SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Zeničko-dobojski kanton

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračuna štete za oštećene ili posječene šumske proizvode ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 10/22 20.05.2022 SN ZDK 12/13 šuma,šumski proizvodi
Uredba o osnivanju ureda za borbu protiv korupcije ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/22 18.02.2022 korupcija,borba protiv korupcije
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede za period od 2021. do 2024. godine ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 18/21 30.11.2021 SN ZDK 14/21 mala privreda,privreda
Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede za period od 2021. do 2024. godine ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 14/21 13.09.2021 SN ZDK 18/21 razvoj male privreda,mala privreda
Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 06/21 26.03.2021 kontrola cijena,cijena
Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 19/20 30.10.2020 SN ZDK 19/20, SN ZDK 06/20, SN ZDK 08/19 uredba,radni odnos,javni sektor U R E D B UO DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOSU JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONUČlan 1.(Dopuna člana 7.)U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskoga kantona“,broj: 8/19 i 6/20), u članu 7. stav (2) iza teksta: „koji ne trpe odlaganje“ dodaje se tekst koji glasi:“ zaključivanjem ugovora o radu jednokratno u toku kalendarske godine za konkretno radno mjesto.
Uredba o izmjeni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 19/20 30.10.2020 SN ZDK 19/20, SN ZDK 06/20, SN ZDK 08/19 uredba,radni odnos,javni sektor UREDBU O IZMJENI UREDBEO POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORUU ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONUČlan 1.(Izmjena člana 7.)U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskoga kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), u članu 7. stav (1) tačka c) mijenja se i glasi:“ prijema u radni odnosu ustanovama iz oblasti zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona i to: JU Kantonalna bolnica Zenica, JU Opća bolnica Tešanj, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, JU poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug i svim domovima zdravlja na području Zeničko-dobojskog kantona, za vrijeme dok je na snazi Naredba Federalnog ministarstva zdravstvao proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 48/20)“
Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 06/20 04.06.2020 SN ZDK 19/20, SN ZDK 19/20, SN ZDK 08/19 uedba,radni odnos,javni sektor URREEDDBBAAO DOPUNI UREDBEO POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORUU ZENIĈKO-DOBOJSKOM KANTONUĈlan 1.(Dopuna ĉlana 7.)U Uredbi o postupkuprijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeniĉko-dobojskom kantonu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskoga kantona“, broj: 8/19), u ĉlanu 7. stav (1) iza taĉke b) dodaje se taĉka c) koja glasi:“ prijema u radni odnosu zdravstvenim ustanovama na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona, i to: JU Kantonalna bolnica Zenica, JU Opća bolnica Tešanj, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeniĉko-dobojskog kantona, JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeniĉko-dobojskog kantona, JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeniĉko-dobojskog kantona, JU poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug i svim domovima zdravlja na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona, za vrijeme dok je na snazi Odluka o proglašenju nesreće stanja nesreće uzrokovno pojavom koronavirusa (COVID 19) na podruĉju Federaciji Bosne i Hercegovine“.
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 08/19 06.11.2019 SN ZDK 19/20, SN ZDK 19/20, SN ZDK 06/20 1 Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 20a. stav (4) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 7. sjednici, održanoj dana 29.05.2019. godine, d o n o s i U R E D B U O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet i sadržaj uredbe) (1) Ovom uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, Grad ili općine, te u privrednim društvima u kojima Zeničko - dobojski kanton, Grad ili općine učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: poslodavac). (2) Ova uredba se ne primjenjuje u zavodima, agencijama, direkcijama u kojima se na postupak prijema u radni odnos primjenjuju propisi kojima je uređen radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe, kao i na postupak prijema u radni odnos koji je uređen zakonskim i podzakonskim propisima u javno-obrazovnim ustanovama u državnoj svojini. Član 2. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Član 3. (Ovlašteni organ kod poslodavca) Obavljanje radnji u vezi sa procedurom prijema u radni odnos kod poslodavca, preduzima onaj organ koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktom poslodavca, nadležan za obavljanje tih radnji. DIO DRUGI - POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS Član 4. (Obaveza javnog oglašavanja) (1) Prijem u radni odnos kod poslodavaca vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja. (2) Prije provođenja procedure obaveznog javnog oglašavanja poslodavac donosi odluku o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto predviđeno pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta. 2 (3) Na osnovu odluke poslodavca o potrebi prijema u radni odnos raspisuje se javni oglas, koji se obavezno objavljuje najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji, kao i na web stranici osnivača. (4) Javni oglas obavezno se dostavlja i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba) najkasnije na dan objave u jednom listu, koja ga isti dan objavljuje i na svojoj web stranici. (5) Objava na web stranici poslodavca i Službe ostaje otvorena za svo vrijeme trajanja roka za prijavljivanje. Član 5. (Poništenje javnog oglasa) Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti, osim izuzetno u slučaju ako poslodavac utvrdi opravdani razlog za poništenje javnog oglasa, koji bi mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od održavanja javnog oglasa na snazi. Član 6. (Postupak prijema pripravnika) Postupak prijema u radni odnos na određeno vrijeme uređen ovom uredbom, podrazumijeva provođenje procedure obaveznog javnog oglašavanja i u slučajevima prijema pripravnika. Član 7. (Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja) (1) Izuzetno od odredaba člana 4. ove uredbe, kod poslodavaca prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju: a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/01, 22/05 i 9/08). (2) Prijem u radni odnos bez raspisivanja javnog oglasa može se vršiti na određeno vrijeme ako se radi o poslovima koji ne trpe odlaganje, a najduže do 120 dana sa istim izvršiocem, u kojem periodu se mora okončati procedura prijema u radni odnos u skladu sa odredbama ove uredbe, u sljedećim slučajevima: a) prestanka radnog odnosa zbog smrti radnika; b) prestanka radnog odnosa bez otkaznog roka; c) porodiljskog odsustva ili odsutnosti radnika zbog bolovanja; d) neophodnog hitnog radnog angažovanja radnika zbog iznenadnog povećanja obima posla, sprečavanja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima, elementarne nepogode, epidemije, trovanja, i sl. Član 8. (Sadržaj javnog oglasa) (1) Javni oglas za oglašeno radno mjesto treba da sadrži sljedeće podatke: a) naziv i sjedište poslodavca, b) naziv radnog mjesta i iznos osnovne plate, c) opće i posebne uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kao i kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, d) kratak opis poslova i naznaka oblasti i literature iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit, 3 e) naznaku da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vrijeme i trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme, f) naznaku da li je predviđen probni rad i trajanje probnog rada, g) dokaze koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas, h) adresa na koju se dostavlja prijava na javni oglas, i) rok za podnošenje prijava na javni oglas, j) telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja, k) napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju, ukoliko su ista uslov za zasnivanje radnog odnosa na oglašenom radnom mjestu. (2) Rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave. Član 9. (Prijava na javni oglas) (1) Prijava na javni oglas se podnosi na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena. (2) Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca. (3) Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu. (4) Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. (5) Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Član 10. (Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos) (1) Poslodavac imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljem tekstu: komisija), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas. (2) Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih. (3) Članovi komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas. (4) Administrativno-tehničke poslove za komisiju obavlja sekretar koga imenuje poslodavac. (5) U slučaju kada je javni oglas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, poslodavac može imenovati jednu ili više komisija. (6) Članovi komisije u svom radu moraju biti nezavisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada u skladu sa ovom uredbom, o čemu potpisuju pismenu izjavu. (7) Komisija je obavezna najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije, održati prvu sjednicu na kojoj će izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije. (8) Komisija je dužna na svojoj prvoj sjednici usvojiti poslovnik o radu, utvrditi ispitna pitanja na osnovu kojih će izvršiti bodovanje kandidata prema kriterijima sadržanim u javnom oglasu. 4 Član 11. (Izuzeće članova komisije) (1) Član komisije ili prijavljeni kandidat će zatražiti od poslodavca izuzeće člana komisije od rada u komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena. (2) O zahtjevu za izuzeće poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena. DIO TREĆI - POSTUPAK IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Član 12. (Otvaranje prijava) (1) Komisija u pravilu otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici komisije. (2) Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave. Član 13. (Postupak izbora kandidata za prijem u radni odnos) (1) Pravo učešća u postupku izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. (2) Postupak izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema. (3) Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. (4) Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje obrazovanje postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. (5) Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata. (6) Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja postupka izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem. (7) Poslodavac će pravilnikom o radu ili drugim internim aktom urediti način, postupak i druga pitanja u vezi sa provođenjem faza koje su obuhvaćene postupkom izbora kandidata. Član 14. (Rangiranje uspješnih kandidata) (1) Nakon okončanja postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na intervjuu, odnosno na pismenom i usmenom stručnom ispitu, u zavisnosti od provedenog postupka izbora kandidata iz člana 13. ove uredbe. (2) Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog ispita. (3) Komisija dostavlja poslodavcu izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi komisije, a uz izvještaj se prilaže lista uspješnih kandidata. 5 (4) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste uspješnih kandidata, donijeti odluku o prijemu u radni odnos prvorangiranog kandidata sa liste, odnosno najbolje rangiranih kandidata, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata. (5) Lista uspješnih kandidata predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka izabranog/izabranih kandidata, donijeti odluka o prijemu u radni odnos kandidata prema redoslijedu uspješnih kandidata sa liste. (6) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravnom lijeku iz člana 16. ove uredbe. (7) Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od 3 dana od dana prijema odluke o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao. (8) Odluka o prijemu u radni odnos postaje konačna istekom roka za prigovor ili donošenjem odluke po prigovoru. (9) Poslodavac će sa izabranim kandidatom sa liste, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos. Član 15. (Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos) (1) Po prijemu obavještenja iz člana 14. stav (6) ove uredbe, kandidat koji nije izabran može podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenim postupkom prijema u radni odnos. (2) Poslodavac će najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenim postupkom prijema u radni odnos, osim dokumentacije koja se odnosi na lične podatake drugih kandidata. (3) Kandidat kojem ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz člana 18. ove uredbe izvrši inspekcijski nadzor. Član 16. (Pravo na prigovor) (1) Kandidat koji je nezadovoljan odlukom o prijemu u radni odnos, može u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja izjaviti prigovor poslodavcu. (2) O prigovoru iz stava (1) ovog člana odlučuje drugostepeni organ kod poslodavca koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktima poslodavca nadležan da odlučuje o prigovorima radnika i drugih lica na odluke kojima je poslodavac odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa. (3) Drugostepeni organ iz stava (2) ovog člana dužan je riješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana. (4) Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podnijeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana. Član 17. (Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca) Na pitanja u vezi sa postupkom prijema u radni odnos koja nisu uređena ovom uredbom, primjenjuje se pravilnik o radu ili drugi interni akt poslodavca. 6 DIO ČETVRTI - NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE I KAZNENE ODREDBE Član 18. (Nadzor nad primjenom uredbe) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši kantonalni inspektor rada izuzev u slučaju kada je drugačije propisano posebnim zakonima i podzakonskim aktima. Član 19. (Vrste prekršaja i visine kazne) (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac, ako: a) izvrši prijem u radni odnos bez provedenog postupka javnog oglašavanja (član 4. stav (1) ove uredbe), osim u slučajevima predviđenim ovom uredbom, b) ne objavi javni oglas najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH, putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji i web stranice osnivača, (član 4. stav (3) ove uredbe), c) javni oglas ne dostavi Službi najkasnije na dan javne objave, (član 4. stav (4) ove uredbe), d) ako izvrši prijem u radni odnos bez javnog oglašavanja suprotno odredbama člana 7. ove uredbe, e) u javnom oglasu odredi rok za podnošenje prijava u kraćem trajanju od osam dana, (član 8. stav (2) ove uredbe), f) ne imenuje komisiju na način predviđen članom 10. stav (2) i (3) ove uredbe, g) u roku koji je određen ovom uredbom ne izvrši prijem kandidata sa liste, (član 14. stav (4) ove uredbe), h) ne omogući kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenim postupkom prijema u radni odnos, (član 15. stav (2) ove uredbe), i) u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe ne uskladi pravilnik o radu ili druge interne akte kojima je uređen postupak prijema u radni odnos, (član 21. ove uredbe). (2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se član komisije - fizičko lice koje odmah po saznanju ne zatraži izuzeće od rada u komisiji iz razloga utvrđenih u članu 11. stav (1) ove uredbe. DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 20. (Okončanje pokrenutih postupaka) Postupci prijema u radni odnos kod poslodavaca iz člana 1. stav (1) ove uredbe, koji su započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončat će se po postupku prijema propisanim pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Član 21. (Usklađivanje pravilnika o radu iIi drugih internih akata poslodavca) Poslodavci su dužni najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređen postupak prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe. 7 Član 22. (Stupanje na snagu) Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”. Broj: 02-34-9226/19 Datum, 29.05.2019. godine Z e n i c a DOSTAVLJENO: 1x Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, 1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, 1x „Web stranica Zeničko-dobojskog kantona“, 1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, 1x a/a. PREMIJER Mirza Ganić 8 OBRAZLOŽENJE UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO - DOBOJSKOM KANTONU I - ZAKONSKI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE Ovlaštenje za donošenje Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu sadržano je u odredbi člana 16. stav (1) Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko - dobojskog kantona“, broj 7/10), dok je zakonski osnov za donošenje iste sadržan u odredbi člana 20a. stav (4) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), kojom je propisano da će Vlade kantona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, Grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala. II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE U Zeničko-dobojskom kantonu ne postoji pravni propis kojim bi na jedinstven način bilo uređeno pitanje postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona. Veliki je broj institucija, odnosno preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, Grad ili općine Zeničko-dobojskog kantona, odnosno privrednih društava u kojima Zeničko-dobojski kanton, Grad ili općine učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala. Usljed nepostojanja takvog pravnog propisa, postoji nedovoljna transparentnost u postupku zapošljavanja u javnom sektoru na području Zeničko - dobojskog kantona. Donošenjem ove uredbe na jedinstven način će se urediti postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Zeničko-dobojskog kantona, omogućiti licima koja traže posao ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima, te ravnopravna konkurencija zasnovana na znanjima i sposobnostima. III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA Osnovne odredbe (čl. 1. - 3.) Propisan je sadržaj Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, te je utvrđeno da se istom propisuje postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona, grada ili općina, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, grad ili općine te u privrednim društvima u kojima Zeničko-dobojski kanton, grad ili općine učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala. Ova uredba se ne primjenjuje u zavodima, agencijama, direkcijama u kojima se na postupak prijema u radni odnos primjenjuju propisi kojima je uređen radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe, kao i na javno-obrazovne ustanove u državnoj svojini čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton. 9 Također, propisana je rodna neutralnost izraza koji se koriste u ovoj uredbi, te određen ovlašteni organ kod poslodavca za obavljanje radnji u vezi oglašavanja. Postupak prijema u radni odnos (čl. 4. - 11.) Članom 4. prijedloga Uredbe utvrđen je način prijema u radni odnos koji podrazumijeva proceduru obaveznog javnog oglašavanja. Naime, odredbom člana 20a. stav (4) Zakona o radu, koja predstavlja pravni osnov za donošenje ove uredbe, je propisano da se kod poslodavaca na koje se uredba primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedenog postupka obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos. U smislu navedenog, predviđeno je da se nakon donošenja odluke poslodavca o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto, objavljuje javni oglas. Javni oglas se obavezno objavljuje najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji, te se obavezno, najkasnije na dan objave u jednom listu, dostavlja JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Služba isti dan objavljuje javni oglas i na svojoj web stranici. Članom 5. predviđena je mogućnost poništenja javnog oglašavanja. Članom 6. predviđena je obaveznost javnog oglašavanja i u slučaju prijema pripravnika. Članom 7. prijedloga Uredbe predviđeno je da se izuzetno prijem u radni odnos, kod poslodavaca na koje se ova uredba primjenjuje, vrši bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u tri opravdana slučaja. Naime, iako Zakonom o radu nisu predviđeni izuzeci od obaveze javnog oglašavanja za prijem u radni odnos, ocijenjeno je da je u ovom trenutku neophodno i svrsishodno predvidjeti izuzetke. S tim u vezi, prijedlogom Uredbe je predviđeno da se izuzetno, bez provedenog postupka javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu. Ovo iz razloga što se primjenom instituta otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu ne vrši prijem u radni odnos, već se radi o izmijenjenom ugovaranju prava i obaveza u pogledu bitnih elemenata ugovora o radu sa postojećim radnicima. Drugi izuzetak predviđen je u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Treći izuzetak od obaveze javnog oglašavanja predviđen je u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do tri mjeseca i to u slučajevima: prestanka radnog odnosa zbog smrti radnika, prestanka radnog odnosa bez otkaznog roka, porodiljskog odsustva ili odsustva zbog bolovanja, zbog iznenadnog povećanja obima posla, spriječavanja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima i sl. Odredbama članova 8.-11. prijedloga Uredbe propisan je sadržaj javnog oglasa, rok za podnošenje prijava na javni oglas, način dostavljanja prijava na javni oglas, način imenovanja i sastav komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos, te razlozi i postupak izuzeća članova komisije. Rok za podnošenje prijava na objavljeni javni oglas ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave. Postupak izbora kandidata za prijem u radni odnos (čl. 12. - 17.) Propisan je način provođenja izbora kandidata, te su posebno regulisane faze istog. U smislu navedenog, utvrđen je način otvaranja prijava, postupanja komisije sa neurednim, nepotpunim i neblagovremenim prijavama. Način odvijanja postupka izbora kandidata, odnosno faze koje isti podrazumijeva, utvrđene su u zavisnosti od stepena obrazovanja koje je kao uslov propisano za radno mjesto za koje se provodi postupak prijema u radni odnos. U smislu navedenog vodilo se računa o različitosti poslodavaca na koje se odnosi ova uredba u smislu različitosti njihovog načina organizovanja, različitih djelatnosti koje obavljaju, te u vezi s tim i različitosti radnih mjesta koja su predviđena internim 10 aktima tih poslodavaca. S tim u vezi, predviđeno je da se izbor kandidata na radno mjesto za koje je kao uslov predviđeno osnovno i srednje obrazovanje provodi na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i intervjua sa svakim od kandidata. Što se tiče radnih mjesta za koja je kao uslov predviđeno više i visoko obrazovanje, kao i druga naučna zvanja, predviđeno je da se postupak zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata. U smislu navedenog, predviđeno je da će se način, postupak i druga pitanja u vezi sa provođenjem faza koje su obuhvaćene postupkom izbora kandidata urediti pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Uredbom je propisano da je poslodavac dužan donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste uspješnih kandidata, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata, dok se ostalim kandidatima dostavlja obavijest o izvršenom izboru, na koji kandidati imaju pravo prigovora. Također, kandidati imaju pravo prethodnog uvida u u dokumentaciju u vezi sa postupkom izbora. Članom 17. predviđena je supsidijarna primjena pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca i to na pitanja koja nisu uređena ovom uredbom. Nadzor nad primjenom uredbe i kaznene odredbe (čl. 18. – 19.) Članom 18. propisan je nadzor nad primjenom Uredbe, tako da, inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši kantonalni inspektor rada izuzev u slučaju kada je drugačije propisano posebnim zakonima i propisima. Članom 19. utvrđene su vrste prekršaja i visine kazne. Kada su u pitanju zapošljavanja u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, školskog (osnovno/srednje obrazovanje) i visokoškolskog obrazovanja, inspekcijski nadzor vrše isključivo inspektori za obrazovanje što je u skladu sa Zakonom o inspekciji za obrazovanje Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine F BiH”, broj 16/96); Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10); Zakonom o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/18); Zakonom o srednjoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 9/17), Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13). Takođe kriterije o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa, nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 10/11) donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Iz navedenih razloga u članu 18. prijedloga Uredbe predviđeno je da inspekcijski nadzor vrši kantonalni inspektor rada, izuzev u slučaju kada je to propisano posebnim zakonima i podzakonskim aktima. Prijelazne i završne odredbe (čl. 20. – 22.) Propisan je način okončanja već započetih postupaka prijema u radni odnos, na način da je utvrđeno da će se postupci započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončati prema proceduri prijema propisanoj pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Pored toga, utvrđena je obaveza poslodavaca na koje se ova uredba odnosi, da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu iste, usklade pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređen posupak prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe. Također, zbog hitnosti rješavanja pitanja koja su predmet ove uredbe, predviđeno je stupanje na snagu iste, narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”. V – FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE UREDBE Za provođenje ove uredbe neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona. 11 VI - OPIS KONSULTACIJA VOĐENIH U PROCESU IZRADE UREDBE U skladu sa članom 59. stav (1) tačka g) Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 5/08) provedene su konsultacije sa socijalnim partnerima i civilnim sektorom. Ministarstvo je s ciljem obezbjeđenja transparentnosti u pripremi propisa provelo konsultacije sa zainteresiranom javnošću na način da je prijedlog Uredbe dostavljen Savezu samostalnih sindikata BiH-Kantonalni odbor ZDK, Udruženju poslodavaca-Grupacija poslodavaca ZDK, Timu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona) i Transparency International BiH. Primjedbe na član 4. Stav (2)-primjedba Transparency International BiH- da se na kraju teksta ovog stava briše tačka i doda sljedeći tekst:“predviđeno pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta”. Stav Ministarstva: primjedba se prihvata. Stav (3)-primjedba Transparency International BiH-da se iza teksta „na osnovu odluke poslodavca" doda tekst „o potrebi prijema u radni odnos“ i da se na kraju teksta briše tačka i doda tekst:“ i to najmanje 21 dan prije datuma isteka javnog oglasa“. Stav Ministarstva: primjedba koja se odnosi na preciziranje odredbe dodavanjem teksta „o potrebi prijema u radni odnos“ se prihvata i ista je ugrađena u tekst Prijedloga Uredbe. U drugom dijelu primjedbe stav Ministarstva je da se ista ne prihvata jer je kontradiktorna prijedlogu Transparency International BiH datom na stav (5). Stav (3)-primjedba Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona- da se u članu 4. izmijeni stav (3) na način da glasi: „Javni oglas objavljuje poslodavac u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH, na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona, web-stranici grada/općine i na web-stranici poslodavca.“ Stav Ministarstva: U predloženom tekstu Prijedloga Uredbe u stavu (3) već je sadržana obaveza javnog oglašavanja kao što je i u primjedbi predloženo, pa bi prihvatanje primjedbe značilo ponavljanje odredbe. Dio teksta primjedbe: „koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH“ a koji nije bio sadržan u stavu (3) teksta Prijedloga Uredbe, Ministarstvo prihvata i isti je ugrađen u predmetni stav. Takođe je Ministarstvo prihvatilo primjedbu o obaveznosti objave javnog oglasa na web stranici osnivača. Stav (4) -primjedba Transparency International BiH- da se iz teksta:“ Javni oglas obavezno se dostavlja i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba)“ doda tekst: „najkasnije na dan objave u jednom dnevnom listu“. Stav Ministarstva:primjedba se prihvata. Primjedba Transparency International BiHda se iza stava (4) doda stav (5) koji glasi: “Tekst javnog oglasa naznačen u stavu (3) i (4) redovno se objavljuje u jednom od dnevnih listova i ostaje objavljen na web stranici poslodavca i Službe u čitavom periodu roka za podnošenje prijava na javni oglas“. Stav Ministarstva:primjedba se prihvata. 12 Primjedba Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona da se iza stava (4) doda stav (5) koji glasi:„Objava na internet stranici ostaje otvorena za svo vrijeme trajanja roka za prijavljivanje.“ Stav Ministarstva-primjedba je prihvatljiva i u prilagođenom tekstu ostalim odredbama ovog člana ugrađena u novi stav (5). Prijedlog da se doda novi član 5. Prijedlog da se iza člana 4. doda novi član 5. dali su Transparency International BiH i Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Prema prijedlogu Transparency International BiH novi član 5. bi glasio: „Član 5. (Postupak prijema pripravnika u radni odnos) Postupak prijema u radni odnos na određeno vrijeme propisan ovom uredbom, podrazumijeva i obavezu provođenja procedure javnog oglašavanja i u slučajevima prijema pripravnika“. Prema prijedlogu Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona novi član 5. bi glasio: „Član 5. (Postupak prijema pripravnika) Postupak prijema u radni odnos na određeno vrijeme uređen ovom uredbom, podrazumijeva provođenje procedure obaveznog javnog oglašavanja i u slučajevima prijema pripravnika.“ Stav Ministarstva- primjedba se prihvata. Pimjedbe na prvobitni član 5. -sada član 7. Stav (1) tačka a)-primjedba Udruženja poslodavaca-Grupacija poslodavaca ZDK da se u članu 5. izmijeni tačka a) i da ista glasi: „a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu shodno Zakonu o radu i pod uslovom da je radnik prethodno primljen na neodređeno vrijeme u skladu sa važećim zakonskim propisima“. Stav Ministarstva- U postupku koji je proizašao iz provedenih konsultacija na tekst prijedoga Uredbe predlagač je izvršio izmjenu tačke a) člana 5. prvobitnog tekat Prijedloga, tako da novi tekst odredbe člana 7. tačka a) Prijedloga Uredbe glasi:“otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu.“ Primjedba Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona da se izmjeni cjelokupan tekst člana 5. – sadašnjeg člana 7. sljedećim tekstom: „Član 5. (Izuzeci) (1) Izuzetno od odredbe člana 4. ove uredbe, prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju: a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu; b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine FBiH", broj: 41/04, 22/05 i 9/08); c) prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću. 13 (2) Prijem u radni odnos bez raspisivanja javnog oglasa može se vršiti na određeno vrijeme ako se radi o poslovima koji ne trpe odlaganje, a najduže do tri mjeseca sa istim izvršiocem, u kojem periodu se mora okončati procedura prijema u radni odnos u skladu sa odredbama ove uredbe, u sljedećim slučajevima: a) prestanka radnog odnosa zbog smrti radnika; b) prestanka radnog odnosa bez otkaznog roka; c) porodiljskog odsustva ili odsutnosti radnika zbog bolovanja; d) neophodnog hitnog radnog angažovanja radnika zbog iznenadnog povećanja obima posla, sprečavanja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima, elementarne nepogode, epidemije, trovanja, i sl. Stav Ministarstva- primjedba je prihvatljiva osim u dijelu dužine zapošljavanja na odrđeno vrijeme. Stav (1) -primjedba Transparency International BiH-da se briše tačka b) „prijema u radni odnos po osnovu ugovora o stipendiranju“ i tačka c)-da se iza teksta:“prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do 120 dana jednokratno u toku jedne kalendarske godine i to u slučaju: duže odsutnosti zaposlenog radnika zbog bolesti ili slično i povećanog obima posla“ dodaju riječi:“ i to na konkretno radno mjesto propisano pravilnikom poslodavca o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta“. Stav Ministarstva- primjedba je prihvatljiva u dijelu koji se odnosi na dužinu zapošljavanja na odrđeno vrijeme do 120 dana. Primjedbe na prvobitni član 6.-sada član 8. Primjedbe i prijedlog Udruženja poslodavaca-Grupacija poslodavaca ZDK - da se u članu 6. sada član 8. koji uređuje sadržaj javnog oglasa, iza stava (1) doda novi stav (2) koji bi glasio:“ Izuzetno od stava 1. ovog člana sadržaj javnog oglasa za javna preduzeća čiji je osnivač kanton i u privrednim društvima u kojima kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, utvrđuje se odlukom poslodavca.“ Predlagač svoj prijedlog obrazlaže činjenicom da je za svako radno mjesto potrebno u aktu sistematizacije utvrditi drugačije uvjete oglasa. Stav Ministarstva-primjedba je neprihvatljiva iz razloga što je postojećom odredbom sadašnjeg člana 8. Prijedloga Uredbe propisan sadržaj javnog oglasa, unificirano za sve poslodavce na koje se odnosi Uredba, a pod tačkom c) istog člana propisano je da javni oglas treba da sadrži i podatke o općim i posebnim uslovima oglašenog radnog mjesta, a koji proizilaze iz sistematizacije istog. Prijedlog Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona- da se izmjeni cjelokupan tekst prvobitnog člana 6. sljedećim tekstom: „Član 6. (Sadržaj javnog oglasa) (1) Javni oglas sadrži najmanje sljedeće podatke: a) naziv, sjedište i internet adresu na kojoj se oglas objavljuje; b) naziv radnog mjesta i opis poslova, te potrebne uslove iz pravilnika kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta; c) prednost u zapošljavanju po posebnim propisima; d) naznaku da li se radi o zapošljavanju na neodređeno ili određeno vrijeme, te trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme; e) naznaku o trajanju probnog rada, ako je propisan; f) mjesto obavljanja rada i radno vrijeme; g) iznos osnovne plaće; h) rok u kome se podnose prijave; i) telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja; 14 j) adresu na koju se prijave podnose; k) dokumentaciju koja se podnosi uz prijavu; l) način predaje dokumentacije. (2) Rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od deset dana od dana njegove posljednje objave.“ Stav Ministarstva-prijedlog se djelimično prihvata s obzirom da ne sadrži suštinska odstupanja od Prijedloga Uredbe. Primjedba da javni oglas treba da sadrži internet adresu je neprihvatljiva jer tačka a) Prijedlog Uredbe tačno utvrđuje da javni oglas treba da sadrži podatak o nazivu i sjedištu poslodavca, dakle poslodavac može ali i ne mora naznačiti svoju web adresu na javnom oglasu. Primjedba da javni oglas treba da sadrži podatke koji se odnose na iznos osnovne plaće je prihvaćena, a podaci koji se odnose na mjesto obavljanja rada i radno vrijeme su elementi ugovora o radu koje propisuju član 24. Zakona o radu i iz tog razloga nisu predviđeni kao dio sadržaja javnog oglasa. Primjedba da u javnom oglasu treba da bude naznačen telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je prihvaćena. Primjedba da rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od deset dana nije prihvatljiva jer smatramo da je rok od osam dana dovoljan za prikupljanje dokumentacije i konkurisanje na javni oglas. Primjedbe Transparency International BiH- da se iza tačke i) doda nova tačka koja glasi: „napomena da kandidati neće biti diskriminisani s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obaveze, starost, invalidnost, trudnoću, izbor službenog jezika kojim se koristi, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, mjesto rođenja, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u političkim strankama i sindikatima, zdravstveni status ili neko drugo lično svojstvo“, i nova tačka k) koja glasi: „napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka/uvjerenje o nekažnjavanju ukoliko ova uvjerenja predstavljaju uslov za zasnivanje radnog odnosa na oglašenom radnom mjestu“, te da se u stavu (2)- tekst „osam dana“ zamjenjuje tekstom „petnaest (15) dana.“ Stav Ministarstva-primjedba da se iza tačke i) doda nova tačka o nediskriminaciji nije prihvatljiva jer je nediskriminacija po svim osnovama propisana kao princip u Zakonu o radu u članu 8. Primjedba pod tačkom k) je prihvatljiva i ugrađena u tekst Prijedloga Uredbe pod tačkom k) novog člana 8. Prijedloga Uredbe. Primjedba da rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od petnaest dana nije prihvatljiva jer smatramo da je rok od osam dana dovoljan za prikupljanje dokumentacije i konkurisanje na javni oglas. Primjedbe na prvobitni član 7. sada član 9. Stav (1)-primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona- da se u članu 7. u stavu (1) iza teksta „prijava koja je“ doda riječ „svojeručno“. Stav Ministarstva-primjedba se ne prihvata jer je postojećom odredbom već definisano da se radi o potpisu podnosica. Stav (2)-primjedba da se u prvobitnom članu 7. stav (2) izmijeni sljedećim tekstom: „Uz prijavu se dostavlja original ili ovjerena fotokopija diplome ili svjedočanstva, a kandidati koji uspješno polože pismeni ili usmeni ispit će dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostaviti u roku od pet dana od dana prijema obavijesti o rezultatima ispita. 15 Izabrani kandidat će u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju, ukoliko ova uvjerenja predstavljaju uslov za zasnivanje radnog odnosa na oglašenom radnom mjestu.” Stav Ministarstva-primjedba se ne prihvata jer bi bila u suprotnosti sa odredbama člana 8. Prijedloga Uredbe kojim je propisan sadržaj javnog oglasa. Stav (4)-Primjedba Transparency International BiH- da se stav (4) definiše na sljedeći način:„Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za podnošenje prijava na javni oglas“. Stav Ministarstva-primjedba se prihvata i ugrađena je u tekst stava (5) člana 9. Prijedloga Uredbe. Prijedlog Transparency International BiH da se doda stav (5) koji glasi:“Prijava na javni oglas se podnosi komisiji za izbor kandidata za prijem u radni odnos iz člana 8. putem poslodavca, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ uz naznaku javnog oglasa za koji se prijava podnosi“. Stav Ministarstva-primjedba je suštinski ugrađena u stavu (1) člana 9. Prijedloga Uredbe. Primjedbe na prvobitni član 8. sada član 10. Stav (3)-Primjedbe Transparency International BiH- da se u stavu (3) iza teksta:“Članovi komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat“ briše tekst:“za čiji prijem u radni odnos je objavljen javni oglas“. Stav Ministarstva- primjedba se ne prihvata s obzirom da je odredba stava (3) člana 10. Prijedloga Uredbe preciznija. Prijedlog Transparency International BiH da se dodaju stavovi (8),(9) i (10), i glase:“ Stav (8) -Komisija je dužna na svojoj prvoj sjednici usvojiti poslovnik o radu, utvrditi ispitna pitanja i kriterije za intervju, a na osnovu kojih će izvršiti bodovanje kandidata. Stav (9)-Komisija je dužna poslovnik o radu dostaviti odgovornom licu poslodavca odmah po usvajanju, odnosno najkasnije tri (3) dana od dana usvajanja, a poslodavac je dužan taj poslovnik objaviti na svojoj web stranici ili ga putem obavijesti iz člana 11. stav (6) ove uredbe dostaviti kandidatu. Stav (10)-Imena članova Komisije, sa informacijama o njihovom stepenu stručne spreme, moraju biti objavljena na web stranici poslodavca najmanje pet (5) dana prije početka postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos ili dostavljena kandidatima putem obavijesti iz člana 13. stav (6) ove uredbe“. Stav Ministarstva-prihvata se prijedlog da se doda predloženi stav (8). Stavovi (9) i (10) smatraju se neprihvatljivim, s obzirom da oglašavanje imena članova komisije ostavlja mogućnost uticaja na članove komisije prije odlučivanja o izboru kandidata. Primjedba koja se odnosi na stručnu spremu članova komisije je već ugrađena u članu 10. stav (3) Prijedloga Uredbe. Prijedlog Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona da se u članu 8. dodaju novi stavovi koji glase: -„Jednog od članova komisije poslodavac imenuje iz reda sindikalne organizacije, ukoliko je kod poslodavca organiziran sindikat i to na prijedlog sindikata.” -„Imena članova Komisije, sa informacijama o njihovom stepenu stručne spreme, moraju biti objavljena na web stranici poslodavca najmanje pet (5) dana prije početka postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, ili dostavljena kandidatima putem obavijesti iz člana 11. stav (6) ove uredbe. -„Komisija je dužna na svojoj prvoj sjednici usvojiti poslovnik o radu, utvrditi ispitna pitanja i kriterije za intervju, a na osnovu kojih će izvršiti bodovanje kandidata. -„Komisija je dužna poslovnik o radu dostaviti odgovornom licu poslodavca odmah po usvajanju, odnosno najkasnije tri (3) dana od dana usvajanja, a poslodavac je dužan taj poslovnik objaviti na svojoj web stranici ili ga putem obavijesti iz člana 11. stav (6) ove uredbe dostaviti kandidatu“. 16 Stav Ministarstva-primjedba iz prve alineje prijedloga se ne prihvata. Prijedlogom Uredbe je dat akcenat na nezavisnost i nepristrasnost članova komisije, što je dovoljna garancija za sprječavanje zloupotreba. Ostali prijedlozi koji se ne prihvataju obrazloženi su na primjedbama Transparency International datim na ovaj član. Primjedbe na prvobitni član 9. sada član 11. Primjedbe Transparency International BiH- da se član 9. dopuni novim stavovima (3) i (4) koji glase: „Stav (3)-Pored razloga navedenih u stavu (1) ovog člana, zahtjev za izuzeće člana komisije ili komisije u cjelini, kandidat može podnijeti rukovodnom organu poslodavca najkasnije do momenta pristupanja postupku izbora kandidata, uz navođenje razloga sumnje o postojanju sukoba interesa, očiglednog rizika od predrasuda i pristrasnosti, i nedostatka adekvatnog znanja i stručnosti. Rukovodni organ poslodavca je dužan, a nakon što razmotri zahtjev za izuzeće, te ako utvrdi da je isti osnovan, donijeti odluku o izuzeću člana komisije ili komisije u cjelini, i to po hitnom postupku, a najkasnije tri dana od dana podnšenja zahtjeva. Stav (4)-Članovi Komisije moraju sami podnijeti zahtjev za izuzeće iz postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos ako postoje sumnje i rizici od nastanka razloga za izuzeće navedenih u stavu (1) i (4), a poslodavac je dužan postupiti po hitnom postupku, a nakasnije tri dana od dana podnošenja zahtjeva za izuzeće“. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona-da se u članu 9. dodaju novi stavovi (2) i (3) koji glase: „Stav (2)- Pored razloga iz stava (1) zahtjev za izuzeće člana komisije ili komisije u cjelini, kandidat može podnijeti rukovodnom organu Poslodavca najkasnije do momenta pristupanja pismenom ispitu i iz razloga sumnje u postojanje sukoba interesa, očiglednog rizika od predrasuda i pristrastnosti i nedostatka adekvatnog znanja i stručnosti. Rukovodni organ poslodavca je dužan zaključkom donijeti odluku o zahtjevu za izuzeće, i to po hitnom postupku, a najkasnije tri dana od podnošenja zahtjeva. Stav (3) koji glasi:-Članovi Komisije se moraju izuzeti iz izbornog postupka ako postoje sumnje i rizik iz stava (1) i (2), a poslodavac je dužan bez odlaganja imenovati nove članove Komisije.” Stav Ministarstva-s obzirom da su primjedbe u suštini istovjetne daje se zajednički stav da su iste neprihvatljive s obzirom da je Prijedlogom Uredbe već utvrđeno u sadašnjem članu 10. stav (6) da članovi komisije u svom radu moraju biti nezavisini i nepristrasni o čemu potpisuju pismenu izjavu, što je dovoljna garancija za sprječavanje zloupotreba. Prijedlog da se doda novi član 10. Transparency International BiH- da se doda novi član 10. koji glasi: „Član 10. (Postupanje Komisije po pristiglim prijavama) (1) Po isteku roka za podnošenje prijava na javni oglas, Komisija pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak. (2) Spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak potpisuju svi članovi Komisije“. 17 Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da sadrži pitanja koja trebaju biti uređena Poslovnikom o radu Komisije, a što je uvaženo kao primjedba i ugrađeno kao dopuna sadašnjem članu 10. u stavu (8). Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona-da se doda novi član 10. koji glasi: „Član 10. (Supervizor) (1) Poslodavac je dužan, u roku od pet dana prije raspisivanja javnog oglasa, obratiti se Timu za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Tim), (alternativa : Ministarstvu za pravosuđe i upravu - Sektor za upravu i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Ministarstvo) sa zahtjevom za imenovanje supervizora i zamjenika supervizora (u daljem tekstu: supervizor) za nadzor nad provođenjem javnog oglasa. (2) U slučaju spriječenosti supervizora, u obavljanju poslova utvrđenih ovom uredbom mijenja ga zamjenik supervizora. (3) Uz zahtjev za imenovanje supervizora, poslodavac je dužan priložiti opis poslova, te potrebne uslove za radno mjesto za koje se provodi javni oglas. (4) Supervizor je dužan potpisati obrazac prijave koji će definisati Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Tima /Ministarstva. (5) Tim/Ministarstvo će obavijestiti poslodavca o imenovanju supervizora za nadzor nad provođenjem javnog oglasa u roku, ne dužem od pet dana, od dana prijema zahtjeva iz stava (1) ovog člana. (6) Supervizor je fizičko lice, imenovano od strane Tima/Ministarstva, sa Liste supervizora koje sačinjava i vodi Tim/Ministarstvo, a na koju saglasnost daje Vlada Zeničko-dobojskog kantona. (7) Listu supervizora iz stava (6) ovog člana Tim/Ministarstvo sačinjava iz reda zaposlenih u organima i institucijama navedenim u članu 1. ove uredbe, kao i druga lica (akademska zajednica, nevladin sektor, organi državne službe i sl.) (8) Supervizor ne može biti lice angažovano u Timu/Ministarstvu, kao ni lice zaposleno kod poslodavca koji provodi javni oglas za prijem u radni odnos, niti koordinator za borbu protiv korupcije kod tog poslodavca. (9) Supervizor mora imati najmanje isti stepen stručne spreme koja se zahtjeva kao potrebni uslov za radno mjesto za koje je raspisan javni oglas. (10) U slučaju da se jednim javnim oglasom popunjava više radnih mjesta različitog stepena stručne spreme, supervizor mora imati najvišu stručnu spremu koja se traži javnim oglasom. (11) Supervizor je nadležan: a) da prati pravilnu primjenu odredbi ove uredbe prilikom raspisivanja javnog oglasa; b) da nadzire rad Komisije, na način da prati rad Komisije od njenog imenovanja, da bude prisutan prilikom otvaranja pristiglih prijava na javni oglas; c) da vrši nadzor nad otvaranjem, pregledanjem i ocjenom pristiglih prijava na javni oglas; d) da prati način pripreme ispitnih pitanja za pismeni dio ispita i njegovu neposrednu kontrolu (pismeni dio ispita); e) da može biti prisutan i nadzirati usmeni dio ispita; f) kao i druga pitanja propisana ovom uredbom i poslovnikom o radu Komisije. (12) U slučaju da supervizor uoči nepravilnosti prilikom provođenja javnog oglasa, poduzima sljedeće mjere: a) usmeno obavještava članove Komisije o uočenim nepravilnostima i zahtijeva njihovo otklanjanje prije nastavka provođenja javnog oglasa, što se zapisnički evidentira; b) u slučaju da članovi Komisije odbiju otkloniti nepravilnosti i nastave provođenje javnog oglasa, supervizor odmah pismeno obavještava poslodavca o uočenim nepravilnostima, sa detaljnim opisom 18 povrede postupka provođenja javnog oglasa, kako bi poslodavac razmotrio obavijest i utvrdio da li uočene nepravilnosti predstavljaju osnov za poništenje javnog oglasa; c) u slučaju da poslodavac ne poništi javni oglas, a supervizor i dalje smatra da uočene nepravilnosti predstavljaju opravdan razlog za poništenje javnog oglasa, supervizor obavještava Tim/Ministarstvo o uočenim nepravilnostima, a Tim/Ministarstvo bez odlaganja obavještava Vladu Zeničko-dobojskog kantona, gradonačelnika, odnosno načelnika radi poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti. (13) Naknada za rad supervizora uredit će se posebnim aktom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a obezbjeđuje je poslodavac koji provodi javno oglašavanje“. Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da institucija „supervizora“ koja se predlaže dodatno usložnjava proces administrativnih procedura pri provođenju javnog oglasa i odugovlači trajanje istog. Posebno naglašavamo da je neprihvatljiva predviđena primjedba da poslodavac plaća supervizora za obavljanje poslova supervizora jer isto ostavlja prostor za manipulaciju. Takođe je primjedba neprihvatljiva s obzirom da je zakonska obaveza osnivača javnih ustanova i drugih institucija da vrše nadzor nad zakonitošću rada istih. Primjedbe na prvobitni član 11. sada član 13. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona Stav (4)- brisati Stav (5) -iza riječi „kao uslov propisano“ dodati riječi „srednjoškolsko“, a iza riječi „pismeno“ tekst „usmeno“ brisati. Stav (6)- cjelokupan tekst zamijeniti slijedećim tekstom: „Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja postupka izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.“ U članu 6. dodati novi stav koji glasi: „Pismeni i usmeni stručni ispit su strukturiranog oblika, sa sadržajem i obimom jednakim za sve kandidate, a obuhvatit će oblasti specifične za radno mjesto za koje se provodi postupak oglašavanja. O oblastima koje su obuhvaćene ispitom kandidat će dobiti obavještenje uz poziv za pristupanje ispitu.“ Stav Ministarstva-primjedbe nisu prihvatljive jer smatramo da su u Prijedlogu Uredbe ponuđena rješenja za postupak izbora kandidata cjelishodnija i daju dovoljno elemenata poslodavcu da izabere najboljeg kandidata za svako radno mjesto. Primjedbe Transparecy International BiH Stav (6) –prijedlog da se tekst:“O daljnjem postupku izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona” briše i zamjenjuje tekstom:” U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem“. Stav Ministarstva- primjedba je uvažena i ugrađena u tekst prijedloga Uredbe u članu 13. stav (6). Primjedba Saveza samostalnih sindikata-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona na član 11. je da pismena provjera znanja mora biti transparentna tj. sa tačno navedenim oblastima i literaturom iz koje će biti pismena provjera znanja svih kandidata. 19 Stav Ministarstva- primjedba je uvažena i ugrađena u tekst Prijedloga Uredbe u sadašnjem članu 8. tačka d). Primjedba da bodovni odnos stručnih kompentencija stečenih radnim iskustvom u odnosu na pismenu provjeru znanja obezbjeđuje veći broj bodova, a najmanje u omjeru 60:40. Stav Ministarstva- primjedba nije prihvatljiva jer smatramo da su u Prijedlogu Uredbe ponuđena rješenja za postupak izbora kandidata cjelishodnija i daju dovoljno elemenata poslodavcu da izabere najboljeg kandidata za svako radno mjesto. Ostale primjedbe Saveza samostalnih sindikata-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona date su generalno i većina je kroz ranije primjedbe i prijedloge prihvaćena tako što je tekst pojedinih odredaba dopunjen i preciziran. Generalna primjedba Saveza samostalnih sindikata-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona-da se Uredba ne može primjenjivati u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona iz razloga što je postupak prijema radnika u ovim djelatnostima regulisan posebnim zakonskim aktom. Stav Ministarstva-primjedba je prihvaćena i ugrađena u članu 1. stav (2) prijedloga Uredbe. Primjedbe na prvobitni član 12. sada član 14. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona Stav(4)-primjedba da se riječi „jednog ili više kandidata sa liste “zamijene riječima“ prvorangiranog kandidata sa liste, odnosno najbolje rangirane kandidate.“ Stav Ministarstva-primjedba je prihvaćena. Iza stava (4) dodati novi stav (5) koji glasi:“Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od tri dana od dana prijema odluke o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao“. Stav Ministarstva-primjedba je prihvaćena i ugrađena u član 14. kao novi stav (7). Stav (5)-primjedba da se u drugom redu riječi „jednog ili više“ zamijeniti riječima „prvorangiranog kandidata sa liste, odnosno najbolje rangirane kandidate sa liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata“. Stav Ministarstva-primjedba je prihvaćena uz prilagođeni tekst stav (5). Primjedbe Transparecy International BiH-da se iza stava (2) doda novi stav koji glasi: „Za postupak izbora kandidata gdje je potrebno provesti pismeni i usmeni stručni ispit, rezultati pismenog stručnog ispita će imati najmanje 60 % bodova u ukupnom zbiru bodova nakon provedenog postupka za izbor kandidata“. Iza ovog stava dodati novi stav: „Usmeni stručni ispit se održava istog dana kao i pismeni stručni ispit“. Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da ukupan dojam o kompetencijama, elokventnosti, držanju i sl. svakog kandidata može biti odlučujuća pri izboru najboljeg kandidata, pa poslodavcu treba ostaviti mogućnost da ovo pitanje uredi internim aktom poslodavca. Stav (4)- Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste uspješnih kandidata, donijeti odluku o prijemu u radni odnos prvorangiranog/prvorangiranih kandidata sa liste uspješnih kandidata, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više 20 kandidata. Ako prvorangirani kandidat ne prihvati zaposlenje, poslodavac prima u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata. Stav (7)- Poslodavac će sa prvorangiranim kandidatom/kandidatima sa liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos. Stav Ministarstva-primjedbe na stavove (4) i (7) su prihvaćene. Primjedbe na prvobitni član 14. sada član 16. Primjedbe Udruženja poslodavaca-Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona Stav (2)-prijedlog da se iza riječi „odlučuje“ dodaju riječi „poslodavca odnosno ukoliko postoji“, a ostali dio teksta se nastavlja, tako da bi prema predloženom član 14. stav (2) glasio:“O prigovoru iz stava (1) ovog člana odlučuje poslodavac odnosno ukoliko postoji drugostepeni organ kod poslodavca koji je u skladu sa općim ili drugim internim aktima poslodavca nadležan da odlučuje o prigovorima radnika i drugih lica na odluke kojima je poslodavac odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa”. Stav Ministarstva- smatramo da je predložena primjedba neprihvatljiva iz razloga što o prigovoru na odluku o prijemu u radni odnos koju poslodavac donese mora odlučiti drugostepeni organ kod poslodavca, bilo da je to upravni odbor, nadzorni odbor ili formirana drugostepena komisija kod poslodavca. U suprotnom, a prema datom prijedlogu, princip dvostepenosti ne bi bio ispoštovan. Prijedlog da se doda novi član 15. Primjedbe Transparency International BiH da se doda novi član 15. i da glasi: „Član 15 (Poništenje javnog oglasa) (1) Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, javni oglas se može poništiti u slijedećim slučajevima: a) ako dođe do promjene odgovorne osobe u poslodavcu koji je raspisao javni oglas, u roku od 30 dana od dana promjene; b) u slučaju statusne promjene poslodavca (spajanje, pripajanje, podjele, promjene oblika, u slučaju promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca i dr.), u roku od 30 dana od dana promjene; c) ako dođe do promjene sistematizacije radnih mjesta, u roku od 15 dana od dana promjene“. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona-da se doda novi član 15. i da glasi: „Član 15. (Poništenje javnog oglasa) (1) Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, javni oglas se može poništiti u sljedećim slučajevima: a) ako dođe do promjene odgovornog lica u poslodavcu koji je raspisao javni oglas, u roku od 30 dana od dana promjene; b) u slučaju statusne promjene poslodavca (spajanje, pripajanje, podjele, promjene oblika, u slučaju promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca i dr.), u roku od 30 dana od dana promjene; c) ako poslodavac ocijeni opravdanim uočene nepravilnosti supervizora, u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti supervizora; 21 d) ako dođe do izmjene sistematizacije radnih mjesta za koje je raspisan javni oglas, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmjene“. Stav Ministarstva-primjedbe su prihvatljive i suštinski ugrađene u član 5. Prijedloga Uredbe. Primjedbe na prvobitni član 16. sad član 18. Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona – da se izmijeni član 16. i da glasi: „(1) Nadzor nad primjenom ove uredbe vrši Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona. (2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, putem inspekcije rada.“ Stav Ministarstva-Primjedba nije prihvaćena iz razloga što je članom 159. stav (1) Zakona o radu propisano da nadzor nad primjenom Zakona o radu i na osnovu njega donesenih propisa obavlja kantonalni inspektor rada. Primjedbe na prvobitni član 17. sada član 19. Primjedbe Transparency International BiH da se u stavovima (2) i (3) Prijedloga Uredbe povećaju predložene novčane kazne. Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva jer su predložene kazne u tekstu prijedloga Uredbe dovoljne za postizanje svrhe kažnjavanja. Također ističemo da je Ministarstvo za pravosuđe i upravu u Mišljenju na tekst prijedloga Uredbe zauzelo stanovište da je u ovom dijelu Uredba usaglašena sa Zakonom o prekršajima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 63/14). Primjedbe Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona Stav (1) prijedlog da se - tekst tačke b) izmijeniti tekstom: „ne objavi javni konkurs/oglas u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Federacije BiH, na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona, na web-stranici grada/općine i na web-stranici poslodavca.“ - u tački d) riječi „u trajanju od osam dana“ zamijeniti riječima „u trajanju od deset dana“ - u tački f) riječi „prijem kandidata“ zamijeniti riječima „prijem prvorangiranog kandidata“ Dodati novi stav (4) koji glasi: „Novčanom kaznom u iznosu__________ kaznit će se odgovorno lice kod poslodavca ukoliko poništi oglas izvan razloga navedenih u (novom) članu 15.“ Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva jer su vrste prekršaja i predložene kazne u Prijedlogu Uredbe dovoljne za postizanje svrhe kažnjavanja. Generalne primjedbe Transparency Inernational BiH 1. Propisati obavezan izbor prvorangiranog kandidata (umjesto sadašnjeg izbora sa liste uspješnih kandidata); Stav Ministarstva- primjedba nije prihvaćena s obzirom da je Uredbom Vlade Federacije BiH koja reguliše ovu oblast na identičan način regulisano pitanje izbora kandidata sa liste uspješnih, a što je princip i u slučaju prijema državnih službenika koje provodi Agencija za državnu službu FBiH. 22 2. Predvidjeti saopštavanje/objavljivanje imena članova konkursne komisije (i to prije početka samog postupka) sa podacima o njihovoj stručnoj spremi kao dobar mehanizam povećanja transparentnosti i odgovornosti u radu; Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da oglašavanje imena ostavlja mogućnost uticaja na članove komisije prije odlučivanja o izboru kandidata. Primjedba koja se odnosi na stručnu spremu članova komisije je već ugrađena u članu 10. stav (3) prijedloga Uredbe. 3. Proširiti osnove za izuzeće članova komisije sa ciljem prevencije korupcije i predvidjeti postupak izuzeća u kojem se pravo na iniciranje samog postupka daje i kandidatima-učesnicima procedure; Stav Ministarstva-primjedba je uvažena i to u dijelu koji se odnosi na pravo i prijavljenog kandidata da inicira izuzeće člana komisije. Prijedlog koji se odnosi na proširenje osnove za izuzeće članova komisije nije uvažen iz razloga što postojeće osnove smatramo dovoljnim za sprječavanje nepravilnosti u samom postupku izbora. 4. Dati prednost u procesu selekcije pismenom testiranju na uštrb usmenog testiranja. Stav Ministarstva-primjedba nije prihvatljiva s obzirom da ukupan dojam o kompetencijama, elokventnosti, držanju svakog kandidata može biti odlučujuća pri izboru najboljeg kandidata. Zaključci sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona Prijedlog Uredbe razmatran je na XIII. sjendici Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona održanoj 23.05.2018. godine, i na istoj su usaglašeni stavovi svih socijalnih partnera na tekst Prijedloga Uredbe. Donesen je zaključak kojim je predlagač obavezan da razmotri mogućnost da se član 14. u stavu (4) teksta prijedloga Uredbe izmijenjeni na način da se poslodavac obaveže izvršiti izbor prvorangiranog/prvorangiranih kandidata sa liste, a ne kako je prvobitno bilo predloženo jednog od uspješnih kandidata sa liste. Nakon razmatranje prijedloga za izmjenu člana 14. stav (4) predlagač je istu prihvatio i ugradio u tekst Uredbe.
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad-praktična nastava, sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog regisrtra poslodavaca ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 18/19 07.10.2019 praktična nastava Broj 18 – strana 1770 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT 390. Na osnovu ĉlana 18. stav (1), Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 18. stav (3), Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 05/14 i 13/18), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona na osnovu prijedloga Privredne komore Zeniĉkodobojskog kantona, donosi: Pravilnik o naĉinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, sadrţaju i naĉinu voĊenja Jedinstvenog registra poslodavaca DIO PRVI - OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom ureĊuju se naĉin provjere i verifikacije poslodavaca, kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, u okviru programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: poslodavac), sadrţaj i naĉin voĊenja Jedinstvenog registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava (u daljem tekstu: Jedinstveni registar). Ĉlan 2. (Rodna osjetljivost) Gramatiĉki izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku za oznaĉavanje muškog ili ţenskog roda podrazumijevaju oba roda. Ĉlan 3. (Definicije pojmova) Definicije koje se koriste u ovom Pravilniku, imaju sljedeća znaĉenja: a) Odrasli su lica starija od 15 godina koja nisu završila osnovno obrazovanje, odnosno lica starija od 18 godina koja su završila osnovno obrazovanje u redovnom školovanju i druga lica koja se obrazuju, a da pri tom nemaju status uĉenika ili studenta. b) Praktiĉna nastava je oblik nastave koji se izvodi kod privrednih subjekata koji imaju odgovarajuću savremenu opremu, tehniĉko-tehnološka sredstva i druge odgovarajuće uslove u skladu sa nastavnim planom i programom odreĊenog zanimanja. c) Vještine predstavljaju sposobnost primjene znanja i korištenja principa "znati kako" da se izvrši odreĊeni zadatak i da se riješi problem. d) Ugovor predstavlja pravno obavezujući odnos izmeĊu dvije ili više ugovorenih strana u cilju postizanja odreĊenih pravnih dejstava. e) Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona je samostalna, nevladina, neprofitna, javno pravna asocijacija, pravnih i fiziĉkih lica koja obavljaju privrednu djelatnost na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona. f) Registar - Spisak, popis. Ĉlan 4. (Organizovanje praktiĉne nastave) Praktiĉna nastava za polaznike programa za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: polaznici) moţe se realizirati kod organizatora obrazovanja odraslih i kod poslodavaca koji obavljaju djelatnost za koju se obrazuju polaznici i koji su upisani u Jedinstveni registar u skladu sa ĉlanom 18. stav (2), taĉka e), Zakona o obrazovanju odraslih u Zeniĉko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Zakon). Ĉlan 5. (Obavještenje o mogućnostima realizacije praktiĉne nastave) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i organizatori za obrazovanje odraslih nakon donošenja, odnosno odobravanja programa obrazovanja odraslih iz odreĊene oblasti obavještavaju Privrednu komoru Zeniĉko-dobojskog kantona, Obrtniĉku komoru Zeniĉko-dobojskog kantona i reprezentativna udruţenja poslodavaca Zeniĉko-dobojskog kantona o mogućnostima realizacije praktiĉne nastave kod poslodavaca. DIO DRUGI - POKRETANJE POSTUPKA Ĉlan 6. (Pokretanje postupka za izdavanje odobrenja za obavljanje praktiĉnog rada/praktiĉne nastave) (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za realizaciju praktiĉnog rada/praktiĉne nastave poslodavci podnose Privrednoj komori Zeniĉko-dobojskog kantona, na obrascu broj 1., koji je sastavni dio ovog Pravilnika. ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1771 (4) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ĉlana, poslodavci dostavljaju: a) potvrdu o registraciji kod poreskih organa – poreski identifikacioni broj; b) obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti; c) dokaz o struĉnoj spremi zaposlenih koji vrše obuku polaznika; d) Izjava ovlaštene osobe kod organizatora obrazovanja da poslodavac ispunjava materijalnotehniĉke uslove za obavljanje obuke polaznika u skladu sa odobrenim programom. Ĉlan 7. (Izdavanje odobrenja za obavljanje praktiĉnog rada/praktiĉne nastave) (1) Na osnovu podnesenih dokumenata iz ĉlana 6. stav (2) ovog Pravilnika, Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona utvrĊuje da li je poslodavac uz zahtjev dostavio sve dokaze i o tome donosi rješenje za poslodavca. (2) Ako zahtjev ne sadrţi sve dokaze navedene u ĉlanu 6. ovog pravilnika, Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona daje poslodavcu naknadni rok za dopunu/ispravku zahtjeva koji ne moţe biti duţi od 30 dana. (3) Ukoliko zahtjev ne bude ispravljen/dopunjen u propisanom roku smatra se da isti nije ni podnesen i isti se zakljuĉkom odbija. (4) Nakon donošenja rješenja iz stava (1) ovog ĉlana, poslodavac podnosi Privrednoj komori Zeniĉkodobojskog kantona zahtjev za upis poslodavca u Jedinstveni registar, na obrascu broj 2., koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 8. (Uslovi za obavljanje praktiĉnog rada/praktiĉne nastave) (1) Poslodavci moraju ispunjavati tehniĉke i/ili kadrovske uslove definisane programom obrazovanja odraslih za realizaciju praktiĉnog rada/praktiĉne nastave u njihovim prostorima. (2) Praktiĉno obrazovanje polaznika traje najviše osam sati dnevno. (3) Ako praktiĉna nastava traje neprekidno ĉetiri ili više sati dnevno, polazniku u tom periodu mora biti obezbijeĊena pauza od najmanje 30 minuta. (4) Zaposleni kod Poslodavca koji su angaţovani na praktiĉnom obrazovanju polaznika tokom programa obrazovanja odraslih moraju ispunjavati uslove u pogledu struĉne spreme predviĊene programom obrazovanja odraslih i prisustvovati usavršavanju koje organizuju Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona, Obrtniĉka komora Zeniĉko-dobojskog kantona i reprezentativna udruţenja poslodavaca Zeniĉko-dobojskog kantona. Ĉlan 9. (Ugovor) (3) MeĊusobna prava i obaveze organizatora obrazovanja i poslodavca u skladu sa ĉlanom 19. stav (2) Zakona, ureĊuju se ugovorom koji sadrţi: a) vrstu i naziv programa i vještine, znanja i sposobnosti koje se stiĉu realizacijom programa; b) ime, prezime i ukupan broj polaznika programa obrazovanja odraslih koji se praktiĉno obrazuju kod poslodavca; c) vrijeme trajanja praktiĉne obuke kod poslodavca; d) obaveza provjere praktiĉnih znanja, vještina i sposobnosti polaznika u skladu sa programom obrazovanja; e) naĉin izvoĊenja praktiĉnog obrazovanja; f) naĉin plaćanja praktiĉnog obrazovanja. Ĉlan 10. (Ugovor o praktiĉnom radu) (1) MeĊusobna prava i obaveze polaznika obrazovanja i poslodavca, u skladu sa ĉlanom 19. stav (2) Zakona, ureĊuju se ugovorom o praktiĉnom radu, koji sadrţi opšte podatke o ugovornim stranama: a) ime i prezime polaznika; b) datum i mjesto roĊenja polaznika; c) prebivalište polaznika; d) naziv, sjedište i adresa poslodavca; e) vrstu djelatnosti poslodavca. Broj 18 – strana 1772 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. (2) MeĊusobna prava i obaveze ugovornih strana: a) naziv zanimanja, znanja, vještina i sposobnosti za koje se polaznik obrazuje ili osposobljava; b) poĉetak i trajanje obrazovanja ili osposobljavanja polaznika; c) ime i prezime zaposlenog sa odgovarajućim struĉnim obrazovanjem, koji je odgovoran za praktiĉno obrazovanje polaznika; d) obim praktiĉne osposobljenosti i obim znanja koje poslodavac mora obezbijediti polazniku. (3) Duţnosti i prava polaznika i poslodavca u pogledu praktiĉnog obrazovanja su sljedeće: a) Poslodavac je obavezan da polaznika upozna sa propisima o zaštiti na radu i obezbijedi sve neophodne mjere zaštite na radu za polaznika; b) Poslodavac se obavezuje da polaznika neće angaţovati na poslovima koji nisu povezani sa njegovim praktiĉnim obrazovanjem; c) Polaznik je obavezan da ispunjava svoje nastavne obaveze; d) Polaznik je obavezan da redovno pohaĊa praktiĉnu nastavu i vodi dnevnik praktiĉne nastave; e) Polaznik je obavezan da se prilikom praktiĉnog obrazovanja ponaša u skladu sa pravilima i uputstvima poslodavca i organizatora obrazovanja; f) Polaznik je obavezan da ĉuva poslovnu tajnu poslodavca; g) Polaznik je obavezan da se ponaša u skladu sa propisima zaštite na radu; h) Poslodavac i polaznik su obavezni da ispoštuju uslove u sluĉaju raskida ugovora i ugovorenu sudsku nadleţnost u sluĉaju spora. DIO TREĆI – JEDINSTVENI REGISTAR Ĉlan 11. (Jedinstveni registar) (1) Jedinstveni registar vodi Privredna komora Zeniĉkodobojskog kantona u pisanoj i elektronskoj formi, u saradnji sa Obrtniĉkom komorom Zeniĉko-dobojskog kantona i reprezentativnim udruţenjima poslodavaca Zeniĉko-dobojskog kantona. (2) U pisanoj formi Jedinstveni registar se vodi u obliku knjige formata A-3, tvrdog poveza sa tamnoplavim koricama. (3) gornjem srednjem dijelu korica Jedinstvenog registra, velikim slovima crne boje ispisan je naziv „Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Zeniĉko-dobojski kanton, Privredna komora Zeniĉkodobojskog kantona“, a na sredini korica „Jedinstveni registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉni rad/praktiĉna nastava“. (4) Listovi Jedinstvenog registra izraĊeni su na bijelom papiru sa numerisanim stranicama. (5) Registar iz stava (1) ovog ĉlana sadrţi: a) redni broj upisa i stranica na kojoj se vrši upis; b) naziv, sjedište i adresa poslodavca; c) poreski identifikacioni broj; d) djelatnost poslodavca; e) naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih za provoĊenje praktiĉne nastave/praktiĉnog rada, za koje poslodavac ima prostorne, materijalne, tehniĉke uvjete i/ili kadrovske uvjete da se praktiĉna nastava realizira u njegovim poslovnim prostorima; f) ime i prezime i vrstu struĉne spreme zaposlenih koji vrše praktiĉnu obuku kod poslodavca; g) rubriku „verifikacija poslodavca kod kojeg se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava“, a koja sadrţi podrubrike „naziv tijela koje je donijelo rješenje“ i „broj i datum rješenja“; h) rubriku “izmjena podataka o uvjetima za izvoĊenje praktiĉnog rada/praktiĉne nastave“, a koja sadrţi podrubrike „naziv tijela koje je donijelo rješenje“ i „broj i datum rješenja“; i) rubriku ˝brisanje iz registra“ a koja sadrţi podrubrike „naziv tijela koje je donijelo rješenje“ i „broj i datum rješenja“; j) ime i prezime lica ovlaštenog za voĊenje Jedinstvenog registra; k) broj i datum upisa. ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1773 (6) Izgled Jedinstvenog registra u pisanoj i elektronskoj formi prikazan je na obrascu broj 3., koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 12. (Izmjene podataka u registru) (1) Poslodavci koji su upisani u Jedinstveni registar duţni su da, u roku od osam dana, Privrednoj komori Zeniĉko-dobojskog kantona, prijave promjene koje se odnose na uslove za izvoĊenje praktiĉnog obrazovanja, ukoliko do istih doĊe. (2) U sluĉaju iz stava (1), ovog ĉlana Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona, vrši izmjenu podataka u Jedinstvenom registru. Ĉlan 13. (Brisanje iz registra) (1) U sluĉaju da poslodavac ne ispunjava uslove za realizaciju praktiĉnog rada/praktiĉne nastave, vrši se njegovo brisanje iz Jedinstvenog registra. (2) Podatak o brisanju poslodavca iz registra unosi se u rubriku ˝izmjena podataka˝ i sadrţi broj i datum akta o brisanju poslodavca iz Jedinstvenog registra. (3) Privredna komora donosi Rješenje o brisanju poslodavca iz Jedinstvenog registra. Ĉlan 14. (Ispravke u Jedinstvenom registru) (1) Manje naĉinjene greške u registru precrtavaju se vodoravnom crvenom linijom, a iznad toga se unosi pravilan tekst. (2) Ispravku vrši i potpisuje lice ovlašteno za voĊenje Jedinstvenog registra zaposleno u Privrednoj komori Zeniĉko-dobojskog kantona. (3) Za ispravke u pisanoj formi Jedinstvenog registra potpis se stavlja pored ispravljenog teksta, a za ispravke u elektronskom obliku stavlja se napomena u tekstu. (4) Ako je rijeĉ o većim greškama, cijelo upisivanje, u pisanoj formi Jedinstvenog registra, poništava se precrtavanjem registarske strane crvenom kosom linijom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj strani, a u elektronskoj formi registra tekst se briše, ali ostaje napomena o izbrisanom tekstu. Ĉlan 15. (Finansiranje) Poslodavac prilikom podnošenja zahtjeva iz ĉlana 6. ovog Pravilnika, plaća naknadu Privrednoj komori Zeniĉko-dobojskog kantona u skladu s Odlukom o visini naknade za upis u Jedinstveni registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, koju donosi Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona. DIO ĈETVRTI – ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 16. (Stupanje na snagu) (4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da vaţi Pravilnik o naĉinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, sadrţaju i naĉinu voĊenja Jedinstvenog registra poslodavaca („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 5/16). (5) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉkodobojskog kantona“. Broj: 10-02-12024/2019. M I N I S T A R Datum: 16.09.2019. godine Zenica Prof.dr. Spahija Kozlić, s.r. .............................................................................................. Broj 18 – strana 1774 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. Obrazac broj 1. _________________________________ (Naziv poslodavca) za Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona PREDMET: Zahtjev za izdavanje odobrenja za realizaciju praktiĉnog rada/praktiĉne nastave Shodno odredbama ĉlana 6. Pravilnika o naĉinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, sadrţaju i naĉinu voĊenja jedinstvenog registra poslodavaca („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: ___/___), molimo Vas da za ____________________________________, (naziv poslodavca) donesete Rješenje o verifikaciji poslodavca kod kojeg se obavlja praktiĉan rad. PRILOG: 1. Potvrda o registraciji kod poreskih organa – poreski identifikacioni broj; 2. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti; 3. Dokaz o struĉnoj spremi zaposlenih koji vrše obuku polaznika; 4. Izjava ovlaštene osobe kod Organizatora obrazovanja da Poslodavac ispunjava materijalno-tehniĉke uslove za obavljanje obuke polaznika u skladu sa odobrenim programom. U_____________, ____________20___ godine ___________________ (Podnosilac zahtjeva) Broj:_______________/20___ ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1775 Obrazac broj 2. _________________________________ (Naziv poslodavca) za Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona PREDMET: Zahtjev za upis poslodavca u Jedinstveni registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava Shodno odredbama ĉlana 7. Pravilnika o naĉinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, sadrţaju i naĉinu voĊenja jedinstvenog registra poslodavaca („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: ___/___), molimo Vas da _______________________________________, (naziv poslodavca) upišete u Jedinstveni registar poslodavca, kod koga se obavlja praktiĉan rad. PRILOG: 1. Rješenje o verifikaciji poslodavaca kod kojih se obavlja praktiĉan rad/praktiĉna nastava, u okviru programa obrazovanja odraslih. U_____________, ____________20___ godine ___________________ (Podnosilac zahtjeva) Broj:_______________/20___ Broj 18 – strana 1776 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. Obrazac broj 3. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON PRIVREDNA KOMORA ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA REGISTAR POSLODAVACA KOD KOJIH SE OBAVLJA PRAKTIĈAN RAD / PRAKTIĈNA NASTAVA Redni broj upisa ____1______ Str. ____1___ ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1777 POSLODAVAC KOD KOGA SE OBAVLJA PRAKTIĈAN RAD NAPOMENA NAZIV SJEDIŠTE ADRESA PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB) DJELATNOST POSLODAVCA NAZIV I VRSTA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA ĈIJE PRAKTIĈNO OBRAZOVANJE POSLODAVAC ISPUNJAVA USLOVE IME I PREZIME, VRSTA STRUĈNE SPREME ZAPOSLENIH KOJI VRŠE PRAKTIĈNU OBUKU KOD POSLODAVCA VERIFIKACIJA POSLODAVCA KOD KOJEG SE OBAVLJA PRAKTIĈAN RAD / PRAKTIĈNA NASTAVA NAZIV TIJELA KOJE JE DONIJELO RJEŠENJE BROJ I DATUM RJEŠENJA IZMJENA PODATAKA O UVJETIMA ZA IZVOĐENJE PRAKTIĈNOG RADA / PRAKTIĈNE NASTAVE NAZIV TIJELA KOJE JE DONIJELO RJEŠENJE BROJ I DATUM RJEŠENJA BRISANJE IZ REGISTRA NAZIV TIJELA KOJE JE DONIJELO RJEŠENJE BROJ I DATUM RJEŠENJA Broj upisa:________________ Datum upisa: ______________ ________________________ Ime i prezime lica ovlaštenog za voĊenje Jedinstvenog registra ................................................................................................................................................................................................ Broj 18 – strana 1778 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. 391. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona, u skladu s ĉlanom 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 10/15), a na osnovu ĉlana 182. stav (2) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), ĉlana 14. Pravilnika o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 46/12), d o n o s i R J E Š E NJ E o imenovanju Komisije za verifikaciju testova za polaganje vozaĉkih ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja Ĉlan 1. Imenuje se Komisiju za verifikaciju testova za polaganje vozaĉkih ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja, u sastavu: 1. Indira Pivić, predsjednik 2. Edin Heleg, ĉlan 3. Dţenan Starĉević, ĉlan 4. Dejana Jozinović, ĉlan Ĉlan 2. Komisija se zaduţuje za provoĊenje postupka verifikacije i usklaĊivanja ispitnih testova za polaganje vozaĉkih ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja formiranih iz jedinstvenog kataloga testovnih pitanja u skladu sa odredbama Zakona o o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), te da o svome radu saĉini izvještaj o provedenim i realizovanim aktivnostima. Ĉlan 3. Ĉlanovima Komisije za njihov rad pripada naknada ĉija će se visina utvrditi posebnim rješenjm. Ĉlan 4. Mandat ĉlanova Komisije je dvije godine. Ĉlan 5. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“. Broj: 10-27-129-68/19. M I N I S T A R Datum: 11.09.2019. godine Zenica Prof.dr. Spahija Kozlić, s.r. .............................................................................................. 392. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona, u skladu s ĉlanom 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 10/15), a na osnovu ĉlana 182. stav (2) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), ĉlana 14. Pravilnika o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 46/12), d o n o s i R J E Š E NJ E o imenovanju Komisije za reverifikaciju ispitnih mjesta za polaganje ispita za vozaĉe motornih vozila Ĉlan 1. Imenuje se Komisiju za verifikaciju isptinih mjesta za polaganje ispita za vozaĉe motornih vozila, u sastavu: 1. Senad Kulović, predsjednik 2. Mirsad Mešić, ĉlan 3. Zoro Ivanković, ĉlan 4. Belmin Mašić, sekretar Ĉlan 2. Komisija se zaduţuje za provoĊenje postupka reverifikacije ispitnih mjesta za polaganje ispita za vozaĉe motornih vozila na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 9/18), Pravilnika o osposobljavanju za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 46/12,12/18 i 74/18) i Pravilnika o naĉinu i uvjetima
Odluka o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 18/19 07.10.2019 legalizacija,graevina Godina XXIV - Broj 18 ZENICA, ponedeljak, 07.10.2019.god. S K U P Š T I N A 374. Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka f) Ustava Zeniĉkodobojskog kantona, a u vezi sa ĉlanom 188. stav (3) Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj 1/14 i 4/16) Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona na 14. sjednici odrţanoj 30.09.2019. godine, donosi O D L U K U o legalizaciji bespravno izgraĊenih graĊevina i bespravnih zahvata DIO I - OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Odluke) Ovom odlukom reguliše se postupak, uslovi i naĉin legalizacije bespravno izgraĊenih graĊevina i bespravnih zahvata izgraĊenih bez odobrenja za graĊenje ili suprotno tom aktu (u daljem tekstu: bespravne graĊevine) na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona. Ĉlan 2. (Znaĉenje pojedinih izraza) (1) Izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju slijedeće znaĉenje: a) GraĊevinom u smislu ove odluke smatra se graĊevinski objekt trajno povezan sa tlom koji se sastoji od graĊevinskog sklopa i ugraĊene opreme, koji u okviru tehnološkog procesa zajedno ĉine tehnološku cjelinu, kao i samostalno postrojenje trajno povezano sa tlom. Pod graĊevinom se podrazumijevaju: 1) graĊevine trajno povezane sa tlom koje se sastoje od graĊevinskog sklopa ili od graĊevinskog sklopa i ugraĊene opreme, kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom; 2) saobraćajne, vodoprivredne i energetske graĊevine i površine sa pripadajućim instalacijama, telekomunikacijske graĊevine, oprema i instalacije, graĊevine i instalacije komunalne infrastrukture; 3) proizvodne i druge privredne graĊevine i postrojenja, skladišta, sajmišta i sliĉne graĊevine; 4) objekti na vodnim površinama (ribogojilišta, plutajuće platforme i sl.); 5) trgovi, javne površine, javne zelene površine, igrališta, sportske graĊevine, groblja, deponije otpadaka, javne pijace, skloništa i sliĉne graĊevine. b) Bespravno izgraĊenom graĊevinom u smislu ove odluke smatra se graĊevina ili njen dio izgraĊen bez odobrenja za graĊenje, graĊevina u ĉijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za graĊenje i graĊevina dograĊena ili nadograĊena bez odobrenja za graĊenje, kao i graĊevina izgraĊena bez pravosnaţne urbanistiĉke saglasnosti za objekte koji ne podlijeţu izdavanju odobrenja za graĊenje u skladu sa ĉlanom 111. Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju Zeniĉko-dobojskog kantona („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj 1/14 i 4/16), (u daljem tekstu Zakon); c) IzgraĊenom graĊevinom u smislu ove odluke smatra se graĊevina na kojoj su do dana stupanja na snagu ove odluke izvedeni graĊevinski i instalaterski radovi ili je završen dio graĊevine koji se moţe samostalno koristiti; Broj 18 – strana 1744 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. d) GraĊevinom u ĉijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za graĊenje u smislu ove odluke smatra se graĊevina ĉiji vlasnik posjeduje odobrenje za graĊenje, a protekao je rok za izmjenu odobrenja utvrĊen Zakonom ili je zahtjev za izmjenu odbijen; e) GraĊevinom dograĊenom ili nadograĊenom bez pravosnaţnog odobrenja za graĊenje u smislu ove odluke smatra se graĊevina upisana u zemljišnu knjigu, dograĊena ili nadograĊena bez odobrenja za graĊenje; f) Bespravnim zahvatima u smislu ove odluke smatraju se izvedeni zahvati iznad ili ispod površine tla, kojima se privremeno ili trajno zauzima prostor ili mijenjaju postojeći uslovi korištenja tog prostora; g) Legalizacijom bespravno izgraĊenih graĊevina smatra se provoĊenje postupka u kojem se donosi rješenje o legalizaciji bespravno izgraĊenih graĊevina, kao i rješenje o legalizaciji nedovršene graĊevine koje proizvodi isto pravno dejstvo kao odobrenje za graĊenje; h) Poĉetkom graĊenja bespravne graĊevine smatra se dan kada je za graĊevinu koja ima temelje izvršen iskop temelja, a za graĊevinu koja nema temelje dan kada su zapoĉete pripremne radnje za neposredni poĉetak graĊenja (ĉišćenje terena, ravnanje, nasipanje i dr.); i) Tehniĉka dokumentacija u smislu ove odluke podrazumijeva projekat izvedenog stanja; j) Prostorno planska dokumentacija je skup planskih dokumenata koji ĉine: prostorni, urbanistiĉki i regulacioni planovi, planovi parcelacije, urbanistiĉki projekti, ubanistiĉkotehniĉki uslovi, analize, studije i drugi dokumenti izraĊeni u okviru poslova planiranja ureĊenja prostora; DIO II -POSTUPAK LEGALIZACIJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA Ĉlan 3. (Nadleţnost) (1) Postupak legalizacije provode Ministarstvo za prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i gradska / općinska Sluţba za poslove prostornog ureĊenja i graĊenja (u daljem tekstu: Sluţba), zavisno od nadleţnosti utvrĊene u ĉlanu 63. Zakona. (2) Postupak legalizacije provodi se na osnovu odredbi ove odluke, Zakona i Zakona o upravnom postupku („Sluţbene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99). Ĉlan 4. (Osnov za donošenje rješenja o legalizaciji) (1) Legalizacija bespravnih graĊevina vrši se donošenjem rješenja o legalizaciji. (2) Osnov za donošenje rješenja o legalizaciji su: prostorni plan Kantona, prostorni plan podruĉja posebnih obiljeţja, prostorni plan grada/općine, urbanistiĉki plan, zoning plan, regulacioni plan, urbanistiĉki projekat i plan parcelacije. (3) Ako planski dokumenti iz stava (2) ovog ĉlana, propisani kao osnov za donošenje rješenja o legalizaciji, nisu doneseni, Ministarstvo, odnosno Sluţba, utvrdit će uslove legalizacije na osnovu struĉne ocjene komisije, koju imenuje Skupština Kantona, odnosno Gradsko/Općinsko vijeće ili struĉne ocjene upravnih organizacija kojima su zakonom ili odlukom o osnivanju povjereni poslovi izrade planskih dokumenata. (4) Ukoliko je u trenutku izdavanja rješenja o legalizaciji usvojen nacrt izrade ili izmjene i/ili dopune odgovarajućeg planskog dokumenta iz stava (2) ovog ĉlana, rješenje o legalizaciji izdaje se na osnovu struĉnog mišljenja nosioca izrade planskog dokumenta. (5) Mišljenje sa izvodom iz planskog dokumenta u postupku izdavanja rješenja o legalizaciji iz nadleţnosti Ministarstva priprema i/ili pribavlja Sluţba u skladu sa planskim dokumentima i uslovima propisanim ĉlanom 63. stav (4) Zakona. Ĉlan 5. (Imenovanje Struĉne komisije) (1) Struĉnu komisiju od 5 ĉlanova imenuje Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, odnosno Gradsko/Općinsko vijeće na prijedlog resorne Sluţbe, zavisno od nadleţnosti iz ĉlana 69. Zakona. (2) U Struĉnu komisiju iz stava (1) ovog ĉlana imenuju se: pomoćnik ministra ili šef sluţbe za prostorno ureĊenje ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1745 koji predsjedava Struĉnom komisijom, jedan diplomirani inţenjer arhitekture, jedan inţenjer graĊevine - konstruktivni smjer, jedan diplomirani inţenjer ĉija će se struka odrediti zavisno od vrste, veliĉine i namjene bespravne graĊevine i jedan diplomirani pravnik. (3) Ĉlanovi Struĉne komisije moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima prostornog planiranja i provoĊenja prostorno-planske dokumentacije i poloţen struĉni ispit. (4) Struĉna komisija za svoj rad ima pravo na naknadu koja će se utvrĊivati posebnim aktom ministra, odnosno gradonaĉelnika/naĉelnika, a troškove rada komisije snosi lice po ĉijem zahtjevu Struĉna komisija radi. Ĉlan 6. (Mišljenje Struĉne komisije) (1) Struĉna komisija po svakom pojedinaĉnom zahtjevu donosi struĉno mišljenje o mogućnosti legalizacije bespravno izgraĊene graĊevine. (2) Struĉno mišljenje iz stava (1) ovog ĉlana sadrţi sve neophodne elemente za definisanje urbanistiĉkotehniĉkih i drugih uslova za bespravno izgraĊenu graĊevinu. Ĉlan 7. (Nemogućnost legalizacije) Rješenje u postupku legalizacije bespravno izgraĊene graĊevine ne moţe se donijeti na zemljištu koje prema prostorno-planskoj dokumentaciji nije utvrĊeno kao graĊevinsko. Ĉlan 8. (Pokretanje postupka legalizacije) (1) Podnosilac zahtjeva za postupak legalizacije je ovlašteno lice, koje se u smislu ove odluke smatra graditeljem bespravno izgraĊene graĊevine, vlasnikom bespravno izgraĊene graĊevine ukoliko on nije bio graditelj, a vlasništvo dokazuje kupoprodajnim ugovorom ili lice koje je nekretninu steklo na drugi zakonom propisan naĉin. (2) Zahtjev za legalizaciju podnosi se u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ove odluke. Protekom ovog roka gubi se pravo na podnošenje zahtjeva za legalizaciju. Ĉlan 9. (Zahtjev za legalizaciju) (1) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o legalizaciji bespravno izgraĊene graĊevine (u daljem tekstu: rješenje o legalizaciji) izgraĊene poslije 31.05.1974. godine, do kojeg datuma su Zakonom legalizovane sve bespravno izgraĊene graĊevine, do dana stupanja na snagu ove odluke, prilaţu se slijedeći dokazi: a) kopija katastarskog plana sa jasno naznaĉenim brojem parcele na kojoj se bespravna graĊevina nalazi i brojevima susjednih parcela, b) geodetski snimak bespravne graĊevine izraĊen na katastarskoj podlozi uraĊen od strane nadleţnog gradskog / općinskog organa uprave nadleţnog za geodetske poslove ili ovlaštenog lica geodetske struke, c) projekat izvedenog stanja bespravne graĊevine u dva primjerka, uraĊen na nivou glavnog projekta ukljuĉujući i radove koje treba izvesti, d) pisani izvještaj o obavljenoj reviziji projekta izvedenog stanja, osim u sluĉajevima iz ĉlana 108. stav (4) Zakona, e) izvještaj o geomehaniĉkim i inţenjersko-geološkim karakteristikama tla, ukoliko je to potrebno, f) dokaz o statiĉkoj stabilnosti graĊevine, izraĊen od strane ovlaštene osobe, g) izjavu investitora bespravne graĊevine da prihvata eventualni rizik korištenja graĊevine (izjava o nesolidnoj gradnji), h) dokaz o pravu graĊenja propisan ĉlanom 116. Zakona, i) dokaz o uplati naknade za ureĊenje graĊevinskog zemljišta, kao i izmirenje drugih obaveza propisanih posebnim propisima, j) saglasnosti nadleţnih organa, sluţbi i javnih preduzeća, k) okolinsku dozvolu ako se radi o graĊevini, djelatnosti ili zahvatu koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, ţivot i zdravlje ljudi, l) druge podatke koje Ministarstvo, odnosno Sluţba utvrde kao neophodne za pripremu i izdavanje rješenja o legalizaciji. m) dokaz o uplati naknade za izdavanje rješenja o legalizaciji. Broj 18 – strana 1746 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. (2) Ukoliko podnosilac zahtjeva nije u mogućnosti priloţiti neki od dokumenata iz stava (1) ovog ĉlana duţan je navesti razloge za to. U zavisnosti od prirode nedostajuće dokumentacije Ministarstvo ili Sluţba će ostaviti podnosiocu zahtjeva naknadni rok za dostavljanje dokumentacije. (3) Ukoliko i po proteku naknadno ostavljenog roka ne bude dostavljena traţena dokumentacija, postupak će se obustaviti. Ĉlan 10. (Rok za donošenje rješenja o legalizaciji) Ministarstvo ili Sluţba donosi rješenje o legalizaciji po zahtjevu za legalizaciju bespravne graĊevine i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva najkasnije u roku od 60 dana raĉunajući od dana predaje urednog zahtjeva za legalizaciju. Ĉlan 11. (Donošenje rješenja o legalizaciji) (1) Ministarstvo ili Sluţba će donijeti rješenje o legalizaciji, ukoliko bespravno izgraĊena graĊevina zadovoljava: a) uslove iz odgovarajućeg prostorno-planskog dokumenta propisanog Zakonom i ovom odlukom, b) propisane urbanistiĉko - graĊevinske standarde, i c) uslove propisane posebnim zakonima. (2) Ministarstvo ili Sluţba će naloţiti rekonstrukciju, odnosno djelimiĉno rušenje bespravno izgraĊene graĊevine ili preduzimanje neke druge radnje iz ĉlana 4. i 6. ove odluke, ukoliko se na taj naĉin mogu ispuniti uslovi za legalizaciju. (3) Rješenje o legalizaciji proizvodi isto pravno dejstvo kao rješenje o odobrenju za graĊenje izdato u skladu sa Zakonom. Ĉlan 12. (Sadrţaj rješenja o legalizaciji) (1) Rješenje o legalizaciji sadrţi: a) podatke o podnosiocu zahtjeva kojem se izdaje rješenje o legalizaciji (naziv, odnosno ime i prezime, sa sjedištem, odnosno adresom), b) podatke o graĊevini za koje se izdaje rješenje o legalizaciji sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti graĊevine sa granicama pripadajućeg zemljišta graĊevinske parcele, c) uslove legalizacije bespravne graĊevine sa geodetskim snimkom bespravne graĊevine, d) posebne uslove i obaveze u vezi sa zaštitom okoline u skladu sa posebnim propisima, e) obaveze u odnosu na susjede, f) obaveze u odnosu na osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, g) izjavu da je projekat izvedenog stanja sastavni dio rješenja o legalizaciji, h) period vaţenja rješenja o legalizaciji, i) iznos naknade i dokaz o uplati za ureĊenje graĊevinskog zemljišta, j) iznos naknade i dokaz o uplati iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog graĊevinskog zemljišta i pogodnosti već ranije izgraĊene infrastrukture - renta, k) iznos naknade i dokaz o uplati za izgradnju skloništa ukoliko je to propisano, l) mišljenja sa podacima o izdatim saglasnostima nadleţnih javnih preduzeća i nadleţnih organa i sluţbi, m) iznos naknade za legalizaciju, n) druge podatke od znaĉaja za zadrţavanje bespravne graĊevine u prostoru. Ĉlan 13. (Naknada za legalizaciju) (1) U postupku legalizacije, a prije donošenja rješenja o legalizaciji, investitor bespravne graĊevine plaća naknadu za legalizaciju u Budţet Zeniĉko-dobojskog kantona - namjenska sredstva Ministarstva ili u Budţet Grada/Općine. (2) Naknadu za legalizaciju u svakom konkretnom sluĉaju utvrĊuje nadleţno Ministarstvo ili Sluţba posebnim zakljuĉkom. (3) Sredstva prikupljena od naknade za legalizaciju koriste se za:+- uklanjanje bespravnih graĊevina, ureĊivanje graĊevinskog zemljišta, izgradnju i odrţavanje objekata javne namjene i komunalne infrastrukture, izradu prostorno-planske dokumentacije, uspostavu i odrţavanje geoinformacionog sistema. ponedeljak, 07.10.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 18 – strana 1747 Ĉlan 14. (Obraĉun naknade za legalizaciju) (1) Za legalizaciju bespravne graĊevine plaća se naknada za legalizaciju. (2) Naknadu iz stava (1) ovog ĉlana ne plaćaju podnosioci zahtjeva koji spadaju u kategoriju lica iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i ĉlanova njihovih porodica, kao ni lica iz socijalne kategorije za bespravne graĊevine do 200 m2 neto površine. (3) Za bespravne graĊevine plaća se naknada za legalizaciju na slijedeći naĉin: a) za porodiĉne stambene i stambeno-poslovne objekte do 200 m2 neto površine u iznosu od 200,00 KM, b) za poslovne i proizvodne objekte do 300 m2 neto površine u iznosu od 400,00 KM, c) za porodiĉne stambene i stambeno-poslovne objekte od 201 m2 do 500 m2 neto površine u iznosu od 400,00 KM, d) za poslovne i proizvodne objekte od 300 m2 do 500 m2 neto površine u iznosu od 700,00 KM, e) za stambene i stambeno-poslovne objekte namijenjene trţištu koji se sastoji od više stanova i drugih posebnih dijelova od 500 m2 do 1.000 m2 neto površine u iznosu od 1.000,00 KM, f) za poslovne i proizvodne objekte od 501 m2 do 1.000 m2 neto površine u iznosu od 2.000,00 KM, g) za stambene i stambeno-poslovne objekte namijenjene trţištu koji se sastoji od više stanova i drugih posebnih dijelova preko 1.000 m2 neto površine u iznosu od 3.000,00 KM, h) za poslovne i proizvodne objekte preko 1.000 m2 neto površine u iznosu od 5.000,00 KM, i) za pomoćne objekte do 100 m2 neto površine u iznosu od 100,00 KM. (4) Za bespravno izgraĊene kuće za odmor plaća se naknada za legalizaciju u iznosu kako slijedi: a) do 100 m2 neto površine iznos od 300,00 KM, b) preko 100 m2 neto površine za svaki dodatni kvadratni metar plaća se po 10,00 KM. Ĉlan 15. (Stranke u postupku izdavanja rješenja o legalizaciji) (1) Pod strankom u postupku izdavanja rješenja o legalizaciji smatra se investitor bespravne graĊevine, vlasnik ili posjednik parcele na kojoj je izgraĊena bespravna graĊevina, kao i vlasnik ili posjednik nekretnine koja neposredno graniĉi sa nekretninom za koju se izdaje rješenje o legalizaciji. (2) Ministarstvo ili Sluţba će u toku voĊenja postupka o legalizaciji, ukoliko ocijeni da su prava susjeda ugroţena, naloţiti podnosiocu zahtjeva da pribavi pisanu saglasnost susjeda ovjerenu kod nadleţnog organa. Ĉlan 16. (Ţalba na rješenje o legalizaciji) (1) Protiv rješenja o legalizaciji ili rješenja kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za legalizaciju koje donosi Sluţba stranka moţe izjaviti ţalbu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. (2) Protiv rješenja o legalizaciji ili rješenja kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za legalizaciju koje donosi Ministarstvo stranka moţe izjaviti ţalbu Komisiji za drugostepeno rješavanje Vlade Kantona u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Ĉlan 17. (Odobrenje za upotrebu) (1) Za bespravnu graĊevinu za koju je doneseno rješenje o legalizaciji, provodi se postupak izdavanja rješenja o odobrenju za upotrebu. (2) Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za upotrebu investitor, odnosno vlasnik graĊevine, podnosi Ministarstvu, odnosno Sluţbi koja je izdala rješenje o legalizaciji bespravne graĊevine. (3) Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za upotrebu provodi se u skladu sa Zakonom. Ĉlan 18. (Izjava o nesolidnoj gradnji) (1) Tehniĉka ispravnost legalizirane graĊevine utvrĊuje se na osnovu uviĊaja Komisije za tehniĉki pregled graĊevine na licu mjesta i izjave vlasnika graĊevine o nesolidnoj gradnji ukoliko nema pisane izjave izvoĊaĉa o izvedenim radovima i pisanog izvještaja nadzornog organa nad graĊenjem. Broj 18 – strana 1748 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ponedeljak, 07.10.2019. (2) Izjava vlasnika graĊevine o nesolidnoj gradnji zamijenit će nedostajuću dokumentaciju koja se odnosi na kvalitet radova i ugraĊenih proizvoda i opreme kao i preuzimanje odgovornosti za sve eventualne štete nastale zbog ugraĊenih materijala, odnosno zbog nezadovoljavanja propisa i standarda graĊenja. DIO III – JAVNOST PROVOĐENJA POSTUPKA LEGALIZACIJE Ĉlan 19. (Javnost provoĊenja postupka) (1) Ministarstvo ili gradska/općinska sluţba duţni su u toku voĊenja postupka za legalizaciju informisati podnosioca zahtjeva o svim ĉinjenicama vezanim za rješavanje zahtjeva za legalizaciji bespravno izgraĊene graĊevine. (2) Ministarstvo ili gradska/općinska sluţba duţni su poslati kopiju rješenja o legalizaciji bespravno izgraĊene graĊevine nadleţnoj inspekciji. (3) Kada Ministarstvo izdaje rješenje o legalizaciji bespravno izgraĊene graĊevine, duţno je kopiju rješenja dostaviti nadleţnoj gradskoj/općinskoj sluţbi na ĉijoj je teritoriji izgraĊena legalizovana graĊevina. DIO IV - INSPEKCIJSKI NADZOR Ĉlan 20. (Inspekcijski nadzor) (1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove odluke obavljaju kantonalni i gradski/općinski urbanistiĉki i/ili graĊevinski inspektor svaki u okviru svoje nadleţnosti. (2) Inspekcijski nadzor obavljat će se u skladu sa Zakonom i Zakonom o inspekcijama. DIO V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 21. (Privremeni prikljuĉak na komunalnu infrastrukturu) (1) Na osnovu potvrde Ministarstva ili Sluţbe o pokrenutom postupku za legalizaciju bespravne graĊevine investitor ima pravo na privremeno prikljuĉenje na sve instalacije komunalne i druge infrastrukture (vodovod, kanalizacija, toplovod, gasovod, TT vod i elektro vod i drugo) do okonĉanja postupka legalizacije. (2) Privremeno prikljuĉenje bespravne graĊevine na infrastrukturu iz stava (1) ovog ĉlana obavit će javno preduzeće u okviru svoje nadleţnosti. Za uslove i tehniĉku ispravnost prikljuĉenja odgovara pravno lice koje je odobrilo i izvršilo prikljuĉak na svoju infrastrukturu. (3) Nakon okonĉanja postupka legalizacije bespravne graĊevine Ministarstvo ili Sluţba duţna je bez odlaganja dostaviti primjerak rješenja o legalizaciji ili rješenja o odbijanju / odbacivanju zahtjeva za legalizaciju javnim preduzećima koja su privremeno prikljuĉila bespravnu graĊevinu na svoju komunalnu instalaciju, odnosno infrastrukturu. (4) Javno preduzeće duţno je u roku od 30 dana od dana prijema rješenja iz stava (3) ovog ĉlana obezbijediti uslove za stalni prikljuĉak legalizirane graĊevine ili zahvata ili iskljuĉiti legaliziranu graĊevinu ili zahvat sa komunalne instalacije, odnosno infrastrukture na koju su privremeno prikljuĉeni u skladu sa stavom (1) ovog ĉlana. Ĉlan 22. (Supsidijarna primjena zakona) Na sva pitanja koja nisu ureĊena ovom Odlukom, nadleţni organ duţan je primjenjivati vaţeće odredbe Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju Zeniĉkodobojskog kantona („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj 1/14 i 4/16) i Zakona o upravnom postupku („Sluţbene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99). Ĉlan 23. (Primjena Odluke) Pokrenuti postupci po odredbama ĉlana 77. Zakona do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Zakona ili po odredbama ove Odluke ako je to povoljnije za stranku na njen zahtjev.
Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 04/19 30.04.2019 zdk,esv,vlada Broj 4 strana 458 - utorak, 30.04.2019. a) b) c) vodovodnih, kanalizacijskih i instalacija grijanja, (1) nalaza i (2) potrebnih (1) podnijeti zahtjev za priznavanje i povrat istih. (2) (3) prostora kroz kompenzaciju zakupnine za vrijeme aneksom ugovora o zakupu. (4) (5) funkciju poslovnog prostora, nema zakupac koji u skladu sa DIO SEDMI (Primjena Odluke) (1) Odredbe ove odluke primjenjuju se na zakupce kojima su poslovne prostorije date u zakup nakon stupanja na snagu ove odluke. (2) (Stupanje na snagu Odluke) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana -dobojskog Broj: 02-14-7176/19 P R E M I J E R Datum: 25.04.2019. godine Zenica , s.r. .............................................................................................. 99. - dobojskog kantona - Sporazuma o osnivanju Ekonomsko- - novine - Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada - 25.04.2019. godine, d o n o s i R J E E N J E Ekonomsko- -dobojskog kantona ispred -dobjskog kantona I. - - - dobjskog kantona imenuju se: 1. Mirza Gani -dobojskog kantona; 2. politiku i izbjeglice; utorak, 30.04.2019. - Broj 4 strana 459 3. 4. II. - -dobojskog kantona ispred Vlade -dobjskog kantona imenuju se: 1. i vodoprivredu; 2. 3. 4. zdravstva. III. - - osnivanju Ekonomsko- - - IV. - -dobojskog kantona traje do kraja mandata premijera i ministara u Vladi -dobojskog kantona. V. - -dobojskog kantona -dobjskog kantona broj: 02-34- 2335/17 od 23.02.2017. godine. VI. -dobojskog Broj: 02-34-7154/19 P R E M I J E R Datum: 25.04.2019. godine Zenica , s.r. .............................................................................................. 100. - dobojskog kantona - -dobojskog kantona", broj: 7/10) a u vezi sa -dobojskog Kantonalne uprave civilne za - 10.04.2019. godine, d o n o s i R J E E N J E - dobojskog kantona U - -dobojskog : n 2. - Broj: 02-34-6255/19 P R E M I J E R Datum: 10.04.2019. godine Zenica , s.r. ..............................................................................................
