži proizvoda i cijena usluga iz članka 3. i članka 5. ove Odluke, da dostave obavijest Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke o promjeni cijena i marži. Članak 7. Ovlašćuje se ministar Ministarstva za gospodarstvo da donese Naputak o načinu i sadržaju dostave obavijesti o promjeni i evidenciji cijena i marži. Članak 8. Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši nadležna inspekcije Uprave za inspekcijske poslove. Članak 9. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se ne pridržava visine propisanih marži iz članka 3. ove Odluke. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 300,00 KM. PETAK, 25. SIJEČNJA 2008. NARODNE NOVINE STRANICA 3 - BROJ 1 Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako se ne pridržava visine propisanih marži iz članka 3. ove Odluke. Članak 10. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se ne pridržava odredbi iz članka 5. i članka 6. ove Odluke. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 150,00 KM. Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako se ne pridržava odredbi iz članka 5. i članka 6. ove Odluke. Članak 11. O mjerama neposredne kontrole cijena, propisanih ovom Odlukom, Vlada Županije Zapadnohercegovačke će obavijestiti Skupštinu Županije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Članak 12. Danom stupanja na snagu ove Odluke na području Županije Zapadnohercegovačke prestaje primjena Odluke o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih tijela Županije, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, kruha od brašna, žitarica, mlijeka i jestivog ulja (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj:15/05). Članak 13. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - VLADA – Broj: 01-55/08-34 Široki Brijeg, 18. siječnja 2008. Predsjednik Zvonko Jurišić 2 Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 10/04), Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na 34. sjednici održanoj 18. siječnja 2008. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA NAPUTAK O NAČINU I SADRŽAJU OBAVIJESTI O PROMJENI I EVIDENCIJI CIJENA MARŽI I. Daje se suglasnost na Naputak o načinu i sadržaju 3 Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj. 10/04) i članka 40. stavka 3. Zakona o trgovini (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 13/07), Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 34. sjednici održanoj ¬18. siječnja 2008. godine, donosi ODLUKU O RADNOM VREMENU TRGOVAČKIH RADNJI TE PODUZEĆA TRGOVAČKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme trgovačkih radnji, te poduzeća na području Županije Zapadnohercegovačke, nadzor i način sprovođenja ove Odluke. Članak 2. Radno vrijeme mora biti vidno istaknuto na ulaznoj strani poslovne prostorije. Članak 3. Ukoliko vlasnik navedenih radnji mora privremeno prekinuti rad u svojoj radnji iz opravdanih razloga, dužan je o tome na vrijeme izvijestiti nadležna tijela Županije i općine. II. TRGOVINSKI OBJEKTI Članak 4. Trg o v a č k e r a d n j e n a p o d r u č j u Ž u p a n i j e Zapadnohercegovačke mogu biti otvorene radnim danom: - od 7,00 do 22,00 sata. obavijesti o promjeni i evidenciji cijena marži, kojeg je donio ministar gospodarstva pod brojem: 05-01-20-59/08 od 18. siječnja 2008. godine. II. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA -VLADABroj: 01-55/08-34 Široki Brijeg, 18. siječnja 2008. Predsjednik dr. Zvonko Jurišić
Odluka o radnom vremenu trgovačkih radnji te poduzeća na području ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 03/08 25.01.2008 radno vrijeme,trgovine,radnje ODLUKU O RADNOM VREMENU TRGOVAČKIH RADNJI TE PODUZEĆA TRGOVAČKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme trgovačkih radnji, te poduzeća na području Županije Zapadnohercegovačke, nadzor i način sprovođenja ove Odluke. Članak 2. Radno vrijeme mora biti vidno istaknuto na ulaznoj strani poslovne prostorije. Članak 3. Ukoliko vlasnik navedenih radnji mora privremeno prekinuti rad u svojoj radnji iz opravdanih razloga, dužan je o tome na vrijeme izvijestiti nadležna tijela Županije i općine. II. TRGOVINSKI OBJEKTI Članak 4. Trg o v a č k e r a d n j e n a p o d r u č j u Ž u p a n i j e Zapadnohercegovačke mogu biti otvorene radnim danom: - od 7,00 do 22,00 sata. obavijesti o promjeni i evidenciji cijena marži, kojeg je donio ministar gospodarstva pod brojem: 05-01-20-59/08 od 18. siječnja 2008. godine. II. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA -VLADABroj: 01-55/08-34 Široki Brijeg, 18. siječnja 2008. Predsjednik dr. Zvonko Jurišić STRANICA 4 - BROJ 1 NARODNE NOVINE PETAK, 25. SIJEČNJA 2008. Ž U P A N I J E Z A P A D N O H E R C E G O V A Č K E Rad trgovačkih radnji nedjeljom i blagdanima je zabranjen, osim u vremenu definiranom ovom Odlukom. Članak 5. Radi opskrbe pučanstva prehrambenim potrepštinama trgovačke radnje mogu raditi u vrijeme neradnih dana, nedjeljom i blagdanima u vremenu od 7,00 do 10,00 sati, a pravne osobe koje se bave prometom nafte i naftnih derivata mogu raditi u vremenu od 00-24 sata. III. NADZOR Članak 6. Za sprovođenje ove Odluke odgovorni su nadležni županijska i općinske inspekcije i policija. Članak 7. Protiv prekršitelja odredaba ove Odluke nadležni županijski i općinski inspektori pokreću prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o prekršajima. Članak 8. Ukoliko vlasnik trgovačke radnje ili pravna osoba, u dva i više navrata prekrši odredbe ove Odluke o radnom vremenu, nadležno županijsko i općinska tijela će rješenjem zabraniti rad radnji, na mjesec dana. IV. KAZNENE ODREDBE Članak 9. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj trgovac pravna osoba: - ako ne istakne radno vrijeme na vidnom mjestu, - ako se ne pridržava propisanog radnog vremena. Za prekršaj iz stavka 1. kaznit će se odgovorna i osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 600,00 KM. Članak 10. Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj trgovac fizička osoba: - ako ne istakne radno vrijeme na vidnom mjestu, se ne pridržava propisanog radnog vremena. V. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 11. Općinska vijeća su dužna uskladiti svoje Odluke o radnom vremenu trgovačkih radnji, te poduzeća trgovačke djelatnosti sa ovom Odlukom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Članak 12. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“.
Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 10/07 30.06.2007 sirovine,otpad
Uputstvo o načinu obavljanja sanitarnih pregleda u ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 11/00 21.08.2000 uputstvo,sanitarni pregled STRANICA 258 – BROJ 11 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 21. KOLOVOZA 2000 Ž U P A N I J E ZAPAD NOHERCECOVAČKE ZADNJA STRANA ISKAZNICE Ova službena iskaznica je javna isprava kojom njezin imatelj dokazuje pravo i dužnost nadzora nad primjenom propisa iz područja rada i zaštite na radu. U tom smislu, sukladno zakonu, ima pravo: pregledati poslovne i druge prostorije vezane za poslovanje, pregledati opremu i uređaje, poslovne knjige, evidencije, ugovore i isprave i drugu poslovnu dokumentaciju, te ima pravo oduzeti predmete i spise, te utvrđivati identitet. M.P. Mjesto i nadnevak izdavanja Potpis ovlaštene osobe 79 Na temelju članka 145., a sukladno Članku 15. stavku 2. i članku 17. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 7/99) Ministar zdravstva rada i socijalne skrbi; donosi NAPUTAK O NAČINU OBAVLJANJA SANITARNIH PREGLEDA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ obvezne su podatke o pojedinačnim obavljenim pregledima redovno dostavljati Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi i Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. IV. Provođenje odredbi ovog Naputka nadziru sanitarni i zdravstveni mpektori. V. Ovaj Naputak stupa na snagu objavom u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke". I. Uposlenici, koji sukladno svom radnom mjestu, obavijaju redovite sanitarne preglede, obvezni su iste obavljati u zdravstvenoj ustanovi općine u kojoj su uposleni. II. Cijena obveznog sanitarnog pregleda kojeg treba uplatiti obveznik nadležnoj zdravstvenoj ustanovi iznosi šezdeset konvertibilnih maraka (60 KM). III. Zdravstvene ustanove koje obavljaju navedene usluge Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI Broj: 08-474/00 Grude, 9. kolovoza 2000. Ministar Darko Kondza, v.r.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana