SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Zakonski akti, Kanton Sarajevo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o izmjenama Zakona o šumama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 05/23 27.01.2023 SN KS 19/22, SN KS 10/21, SN KS 05/13 šume,zakon,kanton sarajevo,sarajevo
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 19/22 12.05.2022 SN KS 05/23, SN KS 10/21, SN KS 05/13 šume,zakon
Zakon o komunalnim taksama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 08/22 24.02.2022 komunalne takse,takse
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/22 06.01.2022 SN KS 15/13, SN KS 27/11 koncesije,zakon
Zakon o cestama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/22 06.01.2022 ceste,zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/22 06.01.2022 SN KS 46/17, SN KS 30/17 saobraćaj,ks,uređenje
Zakon o dopuni Zakona o turizmu KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 13/21 01.04.2021 SN KS 31/17, SN KS 34/17, SN KS 12/16 turizam,ks
Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 12/21 25.03.2021 SN KS 18/20 covid,ekonomske posljedice Godina XXVI - Broj 12 Ĉetvrtak, 25. 3. 2021. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7052 KANTON SARAJEVO Skupština Kantona Sarajevo Na osnovu ĉlana 18. taĉka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na XVIII Hitnoj sjednici odrţanoj dana 22.03.2021. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŢAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO Ĉlan 1. (Dopuna ĉlana 1.) U Zakonu o ublaţavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", br. 18/20 i 46/20), u ĉlanu 1. iza rijeĉi "pomoći privrednim subjektima" dodaju se rijeĉi "i studentima", a iza rijeĉi "naknade za općekorisne funkcije šuma" dodaju se rijeĉi "oslobaĊanje od plaćanja dijela uplate školarine". Ĉlan 2. (Dopune ĉlana 2.) U ĉlanu 2. iza stava (4) dodaju se novi st. (5), (6) i (7) koji glase: "(5) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjeseĉne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno oteţan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom coronavirusa, u skladu sa obezbijeĊenim sredstvima. (6) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (5) ovog ĉlana. (7) Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona, Vlada moţe odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjeseĉnu neto plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja ove zabrane." Ĉlan 3. (Izmjena ĉlana 3.) U ĉlanu 3. u stavu (6) rijeĉ "Banke" zamjenjuje se rijeĉju "banaka". Ĉlan 4. (Novi ĉlan 9a.) Iza ĉlana 9. dodaje se ĉlan 9a. koji glasi "(Ĉlan 9a.) (OslobaĊanje od plaćanja dijela školarine u 2020./2021. godini) (1) Studente prvog i drugog ciklusa studija, kao i studente integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu koji finansiraju svoj studij, a imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,00 i poloţili su sve ispite iz prethodne godine i ne obnavljaju studij u 2020./2021. godini, Kanton Sarajevo u skladu sa ovim zakonom, oslobaĊa plaćanje dvije trećine školarine za 2020./2021. godine. (2) Studenti iz stava (1) ovog ĉlana, duţni su preostale rate školarine uplatiti do završetka akademske 2020./2021. godine." Ĉlan 5. (Izmjena ĉlana 10.) Ĉlan 10. mijenja se i glasi: "Ĉlan 10. (Period neplaćanja) Takse, ĉlanarina i naknade iz ĉl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona neće se plaćati za vrijeme proglašenog stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19) (u daljem tekstu: nesreća)." Ĉlan 6. (Izmjena i dopuna ĉlana 12.) U ĉlanu 12. stav (4) mijenja se i glasi: "(4) Izuzetno od st.(1) i (2) ovog ĉlana kantonalna ministarstva i resorna kantonalna ministarstva koja u svom resoru imaju potrošaĉke jedinice mogu donijeti posebnu odluku za svoje ministarstvo i za potrošaĉke jedinice iz svog resora, a za samostalne kantonalne uprave, samostalne kantonalne upravne organizacije, struĉne i druge sluţbe koje osniva Vlada, odluku moţe donijeti Vlada." Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: S L U Ţ B E N E N O V I N E Broj 12 - Strana 2 KANTONA SARAJEVO Ĉetvrtak, 25. 3. 2021. "(6) Izuzetno od stava (5) ovog ĉlana Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo moţe donositi podzakonske akte koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budţet". Ĉlan 7. (Dopuna ĉlana 13) U ĉlanu 13. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene i dopune programa iz stava (1) ovog ĉlana radi provoĊenja finansiranja iz ĉlana 2. stav (5) ovog zakona i u sluĉaju potrebe provoĊenja drugih mjera." Ĉlan 8. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-11460/21 22. marta 2021. godine Sarajevo Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić, s. r. Vlada Kantona Sarajevo Na osnovu ĉlana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi preĉišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i ĉlana 12. stav (4) Zakona o ublaţavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20 i 46/20), Vlada Kantona Sarajevo, na 11. sjednici odrţanoj 11.03.2021. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI BUDŢETSKOM KORISNIKU IZ NADLEŢNOSTI MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - JU GIMNAZIJA DOBRINJA ZA ISPLATU NAKNADE PO UGOVORU O DJELU I Daje se saglasnost budţetskom korisniku iz nadleţnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje -JU Gimnazija Dobrinja 21030006 za izuzeće primjene ĉlana 12. stav (1) Zakona o ublaţavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20 i 46/20). II U vezi sa taĉkom I ove odluke daje se saglasnost za isplatu sredstava za slijedeće: - ugovor o djelu za godišnje odrţavanje softvera stalnih sredstava u neto iznosu od 200,00 KM. III Sredstva iz taĉke II ove odluke isplatit će se iz Budţeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, odnosno iz buţeta budţetskog korisnika JU Gimnazija Dobrinja 21030006, sa ekonomskog koda 613900 Ugovorene i druge posebne usluge. IV Za realizaciju ove odluke zaduţuje se budţetski korisnik JU Gimnazija Dobrinja, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Sluţbenim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-04-6490-8/21 11. marta 2021. godine Sarajevo Premijer Edin Forto, s. r. Na osnovu ĉlana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi preĉišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i ĉlana 30. i 36. Zakona o izvršavanju Budţeta Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 05/21), Vlada Kantona Sarajevo, na 11. sjednici odrţanoj 11.03.2021. godine, donijela je ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŢETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO I Usvaja se Program utroška sredstava za pozicije: " Prevencija, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo" - ekonomski kod 614300, subanalitika KAN083, funkcija 074F i " Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo" - ekonomski kod 615300, subanalitika KAU0B3, funkcija 075F, utvrĊenih u Budţetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu, razdjel 20 - Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 05/21), kako slijedi PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŢETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO Ovim Programom vrši se raspodjela sredstava unutar zbirnih pozicija tekućih i kapitalnih transfera utvrĊenih Budţetom Kantona Sarajevo za 2021. godinu na razdjelu 20 - Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo za programe i projekte kako slijedi: 1. Prevencija, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo (ekonomski kod 614300, subanalitika KAN083, funkcija 074F) Red. br. Naziv programa Svrha programa Korisnici sredstava Kriteriji za raspodjelu sredstava Izvor 10 - (budţetska sredstva) u KM 1. Usluge mrtvozorstva Kontinuitet u radu sluţbe za mrtvozorstvo JU Dom zdravlja KS, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS - ĉlan 13. taĉka (13) Zakona o zdravstvenoj zaštiti - Kanton Sarajevo osigurava organizaciju i rad mrtvozorniĉke sluţbe; - istorijski trošak; 181.000 2. SprovoĊenje programa obavezne preventivne sistematske deratizacije u Kantonu Sarajevo Sprijeĉavanje pojave zaraznih bolesti na podruĉju Kantona Sarajevo Izabrani izvoĊaĉ deratizacije izabran u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - ĉlan 13. taĉka (10) Zakona o zdravstvenoj zaštiti - provoĊenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje nadleţnosti u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - Odluka o provoĊenju obavezne preventivne sistematske 200.000
Zakon o izmjeni Zakona o šumama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 10/21 11.03.2021 SN KS 05/23, SN KS 19/22, SN KS 05/13 šume,ks,kanton sarajevo ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ŠUMAMA KANTONA SARAJEVO Ĉlan 1. (Izmjena ĉlana 61.) U Zakonu o šumama Kantona Sarajevo ("Sluţbene novine Kantona Sarajevo", broj 5/13) u ĉlanu 61. u stavu (2) procenat: "0,07%", mijenja se i glasi: "0,035%".
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 18/20 14.05.2020 SN KS 12/21 ks,ekonomske posljedice,koronavirus ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO DIO PRVI - OPĆA ODREDBA Član 1. (Predmet) Ovim zakonom propisuju se uslovi i način pomoći privrednim subjektima pogođenim koronavirusom, ukidanje plaćanja administrativne takse, sudske takse za upise privrednog društava u sudski registar i plaćanje takse u stečajnom postupku, komunalne takse za istaknutu firmu kada privredno društvo ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, turističke takse, naknade za općekorisne funkcije šuma, naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo (u daljenjem tekstu: Kanton), kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, period S L U Ž B E N E N O V I N E Četvrtak, 14. 5. 2020. KANTONA SARAJEVO Broj 18 - Strana 265 neplaćanja ovih prihoda, odgoda primjene propisa kojima se uređuje namjensko korištenje prihoda, uštede u Budžetu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Budžet), donošenje programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu izazvanih coronavirusom (COVID–19) i usklađivanje programa Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada). DIO DRUGI - MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA Član 2. (Sufinansiranje isplate minimalne plaće) (1) Vlada će osigurat finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec april i maj 2020. godine za djelatnosti kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjen rad, odnosno rad onemogućen ili znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa. (2) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbeni akt iz stava (1) ovog člana. Član 3. (Kreditno-garantni fond) (1) Ovim zakonom uspostavlja se Kreditno-garantni fond (u daljnjem tekstu: Fond) na osnovu kojeg će, u ime i za račun Kantona garancije izdavati Banka/e partneri. (2) Inicijalna sredstva za osnivanje i funkcioniranje Fonda će se osigurati u Budžetu u skladu sa budžetskim mogućnostima iz izvora: budžetski prihodi, primici i donatorska sredstva. (3) Vlada je dužna Skupštini Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) dostavljati izvještaj o upravljanju Fondom zajedno sa izvještajem o izvršavanju Budžeta. (4) Vlada će na prijedlog Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) propisati način finansiranja, održavanja i upravljanja Fondom, ograničenja i uslove izdavanja garancija i druge pojedinosti od značaja za funkcionisanje Fonda. (5) Banka partner ili više njih će biti odabrana javnim pozivom na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada. Član 4. (Ukidanje plaćanja administrativne takse) Ukida se obaveza plaćanja administrativne takse za spise i radnje kod organa uprave i pravnih lica koja imaju javna ovlaštenja na području Kantona. Član 5. (Ukidanje plaćanja sudske takse) Ukida se obaveza plaćanja sudske takse za prijavu upisa privrednog društva u sudski registar, za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva i dijela privrednog društva u sudski registar, za rješenje o upisu u sudski registar kada se više privrednih društava pripaja u jedno privredno društvo, za rješenje o upisu ovlaštenog lica za zastupanje privrednog društva u sudski registar, za zahtjev i rješenje o brisanju privrednog društva iz sudskog registra, za prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije i za prijavu povjerilaca u postupku stečaja ili likvidacije. Član 6. (Ukidanje plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu) Ukida se obaveza plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu za privredna društva i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, a koja prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost. Član 7. (Ukidanje plaćanja turističke članarine) Ukida se obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona. Član 8. (Ukidanje plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma) Ukida se obaveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma. Član 9. (Ukidanje plaćanja naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton) Ukida se plaćanje naknada za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, utvrđenih Uredbom o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/16, 46/16, 5/17, 50/17 i 53/17) i drugim aktima Vlade. Član 10. (Period neplaćanja) Takse, članarina i naknade iz čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona neće se plaćati u periodu od dana stupanja na snagu ovog zakona i 60 dana po prestanku nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19) (u daljnjem tekstu: nesreća). Član 11. (Odgoda primjene propisa) (1) U periodu dok traje stanje nesreće i 180 dana po prestanku nesreće odredbe propisa donesenih na nivou Kantona kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava Kantona, Grada Sarajeva i općina u Kantonu, neće se primjenjivati. (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana mogu se trošiti za saniranje zdravstvenih i socijalno-ekonomskih posljedica izazvanih nesrećom. (3) Odluku o prenamjeni sredstava iz stava (1) ovog člana donosi Vlada, gradonačelnik i načelnik općine. DIO TREĆI - UŠTEDE U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO Član 12. (Uštede u Budžetu) (1) U svrhu uravnoteženja Budžeta ukidaju se sredstva za reprezentacije, stručna obrazovanja, putne troškove, ugovore o djelu, ugovore o privremenim i povremenim poslovima i naknade za rad u komisijama, stručnim i drugim tijelima, osim naknada za rad vanjskim članovima. (2) U svrhu uravnoteženja Budžeta umanjuju se sredstva za energiju, komunikaciju i komumalne usluge, nabavku materijala i sitnog inventara, prevoz i gorivo, ugovorene usluge, transfere pojedincima, transfere neprofitnim organizacijama, ostale transfere, druge tekuće rashode, kapitalne transfere i druge rashode. (3) Obavezuje se Vlada da sa reprezentativnim sindikatom nastavi socijalni dijalog sa ciljem pronalaženja rješenja za dodatnu podršku privrednim subjektima pogođenim negativnim posljedicama izazvanim nesrećom. (4) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana Vlada Kantona može donijeti posebnu odluku. (5) Odgađa se donošenje propisa i akata iz nadležnosti Kantona koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budžet. S L U Ž B E N E N O V I N E Broj 18 - Strana 266 KANTONA SARAJEVO Četvrtak, 14. 5. 2020. DIO ČETVRTI- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 13. (Donošenje programa) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti program kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih coronavirusom (COVID- 19). Član 14. (Usklađivanje programa) Vlada će svoje programe iz oblasti ekonomije, zdravstva i socijalne zaštite uskladiti sa ciljevima ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu, izazvanih nesrećom. Član 15. (Primjena) Ukoliko su drugi zakoni ili podzakonski akti u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat će se ovaj zakon. Član 16. (Uspostava Registra) U cilju transparentnosti i uvida u prikupljena i raspoređena sredstva Vlada će uspostaviti Registar i objaviti ga na web stranici Vlade
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 30/19 25.07.2019 SN KS 01/18, SN KS 13/18 oružje,municija KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.07.2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NABAVLJANJU, DR@ANJU I NO[ENJU ORU@JA I MUNICIJE ^lan 1. (Izmjene ~lana 5.) (1) U Zakonu o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/18 i 13/18 - Ispravka) u ~lanu 5. u stavu (1) ta~ka a) alineja 16) mijenja se i glasi: "16) "kombinovano oru`je" je oru`je s dvije ili vi{e olu~enih (u`ljebljenih) i neolu~enih (glatkih) cijevi razli~itog kalibra," (2) U ta~ka b) al. 11) i 27) mijenjaju se i glase: "11) preno{enje oru`ja" je premje{tanje oru`ja za koje je izdat oru`ni list ili izdato rje{enje za dr`anje, s jednog mjesta na drugo," "27) "civilno streli{te" je otvoreni ili zatvoreni objekat (streljana) koji mo`e biti i vojno streli{te dopu{teno za civilnu upotrebu, ili drugo slu`beno streli{te namijenjeno sportsko-rekreativnom ga|anju i edukaciji koji ispunjavaju tehni~ke i sigurnosne uvjete za upotrebu registrovanog ili prijavljenog oru`ja," ^lan 2. (Izmjena ~lana 7.) U ~lanu 7. stav (5) mijenja se i glasi: "(5) Zabranjeno je bez opravdanog razloga nositi hladno oru`je na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima." ^lan 3. (Izmjena ~lana 8.) U ~lanu 8. u stavu (1) ta~ka b) mijenja se i glasi: "b) oru`ni list za dr`anje i no{enje oru`ja (u daljem tekstu: oru`ni list)," ^lan 4. (Izmjene i dopuna ~lana 10.) (1) U ~lanu 10. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja kategorije B za fizi~ka lica podnosi se na propisanom obrascu nadle`noj policijskoj upravi. Jedan zahtjev se mo`e podnijeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje vi{e komada oru`ja iste vrste. (2) U stavu (4) ta~ka e) mijenja se i glasi: "e) da lice u posljednje dvije godine do dana podno{enja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja ili od momenta vr{enja provjera na osnovu stava 7. ovog ~lana nije ka`njavano za prekr{aj protiv javnog reda i mira s obilje`jem nasilja, prekr{aj propisan ovim zakonom ili prekr{aj s obilje`jem nasilja propisan drugim zakonom," U stavu (4) ta~ka f) bri{e se. Dosada{nja ta~ka g) postaje ta~ka f). (3) Stav (8) mijenja se i glasi: "(8) Na~elnik nadle`ne policijske uprave }e formirati komisiju koju ~ine tri ~lana iz policijske uprave, od kojih su dva ~lana policijski slu`benici, a jedan ~lan stru~ni saradnik za sprovo|enje propisa o oru`ju i predstavljanje u prekr{ajnom postupku ili referent za oru`je kao stru~ni ~lan komisije". (4) Iza stava (10) dodaje se novi stav (11) koji glasi: (11) Izuzetno, za lica iz ~lana 2. stav (3) ovog zakona, kada podnose zahtjev za nabavljanje, dr`anje i no{enje vatrenog oru`ja kategorije B, ne}e se provoditi postupak utvr|ivanja uvjeta iz st. (4) i (5) ovog ~lana, osim utvr|ivanja uvjeta polo`enog lova~kog ispita i ~lanstva u lova~koj organizaciji, odnosno ~lanstva u sportskoj strelja~koj organizaciji." ^lan 5. (Izmjene ~lana 11.) U ~lanu 11. st. (9) i (10) mijenjaju se i glase: "(9) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~ka b) ovog zakona utvr|uje se na osnovu uvida u li~nu kartu podnosioca zahtjeva i obavijesti nadle`nog organa o prebivali{tu - boravi{tu sa li~nim podacima (PBA - 3 obrazac). Nadle`ni organ ovla{ten je provjeravati navedene podatke u slu`benoj evidenciji. (10) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~. c), d) i e) ovog zakona, po slu`benoj du`nosti utvr|uje nadle`na policijska uprava na osnovu izvr{enih provjera kod Godina XXIV – Broj 30 ^etvrtak, 25. jula 2019. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 nadle`nog suda, nadle`nog tu`ila{tva i organa nadle`nog za vo|enje kaznenih ili prekr{ajnih evidencija, a nakon toga, ukoliko iz objektivnih i opravdanih razloga to nije u mogu}nosti izvr{iti, nadle`na policijska uprava }e podnosioca zahtjeva uputiti da tra`ene podatke dostavi li~no." ^lan 6. (Izmjena ~lana 16.) U ~lanu 16. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, lica koja obavljaju ili su obavljali poslove policijskog slu`benika, slu`benika sudske policije, slu`benika stra`e kazneno-popravnih ustanova, slu`benika obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, osiguranja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starje{ine i lica koja imaju ili su imala registrovano vatreno oru`je oslobo|ena su obuke za pravilno rukovanje oru`jem i obuke o poznavanju propisa koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja, kao i druga lica koja su kroz {kolovanje i druge vidove obuke osposobljena za pravilno rukovanje oru`jem i poznaju propise koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja, {to se dokazuje odgovaraju}om ispravom nadle`nog organa." ^lan 7. (Izmjena ~lana 17.) ^lan 17. mijenja se i glasi: "^lan 17. (Rok za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta koji se odnose na nabavljanje oru`ja) Od podnosioca zahtjeva koji ispunjava op}e uvjete iz ~lana 10. stav (4) ovog zakona, nadle`na policijska uprava }e zatra`iti da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz ~lana 10. stav (5) ovog zakona." ^lan 8. (Dopuna ~lana 19.) U ~lanu 19. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Nadle`na policijska uprava postupa na na~in propisan u st. (1) i (2) ovog ~lana i u postupku oduzimanja oru`ja iz ~lana 51. ovog zakona". ^lan 9. (Izmjena ~lana 24.) U ~lanu 24. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Pravna lica, poduzetnici i fizi~ka lica du`ni su, u roku od osam dana od dana nabavljanjamunicije, o izvr{enoj nabavci municije obavijestiti policijsku upravu koja je izdala va`e}u ispravu o oru`ju i koja o tome vodi evidenciju, izuzev ukoliko su municiju nabavili na podru~ju Kantona Sarajevo." ^lan 10. (Izmjene ~lana 28.) U ~lanu 28. st. (4), (5) i (6) mijenjaju se i glase: "(4) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja, ne mogu prenijeti pravo svojine na vatreno oru`je drugim fizi~kim licima, pravnim licima i poduzetnicima koja nemaju odobrenje za nabavku te vrste oru`ja, izuzev pravnim lica iz ~lana 60. ovog zakona." (5) Vlasnik oru`ja koji je prenio pravo svojine na oru`je du`an je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, predati nadle`noj policijskoj upravi oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja i prilo`iti primjerak ugovora i odobrenja za nabavku oru`ja izdatog fizi~kom licu, odnosno pravnom licu i poduzetniku na koje se prenosi pravo svojine, odnosno rje{enje o obavljanju djelatnosti pravnog lica iz ~lana 60. ovog zakona. (6) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja mogu, uz ispunjavanje obaveza iz stava (5) ovog ~lana, prenijeti pravo svojine na vatreno oru`je i pravnim licima i poduzetnicima iz ~lana 60. ovog zakona, nakon ~ega su obje strane u postupku du`ne u roku od osam dana obavijestiti nadle`nu policijsku upravu o izvr{enom prenosu prava svojine." ^lan 11. (Izmjena ~lana 29.) ^lan 29. mijenja se i glasi: "^lan 29. (Oru`ni list za dr`anje i no{enje oru`ja) (1) Za dr`anje i no{enje oru`ja fizi~kim licima se izdaje oru`ni list. (2) Oru`ni list izdaje se na neograni~eno vrijeme, ali je imalac oru`nog lista du`an svakih 10 godina dostaviti nadle`noj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja. (3) Imalac oru`jamo`e, u roku od {est mjeseci od dana isteka roka iz stava (2) ovog ~lana, dostaviti nadle`noj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja. (4) Nadle`na policijska uprava }e najkasnije tri mjeseca prije isteka roka iz stava (2) ovog ~lana, pisanim putem, a izuzetno i usmeno, obavijestiti i upozoriti imaoca oru`ja o predstoje}em nastupanju isteka roka iz stava (2) ovog ~lana i posljedicama propu{tanja roka. (5) Ukoliko u roku iz stava (3) ovog ~lana ne dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja, imalac oru`ja je du`an nakon isteka navedenog roka oru`je,municiju i oru`ni list predati nadle`noj policijskoj upravi, koja je u svakom slu~aju, istekom propisanog roka od {est mjeseci, obavezna donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja, municije i oru`nog lista te postupiti u skladu sa ~l. 51. i 56. ovog zakona. (6) Protiv rje{enja o oduzimanju iz stava (5) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (7) Na isto lova~ko ili sportsko oru`je mogu se izdati oru`ni listovi za najvi{e tri lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oru`ja. (8) Lica iz ~lana 2. stav (3) ovog zakona oslobo|ena su obaveze iz stava (2) ovog ~lana, ali su du`na u roku iz stava (3) ovog ~lana dostaviti uvjerenje ili potvrdu poslodavca o radnopravnom statusu nadle`noj policijskoj upravi za upis u evidenciju oru`ja, a nadle`na policijska uprava i za ova lica postupa u skladu sa odredbama st. (4) i (5) ovog ~lana." ^lan 12. (Izmjene ~lana 37.) U ~lanu 37. st. (1), (5) i (6) mijenjaju se i glase: "(1) Oru`je kategorije B se ne smije nositi bez oru`nog lista niti prenositi bez odobrenja za dr`anje oru`ja. (5) Van lovi{ta ili streli{ta, vatreno, lova~ko i sportsko oru`je mora se dr`ati, odnosno nositi u futroli ili namjenskom koferu/torbi za oru`je i ne smije biti napunjeno. (6) Prilikom preno{enja oru`je ne smije biti napunjeno, odnosno metak ne smije biti u cijevi imora se nalaziti u odgovaraju}im futrolama, kutijama ili spremnicima za prijenos oru`ja." ^lan 13. (Izmjena ~lana 44.) U ~lanu 44. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici du`ni su u slu`benim novinama oglasiti nestanak isprava o oru`ju, osim odobrenja za nabavljanje oru`ja i municije, a nadle`na policijska uprava koja je izdala isprave o oru`ju, donosi rje{enje kojim se isprava o oru`ju ogla{ava neva`e}om." S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 25. jula 2019. ^lan 14. (Izmjena i dopune ~lana 46.) (1) U ~lanu 46. naziv ~lana mijenja se i glasi: "(Promjena prebivali{ta, li~nog imena, naziva ili sjedi{ta i gubitak dr`avljanstva)" (2) Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Kada fizi~kom licu pravosna`nom odlukom prestane dr`avljanstvo, du`no je u roku od 30 dana od pravosna`nosti odluke predati oru`je i isprave o oru`ju nadle`noj policijskoj upravi, koja u navedenom slu~aju postupa na na~in opisan u ~lanu 56. ovog zakona sa napomenom da se u navedenom slu~aju donosi rje{enje o oduzimanju i deponovanju oru`ja zbog prestanka dr`avljanstva. (4) U slu~aju promjene sjedi{ta pravnog lica nadle`na policijska uprava iz koje se vr{i odjava donosi zaklju~ak u kojem se konstatuje promjena sjedi{ta pravnog lica i izvr{ava prenos nadle`nosti u skladu s odredbama zakona kojim je regulisan upravni postupak." ^lan 15. (Dopuna ~lana 49.) U ~lanu 49. dodaje se novi stav (8) koji glasi: "(8) Nadle`na policijska uprava prati i redovno a`urira evidenciju vlasnika oru`ja u skladu sa prijavljenim podacima u centralnom registru IDDEEA i lokalnoj evidenciji JMB, prebivali{ta/boravi{ta i izdatih li~nih karti koja je u nadle`nosti Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, te u skladu sa pribavljenim podacima poduzima operativne radnje na terenu u cilju provo|enja odredbi ovoga ~lana." ^lan 16. (Izmjena ~lana 51.) U ~lanu 51. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Nadle`na policijska uprava }e donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja i municije i isprava o oru`ju od fizi~kog lica ako nastupi neki od slu~ajeva koji bi bili u suprotnosti s uvjetima utvr|enim u ~lanu 10. stav (4) ta~. a), c), d), e) i f), stav (5) ta~ka a) i stav (10), ~lanu 11. st. (3) i (6) i ~lanu 29. st. (3) i (5) ovog zakona." ^lan 17. (Izmjena ~lana 61.) U ~lanu 61. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Ovla{teni prodava~ oru`ja mo`e prodavati municiju samo licima koja imaju va`e}u ispravu o oru`ju, a u roku od pet dana od dana prodaje du`an je o tome obavijestiti policijsku upravu koja je izdala va`e}u ispravu o oru`ju i dostaviti jedan primjerak fakture o kupoprodaji municije nadle`noj policijskoj upravi." ^lan 18. (Izmjena ~lana 65.) ^lan 65. mijenja se i glasi: "^lan 65. (Uvjeti za osnivanje civilnog streli{ta) (1) Za obavljanje sportske i druge djelatnosti civilna streli{ta mogu osnovati: udru`enja i savezi upisani u registar udru`enja kod nadle`nog organa uprave i pravna lica i poduzetnici koji imaju registrovanu djelatnost, a za to dobiju odobrenje nadle`ne policijske uprave. (2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (1) ovog ~lana, prila`e se: a) upotrebna dozvola za novoizgra|ena streli{ta, a za postoje}a streli{ta upotrebna dozvola ili zemlji{noknji`ni izvadak, b) dokaz da lice ovla{teno za zastupanje u udru`enju i savezu, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poduzetnik ispunjava uvjete iz ~lana 10. stav (4) ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oru`jem ispunjava uvjete iz ~lana 10. st. (4) i (5) ovog zakona i c) dokaz da udru`enje, savez, pravno lice i poduzetnik ima pravo vlasni{tva ili pravo kori{tenja objekta (otvorenog i/ili zatvorenog). (3) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lova~ka streli{ta koja se upotrebljavaju za ga|anje i isprobavanje lova~kog oru`ja svojih ~lanova prema propisima o lovstvu. (4) Protiv rje{enja nadle`ne policijske uprave mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (5) Bli`e odredbe o prostornim i tehni~kim uvjetima civilnog streli{ta, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar uz suradnju sa nadle`nim ministarstvima." ^lan 19. (Izmjena ~lana 74.) ^lan 74. mijenja se i glasi: "^lan 74. (Krivi~na djela) (1) Nov~anom kaznom ili kaznom zatvora od {est mjeseci do tri godine kaznit }e se za krivi~no djelo: a) ko bez odobrenja nabavi, dr`i ili nosi vatreno oru`je kategorijeB(~l. 10. i 20. ovog zakona), izuzev pravnih lica kada nabavljaju oru`je kategorije B na osnovu ~lana 28. stav (4) ovog zakona, b) ko proda vatreno oru`je kategorije B pravnom licu, poduzetniku ili fizi~kom licu koji nemaju odobrenje za nabavljanje te vrste oru`ja (~l. 28. stav (4) i 61. stav (1), ta~ka a) ovog zakona), izuzev kada se vatreno oru`je kategorije B prodaje pravnim licima na osnovu ~lana 28. stav (4) ovog zakona i c) ko drugom da pi{tolj ili revolver na poslugu (~lan 40. stav (1) ovog zakona) ili ko da na poslugu lova~ko oru`je ili sportsko vatreno oru`je licu koje za tu vrstu oru`ja nema oru`ni list (~lan 40. stav (2) ovog zakona) i (2) Za krivi~na djela iz stava (1) ovog ~lana obavezno se izri~e i za{titna mjera oduzimanja oru`ja. (3) U izvr{enju za{titne mjere iz stava (2) ovog ~lana za krivi~no djelo iz stava (1) ta~. b) i c) ovog ~lana oduzima se oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja." ^lan 20. (Izmjena ~lana 75.) ^lan 75. mijenja se i glasi: "^lan 75. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje fizi~kih lica) (1) Nov~anom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice: a) koje bez opravdanog razloga nosi hladno oru`je na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima (~lan 7. stav (5) ovog zakona), b) koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, koja mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, a o tome ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu (~lan 14. stav (1) ovog zakona), c) koje u propisanom roku, nakon upu}ivanja na vanredni zdravstveni pregled, nadle`noj policijskoj upravi ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (~lan 14. stav (3) ovog zakona), d) koje u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oru`ja nadle`noj policijskoj upravi ili ne preda nadle`noj policijskoj upravi zamijenjene tehni~ki ispravne dijelove vatrenog oru`ja koji se ozna~avaju fabri~kim brojem (~lan 23. stav (1) ovog zakona), e) ~lan strelja~ke i lova~ke organizacije koji spravlja municiju bez odobrenja nadle`ne policijske uprave ili istu stavlja u promet (~lan 25. st. (1) i (4) ovog zakona), f) koje zamijeni oru`je za onu vrstu oru`ja za koju nema izdat oru`ni list (~lan 28. st. (1) i (2) ovog zakona), S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 25. jula 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 3 g) koje bez odobrenja nadle`ne policijske uprave sakuplja staro oru`je (~lan 33. stav (1) ovog zakona), h) koje preda ili proda staro oru`je pravnom licu, poduzetniku i fizi~kom licu koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oru`ja (~lan 33. stav (7) ovog zakona), i) koje osposobi staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu (~lan 33. stav (9) ovog zakona), j) koje postupi protivno odredbama ~lana 36. ovog zakona, k) koje postupi protivno odredbama ~lana 37. ovog zakona, l) koje postupi protivno odredbama ~lana 38. ovog zakona, m) koje postupi protivno odredbi ~lana 39. ovog zakona, n) koje posudi vazdu{no oru`je i oru`je s tetivom maloljetnoj osobi (~lan 42. stav (2) ovog zakona), o) koje prenosi sportsko oru`je i pripadaju}u municiju bez potvrde sportske strelja~ke organizacije (~lan 42. stav (3) ovog zakona), p) koje postupi protivno odredbama ~lana 43. ovog zakona, r) koje postupi protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, s) koje ne obavijesti najbli`u policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog slu`benika u slu~aju pronalaska oru`ja, municije i isprava o oru`ju ili o saznanju za sakriveno oru`je, municiju i ispravu o oru`ju (~lan 45. stav (1) ovog zakona) i t) koje postupi protivno odredbi ~lana 48. stav (1) ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1), ta~. a), c), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s) i t) ovog ~lana, pored nov~ane kazne, izri~e se za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju." ^lan 21. (Izmjena ~lana 76.) ^lan 76. mijenja se i glasi: "^lan 76. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje fizi~kih lica) (1) Nov~anom kaznom od 500,00 do 1.000,00KMkaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice: a) koje u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oru`ja (~lan 18. stav (3) ovog zakona), b) koje nosi, koristi i rukuje s oru`jem kojemu je povjereno u vrijeme kada ne vr{i slu`bu, ili iznese oru`je van objekta odnosno prostora ili pravca kretanja transporta koji obezbje|uje ili ne ~uva na bezbjednom mjestu tako da ne onemogu}i pristup oru`ju neovla{tenim licima (~lan 21. stav (2) ovog zakona), c) koje nabavi municiju za oru`je za koje nema izdat oru`ni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije, izuzev ukoliko je municija nabavljena na podru~ju Kantona Sarajevo (~lan 24. ovog zakona), d) koje u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadle`noj policijskoj upravi za registraciju oru`ja i izdavanje oru`nog lista (~lan 27. stav (1) ovog zakona), e) koje u propisanom roku nadle`noj policijskoj upravi ne prijavi zamjenu vatrenog oru`ja, ne preda oru`ni list i ne podnese zahtjev za izdavanje novog oru`nog lista (~lan 28. stav (3) ovog zakona), f) koje u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno oru`je (~lan 28. st. (5) i (6) ovog zakona), g) koje u propisanom roku o izvr{enoj nabavci, prodaji ili predaji starog oru`ja ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu (~lan 33. stav (8) ovog zakona), h) koje u propisanom roku ne prijavi nadle`noj policijskoj upravi nabavljanje oru`ja kategorije C (~lan 34. stav (2) ovog zakona), i) prekr{ajno odgovorno maloljetno lice koje nabavi, dr`i i nosi oru`je kategorije D protivno odredbama ~lana 35. ovog zakona, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika koji nabavi, dr`i i nosi oru`je kategorije D, protivno odredbama ~lana 35. ovog zakona, ako je po~injeni prekr{aj maloljetnika posljedica propu{tanja nadzora nad maloljetnikom, a bio je u mogu}nosti vr{iti takav nadzor, j) koje ne vrati pravnom licu koje upravlja lovi{tem oru`je odnosno neutro{enu koli~inu municije dobijenu na poslugu u odre|enom roku ili ih upotrebljava, odnosno iznosi van odre|enog lovi{ta (~lan 41. stav (3) ovog zakona), k) koje postupi protivno odredbama ~lana 46. ovog zakona, l) koje u propisanom roku ne obavijesti i ne preda na ~uvanje nadle`noj policijskoj upravi oru`je, municiju i oru`ni list u slu~aju smrti vlasnika oru`ja i municije (~lan 49. stav (1) ovog zakona), m) nasljednik oru`ja i municije koji u propisanom roku ne postupi u skladu s ovim Zakonom (~lan 49. stav (3) ovog zakona), n) nasljednik oru`ja koji u propisanom roku nakon prodaje oru`ja isto ne odjavi kod nadle`ne policijske uprave (~lan 49. stav (6) ovog zakona) i o) fizi~ko lice koje ne vodi evidenciju iz ~lana 70. stav (8) ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1), ta~. a), b), c), e), f) i i) ovog ~lana, pored nov~ane kazne, izri~e se za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju." ^lan 22. (Izmjena ~lana 77.) ^lan 77. mijenja se i glasi: "^lan 77. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje pravnih lica i poduzetnika) (1) Nov~anom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj: a) zdravstvena ustanova koja ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, koja mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, a o tome ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu (~lan 14. stav (1) ovog zakona), b) sportska strelja~ka, odnosno druga organizacija ili ustanova koja postupi suprotno odredbama ~lana 16. ovog zakona, c) pravna lica i poduzetnici koja povjere no{enje oru`ja i municije licu koje nije odre|eno da neposredno vr{i poslove za{tite i koje ne ispunjava uslove za no{enje oru`ja propisane ovim Zakonom (~lan 21. stav (1) ovog zakona) ili koje naredi ili dozvoli da lice kome je povjereno oru`je radi vr{enja poslova za{tite nosi to oru`je suprotno odredbama ~lana 21. stav (2) ovog zakona, d) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oru`ja nadle`noj policijskoj upravi (~lan 23. stav (1) ovog zakona), e) pravno lice i poduzetnik koji nabavi municiju za oru`je za koje nema izdat oru`ni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije (~lan 24. ovog zakona), f) sportska strelja~ka i lova~ka organizacija koja spravlja municiju bez odobrenja nadle`ne policijske uprave ili istu stavlja u promet (~lan 25. st. (1) i (4) ovog zakona), g) pravno lice i poduzetnik koji zamijene oru`je za onu vrstu oru`ja za koju nema izdat oru`ni list (~lan 28. stav (2) ovog zakona), h) pravno lice i poduzetnik koji ne obavijesti u propisanom roku nadle`nu policijsku upravu o prestanku potrebe za daljnjim dr`anjem oru`ja i municije (~lan 31. stav (2) ovog zakona), i) pravno lice i poduzetnik koji bez odobrenja nadle`ne policijske uprave sakuplja staro oru`je (~lan 33. stav (1) ovog zakona), j) pravno lice i poduzetnik koji proda ili preda staro oru`je fizi~kom ili pravnom licu ili poduzetniku koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oru`ja (~lan 33. stav (7) ovog zakona), S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 25. jula 2019. k) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku o izvr{enoj nabavci, prodaji ili predaji starog oru`ja ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu (~lan 33. stav (8) ovog zakona), l) pravno lice i poduzetnik koji osposobi staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu (~lan 33. stav (9) ovog zakona), m) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nadle`noj policijskoj upravi nabavljanje oru`ja kategorije C (~lan 34. stav (2) ovog zakona), n) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 38. st. (8), (9), (10) i (11) ovog zakona, o) pravno lice koje upravlja lovi{tem koje postupi protivno odredbama ~lana 41. ovog zakona, p) strelja~ka organizacija koja postupi protivno odredbama ~lana 42. ovog zakona, r) pravno lice i poduzetnik, strelja~ka organizacija i organizacija koja gazduje lovi{tem koji postupe protivno odredbama ~lana 43. stav (6) ovog zakona, s) pravno lice i poduzetnik koji postupe protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, t) pravno lice i poduzetnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, koji postupe protivno odredbama ~lana 57. ovog zakona, u) pravno lice i poduzetnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, koji postupe protivno odredbama ~lana 58. ovog zakona, v) pravno lice i poduzetnik koji se bavi prometom oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, koji postupe protivno odredbama ~lana 60. stav (1) ovog zakona, z) ovla{teni prodavac oru`ja koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o prodaji municije i ne dostavi jedan primjerak fakture o kupoprodaji municije nadle`noj policijskoj upravi (~lan 61. stav (2) ovog zakona), oru`ja kategorije C i bitnih dijelova oru`ja (~lan 61. stav (1) ta~ka b) ovog zakona), aa) ovla{teni prodavac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 62. ovog zakona, bb) pravno lice i poduzetnik koji se bavi posredovanjem u prometu oru`ja i municije bez odobrenja nadle`ne policijske uprave (~lan 64. stav (1) ovog zakona), cc) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 65. ovog zakona, dd) pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, koji postupi protivno odredbama ~lana 67. ovog zakona i ee) pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, koji u propisanom roku ne uskladi svoj rad u skladu sa odredbama zakona i podzakonskog akta iz ~lana 63. stav (3) ovog zakona (~lan 69. ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom od 2.000,00 do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ta~. b), c), f), g), i), j), l), n), o), p), r), u), v), aa), bb), cc) i dd) ovog ~lana izre}i }e se i za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju, a za prekr{aje iz stava (1) ta~. b), c), l), n), o), p), t), u), v), aa), bb) i cc) izre}i }e se i za{titna mjera zabrane vr{enja djelatnosti u trajanju od {est mjeseci." ^lan 23. (Izmjena ~lana 78.) ^lan 78. mijenja se i glasi: "^lan 78. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje pravnih lica i poduzetnika) (1) Nov~anom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00KMkaznit }e se za prekr{aj: a) lova~ko udru`enje (~lan 11. stav (4)) i sportska strelja~ka organizacija (~lan 11. stav (7) ovog zakona) koji u propisanom roku ne dostavi dokaz o prestanku ~lanstva, b) pravno lice i poduzetnik koji ne izda posebnu potvrdu licu kojem povjeravaju oru`je i koji ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o licu kojem je povjerila oru`je (~lan 21. stav (3) ovog zakona), c) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oru`ja (~lan 22. stav (3) ovog zakona), d) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadle`noj policijskoj upravi za registraciju oru`ja i izdavanje odobrenja za dr`anje oru`ja i ne vodi evidenciju o nabavljenom oru`ju (~lan 27. stav (2) ovog zakona), e) pravno lice i poduzetnik koji propisanom roku ne prijavi zamjenu vatrenog oru`ja, odnosno ne preda odobrenje za dr`anje oru`ja i ne podnese zahtjev za izdavanje novog odobrenja za dr`anje oru`ja, (~lan 28. stav (3) ovog zakona), f) pravno lice ili poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno oru`je (~lan 28. st. (5) i (6) ovog zakona), g) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 46. ovog zakona, h) imalac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 48. stav (1) ovog zakona, i) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 60. stav (3) ovog zakona), j) ovla{teni prodava~ oru`ja koji proda municiju licu koje nema va`e}u ispravu o oru`ju (~lan 61. stav (2) ovog zakona), k) ovla{teni prodavac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 61. stav (3) ovog zakona, l) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 64. stav (3) ovog zakona), m) pravno lice, poduzetnik, sportska strelja~ka organizacija, lova~ka organizacija, ovla{teni prodavac oru`ja i stru~na ovla{tena organizacija koji ne vode propisane evidencije iz ~lana 70. ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ta~. d), h) i j) ovog ~lana izre}i }e se i za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju, a za prekr{aje iz stava (1) ta~ka j) izre}i }e se i za{titna mjera zabrane vr{enja djelatnosti u trajanju od {est mjeseci." ^lan 24. (Dodaje se ~lan 79a.) Iza ~lana 79. dodaje se ~lan 79a. koji glasi: "^lan 79a. (Zapo~eti postupci) Postupci koji nisu pravomo}no okon~ani do momenta stupanja na snagu ovog zakona, a odnose se na odredbe iz ~lana 29. ovog zakona rije{it }e se u skladu sa odredbama ovog zakona." ^lan 25. (Dodaje se ~lan 80a.) Iza ~lana 80. dodaje se ~lan 80a. koji glasi: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 25. jula 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 5 "^lan 80a. (Provedbeni propis) U roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona na prijedlog policijskog komesara, ministar }e uskladiti propise iz ~lana 80. stav (1) od ta~ke a) do ta~ke i), kao i donijeti propis iz ~lana 65. stav (5) ovog zakona." ^lan 26. (Izmjena ~lana 83.) U ~lanu 83. u stavu (1) iza rije~i: "ovog zakona" dodaju se rije~i: "odgovaraju}ih provedbenih podzakonskih propisa iz ~lana 80. ovog zakona". ^lan 27. (Izmjena ~lana 84.) U ~lanu 84. u stavu (1) rije~i: "31.12.2018." zamjenjuju se rije~ima: "01.07.2020.". ^lan 28. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-28355/19 15. jula 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka b), ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 14/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.07.2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU ^lan 1. (Izmjena ~lana 33.) (1) U Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 23/17 i 33/17) u ~lanu 33. stav (8), bri{e se. (2) Dosada{nji st. (9), (10), (11), (12) i (13), postaju st. (8), (9), (10), (11) i (12). ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-28388/19 15. jula 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka b), ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 14/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.07.2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU ^lan 1. (Izmjena ~lana 41.) U Zakonu o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17) u ~lanu 41. stav (4), bri{e se. ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-28396/19 15. jula 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka c) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), ~l. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.07.2019. godine, donijela je ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA SARAJEVO I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovom odlukom osniva se Javna ustanova "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo" kao javna ustanova i ure|uju pitanja koja se odnose na: naziv i sjedi{te osniva~a, naziv i sjedi{te Javne ustanove, djelatnost, iznos sredstava za osnivanje i po~etak rada, izvore i na~in njihovog obezbje|ivanja, me|usobna prava i obaveze izme|u osniva~a i Javne ustanove, na~in raspolaganja vi{kom prihoda nad rashodima i na~in na koji se pokriva vi{ak rashoda nad prihodima, prava, obaveze i odgovornost u pravnom prometu, lice koje }e, do imenovanja organa rukovo|enja, predstavljati i zastupati Javnu ustanovu, njegova ovla{tenja i odgovornosti, rok za dono{enja Pravila Javne ustanove, imenovanje organa upravljanja, organa nadzora i rukovo|enja i druga pitanja zna~ajna za rad Javne ustanove. II - NAZIV OSNIVA^A ^lan 2. (Naziv osniva~a Javne ustanove) (1) Osniva~ Javne ustanove je Kanton Sarajevo. (2) Prava i du`nosti osniva~a obavlja}e Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svako u okviru svojih nadle`nosti. ^lan 3. (Sjedi{te osniva~a Javne ustanove) Sjedi{te osniva~a je u Sarajevu, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1. III - NAZIV I SJEDI[TE JAVNE USTANOVE ^lan 4. (Naziv Javne ustanove) (1) Javna ustanova }e poslovati pod nazivom: Javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo. (2) Skra}eni naziv Instituta je: JU Insitut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Javna ustanova). ^lan 5. (Sjedi{te Javne ustanove) Sjedi{te Javne ustanove je u Sarajevu, ulica Aleja Bosne Srebrne bb. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 25. jula 2019.
Zakon o izmjenama Zakona o komunalnoj čistoći KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 22/19 30.05.2019 SN KS 20/18, SN KS 10/17, SN KS 19/17, SN KS 43/16, SN KS 14/16 komunalna čistoća,ks KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 14.05.2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ^ISTO]I ^lan 1. (Izmjena ~lana 76a.) U Zakonu o komunalnoj ~isto}i ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 14/16, 43/16, 19/17 i 20/18) u ~lanu 76a. iza rije~i "samoupravi" dodaje se interpunkcijski znak "ta~ka" i bri{u se rije~i: "a najdu`e tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-20462/19 14. maja 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tina Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 14.05. 2019. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a.) U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka, 19/17 i 20/18) u ~lanu 51a. iza rije~i "samoupravi" dodaje se interpunkcijski znak "ta~ka" i bri{u se rije~i: "a najdu`e tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-20463/19 14. maja 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 31/17), ~lana 15. stav (3) Zakona o pravobranila{tvu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 - Novi pre~i{}eni tekst, 7/12 i 44/16) i ~lana 119. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi pre~i{}eni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 47/16), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 14.05.2019. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA - ETA@NO VLASNI[TVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 1, IZGRA\ENOM U NASELJU DOBRINJA V, OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJE ]E KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVA^, ZAKLJU^ITI SA KUPCIMA NEKRETNINA ^lan 1. Daje se saglasnost na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-eta`no vlasni{tvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 1, izgra|enom u naselju Dobrinja V, Op}ina Novi Grad Sarajevo, koje }e Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodava~, zaklju~iti sa kupcima nekretnina, redosljedom kako slijedi: 1. Nacrt Ugovora o kupoprodaji stana broj 14, III sprat, povr{ine 79,25 m2 kao posebni eta`ni dio stambeno - poslovnog objekta Niz B, Lamela B 1, upisan u Zk ul.broj 20812, KO: SP_Gornj Butmir, k.~. 383/42E33, koji }e se zaklju~iti sa kupcem Zejnilovi} Eminom iz Sarajeva (notarski obra|en po notaru Sirbubalo Ramizi iz Sarajeva), Godina XXIV – Broj 22 ^etvrtak, 30. maja 2019. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052
Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 28/18 05.07.2018 promet,nekretnina,nekretnine,nasljeđe,poklon,kanton sarajevo,ks,zakon IV - TEKU]A REZERVA U Bud`etu Kantona Sarajevo za 2018. godinu ~lan 8. mijenja se i glasi: "^lan 8. Teku}a rezerva iznosi 1.265.000 KM. V - STUPANJE NA SNAGU ^lan 9. Bud`et Kantona Sarajevo za 2018. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat }e se od 01. januara 2018. godine. Broj 01-14-26033/18 25. juna 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~l. 18. ta~ka b) i 38. stav (3) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 25.06.2018. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O IZVR[AVANJU BUD@ETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ^lan 1. (Izmjena ~lana 18. stav (2) Zakona) U Zakonu o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 51/17), u ~lanu 18. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Osnovica za obra~un pla}a u visini 290 KM, osnovica za obra~un pla}a policijskih slu`benika Uprave policije Ministarstva unutra{njih poslova Kantona u visini 295 KM, bod za obra~un pla}a u iznosu 1,0 primjenjivat }e se za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine. " ^lan 2. (Izmjena ~lana 25.stav (5) Zakona) U ~lanu 25. stav (5) iznos: "79.300.000 KM" zamjenjuje se iznosom: "124.285.000 KM". ^lan 3. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjiva}e se od 01. januara 2018. godine. Broj 01-02-26034/18 25. juna 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~l. 18. ta~ka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 26.06.2018. godine, donijela je ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJE\E I POKLONE I - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim zakonom ure|uje se porez na promet nekretnina i porez na naslje|e i poklone na podru~ju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) koji pla}aju fizi~ka i pravna lica. II - VRSTE I RASPODJELA POREZA ^lan 2. (Vrsta poreza) Porezi propisani ovim zakonom su: a) porez na promet nekretnina, b) porez na naslje|e i c) porez na poklone. ^lan 3. (Na~in uplate) Porezi propisani ovim zakonom upla}uju se na depozitni ra~un za javne prihode Kantona Sarajevo. ^lan 4. (Raspodjela i pripadnost poreza) (1) Porezi propisani u ~lanu 2. ovog zakona raspore|uju se u bud`ete op}ina na kojoj su ostvareni u 100% iznosu. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana iznosi poreza koji se naplate u op}inama koje ~ine Grad Sarajevo dijele se izme|u Grada Sarajevo i op}ine u omjeru: 30% Gradu Sarajevu i 70% op}ini u sastavu Grada Sarajeva. III - POREZ NA PROMET NEKRETNINA ^lan 5. (Definicija prometa nekretnina) Pod prometom nekretnina u smislu ovog zakona podrazumijeva se svaki prenos vlasni{tva na nekretninama osim prenosa vlasni{tva po osnovu naslje|a i poklona. ^lan 6. (Definicija nekretnine) (1) Pod nekretninama u smislu ovog zakona smatraju se: a) zemlji{te i b) gra|evinski objekti (2) Pod zemlji{tem se podrazumijeva: gra|evinsko zemlji{te, poljoprivredno zemlji{te, {ume i ostalo zemlji{te. (3) Pod gra|evinskim objektima se podrazumijeva: ku}a, ku}a u nizu, ku}a dupleks, vikend objekat, stan, stan u ku}i, objekat poslovnih usluga, turisti~ki objekat, ugostiteljski objekat, trgova~ki objekat, objekat za sport i rekreaciju, poslovni prostor (kancelarija) poslovni prostor (lokali), stambeno poslovni objekat, gara`a, gara`a u nizu ili samostoje}a, gara`a ili gara`no mjesto u zgradi, gara`a/parking mjesto na otvorenom, industrijski objekat za laku industriju, industrijski objekat za te{ku industriju, poljoprivredni objekti, ostali objekti visokogradnje, ostali objekti niskogradnje i ostali objekti. ^lan 7. (Porezni obveznik) Obveznik poreza na promet nekretnina je: a) kupac, odnosno lice na koje se vr{i prenos vlasni{tva na nekretninama, b) lice koje u zamjeni sti~e nekretninu ve}e vrijednosti ako je nekretnina predmet zamjene, c) sticatelj idealnog dijela nekretnine pri prenosu idealnih dijelova vlasni{tva nad nekretninom i d) davalac izdr`avanja prilikom sticanja prava vlasni{tva na osnovu ugovora o do`ivotnom izdr`avanju. ^lan 8. (Porezna osnovica) (1) Osnovica poreza na promet nekretnina je prometna vrijednost nekretnina. (2) U slu~aju zamjene nekretnina porezna osnovica je razlika vrijednosti izme|u nekretnine koje se zamjenjuju, a vrijednost se utvr|uje posebno za svaku nekretninu koja je predmet zamjene. (3) Pri prenosu idealnih dijelova vlasni{tva nad nekretninom osnovica je prometna vrijednost idealnih dijelova nekretnine. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 5. jula 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 28 – Strana 223 (4) Ako se vr{i prinudna javna prodaja nekretnine osnovicu ~ini prometna vrijednost nekretnine. ^lan 9. (Utvr|ivanje vrijednosti nekretnina) (1) Prometnu vrijednost nekretnine utvr|uje komisija za utvr|ivanje vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari (u daljem tekstu: komisija) koju imenuje op}inski na~elnik. (2) Komisija broji tri ~lana. (3) ^lanovi komisije mogu biti iz oblasti gra|evinske, poljoprivredne, geodetske, ekonomske i pravne struke. (4) Komisija se imenuje na period od ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja. (5) Op}inski na~elnik utvr|uje na~in rada komisije. (6) O svom radu komisija je du`na izvje{tavati op}inskog na~elnika u roku od 15 dana po isteku svakog tromjese~ja i po potrebi na zahtjev op}inskog na~elnika. (7) Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterije na osnovu kojih se utvr|uje prometna vrijednost nekretnina. ^lan 10. (Pristup nekretnini) Porezni obveznik je du`an komisiji omogu}iti pristup nekretnini. ^lan 11. (Porezna stopa) (1) Porez na promet nekretnina pla}a se po stopi od 5%. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana porez na promet nekretnina po osnovu ugovora o do`ivotnom izdr`avanju kada se vlasni{tvo sti~e do smrti primatelja izdr`avanja pla}a se po stopi od 10%. (3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog ~lana porez na promet nekretnina po osnovu ugovora o do`ivotnom izdr`avanju kada se vlasni{tvo sti~e poslije smrti primatelja izdr`avanja, pla}a se prema broju godina izdr`avanja, i to: a) kra}e od tri godine izdr`avanja po stopi od 10% b) od tri do ~etiri godine izdr`avanja po stopi od 8% c) od ~etiri do pet godina izdr`avanja po stopi od 6% d) od pet do {est godina izdr`avanja po stopi od 4% e) od {est do sedam godina izdr`avanja po stopi od 2% f) sedam i vi{e godina izdr`avanja po stopi od 0% ^lan 12. (Nastanak porezne obaveze) (1) Porezna obaveza nastaje u roku od osam dana od izdavanja otpravka ugovora o prenosu vlasni{tva na nekretninama. (2) Ako se prenos vlasni{tva na nekretninama vr{i na osnovu odluke suda ili drugog organa, porezna obaveza nastaje danom pravosna`nosti odluke. (3) Ako je prenos vlasni{tva na nekretninama na davatelja izdr`avanja ugovoren nakon smrti primatelja izdr`avanja, porezna obaveza nastaje 30 dana od smrti primatelja izdr`avanja. (4) Ako porezna obaveza nije prijavljena u roku koji je predvi|en ovim zakonom porezna obaveza nastaje na dan otkrivanja, odnosno prijavljivanja izvr{enog prometa. ^lan 13. (Mjesto pla}anja poreza) Porez na promet nekretnina pla}a se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. ^lan 14. (Op}a porezna osloba|anja) (1) Porez na promet nekretnina ne pla}aju: a) Dr`ava Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni, gradovi, op}ine, njihovi organi, upravne organizacije i javne ustanove ~iji je osniva~ Kanton, b) diplomatsko konzularna predstavni{tva pod uslovom reciprociteta i c) vjerske zajednice kada nekretnine kupuju za svoje potrebe. (2) Porez na promet nekretnina ne pla}a se: a) u postupku komasacije, arondacije, privatizacije, eksproprijacije i deeksproprijacije ili na osnovu ugovora zaklju- ~enog umjesto eksproprijacije, arondacije i deeksproprijacije, b) u slu~aju dosjelosti ili poni{tenja ugovora pravosna`nom odlukom suda i c) na zemlji{te oko ku}e - oku}nica povr{ine do 200 m2. ^lan 15. (Osloba|anja odre|enih kategorija) Porez na promet nekretnina ne pla}a se kada: a) kupac koji je ~lan porodice {ehida i poginulog borca, ratni vojni invalid i borac koji je u Oru`anim snagama Republike Bosne i Hercegovine proveo najmanje 24 mjeseca za vrijeme oru`ane agresije na Bosnu i Hercegovinu, svoje stambeno pitanje rje{ava prvi put kupovinom stana ili ku}e sa oku}nicom povr{ine do 200 m2, odnosno kupovinom zemlji{ta do 300 m2 za izgradnju ku}e, b) Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i borce prodaje stanove ~lanovima porodica {ehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i borcima, koji svoje stambeno pitanje rje{avaju prvi put, c) Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo kupuje stanove i dodjeljuje u vlasni{tvo ratnim vojnim invalidima I grupe, ratnim vojnim invalidima koji su radno nesposobni po osnovu ranjavanja ili ozlije|ivanja za vrijeme slu`be u Oru`anim snagama Republike Bosne i Hercegovine i djeci {ehida i poginulih boraca bez oba roditelja, koji svoje stambeno pitanje rje{avaju prvi put. d) dr`avljanin Bosne i Hercegovine do 38 godina starosti, koji ima prebivali{te na podru~ju Kantona, koji nema nekretnine u svom vlasni{tvu, prvi put kupuje stan ili ku}u kojom rje{ava svoje stambeno pitanje i to za povr{inu do 30 m2 za prvog ~lana doma}instva a za svakog narednog ~lana doma}instva uve}ava se za 15 m2, a kojima se smatraju bra~ni drug i njihova maloljetna djeca i e) korisnik lizinga nekretninu sti~e od lizing kompanije nakon isteka lizing perioda. ^lan 16. (Osloba|anja za privredne aktivnosti) Porez na promet nekretnina ne pla}a se na: a) poljoprivredno zemlji{te koje slu`i u poljoprivredne svrhe i koje je po Prostornom planu utvr|eno kao poljoprivredno, b) novosagra|eni objekat kada se prodaje prvom kupcu, za koji je pla}en porez na dodanu vrijednost. c) nekretnine koje se unose u dru{tvo prilikom osnivanja dru{tva i kada se ula`u u kapital dru{tva (dokapitalizacija), d) promet nekretnina u podjeli nekretnina izme|u ~lanova dru{tva u slu~aju likvidacije, koja je nastupila nakon isteka najmanje pet godina od dana osnivanja dru{tva, e) promet nekretnine u slu~aju statusnih promjena koje su regulisane Zakonom o privrednim dru{tvima i f) promet nekretnina za poslovni poduhvat koji ima za cilj pokretanje poslovnih djelatnosti i stimulisanja zapo{ljavanja nezaposlenih lica, na prijedlog op}inskog na~elnika i po odluci op}inskog vije}a. IV - POREZ NA NASLJE\E I POKLONE ^lan 17. (Predmet oporezivanja) (1) Porez na naslje|e i poklone pla}a se na nekretnine koje nasljednik naslijedi na teritoriji Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguli{e oblast naslje|ivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i poklonoprimac primi na poklon. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 28 – Strana 224 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 5. jula 2018. (2) Porez na naslje|e i poklone pla}a se i na pokretne stvari, uklju~uju}i i gotov novac, nov~ana potra`ivanja i vrijednosne papire ako je pojedina~na vrijednost ve}a od 5.000 KM. ^lan 18. (Porezni obveznik) Porezni obveznik poreza iz ~lana 17. ovog zakona je fizi~ko lice koje na teritoriji Kantona naslijedi ili na poklon primi nekretninu ili pokretnu stvar, uklju~uju}i i gotov novac, nov~ana potra`ivanja i vrijednosne papire ako je pojedina~na vrijednost ve}a od 5.000 KM. ^lan 19. (Nastanak porezne obaveze) (1) Obaveza pla}anja poreza na naslje|e nastaje u roku od osam dana od pravosna`nosti rje{enja o naslje|ivanju. (2) Obaveza pla}anja poreza na poklone nastaje u roku od osam dana od zaklju~enja ugovora o poklonu, a u slu~aju notarski obra|enog ugovora o poklonu u roku od osam dana od izdavanja otpravka tog ugovora sa klauzulom intabulandi. ^lan 20. (Porezna osnovica) (1) Osnovica poreza na naslje|e i poklone je utvr|ena vrijednost naslije|ene ili na poklon primljene nekretnine ili pokretne stvari, u trenutku nastanka porezne obaveze. (2) Vrijednost naslije|ene ili na poklon primljene nekretnine ili pokretne stvari utvr|uje komisija iz ~lana 9. ovog zakona. (3) Porezni obveznik je du`an komisiji omogu}iti nesmetan pristup nekretninama ili pokretnim stvarima radi utvr|ivanja vrijednosti. ^lan 21. (Porezna stopa) (1) Porez na naslje|e pla}a se po stopi od 8%. (2) Porez na poklone pla}a se po stopi od 10%. ^lan 22. (Osloba|anja od pla}anja poreza) (1) Porez na naslje|e ne pla}aju nasljednici prvog nasljednog reda, bra~ni partner kada naslje|uje u drugom nasljednom redu, roditelji ostavioca i kada naslje|uju djeca bez oba roditelja ako se nalaze na redovnom {kolovanju. (2) Porez na poklon ne pla}aju: a) Dr`ava Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni, op}ine, njihovi organi, upravne organizacije i javne ustanove ~iji je osniva~ Kanton, b) vjerske zajednice, vakufi, vjerske zadu`bine, zaklade, c) djeca, bra~ni partner i roditelji poklonodavca i d) djeca bez oba roditelja koji se nalaze na redovnom {kolovanju. ^lan 23. (Mjesto pla}anja poreza) (1) Porez na naslje|e i na poklon primljene nekretnine pla}a se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. (2) Porez na naslje|e i na poklon primljene pokretne stvari pla}a se prema mjestu prebivali{ta poreznog obveznika ukoliko ima prebivali{te u Kantonu. (3) Ako porezni obveznik naslije|ene i na poklon primljene pokretne stvari nema prebivali{te u Kantonu porez se pla}a prema mjestu prebivali{ta ostavioca, odnosno poklonodavca. V - PODNO[ENJE PRIJAVE, RAZREZ I NAPLATA POREZA ^lan 24. (Prijava prometa, naslje|a i poklona) (1) Porezni obveznik je du`an prijavu za utvr|ivanje porezne obaveze podnijeti Poreznoj upravi prema mjestu pla}anja poreza iz ~l. 13. i 23. ovog zakona u roka od 15 dana od dana nastanka porezne obaveze iz ~l. 12. i 19. ovog zakona. (2) Prijava za utvr|ivanje porezne obaveze podnosi se na propisanom obrascu. (3) Uz prijavu za utvr|ivanje porezne obaveze porezni obveznik podnosi i dokumentaciju na osnovu koje se vr{i prenos vlasni{tva na nekretninama i pokretnim stvarima, dokumentaciju kojom se dokazuje vlasni{tvo i dokumentaciju kojom porezni obveznik dokazuje pravo na osloba|anje od pla}anja poreza. (4) Obrazac prijave za utvr|ivanje porezne obaveze propisuje ministar finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar finansija). ^lan 25. (Obaveze organa za dostavljanje ugovora i rje{enja) Notari, sudovi i organi uprave, svako u okviru svoje nadle`nosti, du`ni su ugovore o prometu nekretnina, rje{enja o naslje|ivanju i ugovore o poklonu dostaviti Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana izdavanja otpravka izvornika ugovora, odnosno pravosna`nosti rje{enja o naslje|ivanju. ^lan 26. (Razrez poreza) (1) Porezna uprava je du`na zaprimljenu poreznu prijavu sa propratnom dokumentacijom u roku od tri dana dostaviti komisiji iz ~lana 9. ovog zakona. (2) Komisija je du`na u roku od osam dana od dana prijema prijave izvr{iti procjenu vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari i zapisnik o izvr{enoj procjeni uru~iti poreznom obvezniku i dostaviti Poreznoj upravi. (3) Na zapisnik komisije porezni obveznik ima pravo prigovora u roku od sedam dana od dana prijema zapisnika. (4) Prigovor odla`e dono{enje rje{enja o utvr|ivanju poreza. (5) Prigovor se putem Porezne uprave dostavlja Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), koje formira komisiju za rad po prigovorima. (6) Komisija iz stava (5) ovog ~lana du`na je u roku od 30 dana od dana prijema prigovora izvr{iti procjenu vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari i sa~initi nalaz o izvr{enoj procjeni. (7) Ministarstvo finansija na osnovu nalaza komisije o izvr{enoj procjeni donosi rje{enje po prigovoru. (8) Porezna uprava je du`na u roku od sedam dana od prijema rje{enja iz stava (7) ovog ~lana donijeti rje{enje o utvr|ivanju poreza i dostaviti ga poreznom obvezniku. ^lan 27. (Naplata poreza) (1) Utvr|eni iznos poreza na promet nekretnina, poreza na naslje|e i poklone porezni obveznik je du`an platiti u roku 30 dana od dana prijema rje{enja o utvr|ivanju poreza. (2) Na iznos porezne obaveze koja nije pla}ena u roku propisanom u stavu (1) ovog ~lana porezni obveznik du`an je platiti zateznu kamatu po va`e}oj stopi propisanoj zakonom kojim se reguli{e stopa zatezne kamate na javne prihode za period od dana dospje}a do dana izmirenja porezne obaveze. (3) Bez potvrde ili ovjere ugovora od strane Porezne uprave o pla}enom porezu na promet nekretnina, poreza na naslje|e i poklone ili potvrde o osloba|anju od pla}anja poreza ne mo`e se izvr{iti uknji`ba vlasni{tva u katastarskim, zemlji{nim i drugim javnim knjigama i registrima. (4) Bez dokaza o pla}enom porezu na naslije|ena nov~ana potra`ivanja ne mo`e se izvr{iti isplata. VI - EVIDENCIJA PROMETA NEKRETNINA I EVIDENCIJA NASLIJE\ENIH I NA POKLON PRIMLJENIH NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI ^lan 28. (Evidencija) (1) Porezna uprava vodi Evidenciju o prometu nekretnina i evidenciju naslije|enih i na poklon primljenih nekretnina i pokretnih stvari (u daljem tekstu: Evidencija). S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 5. jula 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 28 – Strana 225 (2) Evidencija sadr`i podatke iskazane u poreznoj prijavi, utvr|enu vrijednost nekretnina i pokretnih stvari, iznos utvr|enog poreza, podaci o pla}enom porezu i porezna osloba|anja. (3) Podaci iz stava (2) ovog ~lana unose se u Evidenciju u roku od sedam dana od dana dostavljanja rje{enja o utvr|ivanju poreza, odnosno rje{enja o osloba|anju od pla}anja poreza. (4) Podaci o pla}enom porezu unose se u Evidenciju u roku od sedam dana od dono{enja rje{enja o pla}enom porezu. (5) Ministarstvo finansija ima pristup Evidenciji ~iji je vlasnik Porezna uprava. (6) Postupak vo|enja Evidencije i kori{tenja podataka iz Evidencije usaglasit }e Ministarstvo finansija i Porezna uprava. VII - PRINUDNA NAPLATA, KAMATE, POVRATI, @ALBA I ZASTARA ^lan 29. (Ostali postupci) Na pitanje prinudne naplate, zatezne kamate, povrata poreza, `albenog postupka i zastare primjenjivat }e se odredbe Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 30. (Nadzor nad razrezom i pla}anjem poreza) Nadzor nad razrezom i pla}anjem poreza utvr|enih ovim zakonom vr{i Porezna uprava. VIII - KAZNENE ODREDBE ^lan 31. (Kaznene odredbe) (1) Nov~anom kaznom za prekr{aj u visini od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit }e se fizi~ko i pravno lice ako: a) ~lanovima komisije ne omogu}i pristup nekretninama i pokretnim stvarima radi utvr|ivanja vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari (~lan 10. ovog zakona) b) ako ne podnese prijavu za utvr|ivanje porezne obaveze u roku i na na~in propisan ovim zakonom (~lan 24. ovog zakona) c) ako utvr|eni porez ne plati u propisanom roku (~lan 27. ovog zakona). (2) Nov~anom kaznom za prekr{aje propisane stavom (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, u visini od 5.000 KM do 10.000 KM. (3) Nov~anom kaznom za prekr{aj u visini od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit }e se notar, organ uprave i sud zbog nedostavljanja ugovora i rje{enja u propisanom roku (~lan 25. ovog zakona). IX - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 32. (Obaveze do stupanja na snagu ovog zakona) Porezne obaveze koje su nastale do stupanja na snagu ovog zakona izvr{it }e se prema propisima koji su va`ili u momentu nastanka porezne obaveze. ^lan 33. (Provedbeni propisi) (1) Vlada }e u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati kriterije na osnovu kojih se utvr|uje vrijednost nekretnina i pokretnih stvari iz ~l. 9. i 20. ovog zakona, (2) Ministar finansija }e u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati: a) obrazac prijave za utvr|ivanje porezne obaveze iz ~lana 24. ovog zakona i b) uputstvo o vo|enju i kori{tenju podataka iz Evidencije iz ~lana 28. ovog zakona. (3) Ministar finansija }e u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati vrstu dokumenata potrebnih za osloba|anje od pla}anja poreza na promet nekretnina, poreza na naslje|e i poklone iz ~l. 14, 15, 16. i 22. ovog zakona. (4) Op}inski na~elnik }e u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog zakona propisati na~in rada komisije iz ~lana 9. ovog zakona. ^lan 34. (Primjena podzakonskih propisa koji su na snazi) Podzakonski propisi doneseni na osnovu zakona koji je va`io do stupanja na snagu ovog zakona primjenjivat }e se do dono{enja novih u skladu sa ovim zakonom ukoliko nisu u suprotnosti sa istim. ^lan 35. (Prestanak va`enja ranijeg propisa) Danom po~etka primjene ovog zakona prestaje da va`i Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/05 - Pre~i{}eni tekst, 25/06, 41/08 i 15/18). ^lan 36. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat }e se od 01.01.2019. godine. Broj 01-02-26142/18 26. juna 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 25.06.2018. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNIM TAKSAMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 8. st. (1) i (3) Zakona) U Zakonu o komunalnim taksama ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/06- Pre~i{}eni tekst, 34/07, 2/08- Ispravka, 29/11, 31/12 i 36/12 - Ispravka), u ~lanu 8. st. (1) i (3) mijenjaju se i glase: (1) Takse su prihod op}ine. (3) Takse se upla}uju na depozitni ra~un op}ine otvoren kod ovla{tene organizacije za obavljanje platnog prometa. " ^lan 2. (Dopuna ~lana 9. stav (1) Zakona) U ~lanu 9. stav (1) iza ta~ke 7. dodaje se nova ta~ka 8. koja glasi: "8. Privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom i za{titna radionica." ^lan 3. (Izmjene u ~lanu 21.Tarifnom broju 1.) U ~lanu 21. Tarifni broj 1. ta~. 1., 8., 9., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 35., 51., 52., 55., 57. i 58. mijenjaju se i glase: "1. iz oblasti distribucije nafte i naftnih derivata 4.000 8. iz oblasti bankarstva (izdvojene lokacije izvan sjedi{ta, podru`nice, filijale, ekspoziture) 3.000 9. izdvojeni bankomati i {alteri banaka 500 26. iz oblasti vanjske trgovine i trgovine na veliko 200 28. tr`nice i pijace 500 29. iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u kioscima 100 30. iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u ostalim prodajnim mjestima 150 S L U @ B E N E N O V I N E Broj 28 – Strana 226 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 5. jula 2018.
Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 20/18 17.05.2018 SN KS 22/19, SN KS 10/17, SN KS 19/17, SN KS 43/16, SN KS 14/16 komunalna djelatnost,ks KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 07.05.2018. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ^ISTO]I ^lan 1. (Izmjena ~lana 76a. Zakona) U Zakonu o komunalnoj ~isto}i ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16 i 19/17), u ~lanu 76a. rije~i: "dvije godine" zamjenjuju se rije~ima: "tri godine". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-21317/18 07. maja 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 07.05.2018. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona) U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka i 19/17), u ~lanu 51a. rije~i: "dvije godine" zamjenjuju se rije~ima: "tri godine". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-21318/18 07. maja 2018. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Vlada Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i broj 37/14 - Ispravka) i ~lana 146. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17), Vlada Kantona Sarajevo, na 125. sjednici odr`anoj 10.05.2018. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA [KOLA ZA OKOLI[ I DRVNI DIZAJN SARAJEVO I Daje se saglasnost [kolskom odboru Javne ustanove Srednja {kola za okoli{ i drvni dizajn Sarajevo, da se Muratovi}Muamer, profesor odbrane i sigurnosti, imenuje za direktora [kole. II Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-21440-4/18 10. maja 2018. godine Sarajevo Premijer Adem Zolj, s. r. Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i broj 37/14 - Ispravka) i ~lana 95. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17 i 33/17), Vlada Kantona Sarajevo, na 125. sjednici odr`anoj 10.05.2018. godine, donijela je Godina XXIII – Broj 20 ^etvrtak, 17. maja 2018. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/18 01.04.2018 SN KS 24/17 prostorno ure]enje ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM URE\ENJU KANTONA SARAJEVO ^lan 1. (Dopuna ~lana 2.) U Zakonu o prostornom ure|enju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17) u ~lanu 2. ta~ka rr) iza rije~i: "uvode nove instalacije ili ugra|uje nova oprema u gra|evinu," dodaju se rije~i: "osim uvo|enja novih instalacija i ugradnje nove opreme u organizaciji javnih komunalnih preduze}a,". ^lan 2. (Izmjena ~lana 152.) U ~lanu 152. stav (1) ta~ka e) rije~i: "a zadr`ava se obaveza naplate u~injenih tro{kova u postupku uklanjanja od strane vlasnika gra|evine prema op}inskom organu" zamjenjuju se S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 17 rije~ima: "a zadr`ava se obaveza, op}inskog organa, da naplati u~injene tro{kove u postupku uklanjanja od vlasnika gra|evine". ^lan 3. (Dopuna ~lana 177.) U ~lanu 177. dodaje se novi stav (1) koji glasi: "(1) Skup{tina Kantona, gradsko ili op}insko vije}e koji su donijeli odluku o pristupanju izradi planskog dokumenta do dana 30.06.2017. godine donose i odluku o usvajanju i odluku o provo|enju tog planskog dokumenta." Dosada{nji stav (1) postaje stav (2). ^lan 4. (Dodavanje novog ~lana) Iza ~lana 178. dodaje se novi ~lan 178 a. koji glasi: "^lan 178 a. (Zapo~eti postupci legalizacije) Izuzetno od odredbi ~lana 178. Zakona zahtjevi za legalizaciju gra|evina koji su podneseni u rokovima predvi|enim Uputstvom o uvjetima i na~inu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje gra|enih bez odobrenja za gra|enje izdatog od strane nadle`nog organa uprave broj: 05-36-80/98 od 15.07.1998. godine, Uredbom o postupku i uvjetima za legalizaciju gra|evina izgra|enih bez gra|evinske dozvole ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 10/01 i 14/02) i Odlukom o legalizaciji gra|evina izgra|enih bez odobrenja za gra|enje i gra|evina privremenog karaktera ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15) nastavit }e se rje{avati po postupku predvi|enom navedenim propisima izuzev ako to nije u suprotnosti sa Zakonom o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 25/03 i 67/05)."
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/18 01.04.2018 SN KS 30/19, SN KS 13/18 oružje,municija KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tinaKantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 20.12.2017. godine, donijela je ZAKON O NABAVLJANJU, DR@ANJU I NO[ENJU ORU@JA I MUNICIJE DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet zakona) Ovim zakonom se propisuju kategorije oru`ja, nabavljanje, dr`anje, no{enje i oduzimanje oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije i isprava o oru`ju i municiji, na~in postupanja s oru`jem i municijom, promet oru`ja i municije, popravljanje i prepravljanje oru`ja, osnivanje i vo|enje civilnog streli{ta i evidencije o oru`ju i municiji, legalizacija i amnestija na podru~ju Kantona Sarajevo. ^lan 2. (Primjena) (1) Oru`je i municija se mogu nabavljati, dr`ati i nositi samo po odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona u pogledu nabavljanja, dr`anja i no{enja oru`ja i municije odnose se i na strane dr`avljane sa stalnim boravkom na teritoriji Bosne i Hercegovine. (3) Odredbe ovog zakona ne odnose se na pripadnike Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijske slu`benike, slu`benike sudske policije, pripadnike stra`e kazneno-popravnih ustanova, zaposlenike Obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i na druge dr`avne organe i njihove zaposlenike kada nabavljaju, dr`e i nose oru`je i municiju po posebnim propisima. ^lan 3. (Pojam oru`ja, dijelova oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije) (1) Oru`je u smislu ovog zakona je vatreno oru`je, te ostalo oru`je koje je namijenjeno za samoodbranu, lov i sport. (2) Oru`jem u smislu ovog zakona smatraju se i bitni dijelovi oru`ja. (3) Bitni dijelovi vatrenog oru`ja su mehanizam za zatvaranje cijevi oru`ja (nosa~ ili navlaka sa zatvara~em) i cijev vatrenog oru`ja s le`i{tem metka koji su, s obzirom da su to odvojeni predmeti, uklju~eni u kategoriju vatrenog oru`ja na koje su postavljeni ili na koje se namjeravaju postaviti. (4) Dio oru`ja, u smislu ovog zakona, zna~i svaki dio ili zamjenski dio koji je posebno namijenjen za vatreno oru`je i bitan je za njegovo djelovanje, uklju~uju}i cijev, ku}i{te ili uvodnik metaka, vodilicu ili cijev, zatvara~ ili nosa~ zatvara~a te svaku napravu namijenjenu ili prilago|enu smanjivanju buke izazvane ispaljivanjem iz vatrenog oru`ja. (5) U smislu ovog zakona, municija zna~i meci kao cjelina ili njegovi dijelovi, uklju~uju}i barut, inicijalne kapisle, potisno punjenje, zrna ili projektile koji se koriste u vatrenom oru`ju. ^lan 4. (Izuzeci od pojma oru`ja i municije) U smislu ovog zakona ne smatra se oru`jem: a) oru`je koje je u~injeno trajno neprikladnim za upotrebu onesposobljavanjem koje osigurava da su svi bitni dijelovi vatrenog oru`ja trajno neupotrebljivi i da ih nije mogu}e odstraniti, zamijeniti ili prepraviti kako bi oru`je na bilo koji na~in ponovno osposobili, b) predmeti koji su izra|eni za uzbunjivanje, signaliziranje, spa{avanje `ivota, humano ubijanje, omamljivanje i uspavljivanje `ivotinja ili podvodnom ribolovu, c) predmeti koji su namijenjeni za industrijske ili tehni~ke svrhe pod uvjetom da se mogu koristiti samo u navedene svrhe, d) dekorativno oru`je, e) imitacije oru`ja, f) opti~ki ni{ani, g) municija za vazdu{no oru`je, h) municija za oru`je s tetivom, i) neeksplozivne komponente metka i j) la`na municija. ^lan 5. (Zna~enje pojmova) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijede}e zna~enje: a) oru`ja 1) "vatreno oru`je" su sve vrste pu{aka, pi{tolja, revolvera, kao i sve vrste naprava koje ispaljuje, slu`i za ispaljivanje ili se mogu lako prepraviti za ispaljivanje sa~me, zrna ili nekog drugog projektila djelovanjem potisnog punjenja, 2) "kratko vatreno oru`je" je oru`je ~ija cijev nije du`a od 30 cm, a ukupna du`ina oru`ja ne prelazi 60 cm, 3) "dugo vatreno oru`je" je svako vatreno oru`je, osim kratkog vatrenog oru`ja, Godina XXIII – Broj 1 ^etvrtak, 4. januara 2018. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 4) "automatsko vatreno oru`je" je svako vatreno oru`je koje se nakon opaljenja automatski napuni i koje mo`e ispaliti vi{e od jednog metka jednokratnim pritiskanjem okida~a, 5) "poluautomatsko vatreno oru`je" je oru`je koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovno spremno za ispaljivanje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskom okida~a mogu}e ispaljivati jedan metak, 6) "vatreno oru`je s repetiraju}im mehanizmom" je oru`je kod kojeg je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ru~no preko mehanizma iz spremnika ili cilindra ubaciti metak u cijev, 7) "vatreno oru`je s jednostrukim okidanjem" je vatreno oru`je koje nema spremnik, koje se prije svakog ispaljivanja puni ru~nim ubacivanjem metka u komoru ili u ni{u za punjenje na poklopcu cijevi, 8) "vazdu{no oru`je" su sve vrste pu{aka, pi{tolja, revolvera i drugih naprava koje snagom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuju kroz cijev zrno, kuglicu, sa~mu ili drugi projektil, 9) "airsoft i paintball naprave" su pu{ke i pi{tolji, odnosno sportski rekviziti namijenjeni izbacivanju plasti~nih, gumenih ili `elatinoznih projektila na isti na~in kao i vazdu{no oru`je, s tim da mogu imati ve}i kalibar od navedenog i mogu raditi u automatskom re`imu i da je energija projektila manja od energije navedene za pojam vazdu{nog oru`ja, 10) "gasno oru`je" su pi{tolji, revolveri, pu{ke i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ili sabijenog gasa usmjereno raspr{uju ne{kodljive nadra`ljive tvari za onesposobljavanje pojedinca koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan u~inak, 11) "sprej za omamljivanje" je naprava namijenjena civilnom tr`i{tu, koja sadr`i i prilikom upotrebe raspr{uje nadra`uju}a hemijska jedinjenja u koncentracijama dozvoljenim po prihva}enim me|unarodnim standardima, 12) "ure|aj za izazivanje elektro{okova (elektro{oker ili paralizator)" su ru~ne naprave koje pomo}u visokog elektri~nog napona privremeno onesposobljavaju lice, 13) "oru`je za signalizaciju" su pi{tolji, revolveri, pu{ke i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ili sabijenog gasa raspr{uju ili ispaljuju naboj namijenjen isklju~ivo za izazivanje glasnog pucnja ili ispaljivanju svijetle}eg signala, 14) "konvertibilno oru`je" je gasno, startno i signalno oru`je, kao i svako drugo oru`je koje ima cijev i izgledom podsje}a na vatreno oru`je i koje se, s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno, mo`e prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju, 15) "lova~ko oru`je"je vatreno oru`je s kojim se smije loviti divlja~ u skladu s propisima o lovstvu, 16) "kombinovano oru`je" je oru`je s dvije ili vi{e olu~enih (glatkih) i neolu~enih (u`ljebljenih) cijevi razli~itog kalibra, 17) "sportsko oru`je" je vatreno, vazdu{no, hladno i oru`je s tetivom ili oprugom koje se koristi u strelja{tvu ili drugim sportovima, u skladu s posebnim propisima, 18) "oru`je s tetivom" su samostreli, lukovi, pra}ke i druge naprave koje snagom napete tetive ili druge elasti~ne materije izbacuju strijelu ili drugi projektil, 19) "staro oru`je"su duge i kratke pu{ke, kubure i druge vrste oru`ja za koje se vi{e ne proizvodi municija, koje imaju istorijsku ili umjetni~ku vrijednost ili slu`i za umjetni~ke, kulturne i druge sli~ne priredbe, ili ~ini sastavni dio narodne no{nje i koje je od strane ovla{tene organizacije ili ovla{tenog pojedinca trajno onesposobljeno za upotrebu, 20) "trofejno oru`je" je vatreno i vazdu{no oru`je koje je od strane ovla{tene organizacije ili ovla{tenog pojedinca trajno onesposobljeno za upotrebu i hladno oru`je koje se ~uva kao uspomena iz ranijeg perioda istorije Bosne i Hercegovine ili za njegovog vlasnika predstavlja li~nu ili porodi~nu uspomenu, odnosno trofej, 21) "vojno oru`je i municija" je oru`je i municija koje se nabavlja prema posebnim propisima i ~iji promet fizi~kim licima nije dozvoljen ili je ograni~en, 22) "hladno oru`je" su bode`i, kame, ma~evi, sablje, bajoneti i skakavci ~ije se sje~ivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz dr{ke iska~e pritiskom na dugme ili polugu ili metalne zvjezdice za bacanje, bez obzira na du`inu o{trice, bokseri, buzdovani, te drugo oru`je sa skrivenom o{tricom, kao i drugi predmeti pogodni za nano{enje povreda kada se nose na javnim mjestima, 23) "oru`je za samoodbranu"je kratko i dugo vatreno oru`je razli~itih kalibara, 24) "imitacija oru`ja" su predmeti koji su vanjskim izgledom sli~ni ili jednaki oru`ju, ali ih nije mogu}e upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oru`je, 25) "dekorativno oru`je" je oru`je koje je izra|eno u dekorativne svrhe i nije ga mogu}e upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oru`je, 26) "reprodukcije oru`ja" su kopije dugog i kratkog vatrenog oru`ja, koje se pune s usta cijevi crnim barutom i pale fitiljem, kremenom ili kapislom, 27) "mu`ari-prangije" su ru~ne ili samostoje}e naprave namijenjene za izazivanje glasnog pucnja, koje su konstruisane tako da ne mogu primiti cjeloviti naboj, pune se s usta cijevi odre|enom koli~inom crnog baruta i pale {tapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifi~ne te`ine. b) ostalo 1) "municija s probojnim dejstvom" je municija namijenjena za vojnu upotrebu pri ~emu je projektil presvu~en ko{uljicom i ima ~vrstu probojnu jezgru, 2) "municija s eksplozivnim projektilima" je vojna municija koja sadr`i punjenje koje eksplodira prilikom udara, 3) "municija sa zapaljivim projektilima" je vojna municija kod koje projektil sadr`i hemijsku smjesu koja se zapali prilikom dodira sa zrakom ili prilikom udara, 4) "municija za vatreno oru`je" je cjelovit metak koji sjedinjuje ~ahuru, kapislu, barutno punjenje i projektil ili sa~mu, 5) "minsko-eksplozivna sredstva" su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih s eksplozivnom materijom ili adekvatnom neeksplozivnom materijom ili detonatorom kod kojih pod spoljnjim ili unutra{njim djelovanjem (te`ina, udar, potez, trenje, elektri~na energija, hemijska, nuklearna reakcija i sl.) dolazi do osloba|anja energije i njihovog aktiviranja, 6) "opti~ki ni{an" je naprava kojom se oru`ju pove}ava preciznost, 7) "posebna oprema za vatreno oru`je" je svaki mehanizam namijenjen kao dodatak za osnovni model oru`ja, 8) "onesposobljavanje vatrenog oru`ja" je onesposobljavanje svih bitnih dijelova oru`ja na na~in da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne mo`e biti omogu}eno njegovo osposobljavanje, 9) "popravljanje oru`ja" je otklanjanje kvarova na oru`ju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova, 10) "prepravljanje oru`ja" je prilago|avanje oru`ja drugoj municiji, zamjena ili ugradnja bitnih dijelova oru`ja i drugi zahvati na oru`ju kojima se uti~e na njegovo funkcionisanje ili na tehni~ka svojstva, 11) "preno{enje oru`ja" je premje{tanje oru`ja za koje je izdat oru`ni list, s jednog mjesta na drugo, 12) "promet oru`ja i municije" je nabavljanje oru`ja i municije radi prodaje, smje{taja i ~uvanja oru`ja i municije u svrhu prodaje, prodaja oru`ja i municije na malo i veliko u Kantonu Sarajevo, 13) "samostalni poduzetnik" je fizi~ko lice koje na osnovu posebnih propisa obavlja registrovanu djelatnost, S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. 14) "ovla{teni trgovac oru`jem" je pravno lice ili poduzetnik koji posjeduje odobrenje nadle`ne policijske uprave za bavljenje prometom oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, 15) "posrednik u prometu oru`jem - broker" je pravno lice ili poduzetnik, koje nije trgovac oru`jem, a koji se na osnovu odobrenja nadle`ne policijske uprave bavi pregovaranjem, ugovaranjem i posredovanjem u ugovaranju poslova u vezi s kupovinom ili prodajom oru`ja i municije, 16) "ovla{teni serviser oru`ja" je pravno lice ili poduzetnik kojem je rje{enjem nadle`nog organa odobreno bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, 17) "ispitavanje vatrenog oru`ja" je provjeravanje ispravnosti funkcionisanja oru`ja i ispravnosti pojedinih dijelova vatrenog oru`ja te kontrola izdr`ljivosti cijevi i drugih odgovaraju}ih dijelova pod odre|enim pritiskom, 18) "obilje`avanje `igom vatrenog oru`ja" je utiskivanje propisanih `igova na odre|ene dijelove vatrenog oru`ja za koje je ispitivanjem utvr|ena ispravnost, 19) "tehni~ki pregled vatrenog oru`ja" je pregled koji se obavlja radi provjere tehni~ke ispravnosti oru`ja, 20) "legalizacija oru`ja" je postupak registracije neregistrovanog oru`ja koje je lice posjedovalo bez odobrenja za koje nije potrebno dokazivati porijeklo oru`ja, uz ispunjenost uvjeta propisanih ovim zakonom, 21) "amnestija lica" je osloba|anje od odgovornosti za nelegalno posjedovanje oru`ja B kategorije, prilikom dobrovoljne predaje istog, 22) "registrovano oru`je"je oru`je za koje je izdata odgovaraju}a isprava o oru`ju, 23) "registracija oru`ja" je unos podataka o oru`ju i vlasniku, odnosno korisniku oru`ja u slu`bene evidencije propisane ovim zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, uz izdavanje odgovaraju}e isprave, 24) "oru`ni list" je isprava na osnovu koje se dr`i i nosi oru`je u skladu s ovim zakonom i sadr`i podatke o oru`ju, bitnim dijelovima oru`ja i vlasniku oru`ja, 25) "vlasnici oru`ja", u smislu ovog zakona su fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici, 26) "zajedni~ki korisnici oru`ja", u smislu ovog zakona su lica koja koriste jedno isto lova~ko ili sportsko oru`je, 27) "civilno streli{te" je otvoreni ili zatvoreni objekat (streljana) namijenjen sportsko-rekreativnom ga|anju i edukaciji koji ispunjavaju tehni~ke i sigurnosne uvjete za upotrebu registrovanog ili prijavljenog oru`ja, 28) "vje`bali{te" je dio lovi{ta odre|en za ispitivanje preciznosti lova~kog oru`ja koje se formira u skladu s propisima o lovstvu. ^lan 6. (Kategorizacija oru`ja) Oru`je se, prema odredbama ovog zakona razvrstava u ~etiri kategorije: a) Kategorija A, koju ~ine: 1) minsko-eksplozivna sredstva, 2) vojni projektili s eksplozivnim punjenjem, lanseri i baca~i, 3) automatsko vatreno oru`je, 4) vatreno oru`je koje je skriveno u drugim predmetima tako da izgleda kao neki drugi predmet, 5) municija s probojnim, eksplozivnim, obilje`avaju}im ili zapaljivim projektilima, te projektili za takvu municiju, 6) municija za pi{tolje i revolvere s projektilom koji ima ekspanzijski u~inak i projektili za takvu municiju osim municije za lov ili sportsko strelja{tvo za lica kojima je dozvoljeno da koriste to oru`je, 7) sve vrste oru`ja s integralnim prigu{iva~ima, prigu{iva~i namijenjeni oru`ju i dijelovi za prigu{iva~e, 8) oru`je koje je izra|eno ili prera|eno bez odobrenja za promet oru`jem, 9) poluautomatsko vatreno oru`je za civilnu upotrebu, koje po svom autenti~nom izgledu odgovara automatskom oru`ju, osim oru`ja za lov i sportsko strelja{tvo, 10) ostalo vatreno oru`je koje nije obuhva}eno kategorijama B, C ili D i 11) posebna oprema za vatreno oru`je. b) Kategorija B, koju ~ine: 1) poluautomatsko ili repetiraju}e kratkocijevno vatreno oru`je, 2) kratkocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu sa sredi{njim paljenjem, 3) kratkocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu s rubnim paljenjem, ukupne du`ine do 28 cm, 4) kratkocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu za municiju s rubnim paljenjem, ukupne du`ine iznad 28 cm, 5) poluautomatsko dugocijevno vatreno oru`je s magacinom i le`i{tem za vi{e od tri metka, 6) poluautomatsko dugocijevno vatreno oru`je s magacinom i le`i{tem za najvi{e tri metka, kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje mo`e skinuti, odnosno nije sigurno da li je oru`je takve konstrukcije da ga je mogu}e uobi~ajenim alatom prepraviti u oru`je s magacinom i le`i{tem za vi{e od tri metka, 7) repetiraju}e i poluautomatsko dugocijevno vatreno oru`je s glatkom cijevi ukupne du`ine do 60 cm, 8) poluautomatsko vatreno oru`je za civilnu upotrebu koje je sli~no automatskom vojnom vatrenom oru`ju, isklju~ivo poluautomatskog na~ina rada te maksimalnog kapaciteta magacina 30 komadametaka koje je dozvoljeno isklju~ivo u sportske svrhe, 9) repetiraju}e dugocijevno vatreno oru`je koje nije obuhva}eno u podta~ki 6), ta~ke b) ovog ~lana, 10) dugocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu s jednom ili vi{e u`ljebljenih cijevi, 11) dugocijevno vatreno oru`je za jedina~nu paljbu s jednom ili vi{e glatkih cijevi, 12) poluautomatsko dugocijevno vatreno oru`je koje nije obuhva}eno podta~. 5), 6), 7) i 8) ta~ke b) ovog ~lana i 13) kombinovano oru`je. c) Kategoriju C, koju ~ine: 1) gasno oru`je, 2) reprodukcija vatrenog oru`ja kod kojeg se ne upotrebljava metak s centralnim ili ivi~nim paljenjem, 3) mu`ari, 4) staro oru`je, 5) trofejno oru`je, 6) vazdu{no oru`je ~ija je kineti~ka energija 10,5 J ili ve}a ili je brzina projektila 200 m/s ili ve}a i kalibra ve}eg od 4,5 mm, 7) oru`je s tetivom ~ija je sila zatezanja tetive ve}a od 450 N, odnosno ~ija je natezna te`ina ve}a od 101 libre i 8) elektri~ni paralizatori snage iznad 10.000 v. d) Kategoriju D, koju ~ine: 1) elektri~ni paralizatori snage ispod 10.000 v, 2) sprejevi za omamljivanje, 3) hladno oru`je, 4) vazdu{no oru`je ~ija je kineti~ka energija manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4.5 mm i manjeg i 5) oru`je s tetivom ~ija je sila zatezanja tetive manja od 450 N, odnosno ~ija je natezna te`ina manja od 101 libre. ^lan 7. (Ograni~enja) (1) Oru`je iz ~lana 6. ovog zakona se, u pogledu prava i obaveza vlasnika oru`ja, razvrstava u: a) zabranjeno oru`je - oru`je kategorije A, b) dozvoljeno oru`je za koje je potrebno prethodno odobrenje - oru`je kategorije B, S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 3 c) dozvoljeno oru`je za koje je potrebna prijava nadle`nom organu - oru`je kategorije C i d) dozvoljeno oru`je za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadle`nom organu - oru`je kategorije D. (2) Zabranjeno je nabavljanje ili dr`anje ili no{enje oru`ja kategorije A, osim ako ovim zakonom nije druga~ije propisano. (3) Zabranjeno je nabavljanje ili dr`anje ili no{enje oru`ja kategorije B bez odgovaraju}e isprave o oru`ju. (4) Zabranjeno je dr`anje ili no{enje oru`ja kategorije C bez odgovaraju}e isprave. (5) Zabranjeno je nositi hladno oru`je na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima. (6) Oru`je kategorije D mogu nabavljati, dr`ati i nositi samo lica starija od 18 godina, osim ~lanova sportskih strelja~kih organizacija, a izuzetno raspr{iva~e (sprejeve) mogu nabavljati, dr`ati i nositi lica starija od 16 godina. DIO DRUGI - POSTUPAK NABAVLJANJA ORU@JA I MUNICIJE ^lan 8. (Isprave o oru`ju) (1) Isprave o oru`ju u smislu ovog zakona su: a) odobrenje za nabavljanje oru`ja, b) oru`ni list, c) odobrenje za dr`anje oru`ja, d) odobrenje za sakupljanje starog oru`ja, e) kolekcionarska dozvola, f) potvrda o prijavi i g) druge isprave o oru`ju izdate na osnovu me|unarodnih ugovora. (2) Bli`e odredbe o izgledu i sadr`aju obrazaca isprava o oru`ju iz stava (1) ovog ~lana, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oru`ju i drugih dokumenata, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar). ^lan 9. (Nadle`na policijska uprava) Nadle`na policijska uprava je, u smislu ovog zakona, organizaciona jedinica Uprave policije Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Uprava policije) na ~ijem podru~ju fizi~ko lice kao podnosilac zahtjeva ima prebivali{te ili boravi{te, pravno lice ili poduzetnik koji kao podnosioci zahtjeva imaju sjedi{te (u daljem tekstu: nadle`na policijska uprava). ^lan 10. (Op}i i posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja za fizi~ka lica) (1) Oru`je iz kategorije B mo`e se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadle`ne policijske uprave. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja kategorijeBza fizi~ka lica podnosi se na propisanom obrascu nadle`noj policijskoj upravi. (3) Nadle`na policijska uprava izdat }e fizi~kom licu odobrenje za nabavljanje oru`ja kategorije B ukoliko ispunjava op}e i posebne uvjete. (4) Op}i uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu su: a) da ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja, b) da je lice navr{ilo 21 godinu `ivota, c) da nije pravosna`no osu|eno za krivi~no djelo, osim za krivi~no djelo protiv bezbjednosti javnog saobra}aja iz nehata koje za posljedicu ima tjelesnu povredu ili materijalnu {tetu, odnosno za krivi~na djela u dr`avi ~iji je dr`avljanin ili u kojoj ima prebivali{te ili boravi{te, d) da protiv njega nije u Bosni i Hercegovini potvr|ena optu`nica, niti da se vodi krivi~na istraga ili krivi~ni postupak, osim za krivi~na djela protiv bezbjednosti javnog saobra}aja iz nehata koje za posljedicu ima tjelesnu povredu ili materijalnu {tetu, odnosno za krivi~na djela u dr`avi ~iji je dr`avljanin ili u kojoj ima prebivali{te ili boravi{te, e) da lice u posljednje dvije godine do dana podno{enja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja nije ka`njavano za prekr{aj protiv javnog reda i mira s obilje`jem nasilja, prekr{aj propisan ovim zakonom ili prekr{aj s obilje`jem nasilja propisan drugim zakonom, f) da se protiv njega ne vodi prekr{ajni postupak za prekr{aj protiv javnog reda i mira s obilje`jem nasilja, prekr{aj propisan ovim zakonom ili prekr{aj s obilje`jem nasilja propisan drugim zakonom i g) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oru`je moglo biti zloupotrijebljeno, a naro~ito: ~e{}e i prekomjerno u`ivanje alkohola, u`ivanje narkoti~kih sredstava ili drugih omamljuju}ih sredstava, disciplinske povrede propisa o lovstvu i sportskom strelja{tvu, kao i druge okolnosti koje lice ~ine nepodobnim za posjedovanje oru`ja. (5) Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu su: a) da je na zdravstvenom pregledu utvr|eno da je lice zdravstveno sposobno za dr`anje i no{enje oru`ja i b) da raspola`e tehni~kim znanjem za pravilno rukovanje oru`jem i da poznaje propise koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja. (6) Ukoliko lice koje ima va`e}i oru`ni list za oru`je koje je ranije nabavila na osnovu izdatog odobrenja za nabavljanje oru`ja, podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja iste vrste, ne}e se provoditi postupak za utvr|ivanje op}ih i posebnih uvjeta iz st. (4) i (5) ovog ~lana. (7) Nadle`na policijska uprava ovla{tena je u svako doba provjeriti daljnje ispunjavanje uvjeta iz stava (4), ta~. a), c), d), e), f) i g) i stava (5) ta~ka a) ovog ~lana kod lica kojem je izdat oru`ni list za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja, ako sazna za okolnosti koje dovode u sumnju daljnje ispunjavanje tih uvjeta. (8) Na~elnik nadle`ne policijske uprave }e formirati komisiju od tri ~lana koja }e cijeniti ispunjavanje i opravdanost zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oru`ja, a u sastav komisije }e se imenovati i referent za oru`je iz policijske uprave kao stru~ni ~lan komisije. (9) Na~in rada komisije iz stava (8) ovog ~lana i drugih na utvr|ivanju ispunjenosti i opravdanosti uvjeta iz st. (4) i (5) ovog ~lana i pravo na naknadu, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar. (10) Izuzetno od stava (4) ta~ka b), fizi~kom licu se mo`e dati odobrenje za nabavljanje oru`ja sa navr{enih 18 godina ako je drugim zakonom ili aktom ovla{teno za nabavljanje i dr`anje oru`ja, ako je ~lan sportske strelja~ke organizacije koji se aktivno takmi~i u strelja{tvu ili ako ima polo`en lova~ki ispit. ^lan 11. (Utvr|ivanje op}ih uvjeta za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu) (1) Fizi~ko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja iz ~lana 10. stava (4) ta~ka a) ovog zakona ukoliko `eli oru`je nabaviti u svrhu li~ne sigurnosti, lova, sporta ili kolekcionarstva. (2) Fizi~ko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja u svrhu li~ne sigurnosti, ukoliko u~ini vjerovatnim da bi mu mogla biti ugro`ena li~na sigurnost ili zbog drugih okolnosti. (3) Fizi~ko lice ima opravdan razlog za nabavljanje lova~kog oru`ja ukoliko je ~lan lova~ke organizacije i ukoliko ima polo`en lova~ki ispit {to dokazuje uvjerenjem o ~lanstvu u lova~kom dru{tvu, ~lanskom knji`icom i uvjerenjem o polo`enom lova~kom ispitu. Odobrenje za nabavljanje lova~kog oru`ja mo`e se izdati i sportskim strelja~kim S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. organizacijama i njenim ~lanovima radi upra`njavanja strelja~kog sporta. (4) U slu~aju prestanka ~lanstva u lova~koj organizaciji, ista je du`na u roku od 60 dana od dana prestanka ~lanstva da dostavi nadle`noj policijskoj upravi dokaz o prestanku ~lanstva. (5) Izuzetno od st. (2) i (3) ovog ~lana fizi~ko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja ukoliko je oru`je: a) neophodno radi za{tite imovine (stada, usjeva i sl.) i b) ako se radi o oru`ju ste~enom na osnovu naslije|a. (6) Fizi~ko lice ima opravdan razlog za nabavljanje sportskog oru`ja ukoliko je ~lan sportske strelja~ke organizacije i aktivno se bavi sportskim strelja{tvom, {to dokazuje uvjerenjem sportske strelja~ke organizacije ~iji je ~lan i ~lanskom knji`icom. (7) U slu~aju prestanka ~lanstva u sportskoj strelja~koj organizaciji, ista je du`na u roku od 60 dana od dana prestanka ~lanstva da dostavi nadle`noj policijskoj upravi dokaz o prestanku ~lanstva. (8) Fizi~ko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oru`ja u svrhu kolekcionarstva ukoliko posjeduje kolekcionarsku dozvolu iz ~lana 33. stav (11) ovog zakona. (9) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~ka b) ovog zakona utvr|uje se na osnovu uvida u li~nu kartu podnosioca zahtjeva i obavijesti nadle`nog organa o prebivali{tu - boravi{tu sa li~nim podacima (PBA - 3 obrazac). (10) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~. c), d), e) i f) ovog zakona, po slu`benoj du`nosti utvr|uje nadle`na policijska uprava na osnovu uvjerenja nadle`nog suda, uvjerenja nadle`nog tu`ila{tva i uvjerenja organa nadle`nog za vo|enje kaznenih ili prekr{ajnih evidencija, a nakon toga, ukoliko iz objektivnih i opravdanih razloga to nije u mogu}nosti izvr{iti, nadle`na policijska uprava }e podnosioca zahtjeva uputiti da tra`ene podatke dostavi li~no. (11) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~. a) i g) ovog zakona utvr|uje nadle`na policijska uprava. ^lan 12. (Postupak pri utvr|ivanju opravdanog razloga za nabavljanje oru`ja i drugih okolnosti) (1) Prilikom provjere postojanja uvjeta iz ~lana 10. stav (4) ta~. a) i g) ovog zakona policijski slu`benik je ovla{ten tra`iti i prikupljati podatke i informacije o podnosiocu zahtjeva za nabavljanje oru`ja od gra|ana, nadle`nih organa, ustanova i institucija, o ~emu policijski slu`benik sa~injava slu`benu zabilje{ku. (2) Pored podataka iz stava (1) ovog ~lana koje je ovla{ten tra`iti i prikupljati policijski slu`benik i nadle`na policijska uprava je ovla{tena tra`iti i prikupljati podatke i informacije od nadle`nih organa, ustanova i institucija koji raspola`u tra`enim podacima. (3) Nadle`ni organi, ustanove i institucije du`ni su, na zahtjev policijskog slu`benika i nadle`ne policijske uprave, pru`iti potrebnu saradnju i ustupiti tra`ene podatke i informacije. ^lan 13. (Utvr|ivanje zdravstvene sposobnosti podnosioca zahtjeva) (1) Postojanje uvjeta iz ~lana 10. stav (5) ta~ka a) ovog zakona dokazuje se uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja izdato od strane ovla{tene zdravstvene ustanove koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci od dana izdavanja. (2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje se s rokom va`enja od 10 godina. (3) Lice kojem je izdato uvjerenje iz stava (1) ovog ~lana du`no je svakih 10 godina pristupiti zdravstvenom pregledu radi utvr|ivanja zdravstvene sposobnosti za posjedovanje oru`ja. ^lan 14. (Promjena zdravstvene sposobnosti) (1) Zdravstvena ustanova, kao i svako lice koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, a koje mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, du`ni su odmah po saznanju za takvu promjenu obavijestiti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu. (2) Nadle`na policijska uprava rje{enjem upu}uje imaoca oru`ja za kojeg se opravdano sumnja da vi{e nije zdravstveno sposoban za dr`anje i no{enje oru`ja na vanredni zdravstveni pregled kod ovla{tene zdravstvene ustanove. (3) Imalac oru`ja iz stava (2) ovog ~lana obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja o upu}ivanju na vanredni zdravstveni pregled, dostavi nadle`noj policijskoj upravi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. (4) Tro{kove zdravstvenog pregleda imaoca oru`ja iz stava (2) ovog ~lana koji je progla{en zdravstveno sposobnim za dr`anje i no{enje oru`ja snosi Uprava policije, a postupak provodi nadle`na policijska uprava, nakon podnesenog zahtjeva za nadoknadu tro{kova imaoca oru`ja. (5) Tro{kove zdravstvenog pregleda imaoca oru`ja iz stava (2) ovog ~lana koji je progla{en zdravstveno nesposobnim za dr`anje i no{enje oru`ja snosi imalac oru`ja. ^lan 15. (Dono{enje propisa o utvr|ivanju zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja) Bli`e uvjete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje }e obavljati zdravstvene preglede kojima se utvr|uje zdravstvena sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, na~in i postupak obavljanja redovnih i vanrednih zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja lice ~ine nepodobnim za dr`anje i no{enje oru`ja, na~in vo|enja evidencije i medicinske dokumentacije, razmjena podataka o izdatim ljekarskim uvjerenjima i promjenama u pogledu zdravstvene sposobnosti imaoca oru`ja, sadr`aj uvjerenja o izvr{enom zdravstvenom pregledu, naknade u vezi s utvr|ivanjem zdravstvene sposobnosti, te druga pitanja od zna~aja za utvr|ivanje zdravstvene sposobnosti, propisuje ministar zdravstva u saradnji sa Ministarstvom unutra{njih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). ^lan 16. (Utvr|ivanje tehni~kog znanja za pravilno rukovanje oru`jem i poznavanja propisa koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja) (1) Ispunjavanje uvjeta iz ~lana 10. stava (5) ta~ke b) ovog zakona, za oru`je kategorije B podnosilac zahtjeva dokazuje: a) potvrdom o polo`enom ispitu o poznavanju propisa koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja koju izdaje komisija Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, koju na prijedlog policijskog komesara formira ministar. b) potvrdom o polo`enom ispitu o raspolaganju tehni~kim znanjima za pravilno rukovanje oru`jem koju izdaje sportska strelja~ka, odnosno druga organizacija ili ustanova koja ima registrovano sjedi{te na podru~ju Kantona Sarajevo i ispunjava propisane uvjete za provo|enje obuke i posjeduje odobrenje nadle`nog ministarstva. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, lica koja obavljaju ili su obavljali poslove policijskog slu`benika, slu`benika sudske policije, slu`benika stra`e kazneno-popravnih ustanova, slu`benika obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, osiguranja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starje{ine i lica koja imaju registrovano vatreno oru`je oslobo|ena su obuke za pravilno rukovanje oru`jem i obuke o poznavanju propisa koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja, kao i druga lica koja su kroz {kolovanje i druge vidove obuke osposobljena za pravilno S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 5 rukovanje oru`jem i poznaju propise koji se odnose na dr`anje, ~uvanje i no{enje oru`ja, {to se dokazuje odgovaraju}om ispravom nadle`nog organa. (3) Sastav, na~in rada i naknadu za rad komisije iz stava (1) ta~ke a) ovog ~lana, na~in, program, tro{kove osposobljavanja i druga pitanja koja se odnose na obuku i provjeru znanja o poznavanju propisa u vezi dr`anja, ~uvanja i no{enja vatrenog oru`ja, kao i na~in rada sportskih strelja~kih, odnosno drugih organizacija ili ustanova iz stava (1) ta~ke b) ovog ~lana, koje se odnose na obuku i provjeru tehni~kih znanja za pravilno rukovanje oru`jem utvr|uje se Pravilnikom o programu obuke i na~inu osposobljavanja za pravilno rukovanje, dr`anje i no{enje oru`ja, koji na prijedlog policijskog komesara donosi ministar. ^lan 17. (Rok za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta koji se odnose na nabavljanje oru`ja) Od podnosioca zahtjeva koji ispunjava op}e uvjete iz ~lana 10. stav (2) ovog zakona, nadle`na policijska uprava }e zatra`iti da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz ~lana 10. stav (5) ovog zakona. ^lan 18. (Izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu) (1) Nadle`na policijska uprava izdaje rje{enje kojim se odobrava nabavljanje oru`ja kategorije B fizi~kom licu koje ispunjava uvjete iz ~lana 10. ovog zakona. (2) Rje{enje kojim je odobreno nabavljanje oru`ja iz stava (1) ovog ~lana va`i {est mjeseci od dana izdavanja rje{enja. (3) Fizi~ko lice kojem je izdato rje{enje iz stava (1) ovog ~lana, a oru`je nije nabavio u roku iz stava (2) ovog ~lana, du`an je vratiti rje{enje u roku od osam dana od dana isteka roka va`enja nadle`noj policijskoj upravi koja je izdala rje{enje. ^lan 19. (Odbijanje zahtjeva fizi~kog lica za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja) (1) Rje{enje kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja sadr`i razloge odbijanja, osim ukoliko bi to bilo u suprotnosti sa odredbama zakona kojima je regulisan krivi~ni postupak. (2) U obrazlo`enju rje{enja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja kategorije B fizi~kom licu, zbog okolnosti iz ~lana 10. stav (4) ta~ka g) ovog zakona, nadle`na policijska uprava nije obavezna navoditi na~ine utvr|ivanja i pribavljanja podataka kojima se rukovodila kod dono{enja rje{enja. (3) Protiv rje{enja iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (4) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 20. (Uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja za pravna lica i poduzetnike) (1) Nadle`na policijska uprava izdat }e pravnom licu i poduzetniku odobrenje za nabavljanje oru`ja kategorije B ukoliko ispunjava slijede}e uvjete: a) da ima opravdan razlog za nabavljanje oru`ja, b) da odgovorno lice i lice zadu`eno za sigurnost u pravnom licu, odnosno kod poduzetnika ispunjava op}e i posebne uvjete iz ~lana 10. ovog zakona i c) da pravno lice, odnosno poduzetnik ispunjava uvjete za siguran smje{taj i ~uvanje oru`ja, u skladu s odredbama posebnog propisa iz stava (5) ovog ~lana. (2) Opravdani razlog iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana za nabavljanje oru`ja ima pravno lice i poduzetnik koji ima organizovanu unutra{nju slu`bu za{tite u skladu s va`e}im propisima ili koje je registrovano kod nadle`nog organa za obavljanje djelatnosti: lova, uzgoja divlja~i, strelja{tva, vo|enja civilnih streli{ta, poslova obezbje|enja lica i imovine, osposobljavanja lica za rukovanje vatrenim oru`jem, nau~nog istra`ivanja za koje je potrebno oru`je, snimanja filmskih i prikazivanja pozori{nih predstava, muzejskih eksponata, te aerodromi radi odstrela, pla{enja i rastjerivanja ptica i divlja~i i sl. (3) Pravnim licima koja postupaju u skladu s odredbama Zakona o agencijama i unutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13), nadle`- na policijska uprava mo`e izdati odobrenje za nabavljanje i dr`anje oru`ja uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva unutra{njih poslova. (4) Komisija iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona }e cijeniti ispunjavanje i opravdanost zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oru`ja za pravna lica i preduzetnike, a u skladu s odredbama propisa iz ~lana 10. stav (9) ovog zakona. (5) Na~in smje{taja, ~uvanja oru`ja i municije, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar. ^lan 21. (Povjeravanje no{enja oru`ja u pravnom licu i kod poduzetnika) (1) Pravna lica i poduzetnici, koji dr`e oru`je na osnovu ~lana 20. ovog zakona,mogu povjeriti njihovo no{enje samo licima koja ispunjavaju uvjete iz ~lana 10. ovog zakona. (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana kojem je oru`je povjerenomo`e ga koristiti i njime rukovati samo za vrijeme obavljanja poslova u objektu, odnosno na prostoru na kome se obavlja djelatnost i pravcu kretanja transporta koji obezbje|uje. a u vremenskom periodu dok se oru`je ne koristi, ~uva se na bezbjednom mjestu tako da pristup tom oru`ju ne mogu imati neovla{tena lica. (3) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana, izdaju posebnu potvrdu licu kome povjeravaju oru`je i o tome su du`ni obavijestiti nadle`nu policijsku upravu. (4) Obrazac i sadr`aj obrasca potvrde iz stava (3) ovog ~lana propisuje se podzakonskim aktom iz ~lana 8. stav (2) ovog zakona. ^lan 22. (Postupanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja pravnom licu i poduzetniku) (1) Nadle`na policijska uprava izdaje rje{enje kojim se odobrava nabavljanje oru`ja kategorije B pravnom licu i poduzetniku koji ispunjava uvjete iz ~lana 20. stav (1) ovog zakona. (2) Rje{enje kojim je odobreno nabavljanje oru`ja iz stava (1) ovog ~lana va`i {est mjeseci od dana izdavanja rje{enja. (3) Pravno lice i poduzetnik kojem je izdato rje{enje iz stava (1) ovog ~lana, a oru`je nije nabavio u roku iz stava (2) ovog ~lana, du`an je vratiti rje{enje u roku od osam dana od dana isteka roka va`enja nadle`noj policijskoj upravi koja je izdala rje{enje. (4) Nadle`na policijska uprava, ukoliko pravno lice i poduzetnik ne ispunjavaju uvjete iz ~lana 20. stav (1) ovog zakona, donosi rje{enje kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja kategorije B. (5) Protiv rje{enja iz st (1) i (4) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (6) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 23. (Nabavljanje bitnih dijelova oru`ja) (1) Vlasnik oru`ja mo`e nabavljati bitne dijelove oru`ja uz va`e}u ispravu o oru`ju, uz obavezu prijave nadle`noj policijskoj upravi u roku od osam dana od dana nabavljanja. (2) Podaci o nabavljenim dijelovima unose se u propisane isprave o oru`ju i evidenciju. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. ^lan 24. (Nabavljanje municije) (1) Municija se mo`e nabavljati samo za vrstu oru`ja za koje lice ima va`e}u ispravu o oru`ju, izuzev civilnih streli{ta i sportskih strelja~kih organizacija kojimogu nabavljati razli~itu municiju za svoje potrebe i potrebe obuke. (2) Pravna lica, poduzetnici i fizi~ka lica du`ni su, u roku od osam dana od dana nabavljanja municije, o izvr{enoj nabavci municije obavijestiti policijsku upravu koja je izdala va`e}u ispravu o oru`ju i koja o tome vodi evidenciju. ^lan 25. (Spravljanje municije) (1) Sportske strelja~ke i lova~ke organizacije i njihovi ~lanovi koji imaju registrovano oru`je iz kategorije B i koji su obu~eni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu spravljati municiju za sopstvene potrebe, na osnovu odobrenja nadle`ne policijske uprave o punjenju municije, izdatog u skladu s propisima koji reguli{u nabavku, upotrebu, promet i prijevoz eksplozivnih materija. (2) Spravljanje municije za sopstvene potrebe ne smatra se proizvodnjom. (3) Municiju iz stava (1) ovog ~lana zabranjeno je stavljati u promet. (4) Licima iz stava (1) ovog ~lana nadle`na policijska uprava }e rje{enjem zabraniti spravljanje municije, ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom ili drugim zakonima. (5) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (6) @alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. (7) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 26. (Oduzimanje odobrenja) (1) Odobrenje za nabavljanje oru`ja fizi~kom licu oduzet }e se ako nakon izdavanja odobrenja nastupi neki od slu~ajeva koji bi bio u suprotnosti s uvjetima propisanim u ~lanu 10. stav (4) ta~. a), c), d), e), f) i g) i stav (5) ta~ka a) ovog zakona. (2) Odobrenje za nabavljanje oru`ja pravnom licu i poduzetniku oduzet }e se ako nakon izdavanja odobrenja nastupi neki od slu~ajeva koji bi bio u suprotnosti s uvjetima propisanim u ~lanu 20. stav (1) ta~. a), b) i c) ovog zakona. (3) O oduzimanju odobrenja iz st. (1) i (2) ovog ~lana nadle`na policijska uprava donosi rje{enje protiv kojeg se mo`e izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (4) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 27. (Registracija oru`ja i izdavanje oru`nog lista i odobrenja za dr`anje oru`ja) (1) Fizi~ko lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oru`ja iz ~lana 18. ovog zakona podnosi nadle`noj policijskoj upravi pismeni zahtjev za registraciju oru`ja i izdavanje oru`nog lista u roku od osam dana od dana nabavljanja oru`ja. (2) Pravno lice i poduzetnik kome je izdato odobrenje za nabavljanje oru`ja iz ~lana 22. stav (1) ovog zakona podnosi nadle`noj policijskoj upravi pismeni zahtjev za registraciju oru`ja i izdavanje odobrenja za dr`anje oru`ja u roku od osam dana od dana nabavljanja oru`ja i du`no je voditi evidenciju o nabavljenom oru`ju. (3) Za oru`je nabavljeno na osnovu odobrenja nadle`na policijska uprava fizi~kom licu za dr`anje i no{enje oru`ja izdaje oru`ni list, a pravnom licu i poduzetniku izdaje odobrenje za dr`anje oru`ja. ^lan 28. (Zamjena oru`ja i prenos prava svojine, kori{tenja i raspolaganja) (1) Fizi~ka lica me|usobno mogu zamijeniti oru`je, ako oru`ni listovi glase na istu vrstu vatrenog oru`ja. (2) Zamjenu oru`ja fizi~ko, pravno lice i poduzetnik mo`e izvr{iti kod ovla{tenog prodavca oru`ja samo za vrstu oru`ja za koje ima oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja. (3) Fizi~ko lice, pravno lice i poduzetnik iz st. (1) i (2) ovog ~lana du`ni su da u roku od osam dana od dana zamjene oru`ja o tome obavijeste nadle`nu policijsku upravu, predaju oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja i podnesu zahtjev za izdavanje novog oru`nog lista, odnosno odobrenja za dr`anje oru`ja. (4) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja, ne mogu prenijeti pravo svojine na vatreno oru`je drugim fizi~kim licima, pravnim licima i poduzetnicima koja nemaju odobrenje za nabavku te vrste oru`ja. (5) Vlasnik oru`ja koji je prenio pravo svojine na oru`je du`an je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, predati nadle`noj policijskoj upravi oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja i prilo`iti primjerak ugovora i odobrenja za nabavku oru`ja izdatog fizi~kom licu, odnosno pravnom licu i poduzetniku na koje se prenosi pravo svojine, odnosno pravo kori{tenja i raspolaganja na oru`je. (6) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja mogu, uz ispunjavanje obaveza iz stava (5) ovog ~lana, prenijeti pravo svojine na vatreno oru`je i pravnim licima i poduzetnicima iz ~lana 60. ovog zakona, koji su du`ni u roku od osam dana obavijestiti nadle`nu policijsku upravu o izvr{enom prenosu prava svojine. ^lan 29. (Oru`ni list) (1) Za dr`anje i no{enje oru`ja fizi~kim licima se izdaje oru`ni list. (2) Oru`ni list izdaje se na neograni~eno vrijeme, ali je imalac oru`nog lista du`an svakih 10 godina dostaviti nadle`noj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja. (3) Imalac oru`ja mo`e, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava (2) ovog ~lana, dostaviti nadle`noj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja. (4) Ukoliko u roku iz stava (3) ovog ~lana ne dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dr`anje i no{enje oru`ja, imalac oru`ja je du`an nakon isteka navedenog roka oru`je,municiju i oru`ni list predati nadle`noj policijskoj upravi, koja je u svakom slu~aju, istekom propisanog roka od 60 dana, obavezna donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja, municije i oru`nog lista te postupiti u skladu s ~l. 51. i 56. ovog zakona. (5) Protiv rje{enja o oduzimanju iz stava (4) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (6) Na isto lova~ko ili sportsko oru`je mogu se izdati oru`ni listovi za najvi{e tri lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oru`ja. ^lan 30. (Odbijanje izdavanja oru`nog lista i odobrenja za dr`anje oru`ja) (1) Nadle`na policijska uprava ne}e izdati oru`ni list i odobrenje za dr`anje oru`ja: a) za koje se ne mo`e dokazati porijeklo, b) za oru`je koje prije stavljanja u promet nije ozna~eno `igom ili ako je o{te}en ili uni{ten fabri~ki broj ili koje nije tehni~ki ispravno ili koje nije obilje`eno u skladu s posebnim zakonom i S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 7 c) ako nakon izvr{ene nabavke oru`ja nastupi neki od slu~ajeva koji bi bio u suprotnosti s uvjetima propisanim u ~lanu 10. stav (4) ta~. a), c), d), e), f) i g), stav (5) ta~ka a) i stav (10), odnosno ~lanu 20. stav (1) ta~. a), b) i c) ovog zakona. (2) U slu~aju iz stava (1) ta~. a) i b) ovog ~lana nadle`na policijska uprava donosi rje{enje kojim odbija zahtjev iz ~lana 27. ovog zakona i oduzima oru`je i odobrenje za nabavljanje oru`ja bez prava na naknadu. (3) U slu~aju iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana nadle`na policijska uprava donosi rje{enje kojim odbija zahtjev iz ~lana 27. ovog zakona i po pravosna`nosti rje{enja o odbijanju zahtjeva i oduzimanju oru`ja, pozva}e imaoca oru`ja da u roku od {est mjeseci na|e kupca za oduzeto oru`je. Ako imalac oru`ja u tom roku ne na|e kupca, oduzeto oru`je }e se uni{titi. (4) Protiv rje{enja o odbijanju izdavanja oru`nog lista, odnosno odobrenja za dr`anje oru`ja mo`e se podnijeti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (5) Kada se u postupku registracije utvrdi da je oru`je tehni~ki neispravno i da ga nije mogu}e osposobiti za sigurnu upotrebu, a vlasnik ga odbija onesposobiti, oduze}e se rje{enjem bez prava na naknadu. (6) U skladu s odlukom Uprave policije, postupak uni{tenja oduzetog oru`ja provodi posebna komisija koju obrazuje ministar na prijedlog policijskog komesara. (7) Komisija iz stava (6) ovog ~lana o uni{tenju oduzetog oru`ja sa~injava zapisnik koji se ula`e u odnosni spis Uprave policije. (8) Program, na~in rada i uni{tenja, sastav komisije, tro{kove, kao i druga pitanja koja se odnose na uni{tenje oru`ja iz stava (6) ovog ~lana, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar. ^lan 31. (Izdavanje odobrenja za dr`anje oru`ja) (1) Odobrenje za dr`anje oru`ja izdaje se pravnom licu i poduzetniku na neodre|eno vrijeme. (2) Pravno lice i poduzetnik kod kojeg je iz bilo kojih razloga prestala potreba za daljnjim dr`anjem oru`ja i municije, obavijesti}e o tome u roku od 15 dana nadle`nu policijsku upravu na ~ijem podru~ju se oru`je dr`i. (3) Nadle`na policijska uprava iz stava (2) ovog ~lana preuze}e oru`je i preostalu municiju i postupi}e u smislu odredaba ~lana 56. ovog zakona. (4) Mati~ni savez Kantona Sarajevo preuze}e oru`je od sportske strelja~ke organizacije koja je prestala sa radom, te ga distribuirati drugim sportskim strelja~kim organizacijama koje su registrovane na podru~ju Kantona Sarajevo. (5) Nadle`ni lova~ki savez preuze}e oru`je od lova~ke organizacije koja je prestala sa radom, te ga distribuirati drugim lova~kim organizacijama koje su registrovane na podru~ju Kantona Sarajevo. ^lan 32. (Nabavka i dr`anje starog oru`ja) Pravno lice i poduzetnik i fizi~ko lice mogu, bez odobrenja, nabaviti i dr`ati najvi{e ~etiri komada starog oru`ja, o ~emu su du`ni pismeno obavjestiti nadle`nu policijsku upravu u roku od osam dana od dana nabavke, odnosno prodaje ili predaje. ^lan 33. (Odobrenje za sakupljanje starog oru`ja) (1) Nadle`na policijska uprava mo`e izdati odobrenje za sakupljanje starog oru`ja pravnom licu i poduzetniku i fizi~kom licu, koji se bavi sakupljanjem starog oru`ja, koji posjeduje najmanje pet komada razli~itog registrovanog starog oru`ja i raspola`e prostornim i tehni~kim uvjetima za smje{taj i ~uvanje, kojima se obezbje|uje da oru`je ne do|e u posjed neovla{tenih lica i ne ugrozi bezbjednost ljudi i objekata. (2) Nadle`na policijska uprava }e izdati odobrenje za sakupljanje starog oru`ja fizi~kom licu koje ispunjava op}e i posebne uvjete iz ~lana 10. ovog zakona i stava (1) ovog ~lana. (3) Nadle`na policijska uprava }e izdati odobrenje za sakupljanje starog oru`ja pravnom licu ili poduzetniku koji ispunjavaju uvjete iz ~lana 20. ovog zakona i stava (1) ovog ~lana. (4) Ispunjavanje uvjeta iz st. (2) i (3) ovog ~lana utvr|uje komisija nadle`ne policijske uprave iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona. (5) Protiv rje{enja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog oru`ja mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana uru~enja rje{enja. (6) Protiv rje{enja donesenog po `albi ne mo`e se voditi upravni spor. (7) Staro oru`je smije se prodati ili predati samo pravnom licu, poduzetniku i fizi~kom licu kojem je izdato odobrenje iz stava (1) ovog ~lana, osim kada su u pitanju slu~ajevi iz ~lana 32. ovog zakona. (8) Pravna lica, poduzetnici i fizi~ka lica du`ni su o izvr{enoj prodaji ili predaji starog oru`ja obavijestiti nadle`nu policijsku upravu u roku od osam dana od dana nabavke, odnosno prodaje ili predaje. (9) Staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu ne smije se osposobiti. (10) Nadle`na policijska uprava ukinut }e odobrenje za sakupljanje starog oru`ja pravnom licu, poduzetniku i fizi~kom licu koji prestane ispunjavati neki od uvjeta potrebnih za izdavanje odobrenja. (11) Izuzetno od odredbi ~lana 32. i ovog ~lana koje se odnose na nabavku, dr`anje i odobrenje za sakupljanje starog oru`ja, nadle`na policijska uprava mo`e izdati kolekcionarsku dozvolu fizi~kom licu koje posjeduje najmanje deset komada razli~itog registrovanog oru`ja i raspola`e prostornim i tehni~kim uvjetima za smje{taj i ~uvanje, kojim se obezbje|uje da oru`je i municija ne do|u u posjed neovla{tenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. ^lan 34. (Oru`je kategorije C s obavezom prijavljivanja) (1) Fizi~ko lice starije od 18 godina, pravno lice i poduzetnik mogu bez prethodnog odobrenja nadle`ne policijske uprave nabavljati i dr`ati oru`je iz kategorije C. (2) Lica iz stava (1) ovog ~lana obavezna su da u roku od osam dana od dana nabavljanja oru`ja prijave nadle`noj policijskoj upravi oru`je uz dokaz o porijeklu oru`ja. (3) Nadle`na policijska uprava izdaje potvrdu o prijavi oru`ja. (4) Lice koje prijavljuje staro i trofej no oru`je, donosi oru`je na uvid u nadle`nu policijsku upravu i pored dokaza o porijeklu, prila`e i potvrdu o onesposobljenosti, izdatu od strane ovla{tene organizacije ili pojedinca. ^lan 35. (Oru`je kategorije D bez obaveze prijavljivanja) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici iz ~lana 7. stav (6) ovog zakona, mogu nabavljati, dr`ati i nositi bez odobrenja i prijave nadle`noj policijskoj upravi oru`je kategorije D. DIO TRE]I - POSTUPANJE S ORU@JEM I MUNICIJOM ^lan 36. (Postupanje s oru`jem i municijom) (1) S oru`jem imunicijommora se postupati s naro~itom pa`njom. (2) Naro~ita pa`nja u postupanju s oru`jem i municijom pokazuje se u njegovom pravilnom ~uvanju, odr`avanju u ispravnom stanju, pravilnom, stru~nom i pa`ljivom rukovanju, no{enju, preno{enju i dr`anju u ispravnom stanju. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. ^lan 37. (No{enje i preno{enje oru`ja i municije) (1) Oru`je kategorije B se ne smije nositi bez oru`nog lista. (2) Imalac oru`ja kategorije B du`an je na zahtjev policijskih slu`benika i drugih ovla{tenih slu`benih lica Ministarstva omogu}iti uvid u to oru`je i oru`ni list. (3) Fizi~ko lice ne smije nositi oru`je kada je pod uticajem alkohola, opojnih droga ili drugih omamljuju}ih sredstava, odnosno u takvom stanju da nije u mogu}nosti shvatiti zna~enje svog postupanja, odnosno vladati svojom voljom. (4) Oru`je na javnom mjestu se ne smije u~initi vidljivim drugim gra|anima, odnosno nositi na na~in kojim se mo`e izazvati osje}anje fizi~ke ugro`enosti, uznemirenosti ili negodovanje gra|ana. (5) Van lovi{ta, odnosno streli{ta, vatreno i vazdu{no oru`je mora se dr`ati, odnosno nositi u futroli i ne smije biti napunjeno. (6) Prilikom preno{enja, oru`je iz ~lana 3. ovog zakona ne smije biti napunjeno, odnosno metak ne smije biti u cijevi imora se nalaziti u odgovaraju}im futrolama, kutijama ili spremnicima za prijenos oru`ja. (7) Pripadnici agencija i unutra{njih slu`bi za za{titu imovine i lica pri obavljanju poslova za{tite oru`je i municiju smiju nositi u skladu s odredbama posebnih propisa. ^lan 38. (Zabrana no{enja i upotrebe oru`ja) (1) Zabranjeno je no{enje vatrenog, vazdu{nog i hladnog oru`ja na javnim okupljanjima, u obrazovnim, zdravstvenim i drugim javnim ustanovama, u prostorijama dr`avnih organa i institucija, ugostiteljskim objektima i prostorima koji se koriste za pru`anje ugostiteljskih usluga. (2) Gra|ani su du`ni pridr`avati se pravila javno istaknutih zabrana o uno{enju oru`ja i municije u odre|ene prostore ili prostorije. (3) Odredba iz st. (1) i (2) ovog ~lana ne odnosi se na sportsko oru`je u slu~aju kada se ono nosi radi takmi~enja u ga|anju. (4) Zabranjena je upotreba oru`ja na javnim i drugim mjestima na kojima se mo`e ugroziti sigurnost ljudi i imovine, naru{titi javni red i mir ili izazvati osje}aj ugro`enosti ili uznemirenosti gra|ana. (5) Lova~ko oru`je se ne smije upotrebljavati suprotno od odredbi propisa o lovstvu i izvan lovi{ta, vje`bali{ta ili civilnih streli{ta. (6) Sportsko oru`je se ne smije upotrebljavati izvan civilnih ili sportskih streli{ta ili drugih mjesta koja su odre|ena za vje`be ga|anja. (7) Izuzetno od odredbe stava (6) ovog ~lana, vazdu{no oru`je i luk se smiju upotrebljavati i na mjestima koja su po svom polo`aju ili po preduzetim mjerama osiguranja takva da se ne mo`e ugroziti sigurnost gra|ana. (8) Izuzetno, od odredbe stava (6) ovog ~lana, vazdu{no oru`je i luk mogu koristiti i djeca starija od 11 godina koji su ~lanovi sportskih strelja~kih organizacija na civilnim streli{tima i na drugim mjestima odre|enim i ure|enim za vje`be ga|anja pod nadzorom trenera koji ispunjava op}e i posebne uvjete iz ~lana 10. ovog zakona i uvjete propisane posebnim propisom o sportu. (9) Oru`je je zabranjeno dati na upotrebu djeci, osim prema odredbama ovog zakona. (10) Zabranjena je upotreba i no{enje starog oru`ja, izuzev kada se isto koristi za umjetni~ke, kulturne i druge sli~ne priredbe ili ~ini sastavni dio narodne no{nje, kao i nabavljanje, dr`anje i pravljenje municije za to oru`je. (11) Zabranjena je upotreba i no{enje trofejnog oru`ja, kao i nabavljanje, dr`anje i pravljenje municije za to oru`je. ^lan 39. (Upotreba elektri~nih paralizatora i sprejeva za omamljivanje) Elektri~ni paralizatori kategorije C i D i sprejevi za omamljivanje mogu se upotrebljavati samo za samoodbranu prema napada~u i na na~in da se time ne ugro`ava bezbjednost drugih lica. ^lan 40. (Davanje oru`ja na poslugu) (1) Zabranjeno je davanje pi{tolja i revolvera na poslugu drugom fizi~kom, pravnom licu i poduzetniku. (2) Lova~ko i sportsko oru`je, uz oru`ni list, mo`e se davati na poslugu fizi~kom licu koje ima oru`ni list za tu vrstu oru`ja. (3) Lova~ko oru`jemo`e se dati na poslugu i u slu~aju iz ~lana 41. ovog zakona, a sportsko oru`je mo`e se dati na poslugu i u slu~ajevima iz ~lana 42. ovog zakona. ^lan 41. (Davanje na poslugu lova~kog oru`ja) (1) Pravna lica koja upravljaju lovi{tem mogu davati lova~ko oru`je i municiju na poslugu ~lanovima doma}ih i inostranih lova~kih organizacija koji, po propisima o lovstvu, imaju pravo na lov, uz potvrdu. (2) Potvrda kojom se dozvoljava no{enje i kori{tenje lova~kog oru`ja i municije, pored ostalih podataka mora sadr`avati podatke o vremenu za koje va`i i rok u kojem se lova~ko oru`je i municija moraju vratiti o ~emu se vodi evidencija. (3) Lice kojem je dato lova~ko oru`je i municija na poslugu prema odredbama stava (1) ovog ~lanamora vratiti pravnom licu koje upravlja lovi{tem oru`je i neutro{enu koli~inu municije dobijenu na poslugu u odre|enom roku i ne smije iznositi oru`je i municiju van lovi{ta kojim gazduje pravno lice koje upravlja lovi{tem. ^lan 42. (Davanje na poslugu sportskog oru`ja) (1) Sportske strelja~ke organizacije mogu davati na poslugu oru`je i municiju licima koja se obu~avaju za rukovanje vatrenim oru`jem i svojim ~lanovima za vrijeme vje`bi ga|anja ili takmi~enja u ga|anju na streli{tu i na drugom terenu odre|enom za vr{enje vje`bi ga|anja, odnosno takmi~enja u ga|anju. (2) Zabranjeno je posu|ivati vazdu{no oru`je i oru`je s tetivom maloljetnim licima, osim ~lanovima sportskih strelja~kih organizacija koji su stariji od 11 godina. (3) ^lanovi sportskih strelja~kih organizacija koji koriste sportsko oru`je organizacije ~iji su ~lanovi, za preno{enje takvog oru`ja i pripadaju}e municije moraju imati potvrdu te organizacije. ^lan 43. (^uvanje oru`ja i municije) (1) Oru`je i municija moraju se ~uvati tako da nisu dostupni fizi~kom licu koje nije ovla{teno posjedovati ga, a naro~ito djeci, zaklju~ani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sli~nom spremi{tu koje se ne mo`e otvoriti alatom uobi~ajene upotrebe. (2) Oru`je i municija moraju se ~uvati u stambenom ili drugom odgovaraju}em prostoru koji se nalaze u mjestu prebivali{ta, odnosno sjedi{ta vlasnika ili korisnika oru`ja i municije. (3) Vlasnik oru`ja i municije koji napu{ta mjesto prebivali{ta na vrijeme du`e od godinu dana, a oru`je i municiju koje prema odredbama ovog zakona posjeduje na osnovu oru`nog lista ne nosi sa sobom, du`an ga je predati na ~uvanje fizi~kom licu koje ima oru`ni list za istu vrstu oru`ja ili ovla{tenom trgovcu (prodavcu) oru`jem. (4) Vlasnik oru`ja i municije du`an je u slu~aju iz stava (3) ovog ~lana, o predaji oru`ja i municije na ~uvanje obavijestiti nadle`nu policijsku upravu u roku od osam dana od dana predaje. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 9 (5) Vlasnik oru`ja koji oru`je dr`e na osnovu oru`nog lista, odnosno odobrenja du`ni su da na poziv nadle`ne policijske uprave donesu oru`je na pregled. (6) Pravna lica i poduzetnici, sportske strelja~ke organizacije i organizacije koje gazduju lovi{tem koja dr`e oru`je i municiju na osnovu odredbi ovog zakona, du`ni su da oru`je i municiju dr`e i ~uvaju u skladu s odredbama ovog zakona i drugih zakona koji propisuju istu oblast. (7) Na~in smje{taja i ~uvanja oru`ja i municije propisuje se podzakonskim aktom iz ~lana 20. stav (5) ovog zakona. ^lan 44. (Postupanje u slu~aju gubljenja ili kra|e oru`ja i isprava o oru`ju) (1) Fizi~ka lica, odnosno pravna lica i poduzetnici koji dr`e i nose registrovano oru`je i oru`je koje je nabavljeno na osnovu odobrenja za nabavljanje oru`ja, a nije registrovano u roku iz ~lana 27. stav (1), odnosno stav (2) ovog zakona, du`ni su prijaviti gubljenje ili kra|u oru`ja i municije odmah, a najkasnije u roku od 24 sata. (2) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici du`ni su prijaviti gubljenje ili kra|u odobrenja za dr`anje oru`ja, oru`nog lista i odobrenja za nabavljanje oru`ja odmah, a najkasnije u roku od 24 sata. (3) Fizi~ka lica, pravna lica i poduzetnici du`ni su u slu`benim novinama oglasiti nestanak isprava o oru`ju, osim odobrenja za nabavljanje oru`ja i municije, a nadle`na policijska uprava donosi rje{enje kojim se isprava o oru`ju ogla{ava neva`e}om. (4) Prijave iz st. (1) i (2) ovog ~lana podnose se nadle`noj policijskoj upravi prema mjestu doga|aja ili saznanja o gubljenju ili kra|i oru`ja i municije.Uprijavi se moraju navesti okolnosti pod kojima su oru`je, municija i isprave o oru`ju izgubljeni ili ukradeni, a koje su podnosiocu prijave poznati. (5) U slu~aju gubljenja ili kra|e oru`ja, fizi~ko lice, pravno lice i poduzetnik du`ni su predati isprave o oru`ju nadle`noj policijskoj upravi odmah, a najkasnije u roku od osam dana, pri ~emu se izdaje odgovaraju}a potvrda. ^lan 45. (Pronalazak oru`ja ili municije) (1) Ko na|e oru`je, municiju i ispravu o oru`ju ili sazna za sakriveno oru`je, municiju i ispravu o oru`ju, du`an je o tome odmah obavijestiti najbli`u policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog slu`benika. (2) Ukoliko se vlasnik na|enog oru`ja ne javi u roku od godine dana od dana pronalaska oru`ja, a za isto nema saznanja da je predmet ili sredstvo izvr{enja krivi~nog djela ili prekr{aja, na|eno oru`je i municiju }e uni{titi komisija iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. ^lan 46. (Promjena prebivali{ta, li~nog imena, naziva ili sjedi{ta) (1) Ako fizi~ko lice, odnosno pravno lice i poduzetnik kome je izdata odgovaraju}a isprava o oru`ju, promijeni prebivali{te, odnosno sjedi{te, du`an je da u roku od 30 dana od dana promjene prebivali{ta, odnosno sjedi{ta, prijavi promjenu prebivali{ta, odnosno sjedi{ta nadle`noj policijskoj upravi na ~ijem podru~ju je novo prebivali{te, odnosno sjedi{te, radi upisa u odgovaraju}u evidenciju isprava o oru`ju. (2) Kada fizi~ko lice, odnosno pravno lice i poduzetnik koje prema odredbama ovog zakona posjeduje oru`je, promijeni li~no ime, odnosno naziv, du`no je o tome obavijestiti nadle`nu policijsku upravu u roku od 30 dana od dana te promjene, radi upisa odgovaraju}ih podataka u odgovaraju}e slu`bene evidencije i u isprave o oru`ju. ^lan 47. (Dobrovoljna predaja) (1) Vlasnik oru`ja mo`e dobrovoljno, bez prava na naknadu, predati oru`je nadle`noj policijskoj upravi uz izjavu datu na zapisnik da se oru`je predaje bez prava na naknadu. (2) Za oru`je iz stava (1) ovog ~lana izdaje se potvrda o predaji oru`ja i oru`je se bri{e iz evidencije i dostavlja na uni{tenje komisiji iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. ^lan 48. (Dotrajalo oru`je) (1) Vlasnik oru`ja ~ije je oru`je dotrajalo i nije vi{e za upotrebu, a ne postoji mogu}nost da se oru`je popravi ili prepravi, du`an je takvo oru`je u roku od 30 dana od dana saznanja, predati nadle`noj policijskoj upravi i podnijeti zahtjev za odjavu iz evidencije o nabavljenom oru`ju. (2) Oru`je iz stava (1) ovog ~lana prima se uz izjavu stranke datu na zapisnik da se oru`je predaje bez prava na naknadu, a vlasniku oru`ja izdaje se potvrda o predaji oru`ja. (3) Sa zamijenjenim tehni~ki neispravnim dijelovima vatrenog oru`ja postupa se u skladu sa odredbama st. (1) i (2) ovog ~lana. (4) Oru`je iz stava (1) ovog ovog ~lana i dijelovi oru`ja iz stava (3) ovog ~lana }e se uni{titi u skladu s odredbama ~lana 30. st. (6) i (7) ovog zakona. ^lan 49. (Postupak u slu~aju smrti vlasnika oru`ja) (1) U slu~aju smrti vlasnika oru`ja i municije, punoljetni ~lan njegove porodice, zakonski zastupnik, staratelj, lice koje je sa njim `ivjelo u zajedni~kom doma}instvu ili lice kod kojeg se oru`je i municija u trenutku smrti nalazilo, du`no je odmah, a najkasnije u roku od 60 dana po saznanju o postojanju oru`ja i municije, obavijestiti nadle`nu policijsku upravu i predati oru`je, municiju i oru`ni list. (2) Nadle`na policijska uprava }e o predatom oru`ju, municiji i oru`nom listu iz stava (1) ovog ~lana izdati potvrdu. (3) Nasljednik oru`ja i municije du`an je u roku od {est mjeseci od dana pravosna`nosti rje{enja o naslije|ivanju preduzeti jednu od slijede}ih mjera: a) oru`je i municiju prodati ili pokloniti, b) podnijeti zahtjev za registraciju oru`ja i municije, c) dati onesposobiti oru`je te ga zadr`ati kao trofej, d) predati oru`je nadle`noj policijskoj upravi koja izdaje potvrdu o predaji oru`ja, oru`je se odjavljuje iz evidencije i dostavlja na uni{tenje komisiji iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. (4) Izuzetno od stava (3) ovog ~lana, oru`je imunicija maloljetnog nasljednika ~uva}e se kod nadle`ne policijske uprave dok ne navr{i 21 godina `ivota, osim u slu~ajevima iz ~lana 10. stav (10) ovog zakona. (5) Nasljednik oru`ja iz stava (4) ovog ~lana du`an je s oru`jem i municijom postupiti na na~in propisan stavom (3) ovog ~lana. (6) Nasljednik oru`ja koji oru`je proda, du`an je oru`je odjaviti kod nadle`ne policijske uprave u roku od osam dana od dana prodaje. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika, oru`je i municiju uni{ti}e komisija iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. ^lan 50. (Postupak s naslije|enim oru`jem i municijom) (1) Nasljedniku oru`ja koji podnese zahtjev za registraciju naslije|enog oru`ja nadle`na policijska uprava izda}e ispravu o oru`ju, ukoliko ispunjava op}e i posebne uvjete iz ~lana 10, ovog zakona. (2) Oru`je koje je nasljednik predao nadle`noj policijskoj upravi odjavi}e se po slu`benoj du`nosti. (3) Ukoliko nasljednik oru`ja u roku od {est mjeseci od dana pravosna`nosti rje{enja o naslije|ivanju ne postupi u skladu s odredbama ~lana 49. stav (3) ovog zakona ili akomu je odbijen zahtjev za registraciju oru`ja, nadle`na policijska uprava oduzet }e oru`je imuniciju i isprave o oru`ju i s njima postupiti na na~in propisan odredbama ~lana 56. ovog zakona. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. DIO ^ETVRTI - ODUZIMANJE ORU@JA, MUNICIJE I ISPRAVA O ORU@JU ^lan 51. (Oduzimanje oru`ja, municije i isprava o oru`ju) (1) Nadle`na policijska uprava }e donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja imunicije i isprava o oru`ju od fizi~kog lica ako nastupi neki od slu~ajeva koji bi bili u suprotnosti s uvjetima utvr|enim u ~lanu 10. stav (4) ta~. a), c), d), e), f) i g), stav (5) ta~ka a) i stav (10), ~lanu 11. st. (3) i (6) i ~lanu 29. st. (3) i (4) ovog zakona. (2) Protiv rje{enja o oduzimanju oru`ja, municije i isprava o oru`ju iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (3) @alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. (4) Protiv kona~nog rje{enja iz stava (2) ovog ~lana ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 52. (Oduzimanje oru`ja, municije i isprava o oru`ju u slu~aju vanrednog zdravstvenog pregleda) Nadle`na policijska uprava oduze}e oru`je, municiju i isprave o oru`ju vlasniku oru`ja koji je na vanrednom zdravstvenom pregledu propisanom odredbom ~lana 14. stav (2) ovog zakona ocijenjen nesposobnim za posjedovanje oru`ja ili koji ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje oru`ja u roku iz ~lana 14. stav (3) ovog zakona. ^lan 53. (Privremeno oduzimanje oru`ja, municije i isprava o oru`ju) (1) Policijski slu`benici Uprave policije }e od lica za koje postoje osnovi sumnje da je izvr{ilo krivi~no djelo ili prekr{aj odre|en ovim zakonom, privremeno oduzeti oru`je i municiju i isprave o oru`ju za koje postoje osnovi sumnje da je s njima izvr{eno krivi~no djelo ili prekr{aj ili su pribavljeni krivi~nim djelom ili prekr{ajem ili su nastali izvr{enjem krivi~nog djela ili prekr{aja. (2) Oru`je, municija i isprave o oru`ju oduze}e se odmah i prije pokretanja upravnog, prekr{ajnog i krivi~nog postupka, ako se radi o okolnostima koje ukazuju da bi oru`je moglo biti zloupotrebljeno, a naro~ito ~e{}e i prekomjerno u`ivanje alkohola, u`ivanje narkoti~kih sredstava ili drugih omamljuju}ih sredstava, te preduzimanju hitnih mjera radi za{tite od nasilja u porodici ili zbog za{tite javnog poretka, koje se ne mogu odlagati, a ~injenice na kojima treba biti utemeljeno rje{enje utvr|ene su ili barem u~injene vjerovatnim. (3) Prilikom izvr{avanja ovla{tenja propisanih u st. (1) i (2) ovog ~lana, policijski slu`benici nadle`ne policijske uprave izdaju potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. (4) Oduzeto oru`je i municija i isprave o oru`ju iz st. (1) i (2) ovog ~lana ~uvaju se kod nadle`ne policijske uprave ili u skladu s odlukom drugog nadle`nog organa, a s pa`njom dobrog doma}ina. (5) Ukoliko se u postupku utvrdi da vlasnik nije prekr{ajno, odnosno krivi~no odgovoran, oduzeto oru`je, municija i isprave o oru`ju }e se vratiti vlasniku, uz izdavanje potvrde o vra}anju privremeno oduzetih predmeta. ^lan 54. (Oduzimanje oru`ja, municije i isprava o oru`ju od pravnog lica i poduzetnika) (1) Nadle`na policijska uprava }e donijeti rje{enje o oduzimanju oru`ja i municije i isprava o oru`ju od pravnog lica i poduzetnika ako nastupi neki od slu~ajeva koji bi bili u suprotnosti s uvjetima utvr|enim u ~lanu 20. ovog zakona i u slu~aju kada ne postupi u skladu s odredbama ~lana 31. st. (2), (4) i (5) ovog zakona. (2) Protiv rje{enja o oduzimanju oru`ja, municije i isprava o oru`ju iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (3) @alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. (4) Protiv kona~nog ije{enja iz stava (2) ovog ~lana ne mo`e se voditi upravni spor. ^lan 55. (Postupak s oru`jem, municijom i ispravama o oru`ju oduzetim u prekr{ajnom ili krivi~nom postupku) (1) S oru`jem i municijom i ispravama o oru`ju oduzetim u pravosna`no okon~anom prekr{ajnom ili krivi~nom postupku postupa se u skladu s odlukom nadle`nog suda. (2) Ukoliko nadle`ni sud donese odluku da se oru`je i municija iz stava (1) ovog ~lana uni{ti, mo`e odrediti da komisija iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona sprovede postupak uni{tenja. ^lan 56. (Postupak s oru`jem, municijom i ispravama o oru`ju oduzetim u upravnom postupku) (1) Po pravosna`nosti rje{enja o oduzimanju oru`ja, municije i isprava o oru`ju nakon provedenog upravnog postupka, nadle`na policijska uprava pozvat }e vlasnika oru`ja da u roku od {est mjeseci od dana uru~enja rje{enja na|e kupca za oduzeto oru`je i municiju. Ako vlasnik oru`ja u navedenom roku ne na|e kupca oduzeto oru`je i municija }e se uni{titi. (2) U skladu sa odlukom Uprave policije, postupak uni{tenja oduzetog oru`ja i municije sprovodi komisija iz ~lana 30. stav (6) ovog zakona. (3) Komisija iz stava (2) ovog ~lana, o uni{tenju oduzetog oru`ja i municije sa~injava zapisnik koji se ula`e u odnosni spis Uprave policije. DIO PETI - POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORU@JA ^lan 57. (Pravna lica i poduzetnici ovla{teni za popravljanje i prepravljanje oru`ja) (1) Popravljanjem i prepravljanjem oru`ja mogu se baviti pravna lica i poduzetnici koji su registrovani da se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, ili je popravljanje i prepravljanje oru`ja registrovano kao jedna od djelatnosti kojom se one i bave. (2) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana du`ni su da u roku od osam dana od dana registracije obavijeste nadle`nu policijsku upravu da su registrovani za popravljanje i prepravljanje oru`ja. (3) U pravnom licu i poduzetniku iz stava (1) ovog ~lana popravljanje i prepravljanje oru`ja mo`e obavljati samo punoljetno lice koje ispunjava uvjete propisane ~lanom 10. st. (4) ta~. b), c), d), e), f) i g) i stav (5) ovog zakona. (4) Nadle`na policijska uprava }e, ukoliko lice ispunjava uvjete iz stava (3) ovog ~lana, istom izdati odgovaraju}u potvrdu. ^lan 58. (Oru`je koje mo`e biti predmet popravljanja i prepravljanja i postupanje s istim) (1) Pravna lica i poduzetnici iz ~lana 57. ovog zakona mogu primiti radi popravljanja i prepravljanja samo oru`je za koje je izdata va`e}a isprava o oru`ju. (2) Pravna lica i poduzetnici iz ~lana 57. ovog zakona }e o svakoj izvr{enoj prepravci i trajnom onesposobljavanju oru`ja, licu izdati potvrdu i u roku od 48 sati u pisanoj formi o tome obavijestiti nadle`nu policijsku upravu. (3) Nadle`na policijska uprava, po prijemu prijave o izvr{enoj prepravci, podatke unosi u isprave o oru`ju i evidencije. (4) Oru`je koje je primljeno radi popravke, prepravke ili trajnog onesposobljavanja ne smije se iznositi iz prostorija odre|enih za rad do njegove predaje vlasniku. (5) Izuzetno, od stava (4) ovog ~lana, oru`je koje je primljeno radi popravke ili prepravke, smije se iznositi iz prostorija odre|enih za rad, prije njegove predaje vlasniku, radi funkcionalne probe. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 11 ^lan 59. (Evidencija i propisi o na~inu vo|enja evidencija) (1) Pravna lica i poduzetnici koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja du`ni su voditi Evidenciju o popravljenom i prepravljenom oru`ju i trajno onesposobljenom oru`ju. (2) Na~in vo|enja Evidencije o popravljenom i prepravljenom oru`ju i trajno onesposobljenom oru`ju i obrascima i sadr`aju obrazaca o vo|enju ove evidencije propisuje se podzakonskim aktom iz ~lana 71. stav (3) ovog zakona. DIO [ESTI - PROMET ORU@JA I MUNICIJE ^lan 60. (Pravna lica i poduzetnici ovla{teni za promet oru`jem, bitnim dijelovima oru`ja i municijom na malo) (1) Prometom oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije mogu se baviti pravna lica i poduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno u registar poduzetnika, za to dobiju odobrenje nadle`ne policijske uprave (u daljnjem tekstu: ovla{teni prodava~ oru`ja). (2) Odobrenje iz stava (1) ovog ~lana nadle`na policijska uprava }e izdati ako: a) su ispunjeni prostorni i tehni~ki uvjeti za smje{taj i ~uvanje, kojima se obezbje|uje da oru`je, bitni dijelovi oru`ja i municija ne do|u u posjed neovla{tenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata, b) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poduzetnik uspunjava uvjete iz ~lana 10. stav (4) ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oru`jem ispunjava uvjete iz ~lana 10. st. (4) i (5) ovog zakona i c) da pravno lice i poduzetnik ima pravo vlasni{tva ili pravo kori{tenja poslovnog prostora u kojem }e se obavljati promet oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije. (3) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana obavezni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, obavijeste nadle`nu policijsku upravu. (4) Nadle`na policijska uprava }e, ukoliko lica ispunjavaju uvjete iz stava (2) ta~ka b) ovog ~lana, istima izdati odgovaraju}u potvrdu. (5) Protiv rje{enja nadle`ne policijske uprave mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. ^lan 61. (Prodaja oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije na malo) (1) Ovla{teni prodavac oru`ja mo`e prodavati oru`je: a) kategorije B fizi~kim i pravnim licima i poduzetnicima kojima je nadle`na policijska uprava za to izdala odobrenje, a u roku od pet dana od dana prodaje o tome pismeno obavijestiti policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavljanje oru`ja, b) kategorije C i bitne dijelove oru`ja uz obavezu da o prodaji oru`ja i bitnih dijelova oru`ja obavijeste nadle`nu policijsku upravu u roku od osam dana od dana prodaje i c) kategorije D bez obaveze prijave nadle`noj policijskoj upravi. (2) Ovla{teni prodavac oru`ja mo`e prodavati municiju samo licima koja imaju va`e}u ispravu o oru`ju, a u roku od pet dana od dana prodaje du`an je o tome obavijestiti policijsku upravu koja je izdala va`e}u ispravu o oru`ju. (3) Prilikom prodaje oru`ja iz stava (1) ta~ke a) ovog ~lana ovla{teni prodavac oru`ja je du`an da zadr`i jedan primjerak odobrenja za nabavljanje oru`ja, a na drugi primjerak stave zabilje{ku o izvr{enoj prodaji i ovjere je {tambiljem i potpisom odgovornog lica. ^lan 62. (Nabavljanje oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije u svrhu prometa) (1) Ovla{teni prodavac oru`ja, u svrhu prometa, oru`je, bitne dijelove oru`ja i municiju mo`e nabavljati samo na osnovu odobrenja nadle`ne policijske uprave. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu koli~inu i va`i {est mjeseci od dana izdavanja. (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz st. (1) i (2) ovog ~lana podnosi se nadle`noj policijskoj upravi prema sjedi{tu podnosioca zahtjeva i sadr`i: a) naziv i adresu prodavca i kupca. b) vrstu i koli~inu oru`ja, bitnih dijelova za oru`je imunicije i c) naziv i adresu dobavlja~a. (4) Vatreno oru`je koje nije ispitano i obilje`eno ne mo`e se stavljati u promet. ^lan 63. (Utvr|ivanje uvjeta za promet oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije) (1) Postojanje uvjeta iz ~lana 60. ovog zakona utvr|uje komisija iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona. (2) Izvje{taj o utvr|enom stanju komisija dostavlja policijskom komesaru. (3) Uvjete potrebne za izdavanje odobrenja za nabavljanje oru`ja, za obavljanje djelatnosti prometa oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, posredovanje u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, na~in ~uvanja i dr`anja oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, kao i uvjete potrebne za izdavanje odobrenja za osnivanje civilnih streli{ta i na~inu utvr|ivanja uvjeta, sastav, pravo na naknadu i visinu naknade za rad komisije iz stava (1) ovog ~lana, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar. ^lan 64. (Posredovanje - brokering) (1) Posredovanjem (brokeringom) u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije mogu se baviti pravna lica i poduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika za to dobiju odobrenje nadle`ne policijske uprave. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog ~lana, nadle`na policijska uprava }e izdati ako: a) lice prilo`i dokaz o pravu vlasni{tva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora i b) odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnom licu ili kod poduzetnika iz stava (1) ovog ~lana ispunjavaju uvjete iz ~lana 10. stav (4) ta~. c), d), e), f) i g) ovog zakona. (3) Pored uvjeta iz stava (2) ovog ~lana, posredovanjem u prometu oru`ja mo`e se baviti pravno lice i poduzetnik koji ispunjava uvjete iz propisa o prevozu, prometu, kontroli i kretanju oru`ja i municije. (4) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana obavezni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, obavijeste nadle`nu policijsku upravu. (5) Nadle`na policijska uprava }e rje{enjem odbiti zahtjev ili poni{titi rje{enje kojim je odobreno posredovanje u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja imunicije, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz ovog zakona i ako bi se time ugrozila javna bezbjednost. (6) Protiv rje{enja nadle`ne policijske uprave mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. DIO SEDMI - CIVILNA STRELI[TA ^lan 65. (Uvjeti za osnivanje civilnih streli{ta) (1) Civilna streli{ta za obavljanje sportske i druge djelatnosti mogu osnovati pravna lica i poduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, za to dobiju S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. odobrenje nadle`ne policijske uprave i nadle`nog organa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma kojom se odobrava lokacija civilnog streli{ta. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog ~lana nadle`na policijska uprava }e izdati ako: a) su ispunjeni prostorni i tehni~ki uvjeti za smje{taj i ~uvanje, kojima se obezbje|uje da oru`je i municija ne do|u u posjed neovla{tenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. b) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poduzetnik uspunjava uvjete iz ~lana 10. stav (4) ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oru`jem ispunjava uvjete iz ~lana 10. st. (4) i (5) ovog zakona i c) pravno lice i poduzetnik ima pravo vlasni{tva ili pravo kori{tenja objekta (otvorenog i/ili zatvorenog) i poslovnog prostora koji }e biti u funkciji civilnog streli{ta. (3) Dokazivanje prostornih i tehni~kih uvjeta se vr{i odgovaraju}om upotrebnom dozvolom za streli{te koju izdaje nadle`ni organ iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma. (4) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog ~lana obavezni su da, u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, obavijeste nadle`nu policijsku upravu. (5) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lova~ka streli{ta koja se upotrebljavaju za ga|anje i isprobavanje lova~kog oru`ja svojih ~lanova prema propisima o lovstvu. (6) Protiv rje{enja nadle`ne policijske uprave mo`e se izjaviti `alba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. ^lan 66. (Utvr|ivanje uvjeta za osnivanje civilnih streli{ta) (1) Postojanje uvjeta iz ~lana 65. ovog zakona utvr|uje komisija iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona. (2) Izvje{taj o utvr|enom stanju komisija dostavlja policijskom komesaru. ^lan 67. (Upotreba oru`ja na civilnom streli{tu) Pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, du`an je preduzeti mjere i radnje na odr`avanju reda na civilnom streli{tu i to da: a) vatreno oru`je na civilnom streli{tu mo`e koristiti fizi~ko lice kojem je izdata odgovaraju}a isprava o oru`ju, b) fizi~ko lice koje ne ispunjava uvjete iz ta~ke a) ovog ~lana, ga|anjemo`e izvoditi samo pod nadzorom ovla{tenog lica osniva~a civilnog streli{ta i isklju~ivo s oru`jem i municijom koja je vlasni{tvo osniva~a civilnog streli{ta, c) ~lanovi sportskih strelja~kih organizacija, uz predo~avanje odgovaraju}eg dokaza o ~lanstvu, mogu na civilnom streli{tu koristiti vatreno oru`je i municiju koji su vlasni{tvo sportskih strelja~kih organizacija, kao i oru`je i municiju koji su vlasni{tvo osniva~a civilnog streli{ta, d) zabrani pristup i izvo|enje ga|anja licima iz ta~. a), b) i c) ovog ~lana, ako njihovo pona{anje ukazuje da su pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih omamljuju}ih sredstava, odnosno da su u takvom stanju da nisu u mogu}nosti shvatiti zna~enje svog postupanja, odnosno vladati svojom voljom. ^lan 68. (Nabavka oru`ja i municije za potrebe civilnog streli{ta) Pravna lica i poduzetnici, osniva~i civilnih streli{ta, mogu nabavljati oru`je i municiju radi ga|anja na civilnom streli{tu na na~in propisan ovim zakonom. ^lan 69. (Primjena odredaba ovog zakona) Pravna lica i poduzetnici, osniva~i civilnih streli{ta, }e u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoj rad s istim i propisom iz ~lana 63. stav (3) ovog zakona. DIO OSMI - EVIDENCIJE I NADZOR NAD SPROVO\ENJEM ZAKONA ^lan 70. (Evidencije) (1) Pravna lica i poduzetnici, uklju~uju}i i sportske strelja~ke organizacije i lova~ke organizacije vo|e evidencije o: a) nabavljenom oru`ju kategorije B, bitnim dijelovima oru`ja i municiji, b) nabavljenom oru`ju kategorije C, c) nabavljenom starom oru`ju, d) zamjenjenom oru`ju i e) izdatim ispravama licima kojima je oru`je povjereno, odnosno dato na poslugu. (2) Sportske strelja~ke i lova~ke organizacije obavezne su da vode evidenciju o punjenju municije. (3) Ovla{teni prodavci oru`ja obavezni su da vode slijede}e evidencije: a) o nabavljenom oru`ju, bitnim dijelovima oru`ja i evidenciju o nabavljenoj municiji, b) o prodatom oru`ju, bitnim dijelovima oru`ja i evidenciju o prodatoj municiji i c) o oru`ju i municiji primljenom na ~uvanje. (4) Pravna lica i poduzetnici obavezni su da vode evidenciju o popravljenom i prepravljenom oru`ju i trajno onesposobljenom oru`ju. (5) Sportska strelja~ka, odnosno druga organizacija ili ustanova iz ~lana 16. stav (1) ta~ka b) ovog zakona obavezna je da vodi evidenciju o osobama obu~enim za rukovanje vatrenim oru`jem. (6) Pravna lica i poduzetnici koji se bave posredovanjem u prometu oru`ja, dijelova za oru`je i municije (brokering) obavezni su da vode evidenciju o svakom pojedina~nom izvr{enom posredovanju. (7) Pravno lice koje je ovla{teno za vo|enje civilnog streli{ta obavezno je da vodi evidencije: a) o nabavljenom oru`ju i municiji. b) oru`ju i municiji ustupljenim na kori{tenje i c) utro{enoj municiji. (8) Fizi~ko lice, pravno lice i poduzetnik kojima je izdato odobrenje za sakupljanje starog oru`ja, obavezni su voditi evidenciju o sakupljenom starom oru`ju. (9) Evidencije iz st. (1) do (8) ovog ~lana ~uvaju se trajno, a u slu~aju smrti fizi~kog lica, odnosno prestanka postojanja pravnog lica i poduzetnika predaju se nadle`noj policijskoj upravi. ^lan 71. (Evidencije nadle`ne policijske uprave) (1) Nadle`na policijska uprava obavezna je, u pisanoj i elektronskoj formi, voditi evidencije o: a) podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oru`ja, b) licima obu~enim za rukovanje vatrenim oru`jem, c) izdatim oru`nim listovima, d) odobrenjima za dr`anje oru`ja, e) odobrenjima za sakupljanje starog oru`ja, f) prijavi oru`ja kategorije C i izdatim potvrdama o prijavi, g) oduzetom, na|enom, predatom i nestalom oru`ju i h) prijavi nabavke municije. (2) Evidencije iz stava (1) ovog ~lana ~uvaju se trajno. (3) Sadr`aj i na~in vo|enja evidencija iz ~l. 70. i 71. ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar. ^lan 72. (Nadzor koji provode nadle`ne policijske uprave) (1) Nadle`ne policijske uprave, ako zakonom nije druga~ije propisano, putem komisije iz ~lana 10. stav (8) ovog zakona, vr{e neposredni nadzor nad: a) prodajom, dr`anjem i no{enjem oru`ja i municije, S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 13 b) ~uvanjem i smje{tajem oru`ja i municije od strane pravnih lica i poduzetnika koji se bave prometom oru`ja i municije, sportskih strelja~kih organizacija, organizacija koje gazduju lovi{tem, pravnih lica i poduzetnika koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja i trajnim onesposobljavanjem oru`ja, posrednika u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, pravnih lica i poduzetnika, osniva~a civilnih streli{ta i c) vo|enjem evidencija iz ~lana 70. ovog zakona i d) sportskim strelja~kim, odnosno drugim organizacijama ili ustanovama koja obavljaju obuku za tehni~ka znanja za pravilno rukovanje oru`jem. (2) U obavljanju nadzora iz stava (1) ovog ~lana ovla{tena lica komisije nadle`ne policijske uprave ovla{teno je: a) pregledati skladi{ta oru`ja i municije, civilna streli{ta i druge prostorije gdje se obavlja promet, posredovanje, popravljanje, prepravljanje i ~uvanje oru`ja i municije, te obavljanje obuke iz ~lana 16. stav (1) ta~ka b), b) izvr{iti pregled propisanih evidencija i ostale dokumentacije u vezi s prometom, posredovanjem, popravljanjem, prepravljanjem, ~uvanjem oru`ja i municije, vo|enjem civilnih streli{ta i obavljanjem obuke iz ~lana 16. stav (1) ta~ka b), c) privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti prometa, posredovanja, popravljanja i prepravljanja oru`ja i municije, d) privremeno zabraniti upotrebu civilnih streli{ta i obavljanje obuke iz ~lana 16. stav (1) ta~ka b), e) narediti da se utvr|ene nepravilnosti otklone u odre|enom roku, f) zabraniti daljnje bavljenje prometom, posredovanjem, popravljanjem i prepravljanjem oru`ja imunicije, odnosno upotrebu civilnih streli{ta, obavljanje obuke, ako utvrdi da su u obavljanju tih djelatnosti u~injeni te`i propusti u preduzimanju za{titnih ili drugih sigurnosnih mjera ili druge te`e ka`njive radnje, ukoliko je prestao postojati neki od uvjeta pod kojima je odobrenje izdato ili ako se ne postupi po nalogu nadle`ne policijske uprave i narediti preduzimanje i drugih propisanih mjera. (3) Lica iz ~lana 72. stav (1) ovog ~lana du`na su omogu}iti obavljanje nadzora i dati na uvid tra`enu dokumentaciju, kao i pru`iti potrebne podatke i obavijesti. (4) Mjere iz stava (2) ovog ~lana nare|uju se rje{enjem. (5) @alba na rje{enje iz stava (3) ovog ~lana ne odla`e izvr{enje rje{enja. ^lan 73. (Komisija za nadzor) (1) U cilju zakonitog rada, provo|enja i primjene ovog zakona od strane nadle`nih policijskih uprava policijski komesar formirat }e Komisiju za nadzor. (2) Na~in formiranja i sastav komisije, nadle`nost i na~in rada, naknadu za rad u komisiji, kao i druga pitanja od zna~aja za rad komisije na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar. DIO DEVETI - ODREDBE O SANKCIJAMA ^lan 74. (Krivi~na djela) (1) Nov~anom kaznom ili kaznom zatvora od {est mjeseci do tri godine kaznit }e se za krivi~no djelo: a) ko bez odobrenja nabavi, dr`i ili nosi vatreno oru`je kategorije B (~l. 10. i 20. ovog zakona), b) ko proda vatreno oru`je kategorije B pravnom licu, poduzetniku ili fizi~kom licu koji nemaju odobrenje za nabavljanje te vrste oru`ja (~l. 28. stav (4) i 61. stav (1), ta~ka a) ovog zakona) i c) ko drugom da pi{tolj ili revolver na poslugu (~lan 40. stav (1) ovog zakona) ili ko da na poslugu lova~ko oru`je ili sportsko vatreno oru`je licu koje za tu vrstu oru`ja nema oru`ni list (~lan 40. stav (2) ovog zakona). (2) Za krivi~na djela iz stava (1) ovog ~lana obavezno se izri~e i za{titna injera oduzimanja oru`ja. (3) U izvr{enju za{titne mjere iz stava (2) ovog ~lana za krivi~no djelo iz stava (1) ta~. b) i c) ovog ~lana oduzima se oru`ni list, odnosno odobrenje za dr`anje oru`ja. ^lan 75. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje fizi~kih lica) (1) Nov~anom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj: a) ko ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, koja mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, a o tome ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu (~lan 14. stav (1) ovog zakona), b) ko u propisanom roku, nakon upu}ivanja na vanredni zdravstveni pregled, nadle`noj policijskoj upravi ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (~lan 14. stav (3) ovog zakona), c) ko u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oru`ja nadle`noj policijskoj upravi ili ne preda nadle`noj policijskoj upravi zamijenjene tehni~ki ispravne dijelove vatrenog oru`ja koji se ozna~avaju fabri~kim brojem (~lan 23. stav (1) ovog zakona), d) ~lan sportske strelja~ke i lova~ke organizacije koji spravlja municiju bez odobrenja nadle`ne policijske uprave ili istu stavlja u promet (~lan 25. st. (1) i (4) ovog zakona), e) ko zamijeni oru`je za onu vrstu oru`ja za koju nema izdat oru`ni list (~lan 28. st. (1) i (2) ovog zakona), f) ko bez odobrenja nadle`ne policijske uprave sakuplja staro oru`je (~lan 33. stav (1) ovog zakona), g) ko preda ili proda staro oru`je pravnom licu, poduzetniku i fizi~kom licu koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oru`ja (~lan 33. stav (7) ovog zakona), h) ko osposobi staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu (~lan 33. stav (9) ovog zakona), i) ko postupi protivno odredbama ~lana 36. ovog zakona, j) ko postupi protivno odredbama ~lana 37. ovog zakona, k) ko postupi protivno odredbama ~lana 38. ovog zakona, l) ko postupi protivno odredbi ~lana 39. ovog zakona, m) ko posudi vazdu{no oru`je i oru`je s tetivom maloljetnom licu (~lan 42. stav (2) ovog zakona), n) ko prenosi sportsko oru`je i pripadaju}u municiju bez potvrde sportske strelja~ke organizacije (~lan 42. stav (3) ovog zakona), j) ko postupi protivno odredbama ~lana 43. ovog zakona, p) ko postupi protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, r) ko ne obavijesti najbli`u policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog slu`benika u slu~aju pronalaska oru`ja, municije i isprava o oru`ju ili o saznanju za sakriveno oru`je, municiju i ispravu o oru`ju (~lan 45. stav (1) ovog zakona) i s) ko postupi protivno odredbi ~lana 48. stav (1) ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1), ta~. b), c), d), e), f). g), h), i), j), k), 1), m), o) i s) ovog ~lana, pored nov~ane kazne, izri~e se za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju. ^lan 76. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje fizi~kih lica) (1) Nov~anom kaznom od 500.00 do 1.000,00KMkaznit }e se za prekr{aj: a) ko u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oru`ja (~lan 18. stav (3) ovog zakona), b) ko nosi, koristi i rukuje s oru`jem koje mu je povjereno u vrijeme kada ne vr{i slu`bu, ili iznese oru`je van objekta odnosno prostora ili pravca kretanja transporta koji obezbje|uje ili ne ~uva na bezbjednom mjestu tako da ne S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 14 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. onemogu}i pristup oru`ju neovla{tenim licima (~lan 21. stav (2) ovog zakona), c) ko nabavi municiju za oru`je za koje nema izdat oru`ni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije (~lan 24. ovog zakona), d) ko u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadle`noj policijskoj upravi za registraciju oru`ja i izdavanje oru`nog lista (~lan 27. stav (1) ovog zakona), e) ko u propisanom roku nadle`noj policijskoj upravi ne prijavi zamjenu vatrenog oru`ja, ne preda oru`ni list i ne podnese zahtjev za izdavanje novog oru`nog lista (~lan 28. stav (3) ovog zakona). f) ko u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno oru`je (~lan 28. st. (5) i (6) ovog zakona), g) ko u propisanom roku o izvr{enoj nabavci, prodaji ili predaji starog oru`ja ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu (~lan 33. stav (8) ovog zakona), h) ko postupi protivno odredbama ~lana 34. ovog zakona, i) ko ne vrati pravnom licu koje upravlja lovi{tem oru`je odnosno neutro{enu koli~inu municije dobijenu na poslugu u odre|enom roku ili ih upotrebljava, odnosno iznosi van odre|enog lovi{ta (~lan 41. stav (3) ovog zakona), j) ko postupi protivno odredbama ~lana 46. ovog zakona, k) ko u propisanom roku ne obavijesti i ne preda na ~uvanje nadle`noj policijskoj upravi oru`je, municiju i oru`ni list u slu~aju smrti vlasnika oru`ja i municije (~lan 49. stav (1) ovog zakona), l) nasljednik oru`ja i municije koji u propisanom roku ne postupi u skladu s ovim zakonom (~lan 49. stav (3) ovog zakona), m) nasljednik oru`ja koji u propisanom roku nakon prodaje oru`ja isto ne odjavi kod nadle`ne policijske uprave (~lan 49. stav (6) ovog zakona) i n) fizi~ko lice koje ne vodi evidenciju iz ~lana 70. stav (8) ovog zakona, o) prekr{ajno odgovorno maloljetno lice koje nabavi, dr`i i nosi oru`je kategorije D protivno odredbama ~lana 35. ovog zakona, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika koji nabavi i dr`i i nosi oru`je kategorije D, protivno odredbama ~lana 35. ovog zakona, ako je po~injeni prekr{aj maloljetnika posljedica propu{tanja nadzora nad maloljetnikom, a bili su u mogu}nosti vr{iti takav nadzor, (2) Za prekr{aje iz stava (1), ta~. a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1) i o) ovog ~lana, pored nov~ane kazne, izri~e se za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju. ^lan 77. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje pravnih lica i poduzetnika) (1) Nov~anom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj: a) zdravstvena ustanova koja ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oru`ja, koja mo`e uticati na sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, a o tome ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu ili najbli`u policijsku stanicu (~lan 14. stav (1) ovog zakona), b) pravna lica i poduzetnici koja povjere no{enje oru`ja i municije licu koje nije odre|eno da neposredno vr{i poslove za{tite i koje ne ispunjava uslove za no{enje oru`ja propisane ovim zakonom (~lan 21. stav (1)) ili koje naredi ili dozvoli da lice kome je povjereno oru`je radi vr{enja poslova za{tite nosi to oru`je suprotno odredbama ~lana 21. stav (2) ovog zakona, c) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oru`ja nadle`noj policijskoj upravi (~lan 23. stav (1) ovog zakona), d) pravno lice i poduzetnik koji nabavi municiju za oru`je za koje nema izdat oru`ni list ili u propisanom roku ne prijevi nabavku municije (~lan 24. ovog zakona), e) sportska strelja~ka i lova~ka organizacija koja spravlja municiju bez odobrenja nadle`ne policijske uprave ili istu stavlja u promet (~lan 25. st. (1) i (4) ovog zakona), f) pravno lice i poduzetnik koji zamijene oru`je za onu vrstu oru`ja za koju nema izdat oru`ni list (~lan 28. stav (2) ovog zakona), g) pravno lice i poduzetnik koji ne obavijeste u propisanom roku nadle`nu policijsku upravu o prestanku potrebe za daljnjim dr`anjem oru`ja i municije (~lan 31. stav (2) ovog zakona), h) pravno lice i poduzetnik koji bez odobrenja nadle`ne policijske uprave sakuplja staro oru`je (~lan 33. stav (1) ovog zakona), i) pravno lice i poduzetnik koji proda ili preda staro oru`je fizi~kom ili pravnom licu ili poduzetniku koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oru`ja (~lan 33. stav (7) ovog zakona), j) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku o izvr{enoj nabavci, prodaji ili predaji starog oru`ja ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu (~lan 33. stav (8) ovog zakona), k) pravno lice i poduzetnik koji osposobi staro oru`je koje je onesposobljeno za upotrebu (~lan 33. stav (9) ovog zakona), 1) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nadle`noj policijskoj upravi nabavljanje oru`ja kategorije C (~lan 34. stav (2) ovog zakona), m) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 38. st. (8), (9), (10) i (11) ovog zakona, n) pravno lice koje upravlja lovi{tem koje postupi protivno odredbama ~lana 41. ovog zakona, o) sportska strelja~ka organizacija koja postupi protivno odredbama ~lana 42. ovog zakona, p) pravno lice i poduzetnik, sportska strelja~ka organizacija i organizacija koja gazduje lovi{tem koji postupe protivno odredbama ~lana 43. stav (6) ovog zakona, r) pravno lice i poduzetnik koji postupe protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, s) pravno lice i poduzetnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, koji postupe protivno odredbama ~lana 57. ovog zakona, t) pravno lice i poduzetnik koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, koji postupe protivno odredbama ~lana 58. ovog zakona, u) pravno i poduzetnik koji se bavi prometom oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, koji postupe protivno odredbama ~lana 60. stav (1) ovog zakona, v) ovla{teni prodavac oru`ja koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o prodaji municije (~lan 61. stav (2) ovog zakona), oru`ja kategorije C i bitnih dijelova oru`ja (~lan 61. stav (1) ta~ka b) ovog zakona), z) ovla{teni prodavac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 62. ovog zakona, aa) pravno lice i poduzetnik koji se bavi posredovanjem u prometu oru`ja i municije bez odobrenja nadle`ne policijske uprave (~lan 64. stav (1) ovog zakona), bb) pravno lice i poduzetnik koji osnuju civilna streli{ta bez odobrenja nadle`ne policijske uprave i nadle`nog organa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma kojom se odobrava lokacija civilnog streli{ta (~lan 65. stav (1) ovog zakona), cc) pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, koji postupi protivno odredbama ~lana 67. ovog zakona i dd) pravno lice i poduzetnik, osniva~ civilnog streli{ta, koji u propisanom roku ne uskladi svoj rad u skladu S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 15 sa odredbama zakona i podzakonskog akta iz ~lana 63. stav (3) ovog zakona (~lan 69. ovog zakona) ee) sportska strelja~ka, odnosno druga organizacija ili ustanova koja postupi suprotno odredbama ~lana 16. ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom od 2.000,00 do 3.000, 00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ta~. b), c), d), e), f), g), h), i), k), 1), m), n), o), p), s), t), u), z), aa), bb), cc) i dd) ovog ~lana izre}i }e se i za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju, a za prekr{aje iz stava (1) ta~. b), e), h), k), s), t), u), z), aa), bb), cc), dd) i ee) mo`e se izre}i i za{titna mjera zabrane vr{enja djelatnosti od tri mjeseca do {est mjeseci. ^lan 78. (Nov~ane kazne i za{titne mjere za prekr{aje pravnih lica i poduzetnika) (1) Nov~anom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00KMkaznit }e se za prekr{aj: a) lova~ka organizacija (~lan 11. stav (4) ovog zakona) i sportska strelja~ka organizacija (~lan 11. stav (7) ovog zakona) koji u propisanom roku ne dostave dokaz o prestanku ~lanstva, b) pravno lice i poduzetnik koji ne izda posebnu potvrdu licu kojem povjeravaju oru`je i koji ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o licu kojem je povjerila oru`je (~lan 21. stav (3) ovog zakona), c) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oru`ja (~lan 22. stav (3) ovog zakona), d) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadle`noj policijskoj upravi za registraciju oru`ja i izdavanje odobrenja za dr`anje oru`ja i ne vodi evidenciju o nabavljenom oru`ju (~lan 27. stav (2) ovog zakona), e) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi zamjenu vatrenog oru`ja, odnosno ne preda odobrenje za dr`anje oru`ja i ne podnese zahtjev za izdavanje novog odobrenja za dr`anje oru`ja, (~lan 28. stav (3) ovog zakona), f) pravno lice ili poduzetnik koji u propisanom roku ne prijave prenos prava svojine na vatreno oru`je (~lan 28. st (5) i (6) ovog zakona), g) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama ~lana 46. ovog zakona, h) imalac oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 48. stav (1) ovog zakona, i) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 60. stav (3) ovog zakona), j) ovla{teni prodava~ oru`ja koji proda municiju licu koje nema va`e}u ispravu o oru`ju (~lan 61. stav (2) ovog zakona), k) ovla{teni prodava~ oru`ja koji postupi protivno odredbi ~lana 61. stav (3) ovog zakona, 1) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 64. stav (3) ovog zakona), m) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadle`nu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (~lan 65. stav (3) ovog zakona), n) pravno lice, poduzetnik, sportska strelja~ka organizacija, lova~ka organizacija, ovla{teni prodava~ oru`ja i stru~na ovla{tena organizacija koji ne vode propisane evidencije iz ~lana 70. ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ta~. d), h) i j) ovog ~lana izre}i }e se i za{titna mjera oduzimanja oru`ja, municije, bitnih dijelova oru`ja i isprava o oru`ju, a za prekr{aj iz stava (1) ta~ka j)mo`e se izre}i i za{titna mjera zabrane vr{enja djelatnosti od tri mjeseca do {est mjeseci. DIO DESETI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 79. (Okon~anje postupaka) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okon~ani zavr{i}e se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. ^lan 80. (Dono{enje propisa) (1) Uroku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara, ministar }e donijeti propise o: a) izgledu i sadr`aju obrazaca isprava o oru`ju, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oru`ju i drugih dokumenata (~lan 8. stav (2) ovog zakona), b) na~inu rada komisije koja cijeni ispunjavanje i opravdanost zahtjeva za nabavljanje oru`ja i pravo na naknadu (~lan 10. stav (9) ovog zakona), c) programu, na~inu, sastavu Komisije, tro{kovima osposobljavanja, kao i drugim pitanjima koja se odnose na osposobljavanje za pravilno rukovanje i poznavanje propisa u vezi dr`anja, ~uvanja i no{enja kratkog vatrenog oru`ja (~lan 16. stav (3) ovog zakona), d) smje{tanju i ~uvanju oru`ja i municije (~lan 20. stav (5) i ~lan 43. stav (7) ovog zakona), e) programu, na~inu rada i uni{tenja, sastavu komisije, tro{kovima, kao i drugim pitanjima koja se odnose na uni{tenje oru`ja iz ~lana 30. stava (6) ovog zakona (~lan 30. stav (8) ovog zakona), f) uvjetima potrebnim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, posredovanju u prometu oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, na~inu ~uvanja i dr`anja oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, kao i o uslovima potrebnim za izdavanje odobrenja za osnivanje civilnih streli{ta i na~inu utvr|ivanja uvjeta, sastavu, pravu na naknadu i visinu naknade za rad komisije iz ~lana 63. stav (1) ovog zakona (~lan 63. stav (3) ovog zakona), g) evidencijama koje se vode u skladu s odredbama ~l. 70. i 71. ovog zakona, h) na~inu formiranja, sastavu komisije, nadle`nosti, na~inu rada, naknadi za rad u komisiji, kao i druga pitanja od zna~aja za rad komisije (~lan 73. stav (2) ovog zakona), i i) mjerama i radnjama koje poduzima Uprava policije na provo|enju amnestije za nelegalno posjedovanje oru`ja iz kategorije B. kao i u vezi legalizacije oru`ja (~lan 85. stav (3) ovog zakona). (2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar zdravstva }e u saradnji sa Ministarstvom, donijeti propis o bli`im uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje }e obavljati zdravstvene preglede kojima se utvr|uje zdravstvena sposobnost za dr`anje i no{enje oru`ja, na~inu i postupku obavljanja redovnih i vanrednih zdravstvenih pregleda, popisu bolesti i zdravstvenih stanja koja lice ~ine nepodobnim za dr`anje i no{enje oru`ja, na~inu vo|enja evidencije i medicinske dokumentacije, razmjeni podataka o izdatim ljekarskim uvjerenjima i promjenama u pogledu zdravstvene sposobnosti imaoca oru`ja, sadr`aju uvjerenja o izvr{enom zdravstvenom pregledu, naknadi u vezi s utvr|ivanjem zdravstvene sposobnosti, te drugim pitanjima od zna~aja za utvr|ivanje zdravstvene sposobnosti (~lan 15. ovog zakona). S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 16 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 4. januara 2018. ^lan 81. (Obaveza prijave oru`ja kategorije C) Lice koje posjeduje oru`je kategorije C, du`no je da takvo oru`je prijavi nadle`nooj policijskoj upravi u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ^lan 82. (Va`enje isprava o oru`ju) Isprave o oru`ju izdate u skladu s odredbama propisa koji se stavlja van snage ovim zakonom ostaju na snazi. ^lan 83. (Uskla|ivanje obavljanja djelatnosti) (1) Pravno lice i poduzetnik koji obavlja djelatnost prometa oru`ja, bitnih dijelova oru`ja i municije, posredovanja u prometu oru`jam bitnih dijelova oru`ja i municije, popravljanja i prepravljanja oru`ja ili vo|enje civilnih streli{ta, du`no je svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. (2) Pravnom licu i poduzetniku iz stava (1) ovog ~lana, koji u roku iz stava (1) ovog ~lana ne podnese zahtjev nadle`noj policijskoj upravi u cilju uskla|ivanja poslovanja s odredbama ovog zakona, nadle`na policijska uprava }e rje{enjem zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti. ^lan 84. (Legalizacija oru`ja) (1) Lice koje posjeduje oru`je kategorije B bez isprave o oru`ju, a koje prema ranije va`e}im propisima nije registrovano, du`no je da najkasnije do 31.12.2018. godine, podnese zahtjev za izdavanje isprave o oru`ju. (2) Prilikom podno{enja zahtjeva lice nije du`no da dokazuje porijeklo oru`ja. (3) Isprava o oru`ju se ne}e izdati licu koje ne ispunjava uvjete iz ~lana 10. st. (4) i (5) ovog zakona kao i kada se oru`je potra`uje od nadle`nih organa i u slu~aju kada je oru`je ve} registrovano. ^lan 85. (Amnestija) (1) Lice koje na dan stupanja na snagu ovog zakona posjeduje oru`je kategorije B suprotno odredbama ~lana 10. stav (1) ovog zakona, obavezno je da ga odmah preda nadle`noj policijskoj upravi. (2) Lice koje dobrovoljno preda oru`je iz stava (1) ovog ~lana ne}e odgovarati za nelegalno posjedovanje iz ~lana 74. stav (1) ta~ka a) ovog zakona. (3) Mjere i radnje koje poduzima Uprava policije na provo|enju amnestije za nelegalno posjedovanje oru`ja iz stava (1) ovog ~lana, kao i u vezi legalizacije oru`ja iz ~lana 84. ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar. ^lan 86. (Primjena Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine) Na sva pitanja postupka koja nisu ure|ena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). ^lan 87. (Primjena Zakona o agencijama i unutra{njim slu`bama za za za{titu ljudi i imovine) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na pravna lica koja obavljaju poslove fizi~ke i tehni~ke za{tite, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o agencijama i unutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13). ^lan 88. (Za{tita li~nih podataka) Svi subjekti koji na bilo koji na~in primjenjuju odredbe ovog zakona, du`ni su obradu li~nih podataka vr{iti u skladu s odredbama Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11) kao i provedbenih propisa i planova donesenih na osnovu istog. ^lan 89. (Direktive) Ovim zakonom su u najve}oj mogu}oj mjeri u pravni poredak Kantona Sarajevo prenijeti slijede}i akti Evropske unije: a) Direktiva Vije}a 91/477/EEZ od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oru`ja (SL L 256, 03.09.1991.), b) Direktiva 2008/51/EZ Evropskog parlamenta i Vije}a od 21. maja 2008. godine o izmjeni Direktive Vije}a 91/477/EEZ od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oru`ja (SL L 179, 08.07.2008.) i c) Uredba komisije (EU) 2015/2403 od 15. decembra 2015. godine o utvr|ivanju zajedni~kih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo daje onesposobljeno vatreno oru`je postalo neopozivo neupotrebljivo (SL L 333/62). ^lan 90. (Ravnopravnost spolova) Gramati~ka terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uklju~ivanje oba spola. ^lan 91. (Prestanak va`enja) (1) Po~etkom primjene ovog zakona prestaje primjena Zakona o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10). (2) Podzakonski akti, doneseni na osnovu zakona iz stava (1) ovog ~lana, ostaju na snazi do dono{enja novih podzakonskih akata. ^lan 92. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a po~et }e se primjenjivati od 03. aprila 2018. godine. Broj 01-02-36586/17 20. decembra 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka f) i ~lana 18. stav 1. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 20.12.2017. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM URE\ENJU KANTONA SARAJEVO ^lan 1. (Dopuna ~lana 2.) U Zakonu o prostornom ure|enju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17) u ~lanu 2. ta~ka rr) iza rije~i: "uvode nove instalacije ili ugra|uje nova oprema u gra|evinu," dodaju se rije~i: "osim uvo|enja novih instalacija i ugradnje nove opreme u organizaciji javnih komunalnih preduze}a,". ^lan 2. (Izmjena ~lana 152.) U ~lanu 152. stav (1) ta~ka e) rije~i: "a zadr`ava se obaveza naplate u~injenih tro{kova u postupku uklanjanja od strane vlasnika gra|evine prema op}inskom organu" zamjenjuju se S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 4. januara 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 17
Ispravka Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kanton Sarajevo Službene novine KS 13/18 29.03.2018 SN KS 30/19, SN KS 01/18 oružje,municija ISPRAVKA U "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", broj 01/18 od 04.01.2018. godine u Zakonu o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije u ~lanu 75. stav (1), na strani 14 pogre{no je naveden redoslijed ta~aka od ta~ke "n" do ta~ke "r", a tekst u ovim ta~kama nije izmijenjen. Ispravan redoslijed glasi: n) ko prenosi sportsko oru`je i pripadaju}u municiju bez potvrde sportske strelja~ke organizacije (~lan 42. stav (3) ovog zakona), o) ko postupi protivno odredbama ~lana 43. ovog zakona, p) ko postupi protivno odredbama ~lana 44. ovog zakona, r) ko ne obavijesti najbli`u policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog slu`benika u slu~aju pronalaska oru`ja, municije i isprava o oru`ju ili o saznanju za sakriveno oru`je, municiju i ispravu o oru`ju (~lan 45. stav (1) ovog zakona) i
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 40/17 10.12.2017 SN KS 26/14, SN KS 01/11 pravna pomoć ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRU@ANJU BESPLATNE PRAVNE POMO]I ^lan 1. (Dopuna ~lana 11.) U Zakonu o pru`anju besplatne pravne pomo}i ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo, br. 1/12 i 26/14) u ~lanu 11. stav (1) iza ta~ke h) na kraju teksta ta~ka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova ta~ka i), koja glasi: "i) `rtve seksualnog nasilja tokom oru`anog sukoba u Bosni i Hercegovim u za{titi ostvarivanja njihovih prava po tom osnovu". ^lan 2. (Izmjena ~lana 26.) U ~lanu 26. stav (1) rije~i: "rukovode}i dr`avni slu`benik" zamjenjuju se rije~ima: "rukovodilac, pomo}nik rukovodioca".
Zakon o inspekcijama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 02/17 01.12.2017 inspekcije,ks,zakon KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tinaKantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 28.12. 2016. godine, donijela je ZAKON O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO POGLAVLJE I - OP[TE ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim zakonom ure|uje se vr{enje poslova inspekcijskog nadzora iz nadle`nosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kantonalna uprava) radi osiguranja kontrole nad primjenom izvr{avanja kantonalnih i drugih zakona, drugih propisa i op}ih akata, inspekcijski poslovi i njihov djelokrug, postupak inspekcijskog nadzora, prava, obaveze i ovla{tenja inspektora, preventivno djelovanje inspektora u vr{enju inspekcijskog nadzora, prava i obaveze subjekta nadzora i druga pitanja koja su zna~ajna za funkcionisanje inspekcijskog organa u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton.) ^lan 2. (Definicije pojmova kori{tenih u Zakonu) Pojmovi kori{teni u ovom zakonu imaju slijede}e zna~enje: a) kantonalni inspektor - dr`avni slu`benik sa posebnim ovla{tenjima; b) inspekcijski nadzor - vrsta upravnog nadzora koja se ostvaruje neposrednim uvidom u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih i fizi~kih lica koja obavljaju odre|enu djelatnost i gra|ana "fizi~kih lica" u pogledu pridr`avanja zakona i drugih propisa, te preduzimanje upravnih i drugih mjera; c) inspekcijski poslovi - poslovi za koje su ovla{teni inspektori u okviru inspekcijskog nadzora, a to su: 1) preventivni - preduzimanje mjera i radnji radi spre~avanja povrede propisa, 2) korektivni - dono{enje rje{enja o otklanjanju nedostataka, zabrani poduzimanja radnji, koje su u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima i drugih upravnih mjera i radnji za koje je inspektor ovla{ten posebnim zakonom ili drugim propisom, 3) represivni - podno{enje zahtjeva odnosno prijava nadle`nom organu za pokretanje odgovaraju}eg postupka, ako povreda propisa predstavlja prekr{aj ili krivi~no djelo i izricanje nov~ane kazne putem izdavanja prekr{ajnog naloga, 4) inspekcijski pregled - neposredni pregled poslovnih prostorija i drugih objekata, procesa rada i za{tite na radu, proizvoda, robe i usluga, isprava i druge dokumentacije, kao i drugih radnji sukladno svrsi inspekcijskog nadzora kod pravnih i fizi~kih lica, 5) kontrolni inspekcijski nadzor - kontrola u izvr{enju i postupanju subjekta nadzora po nalo`enim upravnim i drugim mjerama u postupku otklanjanja uo~enih nepravilnosti, d) subjekt nadzora - pravno lice, pravno lice sa javnim ovla{tenjima, fizi~ko lice registrovano kod nadle`nog organa za obavljanje odre|ene djelatnosti i fizi~ko lice koje obavlja odre|enu djelatnost bez rje{enja nadle`nog organa i gra|ani, nad kojim se vr{i inspekcijski nadzor; e) ~ek lista - lista provjera sa~injena na osnovu zakona i drugih propisa koja defini{e konkretan predmet, pravni osnov, te mjere koje inspektor mo`e poduzeti u skladu sa zakonom i drugim propisima, u slu~aju da prilikom nadzora konstatuje njihovu povredu; f) slu`bena kontrola - svaki oblik kontrole koju obavlja nadle`no tijelo radi verificiranja postupanja subjekta nadzora i uskla|ivanja poslovanja u skladu sa zakonima i drugim propisima; g) pismeno - svaki akt koji izdaje inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora. ^lan 3. (Vr{enje inspekcijskog nadzora) Inspekcijski nadzor vr{i se: a) preduzimanjem inspekcijskih radnji na utvr|ivanju ~injeni~nog stanja radi izvr{avanja zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora; b) preduzimanjem preventivnih mjera u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima; c) preduzimanjem korektivnih mjera radi spre~avanja i otklanjanja nezakonitosti u izvr{avanju zakona i drugih propisa (u daljem tekstu: upravne mjere); d) preduzimanjem drugih mjera i radnji odre|enih ovim zakonom i drugim propisom. Godina XXII – Broj 2 ^etvrtak, 12. januara 2017. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 ^lan 4. (Uloga i zna~aj inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijskim nadzorom osigurava se zakonitost i za{tita javnog i privatnog interesa u skladu sa zakonom. (2) Inspekcijski nadzor organizovan prema ovom zakonu je djelatnost od op{teg interesa za Kanton. ^lan 5. (Organizovanje inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijski nadzor, prema ovom zakonu vr{e kantonalne inspekcije organizovane uKantonalnoj upravi, kao i inspekcije koje su na drugi na~in organizovane u skladu sa posebnim zakonima, radi obavljanja inspekcijskog nadzora. (2) Poslovi inspekcijskog nadzora iz nadle`nosti Kantona mogu se u skladu sa ustavnim odre|enjima kantonalnim zakonom povjeriti op}ini i gradu. (3) Stru~ni nadzor nad radom op}inskih i gradskih inspekcija nad provo|enjem kantonalnih propisa vr{i Kantonalna uprava. ^lan 6. (Lica koja vr{e inspekcijski nadzor) Inspekcijski nadzor vr{e inspektori. ^lan 7. (Na~ela vr{enja inspekcijskog nadzora) (1) U postupku vr{enja inspekcijskog nadzora, inspektor se pridr`ava na~ela zakonitosti, javnosti, efikasnosti, profesionalne nepristrasnosti, nediskriminacije i politi~ke neovisnosti. (2) U postupku inspekcijskog nadzora inspektor se pridr`ava na~ela pravi~nosti, tako da mjera nalo`ena od strane inspektora bude srazmjerna te`ini u~injene povrede. (3) Inspektor pru`a stru~nu pomo} subjektu nadzora u primjeni propisa iz oblasti vr{enja inspekcijskog nadzora, kao i drugim mjerama preventivnog djelovanja. ^lan 8. (Nalaganje upravne mjere) Kod nalaganja upravne mjere subjektu nadzora, ako je dopu{teno propisom na koji se odnosi inspekcijski nadzor, inspektor }e nalo`iti upravnu mjeru koja je bla`a, ako se tom mjerom posti`e svrha radi koje se mjera nala`e. ^lan 9. (Obavje{tavanje o po~injenom krivi~nom djelu) Inspektor je du`an obavijestiti nadle`no tu`ila{tvo o saznanjima o eventualno po~injenom krivi~nom djelu do kojih je do{ao u toku inspekcijskog nadzora. ^lan 10. (Propisivanje inspekcijskog nadzora) Inspekcijski nadzor i nalaganje upravnih i drugih mjera i radnji propisuje se zakonom. POGLAVLJE II - DJELOKRUG RADA KANTONALNE UPRAVE I NADLE@NOST INSPEKCIJA ^lan 11. (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantonalna uprava je samostalna kantonalna uprava. ^lan 12. (Poslovi Kantonalne uprave) Kantonalna uprava obavlja slijede}e poslove: a) inspekcijske poslove iz nadle`nosti kantonalnih inspekcija koje su organizovane u njenom sastavu; b) zaprima prijave, pritu`be i pisane zahtjeve od pravnih i fizi~kih lica, te ih dalje proslje|uje nadle`noj inspekciji na postupanje; c) prati stanje u upravnim oblastima za koje je nadle`na i poduzima upravne i druge mjere u vr{enju inspekcijskog nadzora; d) prati stanje u oblasti inspekcijskog nadzora i podnosi izvje{taj o radu Vladi Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona) kao i posebne izvje{taje kada se za to uka`e potreba; e) donosi programe i planove vr{enja inspekcijskog nadzora; f) vodi evidenciju o svim subjektima nadzora; g) vodi evidenciju o izvr{enim inspekcijskim nadzorima i o radu svakog kantonalnog inspektora; h) vodi evidenciju o slu`benim iskaznicama kantonalnih inspektora; i) donosi program stru~ne obuke inspektora i drugih dr`avnih slu`benika i namje{tenika Kantonalne uprave; j) u~estvuje u stru~noj pripremi kantonalnih propisa nad kojim inspekcijski nadzor vr{i kantonalna inspekcija, po potrebi; k) ostvaruje saradnju sa nadle`nim organima u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu; l) obavlja inspekcijski nadzor po ovla{tenju direktora uprave za inspekcijske poslove; m) obavlja i druge upravne i stru~ne poslove odre|ene zakonima i drugim propisima. ^lan 13. (Djelokrug rada) Djelokrug rada kantonalnih inspekcija utvr|en je propisima Bosne i Hercegovine, federalnim i kantonalnim propisima u dijelu u kojima je regulisana nadle`nost kantonalnih inspekcija za odre|enu upravnu oblast. ^lan 14. (Planiranje i izvje{taji o inspekcijskom nadzoru) (1) Kantonalna uprava donosi godi{nji program rada i mjese~ne planove rada o obavljanju inspekcijskog nadzora. (2) Program i plan vr{enja inspekcijskog nadzora sadr`i vrstu inspekcijskog nadzora po upravnim oblastima. (3) Planovi o vr{enju inspekcijskog nadzora su slu`bena tajna. (4) Pri izradi godi{njih programa i planova za narednu godinu tra`i se mi{ljenje ministarstva iz odgovaraju}ih upravnih oblasti i kompetentnih nadle`nih organa i tijela na nivou Kantona Sarajevo. Tra`ena mi{ljenja se trebaju dostaviti najkasnije do 30. 09. teku}e godine. Ako ministarstva i kompetentni nadle`ni organi i tijela ne dostave mi{ljenje do spomenutog roka, smatrat }e se da nemaju primjedbi, ni prijedloga. (5) O stanju u oblastima iz svoje nadle`nosti Kantonalna uprava podnosi izvje{tajeVladi Kantona najmanje jednom godi{nje. (6) Kod izrade programa i planova posebno se mora voditi ra~una, gdje god je to mogu}e, da se inspekcijski nadzor vr{i putem mje{ovitih inspekcijskih timova ovisno od oblasti inspekcijskog nadzora i subjekta nadzora. (7) DirektorKantonalne uprave u odre|enim slu~ajevima donosi poseban program inspekcijskog nadzora za odre|ene vanredne situacije. (8) Prema posebnom programu iz stava (7) ovog ~lana, inspekcijski nadzor u odre|enoj oblasti ili ciljanoj grupi subjekata nadzora bit }e javan i promovirat }e se putem medija, ili na drugi prikladan na~in sa ciljem da djeluje edukativno kod subjekata nadzora kao i na pripremu tog subjekta za inspekcijsku kontrolu. (9) Glavni kantonalni inspektor podnosi mjese~ni izvje{taj direktoru Kantonalne uprave, a direktor resornom kantonalnom ministarstvu iz odgovaraju}e upravne oblasti. (10) Inspektor je du`an dostaviti mjese~ni i godi{nji izvje{taj o svom radu glavnom inspektoru koji slu`i za izradu mjese~nog i godi{njeg izvje{taja. (11) Sadr`aj izvje{taja o radu inspektora propisuje direktor Kantonalne uprave. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. ^lan 15. (Normativi za vr{enje inspekcijskog nadzora) Direktor Kantonalne uprave utvr|uje normative (broj inspekcijskih nadzora u odre|enom vremenskom periodu) vr{enja inspekcijskog nadzora iz nadle`nosti kantonalnih inspekcija u sastavu Kantonalne uprave dono{enjem Pravilnika o utvr|ivanju normativa u saradnji sa glavnim inspektorima. ^lan 16. (Evidencije o inspekcijskom nadzoru) (1) Kantonalna uprava vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru za sve inspekcije u svom sastavu. (2) O svim izvr{enim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektor je du`an voditi evidenciju. (3) Direktor Kantonalne uprave donijet }e Pravilnik o elektronskom vo|enju sadr`aju obrasca - knjige evidencije o inspekcijskom nadzoru, kojim }e se regulisati prezentiranje podataka o inspekcijskom nadzoru, izre~enim kaznama i upravnim mjerama kod subjekta nadzora. Odjeljak A. Nadle`nost kantonalne inspekcije ^lan 17. (Nadle`nost kantonalne inspekcije) Kantonalna inspekcija vr{i inspekcijski nadzor nad primjenom propisa u okviru nadle`nosti utvr|enih propisima Bosne i Hercegovine, federalnim propisima i propisima kantona kojima je utvr|ena nadle`nost kantonalnih inspekcija za vr{enje inspekcijskog nadzora kao i drugim propisima. ^lan 18. (Vr{enje inspekcijskog nadzora po ovla{tenju direktora Kantonalne uprave) Kada je potrebno hitno izvr{iti inspekcijski nadzor radi za{tite javnog interesa, direktor Kantonalne uprave rje{enjem mo`e ovlastiti inspektora iz jedne upravne oblasti da izvr{i inspekcijski nadzor iz druge upravne oblasti dok traje potreba za istim. POGLAVLJE III - PRAVA, OBAVEZE I OVLA[TENJA INSPEKTORA ^lan 19. (Inspektori) Inspektori su dr`avni slu`benici sa posebnim ovla{tenjima. ^lan 20. (Iskaznica i zna~ka inspektora) (1) Inspektor ima iskaznicu i zna~ku kojom dokazuje svoje slu`beno svojstvo, identitet i ovla{tenja predvi|ena zakonom. (2) Glavnim inspektorima i inspektorima, iskaznicu i zna~ku izdaje direktor Kantonalne uprave. (3) Pri vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor je du`an nositi iskaznicu i zna~ku. (4) Oblik i sadr`aj iskaznice i zna~ke propisuje direktor Kantonalne uprave posebnim pravilnikom. ^lan 21. (Prava i obaveze inspektora) U vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor ima prava, obaveze i ovla{tenja propisana ovim zakonom, drugim propisima i op}im aktima. ^lan 22. (Ovla{tenja inspektora) (1) Inspektor je ovla{ten da: a) utvrdi identitet subjekta nadzora i drugih lica od zna~aja za inspekcijski nadzor; b) pregleda, fotografi{e i snima osobe, poslovne i druge prostorije, objekte i opremu, postrojenja, ure|aje, instalacije, proces rada i proizvodnje; c) pregleda na~in obavljanja djelatnosti-proces rada, sigurnosti robe i kvalitet proizvoda i pru`enih usluga; d) utvr|uje da li subjekt nadzora ispunjava uslove propisane za obavljanje registrovane djelatnosti; e) vr{i uvid u poslovne knjige i drugu slu`benu dokumentaciju koja je od zna~aja za vr{enje inspekcijskog nadzora; f) saslu{ava stranke, svjedoke i druga lica ~ija izjava je od zna~aja za utvr|ivanje ~injenica u vr{enju inspekcijskog nadzora; g) preduzima radnje uzorkovanja, pregleda i ispitivanja proizvoda i drugih roba i materijala u cilju provjere usagla{enosti sa propisima; h) nalo`i da mu subjekt nadzora dostavi u roku tra`ene podatke i dokumentaciju, odnosno da se odazove pozivu da do|e li~no u slu`bene prostorije inspekcijskog organa radi davanja podataka u vezi sa inspekcijskim nadzorom; i) preduzima upravne i druge mjere u skladu sa ovim i drugim zakonima; j) preduzima preventivne aktivnosti u vr{enju inspekcijskog nadzora; k) zabrani pristup mjestu na kojem se vr{i inspekcijski nadzor; l) izda prekr{ajni nalog i podnese zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka; m) naredi prinudno otvaranje objekta radi vr{enja nadzora; n) uzima u postupak zahtjeve i prijave gra|ana, preduze}a i drugih organizacija i o svom postupanju obavje{tava podnosioca zahtjeva, odnosno prijave; o) obavlja i druge slu`bene radnje u svrhu inspekcijskog nadzora. (2) Pored ovla{tenja iz stava (1) ovog ~lana, inspektor ima prava i obaveze u skladu posebnim propisima da: a) izvr{i inspekcijski nadzor u stambenoj prostoriji, uz prethodno pribavljenu naredbu nadle`nog suda, ako sazna da se odre|ena stambena prostorija koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti; b) kontroli{e saobra}ajna vozila u skladu sa posebnim zakonima koja u~estvuju u cestovnom prometu osim vozila vojske, policije, vatrogasnih i kola hitne pomo}i; c) zabrani obavljanje radnji koje mogu izazvati opasnost po `ivot, zdravlje, okolinu i nanijeti materijalnu {tetu; ^lan 23. (Stru~no obrazovanje inspektora) Inspektor je obavezan da se neprestano stru~no obrazuje i usavr{ava za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u trajanju od najmanje 40 sati godi{nje iz propisa koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog i prekr{ajnog postupka u skladu sa programom stru~ne obuke inspektora koji donosi direktor Kantonalne uprave. ^lan 24. (Ograni~enje inspektora u obavljanju drugih poslova) (1) Inspektor ne mo`e obavljati privredne, trgova~ke ili druge djelatnosti i poslove za sebe ili drugog poslodavca iz oblasti i na podru~ju na kojem vr{i inspekcijski nadzor, niti u~estvovati u radu stru~nih komisija i tijela organa uprave koji daju dozvole, mi{ljenja ili druge akte za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti koje podlije`u tom inspekcijskom nadzoru, niti izra|ivati projekte, elaborate, studije i analize po narud`bi poslovnog subjekta uz naknadu. (2) Zabrana iz stava (1) ovog ~lana ne odnosi se na nau~ni i istra`iva~ki rad, poslove edukacije i obrazovanja. (3) Za obavljanje poslova iz stava (2) ovog ~lana saglasnost daje direktor Kantonalne uprave. ^lan 25. (^uvanje slu`bene i druge tajne) (1) Inspektor je du`an ~uvati slu`benu i svaku drugu tajnu sa kojom se upozna u vr{enju inspekcijskog nadzora. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 3 (2) Inspektor je du`an ~uvati tajnost prijave i druge informacije koje se ti~u inspekcijskog nadzora {to uklju~uje i dokumentaciju, dokaze i podatke utvr|ene ili nastale u inspekcijskom nadzoru. (3) Du`nost ~uvanja tajne u smislu st. (1) i (2) ovog ~lana traje i nakon prestanka obavljanja du`nosti inspektora. POGLAVLJE IV - PREVENTIVNO DJELOVANJE INSPEKTORA ^lan 26. (Preventivno djelovanje inspektora) U vr{enju inspekcijskog nadzora, inspektor poduzima preventivne mjere i radnje radi sprje~avanja povrede zakona i drugih propisa, spre~avanja nastajanja {tetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do {tetnih posljedica u cilju za{tite javnog i privatnog interesa. ^lan 27. (Preventivne mjere) U preduzimanju preventivnih mjera inspektor je du`an naro~ito da: a) upoznaje subjekte nadzora o obavezama iz zakona i drugih propisa i sankcijama u slu~ajevima njihovog nepridr`avanja; b) ukazuje na {tetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridr`avanja zakona i drugih propisa; c) predla`e mjere za otklanjanje uzroka kojimogu dovesti do {tetnih posljedica i o tome donosi rje{enje; d) upoznaje subjekte nadzora o pravima i obvezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora; e) izvje{tava nadle`ne organe o uo~enim nedostatcima koji nisu posebno propisani i sankcionisani zakonima i drugim propisima; f) ukazuju nadle`nim organima na te{ko}e u primjeni zakona i drugih propisa u postupku ostvarivanja prava i obaveza subjekata nadzora kod tih organa, sa ciljem da se taj postupak, {to je mogu}e vi{e, olak{a i pojednostavi za subjekta nadzora; g) daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem na~inu izvr{enja zakona i drugih propisa; h) upoznaje subjekte nadzora sa olak{icama utvr|enim zakonom i drugim propisima; i) gradi povjerenje sa subjektima nadzora, koji mu se obra}aju zbog povrede zakona i drugih propisa; j) ostvaruje saradnju sa udru`enjima gra|ana, odgovaraju- }im slu`bama i drugim pravnim i fizi~kim licima koja im mogu dati bli`e podatke o subjektima nadzora. POGLAVLJE V - POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA Odjeljak A. Postupak inspekcijskog nadzora ^lan 28. (Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora) Postupak inspekcijskog nadzora pokre}e i vodi inspektor po slu`benoj du`nosti. ^lan 29. (Vr{enje inspekcijskog nadzora) Inspekcija je samostalna u svom radu i poslove inspekcijskog nadzora vr{i prema programu svog godi{njeg rada, a odre|ene inspekcijske preglede mo`e da izvr{i i na pismeni zahtjev: a) Vlade Kantona, b) kantonalnog resornog ministra, c) direktora Kantonalne uprave. ^lan 30. (Zahtjev pravnih i fizi~kih lica za vr{enje inspekcijskog nadzora) (1) Pravna i fizi~ka lica mogu podnijeti pisani zahtjev nadle`noj inspekciji ili Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvr{i inspekcijski nadzor. (2) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove du`na je, po prijemu pisanog zahtjeva, u roku od 48 sati isti proslijediti nadle`noj inspekciji. (3) Nadle`na inspekcija je du`na da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za vr{enje inspekcijskog nadzora obavi inspekcijski nadzor, a o utvr|enom ~injeni~nom stanju i eventualno poduzetim mjerama u roku od osam dana od dana okon~anja inspekcijskog nadzora pisanim putem obavjestiti podnosioca zahtjeva. (4) U slu~aju da inspekcija primi pisani zahtjev koji se odnosi na oblast za koju nije nadle`na, isti je du`na u roku od 48 sati od trenutka njegovog prijema proslijediti nadle`noj inspekciji. (5) Inspektor, koji u~estvuje u inspekcijskom nadzoru iz stava (1) ovog ~lana du`an je da ~uva identitet pravnih i fizi~kih lica iz stava (1) ovog ~lana kao slu`benu tajnu iz ~lana 25. ovog Zakona. (6) Izuzetno od stava (5) ovog ~lana, inspektor nije du`an ~uvati kao slu`benu tajnu identitet pravnih i fizi~kih lica koji sudjeluju u nadzoru kao zainteresirana strana radi za{tite svojih prava i pravnih interesa, ako to po prirodi stvari nije mogu}e ili je tako propisano zakonom. (7) Odredbe ovog ~lana ne odnose se na anonimne zahtjeve i predstavke, izuzev ukoliko takva predstavka sadr`i dokaze koji upu}uju na grubu povredu zakona, u kom slu~aju glavni inspektor i inspektor cijene osnovanost predstavke i preduzimaju zakonom utvr|ene aktivnosti u cilju utvr|ivanja stvarnog stanja. ^lan 31. (Ponovljeni zahtjev za vr{enje inspekcijskog nadzora) Ako se predstavka odnosi na pitanje koje je povodom ranije predstavke istog podnosioca ve} bilo predmet razmatranja, ponovna predstavka u istoj stvari uzet }e se u postupak samo ako su u njoj iznesene nove ~injenice ili ako prilikom razmatranja ranije predstavke nisu uzete u obzir sve okolnosti od zna~aja za njihovu pravilnu ocjenu. ^lan 32. (Nalog za vr{enje inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijski nadzor inspektor vr{i na osnovu naloga za inspekcijski nadzor. (2) Nalog inspektoru izdaje glavni inspektor. (3) Nalog se izdaje u pismenom obliku i sadr`i: a) naziv inspekcijskog organa, broj naloga i datum izdavanja; b) ime i prezime glavnog inspektora koji izdaje nalog i naziv inspektorata; c) naziv subjekta i objekta nad kojim se vr{i nadzor; d) predmet inspekcijskog nadzora; e) lista provjera - ~ek lista; f) ime i prezime inspektora koji }e izvr{iti inspekcijski nadzor; g) naziv slu`benog vozila i registracijske oznake; h) datum po~etka vr{enja inspekcijskog nadzora; i) potpis lica koji je izdao nalog i otisak pe~ata; j) pouku subjektu nadzora da ometanje inspektora u radu predstavlja prekr{aj. (4) Ako se prema okolnostima na koje je potrebno izvr{iti inspekcijski nadzor ne mo`e jasno odrediti subjekt nadzora ili se uka`e potreba za vr{enje inspekcijskog nadzora prema vlastitoj procjeni inspektora, inspektor mo`e izdati nalog za inspekcijski nadzor i isti potpisati na terenu uz obavezu da pomenuti nalog inspektor predo~i glavnom inspektoru u roku od 24 sata, koji }e ga svojim potpisom verifikovati kao akt u predmetu. (5) Ako kod istog subjekta nadzora inspekcijski nadzor istovremeno vr{i vi{e inspektora iz razli~itih upravnih oblasti, svakom inspektoru izdaje se pojedina~no nalog za inspekcijski nadzor za oblast koju nadzire. (6) Ako postoji potreba za poduzimanjem hitnih mjera zbog za{tite javnog interesa, glavni inspektor mo`e inspektoru S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. izdati usmeni nalog za vr{enje inspekcijskog nadzora, uz obavezu da u roku od 24 sata od izdavanja usmenog naloga inspektoru izda pismeni nalog. ^lan 33. (Predo~avanje naloga za vr{enje inspekcijskog nadzora) (1) Nalog za inspekcijski nadzor po pravilu ne dostavlja se niti predaje subjektu nadzora nego mu se isti na njegov zahtjev samo predo~ava prilikom inspekcijskog nadzora. (2) Protiv naloga za inspekcijski nadzor ne mo`e se izjaviti `alba. ^lan 34. (Lista provjera - obim i slo`enost inspekcijskog nadzora) (1) Na osnovu lista provjera - ~ek lista utvr|uje se obim i slo`enost inspekcijskog nadzora. (2) Slo`enost inspekcijskog nadzora utvrdit }e se procjenom rizika postupanja subjekta nadzora. (3) Direktor Kantonalne uprave donosi Pravilnik o kriterijima za utvr|ivanje obima i slo`enosti inspekcijskog nadzora. ^lan 35. (Predstavljanje inspektora subjektu nadzora) Prije po~etka vr{enja inspekcijskog nadzora inspektor }e se predstaviti subjektu nadzora uz predo~enu slu`benu iskaznicu i zna~ku. ^lan 36. (Mjesto vr{enja inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijski nadzor obavlja se po pravilu na mjestu gdje treba utvrditi ~injenice o izvr{avanju propisa na koje se odnosi inspekcijski nadzor. (2) Mjesto vr{enja inspekcijskog nadzora se po pravilu utvr|uje nalogom za vr{enje inspekcijskog nadzora. (3) Ako se inspekcijski nadzor vr{i u poslovnim prostorijama subjekta nad kojim se vr{i nadzor, odgovorno lice ili bilo koje drugo lice zaposleno kod subjekta nadzora ili lice koje je u momentu inspekcijskog nadzora zate~eno da obavlja poslove u vezi sa redovnom djelatno{}u subjekta nadzora, du`no je inspektoru osigurati odgovaraju}e uslove za rad. (4) Kada se inspekcijski nadzor vr{i u prostorijama subjekta nadzora koje su ugro`ene eksplozivnom atmosferom (podzemne i nadzemne prostorije) ili u kojima postoji neka druga mogu}nost ugro`avanja `ivota i zdravlja ljudi, odgovorno lice du`no je inspektoru i licima koje prisustvuju inspekcijskom pregledu osigurati odgovaraju}a za{titna sredstva. (5) U slu~aju nemogu}nosti utvr|ivanja ta~nog ~injeni~nog stanja kod provo|enja inspekcijskog nazora zbog nemogu}nosti uvida u tra`enu dokumentaciju koja je predmet inspekcijskog nadzora ili zbog odbijanja pru`anja na uvid tra`ene dokumentacije od strane lica prisutnog inspekcijskom nadzoru, inspektor }e pismenim putem, pozvati subjekta nadzora ili drugo lice da u odre|eno vrijeme i odre|enog datuma pristupi u prostorije sjedi{ta inspekcijskog organa i donese tra`enu dokumentaciju. ^lan 37. (Vrijeme vr{enja inspekcijskog nadzora) (1) Inspektor mo`e vr{iti inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora bez prethodne najave u bilo koje doba dana i no}i u toku njegovog radnog vremena, na mjestu koje je podlo`no inspekcijskom nadzoru, a izuzetno i izvan radnog vremena, ukoliko postoji opravdana potreba za vr{enje inspekcijskog nadzora, kako je to navedeno u nalogu za inspekcijski nadzor. (2) Ako se inspekcijski nadzor vr{i u poslovnim prostorijama subjekta nadzora, a nemo`e se zavr{iti u toku njegovog radnog vremena, inspektor mo`e izvr{iti privremeno pe~a}enje poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora ili samo opreme u tom prostoru u kojem se nalaze stvari ili dokumentacija na koje se odnose radnje inspekcijskog nadzora, a radi dovr{enja zapo~etog inspekcijskog nadzora koji se ima nastaviti narednog dana. (3) O privremenom pe~a}enju poslovnog prostora ili opreme iz stava (2) ovog ~lana donosi se zaklju~ak protiv kojeg se ne mo`e izjaviti `alba. (4) Zaklju~ak iz stava (3) ovog ~lana prilo`it }e se uz zapisnik o izvr{enom inspekcijskom nadzoru. ^lan 38. (Vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora) (1) Vr{enje redovnog inspekcijskog nadzora kod istog subjekta nadzora nije ograni~eno brojem dana na godi{njem nivou. (2) Izuzetno, redovni inspekcijski nadzor tr`i{ne inspekcije i inspekcije rada kod istog subjekta nadzoramo`e trajati najdu`e 12 radnih dana godi{nje. (3) Ako se radi o subjektu nadzora koji ima jednu ili vi{e organizacijskih jedinica, inspekcijski nadzor iz stava (2) ovog ~lana mo`e trajati du`e, ali ne du`e od dvostrukog vremena predvi|enog u stavu (2) ovog ~lana. (4) Ako inspekcijski nadzor traje manje od ~etiri sata, ra~una se kao pola dana, a ako inspekcijski nadzor traje vi{e od ~etiri sata, ra~una se kao jedan dan. ^lan 39. (Du`nost omogu}avanja rada inspektoru) (1) Subjekt nadzora, kao i svako drugo lice zate~eno u prostorijama subjekta nadzora za vrijeme vr{enja inspekcijskog nadzora ne smije sprje~avati i ote`avati inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora. (2) Inspektor }e u pisanoj formi ili zapisnikom zatra`iti od subjekta nadzora da mu u roku koji mu nalo`i, dostavi sva potrebna obavje{tenja, podatke i dokumentaciju od zna~aja za vr{enje inspekcijskog nadzora. ^lan 40. (Utvr|ivanje podataka o subjektu nad kojim se vr{i nadzor) U inspekcijskom nadzoru inspektor utvr|uje: a) identifikaciju subjekta nadzora i to: 1) identitet za fizi~ko lice, 2) oblik organizovanja za pravno lice, 3) podatke o odgovornom licu za zastupanje pravnog lica prema aktu o osnivanju i upisu u sudski registar; b) posjedovanje propisane dokumentacije za obavljanje djelatnosti: 1) rje{enje o upisu u sudski ili drugi registar; 2) rje{enje za obavljanje djelatnosti ako je to posebnim propisom utvr|eno (odobrenje, licenca za rad i sl.); 3) pravni osnov kori{tenja poslovnog prostora; 4) odobrenje za priklju~ak na komunalne, elektro, gasne i druge instalacije, ako je to posebnim propisom utvr|eno; 5) dopu{tenost rada sa sredstvima i resursima sa kojima se obavlja djelatnost u skladu sa zakonom (va`enje koncesije, tehni~ki nadzor, registracija, atest i sl.); 6) i drugu propisanu dokumentaciju koju mora posjedovati u skladu sa zakonom i drugim propisima. ^lan 41. (Inspekcijski zapisnik) (1) O izvr{enom inspekcijskom nadzoru inspektor je obavezan sa~initi zapisnik i u njemu navesti ~injeni~no stanje utvr|eno inspekcijskim nadzorom. (2) Zapisnik sa~injava inspektor koji je obavio inspekcijski nadzor. Ako je inspekcijski nadzor obavilo istovremeno vi{e inspektora iz razli~itih upravnih oblasti, u tom slu~aju svaki inspektor sa~injava poseban zapisnik. (3) Zapisnik sadr`i osim elemenata propisanih u Zakonu o upravnom postupku i navode koje je neophodno navesti u obavljanju inspekcijskog nadzora. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 5 (4) Obrazac inspekcijskog zapisnika propisat }e direktor Kantonalne uprave. (5) O manje va`nim radnjama u postupku i izjavama subjekta nadzora, kao i u slu~aju nemogu}nosti izvr{enja inspekcijskog nadzora, inspektor sa~injava slu`benu zabilje{ku. (6) Ako je inspekcijski nadzor obavilo istovremeno vi{e inspektora iz iste oblasti, u tom slu~aju sa~injavaju jedan zapisnik. ^lan 42. (Mjesto sa~injavanja inspekcijskog zapisnika) (1) Zapisnik se sa~injava na licu mjesta i tokom vr{enja inspekcijskog nadzora, osim u slu~ajevima iz ~lana 49. ovog zakona. (2) U slo`enijem inspekcijskom nadzoru kao i po pozivu inspektora zbog objektivnih razloga zapisnik semo`e sa~initi i zavr{iti u slu`benim prostorijama Kantonalne uprave u roku od tri dana od dana zavr{enog inspekcijskog nadzora. (3) Jedan primjerak zapisnika predaje se licu koje je zate~eno i prisustvovalo inspekcijskom nadzoru kod subjekta nadzora odmah nakon sa~injavanja. (4) Lice koje je prisustvovalo inspekcijskom nadzoru, du`no je zapisnik potpisati i primiti, {to inspektor zapisni~ki konstatuje. (5) Ukoliko lice prisutno inspekcijskom nadzoru odbije potpisati zapisnik, isto je du`no primjerak zapisnika primiti i uru~iti odgovornom licu. ^lan 43. (Primjedbe na zapisnik o inspekcijskom nadzoru) (1) Subjekt nadzora, odnosno odgovorno ili drugo ovla{teno lice ima pravo staviti primjedbe na zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru. (2) Primjedbe se stavljaju istovremeno sa sa~injavanjem zapisnika, osim u slu~ajevima iz ~l. 54. stav (3) i 42. stav (2) ovog zakona, u roku od pet dana od dana prijema zapisnika. (3) Primjedbe na zapisnik, odnosno izjava da nema primjedaba, unosi se u zapisnik. (4) Ako se primjedbe na zapisnik prila`u uz zapisnik, one se trebaju potpisati od strane odgovornog lica, odnosno lica koje je u~estvovalo u inspekcijskom nadzoru. (5) Ako ovla{teno lice ne stavi primjedbe na zapisnik u roku iz stava (2) ovog ~lana ili da pismenu izjavu da nema primjedbi, smatra se da nema primjedbi na zapisnik. ^lan 44. (Dokazna snaga zapisnika o inspekcijskom nadzoru) Zapisnik o inspekcijskom nadzoru se sastavlja prema pravilima upravnog postupka i ima snagu javne isprave. ^lan 45. (Obaveza ~itanja zapisnika i razmatranje primjedaba na zapisnik o inspekcijskom nadzoru) (1) Inspektor je du`an pro~itati sadr`aj zapisnika subjektu nadzora. (2) Inspektor }e razmotriti primjedbe na zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru i prema potrebi, upotpuniti inspekcijske radnje na koje se primjedbe odnose. (3) O primjedbama na zapisnik posebno se ne odlu~uje, ve} se cijene i obrazla`u u postupku dono{enja upravnog akta. ^lan 46. (Samostalnost inspektora kod prikupljanja dokaza i utvr|ivanja ~injeni~nog stanja) (1) Kod vr{enja inspekcijskog nadzora inspektor samostalno odre|uje koje }e dokaze koristiti za utvr|ivanje ~injeni~nog stanja. (2) Inspektor }e upoznati subjekta nadzora sa dokazima koji nisu pribavljeni kod njega i omogu}iti mu da se o njima izjasni. ^lan 47. (Neometanje redovnog procesa rada) Inspektor je du`an obaviti inspekcijski nadzor na na~in da {to manje ometa redovan proces rada, odnosno obavljanje djelatnosti kod subjekta nadzora. ^lan 48. (Pomo} policije u obavljanju inspekcijskog nadzora) (1) Ako se u vr{enju inspekcijskog nadzora onemogu}i inspektoru obavljanje nadzora pru`anjem fizi~kog otpora ili ako se takav otpor osnovano o~ekuje, inspektor mo`e zatra`iti pomo} nadle`ne policije. (2) Nadle`na policija obavezna je pru`iti potrebnu za{titu i omogu}iti da se obavi inspekcijski nadzor i na blagovremeni usmeni zahtjev inspektora, glavnog inspektora i direktora Kantonalne uprave, iako o istom nije bila prethodno obavje{tena, sa obavezom naknadne dostave zahtjeva u pisanom obliku. ^lan 49. (Postupak inspektora u slu~aju nemogu}nosti vr{enja inspekcijskog nadzora) Ako inspektor ne mo`e obaviti inspekcijski nadzor iz razloga {to se radi o subjektu nadzora koji je u pokretu ili subjektu nadzora koji nema sjedi{te ili je sjedi{te subjekta nadzora nepoznato inspektor }e pismenim putem pozvati subjekta nadzora da u odre|eno vrijeme i odre|eni datum pristupi u prostorije sjedi{ta inspekcijskog organa i donese tra`enu dokumentaciju. ^lan 50. (Privremeno oduzimanje poslovne i druge dokumentacije) (1) Inspektor mo`e u inspekcijskom nadzoru privremeno oduzeti poslovnu i drugu dokumentaciju radi provjere autenti~nosti i ta~nosti navoda u njoj kao i onu koja mo`e u prekr{ajnom postupku poslu`iti kao dokaz kojim je u~injen prekr{aj. (2) Zaklju~kom }e se odrediti u kojem }e se roku vratiti dokumentacija, osim ako se ona prila`e kao dokaz u prekr{ajnom ili krivi~nom postupku. (3) O privremenom oduzimanju dokumentacije inspektor izdaje potvrdu u kojoj }e se navesti {ta je oduzeto sa potpunom identifikacijom (naziv dokumenta, izdavalac, broj, datum i dr.). ^lan 51. (Privremeno oduzimanje predmeta prekr{aja) (1) Inspektor mo`e u inspekcijskom nadzoru privremeno oduzeti predmete ili robu sa kojima je u~injen prekr{aj (predmet prekr{aja) ili su nastali u izvr{enju ili poku{aju izvr{enja prekr{aja. (2) O privremenom oduzimanju predmeta ili robe izdaje se potvrda u kojoj }e se navesti {ta je oduzeto sa potpunom identifikacijom (naziv predmeta, vrsta, koli~ina, jedinica mjere, deklarirana ili procjenjena vrijednost, datum, vrijeme i mjesto oduzimanja, lice od kojeg su predmet ili roba oduzeti i vlasnik predmeta ili robe). ^lan 52. (Postupak sa privremeno oduzetim predmetima ili robom) (1) Privremeno oduzeti predmeti i roba predaju se na ~uvanje Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Direkcija) do okon~anja postupka pred nadle`nim sudom. (2) Prilikom predaje privremeno oduzete robe Direkciji inspektor je du`an izvr{iti pregled deklaracije i rokova upotrebe.Robu sa proteklim rokom }e zapisni~ki popisati i predlo`iti Komisiji za rashodovanje koju formira direktor Direkcije da istu uni{ti na zakonom propisan na~in. (3) Ako su oduzeti predmeti ili roba podlo`ni brzom kvarenju ili roba ~ije ~uvanje iziskuje nesrazmjerno visoke tro{kove kao i roba ~iji je rok upotrebe kra}i od 30 dana, prodavat }e ih S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. Direkcija ili }e istu ustupiti humanitarnim organizacijama, socijalnim ustanovama o ~emu odlu~uje Direkcija. (4) Sredstva ostvarena prodajom upla}uju se na depozitni ra~un bud`eta Kantona Sarajevo. ^lan 53. (Radnje inspekcijskog nadzora kod drugih lica koje nisu subjekt nadzora) (1) Inspektor ima pravo vr{iti inspekcijske radnje i kod drugih lica koja nisu subjekt nadzora, ako se kod njih obavlja djelatnost, nalaze stvari, predmeti, isprave i sl. koje su od zna~aja za inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora. (2) Ako lice iz stava (1) ovog ~lana ne dopusti inspektoru da vr{i potrebne inspekcijske radnje, on mo`e prema tom licu preduzeti iste mjere kao i prema subjektu nadzora. Odjeljak B. Prava i obaveze subjekta nadzora ^lan 54. (U~estvovanje subjekta nadzora u inspekcijskom nadzoru) (1) Subjekt nadzora du`an je u~estvovati u inspekcijskom nadzoru. (2) Subjekt nadzora du`an je omogu}iti inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora po nalogu za inspekcijski nadzor ili na tra`enje inspektora. (3) Inspekcijski nadzor }e se izvr{iti u prisustvu odgovornog lica ili bilo kog zate~enog lica koje je radno anga`ovano kod subjekta nadzora. (4) Subjekt inspekcijskog nadzora du`an je nadle`nom inspektoru dati na uvid poslovne knjige i drugu slu`benu dokumentaciju, a`urne i ta~ne podatke, materijale i obavijesti koje su mu potrebne za pravilno utvr|ivanje svih ~injenica i okolnosti u vr{enju inspekcijskog nadzora odmah na licu mjesta ili naknadno u roku koji mu odredi inspektor. (5) Subjekt inspekcijskog nadzora du`an je odazvati se pozivu inspektora i donijeti u roku koji mu je nalo`en u slu`bene prostorije inspekcijskog organa tra`ene podatke i dokumentaciju, kao i do}i li~no radi davanja potrebnih poja{njenja u vezi sa obavljenim inspekcijskim nadzorom. (6) Izuzetno, u slu~ajevima i pod uslovima odre|enim ovim zakonom ili drugim propisom, inspektor mo`e izvr{iti inspekcijski nadzor i bez u~estvovanja subjekta nadzora. ^lan 55. (Davanje na uvid podataka i dokumentacije) (1) Ako se u toku vr{enja inspekcijskog nadzora ocijeni da su za pravilno utvr|ivanje ~injenica potrebni podaci i dokumentacija i drugih lica zaposlenih kod subjekta nadzora ili su ta lica u poslovnom odnosu sa subjektom nadzora, na zahtjev inspektora subjekt nadzora je du`an dati na uvid te podatke i dokumentaciju. (2) Inspektor zahtjeve iz stava (1) ovog ~lana nala`e usmeno, a prema okolnostima to mo`e nalo`iti i zaklju~kom u pismenoj formi. (3) Protiv zaklju~ka iz stava (2) ovog ~lana, mo`e se izjaviti `alba. ^lan 56. (Obavje{tavanje u slu~aju nastanka opasnosti) Subjekt nadzora obavezno obavje{tava nadle`nog inspektora i nadle`nu policijsku upravu o slu~ajevima nastanka opasnosti po `ivot i zdravlje gra|ana i materijalnih dobara na na~in kako je to propisano zakonom ili drugim propisom. ^lan 57. (Izja{njavanje o ~injenicama i dokazima) Kada inspektor utvr|uje ~injeni~no stanje u postupku inspekcijskog nadzora, subjekt nadzora ima pravo da se izjasni o svim ~injenicama i dokazima koji su izneseni u postupku inspekcijskog nadzora. ^lan 58. (Pru`anje stru~ne pomo}i) Subjekt nadzora ima pravo na pru`anje stru~ne pomo}i od strane inspektora koji vr{i inspekcijski nadzor, a koji se odnosi na upu}ivanje na propise iz oblasti vr{enja inspekcijskog nadzora i preventivno djelovanje. ^lan 59. (Pozivanje odgovornog i drugog lica) (1) Kad okolnosti nala`u, inspektor }e pismeno pozvati odgovorno lice subjekta nadzora i svako drugo lice da pristupi u prostorije organa nadle`nog za vr{enje inspekcijskih poslova ili na mjesto obavljanja inspekcijske radnje, da u odre|eno vrijeme, odre|enog dana pristupi radi davanja izjave ili potrebnih podataka, ili da donese zatra`enu dokumentaciju relevantnu za pravilno utvr|ivanje ~injeni~nog stanja od zna~aja za konkretan inspekcijski nadzor. (2) Lica iz stava (1) ovog ~lana mogu se pozvati u radne dane u okviru radnog vremena, a izuzetno i u sve dane i izvan tog vremena, iz razloga hitnosti. (3) Poziv se upu}uje u pismenom obliku, a izuzetno i usmeno ili drugim sredstvima komuniciranja. ^lan 60. (Du`nost odazivanja pozivu) (1) Pozvano lice du`no je odazvati se pozivu inspektora. (2) Ako se pozvano lice ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda u roku od 24 sata od dana prijema poziva, inspektor mo`e u skladu sa zakonom i drugim propisom odrediti da se isto prisilno dovede. (3) Tro{kovi prisilnog dovo|enja padaju na teret lica koje se privodi. (4) O tro{kovima prisilnog dovo|enja donosi se zaklju~ak na koji se mo`e izjaviti posebna `alba. ^lan 61. (Davanje uzoraka proizvoda inspektoru) Subjekt nadzora du`an je uzorke proizvoda dati inspektoru radi ispitivanja kod stru~ne institucije ovla{tene za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, ukoliko je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi odgovaraju li proizvodi propisanim standardima. ^lan 62. (Obavje{tavanje o rezultatima ispitivanja) (1) O rezultatu obavljenog ispitivanja uzorka inspektor u pismenom obliku izvje{tava subjekta nadzora u roku od tri dana po dobijanju rezultata. (2) Subjekt nadzora ima pravo tra`iti da se ispitivanje uzorka ponovi na isti na~in i istom metodom kod druge ovla{tene institucije ukoliko nije zadovoljan nalazom i mi{ljenjem ovla{tene institucije koja je izvr{ila prvo ispitivanje. (3) Kod uzimanja uzoraka u postupku vr{enja inspekcijskog nadzora, a radi utvr|ivanja da li odgovaraju propisanom ili deklarisanom sistemu i propisanom obliku, subjekt nadzora ima pravo uvida u zapisnik o uzimanju uzoraka. ^lan 63. (Uzimanje uzoraka proizvoda) (1) Ako je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi odgovaraju li proizvodi u proizvodnji ili u prometu propisanoj zdravstvenoj ispravnosti i deklarisanom sistemu, odnosno propisanom i deklarisanom kvalitetu, inspektor }e uzeti uzorke tih proizvoda u propisanoj koli~ini i broju uzoraka i dati ih na ispitivanje ovla{tenoj instituciji. (2) Za ispitivanje zdravstvene ispravnosti ili kvaliteta inspektor mo`e uzeti od istog proizvoda najvi{e tri uzorka u koli~ini koja je potrebna za ispitivanje. (3) Inspektor je du`an sa~initi zapisnik o uzimanju uzoraka. (4) Inspektor }e u pismenom obliku izvjestiti subjekta nadzora o rezultatu obavljenog ispitivanja uzoraka, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema nalaza od ovla{tene institucije koja je ispitivanje obavila, odnosno u skladu sa posebnim propisima. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 7 ^lan 64. (Ponavljanje ispitivanja kvaliteta proizvoda) (1) Ako je subjekt nadzora nezadovoljan nalazom ispitivanja proizvoda, ima pravo tra`iti od inspektora da se ispitivanje ponovi, na uzorku uzetom za potrebe superanalize kod prvog uzorkovanja, istom metodom kod druge ovla{tene institucije za ispitivanje kvaliteta proizvoda. (2) Zahtjev za ponavljanje ispitivanja proizvoda, u smislu stava (1) ovog ~lana, podnosi se u pismenoj formi u roku od tri dana od dana dostavljanja nalaza prvog ispitivanja. (3) Ako rezultat ponovljenog ispitivanja proizvoda nije saglasan sa prvim nalazom, mjerodavan je nalaz ponovljenog ispitivanja. ^lan 65. (Uzorkovanje) (1) Subjekt nadzora du`an je besplatno dati potrebnu koli~inu uzorka proizvoda za ispitivanje kvaliteta. (2) Tro{kove ispitivanja uzoraka proizvoda snosi subjekt nadzora ako se utvrdi da uzorak ne odgovara kvalitetu propisanom zakonom i drugim propisom ako druga~ije nije regulirano posebnim propisom. (3) Ako uzorak proizvoda iz stava (2) ovog ~lana odgovara kvalitetu propisanom zakonom i drugim propisom, tro{kovi ispitivanja iz ovog ~lana padaju na teret sredstava bud`eta, ako posebnim propisom nije druga~ije utvr|eno. (4) Neiskori{teni uzorci proizvoda vra}aju se subjektu nadzora. ^lan 66. (Na~in uzorkovanja) Direktor Kantonalne uprave Pravilnikom }e propisati na~in uzimanja uzoraka i proizvoda, kao i dostavljanje tih uzoraka na ispitivanje ovla{}enim institucijama, ukoliko to nije utvr|eno posebnim propisom POGLAVLJE VI - UPRAVNE I DRUGE MJERE ^lan 67. (Upravne mjere u inspekcijskom nadzoru) (1) Upravne mjere inspektor nare|uje dono{enjem pisanog rje{enja. Osnov za dono{enje rje{enja predstavlja ~injeni~no stanje navedeno u zapisniku o izvr{enom inspekcijskom nadzoru. (2) Kada u vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da je povrije|en zakon, ili drugi propis ~ije izvr{enje nadzire, inspektor ima ovla{tenje i obavezu da nalo`i slijede}e upravne i druge mjere: a) narediti da se utvr|eni nedostaci i nepravilnosti otklone; b) narediti preduzimanje odgovaraju}ih radnji koje su subjekti nadzora du`ni da preduzmu; c) zabraniti preduzimanje radnji koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom, ili drugim propisom nad ~ijim provo|enjem vr{i nadzor; d) preduzme i druge upravne mjere i radnje koje su odre|ene ovim zakonom i posebnim propisom. ^lan 68. (Obrazac za rje{enje) (1) Ako se odre|uje upravna mjera koja se mora izvr{iti odmah ili odmah zapo~eti njeno izvr{enje, rje{enje o upravnoj mjeri mo`e se donijeti i na odgovaraju}em obrascu, a odre|eni podaci i odluke se mogu napisati rukom. (2) Sadr`aj i formu obrasca propisuje direktor Kantonalne uprave. (3) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana sadr`i u obrazlo`enju razlog zbog kojeg se donosi takvo rje{enje i navo|enje propisa na osnovu kojeg je odre|ena upravna mjera. ^lan 69. (Javno objavljivanje upravne mjere) (1) Upravnu mjeru inspektor }e javno objaviti ako se njom posti`e potpunija svrha inspekcijskog nadzora. (2) Upravna mjera iz stava (1) se javno objavljuje na oglasnoj tabli subjekta nadzora, u sjedi{tu subjekta nadzora, na oglasnoj plo~i organa za inspekcijske poslove, u javnim glasilima ili na drugi pogodan na~in. ^lan 70. (Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelomi~no) (1) Kod upravne mjere privremene zabrane rada inspektor mo`e zabraniti rad u cijelosti ili djelimi~no, a zabrana po~inje te}i od dana uru~enja rje{enja. (2) Inspektor }e na licu mjesta zabraniti rad subjektu nadzora i izvr{iti pe~a}enje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora, ako obavlja djelatnost: a) bez rje{enja o upisu u sudski registar nadle`nog suda; b) bez rje{enja nadle`nog organa za obavljanje djelatnosti; c) u suprotnosti sa rje{enjem kojim mu je odobreno obavljanje odre|ene djelatnosti; d) ne posjeduje dokumentaciju kojom potvr|uje da ispunjava minimalno-tehni~ke i druge uslove za bavljenje tomdjelatno{} u (rje{enje nadle`nog organa, zapisnici nadle`nih inspekcija i sl.); e) i u drugim slu~ajevima propisanim posebnim propisom. (3) Inspektor radnje iz stava (2) ovog ~lana ne}e preduzeti ako }e takvim radnjama ugroziti javni interes, `ivot i zdravlje ljudi i `ivotinja, odnosno uzrokovati opasnost po okolinu, odnosno kada ne postoji drugi subjekt koji djelimi~no ili u cijelostimo`e preuzeti obavljanje djelatnosti. (4) Ako inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora obavlja djelatnost ili pru`a usluge za pravno ili fizi~ko lice koje ne posjeduje potrebnu dokumentaciju, odmah }e zabraniti dalje obavljanje navedenog posla. (5) Ako inspektor procijeni da privremena mjera zabrane rada mo`e biti nasilno naru{ena ili u kratkom roku od strane subjekta nadzora ili drugih lica neizvr{ena, inspektor mo`e nalo`iti stalni ili povremeni nadzor nad privremeno zatvorenim objektima na na~in da obavijesti nadle`no ministarstvo unutra{njih poslova o nalo`enoj mjeri zabrane rada i mjeri obezbje|enja iste. (6) Tro{kovi koji nastanu poduzetim radnjama inspektora iz stava (5) ovog ~lana snosi subjekt nadzora kojem je izre~ena mjera zabrane rada. (7) @alba na rje{enje, iz st. (1) i (2), ovog ~lana ne odla`e izvr{enje rje{enja. ^lan 71. (Upravna mjera zabrane rada kod subjekta nadzora sa vi{e utvr|enih prekr{aja) (1) Ako inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi kod istog subjekta nadzora postojanje vi{e od dva prekr{aja, inspektor }e izre}i upravnu mjeru privremene zabrane rada u trajanju od sedam dana, u ponovljenom slu~aju u trajanju od 30 dana, a u svakom narednom ponovljenom slu~aju izri~e se zabrana rada u trajanju od 60 dana. (2) Pod ponovljenim slu~ajem smatra se po~injenje dva ili vi{e prekr{aja u periodu od dvije godine nakon {to je rje{enje o zabrani rada iz stava (1) ovog ~lana postalo kona~no. (3) Upravna mjera privremene zabrane rada iz stava (1) ovog ~lana ne odnosi se na prekr{aje za koje je odredbama ovog zakona predvi|eno izricanje te upravne mjere. (4) @alba na rje{enje, iz stava (1), ovog ~lana ne odla`e izvr{enje rje{enja. ^lan 72. (Usmeno nalaganje upravne mjere) (1) Ako je prema ocjeni inspektora potrebno poduzeti hitne mjere i radnje na otklanjanju neposredne opasnosti po `ivot i zdravlje ljudi i nastanak ve}e materijalne {tete ili u cilju za{tite javnog interesa, inspektor }e usmeno nalo`iti upravnu mjeru u skladu sa ~lanom 70. stav (2) ovog zakona i istovremeno nalo`iti da se ista odmah izvr{i. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. (2) Pored slu~ajeva iz stava (1) ovog ~lana, inspektor }e usmeno odrediti upravnu mjeru i kada je to odre|eno posebnim propisom. ^lan 73. (Rok za dono{enje rje{enja za usmeno nalo`enu upravnu mjeru) Usmeno nalo`ena upravna mjera je odmah izvr{na, unosi se u zapisnik, a inspektor donosi pismeno rje{enje u roku od tri dana od dana usmeno nalo`ene upravne mjere. ^lan 74. (Rok za dono{enje rje{enja za usmeno nalo`eno zatvaranje poslovnog objekta) Ako inspektor u skladu sa ovim zakonom, usmeno nalo`i zatvaranje poslovnog objekta, odnosno drugog mjesta rada, donijet }e i pisano rje{enje u roku od 24 sata od momenta usmeno nalo`ene upravne mjere. ^lan 75. (Pe~a}enje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora) (1) Kada je subjektu nadzora zabranjen rad, inspektor }e odmah na licu mjesta izvr{iti osiguranje izvr{enja nalo`ene upravne mjere pe~a}enjem ili na drugi odgovaraju}i na~in (natpis, traka i sli~no) zatvoriti poslovne prostorije u kojima je zabranjen rad ili zape~atiti sredstva rada i vozila. (2) Na~in zatvaranja poslovnih prostorija ili pe~a}enje sredstava rada iz stava (1) ovog ~lana inspektor }e odrediti rje{enjem o zabrani rada. (3) O preduzetim radnjama iz stava (1) ovog ~lana sastavit }e se zapisnik. (4) Direktor Kantonalne uprave donijet }e propis o na~inu pe~a}enja i na~inima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je odre|ena zabrana rada ^lan 76. (Upravna mjera oduzimanja, uni{tavanja i stavljanja robe ili predmeta prekr{aja van prometa) (1) U vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor }e oduzeti robu ili predmete prekr{aja od subjekta nadzora i iste uni{titi, ukoliko je njima zabranjen promet, kao i u drugim slu~ajevima odre|enim posebnim propisima. (2) Oduzeta roba ili predmeti prekr{aja popisuju se u potvrdi o oduzimanju robe ili predmeta u koju se unose podaci iz ~lana 51. ovog zakona. (3) O oduzimanju robe ili predmeta prekr{aja inspektor donosi rje{enje koje se dostavlja subjektu nadzora. (4) Protiv rje{enja o oduzimanju robe ili predmeta prekr{aja dozvoljena je `alba koja ne odla`e izvr{enje rje{enja. (5) Primjerak rje{enja dostavlja se Direkciji koje }e se izvr{iti po postupku propisanom ~lanom 52. ovog zakona. (6) Tro{kove uni{tenja snosi subjekt nadzora od koga su roba ili predmeti prekr{aja oduzeti, ako posebnim propisima nije druga~ije odre|eno. (7) Na isti na~in inspektor }e postupiti i kada nakon stavljanja robe ili predmeta prekr{aja van prometa subjekt nadzora ne postupi po naredbi inspektora, odnosno kada se nakon izvr{enih analiza utvrdi da ta roba ili predmeti prekr{aja nisu dozvoljeni za upotrebu. (8) Ako je za robu ili predmete prekr{aja iz stava (1) ovog ~lana do uni{tenja potrebno osigurati smje{taj i ~uvanje, inspektor }e o smje{taju i ~uvanju odlu~iti u rje{enju o oduzimanju i uni{tenju, te u tom smislu postupiti u skladu sa ~lanom 52. ovog zakona. ^lan 77. (Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uni{tenja predmeta prekr{aja) (1) Inspektor mo`e prilikom vr{enja inspekcijskog nadzora, privremeno oduzeti ili staviti pod nadzor predmet prekr{aja (roba, proizvodi, prirodne sirovine i materijali i drugo). (2) Inspektor mo`e privremeno oduzeti i novac koji poti~e od prodaje predmeta prekr{aja iz stava (1) ovog ~lana. (3) Predmet prekr{aja koji je privremeno oduzet ili stavljen pod nadzor, popisuje se u potvrdi o privremeno oduzetoj robi ili predmetima, u koju se unosi deklarisana ili procijenjena vrijednost predmeta prekr{aja. (4) Inspektor mo`e odrediti vje{taka ili procijenitelja da izvr{i procjenu vrijednosti privremeno oduzetog predmeta prekr{aja. ^lan 78. (^uvanje privremeno oduzete robe ili predmeta prekr{aja) (1) Ukoliko se ne radi o robi ili predmetima prekr{aja iz ~lana 76. ovog zakona, privremeno oduzeta roba ili predmeti prekr{aja ostavljaju se na ~uvanje u Direkciji. (2) Direkcija je odgovorna za ~uvanje robe ili predmeta prekr{aja. (3) Tro{kove dr`anja i ~uvanja privremeno oduzete robe ili predmeta prekr{aja snosi lice, subjekt nadzora od kojeg su roba ili predmeti privremeno oduzeti, ako posebnim propisima nije druga~ije odre|eno. O tro{kovima odlu~uje postupaju}i inspektor zaklju~kom, u skladu sa pravilima upravnog postupka. (4) Pravo na naknadu tro{kova nema lice, subjekt nadzora od kojeg su roba ili predmeti privremeno oduzeti, ako su kod njega ostavljeni na ~uvanje. (5) Privremeno oduzeti novac predaje se u sudski depozit, kao i stvari od ve}e vrijednosti ako su prikladne za takav na~in ~uvanja. (6) Smje{taj i ~uvanje privremeno oduzete robe ili predmeta prekr{aja traje do pravosna`nosti sudske odluke ili kona~nosti i izvr{nosti prekr{ajnog naloga kojima je izre~ena za{titna mjera oduzimanja predmeta ili robe kojima je po~injen prekr{aj. (7) Nakon pravosna`nosti sudskog rje{enja odnosno kona~nosti i izvr{nosti prekr{ajnog naloga privremeno oduzeta roba se prodaje, a novac ostvaren prodajom upla}uje u korist bud`eta Kantona Sarajevo. Odjeljak A. Pravni lijekovi protiv rje{enja i zaklju~aka inspektora ^lan 79. (@alba na rje{enje i zaklju~ak inspektora) (1) Na rje{enje kantonalnog inspektora o nalo`enim upravnim mjerama mo`e se izjaviti `alba u roku od osam dana od dana prijema rje{enja. (2) @alba na rje{enje inspektora o upravnim mjerama odla`e izvr{enje rje{enja, ako ovim ili posebnim zakonom nije druga~ije odre|eno. (3) Odredbe st. (1) i (2) ovog ~lana odnose se i na zaklju~ak inspektora protiv kojeg je dopu{tena `alba. ^lan 80. (Odlu~ivanje po `albama) (1) O `albi na rje{enje i zaklju~ak kantonalnog inspektora koje je doneseno po kantonalnim propisima rje{ava nadle`no kantonalno ministarstvo iz upravne oblasti na koju se odnosi inspekcijski nadzor. (2) O `albi na rje{enje i zaklju~ak kantonalnog inspektora koje je doneseno po propisima Bosne i Hercegovine ili federalnim propisima rje{ava direktor Federalne uprave ili federalni organ uprave iz odgovaraju}e upravne oblasti. ^lan 81. (Rok za rje{avanje `albe) @albu na rje{enje i zaklju~ak inspektora, nadle`ni drugostepeni organ du`an je rije{iti u roku od 30 dana od dana predaje `albe ako posebnim propisom nije odre|en kra}i rok. ^lan 82. (Upravni spor) Na rje{enje direktora Federalne uprave ili federalnog organa uprave iz odgovaraju}e upravne oblasti donesenog po `albi protiv rje{enja i zaklju~ka kantonalnog inspektora kada rje{ava S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 9 po propisima Bosne i Hercegovine ili federalnim propisima i rje{enja kantonalnog ministarstva donesenog po `albi na rje{enje i zaklju~ak kantonalnog inspektora kada rje{ava po kantonalnim propisima, mo`e se pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. Odjeljak B. Izvr{enje upravnih mjera ^lan 83. (Postupanje po rje{enju i izvr{enje upravne mjere) Subjekt nadzora je obavezan postupiti po rje{enju inspektora i izvr{iti upravnu mjeru koja mu je rje{enjem nalo`ena, u roku utvr|enom u rje{enju. ^lan 84. (Du`nost obavje{tavanja inspektora o izvr{enju upravne mjere) (1) Kada se upravna mjera sastoji od radnji koje subjekt nadzora mora izvr{iti u odre|enom roku, subjekt nadzora du`an je o izvr{enju tih radnji odmah u pismenom obliku obavijestiti inspektora koji je donio rje{enje o upravnoj mjeri, a najkasnije u roku od tri dana, nakon {to je rje{enje postalo izvr{no. (2) Obavijest se mo`e i usmeno saop{titi na zapisnik u organu nadle`nom za vr{enje inspekcijskih poslova. (3) Uz obavijest prila`u se i odgovaraju}i dokazi za izvr{enje upravne mjere. ^lan 85. (Pra}enje izvr{enja upravne mjere) (1) Inspektor prati izvr{enje upravne mjere po slu`benoj du`nosti na osnovu obavljenog kontrolnog inspekcijskog nadzora i drugih dokaza i saznanja, o ~emu sa~injava poseban zapisnik. (2) Ukoliko se radi o manje slo`enim predmetima ili kada se radi o izvr{enju jedne radnje, o izvr{enju upravne mjere mo`e se sa~initi slu`bena zabilje{ka. ^lan 86. (Izvr{nost rje{enja) (1) U slu~ajevima kada `alba ne odla`e izvr{enje rje{enja, rje{enje inspektora kojim je nalo`ena upravna mjera postaje izvr{no istekom roka za izvr{enje radnje koja je nalo`ena rje{enjem, a ako rok za izvr{enje radnje nije odre|en, rje{enje postaje izvr{no u roku od 15 dana od dana dostavljanja rje{enja u skladu sa pravilima upravnog postupka. (2) Ako `alba na rje{enje inspektora odla`e izvr{enje, rje{enje postaje izvr{no istekom roka za `albu ako `alba nije izjavljena, ili dostavom rje{enja subjektu nadzora ako `alba nije dopu{tena ili dostavom subjektu nadzora rje{enja kojim se `alba odbacuje ili odbija. ^lan 87. (Produ`enje roka izvr{enja upravne mjere) (1) Nadle`ni inspektor mo`e na zahtjev subjekta nadzora, produ`iti rok izvr{enja upravne mjere ukoliko propisom, na osnovu kojeg je upravna mjera nalo`ena, nije izri~ito propisana zabrana odga|anja izvr{enja rje{enja. (2) Izvr{enje upravne mjere mo`e se produ`iti do 30 dana, ako su ispunjeni slijede}i uslovi: a) subjekt nadzora ima dokaz o registraciji i dozvolu za rad, a upravna mjera se odnosi na otklanjanje drugih propusta i nepravilnosti; b) subjekt nadzora je zapo~eo sa izvr{enjem upravne mjere; c) da se na osnovu cjelokupnog pona{anja subjekta nadzora osnovano mo`e o~ekivati da }e izvr{iti upravnu mjeru u produ`enom roku za izvr{enje; d) da je subjekt nadzora podnio zahtjev za produ`enja roka prije isteka roka za izvr{enje. (3) O zahtjevu za produ`enje roka za izvr{enje upravne mjere odlu~uje inspektor koji je donio rje{enje, o ~emu donosi zaklju~ak, protiv koga se ne mo`e izjaviti `alba. (4) Izuzetno, inspektor mo`e, uz saglasnost glavnog inspektora, produ`iti rok za izvr{enje upravne mjere iz stava (2) ovog ~lana, ako to nala`u posebne okolnosti. ^lan 88. (Odgoda izvr{enja rje{enja o upravnoj mjeri zabrane rada) (1) Izuzetno, ako je protiv kona~nog rje{enja o zabrani rada subjekta nadzora pokrenut upravni spor kod nadle`nog suda, inspektor mo`e na zahtjev subjekta nadzora, uz pismenu saglasnost glavnog inspektora odgoditi izvr{enje tog rje{enja do kona~ne odluke suda, ako bi izvr{enje rje{enja o zabrani rada nanijelo {tetu subjektu nadzora koja bi se te{ko mogla nadoknaditi, a odlaganje nije protivno javnom interesu. (2) Uz zahtjev za odgodu izvr{enja rje{enja prila`e se dokaz o podnesenoj tu`bi nadle`nom sudu. (3) O svakom podnesenom zahtjevu za odgodu izvr{enja rje{enja inspektor je du`an donijeti rje{enje u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. (4) Odgoda izvr{enja rje{enja o zabrani rada ne}e se dopustiti ako je propisom na osnovu kojeg je takva upravna mjera odre|ena izri~ito propisano da se izvr{enje mora odmah provesti po dono{enju rje{enja. ^lan 89. (Zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja rje{enja o upravnoj mjeri) (1) Kad subjekt nadzora nije u roku koji mu je odre|en izvr{io upravnu mjeru koja se sastoji u nenov~anoj obvezi ili je izvr{io samo djelomi~no, inspektor je du`an donijeti zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja rje{enja kojim je mjera odre|ena. (2) Zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja rje{enja inspektor je du`an donijeti odmah po isteku roka za izvr{enje rje{enja i kad utvrdi da upravna mjera nije izvr{ena kako je odre|ena rje{enjem, a najkasnije u roku od pet dana od dana kada je rje{enje postalo izvr{no. (3) Zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja donosi se i kad su usmeno odre|ene upravne mjere i odmah nare|eno njihovo izvr{enje, ako te mjere nisu izvr{ene. (4) Protiv zaklju~ka o prisilnom izvr{enju je dozvoljena posebna `alba koja ne odla`e izvr{enje. ^lan 90. (Sadr`aj zaklju~ka o prisilnom izvr{enju) (1) Zaklju~ak o prisilnom izvr{enju sadr`i podatke: a) o subjektu nadzora i zakonskom osnovu za dono{enje zaklju~ka, b) o rje{enju koje se izvr{ava i da subjekt nadzora nije postupio po rje{enju inspektora u odre|enom roku, c) o postupku i na~inu prisilnog izvr{enja, d) o datumu, odnosno roku prisilnog izvr{enja i slu`bene organe koji }e provesti prisilno izvr{enje, odnosno asistirati kod prisilnog izvr{enja, e) uputstvo o pravnom lijeku, f) potpis inspektora i otisak pe~ata Kantonalne uprave. (2) Ako je neophodno iz posebnih razloga za{tite javnog interesa, prisilno izvr{enje mo`e se provesti i na dan dr`avnog praznika, nedjeljom i no}u. (3) Rok prisilnog izvr{enja mora se odrediti tako da se sa izvr{enjem po~ne najkasnije tri dana od dana uru~enja zaklju~ka o prisilnom izvr{enju subjektu nadzora i da se izvr{i u roku od 15 dana od dana dono{enja zaklju~ka. (4) Na~in prisilnog izvr{enja i sredstva izvr{enja moraju biti takvi da se izvr{enje provede na na~in i po postupku koji je najpovoljniji za subjekta nadzora. (5) Tro{kovi prisilnog izvr{enja rje{enja padaju na teret subjekta nadzora. ^lan 91. (Zapisnik o prisilnom izvr{enju upravne mjere) (1) O provedbi zaklju~ka o dozvoli prisilnog izvr{enja inspektor sa~injava zapisnik. (2) U zapisniku se utvr|uje ~injeni~no stanje prisilnog izvr{enja upravne mjere. Zapisnik se ula`e u spis predmeta, a jedan primjerak se uru~uje subjektu nadzora. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. (3) Zapisnik je dokaz o toku i sadr`aju radnji koje su provedene u postupku prisilnog izvr{enja. ^lan 92. (Izvr{enje upravne mjere putem drugog lica) (1) Ako subjekt nadzora nije izvr{io upravnu mjeru ili je nije izvr{io u cijelosti, a ona je takve prirode da je mo`e izvr{iti i drugo lice, inspektor }e donijeti zaklju~ak o dozvoli izvr{enja putem drugog lica, a tro{kove izvr{enja snosi subjekt nadzora. (2) U zaklju~ku o dozvoli izvr{enja putem drugog lica, subjekt nadzora }e se opomenuti da izvr{i upravnu mjeru u odre|enom roku, a ako to ne u~ini da }e se izvr{enje provesti putem drugog lica, a tro{kove izvr{enja snosi subjekt nadzora. (3) Uzaklju~ku o dozvoli izvr{enja inspektor }e navesti lice putem kojeg }e se izvr{iti upravna mjera, a posebnim zaklju~kom mo`e odrediti subjektu nadzora da polo`i odre|eni nov~ani iznos na ra~un bud`eta Kantona Sarajevo. (4) Zaklju~ak o obvezi polaganja tog iznosa je izvr{an danom dostave subjektu nadzora. (5) Izbor ovla{tenih subjekata za izvr{enje upravne mjere kao i propis o na~inu izvr{enja upravne mjere putem drugog lica donijet }e direktor Kantonalne uprave. (6) Izbor najpovoljnije ponude vr{i se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 39/14). ^lan 93. (Nadzor nad izvr{enjem upravne mjere) (1) Inspektor koji je donio zaklju~ak o dozvoli izvr{enja putem drugog lica vr{i nadzor nad izvr{enjem upravne mjere. (2) U vr{enju nadzora inspektor pazi da se izvr{enje provede pravilno i u skladu sa zaklju~kom o dozvoli izvr{enja, te daje uputstva neposrednom izvr{itelju ili licu koje rukovodi njihovim radom. ^lan 94. (Izvr{enje upravne mjere prisilom sa nov~anim ka`njavanjem) (1) Ako subjekt nadzora nije izvr{io upravnu mjeru koja se sastoji u nenov~anoj obavezi, inspektor }e mu izre}i nov~anu kaznu u visini od 50,00 KM radi prisiljavanja na izvr{enje upravne mjere. (2) Istovremeno sa izricanjem nov~ane kazne iz stava (1) ovog ~lana inspektor }e subjektu nadzora odrediti novi rok za izvr{enje, uz prijetnju novom nov~anom kaznom u visini od 200,00 KM u slu~aju neizvr{enja. (3) Ako u ponovljenoj kontroli izvr{enja rje{enja subjekt nadzora ne izvr{i upravnu mjeru koja mu je nalo`ena rje{enjem sa novim rokom iz stava (2) ovog ~lana, inspektor }e u tom, kao i svakom narednom nadzoru izre}i nov~anu kaznu koja nemo`e biti ve}a od 500,00 KM. ^lan 95. (Uplata nov~ane kazne) Uplata nov~ane kazne iz ~lana 94. ovog zakona se vr{i na ra~un bud`eta nivoa vlasti propisa po kojem je inspektor odlu~ivao kod izricanja upravne mjere. ^lan 96. (Izvr{enje upravne mjere radi ispunjenja nov~anih potra`ivanja) Izvr{enje upravne mjere radi ispunjenja nov~anih potra`ivanja provodi se sudskim putem u skladu sa pravilima izvr{nog postupka. ^lan 97. (Izvr{enje upravne mjere radi osiguranja) (1) Radi osiguranja izvr{enja, inspektor mo`e zaklju~kom dozvoliti izvr{enje rje{enja i prije nego {to ono postane izvr{no, ako bi izvr{enje moglo biti osuje}eno ili znatno ote`ano poslije izvr{nosti rje{enja. (2) O dozvoli izvr{enja upravne mjere prije njene izvr{nosti inspektor donosi poseban zaklju~ak. (3) Izvr{enje rje{enja prije njegove izvr{nosti mo`e se odrediti u cjelini za sve mjere iz rje{enja ili samo za koje postoji opasnost iz stava (1) ovog ~lana. (4) Protiv zaklju~ka o izvr{enju upravne mjere radi osiguranja mo`e se izjaviti `alba u roku od tri dana od dana uru~enja, a izjavljena `alba ne odla`e izvr{enje rje{enja. ^lan 98. (Prekid izvr{enja upravne mjere) (1) Izvr{enje rje{enja o upravnoj mjeri koje je zapo~eto mo`e se prekinuti samo zbog posebnih okolnosti izazvanih vi{om silom, a nastavit }e se ~im one prestanu, o ~emu se subjekat nadzora i ostali u~esnici u izvr{enju izvje{tavaju usmeno. (2) Ukoliko se izvr{enje ne mo`e nastaviti istog dana, inspektor }e o prekidu donijeti zaklju~ak protiv koga nije dopu{tena `alba. ^lan 99. (Obustava izvr{enja upravne mjere) (1) Inspektor obustavlja postupak prisilnog izvr{enja ukoliko utvrdi: a) da je obaveza subjekta nadzora izvr{ena; b) da je njeno izvr{enje nemogu}e zbog objektivne okolnosti; c) da se provodi prema licu koje nije u obavezi; d) ako je upravni akt na osnovu koga je donesen zaklju~ak o izvr{enju poni{ten ili ukinut; e) da je izvr{enje nemogu}e zbog okolnosti izazvanih vi{om silom. (2) Oobustavi izvr{enja upravne mjere inspektor donosi zaklju~ak protiv kojeg nije dopu{tena `alba. Odjeljak C. - Dostava pismena ^lan 100. (Dostava pismena subjektu nadzora) Dostava pismena u inspekcijskom nadzoru mo`e se izvr{iti: a) li~nim uru~enjem i b) uru~enjem putem po{te. ^lan 101. (Dostava li~nim uru~enjem) (1) Dostava se mo`e izvr{iti neposredno subjektu nadzora od inspektora kada se potvrda o prijemu pismena (zapisnik o inspekcijskom nadzoru, rje{enje, zaklju~ak inspektora ili prekr{ajni nalog) stavlja na primjerku pismena koji ostaje inspektoru u spisu. (2) Dostava li~nim uru~enjem smatra se i uru~enje zapisnika o inspekcijskom nadzoru licu u ~ijem prisustvu je obavljen inspekcijski nadzor. ^lan 102. (Dostava pismena putem po{te) Kada se dostava pismena vr{i putem po{te, smatrat }e se da je dostavljanje izvr{eno po isteku pet radnih dana po upu}ivanju pismena preporu~eno na adresu sjedi{ta pravnog lica iz sudskog registra ili adresu registra prebivali{ta ili boravi{ta za fizi~ko lice. ^lan 103. (Potvrda prijema pismena) (1) Prijem pismena subjekt nadzora potvr|uje na dostavnici svojim potpisom na kojoj sam ispisuje slovima datum prijema. (2) Potvrda prijema zapisnika o inspekcijskom nadzoru, rje{enja i zaklju~ka inspektora, mo`e se staviti i na primjerku akata koji ostaju inspektoru u spisu. ^lan 104. (Primjena Zakona o upravnom postupku) Na sva pitanja koja nisu ure|ena ovim zakonom, a ti~u se pravila postupka primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 11 POGLAVLJE VII - ODNOS IZME\U INSPEKCIJA ^lan 105. (Pru`anje stru~ne pomo}i) (1) Kantonalna uprava pru`a stru~nu pomo} u radu op}inskim i gradskim inspekcijama, ako se radi o izvr{avanju poslova iz nadle`nosti koje je kantonalnim zakonom prenesena na op}inu odnosno grad. (2) Zahtjev inspekcije za stru~nu pomo} od strane druge inspekcije smatraju se hitnim i prema njima se mora postupiti najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva. (3) Direktor Kantonalne uprave utvr|uje oblike saradnje i druge aktivnosti kantonalne, op}inske i gradske inspekcije (zajedni~ki inspekcijski pregled) od zajedni~kog interesa za vr{enje inspekcijskog nadzora u Kantonu uz saglasnost gradona~elnika i na~elnika op}ine na kojoj je potrebno provesti zajedni~ki inspekcijski pregled. ^lan 106. (Saradnja sa op}inskim i gradskim inspekcijama) (1) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i inspekcije koje su u njenom sastavu du`ne su sara|ivati sa op}inskim i gradskim inspekcijama u pitanjima od zna~aja za efikasno vr{enje nadzora nad primjenom federalnih i kantonalnih propisa kojima je prenesena nadle`nost na op}inu i grad. (2) Uslu~aju zaprimanja pisanog zahtjeva, prijave ili pritu`be koja se ti~e oblasti za koju nije nadle`na, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove istu proslje|uje nadle`noj op}inskoj ili gradskoj inspekciji. (3) Odredbe stava (2) ovog ~lana ne odnose se na anonimne zahtjeve i predstavke, izuzev ukoliko takva predstavka sadr`i dokaze koji upu}uju na grubu povredu zakona, u kom slu~aju glavni inspektor i inspektor cijene osnovanost predstavke i preduzimaju zakonom utvr|ene aktivnosti u cilju utvr|ivanja stvarnog stanja.. ^lan 107. (Saradnja kantonalnih inspekcija sa drugim organima) (1) Kantonalne inspekcije du`ne su sara|ivati sa drugim dr`avnim organima, pravnim licima, udru`enjima, sredstvima javnog informisanja, gra|anima i drugim subjektima u pitanjima od zna~aja za efikasno provo|enje propisa nad kojima vr{e inspekcijski nadzor kao i radi spre~avanja i otklanjanja {tetnih posljedica. (2) Kantonalni inspektor du`an je obavijestiti nadle`ni organ ukoliko prilikom vr{enja inspekcijskog nadzora uo~i odre|ene nejasno}e i nedostatke u primjeni kantonalnih zakona i drugih propisa. POGLAVLJE VIII - NADZOR NAD PRIMJENOM I KAZNENE ODREDBE ^lan 108. (Nadzor nad primjenom i provo|enjem ovog zakona) Pru`anje savjetodavnih mi{ljenja u vezi pravilne primjene ovog zakona i nadzor nad primjenom ovog zakona vr{i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. ^lan 109. (Prekr{aji i prekr{ajne kazne) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice, ako: a) odbija saradnju sa inspektorom u postupku poduzimanja preventivnih mjera i radnji i ne postupi po rje{enju inspektora u postupku poduzimanja preventivnih mjera (~l. 27. stav (1) ta~ka c. ovog zakona); b) ne sudjeluje u vr{enju inspekcijskog nadzora (~lan 54.stav (1) ovog zakona); c) onemogu}i inspektora u vr{enju inspekcijskog nadzora (~lan 54. stav (2) ovog zakona); d) ne da na uvid poslovne knjige i drugu slu`benu dokumentaciju, a`urne i ta~ne podatke, materijale i obavijesti koje su potrebne inspektoru za pravilno utvr|ivanje svih ~injenica i okolnosti u vr{enju nadzora, odmah na licu mjesta ili u roku koji inspektor nalo`i (~lan 54. stav (4) i ~lan 55. stav (1) ovog zakona); e) subjekt nadzora ne odazove se pozivu inspektora da u roku koji mu je nalo`en donese u slu`bene prostorije organa za inspekcijske poslove tra`ene podatke i dokumentaciju ili da do|e li~no radi davanja poja{njenja u svezi sa nadzorom (~lan 54. stav (5), ~lan 60. stav (1), ~lan 39. stav (2) i ~lan 49. ovog zakona); f) ne obavijesti nadle`nog inspektora ili policijsku upravu o slu~ajevima nastanka opasnosti po `ivot i zdravlje gra|ana i materijalnih dobara, na na~in kako je to propisano zakonom ili drugim propisom (~lan 56. ovog zakona); g) subjekt nadzora ne da uzorke proizvoda radi ispitivanja kod stru~ne institucije (~lan 61. ovog zakona); h) sprje~ava i ote`ava inspektoru vr{enje nadzora (~lan 39. stav (1) ovog zakona); i) ne postupi po rje{enju inspektora i neizvr{i upravnu mjeru kojamu je rje{enjem nalo`ena u roku utvr|enom u rje{enju (~lan 83. ovog zakona); j) u ostavljenom roku ne izvijesti inspektora o izvr{enju upravne mjere (~lan 84. ovog zakona); k) sprije~i da se upravna mjera izvr{i putem drugog lica (~lan 92. ovog zakona); l) subjekt nadzora ne izvr{i upravnu mjeru koja se sastoji u nenov~anoj obavezi (~lan 94. stav (1) ovog zakona); m) ako subjekt nadzora ne izvr{i upravnu mjeru koja mu je nalo`ena rje{enjem sa novim rokom (~lan 94. stav (2) ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i fizi~ko lice - poslodavac nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM. (4) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - gra|anin nov~anom kaznom u iznosu od 500, 00 KM do 1.000,00 KM. (5) Nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice koje je prisustvovalo inspekcijskom nadzoru, a zapisnik nije dostavilo odgovornom licu u subjektu nadzora (~lan 42. stav (5) ovog zakona). (6) Za prekr{aj iz ~lana 94. stav (3) ovog zakona, pravno lice }e se kazniti nov~anom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM. (7) Za prekr{aj iz ~lana 94. stav (3) ovog zakona, odgovorno lice u pravnom licu kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM. (8) Za prekr{aj iz ~lana 94. stav (3) ovog zakona, fizi~ko lice registrovano kod nadle`nog organa za obavljanje odre|ene djelatnosti, kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 1.200,00 KM do 1.500,00 KM. (9) Za prekr{aj iz ~lana 94. stav (3) ovog zakona fizi~ko lice - gra|anin bit }e ka`njeno nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM. ^lan 110. (Prekr{aji i kazne za postupanje inspektora) Nov~anom kaznom u iznosu od 500,00KMdo 1.500,00KM kaznit }e se inspektor koji: a) obavlja djelatnost i poslove suprotno ~lanu 24. stav (1) ovog zakona; b) ne izvr{i inspekcijski nadzor propisan u ~lanu 30. stav (2) ovog zakona; c) ne predo~i nalog za inspekcijski nadzor glavnom inspektoru propisan u ~lanu 32. stav (4) ovog zakon; d) ne izda potvrdu o privremenom oduzimanju dokumentacije propisan u ~lanu 50. stav (1) ovog zakona; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 2 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. januara 2017. e) ne omogu}i subjektu nadzora da se izjasni o ~injenicima i dokazima propisanim u ~lanu 57. ovog zakona; f) ne donese pisano rje{enje u roku od tri dana od usmeno nalo`ene upravne mjere propisano u ~lanu 73. ovog zakona; g) ako ne postupi u skladu sa odredbama propisanim u ~lanu 74. ovog zakona; h) ako ne donese zaklju~ak o dozvoli prisilnog izvr{enja rje{enja propisan u ~lanu 89. stav (2) ovog zakona; i) ne donese poseban zaklju~ak o dozvoli izvr{enja upravne mjere prije njene izvr{nosti propisan u ~lanu 97. stav (2) ovog zakona. POGLAVLJE IX - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 111. (Organizacija inspekcija u drugim organima uprave) (1) Ako je neophodno zbog prirode djelatnosti i funkcionalne povezanosti sa drugim poslovima dr`avne uprave u odre|enoj oblasti, zakonom se mogu organizovati inspekcije i u sastavu drugih organa uprave u Kantonu ili odrediti vr{enje inspekcijskog nadzora u sastavu drugih radnih mjesta u tim organima, naro~ito kad se radi o manjem obimu inspekcijskih poslova. (2) Kad je inspekcijski nadzor organizovan u okviru organa uprave u Kantonu Sarajevo ili je vr{enje inspekcijskog nadzora odre|eno u okviru drugog radnog mjesta u drugom organu uprave, na na~in vr{enja ovog inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe ovog zakona, ukoliko posebnim zakonom nije druga~ije propisano. (3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na na~in vr{enja inspekcijskog nadzora odnose se i na op}inske i gradske inspekcije kada vr{e nadzor nad primjenom federalnih i kantonalnih propisa kojima je prenesena nadle`nost na op}inu i grad, kao i kada vr{e nadzor nad primjenom op}inskih i gradskih propisa. ^lan 112. (Dono{enje pravilnika i drugih op}ih akata) Direktor Kantonalne uprave, donijet }e pravilnike i druge provedbene akte u skladu sa ovim zakonom u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ^lan 113. (Inspekcijski postupak zapo~et prije dana stupanja na snagu ovog zakona) Inspekcijski postupak zapo~et prema propisima koji su bili na snazi prije dana stupanja na snagu ovog zakona zavr{it }e se prema tim propisima. ^lan 114. (Ravnopravnost spolova) Gramati~ka terminologija kori{tena u ovom zakonu podrazumijeva uklju~ivanje i ravnopravnu upotrebu rije~i oba spola. ^lan 115. (Stupanje na snagu zakona) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo. " Broj 01-02-36517/16 28. decembra 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~l. 13. stav 1. ta~ka e) i 18. stav 1. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), ~l. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i ~l. 68. i 97. Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Pre~i{}eni tekst i 38/16), Skup{tina Kantona Sarajevo je, na sjednici odr`anoj dana 28.12.2016. godine, donijela ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE" ^lan 1. U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Disciplinski centar za maloljetnike" ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 20/04, 31/07, 30/08, 21/12, 5/13 i 11/13 - Ispravka) u nazivu Odluke i cijelom tekstu Odluke mijenja se naziv ustanove: "Kantonalna javna ustanova "Disciplinski centar za maloljetnike" (u daljem tekstu: Disciplinski centar)" i glasi: "Kantonalna javna ustanova "Odgojni centar Kantona Sarajevo" (u daljem tekstu: Odgojni centar)". ^lan 2. U ~lanu 1. rije~i: "disciplinske mjere" bri{u se, a rije~: "disciplinski" zamjenjuje se rije~ju: "odgojni". ^lan 3. U ~lanu 2. stav 2. mijenja se i glasi: Skra}eni naziv Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" je KJU Odgojni centar. ^lan 4. U ~lanu 3. rije~i: "Hamdije ^emerli}a broj 19" zamjenjuju se rije~ima: "Juki}eva bb". ^lan 5. ^lan 5. mijenja se i glasi: "^lan 5. Djelatnost Odgojnog centra je izvr{avanje odgojne mjere upu}ivanja u odgojni centar izre~ene od strane nadle`nog suda maloljetnom u~iniocu krivi~nog djela, na na~in propisan zakonom. Odgojni centar vr{i dijagnostiku i opservaciju maloljetnih osoba tokom sudskog postupka i osigurava prihvat i privremeni smje{taj maloljetnih osoba tokom pripremnog postupka, ukoliko o tome odlu~i nadle`ni sud. U okviru Odgojnog centra mo`e se formirati Prihvatili{te za djecu imaloljetnike i organizaciona jedinica koja obavlja poslove vezano za rad sa djecom do 18 godina koja se nalaze u riziku." ^lan 6. U ~lanu 11. stav 3. mijenja se i glasi: "Upravni odbor se sastoji od pet ~lanova, od kojih se ~etiri imenuju iz reda Osniva~a ustanove, a jedan iz reda stru~nih radnika zaposlenih u ustanovi." ^lan 7. U ~lanu 12. stav 2., bri{e se. ^lan 8. U ~lanu 15. stav 2. mijenja se i glasi: "Direktora imenuje Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo." Stav 3. mijenja se i glasi: "Uslovi za imenovanje direktora Odgojnog centra utvr|uju se na osnovu Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Pre~i{}eni tekst i 38/16) i Pravila Odgojnog centra." ^lan 9. U ~lanu 17. stav 3. mijenja se i glasi: "Nadzorni odbor se sastoji od tri ~lana, od kojih se dva imenuju iz reda Osniva~a ustanove, a jedan iz reda stru~nih radnika zaposlenih u ustanovi." S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. januara 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 2 – Strana 13
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 46/17 23.11.2017 SN KS 01/22, SN KS 30/17 saobraćaj KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i ~lana 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), Skup{tina Kantona Sarajevo na sjednici, odr`anoj dana 15.11.2017. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O URE\ENJU SAOBRA]AJA NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO ^lan 1. (Izmjena ~lana 40.) U Zakonu o ure|enju saobra}aja na podru~ju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 30/17), ~lan 40. mijenja se i glasi: "^lan 40. (Snabdijevanje) (1) Snabdijevanje poslovnih objekata na podru~ju Op}ina Stari Grad i Centar (glavne primarne saobra}ajnice na dionici Vije}nica - Marijin Dvor u oba smjera i u ulicama unutar ovog prstena) vr{i se u terminima od: 00:00-07:00, 09:30-11:30 i 17:30- 19:30 sati. (2) Snabdijevanje poslovnih objekata na podru~ju Kantona Sarajevo koji se nalaze izvan podru~ja iz stava (1) ovog ~lana i koji se ne nalaze u pje{a~koj zoni i ulicama zabranjenim za saobra}aj, vr{i se tokom cijelog dana u skladu sa odredbama ZOSS-a. (3) Snabdijevanje objekata koji se nalaze u pje{a~kim zonama vr{i se do 09:00 sati za teku}i dan, uz odobrenje koje izdaje Ministarstvo ili ako saobra}ajnim znakom nije druga~ije regulisano." ^lan 2. (Izmjena ~lana 41.) U ~lanu 41. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Odvoz sme}a na podru~ju iz ~lana 40. stav (1) ovog zakona vr{i se u terminima od: 09:00-11:00 i 18:00-20:00 sati i tokom no}i u vremenu od 22:00 - 07:00 sati po prioritetima." ^lan 3. (Dopuna ~lana 47.) U ~lanu 47., iza stava (3), dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Odredbe stava (1) ovog ~lana ne odnose se na vozila kantonalnih javnih preduze}a u slu~ajevima hitnih intervencija, uz saglasnost Ministarstva." ^lan 4. (Dopuna ~lana 96.) (1) U ~lanu 96. u stavu (2) dodaje se nova ta~ka b) koja glasi: "b) naknada iz ~lana 44. stav (5) ovog zakona," (2) Dosada{nje ta~. b), c), d), e), f) i g) postaju ta~. c), d), e), f), g) i h). ^lan 5. (Izmjena ~lana 103.) (1) U ~lanu 103. stav (1) u ta~ki e) rije~i: "st. (1) i (3)", bri{u se. (2) U ~lanu 103. stav (2) u ta~ki b) rije~i: "st. (1) i (3)", bri{u se. ^lan 6. (Dopuna ~lana 104.) (1) U ~lanu 104. dodaje se nova ta~ka b) koja glasi: "b) postupi suprotno odredbama ~lana 40. ovog zakona," (2) Dosada{nje ta~. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) postaju ta~. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) i p). ^lan 7. (Izmjena ~lana 105.) U ~lanu 105. stav (2.) ta~ka i) rije~i: "st. (1) i (3)," bri{u se. ^lan 8. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-33778/17 15. novembra 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. stav 1. ta~ka b) u vezi sa ~l. 12., 13. i 14. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i ~l. 7. i 30. Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 - Ispravka, 70/07 i 9/10), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 15.11.2017. godine, donijela je Godina XXII – Broj 46 ^etvrtak, 23. novembra 2017. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 31/17 08.10.2017 SN KS 13/21, SN KS 34/17, SN KS 12/16 turizam
Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 34/17 31.08.2017 SN KS 13/21, SN KS 31/17, SN KS 12/16 turizam,ks
Zakon o prostornom uređenju KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 24/17 22.06.2017 SN KS 01/18 prostorno uređenje KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka f) i ~lana 18. stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 24.05. 2017. godine, donijela je ZAKON O PROSTORNOM URE\ENJU KANTONA SARAJEVO DIO PRVI POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet Zakona) Ovim zakonom propisuju se prinicipi planskog ure|enja, kori{tenja, za{tite i upravljanja prostorom, osnove prostornog planiranja, vrste, sadr`aj, na~in izrade i postupak dono{enja planskih dokumenata, na~in provo|enja planskih dokumenata, ure|enje gra|evinskog zemlji{ta, lokacijska informacija, investiciono - tehni~ka dokumentacija, dono{enje urbanisti~ke saglasnosti i urbanisti~ko - tehni~ki uvjeti, odobrenje za gra|enje, tehni~ka svojstva gra|evine, u~esnici u projektovanju i gra|enju, gradili{te, upotreba i odr`avanje gra|evine, sistem informacija o stanju u prostoru, inspekcijski nadzor i nadzor nad provo|enjem ovog Zakona, kao i druga pitanja od zna~aja za prostorno ure|enje i gra|enje na podru~ju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton). ^lan 2. (Zna~enje pojedinih izraza) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijede}a zna~enja: a) Centar za pru`anje usluga iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja obavlja poslove informiranja i pribavljanja saglasnosti, uvjerenja i drugih akata po slu`benoj du`nosti u postupcima iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja, a formira ga nadle`ni organ. b) Dijelovi (eta`e), visina i gabariti gra|evine: - Podrum (Po) je dio gra|evine potpuno ukopan ili je ukopan vi{e od 50% svoga volumena u kona~no ure|eni zaravnani teren i ~iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena; - Suteren (S) je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u kona~no ure|eni i zaravnani teren i da je najmanje jednom svojom fasadom izvan ure|enog terena; - Prizemlje (P) je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi neposredno na povr{ini, odnosno najvi{e 1,5m iznad kona~no ure|enog i zaravnanog terena mjereno na najni`oj ta~ki uz fasadu gra|evine, ili ~iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda sprata ili krova); - Sprat je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi izme|u dva poda iznad prizemlja; - Potkrovlje (Pk), odnosno mansarda (M) je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi iznad zadnjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova; - Visina gra|evine mjeri se od kona~no zaravnanog i ure|enog terena uz fasadu gra|evine na njegovom najni`em dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg sprata, odnosno do vrha sljemena krova, ako se radi o kosom krovu ili do vrha atike kod ravnog krova. c) Dogradnjom se smatra svako pro{irenje postoje}e gra|evine, ne vi{e od 50%, kojim se zauzima zemlji{te ili prostor u odnosu na tu gra|evinu, ako dogra|eni dio ~ini gra|evinsku i funkcionalnu cjelinu sa gra|evinom uz koju se dogra|uje. d) Energetski certifikat je dokument kojeg izdaje ovla{teno lice, a koji sadr`i vrijednosti koje odra`avaju energetska svojstva objekta i potro{nju energije izra~unatu na osnovu pretpostavljenog re`ima kori{tenja objekta i ne moraju nu`no izra`avati realnu potro{nju u objektu ili njezinoj samostalnoj upotrebnoj jedinici jer ona uklju~uje i pona{anje korisnika. e) Gradili{tem se smatra zemlji{te, uklju~uju}i i privremeno zauzeto zemlji{te, kao i zemlji{te potrebno za omogu}avanje primjene odgovaraju}e tehnologije gra|enja, zajedno s objektom koji se gradi. f) Gra|enje podrazumijeva bilo koje zahvate u prostoru i svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi kojim se ure|uje ili mijenja stanje u prostoru, a obuhvata izvo|enje pripremnih radova, gra|evinskih radova (uklju~uju}i gra|evinsko-zanatske radove), ugradnju i monta`u opreme, te druge zahvate u prostoru. Gra|enjem se smatraju i radovi rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, promjene namjene, sanacije, revitalizacije, konzervacije, izgradnje privremenih gra|evina i uklanjanje gra|evina. g) Gra|evinom se smatra gra|evinski objekat trajno povezan sa tlom koji se sastoji od gra|evinskog sklopa i ugra- Godina XXII – Broj 24 ^etvrtak, 22. juna 2017. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 |ene opreme, koji u okviru tehnolo{kog procesa zajedno ~ine tehnolo{ku cjelinu, kao i samostalno postrojenje trajno povezano sa tlom. Pod gra|evinom se podrazumijevaju i: - saobra}ajne, vodoprivredne i energetske gra|evine i povr{ine sa pripadaju}im instalacijama, telekomunikacijske gra|evine, oprema i instalacije, gra|evine i instalacije komunalne infrastrukture;- proizvodne i druge privredne gra|evine i postrojenja, skladi{ta, sajmi{ta i sli~ne gra|evine; - vodni objekti koji se s obzirom na njihovu namjenu koriste za uzgoj ribe (ribogojili{ta, plutaju}e platforme i sl.); - trgovi, javne povr{ine, javne zelene povr{ine, igrali{ta, sportske gra|evine, groblja, centar za upravljanje otpadom, povr{ine na kojima se vr{i tretman otpada, javne pijace, skloni{ta i sli~ne gra|evine. h) Gra|evinska linija je linija definisana planskim dokumentom koja utvr|uje dio gra|evinske parcele na kojoj je mogu}e izgraditi gra|evinu, odnosno linija koju ne mo`e pre}i ni najistureniji dio gra|evine. Gra|evinskom linijom je utvr|ena udaljenost objekta od regulacione linije i pravac pru`anja uli~nog pro~elja. Unutar gra|evinskih linija investitor mo`e definisati tlocrt gra|evine. i) Gra|evinska parcela je zemlji{te na kojem je predvi|eno gra|enje gra|evine i ure|enje povr{ina koje }e slu`iti toj gra|evini koje ima pristup na saobra}ajnicu u skladu sa uvjetima iz planskog dokumenta, ili zemlji{te na kojem se nalazi gra|evina i ure|ene povr{ine koje slu`e toj gra|evini. j) Gra|evinski proizvodi su proizvedeni gra|evinski materijali, prefabrikati, elementi i industrijski proizvedene konstrukcije koji su namijenjeni za gra|enje. k) Gra|evinsko zemlji{te je neizgra|eno i izgra|eno zemlji{ te namijenjeno za izgradnju objekata u skladu sa odredbama ovog zakona, a koje se nalazi van zona gradskog gra|evinskog zemlji{ta, i gradsko gra|evinsko zemlji{te u gradovima i naseljima gradskog karaktera,koje je planovima za prostorno ure|enje i urbanisti~kim planovima namijenjeno za izgradnju, a obuhvata izgra|eno i neizgra|eno zemlji{te. l) Historijski urbani pejza` je urbano podru~je sa historijskim slojem dru{tvenih i prirodnih vrijednosti i karakteristika, nad kojim nadzor vr{i Zavod za za{titu spomenika kulture. m) Iskol~enje gra|evine podrazumijeva geodetski prenos tlocrta vanjskog obrisa gra|evine ili osi trase gra|evine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar gra|evinske parcele. Zapisnik iskol~enja gra|evine je dokument kojim se iskazuje na~in iskol~enja gra|evine na terenu i na~in kojim su stabilizirane ta~ke planirane gra|evine. n) Izvo|enje drugih zahvata podrazumijeva sve radove iznad ili ispod povr{ine tla, kojima se privremeno ili trajno zauzima prostor ili mijenjaju postoje}i uvjeti kori{tenja tog prostora. o) Javne povr{ine su zemlji{ne ili vodene povr{ine koje su planskim dokumentima, ili na osnovu planskih dokumenata, odre|ene numeri~ki i grafi~ki ili samo grafi~ki, a namijenjene su za obavljanje javnih funkcija djelatnosti i aktivnosti koje su kao takve dostupne neodre|enom broju fizi~kih ili pravnih lica. p) Jednostavna gra|evina u smislu ovog zakona je stambeni, poslovni i stambeno-poslovni objekat ukupne bruto povr{ine do 400 m2, osim objekata koji zahtijevaju izdavanje okolinske dozvole. r) Komunalna infrastruktura, u smislu ovog zakona, podrazumijeva objekte i ure|aje kojima se obavljaju komunalne djelatnosti, uklju~uju}i komunalne djelatnosti individualne i zajedni~ke komunalne potro{nje. s) Konzervacijom gra|evine smatra se izvo|enje radova kojima se o{te}ena ili nedovr{ena gra|evina {titi od daljeg propadanja, a do sticanja uvjeta za njenu sanaciju, rekonstrukciju ili dovr{enje radova na nezavr{enoj gra|evini. t) Koncept podrazumijeva "gabarit" objekta, osnovnu masu volumena, siluetu ili skulptoralni lik objekta. To dalje podrazumijeva nekoliko dominantnih uslova: karaktera objekta, kvantuma prostora, konkretnih uslova lokacije, principa prostornog uobli~avanja i idejne prostorne koncepcije rje{enja problema, te same namjene prostora. u) Lokacija objekta je akt na kojem je dat prikaz polo`aja i oblika gra|evine za koju se izdaje lokacijska informacija ili urbanisti~ka saglasnost, izra|en u odgovaraju}em mjerilu, a koji sadr`i upisane oznake katastarskih parcela starog i novog premjera, gra|evinsku parcelu planirane gra|evine, kotiranu mre`u gra|evinskih linija svih eta`a planirane gra|evine, kotiranu udaljenost planirane gra|evine od susjednih objekata i saobra}ajnica i koji je potpisan i ovjeren od strane nadle`nog organa. v) Nadogradnjom se smatra izgradnja jedne ili vi{e eta`a, kao i preure|enje krovi{ta, odnosno potkrovlja na postoje- }im gra|evinama, kojim se dobija novi stambeni, poslovni ili drugi korisni prostor. z) Naselje je nastanjen, izgra|en, prostorno i funkcionalno objedinjen dio naseljenog mjesta. aa) Naseljeno mjesto je teritorijalna jedinica koja, po pravilu, obuhvata jedno ili vi{e naselja, sa podru~- jem koje pripada tom naseljenom mjestu. Naseljena mjesta mogu biti gradskog, mje{ovitog i seoskog karaktera. bb) Odr`ivi razvoj podrazumijeva kori{tenje prostora uz o~uvanje okoli{a, prirode i trajnog kori{tenja prirodnih dobara, te za{titu kulturno-historijskog naslije|a i drugih prirodnih vrijednosti, zadovoljava potrebe sada{njih generacija, bez ugro`avanja jednakih mogu}nosti za zadovoljavanje potreba budu}ih generacija. cc) Okoli{, u smislu ovog zakona, podrazumijeva komponente okoli{a (zemlji{te, zrak, voda, biosfera), odre|ene sisteme, procese, i strukturu okoli{a. dd) Opremom se smatraju postrojenja, ure|aji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi koji su u sklopu tehnolo{kog procesa ugra|eni u gra|evinski dio/strukturu. ee) Pomo}ni objekti su: gara`e za li~na vozila, nadstre{ nice, ljetne kuhinje, {upe za smje{taj ogrjeva i alata, ostave i sli~ni objekti. ff) Poslovni objekat, u smislu ovog zakona, je gra|evina sa isklju~ivom poslovnom namjenom. gg) Pripremni gra|evinski radovi su radovi na pripremi gradili{ta, odnosno radnje vezane za postavljanje ograde, izvo|enje radova i gra|enje pomo}- nih gra|evina privremenog karaktera koji se izvode za potrebe organizovanja gradili{ta i primjene odgovaraju}e tehnologije gra|enja, pripremu odgovaraju}eg prostora za skladi{tenje gra|evinskog materijala, te organizovanje saobra}ajne komunikacije unutar gradili{ta i pristupnih puteva, izrada gradili{nih instalacija i njihovih priklju~aka. hh) Privremena gra|evina je gra|evina monta`nodemonta` ne izvedbe postavljena privremeno na odre|enoj lokaciji za potrebe gradili{ta i za primjenu odgovaraju}e tehnologije gra|enja. Privremenom gra|evinom, u smislu ovog zakona, smatra se i gra|evinski objekt izgra|en ili postavljen u svrhu organiziranja sajmova, javnih manifestacija, te radovi kojima se privremeno zauzima prostor i mijenjaju uvjeti kori{tenja istog (istra`ivanje, eksploatacija mineralnih sirovina, {ljunka, voda itd.). S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. ii) Promjenom namjene gra|evine smatra se promjena stambenog u poslovni prostor, odnosno poslovnog u stambeni, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru, ako takva promjena ne uvjetuje izmjenu konstruktivnih elemenata gra|evine ili bitno mijenja uvjete kori{tenja te gra|evine, okolnih gra|evina i prostora, odvijanja saobra}aja i uvjete o~uvanja okoli{a. jj) Prostor je sastav prirodnih i fizi~kih struktura na povr{ini zemlje, odnosno na, iznad i ispod povr{ine tla i vode dokle dopiru neposredni uticaji ljudske djelatnosti. kk) Prostorni razvoj podrazumijeva razvoj i unapre- |enje prirodnog i izgra|enog prostora kao rezultat ljudskih aktivnosti. ll) Prostorno planiranje kao interdisciplinarna djelatnost je institucionalni i tehni~ki oblik za upravljanje prostornom dimenzijom odr`ivosti, kojom se, na osnovu procjene razvojnih mogu}- nosti u okviru zadr`avanja posebnosti prostora, zahtjeva za{tite prostora i o~uvanja kvaliteta okoli{a, odre|uju namjene prostora, uvjeti za razvoj djelatnosti i njihov razmje{taj u prostoru, uvjeti za pobolj{anje i urbanu sanaciju izgra|enih podru~ja, te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru. mm) Prostorno plansko ure|enje podrazumijeva kori{tenje, za{titu i upravljanje prostorom u cilju odr`ivog razvoja na osnovu cjelovitog pristupa u planiranju prostora. nn) Prostorno ure|enje je planiran razmje{taj djelatnosti i objekata na odre|enom podru~ju. oo) Regulaciona linija utvr|uju pojedina~ne parcele i razdvaja povr{ine razli~itih namjena u odnosu na javnu povr{inu, ulicu, vodotok ili druge gra|evine od kojih mora biti odvojena zbog funkcionalnih, estetskih ili za{titnih razloga. pp) Rehabilitacija podrazumijeva vra}anje o{te}enog ili uni{tenog dobra graditeljskog naslije|a u stanje u kojem je to dobro bilo prije o{te}enja i uni{tenja, kao i ponovno gra|enje (obnova) nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku i dimenzijama, od istog ili istovrsnog materijala kao {to je bilo prije ru{enja uz kori{tenje iste tehnologije gra|enja, u mjeri u kojoj je to mogu}e. rr) Rekonstrukcijom se smatra izvo|enje radova na postoje}oj gra|evini, kojima se: mijenjaju konstruktivni elementi koji bi mogli uticati na stabilnost gra|evine ili njenih dijelova; uvode nove instalacije ili ugra|uje nova oprema u gra|evinu; mijenja namjena, tehnolo{ki proces ili vanjski izgled gra|evine, te mijenjaju uvjeti pod kojima je, na osnovu odobrenja za gradjenja, izgra|ena gra|evina. Ne smatraju se rekonstrukcijom radovi na zamjeni instalacija i opreme koji se izvode prema uvjetima utvr|enim u odobrenju za gra|enje. Rekonstrukcijom gra|evine smatraju se i radovi kojima se o{te}ena gra|evina, ~ije o{te}enje prelazi 60%, dovodi u stanje prije o{te}enja, ako je o{te}enje nastalo kao posljedica starosti gra|evine ili kao posljedica elementarnih nepogoda, tehni~kih katastrofa i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja. ss) Sanacijom se smatraju gra|evinski i drugi radovi na o{te}enim gra|evinama kojima se gra|evina dovodi u stanje prije o{te}enja (elementarne nepogode, klizi{ta, tehni~ke katastrofe, ratna dejstva). Za sanaciju o{te}enih gra|evina graditeljskog naslje|a donosi se urbanisti~ka saglasnost i odobrenje za gra|enje, uz prethodno pribavljenu saglasnost kantonalne ustanove za za{titu. tt) Selo je naselje ~ije se stanovni{tvo prete`no bavi primarnim djelatnostima (poljoprivreda i sto~arstvo). uu) Slo`ena gra|evina u smislu ovog zakona je gra|evinski objekat povr{ine preko 400 m2, te objekat koji se sastoji od vi{e me|usobno funkcionalno i/ili tehnolo{ki povezanih gra|evina li njihovih dijelova. vv) Stambeni objekat je gra|evina sa isklju~ivom namjenom stanovanje. zz) Stambeno-poslovni objekat je gra|evina sa stambenom i poslovnom namjenom. aaa) Strate{ka procjena uticaja na okoli{ je sistematski proces vrednovanja okolinskih posljedica predlo`enih planova, programa ili strategija kako bi se jo{ u ranoj fazi dono{enja odluka uz ekonomska i dru{tvena uklju~ila i okolinska razmatranja. bbb) Teku}e odr`avanje gra|evine podrazumijeva radove koji ne uti~u na konstrukciju gra|evine, za{titu okoline, namjenu, promjenu dimenzija i vanjskog izgleda (manji popravci, malterisanje, bojenje fasade i njihovo dovo|enje u prvobitno stanje, zamjena i bojenje gra|evinske stolarije, ustakljivanje postoje}ih otvora, izrada pokrova i manjih dijelova krovne konstrukcije, zidanje pregradnih zidova, zamjena i opravka o{te}enih instalacija, zidanje poru{enih dimnjaka i si.) odnosno kojima se ne mijenjaju uvjeti utvr|eni urbanisti~kom saglasnosti i odobrenjem za gra|enje.. ccc) Uklanjanje arhitektonsko-urbanisti~kih prepreka podrazumijeva stvaranje uvjeta za neometano kretanje, boravak i rad lica s umanjenim tjelesnim mogu}nostima pri zadovoljavanju njihovih osnovnih `ivotnih, radnih i drugih potreba. ddd) Uklanjanjem gra|evine smatraju se gra|evinski i drugi radovi kojima se ru{i ili demontira gra|evina ili njen dio, zbrinjavanje otpadnog materijala nastalog ru{enjem, zate~enog materijala, opreme i drugih elemenata i dovo|enje gra|evinske parcele ili njenog djela u uredno stanje. Uklanjanje gra|evine vr{i se zbog fizi~ke dotrajalosti ili ve}ih o{te}enja nastalih kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja. Uklanjanje gra|evine u smislu ovog zakona smatra se i ru{enje gra|evine radi privo|enja zemlji{ta kona~noj namjeni. eee) Urbana oprema (mobilijar) su objekti, oprema i ure|aji koji slu`e za trajno ure|enje naselja, odnosno gra|evina i javnih povr{ina u naseljima, ili se privremeno u skladu sa elaboratima, propisima i aktima kojima se odobrava njihovo postavljanje na javnim povr{inama koje nisu privedene namjeni utvr|enoj planskim dokumentom. U urbanu opremu spadaju: komunalni objekti i ure|aji u op}oj upotrebi (javni satovi, telefonske govornice, fontane, skulpture, spomenici, planovi grada, javni nu`nici, po{tanski sandu~i}i, klupe, `ardinjere, korpe za sme}e i dr.), javna rasvjeta, reklame, natpisi, panoi, izlozi, ograde, ljetne ba{te, tende, rashladni ure|aji, monta`ni objekti tipa "kiosk" u kojima se privremeno obavlja poslovna djelatnost, tezge za prodaju {tampe, knjiga, cvije}a, ukrasnih predmeta i sl., stajali{ta javnog prevoza i dr. fff) Ure|eno gra|evinsko zemlji{te je zemlji{te na kojem su izvr{eni radovi pripreme zemlji{ta za gra|enje i opremanje, a u skladu sa planom prostornog ure|enja. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 3 ggg) Vikend ku}om, u smislu ovog zakona, smatra se gra|evina sa jednom ili dvije nadzemne eta`e bruto razvijene povr{ine do 200 m2 (u povr{inu ulaze pomo}ne prostorije) namijenjena isklju~ivo povremenom i privremenom boravku ljudi. hhh) Za{ti}ene prirodne vrijednosti obuhvataju za{ti}ena podru~ja, za{ti}ene biljne i `ivotinjske vrste i podvrste, i gljive, te za{ti}ene minerale i fosile i upisane u Registar za{ti}enih prirodnih vrijednosti u skladu sa propisima kojima se reguli{e oblast za{tite prirode. iii) Za{tita okoli{a podrazumijeva sve odgovaraju}e aktivnosti i mjere koje imaju za cilj prevenciju od opasnosti, {tete ili zaga|ivanja okoli{a, reduciranje ili odstranjivanje {tete koja je nastala i povrat na stanje prije izazvane {tete. jjj) Za{tita, podijeljena prema vrsti i karakteru, s obzirom na to da su potpuno druga~iji principi tretiranja, ako se radi o pojedina~nom spomeniku arhitekture, urbanoj ili ruralnoj cjelini ili arheolo{- kom lokalitetu, podrazumijeva sljede}e postupke: - konzervaciju koja podrazumijeva o~uvanje fizi~kih ostataka spomenika i njegovog okru`enja, uz sistem stalne fizi~ke brige koja zabranjuje bilo kakvu mogu}nost izgradnje novog na istom lokalitetu, te za{titu od uni{tenja nalaza i preure|enja koje bi ugrozilo autenti~nost spomenika; - restauraciju koja podrazumijeva precizno o~uvanje raritetne, autenti~ne vrijednosti spomenika sa svim njegovima estetskim, umjetni~kim i historijskim vrijednostima, uz po{tivanje upotrebe tradicionalnih vje{tina i gra|evinskih materijala (mogu}a samo kada postoji dokumentacija za sve vrste intervencija); - faksimilska rekonstrukcija (replika) koja podrazumijeva kopiranje direktnog izgleda originala, strukture i estetike spomenika u cilju prezentacije kulturnog ili tradicijskog fenomena; - iluminaciju koja podrazumijeva poduzimanje intervencija na spomeniku, ili u njegovom neposrednom okru`enju radi ugradnje sistema elektri~ne rasvjete u cilju prezentiranja spomeni~kih vrijednosti podrazumijevaju}i takve zahvate koji ni na koji na~in ne smiju o{tetiti dobro, ili ugroziti njegovu ukupnu vrijednost. kkk) Za{tita prostora podrazumijeva ure|enje prostora i kori{tenje prirodnih dobara na osnovu dokumenata prostornog ure|enja, planova upravljanja, uskla|enim sa strategijama za{tite prirode, te uvjetima i mjerama za{tite prirode odre|enim u cilju o~uvanja biolo{ke i pejza`ne raznolikosti. lll) Za{titni pojas i za{titna zona su povr{ine zemlji{ ta, vodne povr{ine ili zra~ni prostori, koji su definisani planskim dokumentima ili na osnovu planskih dokumenata numeri~ki i grafi~ki i namijenjeni su za za{titu `ivota i zdravlja ljudi, bezbijednost i funkciju gra|evina, povr{ina ili prostora, u skladu sa odredbama zakona i posebnih propisa donesenih na osnovu tih zakona, u skladu sa stru~nim pravilima koja se primjenjuju u odgovaraju}oj oblasti. mmm) Zelene i rekreacione povr{ine podrazumijevaju: javne zelene povr{ine (park-{ume, parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz saobra}ajnice i sl.); zelene zone, odnosno pojasevi, koji imaju razli~ ite rekreacione i za{titne namjene; zelene povr{ine stambenih, odnosno urbanih cjelina; zelene povr{ine posebne namjene (groblja, botani~ki i zoolo{ki vrtovi, sl.); povr{ine za rekreaciju i masovni sport na otvorenom prostoru (igrali{ta, izleti{ta, {etali{ta, sportski tereni, kupali{ta, vje`bali{ta, streli{ta, kros i trim staze i sl.); zelene povr{ine uz obale rijeka i jezera. DIO DRUGI -PLANIRANJE I URE\ENJE PROSTORA POGLAVLJE I - OSNOVNA NA^ELA PROSTORNOG PLANIRANJA ^lan 3. (Prostorno planiranje) Prostorno planiranje i prostorno ure|enje obuhvataju: a) istra`ivanje, provjeru i ocjenu mogu}nosti zahvata na prostoru Kantona; b) kori{tenje, za{titu i na~in upravljanja prostorom; c) pra}enje stanja u prostoru, te izradu i dono{enje planskih dokumenata; d) provo|enje i pra}enje provo|enja planskih dokumenata. ^lan 4. (Na~ela prostornog planiranja) Prostorno planiranje zasniva se na slijede}im na~elima: a) za{tite prostora u skladu s principima odr`ivog razvoja; b) integralnog planiranja koje objedinjuje sve zna~ajne faktore razvoja uz sagledavanje dinamike potreba i promjena u prostoru i uz rje{avanje sukoba interesa u prostoru usagla{avanjem funkcionalnih, estetskih, energetskih, ekonomskih i drugih kriterija u planiranju, projektovanju i gra|enju objekata; c) usagla{avanje prirodnih vrijednosti sa ljudskim djelovanjem (upotrebom obnovljivih izvora energije, gra|enjem energetski efikasnih objekata, adekvatnim upravljanjem otpadom, pravilnim izborom lokacije i uklju~ivanjem bioklimatskih faktora, uva`avanjem klimatskih promjena, za{titom od zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa, tehni~kih havarija i drugo); d) za{tite okoli{a; e) za{tite prirodnih vrijednosti; f) za{tite kulturno-historijskog naslje|a; g) usagla{avanja zakonitosti proisteklih iz prethodnih faza razvoja analizom stanja izgra|enog prostora; h) uva`avanja potreba djece i lica s umanjenim tjelesnim sposobnostima; i) usagla{avanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja od interesa za Kanton, Grad i op}ine; j) usagla{avanja dokumenata prostornog ure|enja Kantona sa dokumentima prostornog ure|enja vi{eg reda; k) ravnomjernog privrednog, dru{tvenog i kulturnog razvoja Kantona uz po{tivanje i razvijanje regionalnih prostornih specifi~nosti; l) usagla{avanja privatnog i javnog interesa; m) usagla{avanja prostornog ure|enja op}ina me|usobno i sa prostornim ure|enjem Kantona; n) usagla{avanja prostornog ure|enja Kantona sa prostornim ure|enjem susjednih kantona i Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), kao i sa prostornim ure|enjem Republike Srpske, odnosno njenih dijelova koji grani~e sa Kantonom; o) javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima zna~ajnim za prostorno planiranje i ure|enje u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima; p) uspostavljanja jedinstvenog sistema informacija o prostoru Kantona u svrhu planiranja, kori{tenja i za{tite prostora Kantona. POGLAVLJE II - URE\ENJE PROSTORA ^lan 5. (Namjena povr{ina) (1) U svrhu planskog ure|enja i izgradnje prostora, utvr|uje se: a) gra|evinsko zemlji{te; b) poljoprivredno zemlji{te; c) {umsko zemlji{te; d) vodno dobro i izvori{ta; e) za{ti}ena podru~ja i pojedina~ne za{ti}ene vrijednosti; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. f) infrastrukturni sistemi; g) eksploataciona polja; h) ostala zemlji{ta i povr{ine rezervisane za razvoj. (2) Povr{ine zemlji{ta iz stava (1) ovog ~lana utvr|uju se na osnovu ovog zakona, posebnih zakona i planova prostornog ure|enja Kantona. ^lan 6. (Gra|enje na i izvan gra|evinskog zemlji{ta) (1) Gra|enje i drugi zahvati u prostoru mogu se vr{iti samo na gra|evinskom zemlji{tu i povr{inama utvr|enim planom prostornog ure|enja. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, gra|enje izvan gra|evinskog zemlji{ta mo`e se odobriti u skladu sa posebnim propisima, a naro~ito za: a) infrastrukturne koridore, gra|evine i opremu (saobra}ajna, energetska, vodoprivredna, telekomunikacijska, komunalna, i dr); b) gra|evine za potrebe odbrane; c) gra|evine za potrebe poljoprivredne proizvodnje, uklju~uju}i melioracione sisteme i sisteme navodnjavanja; d) istra`ivanje, iskori{tavanje i ure|ivanje prostora prirodnih dobara (mineralne sirovine, {ume, vode, poljoprivredno zemlji{te i dr); e) vodni objekti koji se s obzirom na njihovu namjenu koriste za uzgoj ribe (ribogojili{ta, plutaju}e platforme i sl.). ^lan 7. (Re`imi gra|enja) Planom prostornog ure|enja za pojedine dijelove podru~ja utvr|uju se re`imi gra|enja i to: a) re`im gra|enja prvog stepena - na u`em urbanom podru~ju na kojem se planira gra|enje, rekonstrukcija ili sanacija, na dijelovima podru~ja sa za{ti}enim kulturno-historijskim i prirodnim naslje|em, turisti~kim naseljima, sportskim, rekreacijskim i zdravstvenim podru~jima na kojima se planira gra|enje; na privrednim zonama ve}im od 5 ha, za koje se uvjeti za odobravanje gra|enja utvr|uju na temelju zoning plana, regulacionog plana, odnosno urbanisti~kog projekta izgra|enog na temelju regulacionog plana, te na manjim dijelovima u`eg urbanog podru~ja koje je ve} gra|eno i na kojem ne postoji intenzivno gra|enje, rekonstrukcija ili sanacija za koje se uvjeti za odobravanje gra|enja utvr|uju na osnovu urbanisti~kog projekta, ako za isto podru~je nije planom vi{eg reda propisana izrada regulacionog plana; b) re`im gra|enja drugog stepena - na urbanom podru~ju za koje nije utvr|ena obaveza dono{enja provedbenog plana ili ako provedbeni plan nije donesen, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu urbanisti~kog plana, plana parcelacije, uvjeta utvr|enih u odluci o provo|enju plana, stru~nog mi{ljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i uvjeta utvr|enim posebnim propisima; c) re`im gra|enja tre}eg stepena - za vanurbana podru~ja sekundarnih naselja i centara seoskih zajednica utvr|ena prostornim planom Kantona kao urbana podru~ja, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu prostornog plana Kantona, plana parcelacije, odluke o provo|enju plana i uvjeta utvr|enim posebnim propisima; d) re`im gra|enja ~etvrtog stepena na vanurbanim podru~jima, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu Prostornog plana Kantona, plana parcelacije, odluke o provo|enju plana i uvjeta utvr|enim posebnim propisima. ^lan 8. (Zabrana gra|enja) (1) Re`im zabrane gra|enja utvr|uje se odlukom o pristupanju izradi plana prostornog ure|enja odnosno izmjenama i dopunama ovog plana i planom prostornog ure|enja. (2) Aktima iz stava (1) ovog ~lana zabranjuje se izgradnja gra|evina i ure|aja, izuzimaju}i zahvate u prostoru koji se izvode u svrhu sigurnosti i zadovoljenja osnovnih `ivotnih potreba stanovni{tva. ^lan 9. (Urbano i u`e urbano podru~je) (1) U cilju usmjeravanja gra|enja, odgovaraju}im planom prostornog ure|enja utvr|uje se urbano i u`e urbano podru~je. (2) Urbano podru~je utvr|uje se za jedno ili vi{e naselja koja predstavljaju prostorno-funkcionalnu urbanu cjelinu, ili prostorno-funkcionalno me|usobno povezanu cjelinu, a koja na osnovu planskih pretpostavki imaju uvjete za dalji razvoj. (3) Urbano podru~je obuhvata izgra|ene i neizgra|ene povr{ine namijenjene za stanovanje, rad, odmor, urbanu opremu, infrastrukturu i povr{ine posebne namjene, zelene povr{ine, kao i povr{ine rezervisane za budu}i razvoj. Osim gra|evinskog, urbano podru~je mo`e obuhvatati i druga zemlji{ta. (4) Urbano podru~je, po pravilu obuhvata odgovaraju}e katastarske op}ine i statisti~ka podru~ja u cjelini, pri ~emu se granice tih podru~ja me|usobno uskla|uju. (5) Ukoliko postoji potreba utvr|ivanja posebnih uvjeta gra|enja u centrima ili intenzivno izgra|enim dijelovima urbanih podru~ja, utvr|uje se u`e urbano podru~je. (6) U`e urbano podru~je obuhvata dio naselja koje je intenzivno izgra|eno ili je planom predvi|eno da tako bude izgra|eno i obrazuje se u svrhu utvr|ivanja re`ima gra|enja, posebnih uvjeta pri izdavanju lokacijske informacije, odnosno dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gradnju i sl. ^lan 10. (Zone razvoja) Planom prostornog ure|enja utvr|uju se povr{ine ili trase rezervisane za razvoj, odnosno zone razvoja (povr{ine infrastrukturnih trasa, povr{ine za razvoj naselja i sl.). ^lan 11. (Naselja za privremeni smje{taj) (1) Prilikom izgradnje kompleksnih infrastrukturnih, industrijskih i sli~nih gra|evina, kao i u svrhu otklanjanja posljedica od elementarnih nepogoda, tehni~kih katastrofa, ratnih razaranja i sl., mogu se graditi naselja za privremeni smje{taj. (2) Naselje u smislu stava (1) ovog ~lana, planira se i gradi tako da, po prestanku okolnosti koje su zahtijevale njegovu izgradnju, bude uklonjeno u roku od {est mjeseci, a investitor ili organ koji je donio odluku o izgradnji privremenog naselja u daljem roku od {est mjeseci, dovede prostor u prvobitno stanje ili da prostor preraste u naselje koje odgovara razvoju tog podru~ja u skladu s va`e}im planskim dokumentima. ^lan 12. (Groblja) (1) Povr{ine namijenjene za sahranjivanje utvr|uju se prostornim planom ili urbanisti~kim planom, odnosno odlukom o provo|enju istih. (2) Planskim dokumentima iz stava (1) ovog ~lana utvr|uje se obaveza izrade provedbenog plana prostornog ure|enja (regulacionog plana ili urbanisti~kog projekta) radi izgradnje i ure|enja grobalja. ^lan 13. (Izgradnja infrastrukturnih sistema) Izgradnja infrastrukturnih sistema, gra|evina i ure|aja vodne, saobra}ajne, energetske, komunalne infrastrukture i hortikuture vr{i se u skladu sa planskim dokumentima Federacije BiH, Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, op}ina, te u skladu s planskom dokumentacijom propisanom drugim propisima. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 5 ^lan 14. (Za{titni pojasevi) (1) U svrhu obezbje|enja infrastrukturnih sistema i gra|evina za funkciju kojoj su namijenjeni, obrazuju se i ure|uju za{titni infrastrukturni pojasevi du` infrastrukturnih trasa i gra|evina. (2) Za{titni infrastrukturni pojasevi su: a) za{titni putni pojas, b) za{titni pru`ni pojas, c) za{titni aerodromski pojas, d) za{titni dalekovodni pojas, e) za{titni cjevovodni pojas sa pripadaju}im postrojenjima, f) za{titna zona ili pojas za radio postrojenja ili veze, g) za{titne zone izvori{ta vode i vodna dobra, h) drugi za{titni pojasevi (`i~are svih namjena i sl.). (3) Posebnim zakonima (o putevima, `eljeznici, vodama i drugo) bli`e se utvr|uju odgovaraju}i za{titni pojasevi. (4) [irina pojaseva utvr|ena planom, ne mo`e biti manja od {irine pojaseva utvr|enih posebnim zakonom. (5) Na prostoru obuhva}enom za{titnim infrastrukturnim pojasom ne mogu se graditi gra|evine ili vr{iti radovi suprotno svrsi zbog koje je uspostavljen za{titni pojas. Ukoliko takve gra|evine postoje, na njih se primjenjuje re`im zabrane gra|enja, ako posebnim propisom nije druga~ije predvi|eno. ^lan 15. (Gradnja na ostalim zemlji{tima) Gradnja na povr{inama iz ~lana 5. stava (1) ta~. b), c), d), e) i g) vr{i se u skladu s zakonima i propisima iz oblasti poljoprivrednog zemlji{ta, {uma, vodnih povr{ina, prirode, graditeljskog naslje|a, rudarstva i geologije. POGLAVLJE III - PLANSKI DOKUMENTI ^lan 16. (Ciljevi) Planskim dokumentima utvr|uje se ure|enje prostora, a naro~ito: namjena, upravljanje i na~in kori{tenje prostora, trase infrastrukturnih sistema, za{tita okoli{a, tro{kovi realizacije plana, te shodno nivou plana prostornog ure|enja i tro{kovi pripremanja i opremanja gra|evinskog zemlji{ta, urbanisti~ko - tehni~ki i drugi kriteriji, standardi i smjernice za ure|enje i za{titu prostora i gra|enje. ^lan 17. (Vrste planskih dokumenata) (1) Planski dokumenti su razvojni i detaljni, te ostali planski dokumenti. (2) Razvojni planski dokumenti su strate{ki dugoro~ni planski dokumenti kojima se defini{u osnovna na~ela planskog ure|enja prostora, ciljevi prostornog ure|enja, kao i za{tita, kori{tenje i namjena prostora. Rade se za vremenski period od najvi{e 20 godina. a) Razvojni planski dokumenti su: 1) prostorni plan Kantona, 2) prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja Kantona, 3) urbanisti~ki plan. (3) Detaljni planski dokumenti su tehni~ko-regulativni provedbeni planski dokumenti kojima se reguli{e kori{tenje zemlji{ta, izgradnja i ure|enje prostora. Rade se za vremenski period od najmanje pet godina. a) Detaljni planski dokumenti su: 1) zoning plan, 2) regulacioni plan, 3) urbanisti~ki projekat. (4) Ostali planski dokumenti su: a) plan parcelacije. (5) Planski dokumenti se rade na osnovu ovog zakona, posebnih zakona i posebnog akta o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata donesenog od strane nadle`nog organa Federacije BiH. ^lan 18. (Prostorni plan Kantona) (1) Prostorni plan Kantona preuzima, uskla|uje se, razra|uje i dopunjava planska opredjeljenja iz Prostornog plana Federacije BiH, koja se odnose na prostor Kantona. Uz potpuno uva`avanje prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti, Prostorni plan Kantona utvr|uje osnovna na~ela planskog ure|enja prostora, ciljeve prostornog razvoja, te za{titu, kori{tenje i namjenu prostora, a naro~ito: a) osnovnu namjenu prostora (poljoprivredno, {umsko, gra|evinsko zemlji{te, vodno dobro i druge povr{ine); b) sistem naselja po zna~aju, karakteru i dominantnoj privrednoj djelatnosti; c) urbana i ruralna podru~ja sa re`imima gra|enja; d) prostore i zone predvi|ene za izgradnju privrednih gra|evina, infrastrukture i sl.; e) osnovu prostornog razvoja vanurbanih podru~ja (poljoprivreda, sto~arstvo, {umarstvo, turizam, i dr.); f) gra|evine i koridore magistralne i druge infrastrukture od zna~aja za Federaciju BiH, Kanton, Grad i op}ine, sa za{titnim infrastrukturnim pojasevima (saobra}ajna, vodoprivredna, energetska, telekomunikaciona i druga infrastruktura); g) drugu infrastrukturu od zna~aja za Federaciju BiH, Kanton, Grad i op}ine (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, sport, uprava, turizam, bankarstvo, usluge, snabdijevanje i itd.); h) prostorno definiranje le`i{ta mineralnih i ostalih sirovina i mogu}nosti njihovog kori{tenja; i) mjere za{tite okoli{a sa razmje{tajem gra|evina i postrojenja koje mogu zna~ajnije ugroziti okoli{; j) mjere za{tite kulturno-historijskog naslije|a; k) mjere za{tite prirode; l) mjere za{tite stanovnika imaterijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih, nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja; m) obaveze u pogledu detaljnijeg planiranja ure|enja manjih prostornih cjelina unutar Kantona (podru~ja posebnog obilje`ja, urbanisti~ki plan i dr.); n) obaveze u pogledu eksploatacije i sanacije devastiranih povr{ina (podzemna i povr{inska eksploatacija mineralnih sirovina); o) uvjete kori{tenja, izgradnje, ure|enja i za{tite prostora. (2) Odluka o usvajanju plana, odluka o provo|enju prostornog plana Kantona i program mjera i aktivnosti za provo|enje plana sastavni su dijelovi plana. (3) Prostorni plan Kantona mo`e sadr`avati i druge elemente od zna~aja za Kanton, na osnovu ovog zakona. (4) Prostorni plan Kantona donosi se za period od 20 godina. ^lan 19. (Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja Kantona) (1) Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja Kantona donosi se za podru~ja od posebnog zna~aja za Kanton, ako se ta obaveza utvrdi Prostornim planom Kantona ili posebnom odlukom Skup{tine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina Kantona). (2) Podru~ja posebnog obilje`ja Kantona utvr|uju se za: a) podru~ja koja imaju izrazit prirodni i kulturno-historijski zna~aj; b) slivno podru~je hidroakumulacija za potrebe vodosnabdijevanja; c) podru~je za{tite i/ili eksploatacije mineralnih sirovina, izvori{ta mineralnih, termomineralnih i pitkih voda; d) podru~ja za potrebe odr`avanja sportskih manifestacija, rekreativne povr{ine i banjska lje~ili{ta; e) ostala podru~ja od interesa za Kanton. (3) Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja utvr|uje, s obzirom na zajedni~ka prirodna, kulturna, historijska, privredna i druga obilje`ja, osnovnu organiziranost prostora, mjere kori{tenja, S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. ure|enja i za{tite tog podru~ja sa aktivnostima koje imaju prednost, mjere za unapre|enje i za{titu okoli{a, a po potrebi se odre|uje obaveza izrade urbanisti~kih planova i dokumenata ure|enja za u`a podru~ja unutar prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja. ^lan 20. (Urbanisti~ki plan) (1) Urbanisti~ki planovi se donose za urbana podru~ja, a granice podru~ja za koje se izra|uju defini{u se Prostornim planom Kantona. (2) Urbanisti~ki planovi donose se za: a) urbano podru~je Grada Sarajevo (StariGrad, Centar,Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilid`a i b) Vogo{}a); c) urbano podru~je Ilija{; d) urbano podru~je Had`i}i; e) urbano podru~je Trnovo. (3) Urbanisti~kim planovima detaljnije se razra|uju opredjeljenja iz Prostornog plana Kantona, a naro~ito: a) osnovna organizacija prostora; b) kori{tenje i namjena zemlji{ta sa prijedlogom dinamike njihovog ure|enja (granice gra|evinskog, poljoprivrednog i {umskog zemlji{ta); c) namjena zemlji{ta za potrebe stanovanja, rada, rekreacije, sporta, turizma i posebne namjene; d) zone saobra}ajne, vodne, energetske i komunalne infrastrukture; e) zone obnove i sanacije; f) privredne zone; g) objekti dru{tvene infrastrukture (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, sport i dr.); h) za{tita kulturno-historijskog naslije|a; i) za{tita prirodnih vrijednosti; j) mjere za unapre|enje i za{titu okoli{a; k) mjere za{tite stanovnika imaterijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja; l) mjere za{tite lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima; m) za{titne zone; n) uvjeti kori{tenja, izgradnje, ure|enja i za{tite zemlji{ta u urbanom podru~ju; o) mjere za{tite vodnih dobara i za{tite izvori{ta sa zonama za{tite; p) objekti i povr{ine za zbrinjavanje otpada; r) drugi elementi od va`nosti za podru~je za koje se planski dokument donosi. (4) Urbanisti~kim planom utvr|uje se obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata unutar prostornog obuhvata tog plana. (5) Sastavni dijelovi urbanisti~kog plana su izvod iz plana vi{eg reda, odluka o usvajanju i odluka o provo|enju urbanisti~kog plana. ^lan 21. (Detaljni planski dokumenti) (1) Detaljni planski dokumenti baziraju se na usvojenoj politici kori{tenja zemlji{ta, strategijama i programima razvoja, planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i programima od zna~aja za planiranje razvoja prostora. (2) Period za koji se donose planski dokumenti defini{e se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta. (3) Detaljni planski dokumenti se me|usobno uskla|uju. (4) Sastavni dijelovi planskih dokumenata su grafi~ki i tekstualni dio, odluka o usvajanju i odluka o provo|enju planskog dokumenta. ^lan 22. (Zoning plan) (1) Zoning plan je detaljni planski dokument koji se donosi za podru~ja unutar granica urbanisti~kog plana rezervisana za budu}i razvoj ili podru~ja posebne namjene u granici urbanisti~kog plana, kao i za urbana podru~ja izvan granica urbanisti~kog plana utvr|ena prostornim planovima. Granice podru~ja za koje se izra|uje zoning plan defini{u se razvojnim planskim dokumentima. (2) Zoning plan defini{e namjene pojedinih povr{ina i propisuje uvjete projektovanja i izgradnje novih, odnosno rekonstrukcije postoje}ih gra|evina. Ovim planom se utvr|uju lokacijski i urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti, na osnovu dozvoljenih granica odgovaraju}ih parametara i urbanisti~kih standarda, za dozvoljene i uvjetno dozvoljene namjene, {to slu`i za pripremu glavnog projekta i pribavljanje odobrenja za gra|enje. (3) Zoning plan je detaljni planski dokument sa periodom za koji se donosi vezanim za ukupnu realizaciju planiranih namjena. (4) Period iz stava (3) ovog ~lana ne mo`e biti du`i od perioda za koji je donesen plan vi{eg reda, a na osnovu kojeg se donosi zoning plan. (5) Zoning plan mora sadr`avati: a) definicije pojedinih termina; b) zoning kartu (sa granicama zona odre|ene namjene gra|evinskom linijom zone i gra|evinskim parcelama unutar tih zona); c) slu`benu kartu (ozna~ene javne gra|evine i infrastruktura, granice infrastrukturnih sistema sa uklju~enim za{titnim zonama ili pojasevima); d) listu na~ina kori{tenja zemlji{ta - namjena sa popisom zona u kojima je svaka od tih namjena dozvoljena ili uvjetno dozvoljena; e) urbanisti~ke standarde za svaku pojedinu zonu (dozvoljena gustina naseljenosti, minimalni i maksimalni koeficijent izgra|enosti za zonu i za pojedina~ne parcele - lokacije, definisani tipovi gra|evine, minimalna i maksimalna veli~ina parcele, maksimalna visina/spratnost gra|evine, maksimalni gabarit gra|evine, minimalna udaljenost ivica gra|evine od granice parcele, pristup mjestima javnih okupljanja i parkovima, potreban broj parking prostora, uvjeti ure|enja vanjskih povr{ina, uvjeti koji se moraju zadovoljiti zbog za{tite okoli{a - buka, vibracije, emisije u zrak, re`imi rada, infrastruktura za otpad i sl., uvjeti i arhitektonskog oblikovanja i primjene materijala, drugi parametri u zavisnosti od specifi~nosti zone); f) jasno definisane procedure i kriterije odobravanja zahtjeva za uvjetno dozvoljene namjene; g) jasno ozna~ena podru~ja za koja se mora uraditi urbanisti~ki projekt za ~iju izradu se mo`e raspisati konkurs u cilju {to kvalitetnijeg ure|enja posebnih urbanih i drugih prostornih cjelina sa naro~itim zna~ajem (zone specijalne namjene); h) jasno definisane procedure i razloge - kriterije zbog kojih se mo`e odobriti proces izmjene zoning plana; i) jasno definisane zabrane i ograni~enja namjena na plavnom podru~ju, u skladu sa propisima iz oblasti vodoprivrede. (6) Lista dozvoljenih i uvjetno dozvoljenih namjena u svim definisanim zonama zoning plana mora uklju~iti sve namjene potrebne da se zadovolje zdravstvene, sigurnosne i socijalne potrebe stanovnika urbanog podru~ja op}ine za koje se radi zoning plan. (7) Uvjetno dozvoljena namjena mo`e biti odobrena jedino, ako ne ugro`ava susjedne gra|evine i susjedno zemlji{te. (8) Postoje}e gra|evine legalno izgra|ene prije usvajanja zoning plana se nastavljaju koristiti i po usvajanju plana, i ako njihova namjena nije u skladu sa zoning planom. Ako se podnese zahtjev za promjenu namjene ili rekonstrukciju postoje}e gra|evine, primjenjuju se odredbe zoning plana. (9) Na podru~jima za koja se planira izrada regulacionog plana, odnosno urbanisti~kog projekta, odredbe zoning plana ostaju na snazi, a tim planskim dokumentom dodaju se nove odredbe koje moraju biti u saglasnosti sa zoning planom. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 7 ^lan 23. (Regulacioni plan) (1) Regulacioni plan donosi se za prete`no izgra|ena urbana podru~ja na osnovu urbanisti~kog plana, kao i za podru~ja od op}eg interesa za razvoj privrede ili izgradnju objekata dru{tvene infrastrukture na osnovu urbanisti~kog plana ili dokumenta vi{eg reda, pri ~emu je nu`no detaljno definisati uvjete projektovanja i izgradnje novih objekata, kao i rekonstrukciju postoje}ih. (2) Regulacionim planom se po dijelovima prostora, odnosno cjelinama i potcjelinama odre|uju urbanisti~ki uvjeti (standardi) za gra|enje i ure|enje prostora, a to su: a) namjena povr{ina; b) podjela prostora na prostorne cjeline i potcjeline s obja{njenjem svih bitnih kriterija za podjelu (tipologija prostornih jedinica); c) izbor vrsta, odnosno tipova regualcionih i nivelacionih rje{enja; d) odre|ivanje gra|evinskih linija; e) prijedlog za izmjenu, odnosno pobolj{anje parcelacije ili preparcelacije prema vlasni{tvu nad zemlji{tem; f) odre|ivanje grani~nih parametara za kori{tenje, odnosno racionalno kori{tenje zemlji{ta (koeficijent izgra|enosti i procenat zauzetosti, spratnost objekata i drugo), odre|ivanje dijela naslije|enih fondova za zamjenu, dogradnju, nadogradnju i drugo, sa obrazlo`enjem; g) obezbje|enje javnog i op}eg interesa u funkcionisanju prostora: saobra}ajnih povr{ina, zelenih i rekreativnih povr{ina, prostora za razvoj privrede i usluga, za razvoj objekata neprivrede, odnosno dru{tvenih slu`bi i drugo; h) uvjeti za opremanje svim vrstama tehni~ke i komunalne infrastrukture sa uvjetima priklju~enja u mjeri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijskih uvjeta; i) formiranje urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta za izgradnju, dogradnju ili nadogradnju objekata prema tipovima parcelacije, regulacije i parametara za kori{tenje zemlji{ta; j) uvjeti za za{titu, o~uvanje, ure|enje i aktiviranje prirodnih resursa; k) prirodni uvjeti za gra|enje (reljef, hidrografija, geologija, hidrogeologija, in`injerska geologija, in`injerska seizmologija, klima i drugo); l) uvjeti za o~uvanje, za{titu i prezentaciju kulturno-historijskog naslije|a, prirode i za{titu okoli{a; m) uvjeti za za{titu ljudi i dobara u slu~aju elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnolo{kih nesre}a; n) mjere energetske efikasnosti; o) uvjeti za uklanjanje barijera za kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima; p) odre|ivanje zona, dijelova zona, grupa lokacija ili pojedina~nih lokacija za koje je obavezno raditi urbanisti~ki projekat, odnosno raspisivati konkurs za izradu tog projekta; r) ekonomska valorizacija plana i s) drugo {to proisti~e iz karaktera zadatog podru~ja, odnosno njegove izgra|enosti. (3) Regulacionim planom se za zone ambijentalnih cjelina, kulturno-historijskog naslje|a, evidentiranih za{ti}enih podru~ja, kao i pojedina~nih vrijednosti utvr|uju: a) mjere za{tite, ure|enja, uvjeti i na~in kori{tenja; b) defini{u se podru~ja koja zahtijevaju posebne uvjete planiranja, projektovanja i gra|enja uz smjernice i saglasnost nadle`nog organa za za{titu; c) podru~ja za razvoj na kojima je dozvoljeno gra|enje novih objekata; d) obaveza izrade urbanisti~kog projekta za osjetljiva podru~ja i podru~ja za razvoj i e) daju smjernice za projektovanje i gra|enje u cilju zadr`avanja autenti~nosti za{ti}enog podru~ja kojima bi se zadr`ao historijski urbani pejza` na odr`iv na~in. (4) Grafi~ki dio regulacionog plana ~ine sve karte stanja i karte planiranog rje{enja. (5) Na osnovu regulacionog plana op}insko vije}e donosi Program ure|enja gradskog gra|evinskog zemlji{ta. ^lan 24. (Urbanisti~ki projekat) (1) Urbanisti~ki projekat donosi se na osnovu regulacionog plana ili dokumenta vi{eg reda za: a) podru~ja koja se grade kao cjelina ili su ve} u zna~ajnoj mjeri izgra|ena; b) podru~ja gdje se pojavila potreba za formiranjem vi{e novih parcela; c) podru~ja gdje se pojavila potreba za izgradnjom grupe objekata, odnosno arhitektonsko-urbanisti~kog kompleksa i d) podru~ja koja imaju poseban kulturno-historijski zna~aj, prirodni zna~aj i druga podru~ja. (2) Urbanisti~ki projekat defini{e idejna urbanisti~ka i arhitektonska rje{enja planiranog objekta, odnosno arhitektonsko-urbanisti~kog kompleksa sa detaljnim uvjetima za projektovanje i gra|enje novih objekata, kao i rekonstrukciju postoje}ih. (3) Urbanisti~ki projekat sadr`i: a) obrazlo`enje namjene povr{ina; b) obrazlo`enje namjene objekata, prostorna organizacija; c) podatke o saobra}ajnoj, energetskoj, hidrotehni~koj, telekomunikacionoj i drugoj infrastrukturi, nivelaciona i regulaciona rje{enja; d) podatke o objektima pejza`ne arhitekture; e) podatke o ostalim javnim povr{inama i prostorima; f) podatke o komunalnoj infrastrukturi sa uvjetima priklju~enja koji odgovaraju zahtjevima za izdavanje lokacijske informacije i urbanisti~ke saglasnosti; g) smjernice za ostvarenje, odnosno realizaciju projekta. ^lan 25. (Nadle`nosti) (1) Prostorni plan Kantona donosi Skup{tina Kantona po prethodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih na~elnika, gradona~elnika i Federalnog ministarstva prostornog ure|enja na prijedlog Prostornog plana Kantona. (2) Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Kanton donosi Skup{tina Kantona po prethodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih na~elnika na prijedlog prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja op}ina ~ije dijelove podru~ja obuhvata prijedlog tog plana. (3) Urbanisti~ki plan za urbano podru~je Grada Sarajeva donosi Gradsko vije}e po prethodno pribavljenom mi{ljenju Ministarstva prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo (daljem tekstu: Ministarstvo) i na~elnika op}ina u sastavu Grada Sarajeva. (4) Urbanisti~ke planove za urbana podru~ja vangradskih op}ina donosi op}insko vije}e po prethodno pribavljenom mi{ljenju Ministarstva. (5) Zoning planove za podru~je op}ina u sastavuGrada Sarajeva donosi op}insko vije}e po pribavljanju mi{ljenja Gradono~elnika Grada Sarajeva u svim fazama pripreme i dono{enja plana. (6) Zoning planove za podru~je op}ine izvan teritorije Grada Sarajeva donosi op}insko vije}e. (7) Regulacione planove za podru~je op}ina u sastavu Grada Sarajeva donosi op}insko vije}e uz uklju~enje Grada Sarajeva u izradu plana kao subjekta planiranja u svim fazama pripreme i dono{enja plana. (8) Regulacione planove za podru~je op}ine izvan teritorije Grada Sarajeva donosi op}insko vije}e. (9) Regulacione planove koji u svom podru~ju planiranja obuhvataju prostore dvije op}ine, donose zajedni~ki u istovjetnom tekstu op}inska vije}a op}ina ~iju teritoriju obuhvataju regulacioni planovi, uz uklju~enje Grada S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. Sarajeva u izradu plana kao subjekta planiranja u svim fazama pripreme i dono{enja plana ukoliko su jedna ili obje op}ine u sastavu Grada Sarajeva. (10) Urbanisti~ke projekte donosi op}insko vije}e. (11) Za podru~ja za koja Skup{tina Kantona utvrdi da su od zna~aja zaKanton Sarajevo za izgradnju javne infrastrukture, po prethodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih organa, a za izgradnju javnih objekata uz prethodno pribavljenu saglasnost op}inskih organa, detaljne planske dokumente donosi Skup{tina Kantona na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona). ^lan 26. (Plan parcelacije) (1) Plan parcelacije kao poseban dokument donosi se za podru~ja na kojima je utvr|en re`im gra|enja shodno ~lanu 7. stav (1), ta~. b), c) i d) ovog zakona, a donosi ga op}insko vije}e. (2) Plan parcelacije je i sastavni dio detaljnog planskog dokumenta ~iji je nosilac izrade definiran ~lanom 35. ovog zakona. (3) U slu~aju hitnosti rje{avanja, plan parcelacije se donosi kao pomo}ni plan namijenjen za definisanje pojedina~nih gra|evinskih parcela, u skladu sa prostornim ili urbanisti~kim planom i isti se smatra obaveznim sastavnim dijelom detaljnog planskog dokumenta za odnosno podru~je. (4) Plan parcelacije izra|uje se na a`uriranim geodetsko-katastarskim planovima u analognom i digitalnom obliku ovjerenim od nadle`ne op}inske slu`be. (5) Planom parcelacije utvr|uje se: veli~ina, oblik i polo`aj parcele, pristup parcelama, regulacione i gra|evinske linije i povr{ine za javne namjene. (6) Plan parcelacije mora sadr`avati: situacioni plan sa regulacionim i gra|evinskim linijama, granicama parcela (starih i novih), podatke o vlasnicima, odnosno korisnicima gra|evinskog zemlji{ta sa oznakama katastarskih parcela i obra~unom povr{ina. (7) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana veli~ine i polo`aj parcela defini{u se na osnovu odredaba urbanisti~kog ili prostornog plana. Svaka parcela mora imati izlaz na put i rije{ene priklju~ke na komunalnu i drugu infrastrukturu. (8) Plan parcelacije se, po pravilu, donosi za prostornu cjelinu na kojoj se vr{i gra|enje. Ako plan parcelacije ne pokriva jednu prostornu cjelinu u potpunosti, parcelacija se mora izvr{iti tako da se na preostalom dijelu omogu}i obrazovanje drugih gra|evinskih parcela. (9) Sredstva za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja plana parcelacije obezbje|uju se iz bud`eta op}ine. ^lan 27. (Objavljivanje planske dokumentacije) (1) Odluka o usvajanju planskog dokumenta, odluka o provo|enju i tekstualni dio planskog dokumenta objavljuju se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a elektronska verzija se postavlja na web straniciKantona,Grada ili op}ine u cilju informisanja zainteresovanih subjekata i javnosti. (2) Usvojeni planski dokument je javni dokument, ima karakter normativnog akta i stavlja se na stalni javni uvid i ~uva kod Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, odnosno u skladu sa nadle`nostima za dono{enje kod Ministarstva prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i nadle`nih gradskih i op}inskih slu`bi. ^lan 28. (Usagla{avanje planskih dokumenata) (1) Planski dokument ni`eg reda usagla{ava se sa planskim dokumentom vi{eg reda, a u slu~aju njihove neusagla{enosti primjenjuje se planski dokument vi{eg reda. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, planski dokument ni`eg reda primjenjuje se ukoliko se njime ne mijenja osnovna koncepcija planskog ure|enja prostora utvr|ena planskim dokumentom vi{eg reda, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, do dono{enja usagla{enog plana, a najdu`e tri godine od dono{enja ovog zakona. (3) Usagla{avanje planskih dokumenata osigurava se u postupku izrade dokumenata. ^lan 29. (Izvje{taj o stanju u prostoru) (1) Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo vode dokumentaciju potrebnu za pra}enje stanja u prostoru, izradu i pra}enje provo|enja planskih dokumenata. (2) Izvje{taj o stanju u prostoru na podru~ju Kantona i op}ina izra|uje Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, svake dvije godine od dono{enja Prostornog plana Kantona. (3) Izvje{taj o stanju u prostoru sadr`i analizu provo|enja planskih dokumenata i drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i njihove u~inkovitosti na planskom kori{tenju prostora, na za{titi vrijednosti prostora i okoli{a, te druge elemente od zna~aja za plansko ure|enje prostora Kantona i op}ina. ^lan 30. (Program mjera i aktivnosti za unapre|enje stanja u prostoru) (1) Skup{tina Kantona, na osnovu Izvje{taja o stanju u prostoru donosi ~etverogodi{nji Program mjera i aktivnosti za unapre|enje stanja u prostoru Kantona uz predhodno pribavljeno mi{ljenje gradona~elnika i op}inskih na~elnika. (2) Program mjera sadr`i procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postoje}ih planskih dokumenata, potrebu pribavljanja podataka i stru~nih podloga za njihovu izradu, te druge mjere i aktivnosti od zna~aja za izradu i dono{enje tih dokumenata. (3) Programom mjera mo`e se utvrditi potreba ure|enja, izvori finansiranja ure|enja, te rokovi ure|enja za planiranu namjenu. (4) Programom mjera u dijelu koji se odnosi na podru~ja posebnih obilje`ja, utvr|uju se i druge mjere za provo|enje politike planskog ure|enja prostora i izrade planskih dokumenata. (5) Na inicijativu op}inskih na~elnika, Program mjera i aktivnosti za unapre|enje stanja u prostoruKantona se mo`e revidirati na godi{njem nivou shodno iskazanim potrebama lokalnih zajednica. ^lan 31. (Finansijska sredstva za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja planskih dokumenata) (1) Sredstva za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja prostornog plana, urbanisti~kog plana i detaljnih planskih dokumenata na podru~ju op}ine, obezbje|uju se iz bud`eta Kantona, Grada i op}ina, zavisno od nadle`nosti. Ukoliko se radi zajedni~ki planski dokument za podru~je dvije ili vi{e op}ina, sredstva se obezbje|uju iz bud`eta tih op}ina. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, investitor koji ima poseban interes za izradu detaljnog planskog dokumenta za odre|eno podru~je, mo`e svojim sredstvima finansirati izradu detaljnog planskog dokumenta, bez prava nametanja zahtjeva i rje{enja koja nisu u skladu sa urbanisti~kim, odnosno prostornim planom. Iznos finansijskog ulaganja uzima se u obzir kod utvr|ivanja naknade za ure|enje zemlji{ta. (3) Sredstva potrebna za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja planskih dokumenata mogu se obezbijediti i iz drugih izvora. POGLAVLJE IV - PRIPREMA, IZRADA I USVAJANJE PLANSKIH DOKUMENATA ^lan 32. (Nosilac pripreme planskog dokumenta) (1) Nosilac pripreme planskih dokumenata koje usvaja Skup{tina Kantona je Vlada Kantona. (2) Za planske dokumente koje usvaja Gradsko vije}e Grada Sarajeva, nosilac pripreme je gradona~elnik. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 9 (3) Za planske dokumente koje usvaja op}insko vije}e, nosilac pripreme je op}inski na~elnik. (4) Ako su za dono{enje planskih dokumenata nadle`ne dvije ili vi{e op}ina koje nisu u sastavu Grada Sarajeva, nosilac pripreme utvr|uje se sporazumno. (5) Izradu planskih dokumenata pokre}e nosilac pripreme planskih dokumenata. (6) Nosilac pripreme plana vi{eg reda iz stava (1) ovog ~lana posebnom odlukom mo`e formirati Savjet plana radi stru~nog pra}enja izrade planskog dokumenta, stru~ne rasprave o svim fazama izrade, utvr|ivanja osnovne koncepcije prostornog razvoja, te usagla{avanja stavova i interesa. (7) Savjet plana sa~injavaju istaknuti stru~njaci iz oblasti prostornog planiranja: urbanizma, arhitekture, gra|evinarstva, saobra}aja, energetike, okoli{a, ekonomije i drugih oblasti. ^lan 33. (Obaveze nosioca pripreme i nosioca izrade) (1) Nosilac pripreme du`an je odmah po dono{enju odluke o pristupanju izradi planskog dokumenta, a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti nosiocu izrade svu raspolo`ivu dokumentaciju, neophodnu za izradu plana, a naro~ito: a) plan vi{eg reda; b) va`e}e detaljne planske dokumente, uklju~uju}i njihove izmjene i dopune; c) Kantonalne i op}inske planove za{tite okoli{a; d) planove razvoja i za{tite voda, privrede, poljoprivrede, i dr.; e) podatke o geolo{koj podlozi, energetskim, mineralnim i drugim resursima; f) katastarske i geodetske podloge i dr. (2) Ukoliko je nosilac izrade planskog dokumenta Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, nije potrebno dostavljati dokumentaciju iz stava (1) ta~. a) i b) ovog ~lana. (3) Nakon dono{enja odluke o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata, nosilac pripreme, du`an je javno objaviti poziv zainteresovanim stranama, koje su vlasnici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta da dostave svoje prijedloge i sugestije za odre|ena planska rje{enja na zemlji{tu. (4) Zainteresovane strane iz stava (3) ovog ~lana du`ne su da u roku od 30 dana, po isteku javnog poziva, dostave tra`ene podatke i dokumentaciju, te svoje prijedloge i sugestije za odre|ena planska rje{enja na cijelom podru~ju obuhva}enom planom, a koja se ti~u njihove imovine. (5) Zavisno od postoje}eg stanja i planirane namjene prostora i objekata u obuhvatu dokumenta prostornog ure|enja, nosilac izrade du`an je pribaviti mi{ljenja organa, organizacija ili drugog pravnog ili fizi~kog lica u ~ijem djelokurugu su: a) snabdijevanje vodom i odvo|enje otpadnih voda; b) snabdijevanje elektri~nom energijom; c) snabdijevanje toplotnom, rashladnom energijom i prirodnim gasom; d) telekomunikacioni i po{tanski saobra}aj; e) upravljanje javnim putevima u naselju i izvan naselja; f) za{tita kulturno-historijskog naslije|a; g) za{tita prirodnih vrijednosti; h) protupo`arna za{tita; i) upravljanje komunalnim otpadom; j) za{tita okoli{a; k) upravljanje poljoprivrednim zemlji{tem; l) seizmolo{ka djelatnost. (6) Organ, organizacija ili drugo pravno ili fizi~ko lice iz stava (5) ovog ~lana dostavlja svoje mi{ljenje u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. (7) Nosilac pripreme plana du`an je odmah proslijediti dobivena mi{ljenja, prijedloge i sugestije iz stava (4) ovog ~lana nosiocu izrade planskog dokumenta. ^lan 34. (Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata) (1) Prije pristupanja izradi ili izmjeni planskih dokumenata Skup{tina Kantona, Gradsko ili op}insko vije}e, zavisno od nadle`nosti za dono{enje, donosi Odluku o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata. (2) Odluka iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: a) vrstu planskog dokumenta ~ijoj se izradi ili izmjeni pristupa; b) granice podru~ja za koji se dokument izra|uje ili mijenja; c) vrstu planskog dokumenta vi{eg reda na osnovu kojeg se pristupa izradi planskog dokumenta; d) vremenski period za koji se planski dokument donosi; e) smjernice za izradu ili izmjenu planskog dokumenta; f) optimalni rok izrade; g) sadr`aj planskog dokumenta; h) odredbe o u~e{}u javnosti - javnoj raspravi i javnom uvidu; i) na~in osiguranja sredstava za izradu ili izmjenu planskog dokumenta; j) nosioca pripreme za izradu ili izmjenu planskog dokumenta; k) nosioca izrade ili izmjene planskog dokumenta; l) subjekte planiranja; m) druge elemente u ovisnosti od specifi~nosti podru~ja za koje se planski dokument izra|uje. (3) Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Kantona obavezno sadr`i i Strate{ku procjenu uticaja na okoli{, dok se za ostale planske dokumente ova obaveza utvr|uje po prethodno pribavljenom mi{ljenju Ministarstva u skladu s posebnim propisima. (4) Odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta, mo`e se utvrditi re`im zabrane gra|enja na prostoru ili dijelu prostora za koji se izra|uje, do dono{enja istog, a najdu`e u trajanju od jedne godine. (5) Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta objavljuje se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". ^lan 35. (Nosilac izrade planskog dokumenta) (1) Nosilac izrade planskih dokumenata je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: nosilac izrade). (2) Nosilac izrade mo`e fazu izrade planskog dokumenta ili njegovog dijela povjeriti pravnom licu registrovanom za tu vrstu djelatnosti, uz saglasnost nosioca pripreme. (3) Pravno lice iz stava (2) ovog ~lana du`no je obezbijediti za pojedine faze planskog dokumenta stru~no lice odgovaraju}e struke koje ima formalne i stru~ne reference. (4) Nosilac izrade du`an je pravnom licu iz stava (2) ovog ~lana staviti na raspolaganje dokumentaciju neophodnu za izradu planskog dokumenta, a naro~ito analiti~ko-dokumentacionu osnovu planskog dokumenta. (5) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, nosilac pripreme mo`e izradu urbanisti~kog projekta povjeriti pravnom licu registrovanom za djelatnost izrade planskih dokumenata (u daljem tekstu: nosilac izrade urbanisti~kog projekta), putem javnog konkursa u skladu sa propisima iz oblasti javnih nabavki. (6) U slu~ajevima iz stava (5) ovog ~lana nosilac pripreme nakon usvajanja, dostavlja ovjeren urbanisti~ki projekat, u analognom i digitalnom obliku, Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. (7) Nosilac izrade je du`an da svaku fazu izrade planskog dokumenta, uradi u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta, kao i svim dokumentima dostavljenim od strane nosioca pripreme. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. ^lan 36. (Prednacrt i nacrt planskog dokumenta) (1) Nosilac izrade obavezan je nosiocu pripreme predati prednacrt planskog dokumenta sa svim dijelovima koje odgovaraju}i dokumenti treba da sadr`e. (2) Prednacrt planskog dokumenta se dostavlja Savjetu plana radi davanja stru~nog mi{ljenja koje prethodi utvr|ivanju nacrta planskog dokumenta. (3) Na prednacrt plana nosilac pripreme plana i ~lanovi Savjeta daju eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na predlo`eni dokument, zauzima se stav i formuliraju zaklju~ci sa preporukama koji se dostavljaju nosiocu izrade. (4) Nosilac izrade razmatra primjedbe, mi{ljenja i sugestije na prednacrt, prihva}ena rje{enja ugra|uje u nacrt planskog dokumenta i dostavlja ga nosiocu pripreme, uz odgovaraju}e obrazlo`enje. (5) Nacrt planskog dokumenta sadr`i grafi~ki i tekstualni dio, a za potrebe rasprave na javnim skupovima i sjednicama Skup{tine Kantona, odnosno Gradskog i op}inskog vije}a, posebno se izra|uje skra}eni nacrt sa najva`nijim grafi~kim i tekstualnim prilozima, a koji su dovoljno detaljni i informativni. ^lan 37. (Javni uvid i javna rasprava) (1) Nosilac izrade je du`an predstaviti nacrt planskog dokumenta nosiocu pripreme i Savjetu plana (ako je formiran) i nakon diskusije o njemu, nacrt se prihvata zaklju~kom nosioca pripreme i proslje|uje Skup{tini Kantona, odnosno Gradskom ili op}inskom vije}u, u zavisnosti od nivoa nadle`nosti za dono{enje odre|enog dokumenta, na razmatranje i utvr|ivanje.Usuprotnom, nacrt se vra}a nosiocu izrade sa primjedbama, sugestijama i rokom za doradu, nakon ~ega se ponavlja prethodna procedura. (2) Skup{tina Kantona, odnosno Gradsko ili op}insko vije}e razmatra i utvr|uje nacrt planskog dokumenta i stavlja ga na javni uvid i javnu raspravu pod uvjetima i u trajanju utvr|enom u Odluci o pristupanju izradi planskog dokumenta. (3) Organizacija javnog uvida i rasprava, te prate}a tehni~ka pitanja su obaveza i odgovornost nosioca pripreme. (4) O mjestu, vremenu i na~inu izlaganja nacrta planskog dokumenta na javni uvid, javnost se obavje{tava oglasom koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja najmanje tri puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije po~etka javnog uvida, a druge dvije dva dana uzastopno, neposredno pred po~etak javnog uvida. (5) Obavijest iz stava (4) ovog ~lana sadr`i mjesto, datum, po~etak i trajanje javnog uvida u planski dokument, mjesto i datum najmanje dvije prezentacije i rasprave na javnim skupovima te na sjednicama Skup{tine Kantona, odnosno Gradskog i op}inskog vije}a, te rok do kojeg se mogu poslati pisana mi{ljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt dokumenta. (6) Javni uvid za planske dokumente iz nadle`nosti Kantona ne mo`e trajati kra}e od 60 niti du`e od 90 dana. Javni uvid za planske dokumente iz nadle`nosti Grada i op}inamo`e trajati za detaljne planske dokumente do 30 dana. (7) Nacrt planskog dokumenta izla`e se na javni uvid u integralnoj formi na prikladan na~in u odgovaraju}im prostorijama u mjesnim zajednicama uz prisustvo stru~nih lica koja mogu dati odre|ena obavje{tenja, a prvenstveno je namijenjen vlasnicima zemlji{ta i zakonitim korisnicima prostora u podru~ju obuhva}enom planom, dok se skra}eni nacrt slu`beno dostavlja ostalim zainteresovanim stranama, kao sudionicima planiranja. (8) Nacrt planskog dokumenta u elektronskoj formi postavlja se i na web stranici nosioca pripreme. (9) Javne rasprave za nacrte planskih dokumenata iz nadle`nosti Kantona organizuju se u skladu sa stavom (2) ovog ~lana. (10) Nacrt detaljnog planskog dokumenta se izla`e na fizi~ki pristupa~an, tehni~ki i informativno adekvatan na~in, uz prisustvo stru~nog lica: a) u prostorijama op}ine, odnosno nosioca pripreme planskog dokumenta; b) u prostorijama u kojima se odr`avaju sjednice Skup{tine Kantona, odnosno Gradskog ili op}inskog vije}a; c) u prostorijama odgovaraju}ih mjesnih zajednica na koje se plan odnosi. Obavezno se organizuju javni skupovi sa raspravom o nacrtu detaljnog plana u svakoj mjesnoj zajednici (ili dijelu mjesne zajednice) obuhva}enoj planom. (11) Nosilac pripreme detaljnog planskog dokumenta du`an je blagovremeno, obavijestiti javnim oglasom vlasnike nekretnina i druge zakonite korisnike prostora na podru~ju za koje se donosi detaljni plan i pozvati ih da izvr{e uvid u nacrt detaljnog plana, te da se uklju~e u javnu raspravu u~estvovanjem na javnim skupovima ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga nosiocu pripreme. (12) Nosilac pripreme plana obavezan je da na svakom mjestu na kojem je izlo`en nacrt plana, obavijesti javnost da se detaljnije informacije, obja{njenja i pomo} u formulisanju primjedbi mogu dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade ili kod de`urnog stru~nog lica na mjestu izlaganja. (13) Primjedbe, prijedlozi i mi{ljenja o nacrtu plana upisuju se u svesku sa numeriranim stranama, koja se nalazi u prostoriji u kojoj se nacrt izla`e ili se dostavljaju po{tom u pisanom obliku nosiocu pripreme.Nosilac pripreme je du`an da otvori mogu}nost dostavljanja primjedbi na nacrt putem elektronske po{te. ^lan 38. (Prijedlog planskog dokumenta) (1) Prijedlog planskog dokumenta utvr|uje se na osnovu nacrta nakon provedenih faza javnog uvida i rasprave i na osnovu stava nosioca pripreme o primjedbama, sugestijama i mi{ljenjima na taj nacrt. (2) Po odr`anom javnom uvidu i javnoj raspravi iz ~lana 37. ovog zakona, nosilac izrade ugra|uje prihva}ene izmjene u tekstualnom i grafi~kom dijelu prijedloga planskog dokumenta, te ga uz odgovaraju}e obrazlo`enje neprihva}enih izmjena dostavlja nosiocu pripreme. (3) Nosilac pripreme utvr|uje prijedlog planskog dokumenta i kompletan materijal dostavlja Skup{tini Kantona, odnosno Gradskom ili op}inskom vije}u. (4) Prijedlog planskog dokumenta razmatra i usvaja Skup{tina Kantona, odnosno Gradsko ili op}insko vije}e. ^lan 39. (Izmjena i dopuna planskih dokumenata) (1) Izmjene i dopune planskog dokumenta vr{e se po postupku i na na~in predvi|en za izradu i dono{enje tog planskog dokumenta. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, izmjena i dopuna detaljnog planskog dokumenta mo`e se vr{iti po skra}enom postupku, ako se tom izmjenom i dopunom bitno ne mijenja osnovna koncepcija tog planskog dokumenta, a donosi se najkasnije u roku od 90 dana. (3) Nosilac pripreme planskog dokumenta, u smislu stava (2) ovog ~lana, po osnovu odluke o pristupanju, podnosi Skup{tini Kantona, odnosno Gradskom ili op}inskom vije}u, prijedlog izmjene i dopune planskog dokumenta koji ~ini tekstualno obrazlo`enje sa grafi~kim prikazom na odgovaraju}em broju tematskih karata iz planskog dokumenta za koji se predla`e izmjena i dopuna. ^lan 40. (Inicijativa za izradu, izmjenu ili dopunu planskih dokumenata) (1) Inicijativu za izradu, izmjenu ili dopunu planskog dokumenta mo`e pokrenuti: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 11 a) Skup{tinaKantona ili Gradsko, odnosno op}insko vije}e; b) Vlada Kantona ili gradona~elnik, odnosno op}inski na~elnik; c) organi uprave i slu`be za upravu jedinica lokalne samouprave; d) upravne organizacije, javna preduze}a i javne ustanove; e) privredne i strukovne komore; f) savjeti mjesnih zajednica; g) vlasnici zemlji{ta i gra|evina na njemu; h) potencijalni investitori u razvojne projekte; i) nevladine organizacije i udru`enja gra|ana. (2) Inicijativa za izmjenu ili dopunu planskog dokumenta mora biti stru~no i detaljno obrazlo`ena u skladu s Programom mjera i aktivnosti za unapre|ivanje stanja u prostoru. (3) Subjekti iz stava (1) ovog ~lana ne mogu koristiti svoju nepa`nju ili nesudjelovanje u fazi pripreme i dono{enja tog dokumenta kao razlog za pokretanje inicijative. (4) Inicijativa se upu}uje Ministarstvu, odnosno nadle`noj gradskoj ili op}inskoj slu`bi koji dalje postupaju po propisanoj proceduri. POGLAVLJE V - URE\ENJE GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA ^lan 41. (Utvr|ivanje gra|evinskog zemlji{ta) (1) Gradsko gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se odlukom op}inskog vije}a kao: a) zemlji{te koje je prete`no izgra|eno i kao takvo ~ini prostorno funkcionalnu cjelinu u gradu i naselju gradskog karaktera; b) zemlji{te obuhva}eno granicama urbanisti~kog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera, koje je predvi|eno za pro{irenje grada, odnosno naselja gradskog karaktera; c) zemlji{te na drugim podru~jima predvi|enim za stambenu izgradnju, kao {to su: prigradska ili druga ve}a naselja, rekreaciono turisti~ki centri, podru~ja namjenjena za izgradnju ku}a za odmor i drugi objekti sli~ne namjene; (2) Kao gradsko gra|evinsko zemlji{te mo`e se utvrditi samo zemlji{te za koje je donesen prostorni ili urbanisti~ki plan. (3) Odluka iz stava (1) ovog ~lana sadr`i detaljan opis granice zemlji{ta, podatke o parcelama i vlasnicima iz javnih evidencija o nekretninama (katastar nekretnina, zemlji{ne knjige). ^lan 42. (Ure|enje gra|evinskog zemlji{ta) (1) Ure|enje gra|evinskog zemlji{ta vr{i se u skladu sa programom ure|enja gra|evinskog zemlji{ta, a obuhvata pripremanje i opremanje gra|evinskog zemlji{ta u urbanim podru~jima (u daljem tekstu: ure|enje gra|evinskog zemlji{ta), odnosno izgradnju saobra}ajne i komunalne infrastrukture koja je potrebna za izgradnju i kori{tenje gra|evina i zahvata u prostoru koji su planirani planskim dokumentima. (2) Program ure|enja gra|evinskog zemlji{ta za planski dokument donosi op}insko vije}e na prijedlog na~elnika, priprema ga i provodi nadle`na op}inska slu`ba. (3) Izgradnja gra|evina vr{i se na ure|enom gra|evinskom zemlji{tu. (4) Izuzetno od stava (3) ovog ~lana, izgradnja gra|evina mo`e se vr{iti i na neure|enom gra|evinskom zemlji{tu, pod uvjetom da se njegovo ure|enje izvr{i u toku gra|enja gra|evine, a najkasnije do tehni~kog prijema zavr{ene gra|evine. (5) Ure|enje gra|evinskog zemlji{ta je obaveza op}ine. Na nivou op}ine vr{i se prikupljanje sredstava, finansiranje i koordinacija aktivnosti planiranja, programiranja, projektovanja gra|evinsko-tehni~kih sistema i izvo|enje ure|enja gra|evinskog zemlji{ta. Neke od navedenih faza aktivnosti, op}ina mo`e povjeriti javnim komunalnim preduze}ima koje je osnovala za te poslove ili ustupiti drugim institucijama u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti javnih nabavki. (6) Izuzetno od stava (5) ovog ~lana, u slu~aju da gra|evinsko zemlji{te nije ure|eno u momentu podno{enja zahtjeva za odobrenje za gra|enje, investitor gra|evine ili drugog zahvata u prostoru na toj lokaciji mo`e ulo`iti svoja sredstva u izgradnju komunalne infrastrukture prema usvojenom planskom dokumentu i projektima, a to ulaganje se uzima u obzir prilikom utvr|ivanja visine naknade za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta. (7) U slu~aju iz stava (6) ovog ~lana investitor, odnosno nadle`ne op}inske slu`be ugovorom defini{u obim radova, potrebna finansijska sredstva, te obaveze i me|usobne odnose izme|u investitora, nadle`nog organa i javnog preduze}a nadle`nog za odre|enu infrastrukturu. (8) Za pripremanje i opremanje gra|evinskog zemlji{ta po potrebi se donosi odobrenje za planirane zahvate u prostoru. ^lan 43. (Pripremanje gra|evinskog zemlji{ta) Pripremanje gra|evinskog zemlji{ta za gradnju obuhvata: a) rje{avanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina; b) dono{enje planskog dokumenta koji je osnov za odobravanje gra|enja na odre|enom prostoru; c) izvo|enje istra`nih radova za izradu elaborata o in`injersko-geolo{kim i geomehani~kim osobinama terena za potrebe izrade detaljnih planskih dokumenata, kao i drugih zahvata u prostoru; d) parcelaciju zemlji{ta; e) uklanjanje postoje}ih gra|evina, premje{tanje nadzemnih i podzemnih instalacija u skladu sa planskim dokumentom; f) sanaciju zemlji{ta (osiguranje klizi{ta, drena`e, regulacija vodotoka, ravnanje zemlji{ta i sl.); g) izradu dokumentacije i obavljanje radova na za{titi kulturno-historijskog naslije|a i prirodnih vrijednosti koje bi mogle biti ugro`ene radovima na pripremanju zemlji{ta; h) i sve druge radnje u skladu sa planskim dokumentom. ^lan 44. (Opremanje i ure|enje gra|evinskog zemlji{ta) (1) Opremanje gra|evinskog zemlji{ta obuhvata: a) gra|enje saobra}ajnica uklju~uju}i kolovoze, plo~nike i pje{a~ke prijelaze, trgove i javna parkirali{ta, gara`e i dr.; b) izgradnju pristupa gra|evinama javnog karaktera kojim se obezbje|uje nesmetano kretanje osoba sa umanjenim tjelesnim mogu}nostima; c) podizanje objekata javne rasvjete, vertikalne saobra}ajne signalizacije i semafora; d) ure|enje javnih zelenih povr{ina, rekreativnih terena, parkova, igrali{ta, pje{a~kih staza, nasada, travnjaka, terena za dje~ja igrali{ta, objekata javne higijene; e) izgradnju ure|aja za odvod povr{inskih i otpadnih voda, te ure|aja i postrojenja za njihovo pre~i{}avanje; f) izgradnju gra|evina za potrebe snabdijevanja vodom, distribuciju elektri~ne, gasne, toplotne i druge energije, telekomunikacijske objekte i ure|aje; g) ure|enje infrastrukture za upravljanje otpadom; h) regulaciju vodotoka i ure|enje obala voda i vodnih povr{ina. (2) Minimum ure|enja gra|evinskog zemlji{ta treba da osigura: a) snabdijevanje pitkom vodom i rje{enje otpadnih voda; b) kolski prilaz gra|evinskoj parceli i potreban broj parking mjesta; c) snabdijevanje elektri~nom energijom. ^lan 45. (Finansiranje ure|enja gra|evinskog zemlji{ta) (1) Ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta finansira op}ina iz sredstava ostvarenih od: S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. a) naknade za tro{kove ure|enja; b) naknade za pogodnost gra|evinskog zemlji{ta (renta); c) prodaje gra|evinskog zemlji{ta; d) drugih izvora u skladu sa posebnim propisima. (2) Op}inska slu`ba nadle`na za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta i izvr{enje finansijskog plana, podnosi op}inskom vije}u izvje{taj o stanju realizacije programa ure|enja gra|evinskog zemlji{ta i njegovim finansijskim efektima najmanje jednom godi{nje. ^lan 46. (Naknada za tro{kove ure|enje gra|evinskog zemlji{ta) (1) Naknadu za tro{kove ure|enja gra|evinskog zemlji{ta snosi vlasnik, odnosno investitor, a obra~unava se na osnovu stvarno ulo`enih sredstava za pripremanje i opremanje gra|evinskog zemlji{ta u skladu sa odgovaraju}im planskim dokumentom, programom ure|enja gra|evinskog zemlji{ta i odlukom o gra|evinskom zemlji{tu op}ine. (2) Iznos naknade tro{kova ure|enja gra|evinskog zemlji{ta za svaki pojedina~an slu~aj utvr|uje se posebnim aktom koji donosi nadle`na op}inska slu`ba prema m2 korisne povr{ine gra|evine, a na osnovu odluke op}inskog vije}a. (3) Iznos iz stava (2) ovog ~lana investitor upla}uje nakon {to je utvr|eno da ispunjava sve druge uvjete za odobrenje za gra|enje, o ~emu ga slu`beno obavje{tava nadle`ni organ. (4) Za gra|evine za koje postupak odobravanja gra|enja vr{i Ministarstvo, naknadu za tro{kove ure|enja gra|evinskog zemlji{ta u skladu sa va`e}im propisima obra~unava Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, koji vr{i i nadzor nad izgradnjom i vodi katastar podzemnih instalacija i ure|aja. (5) Izuzetno, nadle`na slu`ba i investitor mogu ugovorom regulisati pla}anje iznosa u ratama u skladu sa odlukom o gra|evinskom zemlji{tu op}ine. (6) Ugovor iz stava (5) ovog ~lana smatra se dokazom za dono{enje odobrenja za gra|enje. DIO TRE]I - PROVO\ENJE PLANSKIH DOKUMENATA POGLAVLJE I - PROMJENE U PROSTORU ^lan 47. (Utvr|ivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru) (1) Sve promjene u prostoru izazvane gra|evinskim radovima i drugim intervencijama koje podrazumijevaju odre|eno kori{tenje zemlji{ta moraju biti saglasne op}im na~elima prostornog ure|enja i odredbama va`e}ih planskih dokumenata. (2) U ravnopravnoj su upotrebi, saglasno ovom zakonu, dva na~ina za odre|ivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru: a) izrada lokacijske informacije o preduvjetima za odobravanje promjene u prostoru u skladu sa va`e}im detaljnim planskim dokumentima i u slu~aju kada se radi o jednostavnim gra|evinama; b) izrada urbanisti~ke saglasnosti. (3) Investitor podnosi zahtjev za definisanje preduvjeta za odobravanje planirane promjene u prostoru na odre|enoj lokaciji nadle`nom organu. (4) Nadle`ni organ je du`an postupiti po zahtjevu najkasnije u roku od sedam dana od dana podno{enja zahtjeva. (5) Prije podno{enja zahtjeva, investitor mo`e provjeriti koji su planski dokumenti usvojeni za predmetnu lokaciju. Nadle`ni organ je du`an svakom investitoru omogu}iti uvid u va`e}e planske dokumente, radi prethodnog informisanja o uvjetima kori{tenja zemlji{ta na predmetnoj lokaciji. ^lan 48. (Organi nadle`ni za odre|ivanje preduvjeta za odobravanje planirane promjene u prostoru) (1) Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije i dono{enje urbanisti~ke saglasnosti podnosi se op}inskom na~elniku za: a) izgradnju gra|evina i vr{enje drugih zahvata na podru~ju op}ine; b) izgradnju saobra}ajne, komunalne i energetske infrastrukture na podru~ju op}ine ili za dio infrastrukture koji se odnosi na podru~je op}ine. (2) Zahtjev za dono{enje lokacijske informacije i urbanisti~ke saglasnosti podnosi se gradona~elniku za: a) izgradnju gra|evina na podru~ju dvije ili vi{e op}ina u sastavu Grada; b) izgradnju gra|evina i vr{enje radova od interesa za Grad. (3) Posebnim propisom gradona~elnika utvr|uju se gra|evine i radovi od interesa za Grad uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Vlade Kantona. (4) Zahtjev za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti podnosi se Ministarstvu za: a) izgradnju gra|evina i infrastrukture od zna~aja zaKanton; b) izgradnju gra|evina na podru~jima dvije ili vi{e op}ina koje nisu u sastavu Grada ili na podru~ju op}ine i Grada; c) izgradnju gra|evina ~ija je korisna povr{ina preko 10.000 m2; d) rekonstrukciju, dogradnju, nadzi|ivanje, sanaciju, konzervaciju, promjenu namjene za gra|evine za koje je postupak odobravanja gra|enja provelo Ministarstvo. (5) Posebnim aktom Skup{tina Kantona, na prijedlog Vlade Kantona, po predhodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih organa, utvr|uje gra|evine i radove na izgradnji infrastrukture od zna~aja za Kanton. (6) Organi iz st. (1), (2) i (4) su nadle`ni organi u smislu ovog zakona. ^lan 49. (Mi{ljenje u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti) Op}inski na~elnik du`an je u slu~ajevima kada urbanisti~ku saglasnost donosi gradona~elnik ili Ministarstvo, dostaviti mi{ljenje o podnesenom zahtjevu, kao i podatke koji se odnose na dono{enje urbanisti~ke saglasnosti, a o kojima op}inske slu`be vode slu`benu evidenciju, naro~ito podatke koji proizilaze iz primjene odredbi zakona i propisa kojim se ure|uje oblast gra|evinskog zemlji{ta. ^lan 50. (Sadr`aj mi{ljenja) (1) Op}inski na~elnik uz mi{ljenje i podatke iz ~lana 49. ovog zakona dostavlja gradona~eliku ili Ministarstvu potpisan i ovjeren: a) izvod iz plana prostornog ure|enja i b) lokaciju objekta. (2) Lokacija objekta iz stava (1) ovog ~lana je sastavni dio urbanisti~ke saglasnosti koju donosi gradona~elnik ili Ministarstvo. POGLAVLJE II - LOKACIJSKA INFORMACIJA ^lan 51. (Lokacijska informacija) (1) Lokacijska informacija je stru~ni akt koji izdaje nadle`ni organ, kojim se investitoru u pisanoj formi dostavljaju urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti za projektiranje, kao i drugi preduvjeti za odobravanje budu}e promjene u prostoru, za jednostavne gra|evine, koja se izdaje umjesto urbanisti~ke saglasnosti. (2) Osnov za izdavanje lokacijske informacije su detaljni planski dokumenti - regulacioni plan i urbanisti~ki projekat. (3) Uz zahtjev za lokacijsku informaciju prila`e se: a) kopija katastarskog plana, sa naznakom korisnika predmetne i susjednih parcela; b) idejno rje{enje ili idejni projekat gra|evine sa opisom namjene i funkcije planirane gra|evine ili zahvata u prostoru, sa osnovnim tehni~kim pokazateljima; c) opis predvi|ene tehnologije rada - ako se radi o proizvodnom objektu; d) dokaz o izvr{enoj uplati administrativne takse. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 13 (4) Rok za izdavanje lokacijske informacije je osam dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. ^lan 52. (Sadr`aj lokacijske informacije) (1) Lokacijska informacija se sastoji od ovjerenog izvoda iz odgovaraju}eg detaljnog planskog dokumenta, lokacije objekta, urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta, uvjeta za{tite okoli{a i podataka o raspolo`ivim infrastrukturnim sistemima. (2) Lokacijska informacija sadr`i i obavje{tenje o roku njenog va`enja, te mogu}nosti njene izmjene u slu~aju izmjene postoje}eg ili izrade novog detaljnog plana, te informaciju o obavezi pla}anja tro{kova ure|enja gra|evinskog zemlji{ta utvr|enoj prema posebnom upravnom aktu nadle`ne op}inske slu`be ili ugovorom, kao i druge obaveze u skladu s odredbama ovog zakona i ostalim propisima. (3) Lokacijska informacija se izdaje za cijelu gra|evinsku parcelu koja je namijenjena za gradnju gra|evine ili drugi zahvat u prostoru. ^lan 53. (Va`enje lokacijske informacije) Lokacijska informacija va`i {est mjeseci od dana izdavanja. POGLAVLJE III - URBANISTI^KA SAGLASNOST ^lan 54. (Urbanisti~ka saglasnost) (1) Urbanisti~ka saglasnost je upravni akt koji donosi nadle`ni organ, a kojim se defini{u preduvjeti za projektovanje i odboravanje budu}e promjene u prostoru u skladu sa planskim dokumentima, osim za jednostavne gra|evine iz ~lana 51. stav (1) ovog zakona. (2) Urbanisti~ka saglasnost donosi se na osnovu stru~nog mi{ljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u slu~aju iz ~lana 7. stav (1) ta~ka b) ovog zakona, te kada ne postoji detaljni planski dokument ili je u izradi. (3) U slu~aju kada je izrada urbanisti~kog projekta povjerena pravnom licu u skladu sa ~lanom 35. stav (5) ovog zakona, urbanisti~ka saglasnost se nemo`e donijeti na osnovu stru~nog mi{ljenja. (4) Urbanisti~ko-tehni~ke i druge uvjete koji nisu utvr|eni planskim dokumentima ili odlukom o njihovom provo|enju, a propisani su zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona, utvr|uje nadle`ni organ. (5) Rok za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti je 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, sa kompletnom potrebnom dokumentacijom. ^lan 55. (Stru~no mi{ljenje) (1) Ako planski dokument propisan kao osnova za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti nije donesen, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu pozitivnog stru~nog mi{ljenja nosioca izrade plana. (2) Uz zahtjev za stru~no mi{ljenje dostavlja se slijede}a dokumentacija: a) kopija katastarskog plana; b) idejno rje{enje ili idejni projekat. (3) Nosilac izrade plana provjerava da li je zahtjev usagla{en sa planom prostornog ure|enja {ireg podru~ja, uvjetima za planiranje na predmetnom podru~ju, zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, a koji neposredno ili posredno ure|uju odnose u prostoru. (4) Pozitivno stru~no mi{ljenje nosioca izrade plana sadr`i urbanisti~ko-tehni~ke uvjete za izgradnju i lokacionu dokumentaciju, a za ve}e gra|evine uvjete za izradu provedbenog plana. ^lan 56. (Prilozi uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti) Investitor uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti prila`e: a) izvod iz zemlji{ne knjige; b) kopija katastarskog plana; c) idejno rje{enje ili idejni projekat gra|evine; d) opis predvi|ene tehnologije rada, ako se radi o proizvodnom objektu ili specifi~nom zahvatu u prostoru; e) dokaz o izvr{enoj uplati administrativne takse; f) dokaz o postojanju pravnog interesa za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti (izvod iz zemlji{ne knjige sa upisanim pravom vlasni{tva, sudska odluka ili rje{enje nadle`nog organa na osnovu kojeg je investitor stekao ili }e ste}i pravo vlasni{tva ili gra|enja, predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili }e ste}i pravo vlasni{tva ili pravo gra|enja, pisana i ovjerena saglasnost za planiranu izgradnju vlasnika ili suvlasnika nekretnine i sl.); g) druge podatke ili dokumente koji su skladu sa va`e}im propisima neophodni za pripremu i izradu urbanisti~ke saglasnosti; ^lan 57. (Posebni uvjeti za{tite okoli{a) U slu~aju kada namjena gra|evine ili drugi zahvat u prostoru mo`e imati zna~ajan uticaj na okoli{ i kada se nalazi na spisku objekata za koju je potrebno pribaviti okolinsku dozvolu i vodni akt od nadle`nog Ministarstva na osnovu odgovaraju}eg propisa, pri definisanju preduvjeta za odobravanje promjene u prostoru zainteresovano lice se obavje{tava da je du`no pribaviti okolinsku dozvolu od nadle`nog Ministarstva i prilo`iti je uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti. ^lan 58. (Stranke u postupku) (1) Stranka u postupku je podnosilac zahtjeva: investitor ili vlasnik nekretnine za koju se donosi urbanisti~ka saglasnost. (2) Zainteresovane strane u postupku su: nosilac drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nosilac drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno grani~i sa nekretninom za koju se donosi urbanisti~ka saglasnost. (3) Prije dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, nadle`ni organ du`an je omogu}iti zainteresovanim stranama uvid u idejno rje{enje. (4) Nadle`ni organ pisanim pozivom poziva zainteresovane strane da u roku od osam dana, od dana dostavljanja poziva, izvr{e uvid u idejno rje{enje. (5) Ako zainteresovana strana u postupku ne pristupi uvidu u idejno rje{enje u roku iz stava (4) ovog ~lana, smatra se da joj je pru`ena mogu}nost uvida u idejno rje{enje. (6) Zainteresovana strana u postupku mo`e svoje pravo uvida u idejno rje{enje ostvariti na uvi|aju na licu mjesta prilikom izlaska slu`benog lica nadle`nog organa za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti na lokaciju na kojoj je predvi|eno gra|enje. (7) Slu`beno lice nadle`nog organa prilikom vr{enja uvi|aja na licu mjesta utvrditi }e stav zainteresovane strane i na osnovu toga sa~initi zapisnik koji je osnov za ocjenu u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti. (8) Ako je investitor uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti dostavio pisanu izjavu zainteresovanih strana u postupku, ovjerenu od strane op}inske slu`be, navedena izjava slu`i kao dokazno sredstvo u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, te se zainteresovanim stranama ne}e upu}ivati poziv za dalje u~e{}e u postupku. ^lan 59. (Sadr`aj urbanisti~ke saglasnosti) (1) Rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti sadr`i: a) granice pripadaju}eg zemlji{ta-gra|evinske parcele - sa lokacijom objekta; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 14 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. b) izvod iz plana, odnosno iz stru~ne ocjene koja ima karakter mi{ljenja, kojeg daje Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na osnovu koje se donosi urbanisti~ka saglasnost; c) urbanisti~ko-tehni~ke uvjete; d) podatke o namjeni, polo`aju i oblikovanju gra|evine, odnosno zahvata u prostoru; e) mi{ljenja javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja, na osnovu kojih se u odobrenju za gra|enje propisuju uslovi priklju~enja objekta na javnu infrastrukturu; f) uvjete i obaveze sadr`ane u okolinskoj dozvoli, te posebne uvjete i obaveze u vezi sa za{titom okoli{a predvi|ene posebnim propisima; g) obaveze u pogledu ispitivanja in`injersko-geolo{kih i geomehani~kih uvjeta tla; h) obaveze u odnosu na susjede i prava drugih lica; i) obaveze u pogledu pla}anja ure|enja gra|evinskog zemlji{ta utvr|en prema posebnom upravnom aktu nadle`ne op}inske slu`be ili iznos utvr|en ugovorom, odnosno obavezu investitora da snosi tro{kove ure|enja i rente u skladu s odredbama odluke op}inskog vije}a; j) uvjete za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta na neure|enom gra|evinskom zemlji{tu; k) uvjete za izgradnju pomo}nih objekata i ograda; l) obaveze u odnosu na prava lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima u skladu s posebnim propisima; m) druge podatke i uvjete od zna~aja za odobravanje promjene u prostoru. (2) Saglasnosti i uvjeti za gra|enje pribavljeni u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, nije potrebno podnositi u postupku dono{enja odobrenja za gra|enje. (3) Rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti dostavlja se op}inskoj, gradskoj ili kantonalnoj urbanisti~ko-gra|evinskoj inspekciji i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. (4) Ukoliko nadle`ni organ u postupku prikupljanja podataka i uvjeta za konkretnu lokaciju utvrdi da predlo`ena zamisao o kori{tenju zemlji{ta nije u skladu s planskim dokumentima ili nije dobijeno pozitivno mi{ljenje nadle`nih sudionika u procesu dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, u slu~ajevima kada nije donesen detaljni planski dokument, rje{enjem se odbija zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti. ^lan 60. (Urbanisti~ka saglasnost za objekte pod za{titom) Za objekte kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a, urbanisti~ka saglasnost se donosi uz saglasnost Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajevo. ^lan 61. (Va`enje urbanisti~ke saglasnosti) (1) Urbanisti~ka saglasnost va`i godinu dana od dana njene pravosna`nosti i u tom se periodu podnosi zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje. (2) Va`enje urbanisti~ke saglasnosti mo`e se izuzetno produ`iti za jo{ jednu godinu, stavljanjem klauzule o produ`enju va`enja rje{enja, samo nakon izvr{ene provjere. (3) Provjera iz stava (2) ovog ~lana podrazumijeva obavezu nadle`nog organa da utvrdi izmjene urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta i planske dokumentacije i poduzme odgovaraju}e radnje utvr|ene ovim zakonom i propisima iz upravnog postupka. (4) Zahtjev za produ`enje va`enja urbanisti~ke saglasnosti podnosi se nadle`nom organu najkasnije 15 dana prije isteka roka va`enja urbanisti~ke saglasnosti. ^lan 62. (Izmjena i/ili dopuna urbanisti~ke saglasnosti) (1) Investitor je du`an pribaviti izmjenu i/ili dopunu urbanisti~ke saglasnosti ako u toku izrade glavnog projekta, odnosno gra|enja namjerava na zahvatu u prostoru u~initi promjene kojima se mijenjaju uvjeti iz ~lana 59. stav (1) ovog zakona, a da se pritom ne mijenja njihova uskla|enost s prostornim planom na temelju kojeg je urbanisti~ka saglasnost izdata. (2) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu urbanisti~ke saglasnosti podnosi se nadle`nom organu najkasnije 30 dana prije isteka roka va`enja urbanisti~ke saglasnosti. (3) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu urbanisti~ke saglasnosti sadr`i kopiju ranije izdate urbanisti~ke saglasnosti ili na obrascu zahtjeva obavezne oznake broja i datuma ranije izdate urbanisti~ke saglasnosti, izmjene i/ili dopune idejnog projekta ili idejnog rje{enje gra|evine, te druge podatke ili dokumente koji su relevantni za planiranu izmjenu ili dopunu. ^lan 63. (@alba na rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti) (1) Protiv rje{enja o urbanisti~koj saglasnosti nadle`ne gradske ili op}inske slu`be, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (2) Protiv rje{enja o urbanisti~koj saglasnosti Ministarstva ne mo`e se izjaviti `alba. (3) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se pokrenuti upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja. ^lan 64. (Urbanisti~ka saglasnost za privremene gra|evine i zahvate u prostoru) (1) Urbanisti~ka saglasnost za privremene gra|evine donosi se samo izuzetno i s ograni~enim rokom va`enja, a najkasnije do privo|enja zemlji{ta kona~noj namjeni. (2) Urbanisti~ka saglasnost mora sadr`avati obavezu investitora da, po isteku roka iz stava (1) ovog ~lana privremenu gra|evinu mora ukloniti, a zemlji{te mora dovesti u prethodno stanje o svom tro{ku i bez prava na naknadu. (3) Ukoliko investitor ne izvr{i obavezu iz stava (2) ovog ~lana, nadle`ni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor naredit }e uklanjanje privremene gra|evine, te dovo|enje zemlji{ta u prvobitno stanje na teret investitora. (4) U slu~aju da zbog ranijeg privo|enja zemlji{ta kona~noj namjeni, nastane potreba da se privremena gra|evina ukloni prije isteka roka utvr|enog u urbanisti~koj saglasnosti shodno stavu (1) ovog ~lana, nadle`ni organ du`an je po dono{enju urbanisti~ke saglasnosti za gra|evinu stalnog karaktera pravovremeno obavijestiti investitora privremene gra|evine o potrebi i novom roku njenog uklanjanja. ^lan 65. (Urbanisti~ka saglasnost za vanurbana naselja) Za izgradnju gra|evina i vr{enje drugih zahvata u prostoru na gra|evinskim zemlji{tima izvan urbanih podru~ja u naseljima mje{ovitog i seoskog tipa za koje se ne radi urbanisti~ki plan, urbanisti~ka saglasnost se utvr|uje na osnovu uvjeta iz prostornog plana Kantona, uz stru~no mi{ljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. ^lan 66. (Ni{tavost urbanisti~ke saglasnosti) (1) Urbanisti~ka saglasnost donesena suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i donesenom planu ni{tava je. (2) Rje{enje ogla{ava ni{tavim organ koji je donio rje{enje, a u skladu s odredbama propisa iz oblasti upravnog postupka. POGLAVLJE IV - URBANISTI^KO-TEHNI^KI UVJETI ^lan 67. (Urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti) (1) Urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti, u zavisnosti od vrste gra|evine, odnosno zahvata u prostoru, utvr|uju: a) namjenu gra|evine, odnosno zahvata u prostoru, b) veli~inu i oblik gra|evinske parcele; c) regulacionu i gra|evinsku liniju; S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 15 d) koeficijent izgra|enosti parcele, kao i procenat izgra|enosti parcele gdje je to potrebno; e) tehni~ke pokazatelje gra|evine (horizontalni gabariti, spratnost i sl.); f) visinu i odstojanje gra|evine od susjednih parcela; g) nivelacione kote poda prizemlja gra|evine u odnosu na javni put; h) uvjete za arhitektonsko oblikovanje gra|evine; i) povr{ine za parkiranje odnosno gara`iranje vozila prema urbanisti~kim normativima; j) uvjete za ure|enje gra|evinske parcele i zelenih povr{ina, a posebno obaveze i na~in priklju~ivanja na javni put i mre`u instalacija, a ako mre`a instalacija nije izgra|ena, minimalni obim ure|enja gra|evinskog zemlji{ta; k) uvjete vezane za za{titu okoli{a u skladu sa zakonom i drugim propisima koji ure|uju oblast za{tite okoli{a; l) uvjete za za{titu od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa zakonom iz oblasti za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara; m) uvjete za otklanjanje i sprje~avanje stvaranja arhitektonsko- urbanisti~kih barijera za kretanje lica sa umanjenim sposobnostima kretanja; n) druge elemente i uvjete va`ne za planiranu gra|evinu, odnosno planirani zahvat u prostoru prema posebnim propisima. (2) Vlada Kantona donosi propis kojim se reguli{u uvjeti za otklanjanje i sprje~avanje stvaranja arhitektonsko - urbanisti~- kih barijera za kretanje lica sa umanjenim sposobnostima kretanja. POGLAVLJE V - ODOBRENJE ZA GRA\ENJE ^lan 68. (Odobrenje za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje je upravni akt koji se donosi u obliku rje{enja kada se utvrdi da je gra|enje u skladu sa planom, drugim uvjetima utvr|enim za taj prostor, ovim zakonom, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, lokacijskom informacijom ili urbanisti~kom saglasno{}u. (2) Investitor mo`e pristupiti gra|enju nove gra|evine ili izvo|enju drugih zahvata u prostoru samo na osnovu pravosna`nog odobrenja za gra|enje. (3) Odobrenje za gra|enje se donosi za gra|enje cijele gra|evine, odnosno dijela gra|evine koja ~ini tehni~ko-tehnolo{ku cjelinu. (4) Ako je gra|evina izgra|ena bez odobrenja za gra|enje ne mo`e se dati priklju~ak na saobra}ajnu i komunalnu infrastrukturu. ^lan 69. (Zahvati za koje nije potrebno odobrenje za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje nije potrebno za: a) staklenik i plastenik za bilje bruto povr{ine do 30 m2; b) podzemne i zra~ne priklju~ke na niskonaponsku, PTT i CATV mre`u, kao i priklju~ke gra|evina sa va`e}im odobrenjem za gra|enje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizacija, gas); c) radove na stubi{tima, hodnicima i sl., na promjeni pristupa gra|evini i unutar gra|evine radi omogu}avanja nesmetanog pristupa i kretanja lica sa umanjenim sposobnostima kretanja u gra|evinama; d) radove na zamjeni i dopuni opreme, ako je to u skladu sa namjenom gra|evine; e) radove na odr`avanju postoje}e gra|evine, koji se mogu svrstati u radove teku}eg odr`avanja; f) postavljanje solarnih panela ~ija povr{ina ne prelazi povr{inu krova, osim u slu~ajevima kada je to propisano drugim propisima. (2) Izvo|enje radova iz stava (1) ovog ~lana vr{i se na osnovu dokaza o pravu gra|enja u skladu sa ~lanom 74. ovog zakona. (3) Prilikom izvo|enja radova iz stava (1) ovog ~lana investitor i izvo|a~ radova du`ni su pridr`avati se propisa i pravila struke za tu vrstu radova. ^lan 70. (Posebni slu~ajevi gra|enja) (1) Uslu~aju neposredne opasnosti od velikih prirodnih nepogoda ili ratnih i drugih razaranja, tokom tih doga|aja, odnosno neposredno nakon njihovog prestanka, bez odobrenja za gra|enje mogu se graditi one gra|evine koje slu`e spre~avanju ili za{titi od djelovanja tih pojava, odnosno otklanjanju {tetnih posljedica. (2) Gra|evine iz stava (1) ovog ~lana moraju se ukloniti kada prestane potreba njihovog kori{tenja. Ako je potrebno da ta gra|evina ostane kao stalna, za nju se mora naknadno pribavati odobrenje za gra|enje u roku od {est mjeseci po prestanku potrebe njenog kori{tenja. (3) Kod obnove o{te}enih gra|evina, stepen o{te}enja svih gra|evina utvr|uje stru~na komisija za procjenu {tete koju ~ine stru~na lica gra|evinske, arhitektonske, elektro i po potrebi ma{inske struke, koju imenuje op}inski na~elnik ili se koristi nalaz vje{taka odgovaraju}e struke. (4) Izlaskom na lokaciju o{te}ene gra|evine, stru~na komisija iz stava (3) ovog ~lana utvr|uje stru~nim nalazom i mi{ljenjem stepen o{te}enja gra|evine kao i potrebne radnje koje treba izvr{iti prije sanacije gra|evine, uklju~uju}i i izradu tehni~ke dokumentacije. (5) Uslu~aju da konstruktivni elementi gra|evine zbog djelovanja iz stava (1) ovog ~lana nisu o{te}eni, gra|evina se mo`e vratiti u prvobitno stanje u skladu sa odobrenjem za gra|enje na osnovu kojeg je izgra|ena. (6) Ukoliko stru~na komisija utvrdi da se radi o ve}im o{te}enjima konstruktivnih dijelova gra|evine, nadle`ni organ }e od investitora zahtijevati da prilo`i tehni~ku dokumentaciju za sanaciju gra|evine i ateste o izvr{enim ispitivanjima konstrukcije gra|evine. U tom slu~aju nadle`na op}inska slu`ba na osnovu prilo`ene dokumentacije donosi odobrenje za sanaciju, koje mora biti uskla|eno sa odobrenjem za gra|enje na osnovu kojeg je gra|evina izgra|ena. (7) U slu~aju iz stava (6) ovog ~lana odobrenjem za gra|enje utvrdit }e se i obaveza pribavljanja odobrenja za upotrebu sanirane gra|evine. (8) Kada se radi o gra|evinama koje su potpuno uni{tene, ponovno gra|enje iste gra|evine na istom lokalitetu mo`e otpo~eti po pribavljanju novog odobrenja za gra|enje, koje se donosi na osnovu dokaza o vlasni{tvu uni{tene gra|evine, i glavnog projekta nove gra|evine. (9) Za radove hitnih sanacija klizi{ta odobrenje za gra|enje se donosi na osnovu ovjerenog projekta za izvo|enje radova, bez prethodnog rje{avanja imovinsko-pravnih odnosa. ^lan 71. (Odobrenje za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, promjenu namjene, sanaciju i za{titu gra|evine) Investitor je du`an pribaviti odobrenje za gra|enje ako namjerava izvr{iti rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, promjenu namjene, sanaciju i za{titu (konzervaciju, restauraciju, faksimilsku rekonstrukciju i iluminaciju). ^lan 72. (Organi nadle`ni za dono{enje odobrenja za gra|enje) Odobrenje za gra|enje donosi organ koji je donio akt lokacijske informacije, odnosno rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti. ^lan 73. (Zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje) (1) Zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje investitor podnosi nadle`nom organu. (2) Uz zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje prila`e se: S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 16 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. a) lokacijska informacija, odnosno pravnosna`na urbanisti~ka saglasnost; b) izvod iz katastra, za parcelu na kojoj se gradi objekat ili izvode drugi zahvat; c) dokaz o pravu gra|enja na predmetnoj lokaciji; d) a`urni geodetski snimak - plan s ucrtanom situacijom budu}e gra|evine; e) dva primjerka glavnog projekta u analognoj formi i jedan primjerak u digitalnoj formi na nekom od elektronskih medija; f) u slu~aju slo`ene gra|evine, umjesto glavnog, mogu se prilo`iti dva primjerka izvedbenog projekta u analgonoj formi i jedan primjerak u digitalnoj formi na nekom od elektronskih medija; g) pisani izvje{taj i potvrda o izvr{enoj nostrifikaciji, ukoliko je potrebno; h) dokazi odre|eni posebnim propisima iz oblasti za{tite okoli{a; i) elaborati o istra`nim radovima ako su podaci iz njih poslu`ili za izradu glavnog projekta, te tehnolo{ki elaborat ako je potreban; j) dokaz o izvr{enoj obavezi u skladu s ~lanom 59. stav (1) ta~ka i) ovog zakona; k) dokazi odre|eni posebnim propisima; l) dokaz o uplati administrativne takse. ^lan 74. (Dokaz o pravu gra|enja) (1) Dokazi o pravu gra|enja iz ~lana 73. stav (2) ta~ka c) ovog zakona su: a) vlasni{tvo koje se potvr|uje izvodom iz zemlji{ne knjige; b) pravosna`na sudska presuda ili pravosna`no rje{enje nadle`nog organa na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasni{tva ili gra|enja; c) pravosna`na odluka o dodjeli zemlji{ta investitoru na kori{tenje radi gra|enja gra|evine iz urbanisti~ke saglasnosti; d) ugovor na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasni{tva, ili odluka nadle`nih organa na osnovu kojih je investitor stekao pravo gra|enja ili pravo kori{tenja; e) ugovor o zajedni~koj izgradnji sklopljen sa vlasnikom nekretnine, ~iji je cilj zajedni~ko gra|enje; f) ugovor o koncesiji kojim se sti~e pravo gra|enja; g) pisana i ovjerena saglasnost za planiranu izgradnju svih suvlasnika nekretnine; h) pisana i ovjerena saglasnost vlasnika nekretnine preko koje prelazi infrastrukturni objekat (gasovod, vodovod, kanalizacioni vod, elektro vod, ptt vod, ktv vod...). (2) Ugovori i saglasnosti iz stava (1) ovog ~lana moraju biti ovjereni kod nadle`nih organa. ^lan 75. (Postupak dono{enja odobrenja za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje je upravni akt koji donosi nadle`ni organ u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva i prikupljenih potrebnih mi{ljenja javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja. (2) Kada nadle`ni organ utvrdi da nisu dostavljeni propisani dokumenti uz zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje, du`an je o tome obavijestiti investitora, u roku od tri dana od dana podno{enja zahtjeva, te ga pozvati da zahtjev dopuni. (3) Prije dono{enja odobrenja za gra|enje, nadle`ni organ je du`an utvrditi da li je prilo`eni projekat izra|en u skladu sa uvjetima datim u lokacijskoj informaciji ili urbanisti~koj saglasnosti, odnosno urbanisti~ko-tehni~kim uvjetima propisanim zakonom, izvr{iti uvi|aj o stanju na terenu, te na zahtjev zainteresovanih stranaka u postupku omogu}iti uvid u prilo`eni projekat ukoliko je isti izra|en na osnovu uvjeta datih u lokacijskoj informaciji ili urbanisti~koj saglasnosti. (4) Javna komunalna preduze}a i drugi subjekti koji vr{e javna ovla{tenja du`na su mi{ljenja i saglasnosti iz stava (1) ovog ~lana dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva. ^lan 76. (Sadr`aj odobrenja za gra|enje) (1) Rje{enje kojim se odobrava gra|enje sadr`i: a) podatke o investitoru za koga se donosi odobrenje (naziv, odnosno ime i prezime, sa sjedi{tem, odnosno adresom); b) podatke o gra|evini za koju se donosi odobrenje sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti gra|evine, parking prostor, odnosno slobodni prostor uz objekat, sa oznakom lokacije (katastarske parcele); c) podatke o urbanisti~koj saglasnosti ili lokacijskoj iformaciji koja je prethodila izdavanju odobrenja d) naziv glavnog ili izvedbenog projekta sa nazivom pravnog lica koje je izradilo glavni projekat; e) period za koji odobrenje va`i; f) obavezu investitora da prijavi po~etak izvo|enja radova organu koji donosi odobrenje i nadle`noj gra|evinskoj inspekciji osam dana prije otpo~injanja radova; g) du`inu trajanja radova, kao i obaveze investitora u tom periodu; h) druge podatke od zna~aja za specifi~nu lokaciju i gra|evinu. (2) Nadle`ni organ dostavlja primjerak odobrenja za gra|enje op}inskoj, gradskoj ili kantonalnoj urbanisti~ko-gra|evinskoj inspekciji. (3) Kada Ministarstvo ili Grad donosi odobrenje za gra|enje, du`no je primjerak odobrenja dostaviti nadle`noj op}inskoj slu`bi na ~ijoj se teritoriji gradi gra|evina. (4) Glavni ili izvedbeni projekat je sastavni dio odobrenja za gra|enje, {to na projektu mora biti nazna~eno i ovjereno potpisom i pe~atom nadle`nog organa. ^lan 77. (Odbijanje zahtjeva za dono{enje odobrenja za gra|enje) Zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje odbija se: a) ako investitor ne ispunjava uvjete propisane za dono{enje odobrenja za gra|enje; b) ako se u postupku dono{enja odobrenja za gra|enje utvrdi da glavni ili izvedbeni projekat nije uskla|en sa lokacijskom informacijom, odnosno urbanisti~kom saglasno{}u. ^lan 78. (Va`enje odobrenja za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje prestaje va`iti, ako se sa radovima na gra|evini za koju je doneseno odobrenje za gra|enje ne zapo~ne u roku od jedne godine od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. (2) Va`enje odobrenja za gra|enje mo`e se stavljanjem klauzule o produ`enju va`enja odobrenja, po zahtjevu investitora, produ`iti najvi{e za jo{ jednu godinu, ako se nisu promijenili uvjeti prema kojima je doneseno ranije odobrenje za gra|enje. (3) Zahtjev iz stava (2) ovog ~lana investitor podnosi nadle`nom organu koji je donio odobrenje za gra|enje najkasnije 15 dana prije prestanka roka va`enja tog odobrenja. ^lan 79. (Ni{tavost odobrenja za gra|enje) (1) Odobrenje za gra|enje doneseno suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i donesenom planu ni{tavo je. (2) Rje{enje ogla{ava ni{tavim organ koji je donio rje{enje, u skladu sa propisima iz oblasti upravnog postupka. ^lan 80. (@alba na rje{enje o odobrenju za gra|enje) (1) Protiv rje{enja o odobrenju za gra|enje nadle`ne op}inske i gradske slu`be, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 17 (2) Protiv rje{enja o odobrenju za gra|enje Ministarstva ne mo`e se izjaviti `alba. (3) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se pokrenuti upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja. ^lan 81. (Izmjena i/ili dopuna odobrenja za gra|enje) (1) Investitor je du`an da tra`i izmjenu urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za gra|enje ako se poslije dono{enja odobrenja za gra|enje namjeravaju vr{iti izmjene u projektu za izvo|enje ili se izvode radovi koji nisu obuhva}eni izdatim odobrenjem za gra|enje i prikazani u projektnoj dokumentaciji, a bitno uti~u na namjenu, konstrukciju, opremu, za{titu okoli{a, na stabilnost, funkcionalnost, dimenzije i spoljnji izgled gra|evine ili se mijenja korisna povr{ina gra|evine. (2) Ukoliko planirane izmjene izlaze iz okvira uvjeta iz stava (1) ovog ~lana, postupak }e se provesti na na~in propisan za dono{enje odobrenja za gra|enje. (3) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za gra|enje podnosi se dok traju odobreni radovi, a najkasnije tri godine od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. U suprotnom, zahtjev }e se odbaciti, a izvedeni radovi i zahvati tretirat }e se kao bespravni i u skladu s tim bit }e poduzete mjere uklanjanja i vra}anja u prvobitno stanje na teret investitora. (4) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za gra|enje sadr`i kopiju ranije donesenog odobrenja za gra|enje ili na obrascu zahtjeva obavezne naznake broja i datuma ranije donesenog odobrenja za gra|enje, projekat izmjene ili dopune na gra|evini, te odgovaraju}e saglasnosti sudionika procesa odobravanja koje su relevantne za planiranu izmjenu ili dopunu. (5) Ako se u toku gra|enja promijeni investitor, novi investitor du`an je podnijeti nadle`nom organu zahtjev za izmjenu odobrenja za gra|enje. (6) Novi investitor du`an je uz zahtjev za izmjenu odobrenja za gra|enje prilo`iti: a) va`e}e odobrenje za gra|enje; b) dokaz o pravu gra|enja na navedenoj nekretnini, odnosno dokaz da je stekao pravo vlasni{tva na gra|evini koja je predmet izmjene odobrenja za gra|enje. (7) Promjena investitora mo`e se zatra`iti do podno{enja zahtjeva za dono{enje odobrenja za upotrebu. ^lan 82. (Odobrenje za gra|enje za slo`enu gra|evinu) (1) Za slo`ene gra|evine za koje je donesena urbanisti~ka saglasnost, nadle`ni organ mo`e, po zahtjevu investitora, donijeti odobrenje za gra|enje za jedan dio ili fazu te gra|evine koji ~ine tehni~ki-tehnolo{ku cjelinu, koja semo`e samostalno koristiti. (2) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana, investitor prila`e glavni ili izvedbeni projekat za dio slo`ene gra|evine na koji se odnosi zahtjev, kao i ostalu dokumentaciju propisanu za dono{enje odobrenja za gra|enje. (3) Investitor je du`an podnijeti zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje za drugi dio gra|evine ili za narednu fazu najkasnije u roku od godine dana od dana dono{enja upotrebne dozvole za izgra|eni dio gra|evine ili fazu gra|evine iz stava (1) ovog ~lana ili u istom roku podnijeti zahtjev za produ`enje urbanisti~ke saglasnosti. ^lan 83. (Odobrenje za pripremne radove) (1) U slu~aju kompleksnih i dugotrajnih projekata izgradnje koji zahtijevaju obimne i slo`ene pripreme, kao i u slu~aju posebnih prostornih uvjeta i ograni~enja, investitor mo`e podnijeti zahtjev za dono{enje odobrenja za pripremne radove za potrebe tehni~kog ure|enja gradili{ta prije nego {to dobije odobrenje za gra|enje, za {ta postoje sve potrebne pretpostavke. (2) Investitor ne mo`e otpo~eti radove vezane za samu gra|evinu bez pravosna`nog odobrenja za gra|enje. (3) Odobrenje za pripremne radove donosi se na osnovu: a) lokacijske informacije, odnosno pravosna`ne urbanisti~ke saglasnosti; b) dokaza o pravu gra|enja; c) elaborat tehnologije i organizacije gra|enja; d) potrebne saglasnosti nadle`nih institucija za privremene gradili{ne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu i javni put; e) odobrenja nadle`nog organa za privremeno zauzimanje i kori{tenje javne povr{ine, ukoliko se radi o takvom slu~aju. (4) Rok za dono{enje odobrenja za pripremne radove na gradili{tu je 15 dana od dana prijema potpunog zahtjeva. (5) Odobrenjem za pripremne radove odre|uje se i rok u kojem se gra|evine izgra|ene na osnovu tog odobrenja moraju ukloniti. (6) Obavljanje prethodnih radova istra`nog karaktera (prethodne studije, geolo{ka, geomehani~ka istra`ivanja, prikupljanje podataka za projektovanje i sl.) izvode se na osnovu lokacijske informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti i dokaza o pravu gra|enja. ^lan 84. (Odobrenje za gra|enje za privremene gra|evine) (1) Gra|evine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te privremeni monta`ni objekti koji }e se koristiti du`e od 90 dana od njihovog postavljanja, mogu se postavljati samo na osnovu odobrenja za gra|enje za privremene gra|evine. (2) Posebnim propisomKantona reguli{e se privremeno kori{tenje javnih povr{ina za postavljanje kioska, slobodnostoje}ih ba{ti, itd. (3) Posebnim propisom op}ina utvr|uje uvjete i na~in za postavljanje na fasadama gra|evina: reklama, reklamnih panoa, tendi, displeja, zastava, reklamnih vitrina, oglasa ili izrade murala, ograda za gradili{ta, postavljanje klima ure|aja, satelitskih antena, kablovskih sistema i sli~no. POGLAVLJE VI - TEHNI^KA SVOJSTVA GRA\EVINA ^lan 85. (Bitne osobine gra|evina) (1) Sve gra|evinemoraju biti projektovane i izgra|ene u skladu sa planskim dokumentima. (2) Uskla|enost gra|evine sa planskim dokumentima obezbje|uje se projektovanjem u skladu sa zahtjevima lokacijske informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti, revizijom projekta u postupku dono{enja odobrenja za gra|enje, izvo|enjem radova u skladu s odobrenim glavnim projektom, kontrolom u postupku dono{enja odobrenja za upotrebu, te pravilnim kori{tenjem i odr`avanjem gra|evine. (3) Sigurnost, u smislu ovog zakona, je sposobnost gra|evine da izdr`i sva predvi|ena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi, te da zadr`i sva bitna tehni~ka svojstva tokom predvi|enog vremena trajanja, a to su: a) mehani~ka otpornost i stabilnost; b) sigurnost u slu~aju po`ara; c) za{tita `ivota i zdravlja ljudi; d) pristupa~nost; e) za{tita korisnika od ozljeda; f) za{tita od buke i vibracija; g) energetska efikasnost, uklju~uju}i u{tedu energije i toplinsku za{titu; h) otpornost na vanjske uticaje i za{tita od djelovanja na okoli{. ^lan 86. (Mehani~ka otpornost i stabilnost) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da, tokom gra|enja i upotrebe, predvidiva djelovanja ne prouzrokuju: a) ru{enje gra|evine ili njenog dijela; b) deformacije nedopu{tenog stepena; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 18 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. c) o{te}enja gra|evinskog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije; d) nesrazmjerno velika o{te}enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. ^lan 87. (Za{tita od po`ara) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da se u slu~aju po`ara: a) o~uva nosivost konstrukcije tokom odre|enog vremena utvr|enog posebnim propisom; b) sprije~i {irenje vatre i dima unutar gra|evine; c) sprije~i {irenje vatre na susjedne objekte; d) omogu}i bezbjedno izmje{tanje korisnika; e) omogu}i odgovaraju}u za{titu spasitelja. ^lan 88. (Za{tita `ivota i zdravlja) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da udovoljava uvjetima za{tite `ivota i zdravlja ljudi, te da ne ugro`ava radnu sredinu i okoli{, posebno zbog: a) osloba|anja opasnih plinova, para i drugih {tetnih tvari (zaga|ivanje zraka); b) opasnih zra~enja; c) udara struje; d) eksplozija; e) zaga|ivanja voda i tla; f) neodgovaraju}eg zbrinjavanja otpada; g) neodgovaraju}e odvodnje otpadnih voda; h) sakupljanja vlage u dijelovima gra|evine ili na unutarnjim povr{inama; i) mehani~ki pokretne opreme i dijelova unutar i oko gra|evine. ^lan 89. (Za{tita od ozljeda) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da se tokom njenog kori{tenja izbjegnu mogu}e ozljede korisnika gra|evine koje mogu nastati od pokliznu}a, pada, sudara, opekotina, udara struje ili eksplozije. ^lan 90. (Pristupa~nost) (1) Gra|evine sa vi{e stambenih jedinica, javni objekti, te uslu`ni i privredni objekti moraju biti projektovani i izgra|eni tako da je licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima trajno osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. (2) U gra|evinama iz stava (1) ovog ~lana za koje je doneseno odobrenje za gra|enje ili koje su izgra|ene prije dono{enja ovog zakona, barijere koje onemogu}avaju pristup i kretanje licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ukloniti }e se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. (3) Za uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno omogu}avanje slobodnog pristupa gra|evini i kretanja u gra|evini licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, odgovoran je vlasnik gra|evine, odnosno investitor. Uklanjanje arhitektonskih barijera }e se izvesti o tro{ku vlasnika gra|evine. ^lan 91. (Za{tita od buke i vibracija) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da nivoi buke u gra|evini i njenom okru`enju ne prelaze dopu{tene vrijednosti za njenu namjenu, odre|ene posebnim propisom. ^lan 92. (Energetska efikasnost - u{teda energije i toplinska za{tita) (1) U cilju postizanja ekonomski opravdanih rje{enja u~esnici u gra|enju poduzimaju mjere da bi se utvrdili minimalni zahtjevi za energetske karakteristike zgrada ili samostalnih upotrebnih cjelina. (2) Prilikom planiranja, projektovanja i izgradnje novih objekata, te prilikom ve}e rekonstrukcije postoje}ih objekata, ispunjavaju se minimalni zahtjevi i energetske karakteristike definisane propisima o tehni~kih zahtjevima za toplotnu za{titu gra|evina i racionalnu upotrebu energije. (3) Ispunjenost zahtjeva i karakteristika iz stava (2) ovog ~lana dokazuje se energetskim certifikatom propisanim posebnim propisom. ^lan 93. (Otpornost na vanjske uticaje i za{tita od djelovanja na okoli{) (1) Gra|evina mora biti projektovana, izgra|ena i odr`avana tako da se za{titi od destruktivnog djelovanja vanjskih utjecaja (klimatsko-meteorolo{ki, antropogeni i sl.), odnosno da se osigura `eljeni vijek trajanja gra|evine. (2) Za{tita od djelovanja na okoli{ podrazumijeva da su pri projektovanju gra|evine primijenjena najbolja tehni~ka saznanja koja osiguravaju da }e pri izgradnji i upotrebi gra|evine uticaj na okoli{ biti u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti za{tite okoli{a. ^lan 94. (Odstupanje od tehni~kih svojstava gra|evine) (1) U slu~aju rekonstrukcije ili sanacije gra|evine koja je spomenik kulture, mo`e se odstupiti od nekih tehni~kih svojstava, ukoliko takvo odstupanje ne uti~e negativno na `ivot i zdravlje ljudi. (2) Saglasnost za odstupanje u postupku daju institucije nadle`ne za za{titu kulturne i prirodne ba{tine. (3) Saglasnost iz stava (2) ovog ~lana ne}e se izdati ako tehni~kim rje{enjem ili drugom mjerom nije na odgovaraju}i na~in rije{eno odstupanje od bitnih tehni~kih svojstava za gra|evinu. POGLAVLJE VII - INVESTICIONO-TEHNI^KA DOKUMENTACIJA ^lan 95. (Investiciono-tehni~ka dokumentacija) Investiciono-tehni~ka dokumentacija gra|evine ili zahvata u prostoru, prema redoslijedu izrade dijeli se na slijede}e vrste projekata: a) idejni projekat ili idejno rje{enje; b) glavni projekat; c) izvedbeni projekat i d) projekat izvedenog stanja. ^lan 96. (Idejni projekat, idejno rje{enje) (1) Idejni projekat je skup me|usobno uskla|enih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna rje{enja gra|evine, te prikaz smje{taja gra|evine u prostoru. (2) Idejni projekat sadr`i tehni~ki opis sa dokaznicom povr{ina, situaciono rje{enje gra|evine u prostoru, odgovaraju}u grafi~ku dokumentaciju za razradu tehni~ke dokumentacije, te po potrebi i grubi predmjer radova, materijala i opreme. (3) Idejni projekt, ovisno o slo`enosti i tehni~koj strukturi gra|evine, mo`e sadr`avati i druge nacrte i priloge ako su oni zna~ajni za utvr|ivanje urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta za podru~ja gra|enja koja nisu obuhva}ena odgovaraju}im detaljnim planskim dokumentom, kao i drugih uvjeta za izradu glavnog projekta (opis tehnolo{kog procesa, tehnolo{ki nacrti, opis primjene odre|ene tehnologije gra|enja, procjena tro{kova, preliminarna procjena uticaja na okoli{ i sl.). (4) Idejno rje{enje je skup me|usobno uskla|enih nacrta kojima se daju osnove, presjeci i gabariti gra|evine, te prikaz smje{taja gra|evine u prostoru. (5) Idejno rje{enje sadr`i situaciono rje{enje; crte`e koji odre|uju objekat u prostoru (osnovne karakteristi~ne presjeke, izglede); namjenu objekta; tehni~ki opis i planiranu investicionu vrijednost objekta. (6) Idejno rje{enje zavisno o slo`enosti i tehni~koj strukturi gra|evine, mo`e sadr`avati i podatke o:makrolokaciji objekta; op}oj dispoziciji objekta; tehni~ko-tehnolo{koj koncepciji objekta; na~inu obezbje|enja infrastrukture; mogu}im S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 19 varijantama prostornih i tehni~kih rje{enja sa stanovi{ta uklapanja u prostor; prirodnim uvjetima; uticaju na okoli{; in`injersko-geolo{ko-geotehni~kim karakteristikama terena sa aspekta utvr|ivanja generalne koncepcije i opravdanosti izgradnje objekta; istra`nim radnjama za izradu idejnog projekta; za{titi prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; funkcionalnosti i racionalnosti rje{enja. ^lan 97. (Glavni projekat) (1) Glavni projekat je skup me|usobno uskla|enih faza projekata kojima se daje tehni~ko rje{enje gra|evine, prikaz smje{taja gra|evine u prostoru, dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za gra|evinu, drugih zahtjeva predvi|enih zakonom, posebnim propisima, normama i tehni~kim standardima. (2) Glavni projekat se izra|uje na osnovu uvjeta datih u lokacijskoj informaciji, odnosno urbanisti~koj saglasnosti. (3) Glavni projekat zajedno sa odobrenjem za gra|enje trajno ~uva nadle`ni organ koji je donio odobrenje za gra|enje i investitor, odnosno vlasnik objekta. (4) Glavni projekat se radi u mjerilu 1:50 (izuzetno zbog veli~ine gra|evine ili zahvata u primjerenom mjerilu 1:100 ili 1:200) (5) Glavni projekat, zavisno od tehni~ke strukture gra|evine, mo`e biti izra|en iz jednog ili vi{e dijelova - faza i obavezno sadr`i: a) naziv i registraciju pravnog lica koje vr{i projektovanje; b) potpise odgovornih projektanata za sve dijelove projekta; c) projektni zadatak ovjeren od strane investitora; d) op}e i posebne uvjete, standarde, norme i propise za objekat ili zahvat; e) tehni~ki opis za sve radove sa dokaznicom povr{ina; f) predmjer i predra~un radova, materijala i opreme; g) arhitektonski projekat; h) gra|evinski projekat; i) projekat hidro instalacija; j) projekat elektro instalacije; k) ma{inski projekat; l) tehnolo{ki projekat; m) projekat vanjskog ure|enja; n) mjere definisane okolinskom dozvolom, ako se radi o namjeni gra|evine koja je definisana kao djelatnost koja mo`e ugroziti okoli{; o) elaborat o geomehani~kim istra`ivanjima nosivosti temeljnog tla; p) elaborat za{tite od po`ara; r) elaborat za{tite na radu; s) i druge sadr`aje u skladu s posebnim propisima. (6) Arhitektonski projekat iz stava (5) ta~ka g). ovog ~lana, osim navedenog, sadr`i i: a) situaciono rje{enje; b) sve osnove/tlocrte objekta; c) karakteristi~ne presjeke; d) sve fasade objekta; e) {eme stolarije i bravarije; f) karakteristi~ne detalje; g) tehni~ki opis; h) i druge sadr`aje u skladu s posebnim propisima. (7) Za predfabricirane dijelove gra|evine i opreme, koji imaju certifikat ili atest o uskla|enosti ili za koje je na neki drugi propisani na~in dokazano da su proizvedeni prema va`e}im standardima, to nije potrebno ponovo dokazivati u glavnom projektu. Navedeni dokaz kao prilog je sastavni dio projekta. (8) Investitor mo`e po~eti sa gra|enjem na osnovu glavnog ili izvedbenog projekta, na osnovu kojih se vr{i inspekcijska kontrola gra|enja, tehni~ki prijem gra|evina i donosi upotrebna dozvola. ^lan 98. (Izvedbeni projekat) (1) Izvedbeni projekat je skup me|usobno uskla|enih projekata kojima se detaljnije razra|uje i dopunjuje izvedbenim detaljima tehni~ko rje{enje dato glavnim projektom u svrhu izvo|enja radova. (2) Izvedbeni projekat mora biti izra|en u skladu sa glavnim projektom i uvjetima za gra|enje datim u odobrenju za gra|enje, te mora sadr`avati detaljne crte`e i njihove tekstualne opise, ~ime se gra|evina potpuno defini{e za gradnju. (3) Ukoliko izvedbeni projekat ne radi projektant glavnog projekta, investitor je du`an projektantu glavnog projekta dostaviti izvedbeni projekat radi ovjere njegove uskla|enosti s glavnim projektom i uvjetima datim u odobrenju za gra|enje. (4) Projektant glavnog projekta du`an je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, pismeno obavijestiti inspekciju da izvedbeni projekat koji mu je dostavljen na ovjeru, nije izra|en u skladu sa odredbama ovoga zakona, posebnim propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravila struke. (5) Izvedbeni projekat mora biti pregledan i od strane izvo|a~a i od strane stru~nog nadzora, koji su direktno, zajedno sa projektantom izvedbenog projekta, odgovorni za njegovu uskla|enost sa glavnim projektom i odobrenjem za gra|enje. (6) Izvedbeni projekat radi se u mjerilu 1:50, a nacrti detalja u mjerilu 1:20, 1:10, 1:5, u zavisnosti od obuhvata i vrste detalja. (7) Projekti odnosno njihovi dijelovi (tehni~ki opis, prora~uni) i svaki list nacrta i dr. moraju imati: oznaku pravnog lica registriranog za poslove projektiranja koje je izradilo projekat, naziv gra|evine, ime i naziv investitora, oznaku ili broj projekta odnosno njegovog dijela, stepen tehni~ke dokumentacije, vrstu nacrta, mjerilo u kojem je nacrt izra|en, datum izrade, ime i potpis odgovornog projektanta i/ili projektanta voditelja i ovjeru (pe~at) pravnog lica. (8) Ovjerom projekta i pojedina~nih listova nacrta pravno lice koje je izradilo projekat potvr|uje da je projekat kompletan, njegovi dijelovi (faze) me|usobno uskla|eni, da je izra|en u skladu sa donesenim odobrenjem za gra|enje, te da je uskla|en sa odredbama ovog zakona, posebnih propisa i normi donesenih na osnovu zakona i pravilima struke. (9) Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani na na~in da se onemogu}i zamjena sastavnih dijelova. (10) Uz projekat mora biti uvezan akt o va`e}oj registraciji pravnog lica koje je izradilo projekat, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu projektanta voditelja, odgovornih projektanata, kao i kontrolora pojedinih faza (vrsta) projekta i posebni listovi sa potpisima odgovornih projektanata kao i kontrolora po svim fazama u toj dokumentaciji. ^lan 99. (Projekat izvedenog stanja) (1) Projekat izvedenog stanja je skup me|usobno uskla|enih projekata koji se rade kada se u toku izvo|enja radova na gra|evini vr{e izmjene i to za one radove i dijelove gra|evine na kojima je do{lo do izmjene u odnosu na glavni ili izvedbeni projekat. (2) Projekat izvedenog stanja sadr`i sve {to i glavni projekat sa izmjenama kao i dijelove gra|evine na kojima je do{lo do izmjene u odnosu na glavni ili izvedbeni projekat. (3) U slu~aju da se tokom gra|enja nisu dogodile nikakve izmjene u odnosu na glavni projekat, izvo|a~ i nadzor potvr|uju i ovjeravaju na glavnom, odnosno izvedbenom projektu, da je izvedeno stanje identi~no sa projektovanim. (4) Projekat izvedenog stanja radi se u istom mjerilu kao i glavni ili izvedbeni projekat. ^lan 100. (Elaborat tehnologije i organizacije gra|enja) (1) Elaborat tehnologije i organizacije gra|enja se izra|uje za obimne i slo`ene gra|evine ili u slu~aju posebnih uvjeta gra|enja. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 20 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. (2) Obaveza izrade elaborata tehnologije i organizacije gra|enja defini{e se lokacijskom informacijom, odnosno urbanisti~kom saglasno{}u. U tom slu~aju, elaborat tehnologije izra|uje projektant uporedo sa glavnim projektom, a investitor prila`e oba projekta uz zahtjev za odobrenje za gra|enje. U slu~aju da se posebno tra`i odobrenje za pripremne radove, onda se elaborat tehnologije i organizacije gra|enja prila`e uz odgovaraju}i zahtjev. (3) Izuzetno, obaveza izrade elaborata tehnologije i organizacije gra|enja mo`e se propisati odobrenjem za gra|enje, a provjeru postojanja i kontrolu sadr`aja elaborata vr{i nadle`ni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor prilikom prvog, obaveznog inspekcijskog pregleda na gradili{tu. (4) Elaborat iz stava (3) ovog ~lana izra|uje odabrani izvo|a~ radova. Izuzetno, tehnolo{ka rje{enja - tehnologiju gra|enja daje projektant glavnog projekta, ukoliko se radi o novoj odnosno specifi~noj tehnologiji. (5) Elaborat tehnologije i organizacije gra|enja sadr`i: a) analizu svih uvjeta gra|enja; b) prijedlog mogu}ih tehnologija gra|enja; c) specifikacije potrebnih resursa; d) vremenski plan gra|enja; e) elaborat tehni~kog opremanja i ure|enja gradili{ta; f) analizu rizika i elaborat za{tite na radu prilikom izgradnje. ^lan 101. (Dokumentacija kontrole kvaliteta) (1) Dokumentaciju kontrole kvaliteta ~ine svi projekti i planovi kontrole kvaliteta materijala, kontrole monta`e, kontrole utezanja i sl., atesti i certifikati ugra|enog materijala, rezultati zavr{nih mjerenja i testova koji su provedeni u skladu sa posebnim tehni~kim i drugim propisima, te u skladu sa va`e}im standardima. (2) Investitor je du`an, prilikom tehni~kog pregleda objekta, dostaviti komisiji na uvid svu dokumentaciju kontrole kvaliteta iz stava (1) ovog ~lana. ^lan 102. (Ozna~avanje i ~uvanje investiciono - tehni~ke dokumentacije) (1) Investiciono-tehni~ka dokumentacija mora imati: a) naziv, naslov i registraciju pravnog lica koje vr{i projektovanje; b) naziv gra|evine; c) ime i naziv investitora; d) oznaku ili broj projekta; e) vrstu i stepen tehni~ke dokumentacije; f) vrstu nacrta; g) mjerilo u kojem je nacrt izra|en; h) datum izrade; i) ime i potpis odgovornog projektanta; j) pe~at i ovjeru od strane pravnog lica koje je izradilo investiciono-tehni~ku dokumentaciju; k) dokaz o polo`enom stru~nom ispitu projektanta voditelja, odgovornih projektanata i kontrolora pojedinih faza projekta; l) poseban akt sa potpisima odgovornih projektanata kao dokaz da je izvr{eno uskla|ivanje svih faza projekta. (2) Ovjerom projekta iz stava (1) ovog ~lana pravno lice koje je izradilo projekat potvr|uje da je projekat kompletan, njegovi dijelovi (faze) me|usobno uskla|eni, kao i da je uskla|en sa izdatom urbanisti~kom saglasnosti odnosno lokacijskom informacijom, odredbama ovog zakona, te sa odredbama posebnih propisa i normi donesenih na osnovu drugih zakona i pravila struke. (3) Projekti i svi njihovi dijelovi moraju biti uvezani i numerisani po redoslijedu, na na~in da se onemogu}i zamjena sastavnih dijelova. (4) Nadle`ni organ koji donosi odobrenje za gra|enje i odobrenje za upotrebu, du`an je da trajno, odnosno za vrijeme dok gra|evina postoji, ~uva investiciono - tehni~ku dokumentaciju na osnovu koje je doneseno odobrenje za gra|enje, sa ucrtanim svim izmjenama i dopunama koje su se dogodile u toku gradnje. (5) Investitor, odnosno njegov pravni sljedbenik, obavezan je ~uvati kompletnu dokumentaciju sve dok gra|evina postoji. (6) Pravno lice koje je izradilo projekat obavezno je ~uvati istu u vremenu od najmanje deset godina nakon izgradnje gra|evine. ^lan 103. (Kontrola projekta) (1) Pravno lice koje je izradilo projekat du`no je izvr{iti kontrolu ispravnosti projekta po svim fazama koje sadr`i. (2) Kontrola projekta je skup mjera i aktivnosti koje preduzima pravno lice, koje je izradilo projekat, a u funkciji je upravljanja i realizacije projekta. (3) Pravno lice koje je izradilo projekat putem kontrole, kao postupka koji se vr{i unutar pravnog lica, pribavlja sve potrebne informacije neophodne za efikasno rukovo|enje projektom i neprekidno vr{i pore|enje sa planom i izvr{enjem planskih akata. (4) Kontrola glavnog, odnosno izvedbenog projekta, ovisno o vrsti gra|evine podrazumijeva kontrolu sljede}ih akata i pokazatelja: a) saglasnosti s projektnim zadatkom; b) formalne kompletnosti projekta; c) kvalifikacija glavnog i ostalih projekata; d) uskla|enosti projekta sa uvjetima iz lokacijske informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti; e) mehani~ke otpornosti i stabilnosti; f) za{tite od buke i vibracija; g) u{tede energije i toplinske za{tite; h) otpornosti na vanjske uticaje i za{tite od djelovanja na okoli{; i) za{tite od po`ara i eksplozije; j) za{tite na radu; k) eliminisanje arhitektonskih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima; l) drugih aspekata koji su specifi~ni za pojedine gra|evine. (5) Kontrola projekta je isklju~ivo obaveza pravnog lica koje je sa~inilo projekat. Obavlja se unutar pravnog lica i u funkciji je upravljanja projektom. Sve preduzete mjere i radnje su internog karaktera i ne mogu se povjeriti drugom pravnom licu. ^lan 104. (Revizija projekta) (1) Revizija projekta je ispitivanje svih elemenata sadr`anih u projektu radi davanja stru~nog i neovisnog mi{ljenja o tome da li projekat objektivno i istinito, po svim materijalno zna~ajnim pitanjima, prikazuje stanje projekta i mogu}nost njegove realizacije. (2) Revizija projekta obavezna je za sve gra|evine osim za gra|evine iz ~lana 2. ta~ka p) ovog zakona. (3) Reviziju glavnog, odnosno izvedbenog projekta investitor povjerava vanjskom revizoru koji ispunjava uvjete predvi|ene ovim zakonom. (4) Reviziju obavlja pravno lice koje ispunjava propisane uvjete. (5) Pravno lice mo`e obavljati reviziju ako u radnom odnosu na neodre|eno vrijeme, sa punim radnim vremenom, ima zaposlenog najmanje jednog radnika odgovaraju}e struke, sa najmanje deset godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. (6) Pravno lice iz stava (5) ovog ~lana je du`no imenovati odgovornog revidenta, koji je odgovoran za koordinaciju kontrole pojedinih faza ili dijelova glavnog, odnosno izvedbenog projekta. (7) Odgovorni revident iz stava (6) ovog ~lana mora biti stru~no lice s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koje se istaklo u projektovanju slo`enih gra|evina ili njenih dijelova ili je na drugi na~in dao doprinos tehni~koj struci i ima polo`en odgovaraju}i stru~ni ispit. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 21 (8) Pravno lice vr{i izbor vanjskog revizora, a vanjski revizor koji je izabran ne mo`e vr{iti reviziju uzastopno du`e od pet godina od dana obavljene prve revizije. (9) Me|usobna prava i obaveze pravnog lica i revidenta utvr|uju se ugovorom o reviziji, u pismenom obliku, uz ugovornu klauzulu da se revizija ne mo`e ustupiti drugom licu. (10) Ako vanjski revizor u toku obavljanja revizije prestane ispunjavati minimalne uvjete za obavljanje revizije, obavezan je prekinuti reviziju i o tome obavjestiti pravno lice sa kojim je zaklju~ilo ugovor o reviziji, u roku od osam dana od prestanka ispunjavanja uvjeta, kako bi se poslovi vanjske revizije povjerili drugom pravnom licu. Obavje{tenje o prestanku obavljanja revizije zbog neispunjavanja propisanih uvjeta istovremeno se dostavlja i Ministarstvu. (11) Samo pozitivna ocjena svih elemenata projekta koji su bili predmet revizije, omogu}ava prihva}anje projekta i podno{enje zahtjeva za odobrenje za gra|enje, dok se, u suprotnom, projekat vra}a projektantu na doradu, prema primjedbama i uputama revidenta. Projektant je obavezan postupiti po primjedbama i uputama revidenta i u tom smislu doraditi projekat u odre|enom roku. (12) Revident je du`an vr{iti reviziju projekta u skladu sa odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i posebnih zakona. (13) Odgovorni revident organizuje izradu zavr{nog izvje{taja o reviziji ukupne projektne dokumentacije, na osnovu pojedina~nih izvje{taja o reviziji pojedinih faza ili dijelova projekta, koji se prila`u uz zavr{ni izvje{taj. (14) Odgovorni revident ne mo`e biti lice koje je u cjelosti ili djelimi~no u~estvovalo u izradi projektne dokumentacije ili ako je taj projekat u cjelosti ili djelomi~no izra|en ili nostrificiran kod pravnog lica u kojem je zaposlen. ^lan 105. (Nostrifikacija projekta) (1) Nostrifikacija projekta je postupak utvr|ivanja uskla|enosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ura|enog u inostranstvu s odredbama ovog zakona, tehni~kim propisima, normama i pravilima struke iz podru~ja gra|evinarstva. (2) Nostrifikaciju projekta vr{i pravno lice registrovano za poslove projektovanja (u daljem tekstu: ovla{teno pravno lice), koje mora imati u radnom odnosu zaposlene diplomirane in`injere za sve dijelove projekta s najmanje pet godina radnog iskustva na projektovanju istih ili sli~nih gra|evina, s polo`enim stru~nim ispitom. (3) Ovla{teno pravno lice koje nema zaposlene diplomirane in`injere za sve dijelove projekta iz stava (2) ovog ~lana, mora osigurati poslovnim ugovorima anga`ovanje pravnog lica registrovanog za obavljanje djelatnosti projektovanja koje ispunjavanja te uvjete. (4) Ovla{teno pravno lice du`no je izvr{iti prijevod projekta na bosanski, hrvatski ili srpski jezik. Dopu{tena je izrada dvojezi~nih dijelova projekta, kako bi se mogao uporediti prijevod sa izvornikom kao i radi racionalnosti izrade grafi~kih dijelova projekta. (5) Ovla{teno pravno lice u postupku nostrifikacije projekta izra|uje izvje{taj o nostrifikaciji koji sadr`i potvrdu o nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz st. (6) i (7) ovog ~lana. (6) Potvrda o nostrifikaciji je isprava kojom se potvr|uje da je projekat izra|en u inostranstvu uskla|en sa zakonom i bosanskohercegova~kim propisima iz podru~ja gra|evinarstva. (7) Ako se u projektu izra|enom u inostranstvu primjenjuju odredbe inostranih propisa i/ili normi, ovla{teno pravno lice mora navesti i odgovaraju}e doma}e propise i/ili norme. (8) Ako doma}ih propisa i/ili normi nema, ovla{teno pravno lice u izvje{taju o nostrifikaciji mora prilo`iti upotrebljene inostrane propise i/ili norme, kao i njihov prijevod na bosanski, hrvatski ili srpski jezik. (9) Ovjerom projekta iz stava (1) ovog ~lana ovla{teno pravno lice, odgovara za izvr{enu nostrifikaciju projekta, odnosno potvr|uje da je projekat uskla|en s ovim zakonom, posebnim zakonima i propisima iz podru~ja gra|evinarstva i drugih podru~ja projekta. POGLAVLJE VIII - U^ESNICI U PROJEKTOVANJU I GRA\ENJU ^lan 106. (U~esnici u projektovanju i gra|enju) (1) U~esnici u projektovanju i gra|enju su investitor, projektant, kontrolor, revident, izvo|a~ radova i stru~ni nadzorni organ. (2) Odnosi izme|u investitora i drugih sudionika u projektovanju i gra|enju iz stava (1) ovog ~lana ure|uju se ugovorima. ^lan 107. (Investitor) (1) Investitor je pravno ili fizi~ko lice u ~ije ime i za ~iji ra~un se gradi gra|evina i vr{e drugi zahvati u prostoru. (2) Projektovanje, kontrolu projekata, reviziju projekta, gra|enje i stru~ni nadzor nad gra|enjem investitor je du`an povjeriti pravnim licima registrovanim za obavljanje tih djelatnosti. (3) Investitor je du`an osigurati stru~ni nadzor nad gra|enjem najkasnije do dana otpo~injanja pripremnih radova. (4) Investitor je du`an imenovati glavnog nadzornog in`injera koji je odgovoran za cjelovitost i me|usobnu uskla|enost stru~nog nadzora gra|enja, u slu~aju izvo|enja vi{e vrsta radova na odre|enoj gra|evini i kada nadzorni organ ima i druge nadzorne in`injere odgovaraju}e struke za te radove. (5) Investitor je du`an imenovati izvo|a~a odgovornog za me|usobno uskla|ivanje radova ako u gradnji sudjeluje dva izvo|a~a ili vi{e njih. (6) U slu~aju prekida radova investitor je du`an poduzeti mjere osiguranja gra|evine i susjednih gra|evina i povr{ina. Ako prekid radova traje du`e od tri mjeseca investitor je du`an ponovo prijaviti po~etak radova osam dana prije po~etka. (7) Investitor je du`an zavr{iti fasadu objekta sa priklju~cima na komunalnu infrastrukturu u roku od ~etiri godine od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje, odnosno dana produ`enja va`nosti tog odobrenja. ^lan 108. (Projektant) (1) Projektant je pravno ili fizi~ko lice registrovano za obavljanje poslova projektovanja. (2) Projektovanjem gra|evina i drugih zahvata u prostorumo`e se baviti pravno lice, registrovano za tu djelatnost ako pored op}ih uvjeta ispunjava i uvjet da u radnom odnosu ima najmanje jednog diplomiranog in`injera sa polo`enim stru~nim ispitom. (3) Pravno lice koje nema zaposlene projektante za svaku vrstu projekta koje radi, mora osigurati anga`ovanje projektanata, diplomiranih in`injera sa polo`enim stru~nim ispitom, sklapanjem poslovnih ugovora sa fizi~kim i pravnim licima registrovanim za obavljanje djelatnosti projektovanja. (4) Diplomirani in`injer sa polo`enim stru~nim ispitom mo`e obavljati poslove projektanta u oblastima za koje ima visoku stru~nu spremu i polo`en stru~ni ispit, po osnovu sklopljenog ugovora sa pravnim licima registrovanim za obavljanja djelatnosti projektovanja. (5) Pravno lice koje projektuje, imenuje jednog ili vi{e projektanata koji su odgovorni za ispravnost i kvalitet projekta ili dijela projekta. Projektant je odgovoran da projekat ili dio projekta za ~iju je izradu imenovan, zadovoljava uvjete iz ovoga zakona, posebnih zakona, propisa donesenih na osnovu zakona, tehni~kih normi i standarda, kao i svih propisanih uvjeta iz datih saglasnosti. (6) Ako u izradi glavnog, izvedbenog projekta ili projekta uklanjanja gra|evine u~estvuje vi{e projektanata, pravno lice kojem je povjerena izrada projekta, imenuje projektanta S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 22 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. voditelja. Projektant voditelj mo`e istodobno biti i projektant odre|ene vrste projekta. (7) Projektant voditelj odgovoran je za kompletnost projektne dokumentacije i me|usobnu uskla|enost projekata, {to potvr|uje svojim potpisom. (8) Ako u izradi projekta u~estvuju dva ili vi{e pravnih lica, investitor je du`an imenovati koordinatora projekta, odnosno odrediti osobu koja }e imenovati tog koordinatora. Na koordinatora projekta odgovaraju}e se primjenjuju odredbe iz stava (6) ovog ~lana. ^lan 109. (Izvo|a~ radova) (1) Gra|enjem gra|evina i vr{enjem drugih zahvata u prostoru mo`e se baviti pravno i fizi~ko lice registrovano za obavljanje te djelatnosti (u daljem tekstu: izvo|a~). (2) Gra|enjem gra|evina mogu se baviti pravna lica registrovana za obavljanje te djelatnosti ako u radnom odnosu na neodre|eno radno vrijeme ima zaposlenog najmanje jednog diplomiranog in`injera arhitektonske ili gra|evinske struke sa najmanje pet godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. (3) Gra|enjem gra|evina mogu se baviti fizi~ka lica registrovana za obavljanje te djelatnosti, i to za stambene i stambeno-poslovne objekte bruto razvijene povr{ine do 400 m2 i za zahvate u prostoru u skladu sa odredbama u ~lanu 69. ovog zakona. (4) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, kada je investitor fizi~ko lice, mo`e sam graditi za svoje potrebe stambeni objekat bruto povr{ine do 200 m2. (5) Ako u gra|enju u~estvuju dva ili vi{e izvo|a~a, investitor je du`an imenovati glavnog izvo|a~a odgovornog za me|usobno uskla|ivanje radova. (6) Izvo|a~ je du`an: a) graditi u skladu s donesenim odobrenjem za gra|enje, ovim zakonom i drugim propisima; b) prije po~etka radova pregledati projektnu dokumentaciju i ukazati investitoru na detalje koji nisu u skladu sa tehni~kim, tehnolo{kim i ostalim sposobnostima izvo|a~a (prihvatanjem projektne dokumentacije izvo|a~ potvr|uje da je sposoban izvoditi radove prema istoj); c) radove izvoditi tako da tehni~ka svojstva gra|evine (mehani~ka otpornost i stabilnost, sigurnost u slu~aju po`ara, za{tita `ivota i zdravlja, pristupa~nost, za{tita korisnika od ozljeda, za{tita od buke i vibracija, u{teda energije i toplinska za{tita, za{tita od {tetnog djelovanja okoli{a i na okoli{) odgovaraju utvr|enim uvjetima za odnosnu gra|evinu; d) ugra|ivati materijale, opremu i proizvode u skladu sa standardima i normativima definisanih projektom; e) osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugra|enih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa odredbama ovog zakona i zahtjevima iz projekta; f) poduzeti mjere za sigurnost gra|evine, radova, opreme i materijala, za bezbjednost radnika, sigurnost susjednih gra|evina, u skladu sa va`e}im zakonskim propisima; g) obavijestiti instituciju nadle`nu za za{titu kulturne i prirodne ba{tine kada u toku gra|enja ili izvo|enja drugih zahvata u prostoru nai|e na gra|evine koje mogu imati obilje`je prirodnih vrijednosti ili kulturno-historijskog naslje|a i preduzme mjere za{tite nalazi{ta; h) urediti, opremiti i stalno odr`avati gradili{te u skladu sa propisima; i) u toku gra|enja voditi gra|evinski dnevnik i gra|evinsku knjigu; j) prilikom gra|enja povjeriti izvo|enje gra|evinskih radova i drugih poslova radnicima koji ispunjavaju propisane uvjete nomenklature zanimanja za izvo|enje tih radova, odnosno obavljanja tih poslova; k) sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o na~inu odr`avanja gra|evine, odnosno zahvata u prostoru; l) osigurati fizi~ko prisustvo voditelja gra|enja prilikom izvo|enja radova na gradili{tu tokom redovnog i vanrednog radnog vremena. (7) Izvo|a~ imenuje voditelja gra|enja, a u slu~aju da izvodi samo pojedine radove imenuje voditelja tih radova. Voditelj gra|enja, odnosno voditelj pojedinih radova odgovoran je za provedbu uvjeta iz stava (5) ovog ~lana. (8) Voditelj gra|enja i voditelj pojedinih radova mora biti diplomirani in`injer sa najmanje tri godine radnog iskustva ili in`injer sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima gra|enja i polo`enim stru~nim ispitom, zaposlen u radnom odnosu sa punim radnim vremenom kod izvo|a~a. ^lan 110. (Stru~ni nadzor) (1) Stru~ni nadzor nad gra|enjem u ime investitora, mo`e obavljati pravno lice registrovano za poslove projektovanja i/ili gra|enja. (2) Pravno lice iz stava (1) ovog ~lana vr{i stru~ni nadzor pod uvjetom da za svaku vrstu radova na objektu, za koje obavlja nadzor (gra|evinsko-zanatski, konstruktivni, elektro, ma{inski, itd.) ima u radnom odnosu zaposlenog najmanje jednog diplomiranog in`injera sa najmanje pet godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. (3) Pravno lice iz stava (1) ovog ~lana koje nema zaposlene diplomirane in`injere za sve vrste radova za koje obavlja nadzor, mora obezbijediti anga`ovanje diplomiranih in`injera sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci i polo`enim stru~nim ispitom za svaku vrstu radova za koju se obavlja nadzor po osnovu ugovora sa drugim pravnim ili fizi~kim licima. (4) Pravno lice iz stava (1) ovog ~lana imenuje nadzorne in`injere za konkretni projekat koji moraju ispunjavati uvjete iz st. (1) i (2) ovog ~lana. (5) Nadzorni in`injer je lice ovla{teno za provedbu nadzora nad gra|enjem, koji se provodi u ime investitora. (6) Ovisno o slo`enosti gra|evine pravno lice koje obavlja nadzor nad gra|enjem u ime investitora,mo`e formirati nadzorni tim i imenovati koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda nadzornih in`injera i odgovoran je za uskla|ivanje rada nadzornog tima. ^lan 111. (Obaveze nadzornog in`injera) (1) U provo|enju nadzora nadzorni in`injer du`an je: a) utvrditi uskla|enost iskol~enja gra|evine sa zapisnikom o iskol~enju gra|evine i projektom, b) provjeriti i utvrditi gradi li se u skladu sa odobrenjem za gra|enje, tehni~kom dokumentacijom i ovim zakonom; c) provjeriti i utvrditi da je kvalitet radova, ugra|enih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, uvjetima propisanim ovim zakonom, posebnim zakonima i propisima, va`e}im tehni~kim propisima i standardima te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima; d) biti prisutan u svim fazama testiranja kvaliteta ugra|enog materijala kao i u svim fazama testiranja nosivog sklopa gra|evine; e) potvrditi urednost izvo|enja radova potpisivanjem gra|evinskog dnevnika, u isti unositi izmjene ura|ene u odnosu na projektnu dokumentaciju, kontrolisati gra|evinsku knjigu te, po potrebi, vr{iti usagla{avanje sa projektantom i izvo|a~em radova za sve eventualne promijenjene okolnosti u tehni~koj dokumentaciji i na gradili{tu; f) napisati izvje{taj investitoru o obavljenom nadzoru nad gra|enjem gra|evine. (2) Nadzorni in`injer du`an je pravovremeno obavijestiti investitora o svim uo~enim nedostacima i nepravilnostima iz stava (1) ovog ~lana. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 23 (3) Nadzorni in`injer du`an je pravovremeno obavijestiti urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora o svim nedostacima i nepravilnostima koje je uo~io tokom gra|enja, a koje investitor ili izvo|a~ radova ne otkloni na osnovu njegovog upozorenja. POGLAVLJE IX - GRADILI[TE ^lan 112. (Prijava gra|enja) (1) Investitor je du`an nadle`noj inspekciji pismeno prijaviti po~etak radova, najkasnije u roku od osam dana prije po~etka radova. (2) Nadle`na inspekcija }e po slu`benoj du`nosti izvr{iti inspekcijski pregled na gradili{tu kako bi provjerila ispunjavanje tehni~kih i sigurnosnih uvjeta za odvijanje gra|enja. ^lan 113. (Iskol~enje) (1) Prije po~etka gra|enja vr{i se iskol~enje gra|evine u skladu sa uvjetima datim u odobrenju za gra|enje i na osnovu lokacije objekta. (2) Iskol~enje gra|evine vr{i nadle`na op}inska slu`ba za upravu, u prisustvu izvo|a~a.Oiskol~enju se sa~injava zapisnik koji se dostavlja nadle`noj urbansiti~ko-gra|evinskoj inspekciji. (3) Ukoliko se tokom pregleda utvrdi da postoje razlike izme|u stvarnog stanja na terenu i datih uvjeta u pogledu polo`aja gra|evine, podzemnih instalacija ili visinskih kota, iskol~enje se vr{i uz prethodno usagla{avanje. (4) Za {tetu nastalu uslijed pogre{nog iskol~enja odgovara lice koje je izvr{ilo iskol~enje, po op}im pravilima o naknadi {tete. (5) Nadzorni organ je du`an pratiti iskol~enje objekta, te provjeriti da li je stvarni polo`aj gra|evine u prostoru u skladu sa zapisnikom o iskol~enju i odobriti nastavak radova. (6) Izvo|a~ obavje{tava nadle`ni organ iz stava (2) ovog ~lana o danu zavr{etka iskopa temelja gra|evine. (7) Nadle`ni organ du`an je provjeriti da li je iskop temelja gra|evine ura|en u skladu sa zapisnikom o iskol~enju i odobriti nastavak radova. ^lan 114. (Ure|enje gradili{ta) (1) Ure|enje gradili{ta obuhvata namjensku pripremu i opremanje zemlji{ta, sa svim potrebnim instalacijama, tehnolo{kom opremom, privremenim gra|evinama i ure|ajima, sredstvima sigurnosti i za{tite koji omogu}avaju nesmetan, efikasan i siguran rad na izgradnji gra|evina i izvo|enja drugih zahvata u prostoru. (2) Gradili{te mora biti ogra|eno radi sprje~avanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradili{te i na odgovaraju}i na~in obezbije|eno. (3) Gradili{te mora imati na vidnom mjestu istaknutu plo~u sa svim relevantnim podacima o gra|evini i sudionicima u gra|enju (naziv investitora, naziv izvo|a~a radova, naziv projektanta, naziv i vrstu gra|evine koja se gradi, vrijeme po~etka i zavr{etka radova). (4) Za ure|eno i/ili neure|eno gradili{te odgovoran je izvo|a~ radova. (5) Konkretna rje{enja tehni~kog ure|enja i opremanja gradili{ta obra|uju se u sklopu projekta tehnologije i organizacije gra|enja. (6) Privremeno zauzimanje javne povr{ine za potrebe gradili{ta odobrava nadle`na op}inska slu`ba za upravu rje{enjem o odobravanju gra|enja ili posebnim upravnim aktom. (7) Sve privremene gra|evine izgra|ene u okviru pripremnih radova, oprema gradili{ta, neutro{eni gra|evinski i drugi materijal, otpad i sl. izvo|a~mora ukloniti odmah po zavr{etku gra|enja, a zemlji{te na podru~ju gradili{ta kao i na prilazu gradili{tu dovesti u stanje u skladu sa uvjetima iz lokacijske informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za gra|enje, a najkasnije na dan dono{enja odobrenja za upotrebu. ^lan 115. (Dokumentacija na gradili{tu) (1) Izvo|a~ na gradili{tu mora imati slijede}u dokumentaciju: a) rje{enje o upisu u sudski registar; b) ugovor o izgradnji, odnosno izvo|enju radova izme|u investitora i glavnog izvo|a~a, te sve ugovore izme|u glavnog izvo|a~a i izvo|a~a pojedinih dijelova gra|evine; c) akt o imenovanju odgovornog lica (voditelja gradnje, odnosno voditelja pojedinih radova), sa dokumentima (ovjerenim kopijama), koje potvr|uju njihovu stru~nu kvalifikaciju i radno pravni status; d) odobrenje za gra|enje i glavni projekat; e) ovjerene izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama; f) gra|evinski dnevnik; g) gra|evinsku knjigu; h) akt o imenovanju nadzornog organa (nadzornog in`injera ili nadzornog tima i koordinatora), sa ispravama (ovjerenim kopijama) koje potvr|uju njihovu stru~nu kvalifikaciju i radno pravni status; i) plan osiguranja kvaliteta sa dokazom o ispitivanju i kvalitetu ugra|enih materijala, proizvoda i opreme; j) zapisnik o iskol~enju gra|evine sa upisom o prijemu iskopa temelja; k) plan upravljanja gra|evinskim otpadom; l) plan organizacije gradili{ta. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, izvo|a~ iz ~lana 109. stav (4) ovog zakona, na gradili{tu mora imati sljede}u dokumentaciju: a) odobrenje za gra|enje i glavni projekat ili izvedbeni projekat; b) zapisnik o iskol~enju gra|evine sa upisom o prijemu iskopa temelja; c) plan upravljanja gra|evinskim otpadom. POGLAVLJE X - ODOBRENJE ZA UPOTREBU ^lan 116. (Odobrenje za upotrebu) (1) Svaka izgra|ena gra|evina za koju se donosi odobrenje za gra|enje po~inje se koristiti odnosno staviti u pogon nakon {to nadle`ni organ izda dozvolu za njenu upotrebu (u daljem tekstu: odobrenje za upotrebu) na osnovu prethodno izvr{enog tehni~kog pregleda odobrenih i izvedenih radova. (2) Odobrenje za upotrebu mo`e se na zahtjev investitora donijeti i za dio gra|evine prije dovr{etka gra|enja cijele gra|evine: a) kada je u pitanju slo`ena gra|evina; b) kada se odre|eni dio gra|evine mo`e privesti svojoj namjeni prije dovr{enja cijele gra|evine. (3) U slu~aju slo`ene gra|evine, pojedina odobrenja za upotrebu dijelova gra|evine se donose prema uvjetima odre|enim dobrenjem za gra|enje, glavnim ili izvedbenim projektom i odobrenjem za gra|enje dijela gra|evine. (4) Nakon zavr{etka slo`ene gra|evine po potrebi, a na zahtjev investitora donosi se jedinstveno odobrenje za upotrebu za cijelu gra|evinu kojim se objedinjuju sva prethodno donesena odobrenja za upotrebu za dijelove slo`ene gra|evine. ^lan 117. (Zahtjev za dono{enje odobrenja za upotrebu) (1) Zahtjev za dono{enje odobrenja za upotrebu, investitor podnosi nadle`nom organu koji je donio odobrenje za gra|enje. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana investitor prila`e: a) kopiju katastarskog plana; b) pisanu izjavu izvo|a~a o izvedenim radovima; c) pisani izvje{taj o nadzoru nad gra|enjem, sa potvrdom o kompletnosti radova; d) energetski certifikat iz ~lana 92. stav (3) ovog zakona. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 24 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. ^lan 118. (Tehni~ki pregled) (1) Tehni~kim pregledom utvr|uje se da je gra|evina izgra|ena, odnosno da su zahvati u prostoru izvr{eni u skladu sa odobrenjem za gra|enje, tehni~kom dokumentacijom na osnovu koje je doneseno odobrenje za gra|enje, tehni~kim propisima i normativima, kao i uvjetima za gra|evinu utvr|enim posebnim propisima. (2) Tehni~ki pregled se vr{i po zavr{etku izgradnje objekta, odnosno nakon izvr{enja svih radova predvi|enih odobrenjem za gra|enje i glavnim, odnosno izvedbenim projektom. (3) Ukoliko je u toku gra|enja do{lo do odstupanja koje ne podlije`u izmjeni i/ili dopuni odobrenja za gra|enje, investitor je du`an da za tehni~ki pregled pripremi i projekat izvedenog stanja. (4) Tehni~ki pregled vr{i se u roku od 15 dana od dana podno{enja potpunog zahtjeva za odobrenje za upotrebu, ili najvi{e osam dana od dana imenovanja komisije za tehni~ki pregled. (5) Nadle`ni organ u roku od osam dana prije tehni~kog pregleda obavje{tava o mjestu i terminu tehni~kog pregleda investitora, predsjednika i ~lanove komisije, te dostavlja predsjedniku i ~lanovima komisije kopiju dokumentacije iz ~lana 117. stav (2) ovog zakona. (6) Predsjednik i ~lanovi komisije za tehni~ki pregled o izvr{enom tehni~kom pregledu sastavljaju zapisnik u koji se unosi i mi{ljenje svakog ~lana da li se izgra|ena gra|evina mo`e koristiti ili se moraju otkloniti nedostaci, odnosno da se ne mo`e donijeti odobrenje za upotrebu. Zapisnik potpisuje predsjednik i svi ~lanovi komisije, a dostavlja se nadle`nom organu u roku od osam dana od dana obavljenog tehni~kog pregleda. (7) Tro{kove obavljanja tehni~kog pregleda snosi investitor, u skladu sa posebnim propisom koji donosiMinistar prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a (u daljem tekstu: ministar), gradona~elnik, odnosno op}inski na~elnik u zavisnosti od nadle`nosti. (8) Ministarstvo i nadle`ne gradske i op}inske slu`be na godi{njem nivou revidiraju visinu tro{kova obavljanja tehni~kog pregleda, na~in i dinamiku uplate. ^lan 119. (Komisija za tehni~ki pregled) (1) Tehni~ki pregled obavlja komisija iz reda kvalifikovanih stru~njaka koju rje{enjem, u roku od najkasnije osam dana od dana prijema potpunog zahtjeva za odobrenje za upotrebu, imenuje nadle`ni organ koji je donio odobrenje za gra|enje. (2) Broj ~lanova komisije zavisi od vrste i slo`enosti gra|evine i od vrsta radova koje komisija pregleda. Jedan od ~lanova komisije je predsjednik komisije i on koordinira rad. (3) ^lanovi komisije su diplomirani in`injeri odgovaraju}e struke sa pet godina radnog iskustva u struci i sa polo`enim stru~nim ispitom. (4) Predsjednik i ~lanovi komisije za tehni~ki pregled su du`ni obavljati tehni~ki pregled u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa. (5) U radu komisije ne mogu u~estvovati slu`bena lica koja su u~estvovala u postupku izdavanja lokacijske informacije, odnosno dono{enja urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za gra|enje, niti lica koja su u~estvovala u izradi tehni~ke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom i nadle`ni inspektor koji je vr{io nadzor nad gradnjom objekta i drugi inspektori i lica sa posebnim ovla{tenjima, u ~ijem su djelokrugu poslovi upravnog nadzora. (6) Nadle`ni organ koji imenuje komisiju za tehni~ki pregled du`an je najmanje jednom u dvije godine objaviti javni poziv stru~nim licima da dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta za u~e{}e u komisijama. Javni poziv mora biti objavljen najmanje u jednom dnevnom listu. (7) Provjeru ispunjavanja uvjeta iz javnog poziva iz stava (6) ovog ~lana vr{i stru~na komisija koju, zavisno od nadle`nosti, imenuje ministar, gradona~elnik, odnosno op}inski na~elnik i sastavlja listu kvalifikovanih stru~njaka. ^lan 120. (Du`nost investitora u postupku tehni~kog pregleda) (1) Investitor je du`an osigurati prilikom tehni~kog pregleda prisustvo svih u~esnika u gra|enju, osigurati uvjete za rad, te slobodan i neometan pristup svim dijelovima gra|evine uz potrebnu stru~nu asistenciju nadzora i izvo|a~a. (2) Investitor je du`an tokom tehni~kog pregleda dostaviti komisiji na uvid dokumentaciju na osnovu koje je izgra|ena gra|evina, odnosno izvedeni radovi: a) dokumentaciju iz ~lana 115. ovog zakona; b) ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u zavisnosti od vrste gra|evine. (3) Dokumentaciju iz stava (2) ovog ~lana komisija za tehni~ki pregled mora uredno vratiti investitoru po okon~anju svog rada. ^lan 121. (Dono{enje odobrenja za upotrebu) (1) Odobrenje za upotrebu donosi se u formi rje{enja, na osnovu pozitivne ocjene iz zapisnika komisije za tehni~ki pregled u roku od osam dana od dana dostave zapisnika o tehni~kom pregledu. (2) Ukoliko je na osnovu zapisnika iz stava (1) ovog ~lana utvr|eno da ima nedostataka, nadle`ni organ donosi zaklju~ak kojim se utvr|uje rok za otklanjanje nedostataka, a najdu`e u roku do 90 dana. (3) Po uklanjanju nedostataka iz stava (2) ovog ~lana, investitor je du`an obavijestiti nadle`ni organ. (4) U nastavku tehni~kog pregleda, koji mo`e obaviti i jedan ~lan komisije, pregledaju se samo oni radovi koje je trebalo popraviti ili doraditi, o ~emu se sa~injava zapisnik. Ako su svi nedostaci otklonjeni, nadle`ni organ donosi rje{enje o odobrenju za upotrebu u roku od sedam dana od dostave zapisnika o zavr{enom tehni~kom pregledu. (5) Nadle`ni organ du`an je poslati kopiju odobrenja za upotrebu nadle`noj urbanisti~ko-gra|evinskoj inspekciji i drugim organima u skladu s posebnim propisima. (6) Gra|evina za koju je doneseno odobrenje za upotrebu upisuje se u zemlji{ne knjige. ^lan 122. (Odbijanje zahtjeva za dono{enje odobrenja za upotrebu) (1) Zahtjev za dono{enje odobrenja za upotrebu odbija se: a) ako je gra|evina izgra|ena bez odobrenja za gra|enje; b) ako su tokom gra|enja izvr{ene izmjene i/ili dopune na gra|evini koje podlije`u izmjeni i/ili dopuni odobrenja za gra|enje, a da prethodno nije pribavljena izmjena i/ili dopuna odobrenja; c) ako zahtjev podnese lice na koga nije doneseno odobrenje za gra|enje, a da prethodno nije izvr{ena izmjena odobrenja za gra|enje u smislu promjene imena investitora; d) ako je dopu{tena obnova postupka za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti ili odobrenja za gra|enje i provodi se novi postupak; e) ako je inspekcijskim nadzorom utvr|eno da se izvode ili su izvedeni radovi koji nisu u skladu sa donesenim odobrenjem za gra|enje; f) ako podnosilac zahtjeva nije dostavio dokaz o upla}enim tro{kovima tehni~kog pregleda; g) ako investitor nije uredio zemlji{te oko objekta; h) ako se po zapisniku o tehni~kom pregledu u ostavljenom roku ne otklone nedostaci; i) ako se po zapisniku o tehni~kom pregledu utvrdi da se nedostaci na gra|evini ne mogu otkloniti ili da postoji S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 25 neotklonjiva opasnost po stabilnost gra|evine, `ivot ili zdravlje ljudi, okoli{, saobra}aj ili susjedne objekte. (2) Nadle`ni organ o odbijanju zahtjeva za dono{enje odobrenja za upotrebu obavje{tava nadle`nu urbanisti~ko-gra|evinsku inspekciju. ^lan 123. (Ni{tavost odobrenja za upotrebu) (1) Odobrenje za upotrebu doneseno suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i donesenom planu ni{tavo je. (2) Rje{enje ogla{ava ni{tavim organ koji je donio rje{enje, a u skladu s odredbama propisa iz oblasti upravnog postupka. ^lan 124. (Odobrenje za probni rad) (1) Nadle`ni organ donosi odobrenje za probni rad, ukoliko postoji obaveza ispitivanja tehni~kih svojstava gra|evine ili na osnovu mi{ljenja komisije za tehni~ki pregled za gra|evinu koja po svom tehnolo{kom procesu zahtijeva probni rad. (2) Investitor je obavezan po~etak probnog rada iz stava (1) ovog ~lana prijaviti nadle`nom organu i nadle`nim organizacijama koje su izdale odre|ene saglasnosti. (3) Odobrenje za probni radmo`e se donijeti samo pod uvjetom da je komisija za tehni~ki pregled utvrdila da je gra|evina izgra|ena u skladu sa donesenim odobrenjem za gra|enje i da pu{tanje gra|evine u probni rad ne ugro`ava `ivot i zdravlje ljudi, okoli{ i susjedne gra|evine. (4) U toku trajanja probnog rada gra|evine uspostavlja se i utvr|uje njena potpuna tehni~ka ispravnost. (5) Probni rad gra|evine iz stava (1) ovog ~lana mo`e trajati najdu`e 12 mjeseci, a izuzetno u posebno slo`enim tehnolo{kim procesima probni rad se mo`e produ`iti jo{ 12 mjeseci. ^lan 125. (@alba) (1) Protiv rje{enja o odobrenju za upotrebu nadle`ne gradske ili op}inske slu`be, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (2) Protiv rje{enja Ministarstva o odobrenju za upotrebu ne mo`e se izjaviti `alba. (3) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se pokrenuti upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja. DIO ^ETVRTI - UPOTREBA I ODR@AVANJE GRA\EVINE POGLAVLJE I - KORI[TENJE I ODR@AVANJE ^lan 126. (Kori{tenje i odr`avanje gra|evine) (1) Gra|evina se mo`e koristiti samo u skladu sa namjenom koja je odre|ena odobrenjem za gra|enje. (2) Vlasnik gra|evine du`an je odr`avati gra|evinu na na~in da se u predvi|enom vremenu njenog trajanja o~uvaju tehni~ka svojstva bitna za gra|evinu definisana ovim zakonom. (3) U slu~aju o{te}enja gra|evine koje ugro`ava stabilnost same gra|evine ili njenog dijela, te ako postoji opasnost za susjedne gra|evine ili ljudsko zdravlje, vlasnik gra|evine du`an je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i ozna~iti gra|evinu kao opasnu do otklanjanja opasnosti. (4) Za gra|evine sa vi{e vlasnika svi suvlasnici i vlasnici posebnih dijelova gra|evine snose po principu objektivne odgovornosti solidarno nastalu {tetu tre}im licima i ne mogu pojedina~no preduzimati zamjene i popravak zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade suprotno odredbama propisa iz oblasti stvarnih prava i oblasti upravljanja zgradama. (5) Vlasnik gra|evine, du`an je za o{te}ene gra|evine iz stava (3) ovog ~lana, podnijeti zahtjev za sanaciju ili vr{enje drugih zahvata, nadle`noj op}inskoj slu`bi u roku od 30 dana od dana prestanka okolnosti koje su izazvale o{te}enja gra|evine ili dostave zapisnika op}inskog urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora kojim su nalo`ene mjere za otklanjanje utvr|enih o{te}enja. POGLAVLJE II - UKLANJANJE GRA\EVINE ^lan 127. (Uklanjanje gra|evine) (1) Vlasnik gra|evine mo`e pristupiti uklanjanju gra|evine ili njenog dijela, samo na osnovu odobrenja za uklanjanje. (2) Odobrenje za uklanjanje donosi op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja na zahtjev vlasnika gra|evine. (3) Uz zahtjev za uklanjanje gra|evine vlasnik prila`e: a) kopiju katastarskog plana sa podacima o korisnicima predmetne i susjednih parcela; b) dokaz o pravu vlasni{tva gra|evine; c) tri primjerka projekta uklanjanja gra|evine; d) saglasnosti nadle`nih institucija ili drugih pravnih lica za uklanjanje, ako se tim uklanjanjem mo`e ugroziti javni interes (za{tita spomenika kulture, za{tita komunalnih i drugih instalacija i dr.), materijalna dobra, `ivot i zdravlje ljudi, okoli{; e) odgovaraju}a okolinska dozvola u skladu sa posebnim zakonom, i f) dokaz o uplati administrativne takse. (4) Projekat uklanjanja gra|evine sadr`i: a) tehni~ki opis na~ina uklanjanja gra|evine i opis kona~nog ure|enja parcele; b) sve potrebne nacrte gra|evine, uklju~uju}i planove i {eme za uklanjanje po fazama, prora~une stabilnosti konstrukcije ili njenih dijelova tokom uklanjanja, odnosno demonta`e; c) tehni~ka rje{enja osiguranja stabilnosti okolnih objekata i zemlji{ta; d) elaborat za{tite na radu prilikom uklanjanja gra|evine; e) mjere za otklanjanje i smanjenje uticaja na okoli{ prilikom uklanjanja gra|evina u skladu sa posebnim propisom iz oblasti za{tite okoli{a; f) plan upravljanja gra|evinskim otpadom sa~injen u skladu s posebnim propisom. (5) Projekat uklanjanja mogu da rade lica ovla{tena za izradu investiciono-tehni~ke dokumentacije. (6) Kod uklanjanja gra|evine ili njenog dijela stru~ni nadzor za te radove je obavezan. ^lan 128. (Postupak dono{enja odobrenja za uklanjanje) (1) U postupku izdavanja odobrenja za uklanjanje gra|evine stranka u postupku je vlasnik gra|evine, a zainteresovana strana, pored op}ine, mo`e biti i vlasnik nekretnine koja neposredno grani~i sa parcelom na kojoj se nalazi gra|evina za koju se donosi odobrenje za uklanjanje. (2) Odobrenje za uklanjanje je upravni akt koji donosi op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva. (3) Op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja, po slu`benoj du`nosti ili na zahtjev investitora, rje{enjem odre|uje uklanjanje gra|evine ili dijela gra|evine koje je neophodno ukloniti u toku pripremanja gra|evinskog zemlji{ta za gra|enje iz ~lana 43. ovog zakona. (4) Kada op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja utvrdi da nisu dostavljeni propisani dokumenti uz zahtjev za dono{enje odobrenja za uklanjanje, du`na je o tome pismeno izvijestiti podnosioca zahtjeva, najkasnije u roku od tri dana od dana podno{enja zahtjeva, te ga pozvati da zahtjev dopuni. (5) Ukoliko podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti ne ispuni sve uvjete ili pismeno ne obavijesti op}insku slu`bu nadle`nu za poslove prostornog ure|enja o nemogu}nosti ispunjavanja S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 26 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. potrebnih uvjeta u zadanom roku, nadle`na op}inska slu`ba }e zaklju~kom odbaciti zahtjev. (6) Prije dono{enja odobrenja, op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja zajedno sa nadle`nim inspektorom du`na je izvr{iti uvid na licu mjesta. ^lan 129. (Sadr`aj odobrenja za uklanjanje) (1) Rje{enje o odobrenju za uklanjanje gra|evine sadr`i: a) podatke o stranci za koju se donosi odobrenje (naziv, odnosno ime sa sjedi{tem odnosno adresom); b) podatke o gra|evini za koju se donosi odobrenje za uklanjanje sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti gra|evine, sa oznakom lokacije (katastarske parcele) starog i novog premjera; c) naziv projekta sa nazivom pravnog lica koje je izradilo projekat uklanjanja; d) izjavu u dispozitivu rje{enja da je projekat uklanjanja sastavni dio odobrenja; e) rok za uklanjanje gra|evine; f) obavezu stranke da prijavi po~etak izvo|enja radova nadle`noj inspekciji osam dana prije otpo~injanja radova; g) druge podatke od zna~aja za specifi~nu lokaciju i gra|evinu. (2) Op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja du`na je poslati primjerak odobrenja za uklanjanje nadle`noj inspekciji i vlasniku objekta. (3) Projekat uklanjanja je sastavni dio odobrenja za uklanjanje, {to na projektu mora biti nazna~eno i ovjereno potpisom i pe~atom nadle`ne op}inske slu`be. ^lan 130. (Uklanjanje gra|evine zbog fizi~ke dotrajalosti ili o{te}enja) (1) Organizacija uklanjanja i pripadaju}i tro{kovi su obaveza vlasnika gra|evine. (2) Ako se u postupku dono{enja rje{enja o uklanjanju gra|evine ili dijela gra|evine utvrdi da se opasnost po `ivot ili zdravlje ljudi, okolne gra|evine i saobra}aj mo`e ukloniti i rekonstrukcijom gra|evine ili njenog dijela, na zahtjev vlasnika mo`e se prema odredbama ovog zakona odobriti rekonstrukcija gra|evine ili njenog dijela, pod uvjetom da se izvede u roku koji odredi nadle`na op}inska slu`ba. ^lan 131. (@alba) (1) Protiv rje{enja o odobrenju za uklanjanje gra|evine, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (2) @alba protiv rje{enja iz ~lana 130. stav (1) ovog zakona ne odla`e izvr{enje rje{enja. DIO PETI - CENTAR ZA PRU@ANJE USLUGA IZ OBLASTI PROSTORNOG URE\ENJA I GRA\ENJA ^lan 132. (Centar) (1) Nadle`ni organ obavezan je u okviru svog djelokruga obrazovati Centar za pru`anje usluga iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja (u daljem tekstu: Centar). (2) Centar obavlja poslove informiranja i pribavljanja saglasnosti, uvjerenja i drugih akata po slu`benoj du`nosti u postupcima iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja. (3) Nadle`ni organ je du`an u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona obrazovati Centar, a u skladu sa svojim aktom o unutra{njoj organizaciji. ^lan 133. (Informativna funkcija) (1) Centar pru`a potrebnu pravnu pomo}, daje odgovaraju}a obja{njenja i upute investitoru, te dostavlja sve rasplo`ive informacije i podatke u vezi sa namjerom zahvata ili izmjene u prostoru. (2) Rok za dostavljanje informacija i podataka iz stava (1) ovog ~lana je sedam dana od dana podno{enja zahtjeva. ^lan 134. (Operativna funkcija) (1) Centar pribavlja saglasnosti, mi{ljenja i druge akte po slu`benoj du`nosti u okviru: a) dono{enja urbanisti~ke saglasnosti; b) dono{enja odobrenja za gra|enje; c) dono{enja odobrenja za pripremne radove; d) dono{enja odobrenja za upotrebu, i e) dono{enja odobrenja za uklanjanje gra|evine. (2) U postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja izvode iz katastra i katastra podzemnih instalacija, stru~no mi{ljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo kao nosioca izrade plana u slu~aju nepostojanja detaljnih planskih dokumenata, mi{ljenja i saglasnosti javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja neophodne za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti stru~no mi{ljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u skladu s odredbama ovog zakona i drugih propisa u pogledu va`e}e kategorizacije kvaliteta zraka, saglasnost Zavoda za za{titu kulturnohistorijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajevo, te saglasnost Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo. (3) U postupku dono{enja odobrenja za gra|enje Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja pravosna`ne urbanisti~ke saglasnosti, izvode iz katastra i katastra podzemnih instalacija, mi{ljenja i saglasnosti javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja neophodna za dono{enje odobrenja za gra|enje. (4) U postupku dono{enja odobrenja za pripremne radove Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja odobrenje nadle`nog organa za privremeno zauzimanje i kori{tenje javne povr{ine, ukoliko se radi o takvom slu~aju, te saglasnosti za privremene priklju~ke na komunalnu infrastrukturu i javni put. (5) U postupku dono{enja odobrenja za upotrebu Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja pravosna`no odobrenje za gra|enje i kopiju katastarskog plana s ucrtanim polo`ajem gra|evine. (6) U postupku dono{enja odobrenja za uklanjanje gra|evine Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja saglasnosti nadle`nih institucija ili drugih pravnih lica za uklanjanje iz ~lana 127. stav (3) ta~ka d) ovog zakona. (7) Saglasnosti i uvjeti za gra|enje pribavljeni u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti iz stava (2) ovog ~lana, smatra se da su pribavljeni i za postupak dono{enja odobrenja za gra|enje. ^lan 135. (Pribavljanje dokumenata) Razmjena dokumenata i podnesaka mo`e se vr{iti elektronskim putem, u formi elektronskog dokumenta. ^lan 136. (Ovla{tenja Centra) (1) Centar u obavljanju svojih poslova cijeni samo formalnu ispravnost dostavljenih akata. (2) U okviru ispunjavanja formalnih uvjeta iz stava (1) ovog ~lana Centar ispituje: a) nadle`nost za postupanje po zahtjevu, odnosno prijavi; b) svojstvo stranke u upravnom postupku, odnosno da li podnosilac zahtjeva mo`e biti lice koje je ovaj akt podnijelo; c) da li zahtjev sadr`i sve propisane podatke; d) da li je uz zahtjev podnesena sva dokumentacija propisana zakonom i provedbenim propisom; e) da li je uz zahtjev prilo`en dokaz o uplati administrativne takse i naknada u skladu s posebnim propisima. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 27 ^lan 137. (Rokovi i tro{kovi za saglasnosti i mi{ljenja) (1) Javna komunalna preduze}a i drugi subjekti koji vr{e javna ovla{tenja du`ni su Centru dostaviti saglasnosti i mi{ljenja iz ~lana 134. st. (2), (3), (4) i (6) ovog zakona, u roku od 15 dana od dana podno{enja zahtjeva. (2) Javna komunalna preduze}a i drugi subjekti koji vr{e javna ovla{tenja imaju pravo na naknadu stvarnih tro{kova koje se odnose na izdavanje tra`enih uvjeta i preduzimanje drugih radnji iz svoje nadle`nosti, u skladu sa propisima iz posebne upravne oblasti. (3) Investitor snosi stvarne tro{kove, koji su nastali izdavanjem tra`enih uvjeta i provo|enjem drugih radnji iz svojih nadle`nosti, a u skladu sa propisima iz posebne oblasti. DIO [ESTI - SISTEM INFORMACIJA O STANJU U PROSTORU ^lan 138. (Jedinstveni prostorni informacioni sistem) (1) U svrhu prikupljanja, kori{tenja i obrade podataka od zna~aja za prostorno ure|enje Kanton, Grad Sarajevo i op}ine obezbje|uju, putem slu`bi za dokumentaciju kod organa uprave i upravnih ustanova, uspostavljanje i odr`avanje jedinstvenog prostornog informacionog sistema (GIS). (2) Kanton organizuje slu`be za dokumentaciju u Ministarstvu i putem kantonalnih upravnih ustanova, a Grad i op}ine u slu`bama za upravu nadle`nim za poslove prostornog ure|enja i gra|enja. (3) Sredstva za uspostavu i odr`avanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i ure|enja obezbje|uju se iz bud`eta nadle`nog organa. ^lan 139. (Sadr`aj jedinstvenog prostornog informacionog sistema) U okviru jedinstvenog prostornog informacionog sistema (GIS-a) vodi se i odr`ava jedinstvena evidencija koja obuhvata podatke o: a) a`urnim digitalnim, geodetsko-topografsko-kartografskim podlogama u Dr`avnom koordinatnom sistemu; b) prostornom planu Federacije BiH i drugim planskim dokumentima Federacije BiH; c) prostornim planovima kantona; d) urbnisti~kim planovima Grada i op}ina, regulacionim planovima i urbanisti~kim projektima; e) prirodnim resursima sa kvalitativnim i kvantitativnim obilje`jima i sl (podaci i izvodi iz katastra zemlji{ta, voda, prirodnih resursa i sl.); f) stanovni{tvu; g) infrastrukturnim sistemima; h) graditeljskom naslije|u, prirodnim vrijednostima i posebno za{ti}enim prostorima; i) ugro`avanju okoli{a (zaga|enje tla, vode, zraka i sl); j) bespravnom gra|enju; k) podru~jima gdje je opasnost od posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja posebno izra`ena (seizmi~ke karakteristike terena, poreme}aji u stabilnosti tla, plavna podru~ja, podru~ja ugro`ena mogu}no{}u izbijanja po`ara, podru~ja izlo`ena mogu}em uticaju tehni~kih katastrofa i prekomjernom zaga|enju zbog havarije u pogonima i sl.); l) kadrovima i pravnim licima koja se bave poslovima u oblasti planskog ure|enja prostora; m) privredi; n) dru{tvenim djelatnostima; o) turizmu; p) komunalnoj infrastrukturi; r) gra|evinskom zemlji{tu; s) druge podatke koji su od zna~aja za prostorno ure|enje i za vo|enje i odr`avanje jedinstvenog prostornog informacionog sistema. ^lan 140. (Obaveza dostavljanja podataka) (1) Op}inske slu`be nadle`ne za poslove prostornog ure|enja vode jedinstvenu evidenciju podataka i informacija iz ~lana 139. ovog zakona o stanju prostora u odgovaraju}im bazama i du`ne su svake godine do 15. januara teku}e godine dostaviti Zavodu za planiranje razvoja godi{nji izvje{taj o stanju prostora kao i o provo|enju planskih dokumenata na nivou op}ine za proteklu godinu, sa popunjenim jedinstvenim obrascima.Ministarstvo je du`no je do 31. januara teku}e godine dostaviti Federalnom ministarstvu godi{nji Izvje{taj o stanju prostora u Kantonu, kao i Izvje{taj o provo|enju planskih dokumenata na podru~ju Kantona za proteklu godinu. Javna preduze}a, agencije i drugi subjekti koji posjeduju, prikupljaju, izra|uju ili obra|uju podatke potrebne za formiranje i a`uriranje jedinstvenog informacionog sistema iz ~lana 139. ovog zakona du`ni su podatke i dokumentaciju redovno, a najkasnije do 5. januara teku}e godine za proteklu godinu, dostavljati nadle`noj op}inskoj slu`bi za prostorno ure|enje. (2) Na zahtjev Ministarstva i op}inskih slu`bi za prostorno ure|enje, pravna lica i druge organizacije du`ne su u odre|enom roku da dostavljaju podatke iz ~lana 139. ovog zakona. DIO SEDMI - PRENO[ENJE POSLOVA KANTONALNE UPRAVE NA OP]INE I GRAD ^lan 141. (Prijenos poslova) (1) Poslovi kantonalne uprave koji se prenose na op}inskog na~elnika su: a) dono{enje lokacijske informacije, urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole za izgradnju gra|evina, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, promjenu namjene gra|evine i konzervaciju gra|evine, uklju~uju}i i vr{enje drugih gra|evinskih zahvata na povr{ini tla, iznad ili ispod povr{ine tla; b) dono{enje jednog rje{enja za uklanjanje gra|evina kao i sanaciju legalno izgra|ene gra|evine o{te}ene ratnim djelovanjem, c) dono{enje urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole, izuzetno d odredbi ~lana 48. stav (4) ovog zakona i za izgradnju gra|evina ~ija je korisna povr{ina preko 10 000 m2, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva, uklju~uju}i i radove za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, sanaciju, promjenu namjene ili konzervaciju. (2) Poslovi kantonalne uprave koji se prenose na gradona~elnika su dono{enje urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole za izgradnju gra|evina, dogradnju, nadogradnju, sanaciju, promjenu namjene i konzervaciju iz ~lana 48. stav 2. ovog zakona. ^lan 142. (Rje{avanje u drugom stepenu) (1) Protiv upravnih akata op}inskog na~elnika i gradona~elnika u drugom stepenu rje{ava Ministarstvo. (2) Protiv upravnih akata Ministarstva mo`e se pokrenuti upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana prijema upravnog akta. DIO OSMI - NADZOR ^lan 143. Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vr{i Ministarstvo, a inspekcijski nadzor obavlja nadle`ni urbanisti~ko - gra|evinski inspektor. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 28 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. POGLAVLJE I -INSPEKCIJSKI NADZOR ^lan 144. (Inspekcijski nadzor) (1) Inspekcijski nadzor u smislu ovog zakona, podrazumijeva kontrolu nad radom u~esnika u gra|enju, radom organa uprave, izvo|enjem radova i kvalitetom gra|evinskih proizvoda koji se ugra|uju u pogledu primjene ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona i propisa iz podru~ja normizacije, ukoliko posebnim zakonom nije druga~ije odre|eno, odr`avanju gra|evine, te posebno bespravnom izgradnjom. (2) Pri izvr{enju obaveza iz stava (1) ovog ~lana, vr{i se nadzor nad izradom prostorno planske dokumentacije, uskla|enosti planova ni`eg reda sa planom vi{eg reda, usagla{enosti lokacijske informacije odnosno urbanisti~ke saglasnosti sa detaljnim planskim dokumentom ili planom vi{eg reda, nadzor nad radom u~esnika u gra|enju, kori{tenju, odr`avanju i uklanjanju gra|evine, i kontrola kvaliteta materijala gra|evinskih proizvoda. (3) U izvr{enju poslova inspekcijskog nadzora mogu se, anga`ovati ovla{tene institucije koje su specijalizovane za pojedina tehni~ka podru~ja, naro~ito s obzirom na ispitivanje i ocjenu kvaliteta. (4) Uvr{enju inspekcijskog nadzora nadle`ni inspektor preduzima i preventivne mjere i radnje radi sprje~avanja povrede zakona i drugih propisa, spre~avanje nastajanja {tetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveo do nastanka {tetne posljedice. ^lan 145. (Urbanisti~ko - gra|evinski inspektori) (1) Poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i gra|enja u prvom stepenu obavljaju i poduzimaju mjere utvr|ene ovim zakonom: a) kantonalni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor; b) gradski urbanisti~ko - gra|evinski inspektor; c) op}inski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor. (2) Inspektor iz stava (1) ovog ~lana je lice postavljeno u skladu s propisima i zakonima iz oblasti dr`avne slu`be i inspekcijskog nadzora. ^lan 146. (Postupak inspekcijskog nadzora) (1) Inspekcijski nadzor vr{i se po slu`benoj du`nosti, po pisanom zahtjevu pravnih i fizi~kih lica za vr{enje inspekcijskog nadzora i po nalogu izdatom od strane ovla{tenog lica nadle`ne inspekcije, u skladu sa propisima kojima se reguli{e oblast inspekcijskog nadzora. (2) Subjekti, u~esnici, aktivnosti i rezultati u oblasti prostornog planiranja i ure|enja, kao i provo|enja planskih dokumenata se kontroli{u redovnim pregledima u procesu izrade i provo|enja planskih dokumenata. (3) Subjekti i u~esnici u oblasti projektovanja, izgradnje gra|evine i vr{enja drugih zahvata u prostoru, se kontroli{u redovnim inspekcijskim nadzorom i na zahtjev drugog nadle`nog organa ili ovla{tenog u~esnika, odnosno zainteresovane strane u tom procesu. (4) U~esnici u gra|enju, vlasnik odnosno korisnik gra|evine du`ni su nadle`nom inspektoru omogu}iti provo|enje nadzora te dati na uvid svu dokumentaciju, omogu}iti pregled gra|evine i proizvoda kao i obavljanje drugih radnji u vezi sa nadzorom. (5) Kod slo`enih gra|evina, ovla{teno lice nadle`ne inspekcije formira tim inspektora razli~itih specijalnosti koji }e timski vr{iti preglede na gradili{tu. POGLAVLJE II - NADLE@NOSTI I OVLA[TENJA INSPEKTORA ^lan 147. (Nadle`nosti inspektora) (1) Kantonalni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad: a) izradom i provo|enjem planskih dokumenata koje donosi Skup{tina Kantona; b) usagla{eno{}u urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole koje je donijelo Ministarstvo u skladu s odredbama ovog zakona; c) primjenom urbanisti~ko-tehni~kih gra|evinskih normativa i propisa; d) izgradnjom i kori{tenjem gra|evina i drugih zahvata u prostoru za koje je odobrenje za gra|enje donijelo Ministarstvo; e) kvalitetom ugra|enih gra|evinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u gra|evinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadle`nosti; f) radom op}inskih i gradskih urbanisti~ko-gra|evinskih inspektora u provo|enju propisa iz oblasti prostornog ure|enja. (2) Gradski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad: a) izradom i provo|enjem planskih dokumenata na nivou Grada; b) usagla{eno{}u lokacijske informacije odnosno urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole koje je donio gradona~elnik u skladu s odredbama ovog zakona. (3) Op}inski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor vr{i inspekcijski nadzor nad: a) izradom i provo|enjem planskih dokumenata na nivou op}ine; b) ostvarivanjem i provo|enjem planskih dokumenata na nivou op}ine; c) usagla{eno{}u lokacijske informacije odnosno urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje, upotrebne dozvole i drugih upravnih akata koje je donio op}inski na~elnik u skladu s odredbama ovog zakona; d) primjenom urbanisti~ko-tehni~kih gra|evinskih normativa i propisa; e) izgradnjom i kori{tenjem gra|evina i drugih zahvata u prostoru za koje odobrenje za gra|enje donosi nadle`na op}inska slu`ba; f) kvalitetom ugra|enih gra|evinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u gra|evinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadle`nosti; g) nare|uje uklanjanje svih bespravno izvedenih gra|evina ili njenih dijelova ili drugih bespravno izvedenih radova na podru~ju op}ine. ^lan 148. (Ovla{tenja inspektora u oblasti prostornog planiranja, ure|enja i provo|enja planskih dokumenata) U obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog planiranja, ure|enja i provo|enja planskih dokumenata inspektor ima pravo i du`nost: a) narediti obustavu izrade i dono{enja planskih dokumenata ako se obavlja protivno odredbama ovog zakona i drugih propisa, te utvrditi rok za otklanjanje tih nepravilnosti; b) zabraniti provo|enje planskog dokumenta koji nije u skladu sa odredbama ovog zakona i kantonalnih propisa za njegovo provo|enje, ili je njegovo dono{enje bilo u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima, te o tome obavijestiti donosioca plana; c) narediti obustavu svake aktivnosti koja se obavlja protivno propisima o za{titi kulturno-historijskog naslje|a, te urbanog standarda; S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 29 d) narediti obustavu provo|enja planskog dokumenta ako utvrdi da prijeti opasnost da se promjenom namjene zemlji{ta u skladu sa tim planom ugro`avaju ili pogor{avaju uvjeti na odre|enom podru~ju; e) narediti da se otklone u odre|enom roku utvr|ene nepravilnosti u primjeni ovoga zakona i kantonalnih propisa za njegovo provo|enje, ako u odredbama ta~. a) do d) ovog ~lana nisu odre|ene druge mjere. ^lan 149. (Ovla{tenja inspektora u oblasti gra|enja, upotrebe, odr`avanja i uklanjanja gra|evine) (1) U obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti gra|enja, upotrebe, odr`avanja i uklanjanja gra|evine, inspektor ima pravo i du`nost da subjektu nadzora rje{enjem nalo`i slijede}e upravne mjere: a) naredi otklanjanje nepravilnosti; b) naredi obustavu gra|enja; c) naredi uklanjanje gra|evine; d) naredi zabranu upotrebe gra|evine. (2) Inspektor je du`an u okviru svojih nadle`nosti, kada utvrdi da je povrije|en ovaj zakon, da subjektu nadzora, pored nalaganja upravnih i drugih mjera izda odgovaraju}i prekr{ajni nalog, odnosno zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka zbog povrede odredbi ovog zakona u vezi sa gra|enjem, upotrebom, odr`avanjem i uklanjanjem gra|evine, prema svim fizi~kim licima, pravnim licima, njihovim odgovornim licima i neposrednim izvr{iocima tih krivi~nih i prekr{ajnih postupaka. ^lan 150. (Otklanjanje nepravilnosti) (1) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i du`nost u~esnicima u gra|enju rje{enjem narediti da u primjerenom roku otklone nepravilnosti koje utvrdi. (2) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i du`nost rje{enjem narediti vlasniku postoje}e gra|evine, odnosno investitoru da otkloni nedostatke na gra|evini koji su nastali ili su uo~eni tokom njenog kori{tenja, ako utvrdi da ti nedostaci mogu ugroziti pouzdanost gra|evine, susjednih gra|evina, `ivot i zdravlje ljudi, okoli{ i nesmetan pristup licima s umanjenim tjelesnim sposobnostima. ^lan 151. (Obustava gra|enja) (1) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i du`nost narediti obustavu daljeg gra|enja, odnosno izvo|enja pojedinih radova: a) ako se gra|evina gradi ili rekonstrui{e protivno odobrenju za gra|enje, te odrediti primjereni rok za uskla|ivanje izvedenog stanja s odobrenim projektom gra|evine, odnosno za dobivanje izmijenjenog ili dopunjenog odobrenja za gra|enje; b) ako nakon zaklju~ka kojim se dozvoljava obnova postupka, odnosno odga|a izvr{enje rje{enja, kojim je odobreno gra|enje, subjekt nadzora nastavi sa izvo|enjem radova; c) ako se gra|evina gradi, odnosno rekonstrui{e, a da u roku odre|enom rje{enjem nisu otklonjeni utvr|eni nedostaci; d) ako utvrdi nedostatke i nepravilnosti u projektu ili izvo|enju radova koji mogu ugroziti tehni~ka svojstva bitna za gra|evinu propisana ovim zakonom, te odrediti primjereni rok za otklanjanje tih nedostataka; e) ako utvrdi da se radovi izvode na na~in da se ugro`ava stabilnost susjednih gra|evina, stabilnost tla na okolnom zemlji{tu, saobra}ajne povr{ine, komunalne i druge instalacije, te narediti hitne mjere za{tite; f) ako utvrdi da radove izvodi ili vr{i nadzor pravno ili fizi~ko lice koje nije registrovano za izvo|enje ili nadzor te vrste radova, odnosno koje ne ispunjava posebne uvjete propisane ovim zakonom; g) ako se ni nakon ponovljenih poku{aja za uspostavu kontakta s investitorom on ne pojavi na gradili{tu na kojem su utvr|ene povrede propisa; h) ako postoji osnovana sumnja da je odobrenje za gra|enje doneseno u suprotnosti sa va`e}om planskom dokumentacijom, sa urbanisti~kom saglasno{}u ili lokacijskom informacijom. (2) U slu~ajevima iz stava (1) ta~. b) do g) ovog ~lana inspektor }e narediti na licu mjesta i zatvaranje gradili{ta, odnosno gra|evine obilje`avaju}i ga na propisani na~in, posebnom oznakom, nakon ~ega se investitoru i izvo|a~u zabranjuje nastavak daljeg gra|enja, odnosno izvo|enje pojedinih radova. ^lan 152. (Uklanjanje gra|evine) (1) Inspektor ima pravo i du`nost rje{enjem narediti investitoru ili vlasniku, da o svom tro{ku izvr{i uklanjanje gra|evine ili njezinog dijela, ili otklanjanje posljedice izvr{enih zahvata u prostoru i uspostavi prija{nje stanje: a) ako se gra|evina gradi, odnosno rekonstrui{e ili je izgra|ena bez odobrenja za gra|enje ili se gradi odnosno rekonstrui{e suprotno donesenom odobrenju za gra|enje; b) ako se gradi protivno odobrenju za gra|enje iz ~lana 68. ovog zakona, a u odre|enom roku se nije uskladilo izvedeno stanje s odobrenim projektom gra|evine, odnosno nije dobila izmjena ili dopuna odobrenja za gra|enje; c) ako se tokom gra|enja utvrde neotklonjivi nedostaci zbog kojih je ugro`ena stabilnost gra|evine ili stabilnost okolnih gra|evina ili su na drugi na~in ugro`eni `ivoti ljudi ili okoli{a, inspektor }e narediti, kada je to potrebno, i hitne mjere osiguranja do izvr{enja naloga; d) ako se u skladu sa ovim zakonom ne uklone privremene gra|evine izgra|ene na gradili{tu u okviru pripremnih radova, kao i privremene gra|evine iz ~lana 64. ovog zakona; e) ako utvrdi da gra|evina zbog fizi~ke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili ratnih dejstava i ve}ih o{te}enja ne mo`e dalje da slu`i svojoj namjeni ili da predstavlja opasnost po `ivot ili zdravlje ljudi, okolne objekte i saobra}aj, kao i uvjete i mjere koje je potrebno sprovesti, odnosno obezbijediti pri uklanjanju gra|evine ili dijela gra|evine. Organizacija uklanjanja i pripadaju}i tro{kovi su obaveza vlasnika gra|evine. Ukoliko je vlasnik nepoznat ili odsutan, onda organizaciju i tro{kove preuzima op}ina. Vlasnici takvih gra|evina nemaju pravo na naknadu {tete zbog uklanjanja, a zadr`ava se obaveza naplate u~injenih tro{kova u postupku uklanjanja od strane vlasnika gra|evine prema op}inskom organu. (2) U slu~ajevima iz stava (1) ta~. a), b), c) i d) ovog ~lana inspektor }e nakon zapisni~ki utvr|enog ~injeni~nog stanja, a prije dono{enja rje{enja, nalo`iti usmeno subjektu nadzora zatvaranje gradili{ta, odnosno gra|evine, obilje`avaju}i ga na propisani na~in. Ako se ne postupi po nalogu inspektora nalo`enu upravnu mjeru izvr{it }e nadle`ni inspektor o tro{ku subjekta nadzora. (3) Ako u slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana investitor, odnosno vlasnik ne postupi po rje{enju inspektora o uklanjanju gra|evine ili njenog dijela, rje{enje }e se izvr{iti putem drugog lica na tro{ak investitora, odnosno vlasnika. ^lan 153. (Zabrana upotrebe) (1) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i du`nost da rje{enjem naredi zabranu upotrebe gra|evine ili njenog dijela u slu~aju: a) da nije pribavljeno odobrenje za upotrebu za gra|evinu ili njen dio; b) da je upotreba gra|evine opasna po `ivot i zdravlje ljudi; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 30 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. c) da za tu gra|evinu ili njen dio nije pribavljeno odobrenje za probni rad ili je rok za probni rad istekao, a da nije dobiveno odobrenje za upotrebu; d) da postoji osnovana sumnja da je gra|evina dobila upotrebnu dozvolu na osnovu pozitivnog mi{ljenja komisije za tehni~ki pregled, a koji nije bio obavljen u skladu sa ~lanom 118. stav (1) ovog zakona. (2) U slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana inspektor }e izvr{iti zatvaranje gra|evine obilje`avaju}i ga na na~in definisan posebnim propisima. ^lan 154. (Izvr{enje upravnih mjera nalo`enih rje{enjem) (1) Sve upravne mjere nalo`ene rje{enjem inspektor izvr{ava dono{enjem odgovaraju}eg zaklju~ka o dozvoli izvr{enja po slu`benoj du`nosti. (2) Rok za izvr{enje nare|enih mjera odre|enih zaklju~kom po~inje te}i od dana dostavljanja zaklju~ka. (3) U slu~aju potrebe, hitnosti ili bespravne izgradnje i u drugim hitnim slu~ajevima za koje smatra da su opravdani inspektor rje{enjem utvr|uje potrebne mjere radi otklanjanja neposredne opasnosti po `ivot i zdravlje ljudi i po imovinu u roku koji ne mo`e biti du`i od pet dana. ^lan 155. (Preventivne mjere) (1) Preventivne mjere inspektor nala`e rje{enjem koje se odnose na slijede}e: a) upoznavanje subjekta nadzora sa obavezama iz ovog zakona i drugim propisima, te propisanim sankcijama u slu~aju nepridr`avanja propisanih obaveza; b) ukazivanje na {tetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridr`avanja ovog zakona i drugih propisa; c) predlaganje mjera za otklanjanje uzroka kojimogu dovesti do {tetnih posljedica. (2) Odre|ene preventivne mjere nadle`ni inspektor ne nala`e rje{enjem ve} upoznaje subjekta nadzora sa pravima i obavezama koje ima u postupku inspekcijskog nadzora i daje informacije i savjete subjektu nadzora o djelotvornijem na~inu izvr{enja ovog zakona i olak{icama utvr|enim ovim zakonom i drugim propisima, te izvje{tava nadle`ne organe o uo~enim nedostatcima koji nisu posebno propisani i sankcionirani ovim zakonom i drugim propisima. ^lan 156. (Obaveza inspektora da obavijesti nadle`ne organe o postojanju razloga za progla{avanje rje{enja ni{tavim) Ukoliko inspektor utvrdi da doneseno rje{enje sadr`i nepravilnosti koje su ovim zakonom predvi|ene kao razlog ni{tavosti, du`an je obavijestiti nadle`ni organ o postojanju razloga za progla{avanje rje{enja ni{tavnim. ^lan 157. (Nepoznat investitor) (1) Ako inspektor utvrdi da se gra|enje vr{i suprotno planskom dokumentu, protivno odredbama ovog zakona, pri ~emu je investitor nepoznat ili je nepoznato njegovo boravi{te, mo`e donijeti rje{enje i bez saslu{anja investitora. Inspektor }e odgovaraju}e rje{enje i zaklju~ak o dozvoli izvr{enja oglasiti na oglasnoj plo~i nadle`ne inspekcije, a isto postaviti na gra|evini koja se gradi ili objektu kontrole. (2) Rok izvr{enja mjera sadr`anih u aktima iz stava (1) ovog ~lana kao i rok za `albu po~inje te}i od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj plo~i organa u kojem je organizovana inspekcija. (3) Inspektor mo`e investitoru koji je nepoznat ili nepoznatog boravi{ta ostaviti pismeni poziv za saslu{anje na gra|evini koja se gradi. (4) Ukoliko se, uprkos poduzetim mjerama iz st. (1) i (3) ovog ~lana ne mo`e stupiti u kontakt sa nepoznatim investitorom, a to bitno utje~e na dalji razvoj nezakonitog gra|enja, inspektor je ovla{ten da zatvori gradili{te, o ~emu donosi posebno rje{enje. (5) U slu~aju vi{e investitora, suvlasnika, suposjednika ili nepoznatih vlasnika, svi su solidarno i pojedina~no odgovorni za izvr{enje akata donesenih po postupanju inspektora, isto va`i i u slu~aju spornog vlasni~kog odnosa odnosno sudskog spora nad vlasni{tvom-suvlasni{tvom ili posjedni{tvom odnosno suposjedni{tvom objekata ili gra|evina, za primjenu odredbi ovog zakona. ^lan 158. (@alba) (1) Protiv upravnih akata op}inskog, gradskog i kantonalnog urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora u drugom stepenu rje{ava Ministarstvo. (2) @alba ne odla`e izvr{enje upravnog akta. DIO DEVETI - KAZNENE ODREDBE POGLAVLJE I- KRIVI^NA DJELA ^lan 159. (Kazna za krivi~no djelo) (1) Kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do godinu dana kaznit }e se za krivi~no djelo odgovorno lice investitora i izvo|a~a radova, ako grade gra|evinu suprotno odredbi ~lana 68. ovog zakona. (2) Za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice kaznom zatvora u trajanju od tri do {est mjeseci. POGLAVLJE II - PREKR[AJI ^lan 160. (Prekr{aj u postupku pripreme i izrade planskog dokumenta) (1) Nov~anom kaznom za prekr{aj u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se pravno lice ako: a) postupi suprotno ~lanu 33. stav (5) ovog zakona; b) obavlja poslove iz ~lana 35. stav (2) ovog zakona, a nije registrovano za tu djelatnost; c) kao nosilac izrade pristupi izradi ili izmjeni planskog dokumenta protivno ovom zakonu, propisima donesenih na osnovu ovog zakona, odluci o pristupanju izradi planskog dokumenta (~lan 35. stav (7) ovog zakona) d) ne osigura uskla|enost sa planskim dokumentom vi{eg reda iz ~lana 28. ovog zakona. (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 161. (Prekr{aj lica koje vr{i javna ovla{tenja) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000KMkaznit }e se za prekr{aj javna preduze}a, agencije i druge institucije koje vr{e javna ovla{tenja ako ne postupe po odredbama ~lana 137. stav (1) ovog zakona. (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u javnom preduze}u, agenciji i drugim institucijama koje vr{e javna ovla{tenja nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 162. (Prekr{aj investitora) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice - investitor ako: a) projektovanje, reviziju projekta, nadzor ili gra|enje povjeri pravnom ili fizi~kom licu koje nije registrovano za obavljanje tih djelatnosti, (~lan 107. stav (2) ovog zakona); b) ne osigura stru~ni nadzor nad gra|enjem, (~lan 107. stav (3) ovog zakona); c) pristupi gra|enju bez odobrenja za gra|enje, ukoliko nije druga~ije utvr|eno odredbama ovog zakona (~lan 68. ovog zakona); d) gradi protivno odobrenju za gra|enje, a nije osigurana izmjena i dopuna odobrenja za gra|enje (~lan 81. stav (1). ovog zakona); S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 31 e) koristi gra|evinu ili njezin dio bez odobrenja za upotrebu (~lan 116. stav (1) ovog zakona). (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - investitor nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice investitora kao pravnog lica nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 KM. ^lan 163. (Prekr{aj vlasnika gra|evine) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice - vlasnik o{te}ene gra|evine ako ne poduzme hitne mjere za otklanjanje opasnosti i ne ozna~i gra|evinu kao opasnu do otklanjanja opasnosti (~lan 126. stav (3) ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - vlasnik gra|evine nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 KM. ^lan 164. (Prekr{aj investitora) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice - investitor ako: a) ne prijavi po~etak gra|enja u propisanom roku (~lan 76. stav (1) ta~ka f) ovog zakona); b) u slu~aju prekida radova ne osigura gra|evinu, susjedne gra|evine i povr{ine, odnosno ponovo ne prijavi po~etak radova u propisanom roku, (~lan 107. stav (6) ovog zakona); c) ne zavr{i fasadu objekta sa priklju~cima na komunalnu infrastrukturu u propisanom roku (~lan 107. stav (7) ovog zakona); d) ne ukloni privremenu gra|evinu u odre|enom roku (~lan 83. stav (5). ovog zakona); e) po zavr{etku gra|enja ne dovede zemlji{te u stanje propisano ~lanom 114. stav (7) ovog zakona; f) ne postupi u skladu sa propisom Vlade Kantona koji reguli{e uvjete za otklanjanje i spre~avanje stvaranja arhitektonsko - urbanisti~kih barijera za kretanje invalidnih lica u kolicima iz ~lana 67. stav (2) ovog zakona, odnosno ~lanom 179. ovog zakona. (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - investitor nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice investitora kao pravnog lica nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 KM. (4) Ukoliko nakon izricanja kazne za prekr{aj iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana, investitor ni u naknadnom roku od godinu dana ne postupi u skladu sa ~lanom 107. stav (7) ovog zakona, kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM. (5) Nov~anom kaznom iz stava (4) ovog ~lana kaznit }e se investitor i za svaku narednu godinu nepostupanja u skladu sa ~lanom 107. stav (7) ovog zakona. ^lan 165. (Prekr{aj vlasnika gra|evine) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice - vlasnik ako ukloni gra|evinu bez odobrenja za uklanjanje (~lan 127. stav (1) ovog zakona). (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - vlasnik gra|evine nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 KM. ^lan 166. (Prekr{aj u postupku projektovanja) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice koje obavlja poslove projektovanja ako: a) nije registrovano za projektovanje, (~lan 108. stav (2) ovog zakona); b) imenuje projektanta, projektanta voditelja ili koordinatora projekta koji ne ispunjava propisane uvjete, (~lan 108. st. (5), (6) i (8) ovog zakona); c) izvedbeni projekat nije izra|en u skladu s glavnim projektom, (~lan 98. stav (2) ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana kaznit }e se i projektant, projektant voditelj i koordinator projekta nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 KM. ^lan 167. (Prekr{aj nepostupanje po nalogu inspektora) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 KM kaznit }e se pravno lice ako ne postupi po usmenom ili pismenom nalogu nadle`nog inspektora (~l. 150., 151., 152., 153. i 154. ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 168. (Prekr{aj revidenta) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000KMkaznit }e se za prekr{aj odgovorni revident i revident ako: a) obavi reviziju projekta, ako je u cijelosti ili djelimi~no u~estvovao u izradi projekta ili ako je taj projekat u cijelosti ili djelomi~no izra|en ili nostrificiran kod pravnog lica u kojem je zaposlen (~lan 104. stav (14) ovog zakona); b) ne obavi reviziju u skladu sa ~lanom 104. stav (12) ovog zakona. ^lan 169. (Prekr{aj izvo|a~a radova) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj izvo|a~- pravno lice ako: a) nije registrovan za gra|enje gra|evina i vr{enja drugih zahvata u prostoru (~lan 109. stav (1) ovog zakona); b) ne gradi u skladu s odobrenjem za gra|enje (~lan 109. stav (6) ta~ka a) ovog zakona); c) radove ne izvodi tako da tehni~ka svojstva gra|evine odgovaraju utvr|enim uvjetima za odnosnu gra|evinu (~lan 109. stav (6) ta~ka c) ovog zakona); d) ne ugra|uje materijale, opremu i proizvode u skladu s standardima i normativima definisanim projektom (~lan 109. stav (6) ta~ka d) ovog zakona); e) ne osigura dokaze o kvaliteti radova i ugra|enih materijala, proizvoda i opreme (~lan 109. stav (6) ta~ka e) ovog zakona); f) ne poduzme mjere za sigurnost gra|evine, radova, opreme i materijala, za bezbjednost radnika, sigurnost susjednih gra|evina; (~lan 109. stav (6) ta~ka f) ovog zakona); g) ne obavijesti nadle`ni organ kada u toku gra|enja ili izvo|enja drugih zahvata u prostoru nai|e na gra|evine koje mogu imati obilje`je prirodnog ili kulturno-historijskog naslje|a i ne preduzme mjere za{tite nalazi{ta, (~lan 109. stav (6) ta~ka g) ovog zakona); h) ne uredi, ne opremi i stalno ne odr`ava gradili{te u skladu sa propisima, (~lan 109. stav (6) ta~ka h) ovog zakona); i) pristupi izvo|enju radova bez odobrenja za gra|enje (~lan 68. ovog zakona); S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 32 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017. j) ne postupi u skladu sa propisom Vlade Kantona koji reguli{e uvjete za otklanjanje i sprje~avanje stvaranja arhitektonsko - urbanisti~kih barijera za kretanje invalidnih lica u kolicima iz ~lana 67. stav (2) ovog zakona, odnosno ~lanom 180. ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se izvo|a~ fizi~ko lice nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. (4) Za prekr{aje iz stava (1) ta~. c), d), e), f)i g) ovog ~lana kaznit }e se i voditelj gra|enja odnosno voditelj pojedinih radova nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 170. (Prekr{aj izvo|a~a radova) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 KM kaznit }e se za prekr{aj izvo|a~ - pravno lice ako: a) ne vodi gra|evinski dnevnik i gra|evinsku knjigu (~lan 109. stav 6. ta~ka i) ovog zakona); b) ne imenuje voditelja gra|enja ili voditelja pojedinih radova, odnosno ako imenuje voditelja gra|enja ili voditelja pojedinih radova koji ne ispunjava propisane uvjete, (~lan 109. st. (7) i (8) ovog zakona); c) ne uredi gradili{te po zavr{etku gra|enja (~lan 114. stav (7) ovog zakona); d) na gradili{tu nema dokumentaciju iz ~lana 115. ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se izvo|a~ fizi~ko lice nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 KM. (4) Za prekr{aje iz stava (1) ta~. c) i d) ovog ~lana kaznit }e se i voditelj gra|enja odnosno voditelj pojedinih radova nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 171. (Prekr{aj nadzornog organa) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice koje provodi nadzor nad gra|enjem ako: a) nije registrovano za obavljanje poslova nadzora, odnosno djelatnost projektovanja i gra|enja (~lan 110. stav 1. ovog zakona); b) imenuje nadzornog in`injera koji ne ispunjava propisane uvjete (~lan 110. stav (4) ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 KM. ^lan 172. (Prekr{aj nadzornog in`injera) Nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000KMkaznit }e se za prekr{aj nadzorni in`injer ako: a) u provo|enju nadzora ne postupi u skladu sa ~lanom 111. stav (1) ovog zakona; b) ne obavijesti investitora o nedostacima i nepravilnostima uo~enim tokom gra|enja (~lan 111. stav (2) ovog zakona). c) ne obavijesti urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora u skladu sa ~lanom 111. stav (3) ovog zakona. ^lan 173. (Prekr{aj komisije za tehni~ki pregled) Nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000KMkaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice ako kao ~lan komisije za tehni~ki pregled obavi tehni~ki pregled suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa, (~lan 119. stav (4) ovog zakona). ^lan 174. (Prekr{aj vlasnika gra|evine) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 KM kaznit }e se za prekr{aj vlasnik gra|evine pravno lice ako se: a) gra|evina koristi suprotno njenoj namjeni (~lan 126. stav (1) ovog zakona); b) gra|evina ne odr`ava (~lan 126. stav (2) ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se vlasnik gra|evine fizi~ko lice nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu koje je vlasnik gra|evine nov~anom kaznom od 5.000 do 10.000 KM. ^lan 175. (Odgovornost slu`bene osobe) Slu`bena osoba ovla{tena da vodi upravni postupak, koja ne postupi po rokovima propisanim ovim zakonom, kaznit }e se po odredbama Zakona o upravnom postupku, Zakona o dr`avnoj slu`bi Kantona Sarajevo i drugim va`e}im propisima. DIO DEVETI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 176. (Dono{enje upravnih akata) Dono{enje upravnih akata na osnovu ovog zakona vodi se u skladu sa odredbama propisa iz oblasti upravnog postupka, ukoliko ovim zakonom nije druga~ije utvr|eno. ^lan 177. (Primjena planskih dokumenata) Planski dokumenti doneseni do dana stupanja na snagu ovog zakona kojima nije istekla va`nost, smatraju se planskim dokumentima u smislu ovog zakona do isteka njihove va`nosti, ili do dono{enja planskih dokumenata, u skladu sa ovim zakonom. ^lan 178. (Zapo~eti postupci) (1) Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenut postupak kod nadle`nog organa, a nije doneseno prvostepeno rje{enje, postupak }e se okon~ati po odredbama Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/05). (2) Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona rje{enje poni{teno i vra}eno prvostepenom organu na ponovni postupak, postupak }e se okon~ati po odredbama Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/05). (3) Zahtjevi koji su podneseni nakon stupanja na snagu ovog zakona rje{avat }e se po odredbama ovog zakona. ^lan 179. (Primjena federalnih propisa) U svim pitanjima koja nisu ure|ena ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, primjenjivat }e se na odgovaraju}i na~in odredbe podzakonskih akata koji su doneseni na osnovu Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. ^lan 180. (Primjena Uredbe o urbanisti~ko-tehni~kim uvjetima) Uredba o urbanisti~ko - tehni~kim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprje~avanje stvaranja arhitektonsko - urbanisti~kih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehni~ka i ortopetska pomagala ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00) primjenjuje se u smislu odredbi ~lana 67. stav (2) ovog zakona. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 33 ^lan 181. (Ravnopravnost spolova) Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na licamu{kog i `enskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljen u tekstu ovog zakona. ^lan 182. (Prestanak va`enja zakona) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va`i Zakon o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05). ^lan 183. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-19541/17 24. maja 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Vlada Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), ~lana 29. stav (2) Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i ~lana 138. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10 i 1/16), Vlada Kantona Sarajevo je, na 86. sjednici odr`anoj 15.06.2017. godine, donijela ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA [KOLA ZA TEKSTIL, KO@U I DIZAJN SARAJEVO I Daje se saglasnost [kolskom odboru Javne ustanove Srednja {kola za tekstil, ko`u i dizajn Sarajevo, da se Behudin Rov~anin, profesor historije, imenuje za direktora [kole. II Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-21160-20/17 15. juna 2017. godine Sarajevo Premijer Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), ~lana 16. ta~ka f) i 17. stav (3) Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15), ~lana 3 stav (4) i 14. stav (6) Pravilnika o postupcima u provo|enju Programa razvoja male privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 17/16, 30/16, 42/16 i 21/17), Zaklju~ka Vlade Kantona Sarajevo, o usvajanju Godi{njeg plana provo|enja Programa razvoja male privrede za 2017. godinu, broj 02-05-17117-17/17 od 11.05.2017. godine, i Odluke o dono{enju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2017. godinu i kriterijima za bodovanje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava, broj 07-04-19-18513-1/17 od 02.06.2017. godine, Vlada Kantona Sarajevo je, na 86. sjednici odr`anoj 15.06.2017. godine, donijela ODLUKU O UTVR\IVANJU UKUPNOG IZNOSA SREDSTAVA I VISINI SUBVENCIONIRANE KAMATNE STOPE I Utvr|uju se sredstva u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM, sa namjenom subvencioniranja dijela tro{kova kamate na kreditna sredstva koja subjekti male privrede realizuju putem Sarajevske regionalne razvojne agencije, u okviru Kreditno - garantnog fonda SERDA. II Visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva iz ~lana I ove Odluke iznosi tri (3) p.p. (procentna poena) ugovorene kamatne stope. III Sredstva za ovu namjenu terete poziciju Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, razred 18, glava 01, potro{a~ka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika IAN041, 047F. IV Prava i obaveze izme|u Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede i Sarajevske regionalne razvojne agencije - SERDA d.o.o. }e se regulisati posebnim ugovorom. V Ovla{}uje se ministar Ministarstva privrede da sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom - SERDAd.o.o. potpi{e ugovor o subvencioniranju kamatne stope. VI Za realizaciju Odluke zadu`uju se Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija - SERDA d.o.o. VII Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-21160-21/17 15. juna 2017. godine Sarajevo Premijer Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je na 86. sjednici odr`anoj 15.06.2017. godine, donijela ODLUKU O UPLATI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU USLUGA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE I BUD@ETSKE KORISNIKE IZ NADLE@NOSTI MINISTARSTVA I Ovom Odlukom utvr|uju se iznosi sredstava koje su korisnici usluga obavezni uplatiti na Depozitni ra~un Bud`eta Kantona Sarajevo, za usluge koje realizuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i usluge koje realizuju bud`etski korisnici iz nadle`nosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (osnovne i srednje {kole). II Iznos sredstava za usluge koje realizuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade utvr|uje se kako slijedi: A) usluge vo|enja postupka osnivanja ustanove, odsjeka, podorganizacione jedinice, odobravanje programa obrazovanja odraslih, akreditacije, polaganje stru~nog ispita odgajatelja, nastavnika i stru~nih saradnika: S L U @ B E N E N O V I N E Broj 24 – Strana 34 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.
Zakon o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 19/17 18.05.2017 SN KS 22/19, SN KS 20/18, SN KS 10/17, SN KS 43/16, SN KS 14/16 komunalna djelatnost,komunalna čistoća KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 26.04.2017. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona) U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16 i 10/17 - Ispravka), u ~lanu 51a. rije~i: "godinu dana" zamjenjuju se rije~ima: "dvije godine". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-17293/17 26. aprila 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 26.04.2017. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ^ISTO]I ^lan 1. (Izmjena ~lana 76a. Zakona) U Zakonu o komunalnoj ~isto}i ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16 i 43/16), u ~lanu 76a. rije~i: "godinu dana" zamjenjuju se rije~ima: "dvije godine". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-17294/17 26. aprila 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), ~lana 42. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07 i 72/08), a u vezi sa ~lanom 367. stav (3) Zakona o stvarnim pravima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 26.04.2017. godine, donijela je ZAKON O UPRAVLJANJU ZAJEDNI^KIM DIJELOVIMA ZGRADE POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet) (1) Ovim zakonom utvr|uju se zajedni~ki dijelovi zgrade, uzajamni odnosi eta`nih vlasnika, obaveza odr`avanja posebnog dijela zgrade, upravljanje zajedni~kim dijelovima zgrade, odlu~ ivanje eta`nih vlasnika, obaveze javnih preduze}a, Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad), op}ina, vlasnika novoizgra- |enih zgrada, investitora i drugih lica u upravljanju i odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade, nadzor nad primjenom ovog zakona i kaznene odredbe. (2) Upravljanje zajedni~kim dijelovima zgrade je javni interes, u cilju za{tite `ivota i sigurnosti ljudi i imovine. ^lan 2. (Definicija pojmova kori{tenih u zakonu) Pojmovi kori{teni u ovom zakonu imaju slijede}e zna~enje: a) eta`no vlasni{tvo je pravo vlasni{tva na posebnom dijelu zgrade koje proizilazi i ostaje neodvojivo povezano sa odgovaraju}im suvlasni~kim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine na kojem je uspostavljeno, te se mo`e samo zajedno s njim prenijeti ili opteretiti, Godina XXII – Broj 19 ^etvrtak, 18. maja 2017. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 16/17 27.04.2017 SN KS 27/11 javno-privatno partnerstvo
Zakon o uređenju saobraćaja na području KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 30/17 08.03.2017 SN KS 01/22, SN KS 46/17 saobraćaj,vozila KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj", 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 05.07.2017. godine, donijela je ZAKON O URE\ENJU SAOBRA]AJA NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO I OP]E ODREDBE ^lan 1. (Djelokrug) Ovim zakonom ure|uje se organizacija i upravljanje saobra}aja na podru~ju Kantona Sarajevo, osnivanje, rad i nadle`nosti Vije}a za sigurnost saobra}aja na cestama u Kantonu Sarajevo, osnivanje Sektora za sigurnost saobra}aja, izrada strate{kih dokumenata, finansiranje i pra}enje sigurnosti saobra}aja, saobra}ajna signalizacija i oprema ceste, dubinska analiza saobra}ajnih nezgoda, identifikacija i sanacija opasnih mjesta na cestama, saobra}ajna pravila, posebne mjere sigurnosti, obaveze u slu~aju saobra}ajne nezgode, organizovanje sportskih i drugih priredbi na cestama, nadzor i kaznene odredbe. ^lan 2. (Odgovornost) (1) Kantonalni organi uprave i institucije nadle`ne i odgovorne za stanje sigurnosti saobra}aja su: Ministarstvo saobra}aja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: MUP), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, javna preduze}a kojima je povjereno upravljanje cestovnom mre`om, te drugi organi koji u~estvuju u sistemu sigurnosti saobra}aja na cestama u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton). (2) Jedinice lokalne samouprave na cestama u svojoj nadle`nosti organizuju i vr{e tehni~ku regulaciju saobra}aja uz prethodnu saglasnost Ministarstva, kao i kontrolu stanja i odr`avanja cesta kojima upravljaju, objekata, saobra}ajne signalizacije i opreme ceste na na~in da se osigura bezbjedno i nesmetano odvijanje saobra}aja, da otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na nekim mjestima dolazi do saobra}ajnih nezgoda i druge poslove propisane zakonom. (3) Ministarstvo daje saobra}ajnu saglasnost ili mi{ljenje na plansku dokumentaciju. ^lan 3. (Vije}e i Sektor za sigurnost saobra}aja) Vije}e za sigurnost saobra}aja na cestama u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Vije}e) i Ministarstvo - Sektor za sigurnost saobra}aja (u daljem tekstu: Sektor) imaju za cilj unapre|enje svih aspekata sigurnosti saobra}aja, kroz pra}enje i razmjenu evidencija i podataka o stanju u saobra}aju, a u saradnji sa svim institucijama uklju~enim u pra}enje sigurnosti i upravljanja saobra}ajem. ^lan 4. (Du`nost u~esnika u saobra}aju i obaveza MUP-a) (1) U~esnik u saobra}aju je du`an da se na cesti pona{a na na~in kojim ne}e ometati, povrijediti ili ugroziti druge u~esnike, kao i da preduzme sve potrebne mjere radi izbjegavanja opasnih situacija nastalih nepropisnim pona{anjem drugih u~esnika u saobra}aju. (2) U~esnicima u saobra}aju zabranjeno je da ometaju saobra}aj, o{te}uju cestu, objekte i opremu ceste. (3) U slu~aju utvr|ivanja o{te}enja ceste i cestovnih objekata, te o{te}enja i otu|enja saobra}ajne signalizacije i opreme ceste, te drugih nedostataka na cesti koji ugro`avaju i ometaju odvijanje saobra}aja, MUP je obavezan da obavijesti organ nadle`an za upravljanje, odr`avanje i za{titu ceste, te preduzme mjere iz svoje nadle`nosti na otkrivanju po~inilaca tih djela kao i mjere na sankcionisanju u skladu sa va`e}im propisima. ^lan 5. (Uslovi i nadle`nost za odr`avanje cesta) Ceste namijenjene za saobra}aj grade se tako da omogu}uju siguran i nesmetan saobra}aj i da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima, a upravitelji cesta i drugi organi kojima je povjereno odr`avanje javnih cesta obavezni su da ih odr`avaju tako da se na istim u svim uslovima mo`e odvijati siguran i nesmetan saobra}aj, te da trajno kontroli{u stanje i odr`avanje javnih cesta, objekata, saobra}ajne signalizacije, odnosno saobra}ajne opreme ceste. ^lan 6. (Ograni~enje i zabrane saobra}aja) (1) Ministarstvo i MUPmogu da ograni~e ili zabrane saobra}aj na cestama pod uslovima propisanim ovim zakonom, Zakonom o Godina XXII – Broj 30 ^etvrtak, 3. augusta 2017. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17) (u daljem tekstu: ZOSS) i Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 i 66/13), a u svrhu spre~avanja ili otklanjanja opasnosti za u~esnike u saobra}aju, spre~avanja ili otklanjanja o{te}enja ceste, izvo|enja radova na cesti i zabrane saobra}aja radi smanjenja emisije {tetnih gasova. (2) Ograni~enje, odnosno zabrana saobra}aja mora biti saop{tena u~esnicima u saobra}aju odgovaraju}im saobra}ajnim znacima, putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan na~in. ^lan 7. (Uslovi za voza~a u javnom prijevozu) Pravna ili fizi~ka lica i drugi organi koji obavljaju javni prijevoz du`ni su osigurati da voza~ njihovog motornog vozila ispunjava propisane zdravstvene uslove za sigurno upravljanje motornim vozilom i uslove propisane ZOSS-om i Zakonom o cestovnom prijevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 28/06 i 2/10). II UPRAVLJANJE SIGURNO[]U SAOBRA]AJA 1. Vije}e za sigurnost saobra}aja na cestama u Kantonu Sarajevo ^lan 8. (Osnivanje Vije}a) U cilju podsticanja preventivnih i drugih aktivnosti u oblasti sigurnosti saobra}aja na cestama u Kantonu i razvijanju saobra}ajne kulture sudionika u saobra}aju, osniva se Vije}e kao savjetodavno tijelo Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada). ^lan 9. (Zadaci Vije}a) Zadaci Vije}a su: a) sudjelovanje u pripremi politika, strate{kih, planskih i programskih dokumenata iz oblasti sigurnosti saobra}aja na cestama, koordiniranje aktivnosti potrebnih za njihovu realizaciju, b) pra}enje realizacije, c) priprema izvje{tajnih dokumenta iz oblasti sigurnosti saobra}aja na cestama, d) pra}enje i analiziranje stanja u oblasti sigurnosti saobra}aja na cestama, e) predlaganje nadle`nim tijelima i organizacijama mjera i aktivnosti koje je potrebno poduzeti s ciljem unapre|enja sigurnosti saobra}aja na cestama, f) sudjelovanje u aktivnostima koje se provode s ciljem obrazovanja i informiranja javnosti i g) podizanja svijesti javnosti o zna~aju sigurnosti saobra}aja na cestama, kao i u drugim aktivnostima i akcijama koje se provode s ciljem prevencije i unapre|enja sigurnosti saobra}aja na cestama. ^lan 10. (^lanovi Vije}a) (1) ^lanove Vije}a imenuje Vlada iz reda stru~njaka iz oblasti cestovnog saobra}aja i drugih tehnolo{kih grana koje unapre|uju funkcioniranje i sigurnost saobra}aja, Ministarstva, MUP-a,Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, javnih preduze}a i institucija. (2) Organizacijsku, tehni~ku i administrativnu podr{ku radu Vije}a pru`a Ministarstvo. (3) Na~in rada i odlu~ivanja ure|uje se Poslovnikom o radu Vije}a. (4) Broj ~lanova, na~in imenovanja predsjednika, djelokrug i na~in rada kao i finansiranje rada Vije}a, ure|uje se aktom o osnivanju Vije}a koju donosi Vlada. 2. Sektor za sigurnost saobra}aja Kantona Sarajevo ^lan 11. (Sektor) (1) Sektor kao unutra{nja osnovna organizaciona jedinica u sastavuMinistarstva upravlja sistemom sigurnosti saobra}aja. (2) Ministarstvo podnosi godi{nji izvje{taj o sigurnosti saobra}aja na podru~ju Kantona, Vladi i Skup{tini Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina). ^lan 12. (Zadaci Sektora) Zadaci Sektora su: a) kontinuirano pra}enje stanja u oblasti sigurnosti saobra}aja, predlaganje, priprema, sprovo|enje i kontrola sistema usvojenih mjera u cilju pobolj{anja nivoa sigurnosti saobra}aja na mre`i cesta i ulica na podru~ju Kantona, mapiranje opasnih dionica na mre`i cesta i ulica u Kantonu, b) podsticanje, podr{ka i koordinacija rada svih subjekata u sistemu sigurnosti saobra}aja, a posebno organa uprave u Kantonu, javnih preduze}a, organa jedinica lokalne samouprave, stru~nih i nau~no istra`iva~kih organizacija i institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata, c) promocija sigurnosti saobra}aja, razvoj i unapre|enje teoretskih i prakti~nih znanja i pona{anja povezanih sa sigurno{}u saobra}aja, d) priprema nacrta strate{kih dokumenata, e) ocjena i pra}enje provo|enja usvojenih strate{kih dokumenata, f) korekcija predlo`ene strategije, programa i akcionog plana za sprovo|enje strategije; g) priprema nacrta podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se ti~u sigurnosti saobra}aja, finansiranje aktivnosti vezanih za sigurnost saobra}aja, h) dono{enje upravnih akata iz oblasti organizacije i regulacije saobra}aja, i) kori{}enje i uvezivanje baza podataka od zna~aja za sigurnost saobra}aja u Kantonu, j) podr{ka nau~no istra`iva~kim institucijama u oblasti sigurnosti saobra}aja, k) planiranje, provo|enje, kontrola i ocjenjivanje medijskih aktivnosti - kampanja o sigurnosti saobra}aja, l) u~e{}e i organizacija doma}ih i me|unarodnih konferencija i skupova u okviru djelokruga rada Sektora, m) pra}enje realizacije uplate od strane stanica tehni~kih pregleda na osnovu Pravilnika o naknadama za tehni~ki pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehni~ki pregled ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 51/06, 26/07 i 70/07), a koje pripadaju Kantonu, n) aktivno u~estvovanje u edukaciji svih u~esnika u saobra}aju u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i MUP-om. ^lan 13. (Djelokrug Sektora) Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Ministarstva ure|uje se organizacija i djelokrug rada Sektora. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 3. augusta 2017. 3. Strate{ki dokumenti u oblasti sigurnosti saobra}aja u Kantonu ^lan 14. (Strate{ki dokumenti) (1) Strategija sigurnosti cestovnog saobra}aja Kantona (u daljem tekstu: Strategija) i Program sigurnosti cestovnog saobra}aja Kantona (u daljem tekstu: Program) predstavljaju dokumente od strate{kog zna~aja za Kanton. (2) Strategiju donosi Skup{tina na prijedlog Vlade. (3) Prijedlog strategije priprema Ministarstvo. (4) Vlada donosi Program na prijedlog Ministarstva. ^lan 15. (Izrada Strategije) (1) Strategija sadr`i najzna~ajnija obilje`ja postoje}eg stanja sigurnosti saobra}aja, predvi|anje stanja sistema i stanja sigurnosti saobra}aja, kao i na~ine njihovog ostvarivanja, op{te i dugoro~ne ciljeve, te klju~ne oblasti rada. (2) Strategija se donosi za period od deset godina. ^lan 16. (Dono{enje Programa) (1) Program obavezno sadr`i detaljnu analizu postoje}eg stanja sigurnosti saobra}aja, srednjoro~ne i kratkoro~ne ciljeve, zadatke i mjere, odgovorne subjekte za provo|enje zadataka i mjera, rokove za provo|enje zadataka i mjera, kao i potrebna finansijska sredstva za realizaciju zadataka i mjera. (2) Program se donosi za period od pet godina. ^lan 17. (Izvje{taj o stanju sigurnosti saobra}aja) Vlada podnosi Skup{tini izvje{taj o stanju sigurnosti saobra}aja najmanje jednom godi{nje i on je javan. 4. Pra}enje stanja sigurnosti saobra}aja u Kantonu ^lan 18. (Prikupljanje podataka) (1) U cilju neprekidnog pra}enja stanja sigurnosti saobra}aja, Sektor koristi podatke iz postoje}ih sistema evidentiranja i pra}enja najzna~ajnijih obilje`ja sigurnosti saobra}aja na kome se zasniva sistem upravljanja sigurno{}u saobra}aja. (2) Nadle`ni kantonalni organi uprave i drugi subjekti obavezni su da vode i u kontinuitetu obezbijede Sektoru nesmetan pristup podacima zna~ajnim za sigurnost saobra}aja. (3) Pravilnik o uslovima i na~inu prikupljanja, evidentiranja i pra}enja podataka o stanju sigurnosti saobra}aja propisuje ministar saobra}aja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar). ^lan 19. (Postupanje sa prikupljenim podacima) Sektor je du`an da na osnovu dostavljenih podataka: a) sa~ini i dostavi Vije}u iVladi periodi~ne izvje{taje o stanju sigurnosti saobra}aja u Kantonu, b) organizuje i vr{i periodi~ne analize sistema i stanja sigurnosti saobra}aja, c) predla`e mjere unapre|enja sistema sigurnosti saobra}aja i prikupljanja podataka, d) vr{i publikovanje podataka od zna~aja za stanje sigurnosti saobra}aja u Kantonu. ^lan 20. (Kori{tenje baza podataka) (1) Sektor koristi podatke iz sljede}ih baza: a) baza podataka registrovanih vozila, b) baza podataka stanica za tehni~ki pregled vozila, c) baza podataka intenziteta i strukture saobra}aja, d) baza podataka o cestama, e) baza podataka voza~a, f) baza podataka auto-{kola, g) baza podataka izre~enih sankcija u saobra}aju, h) baza podataka saobra}ajnih nezgoda, i) baza podataka povreda nastalih u saobra}ajnim nezgodama i j) baza podataka o obaveznim osiguranjima motornih vozila. (2) Ako se uka`e potreba, Sektor je du`an da, pored navedenih baza podataka, uspostavi i druge baze u kojima }e se evidentirati i pratiti obilje`ja sigurnosti saobra}aja koja nisu navedena u stavu (1) ovog ~lana. (3) Sektor }e pristupati bazi podataka, uspostavljenim zakonima i podzakonskim aktima na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Kantona, a za ~ije vo|enje su nadle`ni drugi organi nakon ostvarivanja zakonom i podzakonskim aktima predvi|enim pretpostavkama za kori{tenje istih. ^lan 21. (Finansiranje) (1) Kanton i jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i du`nosti obezbje|uju sredstva za finansiranje unapre|enja sigurnosti saobra}aja. (2) Izvori sredstava za finansiranje Sektora su: a) bud`et Kantona, b) prihodi ostvareni po osnovu prikupljenih sredstava - naknada. c) prihodi od stanica tehni~kog pregleda na podru~ju Kantona, d) naknada, donacije, sponzorstva i kreditna sredstava, ^lan 22. (Kori{tenje finansijskih sredstava) Sredstva iz ~lana 21. ovog zakona koriste se za: a) provo|enje projekata i aktivnosti definisanih strate{kim dokumentima iz ~lana 14. stav (1) ovog zakona, b) nau~no-istra`iva~ki rad u oblasti sigurnosti saobra}aja i c) rad Sektora i lokalnih tijela za sigurnost saobra}aja. III CESTE ^lan 23. (Na~in izvo|enja radova) (1) Preduze}a i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti, prije po~etka izvo|enja radova du`ni su da postave privremenu saobra}ajnu signalizaciju i osiguraju mjesto na kojem se radovi izvode, da odr`avaju saobra}ajnu signalizaciju tokom izvo|enja radova, za vrijeme trajanja radova organiziraju siguran saobra}aj na mjestu izvo|enja radova, te da poslije zavr{etka radova uklone sa javne ceste ostatke materijala, sredstva za rad, privremenu saobra}ajnu signalizaciju i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo|enja radova. (2) Saobra}ajna signalizacija i oprema ceste iz stava (1) ovog ~lana postavlja se na osnovu Elaborata saobra}ajne signalizacije i opreme ceste, ako se radi o saobra}ajnoj signalizaciji i opremi ceste namijenjenoj ozna~avanju radova na cesti koji treba biti izra|en od strane ovla{tenog projektanta. (3) Ministar }e donijeti poseban pravilnik o uslovima, na~inu, sadr`aju i ovla{tenju za izradu Elaborata iz stava (2) ovog ~lana. ^lan 24. (Mjere za otklanjanje smetnji) (1) U slu~aju prekida ili ugro`avanja saobra}aja na javnoj cesti zbog nanosa, odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka, kao i u slu~aju o{te}enja kolovoza koja u ve}oj mjeri ugro`avaju sigurnost saobra}aja, nadle`na institucija koja upravlja cestama odmah po saznanju, na uo~enoj lokaciji, postavlja privremenu saobra}ajnu signalizaciju, te preduzima mjere za otklanjanjem smetnji i uspostavljanje sigurnog saobra}aja. (2) U slu~aju doga|aja iz stava (1) ovog ~lana, saobra}ajna signalizacija se postavlja u skladu sa odredbama ~lana 20. ZOSS-a i Pravilnika o saobra}ajnim znakovima i signalizaciji na cestama, na~inu obilje`avanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje u~esnicima u saobra}aju daje ovla{teno lice ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/07), ako ne postoje uslovi u S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 3. augusta 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 3 pogledu vremena izrade Elaborata saobra}ajne signalizacije i opreme ceste. ^lan 25. (Pra}enje stanja sigurnosti saobra}aja na javnoj cesti) (1) Subjekat nadle`an za upravljanje cestama du`an je da prati stanje sigurnosti saobra}aja na cesti, te vr{i stru~ne analize opasnih mjesta na cesti i preduzima mjere za otklanjanje opasnih mjesta u skladu sa izvr{enom stru~nom analizom i pojedina~nim projektom. (2) Upravitelj javne ceste je du`an pratiti stanje kolovoza i a`urirati bazu podataka o stanju javnih cesta. (3) Upravitelji javnih cesta su du`ni Ministarstvu dostavljati godi{nji izvje{taj o stanju na cestama kojima upravljaju. (4) MUP je du`an Ministarstvu i nadle`nim upraviteljima javnih cesta dostaviti informaciju o saobra}ajnim nezgodama i posljedicama za prethodnu kalendarsku godinu. (5) Ministar donosi Pravilnik o na~inu i metodologiji izrade godi{njeg izvje{taja o stanju sigurnosti saobra}aja iz stava (4) ovog ~lana. (6) Ministar donosi Pravilnik o na~inu definisanja i identifikaciji opasnih mjesta, na~inu i kriterijumima za utvr|ivanje prioriteta i otklanjanje opasnih mjesta. ^lan 26. (Formiranje stru~nog tima) (1) U slu~aju saobra}ajne nezgode u kojoj je jedno ili vi{e lica poginulo, Sektor formira nezavisni stru~ni tim, koji u roku od pet dana od dana kada se saobra}ajna nezgoda dogodila izlazi na lice mjesta kako bi sagledao okolnosti i uzroke nastanka saobra}ajne nezgode, te predlo`i eventualne mjere. (2) Stru~ni tim iz stava (1) ovog ~lana du`an je da sa~ini izvje{taj o saobra}ajnoj nezgodi, koja za posljedicu ima poginulo lice, u roku od 15 dana od dana formiranja stru~nog tima i isti dostavi Sektoru. (3) Izvje{taj iz stava (2) ovog ~lana mo`e se koristiti isklju~ivo u svrhu unapre|enja stanja sigurnosti saobra}aja. (4) Ministar posebnim aktom propisuje sastav i na~in rada stru~nog tima iz stava (1) ovog ~lana. IV DU@NOSTI U^ESNIKA U SAOBRA]AJU ^lan 27. (Prvenstvo prolaza) U~esnici u saobra}aju su du`ni da postupaju u skladu sa va`e}im propisima po sljede}em prioritetu: a) naredbe i znakovi ovla{}enog lica, b) svjetlosna saobra}ajna signalizacija, c) vozila pod pratnjom, d) vozila sa prvenstvom prolaza, e) vertikalna i horizontalna saobra}ajna signalizacija, f) {inska vozila i g) pravilo desne strane. ^lan 28. (Pona{anje u~esnika u saobra}aju) (1) U~esnici u saobra}aju du`ni su da postupaju u skladu sa saobra}ajnom signalizacijom i kada se time odstupa od pravila saobra}aja. (2) U~esnici u saobra}aju du`ni su da postupaju u skladu sa svjetlosnim saobra}ajnim znakom i kada se zna~enje tog znaka razlikuje od zna~enja ostalih saobra}ajnih znakova ili pravila saobra}aja. (3) Me|usobno prvenstvo prolaza sudionika u saobra}aju, koji na raskrsnici svjetlosnim saobra}ajnim znakovima istodobno dobivaju pravo prolaza, regulira se pravilima saobra}aja. (4) U~esnici u saobra}aju du`ni su da postupaju prema znacima ili naredbama koje daje ovla{teno lice i kad se time odstupa od svjetlosnog saobra}ajnog znaka ili drugog saobra}ajnog znaka ili pravila saobra}aja. ^lan 29. (Zabranjene radnje voza~u motornog vozila) (1) Voza~u motornog vozila za vrijeme vo`nje nije dozvoljeno da u vozilu uklju~i audio - video ure|aj, tako glasno, da ne mo`e da ~uje signale ostalih u~esnika u saobra}aju, niti mu je dozvoljeno da upotrebljava slu{alice za slu{anje audio ure|aja na oba uha. (2) U motornom vozilu zabranjena je upotreba ure|aja i sredstava za ometanje ure|aja kojim se mjeri brzina kretanja motornih vozila. V KRETANJE PO JAVNIM SAOBRA]AJNIM POVR[INAMA ^lan 30. (Obaveze u~esnika u saobra}aju) U~esnici u saobra}aju: voza~i motornih i drugih vozila, {inskih vozila, voza~i bicikala i pje{aci moraju prema licima sa invaliditetom i nemo}nim licima, te djeci, kao i licima koje prate ili prevoze lica sa invaliditetom i djecu postupati sa najve}om pa`njom. ^lan 31. (Uklju~ivanje vozila u saobra}aj) (1) Ako se vozilo uklju~uje u saobra}aj na cestu, na mjestu na kojem je preglednost smanjena, voza~ je du`an da uz pomo} drugog lica izvr{i sigurno uklju~ivanje u saobra}aj ili da na neki drugi na~in osigura sigurno uklju~enje na cestu. (2) Voza~ je du`an propustiti sva vozila koja se kre}u cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije saobra}ajnim znakom ozna~ena kao cesta s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa nekategorisane ceste, zemljane ceste ili ceste sa makadamskim zastorom na cestu s asfaltnim zastorom, ili ako na cestu ulazi s povr{ine na kojoj se ne odvija saobra}aj. ^lan 32. (Na~in uklju~enja na cestu) (1) Ukoliko semakadamska ili zemljana cesta kao i pristupna cesta sa gradili{ta, priklju~uje na asfaltnu cestu, priklju~ak se mora asfaltirati u du`ini minimalno 10 metara. (2) Prije uklju~enja u saobra}aj sa povr{ina definisanih u stavu (1) ovog ~lana, voza~ je du`an da skine blato i druge materijale sa to~kova i ostalih dijelova vozila koji mogu uticati na sigurnost saobra}aja. (3) Prije po~etka upravljanja vozilom, voza~ je du`an da o~isti povr{ine koje omogu}avaju normalnu vidljivost voza~u, te da ukloni snijeg i led sa svih vanjskih povr{ina vozila koji mogu uticati na sigurnost saobra}aja. ^lan 33. (Radnje vozilom u saobra}aju) (1) Zabranjeno je voza~u motornog vozila mijenjati saobra}ajne trake na na~in da ugro`ava sigurnost drugim voza~ima i ostalim u~esnicima u saobra}aju." (2) Zabranjeno je voza~ima motocikla, lakog motocikla i mopeda upravljanje na jednom to~ku. ^lan 34. (Saobra}aj u raskrsnici sa kru`nim tokom) Prilikom regulisanja saobra}aja u raskrsnici sa kru`nim tokom potrebno je saobra}aj regulisati tako da vozila u kru`nom toku imaju prvenstvo prolaza. ^lan 35. (Obaveze kretanja pje{aka) (1) Lica koja prevoze djecu u dje~ijim kolicima, lica sa invaliditetom kao i lica koja voze lica sa invaliditetom moraju se kretati trotoarima ili po drugim povr{inama namijenjenim kretanju pje{aka, a ako trotoar nema dovoljnu {irinu ili ako nije izgra|en, invalidska pomagala i dje~ija kolicamogu se kretati i kolovozom. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 3. augusta 2017. (2) Trotoarima i drugim povr{inama, koje su namijenjene za kretanje pje{aka mogu se kretati: pje{aci, dje~ija prevozna sredstva (dje~iji bicikl, tricikl) kojim upravljaju djeca do dvanaeste godine `ivota brzinom koja nije ve}a od brzine hoda pje{aka. (3) Po kolovozu je zabranjeno kretanje pje{aka ako je pod dejstvom alkohola. (4) Smatrat }e se da je pje{ak pod dejstvom alkohola ako se odgovaraju}im sredstvima i aparatima za mjerenje alkoholisanosti utvrdi da koli~ina alkohola u organizmu iznosi vi{e od 0,8 g/kg ili kod kojeg se bez obzira na koli~inu alkohola u krvi, stru~nim pregledom utvrdi da pokazuje znake promijenjenog pona{anja izazvanog dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava. (5) Za vrijeme kretanja kolovozom, prelaska preko kolovoza i prelaska preko obilje`enog pje{a~kog prelaza pje{ak ne smije da koristi mobilni telefon niti da ima slu{alice u oba uha. ^lan 36. (Ograni~enje kretanja pje{aka sa teretom i organizovanih kolona pje{aka) (1) Pje{aci koji nose glomazne predmete ili predmete koji mogu zaprljati ili ozlijediti prolaznike, moraju biti naro~ito pa`ljivi i ne smiju ometati i ugro`avati u~esnike u saobra}aju. (2) Ako pje{aci po ulicama i cestama nose predmete du`e od tri metra ti predmeti moraju biti na krajevima vidno ozna~eni (crvenim trakama). (3) Organizovana kolona pje{aka, izuzev pogrebne povorke, ne mo`e biti du`a od 50 metara. (4) No}u i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, kao i u drugim slu~ajevima kada je to potrebno radi sigurnosti saobra}aja, pje{aci koji se kre}u kolovozom u organizovanoj koloni, osim pogrebnih, moraju se kretati u koloni po jedan i moraju posjedovati reflektiraju}e povr{ine na odje}i ili obu}i. ^lan 37. (Trotoari) (1) Radi sigurnosti pje{aka trotoarimoraju biti {iroki najmanje 1,6 m, ako nisu u istom nivou sa kolovozom ceste ili su od kolovoza odvojeni na drugi na~in. (2) Izuzetno, u urbanisti~ki izgra|enim prostorima, ve} izgra|eni trotoari mogu biti u`i. (3) Zabranjeno je postavljanje saobra}ajne signalizacije, stubova javne rasvjete, stubova kontakne mre`e, elektro stubova, reklamnih panoa i sli~no, na povr{inama namijenjenim kretanju pje{aka na na~in kojim se ometa kretanje pje{aka. (4) Kiosci, {tandovi i drugi privremeni objekti na javnim povr{inama uz trotoar koji je u`i od 2,5 metra, moraju biti odmaknuti od vanjske ivice trotoara minimalno 1 metar. (5) Izuzetno, u urbanisti~ki izgra|enim prostorima, za kioske, {tandove i druge privremene objekte na javnim povr{inama sa ve} ranije izdatim zakonski urednim dozvolama za rad, ova udaljenost od vanjske ivice trotoara mo`e biti manja. (6) Ministarstvo nadle`no za provo|enje ove zakonske odredbe }e za objekte iz stava (5) odrediti rok za uskla|ivanje sa odredbama ovog zakona najdu`e tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona. ^lan 38. (Elementi pristupa~nosti) (1) Za osiguranje uslova nesmetanog kretanja lica sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u javnom saobra}aju, moraju se obezbijediti elementi pristupa~nosti na: stajali{tima i peronima, parkirali{nim mjestima, javnim pje{a~kim povr{inama, semaforiziranim raskrsnicama, pje{a~kim prelazima, pje{a~kim ostrvima i raskrsnicama. (2) Za osiguranje elemenata pristupa~nosti iz stava (1) ovog ~lana nadle`an je Upravitelj javnih saobra}ajnih povr{ina na kojima se isti moraju obezbijediti. ^lan 39. (Biciklisti~ke staze) (1) Radi sigurnosti biciklista, biciklisti~ke staze moraju biti vi{im nivoom ili na drugi na~in odvojene od kolovoza i obilje`ene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. (2) Ako za vo`nju bicikla ne postoji posebno izgra|ena staza, tada se za vo`nju mora koristiti kolovoz u {irini od najvi{e jednog metra od desne ivice kolovoza. (3) Izuzetno, ako je na desnoj strani kolovoza smje{tena tramvajska ili `eljezni~ka pruga a ne postoji posebno izgra|ena biciklisti~ka staza, kretanje biciklista bit }e omogu~eno po postoje}im pje{a~kim stazama koje bi bile obilje`ene kao staze za pje{ake i bicikliste posebnom saobra}ajnom signalizacijom u skladu sa Pravilnikom o saobra}ajnim znakovima i signalizaciji na cestama, na~inu obilje`avanja radova i prepreka nacesti i znakovima koje u~esnicima u saobra}aju daje ovla{}ena osoba ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/07). (4) Zabranjuje se kretanje bicikala i mopeda na povr{inama koje su namijenjene za kretanje pje{aka, kao i elektri~nih balansiraju}ih skutera na jedan ili dva to~ka. (5) Na izgra|enim biciklisti~kim stazama i biciklisti~kim trakama obavezno je po{tivanje postavljene saobra}ajne signalizacije i definisanog smjera kretanja. (6) Voza~ koji pri skretanju vozila presjeca biciklisti~ku stazu ili biciklisti~ku traku koja se pru`a uzdu` kolovoza kojim se kre}e, du`an je propustiti bicikl i moped koji se kre}e biciklisti~kom stazom ili biciklisti~kom trakom u istom ili suprotnom smjeru, osim ako saobra}ajnim znakom nije druga~ije definisano. (7) Prilikom planiranja, projektovanja i gradnje novih saobra}ajnica u Kantonu, obavezno je planirati izgradnju biciklisti~kih staza. ^lan 40. (Snabdijevanje) (1) Snabdijevanje poslovnih objekata koji se nalaze uz saobra}ajnice vr{i se do 7 sati za teku}i dan za sve objekte koji nemaju obezbje|en poseban prostor namijenjen za zaustavljanje dostavnih vozila. (2) Odredbe iz stava (1) ovog ~lana ne odnose se na vozila koja dostavljaju pekarske proizvode, u periodu od 12,00 do 13,00 i od 18,00 do 19,00 sati. (3) Snabdijevanje objekata koji se nalaze u pje{a~kim zonama vr{i se do 9 sati za teku}i dan, uz odobrenje koje izdajeMinistarstvo ili ako saobra}ajnim znakom nije druga~ije regulisano. ^lan 41. (Odvoz sme}a) (1) Odvoz sme}a na podru~ju Op}ina Stari Grad i Centar (glavne primarne saobra}ajnice na dionici Vije}nica - Marijin Dvor u oba smjera i u ulicama unutar ovog prstena) vr{i se do 7 sati za teku}i dan po prioritetima. (2) Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo du`no je plan i program odvoza sme}a uskladiti sa odredbama ovog zakona. (3) Odvoz sme}a iz pje{a~kih zona vr{i se isklju~ivo ekolo{kim vozilima ili motornim vozilima ukupne mase do 3.500 kg. (4) Zabranjeno je parkiranje vozila na na~in kojim se onemogu}uje pristup vozilima za odvoz sme}a. (5) Zabranjeno je postavljanje kontejnera na kolovozu, obilje`enim pje{a~kim prelazima, obilje`enim javnim parking mjestima i trotoarima. VI ZONE SA OGRANI^ENIM SAOBRA]AJEM MOTORNIH VOZILA ^lan 42. (Zabrane i ograni~enja) Ministarstvo propisuje zabrane i ograni~enja saobra}aja u pojedinim dijelovima Kantona kao i posebne uslove odvijanja saobra}aja. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 3. augusta 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 5 ^lan 43. (Ulazak i kretanje vozila u pje{a~kim zonama) (1) U pje{a~kim zonama Kantona izuzetno se mogu kretati vozila kojim je to odobreno rje{enjem Ministarstva. (2) Voza~i vozila iz stava (1) ovog ~lana moraju pri kretanju pje{a~kom zonom davati prednost pje{acima i po potrebi zaustaviti vozilo. (3) Najve}a dopu{tena brzina kretanja vozila u pje{a~koj zoni je 10 km/h. (4) Maksimalno zadr`avanje u pje{a~koj zoni bi}e definisano rje{enjem Ministarstva. (5) Odobrenje iz stava (1) ovog ~lana izdaje se najdu`e za teku}u kalendarsku godinu. (6) Uz rje{enje iz stava (1) ovog ~lana, Ministarstvo izdaje i iskaznicu. ^lan 44. (Iznimno odobrenje kretanja vozila u pje{a~kim zonama i ulicama zabranjenim za saobra}aj) (1) Ministarstvo dono{enjem rje{enja u izuzetnim i opravdanim slu~ajevima odobrit }e kretanje vozila i zadr`avanje do 30 minuta u pje{a~kim zonama i ulicama zabranjenim za odvijanje saobra}aja u sljede}im slu~ajevima: a) odr`avanja ~isto}e, odvo`enja komunalnog otpada i zimskog odr`avanja, b) odr`avanja komunalne infrastrukture, c) deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, d) odr`avanja elektri~nih i telekomunikacionih objekata i ure|aja, e) dopreme robe za snabdijevanje prodavnica, tr`nica i ugostiteljskih objekata, hotela i sl., f) dopreme plina i ogrjeva, g) prijevoza poku}stva, h) prijevoza gra|evinskog materijala, te odvoz gra|evinskog otpada, i) prijevoza novca i drugih vrijednosti, te po{tanskih po{iljaka, j) dr`avnog, kantonalnog, gradskog i vjerskog protokola, k) vjerskih manifestacija u vjerskim objektima, l) prijevoza opreme radi odr`avanja priredbi, m) prijevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja, n) prijevoza lica koje zaklju~uju brak i lica koje sudjeluju u sklapanju braka, o) prijevoza lica sa invaliditetom i bolesnih lica, p) prijevoza u`e porodice radi odlaska na d`enazu/sahranu, r) prijevoza posmrtnih ostataka od strane pokopnih dru{tava, s) vozila koja koriste za{titarske agencije, t) slu`benih vozila ambasada na podru~ju Kantona, u) vozila stanara ~iji vlasnici imaju gara`u u ovim ulicama ili imaju dvori{te koje slu`i za parkiranje vozila, v) slu`benih vozila dr`avnih, entiteskih, kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave, z) po diskrecionoj osnovi. (2) Ministarstvo dono{enjem rje{enja u izuzetnim i opravdanim slu~ajevima odobrit }e parkiranje vozila u odre|enom trajanju na trotoarima u sljede}im slu~ajevima: a) prijevoza poku}stva i kancelarijskog namje{taja, b) prijevoza gra|evinskog materijala, te odvoza gra|evinskog otpada, c) prijevoza novca i drugih vrijednosti, te po{tanskih po{iljaka, d) prijevoza opreme radi odr`avanja priredbi, e) prijevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja, f) prijevoza lica sa invaliditetom i bolesnih lica, g) prijevoza posmrtnih ostataka od strane pokopnih dru{tava, h) vozila koja koriste za{titarske agencije, i) po diskrecionoj osnovi. (3) Ministarstvo dono{enjem rje{enja u izuzetnim i opravdanim slu~ajevima odobrit }e kretanje vozila u ulicama sa ograni~enim saobra}ajem za odre|enu kategoriju vozila. (4) Odobrenje }e se izdati za vozila koja su u vlasni{tvu podnosioca zahtjeva ili na osnovu ugovora o leasingu. (5) Naknada za izdavanje odobrenja definisat }e se posebnim pravilnikom. ^lan 45. (Vozila u zabranjenim zonama) Odobrenje iz ~lana 44. ovog zakona nije potrebno vozilima sa pravom prvenstva prolaza definisanim ~lanom 126. ZOSS-a. ^lan 46. (Vatrogasni prilazi i prolazi) (1) Organi nadle`ni za odobravanje kori{tenja javnih saobra}ajnih povr{ina du`ni su pri dono{enju rje{enja za zauzimanje javne povr{ine osigurati minimalne tehni~ke uslove za vatrogasne prilaze i prolaze u skladu sa Pravilnikom o uslovima za vatrogasne prilaze i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju gra|evinama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/12). (2) Ravni vatrogasni prilaz predvi|en za jednosmjerno kretanje vatrogasnih vozila treba biti {irine najmanje tri metra. ^lan 47. (Ukupna masa vozila koja se kre}u pje{a~kim zonama) (1) Kretanje pje{a~kim zonama odobrit }e se motornim vozilima ~ija ukupna masa ne prelazi 3.500 kg. (2) Kretanje pje{a~kim zonama mo`e se odobriti elektrovu~nim prijevoznim sredstvima ~ija ukupna masa ne prelazi 2.000 kg sa prikolicom ukupne mase do 600 kg i koja se kre}u na meko pumpanim gumama. (3) U posebno opravdanim i izuzetnim slu~ajevima Ministarstvo mo`e odobriti kretanje teretnih vozila ukupne mase ve}e od 3.500 kg (po potrebi vr{iti posebne mjere za{tite plo~nika - prekrivanje drvenim oblogama i sl.). ^lan 48. (Zloupotreba rje{enja i iskaznice) U slu~ajevima zloupotrebe rje{enja odnosno iskaznice iz ~l. 43. i 44. ovog zakona policijski slu`benikMUP-a oduze}e izdatu iskaznicu, istu dostaviti Ministarstvu, {to je osnov za uskra}ivanje ponovnog izdavanja istog za teku}u kalendarsku godinu. VII ORGANIZACIJA I REGULACIJA SAOBRA]AJA ^lan 49. (Organizacija saobra}aja) (1) Ministarstvo dono{enjem rje{enja po slu`benoj du`nosti ili po zahtjevu nadle`nog upravitelja cesta odobrava provo|enje nove organizacije saobra}aja, kao i obezbje|enje tehni~ko - tehnolo{kog jedinstva cesta.Novom organizacijom saobra}aja u smislu ovog zakona smatraju se: a) promjene saobra}ajnog toka (uvo|enje jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje saobra}ajnog toka, promjene kori{tenja saobra}ajnih traka itd.), b) promjene signalnog plana na semaforu, c) promjene u organizaciji ili na~inu kori{tenja parking prostora, d) druge promjene koje uti~u na izmjene funkcionisanja kantonalnog saobra}ajnog sistema u cjelini, e) odre|ivanje prioriteta prvenstva prolaza i ograni~enje brzine, f) izmjene i dopune saobra}ajnog projekta, g) odre|ivanje zona smirenog saobra}aja, h) vo|enje elektronske evidencije saobra}ajne signalizacije na podru~ju Kantona. (2) Uz zahtjev nadle`nog upravitelja cesta potrebno je dostaviti prijedlog rje{enja regulacije saobra}aja sa definisanim S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 3. augusta 2017. mikrolokacijama saobra}ajne signalizacije u grafi~kom prikazu i tekstualnom opisu. ^lan 50. (Tehni~ka regulacija saobra}aja) (1) Tehni~kom regulacijom saobra}aja u smislu ovog zakona smatra se postavljanje, uklanjanje, zamjena i odr`avanje saobra}ajne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) i druge opreme na cesti i ulici, kao i savremenih informaciono-komunikacijskih sistema za podr{ku inteligentnog transportnog sistema koji omogu}ava efikasnije upravljanje saobra}ajem, na osnovu saobra}ajnog projekta. (2) Ministarstvo odobrava postavljanje nove saobra}ajne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) na osnovu dostavljenog saobra}ajnog projekta iz stava (1) ovog ~lana. (3) Saobra}ajna saglasnost donesena od strane Ministarstva po slu`benoj du`nosti ili na osnovu zahtjeva stranke u postupku, a koja se odnosi na tehni~ku regulaciju saobra}aja na regionalnim, lokalnim i nekategorisanim cestama na podru~ju Kantona kao i na magistralnim cestama koje prolaze kroz u`e gradsko jezgro Kantona a koje su ugovorom povjerene na odr`avanje i za{titu nadle`noj kantonalnoj ustanovi za ceste, su obavezuju}a za upravitelje navedenih cesta. (4) Upravitelj cesta je du`an voditi i a`urirati bazu podataka saobra}ajne signalizacije i redovno dostavljati Ministarstvu. ^lan 51. (Du`nosti i obaveze vlasnika instalacija i drugih materijalnih dobara) Vlasnici i upravitelji instalacija i drugih materijalnih dobara du`ni su osigurati ispravnost dijelova instalacija ({ahtovi, re{etke, {iberi, poklopci, instalacije u trupu saobra}ajnice, tramvajske {ine, itd.) koje se nalaze na javnim saobra}ajnim povr{inama. ^lan 52. (Izmjena re`ima saobra}aja) (1) Izdavanjem rje{enja Ministarstvo mo`e privremeno izmijeniti re`im odvijanja saobra}aja na javnoj cesti, ako se radovi na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji javne ceste ili objekata i instalacija u za{titnom pojasu, ne mogu izvesti bez obustave saobra}aja, kao i izmijeniti tok saobra}aja radi obezbje|enja sigurnog dolaska/odlaska vozila do mjesta izvo|enja radova, odnosno drugih opravdanih razloga koje }e cijeniti Ministarsvo. (2) Rje{enje za izmjenu re`ima saobra}aja prilikom izvo|enja radova izdaje se u skladu sa elaboratom privremene regulacije saobra}aja u toku izvo|enja radova na javnoj cesti koji je izra|en od strane ovla{tenog projektanta. (3) Uslu~aju sanacionih radova iz stava (1) ovog ~lana, podnosilac zahtjeva du`an je dostaviti elaborat iz stava (2) ovog ~lana, predlo`enu dinamiku radova i ugovor o izvo|enju radova. (4) U slu~aju izvo|enja radova izgradnje ili rekonstrukcije javne ceste ili objekata i instalacija u za{titnom pojasu iz stava (1) ovog ~lana, podnosilac zahtjeva du`an je dostaviti elaborat iz stava (2) ovog ~lana, predlo`enu dinamiku radova, ugovor o izvo|enju radova, rje{enje nadle`nog op}inskog organa o prokopu javne povr{ine i odobrenje za izvo|enje radova. (5) Podnosilac zahtjeva za izmjenu re`ima saobra}aja du`an je zahtjev podnijeti minimalno sedam dana prije planiranog po~etka izvo|enja radova. (6) Uslu~aju hitne intervencije na javnoj cesti na otklanjanju kvara na instalacijama, javna komunalna preduze}a du`na su odmah anga`irati nadle`nu Policijsku upravu radi regulacije saobra}aja, a u toku 24 h podnijeti slu`beni zahtjev Ministarstvu za izdavanje odobrenja za izmjenu re`ima saobra}aja. (7) Istekom razloga za privremenu izmjenu re`ima saobra}aja, a najkasnije do odobrenog termina, podnosioc zahtjeva je du`an ukloniti saobra}ajnu signalizaciju za uspostavu privremne izmjene re`ima saobra}aja, te uspostaviti saobra}ajnu signalizaciju koja je bila prije privremene izmjene re`ima saobra}aja. (8) Podnosilac zahtjeva ne mo`e otpo~eti sa radovima na javnoj cesti bez rje{enja iz stava (1) ovog ~lana. (9) Podnosilac zahtjeva du`an je rje{enje iz stava (1) ovog ~lana ispo{tovati u cijelosti. (10) Naknadu za provo|enje postupka izmjene re`ima saobra}aja utvr|uje Vlada posebnim zaklju~kom. ^lan 53. (Uslovi i ograni~enja privremenog zauzimanja javnih saobra}ajnih povr{ina) (1) Prilikom privremenog zauzimanja javnih saobra}ajnih povr{ina moraju biti zadovoljeni i sljede}i saobra}ajni uslovi i ograni~enja: a) {irina slobodnog prolaza za pje{akemora iznositi najmanje 1,6 m; b) ne smije se ugro`avati ugao preglednosti na raskrsnici, proto~nost ili sigurnost motornog i pje{a~kog saobra}aja. (2) U izuzetnim slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana mo`e se odobriti zauzimanje trotoara i parkirali{ta kod gradnje, rekonstrukcije i popravke gra|evinskih objekata i instalacija kada ove radove nije mogu}e realizirati na drugi na~in. (3) U izuzetnim slu~ajevima iz stava (1) ta~ka b) ovog ~lana mo`e se odobriti zauzimanje dijela saobra}ajne trake, ako postoje saobra}ajni uslovi za nesmetano odvijanje saobra}aja. (4) Ministarstvo donosi rje{enje o izmjeni privremenog re`ima saobra}aja, a na osnovu prethodno pribavljenog rje{enja nadle`nog op}inskog organa za privremeno zauzimanja javnih saobra}ajnih povr{ina. ^lan 54. (Uslovi i ograni~enja za kori{tenje stajali{ta javnog gradskog prevoza) (1) Stajali{ta, terminale i terminuse za ulazak ili izlazak putnika u javnom linijskom prijevozu putnika na podru~ju Kantona, mogu koristiti prijevoznici pod jednakim uslovima. (2) Sredstva javnog linijskog prijevoza putnika na podru~ju Kantona (tramvaj, trolejbus, autobus, minibus) mogu koristiti samo stajali{na mjesta upisana u redu vo`nje. (3) Ministarstvo }e utvrditi Daljinar sa udaljenostima i minimalnim vremenom vo`nje izme|u autobuskih stanica i stajali{nih mjesta, izme|u terminusa i stajali{nih mjesta prema rangu linija i vrsti prijevoznog sredstva koja mogu koristiti stajali{no mjesto i Registar stajali{nih mjesta na podru~ju Kantona Sarajevo. (4) Za kori{tenje stajali{ta iz stave (3) ovog ~lana pla}at }e se naknada. (5) Daljinar i Registar iz stava (3) ovog ~lana su javni dokumenti i isti }e biti objavljeni u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" i na slu`benoj web stranici Ministarstva. (6) Prilikom utvr|ivanja reda vo`nje, prijevoznici su obavezni pridr`avati se Daljinara iz stava (3) ovog ~lana. (7) U javnom vanlinijskom prijevozu putnika na podru~ju Kantona, prijevoznici mogu koristiti stajali{ta utvr|ena Registrom iz stava (5) ovog ~lana, samo za prijem i ispu{tanje putnika. (8) Postoje}a stajali{ta, terminali i terminusi se upisuju u Registar iz stava (3) ovog ~lana. (9) Nova stajali{na mjesta, terminali i terminusi }e se upisati u Registar iz stava (3) na osnovu ispunjavanja kriterija koje pravilnikom o kriterijima za ispunjavanje uslova za registraciju novih stajali{nih mjesta, terminala i terminusa propisuje ministar. (10)Ministar }e donijeti Pravilnik o kriterijima i visini naknade za kori{tenje stajali{ta javnog prijevoza putnika na podru~ju Kantona. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 3. augusta 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 7 ^lan 55. (Probna vo`nja) (1) Organizator probne vo`nje, kojom se testiraju novi tipovi vozila i sli~no, obavezan je prethodno pribaviti rje{enje kojim se utvr|uje ispunjenost uslova za probnu vo`nju. (2) Zahtjev za dono{enje rje{enja o ispunjenosti uslova za probnu vo`nju sadr`i: vrstu i tip vozila; svrhu probe; ime i prezime voza~a i broj njegove voza~ke dozvole; podatke o licima koja }e se za vrijeme vo`nje nalaziti u vozilu; naziv ceste i relaciju na kojoj se probna vo`nja vr{i; vrijeme izvo|enja probne vo`nje; naznaku odredaba iz zakona od kojih }e se odstupati za vrijeme probne vo`nje i posebne mjere sigurnosti koje je organizator probne vo`nje du`an da preduzme o svom tro{ku, podatke o osigurava~u, broju polise osiguranja od autoodgovornosti i minimalnim trajanjem osiguranja koje bi bilo jednako trajanju vremena probne vo`nje. (3) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana sadr`i mjere sigurnosti, odnosno mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti o svom tro{ku, mjere koje mora preduzeti prilikom ispitivanja novoproizvedenih motornih vozila, kao i imena lica koja se moraju nalaziti u vozilu za vrijeme probne vo`nje. (4) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana donosiMUP - Uprava policije ili nadle`na policijska uprava uz prethodnu saglasnost Ministarstva. (5) Ako, tokom probne vo`nje, do|e do o{te}enja ceste ili cestovnih objekata uzrokovanih probnom vo`njom, organizator probne vo`nje du`an je otkloniti o{te}enja ceste ili cestovnih objekata o svom tro{ku. (6) Motorno vozilo kojim se vr{i probna vo`nja, pored registarskih, odnosno probnih tablica, mora biti na prednjem i zadnjem dijelu posebno obilje`eno natpisom "PROBNA VO@NJA". (7) Tro{kove dono{enja rje{enja iz stava (1) ovog ~lana snosi organizator probne vo`nje u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju vrste pru`anja usluga po zahtjevu tre}ih lica, visine naknada i cijena, raspodjele i kori{tenja vlastitih prihoda. ^lan 56. (Na~in uklanjanja bespravno postavljenih predmeta i ure|aja) (1) Svi bespravno postavljeni predmeti i ure|aji na javnim parkinzima kojima upravlja ministarstvo i javnim cestama (pokretni ure|aji i naprave, kiosci, prikolice, {tandovi, tezge, fri`ideri, reklamni i drugi panoi, natpisi firmi, obavje{tenja, cestokazi, stubi}i, ograde, posude za cvije}e, predmeti i ure|aji za dje~iju igru, gra|evinski materijal, ogrijev, stolovi, stolice, klupe, tende, suncobrani, i sli~ni predmeti i ure|aji) moraju se ukloniti. (2) Rje{enje o uklanjanju predmeta i ure|aja iz stava (1) ovog ~lana donosi nadle`ni komunalni inspektor ili nadle`ni inspektor za ceste. (3) Rok uklanjanja istih ne mo`e biti du`i od osam dana, s tim ako isti ugro`avaju saobra}aj ili `ivote ljudi moraju se ukloniti odmah. (4) Ako korisnik odnosno vlasnik bespravno postavljenog predmeta ili ure|aja ne postupi po rje{enju inspektora i sam ih ne ukloni, iste }e ukloniti nadle`na inspekcija na rizik i tro{ak vlasnika odnosno korisnika, uklju~uju}i i tro{kove prijevoza i skladi{tenja, a ako je do{lo do o{te}enja javne povr{ine uklju~uju se i tro{kovi dovo|enja javne povr{ine u prvobitno stanje. (5) Uklonjene predmete vlasnici odnosno korisnici du`ni su preuzeti u roku od 30 dana uz namirenje nastalih tro{kova, a u suprotnom }e se isti prodati na javnoj licitaciji radi izmirenja tro{kova. ^lan 57. (Uslovi i ograni~enja izlaganja motornih vozila) (1) Ovla{teni prodavci motornih vozila mogu na osnovu rje{enja Ministarstva vr{iti izlaganje ili promociju vozila na javnim povr{inama definisanim rje{enjem. (2) Prodaja i izlaganje vozila mo`e se vr{iti samo na mjestu odre|enom za tu svrhu. ^lan 58. (Vo|enje `ivotinja) (1) Vlasnik, odnosno lice koje vodi `ivotinju po cesti du`an je da je vodi i obezbje|uje na na~in da `ivotinja ne ugrozi sigurnost saobra}aja. (2) Utoku vo`nje zabranjeno je voditi `ivotinje iz vozila, odnosno sa vozila ili privezati `ivotinju za vozilo u pokretu. (3) Ako se `ivotinja prevozi u motornom vozilu, prevoz se mora vr{iti na na~in da se ne ometa sigurnost saobra}aja. ^lan 59. (Nadzor nad `ivotinjama) (1) Zabranjeno je ostavljanje `ivotinja na cesti bez nadzora, kao i hranjenje, zadr`avanje ili prikupljanje `ivotinja na javnim cestama. (2) Goni~ ili vodi~ `ivotinja mora biti sposoban da goni ili vodi `ivotinje. (3) U slu~aju da cesta nema izgra|en prelaz, gonjenje ili vo|enje `ivotinja preko ceste dozvoljeno je na preglednom dijelu ceste. (4) Prela`enje `ivotinja u stadu ili krdu preko javne ceste moraju obezbje|ivati najmanje dva goni~a koji se nalaze s obje strane ceste. ^lan 60. (Uslovi vo|enja `ivotinja) (1) Vodi~ stoke, ukoliko stoku vodi javnom cestom, mora biti lice sa navr{enih 16 godina `ivota. (2) Stoku koja se kre}e javnom cestom vodi~ stoke mora da dr`i {to je mogu}e bli`e desnoj ivici ceste. (3) Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora vodi~a stoke. (4) Gonjenje, vo|enje i odmor `ivotinja zabranjen je po povr{inama namijenjenim kretanju pje{aka, odnosno biciklista. (5) @ivotinje koje su pored ceste moraju biti pod stalnim nadzorom goni~a ili vodi~a i obezbije|ene tako da ne mogu iza}i na cestu. ^lan 61. (Vo|enje `ivotinja u grupama) Stoka se na javnoj cesti smije voditi u grupama i na takvom odstojanju izme|u grupa da takvo kretanje bitno ne uti~e na prohodnost ceste i sigurnost saobra}aja koji se odvija tom cestom. ^lan 62. (Uslovi za jahanje `ivotinja) (1) Na javnim cestama zabranjeno je jahanje `ivotinja licima mla|im od 16 godina. (2) Lice koje ja{e `ivotinju na javnoj cesti du`no je kontrolisati `ivotinju na kojoj ja{e. (3) Ako za jahanje `ivotinje ne postoji posebno izgra|ena staza, tada se za jahanje mo`e koristiti kolovoz u {irini od najvi{e jedan metar od desne ivice kolovoza. (4) Goni~, odnosno vodi~ `ivotinje, jaha~ ili drugo lice koje vodi `ivotinju du`an je da ukloni sve materije koje je `ivotinja nanijela na cestu. ^lan 63. (Saobra}aj traktora) (1) U saobra}aju na regionalnoj i lokalnoj cesti, na saobra}ajnici u naselju i nekategorisanoj cesti, traktor mo`e vu}i najvi{e dva priklju~na vozila koja su namijenjena za traktorsku vu~u, registrovana kao priklju~na vozila koja vu~e traktor. (2) U saobra}aju na magistralnoj cesti traktor mo`e vu}i najvi{e jedno priklju~no vozilo. (3) Priklju~no vozilo mora biti priklju~eno uz traktor tako da je odstojanje izme|u traktora i priklju~nog vozila uvijek jednako i tako da omogu}ava njihovo sigurno u~estvovanje u saobra}aju. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 3. augusta 2017. ^lan 64. (Prijevoz lica na traktoru, motokultivatoru i priklju~nom vozilu) (1) Za vrijeme vo`nje na traktoru i motokultivatoru mo`e se nalaziti samo voza~. (2) U saobra}aju na javnoj cesti, na priklju~nom vozilu koje vu~e traktor dozvoljen je prevoz najvi{e pet lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje. (3) U saobra}aju na javnoj cesti, u priklju~nom vozilu koje vu~e motokultivator, dozvoljen je prevoz najvi{e tri lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje. (4) Licima iz st. (2) i (3) ovog ~lana zabranjeno je da se nalaze na krutoj vezi (rudi) za vrijeme kretanja vozila, stajanje na vozilu, sjedenje na stranicama vozila ili na nestabilnom teretu. ^lan 65. (Ure|aji za ozna~avanje traktora, radne ma{ine, motokultivatora i priklju~nih vozila) (1) U saobra}aju na javnoj cesti, traktorom, radnom ma{inom i motokultivatorom mo`e se vu~i samo priklju~ak namijenjen za priklju~ivanje na to vozilo. (2) Traktor, radna ma{ina i motokultivator u saobra}aju na cesti moraju imati na prednjoj strani uklju~ena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, a na zadnjoj strani poziciona svjetla i katadiopter. (3) Priklju~na vozila na zadnjoj strani moraju imati poziciona svjetla i katadiopter. (4) Traktor, radna ma{ina imotokultivator moraju imati propisana stop-svjetla koja su povezana sa ure|ajem za zaustavljanje. (5) Svjetla za osvjetljavanje ceste, poziciona svjetla, katadiopteri i stop-svjetla iz st. (2), (3) i (4) ovog ~lana moraju odgovarati propisima za motorna vozila i priklju~na vozila i moraju biti postavljena u skladu s tim propisima. (6) Na traktoru i motokultivatoru za vrijeme vo`nje po javnoj cesti mora biti upaljeno `uto rotaciono svjetlo. ^lan 66. (Turisti~ki voz) (1) Uparkovima, hotelsko-turisti~kim i sli~nim naseljima, na cesti na kojoj je zabranjen ili se ne vr{i saobra}aj, ili se saobra}aj vr{i u turisti~ke svrhe, motorno vozilo mo`e vu}i najvi{e pet priklju~nih vozila namijenjenih prevozu lica u sjede}em polo`aju uz ispunjavanje propisanih sigurnosno-tehni~kih uslova (turisti~ki voz). (2) Zabranjeno je kretanje turisti~kog voza saobra}ajnicama na kojima je dozvoljen saobra}aj motornim vozilima. (3) Prevoz lica turisti~kim vozom se obavlja po utvr|enom itinereru i redu vo`nje a na osnovu rje{enja Ministarstva. (4) Ministarstvo ovjerava predlo`eni red vo`nje i cjenovnik. (5) Turisti~kim vozom mo`e upravljati lice koje ima voza~ku dozvolu za upravljanje motornim vozilom D kategorije. (6) Vu~no vozilo i priklju~na vozila turisti~kog voza moraju biti tehni~ki ispravna, a voza~ kod sebe mora posjedovati policu obaveznog osiguranja. (7) Najve}a dozvoljena brzina kretanja turisti~kog voza je 20 km/h. (8) Najve}a du`ina turisti~kog voza je 41 metar. ^lan 67. (Saobra}aj zapre`nih vozila) (1) Voza~ zapre`nog vozila mora, dok vozi ili vodi zapregu, u periodu od prvog sumraka do potpunog svanu}a, kao i danju u slu~aju smanjene vidljivosti, nositi svjetloodbojni prsluk. (2) Voza~ zapre`nog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kre}e po cesti i du`an je da vozilo dr`i {to bli`e desnoj ivici kolovoza. (3) Zapre`no vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na cesti ili uz cestu. (4) Voza~ i pratilac zapre`nog vozila mogu biti lica koja nisu mla|a od 16 godina `ivota i koja su sposobna da kontroli{u upregnute `ivotinje. (5) Zapre`no vozilo mora biti opremljeno ispravnim ure|ajima za ko~enje. (6) Zapre`nom vozilu nije dozvoljeno dodavati priklju~na vozila. ^lan 68. (Zabrana kretanja motornih sanki) (1) Zabranjeno je kretanje motornim sankama u vlasni{tvu fizi~kih i pravnih lica po javnoj cesti i povr{inama namijenjenim za kretanje pje{aka, osim slu`benim motornim sankama u slu`bi ski centra i slu`bi za hitne intervencije. (2) Radi sprje~avanja nano{enja {tete na prirodi, zabranjeno je kretanje motornih sanki u prirodi osim na specijalizovanim stazama i povr{inama koje su posebno obilje`ene i pripremljene za tu vrstu kretanja. VIII PRIJEVOZ LICA MOTORNIM I PRIKLJU^NIM VOZILIMA ^lan 69. (Prijevoz lica u zatvorenom prostoru) (1) Zabranjeno je prevoziti lica u zatvorenom prostoru vozila, koje se ne mo`e otvoriti s unutra{nje strane. (2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog ~lana, dozvoljeno je u policijskom, vojnom ili vozilu pravosudnih organa prevoziti lice li{eno slobode. ^lan 70. (Pona{anje lica za vrijeme kretanja vozila) (1) Za vrijeme kretanja vozila zabranjeno je uskakati u vozilo, iskakati iz vozila, otvarati vrata, naginjati se van vozila, ka~iti se za vozilo i voziti na spoljnim dijelovima vozila. (2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog ~lana, na spoljnim dijelovima motornog i priklju~nog vozila mogu se voziti lica koja obavljaju poslove svog radnog mjesta u vezi sa namijenom vozila, na vozilima vatrogasne slu`be, elektrodistribucije i komunalne djelatnosti, ako je na tim vozilima ugra|ena platforma za stajanje i dr`a~i. ^lan 71. (Obaveze voza~a za vrijeme obavljanja javnog prijevoza putnika) (1) Vrata vozila javnog prevoza nije dozvoljeno otvarati, odnosno dr`ati otvorenim tokom kretanja vozila. (2) Zabranjeno je zapo~eti kretanje vozilom javnog prijevoza putnika dok putnici sigurno ne u|u odnosno iza|u iz vozila i dok vrata vozila ne budu zatvorena. (3) Zabranjeno je u vozilima javnog prijevoza putnika konzumiranje duhanskih i alkoholnih proizvoda. ^lan 72. (Prijevoz lica u tovarnom prostoru teretnog vozila) (1) U teretnom vozilu, osim u teretnom vozilu policije i oru`anih snaga, u prostoru za smje{taj tereta, dozvoljeno je prevoziti najvi{e pet lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, u prostoru za smje{taj tereta dozvoljeno je da se prevoze i vi{e od pet lica radi evakuacije ili pru`anja hitne medicinske pomo}i pri spasavanju lica i imovine. (3) Licima iz stava (1) ovog ~lana zabranjeno je stajati u vozilu, sjediti na stranicama karoserije, nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka. (4) Lica mla|a od 16 godina `ivota mogu se prevoziti na vozilima iz stava (1) ovog ~lana samo uz pratnju punoljetnog lica. ^lan 73. (Zabrana prijevoza lica motornim i priklju~nim vozilima) U saobra}aju na cesti zabranjeno je prevoziti lice: a) u tovarnom prostoru teretnog vozila koje nema stranice na karoseriji, b) u tovarnom prostoru teretnog vozila kojim se prevoze `ivotinje, S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 3. augusta 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 9 c) u tovarnom prostoru teretnog vozila sa automatskim istovariva~em, d) priklju~nim vozilom za prevoz tereta koje vu~e teretno vozilo, e) kamp-prikolicom koju vu~e motorno vozilo, f) priklju~nim vozilom koje vu~e traktor, kada traktor vu~e vi{e od jednog priklju~nog vozila, g) vozilom kojim se prevoze opasne materije, osim lica sa posebnom dozvolom, h) na teretu u tovarnom prostoru teretnog vozila. IX POSEBNE MJERE SIGURNOSTI ^lan 74. (U~e{}e djece u saobra}aju) (1) U~esnici u saobra}aju su du`ni da obrate naro~itu pa`nju na djecu u saobra}aju. (2) Osnovna {kola, u saradnji sa nadle`nom policijskom upravom obavezna je da organizuje i sprovodi dodatne mjere sigurnosti na mjestu i u vrijeme na kome se o~ekuje ve}i broj djece koja samostalno u~estvuju u saobra}aju. (3) Dijete do {est godina starosti mo`e da u~estvuje u saobra}aju kao pje{ak na kolovozu samo ako ima kao neposrednog pratioca lice starije od 16 godina. (4) Od prvog sumraka do potpunog svanu}a, kao i danju u slu~aju smanjene vidljivosti tokom kretanja po kolovozu neosvijetljene ili slabo osvijetljene ceste, dijete mora imati na vidnom mjestu obilje`je sa retroreflektivnim karakteristikama. (5) Zabranjeno je licu voditi dijete na na~in da dijete bude bli`e ivici kolovoza u odnosu na lice koje ga vodi. ^lan 75. (Zona vaspitno-obrazovnih ustanova) (1) Zona vaspitno-obrazovnih ustanova je dio ceste ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini vaspitno-obrazovnih ustanova i kao takva obilje`ena je odgovaraju}om saobra}ajnom signalizacijom. (2) Brzina kretanja vozila u zoni iz stava (1) ovog ~lana u naselju se mo`e ograni~iti do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h u vremenu od 7 do 20 sati. (3) Nadle`ni upravitelj ceste, du`an je u zoni iz stava (1) ovog ~lana primjeniti posebna tehni~ka sredstva za za{titu djece (postavljanje posebnih objekata na cesti za smirivanje saobra}aja, za{titne ograde za pje{ake koja spre~ava direktan izlazak djece na kolovoz, itd.). ^lan 76. (Du`nosti u slu~aju saobra}ajne nezgode) (1) Ovla{}eno lice koje vr{i uvi|aj saobra}ajne nezgode podvrgnu}e neposredne u~esnike u saobra}ajnoj nezgodi kontroli pomo}u sredstava i aparata na licu mjesta ili }e ih uputiti na stru~ni pregled u odgovaraju}u zdravstvenu ustanovu radi utvr|ivanja postojanja alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (2) U~esnici saobra}ajne nezgode u kojoj je jedno ili vi{e lica povrije|eno ili poginulo, u slu~aju da odbiju pregled u zdravstvenoj ustanovi radi utvr|ivanja postojanja alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu iz stava (1) ovog ~lana, prisilno }e se odvesti u skladu sa odredbama koje reguli{e krivi~ni postupak. (3) Zabranjeno je konzumiranje alkohola, lijekova i drugih opojnih sredstava licima koja su u~estvovala u saobra}ajnoj nezgodi do okon~anja postupka uvi|aja. ^lan 77. (Obaveza u~esnika u saobra}ajnoj nezgodi) (1) U slu~aju saobra}ajne nezgode, koja za posljedicu ima samo materijalnu {tetu, kad na mjestu nezgode nema vlasnika vozila ili vlasnika druge o{te}ene stvari, voza~ je du`an vlasniku vozila ili druge o{te}ene stvari ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim je prouzrokovao saobra}ajnu nezgodu. (2) Ako jedan od u~esnika saobra}ajne nezgode u kojoj je pri~injena manja materijalna {teta zahtijeva da policija izvr{i uvi|aj na licu mjesta, svi u~esnici su du`ni da sa~ekaju policiju. (3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana policija je du`na da iza|e na mjesto saobra}ajne nezgode, obezbijedi lice mjesta i izvr{i uvi|aj. X SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA ^lan 78. (Odobravanje odr`avanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama) (1) Sportske i druge priredbe ili druge aktivnosti (brdske auto-trke, motociklisti~ke trke, biciklisti~ke trke, atletski maratoni, protestne {etnje i mar{evi, umjetni~ke perfomanse te druge aktivnosti) na cestama u Kantonu mogu se odr`avati uz prethodno pribavljeno rje{enje MUP-a. (2) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana na podru~ju dvije i vi{e op}ina, donosi nadle`na slu`ba MUP-a, a za podru~je jedne op}ine nadle`na policijska uprava. (3) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana donosi se uz prethodnu saglasnost Ministarstva o izmjeni re`ima saobra}aja. ^lan 79. (Podno{enje zahtjeva za odobravanje i zabrana odr`avanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama) (1) Postupak podno{enja zahtjeva za dono{enje rje{enja iz ~lana 78. ovog zakona definisan je ZOSS-om. (2) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana sadr`i sljede}e podatke: naziv i sjedi{te organizatora, program i pravila takmi~enja ili aktivnosti, relacija na kojoj }e se odr`avati sportska priredba ili aktivnost, datum i vrijeme odr`avanja, mjere za obezbje|enje u~esnika u saobra}aju, u~esnika aktivnosti i gledalaca i saglasnost nadle`nog sportskog ili drugog saveza. (3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana podnosilac je du`an prilo`iti sljede}u dokumentaciju: rje{enje o svojoj registraciji kod nadle`nog organa, saglasnost nadle`nog sportskog ili drugog saveza, plan sanitetskog i protivpo`arnog obezbje|enja i redarske slu`be i ime odgovornog lica takmi~enja ili aktivnosti. (4) Donosilac rje{enja iz ~lana 78. ovog zakona odbi}e zahtjev za odr`avanjem sportske i druge priredbe ili aktivnosti, ako nisu ispunjeni uslovi propisani zakonom. (5) Organizatoru je zabranjeno da po~ne sa odr`avanjem sportske i druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nije preduzeo sve mjere sigurnosti nalo`ene rje{enjem iz ~lana 78. ovog zakona. (6) Lica koja obezbje|uju sportsku i drugu priredbu ili aktivnost na cesti ili dijelu ceste moraju nositi odje}u koja je uo~ljiva na ve}em odstojanju, a od prvog sumraka do potpunog svanu}a, kao i danju u slu~aju smanjene vidljivosti dodatno obilje`ena materijalima ili predmetima koji odbijaju svjetlost. ^lan 80. (Primjena drugih propisa prilikom odr`avanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama) Odredbe propisa kojima se ure|uje javno okupljanje gra|ana i spre~avanje nasilja na sportskim priredbama shodno se primjenjuju i za sportske i druge priredbe na cesti ako ovim zakonom nije druk~ije ure|eno. ^lan 81. (Tro{kovi anga`ovanja policijskih slu`benika prilikom odr`avanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama) Tro{kove anga`ovanja policijskih slu`benika na obezbje|enju sportske i druge priredbe i aktivnosti snosi organizator u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju vrste pru`anja usluga po zahtjevu tre}ih lica, visine naknada i cijena, raspodjele i kori{tenja vlastitih prihoda. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 3. augusta 2017. XI SAOBRA]AJ U MIROVANJU ^lan 82. (Na~in organizacije parkiranja) (1) Zabranjeno je parkirati na kolovozu vozila u dvostrukom redu, osim bicikla, mopeda, lakog motocikla i motocikla bez bo~ne prikolice. (2) Prikolice za kampovanje bez vu~nog vozila parkiraju se samo na zato odre|enom mjestu. (3) Vozilima ~ija je najve}a dozvoljena masa ve}a od 3.500 kg nije dozvoljeno parkiranje na javnim povr{inama u naseljima, osim na mjestima koja su ozna~ena kao parkirali{te za teretna vozila. ^lan 83. (Parkiranje) (1) Na cesti ili dijelu ceste mo`e se vremenski ograni~iti parkiranje. (2) Zona vremenski ograni~enog parkiranja se ozna~ava saobra}ajnom signalizacijom. ^lan 84. (Jedinstven sistem parkiranja) (1) Ministarstvo utvr|uje jedinstven sistem javnog parkiranja na podru~ju Kantona i nadle`no je za: a) planiranje, organizaciju i unapre|enje javnog parkiranja u Kantonu Sarajevo, b) upravljanje javnim parkinzima na podru~ju Kantona, c) nadzor funkcionisanja javnih parkinga na podru~ju Kantona, d) otvaranje novih parkinga i e) uspostavljanje jedinstvenog sistema naplate parkiranja. (2) Parkiranje vozila mo`e se organizovati na: a) javnim parkinzima, b) javnim gara`ama, c) rezervisanim parking mjestima, d) javnim parkinzima i gara`ama u privatnom vlasni{tvu. (3) Na javnim parkinzima zabranjeno je: a) parkiranje vozila koje nije registrovano, b) parkiranje neispravnog ili havarisanog vozila i zbog dotrajalosti neupotrebljivih vozila ili vozila koji nemaju svoj vlastiti pogon, c) zauzimanje parking mjesta putem ogra|ivanja (parking barijere, ograde, i razni predmeti koji fizi~ki ometaju parkiranje). (4) Ministarstvo po slu`benoj du`nosti rje{enjem utvr|uje javne parking prostore. (5) Sredstva od naplate javnih parkinga }e se koristiti za: a) pla}anje komunalne usluge za odr`avanje javnog parking prostora, b) unapre|enje investicionog odr`avanja parkirali{ta, c) unapre|enje parkirali{ta izvan u`eg centra grada i ~istih vidova prevoza (6) Bli`e odredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking povr{inama, parking zonama i izgradnji novih parkinga uredbom propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva. (7) Bli`e odredbe o organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja uredbom propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva. (8) Raspodjela sredstava prikupljena od naplate javnih parkinga i gara`a u zavisnosti od ukupnog broja parking mjesta po op}inama vr{it }e se po odredbama Uredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking povr{inama, parking zonama i izgradnji novih parkinga, u kojoj }e biti uklju~enoMinistarstvo i op}ine. (9) Za unapre|enje investicionog odr`avanja parkirali{ta i za unaprije|enje parkirali{ta izvan u`eg centra grada, i ~istih vidova prijevoza utvr|uje se posebna naknada. XII USLOVI ZA STICANJE VOZA^KE DOZVOLE ZA VOZA^A TRAMVAJA ^lan 85. (Voza~i tramvaja) (1) Tramvajem mo`e upravljati voza~ koji ima dozvolu za upravljanje tramvajem koju izdaje MUP. (2) Kada upravlja tramvajem voza~ mora imati kod sebe dozvolu za upravljanje tramvajem i voza~ku dozvolu i du`an je da je stavi na uvid ovla{}enom licu. (3) Ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, donosi pravilnik kojim se reguli{e: na~in i uslovi organizovanja ispita za voza~a tramvaja, uslovi za sticanje prava upravljanja tramvajem, izdavanje voza~ke dozvole za voza~a tramvaja, obrazac i sadr`aj voza~ke dozvole za voza~a tramvaja, kategorija i na~in upisa kategorije, postupak i na~in izdavanja, produ`enja va`enja i zamjene voza~ke dozvole za voza~a tramvaja kao i na~in vo|enja evidencije o izdatim voza~kim dozvolama za voza~a tramvaja. XIII UKLANJANJE O[TE]ENIH, DOTRAJALIH, NAPU[TENIH I NEREGISTROVANIH VOZILA I OLUPINA ^lan 86. (Zabrana parkiranja o{te}enih, dotrajalih, napu{tenih i neregistrovanih vozila i olupina) (1) Zabranjeno je na javnoj cesti, parking prostoru, javnoj gara`i, trotoaru i drugim saobra}ajnim povr{inama parkirati o{te}ena, dotrajala, napu{tena i neregistrovana vozila i olupine, nanositi blato na cestu sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugro`avaju saobra}aj ili zaga|uju okolinu. (2) Fizi~ko ili pravno lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog ~lana snosi tro{kove uklanjanja vozila i olupina, otpadaka, predmeta i materija koje je ostavilo, nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na cestu, parking-prostor ili neku drugu saobra}ajnu povr{inu. (3) Parkiranje vozila i olupina u smislu stava (1) ovog ~lana smatra se period u kojem je vozilo i olupina parkirano na javnoj cesti, parking prostoru, javnoj gara`i, trotoaru i drugim saobra}ajnim povr{inama du`e od 30 dana od dana evidentiranja od strane ovla{tenog policijskog slu`benika. (4) Evidentiranje vozila i olupina iz stava (1) ovog ~lana mogu vr{iti i komunalni redari sa~injavanjem slu`bene zabilje{ke i dostavljanjem iste nadle`noj policijskoj upravi. (5) O{te}eno vozilo u smislu stava (1) ovog ~lana smatra se vozilo na kojem su o{te}eni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se ne mo`e samostalno kretati na cesti. (6) Napu{teno vozilo iz stava (1) ovog ~lana smatra se vozilo za koje se u postoje}im evidencijama registrovanih vozila ne mo`e utvrditi vlasnik. ^lan 87. (Premje{tanje o{te}enih, dotrajalih, napu{tenih i neregistrovanih vozila i olupina) (1) Ovla{}eno slu`beno lice odredi}e da se vozilo i olupina premjesti na drugo mjesto ako je parkirano na povr{inama iz ~lana 86. ovog zakona, osim iz javne gara`e. (2) Parkirana o{te}ena, dotrajala napu{tena i neregistrovana vozila i olupine iz javne gara`e du`an je ukloniti vlasnik ili upravitelj javne gara`e. (3) Ovla{}eno slu`beno lice odredi}e da se vozilo i olupina premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slu~ajevima kada je parkirano na mjestu na kojem ugro`ava sigurnost saobra}aja ili ometa normalno odvijanje saobra}aja. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 3. augusta 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 11 ^lan 88. (Ovla{tenje za premje{tanje o{te}enih, dotrajalih, napu{tenih i neregistrovanih vozila i olupina) (1) Premje{tanje vozila i olupina iz ~lana 87. ovog zakona obavlja MUP ako nije druga~ije odre|eno ovim zakonom. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, uz prethodnu saglasnost MUP-a, premje{tanje vozila i olupina obavljaju organizacija, pravno ili fizi~ko lice koje ovlasti nadle`no ministarstvo unutra{njih poslova. (3) Tro{kove premje{tanja vozila i olupina u slu~ajevima iz ~lana 87. ovog zakona snosi vlasnik vozila i olupine. (4) Visinu tro{kova premje{tanja vozila i olupina i lokaciju odlaganja vozila i olupina iz ~lana 86. stav (1) ovog zakona i na~in utvr|ivanja vlasni{tva te drugih pitanja vezanih za vozila i olupine iz ~lana 86. stav (1) ovog zakona utvrdit }e Vlada. (5) Ukoliko vlasnik iz ~lana 86. stav (2) ili ~lana 87. stav (2) postupi u skladu sa nare|enjem u propisanom roku, premje{tanje vozila ili olupine mo`e obaviti u svojoj organizaciji, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. (6) Ako vlasnik vozila ili olupine iz ~lana 86. stav (1) nije poznat, vozilo }e se ukloniti na tro{ak Kantona XIV TRAMVAJSKA INFRASTRUKTURA ^lan 89. (Tramvajska infrastruktura) (1) Tramvajska infrastruktura sastoji se od tramvajskih stajali{ta, pruge i postrojenja koja pripadaju tramvajskoj pruzi, uklju~uju}i elektrovu~ne podstanice i kontaktnu mre`u sa nosa~ima. (2) Tramvajska pruga je objekat po kojem vozi tramvaj, a ~ine je donji i gornji stroj pruge, signalno-sigurnosna, telekomunikacijska, stabilna i ostala postrojenja, ure|aji i oprema na pruzi, pru`ni pojas, te objekti na pruzi sa zemlji{tem {to slu`i tim objektima. (3) Tramvajsko stajali{te je ure|ena i ozna~ena saobra}ajna povr{ina namijenjena za zaustavljanje tramvaja na kojoj se putnicima omogu}ava da sigurno i nesmetano u|u ili iza|u iz vozila. (4) Stajali{ni ili putni~ki peron je povr{ina na pje{a~koj stazi (plo~niku) ili na posebno izgra|enom ostrvu uz tramvajsku prugu namijenjen ~ekanju tramvaja, s kojeg putnici ulaze u tramvaj i izlaze iz njega i sastavni je dio stajali{ta. ^lan 90. (Pru`ni i za{titni pojas) (1) Pru`ni pojas je pojas sa obje strane tramvajske pruge potreban za nesmetano odr`avanje {irine prema projektu pruge, a najmanje jedan metar mjereno od linije koja spaja krajnje ta~ke popre~nog profila pruge. (2) Pru`ni za{titni pojas uz tramvajsku prugu je pojas na kojem va`i poseban re`im gradnje i uspostavlja se radi za{tite pruge i sigurnosti saobra}aja na njoj od {tetnih utjecaja i razli~itih aktivnosti u prostoru pored pruge. (3) Pru`ni za{titni pojas se uspostavlja na dijelu tramvajske pruge kada je pruga smje{tena u posebnom pojasu (zelenom pojasu) izme|u dva odvojena kolovoza primarnih gradskih saobra}ajnica na podru~ju Kantona. (4) U postupku izdavanja odobrenja za gra|enje ili urbanisti~ke saglasnosti za gra|enje objekata i instalacija unutar pru`nog za{titnog pojasa tijelo mjerodavno za prostorno ure|enje obavezno je zatra`iti odobrenje od upravitelja tramvajske infrastrukture. (5) Pru`ni za{titni pojas u smislu stava (2) ovoga ~lana mjeri se od vanjske ivice pru`nog pojasa tako da je {irok sa svake strane 6 metara. (6) Kada u pru`ni za{titni pojas ulazi kolovoz javne ceste, pru`ni za{titni pojas se ra~una do ivice javne ceste. (7) Za kori{tenje pru`nog za{titnog pojasa korisnik je du`an pla}ati naknadu ~iju visinu }e utvrditi Vlada. (8) Odr`avanje saobra}ajnih povr{ina koje koriste zajedni~ki drumska vozila i {inska vozila (tramvaji) vr{it }e upravitelj ceste i upravitelj tramvajske infrastrukture i to; a) upravitelj ceste je u obavezi odr`avati zavr{ni sloj asfaltne povr{ine, b) upravitelj tramvajske infrastructure je u obavezi odr`avati {ine i donji stroj pruge (9) Upraviteljem tramvajske infrastrukture smatra se operater usluge javnog prevoza putnika u tramvajskom saobra}aju u Kantonu. XV JAVNA RASVJETA I ZELENILO ^lan 91. (Javna rasvjeta uz ceste) (1) Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene tako da izazivaju blje{tanje. (2) Rasvjeta, svjetle}e reklame i natpisi koji se nalaze uz ulice bez obzira na njihovu udaljenost ne smiju izazivati blje{tanje. Sijalice i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se odr`avati tako da je osigurana kvalitetna osvijetljenost, a najmanje 80% osvijetljenosti od projektom predvi|ene javne rasvjete. (3) Svjetle}e reklame ne smiju svjetlost usmjeravati u pravcu uzdu`ne osi javne ceste prema voza~ima, niti emitirati istu, u isprekidanim intervalima. (4) Ministarstvo rje{enjem izdaje saglasnost na projekat javne rasvjete uz javne ceste, kao i saglasnost za postavljanje svijetle}ih reklama i natpisa uz ceste. ^lan 92. (Javna rasvjeta u zoni pje{a~kih prelaza, raskr{}a i prilaza) (1) Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta pje{a~ki prelaz mora biti postavljen u odnosu na svjetiljku tako da je pje{ak osvijetljen sa one strane sa koje nailaze vozila. (2) Raskr{}a, prilazi raskr{}ima, obilje`eni pje{a~ki prelazi, i stajali{ta javnog saobra}ajamoraju biti osvijetljeni sa najmanje 50% ja~im osvjetljenjem od osvjetljenja ulice. (3) Najve}a udaljenost svjetiljke od pje{a~kog prelaza ne smije biti ve}a od 10 metara, pri tome vode}i ra~una da je osigurana prosje~na luminacija caste najmanje 2cd/m², najmanje 50 m ispred i 50 m iza pje{a~kog prelaza. ^lan 93. (Odr`avanje javnog zelenila) (1) Pravno lice nadle`no za odr`avanje zelenila u cestovnom pojasu javne ceste u Kantonu du`no je brinuti da kro{nje stabala i drugo rastinje ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, saobra}ajne znakove i svjetlosnu saobra}ajnu signalizaciju, da ne ometaju preglednost na raskrsnicama te da ne ulaze u slobodne profile kolovoza, pje{a~kih hodnika, biciklisti~kih staza i tramvajske pruge odnosno, da ne smetaju mre`nim ure|ajima tramvajskog i trolejbuskog gornjeg voda. (2) Fizi~ko ili pravno lice koje je vlasnik zelenila i rastinja unutar svoje parcele, a koje ometa odvijanje saobra}aja na javnoj cesti, ulazi u cestovni pojas, smanjuje preglednost i zaklanja saobra}ajnu signalizaciju, du`no je istu odr`avati na na~in da ne ugro`ava sigurnost saobra}aja. XVI ZONE U@EG GRADSKOG JEZGRA ^lan 94. (Ograni~enja saobra}aja u u`em gradskom jezgru) (1) Vlada mo`e posebnom uredbom propisati zonu u`eg gradskog jezgra (crvena zona) u kojoj }e saobra}aj motornim vozilima biti dozvoljen uz pla}anje posebne naknade (vinjeta). (2) Zona iz stava (1) ovog ~lana uvodi se sa ciljem pove}anja sigurnosti saobra}aja, smanjenja emisije {tetnih gasova, rje{avanja problema parkiranja vozila i smanjenja gu`vi u u`em gradskom jezgru. (3) Ograni~enje iz stava (1) ovog ~lana se ne odnosi na vozila javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika i vozila obuhva}ena ~l. 125. i 126. ZOSS-a. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 3. augusta 2017. (4) Naknada iz stava (1) ovog ~lana je namjenski prihod bud`eta Kantona i koristit }e se za unapre|enje sigurnosti saobra}aja i za{tite `ivotne sredine. ^lan 95. (Ograni~enja saobra}aja u u`em gradskom jezgru) Vlada mo`e u slu~aju prekomjerne emisije {tetnih ~estica u zraku donijeti poseban propis kojim se zabranjuje ili ograni~ava saobra}aj motornih vozila na podru~ju Kantona za pojedine kategorije vozila. XVII FINANSIRANJE ^lan 96. (Namjenska sredstva) (1) Radi ostvarivanja op}eg interesa u oblasti saobra}aja ustanovljavaju se finansijska sredstva za unapre|enje saobra}aja i saobra}ajne infrastrukture. (2) Sredstva iz stava (1) ovog ~lana obezbje|uju se iz: a) bud`eta Kantona, b) naknada iz ~lana 52. stav (10) ovog zakona, c) naknada iz ~lana 54. stav (10) ovog zakona, d) naknada iz ~lana 84. stav (9) ovog zakona, e) naknada iz ~lana 90. stav (7) ovog zakona, f) naknada iz ~lana 94. stav (1) ovog zakona, g) naknada koje su utvr|ene drugim propisima iz oblasti saobra}aja. ^lan 97. (Uplata sredstava) (1) Sredstva iz ~lana 96. stav (2) ovog zakona se upla}uju na depozitni ra~un Kantona. (2) Uplata prihoda vr{i se u skladu sa propisima Federalnog ministarstva finansija o uplati javnih prihoda bud`eta i vanbud`etskih fondova na podru~ju Kantona. ^lan 98. (Finansiranje iz namjenskih sredstava bud`eta) Iz namjenskih sredstava bud`eta Kantona prikupljenih po osnovu naknada iz ~lana 96. stav (2) ta~. b) do f) ovog zakona finansira se unapre|enje saobra}ajne infrastrukture. XVIII NADZOR ^lan 99. (Upravni nadzor) Ministarstvo vr{i upravni nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega kao i upravni nadzor u obavljanju poslova odre|enih ovim zakonom koji predstavljaju vr{enje javnih ovla{tenja. ^lan 100. (Inspekcijski nadzor) Poslove inspekcijskog nadzora nad provo|enjem odredbi ovog zakona vr{e: a) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i to: - kantonalna inspekcija za ceste, - kantonalna saobra}ajna inspekcija, - kantonalna komunalna inspekcija, svaka inspekcija iz svoje nadle`nosti. b) nadle`ne op}inske inspekcije i to: - op}inska inspekcija za ceste, - op}inska komunalna inspekcija, - op}inska gra|evinska inspekcija, svaka inspekcija iz svoje nadle`nosti. c) nadle`na gradska inspekcija, d) poslove nadzora nad provo|enjem odredbi ovog zakona koje se odnose na sigurnost saobra}aja vr{e policijski slu`benici ovla{teni od strane MUP-a. XIX OVLA[TENJA ZA DONO[ENJE PODZAKONSKIH AKATA ^lan 101. (Ovla{tenja) Poslove provo|enja odredbi ovog zakona, svako u okviru svoje nadle`nosti utvr|enih ZOSS-om, Zakonom o inspekcijama i ovim zakonom obavljaju: a) Ministarstvo, b) MUP, c) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, d) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, e) Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, f) Javna preduze}a kojima je povjereno upravljanje cestovnom mre`om i g) Op}inske inspekcije za ceste, gra|evinske i komunalne inspekcije. h) Drugi organi koji u~estvuju u sistemu sigurnosti saobra}aja na cestama u Kantonu. ^lan 102. (Dono{enje podzakonskih akata) (1) Vlada }e u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti: a) Uredbu o organizaciji parkiranja, javnim parking povr{inama, parking zonama i izgradnji novih parkinga; b) Propis o visini tro{kova premje{tanja vozila i olupina i lokaciji odlaganja vozila i olupina iz ~lana 86. stav (1) ovog zakona i na~in utvr|ivanja vlasni{tva te drugih pitanja vezanih za vozila i olupine iz ~lana 86. stav (1) ovog zakona; c) Propis o naknadi za provo|enje postupka izmjene re`ima saobra}aja; d) Propis o kori{tenju pru`nog za{titnog pojasa. (2) Ministar }e u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti: a) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ministarstva; b) Pravilnik o uslovima i na~inu prikupljanja, evidentiranja i pra}enja podataka o stanju sigurnosti saobra}aja; c) Pravilnik o definisanju i identifikaciji opasnog mjesta, na~inu i kriterijumima za utvr|ivanje prioriteta i otklanjanje opasnog mjesta; d) Pravilnik o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila i zadr`avanje u pje{a~kim zonama, ulicama zabranjenim za odvijanje saobra}aja i zadr`avanje na trotoarima; e) Pravilnik o registraciji novih stajali{nih mjesta, terminala i terminusa, izradi daljinara i registra stajali{ta; f) Pravilnik o kriterijima i visini naknade za kori{tenje stajali{ta javnog prijevoza putnika na podru~ju Kantona; g) Pravilnik o uslovima, na~inu, sadr`aju i ovla{tenju za izradu Elaborata privremene regulacije saobra}aja u toku izvo|enja radova na javnoj cesti; h) Pravilnik o na~inu i metodologiji izrade godi{njeg izvje{taja o stanju sigurnosti saobra}aja; i) Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uslova za registraciju novih stajali{nih mjesta, terminala i terminusa; (3) Ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo }e u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o organizovanju obuke, provo|enju ispita za voza~a tramvaja, izgled voza~ke dozvole za voza~a tramvaja i na~in vo|enja evidencije istih. XX KAZNENE ODREDBE ^lan 103. (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit }e se pravno lice za prekr{aj ako: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 3. augusta 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 13 a) postupi suprotno odredbama ~lana 23. st. (1) i (2) ovog zakona, b) postupi suprotno odredbama ~lana 24. stav (1) ovog zakona, c) postupi suprotno odredbama ~lana 32. stav (1) ovog zakona, d) postupi suprotno odredbama ~lana 37. stav (3) ovog zakona, e) postupi suprotno odredbama ~lana 40. st. (1) i (3) ovog zakona, f) postupi suprotno odredbama ~lana 41. ovog zakona, g) postupi suprotno odredbama ~lana 43. stav (1) ovog zakona, h) postupi suprotno odredbama ~lana 44. ovog zakona, i) postupi suprotno odredbama ~lana 47. ovog zakona, j) postupi suprotno odredbama ~lana 50. stav (4) ovog zakona, k) postupi suprotno odredbama ~lana 51. ovog zakona, l) postupi suprotno odredbama ~lana 52. st. (6), (7), (8) i (9) ovog zakona, m) postupi suprotno odredbama ~lana 54. stav (2) ovog zakona, n) postupi suprotno odredbama ~lana 55. st. (1) i (5) ovog zakona o) postupi suprotno odredbama ~lana 56. stav (4) ovog zakona, p) postupi suprotno odredbama ~lana 57. st. (1) i (2) ovog zakona, r) postupi suprotno odredbama ~lana 63. ovog zakona, s) postupi suprotno odredbama ~lana 64. ovog zakona, t) postupi suprotno odredbama ~lana 65. ovog zakona, u) postupi suprotno odredbama ~lana 66. ovog zakona, v) postupi suprotno odredbama ~lana 68. ovog zakona, z) postupi suprotno odredbama ~lana 78. stav (1) ovog zakona, aa) postupi suprotno odredbama ~lana 79. st. (5) i (6) ovog zakona, bb) postupi suprotno odredbama ~lana 85. stav (1) ovog zakona, cc) postupi suprotno odredbama ~lana 86. ovog zakona, dd) postupi suprotno odredbama ~lana 93. st. (1) i (2) ovog zakona. (2) Nov~anom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit }e se odgovorno lice u pravnom licu za prekr{aj ako: a) postupi suprotno odredbama ~lana 23. ovog zakona, b) postupi suprotno odredbama ~lana 40. st. (1) i (3) ovog zakona, c) postupi suprotno odredbama ~lana 41. ovog zakona, d) postupi suprotno odredbama ~lana 43. stav (1) ovog zakona, e) postupi suprotno odredbama ~lana 50. stav (4) ovog zakona, f) postupi suprotno odredbama ~lana 51. ovog zakona, g) postupi suprotno odredbama ~lana 52. st. (6), (7), (8) i (9) ovog zakona, h) postupi suprotno odredbama ~lana 54. stav (2) ovog zakona, i) postupi suprotno odredbama ~lana 57. st. (1) i (2) ovog zakona, j) postupi suprotno odredbama ~lana 63. ovog zakona, k) postupi suprotno odredbama ~lana 64. ovog zakona, l) postupi suprotno odredbama ~lana 65. ovog zakona, m) postupi suprotno odredbama ~lana 66. ovog zakona, n) postupi suprotno odredbama ~lana 68. ovog zakona, o) postupi suprotno odredbama ~lana 78. stav (1) ovog zakona. ^lan 104. Nov~anom kaznom u iznosu od 200KMdo 2.000KMkaznit }e se lice koje obavlja samostalnu djelatnost - obrt za prekr{aj ako: a) postupi suprotno odredbama ~lana 37. st. (3) i (6) ovog zakona, b) postupi suprotno odredbama ~lana 44. ovog zakona, c) postupi suprotno odredbama ~lana 47. ovog zakona, d) postupi suprotno odredbama ~lana 48. ovog zakona e) postupi suprotno odredbama ~lana 54. stav (2) ovog zakona, f) postupi suprotno odredbama ~lana 56. stav (4) ovog zakona, g) postupi suprotno odredbama ~lana 57. st. (1) i (2) ovog zakona, h) postupi suprotno odredbama ~lana 63. ovog zakona, i) postupi suprotno odredbama ~lana 64. ovog zakona, j) postupi suprotno odredbama ~lana 65. ovog zakona, k) postupi suprotno odredbama ~lana 66. ovog zakona, l) postupi suprotno odredbama ~lana 67. ovog zakona, m) postupi suprotno odredbama ~lana 68. ovog zakona, n) postupi suprotno odredbama ~lana 69. stav (1) ovog zakona, o) postupi suprotno odredbama ~lana 78. stav (1) ovog zakona. ^lan 105. (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 100KMdo 300KMkaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice - voza~ motornog vozila ako postupi suprotno odredbama ~lana 33. ovog zakona. (2) Nov~anom kaznom u iznosu od 50KMdo 250KMkaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice - voza~ motornog vozila ako: a) postupi suprotno odredbama ~lana 29. ovog zakona, b) voza~i bicikala i pje{aci postupaju suprotno ~lanu 30. ovog zakona, c) postupi suprotno odredbama ~lana 31. ovog zakona ukoliko do|e do saobra}ajne nezgode, d) postupi suprotno odredbama ~lana 32. st. (2) i (3) ovog zakona, e) postupi suprotno odredbama ~lana 35. ovog zakona, f) postupi suprotno odredbama ~lana 36. ovog zakona, g) postupi suprotno odredbama ~lana 37. stav (3) ovog zakona, h) postupi suprotno odredbama ~lana 39. st. (2), (3), (4) i (5) ovog zakona, i) postupi suprotno odredbama ~lana 40. st. (1) i (3) ovog zakona, j) postupi suprotno odredbama ~lana 41. ovog zakona, k) postupi suprotno odredbama ~lana 43. ovog zakona, l) postupi suprotno odredbama ~lana 44. ovog zakona, m) postupi suprotno odredbama ~lana 47. ovog zakona, n) postupi suprotno odredbama ~lana 56. stav (4) ovog zakona, o) postupi suprotno odredbama ~lana 57. st. (1) i (2) ovog zakona, p) postupi suprotno odredbama ~lana 58. ovog zakona, r) postupi suprotno odredbama ~lana 59. ovog zakona, s) postupi suprotno odredbama ~lana 60. ovog zakona, t) postupi suprotno odredbama ~lana 61. ovog zakona, u) postupi suprotno odredbama ~lana 62. ovog zakona, v) postupi suprotno odredbama ~lana 63. ovog zakona, z) postupi suprotno odredbama ~lana 64. ovog zakona, aa) postupi suprotno odredbama ~lana 65. ovog zakona, bb) postupi suprotno odredbama ~lana 66. ovog zakona, cc) postupi suprotno odredbama ~lana 67. ovog zakona, dd) postupi suprotno odredbama ~lana 68. ovog zakona, ee) postupi suprotno odredbama ~lana 69. stav (1) ovog zakona, ff) postupi suprotno odredbama ~lana 70. stav (1) ovog zakona, gg) postupi suprotno odredbama ~lana 71. ovog zakona, hh) postupi suprotno odredbama ~lana 72. st. (1), (3) i (4) ovog zakona, ii) postupi suprotno odredbama ~lana 73. ovog zakona, jj) postupi suprotno odredbama ~lana 74. ovog zakona, S L U @ B E N E N O V I N E Broj 30 – Strana 14 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 3. augusta 2017. kk) postupi suprotno odredbama ~lana 76. stav (3) ovog zakona, ll) postupi suprotno odredbama ~lana 77. st. (1) i (2) ovog zakona, mm). . . postupi suprotno odredbama ~lana 78. stav (1) ovog zakona, nn) postupi suprotno odredbama ~lana 79. st. (5) i (6) ovog zakona, oo) postupi suprotno odredbama ~lana 85. st. (1) i (3) ovog zakona, pp) postupi suprotno odredbama ~lana 86. ovog zakona, rr) postupi suprotno odredbama ~lana 93. stav (2). ovog zakona. XXI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 106. (Upravni postupci) (1) Protiv upravnog akta donesenog na osnovu ovog zakona mo`e se izjaviti `alba Vladi Kantona Sarajevo, u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (2) Za sve upravne postupke pokrenute na osnovu ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). ^lan 107. (Zapo~eti postupci) Postupci zapo~eti prije dono{enja ovog zakona okon~at }e se po propisima po kojima su zapo~eti. ^lan 108. (Primjena ZOSS-a) Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom, a odnose se na sigurnost saobra}aja u Kantonu Sarajevo, primjenjiva}e se odredbe ZOSS-a. ^lan 109. (Gramati~ka terminologija) Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramati~kom rodu u ovom zakonu bez diskriminacije se odnose na mu{karce i `ene. ^lan 110. (Uskla|ivanje propisa) Nadle`ni gradski i op}inski organi du`ni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje propise sa odredbama ovog zakona. ^lan 111. (Prestanak va`enja propisa) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97), Zakona o preuzimanju i izmjenama Zakona o bezbjednosti saobra}aja na putevima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97) i Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97). ^lan 112. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-23283/17 05. jula 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i ~lana 9. Odluke o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01 - Pre~i{}eni tekst, 10/05 i 27/06), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 05.07.2017. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ^lan 1. Daje se saglasnost na Finansijski plan prihoda i rashoda Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu. ^lan 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-23291/17 05. jula 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i ~lana 9. Odluke o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01 - Pre~i{}eni tekst i 10/05), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 05.07.2017. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA ZA 2017. GODINU ^lan 1. Daje se saglasnost na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu. ^lan 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-23290/17 05. jula 2017. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Vlada Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), i ~lana 9. Zakona o raseljenim licima - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 27/05 - Pre~i{}eni tekst), VladaKantona Sarajevo, na 90. sjednici odr`anoj 27.07.2017. godine, donijela je UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NA^INU OSTVARIVANJA POMO]I ZA ODR@IVI POVRATAK ^lan 1. (Izmjena ~lana 3.) U Uredbi o na~inu ostvarivanja pomo}i za odr`ivi povratak ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 3/14) (u daljem tekstu: Uredba) u ~lanu 3. stav (4) mijenja se i glasi: "(4)U slu~ajevima iz st. (2) i (3) ovog ~lana, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) }e sa op{tinom, odnosno vladinim i nevladinim institucijama potpisati protokol o saradnji u cilju odr`ivog povratka." ^lan 2. (Dopuna ~lana 4.) U ~lanu 4. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 3. augusta 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 30 – Strana 15
Zakon o turizmu Kantona Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 12/16 05.12.2016 SN KS 13/21, SN KS 31/17, SN KS 34/17 zakon o turizmu ks,turizam IV - TEKU]A REZERVA Dosada{nji ~lan 7. Bud`eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu mijenja se, postaje ~lan 8. i glasi: "^lan 8. Teku}a rezerva iznosi 2.200.000 KM. Iznos od 2.000.000 KM namijenjen je za izvr{avanje dijela sudskih presuda po osnovu tu`bi zaposlenika Kantona Sarajevo koji se odnosi na tro{kove advokata i tro{kove postupka. V - STUPANJE NA SNAGU Dosada{nji ~lan 8. Bud`eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu postaje ~lan 9. i glasi: "^lan 9. Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat }e se od 01. januara 2016. godine. Broj 01-14-15466/16 27. aprila 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~l. 18. ta~ka b) i 38. stav (3) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 27.04.2016. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O IZVR[AVANJU BUD@ETA KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU ^lan 1. (Izmjena ~lana 25. stav (5) Zakona) U Zakonu o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16), u ~lanu 25. stav (5) mijenja se i glasi: "(5) U 2016. godini Kanton }e se dugoro~no zadu`iti na doma}em finansijskom tr`i{tu u visini od 30.000.000,00 KM, a na vanjskom finansijskom tr`i{tu u visini do 33.175.700,00 KM." ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat }e se od 01. januara 2016. godine. Broj 01-02-15467/16 27. aprila 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. stav (1) ta~ka k), ~lana 13. stav (1) ta~ka h) i ~lana 18. stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" br. 1/96, 2/96 , 3/96 , 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 27.04. 2016. godine, donijela je ZAKON O TURIZMU DIO PRVI - TURISTI^KA DJELATNOST POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet zakona) Ovim zakonom ure|uje se planiranje i razvoj turizma, turisti~ki subjekti, obavljanje turisti~ke djelatnosti, utvr|uju mjere na promociji i razvoju turizma na podru~ju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), ure|uje se osnivanje, organizacija i rad Turisti~ke zajednice Kantona Sarajevo, na~in njenog finansiranja i poslovanja, kriteriji za kategorisanje turisti~kih mjesta i nadzor nad provo|enjem ovog zakona. ^lan 2. (Zna~enje pojedinih izraza) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu, imaju sljede}a zna~enja: a) Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivali{te i ako sa takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost. b) Turista je fizi~ko lice koje najmanje 24 sata boravi van mjesta svog prebivali{ta, radi zadovoljavanja kulturnih, dru{venih, socijalnih, historijskih i drugih potreba relaksacije i odmora, a bez svrhe sticanja dobiti. c) Korisnik turisti~ke usluge je turista, putnik, potro{a~ ili drugo fizi~ko lice koje neposredno koristi usluge turisti~kih subjekata iz ovog zakona. d) Turisti~ka destinacija je dr`ava, region odnosno mjesto koje u sebi sadr`i vi{e atrakcija koje se na tr`i{tu mogu ponuditi kao turisti~ki proizvod. e) Turisti~ka infrastruktura su objekti za informisanje, odmor, snabdijevanje, rekreaciju, edukaciju i zabavu turista, planinarski objekti, rekreativne staze i planinarski putevi, staze zdravlja, vidikovci, panoramski putevi, biciklisti~ke staze, pje{a~ke staze i sl. f) Turisti~ka suprastruktura su ugostiteljski objekti, galerije, izlo`be, kongresni i zabavni objekti koji su u neposrednoj vezi sa ugostiteljskim objektom. g) Putnik je kupac koji kupuje ili je saglasan kupiti turisti~ki paket aran`man, odnosno turisti~ko putovanje ili druge turisti~ke usluge. Putnik je i lice u korist kojeg kupac kupuje turisti~ki aran`man, odnosno usluge ili lice na koje kupac ili lice za koje je kupac kupio turisti~ki paket aran`man, prenese pravo kori{tenja turisti~kog paket aran`mana ili usluge. h) Turisti~ki paket aran`man je ugovorni posao u kojem se putniku prodaju ili nude na prodaju za jedinstvenu unaprijed utvr|enu cijenu najmanje usluga prijevoza i smje{taja, uz uslov da aran`man traje du`e od 24 sata ili uklju~uje barem jedno no}enje. i) Izletni~ki program je kombinacija od najmanje dvije ponu|ene usluge koje traju manje od 24 sata i ne uklju~uje no}enje, odnosno smje{taj. j) Putni~ka agencija-organizator putovanja je putni~ka agencija koja organizuje turisti~ki paket aran`man i koja ga neposredno prodaje ili nudi na prodaju putem posrednika. k) Putni~ka agencija-posrednik (subagent) je putni~ka agencija koja prodaje ili nudi za kupnju turisti~ki paket aran`man koji je sastavio organizator putovanja, ili koja pru`a druge posredni~ke usluge. l) Prebukiranje (over-booking) je multiplikovanje broja potvr|enih rezervacija od pojedinih pru`alaca usluga koji pru`aju usluge smje{taja ili putni~kih agencija, a koje ima za posljedicu ne pru`anje usluge smje{taja ili ne pru`anje usluge na ugovoreni na~in. m) Uzanse u turizmu su pravila kojima se ure|uju poslovni obi~aji nastali iz ugovora o pru`anju turisti~kih ili ugostiteljskih usluga, koja se primjenjuju ako su ih stranke ugovorile ili ako iz okolnosti proizilazi da su htjele njihovu primjenu, a koji se defini{u u okviru komorskih udru`enja subjekata u turizmu. n) Klaster ~ine geografski koncentrisane, me|usobno povezane organizacije iz srodnih ili razli~itih djelatnosti koje se udru`uju radi ja~anja pojedina~nih organizacija u~esnika u klasteru i klastera kao cjeline. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 19 – Strana 220 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. maja 2016. POGLAVLJE II. PLANIRANJE I RAZVOJ TURIZMA ^lan 3. (Planiranje) (1) Planiranje i razvoj turizma obuhvata dono{enje strate{kih planova o budu}em razvoju turisti~ke privrede, progla{enje i odr`ivo kori{}enje turisti~kih prostora i mjesta. (2) Planiranje u oblasti turizma zasniva se na principima integralnog razvoja turizma i ostalih komplementarnih djelatnosti, na~elima odr`ivog razvoja turizma, obezbje|enja jedinstvenih standarda za pru`anje usluga u turizmu, kao i saradnje javnog i privatnog sektora u kreiranju turisti~kog proizvoda, uz osiguranje efikasnog kori{}enja turisti~kog mjesta. (3) Odr`ivim turizmom smatra se svaki vid turizma koji doprinosi za{titi `ivotne sredine, socijalnom i ekonomskom integritetu i unapre|ivanju prirodnih, stvorenih i kulturnih vrijednosti na trajnoj osnovi. ^lan 4. (Planska dokumenta) (1) Planska dokumenta u turizmu su: a) Strategija razvoja turizma Kantona Sarajevo b) Marketing plan turizma Kantona Sarajevo c) Plan promocije turizma Kantona Sarajevo d) Master-plan e) Strategija razvoja turizma jedinice lokalne samouprave. (2) Planska dokumenta iz stava (1) ta~. b), c), d) i e) ovog ~lana moraju biti usagla{ena sa Strategijom razvoja turizma Kantona Sarajevo. ^lan 5. (Strategija razvoja turizma Kantona Sarajevo) (1) Strategija razvoja turizma Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Strategija Kantona) je sveobuhvatan dokument o srednjoro~- nom razvoju turisti~ke privrede u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekolo{kim i kulturno-historijskim razvojem Kantona, sa osnovnim ciljevima i vizijom razvoja turizma Kantona i slu`i kao polazna osnova za izradu ostalih planskih akata u turizmu. (2) Strategiju Kantona donosi Skup{tina Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada). (3) Strategija Kantona sadr`i analizu postoje}eg stanja razvoja turizma, viziju razvoja turizma, ciljeve razvoja turizma, strate{ke i prioritetne pravce razvoja, pan implementacije, investicioni okvir i ostale bitne elemente za planiranje razvoja turizma koji se defini{u projektnim zadatkom. (4) Strategija Kantona se realizuje posredstvom Marketing plana Kantona Sarajevo, Plana promocije turizmaKantona Sarajevo, Master-plana, Strategije razvoja turizma jedinice lokalne samouprave, kao i posredstvom prostornih i urbanisti~kih planova u skladu sa zakonom koji reguli{e oblast prostornog ure|enja. ^lan 6. (Marketing plan Kantona Sarajevo i Plan promocije turizma Kantona Sarajevo) (1) Marketing plan Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Marketing plan) sadr`i istra`ivanje tr`i{ta, identifikaciju ciljnih grupa-tr- `i{ta, pozicioniranje marketin{kog programa i ostale bitne elemente za planiranje promocije turizma koji se defini{u projektnim zadatkom. (2) Marketing plan donosi Vlada na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo). (3) Turisti~ka zajednica Kantona Sarajevo podnosi prijedlog Marketing plana Ministarstvu. (4) Marketing plan se donosi za period od pet godina. (5) U skladu sa Marketing planom, Turisti~ka zajednica Kantona Sarajevo kreira Plan promocije turizma Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Plan promocije), kojim defini{e svoje promotivne aktivnosti u turizmu na godi{njem nivou. ^lan 7. (Master-plan) (1) Master-plan je kompleksan, istra`iva~ki i sveobuhvatan planski dokument, kojim se na osnovu Strategije Kantona utvr|uju ciljevi, programi i planovi razvoja turizma, koncept razvoja prostora u pogledu razmje{taja objekata turisti~ke infrastrukture, turisti~ke suprastrukture, investicije u turizmu, planovi marketinga i konkurentnosti, kao i mjere za njihovo provo|enje, za odre|eni prostor od zna~aja za razvoj turizma, odnosno za turisti~ku destinaciju. (2) Master-plan donosi Vlada na prijedlog Ministarstva. ^lan 8. (Strategija razvoja turizma jedinice lokalne samouprave) (1) Strategija razvoja turizma jedinice lokalne samouprave je planski dokument, kojim se bli`e odre|uje razvoj prioritetnih turisti~kih proizvoda utvr|enih Strategijom Kantona. (2) Strategiju razvoja turizma jedinice lokalne samouprave donosi vije}e jedinice lokalne samouprave uz aktivno u~e{}e svih turisti~kih subjekata na podru~ju jedinice lokalne samouprave. (3) Strategija razvoja se mora donijeti u roku od {est mjeseci od dana dono{enja odluke o progla{enju nekog lokaliteta turisti~kim mjestom. ^lan 9. (Prostori od posebnog zna~aja) (1) Vlada mo`e odlukom pojedine prostore proglasiti od posebnog zna~aja za razvoj turizma. (2) Za prostore od posebnog zna~aja za razvoj turizma mo`e se proglasiti prostor sa posebnim turisti~ko-ugostiteljskim sadr- `ajem pogodan za turisti~ku valorizaciju kulturno-historijskih mjesta, te posebna mjesta locirana u prostornim cjelinama sa izra`enim pejza`nim, atraktivnim i rekreativnim osobinama na kojima se planira izgradnja objekata turisti~ke infrastukture i suprastrukture od op{teg interesa. (3) Odredbe iz st. (1) i (2) ovog ~lana se ne odnose na zakonski progla{ena za{ti}ena podru~ja, kojima upravlja Kantonalna javna ustanova za za{ti}ena prirodna podru~ja, u skladu sa pojedina~nim zakonima o progla{enjima za{ti}enih podru~ja, planovima upravljanja, te prostornim planovima podru~ja posebnih obilje`ja za za{ti}ena podru~ja. (4) Odluka iz stava (1) ovog ~lana sadr`i procjenu opravdanosti progla{enja odre|enog prostora od posebnog zna~aja za razvoj turizma, opis prostora sa odre|enim granicama i popisom katastarskih parcela, kartografski prikaz prostora, kao i obaveze u pogledu o~uvanja, za{tite i razvoja prostora. (5) Ministarstvo priprema prijedlog odluke iz stava (1) ovog ~lana, po prethodno pribavljenom mi{ljenju kantonalnih organa uprave nadle`nih za oblast prostornog ure|enja i za{tite `ivotne sredine. (6) Za pojedina geografska podru~ja, a u svrhu ostvarivanja zajedni~kih ciljeva u turizmu mogu se osnivati turisti~ki klasteri. ^lan 10. (Koncesija) (1) Vlada mo`e progla{eno prirodno bogatstvo ili dobro u op{toj upotrebi pogodno za izgradnju turisti~ke infrastrukture i turisti~ke suprastrukture odlukom dati na kori{}enje i upravljanje pravnom licu dodjelom koncesije. (2) Odluka iz stava (1) ne odnosi se na za{ti}ena prirodna podru~ja i speleolo{ke objekte za koje je mogu}nost davanja koncesija regulisana odredbama federalnog Zakona o za{titi prirode. (3) Odluka iz stava (1) ovog ~lana sadr`i podatke o prirodnom bogatstvu ili dobru u op{toj upotrebi koje se daje na koncesiju, iznos koncesione naknade, rok trajanja koncesije, uslove i na~in kori{}enja prostora, prava i obaveze koncesionara i ostale podatke u skladu sa zakonom koji reguli{e oblast koncesija. (4) Postupak iz stava (1) ovog ~lana provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. maja 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 19 – Strana 221 ^lan 11. (Turisti~ko mjesto) (1) Turisti~ko mjesto je organizaciona i funkcionalna cjelina sa formiranom turisti~kom ponudom, prirodnim vrijednostima, kulturnim dobrima, znamenitostima od zna~aja za turizam, komunalnom, saobra}ajnom i turisti~kom infrastrukturom i drugim sadr`ajima za smje{taj i boravak turista na podru~ju jedinice lokalne samouprave (op}ina ili grad). (2) Ministarstvo progla{ava podru~je jedinice lokalne samouprave za turisti~ko mjesto na osnovu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja. (3) Podru~je jedinice lokalne samouprave progla{ava se kao turisti~ko mjesto ukoliko ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona. (4) Ministar privredeKantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) pravilnikom propisuje bli`e uslove i kriterije za progla{avanje turisti~kog mjesta, odre|uje kvalitativne i kvantitativne kriterije za progla{avanje turisti~kog mjesta. (5) Pravilnik se mora donijeti u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ^lan 12. (Komisija) (1) Ministar rje{enjem imenuje Komisiju za progla{enje turisti~kog mjesta. (2) Ministar, na prijedlog Komisije iz stava (1) ovog ~lana, donosi rje{enje o progla{enju podru~ja jedinice lokalne samouprave, kao turisti~kog mjesta. (3) Rje{enje iz stava (2) ovog ~lana podlije`e reviziji nakon isteka roka od pet godina od dana njegovog dostavljanja. POGLAVLJE III. OBAVLJANJE TURISTI^KE DJELATNOSTI ^lan 13. (Turisti~ka djelatnost i turisti~ke usluge) (1) Turisti~ka djelatnost, u smislu ovog zakona, je pru`anje usluga i posredovanje u turisti~kom prometu. (2) Turisti~ke usluge, u smislu ovog zakona, su pru`anje usluga putni~ke agencije, turisti~kog vodi~a, pratioca, animatora i zastupnika, pru`anje usluga u seoskom doma}instvu, lovno-ribolovnom, zdravstvenom, kongresnom, planinskom, avanturisti~kom, vjerskom, sportskom i drugim oblicima turizma, usluge na skija{kom terenu, kao i pru`anje ostalih turisti~kih usluga. ^lan 14. (Subjekti koji mogu obavljati turisti~ku djelatnost) (1) Turisti~ku djelatnost mogu obavljati pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje turisti~ke djelatnosti, odnosno imaju rje{enje nadle`nog op}inskog organa i ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom. (2) Pod uslovima propisanim ovim zakonom turisti~ku djelatnost mogu obavljati i pravna lica koja upravljaju za{ti}enim podru~jima. ^lan 15. (Turisti~ka djelatnost) Turisti~ka djelatnost obuhvata: a) organiziranje i provo|enje putovanja i boravka lica, b) posredovanje u pru`anju pojedina~nih i grupnih usluga putovanja i boravaka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga, c) pru`anje usluga turisti~kog vodi~a, pratioca i zastupnika, d) turisti~ku animaciju, e) usluge iznajmljivanja objekata, f) davanje obavijesti i savjeta o ponudi kori{tenja usluga prijevoza, boravka i drugih za putnika va`nih usluga, g) staranje o prtljagu putnika tokom kori{tenja turisti~kih usluga, h) posredovanje kod osiguranja putnika i prtljage, i) poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (seoski, zdravstveni, kongresni, lovno-ribolovni, planinski, vjerski, avanturisti~ki, izletni~ki i dr.), j) pribavljanje putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, k) izdavanje u zakup vozila, bicikla, skija{ke opreme i druge sportske opreme, kao i posredovanje kod davaoca usluga radi njihovog pribavljanja, l) poslove u vezi s pribavljanjem dozvola za lov i ribolov, m) poslove na organiziranju i izvo|enju programa putovanja i boravka na zahtjev ili po programu putnika, grupe putnika ili pravnih lica-organizatora inicijative putovanja i boravka, organiziranje skupova ili izlo`bi sa ili bez putovanja i boravka sudionika, usluge u okviruzdravstvenog, lovnoribolovnog turizma i dr., n) prodaju i posredovanje u prodaji turisti~kih usluga, o) prodaju voznih karata, p) prodaju ulaznica za sportske, kulturne i druge priredbe, r) prodaju robe vezane za potrebe putovanja, posredovanje pri izdavanju i naplati putni~kih ~ekova i kreditnih kartica, s) i druge poslove vezane za turisti~ku djelatnost. ^lan 16. (Obaveze pravnih i drugih lica) (1) Subjekti iz ~lana 14. ovog zakona, koji obavljaju turisti~ku djelatnost du`ni su: a) objaviti uslove, sadr`aj i cijenu svake pojedine usluge i pridr`avati se tih uslova, sadr`aja i cijena, b) za svaku izvr{enu uslugu korisniku izdati ra~un s brojem i ~uvati kopije tog ra~una za vrijeme koje je odre|eno propisima iz podru~ja ra~unovodstva, odnosno najmanje godinu dana od izdavanja ra~una, d) voditi poslovne knjige u skladu s va`e}im propisima, e) u prostorijama i na mjestima gdje se prodaju turisti~ke usluge voditi knjigu `albe, te u roku od 15 dana odgovoriti na svaki izneseni prigovor, te prigovor korisnika turisti~ke usluge dostaviti nadle`noj tr`i{no-turisti~koj inspekciji u roku od pet dana od dana podno{enja prigovora. Oblik, sadr`aj i na~in vo|enja knjige `albe regulisan je federalnim propisom. (2) Subjekt za obavljanje turisti~ke djelatnosti mora obezbijediti poslovni prostor, ure|aje i opremu kao i uslove u pogledu zaposlenih lica, osim ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. (3) Subjekt mo`e da po~ne obavljati turisti~ke djelatnosti kada od nadle`nog op}inskog organa (u daljem tekstu: nadle`ni organ) dobije rje{enje kojim se odobrava obavljanje turisti~ke djelatnosti, osim ako ovim zakonom nije druga~ije propisano. (4) U obavljanju turisti~ke djelatnosti pravna i fizi~ka lica iz ~lana 14. ovog zakona du`na su poslovati u skladu sa poslovnim obi~ajima u turizmu (uzansama). ^lan 17. (Zabrana ogla{avanja i reklamiranja) Zabranjuje se pru`aocu usluga u turizmu da neposredno ili posredno, putem javnih glasila, internetom, promotivnim materijalom i sl., ogla{ava i/ili reklamira pru`anje turisti~kih usluga, ako ne ispunjava uslove propisane Zakonom o turisti~koj djelatnosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 32/09 - u daljem tekstu: federalni zakon), propisima donesenim na osnovu federalnog zakona, ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona. ^lan 18. (Ostali subjekti) (1) Sportski klubovi i savezi, sindikati, {kole i druge obrazovne ustanove, kulturno-umjetni~ka dru{tva, udru`enja penzionera, strukovna udru`enja i sl. (u daljem tekstu: udru`enja), mogu organizirati putovanje i boravak isklju~ivo za svoje ~lanove. (2) Udru`enja mogu organizirati turisti~ki paket aran`man iz stava (1) ovog ~lana samo povremeno i bez sticanja dobiti. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 19 – Strana 222 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. maja 2016. (3) Propaganda i predstavljanje turisti~kog paket aran`mana iz stava (1) ovog ~lana dopu{tena je samo svojim sredstvima u vidu obavijesti i saop{tenjima koje dobivaju ~lanovi udru`enja. (4) Udru`enja su obavezna za organizaciju turisti~kog paket aran`mana iz stava (1) ovog ~lana koristiti samo prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani. POGLAVLJE IV. PUTNI^KA AGENCIJA ^lan 19. (Putni~ka agencija) (1) Putni~kom agencijom u smislu ovog zakona, smatra se pravno lice upisano u registar dru{tava koja se bave organiziranjem turisti~kih i poslovnih putovanja i boravaka, posredovanjem i pru`anjem svih ostalih usluga u vezi s tim, te prodajom svog vlastitog turisti~kog proizvoda kojeg stvara objedinjavanjem raznih vrsta turisti~kih usluga. (2) Kori{tenje naznake "putni~ka agencija", usluge putni~ke agencije, minimalno-tehni~ki uslovi koje moraju ispunjavati putni~ke agencije i na~in pru`anja usluga, uslovi za pru`anje usluga putni~ke agencije, sadr`aj zahtjeva putni~ke agencije za izdavanje rje{enja o odobrenju za rad, sadr`aj rje{enja, obaveze putni~ke agencije i prijevoz putnika propisani su federalnim zakonom. ^lan 20. (Vrste putni~kih agencija) Prema vrsti usluga koje pru`aju putni~ke agencije su: a) putni~ka agencija organizator putovanja i b) putni~ka agencija posrednik (subagent). ^lan 21. (Jam~evina za aran`man) (1) Organizator putovanja du`an je za svaki aran`man osigurati jam~evinu kod banke ili osiguravaju}eg dru{tva, radi naknade putniku: a) pla}anja cijene aran`mana, ako zbog nelikvidnosti ili ste~aja organizatora izostanu usluge aran`mana, b) tro{kova koji nastanu zbog nelikvidnosti ili ste~aja organizatora, za povratak putnika u mjesto polaska. (2) Jam~evina iz stava (1) ovog ~lana daje se u obliku police osiguranja gotovinskog pologa, bankovne garancije i sl. ^lan 22. (Potvrda o osiguranju jam~evine) Organizator putovanja ili posrednik du`an je putniku, prilikom uplate iznosa aran`mana, izdati potvrdu o osiguranju jam~evine koja mu omogu}uje neposredno ostvarenje prava na obe{te}enje zbog nastalih tro{kova iz ~lana 21. ovog zakona u banci ili osiguravaju}em dru{tvu. ^lan 23. (Ugovor o osiguranju) Putni~ka agencija koja organizira putovanje (aran`man) du`na je s osiguravateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za {tetu koju prouzrokuje putniku neispunjenjem, djelomi~nim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza koje se odnose na aran`man. ^lan 24. (Licenca) (1) Organizator putovanja iz ~lana 20. ovog zakona, nakon pribavljanja rje{enja o odobrenju za rad iz ~lana 19. ovog zakona, za organiziranje turisti~kog putovanja du`an je od Ministarstva pribaviti licencu za organiziranje turisti~kog putovanja (u daljem tekstu: licenca). (2) U postupku izdavanja licence, Ministarstvo utvr|uje da li je organizator turisti~kog putovanja registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, odnosno da li su ispunjeni uslovi propisani zakonom. (3) Uz zahtjev za izdavanje licence, ovla{teno lice organizatora putovanja podnosi sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): a) rje{enje o upisu u sudski registar, b) rje{enje nadle`nog organa kojim se odobrava obavljanje djelatnosti, c) potvrdu nadle`nog suda da nad organizatorom putovanja nije otvoren postupak ste~aja ili likvidacije, d) potvrdu nadle`nog suda da organizatoru putovanja nije izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i njegovom odgovornom licu, e) rje{enje nadle`nog poreznog ureda Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine o odre|ivanju jedinstvenog identifikacionog broja ili uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o odre|ivanju PDV broja, f) odluku o osnivanju poslovne jedinice (kopija op}eg akta), g) adrese poslovnih jedinica, h) akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ili spisak zaposlenih koji direktno rade na organizaciji turisti~kog putovanja, i) dokaz o registraciji obveznika doprinosa obaveznog osiguranja od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, j) op}e uslove putovanja ovjerene od strukovnog Udru`enja/ udruge turisti~kih agencija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: UTA BIH), k) spisak ovjerenih paket aran`mana ili izleta realizovanih u prethodnoj godini, izuzev novoosnovanog organizatora putovanja, l) dokaz o posjedovanju jemstva definisanog federalnim zakonom, m) dokaz o ~lanstvu u strukovnom udru`enju UTA BIH. ^lan 25. (Izdavanje licence) (1) Ministarstvo izdaje licencu najkasnije u roku od 15 dana od dana podno{enja urednog i potpunog zahtjeva organizatora turisti~kog putovanja. (2) Licenca iz stava (1) ovog ~lana podlije`e reviziji nakon isteka tri godine od dana dostavljanja. (3) Ministarstvo, po slu`benoj du`nosti, vodi ra~una o isteku roka iz stava (2) ovog ~lana. (4) Licenca je kona~na i protiv nje nije dozvoljena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. (5) Podnosilac zahtjeva za izdavanje licence snosi tro{kove postupka i tro{kovi se pla}aju prilikom podno{enja zahtjeva. Tro{kovi izdavanja licence upla}uju se u korist Bud`eta Kantona Sarajevo. (6) Na sva pitanja koja se odnose na izdavanje licence koja ovim zakonom nisu posebno ure|ena, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe zakona koji ure|uje upravni postupak. (7) Ministarstvo vodi Registar izdatih licenci organizatorima turisti~kih putovanja. (8) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadr`aj i na~in vo|enja Registra izdatih licenci. ^lan 26. (Prestanak va`enja licence) (1) Licenca prestaje da va`i: a) brisanjem iz Registra organizatora turisti~kog putovanja na osnovu zahtjeva nosioca licence, b) podjelom organizatora turisti~kog putovanja na dva ili vi{e dru{tava ili iz drugog razloga utvr|enog Zakonom o privrednim dru{tvima, c) ako organizator turisti~kog putovanja prestane ispunjavati uslove iz ~lana 24. ovog zakona. (2) Rje{enje o prestanku va`enja licence donosi ministar. (3) Rje{enje iz stava (2) ovog ~lana je kona~no i protiv njega nije dozvoljena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. maja 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 19 – Strana 223 ^lan 27. (Oduzimanje licence) (1) Ministar donosi rje{enje o oduzimanju licence organizatoru turisti~kog putovanja ako u postupku revizije ili inspekcijskog pregleda utvrdi: a) da je organizator putovanja prestao ispunjavati uslove propisane federalnim zakonom i ~l. 23. i 24. ovog zakona, b) da su usljed neizvr{enja ili djelimi~nog izvr{enja op}ih uslova putovanja ili programa putovanja gre{kom organizatora putovanja, u skladu sa uzansama, nastupile te`e posljedice po korisnika turisti~ke usluge (ugro`avanje zdravlja, nije obezbije|en smje{taj ili povratak u zemlju, putovanje je neopravdano trajalo du`e od onog predvi|enog programom putovanja i sl.), c) da ogranizator nudi ili prodaje programe putovanja bez ugovora o organizovanju putovanja ili ekskurzije, manjak le`ajeva u ugostiteljskom objektu i sl.), d) da je organizator putovanja otkazao korisniku turisti~ke usluge, a nije u zakonskom roku izvr{io povrat upla}enih sredstava, e) da je organizatoru putovanja u periodu va`enja licence dva puta u roku od godinu dana izre~ena nov~ana kazna za prekr{aj ili neizvr{avanje ugovorenih obaveza, f) da je licenca izdata organizatoru na osnovu neistinitih podataka i g) da organizator nije u toku godine prodao nijedan turisti~ki paket aran`man posrednicima u organizaciji putovanja (subagentima). (2) U slu~aju oduzimanja licence, organizator putovanja mo`e da realizuje samo prethodno ugovorena putovanja. (3) Organizator, kojem je oduzeta licenca, mo`e da obavlja djelatnost subagenta, ako ispunjava zakonom propisane uslove za tu djelatnost. (4) Organizator, kojem je oduzeta licenca, ne mo`e podnijeti zahtjev za dobijanje licence prije isteka roka od godinu dana od dana dostavljanja rje{enja o oduzimanju licence. (5) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana je kona~no i protiv njega nije dozvoljena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. ^lan 28. (Grupna putovanja) (1) Ako putni~ka agencija organizira grupna putovanja obavezna je tokom cijelog putovanja osigurati najmanje jednog turisti~kog pratioca, koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za svaku grupu do 75 putnika. (2) Ako putni~ka agencija ne raspola`e s turisti~kim pratiocem iz stava (1) ovog ~lana, mo`e osigurati stru~nog radnika koji je osposobljen za rad u turisti~koj djelatnosti. (3) Putni~ka agencija obavezna je navesti u programu putovanja da li je obilazak predvi|en u pratnji pratioca putovanja ili turisti~kog vodi~a. ^lan 29. (Program, prospekt ili katalog putovanja) (1) Putni~ka agencija du`na je za svaki aran`man, odnosno putovanje koje organizira, izdati program, prospekt ili katalog koji obavezno li~no uru~uje putniku prije zaklju~enja ugovora o organiziranom putovanju. (2) Sadr`aj programa, prospekta ili kataloga propisan je federalnim zakonom. ^lan 30. (Poslovni prostor i poslovnica) (1) Putni~ka agencija koja neposredno pru`a usluge putniku mora imati poslovni prostor u sjedi{tu firme koja ispunjava za to propisane uslove. (2) Putni~ka agencija mo`e imati u svom sastavu poslovnice u kojima se obavlja registrirana djelatnost u skladu sa propisanim uslovima. (3) Uslovi koje mora ispunjavati poslovnica za pojedinu vrstu putni~ke agencije, propisani su federalnim propisom. ^lan 31. (Voditelj poslovnice) (1) Putni~ka agencija koja neposredno prodaje aran`mane i izletni~ke programe mora imati u svakoj poslovnici najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice. (2) Voditeljem poslovnice, u smislu ovog zakona, smatra se dr`avljanin Bosne i Hercegovine koji ispunjava uslove za voditelja poslovnice propisane ovim zakonom. (3) Voditelj poslovnice odgovoran je za rad poslovnice u skladu sa zakonom. ^lan 32. (Uslovi za voditelja poslovnice) (1) Voditelj poslovnice mora ispunjavati sljede}e uslove: a) da je poslovno sposoban, b) da ima najmanje srednju stru~nu spremu, c) da zna najmanje jedan svjetski jezik, d) da ima polo`en stru~ni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog sta`a na odgovaraju}im poslovima u putni~koj agenciji ili drugim odgovaraju}im poslovima u turizmu, e) da mu nije pravosna`nom presudom ili rje{enjem o prekr{aju izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje. (2) Strani dr`avljaninmo`e obavljati poslove voditelja poslovnice pod uslovom da ima radnu dozvolu i da ispunjava uslove iz stava (1) ovog ~lana. (3) Stru~ni ispit za voditelja poslovnice pola`e se pred ispitnom komisijom na na~in propisan federalnim propisom. ^lan 33. (Prestanak pru`anja usluga putni~ke agencije) Prestanak pru`anja usluga putni~ke agencije propisan je federalnim zakonom. POGLAVLJE V. TURISTI^KI VODI^, PRATILAC, ANIMATOR I ZASTUPNIK ^lan 34. (Turisti~ki vodi~) (1) Turisti~ki vodi~ je lice koje turistima pokazuje i stru~no obja{njava prirodne ljepote i rijetkosti, kulturno-historijske spomenike, umjetni~ka djela, etnografske i druge znamenitosti, historijske doga|aje i legende o tim doga|ajima i licima, dru{tveno politi~ke tokove i doga|anja, te ekonomska dostignu}a mjesta i podru~ja. (2) Ne smatra se turisti~kim vodi~em stru~ni radnik koji obavlja poslove vodi~a na svom radnom mjestu kod pravnog ili fizi~kog lica unutar poslovnog prostora u kojem radi (muzej, galerija, nacionalni park i sl.), stru~ni radnik putni~ke agencije koji prati grupu turista iz mjesta u mjesto, vodi~ u planinama i jamama, u lovu i ribolovu, kao i voditelj i pratilac ekskurzije i izleta. (3) Turisti~ki vodi~ vo|enje grupe ili pojedinca predaje stru~nom licu zaposlenom unutar institucija kulture (muzeji, galerije i sl.), unutar za{ti}enih dijelova prirode ili u prostoru pravnog lica koje upravlja odre|enom atrakcijom. ^lan 35. (Odobrenje i uslovi za turisti~kog vodi~a) (1) Za pru`anje usluga turisti~kog vodi~a, turisti~ki vodi~ du`an je imati odobrenje koje na njegov zahtjev izdaje nadle`ni organ, na ~ijem podru~ju turisti~ki vodi~ ima prebivali{te. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog ~lana izdat }e se licu koje ispunjava sljede}e uslove: a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, b) da ima poslovnu sposobnost, c) da ima najmanje srednju stru~nu spremu, d) da ima polo`en stru~ni ispit za turisti~kog vodi~a, S L U @ B E N E N O V I N E Broj 19 – Strana 224 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. maja 2016. e) da zna najmanje jedan svjetski jezik na kojem }e pru`ati usluge turisti~kog vodi~a, f) da mu pravosna`nom presudom ili rje{enjem o prekr{aju nije izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja poslova turisti~kog vodi~a, dok ta mjera traje, g) da udovoljava propisanim zdravstvenim uslovima. (3) Strani dr`avljanin mo`e pru`ati usluge turisti~kog vodi~a, uz prioritetnu primjenu na~ela uzajamnosti, pod uslovom da ima radnu dozvolu i da ispunjava uslove iz stava (1) ta~ka b. do g. navedenog ~lana. (4) Sadr`aj rje{enja o odobrenju za pru`anje usluga turisti~kog vodi~a propisan je federalnim zakonom. (5) Pravosna`no rje{enje o odobrenju za pru`anje usluga turisti~kog vodi~a upisuje se u Upisnik turisti~kih vodi~a koji vodi nadle`ni organ. (6) Oblik, sadr`aj i na~in vo|enja Upisnika iz stava (5) ovog ~lana propisan je federalnim propisom. ^lan 36. (Prestanak odobrenja za turisti~kog vodi~a) Prestanak odobrenja za pru`anje usluga turisti~kog vodi~a propisan je federalnim zakonom. ^lan 37. (Stru~ni ispit za turisti~kog vodi~a) Postupak, na~in polaganja i program stru~nog ispita za turisti~kog vodi~a propisan je federalnim propisom. ^lan 38. (Obavljanje poslova turisti~kog vodi~a) (1) Turisti~ki vodi~ du`an je poslove vodi~a obavljati savjesno i stru~no u skladu odredbama ovog zakona, poslovnim obi~ajima u turizmu (uzanse), statutom i drugim aktima udru`enja turisti~kih vodi~a ~iji je ~lan. (2) Putni~ka agencija i drugi korisnici usluga turisti~kog vodi~a ne mogu obavljanje usluga turisti~kog vodi~a povjeriti licu koje ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom. ^lan 39. (Iskaznica turisti~kog vodi~a) (1) Turisti~ki vodi~, pri obavljanju poslova turisti~kog vodi~a, mora imati iskaznicu turisti~kog vodi~a, kojom se utvr|uje njegovo svojstvo. Iskaznicu turisti~kog vodi~a, turisti~ki vodi~ pri obavljanju poslova mora nositi na vidljivom mjestu. (2) Obrazac i izgled iskaznice turisti~kog vodi~a, kao i na~in njenog izdavanja i upotrebe propisan je federalnim propisom. (3) Iskaznicu turisti~kog vodi~a izdaje Ministarstvo, na zahtjev podnosioca na propisanom obrascu. (4) Tro{kove izrade iskaznice snosi turisti~ki vodi~. (5) Evidenciju o izdatim iskaznicama vodi Ministarstvo. ^lan 40. (Turisti~ki pratilac) (1) Turisti~ki pratilac je lice koje obavlja operativno-tehni~ke poslove u vo|enju i pra}enju turista, te daje turistima obavijesti o svrsi putovanja. (2) Turisti~ki pratilac je lice koje ispunjava uslove iz ~lana 35. ovog zakona, osim uslova iz stava (2) ta~ke d) tog ~lana. (3) Putni~ka agencija ne mo`e obavljanje poslova turisti~kog pratioca povjeriti licu koje ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom. ^lan 41. (Turisti~ki animator) (1) Turisti~ki animator je lice koje planira i ostvaruje programe provo|enja slobodnog vremena turista, a koji se odnose na sportsko-rekreativne, zabavne i kulturno-dru{tvene sadr`aje. (2) Za turisti~kog animatora vrijede odredbe ovog zakona koje se odnose na turisti~kog pratioca. ^lan 42. (Turisti~ki zastupnik) (1) Turisti~ki zastupnik je pravno ili fizi~ko lice koje zastupa doma}eg ili stranog organizatora putovanja ili posrednika u odredi{tima putovanja. (2) Organizator putovanja, odnosno posrednik, du`an je pismeno obavijestiti davaoca usluga o turisti~kom zastupniku, njegovim ovla{tenjima i svim eventualnim promjenama. ^lan 43. (Ovla{tenja turisti~kog zastupnika) Ovla{tenja turisti~kog zastupnika su sljede}a: a) {titi interese i prava putnika i organizatora putovanja kod davaoca usluga, b) pru`a obavje{tenja i uputstva putnicima kod izvr{avanja programa putovanja i dodatnih usluga, c) naru~uje dodatne usluge u ime organizatora putovanja prema dobivenim ovla{tenjima, d) posreduje u pribavljanju dodatnih usluga za putnike (izleti, kulturne i sportske priredbe i sl.), e) obavlja i druge poslove potrebne za za{titu interesa putnika i organizatora putovanja. POGLAVLJE VI. TURISTI^KE USLUGE U SEOSKOM DOMA]INSTVU I DRUGIM OBLICIMA TURIZMA ^lan 44. (Seoski turizam) Seoski turizam, u smislu ovog zakona, je boravak turista u doma}instvu koje je organizirano kao turisti~ko seosko doma}instvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa federalnim propisom (u daljem tekstu: seosko doma}instvo) radi odmora i rekreacije s mogu}no{}u u~estvovanja u aktivnostima seoskog doma}instva. ^lan 45. (Turisti~ke usluge u seoskom doma}instvu) (1) Turisti~ke usluge u seoskom doma}instvu naro~ito su: iznajmljivanje konja za jahanje, zaprega, {kola jahanja, lov i ribolov, organiziranje branja plodova i gljiva, berbe vo}a i povr}a, ubiranje ljetine, foto safari i druge usluge u seoskom doma}instvu. (2) Turisti~ke usluge iz stava (1) ovog ~lana mo`e pru`ati vlasnik seoskog doma}instva s ~lanovima svoje porodice ukoliko ispuni uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima. (3) Ukoliko se u seoskom doma}instvu pru`aju usluge smje{taja i ishrane, objekti moraju ispunjavati minimalno-tehni~ke uslove u skladu sa propisima koji reguli{u ugostiteljsku djelatnost. ^lan 46. (Rje{enje o odobrenju za pru`anje turisti~kih usluga u seoskom doma}instvu) (1) Za pru`anje turisti~kih usluga iz ~lana 45. ovog zakona ~lan seoskog doma}instva du`an je pribaviti rje{enje o odobrenju za pru`anje turisti~kih usluga u seoskom doma}instvu od nadle`nog organa prema mjestu pru`anja usluga. (2) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana izdat }e se na zahtjev ~lana seoskog doma}instva koji ispunjava sljede}e uslove: a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, b) da je poslovno sposoban, c) da je vlasnik ili nosilac prava kori{tenja objekta, d) da ispunjava propisane zdravstvene uslove, e) da objekat u kojem }e se pru`ati usluge ispunjava minimalne uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima bez kojih se ne mo`e izdati rje{enje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti. f) da mu nije pravosna`nom sudskom presudom ili rje{enjem o prekr{aju izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane pru`anja usluga u doma}instvu. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. maja 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 19 – Strana 225 (3) Nadle`ni organ du`an je rije{iti o zahtjevu iz stava (2) ovog ~lana u roku od 15 dana od dana podno{enja potpunog zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom. (4) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, ~lan seoskog doma}instva koji ima odobrenje za pru`anje ugostiteljskih usluga u seoskom doma}instvu, u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, mo`e, uz prethodnu obavijest nadle`nom organu, pru`ati usluge iz ~lana 45. ovog zakona, uz ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom. (5) Protiv rje{enja iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rje{enja. ^lan 47. (Sadr`aj rje{enja) (1) Rje{enje iz ~lana 46. ovog zakona sadr`i: a) ime i prezime, datum i mjesto ro|enja, te adresu podnosioca zahtjeva, b) jedinstveni broj poljoprivrednog gazdinstva, c) vrste turisti~kih usluga koje }e se pru`ati, d) naznaku pru`a li se usluga tokom cijele godine ili sezonski. (2) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana nadle`ni organ dostavlja Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, nadle`nom poreznom uredu i Ministarstvu. (3) Za pru`anje turisti~kih usluga ~lanu seoskog doma}instva mogu pomagati ~lanovi njegovog doma}instva. ^lan 48. (Prestanak va`enja rje{enja) (1) Rje{enje o odobrenju iz ~lana 46. ovog zakona prestaje va`iti: a) odjavom, danom navedenim u odjavi ili danom podno{enja odjave nadle`nom organu u slu~aju ako je u odjavi naveden datum unatrag, b) ako je inspekcijskim nadzorom utvr|eno da za pru`anje turisti~kih usluga nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona, a utvr|eni nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku, sa danom isteka tog roka, c) ako nadle`ni organ naknadno utvrdi da je izdano rje{enje zasnovano na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima, d) ako se turisti~ke usluge ne po~nu pru`ati u roku od jedne godine dana, e) ako se turisti~ke usluge u seoskom doma}instvu ne po~nu pru`ati u roku od godine dana od dana kona~nosti rje{enja. (2) Nadle`ni organ donosi rje{enje o prestanku va`enja rje{enja iz stava (1) ovog ~lana i dostavlja nadle`noj inspekciji i nadle`nom poreznom uredu. (3) Protiv rje{enja iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rje{enja. ^lan 49. (Turisti~ke usluge u drugim oblicima turizma) (1) Turisti~ke usluge mogu se pru`ati i u lovno-ribolovnom, kongresnom, zdravstvenom, planinskom, avanturisti~kom, sportskom, vjerskom turizmu, na skija{kom terenu i drugim oblicima turizma. (2) Za obavljanje turisti~kih usluga iz stava (1) ovog ~lana pravna i fizi~ka lica du`na su pribaviti rje{enje za rad od nadle`nog organa. (3) Uslugama na skija{kom terenu u smislu ovog zakona smatra se davanje na kori{tenje prostora, ure|aja i opreme za rekreativno i sportsko skijanje, skija{ku obuku i druge rekreativne i sportske aktivnosti na snijegu, te iznajmljivanje skija{ke opreme, usluge kori{tenja ski i bebi liftova, `i~ara i sl. (4) Obaveze pravnog ili fizi~kog lica koje upravlja skija{kim terenom propisane su federalnim zakonom, a uslovi pru`anja usluga na skija{kom terenu propisani su Zakonom o javnim skijali{tima. (5) Uslugama u omladinskom turizmu, u smislu ovog zakona, smatra se organiziranje i provo|enje boravka turista u hostelima ili drugim objektima koji su predvi|eni za omladinu kao {to su: studentski i omladinski domovi, kampovi, organiziranje kulturno-zabavnih, muzi~kih, edukativnih i drugih programa iz sadr`aja koji su u vezi sa boravkom omladine. (6) Ministar }e pravilnikom propisati minimalne uslove za pru`anje usluga iz stava (1) ovog ~lana. ^lan 50. (Lovno-ribolovni turizam) (1) Pod turisti~kim uslugama u lovno-ribolovnom turizmu podrazumijevaju se usluge prihvata i smje{taja lovaca i ribolovaca u odgovaraju}e objekte, organizovanje lova i ribolova i pru`anje drugih usluga za potrebe lovno-ribolovnog turizma, kao {to su usluge prijevoza do lovi{ta i po lovi{tu, obuku i iznajmljivanje lova~kih pasa, iznamljivanje lova~kog oru`ja i sl. (2) Turisti~ke usluge u lovno-ribolovnom turizmu mogu pru`ati lica registrirana za obavljanje te djelatnosti, u skladu sa propisima iz oblasti lova i ribolova. (3) Lica iz stava (2) ovog ~lana du`na su turistima pru`ati usluge u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima iz oblasti lova i ribolova. (4) Usluge smje{taja u objektima lovno-ribolovnog turizma pru`aju se u skladu sa zakonom koji reguli{e oblast ugostiteljstva. ^lan 51. (Turisti~ke usluge u kongresnom turizmu) (1) Turisti~ke usluge u kongresnom turizmu obuhvataju usluge organiziranja, promocije i/ili odr`avanje kongresa, konferencija i sli~nih doga|aja, sa ili bez usluge osoblja za provedbu i opremanje prostora u kojem se takvi doga|aji odr`avaju. (2) Usluge iz stava (1) ovog ~lana mogu pru`ati pravna lica iz ~lana 14. ovog zakona. (3) Na pru`anje usluga kongresnog turizma iz stava (1) ovog ~lana koji se organizira za svoje ~lanove, korisnike i zaposlenike, u okviru svoje djelatnosti ili u skladu sa svojim op}im aktima, ne primjenjuju se odredbe ovog zakona. ^lan 52. (Rje{enje o odobrenju za pru`anje usluga u kongresnom turizmu) (1) Za pru`anje usluga u kongresnom turizmu iz ~lana 51. ovog zakona pravna lica du`na su pribaviti rje{enje o ispunjavanju minimalno-tehni~kih uslova, odnosno rje{enje o odobrenju za pru`anje tih turisti~kih usluga od nadle`nog organa prema mjestu svog sjedi{ta. (2) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana dostavlja se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, nadle`nom poreznom uredu i Ministarstvu. (3) Tro{kove postupka izdavanja rje{enja snosi podnosilac zahtjeva. (4) Protiv rje{enja iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rje{enja. (5) Na prestanak va`enja rje{enja iz stava (1) ovog ~lana na odgovaraju}i na~in primjenjuju se odredbe ~lana 48. ovog zakona. ^lan 53. (Turisti~ke usluge u zdravstvenom turizmu) (1) Pod turisti~kim uslugama u zdravstvenom turizmu smatraju se usluge medicinskog turizma, lje~ili{nog turizma i wellnessa. (2) Usluge medicinskog turizma obuhvataju usluge zdravstvene za{tite povezane sa putovanjem izvan mjesta boravka. (3) Usluge lje~ili{nog turizma obuhvataju usluge u kojima se stru~no i kontrolisano koriste prirodni ljekoviti postupci (SPA i terme i sl.) u cilju pobolj{anja i o~uvanja zdravstvenih i psihofizi~kih sposobnosti. (4) Wellness usluge (holisti~ki i medicinski wellness) obuhvataju organizirano provo|enje zdravstveno-preventivnih i kurativ- S L U @ B E N E N O V I N E Broj 19 – Strana 226 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. maja 2016. nih programa u svrhu prevencije bolesti, te unapre|enja zdravlja. (5) Holisti~ki wellness: beauty, psihofizi~ka rekuperacija (fitnes, yoga, meditacija), masa`a i sl. Holisti~ka metoda obuhvata cjelovito lije~enje ~ovjeka na metaboli~koj, fizi~koj, psiholo{koj, sociolo{koj i duhovnoj razini. U holisti~ke pristupe spadaju: Tradicionalna kineska medicina. Tibetanska medicina, Indijska medicina i sa njom najvi{e zastupljena Ayurveda. (6) Medicinski wellness: zdravstveno preventivni i kurativni tretmani pod stru~nim nadzorom multidisciplinarnog tima (ljekar, nutricionist, fizioterapeut, psiholog). ^lan 54. (Pru`aoci usluga u zdravstvenom turizmu) (1) Usluge u zdravstvenom turizmu iz ~lana 53. ovog zakona mogu pru`ati specijalne bolnice, lje~ili{ta i druge zdravstvene ustanove, pravna lica registrovana za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici koji samostalno obavljaju privatnu praksu u skladu sa posebnim propisima kojima je regulisana zdravstvena za{tita, za korisnike svojih zdravstvenih usluga. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, wellness usluge mogu pru`ati pravna i fizi~ka lica iz ~lana 14. stav (1) ovog zakona. (3) Pru`alac usluga u zdravstvenom turizmu pru`a usluge u skladu sa odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i u skladu sa odredbama posebnih propisa kojima je regulisana pojedina usluga zdravstvenog turizma iz ~lana 53. ovog zakona. (4) Pru`alac usluga u zdravstvenom turizmu iz stava (1) ovog ~lana mo`e pru`ati usluge organiziranja putovanja, bez osnivanja turisti~ke agencije, samo za korisnike svojih usluga iz ~lana 53. ovog zakona. ^lan 55. (Rje{enje o odobrenju za pru`anje usluga u zdravstvenom turizmu) (1) Za pru`anje usluga u zdravstvenom turizmu iz ~lana 53. ovog zakona pravna i fizi~ka lica du`na su pribaviti rje{enje o ispunjavanju minimalno-tehni~kih uslova, odnosno rje{enje o odobrenju za pru`anje tih turisti~kih usluga od nadle`nog organa prema mjestu svog sjedi{ta. (2) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana dostavlja se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, nadle`nom poreznom uredu i Ministarstvu. (3) Tro{kove postupka izdavanja rje{enja snosi podnosilac zahtjeva. (4) Protiv rje{enja iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rje{enja. (5) Na prestanak va`enja rje{enja iz stava (1) ovog ~lana na odgovaraju}i na~in primjenjuju se odredbe ~lana 48. ovog zakona. ^lan 56. (Turisti~ke usluge u planinskom turizmu) (1) Pod turisti~kim uslugama u planinskom turizmu podrazumijevaju se usluge prihvata i smje{taja planinara i turista u planinarske objekte, organizovanje planinarsko pje{a~kih tura i pru`anje planinarskih vodi~kih usluga za potrebe planinskog turizma. (2) Turisti~ke usluge u planinskom turizmu mogu pru`ati registrovane planinarske organizacije, u skladu sa propisima iz oblasti planinarstva. (3) Planinarski vodi~ je osoba koja se bavi planinarenjem du`e vrijeme i {kolovana na kursu u organizaciji verifikovanog planinarskog saveza ili planinarskog dru{tva, uz obavezno kontinuirano usavr{avanje i obuku. (4) Na pru`anje usluga planinskog turizma iz stava (1) ovog ~lana koji se organizira za svoje ~lanove, korisnike, u okviru svoje djelatnosti ili u skladu sa svojim op}im aktima, ne primjenjuju se odredbe ovog zakona. ^lan 57. (Turisti~ke usluge u avanturisti~kom turizmu) (1) Turisti~ke usluge u avanturisti~kom turizmu su usluge koje uklju~uju sportsko-rekreativne ili avanturisti~ke aktivnosti (skijanje, jahanje, gorsko-planinsko vo|enje, brdski biciklizam, padobransko jedrenje /paragliding/, zmajarenje, skakanje s u`etom /bungee-jumping/, {piljarenje i sl.). (2) Usluge iz stava (1) ovog ~lana pru`aju se pod uslovima propisanim federalnim zakonom, ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i drugim propisima koji ure|uju pru`anje istih. (3) Usluge iz stava (1) ovog ~lana mogu pru`ati lica (treneri, instruktori, u~itelji, voditelji, vodi~i i sl.), koja imaju odgovaraju}e licence/dozvole nadle`nih institucija ili udru`enja, kojim se utvr|uje sposobnost i nivo vje{tine obavljanja aktivnosti. (4) Za aktivnosti koje se provode na nepristupa~nim mjestima, kao i specifi~nim destinacijama {to se ti~e prirodnih i klimatskih uvjeta (rijeke, planine i sl.), organizator i/ili lica koja ih izvode du`ni su izvr{iti procjenu rizika te donijeti planove i procedure otklanjanja opasnosti (elaborat spa{avanja). (6) Lica iz stava (3) ovog ~lana moraju biti osposobljena za postupke i djelovanja u slu~aju nesre}e ili opasnostima prema posebnom programu koji provodi Kantonalni {tab civilne za{tite. ^lan 58. (Na~in pru`anja usluga u avanturisti~kom turizmu) (1) Pru`alac turisti~kih usluga iz ~lana 57. ovog zakona obavezan je: a) imati odgovaraju}u opremu za pru`anje usluge, uz deklaraciju ovla{tenih proizvo|a~a ili atestiranu prema va`e}im standardima u ispravnom stanju, b) pribaviti koncesiju u skladu sa propisima kojima su ure|uju koncesije, ukoliko je ista potrebna za pru`anje usluge, c) upotrebljavati opremu prema uputama proizvo|a~a, d) osigurati sredstva komunikacije, e) osigurati pribor za prvu pomo} ovisno o aktivnosti, f) osigurati li~nu opremu za korisnike usluga, g) u skladu sa procjenom opasnosti, osigurati prisustvo hitne medicinske pomo}i i drugih slu`bi za spa{avanje, h) prije zapo~injanja pru`anja usluge, istaknutom informacijom u pisanom obliku, te usmeno, upoznati korisnika usluge s vrstama rizika provo|enja usluge, te na~inom kori{tenja opreme, i) osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog slu~aja, te upoznati korisnika usluge sa sadr`ajem ugovora o osiguranju (policom osiguranja). (2) Licima mla|im od 18 godina usluge iz ~lana 57. stav (1) ovog zakona mogu se pru`ati samo uz pismenu saglasnost roditelja odnosno staratelja, ukoliko roditelj, odnosno staratelj nije prisutan. (3) Pru`alac usluga iz ~lana 57. stav (1) ovog zakona mo`e odbiti pru`anje usluga licu mla|em od 18 godina, bez obzira na saglasnost roditelja odnosno staratelja. ^lan 59. (Rje{enje o odobrenju za pru`anje usluga u avanturisti~kom turizmu) (1) Za pru`anje usluga u avanturisti~kom turizmu pravno ili fizi~ko lice du`no je pribaviti rje{enje o ispunjavanju minimalno-tehni~kih uslova, odnosno rje{enje o odobrenju za pru`anje tih turisti~kih usluga izdatog od strane nadle`nog organa prema mjestu svog sjedi{ta. (2) Rje{enje iz stava (1) ovog ~lana nadle`ni organ dostavlja Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, nadle`nom poreznom uredu i Ministarstvu. (3) Tro{kove postupku izdavanja rje{enja snosi podnosilac zahtjeva. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. maja 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 19 – Strana 227 (4) Protiv rje{enja iz stava (1) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rje{enja. (5) Na prestanak va`enja rje{enja iz stava (1) ovog ~lana na odgovaraju}i na~in primjenjuju se odredbe ~lana 48. ovog zakona. DIO DRUGI - TURISTI^KA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO POGLAVLJE VII. TURISTI^KA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO ^lan 60. (Ciljevi osnivanja i osnivanje Turisti~ke zajednice Kantona Sarajevo) (1) Turisti~ka zajednica Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Turisti~ka zajednica) se osniva radi razvoja turizma, unapre|enja turizma i promocije turizma na podru~ju Kantona u cjelini i privrednih interesa pravnih i fizi~kih lica koja pru`aju ugostiteljske i druge turisti~ke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom. (2) Ciljevi osnivanja Turisti~ke zajednice su: a) unapre|enje op}ih uslova boravka turista kroz formiranje cjelovite turisti~ke ponude, podizanje kvaliteta turisti~kih i drugih komplementarnih usluga, o~uvanje i stvaranje prepoznatljivog i privla~nog turisti~kog ambijenta Kantona; b) razvijanje svijesti o va`nosti turizma, kao i privrednim, dru{tvenim i drugim efektima turizma, o potrebi i va`nosti o~uvanja i unapre|enja svih elemenata turisti~kog proizvoda, a posebno za{tite `ivotne sredine; c) podsticanje razvoja turisti~ke infrastrukture i pru`anja informacija turistima; d) promocija turisti~kog proizvoda u Kantonu. (3) Turisti~ku zajednicu osniva Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: osniva~). (4) Odluku o osnivanju Turisti~ke zajednice, na prijedlog Vlade, donosi Skup{tina Kantona Sarajevo, a pripremne radnje za osnivanje Turisti~ke zajednice i sazivanje osniva~ke skup{tine obavlja Ministarstvo. ^lan 61. (Djelatnost i zadaci Turisti~ke zajednice) (1) Djelatnost Turisti~ke zajednice zasniva se na na~elu ostvarivanja javnog interesa u oblasti turizma, ~iji je osnovni cilj promocija turizma na podru~ju Kantona, bez ostvarivanja neposredne dobiti. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, Turisti~ka zajednica mo`e da: a) upravlja dobrima i resursima koji su joj dati na upravljanje odlukom osniva~a u skladu sa posebnim propisima (izleti{ta, lovi{ta, parkovi, pla`e, jezera, rijeke, prirodno i kulturno-historijsko naslje|e), b) organizira manifestacije i priredbe, c) objavljuje turisti~ke komercijalne oglase u oglasnim medijima, d) prodaje suvenire, ulaznice, turisti~ke karte i bro{ure, osim sopstvenog promotivnog materijala, e) obavlja i druge poslove od javnog interesa koji su u funkciji razvoja turizma i koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom i drugim propisima. (3) Osnovni zadaci Turisti~ke zajednice su sljede}i: a) objedinjava turisti~ku ponudu Kantona; b) upravlja javnom turisti~kom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Kantona; c) preduzima mjere i aktivnosti na kreiranju turisti~kog proizvoda i turisti~kog imid`a Kantona, kao i radnje na formiranju marke turisti~kog proizvoda destinacije Kantona; d) radi na promociji, plasmanu i podr{ci realizacije turisti~kog proizvoda, kao i pojedinih njegovih dijelova, vrijednosti i usluga, koji ~ine integralni turisti~ki proizvod; e) vr{i promociju plansko-projektne, plansko-razvojne i investicione dokumentacije iz oblasti turizma i njima komplementarnih djelatnosti; f) radi na kontinuiranom inoviranju turisti~kog proizvoda i aktiviranju novih turisti~kih prostora; g) organizira jedinstveni turisti~ki informacijski sistem, sistem prijave i odjave turista i statisti~ku obradu u skladu sa evropskim standardima; h) sara|uje u aktivnostima i poslovima vezanim za standardizaciju, kategorizaciju i klasifikaciju turisti~kog proizvoda, usluga i objekata; i) radi na istra`ivanju turisti~kog tr`i{ta u cilju pozicioniranja turisti~kog proizvoda na turisti~kom tr`i{tu; j) prati stanje na turisti~kom tr`i{tu u cilju blagovremenog dono{enja odgovaraju}ih odluka; k) preduzima mjere i aktivnosti za razvoj i promociju turizma u turisti~ki nerazvijenim dijelovima Kantona; l) obavlja informativne poslove u vezi sa turisti~kom ponudom i promovi{e turisti~ke ponude Kantona u zemlji i inozemstvu; m) sara|uje sa turisti~kim zajednicama u Bosni iHercegovini, u zemljama u okru`enju, Evropi i svijetu; n) sara|uje sa putni~kim agencijama i Kantonalnom javnom ustanovom za za{ti}ena prirodna podru~ja, vezano za turisti~ke posjete i obilaske za{ti}enih podru~ja; o) podsti~e, unapre|uje, promovi{e i {titi izvorne vrijednosti i stvara uslove za njihovo kori{}enje u granicama odr`ivog razvoja turizma Kantona; p) koordinira na poslovima razvoja turizma na lokalnom, entitetskom i dr`avnom nivou; r) radi na razvoju gostoprimstva, o~uvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti i unapre|enju ekolo{ke za{tite prostora na kojem djeluje Turisti~ka zajednica; s) radi na pripremi i implementaciji doga|aja (event) od va`nosti za Kanton; t) obavlja i druge poslove propisane ovim zakonom ili drugim propisom. (4) Turisti~ka zajednica sudjeluje i provodi programe i akcije drugih oblika organiziranja koji su od zajedni~kog interesa za sve subjekte u turizmu u cilju podizanja nivoa kvaliteta turisti~ke ponude Kantona. ^lan 62. (Pravni status) (1) Turisti~ka zajednica ima svojstvo pravnog lica. (2) Svojstvo pravnog lica Turisti~ka zajednica sti~e danom upisa u sudski registar. (3) Prijavu za upis u sudski registar kao i sve upisane promjene, osniva~ odnosno lice ovla{teno osniva~kim aktom, du`no je podnijeti u roku od 15 dana od dana odr`avanja osniva~ke skup{tine. ^lan 63. (^lanovi Turisti~ke zajednice) (1) Turisti~ka zajednica ima obavezne ~lanove, predstavnike privatnog i javnog sektora turizma iz op}ina sa podru~ja Kantona. (2) Obavezni ~lanovi Turisti~ke zajednice su sva pravna i fizi~ka lica, koje na podru~ju Kantona imaju sjedi{te ili bilo kakav organizacioni dio i koje ostvaruju prihod pru`anjem ugostiteljskih ili drugih turisti~kih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti. (3) Djelatnosti iz stava (2) ovog ~lana utvr|uje ministar pravilnikom, u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine. (4) Obavezno ~lanstvo u Turisti~koj zajednici po~inje danom osnivanja Turisti~ke zajednice ili danom po~etka obavljanja djelatnosti pravnog i fizi~kog lica na podru~ju Kantona. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 19 – Strana 228 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. maja 2016. (5) Na prestanak obaveznog ~lanstva u Turisti~koj zajednici ne uti~e privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti. (6) Obavezno ~lanstvo u Turisti~koj zajednici prestaje: prestankom rada Turisti~ke zajednice, prestankom pravnog lica ili smr}u fizi~kog lica te djelimi~nim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizi~kog lica, prestankom poslovne jedi- nice, promjenom sjedi{ta, prestankom ostvarivanja prihoda pru`anjem ugostiteljskih ili drugih turisti~kih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. (7) Obavezni ~lanovi Turisti~ke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u organe Turisti~ke zajednice. (8) Osim ~lanova iz stava (1) ovoga ~lana, Turisti~ka zajednica mo`e imati i dobrovoljne ~lanove. Dobrovoljni ~lanovi imaju ista prava i obaveze kao i obavezni ~lanovi. (9) Skup{tina Turisti~ke zajednice, na prijedlog turisti~kog vije}a, mo`e lica posebno zaslu`na za razvoj i promociju turizma imenovati po~asnim ~lanovima Turisti~ke zajednice. (10) Po~asni ~lanovi Turisti~ke zajednice ne mogu birati niti biti birani u organe Turisti~ke zajednice. ^lan 64. (Javnost rada) (1) Rad Turisti~ke zajednice je javan. (2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na na~in propisan statutom Turisti~ke zajednice. ^lan 65. (Statut Turisti~ke zajednice) (1) Prava i obaveze Turisti~ke zajednice utvr|uju se ovim zakonom i statutom Turisti~ke zajednice. (2) Statut Turisti~ke zajednice sadr`i odredbe o: a) nazivu i sjedi{tu, b) zadacima Turisti~ke zajednice, c) pravima, obavezama i odgovornosti ~lanova, d) na~inu predstavljanja i zastupanja Turisti~ke zajednice, e) djelokrugu, organizaciji, na~inu izbora i opoziva, mandatu te odgovornosti ~lanova organa Turisti~ke zajednice, f) na~inu odlu~ivanja u Turisti~koj zajednici i organima Turisti~ke zajednice, g) na~inu ostvarivanja javnosti rada, h) na~inu dono{enja statuta i drugih op}ih akata, i) imovini, na~inu sticanja imovine i raspolaganju imovinom, j) postupku sa imovinom u slu~aju prestanka Turisti~ke zajednice, k) drugim pitanjima od zna~aja za djelovanje Turisti~ke zajednice. (3) Turisti~ka zajednica donosi statut i odluku o izmjenama i dopunama statuta uz prethodnu saglasnost Vlade. (4) Na statut Turisti~ke zajednice saglasnost daje Vlada. (5) Statut Turisti~ke zajednice i njegove izmjene i dopune objavljuju se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". ^lan 66. (Organi Turisti~ke zajednice) (1) Organi Turisti~ke zajednice su: a) skup{tina, b) nadzorni odbor, c) turisti~ko vije}e, d) predsjednik, e) ured za podr{ku turizmu. (2) Statutom Turisti~ke zajednice mo`e se predvidjeti osnivanje i drugih organa. (3) ^lanovi organa odgovorni su za zakonito i savjesno obavljanje svojih du`nosti. (4) Mandat ~lanova organa Turisti~ke zajednice je ~etiri godine, a ~lanovi mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani na jo{ jedan mandat. (5) Uslu~aju prestanka mandata ~lana organa prije isteka vremena na koje je biran, novi ~lan se bira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik. ^lan 67. (Skup{tina Turisti~ke zajednice) (1) Skup{tina Turisti~ke zajednice (u daljem tekstu: skup{tina) je najvi{i organ upravljanja u Turisti~koj zajednici. (2) Skup{tinu ~ine predstavnici privatnog i javnog sektora turizma iz op}ina i predstavnici osniva~a. (3) Broj predstavnika ~lanova skup{tine utvr|uje se statutom. (4) Skup{tina se odr`ava najmanje dva puta godi{nje. (5) Nadle`nosti skup{tine su da: a) donosi statut, b) donosi poslovnik o radu skup{tine, c) imenuje i razrje{ava predsjednika skup{tine iz reda ~lanova skup{tine, d) imenuje i razrje{ava ~lanove nadzornog odbora Turisti~ke zajednice, e) imenuje i razrje{ava ~lanove turisti~kog vije}a, f) donosi godi{nji program rada i godi{nji finansijski plan Turisti~ke zajednice, g) usvaja godi{nji izvje{taj o radu i godi{nji finansijski izvje{taj Turisti~ke zajednice, h) donosi odluku o osnivanju i organizaciji turisti~kog ureda, i) donosi odluku o izvje{tajima koje podnose predsjednik, nadzorni odbor i turisti~ko vije}e, j) donosi odluke i rje{ava druga pitanja kada je to predvi|eno propisima i statutom. (6) Predsjednik skup{tine saziva i predsjedava sjednicama skup{tine. ^lan 68. (Nadzorni odbor) (1) Nadzorni odbor nadzire: a) vo|enje poslova Turisti~ke zajednice, b) materijalno i finansijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima, c) izvr{enje i provedbu programa rada i finansijskog plana. (2) Nadzorni odbor o izvr{enom nadzoru podnosi pisani izvje{taj turisti~kom vije}u i skup{tini. (3) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stava (1) ovog ~lana najmanje ~etiri puta godi{nje. ^lan 69. (^lanovi nadzornog odbora) (1) Nadzorni odbor Turisti~ke zajednice ~ine predsjednik i dva ~lana koje imenuje i razrje{ava skup{tina, od kojih jednog ~lana predla`e osniva~. (2) ^lan nadzornog odbora nemo`e biti ~lan turisti~kog vije}a niti skup{tine. (3) Nadzorni odbor iz redova svojih ~lanova bira predsjednika. (4) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu. ^lan 70. (Turisti~ko vije}e) (1) Turisti~ko vije}e je izvr{ni organ skup{tine. (2) Turisti~ko vije}e obavlja poslove utvr|ene ovim zakonom i statutom Turisti~ke zajednice i za svoj rad odgovora skup{tini. (3) Nadle`nosti turisti~kog vije}a su da: a) provodi odluke i zaklju~ke skup{tine, b) predla`e skup{tini godi{nji program rada i finansijski plan Turisti~ke zajednice, te godi{nji izvje{taj o radu i finansijski izvje{taj Turisti~ke zajednice, c) podnosi skup{tini izvje{taj o svom radu najmanje dva puta godi{nje, d) upravlja imovinom Turisti~ke zajednice, u skladu sa ovim zakonom i statutom, te u skladu sa programom rada i finansijskim planom, e) donosi op}e akte za stru~nu slu`bu Turisti~ke zajednice, f) imenuje i razrje{ava direktora turisti~kog ureda, S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. maja 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 19 – Strana 229 g) utvr|uje granice ovla{tenja za zastupanje i raspolaganje finansijskim sredstvima Turisti~ke zajednice, h) donosi poslovnik o radu, i) obavlja i druge poslove utvr|ene ovim zakonom i statutom. (4) Turisti~ko vije}e ima predsjednika i {est ~lanova. ^lanove turisti~kog vije}a bira skup{tina iz reda obaveznih ~lanova Turisti~ke zajednice, vode}i ra~una o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pru`aoci ugostiteljskih usluga, putni~ke agencije i dr.), a jednog ~lana delegira Ministarstvo. (5) Predsjednika turisti~kog vije}a biraju ~lanovi turisti~kog vije}a ve}inom glasova iz reda svojih ~lanova. (5) Turisti~ko vije}e mo`e pravovaljano odlu~ivati ukoliko sjednici prisustvuje vi{e od polovine ~lanova vije}a, a odlu~uje ve}inom glasova prisutnih ~lanova. (6) Predsjednik turisti~kog vije}a saziva i predsjedava sjednicama turisti~kog vije}a. ^lan 71. (Predsjednik Turisti~ke zajednice) (1) Predsjednik Turisti~ke zajednice predstavlja i zastupa Turisti~ku zajednicu. (2) Predsjednika Turisti~ke zajednice imenuje i razrje{ava Vlada. (3) Mandat predsjednika Turisti~ke zajednice je ~etiri godine i mo`e biti ponovno imenovan na jo{ jedan mandat. ^lan 72. (Turisti~ki ured) (1) Skup{tina Turisti~ke zajednice osniva turisti~ki ured. (2) U turisti~kom uredu obavljaju se stru~ni i administrativni poslovi vezani za potrebe Turisti~ke zajednice. (3) Turisti~ko vije}e pravilnikom propisuje posebne uslove u pogledu stru~ne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u turisti~kom uredu. (4) Na radne odnose zaposlenih u turisti~kom uredu primjenjuju se op}i propisi o radu, ako ovim zakonom nije druga~ije propisano. ^lan 73. (Direktor turisti~kog ureda) (1) Turisti~ki ured ima direktora, kojeg imenuje turisti~ko vije}e na period od ~etiri godine, putem javnog konkursa i mo`e biti ponovo imenovan. (2) Direktor turisti~kog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem turisti~kog ureda, provodi odluke turisti~kog vije}a i u granicama utvr|enih ovlasti odgovoran je za poslovanje Turisti~ke zajednice i zakonitost rada turisti~kog ureda. (3) Direktor turisti~kog ureda za svoj rad odgovara turisti~kom vije}u. (4) Direktor turisti~kog ureda i drugi zaposlenici u turisti~kom uredu ne mogu biti predsjednici niti ~lanovi skup{tine, nadzornog odbora i turisti~kog vije}a. ^lan 74. (Ured za podr{ku turizmu) (1) Skup{tina Turisti~ke zajednice osniva ured za podr{ku turizmu. (2) Ured za podr{ku turizmu obavlja usluge koje }e olak{avati razvoj turizma u Turisti~koj zajednici. (3) Ured za podr{ku turizmu obavlja poslovnu komunikaciju izme|u samostalnih ugostitelja i nadle`nih institucija s ciljem a`urnijeg obavljanja usluga iz polja lokalnog i sezonskog turizma, posebno pri registraciji djelatnosti iz oblasti turizma. (4) Ured za podr{ku turizmu vodi sezonski registar prijavljenih ugostitelja, vodi~a i drugih samostalnih poduzetnika u oblasti turizma. (5) Ured za podr{ku turizmu pravilnikom propisuje posebne uslove u pogledu stru~ne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u uredu za podr{ku turizmu. ^lan 75. (Kategorizacija turisti~kih mjesta) (1) Osnov za razvrstavanje u kategorije turisti~kih mjesta po ovom zakonu ~ine op}ine, shodno svom zna~aju za turizam. (2) Osnovni kriteriji za kategorizaciju turisti~kih mjesta su: a) trogodi{nji prosjek ostvarenog broja turisti~kih no}enja u turisti~kom mjestu (broj no}enja); b) broj no}enja iz ta~ke a) ovog stava po stanovniku turisti~kog mjesta (koeficijent intenziteta turisti~kog prometa); c) ukupna vrijednost prometa u turisti~koj i ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku mjesta (koeficijent specifi~nog turisti~kog prometa). (3) Shodno kriterijima iz stava (2) ovog ~lana turisti~ka mjesta se razvrstavaju u kategorije A, B, C i D. (4) Bli`e kriterije, na~in vrednovanja kriterija za kategorizaciju turisti~kih mjesta i na~in odre|ivanja kategorije turisti~kih mjesta na podru~ju Kantona propisuje ministar. ^lan 76. (Finansiranje Turisti~ke zajednice) (1) Prihodi Turisti~ke zajednice su: a) prihodi od boravi{ne takse, b) prihodi iz Bud`eta Kantona, bud`eta jedinica lokalne samouprave, na osnovu posebnih programa, c) prihodi od obavljanja djelatnosti iz ~lana 61. stav (2) ovog zakona, d) prihodi od dobrovoljnih priloga i darova, e) prihodi iz drugih izvora. (2) Turisti~ka zajednica se mo`e, na osnovu posebne odluke turisti~kog vije}a, finansijski zadu`ivati u cilju realizacije programa rada i finansijskog plana, ali ukupna vrijednost zadu`enja ne smije prelaziti 25% finansijskim planom predvi|enih prihoda. ^lan 77. (Boravi{na taksa) (1) Boravi{na taksa je pau{alni nov~ani iznos koji pla}a lice koje izvan svog prebivali{ta koristi usluge smje{taja u smje{tajnom objektu u kojem se obavlja turisti~ka ili ugostiteljska djelatnost (u daljem tekstu: smje{tajni objekat). Lice koje koristi usluge no}enja u smje{tajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost pla}a boravi{nu taksu po svakom ostvarenom no}enju, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno, po dolasku u smje{tajni objekat. (2) Smje{tajnim objektom, u smislu stava (1) ovog ~lana, smatra se: hotel, motel, pansion, turisti~ki apartman, odmarali{te, kamp, planinarski dom, soba za iznajmljivanje i svi drugi objekti u kojima se pru`aju usluge smje{taja. (3) Lica iz stava (1) ovog ~lana boravi{nu taksu pla}aju pravnom ili fizi~kom licu s kojim su ugovorile pru`anje usluga smje{taja. Izuzetno od stava (1) ovog ~lana lica koja pru`aju ugostiteljske usluge smje{taja u doma}instvu (lica u doma}instvu) pla}aju godi{nji pau{alni iznos boravi{ne takse za svaki krevet i smje{tajnu jedinicu koji se koristi za pru`anje usluga smje{taja u skladu sa propisima o pru`anju usluga smje{taja. Na dodatne (pomo}ne) krevete ne pla}a se godi{nji pau{alni iznos boravi{ne takse. (4) Dnevnu boravi{nu taksu pla}a organizator grupnog putovanja - agencija, po svakom grupnom dolasku turista u turisti~ko mjesto bez no}enja. (5) Boravi{nu taksu i dnevnu boravi{nu taksu pod jednakim uslovima pla}aju doma}i i strani dr`avljani. ^lan 78. (Osloba|anja od obaveze pla}anja boravi{ne takse) (1) Boravi{nu taksu ne pla}aju: S L U @ B E N E N O V I N E Broj 19 – Strana 230 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. maja 2016. a) djeca do 12 godina starosti; b) lica sa te{kim ~ulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluhi, distrofi~ari i dr.); c) lica upu}ena na banjska i klimatska lije~enja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadle`ne ljekarske komisije; d) lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turisti~kom mjestu; e) lica koja neprekidno borave u objektu za smje{taj du`e od 30 dana; f) u~esnici {kolskih ekskurzija, odnosno u~enici i studenti ~iji boravak organizuju {kole i fakulteti u okviru redovnih programa, odr`avanja sportskih i kulturnih manifestacija; g) strani dr`avljani koji su pome|unarodnim konvencijama i sporazumima oslobo|eni pla}anja taksi; h) strani dr`avljani koji organizirano, preko zvani~nih humanitarnih organizacija, dolaze radi pru`anja humanitarne pomo}i. (2) Lica iz stava (1) ovog ~lana ne pla}aju boravi{nu taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvr|enih u ovom stavu (~lanska karta, potvrda {kole, ljekara, ljekarski uput i dr.). (3) Boravi{nu taksu umanjenu za 50% pla}aju lica od 12 do 18 godina starosti. (4) Dnevnu boravi{nu taksu ne pla}aju: a) djeca do 12 godina starosti; b) lica sa te{kim ~ulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluhi, distrofi~ari i dr.); c) u~esnici {kolskih ekskurzija, odnosno u~enici i studenti ~iji boravak organizuju {kole i fakulteti u okviru redovnih programa, odr`avanja sportskih i kulturnih manifestacija; d) strani dr`avljani koji su pome|unarodnim konvencijama i sporazumima oslobo|eni pla}anja taksi; e) strani dr`avljani koji organizovano, preko zvani~nih humanitarnih organizacija, dolaze radi pru`anja humanitarne pomo}i. ^lan 79. (Visina i na~in naplate boravi{ne takse) (1) Visinu boravi{ne takse, na prijedlog Ministarstva, utvr|uje Vlada, najkasnije do kraja oktobra teku}e godine za narednu godinu. (2) Naplatu boravi{ne takse vr{i pravno i fizi~ko lice koje pru`a usluge smje{taja (u daljem tekstu: davalac usluga). (3) Davalac usluga napla}uje boravi{nu taksu istovremeno sa naplatom usluge smje{taja. (4) Ako davalac usluga ne naplati boravi{nu taksu, du`an je da na svoj teret uplati iznos nenapla}ene boravi{ne takse. (5) Dnevna boravi{na taksa iz ~lana 77. stav (4) ovog zakona iznosi 50% boravi{ne takse. ^lan 80. (Evidencija boravi{ne takse) (1) Davalac usluga je du`an da u ra~un za usluge smje{taja posebno iska`e iznos boravi{ne takse, a u slu~ajevima iz ~lana 78. st. (1) i (3) ovog zakona da navede osnov osloba|anja od pla}anja boravi{ne takse, odnosno osnov za pla}anje umanjene takse. (2) Davalac usluga vodi evidenciju o upla}enoj boravi{noj taksi u knjizi, odnosno drugoj odgovaraju}oj evidenciji i vodi evidenciju o osloba|anju od obaveze pla}anja boravi{ne takse i umanjenoj boravi{noj taksi. (3) Davalac usluga du`an je nadle`noj kantonalnoj inspekciji i Turisti~koj zajednici do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti izvje{taj o broju korisnika usluga smje{taja i iznosu napla}ene boravi{ne takse, na obrascu koji propisuje ministar. ^lan 81. (Prijava i odjava turista) (1) Davalac usluga koji pru`a usluge smje{taja u smje{tajnim objektima iz ~lana 77. st. (1) i (2) ovog zakona du`an je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti i po odlasku odjaviti Turisti~koj zajednici sva lica kojima se pru`a usluga no}enja u smje{tajnom objektu. (2) Oblik i sadr`aj obrasca prijave boravka gra|ana koji se koriste uslugama no}enja u smje{tajnim objektima, te sadr`aj i na~in vo|enja evidencije o boravku gra|ana u smje{tajnim objektima propisat }e ministar. ^lan 82. (Na~in kori{tenja i raspore|ivanja sredstava boravi{ne takse) (1) Sredstva od napla}ene boravi{ne takse i dnevne boravi{ne takse davalac usluga odnosno naplatilac dnevne boravi{ne takse, du`an je uplatiti na ra~un Turisti~ke zajednice, prvog radnog dana naredne sedmice za proteklu sedmicu, do dono{enja federalnog propisa. (2) Turisti~ka zajednica du`na je najmanje 70% ostvarenih sredstava od boravi{ne takse utro{iti za razvoj i unapre|enje turisti~ke ponude Kantona. ^lan 83. (Godi{nji program rada i finansijski plan Turisti~ke zajednice) (1) Turisti~ka zajednica je obavezna koristiti raspolo`iva finansijska sredstva u skladu sa programom rada i finansijskim planom. (2) Prijedlog programa rada i prijedlog finansijskog plana za narednu godinu, turisti~ko vije}e podnosi skup{tini Turisti~ke zajednice do kraja novembra teku}e godine. (3) Skup{tina je du`na do kraja teku}e godine donijeti program rada i finansijski plan Turisti~ke zajednice za narednu godinu. ^lan 84. (Sadr`aj godi{njeg programa rada i finansijskog plana Turisti~ke zajednice) (1) Godi{nji program rada i finansijski plan Turisti~ke zajednice obavezno sadr`e sve pojedina~no utvr|ene planirane zadatke i potrebna finansijska sredstva za njihovo izvr{enje. (2) Prijedlog programa rada i finansijskog plana iz stava (1) ovog ~lana, obavezno se dostavlja na razmatranje ~lanovima skup{tine, osam dana prije odr`avanja sjednice na kojoj se isti donose. (3) Skup{tina donosi godi{nji program rada i finansijski plan Turisti~ke zajednice uz saglasnost Ministarstva. (4) Tokom godine, Turisti~ka zajednica mo`e mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godi{nji finansijski plan. (5) Ako tokom godine do|e do odstupanja od utvr|enog programa rada i finansijskog plana Turisti~ka zajednica je du`na donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i finansijskog plana. (6) Izmjene programa rada i finansijskog plana iz st. (4) i (5) ovog ~lana obavljaju se na na~in i prema postupku kojim se donosi godi{nji program rada i finansijski plan. (7) Program rada i finansijski plan, kao i eventualne izmjene iz stava (6) ovog ~lana Turisti~ka zajednica dostavlja Turisti~koj zajednici Federacije Bosne i Hercegovine do kraja teku}e godine. ^lan 85. (Godi{nji izvje{taj o radu i finansijski izvje{taj Turisti~ke zajednice) (1) Skup{tina je du`na do kraja maja teku}e godine usvojiti godi{nji izvje{taj o radu i finansijski izvje{taj Turisti~ke zajednice za prethodnu godinu. (2) Prijedlog godi{njeg izvje{taja o radu i finansijskog izvje{taja Turisti~ke zajednice za prethodnu godinu turisti~ko vije}e podnosi skup{tini do kraja aprila teku}e godine. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. maja 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 19 – Strana 231 (3) Godi{nji izvje{taj o radu i finansijski izvje{taj za prethodnu godinu, Turisti~ka zajednica du`na je dostaviti Vladi, putem Ministarstva. (4) Godi{nji finansijski izvje{taj obavezno sadr`i sljede}e: podatke o izvr{enju programom rada pojedina~no utvr|enih zadataka, izdacima njihovog izvr{enja, izdacima za poslovanje turisti~kog ureda i rad organa Turisti~ke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, finansijskom rezultatu poslovanja, usporedbu finansijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazlo`enjem odstupanja, analizu i ocjenu izvr{enja programa, te procjenu u~inka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma, kao i nalaz ovla{tene revizorske ku}e. (5) Prijedlog godi{njeg izvje{taja o radu i finansijskog izvje{taja dostavlja se ~lanovima skup{tine, osam dana prije razmatranja. (6) Godi{nji izvje{taj o radu i finansijski izvje{taj za prethodnu godinu Turisti~ka zajednica dostavlja Turisti~koj zajednici Federacije Bosne i Hercegovine do kraja aprila teku}e godine. ^lan 86. (Nabavka roba i usluga) Turisti~ka zajednica je du`na u svom poslovanju obavljati nabavke u skladu sa propisima koji reguli{u oblast javnih nabavki. ^lan 87. (Nadzor od strane Ministarstva) (1) Ministarstvo obavlja nadzor nad provo|enjem odredaba ovog zakona, te drugih propisa kojima se ure|uje organizovanje i poslovanje Turisti~ke zajednice. (2) U provedbi nadzora Ministarstvo posebno nadzire: a) zakonitost organizacije, rada i postupanja organa Turisti~ke zajednice, b) zakonitost akata, c) izvr{avanje zadataka i namjensko tro{enje sredstava, d) zakonitost rada i postupanja zaposlenika turisti~kog ureda Turisti~ke zajednice. ^lan 88. (Provedba nadzora) (1) U provedbi nadzora Ministarstvo mo`e zahtijevati izvje{taje, podatke, materijale i drugu dokumentaciju od zna~aja za rad i poslovanje Turisti~ke zajednice. (2) Turisti~ka zajednica du`na je omogu}iti Ministarstvu provedbu nadzora, te mu dostaviti ili pripremiti ta~ne i potpune izvje{taje, podatke, materijale i drugu dokumentaciju iz stava (1) ovog ~lana. ^lan 89. (Mjere za otklanjanje uo~enih nepravilnosti) Ako u provedbi nadzora Ministarstvo utvrdi da postoje nezakonitosti ili nepravilnosti u radu i poslovanju Turisti~ke zajednice, poduzet }e mjere u svrhu otklanjanja uo~enih nezakonitosti ili nepravilnosti, na na~in da: a) nalo`i mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvr|enih nezakonitosti ili nepravilnosti i odrediti za to primjeren rok, b) nalo`i pokretanje postupka za utvr|ivanje odgovornosti voditelja i odgovornog zaposlenika turisti~kog ureda, c) poduzme i druge mjere. ^lan 90. (Raspu{tanje skup{tine) (1) Vlada donosi odluku o raspu{tanju skup{tine, u slu~aju da: a) donosi op}e akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu, ili zbog povreda zakona i drugih propisa, b) ne izabere ~lanove turisti~kog vije}a u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihovog mandata ili njihova razrje{enja, odnosno od dana podno{enja ostavke, c) ne donese godi{nji program rada i finansijski plan, odnosno godi{nji finansijski izvje{taj u zakonom utvr|enom roku, d) Turisti~ka zajednica ne ispunjava zadatke zbog kojih je osnovana. (2) Protiv rje{enja iz stava (1) ovog ~lana nije dopu{tena `alba, ve} se protiv njegamo`e pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rje{enja Turisti~koj zajednici. ^lan 91. (Povjerenstvo) (1) Kada se raspusti skup{tina, Vlada }e donijeti odluku o imenovanju povjerenstva u Turisti~koj zajednici. (2) Povjerenstvo osigurava djelovanje Turisti~ke zajednice i izvr{avanje zakonom utvr|enih zadataka Turisti~ke zajednice do uspostavljanja novih organa Turisti~ke zajednice, te osigurava otklanjanje razloga zbog kojih je do{lo do raspu{tanja skup{tine. (3) Danom dostave odluke o imenovanju povjerenstva Turisti~koj zajednici, prestaju s radom svi organi Turisti~ke zajednice a njihove ovlasti preuzima povjerenstvo. (4) Povjerenstvo mo`e donositi ili mijenjati akte Turisti~ke zajednice samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili drugog propisa, ili uskla|ivanja sa zakonom ili drugim propisima. (5) Povjerenstvo ne mo`e donositi ili mijenjati program rada ili finansijski plan i ne mo`e raspolagati imovinom Turisti~ke zajednice osim izvr{enja isplate teku}ih izdataka, te radi izvr{enja ranije preuzetih obaveza ili dovr{enja ranije zapo~etih poslova. (6) Povjerenstvo, uz saglasnost Ministarstva, raspisuje izbore za izbor organa Turisti~ke zajednice. (7) Povjerenstvo }e u saradnji sa zaposlenicima turisti~kog ureda i Ministarstva, u skladu sa zakonom i statutom, provesti izbore po op}inama u roku od 60 dana. (8) Nakon obavljenih radnji iz stava (7) ovog ~lana, povjerenstvo }e pripremiti odr`avanje skup{tine, usvojiti statut, te izvr{iti izbor drugih organa Turisti~ke zajednice. (9) Nadle`ni organi }e izvr{iti kontrolu rada i poslovanja Turisti~ke zajednice u dosada{njem periodu, te Vladi dostaviti izvje{taj o izvr{enim kontrolama. ^lan 92. (Razlozi za prestanak postojanja Turisti~ke zajednice) (1) Turisti~ka zajednica prestaje postojati na osnovu: a) odluke skup{tine o prestanku Turisti~ke zajednice uz saglasnost osniva~a, b) Odlukom osniva~a o zabrani djelovanja Turisti~ke zajednice. (2) Odluku iz stava (1) ta~ke b) ovog ~lana, osniva~ donosi iz sljede}ih razloga: a) ako Turisti~ka zajednica donosi op}e akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu, ili zbog povreda zakona i drugih propisa, b) kada se u Turisti~koj zajednici ne odr`e izbori za novu skup{tinu, u skladu sa zakonom i statutom, c) kada se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira skup{tina Turisti~ke zajednice, d) ako ne izvr{i mjere koje je nalo`io osniva~. (3) Protiv odluke iz stava (2) ovog ~lana nije dopu{tena `alba, ve} se protiv iste mo`e pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. POGLAVLJE VIII. NADZOR ^lan 93. (Nadzor) (1) Upravni nadzor nad provo|enjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona obavlja Ministarstvo. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 19 – Strana 232 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. maja 2016. (2) Inspekcijski nadzor u provo|enju ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, te pojedina~nih akata, uslova i na~ina rada nadziranih pravnih i fizi~kih lica, provodi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem nadle`ne tr`i{no-turisti~ke inspekcije i drugih inspekcija u okviru svoje nadle`nosti. (3) Pravna i fizi~ka lica ~ije su prostorije i prostori, ure|aji i oprema, odnosno predmeti rada i poslovanja podvrgnuti inspekcijskom nadzoru, obavezni su omogu}iti inspektoru nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora. (4) Inspekcijski nadzor treba u isto vrijeme biti obavljen tako da ne ometa redovno obavljanje rada i poslovanja. ^lan 94. (Ovla{tenje inspektora) U provo|enju inspekcijskog nadzora nadle`ni inspektor je ovla{ten pregledati: poslovne i druge prostorije u kojima se obavlja turisti~ka djelatnost, opremu, vozila kojima se obavlja turisti~ka djelatnost, poslovne knjige, ugovore, isprave i evidencije i drugu poslovnu dokumentaciju koja mu omogu}ava uvid u poslovanje pravnih i fizi~kih lica koje pru`aju turisti~ke usluge, te obaviti i druge radnje u svrhu inspekcijskog nadzora. ^lan 95. (Zabrana rada) (1) Kantonalni tr`i{no-turisti~ki inspektor }e donijeti rje{enje kojim }e zabraniti pru`anje turisti~ke usluge ako utvrdi da: a) pravno ili fizi~ko lice obavlja turisti~ku djelatnost, a da nije upisano u sudski registar, odnosno ne posjeduje rje{enje, odnosno odobrenje nadle`nog organa, b) pravno ili fizi~ko lice obavlja turisti~ku djelatnost, a nije pribavilo rje{enje da objekat, odnosno poslovni prostor u kojem pru`a usluge, udovoljava uslovima propisanim ovim zakonom, ili propisima donesenim na osnovu ovog zakona. c) pravno lice ne posjeduje licencu. (2) @alba na rje{enje iz stava (1) ovog ~lana ne odla`e izvr{enje rje{enja. (3) Ukoliko inspektor, nakon {to je rje{enje o zabrani rada postalo izvr{no, utvrdi da subjekt nadzora, i pored zabrane, obavlja turisti~ku djelatnost, donijet }e zaklju~ak o dozvoli izvr{enja prinudnim putem. (4) Tro{kovi prinudnog izvr{enja kao i tro{kovi {tete nastali prinudnim izvr{enjem padaju na teret izvr{enika - stranke. ^lan 96. (Mjere za otklanjanje nedostataka) (1) Ako su poslovni prostor, ure|aji i oprema namijenjeni za obavljanje turisti~ke djelatnosti prestali ispunjavati propisane uslove, po izdatom odobrenju inspektor }e, bez odlaganja a najkasnije u roku od osam dana, narediti otklanjanje utvr|enih nedostataka s utvr|enim ~injenicama odlu~nim za dono{enje rje{enja, kojim }e odrediti rok ne kra}i od 30 dana pravnom i fizi~kom licu da prilagodi pru`anje usluga u skladu sa zakonom. (2) Za sve ostale utvr|ene nedostatke i nepravilnosti u poslovanju turisti~kih subjekata, utvr|ene na osnovu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, inspektor }e postupiti kao u stavu (1) ovog ~lana. (3) Ako nedostaci i nepravilnosti iz st. (1) i (2) ovog ~lana ne budu otklonjeni u odre|enom roku, inspektor }e zabraniti pru`anje turisti~kih usluga. (4) @alba na rje{enje iz st. (1), (2) i (3) ovog ~lana ne odla`e izvr{enje rje{enja. ^lan 97. (Nepridr`avanje cijena) Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je kupcu usluge napla}ena ili zara~unata vi{a cijena od utvr|ene, naredit }e prodavcu usluge da vrati vi{e napla}eni iznos o{te}enom kupcu usluge i bez odlaganja izdati prekr{ajni nalog, odnosno podnijeti zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka. ^lan 98. (Saradnja sa drugim organima) Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti ili nepridr`avanje propisa za ~iji nadzor nije nadle`an, obavijestit }e nadle`ni organ, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana. DIO TRE]I - KAZNENE, PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE POGLAVLJE IX. KAZNENE ODREDBE ^lan 99. (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice ako: a) pru`a usluge putni~ke agencije, a nije putni~ka agencija (~lan 19. stav (1)); b) se u prometu nezakonito koristi izrazom "putni~ka agencija" (~lan 19. stav (2)); c) pru`a usluge protivno ~lanu 17. ovog zakona; d) ne ispunjava propisane uslove za pojedinu vrstu putni~ke agencije ili ne pru`a usluge na propisan na~in, ili ako pru`a usluge one vrste putni~ke agencije za koju ne ispunjava propisane uslove (~lan 19. (stav 2)); e) zapo~ne sa pru`anjem usluga putni~ke agencije prije nego {to je pribavilo rje{enje nadle`nog organa da je udovoljeno uslovima propisanim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona (~lan 19. stav (2)); f) organizira turisti~ko putovanje prije nego {to je pribavilo licencu (~lan 24.); g) neposredno pru`a usluge putniku, a nema poslovnicu ili poslovnica ne udovoljava propisanim uslovima (~lan 30.); h) ne osigura kori{tenje upla}enog aran`mana ili naknadu {tete zbog nastalih tro{kova ili ne osigura garanciju za svaki aran`man kod banke ili osiguravaju}eg dru{tva (~lan 21.); i) putniku prilikom uplate iznosa za aran`man ne izda potvrdu o osiguranju jam~evine, koja mu omogu}ava neposredno ostvarenje prava na naknadu {tete zbog nastalih tro{kova (~lan 22.). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM. (3) Za pekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i voditelj poslovnice nov~anom kaznom od 150,00 KM do 1.500,00 KM. ^lan 100. (1) Nov~anom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice ako: a) organizira grupna putovanja, a da tokom cijelog putovanja ne osigura najmanje jednog turisti~kog pratioca koji ispunjava propisane uslove, za svaku grupu do 75 putnika, ili ako ne osigura stru~nog radnika koji je osposobljen za rad u turisti~koj djelatnosti, ukoliko ne raspola`e turisti~kim pratiocem koji ispunjava propisane uslove, ili ako za grupne posjete turisti~kim mjestima za koja je u programu predvi|eno razgledavanje turisti~kog mjesta ne anga`uje turisti~kog vodi~a koji je ovla{ten za pru`anje usluga turisti~kog vodi~a u tom turisti~kom mjestu (~lan 28.), b) za svaki aran`man, odnosno putovanje koje organizira ne izda program, prospekt ili katalog sa uslovima predvi- |enim ovim zakonom, ili ne uru~i iste putniku prije zaklju- ~enja ugovora o aran`manu (~lan 29.), S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. maja 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 19 – Strana 233 c) pisano ne obavijesti davaoca usluga o turisti~kom zastupniku, njegovim ovla{tenjima i svim nastalim promjenama (~lan 42. stav (2)). d) pru`a usluge u kongresnom turizmu bez pribavljenog rje{enja o ispunjavanju minimalno-tehni~kih uslova, odnosno rje{enja o odobrenju za pru`anje tih turisti~kih usluga od nadle`nog organa (~lan 52. stav (1)); e) pru`a usluge u zdravstvenom turizmu bez pribavljenog rje{enja o ispunjavanju minimalno-tehni~kih uslova, odnosno rje{enja o odobrenju za pru`anje tih turisti~kih usluga od nadle`nog organa (~lan 55. stav (1); f) pru`a usluge u avanturisti~kom turizmu bez pribavljenog rje{enja o ispunjavanju minimalno-tehni~kih uslova, odnosno rje{enja o odobrenju za pru`anje tih turisti~kih usluga izdatog od strane nadle`nog organa (~lan 59. stav (1)); g) za aktivnosti koje se provode na nepristupa~nim mjestima, kao i specifi~nim destinacijama {to se ti~e prirodnih i klimatskih uvjeta (rijeke, planine i sl.), organizator i/ili lica koja ih izvode ne izvr{e procjenu rizika i nemaju donesen elaborat spa{avanja (~lan 57. stav (4)); h) pru`a usluge u avanturisti~kom turizmu, a ne ispunjava propisane obaveze (~lan 58. stav (1)); i) pru`a usluge u avanturisti~kom turizmu licima mla|im od 18 godina bez pismene saglasnosti roditelja odnosno staratelja, ukoliko roditelj, odnosno staratelj nije prisutan (~lan 58. stav (2)). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 100,00 KM do 1.000,00 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i voditelj poslovnice nov~anom kaznom od 70,00 KM do 700,00 KM. ^lan 101. Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00KMdo 1.000,00KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice ako: a) bez odobrenja nadle`nog organa obavlja poslove turisti~kog vodi~a (~lan 35.); b) pri obavljanju poslova turisti~kog vodi~a nema iskaznicu turisti~kog vodi~a ili koji iskaznicu turisti~kog vodi~a ne nosi na vidljivom mjestu (~lan 39.); c) pru`a usluge turisti~kog pratioca, a ne ispunjava propisane uslove (~lan 40.); d) pru`a usluge turisti~kog animatora, a ne ispunjava propisane uslove (~lan 41.); e) pru`a usluge u seoskom turizmu, a ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima (~l. 46., 47. i 48.); f) pru`a usluge u zdravstvenom turizmu iz ~lana 53. ovog zakona bez pribavljenog rje{enja o ispunjavanju minimalno- tehni~kih uslova, odnosno rje{enja o odobrenju za pru`anje tih turisti~kih usluga od nadle`nog organa (~lan 55. stav (1); g) pru`a usluge iz ~lana 57. stav (1) ovog zakona (treneri, instruktori, u~itelji, voditelji, vodi~i i sl.), bez odgovaraju}e licence/dozvole nadle`nih institucija ili udru`enja, kojim se utvr|uje sposobnost i nivo vje{tine obavljanja aktivnosti (~lan 57. stav (3)). ^lan 102. Nov~anom kaznom za nepostupanje po rje{enju inspektora kaznit }e se: a) pravno lice nov~anom kaznom od 500,00KMdo 1.500,00 KM; b) odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 200,00 KM do 500,00 KM; c) fizi~ko lice nov~anom kaznom od 300,00 KM do 500,00 KM. ^lan 103. Za prekr{aje utvr|ene u ~l. 99., 100. i 101. ovog zakona, ako se ponove u roku od jedne godine od pravosna`nosti rje{enja o prekr{aju, uz nov~anu kaznu sud mo`e izre}i i za{titnu mjeru pravnom i fizi~kom licu zabrane obavljanja turisti~ke djelatnosti u trajanju do {est mjeseci. ^lan 104. (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 2.000,00KMdo 5.000,00KM kaznit }e se za prekr{aj Turisti~ka zajednica ako: a) zapo~ne obavljati djelatnost prije nego {to je upisana u sudski registar (~lan 62. stav (2)); b) ne prijavi promjenu upisanih podataka (~lan 62. stav (3)); c) donese statut i /ili izmjene i dopune statuta bez prethodne saglasnosti (~lan 65. stav (3)) d) ne objavi statut ili njegove izmjene i dopune (~lan 65. stav (5)); e) zaposleni u turisti~kom uredu ne ispunjavaju uslove propisane pravilnikom iz ~lana 72. stav (3); f) ne ostvaruje zakonom utvr|ene zadatke (~lan 61.) g) ne koristi finansijska sredstva u skladu s programom rada i finansijskim planu (~lan 83. stav (1)); h) ne donese godi{nji program rada i finansijski plan na propisan na~in (~l. 83. i 84.); i) ne donese godi{nji izvje{taj o radu i finansijski izvje{taj na propisan na~in (~lan 85. stav (1)); j) ne omogu}i Ministarstvu provedbu nadzora ili mu ne dostavi ili ne pripremi ta~ne i potpune izvje{taje, podatke i druge materijale i obavijesti (~lan 88. stav (2)); k) ne otkloni nepravilnosti i nezakonitosti utvr|ene nadzorom (~lan 89.). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KMdo 2.500,00 KMi odgovorno lice u Turisti~koj zajednici. ^lan 105. (1) Nov~anom kaznom od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice koje pru`a usluge smje{taja, ako: a) ne naplati boravi{nu taksu istovremeno sa naplatom usluge (~lan 79. stav (3)); b) u ra~unu posebno ne iska`e iznos boravi{ne takse ili ne navede osnov osloba|anja od njenog pla}anja (~lan 80. stav (1)); c) ne vodi ili neta~no vodi evidenciju korisnika usluga smje{taja (~lan 80. stav (2)); d) u propisanom roku ne podnese nadle`nom organu izvje{taj o broju korisnika usluge smje{taja i iznosu napla}ene boravi{ne takse (~lan 80. stav (3)); e) ne vr{i prijavu i odjavu turista na propisan na~in (~lan 81. stav (1)) f) sredstva od napla}ene boravi{ne takse ne uplati u propisanom roku (~lan 82. stav (1)). (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kazni}e se odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 500,00 KM do 2.500,00 KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice koje pru`a usluge smje{taja nov~anom kaznom od 2.000,00KMdo 5.000,00 KM. POGLAVLJE X. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 106. Do dono{enja odluke Vlade o visini boravi{ne takse, visina boravi{ne takse na podru~ju Kantona obra~unava se, napla}uje i upla}uje u iznosu od 2,00 KM. ^lan 107. Podzakonske akte i obrasce iz ovog zakona donijet }e ministar u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 19 – Strana 234 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. maja 2016. ^lan 108. Danom upisa u sudski registar Turisti~ke zajednice Kantona Sarajevo prestaje sa radom Turisti~ka zajednica Kantona Sarajevo za ~ije osnivanje je Skup{tina Kantona Sarajevo pokrenula postupak Odlukom o pokretanju postupka za osnivanje Turisti~ke zajednice Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" broj 22/97) i bri{e se iz Upisnika koji se vodi kod Federalnog ministarstva okoli{a i turizma. ^lan 109. (1) Danom po~etka rada Turisti~ke zajednice Kantona Sarajevo, preuze}e se zaposlenici, arhiva i dokumentacija i sredstva rada, kao i prava i obaveze Turisti~ke zajednice koja prestaje sa radom. (2) Nezavisna revizorska ku}a }e izvr{iti reviziju finansijskog poslovanja i utvrditi finansijsko stanje Turisti~ke zajednice koja prestaje sa radom. ^lan 110. Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona dovr{it }e se u skladu s propisima koji su va`ili do dana stupanja na snagu ovog zakona. ^lan 111. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-15540/16 27. aprila 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Ministarstvo finansija Na osnovu ~lana 17. stav (1) Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16), po zahtjevu Kabineta premijera, Ministar finansija donosi slijede}u ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUD@ETU KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU ZA BUD@ETSKOG KORISNIKA KABINET PREMIJERA 1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Bud`etu Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu 37.000,00 KM u razdjelu 11010001 Kabinet premijera i to: 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-13569/16 22. aprila 2016. godine Sarajevo Ministar Jasmin Halebi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav (1) Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16), po zahtjevu Press slu`be, Ministar finansija donosi slijede}u ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUD@ETU KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU ZA BUD@ETSKOG KORISNIKA PRESS SLU@BA 1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Bud`etu Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu 400,00 KM u razdjelu 11070001 Press slu`ba i to: 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-12387/16 29. aprila 2016. godine Sarajevo Ministar Jasmin Halebi}, s. r. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Na osnovu ~lana 66. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), ~lana 39. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 01/16) i ~lana 40. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10 i 01/16), ministar za obrazovanje, nauku i mlade donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRU[TVENO/KORISNOG RADA, [KOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ [KOLI ^lan 1. U ~lanu 14. Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, dru{tveno/ korisnog rada, {kole u prirodi i drugih oblika odgojnoobrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj {koli ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/10 i 04/11) iza rije~i "realizuje se na teritoriji Kantona Sarajevo" dodaju se rije~i "i objektima u inostranstvu koji su vlasni{tvo Kantona Sarajevo". ^lan 2. U ~lanu 27. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Ekskurzije u~enika osnovnih {kola realizuju se u Bosni i Hercegovini i objektima u inostranstvu koji su vlasni{tvo Kantona Sarajevo. ^lan 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 11/01-02-16588 04. maja 2016. godine Sarajevo Ministar Prof. dr. Elvir Kazazovi}, s. r. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. maja 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 19 – Strana 235
Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 43/16 27.10.2016 SN KS 22/19, SN KS 20/18, SN KS 10/17, SN KS 19/17, SN KS 14/16 komunalna djelatnost,ks,zakon,izmjene KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 13. ta~ka i) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 167. Zakona o vodama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/06), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 19.10.2016. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VODAMA KANTONA SARAJEVO ^lan 1. U Zakonu o vodama Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 18/10), ~lan 43. mijenja se i isti glasi: "^lan 43. (1) Nadle`ni organ iz ~lana 42. stav 5. ovog zakona na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo donosi Privremenu odluku o za{titi izvori{ta vode od zna~aja za budu}e snabdijevanje vodom za pi}e, kori{tenje izvora mineralne, termalne ili podzemne vode, za podru~je Kantona Sarajevo do dono{enja Odluke o za{titi izvori{ta u skladu sa ~lanom 68. stav 5. Osnovnog zakona. (2) Privremene mjere za{tite izvori{ta voda bit }e definisane u Odluci i Elaboratu o za{titi izvori{ta." ^lan 2. U ~lanu 83. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: (2) Stupanjem na snagu Privremene odluke o za{titi izvori{ta prestaje da va`i Odluka o za{titi izvori{ta vode za pi}e u Sarajevskom polju ("Slu`bene novine Grada Sarajeva", broj 2/87), za to izvori{te, a koju su donijeli organi Grada i op}ina prije stupanja na snagu izmjene i dopune ovog Zakona". ^lan 3. Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-30661/16 19. oktobra 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 19.10.2016. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ^ISTO]I ^lan 1. (Izmjena ~lana 76a. Zakona) U Zakonu o komunalnoj ~isto}i ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 14/16), u ~lanu 76a. rije~i: "{est mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "godinu dana". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-30667/16 19. oktobra 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 12. ta~ka e) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 19.10.2016. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona) U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 14/16), u ~lanu 51a. rije~i: "{est mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "godinu dana". ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-30668/16 19. oktobra 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tina Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Uslava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i ~l. 24. i 25. Zakona o za{titi prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 19.10.2016. godine, donijela je Godina XXI – Broj 43 ^etvrtak, 27. oktobra 2016. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 Click to buy NOW! PDF-XChange Viewer www.docu-track.com Click to buy NOW! PDF-XChange Viewer www.docu-track.com
Izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 23/16 09.06.2016 SN KS 34/14 zakon o sudskim taksama ks,sudske takse,ks,zakon,izmjene i dopune Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tinaKantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 01.06.2016. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA ^lan 1. (Dopuna ~lana 9.) U Zakonu o sudskim taksama ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Pre~i{}eni tekst) u ~lanu 9. stav (1) iza ta~ke n) dodaje se nova ta~ka o) koja glasi: "o) notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerioci suda." ^lan 2. (Izmjena u Tarifnom broju 13.) U Tarifi sudskih taksi DIO TRE]I. ZEMLJI[NO - KNJI@NI POSTUPAK, u Tarifnom broju 13. (Taksa za podneske) rije~i "10 KM" zamjenjuju se rije~ima "5 KM". ^lan 3. (Izmjena u Tarifnom broju 14.) UTarifnom broju 14. (Taksa za upise podataka) stav (2) u ta~. a), b) i d) rije~i "50 KM" zamjenjuju se rije~ima "25 KM". ^lan 4. (Izmjena u Tarifnom broju 15.) U Tarifnom broju 15. (Takse za prijepise i izvatke) stav (1) u ta~ki a) rije~i "10 KM" zamjenjuju se rije~ima "5 KM". ^lan 5. (Izmjena u Tarifnom broju 20.) U DIJELU [ESTOM. UPIS U SUDSKI REGISTAR, Tarifni broj 20. (Taksa za podneske) u stavu (1) rije~i "10 KM" zamjenjuju se rije~ima "5 KM". ^lan 6. (Izmjene u Tarifnom broju 21.) (1 UTarifnom broju 21. (Taksa za upis u sudski registar) u st. (1), (3) i (5) rije~i "200 KM" zamjenju se rije~ima "35 KM". (2) U st. (2), (4) i (11) rije~i "100 KM" zamjenjuju se rije~ima "35 KM". (3) Ustavu (6) rije~i "150KM"zamjenjuju se rije~ima "35KM". (4) U st. (7) i (8) rije~i "50 KM" zamjenju se rije~ima "10 KM". ^lan 7. (Izmjena u Tarifnom broju 22.) U Tarifnom broju 22. (Taksa za objavljivanje upisnih podataka) u stavu (1) rije~i "10 KM" zamjenjuju se rije~ima "5 KM". ^lan 8. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-20224/16 01. juna 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 01.06.2016. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ^lan 1. (Dopuna ~lana 8. Zakona) U Zakonu o administrativnim taksama ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01 - Pre~i{}eni tekst, 22/02, 10/05 i 26/08) u ~lanu 8. stav 1. iza ta~ke 11. dodaju se nove ta~ke 12. i 13. koje glase: "12. Notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda i 13. Privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom i za{titna radionica." ^lan 2. (Dopuna u ~lanu 9. stav (1) ta~ka 7. Zakona) U ~lanu 9. stav 1. u ta~ki 7. na kraju teksta ta~ka-zarez zamjenjuje se zarezom i dodaje tekst koji glasi: "ostvarivanje prava korisnika na nov~ani podsticaj u biljnoj i animalnoj proizvodnji i modelu kapitalnih ulaganja." ^lan 3. (Izmjena u Tarifnom broju 1.) U ~lanu 20. u Tarifnom broju 1. stav 2. u ta~ki 5. broj "50" zamjenjuje se brojem "30". ^lan 4. (Izmjena u Tarifnom broju 8.) U ~lanu 20. u Tarifnom broju 8. ta~ka 2., mijenja se i glasi: "2. Ako se ovjerava rukopis i prepis dokumenta koji se sastoji od vi{e povezanih listova, prvi list se smatra tabakom i pla}a se taksa 2 KM, a svaki ostali list tog dokumenta je polutabak i za svaki polutabak se pla}a taksa 1 KM. Ako se ovjerava rukopis i prepis dokumenta koji se sastoji od jednog lista, onda se jedan list smatra tabakom i za ovjeru istog pla}a se taksa 2 KM. Za ovjeru poslovnih knjiga pla}a se od svakog lista 0,25 KM." ^lan 5. (Dodavanje Tarifnog broja 19a.) U ~lanu 20. iza Tarifnog broja 19. dodaje se novi Tarifni broj 19a. koji glasi: "Tarifni broj 19a. Za rje{enje po zahtjevu za izdavanje: a) prethodne vodne saglasnosti 35 b) vodne saglasnosti 30 c) vodne dozvole 35". ^lan 6. (Dodavanje Tarifnog broja 34a.) U ~lanu 20. iza Tarifnog broja 34. dodaje se novi Tarifni broj 34a. koji glasi: "Tarifni broj 34a. a) za rje{enja o utvr|ivanju ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme i kadra za osnivanje i rad zdravstvenih ustanova 55 b) za rje{enja o odobravanju zdravstvenim radnicima obavljanje privatne prakse u privatnoj ordinaciji, laboratoriji, apoteci, zdravstvene njege bolesnika u ku}i 35 c) za rje{enja o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme i kadra za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo 35 d) za rje{enja o odobravanju obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi 35". S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 9. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 23 – Strana 7 ^lan 7. (Izmjena u Tarifnom broju 37.) U ~lanu 20. u Tarifnom broju 37. stav 2. bri{e se. ^lan 8. (Ovla{tenje za utvr|ivanje novog pre~i{}enog teksta Zakona) Ovla{}uje se Zakonodavno-pravna komisija Skup{tine Kantona Sarajevo da utvrdi novi pre~i{}eni tekst Zakona o administrativnim taksama. ^lan 9. (Stupanje na snagu Zakona) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-20225/16 01. juna 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 21. Zakona o pravobranila{tvu - Novi pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 i 7/12), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je ODLUKU O IMENOVANJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILA[TVA KANTONA SARAJEVO I ADEM FESTI], diplomirani pravnik imenuje se za zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo. II Imenovani se imenuje za zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo bez ograni~enja mandata. III Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-19972/16 30. maja 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 7. Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je ODLUKU O POTVR\IVANJU RAZRJE[ENJA VR[ILACA DU@NOSTI PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A "PARK" D.O.O. SARAJEVO I Ovom odlukom potvr|uje se razrje{enje vr{ilaca du`nosti predsjednika i ~lanova Skup{tine Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a "Park" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina Preduze}a), i to: 1. Behra Ali}, vr{ilac du`nosti predsjednik Skup{tine 2. Avdulah Kova~evi}, vr{ilac du`nosti ~lana Skup{tine 3. Avdo Arnautovi}, vr{ilac du`nosti ~lana Skup{tine II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-19973/16 30. maja 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 7. Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je ODLUKU O POTVR\IVANJU RAZRJE[ENJA VR[ILACA DU@NOSTI PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A "POKOP" D.O.O. SARAJEVO I Ovom odlukom potvr|uje se razrje{enje vr{ilaca du`nosti predsjednika i ~lanova Skup{tine Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a "Pokop" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina Preduze}a), i to: 1. Sanjin Manjo, vr{ilac du`nosti predsjednik Skup{tine 2. Ljuljana Vranac, vr{ilac du`nosti ~lan Skup{tine 3. Sanela Ali}, vr{ilac du`nosti ~lan Skup{tine II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-19974/16 30. maja 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 7. Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je ODLUKU O POTVR\IVANJU RAZRJE[ENJA VR[ILACA DU@NOSTI PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A "RAD" D.O.O. SARAJEVO I Ovom odlukom potvr|uje se razrje{enje vr{ilaca du`nosti predsjednika i ~lanova Skup{tine Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a " Rad " d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina Preduze}a), i to: 1. Nusret Bajrovi}, vr{ilac du`nosti predsjednik Skup{tine 2. Elvesta Mulahasanovi}, vr{ilac du`nosti ~lana Skup{tine 3. Mirsada Hod`i}, vr{ilac du`nosti ~lana Skup{tine II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-19975/16 30. maja 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 7. Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je
Izmjene i dopune Zakona o administrativnim taksama Kantona Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 23/16 09.06.2016 SN KS 10/05, SN KS 22/02, SN KS 30/01 zakon o administrativnim taksamam,ks,zakon,administrativne takse Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tinaKantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 01.06.2016. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA ^lan 1. (Dopuna ~lana 9.) U Zakonu o sudskim taksama ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Pre~i{}eni tekst) u ~lanu 9. stav (1) iza ta~ke n) dodaje se nova ta~ka o) koja glasi: "o) notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerioci suda." ^lan 2. (Izmjena u Tarifnom broju 13.) U Tarifi sudskih taksi DIO TRE]I. ZEMLJI[NO - KNJI@NI POSTUPAK, u Tarifnom broju 13. (Taksa za podneske) rije~i "10 KM" zamjenjuju se rije~ima "5 KM". ^lan 3. (Izmjena u Tarifnom broju 14.) UTarifnom broju 14. (Taksa za upise podataka) stav (2) u ta~. a), b) i d) rije~i "50 KM" zamjenjuju se rije~ima "25 KM". ^lan 4. (Izmjena u Tarifnom broju 15.) U Tarifnom broju 15. (Takse za prijepise i izvatke) stav (1) u ta~ki a) rije~i "10 KM" zamjenjuju se rije~ima "5 KM". ^lan 5. (Izmjena u Tarifnom broju 20.) U DIJELU [ESTOM. UPIS U SUDSKI REGISTAR, Tarifni broj 20. (Taksa za podneske) u stavu (1) rije~i "10 KM" zamjenjuju se rije~ima "5 KM". ^lan 6. (Izmjene u Tarifnom broju 21.) (1 UTarifnom broju 21. (Taksa za upis u sudski registar) u st. (1), (3) i (5) rije~i "200 KM" zamjenju se rije~ima "35 KM". (2) U st. (2), (4) i (11) rije~i "100 KM" zamjenjuju se rije~ima "35 KM". (3) Ustavu (6) rije~i "150KM"zamjenjuju se rije~ima "35KM". (4) U st. (7) i (8) rije~i "50 KM" zamjenju se rije~ima "10 KM". ^lan 7. (Izmjena u Tarifnom broju 22.) U Tarifnom broju 22. (Taksa za objavljivanje upisnih podataka) u stavu (1) rije~i "10 KM" zamjenjuju se rije~ima "5 KM". ^lan 8. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-20224/16 01. juna 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 01.06.2016. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ^lan 1. (Dopuna ~lana 8. Zakona) U Zakonu o administrativnim taksama ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01 - Pre~i{}eni tekst, 22/02, 10/05 i 26/08) u ~lanu 8. stav 1. iza ta~ke 11. dodaju se nove ta~ke 12. i 13. koje glase: "12. Notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda i 13. Privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom i za{titna radionica." ^lan 2. (Dopuna u ~lanu 9. stav (1) ta~ka 7. Zakona) U ~lanu 9. stav 1. u ta~ki 7. na kraju teksta ta~ka-zarez zamjenjuje se zarezom i dodaje tekst koji glasi: "ostvarivanje prava korisnika na nov~ani podsticaj u biljnoj i animalnoj proizvodnji i modelu kapitalnih ulaganja." ^lan 3. (Izmjena u Tarifnom broju 1.) U ~lanu 20. u Tarifnom broju 1. stav 2. u ta~ki 5. broj "50" zamjenjuje se brojem "30". ^lan 4. (Izmjena u Tarifnom broju 8.) U ~lanu 20. u Tarifnom broju 8. ta~ka 2., mijenja se i glasi: "2. Ako se ovjerava rukopis i prepis dokumenta koji se sastoji od vi{e povezanih listova, prvi list se smatra tabakom i pla}a se taksa 2 KM, a svaki ostali list tog dokumenta je polutabak i za svaki polutabak se pla}a taksa 1 KM. Ako se ovjerava rukopis i prepis dokumenta koji se sastoji od jednog lista, onda se jedan list smatra tabakom i za ovjeru istog pla}a se taksa 2 KM. Za ovjeru poslovnih knjiga pla}a se od svakog lista 0,25 KM." ^lan 5. (Dodavanje Tarifnog broja 19a.) U ~lanu 20. iza Tarifnog broja 19. dodaje se novi Tarifni broj 19a. koji glasi: "Tarifni broj 19a. Za rje{enje po zahtjevu za izdavanje: a) prethodne vodne saglasnosti 35 b) vodne saglasnosti 30 c) vodne dozvole 35". ^lan 6. (Dodavanje Tarifnog broja 34a.) U ~lanu 20. iza Tarifnog broja 34. dodaje se novi Tarifni broj 34a. koji glasi: "Tarifni broj 34a. a) za rje{enja o utvr|ivanju ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme i kadra za osnivanje i rad zdravstvenih ustanova 55 b) za rje{enja o odobravanju zdravstvenim radnicima obavljanje privatne prakse u privatnoj ordinaciji, laboratoriji, apoteci, zdravstvene njege bolesnika u ku}i 35 c) za rje{enja o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme i kadra za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo 35 d) za rje{enja o odobravanju obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi 35". S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 9. juna 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 23 – Strana 7 ^lan 7. (Izmjena u Tarifnom broju 37.) U ~lanu 20. u Tarifnom broju 37. stav 2. bri{e se. ^lan 8. (Ovla{tenje za utvr|ivanje novog pre~i{}enog teksta Zakona) Ovla{}uje se Zakonodavno-pravna komisija Skup{tine Kantona Sarajevo da utvrdi novi pre~i{}eni tekst Zakona o administrativnim taksama. ^lan 9. (Stupanje na snagu Zakona) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-20225/16 01. juna 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 21. Zakona o pravobranila{tvu - Novi pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 i 7/12), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je ODLUKU O IMENOVANJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILA[TVA KANTONA SARAJEVO I ADEM FESTI], diplomirani pravnik imenuje se za zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo. II Imenovani se imenuje za zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo bez ograni~enja mandata. III Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-19972/16 30. maja 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 7. Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je ODLUKU O POTVR\IVANJU RAZRJE[ENJA VR[ILACA DU@NOSTI PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A "PARK" D.O.O. SARAJEVO I Ovom odlukom potvr|uje se razrje{enje vr{ilaca du`nosti predsjednika i ~lanova Skup{tine Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a "Park" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina Preduze}a), i to: 1. Behra Ali}, vr{ilac du`nosti predsjednik Skup{tine 2. Avdulah Kova~evi}, vr{ilac du`nosti ~lana Skup{tine 3. Avdo Arnautovi}, vr{ilac du`nosti ~lana Skup{tine II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-19973/16 30. maja 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 7. Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je ODLUKU O POTVR\IVANJU RAZRJE[ENJA VR[ILACA DU@NOSTI PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A "POKOP" D.O.O. SARAJEVO I Ovom odlukom potvr|uje se razrje{enje vr{ilaca du`nosti predsjednika i ~lanova Skup{tine Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a "Pokop" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina Preduze}a), i to: 1. Sanjin Manjo, vr{ilac du`nosti predsjednik Skup{tine 2. Ljuljana Vranac, vr{ilac du`nosti ~lan Skup{tine 3. Sanela Ali}, vr{ilac du`nosti ~lan Skup{tine II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-19974/16 30. maja 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 7. Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je ODLUKU O POTVR\IVANJU RAZRJE[ENJA VR[ILACA DU@NOSTI PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINE KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A "RAD" D.O.O. SARAJEVO I Ovom odlukom potvr|uje se razrje{enje vr{ilaca du`nosti predsjednika i ~lanova Skup{tine Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a " Rad " d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina Preduze}a), i to: 1. Nusret Bajrovi}, vr{ilac du`nosti predsjednik Skup{tine 2. Elvesta Mulahasanovi}, vr{ilac du`nosti ~lana Skup{tine 3. Mirsada Hod`i}, vr{ilac du`nosti ~lana Skup{tine II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-19975/16 30. maja 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 7. Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.05.2016. godine, donijela je S L U @ B E N E N O V I N E Broj 23 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 9. juna 2016.
Zakon o komunalnim djelatnostima KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 14/16 07.04.2016 SN KS 22/19, SN KS 20/18, SN KS 10/17, SN KS 19/17, SN KS 43/16 komunalna djelatnost,ks SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO Godina XXI - Broj 14 Četvrtak, 7. aprila 2016. godine SARAJEVO ISSN 1512-7052 KANTON SARAJEVO Skupština Kantona Sarajevo Na osnovu člana 12. tačka e) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.03.2016. godine, donijela je ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA DIO I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Zakona) Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton). DIO II - KOMUNALNE DJELATNOSTI Član 2. (Značenje pojmova komunalnih djelatnosti) (1) Pod komunalnim djelatnostima, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se pružanje komunalnih usluga od interesa za fizička i pravna lica, te finansiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sistema na području Kantona, kao i Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) i općina na području Kantona (u daljem tekstu: općina) kada je to propisano ovim zakonom. (2) Komunalne djelatnosti dijele se na: a) komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje; b) komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje. (3) Pod pojmom komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje podrazumijevaju se komunalni proizvodi i usluge koje se mogu izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluga. (4) Pod pojmom komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva se komunalni proizvod i usluga koju nije moguće izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluga. Član 3. (Komunalna potrošnja) (1) Komunalne djelatno.sti individualne komunalne potrošnje u smislu ovog zakona su: a) snabdijevanje pitkom vodom; b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda; c) snabdijevanje prirodnim ga.som; d) snabdijevanje toplotnom energijom; e) f) g) h) obavljanje javnog prijevoza putnika; prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju; odlaganje komunalnog otpada; održavanje i organizacija javnih parking prostora i javnih garaža; i) obavljanje pogrebnih poslova; j) tržnice i pijace na malo. (2) Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u smislu ovog zakona su: a) odvođenje atmosferskih voda; b) održavanje čistoće na javnim površinama; c) održavanje javnih površina; d) održavanje grobalja; e) održavanje javne rasvjete; f) obavljanje kafilerijske usluge; g) dekorisanje; h) održavanje javnih če.smi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika; i) održavanje javnih satova. Član 4. (Pojmovi Komunalne potrošnje) (1) Pod snabdijevanjem pitkom vodom podrazumijevaju se poslovi zahvatanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće vodovodnom mrežom do mjernog instrumenta korisnika, uključujući i mjerni instrument, odnosno centralni mjerač kod objekata kolektivnog stanovanja. (2) Pod odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda podrazumijevaju se poslovi skupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda od priključka korisnika na zajedničku kanalizacionu mrežu, odnosno od prvog kontrolnog okna, tretman otpadnih voda u uređaju za prečišćavanje, crpljenje, te odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama. (3) Pod snabdijevanjem prirodnim gasom podrazumijevaju se poslovi distribucije prirodnog gasa gasnom mrežom od glavnih mjerno - regulacionih stanica do uređaja za mjerenje protoka gasa, uključujući glavne mjemo-regulacione stanice i uređaje za mjerenje kod korisnika gasa, odnosno centralni mjerač kod objekata kolektivnog stanovanja. (4) Pod snabdijevanjem toplotnom energijom podrazumijevaju se poslovi proizvodnje i distribucije pare i tople vode mrežom do podstanice korisnika uključujući i podstanicu, odnosno glavni zaporni ventil koji se nalazi ispred ili u objektu, odnosno centralni mjerač utroška toplotne energije. Broj 14 - Strana 2 SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO Četvrtak, 7, aprila 2016. (5) Pod obavljanjem javnog prijevoza putnika podrazumijeva se prijevoz putnika po linijama na području Kantona, osim prijevoza željeznicom koji se ureduje posebnim propisom. (6) Pod prikupljanjem i odvoženjem komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju podrazumijeva se prikupljanje, na za to određenim mjestima komunalnog otpada i njegovo odvoženje na uređena odlagališta. (7) Pod odlaganjem komunalnog otpada podrazumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na deponiju, otvaranje, saniranje i zatvaranje deponije po posebnim propisima. (8) Pod održavanjem i organizacijom javnih parking prostora i javnih garaža podrazumijevaju se poslovi održavanja organizacije prostora i objekata u kojima se pružaju usluge parkiranja i garažiranja motornih vozila. (9) Pod obavljanjem pogrebnih poslova podrazumijeva se preuzimanje, opremanje i prijevoz umrlog lica do objekta mrtvačnice, odnosno groblja. (10) Pod tržnicama i pijacama na malo podrazumijevaju se određeni zatvoreni i otvoreni prostori u državnoj svojini na kojem se pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima, te uređivanje i održavanje ovih prostora. (11) Pod odvođenjem atmosferskih voda podrazumijeva se odvođenje atmosferskih voda sa javno prometnih površina uređenom kanalskom mrežom. (12) Pod održavanjem čistoće na javnim površinama podrazumijeva se čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i zelenih javnih površina, prikupljanje i odvoženje komunalnih otpadaka sa tih površina, te uklanjanje snijega i leda. (13) Pod održavanjem javnih površina podrazumijevaju se poslovi uređivanja i redovnog održavanja zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine, zelene površine stambenih, odnosno urbanih gradskih cjelina, pješačke staze, zelene površine posebne namjene, ZOO vrtovi, površine za rekreaciju i fizičku kulturu na otvorenom prostoru, zaštitna područja i zaštitni zeleni pojasevi infrastrukturnih sistema ako nije uređeno posebnim propisom, površine uz uređenu i neuređenu obalu rijeka i jezera ako nije uređeno posebnim propisom), javnih saobraćajnih površina (ulice, kolovozi, pločnici i rigoli, putevi i prilazi, prolazi, trgovi, podvožnjaci i nadvožnjaci, mostovi i stepeništa van zgrade, autobuska i tramvajska stajališta ako nije uređeno posebnim propi.som) i drugih površina koje posebnim propisima budu utvrđene kao javne površine. (14) Pod održavanjem grobalja podrazumijeva se upravljanje, održavanje i uređivanje prostora i objekata (mrtvačnica u sklopu groblja, kapela i si.) za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih lica. (15) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine. (16) Pod obavljanjem kafilerijskih usluga podrazumijevaju se poslovi stalnog i sigurnog uklanjanja životinja, pasa lutalica, lešina životinja, određenih nejestivih nusproizvoda klanja, konfiskata i valioničkog otpada sa javnih površina i poslovi eutanazije životinja. (17) Pod dekorisanjem se podrazumijeva ukrašavanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika, održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija prigodnim ukrasnim rekvizitima. (18) Pod održavanjem javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika podrazumijeva se uređivanje i održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika. (19) Pod održavanjem javnih satova podrazumijeva se obezbjeđivanje funkcionisanja javnih satova na javnim površinama i objektima. (20) Podzakonskim aktima bliže će se regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti. DIO III - NAČELA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI Član 5. (Javni interes komunalne djelatnosti) (1) Komunalne djelatnosti su od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe. (2) Pod pojmom javnog interesa u komunalnim djelatnostima podrazumijeva se zadovoljavanje onih potreba urbanog civilizacijskog društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na području Kantona. (3) Pod pojmom javne službe u komunalnim djelatnostima podrazumijevaju se komunalne djelatnosti iz člana 3. ovog zakona, koje kao opšte korisne djelamosti, predstavljaju sistemsku cjelinu organizovanja i vršenja putem državnih službi, jedinica lokalne samouprave, te za to posebno organizovanih samostalnih organizacija koje su prihvaćene, podržavane i kontrolisane od strane državne zajednice. (4) Kanton, Grad, općine, pravna i fizička lica koja obavljaju komunalne djelatnosti, obavezni su na osnovu ovog zakona i posebnih propisa: a) osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti; b) osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti; c) poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša; d) osigurati javnost i transparentnost rada. DIO IV - OBEZBJEĐIVANJE I OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI Član 6. (Obezbjeđivanje komunalne djelatnosti) Obavljanje komunalnih djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom u okviru svojih nadležnosti, obezbjeduju Kanton, Grad i općine. Član 7. (Obezbjeđenje komunalne djelatnosti od strane Kantona) Kanton obezbjeđuje obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: a) snabdijevanje pitkom vodom putem centralnog vodovodnog sistema; b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda putem centralnog kanalizacionog sistema; c) snabdijevanje prirodnim gasom putem centralnog gasnog sistema; d) snabdijevanje toplotnom energijom putem centralnog daljinskog sistema zagrijavanja; e) obavljanje javnog prijevoza putnika; f) prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju; g) odlaganje komunalnog otpada na glavnu sanitarnu deponiju; h) održavanje i organizacija javnih parking prostora i javnih garaža; i) tržnice i pijace na malo; j) odvođenje atmosferskih voda; k) održavanje čistoće na javnim površinama; l) održavanje javnih površina; m) održavanje grobalja; n) održavanje javne rasvjete. četvrtak, 7. aprila 2016. SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO Broj 14 - Strana 3 Clan 8. (Povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti) (1) Kanton može posebnim propisom povjeriti Gradu i općinama u cijelosti ili djelimično obezbjeđivanje i obavljanje komunalnih djelatnosti iz člana 7. ovog zakona. (2) Grad i općine mogu utvrditi i druge djelatnosti lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima. Član 9. (Obezbjeđenje komunalne djelatnosti od strane Grada i općina) (1) Grad i općine u njegovom sastavu, kao i općine koje nisu u sastavu Grada, u okviru svog samoupravnog djelokruga, obezbjeduju obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti; a) snabdijevanje pitkom vodom iz vodovoda lokalnog značaja; b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda kanalizacijom lokalnog značaja, te crpljenje, odvoz, zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama; c) snabdijevanje toplotnom energijom van centralnog daljinskog sistema zagrijavanja; d) obavljanje pogrebnih poslova; e) održavanje grobalja lokalnog značaja; f) kafilerijske usluge; g) dekorisanje; h) održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika; i) održavanje javnih satova. (2) Grad i općine u njegovom sastavu će posebnim propisom urediti međusobne odnose i druga pitanja u cilju obezbjeđivanja obavljanja komunalnih djelatnosti iz prethodnog stava. Član 10. (Davaoci komunalnih usluga) (1) Kanton, Grad i općine, u skladu sa utvrđenim nadležnostima u čl. 7., 8. i 9. ovog zakona, obezbjeduju obavljanje komunalnih djelatnosti putem: a) javnog preduzeća komunalnih djelatnosti; b) privrednog društva. (2) Kanton, Grad i općina mogu međusobno povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti iz svoje nadležnosti davaocima komunalnih usluga iz stava (1) ovog člana, koje je formirala druga jedinica lokalne samouprave u okviru Kantona ili Kanton. Član 11. (Obavljanje komunalne djelatnosti od strane više subjekata) Jednu komunalnu djelatnost, ako za to postoje tehnološki i ekonomski uslovi, istovremeno može obavljati više subjekata koji djeluju posredstvom različitih statusnih i ugovornih oblika, uz suglasnost Kantona, odnosno Grada, odnosno općina u okviru utvrđenih nadležnosti u čl. 7., 8. i 9. ovog zakona i koordinaciju ministarstva nadležnog za komunalne djelatnosti Kantona, odnosno gradskih i općinskih službi za komunalne djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom. Član 12. (Koncesioniranje komunalnih djelatnosti) Konce.sioniranje komunalnih djelatnosti obavlja se u skladu .sa Zakonom o koncesijama Kantona Sarajevo. DIO V - USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI DAVAOCI KOMUNALNIH USLUGA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI Član 13. (Uslovi za obavljanje komunalnih djelatnosti) (1) Davaoci komunalnih usluga iz člana 10. ovog zakona moraju ispunjavati slijedeće uslove: a) da su registrovani za obavljanje komunalnih djelatnosti; b) da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti; c) da raspolažu odgovarajućim stručnim kadrovima koji mogu obezbijediti stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti; d) da obezbijede vršenje komunalnih djelatnosti u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa; e) da cijene komunalnih usluga obrazuju prema prema važećim propisima; f) da utvrde normative rada i utroška materijalnih sredstava i omoguće kontrolu istih od strane nadležnih organa; g) da uspostave tarifni sistem koji će biti osnova za naplatu usluga; h) da kontinuirano rade na podizanju nivoa komunalnih usluga i unapređenju komunalnih djelatnosti; (2) Na osnovu dokaza o ispunjavanju uslova iz .stava (1) ovog člana, nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada i općine izdaje uvjerenje. DIO VI - ODNOSI U KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA Član 14. (Kvalitet i standard komunalne usluge) (1) Davaoci komunalnih usluga dužni su pružati usluge koje odgovaraju kvalitetom i standardom visini cijene koju korisnici usluga plaćaju za njihovo vršenje. (2) Vlada Kantona je obavezna utvrditi standarde i usklađivati kvalitet i nivo komunalnih usluga u skladu sa visinom cijene. Član 15. (Dužnost plaćanja komunalne usluge) (1) Korisnik komunalne usluge dužan je platiti cijenu za njeno vršenje u skladu sa članom 14. ovog Zakona. (2) Korisnik komunalne usluge dužan je platiti utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu. Član 16. (Uskraćivanje komunalne usluge) (1) Komunalna usluga ne može se uskratiti korisniku osim ako: a) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa; b) otpočne sa korištenjem komunalne usluge bez prethodne prijave i davanja potrebnih podataka za evidentiranje obveznika plaćanja kod davaoca usluga; c) koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru; d) ne plati iskorištenu komunalnu uslugu u ugovorenom roku; e) neosnovano ometa druge korisnike usluga; f) nenamjen.ski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način; g) bez odobrenja davaoca komunalne usluge izvrši prepravku ili dogradnju na instalacijama komunalne infrastrukture; h) onemogući ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, odnosno nadležnom inspektoru, pod uslovom da to tehničke mogućnosti dozvoljavaju i da se isključenjem ne ugrožavaju drugi korisnici komunalnih usluga; (2) Po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge, davaoci komunalnih usluga su dužni da, na zahtjev korisnika komunalne usluge, najka.snije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno uključenje, nastavi pružanje komunalne usluge korisniku. (3) Korisnik ne može otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš. Član 17. (Regulisanje odno.sa davaoca i kori.snika komunalne usluge) Prava i obaveze između davaoca i kori.snika komunalnih usluga regulisaće se ugovorom, u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima iz člana 4. stav (2) ovog zakona. Broj 14 - Strana 4 SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO Četvrtak, 7. aprila 2016. Clan 18. (Obavještenje korisnika o prekidu komunalne potrošnje) Davaoci komunalnih usluga dužni su u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga najkasnije jedan dan prije očekivanog prekida u pružanju tih usluga. Član 19. (Prekid pružanja komunalne usluge) (1) U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, davaoci komunalnih usluga dužni su odmah o tome na adekvatan način obavijestiti nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno općine i istovremeno preduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja ili prekida. (2) Nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno opčine, po prijemu obavještenja iz stava (1) ovog člana, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužan je odmah da: a) odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi usljed prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta; b) naredi mjere za himu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena; c) preduzme mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti; d) utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja djelatnosti i učinjenu štetu. DIO VII - SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI Član 20. (Sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti) Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeduju se iz: a) cijene za komunalne usluge iz segmenta individualne komunalne potrošnje; b) cijene za komunalne usluge iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje; c) budžeta Kantona i općine; d) drugih izvora po posebnim propisima. POGLAVLJE I - CIJENA ZA KOMUNALNE USLUGE Član 21. (Finansiranje komunalne djelatnosti) (1) Iz cijene komunalne usluge iz segmenta individualne komunalne potrošnje obezbjeduju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: a) snabdijevanje pitkom vodom; b) odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda; c) snabdijevanje prirodnim gasom; d) snabdijevanje toplotnom energijom; e) obavljanje javnog prijevoza putnika; f) prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju; g) odlaganje komunalnog otpada; h) održavanje javnih parking prostora i javnih garaža; i) obavljanje pogrebnih poslova; j) tržnice i pijace na malo. (2) Iz cijena komunalne usluge iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje obezbjeduju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: a) odvođenje atmosferskih voda; b) održavanje čistoće na javnim površinama; c) održavanje javnih površina; d) održavanje grobalja; e) održavanje (uključujući utrošak električne energije) javne rasvjete; f) obavljanje kafilerijskih usluga; g) dekorisanje; h) održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika; i) održavanje javnih satova. Član 22. (Cijena komunalne usluge) (1) Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge predlaže davalac komunalne usluge, na temelju detaljne kalkulacije, a u skladu sa odredbama člana 15. (2) Cijena komunalne usluge sadrži sve troškove tekućeg održavanja i funkcionisanja komunalnog sistema na koji se odnosi, te troškove nabavke novih stalnih sredstava davaoca komunalne usluge prema članu 37. stav (2) tačka a) i stavu (3) ovog zakona. (3) U cijenu komunalne usluge uključena je amortizacija, koja se sastoji iz amortizacije stalnih sredstava davaoca komunalne usluge i amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sistema, odnosno dobara u općoj upotrebi. (4) Davalac komunalne usluge amortizaciju koristi za obnavljanje stalnih sredstava, a dio amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sistema, odnosno dobara u općoj upotrebi prema programu na koji saglasnost daje Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona. (5) Validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalnih usluga utvrđuje neovisno stručno tijelo Vlade Kantona, Grada odnosno općine, a stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće, u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona. (6) Ukoliko se cijena usluge utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku sredstava će nadoknaditi Kanton, Grad, odnosno općina. (7) Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća se davaocu komunalne usluge. Član 23. (Obveznik plaćanja cjene komunalne usluge) Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od nadležne poreske uprave prenio na korisnika, odnosno upravitelj zgrade, ako je vlasnik, odnosno korisnik nekretnine to pravo prenio na njih. POGLAVLJE II - KOMUNALNA NAKNADA Član 24. (Izvor sredstava za zajedničku komunalnu potrošnju) Za pokrivanje cijena iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, kao izvor sredstava uvodi se komunalna naknada. Član 25. (Obaveznici plaćanja komunalne naknade) (1) Komunalnu naknadu plaćaju, u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, vlasnik stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora, te građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od nadležne poreske uprave prenio na korisnika. (2) Naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, prema stavu (1) ovog člana, smatraju se na.selja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za snabdijevanje električnom energijom i snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda prema mjesnim prilikama. (3) Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana slijedećeg mjeseca od početka korištenja objekta ili prostora. četvrtak, 7. aprila 2016. SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO Broj 14 - Strana 5 Član 26. (Komunalna naknada kao javni prihod) Komunalna naknada je javni prihod Kantona, Grada i općine, a u skladu sa utvrđenim nadležnostima u čl. 7., 8. i 9. ovog zakona. POGLAVLJE III - OSNOVE I MJERILA ZA ODREĐIVANJE KOMUNALNE NAKNADE Član 27. (Utvrđivanje komunalne naknade) Komunalna naknada utvrđuje se u zavisnosti od stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima komunalne infrastrukture, razvijenosti javnog prevoza putnika, namjene objekta, odnosno prostora i pripadnosti građevine, odnosno korisne površine te građevine u određenoj zoni građevinskog zemljišta. Član 28. (Jedinica mjera za određivanje komunalne naknade) (1) Komunalna naknada određuje se za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m^), a za otvoreni prostor - skladišta, stovarišta, pijace kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti, prema jedinici mjere /т^/ građevinskog zemljišta. (2) Korisna površina stambenog, proizvodnog i prostora za drugu privrednu djelatnost izračunava se u skladu sa posebnim propisima. Član 29. (Utvrđivanje komunalne naknade) Komunalna naknada utvrđuje se po jedinici mjere, na osnovu broja bodova i u zavisnosti od zone građevinskog zemljišta u kojoj se objekat nalazi, što je utvrđeno posebnim propisima koji uređuju građevinsko zemljište. Član 30. (Broj bodova za izračunavanje komunalne naknade) (1) Broj bodova za izračunavanje komunalne naknade po zonama za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti iznosi po m-; R.b. Zona Stambeni prostor Proizvodni prostor Prostor za drage privredne djelatnosti Broj bodova/m- 1. I zona 28 56 84 2. II zona 20 40 60 3. III zona 13 20 32 4. IV zona 8 12 20 .3, V zona 4 6 10 6. VI zona 2 3 5 (2) Broj bodova za garažni prostor i vikend objekte jednak je broju bodova za stambeni prostor. (3) Za stambeni i garažni prostor, kao i vikend objekte koji se koriste za druge namjene, broj bodova određuje se prema mjerilima za tu vrstu prostora za onaj dio korisne površine koji se za tu svrhu koristi. Član 31. (Utvrđivanje broja bodova za poslovne prostore javnih ustanova) Broj bodova utvrđen za stambeni prostor, primjenjuje se i za poslovni prostor javnih ustanova u kojem .se obavljaju djelatnosti javnog karaktera i to; a) zdravstvo; b) obrazovanje, vaspitanje, nauka, kultura, umjetnost; c) fizička kultura i sport; d) socijalna zaštita; e) đački i studentski standard; f) smještaj starih, iznemoglih i nezbrinutih lica; g) rijetki zanati; h) komunalni poslovi, i) vojni objekti, kao i prostori u kojima se obavlja osnovna djelatnost humanitarnih organizacija, boračkih organizacija, organizacija lica sa posebnim potrebama, vjerskih zajednica, organizacija za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica. Član 32. (Visina komunalne naknade) Mjesečni iznos komunalne naknade za sve obveznike izračunava se množenjem pripadajućeg broja bodova sa vrijedošću boda i korisnom površinom objekta, odnosno površinom zemljišta koje neposredno služi za obavljanje proizvodnje i pružanje usluga. Član 33. (Vrijednost boda) (1) Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje Vlada Kantona na osnovu programa finansiranja komunalnih djelatnosti navedenih u članu 22. stav (2) ovog zakona. (2) Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje se posebnom odlukom najkasnije do 31. decembra tekuće za narednu godinu. (3) Ako se vrijednost boda komunalne naknade ne utvrdi do roka iz stava (2) ovog člana, visina komunalne naknade ostaje nepromijenjena. (4) Program iz stava (1) ovog člana sadrži: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanja komunalnih usluga iz člana 22. stav 2. ovog zakona, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, kao i mjere za sprovođenje programa. (5) Kanton će iz prikupljenih sredstava komunalne naknade sukcesivno doznačavati Gradu i općinama sredstva za finansiranje komunalnih djelatnosti u nadležnosti Grada i općine, saglasno čl. 8. i 9. tač. e), f), g), h) i i) ovog zakona. Član 34. (Rješenje o visini komunalne naknade) (1) Obaveza i način plaćanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika, utvrđuje se rješenjem koje donosi ministarstvo Kantona nadležno za komunalne poslove. (2) Za poslove iz stava (1) ovog člana, kao i vođenje ažurne baze podataka o obveznicima komunalne naknade. Kanton može ovlastiti drugo pravno lice. Član 35. (Rješavanje u drugom stepenu) Protiv rješenja iz člana 34. ovog zakona, u drugom stepenu rješava Komisija koju obrazuje Vlada Kantona posebnim aktom. POGLAVLJE - IV BUDŽET Član 36. (Obezbjeđenje sredstava za obavljanje komunalnih usluge u izuzetnim slučajevima) Sredstva za finansiranje obavljanja komunalnih djelatnosti iz člana 22. ovog zakona obezbjeduju .se u Budžetu Kantona, Grada, odnosno općine samo izuzetno, u slučajevima kada je cijena komunalne usluge utvrđena u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, kada zbog nedostatka sredstava postoji opasnost od prekida redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti, a koji može dovesti do trajnijeg nevršenja ili do bitnog odstupanja od programa vršenja komunalnih djelatnosti, a što može dovesti do štetnih posljedica. Broj 14 - Strana 6 SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO Četvrtak, 7. aprila 2016. DIO VIII - FINANSIRANJE GRAĐENJA Član 37. (Finasiranje komunalne infrastrukture) (1) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture fmansira se iz: a) naknada koje se naplaćuju iz osnova propisa o prostornom uređenju i građevinskom zemljištu, b) budžeta Kantona, Grada ili općine, c) donacija, d) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima. (2) Nabavka stalnih sredstava davaoca komunalnih usluga za obavljanje komunalnih djelatnosti finansira se iz: a) cijene komunalne usluge (iz segmenta individualne i zajedničke komunalne potrošnje), b) budžeta Kantona, Grada ili općine, c) donacija, d) drugih izvora utvrđenih posebnim propisima. (3) Vlada Kantona, Grad, odnosno općine, u skladu sa planiranim sredstvima i izvorima sredstava iz st. (1) i (2) ovog člana, donosi program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te program nabavke stalnih sredstava davaoca komunalnih usluga. DIO IX - PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE Član 38. (Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu) Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu pod uslovima utvrđenim propisima koji regulišu oblast prostornog uređenja i građenja, kao i drugim propisima. Član 39. (Troškovi priključenja na komunalnu infrastrukturu) (1) Vlasnik građevine plaća troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu davaocu komunalne usluge koji izvodi priključenje građevine. (2) U troškove iz stava (1) ovog člana uključena je i vrijednost mjernog instrumenta, odnosno vrijednost centralnog mjerača za objekte kolektivnog stanovanja, koji se unosi u stalna sredstva davaoca komunalne usluge. Član 40. (Pojedinačni mjerni uređaji) (1) Pojedinačni mjerni uređaj za stambenu jedinicu u okviru stambenog objekta kolektivnog stanovanja spada u opremu stambene jedinice, a njegovu nabavku, ugradnju, troškove eksploatacije i funkcionisanja snosi vlasnik stambene jedinice. (2) Vlasnik stambene jedinice iz stava (1) ovog člana, prilikom nabavke, ugradnje, eksploatacije i funkcionisanja mjernog uređaja dužan je da se pridržava tehničkih normativa i standarda i uputstava davaoca komunalne usluge. (3) Vlasnik stambene jedinice u okviru stambenog objekta može održavanje mjernog uređaja iz stava (1) ovog člana povjeriti davaocu komunalne usluge ili upravitelju zgrade uz odgovarajuću naknadu prema ovjerenom cjenovniku od strane nadležnog organa iz člana 22. stav (4), o čemu će se zaključiti poseban ugovor. DIO X - NADZOR Član 41. (Nadzor nad provođenjem Zakona) Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za komunalne poslove Kantona. Član 42. (Inspekcijiski nadzor) (1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona i posebnih propisa iz člana 4. stav 20) ovog zakona vrši komunalni inspektor Kantona, Grada, odnosno općine, svaki u okviru svoje nadležnosti. (2) U vršenju inspekcijskog nadzora, kantonalni komunalni inspektor obavlja poslove iz oblasti komunalnih djelamosti utvrđenih u članu 7. ovog zakona. (3) Za poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti utvrđenih u članu 9. ovog zakona inspekcijski nadzor vrši gradski, odnosno općinski komunalni inspektor. (4) Komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovog zakona i posebnih propisa iz člana 4. stav (20) ovog zakona pomaže komunalni redar u skladu sa posebnim propisima. Član 43. (Posebni uslovi za komunalnog inspektora i komunalnog redara) (1) Za komunalnog inspektora iz člana 42. stav (1) ovog zakona, može biti postavljeno lice koje pored općih uslova propisanih zakonom ispunjava i posebne uslove: da ima odgovarajuću visoku stručnu spremu, položen stručni upravni ispit i tri godine radnog staža. (2) Za komunalnog redara može biti postavljeno lice koje pored općih uslova propisanih zakonom ispunjava i posebne uslove: da ima odgovarajuću višu ili srednju školsku spremu, položen stručni upravni ispit i šest mjeseci radnog staža. Član 44. (Izvršenje mjera komunalnih inspektora) (1) Komunalni inspektor rješenjem naređuje izvršenje određenih mjera i određuje rok za njihovo izvršenje u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima. (2) Žalba protiv rješenja komunalnog inspektora ne odlaze izvršenje rješenja. Član 45. (Rješavanje u drugom stepenu) (1) Protiv upravnih akata kantonalnog komunalnog inspektora, u drugom stepenu rješava ministar nadležan za komunalne poslove. (2) Protiv upravnih akata grad.skog i općinskog komunalnog inspektora, u drugom stepenu rješava ministarstvo nadležno za komunalne poslove Kantona. DIO XI - KAZNENE ODREDBE Član 46. (Novčane kazne za davaoca komunalne usluge) (1) Novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM kazniće se za prekršaj davalac komunalne usluge: a) ako u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način blagovremeno ne obavijesti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji mogu nastati u pružanju komunalnih usluga (član 14); b) ako uskrati komunalnu uslugu korisniku izuzev slučajeva utvrđenih u članu 17. stav (1) ovog zakona; c) ako po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge ne nastavi pružanje komunalne usluge u roku utvrđenom u članu 17. stav (2) ovog zakona; (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM. Član 47. (Novčane kazne za davaoca komunalne usluge) (1) Novčanom kaznom od 6.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj davalac komunalne usluge ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 5. ovog zakona; (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM. četvrtak, 7. aprila 2016. SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO Broj 14 - Strana 7 Clan 48. (Novčana kazna za davaoca komunalne usluge, upravitelja zgrade i pravno lice korisnika komunalne usluge) (1) Novčanom kaznom od 6.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj davalac komunalne usluge i upravitelj zgrade i pravno lice korisnik komunalne usluge; a) ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 18. ovog zakona; b) ako se ne pridržava odredaba utvrđenih u članu 40. ovog zakona. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice davaoca komunalne usluge, upravitelja zgrade i pravnog lica korisnika komunalne usluge novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i pojedinac kori.snik komunalne usluge novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 4.000,00 KM. Član 49. (Novčana kazna za pravno lice i pojedinca kao korisnika komunalne usluge) (1) Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice kao korisnik komunalne usluge: a) ako izvrši neovlašteno priključenje na komunalnu infrastrukturu; b) ako neovlašteno interveniše na komunalnoj infrastrukturi; c) ako neovlašteno koristi komunalne usluge; d) ako svojim radnjama onemogući nesmetano korištenje komunalne usluge u zgradi; e) ako spriječi davaoca komunalne usluge da interveniše na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima i time ugrozi korištenje komunalne usluge ostalim korisnicima; f) ako spriječi ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, upravitelju zgrade, odnosno nadležnom inspektoru; g) ako oštećuje, odnosno uništava osnovna sredstva, postrojenja i drugu komunalnu opremu i na taj način nepovoljno utiče na normalno pružanje komunalnih usluga ostalim korisnicima, odnosno na sam kvalitet tih usluga. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice pravnog lica novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 9.000,00 KM. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se i pojedinac korisnik komunalne usluge novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM. DIO XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 50. (Rok za donošenje podzakonskih akata) Vlada Kantona će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonske akte iz člana 4. stav (20) ovog zakona. Član 51. (Evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade) Kantonalno ministarstvo nadležno za komunalne poslove, odnosno pravno lice koje Kanton ovlasti, dužno je da u.spostavi evidenciju obveznika plaćanja komunalne naknade, rje.šenjem utvrdi obavezu plaćanja ove naknade za obveznike i stvori organizacione i druge uslove za naplatu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 51a. Ovaj zakon primjenjivat će se do donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi, a najduže šest mje.seci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 52. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-10331/16 30. marta 2016. godine Sarajevo Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo Prof. Ana Babić, s. r. Na osnovu člana III. 4. e. i člana V. 6. e. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 18. b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96,2/96,3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.03.2016. godine, donijela je ZAKON O KOMUNALNOJ ČISTOĆI DIO PRVI - OPČE ODREDBE Član 1. (Predmet regulisanja) Ovim zakonom uređuje se komunalna čistoća, utvrđuju obaveze preduzeća i drugih pravnih lica i građana u održavanju komunalne čistoće, način finansiranja i druga pitanja od značaja za komunalnu čistoću na teritoriji Kantona Sarajevo (u daljem tekstu; Kanton). Član 2. (Pojam komunalne čistoće) Komunalnom čistoćom, u smislu ovog zakona, smatra se održavanje čistoće na javnim površinama, kao čišćenje komunalnih otpadaka sa javnih površina, pranje asfaltiranih, betoniranih i popločanih javnih površina, prikupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnih otpadaka, uništavanje i prerada komunalnih otpadaka (u daljem tekstu: otpadak), održavanje deponije i uklanjanje snijega sa javnih površina, održavanje čistoće u dvorištima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada (hodnici, stubišta i si.), garažama i šupama (u daljem tekstu: druge površine). Član 3. (Obavljanje poslova komunalne čistoće) Obavljanje poslova komunalne čistoće vrše komunalna preduzeća registrovana za obavljanje ove djelatnosti (u daljem tekstu; komunalna preduzeća), a održavanje čistoće na drugim površinama iz člana 2.ovog zakona vrše korisnici stambenih zgrada, garaža i šupa. Član 4. (Pojam javne površine) Javnim površinama, u smislu ovog zakona, smatraju se: a) ulice, kolovozi, biciklističke staze, pločnici i rigoli, putevi, prilazi i prelazi, trgovi, podvožnjaci i nadvožnjaci, mo.stovi i stepeništa van zgrada, javna parkirališta, autobuska i tramvajska stajališta (u daljem tek.stu: javne saobraćajne površine), b) tramvajski i željeznički kolosjeci u posebnom trupu, sa stajalištima, benzinske stanice i prostor oko njih, c) aerodrom i zaštitni aerodromski pojas, d) otvoreni pijačni, tržni prostori i prostori oko prodajnih objekata, e) neizgrađena građevinska zemljišta, f) ulični slivnici, g) kolovozi kantonalnih puteva, h) zelene i rekreativne površine kao što su: 1) javne zelene površine (park-šume, parkovi, park-prirode, parkovske staze, travnjaci, drvoredi, skverovi, zelenilo uz .saobraćajnice i slično), 2) zelene površine stambenih, odnosno urbanih cjelina, 3) pješačke staze.
Zakon o obrazovanju odraslih KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 40/15 15.10.2015 obrazovanje odraslih KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~l. 12. ta~ka b) i 18. stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 07.10.2015. godine, donijela je ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH I. OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet Zakona) Zakonom o obrazovanju odraslih (u daljem tekstu: Zakon) ure|uje se: a) obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; b) op}a pitanja u vezi s osnivanjem pravnih subjekata za obrazovanje odraslih na podru~ju Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton); c) organizacija, finansiranje, upravljanje i rukovo|enje procesom obrazovanja odraslih; d) djelatnost i uvjeti za obavljanje obrazovanja, usavr{avanja i osposobljavanje odraslih lica; e) prava i obaveze nadle`nih organa u oblasti obrazovanja odraslih; f) uvjeti za sticanje javnih isprava; g) statusna pitanja kandidata koji su zavr{ili institucionalno obrazovanje odraslih i h) druga pitanja od zna~aja za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih na podru~ju Kantona. ^lan 2. (Posebni interes) (1) Obrazovanje odraslih dio je jedinstvenog obrazovnog sistema Kantona i predstavlja djelatnost od posebnog dru{tvenog interesa za Kanton. (2) Obrazovanje odraslih realizira se na na~in i pod uvjetima utvr|enim ovim Zakonom, ukoliko druga~ije nije regulisano posebnim zakonima. ^lan 3. (Ravnopravnost) (1) Djelatnost obrazovanja odraslih je usmjerena ka punom razvoju ljudske li~nosti i dostojanstva, po{tivanju ljudskih prava, gra|anskih i drugih demokratskih, zakonskih i ustavnih na~ela i sloboda. (2) Terminolo{ko kori{tenje mu{kog ili `enskog roda u ovom zakonu podrazumijeva uklju~ivanje oba roda. ^lan 4. (Definicija pojmova) Pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju slijede}e zna~enje: Andragogija (obrazovanje odraslih) je nauka koja se bavi pitanjima odgoja i obrazovanja odraslih, odnosno didakti~kometodi~ kim specifi~nostima procesa u~enja i pou~avanja odraslih. Nagla{ava razlike u interakcijsko-komunikacijskom aspektu odgoja i obrazovanja odraslih u odnosu na odgoj i obrazovanje djece i mladih; Cjelo`ivotno u~enje je sveukupna aktivnost u~enja tokom `ivota, a s ciljem unapre|enja znanja, vje{tina i kompetencija unutar li~ne i gra|anske, te dru{tvene perspektive i/ili perspektive zaposlenja; obuhvata u~enje u svim `ivotnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno), pri ~emu se u~enje shvata kao kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca u odre|enom `ivotnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima u~enja ste~enim u mla|oj `ivotnoj dobi; ~etiri su osnovna, me|usobno povezana cilja koja se vezuju uz cjelo`ivotno u~enje: li~no zadovoljstvo i razvoj pojedinca, aktivno gra|anstvo, dru{tvena uklju~enost i zapo{ljivost; Cjelo`ivotna karijerna orijentacija se u kontekstu cjelo`ivotnog u~enja odnosi na niz aktivnosti koje omogu}avaju da gra|ani svih uzrasta i u bilo kom trenutku `ivota identificiraju vlastite sposobnosti, kompetencije i interesovanja, da donesu odluke u pogledu svog obrazovanja, osposobljavanja i kvalifikacija i da upravljaju vlastitim `ivotnim putevima u obrazovnom, radnom i drugim okru`enjima, u kojima se njihovi kapaciteti i kompetencije razvijaju i/ili koriste; Dokvalifikacija je dodatno stru~no obrazovanje prema posebno utvr|enim diferenciranim programima, radi sticanja vi{eg stepena kvalifikacije u okviru istog zanimanja; Dr`avni (nacionalni) kvalifikacijski okvir (National Qualifications Framework NQF) je instrument uspostave kvalifikacija ste~enih u odre|enoj zemlji, kojim se daju osnove za jasno}u, pristupanje, prohodnost, sticanje i kvalitetu kvalifikacija; Evropski kvalifikacijski okvir (European Qualifications Framework - EKO ili EQF) je instrument uspostavljanja nivoa kvalifikacija organiziran tako da djeluje kao sredstvo prepoznavanja i razumijevanja kvalifikacija izme|u nacionalnih kvalifikacijskih okvira; Godina XX – Broj 40 ^etvrtak, 15. oktobra 2015. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 Evropski kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje je dokument koji je usvojila Konferencija evropskih ministara obrazovanja u Bergenu 2005. godine, koji definira generi~ke deskriptore za svaki od tri ciklusa visokog obrazovanja, i koji se primjenjuje u svim dr`avama potpisnicama bolonjskog procesa; Formalno obrazovanje je u~enje usmjereno od strane nastavnika ili instruktora koje se sti~e u obrazovnim ustanovama, a prema nastavnim planovima i programima odobrenim od nadle`nih obrazovnih vlasti; Generi~ki deskriptori defini{u o~ekivana znanja, vje{tine i kompetencije za svaki kvalifikacijski nivo obrazovanja; Informalno u~enje je neplanirano u~enje i sticanje znanja kroz svakodnevne aktivnosti; Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva pravo na obrazovanje svakog lica tokom cijelog `ivota, posebno pravo lica sa posebnim obrazovnim potrebama na uklju~ivanje u redovnu nastavu, kao i pravo nadarene djece na maksimalni razvoj njihovog potencijala; ISCED (International Standard Classification of Education) je me|unarodna standardna klasifikacija obrazovanja; Ishodi u~enja predstavljaju izjavu o tome {ta u~enik/student/ lice koja u~i zna, razumije i mo`e da obavlja na osnovu zavr{enog procesa u~enja, definisanih kroz znanje, vje{tine i kompetencije; Javno va`e}i obrazovni program je program obrazovanja koji je donijelo ili odobrilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade (u daljem tekatu: Ministarstvo) ili na prijedlog Ministarstva organi uprave nadle`ni za oblast za koju se program donosi, u skladu sa Zakonom; Kompetencije ozna~avaju sposobnost primjene znanja, vje{tina i personalnih, socijalnih i metodolo{kih sposobnosti, na radnom mjestu ili tokom u~enja, kao i u privatnom i profesionalnom razvoju. U kontekstu Evropskog kvalifikacijskog okvira kompetencije su opisane kao odgovornost i samostalnost; Kvalifikacija ozna~ava formalni naziv za rezultat procesa procjene i validacije koji je dobijen onda kada kompetentno tijelo odredi da je pojedinac ostvario ishode u~enja prema predvi|enim standardima; Kvalifikacijski okvir u Bosni i Hercegovini je instrument uspostave kvalifikacija ste~enih u Bosni i Hercegovini, kojim se daju osnove za jasno}u, pristupanje, prohodnost, sticanje i kvalitetu kvalifikacija; Neformalno obrazovanje je organizovan proces u~enja i obrazovanja usmjeren ka usavr{avanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vje{tina i sposobnosti prema posebnim programima koje realiziraju organizatori obrazovanja (redovne {kole, centri za obuku, kompanije, agencije i sli~no), koji se odvija neovisno od slu`benog (formalnog) sistema obrazovanja i obi~no ne vodi sticanju slu`benih potvrda (diploma i kvalifikacija). Neformalno obrazovanje se mo`e dobiti i putem organizacija i usluga koje slu`e kao nadopuna formalnom sistemu obrazovanja; Obrazovanje odraslih je obrazovanje koje se organizira za odrasla lica kao cijeli skup procesa u~enja, formalnih i ostalih, u kojem odrasla lica (starosna granica nije univerzalna u svim zemljama svijeta - polazna ta~ka od koje se definira odraslost kre}e se od 16. do 18. godine `ivota), razvijaju svoje sposobnosti, oboga}uju svoje znanje i unapre|uju svoje tehni~ke ili profesionalne kvalifikacije ili ih preusmjeravaju da bi zadovoljile svoje potrebe ili potrebe svojih dru{tava; Odrasla lica su lica starija od 15 godina koja nisu zavr{ila osnovno obrazovanje, odnosno lica starija od 18 godina koja su zavr{ila obrazovanje u redovnom ili vanrednom {kolovanju, a s ciljem usavr{avanja, specijalizacije i dopunjavanja znanja, vje{tina i sposobnosti; Osposobljavanje je obrazovanje i osposobljavanje za uklju~ivanje u rad nakon zavr{ene osnovne {kole, za obavljanje jednostavnih i manje slo`enih poslova odre|enog zanimanja; Pismenost odraslih obuhvata: a) osnovnu pismenost - sposobnost odraslih da komuniciraju na vlastitom jeziku i da s razumijevanjem ~itaju i pi{u kratke, jednostavne izjave o njihovom svakodnevnom `ivotu; b) funkcionalnu pismenost - sposobnost odraslih da razumiju i koriste medijske i druge informacije u svrhu planiranja i ostvarenja vlastitog razvoja, kao i sposobnost odraslih da se uklju~e u aktivnosti u kojima je pismenost, koja podrazumijeva i kori{tenje informacionih i komunikacionih tehnologija, potrebna za njihovo bolje svakodnevno funkcioniranje i u~e{}e u `ivotu zajednice. Polaznik obrazovanja odraslih je odraslo lice koje poha|a program obrazovanja odraslih; Posebni programi su programi za pove}anje op}eobrazovnog i kulturnog nivoa stanovni{tva i pove}anje stru~nih i drugih kompetencija; Prethodno u~enje - znanje, vje{tine i kompetencije ste~ene kroz prethodno obrazovanje ili iskustvo; mo`e biti bilo koje forme u~enja, ali se naj~e{}e odnosi na neformalno i informalno u~enje; Prekvalifikacija je obrazovanje i osposobljavanje koje licu koje je ve} prethodno steklo neko stru~no zvanje odnosno zanimanje omogu}ava da stekne nove kompetencije za obavljanje novog zanimanja ili nove profesionalne djelatnosti; Samousmjereno u~enje odraslih ozna~ava aktivnosti u kojima odrasla lica samostalno uspostavlja kontrolu nad procesom u~enja, kao i odgovornost za rezultate u~enja; Specijalizacija je obrazovanje i osposobljavanje u okviru istog zanimanja radi sticanja posebnih znanja i vje{tina neophodnih za odre|ene poslove; Usavr{avanje je svaki oblik obrazovanja nakon zavr{enog inicijalnog obrazovanja ili tokom radnog vijeka koje treba pomo}i licu da pobolj{a ili aktuelizira svoja ve} ste~ena znanja i/ili kompetencije, da stekne nove kompetencije u pogledu profesionalnog napredovanja i da se li~no i profesionalno usavr{ava; Vje{tine predstavljaju sposobnost primjene znanja i kori{- tenja principa "znati kako" da se izvr{i odre|eni zadatak i da se rije{i problem. U kontekstu Evropskog kvalifikacijskog okvira, vje{tine se defini{u kao kognitivne (uklju~uju kori{tenje logi~- kog, intuitivnog i kreativnog razmi{ljanja), prakti~ne (uklju~uju} i fizi~ku spretnost i kori{tenje metoda, materijala, sprava i instrumenata) i socijalne vje{tine (vje{tine komuniciranja i saradnje, emocionalna inteligencija i druge); Znanje ozna~ava rezultat usvajanja informacija kroz proces u~enja. Znanje je skup ~injenica, principa, teorija i praksi koje se odnose na podru~je rada ili izu~avanja. U kontekstu Evropskog kvalifikacijskog okvira za cjelo`ivotno u~enje znanje se opisuje kao teoretsko i/ili ~injeni~no. ^lan 5. (Ciljevi obrazovanja odraslih) Obrazovanje odraslih lica se organizuje i provodi sa slijede}im ciljevima: a) pove}anje vrijednosti ljudskog kapitala u zemlji, kroz pobolj{anje obrazovne i kvalifikacione strukture stanovni{ ta u Bosni i Hercegovini; b) izgradnja dru{tvenog ambijenta za odr`ivi dru{tvenoekonomski razvoj bosansko-hercegova~kog dru{tva, na svim nivoima organiziranja; c) postizanje ve}e zapo{ljivosti i pove}anje profesionalne fleksibilnosti radno aktivnog stanovni{tva i njegove ve}e mobilnosti na doma}em i evropskom tr`i{tu rada; d) razvoj demokratije, interkulturalnosti i tolerancije; e) unaprje|ivanje kvaliteta `ivota - li~nog, porodi~nog, socijalnog i prirodnog okru`enja; f) ostvarenje sveobuhvatnosti koncepta cjelo`ivotnog u~enja, koji treba da doprinese br`em napredovanju Bosne i Hercegovine prema dru{tvu koje u~i a time i njenom uspje{nom integriranju u evropski dru{tveni i ekonomski prostor; g) podizanje osnovne i funkcionalne pismenosti odraslih; h) postizanje najmanje osnovnog obrazovanja; i) osposobljavanje za zapo{ljavanje odraslih lica koja nemaju zavr{eno formalno obrazovanje; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 15. oktobra 2015. j) omogu}avanje daljeg obrazovanja i obuke, odnosno mogu} nosti dokvalifikacije, prekvalifikacije, specijalizacije i kontinuiranog stru~nog usavr{avanja tokom cijelog radnog vijeka; k) obrazovanje za aktivno gra|anstvo i odr`iv razvoj; l) obrazovanje i sticanje znanja i vje{tina u skladu sa li~nim sposobnostima, afinitetima i `ivotnom dobi pojedinca; m) zadovoljenja specifi~nih obrazovnih potreba pripadnika nacionalnih manjina i etni~kih grupa; n) zadovoljenja specifi~nih obrazovnih potreba posebnih i, naro~ito, marginaliziranih dru{tvenih grupa; o) omogu}avanje formalnog priznavanja i potvr|ivanja rezultata prethodnog u~enja odnosno ste~enih znanja, vje{tina i sposobnosti, bez obzira na na~in njihovog sticanja. ^lan 6. (Na~ela obrazovanja odraslih) Obrazovanje odraslih se temelji na slijede}im op}im na~elima: a) na~elu javnosti; b) na~elu povezivanja obrazovanja sa tr`i{tem rada; c) cjelo`ivotnog u~enja; d) uva`avanja razli~itosti potreba i mogu}nosti, prethodnih znanja i iskustava, te s tim u vezi i specifi~nosti obrazovanja i u~enja odraslih; e) slobode izbora odgovaraju}eg obrazovanja, kao i oblika, metoda i na~ina u~enja; f) dostupnosti i raznovrsnosti obrazovne ponude; g) osiguranja odgovaraju}eg kvaliteta obrazovanja, bez obzira na nacionalne, etni~ke, kulturne, socijalne, ekonomske, regionalne, lokalne i druge specifi~nosti okru`enja u kome se ono organizira i provodi; h) promoviranja jednakih vrijednosti ishoda u~enja u formalnom i neformalnom obrazovanju, te informalnom u~enju; i) profesionalnosti i odgovornosti organizatora obrazovanja odraslih, te profesionalnosti i eti~nosti andrago{kog kadra; j) po{tovanja li~nosti i dostojanstva svakog u~esnika u procesu obrazovanju odraslih; k) informiranja, savjetovanja i vo|enja u daljem obrazovanju i/ili karijernom napredovanju. ^lan 7. (Zabrana diskriminacije) Obrazovanje odraslih je namijenjeno svima i u tom smislu ne mo`e se ograni~iti pristup obrazovanju odraslih, direktno ili indirektno, prema bilo kojoj stvarnoj ili pretpostavljenoj osnovi suprotnoj ustavu, zakonima i me|unarodnom pravu. ^lan 8. (Oblici obrazovanja odraslih) Obrazovanje odraslih odvija se kao: a) formalno; b) neformalno; c) informalno i/ili d) samousmjereno cjelo`ivotno u~enje. ^lan 9. (Formalno obrazovanje) (1) Formalno obrazovanje odraslih je djelatnost koja se realizira u javnim ili privatnim obrazovnim ustanovama upisnim u Registar koji vodi Ministarstvo radi sticanja op{teg obrazovanja, odgovaraju}ih kvalifikacija, znanja, vje{tina i sposobnosti u skladu sa posebnim zakonima, Standardima i normativima te nastavnim planovima i programima koje donosi ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantna Sarajevo (u daljem tekstu: ministar). (2) Programi formalnog obrazovanja obuhvataju: a) programe za sticanje osnovnog obrazovanja; b) programe za sticanje srednjeg obrazovanja; c) programe za sticanje visokog obrazovanja; d) programe dokvalifikacije; e) programe prekvalifikacije; f) programe usavr{avanja i g) programe osposobljavanja. (3) Programima formalnog obrazovanja se obavezno utvr|uju: a) naziv programa; b) cilj(evi) programa; c) znanje, vje{tine i sposobnosti koje se sti~u zavr{etkom programa; d) uvjeti za upis, napredovanje i zavr{etak programa; e) nastavni predmeti ili nastavni sadr`aji; f) ukupno trajanje programa i/ili trajanje programa po nastavnim predmetima ili sadr`ajima (izra`eno u nastavnim satima); g) na~in/oblici izvo|enja programa; h) kadrovski, didakti~ki, prostorni i drugi uvjeti za izvo|enje programa; i) na~in provjere ishoda u~enja i j) na~in evaluacije programa. (4) Formalni programi obrazovanja odraslih se izvode u obrazovnim ustanovama u sistemu redovnog/formalnog obrazovanja, specijaliziranim ustanovama za obrazovanje odraslih i drugim registriranim ustanovama za ovu djelatnost. ^lan 10. (Neformalno obrazovanje) (1) Neformalno obrazovanje odraslih ozna~ava organizovane procese u~enja na osnovu posebnih programa usmjerenih na sticanje znanja, sposobnosti i vje{tina radi lak{eg zapo{ljavanja, radi sticanja vrijednosti i stavova odraslih za razli~ite socijalne aktivnosti, te za li~ni razvoj. (2) Programi neformalnog obrazovanja obuhvataju raznovrsne programe usmjerene na sticanje i unapre|enje op}ih i profesionalnih znanja, vje{tina i sposobnosti, koje odraslima ja~aju prilike na tr`i{tu rada, olak{avaju njihovu dru{tvenu integraciju ili doprinose njihovom vlastitom razvoju i "samoostvarenju". (3) Ovi programi, izme|u ostalih, uklju~uju: a) programe sticanja ili unapre|enja klju~nih kompetencija; b) programe sticanja dodatnih kompetencija u struci; c) programe za{tite `ivotne i radne sredine; d) programe edukacije o zdravlju i podizanju kvaliteta `ivota; e) programe obrazovanja za tre}u `ivotnu dob; f) programe obrazovanja s ciljem zadovoljenja specifi~nih obrazovnih i kulturnih potreba posebnih dru{tvenih grupa; g) programe sticanja drugih znanja, vje{tina i sposobnosti. (4) Neformalno obrazovanje mogu organizirati i realizirati: odgojno-obrazovne ustanove, {kole/centri za u~enje jezika, {kole/centri za informaciono-komunikacione tehnologije, centri za kulturu i obrazovanje, auto-{kole, udru`enja gra|ana, privredni subjekti i druga pravna lica koja su, izme|u ostalog, kao svoju djelatnost navela neformalno obrazovanje odraslih. (5) Na~in, uvjeti i vrijeme obrazovanja odraslih, utvr|uju se aktima organizatora neformalnog obrazovanja odraslih. (6) Neformalno obrazovanje organiziraju i realiziraju institucije iz stava (4) ovog ~lana ukoliko ispunjavaju prostorne, materijalne, kadrovske i druge uvjete propisane ovim zakonom. (7) Neformalno obrazovanje odraslih koje nema status javno va`e}eg obrazovanja mogu provoditi i ostali pravni subjekti u skladu s odredbama ovog zakona. (8) Vrijeme organizovanja neformalnog obrazovanja u toku godine utvr|uje se godi{njim programom rada pravnog subjekta za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Organizator obrazovanja odraslih), koji provodi neformalno obrazovanje. ^lan 11. (Informalno i samousmjereno u~enje) (1) Informalno u~enje odraslih predstavlja neplanirane aktivnosti u kojima odraslo lice prihva}a stavove i pozitivne vrijednosti, kao i znanja i vje{tine iz svakodnevnog iskustva i raznih drugih uticaja i izvora iz svoje okoline. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 15. oktobra 2015. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 3 (2) Samousmjereno u~enje se odvija kroz aktivnosti kojima odraslo lice samo uspostavlja proces u~enja i odgovornosti za rezultate tog u~enja bez neposredne i kontinuirane pomo}i drugih. (3) Znanja, vje{tine i sposobnosti ste~ena informalnim i samousmjerenim u~enjem odrasli mogu dokazati, neovisno o na~inu na koji su ste~ena, polaganjem ispita. (4) Ispite iz stava (3) ovoga ~lana organizira i provodi Organizator obrazovanja odraslih. ^lan 12. (Javno va`e}e obrazovanje) (1) Javno va`e}e obrazovanje odraslih je obrazovanje koje se sti~e po javno va`e}em obrazovnom programu osnovnog i srednjeg obrazovanja, ili po prilago|enom javno va`e}em obrazovnom programu ili dijelu tog programa, u skladu sa posebnim propisom koji ure|uje tu oblast obrazovanja. (2) Odrasli mogu stjecati znanja, vje{tine i kompetencije po donesenom, odnosno odobrenom programu obrazovanja ili dijelu tog programa, u skladu sa ovim zakonom. (3) Obrazovanje ste~eno u smislu stava (2) ovog ~lana, nakon provjere od strane ovla{tene ustanove je javno va`e}e obrazovanje i dokazuje se javnom ispravom. II. OSNIVANJE I RAD INSTITUCIJA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ^lan 13. (Organizator obrazovanja odraslih) (1) Organizatori obrazovanja odraslih mogu biti ustanove, organizacije i drugi pravni subjekti, koji ispunjavaju uvjete za obavljanje ove djelatnosti. (2) Obrazovanje odraslih, kao svoju redovnu djelatnost ili kao djelatnost koja prati redovnu mogu provoditi: a) obrazovne ustanove u sistemu redovnog - formalnog obrazovanja; b) specijalizirane ustanove za obrazovanje odraslih; c) centri i organizacije za stru~no usavr{avanje, u~enje stranih jezika, informaciono- komunikacijske tehnologije, obuku i razvoj ljudskih resursa; d) auto-{kole; e) zavodi i slu`be za zapo{ljavanje; f) javne agencije, javna preduze}a i privredna dru{tva; g) privredne komore, poslodavci, preduzetnici i obrtnici i njihova udru`enja, sindikalne organizacije, te fondacije i udru`enja gra|ana; h) ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje lice s invaliditetom; i) ustanove za smje{taj i brigu o licima s posebnim potrebama; j) penolo{ke ustanove; k) centri za informiranje, savjetovanje i karijerno vo|enje; l) kulturno-obrazovni centri i m) drugi subjekti pod uvjetom, da posjeduju odobrenje Ministarstva za realizaciju programa obrazovanja odraslih, odnosno rje{enje o ispunjenosti uvjeta za izvo|enje programa obrazovanja odraslih. ^lan 14. (Osniva~) (1) Pravni subjekt za obrazovanje odraslih mo`e osnovati doma}e i strano pravno i fizi~ko lice u svim oblicima svojine (u daljem tekstu: osniva~) uz odobrenje ministra i uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada). (2) Kanton mo`e, u skladu s me|unarodnim ugovorima, otvoriti odjeljenja za obrazovanje odraslih za na{e gra|ane u inostranstvu. (3) Za osnivanje, rad i statusne promjene pravnih subjekata za formalno obrazovanje odraslih, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, u dijelu koji nije ovim zakonom reguliran. (4) Osnivanje pravnih subjekata planira se u skladu s planom obrazovanja odraslih iz ~lana 30. ovog Zakona. ^lan 15. (Sredstva za osnivanje i rad) (1) Osniva~ pravnog subjekta (Organizatora obrazovanja odraslih) osigurava sredstva potrebna za osnivanje i rad pravnog subjekta, u skladu sa Standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih, kojima se posebno standardiziraju i normiraju prostor, oprema, kadrovi, nastavna sredstva i u~ila. (2) Ako pravni subjekt (Organizatora obrazovanja odraslih) osniva vi{e pravnih odnosno fizi~kih lica, svoje me|usobne odnose ure|uju ugovorom. (3) Standarde i normative iz stava (1) ovog ~lana donosi Vlada na prijedlog Ministarstva. ^lan 16. (Odluka o osnivanju) Odluka o osnivanju sadr`i: a) naziv osniva~a; b) naziv i sjedi{te Organizatora obrazovanja odraslih; c) vrstu programa za koje se osniva; d) izvore i na~in obezbje|ivanja sredstava za rad; e) nastavni plan i program po kojem }e se raditi; f) broj nastavnika, predava~a i drugog osoblja koje je kvalificirano da provodi predvi|enu nastavu i treninge; g) zgrade i objekte koji }e biti obezbije|eni i koji }e se koristiti; h) lice koje }e predstavljati i zastupati instituciju i njegova ovla{tenja i odgovornosti; i) rok za dono{enje op}eg akta, imenovanje organa upravljanja i rukovo|enja te j) druga pitanja zna~ajna za rad Organizatora obrazovanja odraslih. ^lan 17. (Uvjeti za obavljanje djelatnosti obrazovanje odraslih) (1) Organizator obrazovanja odraslih mo`e izvoditi program obrazovanja odraslih ako ima registriranu djelatnost obrazovanja i ako ispunjava standarde i normative u pogledu tehni~kih, higijenskih, prostornih, kadrovskih, materijalnih i drugih uvjeta za izvo|enje programa propisanih od strane Ministarstva. (2) U pogledu prostora za rad, ustanova koja izvodi formalne/ javno va`e}e programe obrazovanja odraslih mora imati, u vlasni{tvu ili zakupu, najmanje: a) osigurani radni prostor po polazniku u u~ionici op}e namjene od najmanje 2,5 m2; b) jednu u~ionicu op}e namjene za grupnu nastavu; c) specijalizirane u~ionice za posebne oblike, metode i sadr`aje nastavnog rada utvr|ene programom obrazovanja za pojedine obrazovne sadr`aje, veli~ine od najmanje 3m2 po polazniku; d) posebnu specijaliziranu u~ionicu, ako izvodi program obrazovanja odraslih koji obuhvata i osposobljavanje za rad na ra~unarima, koja mora imati najmanje 3,5 m2 povr{ine po radnom mjestu (ra~unaru); e) prostor za individualni rad s polaznicima; f) prostorije za osoblje (nastavno i administrativno-tehni~- ko); g) prostoriju za arhivu; h) po jedan odvojeni sanitarni ~vor za `ene i mu{karce. (3) U pogledu obavezne opreme, ustanova mora osigurati slijede}e: a) u~ionica op}e namjene mora imati odgovaraju}e u~ioni~ke radne stolove sa stolicom za svakog polaznika; b) specijalizirane u~ionice za posebne oblike, metode i sadr`aje nastavnog rada moraju imati odgovaraju}i u~ioni~ki namje{taj, koji odgovara zahtjevima programa obrazovanja za pojedine nastavne sadr`aje; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 15. oktobra 2015. c) specijalizirana u~ionica za nastavu iz ra~unarstva u programu koji obuhvata i osposobljavanje za rad na ra~unarima mora imati najmanje jedan umre`eni ra~unar po polazniku i jedan ra~unar za nastavnika, s odgovaraju}om i licenciranom programskom opremom u vlasni{tvu ustanove; d) u~ionica mora biti opremljena audio i video sredstvima, nepokretnom ili prenosivom plo~om, platnom ili zidom za projekciju i drugim nastavnim sredstvima i pomagalima, u skladu s materijalnim uvjetima utvr|enima u programu obrazovanja za pojedine predmete i obrazovne sadr`aje; e) druge prostorne zahtjeve i zahtjeve opreme odre|uju obrazovni programi koje izvodi ustanova za obrazovanje odraslih. ^lan 18. (Osnivanje Organizatora obrazovanja odraslih) (1) Pravni subjekt (Organizator obrazovanja odraslih) za obrazovanje odraslih mo`e se osnovati ako: a) postoji potreba za osnivanjem; b) su obezbije|ena sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa za obrazovanje odraslih; c) je osiguran adekvatan prostor koji ispunjava higijenskotehni~ ke uvjete u skladu sa standardima i normativima prostora i opreme, d) ima potreban broj predava~a, stru~nih saradnika i ostalih zaposlenih; e) su obezbije|ena sredstva za rad od strane osniva~a. (2) Osniva~ je du`an da, uz zahtjev za izdavanje rje{enja o ispunjavanju uvjeta za osnivanje Pravnog subjekta (Organizatora obrazovanja odraslih) za obrazovanje odraslih, Ministarstvu dostaviti: a) osniva~ki akt; b) elaborat o opravdanosti osnivanja; c) podatke o licu ovla{tenom za zastupanje; d) dokaz o osiguranim uvjetima i garancije za osnivanje u pogledu unaprijed obezbije|enih i planiranih finansijskih sredstava za osiguranje uvjeta za po~etak rada i dalji rad i e) dostaviti dokaz o uplati sredstava Ministarstvu u iznosu utvr|enom Odlukom Vlade, a za potrebe tro{kova vo|enja postupka osnivanja od faze podno{enja zahtjeva do okon~anja postupka po zahtjevu. (3) Garancije iz stava (2) ovog ~lana osniva~ dostavlja za period od najmanje pet godina. (4) Ministarstvo obavje{tava osniva~a o urednosti i uskla|enosti sa zakonom dostavljenog zahtjeva i odre|uje rok za otklanjanje eventualno utvr|enih nedostataka. (5) Rok za otklanjanje nedostataka iz stava (4) ovog ~lana nemo`e biti du`i od 30 dana. (6) Smatra se da je osniva~ odustao od zahtjeva ukoliko u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti iz stava (4) ovog ~lana ne otkloni utvr|ene nedostatke. ^lan 19. (Sadr`aj elaborata) Elaborat o opravdanosti osnivanja obavezno sadr`i: podatke o osniva~u, sjedi{te i naziv, ciljeve, du`inu trajanja obrazovanja odraslih, nastavni plan i program, odnosno vrste programa za obrazovanje odraslih koje planira realizirati, potrebe dru{tva za obrazovanjem za odre|eno zanimanje, profil i stepen stru~ne spreme koji se sti~e po zavr{etku obrazovanja, op}e i posebne uvjete utvr|ene Standardima i normativima, finansijska sredstva potrebna za ispunjenje tih uvjeta, na~in obezbje|enja finansijskih sredstava za rad Organizatora obrazovanja odraslih. ^lan 20. (Ekspertna komisija) (1) Nakon dostavljanja urednog zahtjeva iz ~lana 17. ovog zakona, Ministarstvo donosi poseban akt kojim obrazuje ekspertnu komisiju radi razmatranja zahtjeva i Elaborata te davanja stru~nog mi{ljenja o dru{tvenoj opravdanosti osnivanja Pravnog subjekta (Organizatora obrazovanja odraslih). (2) Akt o obrazovanju ekspertne komisije iz stava (1) ovog ~lana obavezno sadr`i opis poslova i zadataka, na~in rada, rok za izvr{enje povjerenih poslova i zadataka, te visinu naknade za rad ~lanovima komisije. (3) Ekspertnu komisiju iz stava (1) ovog ~lana, koja broji najmanje pet ~lanova, obrazuje Ministarstvo iz reda istaknutih nau~nih radnika i andrago{kih i drugih stru~njaka za odgovaraju}e vrste obrazovanja, predstavnika osniva~a Organizatora obrazovanja odraslih u osnivanju i predstavnika Ministarstva. ^lan 21. (Prijedlog odluke Vlade o elaboratu) (1) Ako je ocjena elaborata od strane ekspertne komisije pozitivna, uredan zahtjev osniva~a sa stru~nim mi{ljenjem ekspertne komisije Ministarstvo dostavlja Vladi. (2) Odluka Vlade o elaboratu iz stava (1) ovog ~lana mora biti donesena najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvje{taja ekspertne komisije Ministarstvu. (3) Nakon {to Vlada donese prijedlog odluke, Ministarstvo }e o tome u roku od osam dana obavijestiti osniva~a. (4) U slu~aju da je Vlada odlukom odbila dati saglasnost na elaborat, zbog negativnog izvje{taja i stru~nog mi{ljenja ekspertne komisije, osniva~ mo`e tra`iti da se osnuje posebna ekspertna komisija koja }e ponovo razmotriti elaborat i razloge odbijanja davanja pozitivnog stru~nog mi{ljenja i saglasnosti te jo{ jednom utvrditi da li postoji opravdanost osnivanja. Nalaz i mi{ljenje posebne ekspertne komisije putem Ministarstva dostavit }e se Vladi na razmatranje. (5) Komisiju iz stava (4) ovog ~lana obrazuje Ministarstvo iz reda istaknutih nau~nih radnika, andrago{kih i drugih stru~njaka, predstavnika Ministarstva, koji nisu bili imenovani u ekspertnoj komisiji, s tim da se jedna tre}ina ~lanova imenuje po prijedlogu osniva~a Organizatora obrazovanja odraslih u osnivanju. (6) Akt o obrazovanju posebne ekspertne komisije iz stava (4) ovog ~lana obavezno sadr`i opis poslova i zadataka, na~in rada, rok od najdu`e 60 dana za izvr{enje povjerenih poslova i zadataka te visinu naknade za rad ~lanovima komisije. (7) Ako je ocjena posebne ekspertne komisije pozitivna, uredan zahtjev osniva~a sa stru~nim mi{ljenjem posebne ekspertne komisije i stru~nim mi{ljenjem komisije iz stava (1) ovog ~lanaMinistarstvo dostavlja Vladi na razmatranje i usvajanje u roku od 15 dana od dana dostavljanja izvje{taja posebne ekspertne komisije. (8) Vlada }e donijeti odluku o odbijanju zahtjeva iz ~lana 18. ovog zakona ukoliko je izvje{taj ekspertne i posebne ekspertne komisije negativan. (9) Protiv odluka Vlade iz st. (4) i (8) ovog ~lana nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja. (10) Isti osniva~ ili suosniva~ mo`e podnijeti ponovo zahtjev iz ~lana 18. ovog zakona nakon isteka roka od najmanje tri godine od dono{enja odluke Vlade iz stava (2) ovog ~lana, ukoliko je ona bila negativna. ^lan 22. (Javno priznati organizator obrazovanja odraslih) (1) Pravni subjekt (Organizator obrazovanja odraslih) koji je ispunio uvjete predvi|ene ovim zakonom, nakon upisa u Registre iz ~lana 23. ovog zakona ima status javno priznatog Organizatora obarazovanja odraslih. (2) Osnovna i srednja {kola su javno priznati organizatori obrazovanja odraslih, ako ispunjavaju propisane uvjete za tu aktivnost i imaju rje{enje o verifikaciji koje izdaje Ministarstvo, u skladu sa zakonom. (3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovoga ~lana, status javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih imaju dr`avni organi i ustanove koje u skladu s posebnim zakonom obavljaju stru~no usavr{avanje i druge aktivnosti obrazovanja odraslih. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 15. oktobra 2015. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 5 (4) Odobrenje iz stava (2) ovoga ~lana izdaje se drugoj instituciji koja ispunjava propisane uvjete za organiziranje aktivnosti obrazovanja odraslih u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava. (5) Bli`e uvjete u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava uklju~uju}i i uvjete za osiguravanje pristupa~nosti nastave i programa za lica s invaliditetom propisuje ministar. ^lan 23. (Registar Organizatora obrazovanja odraslih) (1) Pravni subjekti koji su ispunili uvjete za osnivanje utvr|ene ovim zakonom upisuju se uRegistarOrganizatora obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: Registar) koji vodi Ministarstvo. (2) Bli`i propis o postupku utvr|ivanja uvjeta, o sadr`aju i na~inu vo|enja Registra donosi ministar. (3) Provjeru uvjeta za upis u Registar vr{i komisija koju formira ministar, a na zahtjev osniva~a nakon ispunjenosti uvjeta i provedenog postupka iz ~l. 17., 18., 20. i 21. ovog zakona. (4) Na osnovu pozitivnog izvje{taja komisije iz stava (3) ovog ~lana ministar donosi rje{enje o ispunjenosti uvjeta za upis u Registar na osnovu kojeg sti~e status licenciranog Organizatora obrazovanja odraslih. (5) Nakon upisa u Registar Organizator obrazovanja odraslih upisuje se i u Sudski registar i danom upisa sti~e status pravnog lica. ^lan 24. (Javne isprave i pe~at) (1) Organizator obrazovanja odraslih obavezan je voditi dokumentaciju i evidenciju o obrazovanju odraslih i izdavati odgovaraju}e javne isprave o zavr{enom obrazovanju. (2) Organizatori obrazovanja vode posebnu andrago{ku dokumentaciju i evidenciju koja, izme|u ostalog, obavezno uklju~uje: a) mati~ne knjige; b) dnevnike rada; c) programe obrazovanja, d) dokumente o upisu u program; e) ugovor o obrazovanju; f) evidencije o andrago{kim radnicima; g) evidenciju o polaznicima; h) provjerama ishoda u~enja te i) izdatim javnim ispravama. (3) Organizator obrazovanja odraslih ima pe~at koji se koristi kao dokaz autenti~nosti svakog dokumenta koji izdaje. (4) Ministarstvo obavezno vodi evidencije organizatora obrazovanja odraslih, donesenih/odobrenih programa obrazovanja, te andrago{kih radnika. (5) Bli`e propise o sadr`aju, oblicima te na~inu vo|enja i ~uvanja andrago{ke dokumentacije i evidencije i izdavanju javnih isprava donosi ministar. (6) Reprezentativna udru`enja poslodavaca, privredne i obrtni~ke komore vode evidencije poslodavaca kod kojih se mo`e obavljati prakti~an rad, te druge evidencije iz djelokruga njihovih aktivnosti u podru~ju obrazovanja odraslih. ^lan 25. (Baze podataka) (1) Propisane evidencije o obrazovanju odraslih se objedinjuju u odgovaraju}e baze podataka na nivou organizatora obrazovanja, kao i na nivou Ministarstva i drugih relevantnih organa i institucija, na razli~itim nivoima vlasti. (2) Navedene baze podataka, kao i druge raspolo`ive baze podataka u oblasti rada, zapo{ljavanja i drugih relevantnih sektora slu`e isklju~ivo u svrhu pra}enja, analize i unapre|enja stanja obrazovanja odraslih, te planiranja njegovog razvoja uz obavezu po{tivanja procedura koje su utvr|ene Zakonom o za{titi li~nih podataka. ^lan 26. (Akreditacija) (1) Ministarstvo vr{i eksternu ocjenu kvaliteta rada Organizatora obrazovanja odraslih svakih pet godina. (2) U procesu akreditacije se procjenjuje kvalitet Organizatora obrazovanja odraslih kao i programa koje oni provode, te potvr|uje da isti zadovoljavaju unaprijed utvr|ene kriterije i standarde za obavljanje djelatnosti i izvo|enje odre|enog programa. (3) Proces akreditacije organizatora i programa obrazovanja odraslih vr{i nezavisno akreditacijsko tijelo koje uspostavlja Ministarstvo. (4) Akreditacija se odnosi na sve institucije/organizacije u podru~ju obrazovanja odraslih koje provode programe koji vode do sticanja kvalifikacija i kompetencija definiranih u kvalifikacijskom okviru u Bosni i Hercegovini. (5) Postupak akreditacije podrazumijeva institucionalnu i programsku akreditaciju. (6) Status akreditirane institucije/organizacije je vremenski ograni~en, ali se produ`ava kroz proces re-akreditacije. (7) Akreditirani programi se periodi~no evaluiraju i po potrebi inoviraju. (8) Sistem akreditacije se osigurava i provodi kroz odgovaraju}e institucionalne strukture i definirane standarde i kriterije za interno i eksterno osiguranje kvaliteta u podru~ju obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. (9) Uspostavljanje sistema osiguranja kvaliteta podrazumijeva: a) definirane jasne i mjerljive kriterije i standarde kvaliteta obrazovanja odraslih; b) uspostavu konzistentnih metoda vrednovanja koje povezuju interno i vanjsko vrednovanje; c) uspostavu mehanizama i procedura za unapre|ivanje kvaliteta; d) osiguranje {iroke dostupnosti rezultata vrednovanja. (10) Ministarstvo }e u saradnji sa nadle`nim obrazovnim vlastima i stru~nim institucijama i tijelima razvijati standarde i kriterije za interno i eksterno vrednovanje kvaliteta organizatora obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, u oblastima: a) planova i programa rada organizatora obrazovanja odraslih; b) upravljanja i rukovo|enja; c) programa obrazovanja; d) nastavnog procesa; e) obrazovnih postignu}a polaznika; f) informiranja, savjetovanja i karijernog vo|enja polaznika; g) ljudskih i drugih resursa; h) komunikacije s javno{}u i informacija. (11) Organizatori obrazovanja odraslih su odgovorni za razvijanje sistema internog vrednovanja kvaliteta. Samovrednovanje se provodi na osnovu utvr|enih kriterija i standarda kvaliteta za sve definirane oblasti vrednovanja, a na na~in i po procedurama propisanim od strane nadle`nih obrazovnih vlasti. (12) Eksternim vrednovanjem kvaliteta se ocjenjuje kvalitet svih oblasti definiranih standardima kvaliteta, a provjeru ispunjenosti utvr|enih kriterija i standarda, kao i davanje preporuke za akreditaciju provodi nadle`no akreditacijsko tijelo. (13) Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi posebnu odluku o tro{kovima Eksternog vrednovanja kvalitete. (14) Tro{kove eksternog vrednovanja kvaliteta snosi Organizator obrazovanja odraslih u iznosima utvr|enim odlukom iz stava (13) ovog ~lana. (15) Interno i eksterno vrednovanje kvaliteta se provodi jednom u pet godina. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 15. oktobra 2015. ^lan 27. (Kontrola i prestanak rada) (1) Ministarstvo vr{i provjeru ispunjenosti uvjeta rada Organizatora obrazovanja odraslih svake dvije godine, a po potrebi i ~e{}e. (2) Ako se prilikom kontrole ustanovi da Organizator obrazovanja odraslih ne obavlja djelatnost na na~in utvr|en Zakonom ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom, Ministarstvo }e utvrditi rje{enjem rok za otklanjanje nepravilnosti koji ne mo`e biti du`i od {est mjeseci. (3) Dok traje rok za otklanjanje utvr|enih nepravilnosti iz stava (2) ovog ~lana i dok ne dobije rje{enje kojim se potvr|uje da su utvr|ene nepravilnosti otklonjene, pravni subjekt ne mo`e vr{iti prijem i upis polaznika, niti obavljati druge aktivnosti koje su uvjetovane otklanjanjem utvr|enih nedostataka. (4) Ako institucija za obrazovanje odraslih u roku iz stava (2) ovog ~lana ne otkloni nepravilnosti, Ministarstvo obavezno donosi odluku o zabrani rada i nala`e brisanje iz Registra. (5) Protiv rje{enja Ministarstva iz stava (2) ovog ~lana nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema. ^lan 28. (Brisanje iz Registra) (1) Pravni subjekt se bri{e iz Registra kada prestane da ispunjava uvjete propisane ovim zakonom i bli`im propisima koje donosi ministar. (2) Ukidanje i brisanje pravnih subjekata iz Registra objavljuje se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". III. PLAN I PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH ^lan 29. (Planovi i programi obrazovanja odraslih) (1) Obrazovanje odraslih zasniva se na planovima i programima obrazovanja odraslih ili dijelovima odgovaraju}ih programa za redovne u~enike kojima odrasli sti~u klju~ne i stru~ne kompetencije i kvalifikacije potrebne za li~ni i profesionalni razvoj, rad i zapo{ljavanje, kao i dru{tveno odgovorno pona{anje, odnosno dopunjuju znanja, vje{tine, sposobnosti i stavove. (2) U procesu dono{enja planova obrazovanja odraslih obavezno se provode konsultacije s reprezentativnim socijalnim partnerima i pribavlja mi{ljenje zavoda za zapo{ljavanje, privrednih komora i drugih relevantnih organa uprave, institucija i tijela. ^lan 30. (Planovi i programi obrazovanja odraslih) (1) Planom obrazovanja odraslih Kantona (u daljem tekstu: Plan obrazovanja) utvr|uje se op{ti interes obrazovanja odraslih. (2) Srednjoro~ni trogodi{nji Plan obrazovanja iz stava (1) ovog ~lana, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada uz mogu}nost izmjena i dopuna na godi{njem nivou. (3) Pripremanje Plana obrazovanja odraslih vr{i Ministarstvo na osnovu pribavljenih mi{ljenja i iskazanih potreba Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, Slu`be za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo, Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, Privredne komore Kantona Sarajevo, Obrtni~ke komore Federacije Bosne i Hercegovine, Obrtni~ke komore Kantona Sarajevo, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, udru`enja poslodavaca, organa jedinice lokalne samouprave, ministarstava i drugih organa uprave, organizatora obrazovanja odraslih i drugih institucija, kao i na osnovu sopstvenih saznanja. (4) Plan obrazovanja utvr|uje: a) prioritetne obrazovne oblasti obrazovanja odraslih; b) raspore|ivanje programa obrazovanja odraslih na jedinice lokalne zajednice; c) okvirni obim sredstava za obrazovanje odraslih; d) programe rada i dinamiku njihovog ostvarivanja. ^lan 31. (Program obrazovanja odraslih) (1) Program obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: Program obrazovanja) je slu`beni dokument koji donosi Ministarstvo, na prijedlog Organizatora obrazovanja odraslih i drugih zainteresiranih subjekata koji se bave obrazovanjem odraslih, ako je rije~ o formalnom obrazovanju, dok programe neformalnog obrazovanja donosi Organizator obrazovanja odraslih, a kojim se utvr|uju nastavni sadr`aji koji }e se realizirati u tom procesu. (2) Programom obrazovanja se propisuju nastavne oblasti i forme nastavnog rada kao i metodi~ko-didakti~ka uputstva za njihovu realizaciju. (3) Program obrazovanja je prilago|en odgovaraju}em stepenu obrazovanja, kao i dobi polaznika, njihovom prethodnom obrazovanju, znanju, vje{tinama i sposobnostima. ^lan 32. (Svrha programa obrazovanja odraslih) Obrazovanje odraslih obuhvata programe obrazovanja kojima odrasli sti~u klju~ne stru~ne kompetencije i kvalifikacije potrebne za li~ni i profesionalni razvoj, radi zapo{ljavanja, odnosno dopunu znanja, vje{tine i sposobnosti: a) ~itanja, pisanja i ra~unanja; b) vladanja maternjim i stranim jezicima; c) vladanja informacijsko-komunikacijskom tehnologijom; d) za rad u struci; e) za poduzetni{tvo i menad`ment; f) kreativnog izra`avanja i sudjelovanja u kulturnim i umjetni~kim doga|ajima; g) za odgovorno obavljanje temeljnih gra|anskih prava i du`nosti i znanja o aktivnom gra|anstvu; h) za o~uvanje i za{titu okoli{a, posebne socijalne vje{tine i sposobnosti; i) druga znanja, vje{tine i stavovi. ^lan 33. (Sadr`aj Programa obrazovanja) (1) Programom obrazovanja utvr|uje se: a) naziv programa; b) nastavni sadr`aji; c) na~in i oblik izvo|enja programa; d) trajanje programa i na~in provjere ishoda u~enja; e) zavr{etak programa i mogu}nosti daljeg napredovanja i usavr{avanja (horizontalna i vertikalna prohodnost); f) {kolska ili stru~na sprema ili zanimanje ili opis znanja, vje{tina i sposobnosti koje se sti~u zavr{etkom programa; g) uvjeti za upis; h) kadrovski, didakti~ki i prostorni i drugi uvjeti za realizaciju programa; i) kadrovski potencijali za realizaciju nastavnih sadr`aja; j) andrago{ke osnove sa naglaskom na didakti~ko-metodi~- ke zahtjeve za realizaciju programa; k) pra}enje, vrednovanje i evaluacija programa i postignu}a. (2) Program iz stava (1) ovog ~lana prilago|en je ciljnoj grupi. (3) Program prekvalifikacije podrazumijevaju obavezu utvr|ivanja dopunskih ispita. (4) Programom osposobljavanja utvr|uje se minimum prethodnog obrazovanja, znanja i vje{tina neophodnih za uspje{no poha|anje programa. (5) Programom usavr{avanja utvr|uju se i dodatna znanja i vje{tine u odre|enoj oblasti u odnosu na trenutnu kvalifikaciju polaznika. ^lan 34. (Odobravanje realizacije Programa obrazovanja) (1) Zahtjev za akreditaciju Programa obrazovanja, pravni subjekt registriran za tu djelatnost podnosi Ministarstvu. (2) Uz zahtjev se prila`u: a) programi obrazovanja, S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 15. oktobra 2015. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 7 b) dokazi o kompetencijama stru~nih lica koji }e realizirati programe obrazovanja, c) dokazi o obezbije|enosti adekvatnog prostora, opreme i nastavnih sredstava, d) dokazi o obezbije|enosti materijalnih sredstava za izvo|enje programa obrazovanja i e) dokaz o uplati naknade na ime tro{kova provo|enja postupka provjere ispunjenosti uvjeta za rad. (3) Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku o visini naknade iz stava (2) ta~ka e) ovog ~lana. (4) Rje{enje o ispunjenosti uvjeta za realizaciju Programa obrazovanja kojim se dodjeljuje akreditacija donosi ministar. (5) Pravilnik kojim se preciznije ure|uje proces i na~in provjere ispunjenosti uvjeta za rad i akreditaciju donosi ministar. ^lan 35. (Programi formalnog obrazovanja odraslih) Programi formalnog obrazovanja odraslih obuhvataju: a) osnovno obrazovanje odraslih; b) programe za sticanje srednje stru~ne spreme; c) programe za sticanje visoke stru~ne spreme; d) programe za sticanje prvog zanimanja; e) programe prekvalifikacije f) programe dokvalifikacije; g) programe osposobljavanja. ^lan 36. (Realizacija programa formalnog obrazovanja) (1) Programi formalnog obrazovanja odraslih se realiziraju kroz: a) redovnu; b) konsultativno-instruktivnu; c) dopisno-konsultativnu nastavu; d) prakti~ni rad i e) druge primjerene na~ine. (2) Polaznici su obavezni prisustvovati redovnoj nastavi. (3) Za polaznike obrazovanja koji nisu u mogu}nosti svakodnevno prisustvovati redovnoj nastavi, organizira se konsultativno-instruktivna nastava, koja u programima za sticanje osnovnog i srednjeg obrazovanja, odnosno prekvalifikacije i dokvalifikacije mo`e biti zastupljenja sa najvi{e 30% od ukupno predvi|enog trajanja nastave. (4) Konsultativno-instruktivna nastava se provodi putem grupnih i individualnih konsultacija. (5) Dopisno-konsultativna nastava se organizira za polaznike obrazovanja koji su se, zbog fizi~ke i prostorne udaljenosti, opredijelili za samostalno u~enje i mo`e se provoditi ako za to postoje organizacijski i tehni~ki uvjeti, te osiguran odgovaraju} i nastavni materijal i mentorski rad s polaznikom. (6) Prakti~ni rad se izvodi u punom fondu predvi|enih sati, za sve polaznike obrazovanja. Prakti~ni rad se mo`e izvoditi u objektu organizatora programa ili kod poslodavca ili drugog organizatora programa, pri ~emu se me|usobni odnosi organizatora, poslodavaca i polaznika reguliraju ugovorom. ^lan 37. (Programi neformalnog obrazovanja odraslih) Programi neformalnog obrazovanja odraslih obuhvataju: a) programe sticanja ili unapre|enja klju~nih kompetencija; b) programe dokvalifikacije; c) programe osposobljavanja; d) programe usavr{avanja; e) programe za{tite okoline i ekologije; f) programe stranih jezika; g) programe obuke za rad na ra~unaru; h) programe preduzetni{tva i menad`menta; i) programe edukacije o zdravlju i podizanju kvaliteta `ivota; j) programe obrazovanja za tre}u `ivotnu dob; k) programe obrazovanja s ciljem zadovoljenja specifi~nih obrazovnih i kulturnih potreba posebnih dru{tvenih grupa; l) programe rada u struci; m) programe iz poznavanja nauke i tehnologije; n) programe kreativnog i umjetni~kog izra`avanja i o) programe za sticanje drugih znanja, vje{tina i sposobnosti potrebnih za odre|ene poslove u skladu sa zahtjevima tr`i{ta rada. ^lan 38. (Privredne komore i Udru`enja poslodavaca) (1) Privredne komore i udru`enja poslodavaca predla`u zanimanja za koja se pripremaju odgovaraju}i programi iz ~lana 32. ovog zakona. (2) Privredne komore i udru`enja poslodavaca: a) organiziraju savjetovanja i specijalizacije za zaposlene; b) u~estvuju u koncipiranju programa u~enja uz rad; c) predla`u standarde prakti~nih znanja; d) predla`u programe usvr{avanja i osposobljavanja; e) vode registar poslodavaca kod kojih se obavlja prakti~an rad. (3) Na~in provjere i verifikacije komore i poslodavaca kod kojih se obavlja prakti~an rad, sadr`aj i na~in vo|enja registra poslodavaca utvr|uje se pravilnikom koji donosi ministar, na prijedlog Privredne komore. ^lan 39. (Programi obrazovanja odraslih koji se realiziraju kroz prakti~an rad) (1) Programi obrazovanja koji se realiziraju kroz prakti~an rad mogu se ostvariti kod Organizatora obrazovanja odraslih, kod drugog organizatora obrazovanja ili poslodavca. (2) Ako se prakti~an rad izvodi u objektima koji ne pripadaju organizatoru obrazovanja, me|usobna prava i obaveze organizatora obrazovanja i drugog organizatora obrazovanja ili poslodavca ure|uju se ugovorom, a me|usobna prava polaznika obrazovanja i drugog organizatora obrazovanja ili poslodavca ugovorom o prakti~nom radu. ^lan 40. (Osposobljavanje kod poslodavaca) (1) Poslodavac mo`e, radi prilago|avanja tr`i{nim zahtjevima i promjenama, novim tehnolo{kim i radnim procesima, organizovati razli~ite oblike osposobljavanja i usavr{avanja zaposlenih. (2) Lica iz stava (1) ovog ~lana mogu u skladu sa ovim Zakonom da certificiraju ste~eno znanje, vje{tine i sposobnosti u ustanovi - {koli imenovanoj od strane Vlade koja o tome izdaje javnu ispravu. ^lan 41. (Validacija) (1) Ishodi u~enja - znanja, vje{tine i sposobnosti koje je pojedinac stekao kroz prethodno u~enje - formalno, neformalno obrazovanje i u~enje kroz `ivotno i radno iskustvo (informalno u~enje i samousmjereno u~enje) mogu se provjeriti i potvrditi kroz postupak validacije prethodnog u~enja. (2) Validacija je postupak u kome se od strane nadle`ne institucije/tijela provjeravaju i potvr|uju ishodi prethodnog u~enja - znanja, vje{tine i sposobnosti, prema unaprijed utvr|enim kriterijima i standardima provjere. (3) Svako ima pravo pristupa validaciji ishoda u~enja, bez obzira na na~in njihovog sticanja, a kompetencije akumulirane kroz neformalno i informalno obrazovanje/u~enje trebaju biti tretirane jednako kao kompetencije ste~ene putem formalnog obrazovanja. (4) Ste~ene kompetencije se dokumentiraju na jasan i usporediv na~in, kori{tenjem postoje}ih i drugih instrumenata za pra}enje i prepoznavanje ishoda u~enja. (5) Isprave i drugi dokumenti koji sadr`e informacije i podatke o znanjima, vje{tinama i sposobnostima ste~enim kroz razli~ite oblike u~enja sastavni su dio portfolija polaznika. (6) Informacije o mogu}nostima validacije, kao i informacije i savjetovanje o procedurama osiguravaju se na na~in da budu dostupne svim zainteresiranim pojedincima i institucijama/ S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 15. oktobra 2015. organizacijama, a naro~ito ugro`enim kategorijama gra|ana kao posebno va`nim ciljnim grupama u sistemu validacije. (7) Kriteriji i procedure validacije moraju biti odgovaraju}e, pouzdane i transparentne, a metodologije i instrumenti validacije, kao i stru~nost osoblja uklju~enog u proces validacije provjereni. (8) Ministarstvo u saradnji sa ostalim nadle`nim obrazovnim vlastima u Bosni i Hercegovini osigurava neophodne pretpostavke za uspostavu sistema validacije prethodnog u~enja, kao integralnog dijela kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini. (9) Utom smislu,Ministarstvo }e preduzeti mjere i aktivnosti na: a) razvijanju odgovaraju}e institucionalne strukture za provo| enje postupka validacije i osiguranju kompetentnosti osoblja uklju~enog u proces validacije; b) utvr|ivanju kriterija i procedura za validaciju, koji osiguravaju vi{estupnost/vi{efaznost procesa validacije, kroz identificiranje ishoda u~enja, njihovo dokumentiranje, formalnu procjenu, te potvr|ivanje; c) definiranju sektora/podru~ja rada u kojima je validacija neformalnog i informalnog obrazovanja/u~enja mogu}a; d) osiguravanju u~e{}a drugih relevantnih partnera u procesu validacije. ^lan 42. (Godi{nji program rada) (1) Na osnovu Programa obrazovanja iz ~lana 32. ovog Zakona, pravni subjekti koji vr{e formalno obrazovanje odraslih, donose godi{nji program rada za svaku {kolsku godinu. (2) Pravni subjekti koji vr{e neformalno obrazovanje odraslih, donose godi{nji program rada za svaku kalendarsku godinu. ^lan 43. (Publikacija Programa obrazovanja) (1) Registrirani Programi obrazovanja odraslih se objavljuju u publikacijama (printani ili elektronski oblik), a iste moraju biti dostupne zainteresiranim polaznicima obrazovanja odraslih i {iroj javnosti. (2) Organizatori obrazovanja odraslih obavezni su na svojoj zvani~noj internet stranici objaviti podatke o registriranim programima koje realiziraju s ciljem informisanja javnosti. ^lan 44. (Stru~na lica za realizaciju Programa obrazovanja odraslih) (1) Andrago{ki radnici su lica koja izvode programe obrazovanja odraslih ili osiguravaju stru~nu podr{ku i pomo} u njihovoj realizaciji a to su: a) izvo|a~i programa obrazovanja odraslih - nastavnici (u~itelji, nastavnici, profesori), predava~i, voditelji, treneri i instruktori prakti~ne nastave; b) stru~ni saradnici i saradnici. (2) Uvjeti u pogledu kvalifikacija i kompetencija andrago{kog kadra propisuju se pravilnikom koji donosi ministar ili odgovaraju}im programom obrazovanja. (3) U slu~aju nedostatka kvalificiranog andrago{kog kadra ili iz drugih opravdanih razloga, u procesu obrazovanja odraslih mogu biti anga`irana i lica koja su, uz posjedovanje klju~nih stru~nih kvalifikacija za izvo|enje ili za podr{ku realizaciji obrazovnih programa, prethodno i/ili dodatno osposobljena za rad sa odraslima. (4) Andrago{ki radnici zasnivaju radni odnos u ustanovama za obrazovanje odraslih u skladu sa odredbama Zakona o radu. (5) Andrago{ki radnici imaju pravo i obavezu stalnog stru~nog usavr{avanja. (6) Organizator obrazovanja odraslih obavezan je jednom godi{nje organizirati andrago{ko stru~no usavr{avanje za svoje uposlenike. ^lan 45. (Kompetencije i kvalifikacije) (1) Kompetencije, u smislu ovog zakona, jesu sposobnost upotrebe ste~enih znanja, vje{tina i stavova u razli~itim `ivotnim situacijama. (2) Klju~ne kompetencije, u smislu ovog zakona, jesu sposobnost upotrebe ste~enih znanja, vje{tina i stavova, neophodnih za li~ni, socijalni i profesionalni razvoj i dalje u~enje. (3) Stru~ne kompetencije, u smislu ovog zakona, jesu sposobnost kori{tenja ste~enih znanja, vje{tina i stavova, neophodnih za obavljanje radnih aktivnosti. (4) Kvalifikacija, u smislu ovog zakona, jeste formalno priznanje ste~enih klju~nih i stru~nih kompetencija utvr|enih standardima, u skladu sa ovim zakonom. (5) Kompetencije i kvalifikacije mogu se sti~i formalnim i neformalnim obrazovanjem i informalnim u~enjem. ^lan 46. (Standard kvalifikacije) (1) Standard kvalifikacije, u smislu ovog zakona, obuhvata standard klju~nih i standard stru~nih kompetencija i uvjete za njihovo dostizanje. (2) Standard klju~nih kompetencija, u smislu ovog zakona, obuhvata op}e standarde postignu}a i posebne standarde postignu}a u osnovnom i u op}em srednjem i umjetni~kom obrazovanju odraslih. (3) Standard stru~nih kompetencija, u smislu ovog zakona, obuhvata posebne standarde postignu}a (ishode u~enja) utvr|enih za stru~no obrazovanje i obu~avanje. (4) Uvjeti iz stava (1) ovog ~lana odnose se na odrasle koji se uklju~uju u obrazovnu aktivnost, prostor, opremu i kadrove organizacije kod kojih se stje~u, odnosno priznaju kompetencije i kvalifikacije i postupke za priznavanje prethodnog u~enja. ^lan 47. (Na~in sticanja kvalifikacije) (1) Odraslo lice mo`e ste}i kvalifikaciju ili njen dio, klju~ne ili stru~ne kompetencije, u skladu sa utvr|enim standardom kod javno priznatog organizatora aktivnosti. (2) Odraslo lice mo`e ste}i kvalifikaciju ili njen dio, klju~ne ili stru~ne kompetencije, u skladu s utvr|enim standardom i u postupku za priznavanje prethodnog u~enja kod javno priznatog Organizatora obrazovanja odraslih koji ima rje{enje o registraciji iz ~lana 23. stav (4) ovog zakona. IV. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA I SRODNIH DJELATNOSTI ^lan 48. (Obrazovanje za obrt) Obrazovanje odraslih za obavljane obrta i srodnih djelatnosti za koje se tra`i odgovaraju}a {kolska sprema vr{i se u osnovnim, odgovaraju}im srednjim {kolama i visoko{kolskim ustanovama. ^lan 49. (Majstorski ispiti) Obrazovanje odraslih iz ~lana 48. ovog Zakona, kao i polaganje majstorskih ispita vr{i se u skladu sa odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine. V. ORGANIZACIJA RADA NA OBRAZOVANJU ODRASLIH ^lan 50. (Rokovi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih) (1) Organizator formalnog obrazovanja odraslih svoje aktivnosti provodi u rokovima i skladu sa va`e}im zakonima koji ure|uju oblast iz koje se vr{i obrazovanje. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 15. oktobra 2015. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 9 (2) Realizacija programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi I), drugi (II), tre}i (III), ~etvrti (IV) i peti (V) razred po tri mjeseca, za {esti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred po {est mjeseci. (3) Ministar }e posebnim pravilnikom propisati na~in organizovanja, provo|enja, du`inu trajanja, potrebni fond sati za sticanje srednje stru~ne spreme, programa prekvalifikacije, programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavca. (4) Neformalno obrazovanje odraslih se provodi, prema iskazanoj potrebi, tokom cijele godine u skladu sa Programom obrazovanja odraslih i ovim zakonom. ^lan 51. (Aktivnosti na realizaciji Plana i Programa obrazovanja odraslih) Realizacija Plana i Programa obrazovanja od strane Organizatora obrazovanja odraslih odvija se kroz slijede}e aktivnosti: a) objavljivanje javnog konkursa za realizaciju odgovaraju}ih programa obrazovanja odraslih; b) upis polaznika; c) realizaciju Plana i Programa obrazovanja; d) pra}enje izvo|enja Programa obrazovanja i preduzimanje mjera koje su potrebne za unapre|ivanje te djelatnosti; e) planiranje sredstava za finansiranje Programa obrazovanja; f) organizovanje ispita i provjera znanja i g) izdavanje javnih isprava. ^lan 52. (Sadr`aj i postupak provo|enja Javnog konkursa) (1) Upis polaznika za obrazovanje odraslih vr{i se po osnovu javnog konkursa, koji objavljuje organizator obrazovanja odraslih. (2) Pored op}ih i posebnih uvjeta utvr|enih Programom obrazovanja, konkurs sadr`i i: a) broj kandidata koji se mogu upisati; b) kriterije i mjerila za utvr|ivanje redoslijeda prijema kandidata; c) rok za predaju prijava; d) rok za objavu rezultata konkursa; e) pouka o pravnom lijeku; f) broj i naziv akta o odobravanju izvo|enja Programa obrazovanja; g) na~in realizacije Programa obrazovanja i forme nastave; h) trajanje Programa obrazovanja i uvjete za njegovo zavr{avanje; i) naziv i pravnu prirodu javne isprave koja se izdaje po zavr{etku Programa obrazovanja; j) visinu {kolarine po pojedinom polazniku obrazovanja, odnosno po ispitu, ukoliko obrazovanje nije finansirano ili sufinansirano iz javnih prihoda; k) spisak potrebne dokumentacije za upis. (3) Ako se na konkurs prijavi vi{e kandidata u odnosu na broj nazna~en u Konkursu organizator Programa obrazovanja je du`an da prilikom izbora kandidata uzima u obzir stepen ispunjenosti uvjeta u pogledu prethodnog obrazovanja, iskustva ili posebnih psihofizi~kih sposobnosti kandidata bez diskriminacije uz obavezu davanja prednosti kandidatima koji pripadaj bora~koj populaciji u smislu ~l. 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca, branitelja Bosne i Hercegovine. (4) Uvjete upisa u neformalne programe obrazovanja odre|uje organizator obrazovanja, a upis se vr{i putem ogla{avanja, ili na osnovu neposrednog dogovora/sporazuma izme|u organizatora obrazovanja i zainteresiranih poslodavaca ili pojedinaca. ^lan 53. (Ugovor o obrazovanju) (1) Prilikom upisa u formalni program obrazovanja odraslih, Organizator obrazovanja odraslih je du`an zaklju~iti sa polaznikom ugovor o obrazovanju, kojim ure|uju me|usobna prava i obaveze tokom trajanja obrazovanja. (2) Izme|u ostalog, u ugovoru su obavezno sadr`ane odredbe o: a) nazivu, vremenu trajanja i na~inu zavr{etka programa, kao i vrsti isprave koja se polazniku izdaje po uspje{no zavr{enom programu; b) oblicima realizacije obrazovnog procesa i mjestu njegovog realiziranja; c) visini {kolarine i opisu tro{kova obrazovanja koji su uklju~eni u {kolarinu; d) pravima i obavezama polaznika za vrijeme obrazovanja, kao i na~inu prestanka statusa polaznika; e) pravima i obavezamaOrganizatora obrazovanja odraslih u pogledu realizacije obrazovnog procesa, kao i u slu~aju prestanka rada; f) uvjetima raskida ugovora. (3) Status polaznika prestaje zavr{etkom programa, ispisivanjem iz programa ili iz drugih razloga predvi|enih ugovorom o obrazovanju ili va`e}im propisima. ^lan 54. (Polaznik obrazovanja) (1) Odraslo lice koje se upisuju u program obrazovanja za odrasle sti~e status polaznika obrazovanja, a status kandidata uklju~ivanjem u postupak priznavanja prethodnog u~enja. (2) Polaznik obrazovanja odraslih u smislu ovog zakona mo`e biti lice starije od 15 godina koje nije zavr{ilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tom nema status u~enika ili studenta. ^lan 55. (Ocjenjivanje polaznika) (1) Ocjenjivanje polaznika obrazovanja za sticanje osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja vr{i se u skladu sa propisima koji reguli{u te oblasti obrazovanja. (2) Polazniku koji uspje{no zavr{i Program obrazovanja izdaju se javna isprava u skladu sa ovim zakonom. ^lan 56. (Certificiranje) (1) Certificiranjem - izdavanjem odgovaraju}ih isprava o obrazovanju se potvr|uje da su ishodi u~enja - znanja, vje{tine i sposobnosti koje je pojedinac stekao kroz formalne, neformalne ili informalne vidove obrazovanja i u~enja provjereni i potvr|eni od strane nadle`ne institucije/tijela, u skladu s utvr|enim kriterijima i standardima. (2) Nakon zavr{etka formalnih programa obrazovanja odraslih: osnovnog i srednjeg obrazovanja ili njihovih pojedinih dijelova, te dokvalifikacije i prekvalifikacije, osposobljavanja i usavr{avanja, polaznicima se izdaju javne isprave - svjedod`be i diplome koje imaju istu va`nost kao i isprave ste~ene tokom redovnog obrazovanja, ili javno va`e}a uvjerenja o zavr{enim programima osposobljavanja i usavr{avanja. (3) Obrazovanje odraslih za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti/zanatsko-preduzetni~ke djelatnosti, kao i izdavanje (naziv, sadr`aj i forma) isprava koje se sti~u polaganjem majstorskih ispita ure|uju se propisima u oblasti obrazovanja odraslih i/ili propisima o obrtu/zanatsko-preduzetni~koj djelatnosti. (4) Polaznicima programa neformalnog obrazovanja, nakon zavr{etka programa i provjere znanja, vje{tina i sposobnosti, organizator obrazovanja o tome izdaje uvjerenje/potvrdu/ certifikat/drugu ispravu, koja nema status javne isprave. (5) Ukoliko nakon zavr{etka neformalnog programa nije bilo provjere znanja, vje{tina i sposobnosti, polaznicima se mogu S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 15. oktobra 2015. izdati potvrde ili druge isprave koje nemaju status javnih isprava, ali iz kojih je evidentno da su bili u~esnici odre|enog programa neformalnog obrazovanja, kao i sticanje kojih znanja, vje{tina i sposobnosti je bilo predvi|eno programom. (6) Sistem certificiranja u Bosni i Hercegovini omogu}ava odraslima da njihova znanja, vje{tine i sposobnosti koje su ste~ene neformalnim obrazovanjem ili informalnim u~enjem, i koje su provjerene i potvr|ene kroz proces validacije, budu priznate izdavanjem javne isprave o ste~enim kompetencijama, odnosno ste~enim kvalifikacijama. (7) Nazivi, forma i sadr`aji javnih isprava koje se sti~u u sistemu obrazovanja odraslih ure|uju se posebnim pravilnikom koji donosi ministar. ^lan 57. (Nadzor nad provo|enjem ispita) (1) Ministar pravilnikom propisuje na~in organiziranja i provo|enja ispita iz ~lana 40. stav (2) ovog zakona, kao i formu i sadr`aj javnih isprava koje se mogu ste}i kroz Programe obrazovanja. (2) Stru~ni nadzor i nadzor nad zakonito{}u organizovanja i provo|enja ispita vr{i Ministarstvo i prosvjetna inspekcija. VI. FINANSIRANJE, NADZOR I KAZNENE ODREDBE ^lan 58. (Zna~aj i sredstva za finansiranje obrazovanja odraslih) (1) Obrazovanje odraslih je zajedni~ka odgovornost Kantona, jedinica lokalne samouprave, poslodavaca, zaposlenika, privrednih i stru~nih asocijacija, udru`enja, nau~noistra`iva~kih i obrazovnih institucija i pojedinaca. (2) Finansiranje obrazovanja odraslih se vr{i iz: javnih prihoda; sredstava poslodavaca; sredstava polaznika; sredstava fondova Evropske unije; donacija i drugih izvora u skladu sa Planom obrazovanja iz ~lana 30. ovog zakona (3) U kontekstu uspostavljenog me|usektorskog partnerstva i socijalnog dijaloga, svi akteri dijele zajedni~ku odgovornost za finansiranje i u tom smislu, u okviru svojih nadle`nosti, predla`u i poduzimaju konkretne akcije i mjere na planu unaprje|enja postoje}ih zakonodavstava i razvijanja adekvatnih strategija i modela za dugoro~no i odr`ivo finansiranje obrazovanja odraslih. (4) Akcije i mjere iz stava (3) ovog ~lana su naro~ito usmjerene na: a) ja~anje odgovornosti vladinog sektora za finansiranje obrazovanja odraslih; b) kreiranje stimulativnih poreskih politika i uvo|enje drugih poticajnih mjera za poslodavce i druge subjekte koji ula`u u obrazovanje odraslih; c) uspostavu namjenskih fondova u podru~ju obrazovanja odraslih; d) osiguranje adekvatne infrastrukturne podr{ke obrazovanju odraslih; e) osiguranje ve}e finansijske slobode za javne obrazovne ustanove - organizatore obrazovanja odraslih, u cilju ja~anja njihove tr`i{ne konkurentnosti; f) uspostavu adekvatne politike sufinansiranja organizatora neformalnog obrazovanja i g) osiguranje razli~itih oblika i mehanizama finansijske podr{ke pojedincima koji se uklju~uju u proces obrazovanja odraslih. ^lan 59. (Nosioci tro{kova Programa obrazovanja) (1) Tro{kovi za sticanje osnovnog obrazovanja odraslih koji imaju stalno mjesto prebivali{ta uKantonu Sarajevo osiguravaju se iz Bud`eta Kantona Sarajevo, jedinica lokalne samouprave, zavoda/ slu`bi za zapo{ljavanje, poslodavaca, pojedinaca i drugih izvora. (2) Za lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Slu`be za zapo{ljavanje, a koja imaju najvi{e zavr{eni ~etvrti (IV) stepen obrazovanja i koja su na prijedlog Slu`be za zapo{ljavanje upu}eni na obuku javno priznatih programa obrazovanja odraslih, obuku lica sa invaliditetom i verifikaciju informalno ste~enih znanja i vje{tina, nosilac tro{kova obrazovanja je Slu`ba za zapo{ljavanje. (3) Za sticanje ostalih vidova obrazovanja i osposobljavanja odraslih, tro{kove obrazovanja snose polaznici Programa obrazovanja, poslodavci, zavod/slu`be za zapo{ljavanje ili druga zainteresovana pravna i fizi~ka lica. (4) Lica mla|a od 18 godina ne mogu biti nosioci tro{kova programa obrazovanja izuzev u slu~ajevima propisanim ovim zakonom. ^lan 60. (Sredstva koja osigurava bud`et Kantona) (1) U Bud`etu Kantona Sarajevo obavezno se osiguravaju sredstva za: a) tro{kove realizacije programa osnovnog obrazovanja odraslih; b) tro{kove pra}enja, unapre|ivanja i razvoja obrazovanja odraslih. (2) U Bud`etu Kantona Sarajevo se mogu osigurati sredstva za tro{kove izvo|enja programa srednjo{kolskog obrazovanja odraslih lica koja imaju zavr{enu samo osnovnu {kolu, te druge programe obrazovanja u skladu sa Planom obrazovanja odraslih iz ~lana 30. ovog zakona. ^lan 61. (Sredstva koja osigurava jedinica lokalne samouprave) (1) U bud`etu jedinice lokalne samouprave osiguravaju se sredstva za: a) investicije i investicijsko odr`avanje u ustanovama za obrazovanje odraslih kojima je osniva~; b) materijalne tro{kove poslovanja u svrhu obavljanja djelatnosti obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih kojima je osniva~. (2) U bud`etu jedinice lokalne samouprave mogu se osigurati sredstva za tro{kove izvo|enja programa. ^lan 62. (Akt o utvr|ivanju cijene tro{kova Programa obrazovanja) (1) Cijene tro{kova obrazovanja odraslih i provjere znanja utvr|uju se posebnim aktom koji donosi organizator Programa obrazovanja. (2) Saglasnost na akt iz stava (1) ovog ~lana za pravne subjekte koji provode formalno obrazovanje daje Ministarstvo. ^lan 63. (Nadzor) (1) Upravni i stru~ni nadzor nad radom organizatora Programa obrazovanja provodi Ministarstvo. (2) Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja odraslih vr{i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. ^lan 64. (Prekr{aji i kazne) (1) Nov~anom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit }e se za prekr{aj Organizator obrazovanja odraslih, ako: a) suprotno ~lanu 24. propusti voditi dokumentaciju i evidenciju o zavr{enom obrazovanju po javno va`e}im programima; b) ne vodi baze podataka iz ~lana 25.; c) ne obavlja djelatnost u skladu sa programom obrazovanja odraslih iz ~l. 31., 36., 39., 41.; d) ne zaklju~i ugovor sa polaznikom u skladu sa ~lanom 53. ili propusti da to uradi pravovremeno i uredno; e) suprotno ~lanu 53. stav (2) propusti da ispuni obaveze u cilju osiguranja kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanja polaznika; f) izvr{i naplatu tro{kova za sticanje osnovnog obrazovanja od polaznika obrazovanja suprotno ~lanu 59. stav (1). (2) Nov~anom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000KMkaznit }e se za prekr{aj Organizator obrazovanja odraslih koji: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 15. oktobra 2015. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 11 a) po~ne da obavlja djelatnost obrazovanja odraslih prije dono{enja rje{enja o odobrenju izvo|enja programa obrazovanja odraslih (~l. 23. i 34.); b) ne obavlja djelatnost u skladu sa Programom (~lan 31.); c) sredstva javnih prihoda namijenjena za finansiranje/ sufinansiranje obrazovanja odraslih koristi u druge svrhe. (3) Nov~anom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit }e se i odgovorno lice u instituciji za prekr{aje iz st. (1) i (2) i ovoga ~lana. (4) Za prekr{aje iz st. (1) i (2) ovog ~lana instituciji mo`e se izre}i i za{titna mjera zabrane izvo|enja Programa u trajanju od jedne do tri godine. VII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 65. (Uskla|ivanje akata) Pravni subjekti za obrazovanje odraslih koji su registrirani na podru~ju Kantona Sarajevo su du`ni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona da se upi{u u Registar za obrazovanje odraslih koji vodi Ministarstvo i usklade svoja op}a akta sa ovim zakonom. ^lan 66. (Obaveze Vlade) Vlada }e, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti: a) Standarde i normative za realizaciju programa obrazovanja odraslih (~lan 15. stav (1)); b) srednjoro~ni trogodi{nji Plan obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo (~lan 30. stav (2)); c) Odluku o visini naknade na ime tro{kova provo|enja postupka provjere ispunjenosti uvjeta za rad pravnog subjekta (~l. 18. stav (2) i 34. stav (2) ta~ka e)); d) Odluku o tro{kovima Eksternog vrednovanja kvaliteta (~lan 26. stav (13)). ^lan 67. (Obaveze Ministarstva) Ministarstvo }e, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uspostaviti i a`urno voditi Registar iz ~lana 23. ovog zakona. ^lan 68. (Obaveze ministra) Ministar }e u roku {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti slijede}e pravilnike: a) Pravilnik o postupku utvr|ivanja uvjeta o sadr`aju i na~inu vo|enja registra (~lan 23. stav (2); b) Pravilnik o sadr`aju i na~inu vo|enja i ~uvanja andrago{ke dokumentacije i evidencije pravnih subjekata (~lan 24. stav (5)); c) Pravilnik o ispunjenosti uvjeta za rad i akreditaciju (~lan 34. stav (5)); d) Pravilnik o sadr`aju i na~inu vo|enja registra poslodavaca kod koji se obavlja prakti~an rad (~lan 38. stav 3), e) Pravilnik o uvjetima kvalifikacija i kompetencija andrago{kog kadra (~lan 44. stav (2)), f) Pravilnik o na~inu organizovanja, provo|enja, du`ini trajanja, potrebnom fondu sati za sticanje srednje stru~ne spreme, programa prekvalifikacije, programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavca (~lan 50. stav (3). g) Pravilnik o formi i sadr`aju javnih isprava (~lan 56. stav (7)); h) Pravilnik o na~inu organiziranja i provo|enja ispita (~lan 57. stav (1)). ^lan 69. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-26601/15 07. oktobra 2015. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Sejo Bukva, s. r. Na osnovu ~l. 12. ta~ka b) i 18. stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 07.10.2015. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PREUZIMANJU, IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA ^lan 1. U Zakonu o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 14/97, 3/06 (Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj U-4/05 od 08.11.2005. godine - prestaju da va`e ~l. 5., 10., 11. i 18.) i 29/09). ^lan 28. se mijenja i glasi: "Ako nije odre|en ugovorom, otkazni rok iznosi tri (3) mjeseca." ^lan 2. U ~lanu 29. dodaje se novi stav 1. koji glasi: "Ukoliko zakupac nije izvr{avao ugovorom preuzetu obavezu pla}anja zakupnine za kori{tenje prostora i vodi se sudski postupak za naplatu duga od ~etiri i vi{e nenapla}enih zakupnina, zakupodavac ima pravo otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora, odnosno i prije sudske presude izvr{iti iseljenje zakupca iz svog poslovnog prostora uz asistenciju nadle`nih organa Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo. Nadle`na op}inska slu`ba }e rje{enjem nalo`iti zakupcu iseljenje iz op}inskog poslovnog prostora u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba izjavljena protiv rje{enja slu`be ne odla`e izvr{enje rje{enja." Dosada{nji stav 1. postaje stav 2. i glasi: "U ostalim slu~ajevima ugovor o zakupu poslovnih prostorija otkazuje se preko nadle`nog suda." Dosada{nji stav 2. postaje stav 3. ^lan 3. ^lan 37. se mijenja i glasi: "Ako zakupac iz ~lana 29. stav 1. ne preda ispra`njene poslovne prostorije u roku odre|enom u prethodnom ~lanu zakupodavac }e sam sprovesti postupak iseljenja zakupaca iz poslovnog prostora. U ostalim slu~ajevima zakupodavac mo`e tu`bom kod nadle`nog suda tra`iti predaju ispra`njenih poslovnih prostorija." ^lan 4. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-26602/15 07. oktobra 2015. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Sejo Bukva, s. r. Na osnovu ~l. 12 e) i 18. b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 07.10.2015. godine, donijela je S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 15. oktobra 2015.
Zakon o poticaju razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 29/15 30.07.2015 mala privreda,razvoj KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 12. stav (1) ta~ka g) i ~lana 18. stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 21.07.2015. godine, donijela je ZAKON O POTICAJU RAZVOJA MALE PRIVREDE I. OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet Zakona) Ovim Zakonom se ure|uju osnove planiranja, osiguranje sredstava i provo|enje mjera razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), aktivnosti i mjere Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) u poticaju razvoja male privrede, nadzor nad provo|enjem Zakona, kaznena i druga pitanja u vezi sa poticajem razvoja male privrede u Kantonu. ^lan 2. (Svrha Zakona) Svrha ovog Zakona je da se propi{e sistemsko planiranje, osiguranje sredstava i provo|enje mjera i aktivnosti razvojamale privrede, kao i da se propi{e transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir u poticaju razvoja male privrede, koji ima za cilj da se ostvari ekonomski rast sektora male privrede uKantonu. II. SUBJEKTI MALE PRIVREDE ^lan 3. (Definicija subjekata male privrede) Malu privredu ~ine subjekti male privrede, fizi~ka i pravna lica, koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti, uklju~uju}i samozapo{ljavanje i porodi~ne poslove povezane sa obrtom i drugim djelatnostima, registrovani kod nadle`nog organa, bez obzira na oblik organizovanja i koji: a) su samostalni u poslovanju, b) zapo{ljavaju prosje~no godi{nje manje od 250 lica i c) ostvaruju godi{nji prihod manji od 97.500.000,00 konvertibilnih maraka i/ili ~iji je bilans stanja manji od 84.000.000,00 konvertibilnih maraka. ^lan 4. (Samostalnost u poslovanju) Samostalnost u poslovanju postoji: a) ako druga fizi~ka ili pravna lica koja ne ispunjavaju uslove iz ~lana 3. ovog Zakona pojedina~no ili zajedni~ki, nisu vlasnici kapitala ili ne u~estvuju u pravu odlu~ivanja vi{e od 25% u subjektu male privrede, b) ako je prekora~en udio od 25%, ukoliko udio u vlasni{tvu ili u pravu odlu~ivanja u subjektu male privrede ima investicioni fond ili javni sektor, pod uslovom da njihov udio u kapitalu ili u pravu odlu~ivanja pojedina~no ili zajedni~ki nije ve}i od 50% i c) ako raspored udjela u vlasni{tvu subjekta male privrede nije mogu}e utvrditi te se, na osnovu posebne izjave istog, mo`e opravdano pretpostaviti da druga fizi~ka ili pravna lica iz ta~ke a) i b) ovog ~lana, ne prelaze ograni~enja uslova samostalnosti u poslovanju subjekatamale privrede iz ta~ke a) i b) ovog ~lana. ^lan 5. (Podjela subjekata male privrede) (1) Prema veli~ini, u smislu ovog Zakona, razlikuju se mikro,mali i srednji subjekti male privrede, pri ~emu: a) mikro subjekti male privrede su fizi~ka i pravna lica koja zapo{ljavaju prosje~no godi{nje devet i manje lica i ~iji je ukupni godi{nji prihod i/ili ~iji je ukupni godi{nji bilans stanja manji od 3.900.000,00 konvertibilnih maraka, b) mali subjekti male privrede su fizi~ka i pravna lica koja zapo{ljavaju prosje~no godi{nje od 10 do 49 lica i ~iji je ukupni godi{nji prihod i/ili ~iji je ukupni godi{nji bilans stanja manji od 19.500.000,00 konvertibilnih maraka i c) srednji subjekti male privrede su fizi~ka i pravna lica koja zapo{ljavaju prosje~no godi{nje od 50 do 250 lica i ~iji je ukupni godi{nji prihod manji od 97.500.000,00 konvertibilnih maraka i/ili ~iji je ukupni godi{nji bilans stanja manji od 84.000.000,00 konvertibilnih maraka. (2) Uslu~aju da dosljednom primjenom kriterija broja zaposlenih i finansijskih pokazatelja, iz stava (1) ovog ~lana, nije jasno u koju od postoje}ih kategorija pripada subjekt male privrede, odlu~uju}i kriterij je broj zaposlenih. ^lan 6. (Kriteriji za razvrstavanje subjekata male privrede) (1) Podaci o broju prosje~no godi{nje zaposlenih i o finansijskim pokazateljima utvr|uju se na osnovu posljednjeg godi{njeg obra~unskog perioda. Vrijednost finansijskih pokazatelja utvr|uje se isklju~uju}i indirektne poreze. (2) U slu~aju novoosnovanih subjekatamale privrede koji nemaju usvojen periodi~ni obra~un ili zavr{ni ra~un, podaci potrebni Godina XX – Broj 29 ^etvrtak, 30. jula 2015. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7052 za razvrstavanje u grupe odre|uju se na osnovu procjene na~injene za odgovaraju}i protekli period u toku godine. (3) Promjena grupe, u koju je prema veli~ini razvrstan subjekt male privrede, slijedi po evidentiranom preba~aju ili podba~aju vrijednosti podataka o subjektu male privrede u dva uzastopna obra~unska perioda u odnosu na ograni~enja iz ~lana 5. ovog Zakona za navedenu grupu. ^lan 7. (Utvr|ivanje broja zaposlenih) (1) Broj prosje~no godi{nje zaposlenih utvr|uje se na osnovu ostvarenih godi{njih sati rada osoblja sa punim i skra}enim radnim vremenom, osim vremena provedenog na porodiljskom odsustvu i vremena provedenog u statusu pripravnika. (2) Osoblje ~ine zaposlenici, privremeno anga`ovani radnici, vlasnici-menad`eri i anga`ovani radnici drugih privrednih subjekata za vrijeme provedeno na radu u redovnim aktivnostima subjekata male privrede, radi ostvarenja finansijske dobiti. (3) U~enici, studenti i volonteri uklju~eni u stru~nu obuku odgovaraju}im ugovorom, ne smatraju se osobljem. ^lan 8. (Statisti~ko razvrstavanje subjekata male privrede) (1) Subjekti male privrede se, radi osiguranja statisti~kih podataka potrebnih za pra}enje razvoja male privrede, razvrstavaju u kategorije prema broju zaposlenih kako slijedi: a) sa jednim zaposlenim licem, b) dva do devet zaposlenih lica, c) 10 do 49 zaposlenih lica i d) 50 do 249 zaposlenih lica. (2) Razvoj male privrede se prati kroz promjene sljede}ih indikatora: a) broj zaposlenih u maloj privredi, b) obim proizvodnje u maloj privredi, c) broj subjekata male privrede, ukupno i u pojedinim kategorijama iz stava (1) ovog ~lana, d) vrijednost izvoza subjekata male privrede, e) ulaganja u istra`ivanja i razvoj, te primjenu savremenih tehnologija i inovacija, f) u~e{}e subjekata male privrede u kori{tenju sredstava EU, prema broju subjekata i vrijednosti projekata i g) broj tradicionalnih i starih zanata i vrijednost proizvodnje u tradicionalnim i starim zanatima. III. CILJEVI I PROGRAM RAZVOJAMALE PRIVREDE ^lan 9. (Ciljevi razvoja male privrede) Ciljevi razvoja male privrede su: a) pove}anje broja zaposlenih, b) pove}anje proizvodnje, kvaliteta i konkurentnosti male privrede, c) pove}anje broja subjekata male privrede, d) pove}anje vrijednosti izvoza i prilago|avanje svjetskom tr`i{tu, e) istra`ivanje, razvoj i primjena savremenih tehnologija i inovacija, f) poticanje subjekata male privrede za kori{tenje sredstava Evropske unije (IPA i Horizon 2020 programi), g) poticanje djelatnosti koje ne zaga|uju okolinu i h) poticanje obavljanja i opstanka tradicionalnih i starih zanata. ^lan 10. (Program razvoja male privrede) (1) Vlada na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi Program razvoja male privrede (u daljem tekstu: Program), za period od ~etiri godine. (2) Programom se utvr|uju: smjernice razvoja, poticajne mjere, nosioci provo|enja poticajnih mjera, aktivnosti provo|enja, izvori sredstava, metodologija provo|enja i pra}enja provo|enja pojedinih mjera. (3) Na osnovu Programa iz stava (1) ovog ~lana, Ministarstvo na prijedlog nosioca Programa iz ~lana 16. ovog Zakona donosi Godi{nji plan provo|enja Programa (u daljem tekstu: Godi{nji plan). (4) Godi{nji plan usvaja Vlada. (5) Godi{nji plan sadr`i: plan pojedinih poticajnih mjera i aktivnosti, potrebna finansijska sredstva, izvore sredstava, kriterije, uslove i na~in kori{tenja sredstava. (6) Izvje{taj o izvr{enju Godi{njeg plana iz stava (4) ovog ~lana, podnosi se Skup{tini Kantona Sarajevo. ^lan 11. (Sredstva za provo|enje Programa) (1) Finansijska sredstva za provo|enje Programa iz ~lana 10. ovog Zakona, osiguravaju se u Bud`etu Kantona za svaku kalendarsku godinu. (2) Visina finansijskih sredstava iznosi od 0,5% do 2%vrijednosti godi{njeg Bud`eta Kantona u prethodnoj godini. (3) Odluku o izboru korisnika poticajnih sredstava donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva. IV. POTICAJNE MJERE ^lan 12. (Poticajne mjere) Poticajne mjere i aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva razvoja male privrede koje se utvr|uju Programom, odnose se na: a) kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnim uslovima, b) subvencionisanje kamata po preuzetim kreditima, c) pru`anje stru~ne i savjetodavne pomo}i za subjekte male privrede, d) davanje podr{ke razvoju centara za preduzetni{tvo, preduzetni~kih inkubatora, klastera, tehnolo{kih parkova i zona male privrede, e) poticanje u kori{tenju fondova Evropske unije (IPA i Horizon 2020 fondovi), f) davanje podr{ke za pove}anje zapo{ljavanja, g) davanje podr{ke za u~estvovanje na sajmovima i programima edukacije, h) podr{ka razvoja preduzetni{tva ciljnih grupa (`ensko preduzetni{tvo, preduzetni{tvo mladih i preduzetni{tvo osoba sa invaliditetom), i) davanje podr{ke za istra`ivanje, razvoj i primjenu inovacija, uvo|enje savremenih tehnologija, te podr{ke za edukaciju i prekvalifikaciju, j) davanje podr{ke za uvo|enja certifikata i me|unarodnih standarda kvalitete i k) davanje podr{ke za{titi i revitalizaciji tradicionalnih i starih zanata (obrta). ^lan 13. (Podzakonski akt - Pravilnik) (1) Podzakonski akt - Pravilnik kojim se detaljnije ure|uju postupci u provo|enju Programa iz ~lana 10. ovog Zakona (u daljem tekstu: Pravilnik) donosi Ministarstvo. (2) Pravilnikom se obavezno ure|uje: a) metodologija rada, kojom se obezbje|uje javnost rada, b) kriteriji za izbor u~esnika u provo|enju Programa, c) kriteriji za izbor korisnika sredstava i razvojnih projekata kojima se ja~a konkurentska sposobnost subjekata male privrede, d) definisanje i ure|enje odnosa putem ugovora izme|u nosioca programiranja razvoja i ostalih u~esnika u provo|enju Programa, e) pouka o pravnom lijeku za stranke koje smatraju da su aktivnostima u provo|enju Programa povrije|ena njihova prava ili su na drugi na~in o{te}ena i S L U @ B E N E N O V I N E Broj 29 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 30. jula 2015. f) na~in izvje{tavanja i pra}enje provo|enja Programa, uskla|en sa procedurom pra}enja realizacije Programa rada Vlade. ^lan 14. (Ugovor izme|u davaoca i korisnika poticajnih sredstava) (1) Davalac sredstava sa korisnikom poticajnih sredstava sa~injava Ugovor o me|usobnim pravima i obavezama (u daljem tekstu: Ugovor). (2) Ugovor obavezno sadr`i: namjenu, visinu i uslove dodjele sredstava, rokove utro{ka sredstava, te na~in i rokove izvje{tavanja i sankcije za nepo{tivanje Ugovora. ^lan 15. (Obaveze korisnika sredstava) (1) Korisnici sredstava obavezni su u skladu sa Ugovorom: a) da dodijeljena sredstva koriste namjenski, u skladu sa odobrenim projektom - programom, b) da se prilikom implementacije odobrenog projekta - programa pridr`avaju svih planova i rokova utvr|enih projektom - programom, c) da odmah, nakon potpune implementacije odobrenih sredstava, a najkasnije u roku od {est mjeseci od dana uplate odobrenih sredstava, dostave u potpunosti popunjen obrazac "Izvje{taj o implementaciji odobrenih sredstava", koji se prila`e uz Ugovor i smatra se njegovim sastavnim dijelom, d) da uz popunjen obrazac "Izvje{taj o implementaciji odobrenih sredstava" dostave i dokaze o pravilno utro{enim sredstvima, kako se navodi u ovom obrascu i e) da ovla{tenom licu - inspektoru omogu}e vr{enje nadzora i daju mu sva potrebna obavje{tenja i podatke od zna~aja za vr{enje tog nadzora. (2) Korisnik poticajnih sredstava, koji je u me|uvremenu, pravosna`nom odlukom suda ka`njen zbog nepo{tivanja odredbi iz stava (1) ta~ke a), b), c) i d) ovog ~lana, obavezan je vratiti dodijeljena mu sredstva u roku od 15 dana, od dana pravosna`nosti odluke o prekr{aju. V. NOSIOCI PROGRAMA RAZVOJA ^lan 16. (Nosioci Programa) Nosioci Programa, u smislu ovog Zakona, su: a) Vlada, b) Ministarstvo, c) Jedinice lokalne samouprave, d) Privredna komora Kantona, e) Obrtni~ka komora Kantona i f) regionalna razvojna agencija. ^lan 17. (Obaveze nosioca u provo|enju Programa) (1) Ministarstvo nadzire i prati provo|enje Programa i Godi{njeg plana, analizira rezultate i izra|uje izvje{taje. (2) Jedinice lokalne samouprave izra|uju vlastite programe i planove, pripremaju informacijsko -dokumentacijske podloge za pripremu Programa, predla`u razvojne projekte, prate, analiziraju i izvje{tavaju o provo|enju projekata i poticajnih mjera iz svog djelokruga. (3) Ostali nosioci Programa iz ~lana 16. ovog Zakona, predla`u poticajne mjere i razvojne projekte iz svoje nadle`nosti, neposredno provode mjere za koje su zadu`eni Programom, te prate i izvje{tavaju o postignutim rezultatima. VI. NADZOR ^lan 18. (Upravni nadzor) Upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, u okviru svojih nadle`nosti i na na~in utvr|en propisima kojima se ure|uje upravni nadzor, provode: a) Ministarstvo, b) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i c) nadle`na tijela grada i op}ina. ^lan 19. (Inspekcijski nadzor) (1) Inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava vr{i kantonalni tr`i{ni inspektor. (2) Zadatak inspektora je da u postupku nadzora iz stava (1) ovog ~lana, kontinuirano prati utro{ak finansijskih sredstava od strane korisnika sredstava i izvr{enje drugih preuzetih obaveza, u cilju pravilnog provo|enja ovog Zakona, Pravilnika iz ~lana 13. ovog Zakona, Ugovora i drugih akata koji se odnose na provo|enje Programa. (3) Subjekt nadzora du`an je omogu}iti inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora, uvid u dokumentaciju, dati mu sva potrebna obavje{tenja i podatke koji se odnose na implementaciju poticajnih sredstava. (4) Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je do{lo do povrede ovog Zakona, propisa donesenih za njegovo provo|enje i odredbi Ugovora, inspektor }e rje{enjem korisniku sredstava nalo`iti slijede}e: a) otklanjanje nedostataka utvr|enih u postupku nadzora i odrediti rok za njihovo otklanjanje, ako utvrdi nedostatke iz ~lana 15. stav (1) ta~ke b), c) i d) i b) povrat vrijednosti dodijeljenih sredstava, ako utvrdi nedostatke iz ~lana 15. stav (1) ta~ka a). ^lan 20. (@alba protiv rje{enja inspektora) (1) Protiv rje{enja inspektora mo`e se izjaviti `alba u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (2) O `albi iz stava (1) ovog ~lana, rje{ava Ministarstvo. (3) Ministarstvo je du`no donijeti rje{enje, u roku od 30 dana od dana prijema `albe, koje je kona~an upravni akt, a protiv kojeg se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu. VII. KAZNENE ODREDBE ^lan 21. (Nov~ane kazne za prekr{aje) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM, kaznit }e se za prekr{aj pravno lice-korisnik sredstava: a) ako odobrena sredstva koristi nenamjenski (~lan 15. stav (1) ta~ka a)), b) ako se prilikom implementacije investicionog projekta - programa ne pridr`ava svih planova i rokova (~lan 15. stav (1) ta~ka b)), c) ako u propisanom roku ne dostavi popunjen obrazac "Izvje{taj o implementaciji odobrenih sredstava" (~lan 15. stav (1) ta~ka c)) i d) ako ne dostavi dokaze o pravilno utro{enim sredstvima (~lan 15. stav (1) ta~ka d)). (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana, kaznit }e se fizi~ko lice-korisnik sredstava, nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM. (4) Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.500,00 KM, kaznit }e se za prekr{aj pravno lice-korisnik sredstava: a) ako po rje{enju inspektora ne otkloni nedostatke utvr|ene u postupku nadzora nad kori{tenjem dodijeljenih sredstava (~lan 19. stav (4) ta~ka a)), b) ako po rje{enju inspektora ne izvr{i povrat dodijeljenih sredstava (~lan 19. stav (4) ta~ka b)), c) ako u Izjavi iz ~lana 4. stav (1) ta~ka c) daje la`ne podatke i d) ako ne omogu}i inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora. (5) Za prekr{aj iz stava (4) ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 30. jula 2015. KANTONA SARAJEVO Broj 29 – Strana 3 (6) Za prekr{aj iz stava (4) ovog ~lana, kaznit }e se fizi~ko lice-korisnik sredstava, nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM. (7) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM, kaznit }e se za prekr{aj pravno lice-korisnik sredstava, koji ne vrati dodijeljena sredstva u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti odluke o prekr{aju (~lan 15. stav (2)). (8) Za prekr{aj iz stava (7) ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM. (9) Za prekr{aj iz stava (7) ovog ~lana, kaznit }e se fizi~ko lice-korisnik sredstava, nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM. ^lan 22. (Pokretanje prekr{ajnog postupka) Prijavu za pokretanje prekr{ajnog postupka podnose ovla{tena lica Ministarstva, Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i inspektor iz ~lana 19. stav (1) ovog Zakona. ^lan 23. (Zabrana na poticajne mjere) Korisnik poticajnih sredstava kojem je pravosna`nom odlukom izre~ena kazna za prekr{aj iz ~lana 15. stav (1) ta~ka a) b) c) i d) ovoga Zakona, ne mo`e ostvariti pravo na poticajne mjere predvi|ene ovim Zakonom u periodu od pet godina od pravosna`nosti odluke o prekr{aju po kojoj je korisnik sredstava progla{en krivim. VIII. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 24. (Zabrana diskriminacije i uznemiravanja) U postupcima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona zabranjuje se svaki vid diskriminacije i uznemiravanja na osnovu pola, jezika, nacionalne pripadnosti, vjeroispovjesti, socijalnog porijekla, imovnog stanja, politi~kog ili drugog uvjerenja. ^lan 25. (Gramati~ki izrazi) Gramati~ki izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu za ozna~avanje mu{kog ili `enskog roda podrazumijevaju oba pola, osim kada je svrha ovog Zakona druga~ija. ^lan 26. (Rok za dono{enje Programa) Vlada }e donijeti Program iz ~lana 10. ovog Zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. ^lan 27. (Rok za dono{enje Pravilnika) Ministarstvo }e donijeti Pravilnik iz ~lana 13. ovog Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona. ^lan 28. (Stupanje na snagu Zakona) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat }e se od 01.01.2016. godine. Broj 01-02-20868/15 21. jula 2015. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Sejo Bukva, s. r. Na osnovu ~lana 37. i 117. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" - Drugi novi pre~i{}eni tekst, broj 41/12, 15/13 i 47/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 21.07.2015. godine, donijela je ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJU]IH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJU]IH I ^LANOVA STALNIH RADNIH TIJELA, SKUP[TINE KANTONA SARAJEVO I U Komisiji za za{titu kulturno - historijskog naslije|a razrje{ava se Fadil Mandal, ~lan (SBB), bira se Faruk Jabu~ar, ~lan (SBB). II Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavi}e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-20869/15 21. jula 2015. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Sejo Bukva, s. r. Na osnovu ~lana 18. stav 1. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 21.07. 2015. godine, donijela je ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU PROJEKTA "OPSADA I ODBRANA SARAJEVA 1992.-1995. GODINE" I U Odluci o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine" ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 9/06, 15/07 i 35/12), u ta~ki II dodaje se nova podta~ka 12. koja glasi: "12. Podprojekat stavljanja u funkciju i dovr{etka sanacije spomen obilje`ja - "Muzej opsade i odbrane Sarajeva 1992.-1995. godine", koji bi podsje}ao na doga|aje u organizaciji otpora i dalje za ratni period 1992.-1995. godine." II U ta~ki IV dodaje se nova podta~ka 1.12 koja glasi: "1.12 Podprojekat stavljanja u funkciju i dovr{etka sanacije spomen obilje`ja - "Muzej opsade i odbrane Sarajeva 1992.-1995. godine", koji bi podsje}ao na doga|aje u organizaciji otpora i dalje za ratni period 1992.-1995. godina." Nosilac aktivnosti: Fond Memorijala Kantona Sarajevo, JU "Muzej Sarajeva", Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i op}ina Stari Grad."
Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 34/14 11.09.2014 sudske takse,zakon,kanton sarajevo ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA KS ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 36/2014 - prečišćen tekst) DIO PRVI. OPĆE ODREDBE Član 1 (Plaćanje sudske takse) (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud). (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona. Član 2 (Obveznik plaćanja takse) (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik). (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik, odnosno lice u čijem interesu se preduzimaju radnje. (3) Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsku nagodbu taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u nagodbi nije drugačije ugovoreno. (4) Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu. (5) Kada su u skladu sa odredbama ovog zakona taksu dužna da plate dva ili više lica zajedno, njihova obaveza je solidarna. Član 3 (Obavezno dostavljanje dokaza o plaćenoj taksi) (1) Uz podnesak za koji se po odredbama ovog zakona plaća taksa obavezno se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi. (2) Ukoliko stranka smatra da ispunjava zakonom propisane uslove da bude oslobođena plaćanja takse, mora uz podnesak podnijeti i zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse, kao i dokaz o postojanju uslova za oslobađanje od plaćanja takse iz čl. 11. i 12. ovog zakona. Član 4 (Plaćanje takse i preduzimanje radnji u postupku) (1) U slučaju da stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o plaćenoj taksi, sud donosi rješenje iz člana 19. ovog zakona. (2) Sud će postupiti na način utvrđen u stavu (1) ovog člana i u slučaju kada odbije zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse. (3) Neplaćena sudska taksa ne zadržava tok sudskog postupka. Član 5 (Vrijeme nastanka obaveze plaćanja takse) Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, taksena obaveza nastaje: a) za podneske - danom njihovog podnošenja; b) za sudske odluke - danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije prisustvovala glavnoj raspravi, od dana dostavljanja pismene obavijesti o datumu donošenja odluke, odnosno danom dostavljanja odluke ako se dostava vrši u skladu sa zakonskim odredbama o dostavi; c) za sudske nagodbe - kada se zaključe; d) za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - danom donošenja rješenja o nasljeđivanju; e) u postupku stečaja - danom donošenja rješenja o glavnoj diobi u postupku stečaja; f) u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka; g) za sudske prepise - kada se zatraže od suda; h) za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje. Član 6 (Izuzeci od obaveze plaćanja takse) (1) Izuzetno od obaveze iz člana (3) ovog zakona, za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena. (2) Taksena obaveza iz stava (1) ovog člana nastaje danom donošenja odluke. Član 7 (Način plaćanja takse) (1) Takse predviđene Tarifom sudskih taksa su prihod Budžeta Kantona i plaćaju se u gotovom novcu uplatom na propisani račun javnih prihoda ili u sudskim taksenim markama. (2) Takse se plaćaju u gotovom novcu ako je iznos takse veći od 50 KM. Član 8 (Rok zastare naplate takse) Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od pet (5) godina od dana nastanka taksene obaveze. DIO DRUGI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE Član 9 (Oslobođeni od obaveze plaćanja takse) (1) Od plaćanja takse oslobođeni su: a) država Bosna i Hercegovina i njeni organi; b) entiteti i njihovi organi; c) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine; d) kantoni i njihovi organi; e) jedinice lokalne samouprave; f) ustanove za socijalnu zaštitu; g) izdržavana lica u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava po osnovu zakonskog izdržavanja; h) učenici i studenti za vrijeme redovnog školovanja; i) zaposlenik u postupku ostvarivanja prava iz radnog odnosa; j) vojni invalidi i civilne žrtve rata, lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca i pripadnika teritorijalne odbrane i civilne zaštite; k) žrtve nasilja u porodici i nasilja po osnovu spola, u postupcima zaštite od nasilja; l) logoraši i žrtve teških kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava u postupku ostvarivanja prava na reparaciju; m) privredna društva koja zapošljavaju lica s invaliditetom i zaštitne radionice prilikom registracije preduzeća i samostalnih djelatnosti; n) stranke koje spor riješe medijacijom. (2) Takse za podneske i radnje ne plaća lice koje poklanja svoju imovinu kantonalnim organima, ustanovama ili fondacijama, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama. (3) Strano fizičko i pravno lice je oslobođeno plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, prethodno se pribavlja mišljenje nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine. Član 10 (Kada se po zakonu ne plaća sudska taksa) (1) U zemljišno-knjižnim postupcima ne plaća se taksa za: a) potpuno ili djelimično brisanje nekog upisanog prava; b) službene radnje u postupku uređenja, zasnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivicom titulara prava, u postupku usklađivanja zemljišnih knjiga sa faktičkim stanjem, kao i u postupku za obnavljanje uništenih zemljišnih knjiga, ukoliko se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden; c) upis sprovođenja odluke ili ugovora o diobi prava vlasništva ili prava služnosti korištenja, ako su učesnici diobe bili upisani kao suvlasnici tih prava; d) za zabilježbu privremene uprave određene u toku postupka prinudne javne prodaje, kao i za zabilježbu prinudne uprave određene umjesto prinudne javne prodaje; e) naknadni upis supružnika kao suvlasnika na osnovu sudske odluke ili ugovora, ako je jedan od supružnika upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označava idealni dio svakog supružnika na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu; f) upis u zemljišne knjige prava konstituisanih zakonom u korist građana, po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke; g) sve ostale radnje koje se poduzimaju po službenoj dužnosti. (2) Taksu za upis u zemljišno-knjižnim postupcima dužno je platiti lice u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži lice čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugo lice, to lice takođe solidarno je odgovorno za plaćanje takse sa licima u čiju se korist vrši upis. (3) Ako se, u zemljišno-knjižnim postupcima, na osnovu jednog zahtjeva, upisuje više prava u korist jednog lica, taksa se plaća za svaki upis. (4) Za davanje usmenih informacija i obavještenja u zemljišno-knjižnim postupcima se ne naplaćuje ni sudska taksa ni dodatni troškovi. (5) U postupku stečaja i likvidacije taksa se ne plaća za: a) podneske stečajnog ili likvidacionog upravnika, b) podneske kojima se prijavljuje upis stečajnog ili likvidacionog postupka, ili upis u sudski registar koji se vrši po službenoj dužnosti. c) u postupcima koje u ime stečajnog dužnika pokreće i provodi stečajni upravnik radi ostvarenja stečajne mase. (6) Za upis odluke o otvaranju stečajnog postupka, odluke o pokretanju postupka likvidacije, kao i odluke o zabrani obavljanja određene djelatnosti, odnosno poslova pravnog lica, ne plaća se taksa. Član 11 (Ko može biti oslobođen od obaveze plaćanja takse) (1) Sud može osloboditi obveznika od plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj mjeri umanjena da bi time bila ugrožena njihova egzistencija. (2) Odluku iz stava (1) ovog člana donosi sud na pismeni zahtjev taksenog obveznika. Prije donošenja odluke, sud će cijeniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrijednost mjerodavnu za naplatu takse, ukupan prihod i imovinu taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, koje takseni obveznik izdržava. (3) Pod domaćinstvom u smislu odredaba ovog zakona se podrazumijeva zajednica života, privređivanja i trošenja osvarenih prihoda. (4) Izdržavana lica, u smislu ovog zakona su: a) maloljetna djeca i usvojenici; b) djeca i usvojenici na redovnom školovanju ili vanrednim studijama, ako su nezaposleni - do navršene 26. godine života; c) djeca bez roditelja ako žive u domaćinstvu sa taksenim obveznikom; d) bračni drug; e) roditelji, odnosno usvojitelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu sa taksenim obveznikom i nemaju sopstvenih prihoda; f) izdržavana lica po osnovu radne i poslovne nesposobnosti. Član 12 (Dokazi za oslobađanje od obaveze za plaćanje takse) (1) Visina prihoda taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, dokazuje se na osnovu uvjerenja nadležnog centra za socijalni rad, odnosno drugih pismenih dokaza koje je takseni obveznik dužan da podnese o svom imovnom stanju. (2) Uvjerenje iz stava (1) ovog člana služi kao dokaz za oslobađanje od plaćanja takse samo ako od njegovog izdavanja do podnošenja zahtjeva za oslobađanje nije proteklo više od šest mjeseci. (3) Kada je to potrebno, sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku. (4) Protiv odluke suda kojom je usvojen prijedlog za oslobađanje od plaćanja takse nije dozvoljena posebna žalba. Član 13 (Rješenje o oslobađanju od obaveze plaćanja takse) (1) Rješenje o oslobađanju od obaveze plaćanja takse odnosi se na sve takse po odgovarajućem predmetu, bez obzira kada je nastala taksena obaveza. (2) Sud može u toku postupka ukinuti rješenje o oslobađanju od plaćanja takse ako utvrdi da je takseni obveznik u stanju da plati taksu. Član 14 (Važenje oslobađanja od obaveze plaćanja takse) (1) Oslobađanje od obaveze plaćanja takse dato u parničnom i vanparničnom postupku, kao i u postupku u upravnim sporovima važi i u postupku izvršenja odluka donijetih u tim postupcima, ako se izvršenje zahtjeva u roku od tri mjeseca po pravosnažnom okončanju postupka. (2) Oslobađanje od obaveze plaćanja takse u vanparničnom i izvršnom postupku važi i u parničnom postupku koji nastane u toku i povodom vanparničnog i izvršnog postupka. Član 15 (Lica koja nisu dužna plaćati taksu za drugog) (1) Staralac lica čije je boravište nepoznato, staralac imovine čiji je sopstvenik nepoznat, kao i privremeni zastupnik stranke koga sud postavi u postupku, nisu dužni da plaćaju takse za lice koje zastupaju. (2) Naplata takse u slučajevima iz stava (1) ovog člana vrši se iz imovine lica koja se zastupaju. (3) Neplaćenu taksu u slučajevima iz stava (1) ovog člana sud će unositi u popis taksi i po završetku postupka postupiće u skladu sa odredbama člana 31. ovog zakona. Član 16 (Lica na koje se odnosi oslobađanje od obaveze plaćanja takse) (1) Oslobađanje od obaveze plaćanja takse odnosi se samo na lice kome je to oslobađanje priznato. (2) Kada više lica zajednički predaju podnesak ili zajedno preduzmu radnju u postupku, a jedno ili više njih je oslobođeno od obaveze plaćanja takse, lice koje nije oslobođeno dužno je da plati dio takse koji se odnosi na njega kao da nema oslobođenih od obaveze plaćanja takse. Član 17 (Uspjeh u postupku i obaveza plaćanja takse) (1) Ako u parničnom i izvršnom postupku lice oslobođeno od obaveze plaćanja takse uspije u postupku, taksu koju bi ono bilo dužno da plati da nije bilo oslobođeno, platiće stranka koja ne uživa oslobađanje i to u srazmjeri u kojoj je oslobođena stranka uspjela u postupku. (2) Ako se između stranke oslobođene od obaveze plaćanja takse i stranke koja nije oslobođena zaključi sudska nagodba, taksu koju bi trebalo da plati oslobođena stranka platiće stranka koja nije oslobođena, osim ako se stranke drugačije ne dogovore. Član 18 (Popis takse za plaćanje) (1) Kada u postupku pred sudom učestvuju na jednoj strani lice koje je oslobođeno od obaveze plaćanja takse, a na drugoj lice koje nije oslobođeno, sud je dužan da vodi i popis takse koju bi trebalo da plati oslobođeno lice. (2) Popis takse se zaključuje po završetku postupka. Ako se postupak završi na način predviđen članom 17. ovog zakona sud će postupiti u skladu sa odredbama člana 31. ovog zakona. Član 19 (Obračun i kontrola plaćanja takse) (1) Iznos takse koju je takseni obveznik dužan da plati obračunava službeno lice koje preduzima radnju u postupku, rješenjem kojim se stranka obavezuje da taksu plati u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana je dozvoljena žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (3) Izjavljena žalba ne odlaže izvršenje rješenja iz stava (1) ovog člana. (4) Kontrolu naplate takse vrši službeno lice koje preduzima radnju u postupku. DIO TREĆI. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA RADI NAPLATE TAKSE Član 20 (Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku) (1) U parničnom postupku taksa se plaća prema vrijednosti predmeta spora, a ne manje od 20 KM. (2) Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, odredbe propisa o parničnom postupku, na osnovu kojih se utvrđuje vrijednost spora, primjenjuju se i prilikom određivanja vrijednosti spora radi naplate takse. Član 21 (Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora kod više tuženih) Ako tužilac jednom tužbom obuhvati dva ili više tuženih i traži da tužbeni zahtjev bude usvojen prema slijedećem tuženom, u slučaju da bude pravosnažno odbijen prema onome koji je u tužbi naveden prije njega, ili ako prema svakom od njih ističe isti zahtjev, ili ako prema pojedinim od njih ističe različite zahtjeve koji su u međusobnoj vezi, vrijednost predmeta spora radi naplate takse određuje se prema zahtjevu čija je vrijednost najveća. Član 22 (Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u sporovima u vezi sa zakonskim izdržavanjem) Ako je predmet spora pravo na zakonsko izdržavanje ili potraživanje pojedinih iznosa zakonskog izdržavanja, vrijednost predmeta spora radi naplate takse računa se prema zbiru davanja za tri mjeseca, ako se izdržavanje ne traži za kraće vrijeme. Član 23 (Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u sporovima iz nasljednog prava) Ako je predmet spora nasljedno pravo na cijeloj zaostavštini, kao vrijednost predmeta spora uzima se vrijednost čiste zaostavštine, a ako je predmet spora samo jedan dio zaostavštine ili određena stvar iz zaostavštine, kao vrijednost predmeta spora uzima se čista vrijednost tog dijela, odnosno stvari. Član 24 (Šta se uzima kao vrijednost predmeta spora radi naplate takse) Kao vrijednost predmeta spora radi naplate takse uzima se: a) u diobnim parnicama - vrijednost dijela imovine koja se izdvaja iz zajedničke imovine koja je predmet diobe; b) u parnicama u kojima je predmet spora izvršenje kakve radnje ili trpljenje ili nečinjenje ili izjava volje ili utvrđenje da postoji ili ne postoji neko pravo ili pravni odnos ili da se utvrdi istinitost ili neistinitost kakve isprave - iznos koji je tužilac označio u tužbi s tim da taj iznos ne može biti manji od 500 KM; c) u parnicama za proglašenje prestanka važnosti ugovora o arbitraži - iznos od 500 KM; d) u sporovima o stvarnim i ličnim služnostima i o doživotnom izdržavanju - iznos od 500 KM; e) u sporovima o utvrđivanju reda prvenstva potraživanja u izvršnom postupku - visina potraživanja, a najviše 1000 KM. Član 25 (Najniži iznos predmeta vrijednosti spora) Ako se po odredbama čl. 20. do 25. ovog zakona ne može utvrditi vrijednost predmeta spora, kao vrijednost se uzima iznos od 500 KM. Član 26 (Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u izvršnom postupku) (1) U izvršnom postupku plaća se taksa prema vrijednosti zahtjeva koji treba izvršiti. (2) Pri utvrđivanju vrijednosti zahtjeva u izvršnom postupku za naplatu takse shodno se primjenjuju odredbe čl. 20. do 25. ovog zakona. Član 27 (Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u upravnim sporovima) (1) U upravnim sporovima plaća se taksa prema vrijednosti predmeta spora, ako je predmet spora procjenjiv. (2) Vrijednost procjenjivog spora utvrđuje se shodno odredbama čl. 20. do 25. ovog zakona. (3) Ako predmet spora nije procjenjiv, plaća se taksa kao u tarifnom broju 23 Tarife sudskih taksi. Član 28 (Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u ostalim postupcima) Kada je u vanparničnom postupku, u zemljišno-knjižnom postupku, u stečajnom postupku i postupku likvidacije za plaćanje takse mjerodavna vrijednost zahtjeva, za njeno utvrđenje će se shodno primjenjivati odredbe čl. 20. do 25. ovog zakona, ako u Tarifi sudskih taksi nije drugačije određeno. Član 29 (Promjena vrijednosti predmeta spora u toku postupka) (1) Prvobitno utvrđena vrijednost predmeta spora ostaje kao osnov za plaćanje takse, bez obzira da li se ta vrijednost promijenila u toku postupka, ako ovim zakonom nije drugačije određeno. (2) Ako sud odredi vrijednost predmeta spora, ta vrijednost uzima se kao taksena osnovica, nakon što se rješenje suda o vrijednosti spora saopći strankama. (3) Kada se vrijednost predmeta spora iz stava (2) ovog člana promijeni usljed preinačenja zahtjeva ili djelimičnog rješenja zahtjeva, kao taksena osnovica uzima se promijenjena vrijednost za sve podneske i radnje poslije takve promjene. Ako se vrijednost promijenila usljed izjave stranke podneskom, taksa se plaća po promijenjenoj vrijednosti i za taj podnesak. (4) Ako pravni lijek ulažu obje stranke, taksa za pravni lijek određuje se posebno za svaku stranku prema vrijednosti onog dijela odluke koji se pravnim lijekom pobija. (5) U statusnim sporovima, u sporovima za utvrđivanje i u sporovima u kojima se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčani iznos, za plaćanje takse za pravni lijek, mjerodavna je vrijednost prema kojoj je plaćena taksa za tužbu. (6) Za pravni lijek koji se ulaže samo protiv odluke o troškovima postupka ili odluke o sporednim potraživanjima, taksa se plaća samo prema iznosu troškova postupka ili iznosu sporednih potraživanja. DIO ČETVRTI. POSTUPAK ZA NAPLATU NEPLAĆENE TAKSE I REGISTAR Član 30 (Prinudna naplata neplaćene takse) (1) Ako takseni obveznik ne plati taksu u roku iz člana 19. stav (1) ovog zakona, taksa će se naplatiti u skladu sa federalnim zakonom o izvršnom postupku. (2) Postupak za naplatu neplaćene takse pokreće pred nadležnim sudom Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, na osnovu dostavljenog rješenja suda i obavještenja o neplaćenoj taksi. (3) Izuzetno, ako je takseni obveznik pravno lice i ako se utvrdi da je to efikasan način osiguranja naplate, sud će rješenje i obavještenje o neplaćenoj taksi dostaviti banci kod koje pravno lice ima račun, radi naplate takse. Član 31 (Registar) (1) Sud uspostavlja i vodi Registar obračunatih sudskih taksi (u daljem tekstu: Registar) koje do dana uspostavljanja Registra nisu plaćene, a za njihovu naplatu nije nastupila zastara. (2) Uredbu o izgledu i sadržaju Registra, kao i načinu unošenja i korištenja podataka iz Registra donijeće Vlada Kantona Sarajevo, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 32 (Postupanje sa nenaplaćenim sudskim taksama kod kojih nije stupila zastarjelost) O svim nenaplaćenim sudskim taksama kod kojih nije nastupila zastarjelost, sud je dužan obavijestiti Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, radi pokretanja postupka prinudne naplate. DIO PETI. POVRAT TAKSE Član 33 (Pravo na povrat plaćene takse) (1) Lice koje je platilo taksu koju uopšte nije bilo dužno da plati ili je platilo taksu u iznosu većem od propisanog, kao i lice koje je platilo taksu za sudsku radnju, a ta radnja iz bilo kog razloga nije izvršena, ima pravo na povrat takse. (2) Postupak za povrat takse pokreće se na zahtjev lica iz stava (1) ovog člana. Član 34 (Rok za podnošenje zahtjeva za povrat plaćene takse) Zahtjev za povrat takse se podnosi sudu u roku od 30 dana od dana kada je taksa plaćena, odnosno od dana saznanja da sudska radnja nije izvršena, a najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je taksa plaćena. Član 35 (Zahtjev za povrat plaćene takse u slučaju medijacije) Ako se stranke, u toku postupka, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sporazumiju da će pristupiti rješavanju spora u postupku medijacije i u postupku medijacije postignu sporazum, imaju pravo na povrat naplaćene takse u punom iznosu. Član 36 (Rješenje o usvajanju zahtjeva za povrat plaćene takse) Ukoliko usvoji zahtjev za povrat takse, sud će primjerak rješenja dostaviti i nadležnom ministarstvu, radi izvršenja povrata. Član 37 (Kada se ne plaća taksa) U postupku povrata takse ne plaća se taksa. DIO ŠESTI. NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA Član 38 (Nadležan organ za vršenje nadzora) Nadzor nad provedbom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. DIO SEDMI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 39 (Plaćanje takse u prelaznom razdoblju) (1) Za podneske, radnje i isprave po kojima je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona, a taksa nije plaćena, taksa će se platiti u skladu sa propisima i tarifom koji su važili do njegovog stupanja na snagu. (2) Ako je do stupanja na snagu ovog zakona plaćena taksa za radnju, koja će se izvršiti poslije njegovog stupanja na snagu, neće se plaćati nova taksa po ovom zakonu, niti će se vraćati više naplaćena taksa. (3) Ako je takseni obveznik oslobođen plaćanja takse u postupku, koji do stupanja na snagu ovog zakona nije okončan, dato oslobađanje važi i poslije stupanja na snagu ovog zakona. Član 40 (Prestanak primjene ranijih propisa) Danom početka primjene Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09) prestaje da važi Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 3/97, 11/97 i 10/98). Član 41 (Ovlašćenje za utvrđivanje prečišćenog teksta Zakona o sudskim taksama) Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama. Član 42 (Završne odredbe) (1) Zakon o sudskim taksama stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj 21/09. (2) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj 29/09. (3) Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj 14/11. (4) Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj 36/13. (5) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj 18/14. TARIFA SUDSKIH TAKSI DIO PRVI. PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Tarifni broj 1. (Taksa za podneske) (1) Za tužbu, protivtužbu, prijedlog za ponavljanje postupka, prijedlog da se prizna odluka stranog suda i odluka stranog arbitražnog suda, plaća se, prema vrijednosti predmeta spora, slijedeća taksa: a) do 500 KM vrijednosti 20 KM takse; b) preko 500 KM do 1.000 KM vrijednosti 5% takse; c) preko 1.000,00 KM do 5.000 KM vrijednosti 4% takse; d) na iznose preko 5.000 KM vrijednosti 3% takse, a najviše do 10.000 KM takse. (2) Za tužbu za utvrđivanje i osporavanje očinstva, plaća se taksa u iznosu od 50 KM. (3) Za tužbu kojom se traži razvod braka, poništenje braka, utvrđivanje postojanja i nepostojanja braka i utvrđivanje da je brak zaključen plaća se taksa u iznosu od 200 KM. (4) Za tužbu radi smetanja posjeda plaća se taksa u iznosu od 100 KM. (5) Za tužbu radi iseljenja plaća se taksa u iznosu od 100 KM. (6) Za tužbu zbog otkaza ugovora o zajmu ili zakupu stvari, za tužbu o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija plaća se taksa u iznosu od 200 KM. (7) Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili izda privremena mjera, za prijedlog za povrat u prijašnje stanje, za prijedlog za obezbjeđenje dokaza prije pokretanja parnice, za prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja, za odgovor na tužbu ili reviziju, plaća se polovina takse propisana ovim tarifnim brojem, a ne više od 1.000 KM. (8) Izuzetno od stava (7) ovog tarifnog broja za prijedlog da se dozvoli izvršenje po osnovu vjerodostojne isprave (izvodi iz poslovnih knjiga), plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (9) Za prijedlog kojim se daje otkaz ugovora o zakupu poslovnih prostorija, plaća se taksa u iznosu od 100 KM. (10) Za prijedlog da se prizna odluka inostranog suda u statusnim stvarima plaća se taksa u iznosu od 100 KM, a za žalbu protiv donesenog rješenja-200 KM. (11) Za žalbu ili reviziju protiv presude i za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se dvostruka taksa propisana stavom (1) ovog tarifnog broja. (12) Za žalbu protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se polovina takse prema vrijednosti predmeta spora iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 200 KM. (13) Za žalbu ili reviziju protiv ostalih rješenja plaća se taksa propisana u stavu (1) ovog tarifnog broja. (14) Za podnesak primljen na zapisnik kod suda, kao i za podnesak primljen na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa za odnosni podnesak, propisana ovim tarifnim brojem. (15) Kad je u tužbi stavljen prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja ili kada se u žalbi stavi prijedlog za povrat u prijašnje stanje, plaća se, pored takse na tužbu, odnosno žalbu i taksa na prijedlog propisana stavom (7) ovog tarifnog broja. (16) Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili da se odredi sudska mjera osiguranja, plaća se jedna taksa i kad se predloži istovremeno ili naknadno više sredstava izvršenja, odnosno obezbjeđenja. Tarifni broj 2. (Taksa za odluke) (1) Za presudu prvostepenog suda i rješenje o priznavanju odluke stranog suda ili odluke stranog arbitražnog suda, plaća se taksa prema taksenoj osnovici, propisanoj tarifnim brojem 1. ove Tarife. (2) Za presudu zbog propuštanja, presudu zbog odricanja i za presudu na osnovu priznanja donesenu najkasnije na pripremnom ročištu, odnosno na ročištu za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano, plaća se polovina takse propisane tarifnim brojem 1. ove Tarife, a ne više od 100 KM. (3) Za rješenje o odbacivanju tužbe, koje se shodno Zakonu o parničnom postupku donosi prije ili u toku prvostepenog postupka, plaća se polovina takse propisane tarifnim brojem 1. ove Tarife, a ne više od 100 KM. (4) Za rješenje o prijedlogu za dozvolu izvršenja ili obezbjeđenja, kao i za rješenje o određivanju sudske mjere osiguranja, odnosno naredbe, plaća se polovina takse propisane tarifnim brojem 1. ove Tarife, a ne više od 1.000 KM. (5) Taksa za konačnu odluku plaća se prema vrijednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen dopunskom presudom. (6) Za presudu prvostepenog suda koja je donesena u vezi sa protivtužbom plaća se taksa kao da je o protivtužbi posebno raspravljano. (7) Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaku parnicu, kao da ne postoji spajanje više parnica. (8) Za dopunsku presudu ili rješenje neće se plaćati taksa ako je za odluku koja je dopunjena plaćena taksa prema punoj vrijednosti spora. Takođe se neće plaćati taksa za donošenje odluke kojom se vrši naknadna ispravka ranije donijete odluke. (9) Za rješenje o izvršenju ili obezbjeđenju, plaća se jedna taksa, bez obzira da li je odlučeno o više sredstava izvršenja, odnosno obezbjeđenja i bez obzira da li je odlučeno istovremeno ili naknadno. Tarifni broj 3. (Taksa za sudsku nagodbu) Za sudsku nagodbu u toku prvostepenog postupka plaća se prema vrijednosti na koju su se stranke poravnale, polovina takse propisane tarifnim brojem 1. ove Tarife. DIO DRUGI. VANPARNIČNI POSTUPAK Tarifni broj 4. (Opće odredbe) (1) Za prijedlog kojim se pokreće postupak u vanparničnoj stvari, izuzev kada se radi o postupcima koji su predviđeni u tarifnim brojevima 8. do12. ove Tarife, plaća se taksa u iznosu od 60 KM. (2) Za prijedlog i odluku za proglašenje nestalog lica u ratu umrlim i dokazivanje smrti lica u ratu, ne plaća se taksa. (3) Taksa na nalog za iseljenje iz poslovnih prostorija uračunava se u taksu na odluku suda koja bude donijeta povodom prigovora protiv naloga. Ako je taksa na nalog veća od takse koja je plaćena na odluku povodom prijedloga za izdavanje naloga za iseljenje iz poslovnih prostorija, u tom slučaju će se naplatiti razlika. Tarifni broj 5. (Taksa za odluku u vanparničnom postupku) (1) Za odluku suda u vanparničnom postupku plaća se taksa u iznosu od 100 KM. (2) U svim vanparničnim postupcima primjenjivaće se shodno odredbe stava (8) iz tarifnog broja 2. ove Tarife. Tarifni broj 6. (Taksa za sudsku nagodbu u vanparničnom postupku) Za sudsku nagodbu u svim vanparničnim postupcima plaća se taksa u iznosu od 50 KM. Tarifni broj 7. (Taksa za žalbu u vanparničnom postupku) Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda u vanparničnom postupku, plaća se taksa u iznosu od 100 KM. Tarifni broj 8. (Taksa za raspravljanje zaostavštine) (1) Za raspravljanje zaostavštine plaća se taksa prema vrijednosti čiste zaostavštine i to: a) do 5.000 KM - 50 KM, b) preko 5.000 KM do 20.000 KM -100 KM, c) preko 20.000 KM do 50.000 KM -150 KM, d) preko 50.000 KM do 100.000 KM - 200 KM, e) preko 100.000 do 200.000 KM - 300 KM, f) preko 200.000 do 500.000 KM - 500 KM, g) preko 500.000 KM - 500 KM + 1% na razliku iznad 500.000 KM ali ne više od 5.000 KM. (2) Taksa se plaća samo ako je postupak za raspravljanje zaostavštine završen donošenjem rješenja o nasljeđivanju. Taksa na rješenje o naknadno pronađenoj imovini plaća se prema vrijednosti naknadno pronađene imovine, a u skladu sa stavom (1) ovog tarifnog broja. (3) Taksu plaćaju nasljednici u srazmjeri nasljednih dijelova. (4) Taksu ne plaćaju nasljednici prvog nasljednog reda i bračni drugovi iz drugog nasljednog reda. (5) Prilikom utvrđivanja čiste vrijednosti zaostavštine odbiće se ostaviočevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene zaostavštine i drugi troškovi. (6) Ne plaća se posebna taksa za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predlože diobu i sporazum o diobi bude unesen u rješenje o nasljeđivanju. (7) Za zabilježbu prvenstvenog reda i uknjižbu ustupanja prvenstva kao i za ostale zabilježbe vezane za zaostavštinu plaća se taksa propisana tarifnim brojem 14. ove Tarife. Tarifni broj 9. (Taksa za sastavljanje i čuvanje testamenta) Taksa u iznosu od 50 KM plaća se za: a) prijedlog za sastavljanje sudskog testamenta, b) sastavljanje sudskog testamenta, c) prijedlog kojim se traži čuvanje testamenta u sudu, d) opoziv testamenta sastavljenog pred sudom, e) prijedlog za vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju u sudu, f) vraćanje testamenta koji se zamjenjuje. Tarifni broj 10. (Taksa za prijedlog i odluku u postupku diobe zajedničke imovine) Za prijedlog i odluku da se provede dioba zajedničke imovine taksa se plaća prema vrijednosti imovine i to: a) do 5.000 KM - 50 KM, b) preko 5.000 KM do 20.000 KM -100 KM, c) preko 20.000 KM do 50.000 KM -150 KM, d) preko 50.000 KM do 100.000 KM - 200 KM, e) preko 100.000 do 200.000 KM - 300 KM, f) preko 200.000 do 500.000 KM - 500 KM, g) preko 500.000 KM vrijednosti - 500 KM + 1% na razliku iznad 500.000 KM ali ne više od 5.000 KM. Tarifni broj 11. (Taksa za prijedlog za uređenje međe) Za prijedlog za uređenje međe plaća se taksa u iznosu od 100 KM. Tarifni broj 12. (Taksa za ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa i prevoda) (1) Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa, rukopisa, prijepisa i prevoda plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (2) Za ovjeru prepisa plaća se taksa - za prvi polutabak 10 KM, a za svaki slijedeći polutabak iznos od 5 KM. (3) Za ovjeru rukopisa plaća se taksa za prvi polutabak 10 KM, a za svaki slijedeći novi polutabak iznos od 5 KM. (4) Za ovjeru potpisa sudskog tumača na prijevodima plaća se taksau iznosu od 10 KM. (5) Za ovjeru potpisa na punomoći plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (6) Potpis na ispravi koju izdaju državni organi, potpisi ovlašćenih lica za potpisivanje firmi ili pravnog lica smatraju se kao jedan potpis, ako su propisima ili pravilima za potpisivanje ovlašćena dva ili više lica. (7) Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa (rukoznaka) na ispravi plaća se jedna taksa, bez obzira koliko se potpisa (rukoznaka) na ispravi ovjerava. (8) Za ovjeru potpisa (rukoznaka) i pečata, plaća se jedna taksa. (9) Ako se jednim podneskom traži ovjera potpisa (rukoznaka) na više isprava plaća se taksa na podnesak. (10) Pod polutabakom podrazumijeva se list hartije od dvije strane formata A-4. Započeti polutabak računa se kao cijeli. Kada je vrijednost ugovora procjenjiva, ali nije u ugovoru označena, za ovjeru potpisa na ugovoru plaća se dvostruka taksa iz stava (6) ovog tarifnog broja. (11) Za ovjeru potpisa na punomoćju, odnosno ugovoru plaća se jedna taksa, bez obzira da li se ovjerava jedan ili više potpisa. DIO TREĆI. ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI POSTUPAK Tarifni broj 13. (Taksa za podneske) Za podnesak kojim se traži upis prava vlasništva, upis ili brisanje uknjižbe, zabilježbe ili predbilježbe kao i upis prava upravljanja ili prava korišćenja na nekretninama, plaća se taksa u iznosu od 10 KM. Tarifni broj 14. (Taksa za upise podataka) (1) Sudsku taksu snosi lice u čiju korist se vrši uknjižba, osim ako ugovorne strane ne utvrde drugačije. (2) Za uknjižbu u zemljišnu knjigu plaća se: a) uknjižba vlasništva 50 KM, b) uknjižba hipoteke, zemljišnog duga ili doživotnog prava uživanja, trajnog prava korištenja, stvarnih služnosti i tereta, pravo dugoročnog najma i zakupa, prava preče kupovine i realnih tereta 50 KM c) uknjižba predbilježbe ili zabilježbe naplaćuje se paušalno 10 KM. d) upis koji se vršu u toku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka 50 KM, e) uspostava posebnog ZK uloška po osnovu elaborata o etažiranju 10 KM. Tarifni broj 15. (Takse za prijepise i izvatke) (1) Za prijepise i izvatke plaća se slijedeća taksa: a) za izdavanje ovjerenog prijepisa ili službenog izvatka 10 KM, b) za izdavanje uvjerenja i potvrda 5 KM. c) za izdavanje izvadaka sa istorijatom 5 KM po stranici. (2) Za dopune i potvrde prijepisa i izvadaka naplaćuje se ista taksa kao i za njihovo izdavanje Tarifni broj 16. (Taksa za žalbu ili prigovor) Za žalbu ili prigovor protiv rješenja u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se taksa u iznosu od 10 KM. DIO ČETVRTI. TAKSE U POSTUPKU STEČAJA I LIKVIDACIJE Tarifni broj 17. (Takse za podneske) (1) Za prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije, plaća se taksa u iznosu od 100 KM. (2) Za prijavu povjerilaca u postupku stečaja ili likvidacije, plaća se taksa u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 20 KM, niti veća od 10.000 KM. (3) Na žalbu protiv odluke u stečajnom ili likvidacijskom postupku povjerioca koji ulaže žalbu, plaća se taksa u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 100 KM, niti veća od 10.000 KM. (4) Kao osnov za plaćanje takse na prijave povjerilaca uzima se iznos potraživanja koji povjerilac prijavljuje. Pri tome će se uzimati da uslovljena tražbina nije uslovljena. Ako jedan povjerilac prijavi više potraživanja taksa se plaća na ukupan iznos tih potraživanja. Tarifni broj 18. (Taksa u stečajnom postupku) (1) U stečajnom postupku, od zbira iznosa koji su upotrebljeni ili stoje na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase, plaća se taksa u iznosu od 100 KM do 1.000 KM, u zavisnosti od složenosti postupka. (2) Taksu u stečajnom postupku određuje sud po okončanju postupka, a dužan je platiti stečajni upravnik iz stečajne mase nakon pravosnažnosti rješenja o glavnoj ili naknadnoj diobi. DIO PETI. PREKRŠAJNI POSTUPAK Tarifni broj 19. (Takse u prekršajnom postupku) (1) Na zahtjev o sudskom odlučivanju po prekršajnom nalogu plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (2) Na prijedlog za povrat u pređašnje stanje plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (3) Na žalbu za rješenje plaća se taksa u iznosu od 10 KM. DIO ŠESTI. UPIS U SUDSKI REGISTAR Tarifni broj 20. (Taksa za podneske) (1) Za prijavu u sudski registar plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (2) Ako se jednom prijavom traži više upisa za isto pravno lice, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja. Tarifni broj 21. (Taksa za upise u sudski registar) (1) Za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva plaća se taksa u iznosu od 200 KM. (2) Za rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva, plaća se taksa u iznosu od 100 KM. (3) Za rješenje o upisu osnivanja drugih pravnih lica koji nisu navedeni u st. (1) i (2) ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu od 200 KM. (4) Za rješenje o upisu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica plaća se taksa u iznosu od 100 KM. (5) Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa plaća se taksa u iznosu od 200 KM, pored iznosa iz stava (1) ovog tarifnog broja. (6) Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavovima ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu od 150 KM po jednom upisu. (7) Za zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se taksa u iznosu od 50 KM. (8) Za rješenje po zahtjevu za brisanje upisa, plaća se taksa u iznosu od 50 KM. (9) Kada se više privrednih društava spajaju u jedno, pored takse za podnesak plaća se i taksa iz stava (6) ovog tarifnog broja, kao i taksa za upis novoosnovanog privrednog društva. (10) Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno. (11) Za žalbu na rješenje donijeto u postupku upisa u sudski registar plaća se taksa u iznosu od 100 KM. Tarifni broj 22. (Taksa za objavljivanje upisnih podataka) (1) Za dostavljanje upisnih podataka radi objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (2) Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja. DIO SEDMI. UPRAVNI SPOR I POSTUPAK ZA SUDSKU ZAŠTITU Tarifni broj 23. (Taksa za tužbu u upravnim sporovima) (1) Za tužbu protiv upravnog akta plaća se taksa u iznosu od 100 KM. (2) Za odbijenu ili odbačenu tužbu u sporovima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći plaća se taksa u iznosu od 20 KM. (3) Za tužbu za ponavljanje postupka plaća se taksa u iznosu od 100 KM. (4) Za zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu plaća se taksa u dvostrukom iznosu od takse iz st. (1) i (2) ovog tarifnog broja. (5) Ako je uz tužbu protiv upravnog akta stavljen i zahtjev za odlaganje od izvršenja upravnog akta, plaća se taksa u iznosu od 150 KM. Tarifni broj 24. (Taksa za odluke) Za presudu u postupku u upravnom sporu plaća se taksa: a) kada je predmet spora procjenjiv - 1% od vrijednosti spornog predmeta, s tim da ne može biti manja od 100 KM ni veća od 5.000 KM; b) kada je predmet spora neprocjenjiv -100 KM; c) ako je predmet spora djelimično procjenjiv, taksa se plaća kao da je predmet procjenjiv. DIO OSMI. POSEBNI SLUČAJEVI Tarifni broj 25. (Taksa za sudska uvjerenja i potvrde) (1) Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od5 KM. (2) Za izdato uvjerenje se plaća taksa u iznosu od 10 KM. (3) Za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na sudski otpravak plaća se taksa u iznosu od 5 KM. (4) Ako se jednim uvjerenjem potvrđuje više činjenica, plaća se jedna taksa. (5) Plaćanju takse iz stava (1) ovog tarifnog broja podliježu i elektronski podnesci kao i svaki naknadni podnesak kojim se dopunjava ili mijenja prvobitni podnesak. Tarifni broj 26. (Taksa za punomoć) (1) Za izdavanje usmene punomoći pred sudom, za usmeno opozivanje ili otkaz punomoći pred sudom plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (2) Za sudsku obavijest o opozivu ili otkazu punomoći plaća se taksa u iznosu od 5 KM. (3) Ako više lica ovlašćenih za potpisivanje pravnog lica izdaju punomoć jednom zastupniku, plaća se taksa za jednu punomoć. (4) Za izdavanje usmene punomoći po stavu (1) ovog tarifnog broja, plaća se jedna taksa i kad više lica istovremeno izdaju punomoć jednom ili većem broju lica. Tarifni broj 27. (Taksa za razmatranje spisa) Za pismeni podnesak za razmatranje završenih sudskih spisa plaća se taksa u iznosu od 5 KM. Tarifni broj 28. (Takse za prijepise) (1) Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta, plaća se taksa u iznosu od 5 KM. (2) Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se od svake započete stranice originala taksa u iznosu od po 5 KM. (3) Za izdavanje prijepisa raspravnog zapisnika plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja. (4) Za izdavanje transkripta audio zapisa plaća se taksa od 2 KM po stranici. Kao cijela stranica smatra se svaka započeta stranica teksta u standardnom formatu. (5) Za izdavanje audio zapisa na CD-u plaća se taksa u iznosu od 5 KM. (6) Ako se istovremeno sudski prijepis ovjerava plaća se posebna taksa za ovjeravanje u iznosu od 5 KM. (7) Za prijepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem originala plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja. (8) Pod prepisom se ne podrazumijevaju: fotokopija ili kopija, koja je preslikani original ili matrica, uključujući uvećanje i umanjenje, mehaničkim ili elektronskim presnimavanjem, hemijskom reprodukcijom ili nekom drugom ekvivalentnom tehnikom kojom se precizno reprodukuje original. (9) Za fotokopiju ili kopiju plaća se taksa u iznosu od 0,5 KM po svakoj stranici. Tarifni broj 29. (Taksa za izvode iz sudskog registra pravnih lica) (1) Za izvode iz sudskog registra pravnih lica, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se taksa u iznosu od 5 KM po stranici. (2) Kada je izvod sastavila sama stranka i podnijela ga sudu na potvrdu plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja. Tarifni broj 30. (Taksa za sudski depozit) (1) Za čuvanje (depozit) novca, stvari i papira od vrijednosti na zahtjev stranke, plaća se godišnje 1% vrijednosti, s tim da iznos takse ne može biti manji od 100 KM. (2) Taksa se plaća za svaku godinu unaprijed, a započeta godina računa se kao cijela. (3) Ako se vrijednost stvari ne može procijeniti po njihovoj prirodi, izvršiće se procjena od strane vještaka o trošku deponenta. Tarifni broj 31. (Taksa za protest isprava) (1) Za molbu za protest mjenice, čeka i drugih isprava ili ugovora zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se taksa u iznosu od5 KM. (2) Za protest isprave se plaća taksa prema vrijednosti, i to: a) do 50 KM - 5 KM, b) preko 50 KM do 500 KM - 25 KM, c) preko 500 KM - 50 KM. (3) Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamjena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se u tom slučaju plaća posebna taksa za svaki protest, odnosno zamjenu protesta. Tarifni broj 32. (Taksa za ostale upise) Za podnesak koji stranka usmeno daje na zapisnik pred sudom plaća se taksa predviđena u ovoj Tarifi za odnosni podnesak. Tarifni broj 33. (Taksa za postupke pred arbitražom) (1) Za prijedlog stranke da sud postavi arbitra ili predsjednika arbitraže plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (2) Za prijedlog o izuzeću arbitra plaća se taksa u iznosu od 10 KM. (3) Za sastavljanje potvrde o pravosnažnosti i izvršnosti presude arbitraže plaća se taksa u iznosu od 10 KM. Tarifni broj 34. (Taksa za zahtjev za izuzeće) Za zahtjev za izuzeće plaća se taksa u iznosu od 10 KM.
Zakon o dopuni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 26/14 03.07.2014 SN KS 40/17, SN KS 01/11 pravna pomoć ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRU@ANJU BESPLATNE PRAVNE POMO]I ^lan 1. (Dopuna ~lana 11. Zakona) U Zakonu o pru`anju besplatne pravne pomo}i ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/11) u ~lanu 11. stav (1) iza ta~ke g) na kraju teksta ta~ka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova ta~ka h), koja glasi: "h) drugo lice s invaliditetom u stvarima za{tite i ostvarivanja njegovih prava po osnovu invaliditeta." ^lan 2. (Stupanje na snagu Zakona) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". ^lan 3. Zadu`uje se Zakonodavno-pravna komisija da utvrdi pre~i{}eni tekst ovoga Zakona. Broj 01-02-20133/14 26. juna 2014. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavaju}e Skup{tine Kantona Sarajevo Kemal Ademovi}, s. r. Na osnovu ~lana 117. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi pre~i{}eni tekst i br. 15/13 i 47/13), Skup{tina Kantona Sarajevo na sjednici odr`anoj dana 26.06.2014. godine, razmatrala je Program rada sa Finansijskim planom KJU "Porodi~no savjetovali{te" za 2014. godinu i donijela je ODLUKU I Daje se saglasnost na Program rada sa Finansijskim planom KJU "Porodi~no savjetovali{te" za 2014. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke. II Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Zakon o šumama Kantona Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 05/13 02.07.2013 SN KS 05/23, SN KS 19/22, SN KS 10/21 Zakon o šumama KS,šume KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i ~lana 187. stav 2. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi pre~i{}eni tekst br. 41/12), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.01.2013. godine, donijela je ODLUKU O PROGLA[ENJU AMANDMANA XLIII DO XLIX NA USTAV KANTONA SARAJEVO I Progla{avaju se Amandman XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo, koji je donijela Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.01.2013. godine. II Amandmani XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo ~ine sastavni dio Ustava Kantona Sarajevo. III Amandmani XLIII do XLIX na Ustav Kantona Sarajevo stupaju na snagu u pono} dana 30.01.2013. godine, kada ih je usvojila Skup{tina Kantona Sarajevo. IV AmandmaniXLIII do XLIX na UstavKantona Sarajevo i ova odluka objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-01-2452/13 30. januara 2013. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. dr. Mirjana Mali}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i ~l. 59. i 60. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 45/10 i 111/12), uz saglasnost sindikata, Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.01.2013. godine, donijela je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PLA]AMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI KANTONA SARAJEVO ^lan 1. (Izmjena i dopuna ~lana 5. Zakona) ^lan 5. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 33/11) mijenja se i glasi: "^lan 5. Vlada Kantona u dogovoru sa sindikatom utvr|uje osnovicu za obra~un pla}a u skladu sa ~lanom 5. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, s tim da se ne mo`e utvrditi ve}a osnovica od osnovice utvr|ene na federalnom nivou." ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-2453/13 30. januara 2013. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Skup{tine Kantona Sarajevo Prof. dr. Mirjana Mali}, s. r. Na osnovu ~lana 13. ta~ka i), ~lana 14. stav (2) i ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 30.01.2013. godine, donijela je ZAKON O [UMAMA KANTONA SARAJEVO POGLAVLJE I - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Zakonom o {umama Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zakon) propisuje se: a) planiranje i privre|ivanje u {umarstvu, b) {ume i {umsko zemlji{te sa posebnim re`imom gospodarenja, c) za{tita {uma i njihovih funkcija, d) upravljanje {umama, katastar {uma i ekonomske funkcije {uma, Godina XVIII – Broj 5 ^etvrtak, 7. februar 2013. godine S AR AJ E VO ISSN 1512-7052 e) kori{tenje {uma u druge svrhe, f) Uprava za {umarstvo, g) finansiranje, h) nadzor, i) kaznene odredbe, j) prelazne i zavr{ne odredbe. ^lan 2. (Svrha i cilj) Svrha ovog zakona je da se urede odnosi i propi{u mjere upravljanja i gospodarenja svim {umama i {umskim zemlji{tima na podru~ju Kantona Sarajevo u cilju: - boljeg kori{tenja prirodnih potencijala {umskih stani{ta, - o~uvanja i za{tite prirodnih stani{ta i {umskog biodiverziteta, pod ~ime se podrazumijevaju razne strukture {umskog biotopa, {umske flore i {umske faune, - unaprije|enja odr`ivog gospodarenja {umskim resursima uklju~uju}i i stru~nu i finansijsku pomo} vlasnicima i korisnicima {uma, - uskla|ivanja i harmoniziranja razli~itih interesa nad {umom i {umskim zemlji{tem, posebno na relacijama: op}i interes - interes vlasnika - interes korisnika - interes jedinica lokalne zajednice, - unaprije|enja otvorenog sudjelovanja javnosti u procesu upravljanja i gospodarenja {umama uz poticanje odgovornosti i transparentnosti dono{enja odluka po svim relevantnim pitanjima i sa svim zainteresovanim stranama, - uskla|ivanja procesa upravljanja i gospodarenja {umama kroz ovaj zakon i njegove podzakonske akte sa va`e}im standardima i zakonima u okviru Evropske unije. ^lan 3. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljede}a zna~enja: 1. ^ista sje~a zna~i sje~u svih ili prakti~no svih stabala u sastojini koja nije u skladu sa dokumentima prostornog ure|enja predvi|ena za promjenu namjene {umskog zemlji{ta, izla`u}i taj dio zemlji{ta ekolo{kim uslovima goleti ~ime se stvaraju ozbiljne pote{ko}e za stani{te ili susjedne sastojine. 2. Biodiverzitet ili biolo{ka raznovrsnost je raznovrsnost prirode i svega {to `ivi u njoj. 3. Doznaka podrazumijeva odabiranje, obilje`avanje i evidentiranje stabala za sje~u. 4. Divlja~ su posebnim zakonom odre|ene `ivotinjske vrste koje slobodno `ive u prirodi. 5. Etat je dozvoljena sje~iva drvna masa odnosno drvna masa predvi|ena za sje~u. Izra`ava se kao godi{nji i 10 godi{nji. 6. Funkcije {uma su: a) ekolo{ke: za{tita biodiverziteta {umskih ekosistema, za{tita stani{ta, za{tita zemlji{ta, za{tita voda, klimatska, uklju~uju}i ulogu {uma u vezivanju ugljika iz zraka; b) socijalne: nauka, istra`ivanje, obrazovanje, odbrana, za{tita naselja, objekata i infrastrukture, turizam, rekreacija, pejza`no-estetske funkcije, istorijske funkcije, umjetnost, duhovno-spiritualne funkcije i unaprije|enje kvaliteta `ivljenja stanovni{tva. c) ekonomske: prihod od proizvodnje drveta i nedrvnih {umskih proizvoda. Ekolo{ke, socijalne i ekonomske funkcije {uma vr{i istodobno. Ni jedna od njih se ne mo`e isklju~iti niti neutralizirati u korist druge, ali se zato pojedine funkcije {ume mogu odgovaraju}im gospodarskim mjerama potpomagati i optimizirati u skladu sa postavljenim ciljem namjene {ume. 7. Gospodarenje {umama obuhvata planiranje, uzgajanje, za{titu i kori{tenje {uma i {umskog zemlji{ta u skladu sa odredbama {umsko privredne osnove. 8. Gospodarska jedinica je najmanja prostorna ure|ajna jedinica {ume i {umskog zemlji{ta na kome se obezbije|uje trajnost gospodarenja. 9. Integralna za{tita {uma predstavlja multidisciplinarni koncept koji zagovara odgovornost svih subjekata koji koriste prirodne resurse: politi~kih (upravljanje {umama), stru~nih (gospodarenje {umama) i gra|ana (podizanje svijesti). Integralna za{tita se tako mo`e sagledavati sa dva aspekta: u {irem smislu (obaveze svih subjekata dru{tva) i u u`em smislu (obaveze samo djelatnosti {umarstva). 10. Izvo|a~ radova u {umarstvu je fizi~ko ili pravno lice koje je registrovano za izvo|enje radova u {umarstvu. 11. Korisnik {uma je Kantonalno javno preduze}e za gospodarenje dr`avnim {umama "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: KJP "Sarajevo-{ume"), Kantonalna javna ustanova za za{ti}ena prirodna podru~ja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: KJU za za{ti}ena podru~ja), i pravna i fizi~ka lica koja su upisana kao vlasnici {uma. 12. Kori{tenje {ume obuhvata sje~u i transport drveta, sabiranje nedrvnih {umskih proizvoda uklju~uju}i i prodaju {umskih drvnih sortimenata i nedrvnih {umskih proizvoda. 13. Kr~enje {ume u smislu ovog zakona je promjena namjene {umskog zemlji{ta. Izgradnja objekata u {umi i na {umskom zemlji{tu potrebnih za gospodarenje {umama kao i za prehranu i uzgoj divlja~i ne smatra se kr~enjem. 14. Otvorena vatra je svaka zapaljena vatra izvan zatvorenog objekta koji je pod krovom i zatvorenim ognji{tem. 15. Pravno lice za obavljanje stru~nih poslova u privatnim {umama je privredno dru{tvo registrovano kod nadle`nog suda za poslove {umarstva, koje posjeduje odobrenje Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo). 16. Prirast je pove}anje dimenzije stabla u odre|enom vremenskom periodu. 17. Povr{inske vode su stalni i povremeni povr{inski vodeni tokovi, te staja}e vode. 18. Prava tre}ih lica na {ume su prava na kori{tenje {umskih proizvoda koja postoje u skladu sa obligacionim pravom i upisana su u zemlji{noj knjizi. 19. Pusto{enje {uma podrazumijeva naru{avanje stabilnosti {uma, podbjeljivanje stabala, ve}e o{te}ivanje stabala i njihovih dijelova, ve}e uni{tavanje i o{te}ivanje podmlatka, kao i svaka druga radnja kojom se slabi prinosna snaga {ume i {umskog zemlji{ta, ugro`ava opstanak {ume i njihove funkcije. 20. Sanitarna sje~a zna~i sje~u oboljelih, insektima napadnutih, o{te}enih ili izvaljenih stabala. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 5 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 7. februar 2013. 21. Sastojina je dio {ume koji se od ostalih dijelova {ume razlikuje po vrsti drve}a, dobi i stadiju razvitka, uzgojnom obliku, na~inu postanka i na~inu gospodarenja. 22. [umska infrastruktura su {umski putevi, stalne {umske vlake, stalne `i~are i druge {umske komunikacije i kapaciteti u {umama koji su namijenjeni za gospodarenje {umama. 23. [umski proizvodi su svi proizvodi {uma i {umskog zemlji{ta, uklju~uju}i, ali ne ograni~avaju}i se na: a) {umsko drve}e i grmlje, b) biomasu ukupne {umske vegetacije, c) cvjetove, sjeme, ko{tunji~avo vo}e, bobi~aste i druge plodove, koru drveta, korijen, {i{arke i plodove druge vegetacije unutar {ume, d) ljekovito, aromatsko i jestivo bilje i druge biljke i njihove dijelove, e) gljive, f) biljni sok i smola, g) listinac, h) travnati ili pa{nja~ki prekriva~, i) treset, zemlju, pijesak, {ljunak i kamen sa povr{ine zemlje, j) `ivotinje koje obitavaju u {umi izuzev divlja~i, k) nedrvni proizvodi iz alineje b) do j) ove ta~ke predstavljaju dobra biolo{kog porijekla, osim drveta, kao i usluge koje proizilaze iz {ume i {umskog zemlji{ta. 24. [umski putevi su putevi sa prate}om infrastrukturom, koji su namijenjeni za prijevoz {umskih proizvoda i sav saobra}aj vezan za gospodarenje {umama. Vlake nisu {umski putevi. 25. [umski reprodukcioni materijal je: a) sjeme: {i{arke, plodovi i sjeme namijenjeno za proizvodnju biljaka, b) dijelovi biljaka: gran~ice i snopovi rezanih grana namijenjeni za proizvodnju biljaka, c) mlade biljke: biljke uzgojene iz sjemena ili dijelova biljke, uklju~uju}i i mlade biljke iz prirodnog podmlatka. 26. [umsko privredno podru~je predstavljaju u geografskom, prometnom, ekolo{kom i ekonomskom pogledu jednu zaokru`enu cjelinu u okviru koje se osigurava trajnost gospodarenja {umskim ekosistemima. 27. [umsko uzgojnim mjerama se smatraju sve mjere i aktivnosti koje doprinose osnivanju novih sastojina u {umi i pobolj{anju njihove stabilnosti, raznolikosti ili kvaliteta. [umsko uzgojne mjere uklju~uju: a) mjere za obnovu {uma, odnosno za stvaranje novih sastojina, b) njegu {uma u mladim razvojnim fazama, uklju~uju}i proredu mla|ih sastojina, c) specijalnu njegu mladih faza u prebornim {umama i drugim raznolikim {umama, izdana~kim {umama, kao i njegu rubova {uma, d) rekonstrukciju i konverziju izdana~kih {uma, makija, {ikara i {ibljaka. 28. [umsko privredna osnova je dugoro~ni planski akt - elaborat koji sadr`i podatke o svim dr`avnim i privatnim {umama i koji propisuje sve radove koji }e se odvijati u {umama u slijede}ih 10 godina i to: sje~u, po{umljavanje, izgradnju cesta i objekata, za{titu {uma i ostalo. 29. Trajnost gospodarenja {umama podrazumijeva kori{tenje proizvoda {uma i upotrebu {uma i {umskih zemlji{ta na na~in i sa intenzitetom koji }e o~uvati njihov biodiverzitet, proizvodnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost te pove}ati njihov potencijal da sada i u budu}nosti obavljaju zna~ajne ekolo{ke, ekonomske i socijalne funkcije na lokalnom i globalnom nivou, a da se pri tom ne ugrozi funkcionisanje drugih ekosistema. 30. Upravljanje {umama i {umskim zemlji{tima podrazumijeva administrativno-upravne poslove Ministarstva i Uprave za {umarstvo u sastavu Ministarstva (u daljem tekstu: Uprava za {umarstvo), koji se sastoje od kreiranja jedinstvene {umarske politike, dugoro~nog (strate{kog) i srednjoro~nog planiranja, kontrole i stru~nog nadzora kori{tenja {uma i {umskog zemlji{ta u cilju o~uvanja i unaprije|enja trajnosti gospodarenja {umama. 31. Ure|ajni period je vremenski period za koji se donosi dugoro~ni plan gospodarenja {umama i {umskim zemlji{tima {umsko privrednog podru~ja. 32. Vlasnici {ume su pravna i fizi~ka lica koja su na zakonit na~in stekla pravo vlasni{tva nad {umom i {umskim zemlji{tem. 33. Za{tita {uma je skup mjera i aktivnosti koje su du`ni preduzimati vlasnici i korisnici koji gospodare {umama radi za{tite {uma od po`ara, drugih elementarnih nepogoda, {tetnih organizama, bolesti i {tetnih antropogenih uticaja. ^lan 4. (Prirodni resurs) (1) [ume i {umska zemlji{ta, kao dobro od op}eg interesa, u`ivaju posebnu brigu i za{titu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) i op}ina i koriste se pod uslovima i na na~in koji su propisani ovim zakonom. (2) [ume i {umska zemlji{ta su temeljni prirodni resurs ~ije vrijednosti se manifestiraju kroz ekolo{ke, socijalne i ekonomske funkcije. ^lan 5. ([uma i {umsko zemlji{te) (1) Pod {umom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se zemlji{te obraslo {umskim vrstama drve}a i grmlja ~ija povr{ina prelazi 1000 m2 i ~ija je {irina najmanje 20 metara i ako njihove kro{nje pokrivaju vi{e od 30% zemlji{ta. [ume se smatraju ekosistemima. Njihov upis u zemlji{nim knjigama nije od va`nosti u smislu ovog zakona. (2) [umom se smatraju i {umski rasadnici, planta`e {umskog drve}a, ~istine za trase dalekovoda i drugu javnu infrastrukturu u {umi koja se koristi po osnovu prava za prelazak preko tu|eg zemlji{ta, {umski putevi i druga {umska transportna i protivpo`arna infrastruktura, dijelovi zemlji{ta koji su predmet po{umljavanja, povr{ine namijenjene rekreaciji, kao i jezera, teku}e povr{inske vode i druge povr{inske vode imo~vare unutar {uma. [umom se smatraju i sastojine {umskog drve}a i `bunja koje su izrasle na poljoprivrednom zemlji{tu ako su starije od 30 godina i ako njihove kro{nje pokrivaju vi{e od 30% zemlji{ta. (3) [umsko zemlji{te, pored zemlji{ta obraslog {umom, obuhvata i neobra|eno, neiskori{teno ili neplodno zemlji{te izvan {ume u onom omjeru u kojem obezbje|uje ili potpoma`e funkcije susjedne {ume. [umsko zemlji{te tako|er sa~injavaju podru~ja sa smanjenim {umskim pokriva~em, kr{, ~istine, livade i pa{njaci unutar {uma. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 7. februar 2013. KANTONA SARAJEVO Broj 5 – Strana 3 (4) [umom se ne smatraju groblja pokrivena drve}em, rasadnici {umskog drve}a izvan {uma, izolovane grupe {umskog drve}a na povr{ini do 1000 m2 kao i {umsko drve}e i grmlje u urbanim parkovima i drugim naseljenim podru~jima. (5) U slu~aju sumnje ili spora da li se neko zemlji{te obraslo {umskim drve}em smatra {umom, odnosno da li se neko zemlji{te smatra {umskim zemlji{tem, odluku donosiMinistar privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministar) uz pribavljeno mi{ljenje op}ine na ~ijem podru~ju se nalazi. POGLAVLJE II - PLANIRANJE I PRIVRE\IVANJE U [UMARSTVU Odjeljak A. Planiranje u {umarstvu ^lan 6. (Kantonalni {umsko-razvojni plan) (1) Kantonalni {umsko-razvojni plan izra|uje se svakih deset godina za sve {ume i {umsko zemlji{te, bez obzira na vlasni{tvo s ciljem da se obezbijedi trajnost gospodarenja {umama na podru~ju Kantona. (2) Kantonalni {umsko-razvojni plan uva`ava smjernice za gospodarenje prirodnim i kulturnim naslje|em u {umama i na {umskom zemlji{tu, uslove za gospodarenje vodama, kao i za potrebe razvoja op}ine. (3) Kantonalni {umsko-razvojni plan sadr`i najmanje sljede}e: a) kartu sa ucrtanim granicama {uma i {umskog zemlji{ta, granicama {umsko privrednih podru~ja i gospodarskih jedinica, uzimaju}i u obzir granice op}ina i kategoriju nosioca prava na {umama, b) procjenu funkcija {uma i njihov uticaj na okoli{, c) klasifikaciju {uma po povr{inama, prema njihovim funkcijama i prirodnim karakteristikama, a koje se posebno odnose na stani{te, d) procjenu drvne zalihe i njenog kvaliteta, prirasta, podmla|ivanja, biodiverziteta i zdravstvenog stanja, e) smjernice za gospodarenje {umama razli~itih gazdinskih klasa i kategorija {uma, f) otvorenost {uma sa planom izgradnje novih {umskih puteva, g) smjernice za po{umljavanje {umskog zemlji{ta, h) procjenu ugro`enosti {uma od po`ara, odre|enu po stepenu opasnosti i smjernice za za{titu {uma od po`ara, i) procjenu ugro`enosti {uma od bespravnih sje~a i zauzimanja {umskog zemlji{ta, j) procjenu ugro`enosti {uma od biljnih bolesti i {tetnih {umskih insekata, k) smjernice za kori{tenje nedrvnih {umskih proizvoda, l) smjernice za lovstvo i gospodarenje divlja~i, m) program biolo{kih i tehni~kih investicija i opravdanost radova. (4) Za procjenu ugro`enosti {uma iz stava (3) ta~ki h), i) i j) ovog ~lana prethodno }e se uraditi Studija ugro`enosti {uma od bespravnih sje~a i zauzimanja {umskog zemlji{ta, Studija ugro`enosti {uma od po`ara i Studija ugro`enosti {uma od biljnih bolesti i {tetnih {umskih insekata. (5) Kod izrade kantonalnog {umsko-razvojnog plana koriste se podaci iz {umsko privrednih osnova i lovno privrednih osnova. (6) Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) donosi kantonalni {umsko-razvojni plan, a Ministarstvo je odgovorno za njegovu pripremu, izradu i realizaciju. (7) Ministarstvo je du`no prilikom izrade plana zatra`iti od svih zainteresovanih strana, a posebno od zainteresiranih op}ina da daju svoje prijedloge i mi{ljenja. (8) Ministarstvo je du`no trajno ~uvati kantonalni {umsko-razvojni plan. ^lan 7. ([umsko privredno podru~je) (1) U cilju obezbje|enja racionalnog i trajnog gospodarenja dr`avnim {umama i {umskim zemlji{tima formira se {umsko privredno podru~je. (2) U administrativnim granicama Kantona mo`e se formirati vi{e {umsko privrednih podru~ja. (3) [umsko privredno podru~je dijeli se na gospodarske jedinice. (4) Formiranje {umsko privrednog podru~ja zasniva se na stru~nom elaboratu koji pored prijedloga sa obrazlo`enjem i biolo{kih, tehni~kih i ekonomskih pokazatelja sadr`i op}e kriterije, a naro~ito. a) preglednu kartu podru~ja sa ucrtanim izohipsama, vanjskim granicama {umsko privrednog podru~ja, granicama unutra{nje podjele {uma po gospodarskim jedinicama i odjelima, ucrtanom mre`om trajnih {umskih puteva, izvori{tima i vodotocima, objektima koji su od zna~aja za gospodarenje {umama i opis granica {umsko privrednih podru~ja, b) popis katastarskih parcela po katastarskim op}inama i zemlji{noknji`nim ulo{cima, sa kulturama, klasama i povr{inama koje ulaze u {umsko privredno podru~je, c) podatke o drvnoj zalihi po gospodarskim jedinicama, kategorijama {uma i vrstama drve}a, d) ukupan godi{nji zapreminski prirast po kategorijama {uma i vrstama drve}a, e) prosje~an godi{nji etat po kategorijama {uma i vrstama drve}a, f) procjenu prihoda i rashoda gospodarenja {umama i {umskim zemlji{tima u okviru {umsko privrednog podru~ja, g) podatke o mogu}nostima kori{tenja nedrvnih {umskih proizvoda, divlja~i, turizma, sporta i rekreacije, h) prikaz podataka iz ta~ke c), d), e), f) i g) stava (4) ovog ~lana po op}inama Kantona. (5) Odluku o formiranju {umsko privrednog podru~ja ili reviziji njegovih granica donosi Vlada, a na prijedlog Ministarstva i na osnovu stru~nog elaborata iz stava (4), ovog ~lana. Zahtjev za formiranje {umsko privrednih podru~ja ili reviziju njihovih granica mo`e podnijeti Ministarstvo, op}ina, Grad Sarajevo, KJP "Sarajevo-{ume" i vlasnik {ume. (6) Stru~ni elaborat iz stava (4), ovog ~lana izra|uje visoko{kolska nau~no-istra`iva~ka ustanova iz oblasti {umarstva, a tro{kove njegove izrade snosi podnosilac zahtjeva za formiranje {umsko privrednog podru~ja ili reviziju njegovih granica. (7) Op{te kriterije za formiranje {umsko privrednih podru~ja utvr|uje Vlada na prijedlog Ministarstva. ^lan 8. ([umsko privredna osnova) (1) [umama na prostoru jednog {umsko privrednog podru~ja se gospodari po odredbama {umsko privredne osnove, godi{njeg plana gospodarenja i projekta za izvo|enje. Odredbe {umsko privredne osnove su obavezne. [umsko privredna osnova mora biti uskla|ena sa smjernicama kantonalnog {umsko-razvojnog plana. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 5 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 7. februar 2013. (2) [umsko privredna osnova, prostorni plan, planovi upravljanja vodama, lovno privredna osnova, evidencije koje se vode u Zavodu za za{titu kulturno historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajevo moraju biti uskla|eni. (3) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, ako ne postoje objektivne mogu}nosti pravovremene izrade nove {umsko privredne osnove, dr`avnim i privatnim {umama mo`e se gospodariti najdu`e godinu dana na osnovu godi{njeg plana gospodarenja za koji je postupak dono{enja isti kao i za {umsko privrednu osnovu. Odredbe godi{njeg plana gospodarenja su obavezne. Godina izvr{enja godi{njeg plana gospodarenja smatra se godinom izvr{enja nove {umsko privredne osnove. (4) Ukupan obim sje~a predvi|en {umsko privrednom osnovom za ure|ajni period, po vrstama drve}a i gazdinskim klasama, ne mo`e se prekora~iti. Od ukupno planirane koli~ine sje~e za ure|ajni period za visoke {ume sa prirodnom obnovom, u okviru {umsko privrednog podru~ja godi{nje se realizuje prosje~na godi{nja koli~ina. (5) Kada se u jednoj ili vi{e proteklih godina ure|ajnog perioda realizuje manje od predvi|enog godi{njeg obima sje~e u okviru {umsko privrednog podru~ja, mo`e se u narednim godinama ure|ajnog perioda realizovati preostali dio koli~ine sje~e. (6) [umsko privredna osnova za dr`avne {ume donosi se za {ume u granicama jednog {umsko privrednog podru~ja, a za privatne {ume donosi se jedinstvena osnova za sve {ume jedne op}ine. (7) Svi dokumenati u elektronskoj i drugoj formi izra|eni/pripremljeni tokom izrade {umsko privredne osnove za dr`avne i privatne {ume ~uvaju se uMinistarstvu i sastoje se od: a) pisanih dokumenta, b) tabelarnih podatka i GIS baze podataka, c) karte (vektorizirane, georeferencirane, geokodirane) uz potrebne prate}e dokumente (vektore i sl.). (8) Pravo kori{tenja podataka iz stava (7) ovog ~lana bez naknade imaju: a) op}ina na ~ijem podru~ju se nalazi {uma, b) vlasnik {ume, c) korisnik {ume. (9) Upotreba podataka/dokumenata iz stava (7) ovog ~lana dozvoljena je i drugim pravnim i fizi~kim licima uz saglasnost Ministarstva kojom }e biti utvr|ena i naknada za kori{tenje. (10) [umsko privredna osnova izra|uje se za period od deset godina. ^lan 9. (Izrada i dono{enje {umsko privredne osnove) (1) [umsko privrednu osnovu mo`e izra|ivati pravno lice koje je registrovano za te poslove, koje u stalnom radnom odnosu ima najmanje pet diplomiranih in`enjera {umarstva/magistara {umarstva i to po jednog za: uzgajanje {uma, za{titu {uma, ure|ivanje {uma, iskori{tavanje {uma i {umarsku ekonomiku, politiku i organizaciju sa najmanje pet godina radnog sta`a u struci. (2) Nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu {umsko privredne osnove i provjera njihove ta~nosti su obavezni i mo`e ih vr{iti pravno lice registrovano u skladu sa stavom (1) ovog ~lana ili visoko{kolska nau~no-istra`iva~ka ustanova iz oblasti {umarstva. (3) [umsko privredne osnove za sve {ume donosi Uprava za {umarstvo uz pribavljeno mi{ljenje op}inskog vije}a. Mi{ljenje sa stru~nim obrazlo`enjem, op}ina je du`na dostaviti Upravi za {umarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. [umsko privredne osnove ne mogu se primjenjivati prije nego ih odobri Ministarstvo. (4) Ukoliko op}ina ne dostavi mi{ljenje u roku iz stava (3) ovog ~lana, smatra}e se da nema primjedbi na odredbe {umsko privredne osnove koja se odnosi na {ume i {umska zemlji{ta u njenim administrativnim granicama. (5) Poslove izrade {umsko privredne osnove za sve {ume finansira Uprava za {umarstvo i odgovorna je za njihovu pravovremenu izradu. (6) Nadzor nad izradom {umsko privredne osnove obezbje|uje Uprava za {umarstvo. Propuste u izradi {umsko privredne osnove utvr|ene od strane Uprave za {umarstvo, du`no je otkloniti u ostavljenom roku i o svom tro{ku pravno lice kojem je povjerena izrada {umsko privredne osnove. ^lan 10. (Sadr`aj {umsko privredne osnove) (1) [umsko privredna osnova za dr`avne {ume obavezno sadr`i: a) uvodni dio sa razlozima za dono{enje i popisom svih katastarskih parcela koje ulaze u {umsko privredno podru~je, b) stanje {uma i {umskih zemlji{ta u doba ure|ivanja uklju~uju}i i za{ti}ena {umska podru~ja, objekte, rijetke vrste flore i faune, hidrolo{ke, geomorfolo{ke i arheolo{ke znamenitosti, c) analizu i ocjenu gospodarenja u proteklom ure|ajnom periodu, d) plan gospodarenja {umama i {umskim zemlji{tima za naredni ure|ajni period sa: 1) planom sje~a, 2) planom {umsko uzgojnih radova, 3) planom proizvodnje i tehnologije rada, 4) planom za{tite {uma, 5) planom za o~uvanje i unapre|enje biodiverziteta {umskih ekosistema, ekolo{kih i socijalnih funkcija {ume, 6) planom investicionih ulaganja sa posebnim naglaskom na odr`avanje i izgradnju {umske transportne infrastrukture, 7) planom kori{tenja nedrvnih proizvoda {uma. e) ekonomsko finansijsku analizu koja sadr`i: 1) rekapitulaciju i obra~un o~ekivanih prihoda i rashoda na osnovu planova iz ta~ke d) ovog stava, 2) utvr|enu proizvodnu vrijednost {uma i {umskih zemlji{ta kao osnove za odre|ivanje visine naknade za kori{tenje {uma. (2) Ako postoje objektivni razlozi za odstupanje od odredaba {umsko privredne osnove, naro~ito zbog prirodnih nepogoda ili bitno promijenjenih gospodarskih uslova, potrebno je izvr{iti njenu reviziju. Reviziju odobrava i potvr|uje Ministarstvo i jedan primjerak se dostavlja Kantonalnoj {umarskoj inspekciji (u daljem tekstu: {umarskoj inspekciji). (3) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju elementi za izradu, postupak dono{enja i reviziju {umsko privrednih osnova za dr`avne i privatne {ume. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 7. februar 2013. KANTONA SARAJEVO Broj 5 – Strana 5 ^lan 11. (Godi{nji planovi realizacije {umsko privredne osnove) (1) [umsko privredna osnova se realizuje godi{njim planom koji sadr`i prosje~no jednu desetinu svih planiranih radova po osnovi. (2) Sastavni dio godi{njeg plana realizacije {umsko privredne osnove su projekti za izvo|enje svih planiranih radova. (3) Saglasnost na godi{nji plan realizacije {umsko privredne osnove, koji je korisnik {uma du`an dostaviti nakasnije do 30.11. teku}e za narednu godinu, daje Uprava za {umarstvo uz prethodno pribavljeno mi{ljenje op}ine na ~ijem podru~ju }e se izvoditi radovi predvi|eni godi{njim planom u roku od 30 dana od dana prijema plana. (4) Radovi predvi|eni godi{njim planom realizacije {umsko privredne osnove ne mogu se zapo~eti bez saglasnosti Uprave za {umarstvo. U toku godine, ukoliko za to postoje opravdani razlozimo`e se izvr{iti izmjena godi{njeg plana na na~in kako je to predvi|eno stavom (3) ovog ~lana. (5) Usvojeni godi{nji plan realizacije {umsko privredne osnove korisnik {uma je du`an u roku od 15 dana od dana usvajanja dostaviti {umarskoj inspekciji i op}ini na ~ijem podru~ju }e se izvoditi radovi predvi|eni godi{njim planom. ^lan 12. (Projekat za izvo|enje) (1) Projekat za izvo|enje se izra|uje za ure|ajnu jedinicu - odjel za dr`avne {ume i katastarsku parcelu/parcele za privatne {ume u skladu sa godi{njim planom realizacije {umsko privredne osnove. Odredbe projekta za izvo|enje su obavezne. (2) Projekat za izvo|enje sadr`i planove svih potrebnih biotehni~kih mjera u okviru pojedinih sastojina unutar odjela, a u skladu sa predvi|enim ciljevima gospodarenja i to: plan sje~a, plan {umsko-uzgojnih radova, plan kori{tenja i transporta posje~ene drvne mase, procjenu godi{njeg prirasta, finansijsko-ekonomsku analizu realizacije projekta i kartu unutra{njeg prostornog ure|enja odjela. Pored planova, projekat za izvo|enje sadr`i procjenu uticaja radova na okoli{ u skladu sa ~lanom 29. ovog zakona i mjere za{tite na radu i protivpo`arne za{tite. (3) Radovi predvi|eni projektom treba da se zavr{e u roku od dvije godine od dana njegovog dono{enja. (4) Projekat za izvo|enje mogu izra|ivati diplomirani in`injeri {umarstva/magistri {umarstva sa najmanje dvije godine radnog sta`a u struci. Korisnik {uma, odnosno privatni vlasnik {ume, odre|uje lice za izradu projekta. (5) Projekat za izvo|enje donosi korisnik {uma za dr`avne {ume, a za privatne {ume Uprava za {umarstvo ili pravno lice za obavljanje stru~nih poslova u privatnim {umama. (6) Pravno lice za obavljanje stru~nih poslova u privatnim {umama obavezno treba da: a) posjeduje registraciju nadle`nog suda sa upisanom djelatno{}u u oblasti {umarstva, b) ima uposlenog jednog diplomiranog in`enjera {umarstva/magistra {umarstva, sa najmanje tri godine radnog sta`a u struci. (7) Ministarstvo na osnovu dokumentacije iz stava (6) ovog ~lana izdaje saglasnost pravnom licu za obavljanje stru~nih poslova u privatnim {umama. (8) Izuzeto od stava (1) ovog ~lana projekat za izvo|enje mo`e se izra|ivati za vi{e odjela u jednom slivu ako sje~a i izrada sanitarnih u`itaka ne prelazi vi{e od 100m3po jednom odjelu. (9) Za privatne {ume obavezno se rade projekti za {umskouzgojne radove kao i za sje~u ako je godi{nji obim sje~a ve}i od 100 m3 po vlasniku. (10) Korisnik {uma odre|uje realizatora projekta, diplomiranog in`injera {umarstva/Bachelor/Bakalaureat {umarstva sa najmanje tri godine radnog sta`a u struci, koji je odgovoran za stru~no izvo|enje radova po projektu za izvo|enje. (11) Projekat za izvo|enje ima trajan karakter i ~uva se u arhivi korisnika {uma, Uprave za {umarstvo ili pravnog lica za obavljanje stru~nih poslova u privatnim {umama. (12) Korisnik {uma, Uprava za {umarstvo ili pravno lice za obavljanje stru~nih poslova u privatnim {umama du`ni su da vode registar izra|enih i donesenih projekata za izvo|enje i da sve izvr{ene radove po projektu evidentiraju u evidencije iz ~lana 46. stav (10) ovog zakona. Odjeljak B. Privre|ivanje u {umarstvu ^lan 13. (Doznaka stabala za sje~u) (1) Doznaka stabala za sje~u vr{i se obilje`avanjem stabala ili obilje`avanjem povr{ina obraslih drve}em. Obilje`avanje povr{ina za sje~u mo`e se vr{iti samo u izdana~kim {umama predvi|enim za direktnu konverziju u vi{i uzgojni oblik. (2) Doznaka stabala, osim nu`ne doznake sanitarne sje~e, ne mo`e se obavljati ako nije donosena {umsko privredna osnova, odnosno godi{nji plan gospodarenja. (3) Doznaku stabala za sje~u u dr`avnim {umama mo`e vr{iti diplomirani in`injer {umarstva/magistar {umarstva, sa najmanje dvije godine radnog sta`a u struci kojeg odredi korisnik {uma. Izuzetno od ovog stava doznaku stabala za sanitarnu sje~u i doznaku stabala u izdana~kim {umama mo`e vr{iti Bachelor/Bakalaureat {umarstva, sa najmanje jednom godinom radnog sta`a u struci ili {umarski tehni~ar sa najmanje pet godina radnog sta`a u struci, a kojeg odredi korisnik {uma. (4) Stabla u {umi mogu se sje}i tek poslije njihova odabiranja i obilje`avanja (doznake), u skladu sa {umsko privrednom osnovom i godi{njim planom gospodarenja. (5) Zabranjena je doznaka i sje~a stabala u dijelovima {ume za koje imovinsko-pravni odnosi nisu rije{eni, granice nisu utvr|ene i na terenu vidno i na propisani na~in obilje`ene. (6) Doznaka stabala za sje~u i obim {umsko-uzgojnih radova u privatnim {umama vr{i se na osnovu rje{enja Ministarstva putem Uprave za {umarstvo. (7) Doznaka i sje~a stabala, odnosno povr{ina za sje~u, mo`e se odobriti samo vlasniku koji pribavi i podnese dokaze o pravu vlasni{tva. (8) Rje{enje iz stava (6) ovog ~lana je kona~no u upravnom postupku i protiv njega nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor tu`bom kod Kantonalnog suda u Sarajevu. (9) Doznaku stabala ili obilje`avanje povr{ina za sje~u u privatnim {umama mo`e vr{iti diplomirani in`injer {umarstva/magistar {umarstva sa najmanje dvije godine radnog sta`a u struci, a kojeg rje{enjem odredi Uprava za {umarstvo ili pravno lice za obavljanje stru~nih poslova u privatnim {umama. Izuzetno od ovog stava doznaku stabala za sanitarnu sje~u i doznaku stabala u izdana~kim {umama, u privatnim {umama mo`e vr{iti Bachelor/Bakalaureat {umarstva, sa najmanje jednom godinom radnog sta`a u struci ili {umarski tehni~ar sa najmanje pet godina radnog sta`a u struci, a koga rje{enjem odredi Uprava za {umarstvo ili pravno lice za obavljanje stru~nih poslova u privatnim {umama. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 5 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 7. februar 2013. (10) Ministar donosi Pravilnik kojim se propisuje na~in doznake i obilje`avanja povr{ina za sje~u {ume. ^lan 14. (Sje~a {uma) (1) Sje~a stabala vr{i se prvenstveno u funkciji obnove {uma daju}i pri tome prednost prirodnom podmla|ivanju posje~enih povr{ina. Vrsta i intenzitet sje~e zavisi od aktuelnog stanja doti~ne {umske sastojine (tip {ume, odnosno gazdinska klasa) o ~emu odlu~uje {umarski stru~njak iz ~lana 13. stava (3) pri izvo|enju doznake stabala za sje~u, a u skladu sa odredbama {umsko privredne osnove. (2) Stabla u {umi mogu se sje}i tek poslije izvr{ene doznake, izrade projekta za izvo|enje i obavje{tavanja Uprave za {umarstvo i op}ine na ~ijem se podru~ju vr{i sje~a. (3) Godi{nji obim sje~a (etat) ne smije biti ve}i od teku}eg godi{njeg prirasta, ako to nije {umsko privrednom osnovom druga~ije rije{eno. (4) Ukoliko se dozvoljeni obim sje~a (etat) prekora~i u jednoj godini, obavezno se u godi{njim planovima gospodarenja za narednu godinu vr{i umanjenje planiranog obima sje~a za koli~inu u~injenog prethvata za vrstu drveta. (5) [teta koja nastane prilikom sje~e na {umskom zemlji{tu mora biti sanirana odmah nakon zavr{etka izvla~enja {umskih drvnih sortimenata. (6) Ukoliko postoji opravdan razlog za sumnju da je planirana ili zapo~eta sje~a, ili druge radnje u suprotnosti sa {umsko privrednom osnovom, godi{njim planom realizacije {umsko privredne osnove, ovim zakonom ili propisima koji su doneseni na osnovu ovog Zakona, {umarski inspektor du`an je zabraniti izvo|enje radova dok se ne otklone utvr|ene nepravilnosti. ^lan 15. (Biolo{ka reprodukcija {uma) (1) Korisnik dr`avnih {uma i vlasnik/predstavnik vlasnika za privatne {ume du`ni su izvr{avati poslove biolo{ke reprodukcije {uma u minimalnom obimu koji je predvi|en {umsko privrednom osnovom. (2) Biolo{ka reprodukcija {uma u smislu ovog zakona podrazumijeva: a) pripremu zemlji{ta za prirodno podmla|ivanje, b) po{umljavanje i sjetva sjemenom {umskog zemlji{ta, c) popunjavanje, njegu i ~i{}enje {umskih kultura, d) proizvodnju {umskog sjemena i {umskog sadnog materijala, e) prorje|ivanje sastojina, f) sanaciju po`ari{ta, g) prevo|enje degradiranih sastojina u vi{i uzgojni oblik, h) doznaku stabala za sje~u, i) rekonstrukciju i konverziju izdana~kih {uma, makija, {ikara i {ibljaka, j) za{titu {uma, k) certificiranje gospodarenja {umama, l) projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i odr`avanje {umske infrastrukture, m) saniranje i obnova {umskih povr{ina koje su stradale od prirodnih nepogoda ili katastrofa, n) kupovina zemlji{ta u svrhu podizanja novih {uma uklju~uju}i i podizanje planta`a brzorastu}ih vrsta drve}a, o) nau~no istra`iva~ki rad i stru~no obrazovanje kadrova iz djelokruga rada {umarstva. (3) Planirani obim biolo{ke reprodukcije {uma u {umsko privrednim osnovama mora biti uskla|en sa kantonalnim {umsko-razvojnim planom. ^lan 16. (Tehni~ki prijem radova) (1) Za izvedene radove po projektu za izvo|enje vr{i se tehni~ki prijem radova, a najkasnije u roku od tri mjeseca od okon~anja radova. (2) Tehni~ki prijem radova po{umljavanja vr{i se poslije dvije godine od zavr{etka njihovog izvo|enja. (3) Komisiju za tehni~ki prijem radova u dr`avnim {umama formira korisnik {uma, a za privatne {ume Uprava za {umarstvo ili pravno lice za obavljanje stru~nih poslova u privatnim {umama. (4) Komisija za tehni~ki prijem radova sastoji se od najmanje tri ~lana koju obavezno ~ine: a) diplomirani in`injer {umarstva/magistar {umarstva koji je izradio projekat za izvo|enje radova, b) diplomirani in`injer {umarstva/magistar {umarstva i rejonski ~uvar {uma iz Uprave za {umarstvo. (5) Realizator projekta iz ~lana 12. stav (10) ovog zakona ne mo`e biti imenovan u komisiju za tehni~ki prijem radova. (6) Ako se prilikom tehni~kog prijema utvrdi da radovi nisu izvr{eni u skladu sa projektom za izvo|enje, izvo|a~ radova je du`an utvr|ene nedostatke otkloniti i radove izvr{iti u roku koji odredi komisija.Nakon isteka roka komisija vr{i ponovni pregled. (7) O izvr{enom tehni~kom prijemu izvedenih radova, komisija sa~injava zapisnik u kojem se obavezno konstatuje uspjeh, obim i kvalitet izvr{enih radova po projektu za izvo|enje. (8) Primjerak zapisnika komisije o tehni~kom prijemu dostavlja se u roku od osam dana od dana zavr{etka pregleda {umarskoj inspekciji. (9) Svi izvr{eni radovi i nalaz komisije obavezno se evidentiraju u registar evidencije koji }e pravilnikom propisati Ministar. (10) Obrazac za tehni~ki prijem radova propisa}e Ministar. ^lan 17. (Obavljanje radova u {umarstvu) (1) Radove u {umarstvu mo`e obavljati registrovano pravno i fizi~ko lica za obavljanje djelatnosti u {umarstvu i koje posjeduju saglasnost Ministarstva. (2) Pravno lice koje obavlja poslove u {umama du`no je obezbijediti mjere za{tite na radu u skladu sa propisima iz oblasti za{tite na radu i protivpo`arne za{tite i obavezno je sprovesti adekvatnu obuku zaposlenih. (3) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi koje moraju ispunjavati izvo|a~i radova u {umarstvu iz stava (1) ovog ~lana i ~lana 12. stav (6) ovog zakona. ^lan 18. (Zabrana ~istih sje~a i drugih oblika pusto{enja {uma) (1) Zabranjene su ~iste sje~e i drugi oblici pusto{enja {uma koje: a) trajno smanjuje produktivni potencijal {umskog zemlji{ta, b) trajno i znatno ugro`avaju hidrolo{ki re`im {umskog zemlji{ta, c) posredno uzrokuju pojavu erozije {umskog tla sa ve}im negativnim posljedicama, d) ugro`avaju vr{enje neke od funkcija {uma na du`i period, e) ugro`avaju {umski biodiverzitet. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 7. februar 2013. KANTONA SARAJEVO Broj 5 – Strana 7 (2) Izuzetno ~iste sje~e mogu biti izvr{ene u slu~ajevima pripreme {umsko uzgojnih zahvata s ciljem unapre|enja {umskih sastojina u mjeri koja je planirana {umsko privrednom osnovom. (3) U izuzetnim slu~ajevima ~ista sje~a {uma mo`e se primijeniti ako je neophodna zbog sanitarnih razloga ili provo|enja preventivnih za{titnih mjera uz saglasnost Uprave za {umarstvo. ^lan 19. (Po{umljavanje sje~ina i paljika) (1) Sve povr{ine nastale ~istom sje~om i paljike moraju biti po{umljene u roku od dvije godine nakon sje~e ili {umskog po`ara, prirodnom obnovom ili putem po{umljavanja. (2) Ako se ne o~ekuje prirodna obnova u roku od dvije godine, koja bi bila u skladu sa {umsko uzgojnim ciljem, po{umljavanje se vr{i sadnjom ili sjetvom, koriste}i zdrave sadnice ili sjeme vrsta drve}a koje odgovaraju stani{tu. U svrhu po{umljavanja koristi se samo materijal za reprodukciju potvr|enog porijekla. (3) Povr{ine predvi|ene za po{umljavanje i prirodnu obnovu moraju biti obilje`ene na terenu i ucrtane na karti razmjere 1:10.000. ^lan 20. ([umski materijal za reprodukciju) (1) Uprava za {umarstvo, na prijedlog korisnika {uma, odre|uje regije provenijencije, odabire {umske sjemenske objekte i sastojine iz kojih se obezbje|uje reprodukcioni materijal, vodi registar o {umskim sjemenskim objektima i sastojinama i izdaje potvrde o porijeklu {umskog reprodukcionog materijala. (2) Dora|iva~i {umskog sjemena i proizvo|a~i {umskog sadnog materijala prate i obavje{tavaju kupce o kategoriji {umskog reprodukcionog materijala kao i njegovom porijeklu. [umarski inspektor nadgleda promet {umskog sjemena i {umskog sadnog materijala. (3) Uprava za {umarstvo vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu {umskog sjemena i sadnog materijala, {umskog i hortikulturnog drve}a i grmlja. Odjeljak C. Za{tita protiv bioti~kih i nebioti~kih agensa ^lan 21. (Op}e preventivne mjere) (1) Op}e dugoro~ne preventivne mjere protiv bioti~kih i nebioti~kih agensa, koji bi mogli ugroziti stabilnost {uma i njihove funkcije, zasnivaju se na gospodarenju {umama, koje uva`ava prirodne procese, kao i na odr`avanju i odgovaraju}em unapre|enju biodiverziteta {umskih ekosistema. (2) Principi i mjere kojima se obezbje|uje trajnost gospodarenja {umama i odr`avanje i unapre|enje biodiverziteta {umskih ekosistema odre|uju se kantonalnim {umsko-razvojnim planom, a detaljnije se razra|uju u {umsko privrednim osnovama. (3) Stani{ta od posebnog zna~aja posmatrana sa gledi{ta biodiverziteta {umskih ekosistema koja su odre|ena u {umsko privrednim osnovama moraju biti o~uvana. ^lan 22. (Sanitarne sje~e, {umski red i druge preventivne mjere) (1) Korisnik {uma i vlasnici privatnih {uma du`ni su provoditi ili obezbijediti provo|enje sanitarne sje~e prije nego {to bi se {ume mogle ugroziti prekomjernim razmno`avanjem insekata, {irenjem uzro~nika biljnih bolesti ili drugih {tetnih organizama. U privatnim {umama Uprava za {umarstvo du`na je obezbijediti sanitarne sje~e ukoliko vlasnici {uma ne mogu sami provesti sanitarnu sje~u. (2) Mrtva i zara`ena neposje~ena stabla, pojedina~na ili u malim grupama, nemoraju biti posje~ena u kontekstu sanitarne sje~e ako se mogu smatrati oboga}enjem {umskog biodiverziteta i ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju sastojinama. Korisnik {uma i vlasnici privatnih {uma koji su odgovorni da obezbijede sanitarnu sje~u mogu tra`iti mi{ljenje odUprave za {umarstvo ukoliko nije jasan stepen opasnosti. (3) Korisnik {uma i vlasnik privatnih {uma du`an je izvoditi sljede}e mjere za{tite {uma: a) postavljanje, osmatranje i odr`avanje feromonskih klopki i postavljanje lovnih stabala za potkornjake, b) sanaciju {umskih podru~ja nakon elementarnih nepogoda i prenamno`enja {teto~ina, c) guljenje kore ili tretiranje panjeva i drugih dijelova drveta ~etinara i brijesta koje predstavlja poseban rizik za razmn