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u tehničkim i srodnim školama i stručnim školama ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 03/19 28.03.2019 šraksa,škola Broj 3 – strana 338 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT 57. Na osnovu ĉlana 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 61. stav (2), ĉlanom 70. stav (2) i ĉlanom 173. stav (2) alineja j) Zakona o srednjoj školi („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 9/17), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona d o n o s i: PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE U TEHNIĈKIM I SRODNIM ŠKOLAMA I STRUĈNIM ŠKOLAMA I. OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se propisuju uslovi, naĉin organizacije i naĉin praćenja ferijalne prakse za uĉenike srednjih tehniĉkih i srodnih škola i srednjih struĉnih škola (u daljem tekstu: škola). (2) Ovim Pravilnikom se definišu prava i obaveze uĉenika, roditelja/staratelja, privrednih subjekata i škole. Ĉlan 2. (Znaĉenje pojedinih pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće znaĉenje: a) Ferijalna praksa je dopuna praktiĉne nastave i organizira se u toku školskog ferija/odmora za uĉenike radi produbljivanja i proširivanja znanja, vještina, iskustava i stavova steĉenih na praktiĉnoj nastavi, te formiranja osobnosti uĉenika kroz njegov stav prema poslu i upoznavanje sa stvarnim poslovnim svijetom. b) Privredni subjekti su privredna društva, ustanove i samostalni privrednici koji imaju odgovarajuću opremu, tehniĉko-tehnološka sredstva i druge odgovarajuće uslove u skladu sa nastavnim planom i programom za odreĊena zvanja/zanimanja, a u kojima će se izvoditi ferijalna praksa. c) Koordinator ferijalne prakse je nastavnik škole (u daljem tekstu: koordinator), odreĊen od strane direktora, a na prijedlog struĉnog aktiva nastavnika, zaduţen za praćenje realizacije ferijalne prakse uĉenika u okviru redovnih zaduţenja u 40-satnoj radnoj sedmici. d) Koordinator ferijalne prakse u privrednom subjektu (u daljem tekstu: koordinator PS) odreĊen je ispred privrednog subjekta za praćenje aktivnosti uĉenika tokom realizacije ferijalne prakse. Ĉlan 3. (Ciljevi organizovanja ferijalne prakse) Osnovni ciljevi organizovanja ferijalne prakse su: a) razvijanje praktiĉnih vještina i kompetencija interakcijom teorijskog znanja i iskustva steĉenog realizacijom ferijalne prakse, b) osposobljavanje za rad na odgovarajućoj opremi i tehniĉko-tehnološkim sredstvima u ovisnosti od vrste zvanja/zanimanja, c) praćenje tehniĉko-tehnoloških promjena unutar struke, d) ostvarivanje radnih zadataka koji se ne mogu realizirati u školskim radionicama ili laboratorijama, koji su vezani za odreĊenu sezonu, otvoren prostor ili za posebna postrojenja, odnosno opremu. II. ORGANIZACIJA FERIJALNE PRAKSE Ĉlan 4. (Organizacija i trajanje ferijalne prakse) (1) Ferijalna praksa je praksa na koju se uĉenici samostalno opredjeljuju i nije obavezna za sve uĉenike tokom trajanja obrazovanja za odreĊeno zvanje/zanimanje. (2) Organizacija ferijalne prakse se predviĊa Godišnjim programom rada škole. (3) U ovisnosti od programa koji je neophodno realizirati, ferijalna praksa moţe da se ostvaruje u saradnji sa privrednim subjektima, nauĉnim institutima, zavodima, fakultetima, kao i na školskom imanju. ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 339 (4) Ferijalna praksa se organizuje za uĉenike od II do IV razreda tokom zimskog, proljetnog ili ljetnog odmora za uĉenike. (5) Trajanje ferijalne prakse za uĉenike razliĉitih razreda obrazovanja treba da bude: a) uĉenici II razreda – minimalno deset radnih dana (maksimalno 6 radnih sati dnevno), b) uĉenici III i IV razreda – minimalno petnaest radnih dana (maksimalno 6 radnih sati dnevno). (6) Maksimalno trajanje ferijalne prakse je 20 radnih dana. (7) Ako ferijalna praksa kontinuirano traje više od ĉetiri sata dnevno, uĉenik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 30 minuta. (8) Tokom jedne školske godine uĉenik treba da obavlja ferijalnu praksu u privrednom subjektu sa kojim je škola potpisala ugovor o izvoĊenju ferijalne prakse (u daljem tekstu: Ugovor). Ĉlan 5. (Organizacija ferijalne prakse za uĉenike sa posebnim obrazovnim potrebama) (1) Uĉenici sa posebnim obrazovnim potrebama mogu realizirati ferijalnu praksu na zahtjev roditelja/ staratelja. (2) Radni zadaci tokom ferijalne prakse za uĉenike sa posebnim obrazovnim potrebama treba da budu prilagoĊeni mogućnostima i sposobnostima uĉenika. Ĉlan 6. (Primjena iskustava steĉenih na ferijalnoj praksi u izradi maturskog/završnog ispita) (1) Moguću temu za maturski/završni ispit uĉenik moţe birati iz oblasti predmeta ili grupe srodnih predmeta u okviru koje je radio na ferijalnoj praksi i stekao odreĊena znanja, vještine i liĉne kompetencije. (2) Iskustva, znanja i vještine steĉene na ferijalnoj praksi uĉenici mogu primijeniti pri izradi maturskog/završnog ispita. III. PRAVA I OBAVEZE UĈENIKA, RODITELJA/STARATELJA, PRIVREDNIH SUBJEKATA I ŠKOLE Ĉlan 7. (Prava i obaveze uĉenika i roditelja/staratelja) (1) Uĉenik ima pravo dati prijedlog u kojem privrednom subjektu će obavljati ferijalnu praksu. (2) Uĉenik ima obavezu da redovno pohaĊa ferijalnu praksu i ispunjava obaveze koje proizilaze iz Ugovora. (3) Uĉenik treba postupati shodno uputama koordinatora PS i koordinatora, te ĉuvati imovinu i poslovne tajne privrednog subjekta. (4) Uĉenik ima obavezu da postupa u skladu sa propisima o sigurnosti na radu. (5) Uĉenik redovno vodi Dnevnik rada tokom trajanja ferijalne prakse. (6) Za sve poteškoće tokom realizacije ferijalne prakse uĉenik/roditelj/staratelj se obraća školi. (7) Roditelj/Staratelj uĉenika moţe raskinuti Ugovor zakljuĉen sa privrednim subjektom, posredstvom škole, ukoliko privredni subjekt ne ispunjava ugovorene obaveze ili postoje opravdane okolnosti (bolest) koje onemogućavaju ili oteţavaju sposobnost uĉenika da obavlja zadatke tokom ferijalne prakse. Ĉlan 8. (Prava i obaveze privrednih subjekata) (1) Privredni subjekti su obavezni: a) osigurati i provoditi propisane mjere zaštite na radu, b) osigurati uĉeniku potrebne uslove za realizaciju ciljeva ovog Pravilnika u skladu sa ĉlanom 3. ovog Pravilnika, c) odrediti koordinatora PS, u skladu sa ĉlanom 2. taĉka d) ovog Pravilnika za praćenje aktivnosti uĉenika i voĊenje evidencije pohaĊanja ferijalne prakse uĉenika, d) omogućiti koordinatoru u skladu sa ĉlanom 2. taĉka c) ovog Pravilnika da neposrednim uvidom i uvidom u evidenciju prati realizaciju ferijalne prakse,
Pravilnik o utvrđivanju uslova za izvođenje praktične nastave izvan škole ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 03/19 28.03.2019 praktična nastava Broj 3 – strana 348 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. 58. Na osnovu ĉlana 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 38. stav (2) i ĉlanom 173. stav (2) alineja f) Zakona o srednjoj školi („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 9/17), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona d o n o s i: PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA IZVOĐENJE PRAKTIĈNE NASTAVE IZVAN ŠKOLE I. OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom se ureĊuju naĉin i uslovi izvoĊenja praktiĉne nastave koja se izvodi izvan škola srednjeg struĉnog obrazovanja i obuke na podruĉju Zeniĉkodobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), tj. praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednih subjekata, te utvrĊuju ciljevi, trajanje i fond sati praktiĉne nastave, uloga i obaveze srednje struĉnoobrazovne škole i privrednog subjekta, ovlaštenja i obaveze ukljuĉenih aktera u organizovanje i izvoĊenje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, uslovi za organizovanje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, ocjenjivanje uĉenika, sadrţaj i obrasci Ugovora o saradnji izmeĊu škole i privrednog subjekta, Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, obrasci za raskid ugovora, te druga pitanja od znaĉaja za organizaciju i izvoĊenje praktiĉne nastave kod privrednih subjekata. (2) Gramatiĉka terminologija korištenja muškog i ţenskog roda za pojmove u ovom Pravilniku ukljuĉuje oba spola. Ĉlan 2. (Znaĉenje pojedinih pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće znaĉenje: a) Koordinator praktiĉne nastave (u daljnjem tekstu: koordinator) je lice koje je u radnom odnosu u školi, a koje koordinira praktiĉnu nastavu koja se izvodi kod privrednih subjekata. b) Nastavnik praktiĉne nastave je lice koje je u radnom odnosu u školi, a koje je kvalifikovano za izvoĊenje praktiĉne nastave odreĊenog zanimanja/zvanja. c) Privredni subjekt je privredno društvo, ustanova ili obrtnik koji ispunjava propisane uslove za izvoĊenje praktiĉne nastave. d) Mentor je lice koje je zaposleno kod privrednog subjekta ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, odgovorno za organizaciju, voĊenje i praćenje praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednog subjekta. e) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta – (u daljnjem tekstu: Plan izvoĊenja praktiĉne nastave) je pisani dokument koji se donosi u saradnji škole i privrednog subjekta, kojim se utvrĊuje sadrţajni i vremenski raspored izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta. f) Praktiĉna nastava je oblik nastave koji se izvodi kod privrednih subjekata koji imaju odgovarajuću savremenu opremu, tehniĉko-tehnološka sredstva i druge odgovarajuće uslove u skladu s nastavnim planom i programom odreĊenog zanimanja i Planom izvoĊenja praktiĉne nastave, u cilju usvajanja struĉnih znanja i vještina neophodnih za sticanje III ili IV stepena struĉne spreme. g) Ugovor o saradnji izmeĊu škole i privrednog subjekta (u daljnjem tekstu: Ugovor o saradnji) je ugovor zakljuĉen u pisanom obliku kojim se ureĊuju meĊusobni odnosi, prava i obaveze škole i privrednog subjekta u vezi sa organizacijom i izvoĊenjem praktiĉne nastave uĉenika kod privrednog subjekta, saĉinjen u skladu sa odredbama ĉlana 21. ovog Pravilnika. h) Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave kod privrednog subjekta (u daljnjem tekstu: Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave) je ugovor zakljuĉen u pisanoj formi izmeĊu privrednog subjekta, škole i uĉenika odnosno roditelja/staratelja uĉenika, kojim se ureĊuju meĊusobni odnosi, prava i obaveze uĉenika, odnosno roditelja/staratelja uĉenika, škole i privrednog subjekta povodom izvoĊenja praktiĉne nastave saĉinjen u skladu sa ĉlanom 22. ovog Pravilnika. i) Škola srednjeg struĉnog obrazovanja i obuke (u daljem tekstu: škola) je srednja tehniĉka, struĉna i mješovita škola, kao i druge vrste škola koje ispunjavaju uslove za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, u skladu sa odgovarajućim zakonima i podzakonskim aktima, a u kojoj se, u skladu sa nastavnim planom i programom, izvodi praktiĉna nastava. ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 349 Ĉlan 3. (Osnovni cilj) Osnovni cilj donošenja Pravilnika jeste regulisanje naĉina i uslova organizovanja i izvoĊenja praktiĉne nastave koja se izvodi izvan škola na podruĉju Kantona, tj. praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednih subjekata. Ĉlan 4. (Posebni ciljevi) Posebni ciljevi donošenja Pravilnika su: a) Osiguranje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj struĉnih znanja i vještina u skladu sa potrebama i kretanjima na trţištu rada; b) Doprinos jaĉanju konkurentnosti privrede Kantona i privrede Bosne i Hercegovine; c) Doprinos osiguranju uslova za zapošljavanje po završetku srednjeg struĉnog obrazovanja i obuke, daljnje obrazovanje i cjeloţivotno uĉenje; d) Promocija i razvoj poduzetništva, profesionalnog i karijernog razvoja kod mladih; e) Usaglašavanje potreba izmeĊu srednjeg struĉnog obrazovanja i obuke i trţišta rada na nivou Kantona. II. IZVOĐENJE PRAKTIĈNE NASTAVE KOD PRIVREDNOG SUBJEKTA Ĉlan 5. (Uslovi za izvoĊenje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta) (1) Praktiĉna nastava se moţe izvoditi kod privrednog subjekta ukoliko privredni subjekt ispunjava sljedeće uslove: a) ako obavlja djelatnost koja omogućava prenošenje na uĉenike struĉnih znanja i vještina ĉije sticanje je predviĊeno programskim sadrţajem propisanim nastavnim planom i programom i Planom izvoĊenja praktiĉne nastave, b) ako raspolaţe prostorom, opremom i odgovarajućim sredstvima za obrazovanje odreĊenog obrazovnog profila u skladu sa nastavnim planom i programom, c) ako za potrebe izvoĊenja praktiĉne nastave odredi mentora koji ispunjava uslove definisane ovim Pravilnikom, d) ako obezbjeĊuje mjere zaštite na radu u skladu sa propisima koji regulišu oblast zaštite na radu. (2) Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuje tim škole kojeg ĉine direktor, nastavnik praktiĉne nastave i koordinator, prije zakljuĉivanja Ugovora o saradnji i Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 6. (IzvoĊenje praktiĉne nastave) Praktiĉna nastava kod privrednog subjekta se izvodi u skladu sa Zakonom o srednjoj školi Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zakon), odredbama ovog Pravilnika, nastavnim planom i programom za odreĊeni obrazovni profil, Planom izvoĊenja praktiĉne nastave, Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 7. (Plan izvoĊenja praktiĉne nastave) (1) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave definiše praktiĉne programske sadrţaje koje je privredni subjekt u mogućnosti da realizuje u svojim prostorijama, imajući u vidu opremljenost i ospobljenost privrednog subjekta za organizaciju i izvoĊenje praktiĉne nastave. (2) Planom izvoĊenja praktiĉne nastave definiše se sadrţajni i vremenski raspored izvoĊenja praktiĉne nastave, naĉin realizacije po mjestima izvoĊenja i evidencija realizacije izvoĊenja, a isti se donosi u saradnji škole i privrednog subjekta. (3) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave temelji se na sadrţajima i/ili ishodima uĉenja iz nastavnog plana i programa praktiĉne nastave odgovarajućeg zanimanja. (4) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave utvrĊuju koordinator, nastavnik praktiĉne nastave i mentor. (5) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave je sastavni dio Ugovora o saradnji. (6) Potpisivanjem Ugovora o saradnji privredni subjekt se obavezuje na realizaciju Plana izvoĊenja praktiĉne nastave, uz pomoć i u saradnji sa koordinatorom. Broj 3 – strana 350 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. Ĉlan 8. (Trajanje i fond sati praktiĉne nastave) (1) Nastavni sat općeobrazovne, struĉno-teorijske i praktiĉne nastave traje 45 minuta. (2) Škola je duţna osigurati da ukupno opterećenje uĉenika nastavom i ostalim vidovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada ne moţe iznositi više od 35 nastavnih sati sedmiĉno, te da u toku dana uĉenik ne moţe imati više od sedam nastavnih sati praktiĉne nastave. (3) Praktiĉna nastava kod privrednog subjekta se moţe realizirati u vremenskom periodu od 07 do 19 sati u petodnevnoj radnoj sedmici. (4) Ako praktiĉna nastava kod privrednog subjekta kontinuirano traje ĉetiri ili više sati dnevno, uĉenicima se mora osigurati najmanje 30 minuta dnevnog odmora. Ĉlan 9. (Mjere zaštite na radu) (1) Maloljetni uĉenik ne moţe obavljati praktiĉnu nastavu na naroĉito teškim fiziĉkim poslovima, radovima pod zemljom ili pod vodom, ni na ostalim poslovima koji bi mogli štetno i sa povećanim rizikom da utiĉu na njegov ţivot i zdravlje, razvoj i moral, s obzirom na njegove psihofiziĉke osobine u skladu sa vaţećim zakonskim i podzakonskim propisima. (2) Punoljetan uĉenik moţe obavljati praktiĉnu nastavu na poslovima odreĊenih radnih mjesta sa posebnim uslovima rada uz provoĊenje specifiĉnih mjera zaštite na radu i uz podvrgavanje propisanim ljekarskim pregledima u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu. (3) Prije poĉetka izvoĊenja praktiĉne nastave uĉenici moraju usvojiti sadrţaje iz osnova zaštite na radu propisane nastavnim planom i programom, odnosno internim aktima privrednog subjekta u sluĉajevima kada se praktiĉna nastava ili njen dio izvodi kod privrednog subjekta. (4) Kod izvoĊenja svake pojedinaĉne aktivnosti tokom izvoĊenja praktiĉne nastave, uĉenik mora biti upoznat s izvorima opasnosti, usvajati postupke rada na siguran naĉin i primijeniti zaštitna sredstva u skladu sa vaţećim propisima kojima se ureĊuje sigurnost i zaštita na radu. Ĉlan 10. (Nadzor nad izvoĊenjem praktiĉne nastave kod privrednog subjekta) Praktiĉna nastava kod privrednog subjekta se obavlja pod nadzorom mentora, osim ako Ugovorom o saradnji nije drugaĉije utvrĊeno. Ĉlan 11. (Finansijska nagrada uĉenicima) (1) Za vrijeme izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, uĉenik u skladu sa provedenim vremenom kod privrednog subjekta, moţe dobiti finansijsku nagradu koju isplaćuje privredni subjekt. (2) Visina nagrade iz stava (1) ovog ĉlana odreĊuje se prema internim aktima privrednog subjekta. Ĉlan 12. (ObezbjeĊenje sredstava za rad uĉenika i ostale naknade) (1) Privredni subjekt je uĉeniku koji obavlja praktiĉnu nastavu kod njega obavezan staviti na raspolaganje: a) odgovarajuću radnu odjeću i zaštitnu opremu ukoliko je ova obaveza predviĊena vaţećim propisima o zaštiti na radu i/ili internim aktima privrednog subjekta; b) materijal, mašine, alate i ostale sredstva neophodna za izvoĊenje praktiĉne nastave; (2) Privredni subjekt moţe preuzeti i obavezu da uĉenicima isplati naknadu za troškove prevoza i/ili dodatno osigurati uĉenika od posljedica nesretnog sluĉaja koje nastupe tokom obavljanja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, odnosno preuzeti na sebe obavezu osiguranja uĉenika u skladu sa svojim internim aktima, Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 13. (Mentor) (1) Mentor je lice koje ima minimalno III ili IV stepen obrazovanja i radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje pet godina ili minimalno V stepen obrazovanja i radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine; ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 351 (2) Mentor u saradnji sa koordinatorom i nastavnikom praktiĉne nastave obavlja sljedeće poslove: a) planira prijem uĉenika na praktiĉnu nastavu kod privrednog subjekta; b) organizuje proces uĉenja kod privrednog subjekta i rasporeĊuje uĉenike na neophodne radne aktivnosti praktiĉne nastave u cilju sticanja struĉnih znanja i vještina; c) upoznaje uĉenika sa zaštitom na radu u skladu sa internim propisima privrednog subjekta i propisima koji regulišu ovu oblast; d) uĉestvuje u izradi i prati realizaciju Plana izvoĊenja praktiĉne nastave; e) nadgleda i organizuje rad uĉenika kod privrednog subjekta; f) vodi potrebnu evidenciju o praktiĉnoj nastavi uĉenika kod privrednog subjekta; g) uĉestvuje u ocjenjivanju uĉenika; Ĉlan 14. (Koordinator i nastavnik praktiĉne nastave) (1) Koordinator i nastavnik praktiĉne nastave su lica koja: a) su zaposlena u školi na poslovima izvoĊenja praktiĉne i/ili struĉno-teorijske nastave, b) imaju radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje pet godina, c) imaju poloţenu pedagoško-psihološko-didaktiĉkometodiĉku grupu predmeta. (2) Djelokrug poslova koordinatora i nastavnika praktiĉne nastave utvrĊeni su Zakonom, nastavnim planom i programom i Pedagoškim standardima. III. OVLAŠTENJA I OBAVEZE AKTERA UKLJUĈENIH U ORGANIZACIJU I IZVOĐENJE PRAKTIĈNE NASTAVE KOD PRIVREDNOG SUBJEKTA Ĉlan 15. (Ovlaštenja i obaveze Ministarstva) U cilju organizacije, izvoĊenja i praćenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, Ministarstvo ima sljedeća ovlaštenja i obaveze: a) donošenje nastavnih planova i programa za zvanja/zanimanja u srednjem struĉnom obrazovanju i obuci; b) voĊenje evidencije o izvoĊenju praktiĉne nastave kod privrednih subjekata; c) odluĉivanje o svim pitanjima koja nisu regulisana ovim Pravilnikom ili drugim propisima, a tiĉu se organizacije i izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta. Ĉlan 16. (Ovlaštenja Privredne komore) (1) Privredna komora Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Komora) pruţa u što je moguće većoj mjeri podršku pri organizaciji, izvoĊenju i praćenju praktiĉne nastave kod privrednog subjekta i njenom unapreĊenju, što se naroĉito ogleda u sljedećim ovlaštenjima Komore: a) poticanje i informisanje privrednih subjekata o uĉešću u izvoĊenju organizacije praktiĉne nastave; b) pruţanje podrške i pomoći privrednim subjektima u procesu izvoĊenja praktiĉne nastave; c) sprovoĊenje ispitivanja i istraţivanja o potrebama privrednih subjekata, zahtjevima i mjerama poboljšanja praktiĉne nastave; d) pruţanje preporuka Ministarstvu o naĉinima unaprjeĊenja praktiĉne nastave kod privrednih subjekata; Ĉlan 17. (Ovlaštenja i obaveze privrednog subjekta) Privredni subjekt ima sljedeća ovlaštenja i obaveze u organizovanju i izvoĊenju praktiĉne nastave: a) organizovanje implementacije Plana izvoĊenja praktiĉne nastave i osiguranje uslova za ostvarenje ciljeva praktiĉne nastave u zadanom roku; b) imenovanje mentora; c) stavljanje uĉenicima neophodnih sredstava za izvoĊenje praktiĉne nastave na raspolaganje; d) obezbjeĊenje neophodnih mjera zaštite na radu uĉenika u skladu sa vaţećim propisima iz oblasti zaštite na radu; Broj 3 – strana 352 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. e) uĉestvovanje u ocjenjivanju uĉenika u skladu sa Zakonom i relevantnim podzakonskim aktima, u sluĉajevima kada je ta mogućnost propisana; f) obezbjeĊenje besplatne ishrane uĉenicima ili isplaćivanje odgovarajuće naknade za ishranu u skladu sa internim aktima privrednog subjekta, koja obaveza će se u svakom konkretnom sluĉaju regulisati Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave; g) saradnja sa koordinatorom i omogućavanje koordinatoru pristup mjestu izvoĊenja praktiĉne nastave, kao i uvid u evidenciju izvoĊenja praktiĉne nastave, na zahtjev škole; h) voĊenje pismene evidencije o izvoĊenju praktiĉne nastave; i) pruţanje informacija o izvoĊenju praktiĉne nastave na zahtjev Komore ili Ministarstva; j) uĉestovanje u rješavanju konfliktnih situacija; k) osiguranje povjerljivosti liĉnih podataka uĉenika u skladu sa vaţećim propisima o zaštiti liĉnih podataka; (2) Privredni subjekt moţe dati uĉeniku samo one poslove koji osiguravaju sticanje znanja i vještina za odreĊeni obrazovni profil u skladu sa nastavnim planom i programom i Planom izvoĊenja praktiĉne nastave. (3) Detaljna ovlaštenja i obaveze privrednog subjekta u pogledu organizovanja i izvoĊenja praktiĉne nastave definišu se Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 18. (Ovlaštenja i obaveze škole) (1) U cilju organizacije, izvoĊenja i praćenja praktiĉne nastave, škola ima sljedeća ovlaštenja i obaveze: a) ostvarenje programskih sadrţaja propisanih nastavnim planom i programom; b) odrediti koordinatora praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednih subjekata,; c) osiguranje da je u korist uĉenika, koji obavljaju praktiĉnu nastavu kod privrednih subjekata, zakljuĉen ugovor o osiguranju u sluĉaju nezgode tokom obavljanja praktiĉne nastave; d) voĊenje evidencije o zakljuĉenim Ugovorima o saradnji i Ugovorima o izvoĊenju praktiĉne nastave; e) saradnja sa privrednim subjektom i informisanje o uĉenicima koji pohaĊaju praktiĉnu nastavu kod privrednog subjekta; f) ocjenjivanje uĉenika u skladu sa Zakonom i relevantnim podzakonskim aktima; g) saradnja sa mentorom, obilazak mjesta izvoĊenje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta i vršenje uvida u evidenciju izvoĊenja praktiĉne nastave; h) pruţanje informacija o organizaciji i izvoĊenju praktiĉne nastave na zahtjev Komore ili Ministarstva; i) uĉešće u rješavanju konfliktnih situacija; j) osiguranje povjerljivosti liĉnih podataka uĉenika u skladu sa propisima o zaštiti liĉnih podataka; k) osiguranje povjerljivosti privredne tajne privrednog subjekta; l) obezbjeĊenje izvoĊenja praktiĉne nastave uĉenika u školskim radionicama, ukoliko se ista ne moţe provesti u prostorijama privrednog subjekta; m) voĊenje dnevnika rada praktiĉne nastave koja se izvodi kod privrednog subjekta; n) druga ovlaštenja i obaveze utvrĊene Zakonom ili relevantim podzakonskim aktima; (2) Ukoliko škola nije ispunila obavezu iz stava (1) taĉka c) ovog ĉlana, uĉenici ne mogu pohaĊati praktiĉnu nastavu kod privrednog subjekta, osim u sluĉajevima predviĊenim ovim Pravilnikom. (3) Detaljna ovlaštenja i obaveze škole u pogledu organizovanja i izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednog subjekta definiraju se Ugovorom o saradnji i Ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave. Ĉlan 19. (Prava i obaveze uĉenika) U pogledu izvoĊenja praktiĉne nastave uĉenik ima sljedeća prava i obaveze: a) redovno pohaĊanje praktiĉne nastave, te savjesno i odgovorno ispunjavanje radnih aktivnosti koje su mu dodijeljene; ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 353 b) postupanje u skladu sa uputama i nalozima mentora ili drugih osoba ovlaštenih za davanje uputa i naloga, ukoliko je uĉenik upoznat s tim da su te osobe ovlaštene za davanje uputa i naloga; c) ponašanje u skladu sa uputstvima privrednog subjekta, te propisima o zaštiti i sigurnosti na radu i zdravstvenoj zaštite, sigurnosti od poţara, sanitarnotehniĉkim i higijenskim zahtjevima; d) nošenje radne i zaštitne odjeće koju mu privredni subjekt stavi na raspolaganje; e) savjesno rukovanje alatom, mašinama i ostalom opremom i korištenje alata, mašina i ostale opreme samo u vezi sa povjerenim mu zadacima; f) poštovanje internih akata privrednog subjekta kod kojeg se izvodi praktiĉna nastava i odredbi Pravilnika; g) ĉuvanje imovine i poslovne tajne privrednog subjekta za vrijeme obavljanja praktiĉne nastave i nakon prestanka obavljanja praktiĉne nastave; h) u sluĉaju izostanka sa praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, obavezno i bez odgaĊanja informisanje privrednog subjekta o izostanku te informisanje mentora o razlozima izostanka; i) druga prava i obaveze utvĊene Zakonom i relevantim podzakonskim aktima. IV. UGOVORNO REGULISANJE PRAKTIĈNE NASTAVE KOD PRIVREDNOG SUBJEKTA Ĉlan 20. (Vrste ugovora) Pri obavljanju praktiĉne nastave kod privrednog subjekta, zakljuĉuju se dvije vrste ugovora: a) Ugovor o saradnji; b) Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave; Ĉlan 21. (Sadrţaj Ugovora o saradnji) (1) Ugovor o saradnji sadrţi sljedeće: a) podatke o ugovornim stranama; b) obrazovni profil koji je predmet ugovora; c) obaveze privrednog subjekta u realizaciji praktiĉne nastave i da će iste izvoditi o vlastitom trošku i odgovornosti; d) obaveze škole u realizaciji praktiĉne nastave kod privrednog subjekta; e) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave; f) poĉetak i trajanje izvoĊenja praktiĉne nastave; g) maksimalan broj uĉenika koji je privredni subjekt u mogućnosti primiti; h) broj mentora koje obezbjeĊuju privredni subjekt; i) mjesto i vrijeme izvoĊenja praktiĉne nastave; j) obaveze stavljanja na raspolaganje materijala, mašina, alata i drugih uslova potrebnih za izvoĊenje praktiĉne nastave; k) obaveze i prava mentora u pouĉavanju uĉenika i ostvarivanju Plana izvoĊenja praktiĉne nastave; l) odredbe o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu uĉenika; m) period trajanja ugovora; n) razloge za prestanak vaţenja i za raskid ugovora; o) naĉin rješavanja eventualnih sporova; p) datum i potpis ugovornih strana; r) druga meĊusobna prava i obaveze ugovornih strana. (2) Prilikom izbora privrednog subjekta škola je u obavezi da se rukovodi najboljim interesom uĉenika. (3) Evidenciju zakljuĉenih Ugovora o saradnji vodi škola. (4) Obrazac Ugovora o saradnji koji se zakljuĉuje izmeĊu škole i privrednog subjekta sastavni je dio ovog Pravilnika. Ĉlan 22. (Sadrţaj Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave) (1) Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave sadrţi sljedeće: a) podatke o ugovornim stranama; b) identifikacione podatke o školi; c) obrazovni profil za koji se uĉenik školuje; Broj 3 – strana 354 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. d) dokaz o posjedovanju opće zdravstvene sposobnosti i dokaz o zadovoljenju propisanih zdravstvenih uslova za otpoĉinjanje sa praktiĉnom nastavom (ljekarsko uvjerenje i sanitarna knjiţica, ukoliko je sanitarna knjiţica neophodna za obavljanje praktiĉne nastave); e) obaveze i odgovornosti privrednog subjekta iz ĉlana 17. ovog Pravilnika; f) Plan izvoĊenja praktiĉne nastave; g) poĉetak i trajanje praktiĉne nastave kod privrednog subjekta; h) prava i obaveze uĉenike; i) mjesto i vrijeme izvoĊenja praktiĉne nastave; j) podatke o mentoru kojeg obezbjeĊuje privredni subjekt; k) vrijeme provoĊenja praktiĉne nastave uĉenika kod privrednog subjekta; l) obezbjeĊenje sredstava za rad uĉenika i drugih naknada uĉenika u skladu sa ĉlanom 13. ovog Pravilnika; m) odredbu o osiguranju uĉenika u sluĉaju nezgode na radu; n) odredbu o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu uĉenika; o) vrijeme trajanja ugovora; p) razloge za prestanak vaţenja i raskid ugovora; q) obaveze uĉenika i privrednog subjekta u sluĉaju raskida ugovora; r) naĉin rješavanja eventualnih sporova; s) datum i potpis ugovornih strana; t) druga meĊusobna prava i obaveze ugovornih strana. (2) Škola je duţna da vodi evidenciju o ugovorima o izvoĊenju praktiĉne nastave koji se zakljuĉuju izmeĊu privrednog subjekta i uĉenika. (3) Obrazac ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave je sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 23. (Raskid Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave) (1) Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave moţe se raskinuti sporazumno, na zahtjev uĉenika ili njegovog roditelja/staratelja, škole ili na zahtjev privrednog subjekta. (2) Uĉenik ili njegov roditelj/staratelj imaju pravo raskida Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave u sljedećim sluĉajevima: a) ukoliko privredni subjekt ne ispunjava ugovorne obaveze, b) ako privredni subjekt prestane da ispunjava uslove za izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno odgovarajućeg dijela praktiĉne nastave; c) u sluĉaju prestanka statusa redovnog uĉenika škole u skladu sa Zakonom; d) ako se uĉeniku promijenilo zdravstveno stanje, te prema mišljenju nadleţne zdravstvene ustanove nije u mogućnosti nastaviti obrazovanje za obrazovni profil za koji se školuje; (3) Ugovor o praktiĉnom obrazovanju se smatra raskinutim ukoliko privredni subjekt ne omogući uĉeniku izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno dijela praktiĉne nastave u ugovorenom roku. (4) Privredni subjekt moţe raskinuti ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave u sljedećim situacijama: a) ako je ugovor bio zakljuĉen na osnovu laţnih podataka i dokumenata; b) ako uĉenik bez opravdanih razloga uĉestalo izostaje s praktiĉne nastave, u skladu sa Zakonom odnosno Pravilima škole; c) ako se uĉeniku promijenilo zdravstveno stanje, te prema mišljenju nadleţne zdravstvene ustanove nije u mogućnosti nastaviti obrazovanje za obrazovni profil za koji se školuje; d) ako uĉenik krši duţnosti koje su odreĊene Zakonom i drugim propisima, ugovorom o izvoĊenju praktiĉne nastave te internim propisima privrednog subjekta; e) u sluĉaju prestanka statusa redovnog uĉenika u skladu sa Zakonom; ĉetvrtak, 28.03.2019. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 355 (5) Škola moţe raskinuti ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave u sljedećim sluĉajevima: a) ukoliko privredni subjekt ne ispunjava ugovorne obaveze; b) ukoliko privredni subjekt prestane da ispunjava uslove za izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno dijela praktiĉne nastave definisane ovim Pravilnikom i Zakonom, (6) U sluĉaju da je Ugovor o izvoĊenju praktiĉne nastave raskinut zbog nemogućnosti ispunjavanja ugovornih obaveza od strane privrednog subjekta, škola će uĉeniku omogućiti zakljuĉivanje novog ugovora s drugim privrednim subjektima. (7) Ako škola ne omogući uĉeniku obavljanje praktiĉne nastave kod drugog privrednog subjekta, uĉenik ima pravo da nastavi praktiĉnu nastavu u školskim radionicama. (8) U svim sluĉajevima raskida Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave osim u sluĉaju predviĊenim stavom (3) ovog ĉlana, strana koja raskida ugovor, duţna je suprotnoj strani ostaviti naknadni rok od 15 dana za ispunjenje ugovornih obaveza. (9) Ukoliko istekom roka iz prehodnog stava ovog ĉlana suprotna strana ne ispuni svoje obaveze, nastupit će posljedice raskida ugovora. (10) Obrazac raskida Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave je sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 24. (Raskid Ugovora o saradnji) (1) Ugovor o saradnji se moţe raskinuti sporazumom ugovornih strana, ili na zahtjev škole ili privrednog subjekta. (2) Škola ima pravo raskida Ugovora o saradnji u sljedećim sluĉajevima: c) ukoliko privredni subjekt ne ispunjava ili zakasni sa ispunjenjem ugovornih obaveza; d) ukoliko privredni subjekt prestane da ispunjava uslove za izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno dijela praktiĉne nastave definisane ovim Pravilnikom i Zakonom, e) ukoliko nad privrednim subjektom bude pokrenut postupak steĉaja ili likvidacije, odnosno odgovarajući postupak koji za cilj ima prestanak postojanja privrednog subjekta; f) ukoliko poslije zakljuĉenja Ugovora o saradnji nastupe okolnosti koje oteţavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne moţe ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom sluĉaju u toj mjeri da je oĉigledno da Ugovor o saradnji više ne odgovara oĉekivanjima ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju, bilo nepraviĉno odrţati ga na snazi (promijenjene okolnosti); g) u drugim sluĉajevima predviĊenim Zakonom o obligacionim odnosima FBiH. (3) Ugovor o saradnji se smatra raskinutim ukoliko privredni subjekt ne omogući uĉenicima izvoĊenje praktiĉne nastave odnosno dijela praktiĉne nastave u ugovorenom roku. (4) Privredni subjekt ima pravo raskida Ugovora o saradnji u sljedećim sluĉajevima: a) ukoliko škola ne ispunjava ili zakasni sa ispunjenjem ugovornih obaveza; b) ukoliko poslije zakljuĉenja Ugovora o saradnji nastupe okolnosti koje oteţavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne moţe ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom sluĉaju u toj mjeri da je oĉigledno da Ugovor o saradnji više ne odgovara oĉekivanjima ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju, bilo nepraviĉno odrţati ga na snazi (promijenjene okolnosti); c) u drugim sluĉajevima predviĊenim Zakonom o obligacionim odnosima FBiH. (5) U svim sluĉajevima raskida Ugovora o saradnji osim u sluĉaju predviĊenim stavom (3) ovog ĉlana, strana koja raskida ugovor, duţna je suprotnoj strani ostaviti naknadni rok od 15 dana za ispunjenje ugovornih obaveza. (6) Ukoliko istekom roka iz prethodnog stava ovog ĉlana suprotna strana ne ispuni svoje obaveze, nastupaju dejstva raskida ugovora. (7) Raskid Ugovora o saradnji ima za posljedicu prestanak Ugovora o izvoĊenju praktiĉne nastave. Broj 3 – strana 356 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 28.03.2019. V. OCJENJIVANJE, ZAVRŠNI ISPIT I MATURA Ĉlan 25. (Ocjenjivanje uĉenika) (1) Napredovanje uĉenika tokom izvoĊenja praktiĉne nastave kod privrednih subjekata, kontinuirano prati mentor u saradnji sa koordinatorom i nastavnikom praktiĉne nastave. (2) Procedura i naĉin ocjenjivanja uĉenika se vrši u skladu sa nastavnim planom i programom odreĊenog obrazovnog profila, Zakonom i relevantnim podzakonskim aktima. Ĉlan 26. (Završni ispit i matura) Na uslove, sadrţaj, naĉin organizacije i druga pitanja u vezi sa polaganjem završnog ispita i mature primjenjuju se Zakon i vaţeći podzakonski propisi. VI. ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 27. (Stupanje na snagu) Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉkodobojskog kantona“, a primjenjivat će se od školske 2019/2000. godine. Broj: 10-38-4032/19. M I N I S T A R Datum: 18.03.2019. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r.
Dopuna Pravilnika o sadržaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 08/18 07.06.2018 SN ZDK 05/16 obrazovanje odraslih četvrtak, 07.06.2018. „SLUŢBENE NOVINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 8 – strana 707 MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT 224. Na osnovu člana 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), u vezi sa članom 27. stav (2) Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/14), i članovima 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 19. Pravilnika o sadrţaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih (Sluţbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 5/16), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i: Dopuna Pravilnika o sadrţaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih I. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi dopunu forme izgleda, sadrţaja i postupka izdavanja javnih isprava za odrasle u stjecanju osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja po javno vaţećim programima od interesa na području Zeničkodobojskog kantona. II. Forme izgleda i sadrţaja javnih isprava za obrazovanje odraslih su sastavni dio ovog akta, i primjenjivati će se od školske 2017/2018. godine. III. Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Sluţbenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“. Broj : 10-38-02-15897-23/18. M I N I S T A R Datum, 14.05. 2018. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ..............................................................................................
Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno - privatnog partnerstva ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 03/17 23.03.2017 javno-privatno partnerstvo Godina XXII - Broj 3 ZENICA, ĉetvrtak, 23.03.2017.god. S K U P Š T I N A 45. Na osnovu ĉlana 158. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona –Novi Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona na nastavku 38. sjednice odrţanom dana 13.03.2017. godine, d o n o s i: AUTENTIĈNO TUMAĈENJE odredbe ĉlana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih ţrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 2/16) Ĉlan 1. (Predmet autentiĉnog tumaĉenja) UtvrĊuje se autentiĉno tumaĉenje odredbe ĉlana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih ţrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 2/16 - u daljem tekstu Zakon), a kojom se precizira pravilan smisao navedene odredbe Zakona. Ĉlan 2. (Pravilan smisao odredbe Zakona) Odredba Zakona glasi: „Ĉlan 1. (3) Zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.“ Tumaĉenjem odredbe stava (3) ĉlan 1. Zakona kojom je propisano da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva izvodi se zakljuĉak da je uslov za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena ĉinjenica da je zaposlenica poslodavcu podnijela zahtjev za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, i to u roku od 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva. Ĉlan 3. (Primjena autentiĉnog tumaĉenja) Ovo autentiĉno tumaĉenje se primjenjuje i vaţi od dana primjene odredbe Zakona za koju se daje autentiĉno tumaĉenje i isto će se objaviti u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“. Broj: 01-02-3076/17 PREDSJEDAVAJUĆA Datum, 13.03.2017. godine Z e n i c a Draţenka Subašić, s.r. .............................................................................................. V L A D A 46. Na osnovu ĉlana 16. stav (1) Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – preĉišćeni tekst (Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona broj: 7/10) i ĉlana 11. stav (7) Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 6/16), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 90. sjednici odrţanoj dana 09.03.2017. godine, donosi U R E D B U O IDENTIFIKACIJI, PRIPREMI, UGOVARANJU I PRAĆENJU IMPLEMENTACIJE PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet) Uredbom o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta javno-privatnog partnerstva (u daljem tekstu: Uredba), detaljnije se ureĊuju postupci i Broj 3 – strana 278 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 23.03.2017. odnosi vezani za sprovoĊenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 6/16, u daljem tekstu: Zakon o JPP). Ĉlan 2. (Osnovni pojmovi) (1) Pojedini pojmovi u ovoj Uredbi imaju sljedeća znaĉenja: a) „ekonomski najpovoljnija ponuda“ je ponuda gdje se pored finansijskih razmatraju i ocjenjuju drugi elementi ponude. Javni partner definiše i detaljno razraĊuje potkriterije za ocjenu kao i metodologiju vrednovanja svakog potkriterija, u skladu sa prirodom i svrhom svakog pojedinaĉnog JPP projekta. b) „izlazne specifikacije projekta“ su osnovni element potencijalnog JPP projekta. Definišu se na osnovu analize predmetne javne usluge u okviru minimalno ĉetiri karakteristike (fiziĉka raspoloţivost, priuštivost, prilagodljivost, kvalitet) i kvantitativno i kvalitativno opisuju oĉekivani standard javne usluge; c) „istraţivanje“ podrazumijeva istraţne radove kojima se pribavljaju specifiĉne tehniĉke informacije o odreĊenom prirodnom resursu u zavisnosti od vrste projekta, a koje su neophodne za pripremu studije opravdanosti javno privatnog partnerstva (u daljem tekstu: JPP) predmetnog projekta; d) „katalog projekata JPP“ je zbirni pregled projekata iz srednjoroĉnih i godišnjih planova potencijalnih JPP projekata javnih partnera; e) “komparator troškova javnog sektora” je uporedba sadašnje vrijednosti ukupnih ţivotnih troškova u ugovorenom razdoblju projekta po tradicionalnom (budţetskom) modelu finansiranja u odnosu na istu vrstu troškova provedenog po modelu JPP-a; f) „kratki opis projekta“ predstavlja saţetak osnovne ideje predmetnog JPP projekta, koji priprema javni partner odnosno radno tijelo osnovano od strane javnog partnera i objavljuje na svojoj web stranici u cilju obavještavanja javnosti i trţišta o namjeri pokretanja projekta JPP; g) „procesni konsultant“ je spoljni saradnik kojeg javni partner angaţuje radi osiguravanja struĉne podrške za pravilno provoĊenje procesa identifikacije, pripreme, ugovaranja i/ili praćenja JPP projekta. h) „projektovanje“ je priprema tehniĉke dokumentacije propisane zakonom, u zavisnosti od vrste projekta; i) “sukob interesa” predstavlja situaciju u kojoj fiziĉko ili pravno lice angaţovano kao konsultant u bilo kojoj fazi pripreme i implementacije JPP projekta ostvaruje i/ili će ostvariti materijalnu i/ili nematerijalnu korist od zaintersovanog ponuĊaĉa odnosno budućeg privatnog partnera, a što moţe imati uticaja na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju njegove funkcije u radnom tijelu javnog partnera. (2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju znaĉenja utvrĊena Zakonom o JPP. DIO DRUGI – IDENTIFIKACIJA I PRIPREMA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA Ĉlan 3. (Kriteriji za odabir potencijalnog projekta JPP) Projekat koji se moţe uvrstiti u srednjoroĉni i godišnji plan potencijalnih JPP projekata, minimalno ispunjava sljedeće kriterije: a) javna usluga, koja je predmet potencijalnog JPP projekta, je u nadleţnosti javnog partnera koji priprema srednjoroĉni i godišnji plan potencijalnih JPP projekata; b) unaprijeĊenje javne usluge, koje je svrha potencijalnog JPP projekta, planirano je vaţećom strateško-planskom dokumentacijom javnog partnera. Ĉlan 4. (Srednjoroĉni plan potencijalnih JPP projekata) (1) Javni partner utvrĊuje prijedlog srednjoroĉnog plana potencijalnih JPP projekata i dostavlja ga nadleţnom organu na usvajanje. (2) Nadleţni organ javnog partnera usvaja srednjoroĉni plan potencijalnih JPP projekata. (3) Srednjoroĉni plan potencijalnih JPP projekata izraĊuje se na obrascu propisanom u Aneksu 1 ove Uredbe. (4) Uz obrazac iz stava (3) ovog ĉlana, za svaki pojedinaĉni potencijalni JPP projekat, prilaţe se nacrt Kratkog opisa projekta iz Aneksa 3 ove Uredbe. ĉetvrtak, 23.03.2017. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 279 Ĉlan 5. (Godišnji plan potencijalnih JPP projekata) (1) Javni partner utvrĊuje prijedlog godišnjeg plana potencijalnih JPP projekata i dostavlja ga nadleţnom organu na usvajanje. (2) Nadleţni organ javnog partnera usvaja godišnji plan potencijalnih JPP projekata. (3) Godišnji plan potencijalnih JPP projekata izraĊuje se na obrascu propisanom u Aneksu 2 ove Uredbe. (4) Uz obrazac iz stava (3) ovog ĉlana, za svaki pojedinaĉni potencijalni JPP projekat, prilaţe se nacrt Kratkog opisa projekta iz Aneksa 3 ove Uredbe i izvod iz budţeta za tekuću godinu u kojem su na odgovarajućim budţetskim pozicijama planirana sredstva za aktivnosti vezane za pripremu projekta JPP (na primjer, izrada potrebne projektne dokumentacije i/ili studije opravdanosti i/ili naknada za konsultante i/ili naknade za ĉlanove radnog tijela i/ili specijalistiĉke obuke/mentorstvo za ĉlanove radnog tijela i izdatke za materijal i usluge radnog tijela kao što su prevod dokumentacije, informisanja, i sl.). Ĉlan 6. (Uĉešće privatnog partnera u pripremi prijedloga projekta) (1) Zaintersovani privatni partner upućuje pisani zahtjev javnom partneru za pripremu dijela prijedloga odreĊenog projekta JPP u skladu sa ĉlanom 18. Zakona. (2) U pisanom zahtjevu privatni partner izraţava spremnost za izradu dijela idejnog projekta i studije opravdanosti, predlaţe rokove i naĉin izrade i dostavlja ovjerenu izjavu o finansijskoj sposobnosti za realizaciju. (3) Javni partner donosi odluku o podnesenom zahtjevu u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. (4) Nakon donošenja odluke javnog partnera o prihvatanju podnesenog zahtjeva, javni partner zapoĉinje pregovore sa zainteresovanim privatnim partnerom. (5) Odluka o prihvatanju podnesenog zahtjeva ne obavezuje javnog partnera za zakljuĉenje ugovora iz ĉlana 18. stav (3) Zakona. Ĉlan 7. (Katalog projekata JPP) (1) Ministarstvo za privredu izraĊuje Katalog projekata JPP. (2) Katalog projekata JPP izraĊuje se na osnovu planova javnih partnera iz ĉlana 4. i ĉlana 5. ove Uredbe. Ĉlan 8. (Redoslijed radnji pripreme i ugovaranja JPP projekta) (1) Postupak pripreme i ugovaranja JPP projekta odvija se u ĉetiri osnovne faze utvrĊene u ĉlanu 10. Zakona o JPP. (2) Javni partner u saradnji sa radnim tijelom redovno, po završetku svake faze, izvještava javnost o toku pripreme JPP projekta. DIO TREĆI – RADNO TIJELO JAVNOG PARTNERA Ĉlan 9. (Postupak i kriteriji za izbor ĉlanova radnog tijela) (1) Javni partner priprema prijedlog odluke o imenovanju radnog tijela. (2) Radno tijelo se sastoji od 5 ili 7 ĉlanova i njegovim radom koordinira ĉlan koji obavlja rukovodne poslove kod javnog partnera. (3) Ostali ĉlanovi se imenuju u zavisnosti od vrste i sloţenosti svakog pojedinaĉnog projekta i mogu predstavljati druge javne institucije i/ili organe uprave i/ili javna preduzeća ĉija je podrška neophodna za nesmetanu pripremu i implementaciju predmetnog projekta. (4) Profil i struka osoba uslovljen je vrstom i sloţenosti svakog pojedinaĉnog projekta. U sastav radnog tijela minimalno su ukljuĉene osobe pravne, ekonomske i tehniĉke struke, u zavisnosti od vrste projekta. (5) Za posebni model projekta JPP iz ĉlana 8. taĉka b) Zakona o JPP, na zahtjev javnog partnera, ministarstvo u ĉijoj je nadleţnosti dodjeljivanje koncesije za predmenti JPP projekat predlaţe jednog ĉlana u radno tijelo. (6) Javni partner moţe, po potrebi, da mijenja i/ili dopunjava sastav radnog tijela za provoĊenje razliĉitih faza postupka pripreme i ugovaranja JPP projekta. Ĉlan 10. (Prava i obaveze ĉlanova radnog tijela) (1) Prava i obaveze ĉlanova radnog tijela utvrĊuju se odlukom o imenovanju. Broj 3 – strana 280 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 23.03.2017. (2) Sastavni dio odluke je projektni zadatak, kojim se definišu minimalne obaveze i zadaci radnog tijela (donošenje Poslovnika o radu radnog tijela, izrada dinamiĉkog plana iz ĉlana 14. Zakona, dopuna i izrada finalnog kratkog opisa projekta iz ĉlana 15. Zakona, izrada tenderske dokumentacije za idejno rješenje odnosno idejni projekat iz ĉlana 16. Zakona, izrada tenderske dokumentacije za izradu studiju opravdanosti iz ĉlana 17. Zakona i tenderske dokumentacije za odabir privatnog partnera iz ĉlana 19. Zakona, priprema nacrt ugovora o JPP iz ĉlana 21. Zakona), utvrĊuju krajnji rokovi za realizaciju aktivnosti, i drugi potrebni elementi. (3) Ĉlanovima radnog tijela pripada naknada o ĉemu javni partner donosi posebnu odluku u skladu sa vaţećim propisima i raspoloţivim sredstvima. (4) Javni partner duţan je, u koordinaciji sa Ministarstvom za privredu, osigurati radnom tijelu pristup adekvatnim specijalistiĉkim znanjima i vještinama iz oblasti javnoprivatnog partnerstva, institucionalno ili kroz angaţman konsultanta. Ĉlan 11. (Postupak i kriteriji za izbor konsultanta) (1) Javni partner moţe angaţovati jednog ili više konsultanata za podršku cjelokupnog procesa JPP (procesni JPP konsultant) i/ili konsultanta pravne, ekonomske ili tehniĉke struke za bilo koju fazu JPP projekta (identifikaciju, pripremu, ugovaranje, provedbu i nadzor projekata JPP). (2) Javni partner provodi postupak izbora kvalifikovanog konsultanta (fiziĉko ili pravno lice) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 39/14). (3) Dokumentacija za izbor konsultanta obavezno sadrţava projektni zadatak za traţene konsultantske usluge i kriterije. (4) Obavezni kvalifikacioni kriteriji za izbor konsultanta iz stava (1) ovog ĉlana su: a) za fiziĉka lica: VII stepen struĉne spreme odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili tećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja odgovarajućeg smjera, minimalno 5 godina relevantog iskustva, i minimalno 3 pozitivne preporuke od ranijih poslodavaca i/ili klijenata (pismene i/ili usmene); b) za pravna lica: registracija odgovarajuće djelatnosti, minimalno 3 angaţovana lica koja ispunjavaju kriterije iz taĉke a) ovog ĉlana i minimalno jedna potvrda o uredno izvršenom ugovoru (po mogućnosti da je ugovor relevantan za JPP); (5) Obavezni tehniĉko-finansijski kriteriji za izbor konsultanta su: a) razumijevanje projektnog zadatka (na maksimalno jednoj A4 stranici); b) finansijska ponuda (bruto iznos dnevnice i troškovi); c) ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa iz ĉlana 2. stav (1) taĉka i) ove Uredbe. (6) Javni partner zadrţava pravo provjere svih elemenata ponude. (7) Sredstva za angaţovanje konsultanata se obezbjeĊuju u budţetu javnog partnera i obraĉunavaju se kao dio javne investicije u JPP projekat. (8) Javni partner sa izabranim konsultantom zakljuĉuje odgovarajući ugovor, kojim se definišu meĊusobna prava i obaveze. Projektni zadatak iz stava (3) ovog ĉlana je sastavni dio ugovora. Ĉlan 12. (Dinamiĉki plan rada) (1) Radno tijelo samostalno priprema detaljan dinamiĉki plan rada radi olakšanog provoĊenja i praćenja aktivnosti u skladu sa oĉekivanim rezultatima postavljenim u projektnom zadatku za radno tijelo i odluci o osnivanju radnog tijela. (2) Dinamiĉki plan rada se priprema u skladu sa obrascem dinamiĉkog plana rada iz Aneksa 4 ove Uredbe. DIO ĈETVRTI – STUDIJA OPRAVDANOSTI JPP PROJEKTA I JAVNI POZIV ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA Ĉlan 13. (Minimalni sadrţaj studije opravdanosti) (1) Javni partner priprema studiju opravdanosti samostalno ili uz pomoć konsultanta, u zavisnosti od raspoloţivih kapaciteta javnog partnera. (2) Studija opravdanosti za JPP projekat minimalno sadrţi: a) rezime (ukupna vrijednost projekta, preporuĉeni model, tablica raspodjela rizika); b) uvod (kratak opis projekta sa izlaznim specifikacijama i pregled metodologije izrade studije); ĉetvrtak, 23.03.2017. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 281 c) analiza 1) analiza sposobnosti plaćanja/preuzimanja dugoroĉnih obaveza javnog sektora; 2) finansijsko-ekonomska analiza i utvrĊivanje finansijsko-ekonomskih indikatora uĉinka; 3) identifikacija i analiza rizika sa tablicom predloţene raspodjele rizika izmeĊu javnog i privatnog partnera; 4) analiza alternativnih pristupa i izlaznih rješenja; 5) analiza vrijednosti za novac (komparator troškova javnog sektora); d) zakljuĉak o opravdanosti investicije i prijedlog modela za implementaciju projekta; e) pregled korištene literature. (3) Analiza rizika iz stava (1) taĉka c) alineja 3) ovog ĉlana obuhvata sljedeće oblasti rizika: a) rizici vezani uz proces pokretanja projekta (rizik definicije i specifikacije projektnog cilja, standarda usluge i projektnog menadţmenta); b) rizici vezani uz proces izgradnje (rizik projektiranja, rizik troškova izgradnje, rizik završetka izgradnje); c) rizici vezani uz proces odrţavanja i zamjene (tehnološki rizik, rizik nabavke sirovina, rizik operativnih troškova sa upravljaĉkom komponentom); d) rizici vezani uz ostvarivanje prihoda (rizik potraţnje, rizik cijena); e) rizici vezani uz izvore finansiranja projekta (finansijski rizik koji se odnosi na fiksne i varijabilne troškove, rizik kamatne stope, valutni rizik); f) ostali rizici (pravni rizik, politiĉki rizik, ekološki rizik, viša sila i sl.). (4) Studija opravdanosti za JPP projekat moţe sadrţavati i druge elemente, u zavisnosti od vrste projekta i/ili specifiĉnih karakteristika. Ĉlan 14. (Javni poziv za izbor privatnog partnera) (1) Javni partner, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP, objavljuje javni poziv za izbor privatnog partnera. (2) Javni poziv minimalno sadrţi: a) predmet javnog poziva; b) rezime studije opravdanosti sa kratkim opisom projekta sa izlaznim specifikacijama; c) kvalifikacijski kriteriji (liĉna i profesionalna sposobnost); d) ekonomski (kvalitativni aspekt ponude) i finansijski kriteriji; e) naĉin ocjenjivanja ponuda sa tablicom vrednovanja ekonomskih i finansijskih kriterija i potkriterija; f) upute za dostavljanje ponude (naĉin, rokovi, kontakt osoba, itd.); g) druge relevantne informacije. (3) Javni poziv se objavljuje na naĉin koji će osigurati maksimalnu distribuciju informacije do potencijalnih privatnih partnera, a minimalno na web stranici javnog partnera, na web stranici Kantona, i u dva dnevna lista koji su dostupni na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. (4) Javni partner duţan je objaviti skraćenu verziju javnog poziva, prevedenu minimalno na engleski jezik, u sluţbenom glasniku Europske Unije (Official Journal of the European Union) i/ili na web stranici barem jedne institucije, agencije, mreţe ili organizacije koja moţe informaciju distribuirati do potencijalnih privatnih partnera iz inostranstva. (5) Javni partner je, u svim postupcima vezanim za JPP, duţan poštovati Odluku o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg koji se primjenjuje u postupku javnih nabavki (Sluţbeni glasnik BiH br. 83/16). Ĉlan 15. (Kvalifikacijski kriteriji za izbor privatnog partnera) (1) Za osnovni model JPP, koji se utvrĊuje studijom opravdanosti, privatni partner minimalno mora ispunjavati uslove za dodjelu prava graĊenja, u skladu sa propisima iz oblasti stvarnih prava. (2) Naknada za pravo graĊenja iz ĉlana 6. taĉka d) Zakona o JPP obraĉunava se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sluţbene novine FBiH“ broj: 17/14), a prenos prava graĊenja bez plaćanja naknade na izabranog privatnog partnera predstavlja udio javnog partnera u obraĉunu prilikom izrade studije opravdanosti; (3) Za posebni model JPP, koji se utvrĊuje studijom opravdanosti, privatni partner minimalno mora Broj 3 – strana 282 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ĉetvrtak, 23.03.2017. ispunjavati uslove za dodjelu koncesije, u skladu sa propisima iz oblasti koncesija. (4) Koncesija, koja je neophodna za realizaciju JPP projekta po posebnom modelu, dodjeljuje se izabranom privatnom partneru, a koncesiona naknada se moţe obraĉunati kao udio javnog partnera prilikom izrade studije opravdanosti; (5) Ostali kvalifikacijski kriteriji (liĉna i profesionalna sposobnosti) privatnog partnera propisuju se javnim pozivom u zavisnosti od karakteristika projekta JPP. Ĉlan 16. (Kriterij za izbor privatnog partnera) Kriterij za izbor privatnog partnera je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ĉlan 17. (Evaluacija ponuda) (1) Radno tijelo vrši otvaranje i evaluaciju dostavljenih ponuda, saĉinjava zapisnik i većinom glasova predlaţe javnom partneru odluku o izboru ili odluku o poništenju. (2) Javni partner moţe, na zahtjev radnog tijela, angaţovati jednog ili više konsultanata sa specifiĉnim tehniĉkim ili specijaliziranim znanjima i vještinama za svrhu provoĊenja evaluacije ukoliko ta znanja i vještine nisu dostupne unutar radnog tijela. Konsultanti daju mišljenje o dostavljenim ponudama iz podruĉja svoje ekspertize i ne glasaju o izboru ponude. (3) Radno tijelo većinom glasova utvrĊuje rang listu dostavljenih ponuda, saĉinjava izvještaj o provedenom postupku i dostavlja javnom partneru prijedlog Odluke o izboru privatnog partnera ili Odluke o poništenju postupka, najkasnije 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda. Ĉlan 18. (Poništenje postupka) Razlozi za poništenje postupka: a) nije dostavljena nijedna ponuda u odreĊenom krajnjem roku, ili b) nijedna od primljenih ponuda ne ispunjava uslove iz javnog poziva. Ĉlan 19. (Odluka o izboru i Odluka o poništenju) (1) Javni partner donosi odluku o izboru privatnog partnera ili odluku o poništenju postupka u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda. (2) Javni partner odluku o izboru privatnog partnera ili odluku o poništenju postupka dostavlja svim ponuĊaĉima i Ministarstvu za privredu u roku od 7 dana od dana donošenja sa uputom o pravnom lijeku. DIO PETI – UGOVARANJE I PRAĆENJE PROJEKTA JPP Ĉlan 20. (Dodatni sadrţaj ugovora o JPP) (1) Dodatni sadrţaj ugovora o JPP predstavljaju relevantni ugovori, sporazumi i standardi, i utvrĊuje se u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i sektorskim propisima u zavisnosti od svrhe, predmeta i cilja ugovora o JPP. (2) Dodatni sadrţaj ugovora o JPP moţe da sadrţi standarde prostora i usluga, projekciju ukupnih ţivotnih troškova, mehanizme plaćanja, ugovor o finansijskim sporazumima sa izvorom finansiranja, ugovor o zasnivanju prava graĊenja i/ili davanju koncesije, ugovor odnosno ugovore o pravima i obavezama izmeĊu dva ili više javnih tijela ukljuĉenih u predmetni JPP projekat, i sl. Ĉlan 21. (Registrovanje ugovora JPP) (1) Javni partner duţan je registrovati ugovor o JPP kod Ministarstva za privredu. (2) Naĉin registracije i voĊenje registra ugovora o javnoprivatnom partnerstvu bliţe se ureĊuje Pravilnikom o uspostavljanju i voĊenju registra ugovora o javnoprivatnom partnerstvu. Ĉlan 22. (Nadzor i izvještavanje o provoĊenju ugovora JPP) (1) Javni partner duţan je osigurati neophodne ljudske i finansijske resurse potrebne za provoĊenje nadzora i izvještavanje o ugovoru JPP. (2) Elementi provoĊenja nadzora i izvještavanja (naĉin, dinamika, obim, i sl.) definišu se ugovorom JPP za svaki pojedinaĉni projekat. (3) Resursi iz stava (1) ovog ĉlana ne mogu se smatrati dijelom ukupne finansijske konstrukcije predmetnog JPP projekta i obezbjeĊuju se iz redovnih budţetskih sredstava za funkcionisanje javne administracije. ĉetvrtak, 23.03.2017. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 3 – strana 283 DIO ŠESTI – ZAVRŠNE ODREDBE
Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/16 31.05.2016 obrazovanje odraslih Broj 5– strana 708 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. 191. Na osnovu ĉlana 18., stava (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona«, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 11. stav (5)., Zakona o obrazovanju odraslih (“Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj: 5/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport d o n o s i: Pravilnik o postupku utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih DIO PRVI- OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih koje mora ispunjavati ustanova za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: Ustanova). Ĉlan 2. (Uvjeti za osnivanje centra za obrazovanje odraslih) (1) Centar za obrazovanje odraslih kao ustanovu moţe osnovati domaće i strano pravno i fiziĉko lice, u svim oblicima svojine. (2) Centar za obrazovanje odraslih, kao javnu ustanovu, moţe osnovati Kanton ili jedinica lokalne samouprave. (3) Osnivaĉ osigurava sredstva potrebna za osnivanje i rad ustanove, u skladu sa propisanim standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih. (4) Centar za obrazovanje odraslih moţe se osnovati ako: a) postoji potreba za njegovim osnivanjem (kada se osniva kao javna ustanova), b) su osigurana sredstva za njegovo osnivanje i poĉetak rada, finansiranjem, odnosno sufinansiranjem planiranih i odobrenih programa za obrazovanje odraslih, c) su ispunjeni higijensko-tehniĉki uvjeti prostora u Ustanovi u kojemu se realizuju odobreni/doneseni programi obrazovanja odraslih, kao i prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za izvoĊenje odobrenih programa obrazovanja odraslih propisani standardima i normativima prostora i opreme neophodne za izvoĊenje odobrenih programa obrazovanja odraslih. DIO DRUGI- PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA Ĉlan 3. (Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih) (1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih, osnivaĉ podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, (u daljem tekstu: Ministarstvo). (2) Zahtjev iz stava (1) ovog ĉlana, obavezno sadrţi: a) osnivaĉki akt, (izvadak iz sudskog registra) b) elaborat o opravdanosti osnivanja sa finansijskim planom, (za javnu ustanovu), c) podatke o ovlaštenoj osobi za zastupanje, d) dokaz o osiguranim sredstvima za poĉetak rada i rad, (bankovnu garanciju i/ili drugi finansijskorelevantan dokaz iz poslovne banke). e) dokaz o osiguranom adekvatnom prostoru koji ispunjava higijensko-tehniĉke uvjete, u skladu sa propisanim standardima i normativima prostora i opreme, f) dokaz o potrebnom broju predavaĉa, struĉnih saradnika i ostalih zaposlenika u skladu sa propisanim standardima i normativima, g) dokaz o sredstvima za uplatu troškova utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih. (3) Naknada iz stava (2), taĉka g), ovog ĉlana iznosi 1000,00 KM (jednahiljada KM). Ĉlan 4. (Postupak utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih) (1) Postupak utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih provodi se na osnovu dostavljene dokumentacije uz zahtjev iz ĉlana (3) ovog pravilnika, kao i uviĊajem na licu mjesta. (2) UviĊaj provodi posebna komisija za utvrĊivanje uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih koju imenuje ministar Ministarstva, i za svoj rad ima pravo na naknadu koja se utvrĊuje posebnim rješenjem. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 709 (3) Komisija iz stava (2), ovog ĉlana, koje imenuje Ministarstvo, moţe imati najmanje tri, a najviše pet ĉlanova. (4) Ĉlanovi Komisije o svom radu i izvršenom uvidu u dostavljenu dokumentaciju, kao i uviĊaju na licu mjesta, saĉinjavaju Zapisnik o stvarno utvrĊenom ĉinjeniĉno-pravnom stanju i isti, u formi obrazloţenog prijedloga o ispunjavanju/neispunjavanju propisanih uvjeta, dostavljaju Ministarstvu. (5) Na osnovu Zapisnika iz stava (4), ovog pravilnika, ministar Ministarstva, donosi posebno rješenje o ispunjavanju odnosno neispunjavanju propisanih uvjeta za osnivanje centra za obrazovanje odraslih. (6) Na rješenje Ministarstva, iz stava (5), ovog ĉlana, nezadovoljna strana moţe izjaviti ţalbu Drugostepenoj komisiji Vlade Kantona, u roku od 15 dana, od dana prijema rješenja. DIO TREĆI- ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 5. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 6. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona" Broj: 10-02-6105-8/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 192. Na osnovu ĉlana 18., stav (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona«, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 13. stav (2)., Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 05/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi Pravilnik o postupku utvrĊivanja uvjeta, sadrţaju i naĉinu voĊenja Registra ustanova za obrazovanje odraslih DIO PRVI-OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim pravilnikom ureĊuje se voĊenje Registra ustanova za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Registar), izgled i sadrţaj Registra, postupak upisa u Registar, naĉin upisa, ispravke upisa, brisanje iz Registra, osiguranje dostupnosti informacija o ustanovama za obrazovanje odraslih u Zeniĉko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), izdavanje uvjerenja o upisu u Registar, te druga pitanja od znaĉaja za uspostavljanje Registra. (2) Registar iz stava (1) ovog ĉlana vodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo). Ĉlan 2. (Znaĉaj Registra) (1) Registar predstavlja sluţbenu evidenciju o ustanovama za obrazovanje odraslih u Kantonu. (2) Na osnovu podataka iz Registra, Ministarstvo saĉinjava listu ustanova za obrazovanje odraslih u Kantonu i osigurava dostupnost informacija o istim na svojoj web stranici. Ĉlan 3. (Uvjeti za upis u Registar) (1) Postupak utvrĊivanja uvjeta za rad ustanova za obrazovanje odraslih vodi se u sluĉaju registracije ili dopune i/ili izmjene registracije. (2) Provjeru uvjeta za upis u Registar vrši struĉna komisija koju imenuje ministar, a na zahtjev osnivaĉa ustanove za obrazovanje odraslih. (3) Ministarstvo vrši provjeru ispunjenosti uvjeta rada ustanove za obrazovanje odraslih svake ĉetiri godine. (4) Ako se prilikom kontrole utvrdi da ustanova za obrazovanje odraslih ne obavlja djelatnost na naĉin utvrĊen Zakonom o obrazovanju odraslih (u daljem tekstu: Zakonom), ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom, Ministarstvo će utvrditi rok za otklanjanje nepravilnosti koji ne moţe biti duţi od tri mjeseca.
Pravilnik o sadržaju, obliku, načinu vođenja i čuvanju andragoške dokumentacije ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/16 31.05.2016 androgološka dokumentacija Broj 5– strana 712 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. (2) Uvjerenje o upisu u Registar sadrţi sljedeće podatke: a) naziv i sjedište ustanove za obrazovanje odraslih, b) naziv programa obrazovanja odraslih, zvanja koja se stiĉu završetkom programa, i oblik obrazovanja, c) redni broj upisa u Registar. (3) Za izdavanje uvjerenja ustanove za obrazovanje odraslih plaćaju taksu propisanu Zakonom o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi. ŠESTI DIO-ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 16. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 17. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sluţbenim novinama Zeniĉkodobojskog kantona“. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 4., 5., 6. 15 ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-3/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 193. Na osnovu ĉlana 18. stav (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 33. stav (2)., Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉko – dobojskog kantona“, broj: 05/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona, donosi Pravilnik o sadrţaju, obliku, naĉinu voĊenja i ĉuvanju andragoške dokumentacije DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuju se sadrţaj i oblik obrazaca andragoške dokumentacije koju vode ustanove za obrazovanje odraslih, koje imaju odobrenje za izvoĊenje odreĊenog programa obrazovanja odraslih, te naĉin voĊenja i ĉuvanja andragoške dokumentacije. Ĉlan 2. (Andragoška dokumentacija) (1) Ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Ustanove) vode sljedeću andragošku dokumentaciju: a) matiĉnu knjigu polaznika osnovnog obrazovanja odraslih; b) registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih; c) matiĉnu knjigu polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih; d) registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih; e) dnevnik rada s imenikom polaznika; f) programi obrazovanja odraslih; g) odluka o upisu u program obrazovanja; h) prijava za upis polaznika; i) ugovor o obrazovanja; j) knjiga zapisnika sa sjednica nastavniĉkog vijeća; k) odluka o razlici ispita; l) akt o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokalifikacije; m) prijava i zapisnik o polaganju ispita; n) knjiga zapisnika sjednica ispitnih komisija; o) prijava za polaganju završnog ispita; p) zapisnik o polaganju završnog ispita; q) knjiga zapisnika ispitnog odbora za polaganje mature/završnog ispita; r) matiĉna knjiga po javno vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton i knjiga izdatih uvjerenja o završenim javno vaţećim programima. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 713 (2) Andragoška dokumentacija moţe se dodatno voditi i u elektronskom obliku. Ĉlan 3. (Dnevnik rada s imenom polaznika) (1) Dnevnik rada s imenom polaznika je dokument u koji se upisuju podaci o polaznicima, nastavnicima i nastavnim predmetima te drugi podaci vaţni za pojedinog polaznika ili cijelu obrazovnu grupu u toku izvoĊenja programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja odraslih. (2) Na prvoj stranici dnevnika rada s imenikom polaznika se upisuje naziv i vrsta programa obrazovanja odraslih, vrsta i naĉin izvoĊenja nastave, oznaka obrazovne grupe i razdoblje za koju se vodi (školska godina, razred, obrazovno razdoblje), te potpisi struĉnog voditelja obrazovanja (direktor) i voditelja obrazovne grupe (razrednik). (3) Upute o naĉinu voĊenja knjige obvezujuće su i sastavni su dio Dnevnika rada s imenikom. (4) Dnevnik rada sadrţi: 1. Plan izvoĊenja programa obrazovanja. 2. Podatke o nastavnim jedinicama i odrţanoj nastavi po radnim tjednima, danima i nastavnim satima s potpisom nastavnika. 3. Podatke o odrţanim sedmiĉnim nastavnim satima, s potpisom voditelja obrazovne grupe. 4. Podatke o odrţanoj nastavi na kraju obrazovnog ciklusa ili obrazovanja u cijelosti, te ime, prezime i potpise voditelja obrazovne grupe (razrednik) i struĉnog voditelja obrazovanja (direktor) kojim potvrĊuju toĉnost i vjerodostojnost podataka. 5. Popis nastavnih predmeta s podacima o zvanju i struĉnoj spremi nastavnika te o razdoblju u kojem izvode nastavu u obrazovnoj grupi. 6. Podatke o praktiĉnoj nastavi, radioniĉkim vjeţbama, struĉnoj praksi te o rasporedu polaznika na praktiĉnoj nastavi. 7. Podatke o polaznicima koji su naknadno upisani ili su ispisani u toku obrazovanja. (5) Imenik sadrţi: 1. Liĉne podatke o polazniku: redni broj, matiĉni broj polaznika iz matiĉne knjige, prezime i ime polaznika, jedinstveni matiĉni broj graĊana, ime roditelja, podatke o roĊenju (datum, mjesto i drţava), adresu stanovanja; radni status polaznika. 2. Naziv programa obrazovanja za zanimanje, odnosno upisane vrste škole. 3. Podatke o uspjehu i ocjenama polaznika po predmetima te o općem uspjehu polaznika. 4. Podatke o izostancima. (6) Dnevnik rada s imenikom vodi se na obrascu veliĉine 21,0 x 29,7 cm, s brojĉano oznaĉenim stranicama. Uvezuje se u korice tvrdog uveza. Na prednjoj stranici korica otisnute su rijeĉi „DNEVNIK RADA S IMENIKOM“ i podaci za upis naziva ustanove, vrste programa, obrazovne grupe i školske godine. (7) Na unutarnjoj stranici korica ispisuje se uputa o obveznom i jedinstvenom naĉinu voĊenja knjige. Ĉlan 4. (Program obrazovanja odraslih) (1) Program obrazovanja odraslih sastavni je dio andragoške dokumentacije povezane s obrazovnom grupom u kojoj se izvodi. (2) Odluka o upisu u program obrazovanja odraslih kojom se utvrĊuju uvjeti i naĉin upisa polaznika, rokovi upisa i poĉetka nastave, sastavni je dio andragoške dokumentacije povezane s obrazovnom skupinom. (3) Odluku iz stava (1) ovog ĉlana donosi tijelo koje upravni organ ustanove u sklopu nadleţnosti utvrĊenih statutom ustanove. Ĉlan 5. (Odluka o upisu u program obrazovanja odraslih) (1) Odluka o upisu u program obrazovanja kojom se utvrĊuju uvjeti i naĉin upisa polaznika, rokovi upisa i poĉetka nastave, sastavni je dio andragoške dokumentacije povezane s obrazovnom grupom. (2) Odluku iz stava (1) ovog ĉlana donosi organ upravljanja ustanove u sklopu nadleţnosti utvrĊenih statutom ustanove. Ĉlan 6. (Prijava za upis polaznika) (1) Prijava za upis polaznika je dokument koji se prilaţe uz druge isprave potrebne za upis u program obrazovanja i za upisivanje u Matiĉnu knjigu polaznika. (2) Prijava za upis polaznika iz stava (1) ovog ĉlana sadrţi: 1. naziv ustanove u koju se polaznik upisuje Broj 5– strana 714 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. 2. podatke o polazniku: ime i prezime, jedinstveni matiĉni broj graĊana, podatke o roĊenju (dan, mjesec i godina, mjesto i drţava roĊenja), drţavljanstvo, ime roditelja, radni status, adresa stanovanja 3. naziv programa obrazovanja (zanimanja) 4. podatke o ispunjavanju uvjeta za upis u program obrazovanja: prethodno steĉeno obrazovanje, škola i razred, program obrazovanja, steĉena školska ili struĉna sprema, zanimanje, radno iskustvo, te druge podatke vezane uz uvjete za upis ili prema zahtjevu ustanove 5. podatke o naĉinu financiranja 6. datum i vlastoruĉni potpis polaznika. (3) Obrazac Prijave za upis polaznika štampa se na listu veliĉine 21x29,7 cm. Ĉlan 7. (Ugovor o obrazovanju odraslih) (1) Ugovor o obrazovanju odraslih je dokument o meĊusobnim pravima i obvezama koji prije poĉetka nastave sklapaju polaznik i ustanova. (2) Ugovor o obrazovanju sadrţi: a) podatak o ustanovi i osobi koja je zastupa (direktor ili osoba koja je ovlaštena za potpisivanje), b) prezime i ime polaznika, adresa stanovanja polaznika, c) predmet ugovora: naziv programa obrazovanja odraslih i odabrani oblik izvoĊenja nastave, d) poĉetak nastave, trajanje i završetak programa obrazovanja odraslih, e) utvrĊena ĉinjenica o ispunjenim uvjetima za upis polaznika u program obrazovanja f) iznos i opis troškova obrazovanja: opis obaveza ustanove ukljuĉenih u cijenu, mogući dodatni troškovi (ponavljanje ispita, udţbenici, pribor za rad, dopunska nastava i sl.), g) naĉin plaćanja obrazovanja i obaveze polaznika, h) obaveze polaznika za vrijeme obrazovanja: dolazak na nastavu, odnos prema ostalim polaznicima, odgovornost za naĉinjenu štetu i sl., i) uvjeti raskida ugovora, j) obaveze ustanove u sluĉaju njezina prestanka rada, k) utvrĊivanje sudske nadleţnosti, l) mjesto i datum sklapanja ugovora, potpisi polaznika i osobe koja zastupa ustanovu, te podaci o roditelju polaznika, m) druge bitne podatke. Ĉlan 8. (Knjiga zapisnika sa sjednica nastavniĉkog vijeća) (1) Ustanove vode zapisnike sjednica nastavnika (nastavniĉkog vijeća), a koji moraju biti uvezani u korice tvrdog poveza. (2) Zapisnik sadrţi: a) vrijeme odrţavanja; b) imena odsutnih ĉlanova; c) dnevni red; d) sadrţaj rasprave na sjednici; e) zakljuĉke; f) potpis direktora ustanove i nastavnika koji vodi zapisnik. Ĉlan 9. (Odluka o razlici ispita) (1) Odlukom o razlici ispita utvrĊuju se razlike izmeĊu programa ili dijela programa koji je polaznik već uspješno savladao i programa koji ţeli završiti. (2) Odluku donosi nastavniĉko vijeće ustanove na zahtjev polaznika koji ţeli nastaviti prekinuto obrazovanje, odnosno koji programom prekvalifikacije ţeli promijeniti zanimanje, školsku ili struĉnu spremu. (3) Odluka se donosi na temelju priloţene dokumentacije, a obavezno sadrţi: a) naziv ustanove i struĉnog tijela koje donosi odluku, datum donošenja i klasifikacijske oznake, b) podatke o polazniku: ime i prezime, jedinstveni matiĉni broj graĊana, podatke o RoĊenju (dan, mjesec i godina) i stanovanju (mjesto, ulica i broj), c) podatke o javnim ispravama na osnovi kojih se utvrĊuje steĉeno obrazovanje: škola, d) razred, program obrazovanja, zanimanje, trajanje, klasifikacijske oznake i datum izdavanja utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 715 e) podatke o steĉenom obrazovanju: popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadrţaja koji se priznaju za nastavak obrazovanja ili za program prekvalifikacije, f) popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadrţaja koji se ukljuĉuju u program nastavka obrazovanja odnosno u program prekvalifikacije g) trajanje programa, vrsta i naĉin obrazovanja, uvjeti završetka programa obrazovanja. Ĉlan 10. (Prijava i zapisnik o polaganju ispita) (1) Prijava i zapisnik za polaganje ispita je dokument kojim polaznik prijavljuje polaganje ispita i na kojem se vodi zapisnik o polaganju ispita. (2) Obrazac sadrţi: a) Prijavu za polaganje ispita koju popunjava polaznik: ime, prezime i adresa polaznika, program, razred, nastavni predmet za koji se prijavljuje ispit,datum prijave i polaznikov potpis, b) Podatke koje popunjava ustanova: matiĉni broj polaznika, datum prijema prijave i potpis, c) Zapisnik o ispitu: datum polaganja ispita, ime i prezime te matiĉni broj polaznika, naziv nastavnog predmeta, pitanja na ispitu, ocjene uspjeha, ime i prezime ispitivaĉa odnosno ĉlanova ispitne komisije i njihove potpise. (3) Obrazac iz stava (1) ovoga ĉlana koristi se i prilikom provjere steĉenog znanja i vještina iz praktiĉne nastave i vjeţbi. (4) Obrazac za prijavnicu i zapisnik tiska se obostrano na listu veliĉine 21,0 x 29,7 cm. Na prvoj je stranici sadrţaj prijave, a na drugoj sadrţaj zapisnika. Ĉlan 11. (Knjiga zapisnika sjednica ispitnih komisija) (1) Ustanove vode knjigu zapisnika sjednica ispitnih komisija za utvrĊivanje tema – grupe zadataka za pismeni dio ispita i tema praktiĉnog rada, a koji moraju biti uvezani u korice tvrdog poveza. U zapisnik se upisuju podaci o sastavu i radu ispitne komisije, ime i prezime i zvanje ĉlanova ispitne komisije, dnevni red, predloţene teme - grupe zadataka, za pismeni dio ispita/praktiĉan rada i usvojene teme–grupe zadataka. (2) Sjednice se odrţavaju najranije sat prije poĉetka ispita. (3) Zapisnik potpisuju svi ĉlanovi komisije. DIO DRUGI - ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH Ĉlan 12. (Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih) (1) Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih je sluţbena evidencija o polaznicima u koju se upisuju podaci vaţni za praćenje polaznika od upisa do završetka programa osnovnog obrazovanja odraslih, a koji omogućavaju pouzdan, sveobuhvatan i vjerodostojan uvid u podatke tokom i nakon završetka njegovog obrazovanja. (2) Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih uvezana je u korice tvrdog poveza. (3) Na prednjoj strani korica, u gornjem srednjem dijelu, utisnut je grb Zeniĉko – dobojskog kantona, a na sredini prednje strane korica otisnute su rijeĉi “Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih”. (4) Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih vodi se na obrascu formata B4 i sadrţi 200 brojĉano oznaĉenih stranica. (5) Na prvoj stranici matiĉne knjige polaznika osnovnog obrazovanja odraslih otisnut je obrazac u koji se upisuju serijski broj, vrijeme i mjesto zaduţenja i na kojoj je naznaĉeno mjesto za otisak peĉata ustanove za obrazovanje odraslih. Ĉlan 13. (Sadrţaj Matiĉne knjige polaznika osnovnog obrazovanja odraslih) (1) Matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih je dokumenat trajne vrijednosti i obavezno se ĉuva na sigurnom mjestu u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatanosti, a treba da sadrţi: a) uputstvo za voĊenje matiĉne knjige koje glasi: U jedan svezak matiĉne kjnige unos se podaci za uĉenike upisane u toku jedne školske godine, a sveske se štampaju za 160, 320 i 480 polaznika. Matiĉna knjiga poĉinje rednim brojem 1, a završava se rednim brojem koji oznaĉava ukupan broj polaznika upisanih u školu u toku jedne školske Broj 5– strana 716 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. godine, izuzetno u jednoj matiĉnoj knjizi, ako ima slobodnim listova, mogu se upisati polaznici dvije odnosno tri školske godine, odnosno za odjeljenja organizovana van sjedišta ustanove mogu se u jednu svesku matiĉne knjige upisati polaznici za dvije, tri ili ĉetiri školske godine. U ovom sluĉaju redni broj poĉinje od broja 1, a zvaršava se sa rednim brojem na kraju matiĉne knjige. Opće podatke o uĉeniku, godišnje ocjene iz pojedinih predmeta, unosi voditelj obrazovne grupe mastilom i odgovoran je za taĉnost i rok unošenja. Redosljed predmeta u matiĉnoj knjizi upisuje se istim redom kako je u nastavnom planu i programu. Podatke o matiĉnoj knjizi, nakon zvršetka obrazovanja polaznika ili nakon prestanka statusa polaznika iz drugih razloga, ovjerava direktor ustanove svojim potpisom. Matiĉna knjiga se ĉuva trajno; b) naziv, sjedište ustanove i broj upisa u Sudski registar; c) u odreĊen prostor matiĉne knjige upisuje se broj i datum izvoda iz matiĉne knjige roĊenih i općine koja ga je izdala, zatim imena i prezimena polaznika osnovnog obrazovanja odraslih i opći podaci o polazniku koji moraju biti saglasni podacima iz izvoda iz matiĉne knjige roĊenih. d) u matiĉnu knjigu se upisuju ocjene o završenom razredu, tako što se ocjene upisuju po razredim i predmetima. e) ako polaznik nije završio razred, taj podatak se upisuje u odreĊen prostor matiĉne knjige, a za polaznike koji nisu završili razred (negativan uspjeh), ocjene se ne upisuju u matiĉnu knjigu. f) matiĉna knjiga se numeriše rimskim brijevima (I, II, III, IV...), a svaka matiĉna knjiga u evidenciji upisanih polaznika zapoĉinje rednim brojem 1., a završava se rednim brojem posljednje strane te matiĉne knjige. g) Uz matiĉnu knjigu vodi se i registar uz podatke o matiĉnoj knjizi, i to: 1) redni broj matiĉne knjige, 2) oznaku i podatak o matiĉnim brojevima, 3) period koji knjiga obuhvata. 4) naziv i sjedište ustanove; 5) ime, prezime i potpis odgovornog lica ustanove u vrijeme poĉetka voĊenja knjige i u vrijeme završetka voĊenja knjige. (2) Pored podataka iz stava (1) ovog ĉlana, matiĉna knjiga polaznika osnovnog obrazovanja odraslih sadrţi i sljedeće podatke koji se odnose na polaznike obrazovanja odraslih: a) matiĉni broj polaznika; b) broj registra; c) liĉne podatke polaznika, i to: 1) prezime i ime polaznika, 2) dan, mjesec, godinu roĊenja; 3) jedinstveni matiĉni broj graĊana; 4) mjesto i drţavu roĊenja; 5) drţavljanstvo; 6) pol; 7) adresu stanovanja polaznika; 8) prezime i ime roditelja. d) datum prvog upisa polaznika e) naziv programa obrazovanja; f) djelovodni broj i datum odobrenja za izvoĊenje programa, g) razlog prestanka statusa polaznika obrazovanja odraslih kao što su: 1) uspješan završetak programa; 2) odustajanje; 3) ispis. h) podatke o polazniku tokom osnovnog obrazovanja odraslih, koji sadrţe: 1) popis nastavnih predmeta i ocjene za svaki završeni razred; 2) obrazovni period; 3) podatke o opštem uspjehu za svaki završeni razred. i) podatke o izdatim javnim ispravama koji sadrţe: 1) naziv isprave; 2) djelovodni broj; 3) datum izdavaja. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 717 j) ime i prezime i svojeruĉni potpis ovlaštenog lica ustanove; k) podatke o izdavanju prepisa podataka iz matiĉne knjige u kojima su sadrţani: 1) razlozi izdavanja; 2) datum izdavanja; 3) potpis odgovornog lica ustanove. Ĉlan 14. (Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih) 1) Ustanove vode registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih upisanih u matiĉnu knjigu polaznika osnovnog obrazovanja odraslih. 2) Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih uvezan je u korice tvrdog poveza. 3) Na sredini prednje strane korica otisnute su rijeĉi: “Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih”. 4) Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih vodi se na obrascu formata B4 i sadrţi 200 brojĉano oznaĉnih stranica. 5) Prva unutrašnja stranica registra polaznika osnovnog obrazovanja odraslih sadrţi sljedeće opšte podatke o ustanovi: a) naziv i sjedište ustanove; b) oznaku mjesta za peĉat ustanove; c) mjesto i datum zaduţenja; d) serijski broj registra. 6) Stranice registra oznaĉene su abecednim slovima. 7) Polaznik se upisuje na stranicu registra koja odgovara poĉetnom slovu njegovog prezimena. 8) Pored podataka iz stava 5. ovog ĉlana, registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih sadrţi: a) redni broj; b) prezime i ime polaznika; c) jedinstveni matiĉin broj graĊana; d) podatke iz matiĉne knjige i to: 1) broj matiĉne knjige; 2) redni broj polaznika u matiĉnoj knjizi; 3) datum upisa polaznika; 4) podatke o izdatim javnim ispravama; 5) napomenu. DIO TREĆI – ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE ODRASLIH Ĉlan 15. (Matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih) (1) Matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih je sluţbena evidencija o polaznicima u koju se upisuju podaci vaţni za praćenje polaznika od upisa do završetka programa srednjeg obrazovanja odraslih, a koji omogućavaju pouzdan, sveobuhvatan i vjerodostojan uvid u podatke tokom i nakon završetka njegovog obrazovanja. (2) Matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih uvezana je u korice tvrdog poveza. (3) Na prednjoj strani korica, u gornjem srednjem dijelu, utisnut je grb Zeniĉko – dobojskog kantona, a na sredini prednje strane korica otisnute su rijeĉi: “Matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih” i prostor za upis naziva programa obrazovanja odraslih. (4) Matiĉna knjiga vodi se na obrascu formata B4 i štampa se u primjercima od 50, 100 i 200 stranica. (5) Na prvoj stranici matiĉne knjige otisnut je obrazac u koji se upisuju serijski broj, vrijeme i mjesto zaduţenja, a naznaĉeno je i mjesto za otisak peĉata ustanove. Ĉlan 16. (Sadrţaj Matiĉne knjige polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih) (1) Matiĉna knjiga polaznika srednjeg obrazovanja odraslih je dokumenat trajne vrijednosti i obavezno se ĉuva na sigurnom mjestu u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatanosti, a treba da sadrţi: a) uputstvo za voĊenje matiĉne knjige koje glasi: U jedan svezak matiĉne kjnige unos se podaci za uĉenike upisane u toku jedne školske godine, a sveske se štampaju za 160, 320 i 480 polaznika. Broj 5– strana 718 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. Matiĉna knjiga poĉinje rednim brojem 1, a završava se rednim brojem koji oznaĉava ukupan broj polaznika upisanih u školu u toku jedne školske godine, izuzetno u jednoj matiĉnoj knjizi, ako ima slobodnim listova, mogu se upisati polaznici dvije odnosno tri školske godine, odnosno za odjeljenja organizovana van sjedišta ustanove mogu se u jednu svesku matiĉne knjige upisati polaznici za dvije, tri ili ĉetiri školske godine. U ovom sluĉaju redni broj poĉinje od broja 1, a zvaršava se sa rednim brojem na kraju matiĉne knjige. Opće podatke o uĉeniku, godišnje ocjene iz pojedinih predmeta, unosi voditelj obrazovne grupe mastilom i odgovoran je za taĉnostt i rok unošenja. Redosljed predmeta u matiĉnoj knjizi upisuje se istim redom kako je u nastavnom planu i programu. Podatke o matiĉnoj knjizi, nakon zvršetka obrazovanja polaznika ili nakon prestanka statusa polaznika iz drugih razloga, ovjerava direktor ustanove svojim potpisom. Matiĉna knjiga se ĉuva trajno; b) naziv, sjedište ustanove i broj upisa u Sudski registar; c) u odreĊen prostor matiĉne knjige upisuje se broj i datum izvoda iz matiĉne knjige roĊenih i općine koja ga je izdala. d) imena i prezimena polaznika srednjeg obrazovanja odraslih i opći podaci o polazniku moraju biti saglasni podacima iz izvoda iz matiĉne knjige roĊenih. e) u matiĉnu knjigu se upisuju ocjene o završenom razredu, a ocjene se upisuju po razredim i predmetima. f) ako polaznik nije završio razred, taj podatak se upisuje u odreĊen prostor matiĉne knjige. g) za polaznike koji nisu završili razred (negativan uspjeh), ocjene se ne upisuju u matiĉnu knjigu. h) matiĉna knjiga se numeriše rimskim brojevima (I, II, III, IV...), a svaka matiĉna knjiga u evidenciji upisanih polaznika zapoĉinje rednim brojem 1., a završava se rednim brojem posljednje strane te matiĉne knjige. (Uz matiĉnu knjigu vodi se i registar), i) podatke o matiĉnoj knjizi koji sadrţe: 1) redni broj matiĉne knjige; 2) oznaku i podatak o matiĉnim brojevima; 3) period koji knjiga obuhvata. 4) naziv i sjedište ustanove. 5) ime, prezime i potpis odgovornog lica ustanove u vrijeme poĉetka voĊenja knjige i u vrijeme završetka voĊenja knjige. 2) Pored podataka iz stava (1) ovog ĉlana, matiĉna knjiga polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih sadrţi i sljedeće podatke koji se odnose na polaznike srednjoškolskog obrazovanja odraslih: a) matiĉni broj polaznika; b) broj registra; c) liĉne podatke o polazniku, i to: 1) prezime i ime polaznika; 2) dan, mjesec i godina roĊenja 3) jedinsveni matiĉni broj graĊana, 4) mjesto i drţava roĊenja; 5) drţavljanstvo; 6) pol; 7) adresa stanovanja polaznika; 8) prezime i ime roditelja. d) datum upisa u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih; e) naziv i vrstu programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih u koji se upisuje, djelovodni broj i datum odobrenja za izvoĊenje programa; f) osnov upisa, koji sadrţi: 1) djelovodni broj i datum svjedoĉanstva o završenoj osnovnoj školi; 2) naziv školske ustanove i stepen struĉne spreme; 3) zanimanje, djelovodni broj i datum izdavanja svjedoĉanstva o završenoj srednjoj školi. g) djelovodni broj i datum donošenja akta o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokvalifikacije; h) razlog prestanka statusa polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih kao što su: 1) uspješan završetak programa; utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 719 2) odustajanje; 3) ispis. i) podatke o polazniku tokom srednjoškolskog obrazovanja odraslih, i to: 1) popis nastavnih predmeta ili nastavnih sadrţaja i ocjene za svaki završeni razred; 2) obrazovni period; 3) podatke o opštem uspjehu za svaki završeni razred j) podatke o izdatim javnim ispravama, koji sadrţe: 1) naziv isprave; 2) djelovodni broj; 3) datum izdavanja. k) ime i prezime i svojeruĉni potpis ovlaštenog lica ustanove; l) podatke o izdavanju prepisa podataka iz matiĉne knjige u kojima su sadrţani: 1) razlozi izdavanja; 2) datum izdavanja; 3) potpis odgovornog lica ustanove. Ĉlan 17. (Registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih) 1) Ustanove vode registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih upisanih u matiĉnu knjigu polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih. 2) Registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih uvezan je u korice tvrdog poveza. 3) Na sredini prednje strane korica otisnute su rijeĉi: “Registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih”. 4) Prva unutrašnja stranica registra polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih sadrţi sljedeće opšte podatke o ustanovi: a) naziv i sjedište ustanove; b) oznaku mjesta za peĉat; c) serijski broj registra. 5) Stranice registra oznaĉene su abecednim slovima. 6) Polaznik se upisuje na stranicu registra koja odgovara poĉetnom slovu njegovog prezimena. 7) Registar sadrţi: a) redni broj; b) prezime i ime polaznika, c) podatke iz matiĉne knjige, i to: 1) broj matiĉne knjige; 2) redni broj polaznika u matiĉnoj knjizi; 3) datum upisa polaznika; 4) naziv programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih; 5) podatke o završetku obrazovanja, 6) podatke o izdatim ispravama; 7) napomenu. Ĉlan 18. (Akt o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokvalifikacije) (1) Aktom o razlici i dodatnim ispitima kod prekvalifikacije i dokvalifikacije utvrĊuju se nastavni predmeti koji se polazniku priznaju na osnovu ranije steĉenog obrazovanja i nastavni predmeti iz programa obrazovanja odraslih koje polaznik treba poloţiti. (2) Akt donosi nastavniĉko vijeće ustanove za obrazovanje odraslih na zahtjev polaznika koji ţeli nastaviti obrazovanje, odnosno koji programom prekvalifikacije ţeli promijeniti zanimanje, školsku ili struĉnu spremu ili programom dokvalifikacije steći viši stepen obrazovanja u okviru struĉne spreme i zanimanja koje posjeduje. (3) Akt se donosi na osnovu priloţene dokumentacije, a obavezno sadrţi: a) naziv ustanove i struĉnog tijela koje donosi odluku, datum donošenja i djelovodni broj; b) podatke o polazniku i to: 1) ime i prezime; 2) podatke o roĊenju (dan, mjesec i godina); 3) jedinstveni matiĉni broj graĊana; 4) stanovanju (mjesto, ulica i broj). c) podatke o javnim ispravama na osnovu kojih se utvrĊuje steĉeno obrazovanje, a to su: Broj 5– strana 720 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. 1) škola; 2) razred; 3) program obrazovanja; 4) zanimanje; 5) trajanje obrazovanja; 6) djelovodni broj; 7) datum izdavanja. d) podatke o steĉenom obrazovanju, kao što su popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadrţaja koji se priznaju u programu prekvalifikacije ili dokvalifikacije; e) popis nastavnih predmeta i obrazovnih sadrţaja koje polaznik programa prekvalifikacije ili dokvalifikacije treba polagati; f) trajanje programa, vrsta i naĉin obrazovanja, kao i uslovi završetka programa obrazovanja. Ĉlan 19. (Prijava za polaganje završnog ispita) (1) Prijava za polaganje završnog ispita sadrţi: 1. podatke o polazniku: ime, prezime i adresa polaznika, datum prijave i polaznikov potpis 2. naziv ustanove kojoj se prijavljuje polaganje ispita 3. naziv obrazovnog programa odnosno zanimanja 4. predmet i naziv teme završnog rada, ime i prezime nastavnika mentora 5. obvezni i izborni predmeti na završnom ispitu 6. popis priloga 7. datum i svojeruĉni potpis polaznika 8. datum i potpis voditelja grupe (razrednika) da je polaznik stekao pravo polaganja završnog ispita 9. podatke koje popunjava škola: matiĉni broj polaznika, datum prijema prijave i potpis. (2) Obrazac za prijavnicu tiska se na listu veliĉine 21,0 x 29,7 cm. Ĉlan 20. (Zapisnik o polaganju završnog ispita) (1) Obrasci Zapisnika o polaganju završnog ispita i obrasci za popravni ispit na završnom ispitu sadrţe: 1. Naziv ustanove i oznaku obrazovne grupe. 2. Podatke o polazniku (ime i prezime, matiĉni broj polaznika), obrazovnom programu i zanimanju. 3. Vrijeme polaganja (datum, razdoblje), naĉin provjere, naziv predmeta koje polaznik polaţe, pitanja na završnom ispitu, ocjenu uspjeha za svaki predmet i ocjenu općeg uspjeha, te popis i potpise ĉlanova komisije. 4. Vrijeme polaganja (datum, razdoblje) i potpise predsjednika ispitne komisije i predsjednika ispitnog odbora. (2) Obrasci se tiskaju obostrano, na listu veliĉine 21,0 x 29,7 cm, i to: na prvoj stranici za podatke o ispitu, a na drugoj stranici za podatke o polaganju popravnog ispita. Ĉlan 21. (Knjiga zapisnika ispitnog odbora za polaganje mature/završnog ispita) (1) Ustanove vode zapisnike sjednica ispitnog odbora za polaganje mature-završnog ispita, a koji moraju biti uvezani u korice tvrdog poveza. (2) Matura/završni ispit provodi se po procedurama koje su utvrĊene u redovnom obrazovaju uĉenika u srednjim školama Zeniĉko-dobojskog kantona. Ĉlan 22. (Matiĉna knjiga po javno vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton i knjiga izdatih uvjerenja o završenim javno vaţećim programima) (1) Ustanove vode matiĉnu knjigu polaznika o javno vaţećim programima koja sadrţi: a) uputstvo za voĊenje matiĉne knjige (matiĉna knjiga je dokumenat trajne vrijednosti i obavezno je da se ĉuva na sigurnom mjestu u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatanosti. U odreĊen prostor matiĉne knjige upisuje se broj i datum izvoda iz matiĉne knjige roĊenih i općine koja ga je izdala. Imena i prezimena polaznika i opći podaci o polazniku moraju biti saglasni podacima iz izvoda iz matiĉne knjige roĊenih. U matiĉnu knjigu se upisuje završena/ nezavršena obuka kao i tematska cjelina/moduli koji su obuhvaćeni javnovaţećim programima osposobljavanja nema razreda). Za polaznike koji utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 721 nisu završili razred (negativan uspjeh), ocjene se ne upisuju u matiĉnu knjigu. Matiĉna knjiga se numeriše rimskim brojevima (I, II, III, IV...), a svaka matiĉna knjiga u evidenciji upisanih polaznika zapoĉinje rednim brojem 1., a završava se rednim brojem posljednje strane te matiĉne knjige. Uz matiĉnu knjigu vodi se i registar); b) podatke o matiĉnoj knjizi koji sadrţe: 1) redni broj matiĉne knjige; 2) oznaku i podatak o matiĉnim brojevima; 3) period koji knjiga obuhvata. 4) naziv i sjedište ustanove; 5) ime, prezime i potpis odgovornog lica ustanove u vrijeme poĉetka voĊenja knjige i u vrijeme završetka voĊenja knjige. 2) Pored podataka iz stava (1) ovog ĉlana, matiĉna knjiga polaznika o javno vaţećim programima sadrţi i sljedeće podatke: a) matiĉni broj polaznika; b) broj registra; c) liĉne podatke o polazniku, i to: 1) prezime i ime polaznika; 2) dan, mjesec i godina roĊenja; 3) jedinstveni matiĉni broj graĊana; 4) mjesto i drţava roĊenja, 5) drţavljanstvo; 6) pol, 7) adresa stanovanja polaznika; 8) prezime i ime roditelja. d) datum upisa u javno vaţeći program; e) naziv i vrstu javno vaţećeg programa u koji se upisuje, djelovodni broj i datum odobrenja za izvoĊenje programa; f) osnov upisa, koji sadrţi: 1) djelovodni broj i datum svjedoĉanstva o završenoj osnovnoj školi; 2) naziv školske ustanove i stepen struĉne spreme; 3) zanimanje, djelovodni broj i datum izdavanja uvjerenja o završenoj srednjoj školi g) djelovodni broj i datum donošenja akta; h) razlog prestanka statusa polaznika javno vaţećeg programa kao što su: 1) uspješan završetak programa; 2) odustajanje; 3) ispis. i) podatke o polazniku tokom obrazovanja odraslih, i to: 1) popis cjelina/modula prema javno vaţećem programu; 2) obrazovni period; 3) podatke o završenom/nezavršenom javno vaţećem programu. j) podatke o izdatim javnim ispravama, koji sadrţe: 1) naziv isprave; 2) djelovodni broj; 3) datum izdavanja. k) ime i prezime i svojeruĉni potpis ovlaštenog lica ustanove; l) podatke o izdavanju prepisa podataka iz matiĉne knjige u kojima su sadrţani: 1) razlozi izdavanja; 2) datum izdavanja; 3) potpis odgovornog lica ustanove. (3) Ustanove vode knjigu izdatih uvjerenja o završenim javno vaţećim programima. (4) Knjiga izdatih uvjerenja sadrţi: a) opće podatke o polaznicima kojima je izdato uvjerenje, b) broj i datum uvjerenja, c) naziv programa obrazovanja odraslih. (5) Knjiga izdatih uvjerenja o završenim javno vaţećim programima je dokument trajne vrijednosti i vodi se u obliku sveske sa poluplatnenim povezom, numerisanim stranicama, veliĉine 30x40 cm i sadrţi 200 brojĉano oznaĉenih stranica. Broj 5– strana 722 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. DIO ĈETVRTI - ĈUVANJE ANDRAGOŠKE DOKUMENTACIJE Ĉlan 24. (Pristup osobnim podacima iz andragoške dokumentacije) (1) Pristup podacima pohranjenim u andragoškoj dokumentaciji iz ovog Pravilnika dopušten je samo licima ovlaštenim od ustanove, te ovlaštenom fiziĉkom ili pravnom licu sa kojom je ustanova ugovorila obavljanje poslova elektronskog oblikovanja evidencija i njihovo dostavljanje u centralnu evidenciju, a u skladu sa opštim aktom ustanove. (2) Svi liĉni podaci o polaznicima moraju biti zašticěeni od sluĉajne ili namjerne zloupotrebe, uništenja, gubitaka, neovlaštenih pristupa i promjena. (3) Rokovi ĉuvanja podataka primenju se u skladu vaţećim Pravilnikom za osnovne i srednje škole. Ĉlan 25. (Ĉuvanje i arhiviranje) (1) Pravila ĉuvanja i zaštite andragoške dokumentacije iz ovog pravilnika, te njihovo arhiviranje i predaje arhivima, ureĊuju se opštim aktom ustanove, u skladu sa Zakonom o arhivskoj graĊi F BiH i provedbenim propisima iz tog podruĉja. (2) Predaja pedagoških dokumenata i evidencija nadleţnom arhivu obavlja se na naĉin koji je utvrĊen Zakon o arhivskoj graĊi F BiH i provedbenim propisima iz tog podruĉja. (3) Matiĉne knjige iz ovog pravilnika dokumenti su trajne vrijednosti koji se ĉuvaju u ustanovi, a istekom roka od najmanje 10 godina predaju se nadleţnom arhivu. (4) Predmeti i evidencije o ispitima dokumenti su trajne vrijednosti koji se ĉuvaju u ustanovi, a istekom roka od najmanje 10 godina predaju se nadleţnom arhivu. (5) Imenici i dnevnici iz ovog pravilnika ĉuvaju se u ustanovi najmanje 8 godina, raĉunajući od dana upisa podataka u Matiĉnu knjigu, nakon ĉega se predaju nadleţnom arhivu. (6) Ostali andragoški dokumenti i evidencije ĉuvaju se u ustanovi najmanje 5 godina. Ĉlan 26. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. DIO PETI - ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 27. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 3., 6., 8., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 10. i 22. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-7/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 194. Na osnovu ĉlana 18. stav (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 34. stav (2)., Zakona o obrazovanju odraslih (''Sluţbene novine Zeniĉko – dobojskog kantona'', broj: 05/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi: Pravilnik o sadrţaju i naĉinu voĊenja evidencija u ustanovama za obrazovanje odraslih DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj i naĉin voĊenja evidencije o programima, polaznicima, zaposlenicima, kao i evidencije drugih podataka vaţnih za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih. Ĉlan 2. (Nadleţnost) Ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Ustanove), duţne su voditi evidencije o programima, polaznicima i zaposlenicima, kao i evidencije drugih podataka vaţnih za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih.
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije u ustanovama za obrazovanje odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/16 31.05.2016 obrazovanje odraslih Broj 5– strana 722 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. DIO ĈETVRTI - ĈUVANJE ANDRAGOŠKE DOKUMENTACIJE Ĉlan 24. (Pristup osobnim podacima iz andragoške dokumentacije) (1) Pristup podacima pohranjenim u andragoškoj dokumentaciji iz ovog Pravilnika dopušten je samo licima ovlaštenim od ustanove, te ovlaštenom fiziĉkom ili pravnom licu sa kojom je ustanova ugovorila obavljanje poslova elektronskog oblikovanja evidencija i njihovo dostavljanje u centralnu evidenciju, a u skladu sa opštim aktom ustanove. (2) Svi liĉni podaci o polaznicima moraju biti zašticěeni od sluĉajne ili namjerne zloupotrebe, uništenja, gubitaka, neovlaštenih pristupa i promjena. (3) Rokovi ĉuvanja podataka primenju se u skladu vaţećim Pravilnikom za osnovne i srednje škole. Ĉlan 25. (Ĉuvanje i arhiviranje) (1) Pravila ĉuvanja i zaštite andragoške dokumentacije iz ovog pravilnika, te njihovo arhiviranje i predaje arhivima, ureĊuju se opštim aktom ustanove, u skladu sa Zakonom o arhivskoj graĊi F BiH i provedbenim propisima iz tog podruĉja. (2) Predaja pedagoških dokumenata i evidencija nadleţnom arhivu obavlja se na naĉin koji je utvrĊen Zakon o arhivskoj graĊi F BiH i provedbenim propisima iz tog podruĉja. (3) Matiĉne knjige iz ovog pravilnika dokumenti su trajne vrijednosti koji se ĉuvaju u ustanovi, a istekom roka od najmanje 10 godina predaju se nadleţnom arhivu. (4) Predmeti i evidencije o ispitima dokumenti su trajne vrijednosti koji se ĉuvaju u ustanovi, a istekom roka od najmanje 10 godina predaju se nadleţnom arhivu. (5) Imenici i dnevnici iz ovog pravilnika ĉuvaju se u ustanovi najmanje 8 godina, raĉunajući od dana upisa podataka u Matiĉnu knjigu, nakon ĉega se predaju nadleţnom arhivu. (6) Ostali andragoški dokumenti i evidencije ĉuvaju se u ustanovi najmanje 5 godina. Ĉlan 26. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. DIO PETI - ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 27. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 3., 6., 8., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 10. i 22. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-7/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 194. Na osnovu ĉlana 18. stav (1)., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 34. stav (2)., Zakona o obrazovanju odraslih (''Sluţbene novine Zeniĉko – dobojskog kantona'', broj: 05/14), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi: Pravilnik o sadrţaju i naĉinu voĊenja evidencija u ustanovama za obrazovanje odraslih DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj i naĉin voĊenja evidencije o programima, polaznicima, zaposlenicima, kao i evidencije drugih podataka vaţnih za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih. Ĉlan 2. (Nadleţnost) Ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Ustanove), duţne su voditi evidencije o programima, polaznicima i zaposlenicima, kao i evidencije drugih podataka vaţnih za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 723 Ĉlan 3. (Dostavljanje podaka o ustanovama) (1) Ustanove su duţne dostavljati na zahtjev Ministarstva podatke o kojima vode evidencije u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. (2) Za taĉnost podataka odgovoran je direktor ustanove. Ĉlan 4. (Razmjena podataka) (1) Ustanove moraju imati raĉunarsku opremu i programsku pomoć koja omogućuje pristup internetu i razmjenu podataka s Ministarstvom. (2) Obavljanje poslova elektronskog oblikovanja i dostave podataka ustanova moţe ugovoriti s drugom specijaliziranim fiziĉkim ili pravnim licem. DIO DRUGI - EVIDENCIJE Ĉlan 5. (Evidencija programa) (1) Ustanove vode Evidenciju programa za obrazovanje odraslih za koje imaju odobrenje za izvoĊenje i za programe bez posebnog odobrenja. (2) Evidencija programa za obrazovanje odraslih sadrţi: a) popis programa za koje ustanova ima odobrenje za izvoĊenje: naziv programa, kvalifikacijske oznake i datum izdanog rješenja, naziv ministarstva ili drugoga nadleţnoga koje je odobrilo izvoĊenje programa, vrsta i trajanje programa. b) popis programa koje ustanova izvodi bez posebnog odobrenja: naziv programa, datum donesene odluke, naziv ustanove i tijela koje je donijelo odluku o programu, vrsta i trajanje programa. (3) Evidencija programa štampa se na formatu A4 i dat je na obrascu koji je Prilog broj: 1. i ĉini sastavni dio ovog Pravilnika. Ĉlan 6. (Evidencija polaznika) (1) Ustanove vode Evidenciju polaznika koji omogućuje uvid u andragoške i druge podatke vaţne za praćenje polaznika od upisa u program do završetka programa i izdavanja javne isprave. (2) Evidencija polaznika programa obrazovanja odraslih sadrţi sljedeće: a) ime i prezime polaznika; b) datum upisa u ustanovu i dodijeljeni matiĉni broj polaznika; c) osobne podatke o polazniku: dan, mjesec, godina, mjesto i drţava roĊenja, drţavljanstvo, spol, ime roditelja, adresa polaznika; d) podatke o prethodnom obrazovanju; e) naziv programa, vrsta i vrijeme trajanja programa u koji je polaznik upisan; f) podatke o ugovoru o obrazovanju: klasifikacijske oznake i datum sklapanja ugovora; g) podatke o organizaciji obrazovnih grupa; h) podatke o plaćanju troškova obrazovanja; i) radni status polaznika; j) podatke o toku obrazovanja: nastavni predmeti ili nastavni sadrţaji i postignut uspjeh (ocjene) polaznika, uspjeh na ispitima tokom obrazovanja i na završnom ispitu odnosno završnoj provjeri; k) podatke o izdanoj javnoj ispravi: djelovodni broj i datum izdavanja, vrsta i naziv javne isprave; l) ostale podatke o polazniku i posebnostima vaţnim za obrazovanje. (3) Evidencija polaznika štampa se na formatu A4. Ĉlan 7. (Evidencija zaposlenika) (1) Ustanove vode Evidenciju zaposlenika. (2) Evidencija zaposlenika u ustanovama za obrazovanje odraslih sadrţi sljedeće: a) podatke o direktoru: ime i prezime, spol, drţavljanstvo, datum imenovanja, radni status; b) podatke o andragoškim zaposlenicima: ime i prezime, spol, drţavljanstvo, radni staţ ukupno i u obrazovanju, radni status u ustanovi, naziv radnog mjesta, struĉna sprema, usavršavanje i napredovanje u struci; c) podatke o ostalim zaposlenicima: ime i prezime, spol, drţavljanstvo, struĉna sprema, radni staţ, radni status i naziv radnog mjesta; d) druge podatke bitne za zaposlenike ustanove. (3) Evidencija zaposlenika štampa se na formatu A4. Broj 5– strana 724 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. DIO TREĆI – EVIDENCIJE DRUGIH PODATAKA Ĉlan 8. (Dnevnik rada) (1) Dnevnik rada je dokument koji vodi nastavnik i u koji se upisuju podaci o nastavnim predmetima ili nastavnim sadrţajima, o polaznicima i drugi podaci vaţni za pojedinog polaznika ili cijelu obrazovnu grupu tokom izvoĊenja programa obrazovanja odraslih za sticanje osnovnog obrazovanja, srednjeg struĉnog obrazovanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja po javnom vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton. (2) Dnevnik rada vodi se na formatu B4, sa brojĉano oznaĉenim stranicama. (3) Dnevnik rada je uvezan u korice tvrdog poveza. (4) Na prednjoj strani korica otisnute su rijeĉi:“Dnevnik rada” i prostor za upis naziva nastavnog predmeta ili nastavnog sadrţaja, prostor za upis naziva ustanove za obrazovanje odraslih, prostor za upis vrste programa, kao što su osnovno, srednje struĉno, prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje, usavršavanje po javnom vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton, zatim prostor za upis obrazovne grupe, obrazovnog perioda i podataka o nastavniku. (5) Na unutrašnjoj stranici korica upisuje se uputstvo o obaveznom i jedinstvenom naĉinu voĊenja dnevnika rada. Ĉlan 9. (Sadrţaj) (1) Na prvoj stranici dnevnika rada otisnut je obrazac u koji se upisuju sljedeći podaci: a) naziv i vrsta programa obrazovanja odraslih; b) vrsta i naĉin izvoĊenja nastave; c) oznaka obrazovne grupe i period za koji se vodi, kao što su školska godina, razred i vremenski period; d) potpis odgovornog lica; e) redni broj; f) vrijeme i mjesto zaduţenja. (2) Dnevnik rada sadrţi: a) naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih; b) plan izvoĊenja programa obrazovanja odraslih, koji obuhvata; 1) nastavni predmet; 2) nastavni sadrţaj; 3) broj predviĊenih ĉasova; c) podatke o nastavnim jedinicama i odrţanoj nastavi po radnim sedmicama, danima i nastavnim ĉasovima sa potpisom nastavnika; d) podatke o odrţanim ĉasovima u sedmici sa potpisom odgovornog lica; e) podatke o odrţanoj nastavi na kraju obrazovnog ciklusa ili obrazovanja u cjelini; f) ime, prezime i potpis odgovornog lica koje potvrĊuje taĉnost i vjerodostojnost podataka; g) popis nastavnih predmeta sa podacima o zvanju i struĉnoj spremi nastavnika i o vremenskom periodu u kojem se izvodi nastava u obrazovnoj grupi; h) podatke o praktiĉnoj nastavi, radioniĉkim vjeţbama, struĉnoj praksi, te o rasporedu polaznika na praktiĉnoj nastavi; i) liĉne podatke o polaznicima, i to: 1) redni broj; 2) matiĉni broj polaznika iz matiĉne knjige; 3) prezime i ime polaznika; 4) ime roditelja; 5) podatke o roĊenju (datum, mjesto i drţava); 6) adresu stanovanja; 7) radni status polaznika; j) podatke o prisustvu na nastavi. Ĉlan 10. (Plan izvoĊenja nastave i polaganja ispita) Plan izvoĊenja nastave i polaganja ispita sadrţi: a) nastavne predmete i sadrţaje; b) broj nastavnih ĉasova; c) vremenski period izvoĊenja i prostorije u kojima se izvodi nastava; d) dinamiku i rokove za polaganje ispita. Ĉlan 11. (Prijava za upis) (1) Prijava za upis je dokument koji polaznik obrazovanja odraslih prilaţe uz druge isprave potrebne za upis u utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 725 program obrazovanja odraslih i za upis u odgovarajuću matiĉnu knjigu polaznika. (2) Prijava za upis iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi: a) naziv Ustanove za obrazovanje odraslih kod koje se polaznik upisuje; b) podatke o polazniku, i to: 1) prezime, ime roditelja i ime; 2) podatke o roĊenju (dan, mjesec i godina, mjesto i drţava roĊenja); 3) drţavljanstvo; 4) radni status; 5) adresu stanovanja. c) vrstu i naziv programa obrazovanja; d) podatke o ispunjavanju uslova za upis u program obrazovanja koji sadrţe: 1) steĉeno obrazovanje, školu i razred; 2) program obrazovanja; 3) steĉenu školsku ili struĉnu spremu; 4) zanimanje, radno iskustvo; 5) druge podatke vezane za uslove upisa. e) podatke o naĉinu finansiranja; f) datum i svoje ruĉni potpis polaznika; g) serijski broj. (3) Prijava za upis štampa se na formatu A4. Ĉlan 12. (Prijava za polaganje ispita) (1) Prijava za polaganje ispita je dokument kojim polaznik prijavljuje polaganje ispita u programima osnovnog obrazovanja odraslih, srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije, (2) Prijava iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi: a) prijavu ispita, koju popunjava polaznik, a koja sadrţi: 1) ime, prezime i adresu polaznika, 2) program, razred, nastavni predmet za koji se prijavljuje ispit i 3) datum prijave i polaznikov potpis i b) podatke koje popunjava ustanova, i to: 1) matiĉni broj polaznika; 2) datum prijema prijave; 3) potpis. (3) Prijava se štampa na formatu A4. Ĉlan 13. (Zapisnik za polaganje ispita) (1) Zapisnik za polaganje ispita je dokument na kome se vodi zapisnik o polaganju ispita u programima osnovnog obrazovanja odraslih, srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Zapisnik o ispitu, koji popunjava ispitna komisija, sadrţi: a) naziv ustanove za obrazovanje odraslih i oznaku obrazovne grupe; b) datum polaganja ispita, ime i prezime, te matiĉni broj polaznika; c) naziv nastavnog predmeta, zadatak i pitanja na ispitu, ocjene uspjeha; d) ime i prezime ispitivaĉa, odnosno ĉlanova ispitne komisije i njihove potpise i e) serijski broj. (3) Zapisnik se koristi i prilikom provjere steĉenog znanja i vještina iz praktiĉne nastave. (4) Zapisnik se štampaju na formatu A3. Ĉlan 14. (Prijava za polaganje završnog ispita) (1) Prijava za polaganje završnog ispita je dokument koji polaznik obrazovanja odraslih podnosi kod polaganja završnog ispita u programima srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Prijava iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi: a) podatke o polazniku i to: 1) ime, prezime i adresu polaznika; 2) datum prijave; 3) polaznikov potpis, Broj 5– strana 726 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. b) naziv ustanove za obrazovanje odraslih kod koje se prijavljuje polaganje ispita; c) naziv obrazovnog programa, odnosno zanimanja; d) naziv teme završnog rada; e) popis priloga; f) datum i svojeruĉni potpis polaznika; g) datum i potpis odgovornog lica kojim se potvrĊuje da je polaznik stekao pravo polaganja završnog ispita; h) podatke koje popunjava organizator obrazovanja odraslih, kao što su matiĉni broj polaznika, datum prijema prijave i potpis i i) serijski broj. (3) Prijava za polaganje završnog ispita štampa se na formatu A4. Ĉlan 15. (Zapisnik za polaganje završnog ispita) (1) Zapisnik za polaganje završnog ispita je dokument na kome se vodi zapisnik o polaganju završnog ispita u programima srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Zapisnik o polaganju završnog ispita sadrţi: a) naziv ustanove za obrazovanje odraslih i oznaku obrazovne grupe; b) podatke o polazniku koji sadrţe: 1) ime i prezime; 2) matiĉni broj polaznika; 3) obrazovni program; 4) zanimanje. c) podatke o završnom ispitu koji sadrţe: 1) naĉin provjere steĉenog znanja i vještina; 2) naziv predmeta koje polaznik polaţe; 3) oblik zadatka i pitanja na završnom ispitu; 4) ocjenu uspjeha za svaki predmet i ocjenu općeg uspjeha,; 5) popis i potpise ĉlanova komisije; d) vrijeme polaganja, odnosno datum i razdoblje; e) potpis predsjednika ispitne komisije. (3) Zapisnik za polaganje završnog ispita štampa se na formatu A3. Ĉlan 16. (Prijava za polaganje maturskog ispita) (1) Prijava za polaganje maturskog ispita je dokument koji polaznik obrazovanja odraslih podnosi kod polaganja maturskog ispita u programima srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Prijava iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi: a) podatke o polazniku koji sadrţe: 1) ime, prezime i adresu polaznika; 2) datum prijave; 3) polaznikov potpis. b) naziv ustanove za obrazovanje odraslih kod koga se prijavljuje polaganje ispita; c) naziv obrazovnog programa, odnosno zanimanja; d) naziv teme maturskog rada; e) izborni predmet na maturskom ispitu; f) popis priloga; g) datum i svojeruĉni potpis polaznika; h) datum i potpis odgovornog lica kojim se potvrĊuje da je polaznik stekao pravo polaganja maturskog ispita; i) podatke koje popunjava ustanova za obrazovanje odraslih, kao što su matiĉni broj polaznika, datum prijema prijave i potpis; j) serijski broj. (3) Prijava za polaganje maturskog ispita štampa se na formatu A4. Ĉlan 17. (Zapisnik za polaganje maturskog ispita) (1) Zapisnik za polaganje maturskog ispita je dokument na kome se vodi zapisnik o polaganju maturskog ispita u programima srednjeg struĉnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. (2) Zapisnik o polaganju maturskog ispita sadrţi: a) naziv ustanove za obrazovanje odraslih i oznaku obrazovne grupe; b) podatke o polazniku, kao što su: 1) ime i prezime; 2) matiĉni broj polaznika; 3) obrazovni program; 4) zanimanje, utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 727 c) temu pismenog rada, ocjenu i potpis ĉlanova komisije; d) temu maturskog rada, pitanja iz maturskog rada, pitanja iz nastavnog predmeta, tema praktiĉnog rada, ocjenu i potpise ĉlanova komisije; e) podatke o uspjehu i ocjeni na maturskom ispitu; f) vrijeme polaganja, odnosno datum i razdoblje i potpis predsjednika ispitne komisije. (3) Zapisnik za polaganje maturskog ispita štampa se na formatu A3. Ĉlan 18. (Prijava za ispit osposobljavanja i usavršavanja po javnom vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton) (1) Prijava za ispit osposobljavanja i usavršavanja je dokument koji polaznik obrazovanja podnosi prilikom prijave ispita, odnosno provjere na završetku programa osposobljavanja i usavršavanja, kao i prilikom provjere steĉenog znanja i vještina iz praktiĉne nastave. (2) Prijavu ispita popunjava polaznik. (3) Prijava za polaganje sadrţi: a) ime, prezime i adresu polaznika; b) sadrţaj programa osposobljavanja ili usavršavanja za koji se vrši provjera; c) podatke koje popunjava ustanova i to: 1) matiĉni broj polaznika; 2) datum prijema prijave; 3) potpis. (4) Prijava za polaganje ispita štampa se na formatu A4. Ĉlan 19. (Zapisnik za ispit osposobljavanja i usavršavanja po javnom vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton) (1) Zapisnik za ispit osposobljavanja i usavršavanja je dokument na kome se vodi zapisnik o polaganju ispita, odnosno provjera na završetku programa osposobljavanja i usavršavanja, kao i prilikom provjere steĉenog znanja i vještina iz praktiĉne nastave i vjeţbi. (2) Zapisnik za polaganje sadrţi: 1) datum polaganja ispita; 2) ime i prezime, te matiĉni broj polaznika; 3) nastavni sadrţaj, zadatak i pitanja na ispitu; 4) ocjenu uspjeha; 5) ime i prezime ispitivaĉa, odnosno ĉlanova ispitne komisije; 6) njihove potpise. (3) Zapisnik za polaganje ispita štampa se na formatu A3. Ĉlan 20. (Spisak izdatih javnih isprava) Ustanove vode spisak izdatih javnih isprava (spisak diploma, svedodţbi i uvjerenja o javno vaţećim programmima od posebnog interesa za Kanton), a koji mora biti uvezani u korice tvrdog poveza. Ĉlan 21. (Rok za upis podataka) Ustanove su duţne svaku promjenu podataka o kojima vode evidenciju upisati u odgovarajući Evidencija najkasnije u roku od 30 dana od promjene podataka. Ĉlan 22. (Dostupnost podataka) (1) Podaci iz evidencija mogu se koristiti samo u svrhu praćenja stanja i poduzimanja odgovarajućih mjera radi unapreĊenja obrazovnog sistema Zeniĉko – dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine, a posebno u djelatnosti obrazovanja odraslih. (2) Podaci iz Evidencijaa programa mogu se koristiti u svrhu profesionalnog informiranja, a Ministarstvo treba osigurati uvjete da podaci o programima budu dostupni javnosti. (3) U sluĉajevima potrebe za podacima koji nisu propisani ovim Pravilnikom, a nuţni su za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih, odluku o prikupljanju donosi Ministarstvo. Ĉlan 23. (Pristup osobnim podacima iz evidencija) (1) Pristup osobnim podacima o polaznicima i zaposlenicima dopušten je samo ovlaštenim osobama u ustanovi, fiziĉkim ili pravnim osobama iz ĉlana 4. stav 2. ovog Pravilnika s kojima je ustanova ugovorila Broj 5– strana 728 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. poslove elektroniĉkog oblikovanja i dostave podataka i ovlaštenim osobama u Ministartsvu. (2) Svi osobni podaci o polaznicima i zaposlenicima moraju biti zaštićeni od sluĉajne ili namjerne zlouporabe, uništavanja, gubitka, neovlaštenih pristupa ili promjena. (3) Mjere zaštite te pravo pristupa i korištenja osobnim podacima odreĊuju se općim aktom ustanove. DIO ĈETVRTI - ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 24. (Ĉuvanje i arhiviranje) (1) Pravila ĉuvanja i zaštite evidencija iz ovog pravilnika, te njihovo arhiviranje i predaja arhivima, ureĊuju se općim aktom Ustanove, a u skladu sa Zakonom o arhivskoj graĊi FBiH. (2) Rokovi ĉuvanja Evidenicije primjenjuju se u skladu vaţećim Pravilnikom za osnove i srednje škole. Ĉlan 25. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 26. (Stupanje na snagu ) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-4/2015. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 195. Na osnovu ĉlana 18., stav (1).,Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona«, broj: 10/15),a u vezi sa ĉlanom 9. stav (4)., Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉko-Dobojskog kantona“, broj: 5/14), Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport donosi Pravilnik o sadrţaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih DIO PRVI- OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj i postupak izdavanja javne isprave za odrasle u stjecanju: osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, prekvalifikaciji, usavršavanju i osposobljavanju po javno vaţećim programima od interesa za Kanton. (2) Javne isprave su: uvjerenje o završenom razredu osnovnog obrazovanja odraslih; svjedoĉanstvo o završenom osnovnom obrazovanju odraslih, svjedoĉanstvo o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih, diploma o završnom srednjem obrazovanju odraslih, svjedoĉanstvo o završnom ispitu prekvalifikacije, svjedoĉanstvo o završnom ispitu dokvalifikacije, diploma o sticanju kvalifikacije, uvjerenje o osposobljenosti i uvjerenje o usavršavanju po javnom vaţećim programima od interesa za Kanton. DIO DRUGI- SADRŢAJ JAVNE ISPRAVE Ĉlan 2. (Sadrţaj javne isprave) Javne isprave iz ĉlana 1. stava (2) ovog Pravilnika sadrţe: a) naziv i sjedište škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih; b) klasifikacijsku oznaku i mjesto i datum izdavanja isprave; c) matiĉni broj polaznika (broj iz Matiĉne knjige polaznika); ime, prezime i spol polaznika; jedinstveni matiĉni broj; datum, mjesto i drţavu roĊenja; drţavljanstvo; ime roditelja d) naziv programa obrazovanja odraslih; e) ime i prezime te potpis razrednika odnosno voditelja obrazovne grupe i direktora; škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih, te mjesto za peĉat škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih; f) klasifikacijsku oznaku i datum izdanog rješenja o odobrenju za izvoĊenje programa.
Pravilnik o sadržaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 05/16 31.05.2016 SN ZDK 08/18 obrazovanje odraslih Broj 5– strana 728 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. poslove elektroniĉkog oblikovanja i dostave podataka i ovlaštenim osobama u Ministartsvu. (2) Svi osobni podaci o polaznicima i zaposlenicima moraju biti zaštićeni od sluĉajne ili namjerne zlouporabe, uništavanja, gubitka, neovlaštenih pristupa ili promjena. (3) Mjere zaštite te pravo pristupa i korištenja osobnim podacima odreĊuju se općim aktom ustanove. DIO ĈETVRTI - ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 24. (Ĉuvanje i arhiviranje) (1) Pravila ĉuvanja i zaštite evidencija iz ovog pravilnika, te njihovo arhiviranje i predaja arhivima, ureĊuju se općim aktom Ustanove, a u skladu sa Zakonom o arhivskoj graĊi FBiH. (2) Rokovi ĉuvanja Evidenicije primjenjuju se u skladu vaţećim Pravilnikom za osnove i srednje škole. Ĉlan 25. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 26. (Stupanje na snagu ) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-4/2015. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. 195. Na osnovu ĉlana 18., stav (1).,Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona«, broj: 10/15),a u vezi sa ĉlanom 9. stav (4)., Zakona o obrazovanju odraslih („Sluţbene novine Zeniĉko-Dobojskog kantona“, broj: 5/14), Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport donosi Pravilnik o sadrţaju i postupku izdavanja javne isprave u obrazovanju odraslih DIO PRVI- OPĆE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadrţaj i postupak izdavanja javne isprave za odrasle u stjecanju: osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, prekvalifikaciji, usavršavanju i osposobljavanju po javno vaţećim programima od interesa za Kanton. (2) Javne isprave su: uvjerenje o završenom razredu osnovnog obrazovanja odraslih; svjedoĉanstvo o završenom osnovnom obrazovanju odraslih, svjedoĉanstvo o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih, diploma o završnom srednjem obrazovanju odraslih, svjedoĉanstvo o završnom ispitu prekvalifikacije, svjedoĉanstvo o završnom ispitu dokvalifikacije, diploma o sticanju kvalifikacije, uvjerenje o osposobljenosti i uvjerenje o usavršavanju po javnom vaţećim programima od interesa za Kanton. DIO DRUGI- SADRŢAJ JAVNE ISPRAVE Ĉlan 2. (Sadrţaj javne isprave) Javne isprave iz ĉlana 1. stava (2) ovog Pravilnika sadrţe: a) naziv i sjedište škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih; b) klasifikacijsku oznaku i mjesto i datum izdavanja isprave; c) matiĉni broj polaznika (broj iz Matiĉne knjige polaznika); ime, prezime i spol polaznika; jedinstveni matiĉni broj; datum, mjesto i drţavu roĊenja; drţavljanstvo; ime roditelja d) naziv programa obrazovanja odraslih; e) ime i prezime te potpis razrednika odnosno voditelja obrazovne grupe i direktora; škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih, te mjesto za peĉat škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih; f) klasifikacijsku oznaku i datum izdanog rješenja o odobrenju za izvoĊenje programa. utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 729 Ĉlan 3. (Sadrţaj uvjerenja o završenom razredu osnovnog obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, uvjerenje o završenom razredu osnovnog obrazovanja odraslih sadrţi i podatke o nastavnim predmetima i postignutom uspjehu polaznika, i to: a) datum upisa polaznika u program osnovnog obrazovanja odraslih; b) trajanje obrazovanja; c) puni naziv nastavnog predmeta i prostor za upis ocjene; d) prostor za upis nastavnih predmeta i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis ocjene općeg uspjeha polaznika; g) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1).“ Ĉlan 4. (Sadrţaj svjedoĉanstva o završenom osnovnom obrazovanju odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, svjedodţba o završenom osnovnom obrazovanju odraslih sadrţi i podatke o poĉetku i trajanju obrazovanja, te o postignutom uspjehu polaznika, i to: a) datum upisa polaznika u program osnovnog obrazovanja odraslih; b) trajanje obrazovanja; c) puni naziv nastavnog predmeta i prostor za upis ocjene; d) prostor za upis nastavnih predmeta i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis ocjene općeg uspjeha polaznika; g) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1).“ Ĉlan 5. (Sadrţaj svjedoĉanstva o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, svjedoĉanstvo o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program obrazovanja odraslih (program za zanimanje), odnosno gimnaziju; c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta/ modula i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis općeg uspjeha; g) prostor za upis zanimanja i naziva programa obrazovanja odraslih; h) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 6. (Sadrţaj diplome o završenom srednjem obrazovanju odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, diploma o završenom srednjem obrazovanju odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program obrazovanja (program za zanimanje), odnosno gimnaziju; c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena završnog ispita/mature; e) prostor za upis općeg uspjeha završnog ispita/ mature; f) prostor za upis zanimanja i naziva programa obrazovanja odraslih; g) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 7. (Sadrţaj svjedoĉanstva o završnom ispitu prekvalifikacije obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, svjedoĉanstvo o završnom ispitu prekvalifikacije obrazovanja odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program prekvalifikacije obrazovanja odraslih; Broj 5– strana 730 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta/ modula i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis općeg uspjeha; g) prostor za upis zanimanja i naziva programa prekvalifikacije obrazovanja odraslih; h) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 8. (Sadrţaj svjedoĉanstva o završnom ispitu dokvalifikacije obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, svjedoĉanstvo o završnom ispitu dokvalifikacije obrazovanja odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program dokvalifikacije obrazovanja odraslih; c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena; e) prostor za upis fakultativnih nastavnih predmeta/ modula i zakljuĉnih ocjena; f) prostor za upis općeg uspjeha; g) prostor za upis zanimanja i naziva programa dokvalifikacije obrazovanja odraslih; h) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 9. (Sadrţaj diplome o sticanju kvalifikacije obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, diploma o sticanju kvalifikacije obrazovanja odraslih treba da sadrţi slijedeće podatke: a) o poĉetku i trajanju obrazovanja; b) steĉeno obrazovanje i osnov za upis u program obrazovanja odraslih; c) datum poĉetka obrazovanja; d) prostor za upis nastavnih predmeta/modula i zakljuĉnih ocjena završnog ispita/mature; e) prostor za upis općeg uspjeha završnog ispita/ mature; f) prostor za upis zanimanja i naziva programa obrazovanja odraslih; g) tekst: „Ocjene za uspjeh: odliĉan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2)“. Ĉlan 10. (Sadrţaj uvjerenja o osposobljavanju po javno vaţećem programu obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, uvjerenje o osposobljavanju obrazovanja odraslih po javno vaţećem programu treba da sadrţi slijedeće podatke: a) podatke o steĉenom obrazovanju i osnov za upis u program osposobljavanja; b) naziv programa osposobljavanja; c) trajanje programa osposobljavanja; d) nastavne sadrţaje; e) datum završne provjere iz nastavnih sadrţaja; f) naziv poslova za koje je polaznik osposobljen. Ĉlan 11. (Sadrţaj uvjerenja o usavršavanju po javno vaţećem programu obrazovanja odraslih) Osim podataka iz ĉlana 2. ovog Pravilnika, uvjerenje o usavršavanju obrazovanja odraslih po javno vaţećem programu treba da sadrţi slijedeće podatke: a) podatke o steĉenom obrazovanju i osnovi za upis u program usavršavanja; b) naziv programa usavršavanja; c) trajanje programa usavršavanja; d) nastavne sadrţaje; e) datum završne provjere iz nastavnih sadrţaja. Ĉlan 12. (Osnovi oblici javnih isprava) (1) Osnovni oblici javnih isprava iz ĉlana 1. ovog Pravilnika štampani su na obrascima od broja ______ do _____ i ĉine sastavni dio ovog pravilnika, i to: a) svjedoĉanstvo o završenom osnovnom obrazovanju odraslih broj _____; b) svjedoĉanstvo o završenom razredu srednjeg obrazovanja odraslih broj _____; c) diploma o završnom ispitu broj _____; utorak, 31.05.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 5 – strana 731 d) svjedoĉanstvo o završnom ispitu prekvalifikacije broj _____; e) svjedoĉanstvo o završnom ispitu dokvalifikacije broj _____; f) diploma o sticanju kvalifikacije broj _____; g) uvjerenje o osposobljenosti po javnom vaţećim programima broj _____; h) uvjerenje o usavršavanju po javnom vaţećim programima broj _____ . (2) Obrasci javnih isprava mogu se primjereno grafiĉki oblikovati za pojedine vrste škola (ustanova) i programa obrazovanja u skladu sa sadrţajima iz ĉlana 2. ovog pravilnika, bez upisanih naziva nastavnih predmeta, a škole odnosno ustanove koje imaju mogućnost elektroniĉkog ispisa mogu ih popuniti podacima u skladu sa sadrţajima od ĉlana 3. do 11. ovoga Pravilnika. (3) Iznad natpisa javnih isprava iz stava (1) utisnut je grb Drţave Bosne i Hercegovine, a na sredini je grb B i H (vodeni znak). DIO TREĆI – ŠTAMPANJE I ZAŠTITA JAVNIH ISPRAVA Ĉlan 13. (Štampanje i zaštita obrazaca) (1) Obrasci javnih isprava iz ĉlanova 3., 4., 5., 7., 8., 10 i 11. ovoga Pravilnika štampaju se na specijalnom finom papiru, dimenzije 21,0 x 29,7 cm, na podlozi u svijetlozelenoj boji s tekstualnim dijelovima u crnoj boji. (2) Obrasci javnih isprava iz ĉlanova 6. i 9.. ovoga Pravilnika štampaju se na specijalnom finom papiru, dimenzije 29,7 x 42,0 cm, na podlozi u svijetlozelenoj boji s tekstualnim dijelovima u crnoj boji. (3) Radi sprjeĉavanja zloupotrebe i zaštite javne isprave od pokušaja mehaniĉkog ili hemijskog brisanja upisanih podataka, obrasci za javne isprave štampaju se na papiru koji je hemijski reaktivan (4) zaštita – hemijska zaštita) tako da pri pokušaju brisanja mijenja boju. (5) U strukturu papira ugraĊena su vlakanca vidljiva pod UV svjetlom, a u papir je ugraĊen vodeni znak izveden u njegovoj strukturi s pravilnim razmacima slike znaka u dva tona. (6) Po cijeloj širini obrazaca javnih isprava, ugraĊuje se vidljiva isprekidana metalna traka kojom se sprjeĉava njihovo vjerodostojno skeniranje ili fotokopiranje. Ĉlan 14. (Rijeĉi u naslovu i grb javnih isprava) (1) Svi obrasci javnih isprava naslovljeni su rijeĉima „BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON“ štampani u crnoj boji. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON (2) U sredini obrasca je utisnut grb Bosne i Hercegovine tamnije boje od boje podloge obrasca, a štampa grba i zaštitnih neprekinutih linija izvedena je u programu za crtanje zaštitnih krivulja. Ĉlan 15. (Jezik na kojem se štampaju javne isprave) (1) Na zahtjev polaznika obrazovanja odraslih obrasci javnih isprava iz ĉlana 12. ovog Pravilnika se mogu odštampati na jednom od jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Herccegovini (bosanski/hrvatski/srpski jezik) i latiniĉnom/ ili ćiriliĉnom pismu. (2) Na zahtjev polaznika obrazovanja odraslih pripadnika jednom od nacionalnih manjina koji imaju nastavu na jeziku i pismu manjine, obrasci javnih isprava iz ĉlana 12. ovog Pravilnika se mogu odštampti na jeziku i pismu nacionalne manjine. Ĉlan 16. (Naĉin upisa podataka u javnim ispravama) (1) Podaci u javnim ispravama upisuju se rukom, elektroniĉki (pisaĉem) ili pisaćim strojem. (2) Naziv škole odnosno ustanove za obrazovanje odraslih, ime i prezime polaznika, ime roditelja, nazivi mjesta i drţava, te nazivi nastavnih predmeta, programa obrazovanja i zanimanja, upisuju se u nominativu. Ĉlan 17. (Izdavanje javnih isprava) (1) Javne isprave iz ĉlana 1.sStava (2) ovog Pravilnika mogu izdavati osnovne i srednje škole i druge ustanove za obrazovanje odraslih koje imaju odobrenje Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i za izvoĊenje programa za koje izdaju javne isprave. Broj 5– strana 732 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ utorak, 31.05.2016. (2) Obrasci javnih isprava navedeni od broja _____ do _____ u ĉlanu 12. ovog pravilnika ne stavljaju se u slobodnu prodaju. (3) Škole i druge ustanove koje imaju odobrenje za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih naruĉuju ih neposredno od izdavaĉa koji imaju odobrenje Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport za obavljanje djelatnosti štampanja javnih isprava za obrazovanje odraslih. (4) Postupak pohranjivanja i zaštite obrazaca javnih isprava te uništavanja pogrešno popunjenih obrazaca utvrĊuje direktor ustanove za obrazovanje odraslih. DIO ĈETVRTI- ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 18. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola. Ĉlan 19. (Stupanje na snagu) (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Sluţbenim novinama Zeniĉko - dobojskog kantona ''. (2) Obrasci navedeni u ĉlanovima 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika će biti naknadno objavljeni. Broj: 10-02-6105-2/15. M I N I S T A R Datum, 27.05.2016. godine Zenica Mensur Sinanović, s.r. ............................................................................................. JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIĈKO – DOBOJSKOG KANTONA d.o.o. ZAVIDOVIĆI 196. Na osnovu ĉlana 234. u vezi sa ĉlanom 247. stav 2. Zakona o privrednim društvima (“Sl. novine F BiH” br. 81/15), ĉlana 8. Statuta Javnog preduzeća “Šumskoprivredno društvo Zeniĉko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Skupština društva na I (prvoj) redovnoj (konstitruirajućoj) sjednici odrţanoj 25.04.2016. godine donosi: ODLUKU o razrješenju ĉlanova Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeniĉkodobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići Ĉlan 1. Razrješavaju se ĉlanovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeniĉko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići zbog izglasavanja nepovjerenja i to: 1. Brkiĉević Osman – predsjednik, 2. Ĉosić Aziz – ĉlan, 3. Prljić Dragan - ĉlan, 4. Sinanović Sakib - ĉlan. Ĉlan 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Sluţbenim novinama Ze-do kantona. Broj: 01-I-4/16 Zavidovići, 25.04.2016. godine Predsjednik Skupštine JP.”ŠPD-ZDK”d.o.o.Zavidovići dipl.pravnik Esmir Ĉobo, s.r. .............................................................................................
Pravilnik o standardima i normativima za obrazovanje odraslih ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 01/16 29.01.2016 obrazovanje odraslih petak, 29.01.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 1 – strana 227 MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT 31. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona u skladu sa ĉlanom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12), a na osnovu ĉlana 177. stav (2) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Sluţbeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i ĉlana 4. Pravilnika o postupku utvrĊivanja uvjeta za rad autoškola, sadrţaju i naĉinu voĊenja registra autoškola („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 11/08), donosi: R J E Š E NJ E o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provoĊenje postupka utvrĊivanja uvjeta rada autoškola Ĉlan 1. U ĉlanu 1. Rješenja o imenovanju Komisije za provoĊenje postupka utvrĊivanja uvjeta rada autoškola, broj: 10- 27-186-16/15 od 28.01.2015. godine, taĉka 3) mijenja se i glasi: 3) Irena Palavra (ĉlan). Ĉlan 2. U preostalom dijelu Rješenje o imenovanju Komisije za provoĊenje postupka utvrĊivanja uvjeta rada autoškola, broj: 10-27-186-16/15 od 28.01.2015. godine, ostaje na snazi. Ĉlan 3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Sluţbenim novinama Zeniĉko – dobojskog kantona“. Broj: 10-27-186-16-1/15 M I N I S T A R Datum: 13.01.2016. godine Zenica Mensur Sinanović. s.r. .............................................................................................. 32. Na osnovu ĉlana 18., stav (1), Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa ĉlanom 10., stav (2)., Zakona o obrazovanju odraslih (“Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj: 5/14) i prethodne saglasnosti Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport d o n o s i Pravilnik o standardima i normativima za obrazovanje odraslih DIO PRVI-OPŠTE ODREDBE Ĉlan 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom propisuju se standardi i normativi, te naĉin i postupak za utvrĊivanje uvjeta koje mora ispunjavati ustanova za izvoĊenje programa formalnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: ustanova). (2) Standardima i normativima utvrĊuju se minimalni prostorni, kadrovski i drugi opći materijalno – tehniĉki uvjeti neophodni za obavljanje programa obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (u daljem tekstu Zakon). (3) Standardi i normativi su pored Zakona, polazni akt za osnivanje i rad ustanova za obrazovanje odraslih. (4) Standardi i normativi treba da osiguraju kvalitet obrazovanja sa jedne strane, a sa druge strane ekonomsku odrţivost i isplativost. Ĉlan 2. (Primjena Standarda i normativa) (1) Pored Zakona o obrazovanju odraslih (u daljem tekstu: Zakon), Standardi i normativi su akt kojim se regulišu uslovi za osnivanje i poĉetak rada novih organizatora obrazovanja odraslih i uvoĊenje programa obrazovanja odraslih. (2) Standardima i normativima se reguliše rad postojećih organizatora obrazovanja odraslih. (3) Standardi i normativi se, takoĊe, primjenjuju kod utvrĊivanja uslova za poĉetak rada i obavljanje djelatnosti organizatora obrazovanja odraslih sa sjedištem izvan Kantona. Broj 1 – strana 228 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ petak, 29.01.2016. Ĉlan 3. (Uvjeti za realizaciju programa obrazovanja odraslih) Ovim Pravilnikom utvrĊuju se: a) minimalni tehniĉki i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih; b) minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih; c) standardi izvoĊenja programa obrazovanja odraslih; d) naĉin i postupak utvrĊivanja ispunjenosti uvjeta za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih. Ĉlan 4. (Obaveza primjene propisa o graĊenju) Odredbe propisa u graĊenju i drugim podruĉjima vaţnim za rad i boravak u prostoru koji je namijenjen za obrazovanje, odgovarajuće se primjenjuju i na prostor, sredstva i opremu koju ustanova koristi za obrazovanje odraslih, osim ako ovim Pravilnikom nije drukĉije odreĊeno. DIO DRUGI - MINIMALNI TEHNIĈKI I HIGIJENSKI UVJETI Ĉlan 5. (Prostori za izvoĊenje programa za obrazovanje odraslih) Programi za obrazovanje odraslih mogu se izvoditi u poslovnom prostoru koji je izgraĊen i opremljen u skladu s graĊevinskim standardima i s odredbama ovog Pravilnika. Ĉlan 6. (Higijensko-tehniĉki standardi) Poslovni prostori ustanove moraju zadovoljiti higijensko- tehniĉke standarde koji se odnose na osvjetljenje, osunĉanost, prozraĉivanje, toplotnu zaštitu, zaštitu od buke, akustiĉnost prostorija za nastavu, grijanje i hlaĊenje, snabdijevanje vodom, odvodnju otpadnih voda, elektriĉne instalacije, instalacije raĉunarske opreme i zaštitu od poţara. Ĉlan 7. (Standardi osvjetljenja) (1) Sve prostorije u kojima se odrţava obrazovni proces (u daljnjem tekstu: uĉionica) moraju imati prirodno osvjetljenje. (2) Izvori umjetnog osvjetljenja u uĉionici moraju biti postavljeni tako da omoguće ravnomjerno prostiranje svjetlosti i da ne izazivaju neposredno blještanje i ometajuće ogledanje. Ĉlan 8. (Standardi prozraĉivanja) Svi prostori za rad i boravak moraju imati tehniĉke uvjete za prirodno prozraĉivanje. Ĉlan 9. (Standardi zaštite od buke) Uĉionica mora biti zaštićena od buke, a istovremeno akustiĉna kako bi bila omogućena razgovijetnost pri govoru i slušanju. Ĉlan 10. (Standardi grijanja) Poslovni prostor ustanove mora biti ravnomjerno grijan ili hlaĊen. Ĉlan 11. (Obaveza pribavljanja atesta instalacija) Za sve instalacije (elektriĉne, toplotne, plinske, vodovodne i druge), ureĊaje i opremu ustanova mora imati ateste, u skladu s posebnim propisima. Ĉlan 12. (Pribavljanje odobrenja) Za ispunjavanje minimalnih tehniĉkih i higijenskih uvjeta prostora prostora u kojem će se izvoditi obrazovanje odraslih ustanova je duţna da pribavi odobrenja u skladu sa posebnim propisima. DIO TREĆI - MINIMALNI PROSTORNI, KADROVSKI I MATERIJALNI UVJETI Ĉlan 13. (Standardi za uĉionice) (1) Ustanova mora imati najmanje: a) osigurani radni prostor po polazniku u uĉionici opće namjene od najmanje 2,5 m2 ; b) jednu uĉionicu opće namjene za grupnu nastavu za najmanje 10 polaznika; c) specijalizirane uĉionice za posebne oblike, metode i sadrţaje nastavnog rada utvrĊene programom obrazovanja za pojedine obrazovne sadrţaje, veliĉine od najmanje 3 m2 po polazniku; d) prostor za individualni rad s polaznicima; petak, 29.01.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 1 – strana 229 e) prostorije za direktora (voditelja), nastavnike i administrativno-tehniĉko osoblje; f) prostoriju za arhivu; g) po jedan odvojeni sanitarni ĉvor za ţene i muškarce s umivaonikom ili s predprostorom u kojem se nalazi umivaonik. (2) Druge prostorne zahtjeve i zahtjeve u odnosu na opremu koju odreĊuju obrazovni programi koje izvodi ustanova za obrazovanje odraslih. (3) Organizatori obrazovanja odraslih su duţni obezbijediti nesmetan pristup i komunikaciju osobama sa invaliditetom u unutrašnjem prostoru ustanove, nesmetan ulazak u ustanovu (pristup objektu, samostalna komunikacija u prostorima neophodnim za rad i drugo), te poseban toalet. (4) Prostor iz stava 1., ovog ĉlana ustanova mora imati u vlasništvu ili u zakupu. Ĉlan 14. (Obavezna oprema u uĉionicama/radionicama/laboratorijama) Obavezna oprema u uĉionicama/radionicama/laboratorijama: a) uĉionica opće namjene mora imati odgovarajuće uĉioniĉke radne stolove sa stolicom za svakog polaznika. b) specijalizirane uĉionice za posebne oblike, metode i sadrţaje nastavnog rada moraju imati odgovarajući uĉioniĉki namještaj u skladu sa zahtjevima programa obrazovanja za pojedine obrazovne sadrţaje. c) radionice, laboratorije i prostori za izvoĊenje praktiĉne nastave moraju imati opremljena radna mjesta za polaznike u skladu sa programom obrazovanja za pojedine obrazovne sadrţaje. Ĉlan 15. (Realizacija praktiĉne nastave izvan prostorija organizatora obrazovanja odraslih) (1) Organizator obrazovanja odraslih moţe organizirati izvoĊenje struĉne prakse, praktiĉne nastave i vjeţbi u prostorima drugog pravnog lica, sa kojim mora zakljuĉiti poseban ugovor o saradnji sa jasno definiranim obavezama i odgovornostima obje ugovorne strane. (2) U sluĉaju iz stava (1) ovog ĉlana pravno lice kod kojeg se organizira izvoĊenje praktiĉne nastave mora imati zaposlenu osobu koja ima odgovarajući profil i struĉnu spremu utvrĊenu programom obrazovanja, pet godina radnog iskustva u struci poslije sticanja odgovarajuće struĉne spreme, te andragoške kompetencije. (3) Pravna lica kod kojih se izvodi struĉna praksa, praktiĉna nastava i vjeţbe moraju imati radionce, laboratorije ili prostore za izvoĊenje praktiĉne nastave koji su opremljeni potrebnim sredstvima u skladu sa programom obrazovanja odreĊenog zanimanja. Ĉlan 16. (Direktor ustanove) (1) Direktor je poslovodni i struĉni voditelj ustanove, ako aktom o osnivanju poslovodna funkcija i funkcija voĊenja struĉnog rada nisu razdvojene. (2) Poslove struĉnog voditelja obrazovanja moţe obavljati lice koja ispunjava uvjete za nastavnika ili struĉnog saradnika srednje ili osnovne škole. Ĉlan 17. (Andragoški zaposlenici) (1) Andragoški zaposlenici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom i programom obrazovanja, a koji ne smiju biti suprotni odredbama o potrebnom nivou obrazovanja iz propisa koji regulišu djelatnost obrazovanja. (2) Andragoški zaposlenici se andragoški osposobljavaju i usavršavaju prema programu koji donosi Ministarstvo o ĉemu se izdaje uvjerenje. (3) Lica koja su radila na poslovima obrazovanja odraslih najmanje tri godine, mogu nastaviti obavljanje navedenih poslova uz obavezu andragoškog osposobljavanja i usavršavanja, prema programu iz stava (2) ovog ĉlana. Ĉlan 18. (Broj nastavnika i ostalog vannastavnog osoblja, nastavna norma nastavnika) (1) Centar za obrazovanje odraslih mora imati u radnom odnosu nastavnika sa punim ili nepunim radnim vremenom potrebnih za realizaciju 1/3 nastave . (2) Centar za obrazovanje odraslih mora imati u radnom odnosu i ostalo nenastavno osoblje (sekretar, adminstrativno-finansijski radnik, domar-loţaĉ, higijeniĉar i drugo), sa punim ili nepunim radnim vremenom, u zavisnosti od potreba. (3) Nastavna norma nastavnika po nastavnim predmetima ne moţe biti veća od 25 sati neposrednog obrazovnog rada. Broj 1 – strana 230 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ petak, 29.01.2016. Ĉlan 19. (Radni odnosi) (1) Radni odnosi u ustanovi ureĊuju se u skladu sa odredbama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Norma neposrednog obrazovnog rada nastavnika po nastavnim predmetima primjenjuje se u skladu s propisima koji regulišu djelatnost osnovnog/srednjeg obrazovanja na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona. DIO ĈETVRTI - STANDARDI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH Ĉlan 20. (Programi obrazovanja odraslih) Programi u obrazovanju odraslih za koje se ovim Pravilnikom utvrĊuju standardi izvoĊenja su: a) programi za osnovno obrazovanje; b) programi za srednje obrazovanje; c) programi za sticanje prvog zanimanja; d) programi prekvalifikacije; e) programi dokvalifikacije; f) programi za osposobljavanje za manje sloţene poslove. Ĉlan 21. (Obavezni dijelovi programa za obrazovanje odraslih) Obavezni dijelovi programa obrazovanja odraslih su: a) naziv programa; b) naziv i stepen sloţenosti zanimanja odnosno poslova prema klasifikaciji/nomenklaturi zanimanja; c) školska sprema ili struĉna sprema, odnosno znanje, vještine i sposobnosti koje se stiĉu završetkom programa; d) uvjeti za upis polaznika ; e) nastavni plan (trajanje u nastavnim satima po predmetima odnosno nastavnim sadrţajima), oblici izvoĊenja, okvirni program po predmetima odnosno nastavnim sadrţajima, te trajanje cjelokupnog programa; f) naĉin provjere znanja i vještina, napredovanje i završetak programa; g) materijalni i prostorni uvjeti ovisno o obrazovnim sadrţajima; h) kadrovski uvjeti po predmetima odnosno nastavnim sadrţajima. Ĉlan 22. (Program osnovnog obrazovanja odraslih) Program osnovnog obrazovanja odraslih provodi se na osnovu propisanoga nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje odraslih, kojeg donosi Ministarstvo i uz odgovarajuću primjenu odredaba propisa koji regulišu tu djelatnost. Ĉlan 23. (Upis polaznika u programe za obrazovanje odraslih i uvjeti za nastavak obrazovanja) (1) Programi obrazovanja odraslih za sticanje srednje školske spreme, srednje struĉne spreme ili niţe struĉne spreme provode se na osnovu donesenih odnosno odobrenih programa za obrazovanje odraslih i uz odgovarajuću primjenu odredaba propisa koji regulišu tu djelatnost. (2) Obrazovanje odraslih po programu općeg srednjeg obrazovanja (gimnazijski program) vrši se samo u sluĉaju završetka zapoĉetog obrazovanja općeg srednjeg obrazovanja (gimnazijski program) po nastavnom planu i programu za gimnaziju, a koji je prekinut nakon uspješno završene minimalno jedne godine obrazovanja po gimnazijskom programu. (3) Upis polaznika u programe iz stava (1) obavlja se u skladu s uvjetima za upis koji su utvrĊeni nastavnim planom i programom. (4) Polazniku koji program iz stava (1) upisuje radi nastavka obrazovanja struĉno tijelo utvrĊeno pravilima ustanove, na osnovu priloţene dokumentacije, odlukom utvrĊuje dio programa koji je polaznik već uspješno svladao i dio programa koji je još duţan završiti. Ĉlan 24. (Programi prekvalifikacije) (1) Programi prekvalifikacije provode se na osnovu programa donesenih odnosno odobrenih za obrazovanje odraslih, za polaznike sa steĉenom struĉnom spremom za jedno zanimanje, radi sticanja struĉne spreme istog obrazovnog nivoa za novo zanimanje, te za polaznike sa steĉenom srednjom školom radi stecanja srednje struĉne spreme. (2) Programom prekvalifikacije u istoj struci utvrĊuju se razlike struĉnih predmeta izmeĊu programa već steĉenog zanimanja i struĉnog programa za novo zanimanje. petak, 29.01.2016.. „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Broj 1 – strana 231 (3) Programom prekvalifikacije iz jedne u drugu struku odnosno programom prekvalifikacije za polaznike sa steĉenom srednjom školskom spremom radi sticanja srednje struĉne spreme utvrĊuju se sve programske razlike. (4) Odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi struĉno tijelo utvrĊeno pravilima ustanove. Ĉlan 25. (Programi osposobljavanja i usavršavanja po javno vaţećim programima od posebnog interesa za Kanton) (1) Programima osposobljavanja stiĉe se teorijsko i praktiĉno znanje potrebno za obavljanje manje sleţenih poslova . (2) Programima usavršavanja polaznici sa završenom srednjom školom dopunjuju i proširuju steĉeno struĉno znanje zbog zahtjeva trţišta rada i radi sticanja znanja o novim tehnikama i tehnologijama i njihovoj primjeni. (3) Na kraju programa osposobljavanja i usavršavanja provodi se završna provjera pred komisijom koju imenuje struĉno tijelo utvrĊeno pravilima ustanove. (4) O provjeri iz stava 3. ovog ĉlana vodi se zapisnik. Ĉlan 26. (Programi srednjeg obrazovanja) (1) Programi srednjeg obrazovanja odraslih izvode se u trajanju koji je utvrĊen Zakonom o obrazovanju odraslih ("Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona" broj: 5/14). (2) Nastavni sat teorijske i praktiĉne nastave u ustanovi traje 45 minuta, a nastavni sat praktiĉne nastave izvan ustanove 60 minuta. (3) Polaznik moţe tokom dana imati najviše 4 nastavna sata teorijske nastave. Ĉlan 27. (Broj sati nastavnog predmeta) (1) Broj sati svakoga pojedinoga nastavnog predmeta programa obrazovanja odraslih za sticanje srednje školske spreme, srednje struĉne spreme ili niţe struĉne spreme ne moţe biti manji od 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovno obrazovanje, bez obzira na oblik izvoĊenja nastave. (2) Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta programa prekvalifikacije ne moţe biti manji od 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovno obrazovanje. (3) Praktiĉna nastava izvodi se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovno obrazovanje. Ĉlan 28. (Upis u program obrazovanja odraslih) (1) Upis u program obrazovanja odraslih obavlja se na osnovu odluke koju donosi tijelo utvrĊeno pravilima ustanove. (2) Odlukom iz stava (1) ovog ĉlana utvrĊuju se uvjeti i naĉin upisa polaznika, rokovi upisa i poĉetka nastave. (3) Ustanova je duţna oglasiti uvjete i naĉin upisa polaznika, rokove upisa i poĉetka nastave. (4) Prilikom upisa u program obrazovanja odraslih ustanova je duţna s polaznikom sklopiti ugovor kojim se utvrĊuju prava i obaveze ustanove, oblik i trajanje obrazovanja, naĉin završavanja programa, te prava i obaveze polaznika. Ĉlan 29. (Broj polaznika u obrazovnoj grupi) (1) U obrazovnoj grupi programa osnovnog obrazovanja odraslih u redovnoj nastavi moţe biti: a) u javnim ustanovama obrazovanja odraslih najmanje 8, a najviše 20 polaznika, b) u privatnim ustanovma obrazovanja odraslih najviše 20 polaznika. (2) U osnovnom obrazovanju odraslih, obrazovna grupa organizira se od polaznika istoga obrazovnog razdoblja (I/II/III razred, IV/V razred, VI/VII razred, VIII/IX razred), a prema potrebi obrazovna grupa moţe se organizirati od polaznika iz dvaju obrazovnih razdoblja. (3) U obrazovnoj grupi programa srednjeg obrazovanja moţe biti najmanje 10, a najviše 24 polaznika. (4) U srednjoškolskom obrazovanju odraslih obrazovna se grupa organizira od polaznika istog razreda odnosno istog nivoa, a izuzetno u obrazovnoj grupi mogu biti polaznici programa nekoliko srodnih zanimanja istog razreda, odnosno istog nivoa. Ĉlan 30. (Postupak za provoĊenje ispita ) (1) Ispiti u programima obrazovanja odraslih izvode se u ispitnim rokovima koje utvrĊuje ustanova. (2) Ustanova je duţna oglasiti utvrĊene ispitne rokove. (3) Polaznik je duţan ispit prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka, a ustanova je duţna polaznika informiBroj 1 – strana 232 „SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“ petak, 29.01.2016. sati o rasporedu polaganja ispita najmanje 8 dana prije polaganja ispita. (4) Predmetni ispiti polaţu se pred komisijom. (5) U jednom ispitnom roku mogu se polagati ispiti iz jednog razreda odnosno obrazovnog razdoblja (I/II/III razred, IV/V razred, VI/VII razred, VIII/IX razred). (6) Polaznik ne moţe pristupiti polaganju ispita iz višeg razreda odnosno obrazovnog razdoblja ako nije uspješno završio prethodni razred odnosno obrazovno razdoblje. (7) Polaznik koji je tri puta neuspješno polagao ispit iz pojedinog predmeta upućuje se na polaganje ispita pred komisijom koju imenuje struĉno tijelo utvrĊeno pravilima ustanove. (8) O ispitu iz stava 7. ovog ĉlana vodi se zapisnik. (9) Maturu odnosno završni ispit polaznici polaţu u skladu s odredbama propisa koji reguliraju djelatnost obrazovanja. DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlan 31. (Poĉetak primjene) (1) Ovi Standardi i normativi se primjenjuju u potpunosti prilikom izgradnje novih objekata, odnosno registracije novih organizatora obrazovanja odraslih i odobravanja novih programa obrazovanja. (2) Za postojeće organizatore obrazovanja odraslih registrovane u skladu sa prethodno vaţećim zakonskim propisima dostizanje utvrĊenih standarda i normativa vrši se postepeno i to: a) Standardi u pogledu opreme i nastavnih sredstava će se provesti u roku od 3 godine od dana donošenja Standarda i normativa. b) Prostorni standardi će se provesti u roku od 5 godina od dana donošenja Standarda i normtiva. Ĉlan 32. (Nadzor) Nadzor nad primjenom odredbi Standarda i normativa vrši inspekcija za obrazovanje. Ĉlan 33. (Ravnopravnost spolova) Gramatiĉka terminologija korištena u ovom pravilniku, podrazumijeva ravnopravnost oba spola.
Pravilnik o načinu obračuna štete za oštećene ili posječene šumske proizvode ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 12/13 18.11.2013 SN ZDK 10/22 šuma,šumski proizvodi
Pravilnik o uslovima i kriterijima za dodjelu certifikata privrednim društvima i obrtnicima ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 13/08 24.11.2008 pravilnik,obrt,zdk ponedjeljak, 24.11.2008. SLUŽBENE NOVINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj 13 - Strana 569 Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 06/06. i 44/07.), člana 28. Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br.15/07., 20/07. i 41/07.) i člana 2. Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 20/07.), ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi: R J E Š E NJ E o izmjeni Rješenja o imenovanju ispitne komisije za vozače motornih vozila I. U članu I. Rješenja o imenovanju ispitne komisije za vozače motornih vozila br. 10-27-25385-8/07 od 28.11.2007. godine vrši se sljedeća izmjena: • Horozović Emir - ispitivač teoretskog dijela ispita – briše se. II. Sve ostale odredbe Rješenja koje nisu u suprotnosti sa ovom izmjenom ostaju i dalje na snazi. III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko – dobojskog kantona“. Broj: 10-27-25385-8-10/07 M I N I S T R I C A Datum: 02.10.2008. godine Zenica Zdenka Merdžan, s.r. 517. U skladu sa članom 14. stav 1., Zakona o kantonalnim ministarstima i drugim tijelima kantonalne uprave, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/04 i 06/07), a na osnovu člana 179. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 06/06 i 44/07), člana 28. Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br.15/07, 20/07 i 41/07) i člana 2. Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 20/07), ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi: R J E Š E NJ E o izmjeni Rješenja o imenovanju ispitne komisije za vozače motornih vozila I. U članu I Rješenja o imenovanju ispitne komisije za vozače motornih vozila br. 10-27-25385-8/07 od 28.11.2007. godine vrši se sljedeća izmjena: • Muhić Šefkija - ispitivač praktičnog dijela ispita – briše se. II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko – dobojskog kantona“. Broj: 10-27-25385-8-11/07 M I N I S T R I C A Datum: 05.11.2008. godine Zenica Zdenka Merdžan, s.r. MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE 518. Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/08) ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, donosi: P R A V I L N I K o uslovima i kriterijima za dodjelu certifikata privrednim društvima i obrtnicima POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se posebni uslovi za izbor upravitelja, dodjela rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravljanja, kriteriji i postupak dodjele certiBroj 13 - Strana 570 SLUŽBENE NOVINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ponedjeljak, 24.11.2008. fikata, uslovi pod kojima se gubi certifikat, izbor prinudnog upravitelja. Član 2. Certifikat za vršenje poslova upravitelja može se izdati pravnom licu ili obrtniku koji pored općih uslova propisnih članom 20. Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/08 u daljem tekstu: Zakon), ispunjavaju i posebne uslove za obavljanje poslova upravitelja. POGLAVLJE II. POSEBNI USLOVI ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA Član 3. (1) Upravitelj mora da ispunjava posebne uslove za dobijanje odobrenja za rad, odnosno za posjedovanje certifikata, a to su: Da je pravno lice - privredno društvo registrovano kod nadležnog suda za slijedeće djelatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (“Službeni glasnik BiH“, broj:76/06) a to su: 1) održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 2) upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru. (2) Da je obrtnik registrovan kod nadležnog organa uprave za obavljanje poslova iz tačke 1. ovog člana u vidu osnovnog zanimanja. Privredno društvo i obrtnik moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove: (3) Da je osposobljen da obavlja poslove upravljanja stambenim zgradama, odnosno da posjeduje program - software za: 1) vođenje svih potrebnih evidencija o stanovima, vlasnicima stanova, poslovnih prostora i garaža i zajedničkih dijelova zgrade, 2) vođenje odvojenih knjigovodstvenih evidencija i operativnog finansijskog poslovanja u funkciji upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada za svaku stambenu zgradu - ulaz, odnosno poslovni prostor, 3) izradu godišnjih planova i programa održavanja zajedničkih dijelova stambenih zgrada, te prezentaciju vlasnicima, izradu i podnošenje izvještaja vlasnicima istih, 4) izradu godišnjih planova i programa za velike popravke –poboljšanje, zamjenu dotrajalih elemenata stambenih zgrada, kao i plana modernizacije stambene zgrade po izričitom zahtjevu predstavnika stambene zgrade, i 5) izradu kalkulacija, raspisivanje tendera-licitacija, prikupljanje ponuda i odabir izvođača i nadzornog organa na izvođenju radova. (4) Osim uslova iz stava 3. ovog člana privredno društvo mora ispunjavati slijedeće uslove: 1) da ima minimalan broj zaposlenog tehničkog osoblja u skladu sa Uredbom o uslovima koje je preduzeće, odnosno drugo pravno lice, dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti („Službene novine F BiH“, broj:15/98), 2) da nije u postupku stečaja i likvidacije, a obrtnik mora ispunjavati i uslov da: 1) da ima potpisane ugovore sa ponuđačima za sve radove iz Zakona, koje ne može samostalno raditi. (5) Da je osposobljen da obavlja i druge pravne poslove, a naročito: 1) zaključenje ugovora o održavanju i upravljanju zajedničkih dijelova stambenih zgrada sa vlasnicima stanova, poslovnih prostora i garaža zgrada, 2) naplatu naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada, 3) osiguranje stambenih zgrada i za poslove refundacije šteta u stambenoj zgradi: osiguranje o odgovornosti, osiguranje od požara, 4) ugovaranje izvođenja radova na zajedničkim dijelovima stambene zgrade, 5) nadzor nad izvođenjem radova, i 6) koordinacija sa općinskom službom za stambene poslove i predstavnicima etažnih vlasnika u stambenoj zgradi. (6) Da posjeduje ili ima iznajmljen poslovni prostor za obavljanje poslova upravitelja. (7) Da posjeduje opremu (računare, telefone, motorna vozila i dr.) za obavljanje poslova. (8) Da ima uposlenike kvalifikovane za obavljanje radova koji su propisani Zakonom. (9) Da ima izmirene obaveza po osnovu javnih prihoda. ponedjeljak, 24.11.2008. SLUŽBENE NOVINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj 13 - Strana 571 POGLAVLJE III. POSTUPAK DODJELE RJEŠANJA I CERITIFIKATA Član 4. (1) Postupak dodjele rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravljanja i certifikata provodi Komisija koju imenuje ministar, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline (u daljem tekstu: ministar). (2) Komisija raspisuje konkurs kojim su utvrđeni uslovi iz člana 3. ovog Pravilnika, razmatra prispjele ponude i utvrđuje listu kvalificiranih lica koja mogu obavljati poslove upravitelja. Član 5. (1) Konkurs sadrži opće i posebne uslove za utvrđivanje liste upravitelja, rok za podnošenje prijava i rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima konkursa. (2) Rok za podnošenje prijava po konkursu ne može biti kraći od 15 dana (petnaest) ni duži od 30 (trideset) dana. Član 6. Privredna društva i obrtnici koji ispune uslove za dodjelu certifikata iz člana 3. Pravilnika, nakon okončane procedure dodjele certifikata, mogu pokrenuti inicijativu za pokretanje nove procedure u roku od 6 mjeseci od zadnje procedure. Član 7. (1) Lista upravitelja se objavljuje u javnim glasilima. (2) Etažni vlasnici stanova i poslovnih prostora vrše izbor upravitelja, sa utvrđene liste upravitelja, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja liste upravitelja. (3) Etažni vlasnici sa izabranim upraviteljem zaključuju ugovor o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i uređaja, shodno odredbi člana 20. Zakona. Član 8. (1) Privrednim društvima i obrtnicima za koje Komisija utvrdi da ispunjavaju uslove ministar dodjeljuje certifikat. (2) Privrednim društvima i obrtnicima koji nisu ispunili uslove konkursa za dobijanje certifikata dostavlja se pismeno obavještenje. Obavještenje sadrži podatke o privrednim društvima i obrtnicima koji su izabrani na listu upravitelja, razloge zbog kojih privredni subjekat nije izabran na listu upravitelja i pouku o pravnom lijeku. (3) Ukoliko se utvrdi da ni jedno privredno društvo i obrtnik ne ispunjavaju uslove konkursa ponovo će se raspisati novi konkurs u roku od 30 dana od dana isteka ranijeg konkursa. POGLAVLJE IV. ODOBRENJE ZA RAD UPRAVITELJA - CERTIFIKAT Član 9. (1) Certifikat za obavljanje poslova upravitelja sadrži: naziv organa uprave koji ga izdaje, naziv privrednog društva i obrtnika, broj, datum i mjesto izdavanja certifikata, vrijeme važenja certifikata s naznakom da je imalac certifikata ovlašten da obavlja poslove upravitelja. (2) Certifikat iz stava (1) ima karakter javne isprave. Član 10. POGLAVLJE V. USLOVI POD KOJIMA SE GUBI CERTIFIKAT (1) Certifikat se izdaje na određeni vremenski period koji ne može biti duži od 3 (tri) godine, a o čemu odlučuje Ministarstvo. (2) Ukoliko upravitelj u postupku izvršavanja obaveze iz oblasti upravljanja ne postupa u skladu sa članom 22. Zakona, te učini i druge propuste vezane za održavanje na prijedlog skupa etažnih vlasnika upravitelj se briše sa liste upravitelja. (3) Upravitelj gubi certifikat i u slijedećim slučajevima: 1) ako nije postupio u skladu sa članom 17. Zakona i ako je zbog propusta došlo do ugrožavanja života građana i imovine, 2) ako je u postupku stečaja i likvidacije, 3) ako je kažnjavan za privredni prijestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti, 4) ako je pravomoćnom presudom osuđeno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa, 5) ako u toku godine tri ili više puta nije otklonio uočene nedostatke po nalogu općinskog načelnika, tj.odbio je sudjelovati u otklanjanju opasnosti, koje ugrožavavaju živote građana i imovine. (4) Ministar donosi rješenje o oduzimanju certifikata, a privredno društvo odnosno obrtnik ne može dobiti certifikat u roku od 2 godine od dana oduzimanja certifikata. Član 11. (1) Ministar posebnom odlukom propisuje visinu naknade za izdavanje certifikata. (2) Naknadu iz stava (1) uplaćuju lica izabrana na listu upravitelja. Broj 13 - Strana 572 SLUŽBENE NOVINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ponedjeljak, 24.11.2008. POGLAVLJE VI. POSTUPAK IZBORA I ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA Član 12. (1) U zgradama u kojima etažni vlasnici nisu potpisali međuvlasnički ugovor ili se ne mogu konstituisati organi upravljanja zgradom, općinski načelnik ima pravo imenovati prinudnog upravitelja sa liste certificiranih upravitelja. (2) Postupak izbora prinudnog upravitelja provodi općinska služba za stambene poslove na osnovu slijedećih kriterija: 1) broj zaključenih ugovora o održavanju i upravljanju zajedničkih dijelova stambenih zgrada sa vlasnicima stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, 2) broj zaposlenog tehničkog osoblja po kvalifikacijama. POGLAVLJE VII. REGISTAR ZGRADA I UPRAVITELJA Član 13. (1) Općinski organ uprave za stambene poslove je u obavezi da vodi evidenciju svih stambenih jedinica na području općine, poslovnih prostora i garaža u stambenim zgradama, kao i da vodi evidenciju upravitelja zgrada. (2) Evidencija iz stava (1) mora obezbjeđivati podatke o adresi zgrade, ulazu, spratu, broju stana, površini stana-poslovnog prostora, etažnom vlasniku stana - poslovnog prostora - garaže, upravitelju zgrade, te broju certifikata upravitelja. (3) Općinski organ za stambene poslove je u obavezi da sačini program vođenja evidencija iz stava (2) - software, a evidencija će se voditi putem računara. POGLAVLJE VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 14. Izabrani upravitelj iz člana 8. stav 2. ovog Pravilnika je obavezan da sa etažnim vlasnicima zaključi ugovor o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u roku od 30 (trideset) dana od dana izbora. Član 15. (1) Ukoliko etažni vlasnici u propisanom roku iz člana 8. stav 2. ovog Pravilnika ne izvrše izbor upravitelja, općinski organ uprave za stambene poslove uvodi prinudnu upravu i imenuje upravitelja. (2) Prinudna uprava traje dok etažni vlasnici ne izaberu upravitelja u skladu sa članom 8. ovog Pravilnika. Član 16. (1) Etažni vlasnici su dužni plaćati naknadu za održavanje i upravljanje prinudnom upravitelju u visini koja je propisana članom 31. stav 2. Zakona. (2) Naknada iz stava (1) se uplaćuje na poseban račun upravitelja do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Član 17. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“. Broj: 12-02-32838/08 M I N I S T A R Datum, 16.10.2008. godine Zenica Nermin Mandra, s.r.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana