SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Hercegovačko-neretvanski kanton

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 08/21 23.11.2021 SN HNK 02/20 nadzor,kontrola
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 08/21 23.11.2021
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 08/21 23.11.2021 registar poslodavaca,praktičan rad,rad
Pravilnik o sadržaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 08/21 23.11.2021 obrazovanje,obrazovanje odraslih,javne isprave
Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede HNK 2021-2024. godine Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 07/21 28.09.2021 razvoj male privrede,privreda
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 02/21 22.03.2021 SN HNK 05/20, SN HNK 02/17 pravilnik,zzo,reundacija
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 05/20 14.09.2020 SN HNK 04/19 javni sektor,radni odnos
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o refundaciji naknade plaće za vrijeme privremene sprijecenosti za rad na teret ZZO HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 05/20 14.09.2020 SN HNK 02/17 plata,zzo,refundacija
Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 02/20 15.04.2020 SN HNK 08/21 nadzor,kontrola
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 04/19 05.07.2019 SN HNK 05/20 uredba,javni sektor hnk
Pravilnik o refundaciji naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 02/17 14.02.2017 SN HNK 05/20 refundacija ,spriječenost za rad,rad
Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 12/16 23.12.2016 SN HNK 11/16, SN HNK 07/12, SN HNK 06/11, SN HNK 04/10 zdravstveno osiguranje,hnk,doprinosi O D L U K U O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICA, STOPA I NAČINU OBRAČUNA I UPLATDOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKONERETVANSKOG KANTONA Član 1. U Odluci o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 4/10, 6/11 i 7/12), te u Odluci Skupštine HNK broj: 02-01-XXI- 321/16 od 08.11.2016. godine, u članu 12. stav (1) tačka 2. alineja 1. riječi „nezaposlene osobe 2,5 %“, zamjenjuju se riječima: „nezaposlene osobe 2%“. Član 2. U članu 12. stav (1) tačke 2., alineja 2. se briše. Član 3. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Hercegovačkoneretvanskog kantona“.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 11/16 21.12.2016 SN HNK 12/16, SN HNK 07/12, SN HNK 06/11, SN HNK 04/10 zdravstveno osiguranje,doprinosi O D L U K U O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICA, STOPA I NAČINU OBRAČUNA I UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Član 1. U članu 12. stav (1) tačka 2. alineja 1. riječi: „nezaposlene osobe 2%“ zamjenjuju se riječima: „nezaposlene osobe 2,5%“. Član 2. U članu 12. stav (1) tačka 2. iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi: „za svakog člana porodice nezaposlene osobe, koja nije osigurana po drugom osnovu, a starija je od 18 godina, mjesečno u paušalnom iznosu od 3,00 KM“. Član 3. U članu 12. stav (1) iza tačke 10. dodaje se nova tačka 11. koja glasi: „Redovni studenti preko 26 godina, koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršene 30-te godine života“. Član 4. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će posebnim propisom utvrditi uslove i način uvođenja u sistem zdravstvenog osiguranja zdravstveno neosiguranih vjerskih službenika. Član 5.
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu rapolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 06/16 18.07.2016 SN HNK 01/13 mineralna sirovina,građevinski radovi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU RASPOLAGANJA MINERALNOM SIROVINOM I JALOVINOM ISKOPANOM PRILIKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH I DRUGIH RADOVA Član 1. U Pravilniku o načinu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova („Službene novine HNK“, broj 1/13), član 5. stav (1) mijenja se i glasi: „ (1) Ministarstvo će, nakon obavijesti iz člana 3. ovog Pravilnika, od jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji izvode građevinski i drugi radovi, zatražiti da, u što kraćem roku, odredi lokalitet koji se nalazi na najmanjoj udaljenosti od lokaliteta izvođenja građevinskih i drugih radova, a na kojem će se mineralna sirovina i jalovina deponirati sve do okončanja postupka kojim će Ministarstvo odrediti način raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova.“ Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: „ (2) Pravna ili fizička osoba sa kojom Ministarstvo zaključi ugovor o pravu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova, je dužna da, u što kraćem roku, predmetnu mineralnu sirovinu i jalovinu odveze sa lokaliteta iz stava (1) ovog člana i isti dovede u prvobitno stanje.“
Pravilnik o stručnoj komisiji za vršenje tehničkog pregleda poslovnih prostorija pravnih lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama, te visinu i način plaćanja novčane naknade za rad komisije HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 05/15 16.06.2015 drvo,prostorije,naknada,komisije
Uredba o postupku dodjele koncesija HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 02/14 17.03.2014 koncesije
Pravilnik o načinu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 01/13 22.03.2013 mineralna sirovina,sirovina Broj 1 - Strana 78 SLUŽBENE NOVINE 22. februar, 2013. Hercegovačko-neretvanskog kantona MINISTARSTVO PRIVREDE 66 Ministar privrede Hercegovačko – neretvanskog kantona, na osnovu člana 55. stav (2) tačka b) Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko – neretvanskom kantonu („Službene novine HNK”, broj: 9/09) i člana 12. stav (4) Zakona o rudarstvu Hercegovačko – neretvanskog kantona („Službene novine HNK”, broj: 07/11), donosi PRAVILNIK O NAČINU RASPOLAGANJA MINERALNOM SIROVINOM I JALOVINOM ISKOPANOM PRILIKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH I DRUGIH RADOVA DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim Pravilnikom uređuje se način raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom na području Hercegovačko-neretvanskog kantona prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast prostornog uređenja i građenja, obaveze investitora, izvođača radova, ministarstva i jedinica lokalne samouprave, postupanje s mineralnom sirovinom i jalovinom kod izvođenja građevinskih radova, ugovor o prodaji, postupak određivanja cijene, raspodjela prihoda i druga pitanja od važnosti za način raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova. Član 2. (1) Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju slijedeća značenja: a) „mineralnom sirovinom” u smislu ovog Pravilnika smatraju se mineralne sirovine navedene u članu 7. Zakona o rudarstvu Hercegovačko - neretvanskog kantona (“Službene novine HNK”, broj: 07/11); b) „jalovina” je materijal koji se dobije prilikom istražnih, eksploatacionih ili građevinskih i drugih radova, a nema karakter, niti vrijednost mineralne sirovine; c) „eksploatacija” je vađenje mineralnih sirovina iz ležišta, njena prerada, oplemenjivanje i stavljanje u promet po osnovu odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine i ugovora o koncesiji. (2) Izrazi „građenje”, „građevina”, „investitor” i „izvedbeni projekat” uređeni su posebnim zakonom kojim se uređuje oblast prostornog uređenja i građenja. DIO DRUGI - OBAVEZE INVESTITORA, IZVOĐAČA RADOVA, MINISTARSTVA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Član 3. (1) Kada pravna i fizička lica, u svojstvu investitora, na osnovu dokumentacije vezane za geološka istraživanja potrebne za izvođenje građevinskih i drugih radova kojima nije svrha eksploatacija, imaju saznanja o postojanju mineralnih sirovina, dužni su prije početka pripremnih radova, odnosno radova, tu činjenicu prijaviti kantonalnom ministarstvu nadležnom za rudarstvo (u daljem tekstu: Ministarstvu). (2) Pravna i fizička lica, koja prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova kojima nije svrha eksploatacija, otkriju mineralne sirovine, dužni su to odmah, a najkasnije u roku sedam dana, prijaviti Ministarstvu. (3) Pravna i fizička lica koja namjeravaju iskorištavati jalovinu, dužna su to odmah, a najkasnije u roku sedam dana, prijaviti Ministarstvu. Član 4. (1) Pravna i fizička lica iz člana 3. ovog Pravilnika su dužna mineralnu sirovinu staviti na raspolaganje Ministarstvu kao vlasniku i o tome obavijestiti nadležnu inspekciju i jedinicu lokalne samouprave. (2) Obavezu iz stava (1) ovoga člana nema pravno i fizičko lice iz člana 3. ovog Pravilnika ako gradi: a) jednostavnu građevinu, odnosno ako izvodi jednostavne radove čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu, b) novu zgradu, odnosno rekonstruiše postojeću, a za što nije odobreno građenje podzemne etaže, c) u slučaju neposredne opasnosti, prirodne ili druge nesreće, odnosno spašavanja ljudi i imovine. (3) Pravna i fizička lica iz člana 3. ovog Pravilnika dužna su uz obavještenje iz stava (1) ovog člana, dostaviti Ministarstvu i nadležnom inspektoratu: a) kopiju akta na osnovu kojeg se gradi građevina, b) izvedbeni projekat prema kojem se obavlja iskop, c) dokaze o količini i kvaliteti mineralne sirovine, 22. februar, 2013. SLUŽBENE NOVINE Broj 1 - Strana 79 Hercegovačko-neretvanskog kantona d) ponudu za otkup i cijenu ukoliko je zainteresovan za mineralnu sirovinu. Član 5. Ministarstvo je dužno uz saglasnost jedinica lokalne samouprave u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika odrediti lokacije za odlaganje mineralne sirovine iz člana 3. ovog Pravilnika. DIO TREĆI - POSTUPANJE S MINERALNOM SIROVINOM I JALOVINOM KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA POGLAVLJE I. POSTUPANJE S MINERALNOM SIROVINOM I JALOVINOM KADA MINISTARSTVO ISKAŽE NAMJERU DA RASPOLAŽE ISTOM Odjeljak A. Postupak Član 6. (1) Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja iz člana 3. ovog Pravilnika, iskazati namjeru vezanu za raspolaganje nastalom mineralnom sirovinom. (2) Mineralnu sirovinu iz člana 3. ovog Pravilnika, Ministarstvu stavljaju na raspolaganje investitor, odnosno izvođač ili podizvođač, koji je moraju ukloniti s gradilišta u skladu s planiranom dinamikom građenja na mjesto odlaganja iz člana 5. ovog Pravilnika. (3) Ukoliko se pravo raspolaganja mineralnom sirovinom iz člana 3. ovog Pravilnika, riješi prije završetka predmetnih radova u skladu sa ovim Pravilnikom i kada to praktičnost i ekonomičnost nalažu, Ministarstvo može odrediti i drugo mjesto za odlaganje mineralne sirovine. Član 7. (1) Ministarstvo može mineralnu sirovinu iz člana 3. ovog Pravilnika prodati neposrednom pogodbom. (2) Kod prodaje neposrednom pogodbom Ministarstvo će prvo odgovoriti na pismenu ponudu investitora, odnosno izvođača ili podizvođača građevinskih i drugih radova dostavljenu uz obavještenje iz člana 3. ovog Pravilnika. (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana Ministarstvo će o tome obavijestiti i ostale strane koje u svojstvu investitora, izvođača i/ili podizvođača učestvuju u izvođenju tih radova. (4) U slučaju da uz obavještenje iz člana 3. ovog Pravilnika nije dostavljena ponuda za otkup i cijena mineralne sirovine, Ministarstvo će prvo pismeno ponuditi prodaju mineralne sirovine investitoru. (5) U slučaju da investitor nije zainteresovan za kupovinu mineralne sirovine, Ministarstvo će istu ponuditi izvođaču radova. (6) U slučaju da izvođač radova nije zainteresovan za kupovinu mineralne sirovine, Ministarstvo će istu ponuditi podizvođaču radova ukoliko je angažovan na predmetnom projektu. Član 8. U slučaju da Ministarstvo ne odredi svojom odlukom prodaju mineralne sirovine iz člana 3. ovog Pravilnika neposrednom pogodbom, ili postupak iz člana 7. ovog Pravilnika ne završi pozitivnim ishodom, Ministarstvo će provesti postupak javnog nadmetanja za prodaju te mineralne sirovine. Član 9. Javno nadmetanje za prodaju mineralne sirovine iz člana 3. ovog Pravilnika Ministarstvo će oglasiti u sredstvima javnog informisanja. Član 10. Postupak provođenja javnog nadmetanja iz člana 8. ovog Pravilnika, način određivanja najpovoljnije ponude, iznos kaucije za učešće na javnom nadmetanju kao i ostale elemente bitne za provođenje postupka javnog nadmetanja određuje Komisija za provođenje postupka koju imenuje kantonalni ministar nadležan za rudasrtvo (u daljem tekstu: Ministar). Član 11. (1) Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača u slučaju prodaje javnim nadmetanjem je jedinična cijena / m3 ili ukupno ponuđeni iznos za predmetnu mineralnu sirovinu. (2) Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena. (3) U slučaju da prvi sa liste uspješnih ponuđača odbije zaključiti ugovor, gubi pravo na povrat kaucije, a mineralna sirovina se ustupa drugom ponuđaču sa liste. (4) U slučaju da drugi sa liste uspješnih ponuđača odbije zaključiti ugovor, gubi pravo na povrat kaucije, a mineralna sirovina se ustupa trećem ponuđaču sa liste. (5) U slučaju da treći sa liste uspješnih ponuđača odbije zaključiti ugovor, gubi pravo na povrat kaucije, a javno nadmetanje se poništava. Broj 1 - Strana 80 SLUŽBENE NOVINE 22. februar, 2013. Hercegovačko-neretvanskog kantona Član 12. (1) Ministarstvo može odrediti svojim aktom da se mineralna sirovina iz člana 3. ovog Pravilnika ugradi u objekte od javnog interesa, bez provođenja javnog nadmetanja. (2) U aktu iz stava (1) ovog člana moraju se navesti količine mineralne sirovine, te obaveze investitora, mjesto i rok preuzimanja, obaveza vođenja tačne evidencije preuzetih i ugrađenih količina mineralne sirovine i datume ovih radnji, te obaveza izvještavanja Ministarstva svakih šest mjeseci, ukoliko radovi traju duže od ovog perioda. (3) Po završetku radova investitor je dužan izraditi konačni izvještaj, te predati ga Ministarstvu. Član 13. Prema odredbama ovog Pravilnika Ministarstvo će postupati i u slučaju kada Komisija iz člana 14. ovog Pravilnika utvrdi da će prilikom izvođenja građevinskih ili drugih radova nastati određena količina jalovine koja je upotrebljiva i ima svoju vrijednost. Odjeljak B. Utvrđivanje cijene mineralne sirovine Član 14. (1) U slučaju javnog nadmetanja vrstu, kvalitet, količinu i prijedlog početne prodajne cijene mineralne sirovine iz člana 3. ovog Pravilnika utvrđuje stručna komisija koju imenuje Ministar, primjenom stručne metodologije, uzimajući kao osnov tržišne cijene predmetne mineralne sirovine, a u skladu sa pravilima kojima se uređuje izračunavanje koncesione naknade za mineralne sirovine, uz obavezno obrazloženje kriterija na kojima je zasnovan prijedlog komisije. (2) U slučaju neposredne pogodbe utvrđivanje vrste, kvalitete, količine i prijedloga iznosa naknade mineralne sirovine utvrdit će stručna komisija koju imenuje Ministar, na način utvrđen u stavu (1) ovog člana. (3) Iznos prijedloga naknade iz stava (2) ovog člana u postupku neposrednog pogađanja može se povećavati ili smanjivati, ali ne može biti manji od iznosa koji bi bio suprotan pravilima kojima se uređuje izračunavanje koncesione naknade za mineralne sirovine. Član 15. Kada u svakom konkretnom slučaju komisija iz člana 14. utvrdi da mineralna sirovina iz člana 3. ovog Pravilnika nema ekonomsku vrijednost ili je njena vrijednost toliko niska da ne bi bilo opravdano ulaziti u dalji postupak, Ministarstvo će obustaviti postupak. Odjeljak C. Ugovor o prodaji mineralne sirovine Član 16. (1) Nakon završetka postupka javnog nadmetanja ili u slučaju prodaje mineralne sirovine neposrednom pogodbom Ministarstvo zaključuje ugovor. (2) Ugovor iz stava (1) ovog člana se zaključuje u pismenoj formi. (3) Prije potpisivanja ugovora iz stava (1) ovog člana Ministarstvo će pribaviti pravno mišljenje Kantonalnog javnog pravobranilaštva. Član 17. Ugovor iz člana 16. ovog Pravilnika posebno sadrži: a) vrstu, kvalitet i količinu mineralne sirovine koja je predmet prodaje, b) jediničnu cijenu i ukupan iznos naknade za prodatu mineralnu sirovinu, c) način plaćanja, d) rokove za preuzimanje mineralne sirovine koja je predmet ugovora, e) bankovna garancija u slučaju neizvršavanja ugovorenih obaveza u ugovorenim rokovima, f) namjena i rok za iskorištenje mineralne sirovine od strane kupca. Odjeljak D. Raspodjela prihoda Član 18. (1) Omjer raspodjele prihoda od prodajne cijene mineralne sirovine iz člana 3. ovog Pravilnika utvrđuje se na način: a) 45% prihod je Budžeta Kantona; b) 55% prihod je jedinica lokalne samouprave. (2) Prihod iz stava (1) ovog člana uplaćuje se prema omjerima u Budžet Kantona i jedinice lokalne samouprave. Član 19. Nadzor nad uplatom prihoda od prodane mineralne sirovine iz člana 3. ovog Pravilnika provodi Ministarstvo i Ministarstvo finansija HNK. POGLAVLJE II. POSTUPANJE S MINERALNOM SIROVINOM I JALOVINOM KADA MINISTARSTVO ODLUČI DA NEĆE RASPOLAGATI ISTOM 22. februar, 2013. SLUŽBENE NOVINE Broj 1 - Strana 81 Hercegovačko-neretvanskog kantona Član 20. (1) U slučaju da Ministarstvo u roku propisanom u članu 6. ovog Pravilnika, odluči da neće raspolagati mineralnom sirovinom stavljenom joj na raspolaganje, o istome će obavijestiti investitora i jedinicu lokalne samouprave. (2) U slučaju iz stava (1) ovoga člana, mineralnom sirovinom iz člana 3. ovog Pravilnika ima pravo raspolagati jedinica lokalne samouprave, pri čemu je u obavezi na odgovarajući način primijeniti odredbe ovog Pravilnika. (3) Jedinica lokalne samouprave dužna je Ministarstvu, Ministarstvu finansija i nadležnoj inspekciji dostaviti izvještaj o postupanju s mineralnom sirovinom iz člana 3. ovog Pravilnika u roku 3 mjeseca od kada je stekla pravo na raspolaganje mineralnom sirovinom. DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 21. Do određivanja lokacija za odlaganje mineralne sirovine iz člana 3. na način propisan članom 5. ovog Pravilnika, Ministarstvo je dužno u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja iz člana 3. ovog Pravilnika odrediti lokaciju za odlaganje mineralne sirovine i o istome obavijestiti investitora i jedinicu lokalne samouprave. Član 22. Po odredbama od člana 8. do člana 21. ovog Pravilnika Ministarstvo će postupati i kada bez prijave pravnog i fizičkog lica iz člana 3. ovog Pravilnika ima saznanja o postojanju određene količine mineralne sirovine i/ili jalovine koja je nastala uslijed drugih radova kojima nije svrha eksploatacija mineralne sirovine. Član 23. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o načinu raspolaganja mineralnom sirovinom i jalovinom iskopanom prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova („Službene novine HNK”, broj: 8/12). Član 24. Postupci koji nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, riješit će se po odredbama ovog Pravilnika.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 07/12 17.07.2012 SN HNK 12/16, SN HNK 11/16, SN HNK 06/11, SN HNK 04/10 zdravstveno osiguranje,doprinosi O D L U K U O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICA, STOPA I NAČINU OBRAČUNA I UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Član 1. U Odluci o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj: 4/10 i 6/11, u članu 12. stav 1. tačka 4. iza riječi: „svojstvo ratnog“ brišu se zarez i riječi: „mirnodopskog i civilnog invalida“, te se zamjenjuju riječima: „vojnog invalida i članova njihovih porodica, mirnodopskih vojnih invalida, članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca, demobilisanih boraca i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja utvrđeni po posebnom federalnom propisu.
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 06/11 14.12.2011 SN HNK 12/16, SN HNK 11/16, SN HNK 07/12, SN HNK 04/10 doprinosi,zdravstveno osiguranje O D L U K U O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICA, STOPA I NAČINU OBRAČUNA I UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKONERETVANSKOG KANTONA Član 1. Tačka 10. člana 12. Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 4/10), mijenja se i glasi: „Lica za koje je rješenjem Centra za socijalni rad utvrđena ometanost u fizičkom ili psihičkom razvoju i preostala sposobnost ukoliko nisu osigurana po drugom osnovu, oslobođena su uplate doprinosa Broj 6 - Strana 2 SLUŽBENE NOVINE 14. decembar, 2011. Hercegovačko-neretvanskog kantona za obavezno zdravstveno osiguranje. Sredstva za provedbu ove odredbe idu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona“.
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području HNK Hercegovačko-neretvanski kanton Službene novine HNK 04/10 21.07.2010 SN HNK 12/16, SN HNK 11/16 doprinosi,zadravstveno osiguranje Na osnovu članka 39.Ustava Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona(„Službene novine KNŽ/K”, broj:2/98.4/00 i7/04), članka 84. i 85. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Službene novine BiH, broj:30/97,7/02 i 70/08), člana22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona („Službene novine HNŽ/K”,broj:2/05), na prijedlog privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona, Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona, na sjednici održanoj dana 21.072010. godine, donosi O D L U K U O UTVRÐIVANJU OSNOVICA, STOPA I NAČINU OBRAČUNA I UPLATE DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGUR NA PODRUČJU HNŽ/ K I OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 29/07, 07/02 i 70/08 ), Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH” br.35/98, 54/00, 16/01, 37/00, 01/02, 17/06 i 14/08), te Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH” broj 64/08,81/08), utvrđuju se: - Vrste doprinosa, - Obveznici obračuna i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, - Osnovice za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, - Stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, - Način obračuna i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. II VRSTE DOPRINOSA Članak 2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje se obračunavaju i plaćaju: 1. iz osobnih primitaka i drugih prihoda osiguranika (doprinosi iz osnovice), 2. na osobne primitke na teret poslodavca, odnosno na teret isplatitelja primitka(doprinosi na osnovicu) 3. iz drugih izvora, koje osiguravaju obveznici obračunavanja i uplate doprinosa sukladno propisima iz djelokruga mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti. Članak 3. Doprinosi iz članka 2. ove Odluke su prihod Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona (u daljem tekstu Zavod). III OBVEZNICI DOPRINOSA Članak 4. Obveznik doprinosa iz članka 2. točka 1. ove Odluke je fizička osoba –rezident Federacije: 1. koje je na teritoriji Federacije u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe rezidenta Federacije 2. koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost i za obnašanje te dužnosti ostvaruje plaću ili drugu naknadu koja se tretira kao plaća; 3. koje je na teritoriji Federacije zaposleno kod pravne ili fizičke osobe nerezidenta Federacije, međunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog i konzularnog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno; 4. koje je od strane pravne ili fizičke osobe rezidenta Federacije, kod kojeg je u radnom odnosu, upućeno na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo, ako nije obavezno osigurano po propisima države u koju je upućeno ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno; 5. koje je zaposleno u inozemstvu kod inozemnog poslodavca, ako nije obavezno osigurano kod inozemnog nositelja socijalnog osiguranja; 6. koje samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje; 7. koje ostvaruje prihod od autorskih prava, a koje nije obavezno osigurano po drugom osnovu; 8. koje se bavi poljodjelstvom kao jedinim i glavnim zanimanjem; 9. vrhunski športaši, ako nisu obavezno osigurani po drugom osnovu; 10. koje ostvaruje primitke od drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada, sukladno propisima o porezu na dohodak; 11. fizička osoba –nerezident Federacije koje je na teritoriju Federacije u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe rezidenta Federacije; 12. fizička osoba –nerezident Federacije koje je na teritoriju Federacije zaposleno kod pravne ili fizičke osobe nerezidenta Federacije, ako međunarodnim ugovorom evidentiranim u Ministarstvu vanjskih poslova BiH nije drugačije određeno; 13. fizička osoba –nerezident Federacije koje je na teritoriju Federacije zaposleno kod međunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog i konzularnog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom evidentiranim u Ministarstvu vanjskih poslova BiH nije drugačije određeno; Obveznik doprinosa iz članka 2. točka 2. ove Odluke je: 1. pravna ili fizička osoba – rezident Federacije, koje zapošljava radnike (zaposlenike), za radnike u radnom odnosu i s njima izjednačene osiguranike; 2. fizička osoba - rezident Federacije koja samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, u skladu s propisima o porezu na dohodak; 3. fizička osoba koje se bavi poljodjelstvom i šumarstvom kao jedinim ili glavnim zanimanjem; 4. trgovac pojedinac čija je samostalna djelatnost upisana u registar kod nadležnog tijela; 5. pravna ili fizička osoba, isplatitelj primanja na osnovi drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada. Obveznici doprinosa iz članka 2. točka 3. ove Odluke su: zavodi, fondovi, organi uprave i druge pravne ili fizičke osobe određene propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nezaposlenosti. IV OSNOVICA DOPRINOSA Članak 5. Osnovicu doprinosa iz članka 2. točka 1.ove Odluke čini: 1. Plaća i naknada plaće zaposlenog djelatnika, rukovodnog uposlenika, pripravnika i osobe koja je izabrana ili imenovana na javnu ili drugu dužnost, koji se bavi nesamostalnim radom, ali ne niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom, - Plaća i naknada plaće pripadnika Vojske Federacije i pripadnike Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, ali ne niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom, - Plaća i naknada plaće pripadnika županijske/ kantonalne policije, ali ne niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom, - Plaća i naknada plaće zaposlenika koji je zaposlen sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca s tim da ne može biti niži od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom, - Plaća i naknade plaća zaposlenika koji je zaposlen sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, s tim da njihov zbroj ne može biti niži od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom, - Plaća i naknada plaće za zaposlenika na neplaćenom odsustvu suglasno Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH”, broj. 43/99,33/00 i 29/03) koju bi zaposlenik ostvario da je obavljao svoje poslove i zadatke, s tim da ta osnovica ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom, - Plaća i naknada plaće zaposlenika koji se nakon završenog školovanja nalazi na obveznom praktičnom radu, ako radi sa punim radnim vremenom, 4,02 % na prosječnu plaću uposlenih u Federaciji u periodu I-IX mjesec prethodne godine, - Plaća i naknada plaće zaposlenika kojeg je poslodavac prije stupanja u radni odnos uputio kao svoje stipendiste na praktičan rad ili stručno osposobljavanje i usavršavanje, ali ne niže od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom, - Osnovicu za obračun doprinosa za zaposlenike, koji su od strane pravne ili fizičke osobe rezidenta Federacije, kod kojeg je u radnom odnosu, upućeno na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo, ako nije obvezno osigurano po propisima države u koju je upućeno ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, čine osobna primanja koja bi za istu vrstu posla ostvario u Federaciji BiH, s tim da ta osnovica ne može biti niža od prosječne mjesečne plaće uposlenih u Federaciji u periodu I-IX prethodne godine, 2. Iznimno za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj i kožnoj i industriji obuće kojima se isplaćuje najniža plaća i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata utvrđenih posebnim propisom županijske/kantonalne skupštine,osnovica doprinosa je umnožak prosječne plaće u Federaciji za period I-IX prethodne godine i koeficijenta 0,25; 3. Stvarno isplaćena plaća za obveznika koji je na teritoriju Federacije zaposlen kod pravne ili fizičke osobe nerezidenta Federacije, međunarodne organizacije i ustanove( npr.: humanitarne) ili stranog diplomatskog i konzularnog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, s tim da ta osnovica ne može biti niža od: - prosječne mjesečne plaće uposlenih u Federaciji u periodu I-IX mjesec prethodne godine za radna mjesta koja odgovaraju razini obrazovanja zaključno sa srednjom stručnom spremom ; - dvije prosječne mjesečne plaće uposlenih u Federaciji u periodu I-IX mjesec prethodne godine za radna mjesta koja odgovaraju razini obrazovanja zaključno sa visokom stručnom spremom; - tri prosječne mjesečne plaće uposlenih u Federaciji u periodu I-IX mjesec prethodne godine za radna mjesta koja odgovaraju razini poslijediplomske stručne spreme. 4. Iznos stipendije za nerezidenta koji se na teritoriji Federacije školuje ili stručno usavršuje, a tim da ta osnovica ne može biti niža od prosječne mjesečne plaće uposlenih u Federaciji u periodu I-IX mjesec prethodne godine. 5. Svaki pojedinačni primitak od članstva u zastupničkim tijelima vlasti, ako taj primitak nije obuhvaćen osnovicom iz članka 5. točka 1, s osnove članstva u skupštini, nadzornom odboru gospodarskih tijela, člana upravnog vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela, drugih pravnih osoba, člana povjerenstva i odbora tih tijela, stečajnog upravitelja i suca porotnika, koji nema svojstvo uposlenika na sudu, primitak umanjen za porezno priznati iznos izdatka za povremene djelatnosti znanstvenika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, športskih sudaca i izaslanika i po osnovi drugih djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost (4% iz osnovice). 6. Ostala primanja i naknade fizičkih osoba koja nisu obveznici doprinosa po drugoj osnovi, sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i osiguranju od neuposlenosti. Članak 6. Plaća iz članka 5. ove Odluke je novčani i svaki drugi primitak, bez obzira na oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak, koji je sa osnove radnog odnosa poslodavac isplatio ili je bio dužan isplatiti uposleniku prema odredbama Zakona o radu, kolektivnom ugovoru i drugim propisima iz oblasti rada, a sastoji se od doprinosa iz osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje uposleniku s te osnove. Prosječna plaća je prosječan iznos mjesečne plaće isplaćen po jednom uposleniku u Federaciji u razdoblju siječanj-rujan tekuće godine koji objavljuje Federalni zavod za statistiku, a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuju uposleniku i služi za utvrđivanje mjesečne osnovice iz članka 5. ove Odluke za obračunavanje doprinosa u kalendarskoj godini koja slijedi iza godine na koju se odnosi prosječna plaća. Naknada plaće u smislu članka 6. Zakona o doprinosima podrazumijeva : - naknadu plaće za prekid rada koji nije prouzročio uposlenik; - naknada plaće za vrijeme blagdana za koje se po zakonu ne radi; - naknada plaće za vrijeme odsustva s rada uposlenika u vrijeme korištenja godišnjeg odmora; - naknada plaće za vrijeme obustava s rada sukladno zakonom, kolektivnim ugovorom i dr.; - naknada plaće za vrijeme odsustva uposlenika sa posla poradi obrazovanja i stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije djelatnika; - naknada plaće u slučajevima privremene spriječenosti za rad uslijed bolesti do 42 dana; - naknada plaće zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti, koje se isplaćuje iz sredstava pravne,odnosno fizičke osobe kod koje je osiguranik uposlen; Članak 7. Osnovica za obračun doprinosa poduzetnika je : 1. Plaća i naknada plaće samostalnog poduzetnika koji dohodak utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga, s tim da ta osnovica ne može biti niža od : 1.1. umnoška prosječne plaće u Federaciji za period I-IX prethodne godine i koeficijenta 1,10 za slobodna zanimanja (znanstveni radnici, veterinari, odvjetnici, notari, revizori, porezni savjetnici, samostalni računovođe, inženjeri, arhitekti, prevoditelji, turistički vodiči, naučnici, književnici, izumitelji, samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i slične djelatnosti, djelatnost novinara, umjetnika i športaša), 1.2. umnoška prosječne plaće u Federaciji za period I-IX prethodne godine i koeficijenta 0,65 za samostalne djelatnosti obrta i srodne obrtu, (djelatnosti obrta prema članku 2. Zakona o obrtu /„Službene novine Federacije BiH” br. 52/02,29/03 i 11/05/ i djelatnosti slične obrtu regulirane posebnim propisima kao što su trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari u zakup ili podzakup); 1.3. umnoška prosječne plaće u Federaciji za period I-IX prethodne godine i koeficijenta 0,35 za samostalne djelatnosti u poljodjelstvu i šumarstvu, (djelatnosti iskorištavanja prirodnih bogatstava zemlje i prodaja ili zamjena neprerađenih proizvoda dobivenih obavljanjem tih djelatnosti, vinogradarstvo, povrtlarstvo i djelatnosti u proizvodnji bilja, kao i tov i držanje stoke kao sporedne djelatnosti u poljodjelstvu). Doprinosi iz podtočke 1.1., podtočke 1.2. i podtočke 1.3. imaju karakter troškova poslovanja. 2. Plaća i naknada plaće samostalnog poduzetnika koji plaća porez u paušalnom iznosu (koji obavljaju djelatnosti obrta i djelatnosti slične obrtničkim, a koji nije obveznik PDV-a), s tim da ta osnovica ne može biti niža od: 2.1. umnoška prosječne plaće u Federaciji za period I-IX prethodne godine i koeficijenta 0,55 za samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodne obrtu, tj. ako obavljaju obrtničke djelatnosti i djelatnosti srodne obrtničkim, sami bez zaposlenih drugih osoba i ako se obavljanje djelatnosti temelji na vještini, a ne sredstvima za obavljanje djelatnosti-kućna radinost, ako obavljaju tradicionalne stare zanate, i ako obavljaju prijevozničke djelatnosti sa samo jednim sredstvom prijevoza. 2.2. umnoška prosječne plaće u Federaciji za period I-IX prethodne godine i koeficijenta 0,25 za samostalne djelatnosti u poljoprivredi i šumarstvu. Članak 8. Doprinosi iz članka 2. točka 1. i 2. ove Odluke se ne plaćaju na ostale primitke i naknade iz radnog odnosa, na koje se ne plaća porez na dohodak, sukladno propisima o porezu na dohodak. V STOPE DOPRINOSA Članak 9. Stope doprinosa prema osnovici su: 1 . na teret obveznika doprinosa (osiguranika), iz osnovice (članak 5. točka 1-4; točka 6.) je 12,50% za obvezno zdravstveno osiguranje 2. na teret poslodavca , na osnovicu (članak 5. točka 1-4 i točka 6. te članka 7.) je 4% za obvezno zdravstveno osiguranje; Članak 10. Iznimno, prema osnovici iz članka 5. točka 5. ove Odluke, obračunavaju se doprinosi na teret osiguranika iz osnovice po stopi 4% za osnovno zdravstveno osiguranje. Članak 11. Iznimno, doprinosi prema osnovici iz člana 7. točka 1. i 2. obračunavaju se na osnovicu po stopi od 16,5% za osnovno zdravstveno osiguranje. VI OBVEZNICI DOPRINOSA IZ DRUGIH IZVORA,OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA Članak 12. Stope doprinosa za obveznike doprinosa iz članka 2. točka 3. ove Odluke, utvrđuju se i to: 1. Federalni fond mirovinskog i invalidskog osiguranja za: - korisnike mirovina i korisnike drugih prava po osnovu mirovinskog i invalidskog osiguranja po stopi od 1,2% na iznos isplaćene mirovine, odnosno invalidnine; - korisnike mirovina i invalidnina s prebivalištem na teritoriji Federacije koji to pravo ostvaruju isključivo od inozemnog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ili koji od inozemnog nositelja osiguranja ostvaruju razmjerni dio mirovine, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, doprinosi se obračunavaju po stopi od 19,118% na iznos isplaćene mirovine ili razmjernog dijela mirovine, odnosno invalidnine; 2. Zavod za zapošljavanje za: - nezaposlene osobe, 2% na osnovicu koju čini 30% prosječne plaće uposlenih u Federaciji u periodu I-IX mjesec prethodne godine. 3. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/ K za: - osobe korisnike prava iz socijalne skrbi koje nisu osigurane po drugoj osnovi, sukladno članku 21. Zakona o socijalnoj skrbi HNŽ/ K(„Narodne novine HNŽ/ K” broj 3/05), doprinosi se uplaćuju u visini koja se određuje Odlukom Vlade HNŽ/ K; - osobe starije od 65 godina pod uvjetom da nisu osigurane po drugoj osnovi, doprinosi se uplaćuju u visini koja se određuje Odlukom Vlade HNŽ/K; - za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu koja nisu osigurana po drugoj osnovi obveznik obračuna i uplate doprinosa je tijelo uprave županije mjerodavno za poslove socijalne i dječje zaštite, a doprinosi se uplaćuju u visini koja se određuje odlukom Vlade HNŽ/ K. 4. Uprava za pitanje branitelja za: - osobe sa boravištem na teritoriji Federacije kojima je priznato svojstvo vojnog invalida i članova njihovih obitelji, mirnodopskih vojnih invalida, članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, demobiliziranih branitelja i osoba zaslužnih u Domovinskom ratu, odnosno status korisnika obiteljske invalidnine, suglasno pozitivnim propisima, ako nisu osigurani po drugoj osnovi, obračun se vrši po stopi od 2,5% na osnovicu koju čini 30% prosječne plaće uposlenih u Federaciji u periodu I-IX mjesec prethodne godine; 5. Ministarstvo prosvjete kulture, znanosti i športa za: - učenike, odnosno redovite studente najdulje do navršenih 26 godina života, a koji nisu osigurani po drugoj osnovi u paušalnom iznosu od 20 KM; 6. Mjerodavno tijelo uprave županije/ kantona za: - osobe iz članka 24. točka 1, 2, i 3 Zakona o zdravstvenom osiguranju u paušalnom iznosu od 2 KM po osiguranoj osobi; 7. Uprava za prognanike i izbjeglice za: - raseljene osobe doprinosi se uplaćuju u visini koja se određuje Odlukom Vlade HNŽ/ K; 8. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za: - osobe kojima je priznat izbjeglički status pravomoćnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH, a na osnovi članka 72. i članka 76. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu koja imaju mjesto prebivališta u HNŽ/K, a koje se utvrđuje identifikacijskim dokumentom - važećim izbjegličkim kartonom izdanim od strane Ministarstva sigurnosti BiH. - osobe kojima je u postupku azila priznato pravo na privremeni boravak iz humanitarnih razloga pravomoćnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH, a na osnovi članka 35. stavak (1) točka d) i članka 79. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu koja imaju mjesto boravišta u HNŽ/ K, a koje je utvrđeno validnim putnim dokumentom ili identifikacijskim dokumentom izdanim sukladno članku 38. Pravilnika o azilu u BiH, pod uvjetom da se u navedenim dokumentima nalazi validna naljepnica odobrenja boravka izdana od strane Ministarstva sigurnosti BiH sa oznakom : „PB-HR-79Z”. - osobe kojima je izbjeglički status priznat sukladno članku 100. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i člankom 45. Pravilnika o azilu BiH koja imaju mjesto prebivališta u HNŽ/ K, a koje se utvrđuje identifikacijskim dokumentom - važećim izbjegličkim kartonom izdanim od strane Ministarstva sigurnosti BiH. Stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika utvrđuje se sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite osoba kojima je priznat izbjeglički status ili drugi vid međunarodne pravne zaštite u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH” br. 24/07). 9. Osobe sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi, obvezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu i doprinos se obračunava i uplaćuje po stopi od 12,5% na osnovicu koju čini 60% prosječne plaće uposlenih u Federaciji u periodu I-IX mjesec prethodne godine. 10. Osobe za koje je rješenjem Centra za socijalni rad utvrđena ometenost u fizičkom ili psihičkom razvoju i preostala sposobnost ukoliko nisu osigurana po drugom osnovu, oslobođena su uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Sredstva za provedbu ove odredbe idu na teret Zavoda Zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije-kantona. VII OBRAČUN I UPLATA DOPRINOSA Članak 13. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje kao i kontrola obračuna i uplate doprinosa vrši se na način i po postupku uređenom Zakonom o doprinosima, Naputkom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa i Zakonom o poreznoj upravi Federacije BiH. VIII KAZNENE ODREDBE Članak 14. Novčane kazne za prekršaje u svezi obračuna i uplate doprinosa utvrđene su Zakonom o doprinosima i kao takve u cijelosti se preuzimaju ovom Odlukom. IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 15. Do donošenja prijedloga mjerodavnog ministarstva BiH za pitanja mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i prava na temelju socijalne skrbi sukladno Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BIH” br. 5/04) i Uputstvom o provedbi zakona o slobodi vjere i pravnome položaju crkava i vjerskih zajednica („Službeni glasnik BIH” br. 83/06) doprinos za osobe koje profesionalno obavljaju poslove i funkcije u vjerskim i drugim udruženjima, ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi će se obračunavati i uplaćivati po stopi od 12,5% na osnovicu koju čini 50% prosječne plaće uposlenih u Federaciji u periodu I-IX mjesec prethodne godine. Članak 16. Vlada HNŽ/ K će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti odluku o utvrđivanju visine iznosa uplate za zdravstveno osiguranje osoba starijih od 65 godina pod uvjetom da nisu osigurane po drugoj osnovi. Članak 17. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za Hercegovačko- neretvansku županiju/kanton broj 02-01-XVIII-037/06 koju je donijela Skupština HNŽ/ K 16.ožujka 2006.godine. Članak 18. Ova odluka stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona”. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON SKUPŠTINA PREDSJEDAVAJUĆI Broj: 02-01-XXV-098/10 Ramiz Jelovac Mostar, 21.07.2010. godine

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana