SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Srednjobosanski kanton

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o doznaci, žigosanju, obrojčivanju i premjeravanju drvnih proizvoda, pojedinačnih stabala, dijelova stabala i grana koji potječu iz privatne šume, s poljoprivrednoga zemljišta, javnoga vodnoga dobra, nekategoriziranih površina, međa, javnih površina i građevinskoga zemljišta te o sadržaju i načinu izdavanja otpremnoga iskaza za drvo SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 09/21 27.09.2021 drvo,zemljište,građevinsko zemljište,stabla,površina,proizvod
Uputstvo o načinu dostave obavještenja o visini te o promjeni marži i cijena pojedinih proizvoda i usluga radi praćenja i evidentiranja SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 04/21 28.04.2021 marže,cijene,proizvod
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjebosanskom kantonu Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 07/19 10.07.2019 radni odnos,uredba,prijem u radni odnos,javni sektoru,sbk U R E D B U O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovom uredbom uređuje se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnoga kapitala (u daljnjem tekstu: poslodavac), osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Član 2. (Rodna neutralnost izraza) Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovoj uredbi uključuje oba roda. DIO DRUGI – POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS Član 3. (Obaveza javnog oglašavanja) (1) Postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme kod poslodavca u Srednjobosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Kanton) obavlja se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos. (2) Postupak prijema u radni odnos na određeno vrijeme uređen ovom uredbom podrazumijeva i provođenje procedure obaveznog javnog oglašavanja i u slučaju prijema pripravnika. (3) Javni oglas objavljuje poslodavac u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Kantona i na vlastitoj ili osnivačevoj internetskoj stranici. (4) Javni oglas obavezno se dostavlja Službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona najkasnije na dan njegove objave. Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona dostavljeni javni oglas objavljuje na svojoj mrežnoj (web) stranici. (5) Na internetskim stranicama se objavljuje puni tekst javnog oglasa iz ovoga člana, a u dnevnim novinama se može objaviti samo obavijest o javnom oglasu. (6) Oglas ostaje objavljen na internetskim stranicama cijeli period roka prijave. (7) Rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave. Član 4. (Sadržaj javnog oglasa) (1) Javni oglas iz člana 3. ove uredbe sadrži: a) naziv i sjedište poslodavca; b) naziv radnog mjesta i opis poslova te potrebne uvjete iz pravilnika kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta; c) prednost u zapošljavanju prema posebnim propisima; d) naznaku da li se radi o zapošljavanju na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme te trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme; e) naznaku o trajanju probnoga rada ako je propisan; f) mjesto obavljanja rada i radno vrijeme; g) rok u kojem se podnose prijave; h) podatke o kontakt-osobama zaduženim za davanje dodatnih obavještenja; i) adresu na koju se prijave podnose; j) popis dokumentacije koja se podnosi uz prijavu, uz napomenu da će samo izabrani kandidat biti obavezan u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta; k) način predaje dokumentacije; l) obavezu testiranja kandidata. (2) Prijava na javni oglas se podnosi komisiji preko poslodavca koji je raspisao javni oglas, u zatvorenoj koverti, s naznakom “NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”. Broj 7 10. jula 2019. T R A V N I K Godina: XXIII. SLUŽBENE NOVINE Broj 7 – stranica 1940 SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 10. jula 2019. godine Član 5. (Komisija za provođenje javnog oglasa) (1) Za provođenje procedure izbora kandidata na upražnjeno radno mjesto, odgovorno lice poslodavca imenuje komisiju. (2) Komisija broji najmanje tri člana i ima neparan broj članova. Uz navedeno, potrebno je imenovati i zamjenske članove komisije. (3) Članovi komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji je prijem u radni odnos objavljen javni oglas. (4) Administrativno-tehničke poslove komisije obavlja osoba koju imenuje poslodavac. (5) Ako je javni oglas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, odgovorno lice poslodavca može imenovati jednu komisiju ili više komisija. (6) Članovi komisije u svome radu moraju biti nezavisni i nepristrani te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada u skladu s ovom uredbom. (7) Komisija je obavezna donijeti poslovnik o radu te utvrditi ispitna pitanja i kriterije za intervju na osnovu kojih će bodovati kandidata. (8) Komisija je dužna poslovnik o radu dostaviti odgovornom licu poslodavca odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja. Član 6. (Izuzeće članova komisije) (1) Ako je član komisije srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena, zatražit će od odgovornoga lica poslodavca izuzeće od rada u komisiji. (2) O zahtjevu za izuzećem iz stava (1) ovoga člana odgovorno lice poslodavca donosi odluku najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv te odluke žalba nije dopuštena. Član 7. (Postupanje komisije u vezi s pristiglim prijavama) (1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas, komisija pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak. (2) Spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak potpisuju svi članovi komisije. (3) Komisija obavještava kandidate čija dokumentacija nije potpuna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, uz navođenje razloga zašto pristigla prijava nije potpuna. DIO TREĆI – IZBORNI PROCES Član 8. (Provođenje testiranja) (1) Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uvjet propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema. (2) Za radno mjesto za koje je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje, proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održavanju intervjua sa svakim kandidatom. (3) Za radno mjesto za koje je kao uvjet propisano srednje, više ili visoko obrazovanje, kao i određeno naučno zvanje, proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije te održavanju pismenog ispita i intervjua sa svakim kandidatom. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određeno radno mjesto za koje je kao uvjet propisano srednje, više ili visoko obrazovanje, kao i određeno naučno zvanje, osim razmatranja dokumentacije, te pismenog ispita i intervjua, provede i praktični ispit ako priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog kandidata. (4) Na osnovu utvrđenih bodova na ispitu, komisija sastavlja listu uspješnih kandidata. (5) Lista uspješnih kandidata predstavlja i rezervnu listu te će se, u slučaju odustajanja kandidata, donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata s liste. (6) Komisija je dužna listu uspješnih kandidata, s bodovima, dostaviti poslodavcu u roku od tri radna dana nakon obavljenog intervjua. (7) Odgovorno lice poslodavca dužno je propisati kriterije bodovanja pismenog ispita i intervjua. Član 9. (Odluka o prijemu u radni odnos) (1) Poslodavac prima u radni odnos kandidata s liste uspješnih kandidata. (2) Odgovorno lice poslodavaca dužno je donijeti odluku o prijemu u radni odnos u roku od tri radna dana od dana prijema liste uspješnih kandidata. Član 10. (Poništenje javnog oglasa) (1) Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti. (2) Izuzetno od stava (1) ovoga člana, javni oglas se može poništiti u sljedećim slučajevima: a) ako dođe do promjene odgovornog lica poslodavca koji je raspisao javni oglas, u roku od 30 dana od dana promjene; b) u slučaju statusne promjene poslodavca (spajanja, pripajanja, podjele, promjene oblika, promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca i dr.), u roku od 30 dana od dana promjene; c) ako dođe do promjene sistematizacije radnih mjesta, u roku od 15 dana od dana promjene. Član 11. (Obavještenje kandidatima i pravo prigovora) (1) Odgovorno lice poslodavaca obavještava kandidate s liste uspješnih kandidata o odluci o prijemu u radni odnos u roku od osam dana od dana donošenja odluke. (2) Uz obavijest iz stava (1) ovoga člana kandidatima se dostavlja odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata i lista uspješnih kandidata, s bodovima. (3) Na obavijest poslodavca o prijemu u radni odnos iz stava (1) ovoga člana, zainteresovani kandidat ima pravo podnijeti prigovor drugostepenom organu utvrđenom osnivačkim aktom poslodavca. (4) Prigovor iz stava (3) ovoga člana se podnosi u roku od osam dana od dana prijema obavijesti iz stava (1) ovoga člana. (5) Drugostepeni organ rješava o prigovoru iz stava (3) ovoga člana u roku od 15 dana. SLUŽBENE NOVINE 10. jula 2019. godine SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Broj 7 – stranica 1941 (6) Odluka drugostepenog organa je konačna i protiv te odluke nezadovoljni kandidat ima pravo podnošenja tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana. Član 12. (Prednost pri zapošljavanju) (1) Prilikom zapošljavanja u radni odnos u Kantonu potrebno je dati prednost kandidatu koji prema posebnom zakonu ima prednost u zapošljavanju. (2) Prednost u zapošljavanju kandidat dokazuje odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i sl.) koje prilaže prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem ima prednost u zapošljavanju. Član 13. (Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja o poslovima koji ne trpe odgađanje) (1) Izuzetno od odredbe člana 3. ove uredbe, u radni odnos bez raspisivanja javnog oglasa može se primiti na određeno vrijeme ako se radi o poslovima koji ne trpe odgađanje, a najdulje do tri mjeseca, u kojem periodu se mora okončati procedura prijema u radni odnos u skladu s odredbama ove uredbe, u sljedećim slučajevima: a) prestanka radnog odnosa zbog smrti radnika; b) prestanka radnog odnosa bez otkaznog roka; c) porodiljskog odsustva ili odsutnosti radnika zbog bolovanja. (2) U hitnim slučajevima (iznenadnog povećanja obima posla, sprečavanja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima, elementarne nepogode i sl.) može se primiti u radni odnos na određeno vrijeme bez raspisivanja javnog oglasa, a najdulje do 60 dana. U slučaju da i dalje postoji potreba za prijemom u radni odnos, poslodavac je dužan objaviti javni oglas. Član 14. (Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja kod poslodavca bez provedene procedure) Izuzetno od odredbe člana 3. ove uredbe, prijem u radni odnos kod poslodavca iz člana 1. ove uredbe bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja provodi se u slučaju: a) otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu; b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdulje do 120 dana, jednokratno, u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto; c) isteka ugovora na određeno vrijeme nakon provođenja javnog oglasa, ako kod poslodavca još uvijek postoji potreba za zapošljavanjem na to radno mjesto, ugovor se može produljiti bez ponovnog javnog oglašavanja, s tim da ukupno trajanje ugovora koji je istekao i produljenog ugovora ne može biti dulje od šest mjeseci. DIO ČETVRTI – NADZOR NAD PRIMJENOM I KAZNENE ODREDBE Član 15. (Nadzor nad primjenom) (1) Nadzor nad primjenom ove uredbe provodi kantonalno ministarstvo nadležno za rad. (2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe provodi kantonalna inspekcija rada. Član 16. (Kaznene odredbe) (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu: a) koje u radni odnos primi zaposlenika na upražnjeno radno mjesto bez prethodnog raspisivanja javnog oglasa (član 3. ove uredbe); b) koje u radni odnos primi pripravnika bez prethodnog raspisivanja javnog oglasa (član 3. ove uredbe); c) koje ne objavi javni oglas na način predviđen članom 3. ove uredbe; d) koje imenuje komisiju suprotno stavu (2) člana 4. ove uredbe; e) koje odluku o prijemu u radni odnos donese suprotno članu 9. ove uredbe; f) koje ne obavijesti zainteresovanog kandidata da ima pravo prigovora drugostepenom organu (član 11. ove uredbe); g) koje u roku od 15 dana ne donese rješenje o prigovoru. (2) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se član komisije – fizičko lice koje odmah nakon saznanja ne zatraži izuzeće od rada u komisiji iz razloga utvrđenih u stavu (1) člana 6. ove uredbe. Član 17. (Usklađivanje akata) Poslodavci iz člana 1. ove uredbe su dužni uskladiti svoje akte s ovom uredbom u roku od 60 dana od dana njezina stupanja na snagu. Član 18. (Okončanje pokrenutih postupaka) Postupci prijema u radni odnos kod poslodavaca iz člana 1. ove uredbe koji su započeti prije njezina stupanja na snagu okončat će se prema proceduri prijema propisanoj pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Član 19. (Stupanje na snagu) Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Srednjobosanskog kantona”. Broj: 01-02-489/19 PREMIJER KANTONA 23. maja 2019. Travnik Tahir Lendo, s. r.
Rješenje o pokretanju postupka usklađivanja i registriranja voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama na području SBK za razdoblje 2019.-2022. godine Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 06/19 16.05.2019 rješenje,autobuska linija,sbk,vozni red R J E Š E NJ E O POKRETANJU POSTUPKA USKLAĐIVANJA I REGISTRIRANJA VOZNIH REDOVA NA KANTONALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2022. GODINE I. Pokreće se postupak usklađivanja i registriranja voznih redova za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2019. – 2022. godine. II. Postupak usklađivanja iz točke I. ovoga Rješenja provest će povjerenstvo za usklađivanje voznih redova koje će se osnovati posebnim rješenjem. III. 1. Naknade za troškove provedbe postupka usklađivanja voznih redova za svaki predloženi polazak odnosno za svaki predloženi povratak iznose kako slijedi: - za stari vozni red 50,00 KM; - za stari vozni red s promjenom i za stari vozni red sa statusnom promjenom 200,00 KM; - za novi vozni red 500,00 KM. SLUŽBENE NOVINE 16. svibnja 2019. godine KANTONA SREDIŠNJA BOSNA Broj 6 – stranica 1659 2. Naknada za troškove rješavanja prigovora u postupku usklađivanja prijedloga voznih redova iznosi 200,00 KM po polasku odnosno povratku koji se osporava. 3. Postupak registriranja usklađenih voznih redova, za svaki usklađeni vozni red, provodi se uz naknadu: - na podnesak zahtjeva za ovjeru i registraciju voznoga reda prijevoznika, po svakoj liniji plaća se pristojba od 20,00 KM; - za ovjeru i registraciju voznoga reda plaća se pristojba od 40,00 KM po voznome redu. Sredstva za namjene prema ovome Rješenju uplaćuju se na žiroračun Proračuna Kantona Središnja Bosna: - broj računa: 132-010-21253-6750 - vrsta prihoda: 722 121 - poziv na broj: 0161000000 - proračunska organizacija: 1501001 s naznakom „za usklađivanje voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama“ odnosno „za rješavanje prigovora u postupku usklađivanja prijedloga voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama“. IV. Postupak usklađivanja i registriranja voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama na području Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2019. – 2022. godine provest će se u dvije faze, i to kako slijedi: I. faza U prvoj fazi usklađivanja i registriranja voznih redova obavit će se usklađivanje postojećih – važećih voznih redova s Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Daljinar i minimalna vremena vožnje) za područje Kantona Središnja Bosna, koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 32/18, a počet će objavom: - javnoga oglasa za dostavu registriranih voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama (starih voznih redova) usklađenih s novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje; - tumačenja za usklađivanje registriranih voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama s novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje. II. faza U drugoj fazi usklađivanja i registriranja voznih redova provest će se postupak usklađivanja, ovjere i registriranja voznih redova prema Pravilniku o načinu, kriterijima i postupku usuglašavanja, ovjeri i registriranju voznih redova, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), koja će početi objavom javnoga oglasa: - javni oglas o pokretanju postupka prikupljanja zahtjeva, s propisanom dokumentacijom, s vjerodostojnim dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta za usklađivanje voznih redova na kantonalnim autobusnim linijama za razdoblje 2019. – 2022. god. Navedeni oglasi bit će objavljeni, kao posebni akti, u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, na mrežnoj stranici Vlade Kantona Središnja Bosna http:/www.sbk-ksb.gov.ba i na oglasnoj ploči Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna. V. Nakon što se objave javni oglasi u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ i na mrežnoj stranici Vlade Kantona Središnja Bosna obavijest o pokretanju postupka usklađivanja, ovjere i registriranja voznih redova na području Kantona Središnja Bosna bit će obavljena u dnevnome listu „Oslobođenje“. VI. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. Broj: 06-27-804/19 MINISTAR 6. svibnja 2019. Travnik Nisvet Hrnjić, v. r.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana