SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Kanton Sarajevo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš Kanton Sarajevo Službene novine KS 02/23 12.01.2023 SN KS 50/22, SN KS 19/22, SN KS 13/22
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš Kanton Sarajevo Službene novine KS 50/22 15.12.2022 SN KS 02/23, SN KS 19/22, SN KS 13/22
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Kanton Sarajevo Službene novine KS 19/22 12.05.2022 SN KS 15/22 komunalne takse,takse
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš Kanton Sarajevo Službene novine KS 19/22 12.05.2022 SN KS 02/23, SN KS 50/22, SN KS 13/22
Odluka o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 15/22 14.04.2022 SN KS 19/22 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Novo Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 15/22 14.04.2022 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Vogošća Kanton Sarajevo Službene novine KS 15/22 14.04.2022 komunalne takse,takse
Odluka o utvrđivanju kriterija i visine komunalnih taksi na području Općine Centar Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 14/22 07.04.2022 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžići Kanton Sarajevo Službene novine KS 14/22 07.04.2022 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Ildiža Kanton Sarajevo Službene novine KS 14/22 07.04.2022 komunalne takse,takse
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš Kanton Sarajevo Službene novine KS 13/22 31.03.2022 SN KS 02/23, SN KS 50/22, SN KS 19/22 komunalne takse,takse
Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 20/21 20.05.2021 mala privreda,ks,kanton sarajevo,privreda
Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 16/21 22.04.2021 SN KS 12/18, SN KS 02/18, SN KS 44/16 član,članovi,turistička zajednica,ks
Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privrmene spriječenosti za rad na teret sredstava ZZO KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 25/20 02.07.2020 pravilnik,naknada plaće S L U Ž B E N E N O V I N E Broj 25 - Strana 114 KANTONA SARAJEVO Četvrtak, 2. 7. 2020. ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Na osnovu članova 47. i 57. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/00, 18/02, 30/08, 1/12 i 15/13), Upravni odbor Zavoda na 11. elektronskoj/telefonskoj sjednici održanoj 28.05.2020. godine, donosi PRAVILNIK O NAKNADI PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Član 1. (Opće odredbe) Ovim Pravilnikom se bliže utvrđuju: uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede kada se ta naknada isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, način i postupak utvrđivanja prava na naknadu plaće, obračun naknade plaće, povrat isplaćenih naknada plaće kada se vrši povrat odnosno isplata naknade plaće osiguraniku Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), sredstva za povrat naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede, visina naknade plaće i najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda. Član 2. (Definicija) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. Privremena spriječenost za rad, podrazumijeva odsustvovanje sa posla radnika – osiguranika, zbog određenih pojava vezanih za zdravstveno stanje radnika – bolesti, povrede, nesreće na poslu, njege oboljelog člana porodice ili pratnje oboljelog; 2. Osiguranik je svako zaposleno lice koje je saglasno Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) (u daljnjem tekstu: Zakon) ostvarilo pravo na obavezno zdravstveno osiguranje; 3. Izabrani doktor medicine je doktor medicine u ugovornom domu zdravlja ili u privatnoj praksi sa kojom zavod ima zaključen ugovor i kod koga osiguranik ima svoj zdravstveni karton; 4. Ljekarska komisija podrazumijeva stručno tijelo, koje cijeni zdravstveno stanje radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad preko 42 dana. 5. Poslodavac – u smislu Zakona o radu podrazumijeva fizičko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao na osnovu ugovora o radu. Član 3. (Pravo na naknadu) 1) Pravo na naknadu plaće iz člana 1. ovog Pravilnika ostvaruje osiguranik koji je privremeno spriječen za rad zbog bolesti ili povrede ukoliko je privremena spriječenost za rad utvrđena pod uslovima i na način utvrđen Zakonom, Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/17) i odredbama ovog Pravilnika. 2) Pravo na naknadu plaće je pravo koje je osiguraniku utvrđeno odredbama Zakona i o kome se rješava u upravnom postupku, s tim da je obaveza poslodavca da vrši isplatu te naknade. 3) Poslodavac u pravilu bez rješenja Zavoda isplaćuje naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad kada ta naknada tereti sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u slučajevima kada je Zavod rješenjem donesenim na osnovu člana 45. Zakona utvrdio da osiguranik nema pravo na naknadu. Član 4. (Osnovica za naknadu) 1) Osnovicu za naknadu plaće čini plaća isplaćena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad, umanjena za zakonom propisane doprinose iz osnovice. 2) Osnovica za povrat naknade za osiguranika koji je istovremeno i obveznik uplate doprinosa (samostalna djelatnost) je osnovica na koju je obračunavao i uplaćivao doprinos za obavezna osiguranja, umanjena za zakonom propisane doprinose iz osnovice. 3) Ako u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio slučaj na osnovu koga osiguranik stiče pravo na naknadu osiguranik nije ostvario plaću, kao osnovica za naknadu uzima se prosječna plaća na nivou kantona za odgovarajući mjesec. Član 5. (Visina osnovice za naknadu) Naknada plaće obračunava se u visini od 80% od osnovice u slučajevima privremene spriječenosti za rad kada ta naknada tereti sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja. Član 6. (Obračun i isplata naknade plaće) 1) Obračun i isplatu naknade plaće osiguranika od prvog dana privremene spriječenosti za rad pa sve dok ta spriječenost traje, vrši pravno odnosno fizičko lice (u daljem tekstu: poslodavac) kod kojeg je osiguranik zaposlen. 2) Povrat isplaćene naknade, u slučajevima kada je to propisano Zakonom, vrši Zavod u roku od 45 dana od dana prijema urednog zahtjeva za povrat. 3) Povrat isplaćene naknade plaće vrši se, pod uslovom da poslodavac koji podnosi zahtjev za povrat nema dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za period na koji se odnosi povrat. Član 7. (Isplata izravno iz sredstava Zavoda) Izuzetno, obračun i isplatu naknade plaće, kada ona pada na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši Zavod za osiguranika koji je privremeno spriječen za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti u slučaju stečajnog postupka kod pravnog ili fizičkog lica kod koga je osiguranik zaposlen, a na zahtjev stečajnog upravnika. Član 8. (Najviši iznos naknade koji se isplaćuje na teret Zavoda) 1) Najviši iznos naknade plaće koji se isplaćuje na teret Zavoda po osnovu prava iz člana 5. stav 1. ovog Pravilnika ne može biti viši od 80% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plaća osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika, ali ni u kom slučaju najviši iznos plaće koji se isplaćuje na teret sredstava Zavoda u skladu sa ovim Pravilnikom ne može biti viši od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u S L U Ž B E N E N O V I N E Četvrtak, 2. 7. 2020. KANTONA SARAJEVO Broj 25 - Strana 115 Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. 2) Najviši iznos naknade plaće za osiguranika koji je upućen na ocjenu preostale radne sposobnosti, od momenta upućivanja do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti, utvrđuje se u iznosu najniže plaće koja se isplaćuje u Federaciji BiH. 3) Ukoliko je nadležni organ donio odluku "liječenje nije završeno" najviši iznos naknade se obračunava u skladu sa odredbama stava 3. ovog člana sve do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti. 4) Kada osiguranik čeka pravosnažno rješenje o utvrđivanju invalidnosti od nadležnog Zavoda za PIO/MIO, naknada koja se isplaćuje ne može biti viša od iznosa najniže penzije koja se isplaćuje na području FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku. Član 9. (Obavještenje i izdavanje rješenja o odbijanju zahtjeva za povrat naknade) 1) Zahtjev za povrat isplaćene naknade plaće, može se osporiti u cijelosti ili djelimično, ukoliko obračun i isplata naknade plaće nije izvršena u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, kao i u slučajevima kada se utvrde okolnosti iz člana 45. Zakona. 2) U pravilu, o osporavanju zahtjeva za povrat isplaćene naknade, osim u slučajevima iz člana 45. Zakona kada obavezno izdaje rješenje, Zavod dostavlja obavještenje, osim ukoliko podnosilac zahtjeva izričito ne traži izdavanje rješenja. 3) Na rješenje iz stava 2) ovog člana podnosilac zahtjeva ima pravo ulaganje žalbe u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Žalba se ulaže komisiji Zavoda za rješavanje u drugom stepenu. Član 10. (Zahtjev za povrat) 1) Zahtjev za povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad podnosi poslodavac u poslovnicu Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca, za poslodavce koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo. 2) Poslodavci koji nemaju sjedište na području Kantona Sarajevo, zahtjev podnose prema sjedištu poslovne jedinice ili prema mjestu prebivališta osiguranika. Član 11. (Prilozi uz zahtjev) Uz zahtjev za povrat naknade plaće, podnosilac je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju: - izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad izabranog ovlaštenog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite o privremenoj spriječenosti za rad; - Obrazac NPL-1 popunjen u tri primjerka; - Obrazac ZO-PL – Potvrda o isplaćenoj neto plati u koju se u određene rubrike unose podaci neto plaća za mjesec koji je prethodio utvrđivanju privremene spriječenosti za rad, kao i za posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika (uz priložene potvrde o plaći ili ovjerene platne liste za mjesece za koje se unose podaci); - dokaz da se privremeno ne obavlja samostalna djelatnost za vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad (za samostalnog djelatnika koji nema drugih zaposlenih niti prijavljenih osiguranika); - rješenje o izolaciji nadležnog organa za lica izolovana kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini. U izuzetnim okolnostima, umjesto rješenja ukoliko isto nije izdato, može se prihvatiti drugi akt iz kojeg nesumnjivo proizlazi da su ostvareni uslovi obavezne izolacije (obavijest nadležnog organa i slično). Član 12. (Ukupan iznos koji se priznaje za povrat) U povrat isplaćene naknade plaće, ukoliko su ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom i ovim Pravilnikom, priznaje se iznos neto naknade koja je obračunata u skladu sa članom 46. i 47. Zakona i odredbama ovog Pravilnika. Član 13. (Uplata sredstava) 1) Povrat isplaćene naknade plaće iz člana 13. ovog Pravilnika vršiti će se uplatom sredstava na račun podnosioca zahtjeva i isti se obavezno evidentira u lični karton osiguranika. 2) Pravo na povrat naknade plaće za vrijeme privremene
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 29/19 18.07.2019 SN KS 21/17, SN KS 42/16, SN KS 30/16, SN KS 17/16 mala privreda
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 29/19 18.07.2019 SN KS 29/18, SN KS 50/15, SN KS 01/11 odluka,firma,reklama,stari grad OP]INA NOVO SARAJEVO Op}inski na~elnik Na osnovu sa ~lanom 50. i ~lanom 146. Statuta Op}ine Novo Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10) i ~lana 26. Odluke o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/19 i "Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/19), donosi se ZAKLJU^AK I Odobrava se isplata sredstava iz Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 500,00 (slovima: petstotina) KM, na ime Kod`aga Amra za finansijsku podr{ku za odlazak na globalno takmi~enje Microsoft Office Speciaist World Championshipu u New Yorku (USA). II Sredstva iz ta~ke I ovog Zaklju~ka, padaju na teret Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu - teku}e rezerve. III Navedena sredstva }e biti upla}ena na transakcijski ra~un broj 3389002590528279 otvoren kod Unicredit Bank, nakon potpisivanja ugovora izme|u Op}ine Novo Sarajevo kao davaoca sredstava i u~enice Kod`aga Amre kao korisnika sredstava. IV Za realizaciju Zaklju~ka zadu`ena je Slu`ba za oblast privrede i finansija Op}ine Novo Sarajevo. V Zaklju~ak }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 16-14-1731/19 02. jula 2019. godine Sarajevo Op}inski na~elnik Ned`ad Kold`o, s. r. Na osnovu sa ~lanom 50. i ~lanom 146. Statuta Op}ine Novo Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10) i ~lana 26. Odluke o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 01/19 i "Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/19), donosi se ZAKLJU^AK I Odobrava se isplata sredstava iz Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 500,00 (slovima: petstotina KM), na ime Tahirovi} Fatih za nabavku sportske opreme na Evropskom juniorskom prvenstvu u plivanju, koje }e se odr`ati u Kazanu - Rusija. II Sredstva iz ta~ke I ovog Zaklju~ka, padaju na teret Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2019. godinu - teku}e rezerve. III Navedena sredstva }e biti upla}ena na transakcijski ra~un broj 1400740339885185 otvoren kod SBERBANK, nakon potpisivanja ugovora izme|u Op}ine Novo Sarajevo kao davaoca sredstava i Tahirovi} Rabine (majka) kao zastupnika korisnika sredstava. IV Za realizaciju Zaklju~ka zadu`ena je Slu`ba za privredu, bud`et i finansije Op}ine Novo Sarajevo. V Zaklju~ak }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 16-14-1771/19 04. jula 2019. godine Sarajevo Op}inski na~elnik Ned`ad Kold`o, s. r. OP]INA STARI GRAD SARAJEVO Op}insko vije}e Na osnovu ~lana 84. stav 3. Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), ~lana 23. i 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), te ~l. 84. Poslovnika Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/14), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na 29. sjednici odr`anoj dana 27.06.2019. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADR@AJA NA GRA\EVINAMA I FASADAMA I URE\ENJU FASADA NA PODRU^JU OP]INE STARI GRAD SARAJEVO ^lan 1. U Odluci o postavljanju firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/11, 50/15 i 29/18), u ~lanu 1. iza rije~i "ure|aja" dodaje se rije~ "bankomata". ^lan 2. U ~lanu 2. stav (1), iza rije~i "kancelarija" dodaju se rije~i "odnosno naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadle`nog organa, sjedi{te lica, kao i broj ili naziv poslovne jedinice kada se firma isti~e na poslovnoj jedinici" Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Istaknuta firma je oznaka, obilje`je ili natpis na poslovnim i drugim radnim prostorijama, na fasadi gra|evine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te gra|evine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga radnih prostorija, kojim se ozna~ava da odre|eno pravno ili fizi~ko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje." Dosada{nji stav (2) postaje stav (3) i u istom se iza rije~i "prostorije" dodaju rije~i "uklju~uju}i i ulazna vrata i izloge/portale na radnim prostorijama", a iza rije~i "jedan" dodaju se rije~i "pod uslovima iz stava (4) ovog ~lana". Dosada{nji stav (3) postaje stav (4), isti se mijenja i glasi: "(4) Dimenzija istaknute firme ne mo`e biti ve}a od 50 x 70 cm, u protivnom, ista }e se, u smislu ove Odluke, smatrati reklamom, bez obzira {to na radnim prostorijama ne postoji istaknut jo{ jedan istovjetan naziv." Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Pravna i fizi~ka lica obavezna su da, u skladu sa Zakonom, postave firmu na poslovnim prostorijama prije otpo~injanja s radom u istim, te im za navedene radove, u smislu ove Odluke, nije potrebno odobrenje od nadle`ne op}inske slu`be." ^lan 3. ^lan 3. stav (1), dopunjuje se tekstom koji glasi: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 18. jula 2019. KANTONA SARAJEVO Broj 29 – Strana 25 "Mo`e biti raznih dimenzija i oblika, izra|ena od razli~itih materijala, svjetle}a i nesvjetle}a." Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2), (3) i (4) koji glase: "(2) Reklamnim panoom se smatra definisan panel koji slu`i za reklamiranje firme ili proizvoda, raznih dimenzija i oblika, izra|en od aluminija, plastike, eloksiranih profila i drugih ekolo{ki prihvatljivih materijala.Mo`e biti svjetle}i i nesvjetle}i. (3) Displejem se smatra elektronski ure|aj koji je sastavljen od ravnih panela (LCD ili PDP), medija plejera i sistema distribucije lajtova, koji predstavljaju mre`u prilagodljivih ure|aja koji mogu biti upravljani elektronski ili upotrebom ra~unara, a omogu}avaju brzu izmjenu sadr`aja na ekranu. (4) Reklame i drugi reklamni sadr`aji mogu se postavljati na fasadama gra|evina ili van gabarita te gra|evine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga na gra|evini, te izme|u fasada gra|evina, ukoliko, prema ocjeni nadle`nog organa, za isto postoje prostorne mogu}nosti i ukoliko iste, svojim gabaritom, izgledom i sl., ne naru{avaju kulturnohistorijske i spomeni~ke vrijednosti gra|evine." Dosada{nji stav (2) postaje stav (5). ^lan 4. U ~lanu 4., iza rije~i "antena" dodaju se rije~i "bankomata". ^lan 5. U ~lanu 6., iza rije~i "klima ure|aja" dodaju se rije~i "i bankomata". ^lan 6. U ~lanu 15. stav (1), iza rije~i "tendi" dodaje se rije~ "bankomata". ^lan 7. U ~lanu 16. stav (1), iza rije~i "zastava" dodaje se rije~ "bankomata". ^lan 8. ^lan 24. stav (1), isti se mijenja i glasi: "(1) Za postavljanje, isticanje i odr`avanje reklama i drugih reklamnih sadr`aja iz ~lana 1. ove Odluke, kao i za produ`enje va`enja odobrenja za isto, investitor je du`an platiti Op}ini Stari Grad Sarajevo posebnu naknadu na godi{njem nivou, koja se obra~unava i utvr|uje u postupku izdavanja odobrenja za izvo|enje radova, odnosno u postupku za produ`enje va`enja izdatog odobrenja." U ~lanu 24. bri{e se stav (2). Dosada{nji stav (3) postaje stav (2), isti se mijenja i glasi: "(2) Visina naknade utvr|uje se na sljede}i na~in: a) Za postavljanje i isticanje reklama: - visina naknade za fizi~ka lica za postavljanje i isticanje svjetle}ih reklama iznosi 50,00 KM/m2 - mjese~no, a za nesvjetle}e reklame 30,00 KM/m2 - mjese~no i ista se uve}ava za 20% za svaku narednu istaknutu reklamu na istoj fasadi ili gra|evini. - visina naknade za pravna lica za postavljanje i isticanje svjetle}ih reklama iznosi 120,00KM/m2 - mjese~no, a za nesvjetle}e reklame iznosi 100,00 KM/m2 - mjese~no b) Za postavljanje i isticanje reklamnih panoa i vitrina: - visina naknade za fizi~ka lica za svjetle}e reklamne panoe i vitrine iznosi 80,00 KM/m2 - mjese~no, a za nesvjetle}e 50,00 KM/m2 - mjese~no i ista se uve}ava za 20% za svaki naredni istaknuti reklamni pano na istoj fasadi ili gra|evini. - visina naknade za pravna lica za svjetle}e reklamne panoe i vitrine iznosi 150,00 KM/m2 - mjese~no, a za nesvjetle}e 120,00 KM/m2 - mjese~no i ista se uve}ava za 20% kada se radi o marketin{kim agencijama za promociju (reklamu i propagandu), koje istaknute reklamne povr{ine daju u zakup tre}im licima. c) Visina naknade za postavljanje i isticanje displeja iznosi 500,00 KM mjese~no za displeje do 12 m2, odnosno 600,00 KM mjese~no za displeje preko 12 m2. d) Visina naknade za postavljanje i isticanje transparenata, plakata i reklamnih jarbola iznosi 15,00 KM po danu. e) Visina naknade za postavljanje bankomata na fasadama gra|evina u kojima se ne obavlja djelatnost podnosioca zahtjeva/banke, iznosi 300,00 KM mjese~no." Dosada{nji stav (4) postaje stav (3), a dosada{nji stav (5) postaje stav (4). ^lan 9. Iza ~lana 25. a dodaje se novi ~lan 26., koji glasi: "^lan 26. Izuzetno od primjene odredaba ove Odluke izuzimaju se stari i tradicionalni zanati registrovani na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo." Dosada{nji ~lan 26. postaje ~lan 27., ~lan 27. postaje ~lan 28., a ~lan 28. postaje ~lan 29. ^lan 10. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena Zaklju~ka Na~elnika Op}ine Stari Grad Sarajevo, broj 01-05-4-484/11 od 14.02.2011. godine i Cjenovnika o visini naknade za postavljanje firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama na podru~ju Op}ine StariGrad Sarajevo, koji je njegov sastavni dio. ^lan 11. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Stari Grad Sarajevo, a naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-266/19 Juni, 2019. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Samir Muhi}, s. r. Stavljeno na Oglasnu plo~u 03.07.2019. godine. Skinuto sa Oglasne plo~e 10.07.2019. godine. OP]INA VOGO[]A Op}inski na~elnik Na osnovu ~lana 71. Statuta Op}ine Vogo{}a ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 - Pre~i{}eni tekst i 14/15) i ~lana 5. Odluke o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Vogo{}a za 2019. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/19), Op}inski na~elnik donosi ODLUKU O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA U BUD@ETU OP]INE VOGO[]A ZA 2019. GODINU ^lan 1. Odobrava se prestrukturiranje rashoda na razdjelu Jedinstveni op}inski organ uprave a unutar potro{a~kih jedinica: Slu`ba za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedni~ke poslove i Slu`ba za bora~ko - invalidsku, socijalnu za{titu i raseljena lica na sljede}im bud`etskim pozicijama: - smanjuju se sredstva na pozicijama: S L U @ B E N E N O V I N E Broj 29 – Strana 26 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 18. jula 2019.
Pravilnik o načinu organizovanja, provođenja, dužini trajanja, potrebnom fondu sati za sticanje srednje stručne spreme, programa prekvalifikacije, programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavca KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 25/19 20.06.2019 pravilnik,obuka,poslodavci,osposobljavanje PRAVILNIK O NA^INU ORGANIZOVANJA, PROVO\ENJA, DU@INI TRAJANJA, POTREBNOM FONDU SATI ZA STICANJE SREDNJE STRU^NE SPREME, PROGRAMA PREKVALIFIKACIJE, PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I PROGRAMA BRZE OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA I - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom ure|uje se na~in organizovanja, provo|enja, du`ina trajanja, potreban fond sati za sticanje srednje stru~ne spreme, programa prekvalifikacije, programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavca. ^lan 2. (Upotreba `enskog ili mu{kog roda) Terminolo{ko kori{tenje mu{kog ili `enskog roda u ovom pravilniku podrazumijeva uklju~ivanje oba roda. II - REALIZACIJA NASTAVNOG PROCESA ^lan 3. (Godi{nji plan i program) Organizator provodi nastavu u skladu sa svojim godi{njim planom i programom, a provo|enje ispita u skladu sa Odlukom o standardima i normativima za realiziranje programa obrazovanja odraslih ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 32/16). ^lan 4. (Organizacija nastavnog procesa) (1) Na~in organizovanja procesa nastave u realizaciji odobrenih programa formalnog obrazovanja vr{i organizator na osnovu rje{enja o akreditaciji plana i programa koje izdaje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na osnovu zahtjeva organizatora obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: organizator). (2) Organizator obrazovanja proces nastave za neformalno, informalno i obrazovanje za osposobljavanje i usavr{avanje organizuje u skladu sa svojim planom i programom. (3) Organizator redovnu nastavu organizuje u procentu od 60%, u konsultativno-instruktivnoj nastavi najvi{e 30%, te dopisno konsultativnoj nastavi najmanje 10% od ukupnog fonda sati utvr|enih programom obrazovanja odraslih. ^lan 5. (Du`ina trajanja obrazovanja) Du`ina jedne {kolske godine za sticanje formalnog obrazovanja III i IV stepena ne mo`e biti kra}a od 50% vremenskog perioda potrebnog za redovno obrazovanje u jednoj {kolskoj godini. ^lan 6. (Program prekvalifikacije) (1) Program prekvalifikacije i do{kolovavanja ostvaruje se promjenom programa iste du`ine trajanja. (2) Za program prekvalifikacije u istom stru~nom podru~ju utvr|uju se razlike stru~nih predmeta izme|u nastavnog programa ve} ste~enog zanimanja i nastavnog programa za novo zanimanje. (3) Programom prekvalifikacije iz jednog u drugo stru~no podru~je, odnosno programom prekvalifikacije za polaznike sa ste~enom srednjom {kolskom spremom radi sticanja srednje stru~ne spreme utvr|uju se sve programske razlike. (4) Organizator }e svojom odlukom ili drugim aktom priznati polo`ene predmete na osnovu mi{ljenja nastavnika iz oblasti za koju se vr{i prekvalifikacja. ^lan 7. (Program osposobljavanja i usavr{avanja) Du`ina trajanja neformalnog, informalnog obrazovanja odraslih programa osposobljavanja i programa brze obuke za potrebe poslodavca kao i potreban fond sati u vezi sa tim definisa}e se programima neformalnog i informalnog obrazovanja organizatora obrazovanja odraslih i programa brze obuke za potrebe poslodavca.
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos zavodima, agencijama, direkcijama, upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su usnivači Kanton, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Kanton Sarajevo Službene novine KS 21/19 23.05.2019 SN KS 09/19 uredba,izmjene i dopune,radni odnos,prijem
Uredba o postupku prijema u radni odnos zavodima, agencijama, direkcijama, upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su usnivači Kanton, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Kanton Sarajevo Službene novine KS 09/19 28.02.2019 SN KS 21/19 uredba,radni odnos
Uredba o kriterijima za utvrđivanje vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 53/18 27.12.2018 nekretnine ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA JAVNE USTANOVE "SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. DO 31.03. 2019. GODINE I Daje se saglasnost na odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2019. godine, broj 09/1-3114-UO/18, od 21.12.2018. godine. II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, i bit }e objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-40654/18 26. decembra 2018. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}, s. r. Vlada Kantona Sarajevo Na osnovu ~lana 19. stav (2) Zakona o pla}ama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduze}a i javnih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/16) i ~lana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je, na 160. sjednici odr`anoj 20.12.2018. godine, donijela UREDBU O DOPUNAMA UREDBE O ODRE\IVANJU VISINE PLA]A I NAKNADA ORGANA UPRAVLJANJA I DRUGIH ORGANA INSTITUCIJA KANTONA SARAJEVO, KANTONALNIH JAVNIH PREDUZE]A I JAVNIH USTANOVA ^IJI JE OSNIVA^ KANTON SARAJEVO ^lan 1. (Dopuna ~lana 4.) (1) U Uredbi o odre|ivanju visine pla}a i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduze}a i javnih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 41/16 i 46/16 - Ispravka, 5/17 i 50/17), u ~lanu 4. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4)Visina pla}e iz stava (2) ovog ~lana predstavlja osnovnu pla}u direktora i ista ne mo`e biti manja od iznosa osnovne pla}e koju bi ostvario po va`e}em kolektivnom ugovoru." ^lan 2. (Novi ~lan 10a.) Iza ~lana 10. dodaje se novi ~lan 10a. koji glasi: "^lan 10a. (Kriteriji za utvr|ivanja prava za stimulaciju) (1) Skup{tine javnih komunalnih preduze}a }e u saradnji sa nadzornim odborima, izraditi jedinstvene akte iste sadr`ine za oblast komunalne privrede, kojim }e se utvrditi metodologija i kriteriji za utvr|ivanja prava na stimulaciju i procent stimulacije, a na koji suglasnost daje resorni ministar, i tada stupaju na snagu. (2) Uvjet za ostvarivanje prava utvr|enih u ~lanu 15. Zakona je da osniva~, odnosno Skup{tinaKantona Sarajevo, usvoji izvje{taj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduze}a." ^lan 3. (Stupanje na snagu) Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-39942-3/18 20. decembra 2018. godine Sarajevo Premijer Adem Zolj, s. r. Na osnovu ~lana 33. stav (1) Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslije|e i poklone ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 28/18), ~lana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je, na 160. sjednici odr`anoj 20.12.2018. godine, donijela UREDBU O KRITERIJIMA ZA UTVR\IVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet Uredbe) Ovom uredbom defini{u se kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari koje su predmet oporezivanja po Zakonu o porezu na promet nekretnina i porezu na naslije|e i poklone ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 28/18) (u daljem tekstu: Zakon). DIO DRUGI - KRITERIJI ZA UTVR\IVANJE VRIJEDNOSTI ZEMLJI[TA ^lan 2. (Vrste zemlji{ta) Zemlji{ta koja su predmet ove uredbe su: gra|evinsko, poljoprivredno, {umsko i ostalo zemlji{te. ^lan 3. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskog zemlji{ta) (1) Osnovni elementi za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskog zemlji{ta su: a) povr{ina zemlji{ta i b) zona u kojoj se zemlji{te nalazi. (2) Korektivni elementi za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskog zemlji{ta su: a) podru~je na kojem se zemlji{te nalazi; b) konfiguracija zemlji{ta; c) ogra|enost zemlji{ta; d) prilaz zemlji{tu; e) posjedovanje gra|evinske dozvole; f) infrastrukturna opremljenost i g) orijentacija. ^lan 4. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti poljoprivrednog zemlji{ta koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe) (1) Osnovni elementi za utvr|ivanje vrijednosti poljoprivrednog zemlji{ta koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe su: a) povr{ina zemlji{ta i b) zona u kojoj se zemlji{te nalazi. (2) Korektivni elementi za utvr|ivanje vrijednosti poljoprivrednog zemlji{ta koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe su: a) podru~je na kojem se zemlji{te nalazi; b) konfiguracija zemlji{ta; c) postojanje prirodnih resursa na zemlji{tu (izvori{te vode, prirodnih ruda i dr.); d) ogra|enost zemlji{ta; e) prilaz zemlji{tu; f) klasa trajnih nasada i g) orijentacija. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 53 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 27. decembra 2018. ^lan 5. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti {umskog i ostalog zemlji{ta) (1) Osnovni elementi za utvr|ivanje vrijednosti {umskog i ostalog zemlji{ta su: a) povr{ina zemlji{ta i b) zona u kojoj se zemlji{te nalazi. (2) Korektivni elementi za utvr|ivanje vrijednosti {umskog i ostalog zemlji{ta su: a) podru~je na kojem se zemlji{te nalazi; b) konfiguracija zemlji{ta; c) ogra|enost zemlji{ta; d) prilaz zemlji{tu; e) klasa starosti {ume; f) tip {ume; g) postojanje prirodnih resursa (izvori{te vode, prirodnih ruda i dr.) i h) orijentacija. DIO TRE]I - KRITERIJI ZA UTVR\IVANJE VRIJEDNOSTI GRA\EVINSKIH OBJEKATA ^lan 6. (Vrste gra|evinskih objekata) Gra|evinski objekti koji su predmet ove uredbe su: ku}a, ku}a u nizu, ku}a dupleks, vikend objekat, stan, stan u ku}i, objekat poslovnih usluga, turisti~ki objekat, ugostiteljski objekat, trgova~ki objekat, objekat za sport i rekreaciju, poslovni prostor (kancelarija), poslovni prostor (lokali), stambeno poslovni objekat, gara`a, gara`a u nizu ili samostoje}a, gara`a ili gara`no mjesto u zgradi, gara`a/parking mjesto na otvorenom, industrijski objekat za laku industriju, industrijski objekat za te{ku industriju, poljoprivredni objekat, ostali objekti visokogradnje, ostali objekti niskogradnje i ostali objekti. ^lan 7. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskih objekata) 1. Osnovni elementi za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskih objekata su: a) korisna povr{ina objekta i b) zona u kojoj se objekat nalazi. 2. Korektivni elementi za utvr|ivanje vrijednosti gra|evinskih objekata su: a) starost objekta; b) spratnost objekta; c) sprat (samo za stanove); d) polo`aj objekta; e) kvalitet i na~in gradnje objekta; f) faza izgradnje; g) konstrukcija objekta; h) gra|evinski priklju~ci (voda, struja, kanalizacija, grijanje, gasna mre`a); i) na~in grijanja; j) pristup objektu; k) opremljenost objekta (unutra{nja i vanjska stolarija, komunalna infrastruktura, lift, termoizolacija); l) stepen o{te}enja objekta; m) faza obrade unutra{njih zidova; n) broj prostorija ovisno o namjeni gra|evinskog objekta, o) namjena objekta i p) prirodna pogodnost terena na kome se nalazi nekretnina (nagib, orjentacija, osun~anost i sl.). DIO ^ETVRTI - KRITERIJI ZA UTVR\IVANJE VRIJEDNOSTI POKRETNIH STVARI ^lan 8. (Kriteriji za utvr|ivanje vrijednosti pokretnih stvari) 1. Kriterij za utvr|ivanje vrijednosti motornih i plovnih vozila su: a) starost vozila; b) radna zapremina vozila; c) du`ina plovnog vozila i d) namjena vozila. 2. Kriterij za utvr|ivanje vrijednosti vrijednosnih papira je tr`i{na vrijednost na relevantnoj berzi vrijednosnih papira. DIO PETI - ZAPISNIK O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI ^lan 9. (Zapisnik o procjeni) (1) Komisija iz ~lana 9. Zakona je du`na na osnovu relevantnih podataka o nekretnini i pokretnoj stvari saglasno kriterijima iz ove uredbe izvr{iti procjenu vrijednosti prometovanih, naslije|enih ili na poklon primljenih nekretnina ili pokretnih stvari i o izvr{enoj procjeni sa~initi zapisnik. (2) Popunjen i potpisan zapisnik iz stava (1) ovog ~lana komisija dostavlja nadle`noj poreznoj upravi, i to: a) u elektronskom formatu uno{enjem podataka iz zapisnika i skeniranjem zapisnika u informacioni sistem koji koristi porezna uprava i b) u pisanoj formi putem protokola. (3) Obrazac zapisnika o procjeni vrijednosti nekretnina i pokretnih stvari ~ini sastavni dio ove uredbe. DIO [ESTI - ZAVR[NE ODREDBE ^lan 10. (Stupanje na snagu) Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" a primjenjivat }e se od 01. januara 2019. godine.
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca Kanton Sarajevo Službene novine KS 45/18 01.11.2018 pravilik,praktičan rad,rad,registar poslodavaca 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-34957/18 22. oktobra 2018. godine Sarajevo Ministar Prof. dr. Jasmin Halebi}, s. r. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade U skladu sa ~lanom 38. stav (3) Zakona o obrazovanju odraslih ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 40/15), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog Privredne komore, donosi PRAVILNIK O NA^INU PROVJERE I VERIFIKACIJE POSLODAVACA KOD KOJIH SE OBAVLJA PRAKTI^AN RAD, SADR@INI I NA^INU VO\ENJA REGISTRA POSLODAVACA ^lan 1. (Predmet pravilnika) Ovim pravilnikom propisuje se na~in provjere i verifikacije poslodavaca, kod kojih se obavlja prakti~an rad, u okviru programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: poslodavac), te sadr`ina i na~in vo|enja Registra poslodavaca kod kojih se obavlja prakti~an rad (u daljem tekstu: Registar). ^lan 2. (Organizacija prakti~ne nastave) Pored organizatora obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: organizator), prakti~nu nastavu za polaznike programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: polaznici) mogu organizovati poslodavci koji obavljaju djelatnost za koju se obrazuju polaznici i koji su upisani u Registar. ^lan 3. (Zahtjev za izdavanje odobrenja) (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za realiziranje programa obrazovanja, koji se realizuju kroz prakti~an rad, poslodavci podnose Privrednoj komori Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Privredna komora) na obrascu broj 1., koji je sastavni dio ovog pravilnika. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana poslodavci dostavljaju: a) potvrdu o registraciji poslodavca kod poreskih organa - poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB), b) dokaz o odgovaraju}im radnim prostorijama i opremi u skladu sa odre|enim programom edukacije i c) dokaz o stru~noj spremi zaposlenih koji vr{e obuku polaznika. ^lan 4. (Komisija) (1) Privredna komora formira stru~nu komisiju sastavljenu od predstavnika Privredne komore, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), predstavnika Udru`enja poslodavaca Kantona Sarajevo, odnosno predstavnika Obrtni~ke komore Kantona Sarajevo, koja utvr|uje uslove podnosioca zahtjeva iz ~lana 3. stav (2) ovog pravilnika. (2) Komisija daje svoj nalaz i mi{ljenje na osnovu kojih, i ukoliko su ispunjeni i drugi uslovi, Privredna komora donosi rje{enje o verifikaciji poslodavaca kod kojih se obavlja prakti~an rad, u okviru programa obrazovanja odraslih koje je kona~an upravni akt. (3) Poslodavci koji osim realizacije prakti~nog rada obavljaju i obrazovanje odraslih, pored odobrenja Privredne komore moraju biti registrovani po Zakonu o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 40/15). ^lan 5. (Upis poslodavaca u Registar i vo|enje Registra) Privredna komora, na osnovu zahtjeva propisanog na obrascu broj 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika i rje{enja o verifikaciji poslodavaca iz ~lana 4. stav (2), vr{i upis u Registar i vodi isti. ^lan 6. (Organizacija programa) (1) Programi koji se realizuju kroz prakti~an rad mogu se ostvariti kod organizatora obrazovanja odraslih. (2) Prakti~no i teorijsko obrazovanje polaznika traje najvi{e osam sati dnevno. (3) Ako prakti~no obrazovanje traje neprekidno ~etiri ili vi{e sati dnevno, polazniku u tomperiodu mora biti obezbije|ena pauza od najmanje 30 minuta. (4) Zaposleni kod poslodavca koji su anga`ovani na prakti~nom obrazovanju polaznika tokom programa obrazovanja odraslih moraju ispunjavati uslove u pogledu stru~ne spreme predvi|ene Programom obrazovanja odraslih, kao i stru~nog usavr{avanja. ^lan 7. (Ugovor o me|usobnim pravima organizatora i poslodavca) (1) Ako se prakti~ni rad izvodi u objektima koji ne pripadaju organizatoru obrazovanja odraslih, me|usobna prava i obaveze organizatora obrazovanja odraslih i drugog organizatora obrazovanja ili poslodavca ure|uju se ugovorom. (2) Ugovor iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: a) vrstu i naziv programa i vje{tine, znanja i sposobnosti koje se sti~u realizacijom programa, b) ime, prezime i ukupan broj polaznika programa obrazovanja odraslih koji se prakti~no obrazuju kod poslodavca, c) vrijeme trajanja prakti~ne obuke kod poslodavca, d) na~in provjere prakti~nih znanja, vje{tina i sposobnosti polaznika u skladu sa programom obrazovanja, e) na~in izvo|enja prakti~nog obrazovanja i f) na~in pla}anja prakti~nog obrazovanja. ^lan 8. (Ugovor o prakti~nom radu polaznika obuke) (1) Me|usobna prava polaznika obrazovanja odraslih i drugog organizatora obrazovanja ili poslodavca ure|uju se ugovorom o prakti~nom radu. (2) Ugovor iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: a) op}e podatke o ugovornim stranama i to: ime i prezime polaznika, datum i mjesto ro|enja polaznika, prebivali{te, naziv i sjedi{te poslodavca, vrstu djelatnosti poslodavca, b) me|usobna prava i obaveze ugovornih strana i to: naziv zanimanja, zvanja, vje{tina i sposobnosti za koje se polaznik obrazuje ili osposobljava, po~etak i trajanje obrazovanja ili osposobljavanja polaznika, ime zaposlenog sa odgovaraju}im stru~nim obrazovanjem, koji je odgovoran za prakti~no obrazovanje polaznika, obim prakti~ne osposobljenosti i obim znanja koje S L U @ B E N E N O V I N E Broj 45 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 1. novembra 2018. poslodavac mora obezbijediti polazniku, cijenu i na~in pla}anja prakti~nog obrazovanja, ukoliko nisu definisani ugovorom izme|u organizatora obrazovanja i poslodavca, c) du`nosti i prava polaznika i poslodavaca u pogledu prakti~nog obrazovanja i to: obavezu poslodavca da polaznika upozna sa propisima o za{titi na radu i obezbijedi sve neophodne mjere za{tite na radu za polaznika, obavezu poslodavca da osigura polaznika za vrijeme trajanja obuke, obavezu poslodavca da polaznike ne}e anga`ovati na poslovima koji nisu povezani sa njegovim prakti~kim obrazovanjem, obavezu polaznika da ispunjava svoje nastavne obaveze, obavezu polaznika da redovno poha|a prakti~nu nastavu i vodi dnevnik prakti~ne nastave, obavezu polaznika da se prilikom prakti~nog obrazovanja pona{a u skladu sa pravilima i uputstvima poslodavca i organizatora obrazovanja odraslih, obavezu polaznika da ~uva poslovnu tajnu poslodavca, obavezu polaznika da se pona{a u skladu sa propisima za{tite na radu, obavezu poslodavca i obaveze polaznika u slu~aju raskida ugovora i sudsku nadle`nost u slu~aju spora. ^lan 9. (Sadr`aj Registra) (1) Registar vodi Privredna komora u pisanoj i elektronskoj formi, a na zahtjev Ministarstva dostavlja statisti~ke podatke. (2) U pisanoj formi Registar se vodi u obliku knjige formata A-3, tvrdog poveza s tamnoplavim koricama. (3) U gornjem lijevom uglu Registra, velikim slovima bijele boje ispisan je naziv "Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Privredna komora Kantona Sarajevo ", a na sredini korica "Registar poslodavaca kod kojih se obavlja prakti~an rad". (4) Listovi Registra izra|eni su na bijelom papiru sa numerisanim stranicama. (5) Registar iz stava (1) ovog ~lana sadr`i: a) redni broj upisa i stranica na kojoj se vr{i upis, b) naziv, sjedi{te i adresa poslodavca, c) PIB, d) djelatnost poslodavca, e) naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih za ~ije prakti~no obrazovanje poslodavac ispunjava uslove, f) ime i prezime, JMBG i vrstu stru~ne spreme zaposlenih koji vr{e prakti~nu obuku kod poslodavca. (6) Izgled Registra prikazan je na obrascu broj 3. i 4. koji su sastavni dio ovog pravilnika. Sastavni dio Registra bi}e i modul koji sadr`i podatke o polazniku koju je zavr{io obuku, broj sati obuke, poslodavca gdje je zavr{io obuku i datum polaganja ispita. ^lan 10. (Izmjene u Registru) (1) Poslodavci koji su upisani u Registar du`ni su da, u roku od osam dana, Privrednoj komori prijave promjene koje se odnose na uslove za izvo|enje prakti~nog obrazovanja, ukoliko do istih do|e. (2) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana Privredna komora vr{i izmjenu podatka u Registru. ^lan 11. (Brisanje iz Registra) (1) U slu~aju da poslodavac ne ispunjava uslove za prakti~no obrazovanje, vr{i se njegovo brisanje iz Registra. (2) Podaci o brisanju poslodavca iz Registra unosi se u rubriku izmjena podataka i sadr`i broj i datum rje{enja o brisanju poslodavca iz Registra. ^lan 12. (Ispravke u Registru) (1) Manje na~injene gre{ke u Registru precrtavaju se vodoravnom crvenom linijom, a iznad toga se unosi pravilan tekst. (2) Ispravku vr{i i potpisuje lice ovla{teno za vo|enje registra zaposleno u Privrednoj komori. (3) Potpis se stavlja pored ispravljenog teksta, za ispravke u pisanoj formi Registra, a za ispravke u eletronskom obliku stavlja se napomena u tekstu. (4) Ako je rije~ o ve}im gre{kama, cijelo upisivanje, u pisanoj formi Registra, poni{tava se precrtavanjem registarske strane crvenom kosom linijom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici, a u elektronskoj formi Registra tekst se bri{e, ali ostaje napomena o izbrisanom tekstu. ^lan 13. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 11-02-38-24781/18 10. oktobra 2018. godine Sarajevo Ministar Prof. dr. Elvir Kazazovi}, s. r. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 1. novembra 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 45 – Strana 7 S L U @ B E N E N O V I N E Broj 45 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 1. novembra 2018. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 1. novembra 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 45 – Strana 9 S L U @ B E N E N O V I N E Broj 45 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 1. novembra 2018. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 1. novembra 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 45 – Strana 11
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 29/18 12.07.2018 SN KS 29/19, SN KS 50/15, SN KS 01/11 odluka,stari grad,općina ^lan 8. U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugro`avaju prirodnu sredinu i okoli{, koje ne remete kori{tenje susjednih gra|evina i sadr`aja. ^lan 9. Uvjeti za sklanjanje stanovni{tva i materijalnih dobara moraju biti obezbije|eni u skladu sa odredbama Zakona o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i na~inu izgradnje skloni{ta i tehni~kim normativima za kontrolu ispravnosti skloni{ta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/05). ^lan 10. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-245/18 Juna 2018. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Dr. sci. Jusuf Pu{ina, s. r. Na osnovu ~lana 84. stav 3. Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), ~lana 23. i 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), te ~lana 84. i 93. Poslovnika Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 49/17), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na 18. sjednici odr`anoj 25. juna 2018. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADR@AJA NA GRA\EVINAMA I FASADAMA I URE\ENJU FASADA NA PODRU^JU OP]INE STARI GRAD SARAJEVO ^lan 1. U Odluci o postavljanju firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/11 i 50/15), u ~lanu 4. iza rije~i "tendi" dodaju se rije~i "klima ure|aja". ^lan 2. U ~lanu 5. stav (1) rije~i "za godinu dana" zamjenjuju se rije~ima: "svake naredne godine". ^lan 3. ^lan 6. Odluke se mijenja i glasi: "^lan 6. "Odobrenje za postavljanje klima ure|aja izdaje se na neograni~en period, odnosno na period dok traje pravni osnov za kori{tenje gra|evine ili fasade. Odobrenje za izradu murala izdaje se na period od 3 godine." ^lan 4. U ~lanu 15. stav (1), iza rije~i "zastava" dodaju se rije~i: "klima ure|aja". ^lan 5. U ~lanu 16. stav (1), iza rije~i "antena" dodaju se rije~i: "i klima ure|aja". Uistom ~lanu, iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Klima ure|aji i satelitske antene mogu se postaviti konzolno na fasadu objekta, pod uslovom da se radi o neutralnim dvori{nim prostorima, da ne naru{avaju izgled fasade objekta, kao ni uvjete stanovanja i rada u objektu i da se kondenzant ne ispu{ta na javnu povr{inu." ^lan 6. U ~lanu 17. stav (1), iza rije~i "(jarboli, konzole i sl.)" dodaju se rije~i: "na osnovu odobrenja Slu`be za urbanizam, a ako se iste postavljaju u cestovnom pojasu, uz prethodno pribavljenu saglasnost upravitelja ceste". ^lan 7. U ~lanu 24. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Postavljanje transparenata mo`e se odobriti, bez naknade, za odr`avanje manifestacija zna~ajnog kulturnog, vjerskog, politi~kog, sportskog i humanitarnog karaktera, u trajanju do 15 dana, o ~emu odlu~uje Op}inski na~elnik." Dosada{nji stav (4) postaje stav (5). ^lan 8. Iza ~lana 24. dodaje se novi ~lan 24.a, koji glasi: "^lan 24.a Naknada za isticanje firmi pla}a se u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama." ^lan 9. Iza poglavlja VIII. dodaje se novo poglavlje VIII.a i ~lan 25.a, koji glase: "VIII.a KAZNENE ODREDBE ^lan 25.a Nov~anom kaznom od 300 do 1000 KM kaznit }e se fizi~ko lice ili imalac radnje, pravno lice kaznit }e se nov~anom kaznom od 3000 do 7000 KM, a odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 1000 do 2000 KM, ako: - bez odobrenja ili protivno odobrenju nadle`nog organa istaknu firmu reklamu, reklamnu vitrinu ili reklamni pano, displej, transparent, tendu, reklamnu zastavu, satelitsku antenu, klima ure|aj i mural; - prilikom reklamiranja isti~u proizvode i usluge ~ije reklamiranje je zakonom zabranjeno; - sve sadr`aje navedene ovom Odlukom ne ukloni po isteku va`enja odobrenja ili ne dovede u prvobitno ili tehni~ki ispravno stanje." ^lan 10. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Stari Grad Sarajevo, a naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-243/18 Juna 2018. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Dr. sci. Jusuf Pu{ina, s. r. Stavljeno na oglasnu plo~u 29.06.2018. godine. Skinuto sa oglasne plo~e 09.07.2018. godine. Na osnovu ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13) i ~lana 24. Poslovnika Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 49/17), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici, odr`anoj 25. juna 2017. godine, donijelo je RJE[ENJE O RAZRJE[ENJU I IMENOVANJU ^LANOVA KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE I U Komisiji za poslovne prostore, razrje{avaju se: 1. NEDIM HERENDA - du`nosti ~lana 2. NIHAD HRUSTEMOVI] - du`nosti ~lana S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. jula 2018. KANTONA SARAJEVO Broj 29 – Strana 131
Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 12/18 22.03.2018 SN KS 16/21, SN KS 02/18, SN KS 44/16 član,članovi,turistička zajednica,ks
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 02/18 11.01.2018 SN KS 16/21, SN KS 12/18, SN KS 44/16 član,članovi,turistička zajednica,ks
Pravilnik o uslovima za nesmatanu i sigurnu distribuciju prirodnog gasa distributivnim gasnim sistemom pritiska do 16 bar KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 40/17 12.10.2017 gas,distribucija Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Na osnovu ~lana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), i ~lana 100.Uredbe o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/16), ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo dana 03.10.2017. godine donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NESMETANU I SIGURNU DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA DISTRIBUTIVNIM GASNIM SISTEMOM PRITISKA DO 16 BAR DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom se propisuju uslovi i na~in za: izbor trase distributivnog gasnog sistema u Kantonu Sarajevo, lokacija i na~in izgradnje objekata koji su sastavni dijelovi distributivnog gasnog sistema; izbor materijala, opreme i ure|aja; radni parametri distributivnog gasnog sistema; na~ini mjerenja koli~ina prirodnog gasa; regulacija pritiska i mjere sigurnosti od prekora~enja dozvoljenog radnog pritiska; obilje`avanje trase distributivnog gasnog sistema; za{titni pojas; radni pojas; izdavanje saglasnosti na lokaciju objekata/trasu infrastrukture; zone opasnosti i za{tita od korozije distributivnog gasnog sistema; uslovi i na~in daljinskog nadzora i upravljanja u cilju ostvarivanja sigurnog i nesmetanog prijenosa informacija koje se odnose na kori{tenje i odr`avanje distributivnog gasnog sistema; uslovi projektovanja, ugradnje i odr`avanja elektri~ne opreme i instalacije u zonama opasnosti; uslovi projektovanja sistema odorizacije, izbor sredstava i na~in odorisanja; uslovi i na~in ispitivanja distributivnog gasnog sistema u toku izgradnje, a prije njegovog pu{tanja u pogon; uslovi i na~in kori{tenja i rukovanja distributivnim gasnim sistemom i njegovo odr`avanje u toku pogona, remonta i vanrednih doga|aja; uslovi i na~in za{tite od korozije i propu{tanja distributivnog gasnog sistema; pregled i odr`avanje sigurnosnih ure|aja; uslovi i na~in postupanja sa distributivnimgasnimsistemomkoji se vi{e ne}e koristiti; uslovi i na~in za{tite distributivnog gasnog sistema, odnosno njegovih pripadaju}ih nadzemnih ure|aja, postrojenja i objekata od neovla{tene upotrebe ili o{te}enja, i to za distributivni gasni sistem radnog pritiska jednakog ili manjeg od 16 bar. ^lan 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju slijede}a zna~enja: a) cestovni pojas je zemlji{ni pojas sa obiju strana ceste potreban za nesmetano odr`avanje {irine pojasa prema projektu ceste, a najmanje jedan metar ra~unaju}i od crte koja spaja krajnje ta~ke popre~nog profila ceste, b) de`urne ekipe su ekipe koje provjeravaju smetnju i provode aktivnosti u cilju otklanjanja smetnji, c) distributivni gasni sistemKantona Sarajevo predstavlja jedinstven sistem koji se sastoji od gasne infrastrukture za prijem i distribuciju prirodnog gasa, d) distributivni gasovod je dio distributivnog gasnog sistema koji obuhvata ~eli~ne i polietilenske gasovode svih nivoa pritisaka, e) distributer gasa je pravno lice koje obavlja poslove distribucije prirodnog gasa i ima odgovornost za rad, odr`avanje i razvoj distributivnog gasnog sistema i ima organizacionu strukturu tehni~kog sektora, prema tehni~kom pravilu G 1000, f) gas kromatograf (GC- gas chromatograph) je analiti~ki instrument koji mjeri sastav razli~itih komponenti u uzorku gasa. Analiza koja se obavlja gasnim kromato- grafom zove se gasna kromatografija, g) grani~ni pritisak u slu~aju smetnje (MIP - maximum incidental pressure) je maksimalni dozvoljeni pritisak koji se mo`e kratkotrajno pojaviti u distributivnom gasnom sistemu u pogonu, a kojeg ograni~avaju sigurnosni ure|aji, h) indeksi u i d. Indeks "u" (upstream) se koristi na ulaznoj strani, odnosno uzvodno posmatraju}i suprotno pravcu strujanja gasa. Indeks "d" (downstream) se koristi na izlaznoj strani, odnosno nizvodno posmatraju}i u pravcu strujanja gasa, i) kombinovani ispitni pritisak (CTP- combined test pressure) je pritisak koji djeluje na sistem za vrijeme kombinovanog ispitivanja na ~vrsto}u i nepropusnost, j) maksimalni dozvoljeni pogonski pritisak (MOP-maxi- mum operating pressure) je maksimalni pritisak pri kojem sistem mo`e kontinuirano raditi pri normalnim pogonskim uslovima, k) mjerna stanica (MS) je postrojenje opremljeno ure|ajima i opremomzamjerenje protoka gasa, temperature i pritiska gasa, l) mjerno-regulaciona stanica (MRS) je postrojenje opremljeno ure|ajima i opremom za regulaciju pritiska, mjerenje protoka i temperature gasa, spojeno sa distribu- tivnim gasovodom, m) najmanja granica te~enja je granica te~enja materijala cijevi koju proizvo|a~ garantuje kao najmanju, lj) obodno naprezanje je naprezanje u materijalu stijenke cijevi prouzrokovano unutra{njim pritiskom medija u cijevi, n) podbu{ivanje je postupak polaganja cijevi bez izrade rova pri kojem se zemlja ispred cijevi nastala bu{enjem kontinuirano potiskuje unazad, o) pogonski pritisak (OP - operating pressure) je pritisak koji pri normalnim pogonskim uvjetima vlada u sistemu, nj) pritisak za ispitivanje ~vrsto}e (STP - strenght test pressure) je pritisak koji djeluje na sistem za vrijeme ispitivanja na ~vrsto}u, p) privremeni pogonski pritisak (TOP - temporary oper- ating pressure) je pritisak na kojem, pod kontrolom monitora, privremeno mo`e da radi jedan sistem, r) projektni faktor (f) je faktor koji se primjenjuje pri izra~unavanju debljine stijenke cijevi, s) projektni pritisak (engl.DP- design pressure) je pritisak na kojem se zasnivaju projektni prora~uni, t) pru`ni pojas je zemlji{ni pojas sa obje strane `eljezni~ke ili tramvajske pruge u {irini od 8m, u naseljenommjestu 6 m, ra~unaju}i od ose krajnjih kolosijeka, te zemlji{te ispod `eljezni~ke ili tramvajske pruge i vazdu{ni prostor u visini od 14 m. Pru`ni pojas obuhvata i zemlji{ni prostor slu`benih mjesta (stanica, stajali{ta, odvojak cestovnih prijelaza i sli~no) koji obuhvata sve tehni~ko-tehnolo{ke objekte, instalacije i pristupno-po`arni put do najbli`e javne ceste, u) radni pojas je najmanji prostor du` trase distributivnog gasovoda potreban za njegovu nesmetanu i sigurnu izgradnju i odr`avanje, v) regulaciona stanica (RS) je postrojenje za regulaciju pritiska gasa opremljeno ure|ajima i opremom, koje slu`i za regulaciju pritiska gasa, tehnolo{ko spojeno sa distributivnim gasovodom, a isto obuhvata rejonske regulacione stanice i prijemno regulacione stanice, z) regulaciono-mjerni set (RMS) je postrojenje za regulaciju pritiska i mjerenje protoka gasa do 10 Sm3/h, aa) smetnja je odstupanje od regularnog pogonskog stanja, bb) standardni metar kubni (Sm3) - predstavlja 1 m3 prirodnog gasa pri standardnom pritisku od 1,01305 Pa (1,01325 bar) i temperaturi od 288,15K (15 0C), S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. oktobra 2017. cc) za{titni pojas distributivnog gasovoda je prostor sa jedne i druge strane cijevi distributivnog gasovo- da, ra~unaju}i od krajnjih ivica cijevi, a u kom se primjenjuju posebne mjere za{tite, dd) zone opasnosti su dijelovi prostora u kojima se nalaze ili postoji mogu}nost da se na|u zapaljive ili eksplozivne smjese gasa i zraka. DIO DRUGI - PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, ISPITIVANJE, POGON I ODR@AVANJE DISTRIBUTIVNOG GASOVODA POGLAVLJE I. PROJEKTOVANJE DISTRIBUTIVNOG GASOVODA Odjeljak A. Trasa distributivnog gasovoda ^lan 3. (Izbor trase) (1) Pri projektovanju i izgradnji distributivnog gasovoda, treba odabrati trasu koja }e omogu}iti siguran i pouzdan rad distributivnog gasovoda, vode}i ra~una o za{titi ljudi i imovine, kako bi se sprije~ila mogu}nost {tetnih uticaja okoline na distributivni gasovod i distributivnog gasovoda na okolinu. (2) Distributivni gasovod mora da osigurava neprekidnu i sigurnu isporuku prirodnog gasa potro{a~ima, s mogu}no{}u isklju~ivanja pojedinih dionica. ^lan 4. (Uslovi za izbor trase) (1) Pri izboru trase distributivnog gasovoda potrebno je uzeti u obzir sljede}e: a) da distributivni gasovod ne ugro`ava postoje}e i planirane objekte, kao i planiranu namjenu kori{tenja zemlji{ta u skladu s planskim dokumentima, b) da se distributivni gasovod ne planira u blizini drve}a, ~ime se izbjegava ugro`avanje prirodnog okoli{a i mogu}nost o{te}enja gasovoda rastom korijenja, c) racionalno kori{tenje podzemnog prostora i gra|evinske povr{ine, d) ispunjavanje uslova u pogledu tehni~kih zahtjeva drugih infrastrukturnih objekata u skladu s posebnim propisima, e) uskla|enost sa geotehni~kim zahtjevima, f) da je polaganje distributivnog gasovoda u {uplje prostore, na primjer u kanale za vodove, u/na mostove ili sli~no, dozvoljeno samo onda ako se {uplji prostori dovoljno ventiliraju ili ako se gasovodi pola`u u za{titne cijevi koje zavr{avaju izvan {upljih prostora, g) da je polaganje distributivnog gasovoda u podvo`njacima i prolazima, na primjer za saobra}aj pje{aka ili teretnih vozila, dozvoljeno i bez za{titne cijevi ako postoji dovoljna prirodna ventilacija. (2) Ukoliko je izgradnja distributivnog gasovoda na zemlji{tu u privatnom vlasni{tvu tehni~ki i ekonomski opravdana, distri- buter gasa na distributivnom gasovodu mora da predvidi sve neophodne preduslove za nesmetanu i sigurnu distribuciju gasa te da je omogu}en pristup distributivnom gasovodu u slu~aju potrebne intervencije. (3) U naseljenim mjestima distributivni gasovod se gradi u regulacionom pojasu saobra}ajnica, u infrastrukturnim koridorima. Odjeljak B. Horizontalna odstojanja pri projektovanju distributivnog gasovoda ^lan 5. (Odstojanja od objekata) (1) Pri projektovanju za izgradnju distributivnog gasovoda treba osigurati da minimalna horizontalna odstojanja podzemnog distributivnog gasovoda od stambenih objekata ili objekata u kojima se stalno ili povremeno boravi, imaju vrijednosti kao u tabeli 1. Tabela 1 Minimalno svijetlo odstojanje (ra~una se od bli`e ivice cijevi do temelja objekta) MOP £ 5 bar [m] 5 bar < MOP £ 16 bar [m] Distributivni gasovod od ~eli~nih cijevi 1 3 Distributivni gasovod od polietilenskih cijevi 1 3 (2) Odstojanja iz tabele 1. se mogu u izuzetnim slu~ajevima smanjiti naminimalno 1muz primjenu dodatnihmjera za{tite, pri ~emu se ne smije ugroziti stabilnost objekata. (3) Obavezne mjere za{tite za smanjenje minimalnog horizontalnog odstojanja distributivnog gasovoda iz tabele 1. su: a) za ~eli~ne distributivne gasovode - primjena projektnog faktora za prora~un debljine stijenke cijevi 0,25. Osim mjera primjene projektnog faktora, mogu se primijeniti i sljede}e dodatne mjere za{tite: ~eli~ne instalacije sa zavarenim spojevima moraju biti podvrgnute 100% - oj radiografskoj provjeri zavarenih spojeva du` objekta, postavljanje ~eli~nog distributivnog gasovoda u za{titnu cijev, postavljanje za{titnih perforiranih plo~a iznad distributivnog gasovoda, kao i druge sli~ne mjere, b) za distributivne gasovode od polietilena (u daljem tekstu: PE distributivni gasovod) - primjena neophodne za{tite distributivnog gasovoda od o{te}enja pri radovima u blizini distributivnog gasovoda (postavljanje PE cijevi u za{titnu cijev, postavljanje za{titnih plo~a iznad PE cijevi, itd.) pri ~emu distributivni gasovod mora biti fizi~ki za{ti}en na dijelu distributivnog gasovoda gdje je horizontalno odstojanje smanjeno i dodatno po 1mna obje strane. ^lan 6. (Odstojanja od drugih podzemnih vodova) (1) Ukoliko se distributivni gasovod za snabdijevanje pola`e paralelno drugom vodu pri projektovanju je potrebno pridr`avati se minimalnog odstojanja za pogon i odr`avanje, kao i za sprje~avanje me|usobnog uticaja. (2) Kada je polaganje u otvorenim rovovima, preporu~uje se da minimalno odstojanje iznosi 0,2 m za paralelno polo`ene vodove sa drugim instalacijama. (3) Pri paralelnom polaganju, minimalno odstojanje odgovara polovini vanjskog pre~nika voda s najve}im pre~nikom. (4) Ukoliko se ovo odstojanje ne mo`e ispo{tovati, potrebno je za{tititi cijevi odgovaraju}im mjerama koje se dokumentuju. (5) Pri projektovanju i izboru materijala mora se uzeti u obzir blizina i uticaj sistema sa odavanjem toplote (npr. sistemi toplana, vodovi visokog napona i sli~no). ^lan 7. (Odstojanja pri paralelnom vo|enju) (1) Minimalno dozvoljena horizontalna odstojanja spoljne ivice podzemnog distributivnog gasovoda svih nivoa pritisaka, kao i minimalno horizontalno odstojanje sa drugom podzemnom infrastrukturom i drugim objektima, dato je u tabeli 2. Tabela 2 Minimalno svijetlo odstojanje (m) pri paralelnom vo|enju ^eli~ni gasovodi Polietilenski gasovodi Drugi gasovod 0,3 0,3 Vodovod 0,6 0,4 S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. oktobra 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 11 Kanalizacija 1 1 Elektroenergetski kablovi napon- skog nivoa elektrokablovi 0,4 kV - NN 0,6 0,4 Elektroenergetski kablovi napon- skog nivoa 10(20), 35 i 110 kV- SNi VN 3,0 0,4 Telefonski kablovi, optika, kablov- ska TV 0,6 0,4 Toplovodi 1 1 Betonski {ahtovi, kanali, okna 1 1 Visoko zelenilo 1,5 1,5 Rezervoari za te~no gorivo 3 3 Temeljne stope nosivih stubova 1,2 1,2 (2) Ako nije mogu}e posti}i navedena odstojanja kod paralelnog vo|enja ~eli~nog gasovoda i ostalih podzemnih instalacija, na du`ini ve}oj od 20 m zbog me|usobnih uticaja, potrebno je izraditi tehni~ko rje{enje izvo|enja sistema katodne za{tite gasovoda. Polo`aj ~eli~nog gasovoda i sistema katodne za{tite u odnosu na ostale podzemne instalacije je definisan u ~l. 8. i 9. ovog pravilnika. (3) Kod trafostanica, `eljezni~kih i tramvajskih pruga odstojanja defini{u vlasnici instalacija. Ako se navedena odstojanja ne mogu odr`ati, potrebno je predvidjeti odgovaraju}e mjere za za{titu gasovoda, npr. postavljanje u me|uprostor termoizolacionih obloga ili oplata. Ove mjere se usagla{avaju sa operatorom kablova (npr. sa elektrodistributivnim preduze}ima). ^lan 8. (Odstojanje podzemnih elektroenergetskih instalacija od podzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda) (1) Me|usobno odstojanje podzemnih elektroenergetskih instalacija naponskog nivoa 0,4 kV i podzemnih ~eli~nih gasovodamora bitiminimalno 0,6m, ame|usobno odstojanje podzemnih elektroenergetskih instalacija naponskog nivoa 10 (20), 35 i 110 kV i podzemnih ~eli~nih gasovoda mora biti minimalno 3m. Ukoliko je podzemni ~eli~ni gasovod polo`en ranije u odnosu na podzemne elektroenergetske instalacije, me|usobna odstojanja mogu biti i manja uz izvo|enje posebnih mjera za{tite koje propisuje distributer gasa. (2) Du`ina paralelnog vo|enja ne mo`e biti ve}a od 20 m. Kod paralelnog vo|enja podzemnog ~eli~nog gasovoda i podzemnih elektroenergetskih instalacija na du`ini ve}oj od 20 m, zbog me|usobnih uticaja, potrebno je izraditi dodatno tehni~ko rje{enje izvo|enja sistema katodne za{tite gasovoda. ^lan 9. (Odstojanja i uslovi izvo|enja katodne za{tite u odnosu na ~eli~ni distributivni gasovod) (1) Anodno le`i{te sistema katodne za{tite se pola`e u zemlju na odstojanje ³ 25 m radnog ili pogonskog uzemljenja trafo stanica ³ 10/0,4 kV. (2) Stanica katodne za{tite mora biti smje{tena izvan zone opasnosti, na odstojanju ve}em od 3 m od ~eli~nog distributivnog gasovoda. (3) Ugradnja protektorskih elemenata (`rtvuju}e anode, polarizacioni izvori) se izvodi na odstojanju od 3mod ~eli~nog distributivnog gasovoda. (4) Promjena za{titnog potencijala na ~eli~nom distributivnom gasovodu, pri isklju~ivanju (OFF) sistema za{tite, ne smije prelaziti 50 mV u pozitivnu stranu. (5) Eliminacija uticaja anodnog le`i{ta na susjedne podzemne objekte se izvodi spojnimkablomsa regulacionimotporomod 0,5 do 5 W. (6) Novi odvojak distributivnog gasovoda se galvanski odvaja od napojnog gasovoda izolacionim razdvajanjem - ugradnjom "monoblok" izolacione spojnice na odstojanju od mjesta priklju~enja. (7) Nadzemni dijelovi gasnih instalacija i distributivnog gasovoda se {tite sistemom uzemljenja, a od ukopanih dijelova se odvajaju izolacionim prirubnicama. Radi kontinuiteta za{titnog polarizovanja, na izolacionim prirubnicama je obavezno instaliranje kontrolnih izvoda. ^lan 10. (Odstojanje podzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda od nadzemne elektro mre`e) Minimalna horizontalna odstojanja podzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda od nadzemne elektro mre`e i stubova dalekovoda (ra~una se od ivice temelja stuba dalekovoda, pri ~emu se ne smije ugroziti stabilnost stuba) prikazana su u tabeli broj 3. Tabela 3 Minimalno odstojanje Nazivni napon pri ukr{tanju [m] pri paralelnom vo|enju [m] U £ 1 kV 1 1 1 kV < U £ 20 kV 2 2 20 kV < U £ 35 kV 5 10 U > 35 kV 10 15 ^lan 11. (Polaganje nadzemnog distributivnog gasovoda) (1) Polaganje nadzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda za MOP £ 5 bar je dozvoljeno. (2) Polaganje nadzemnog ~eli~nog distributivnog gasovoda za 5 bar < MOP £ 16 bar, dozvoljeno je samo u krugu fabri~kog zemlji{ta. (3) Izuzetno, od odredbe stava (2) ovog ~lana, nadzemno polaganje ~eli~nog distributivnog gasovoda za 5 bar 5 bar koje nije standar- dno, namjestu postavljanjamora vr{iti autorizirani stru~njak, a za maksimalni dozvoljeni pogonski pritisakMOPu ³ 5 bar i za standardno postrojenje MOPu > 5 bar mo`e biti anga`ovan kompetentni stru~njak. ^lan 114. (Pode{avanje regulaciono sigurnosnih ure|aja) Pode{avanje regulaciono sigurnosnih ure|aja u RS i MRS treba izvr{iti prema BAS EN 12186. ^lan 115. (Postavljanje aktuelne {eme) Za svaku RS,MRS iMS, na mjestu postavljanja postrojenja, odnosno lokaciji, mora postojati aktuelna {ema iz koje pored ostalog treba da se vidi podru~je pritiska, nazivni pre~nici i polo`aj zapornih ure|aja na ulaznim i izlaznim vodovima. Odjeljak B. Pogon i odr`avanje RS, MRS i MS ^lan 116. (Prvo stavljanje postrojenja u pogon) (1) Postrojenje za regulaciju pritiska gasa smije biti stavljeno u pogon nakon {to se izvr{e sva ispitivanja prema ~lanu 106. ovog pravilnika. (2) Stavljanje u pogon treba da bude izvr{eno od strane ovla{tene osobe u skladu sa ~lanom 105. ovog pravilnika i uz po{tivanje sigurnosno - tehni~kih pravila i propisa, uz obaveznu primjenu uputstva proizvo|a~a za stavljanje u pogon ugra|enih konstruktivnih elemenata i grupa. ^lan 117. (Privremeno stavljanje postrojenja van pogona) Stavljanje postrojenja van pogona podrazumijeva zatvaranje i prestanak rada gasnih postrojenja ili njegovih konstruktivnih elemenata. Pri tome se gasna postrojenja odvoje od distributivnog gasovoda zatvaranjem zapornih ure|aja i/ili postavljanjem blindi (slijepe prirubnice), nakon ~ega se bezbjedno ispusti gas iz postrojenja u slobodnu atmosferu, ^lan 118. (Ponovno stavljanje postrojenja u pogon) (1) Prije ponovnog stavljanja u pogon, gasno postrojenje koje je servisirano ili na kojem su obavljeni neophodni radovi radi vra}anja u prvobitno stanje, treba podvrgnuti ispitivanju nepropusnosti, funkcionalnom ispitivanju i eventualno prethodnom ispitivanju ~vrsto}e. Ispitivanje nepropusnosti se mo`e provoditi i s pogonskim gasom pod pogonskim pritiskom. (2) Ponovno stavljanje u pogon gasnih postrojenja moraju provoditi najmanje dvije osobe, od kojih jedna mora biti stru~na osoba za tu oblast prema Tehni~kom pravilu G 495. ^lan 119. (Odr`avanje gasnih postrojenja) Odr`avanje RS, MRS i MS provodi distributer gasa ili anga`ovane stru~ne firme koje ispunjavaju personalne i materijalne zahtjeve prema Tehni~kom pravilu G 493-2. ^lan 120. (Mjere za odr`avanje gasnih postrojenja) Pod odr`avanjem se podrazumijevaju sve mjere za utvr|ivanje i procjenu stvarnog stanja kao i za o~uvanje i ponovno uspostavljanje potrebnog (pogonskog) stanja gasnog postrojenja. U ove mjere spadaju: a) vizuelna kontrola i inspekcija koje se provode radi otkri- vanja eventualnih nepravilnosti na gasnom postrojenju (o{te}enja) i ispitivanja propisanog procesa rada gasnog postrojenja, S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. oktobra 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 23 b) funkcionalno ispitivanje koje ima za svrhu da se utvrdi funkcionalnost i eventualno odstupanje od potrebnog stanja gasnog postrojenja. Vizuelna kontrola i inspekcija su sastavni dio funkcionalnog ispitivanja gasnog postrojenja, c) servisiranje koje podrazumijeva sveobuhvatan pregled gasnog postrojenja. Pri tome treba provoditi mjere pregleda i eventualne tehni~ke zahvate na ure|ajima i opremi tako temeljno da se prema iskustvu u pogonu i podacima proizvo|a~a do sljede}eg servisiranja ne mogu o~ekivati nikakve smetnje u funkcionisanju uslijed habanja ili drugih o{te}enja. Servisiranje tako|er sadr`i i vizuelnu kontrolu, inspekciju i funkcionalno ispitivanje. ^lan 121. (Ovla{tene osobe za provo|enje mjera odr`avanja) (1) Mjere odr`avanjamogu provoditi samo stru~ne i kvalifikovane osobe koje posjeduju dokazana znanja. Pri tome su neophodne razli~ite kvalifikacije ovla{tenih osoba, u zavisnosti od obima i te`ine mjera odr`avanja. (2) Vizuelnu kontrolu i inspekciju gasnog postrojenja moraju provoditi stru~ne ili kvalifikovane osobe. Funkcionalno ispitivanje i radove na servisiranju gasnih postrojenja moraju provoditi najmanje dvije osobe od kojih jednamora biti stru~na osoba za tu oblast prema Tehni~kom pravilu G 495. ^lan 122. (Rastere}enje postrojenja) Ukoliko se prilikom provo|enja mjera odr`avanja gasnih postrojenja provodi postupak rastere}enja, isti se mora vr{iti pod nadzorom stru~ne osobe. Prirodni gas se mora kontrolisano i bez opasnosti ispustiti u slobodnu atmosferu. Treba paziti na minimalno dozvoljeno odstojanje od mogu}ih izvora paljenja. ^lan 123. (Rokovi za provo|enje mjera odr`avanja) U svrhu sigurnog i ispravnog rada gasnih postrojenja potrebno je pridr`avati se odre|enih vremenski ograni~enih rokova za provo|enje mjera odr`avanja. Vremenski intervali za inspekcije, funkcionalno ispitivanje i servisiranje gasnih postrojenja mogu biti fiksno utvr|eni ili definisani prema pogonskom stanju u skladu s Tehni~kim pravilom G 495. DIO ^ETVRTI - ODORIZACIJA ^lan 124. (Obaveza odorizacije gasa) Prirodni gas koji se u okviru javnog snabdijevanja distribuira korisnicima mora biti odorisan, prema zahtjevima Tehni~kog pravila G 260. ^lan 125. (Sredstva za odorizaciju gasa) U skladu s Tehni~kim pravilom G 281, kao sredstva za odorizaciju sa sumporom mogu se koristiti prema BAS EN ISO 13734 tioeteri (npr. tetrahidrotiofen) i tioli (npr. etilmerkaptan i tercijarni butilmerkaptan), kao i organska jedinjenja bez sumpora na bazi akrilata. ^lan 126. (Koncentracija sredstva za odorizaciju u gasu) (1) Koncentracija sredstva za odorizaciju u prirodnom gasu, odnosno zraku izra`ava se u mg/Sm3. Na osnovu zahtjeva Tehni~kog pravila G 280-1, minimalna koncentracija sredstva za odorizaciju se izra~unava u zavisnosti od donje granice paljenja/eksplozivnosti gasa. Kako bi se pravovremeno moglo prepoznati prisustvo gasa, smjesa gas/zrak mora imati stepen intenziteta najmanje 3 (jasno izra`en intenzitet mirisa odoransa). (2) Minimalna koncentracija sredstva za odorizaciju (cn) u prirodnomgasumora da bude u skladu sa Tehni~kimpravilom G 280-1. ^lan 127. (Mjerenje i kontrola koncentracije sredstva za odorizaciju u gasu) (1) Koncentracija sredstva za odorizaciju u prirodnom gasu mjeri se najmanje dva puta godi{nje i to namjestima koja odredi dis- tributer gasa. Paralelno tome se vr{i osiguranje dovoljne koli~ine odoransa u gasu kontrolom ~ulom mirisa. (2) Brojmjesta za uzimanje uzoraka i u~estalostmjerenja utvr|uje distributer gasa. DIO PETI - ZONE OPASNOSTI ^lan 128. (Utvr|ivanje zona opasnosti) (1) Ugro`eni prostor od eksplozije je prostor u kome je prisutna ili se mo`e o~ekivati prisutnost eksplozivne smjese prirodnog gasa sa zrakom, u takvimkoli~inama koje zahtijevaju primjenu posebnih mjera radi za{tite ljudi i dobara, a naro~ito primjenu posebnih mjera u pogledu monta`e i upotrebe elektri~nih ure|aja, instalacija, alata, ma{ina i pribora. (2) Prema u~estalosti pojavljivanja i trajanju eksplozivne smjese, ugro`eni prostori iz stava (1) ovog ~lana klasifikovani su u skladu sa BAS EN 60079-10-1 u zone opasnosti, i to: a) zona opasnosti od eksplozije 0; b) zona opasnosti od eksplozije 1; c) zona opasnosti od eksplozije 2. (3) Zone opasnosti od eksplozije odre|uju se za objekte koji su sastavni dio distributivnog gasovoda. (4) Zone opasnosti od eksplozije mogu se odrediti i prora~unom u skladu sa BAS EN ISO/TR 12489 i Tehni~kim pravilom G 440. (5) Zone opasnosti od eksplozije za objekte koji su sastavni dio distributivnog gasovoda, a nisu utvr|ene odredbama ovog pravilnika, odre|uju se prora~unom u skladu sa BAS EN ISO/TR 12489 i Tehni~kim pravilom G 440. ^lan 129. (Mjere zabrane u zonama opasnosti) (1) U zonama opasnosti se ne smiju nalaziti materije i ure|aji koji mogu prouzrokovati eksploziju, po`ar i omogu}iti njegovo {irenje. (2) U zonama opasnosti, zabranjeno je: a) raditi s otvorenim plamenom, b) pu{enje, c) raditi s alatom i ure|ajima koji mogu pri upotrebi izazvati varnicu, d) prisustvo vozila koja pri radu pogonskog ure|aja mogu izazvati varnicu, e) kori{tenje elektri~nih ure|aja koji nisu u skladu s propisom o opremi i za{titnim sistemima namijenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, f) odlaganje zapaljivih materijala i g) dr`anje materijala koji su podlo`ni samozapaljivanju. (3) Izvo|enje elektri~nih, neelektri~nih instalacija i za{titnih sistema u zonama opasnosti od eksplozije vr{i se u skladu s propisima i standardima kojima je ure|ena sigurnost od po`ara i eksplozija u potencijalno eksplozivnim atmosferama. DIO [ESTI - NADZOR I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM GASNIM SISTEMOM ^lan 130. (Mjere za sigurnu i nesmetanu distribuciju gasa) U cilju nesmetane i sigurne distribucije prirodnog gasa distributivnim gasnim sistemom, prema Tehni~kom pravilu GW 1200, distributer gasa je du`an obezbijediti i organizovati: a) najmanje jedno prijavno mjesto za prijavu smetnji, b) de`urne ekipe za otklanjanje smetnji, c) redovno pra}enje najva`nijih parametara na gasnom sistemu (protok, pritisak, temperatura i drugo). S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 24 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. oktobra 2017. ^lan 131. (Prijavno mjesto) (1) Distributer gasa je obavezan da organizuje jedno ili vi{e prijavnih mjesta, koja u svako vrijeme mogu primiti prijavu i neodlo`no je proslijediti de`urnim ekipama za otklanjanje smetnji. (2) Za prijem prijava smetnji mora biti dostupna najmanje jedna osoba sa dovoljnimstru~nimkvalifikacijama, po principu rada 24/7. Prijavno mjesto mora biti opremljeno sistemom veza (telefon, radio veza i sli~no) za prijem, proslje|ivanje prijave i razmjenu informacija sa prijaviteljem i slu`bama za otklanjanje smetnji, te drugim nadle`nim institucijama. ^lan 132. (De`urne ekipe) (1) Distributer gasa mora imati najmanje jednu de`urnu ekipu da bi se smetnje i opasnosti na distributivnom gasnom sistemu mogle neodlo`no i stru~no otkloniti. (2) U slu~aju da jedna ekipa ne mo`e u potpunosti otkloniti smetnju, distributer gasa }e organizovati vi{e de`urnih ekipa za potpuno otklanjanje smetnji. ^lan 133. (Anga`ovanje eksternih subjekata) U otklanjanju smetnji distributer gasa, pored anga`ovanja internih resursa, po potrebi mo`e uklju~iti i eksterne subjekte, kao na primjer: a) stru~ne pravne osobe vezane za djelatnost distributera gasa, b) vatrogasce i civilnu za{titu, c) druga preduze}a za snabdijevanje (elektrodistribucije, vodovod, toplane, telekom i sli~no), d) policiju, e) elektronske medije, f) osiguranje leta, te g) preduze}a za {inski saobra}aj. ^lan 134. (Sistem za telemetrijsku akviziciju podataka) U cilju ostvarivanja sigurnog i nesmetanog prijenosa podataka o parametrima na gasnom sistemu u realnom vremenu, koji se odnose na pove}anje efikasnosti i sigurnosti u oblasti distribucije gasa i odr`avanja distributivnog gasnog sistema, dis- tributer gasa mo`e obezbijediti sistem za telemetrijsku akviziciju podataka. ^lan 135. (Parametri telemetrijske akvizacije za RS) RS koje distributer gasa odredi, mogu imati sistem za telemetrijsku akviziciju podataka sljede}ih parametara: a) ulazni i izlazni pritisak, b) status polo`aja (otvoreno/zatvoreno) blok-ventila i aktuatora i c) alarme prekora~enja dozvoljenih vrijednosti. ^lan 136. (Parametri telemetrijske akvizacije za MRS i MS) MRS iMS koje distributer gasa odredi, mogu imati sistem za telemetrijsku akviziciju podataka sljede}ih parametara: a) satni, dnevni, sedmi~ni i mjese~ni protok prirodnog gasa, b) pritisak na mjestu mjerenja protoka prirodnog gasa, c) temperaturu na mjestu mjerenja protoka prirodnog gasa, d) ulazni i izlazni pritisak, e) ulaznu i izlaznu temperaturu, f) status polo`aja (otvoreno/zatvoreno) blok-ventila i aktuatora, g) alarme prekora~enja dozvoljenih vrijednosti, h) hemijski sastav prirodnog gasa tamo gdje postoji gas kromatograf, i i) druge parametre. ^lan 137. (Prijenos informacija) U cilju ostvarivanja sigurnog i nesmetanog prijenosa infor- macija koje se odnose na kori{tenje i odr`avanje distributivnog gasovoda, neophodno je obezbijediti telekomunikacione usluge za prijenos podataka i govorne komunikacije sa prijavnim mjestom distributera gasa. DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 138. (Kori{tenje distributivnog gasovoda) (1) Distributivni gasovod od ~eli~nih cijevi za koji je pribavljena upotrebna dozvola za maksimalni radni pritisak manji od 16 bar do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a koji je ispitan na ~vrsto}u i nepropusnost s vrijednostima STP koji odgovaraju MOP ve}e vrijednosti, mo`e se koristiti kao distributivni gasovod s datim OP, pri ~emuMOP ne mo`e biti ve}i od TOP. ^lan 139. (Primjena ranijih propisa) (1) Svi zahtjevi za izdavanje lokacijskih uslova za projektovanje i izgradnju distributivnog gasovoda radnog pritiska do 16 bar zaprimljeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, obra|uju se po do tada va`e}im pravilima i propisima. (2) Na ve} izgra|ene objekte koji su izgra|eni prije stupanja na snagu ovog pravilnika, ~ija udaljenost temelja nije manja od 1 m od bli`e ivice cijevi ve} izgra|enog distributivnog gasovoda, ne odnose se odredbe ~lana 20. ovog pravilnika, s tim da je taj dio distributivnog gasovoda izgra|en prema uslovima iz ~lana 5. ovog pravilnika. ^lan 141. (Primjena standarda i tehni~kih pravila) Standardi i tehni~ka pravila navedeni u ovom pravilniku dati su u Prilogu - Primjena standarda i tehni~kih pravila i ~ine sastavni dio Pravilnika. ^lan 142. (Nadzor) Nadzor nad primjenom odredaba ovog pravilnika vr{i resorno ministarstvo. ^lan 143. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 27-02-21909/17 03. oktobra 2017. godine Sarajevo Ministar Senad Hasanspahi}, s. r. PRILOG - Primjena standarda i tehni~kih pravila Rn. br. Naziv Predmet ^lanovi u kojima se pominje STANDARDI 1 BAS EN 12007-1 Gasna infrastruktura - Cjevovodi za najve}i dopu{teni pogonski pritisak do i uklju~uju}i 16 bar - Dio 1: Op}i funkcionalni zahtjevi 24., 37., 42., 51., 89., 90., 91. 2. BAS EN 12007-2 Gasna infrastruktura - Cjevovodi za najve}i dopu{teni pogonski pritisak do i uklju~uju}i 16 bar - Dio 2: Posebni funkcionalni zahtjevi za polietilen (MOP do i uklju~uju}i 10 bar) 24., 51., 53., 89., 91. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. oktobra 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 25 3. BAS EN 12007-3 Sistemi snabdijevanja gasom - Cjevovodi za maksimalni dozvoljeni pogonski pritisak do i uklju~uju}i 16 bar - Dio 3: Posebne funkcionalne preporuke za ~elik 24., 53., 89., 91. 4. BAS EN 12007-4 Gasna infrastruktura - Cjevovodi za najve}i dopu{teni pogonski pritisak do i uklju~uju}i 16 bar - Dio 4: Posebni funkcionalni zahtjevi za sanaciju 51., 89., 91., 92. 5. BAS EN 12007-5 Gasna infrastruktura- cjevovodi za najve}i radni pritisak do/i 16 bar - Dio 5: Priklju~ni vodovi- Specifi~ni funkcionalni zahtjevi 37., 51., 89. 6. BAS EN 12068 Nano{enje spolja{njih prevlaka od organskih materijala za za{titu od korozije podzemnih ili podvodnih ~eli~nih cijevi koje se koriste u vezi sa katodnom za{titom - Trake i materijali koji se skupljaju 64. 7. BAS EN 12186 Sistemi snabdijevanja gasom - Postrojenja za regulaciju pritiska gasa za transport i distribuciju - Funkcionalni zahtjevi 114. 8. BAS EN 12327 Gasna infrastruktura - Ispitivanje pritiskom, stavljanje u pogon i van pogona - Funkcionalni zahtjevi 53., 90. 9. BAS EN 12517-1 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Dio 1: Ocjenjivanje zavarenih spojeva na ~eliku, niklu, titanu i njihovim legurama pri radiografskom ispitivanju - Nivoi prihvatljivosti 46. 10. BAS EN 12594 Katodna za{tita ukopanih ili potopljenih metalnih konstrukcija - Op}i principi i primjena za cjevovode 81. 11. BAS EN 12732 Gasna infrastruktura - Zavarivanje ~eli~nih cjevovoda - Funkcionalni zahtjevi 41. 12. BAS EN 12954 Katodna za{tita ukopanih ili potopljenih metalnih konstrukcija - Op}i principi i primjena za cjevovode 65., 70., 74., 75. 13. BAS EN 13509 Tehnike mjerenja katodne za{tite 76. 14. BAS EN 14382 Sigurnosni ure|aji za postrojenja za regulaciju pritiska gasa i gasne ure|aje - Sigurnosni zaporni ure|aji za gas za pogonske pritiske do 100 bar 102. 15. BAS EN 1555-2 Plasti~ni cijevni sistemi za opskrbu plinovitim gorivom Polietilen, Dio 2: Cijevi 24. 16. BAS EN 1555-3 Plasti~ni cijevni sistemi za opskrbu plinovitim gorivom Polietilen, Dio 3: Zaptivanje 24. 17. BAS EN 1555-4 Plasti~ni cijevni sistemi za opskrbu plinovitim gorivom Polietilen, Dio 4: Ventili 24. 18. BAS EN 1594 Gasna infrastruktura - Cjevovodi za maksimalni dozvoljeni radni pritisak iznad 16 bar - Funkcionalni zahtjevi 26., 90. 19. BAS EN 25817 Elektrolu~no zavareni spojevi na ~eliku - Uputstvo za nivoe kvaliteta prihvatljivosti nedostataka 41. 20. BAS EN 287-1 Ispitivanje osposobljenosti zavariva~a Zavarivanje topljenjem - Dio 1: ^elici 43. 21. BAS EN 334 Aparati za regulaciju pritiska gasa za ulazne pritiske do 100 bar 101. 22. BAS EN 50162 Za{tita od korozije lutaju}om strujom iz sistema jednosmjerne struje 65., 76. 23. BAS EN 583-1 do 6 Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvu~no ispitivanje. Dio 1. do Dio 6. 47. 24. BAS EN 60079-10-1 Eksplozivne atmosfere - Dio 10-1: Klasifikacija prostora - Eksplozivne gasne atmosfere 128. 25. BAS EN 837-1 Mjerila pritiska - Dio 1: Mjerila pritiska s Bourdonovom cijevi - Dimenzije, mjerenje, zahtjevi i ispitivanje 104. 26. BAS EN ISO 11666 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ultrazvu~no ispitivanje - Nivoi prihvatljivosti 47. 27. BAS EN ISO 13734 Prirodni gas - Organska jedinjenja sumpora koja se primjenjuju kao odoransi - Zahtjevi i metode ispitivanja 125. 28. BAS EN ISO 14732 Osoblje u zavarivanju Kvalifikaciono ispitivanje operatora i rukovaoca za mehanizirano i automatsko zavarivanje metalnih materijala 43. 29. BAS EN ISO 15614-1 Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala - Ispitivanje postupaka zavarivanja, Dio 1: Elektrolu~no i plinsko zavarivanje ~elika 43. 30. BAS EN ISO 17636-1 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Radiografsko ispitivanje - Dio 1: Tehnike X i gama zraka sa filmom 46. 31. BAS EN ISO 17636-2 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Radiografsko ispitivanje - Dio 2: Tehnike X i gama zraka sa digitalnim detektorima 46. 32. BAS EN ISO 17638 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ispitivanje zavarenih spojeva magnetskim ~esticama 47. 33. BAS EN ISO 17640 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ultrazvu~no ispitivanje Tehnike, nivoi ispitivanja i ocjenjivanje 47. 34. BAS EN ISO 23277 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ispitivanje zavarenih spojeva penetrantima - Nivoi prihvatljivosti 47. 35. BAS EN ISO 23278 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ispitivanje zavarenih spojeva magnetskim ~esticama - Nivoi prihvatljivosti 47. 36. BAS EN ISO 23279 Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva - Ultrazvu~no ispitivanje - Karakterizacija indikacija u zavarenim spojevima 47. 37. BAS EN ISO 3183 ^eli~ne cijevi za cijevne transportne sisteme 24. 38. BAS EN ISO 3452-1 do 6 Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanja penetrantima (Dio 1. do Dio 6.) 47. 39. BAS EN ISO 9712 Ispitivanje bez razaranja - Kvalifikacija i certifikacija IBR osoblja 45. 40. BAS EN ISO/TR 12489 Modeliranje pouzdanosti i prora~un sigurnosnih sistema 128. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 40 – Strana 26 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 12. oktobra 2017. 41. BAS ISO/IEC 17025 Op}i zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih labaratorija 45. 42. DIN 33821 Sigurnosno odu{ni ventili za postrojenja za snabdijevanje gasom pogonskih pritisaka do 100 bar 103. 43. DIN 33822 Regulatori pritiska gasa i sigurnosni ure|aji gasne instalacije za ulazne pritiske do 5 bar 101., 102., 103. 44. DIN 4065 Magistralni gasovodi: Tablice sa upozorenjima 50. 45. DIN 4069 Lokalni distributivni gasovodi: Tablice sa upozorenjima 50. 46. DIN 4124 Gra|evinske jame i kanali - povr{ine pod nagibom, pregrade, radni prostori 32. TEHNI^KA PRAVILA 47. G 260 Osobine gasa 124. 48. G 280-1 Odorizacija gasa 126. 49. G 281 Sredstva za odorizaciju 125. 50. G 402 Statistika mre`a i {teta, prikupljanje i analiza podataka za formiranje strategije odr`avanja mre`a za distribuciju gasa 91. 51. G 412 Katodna za{tita od korozije podzemnih gasnih distributivnih mre`a i distributivnih vodova 65. 52. G 440 Dokument o za{titi od eksplozije za postrojenja snabdijevanja gasom pomo}u mre`e vodova 128. 53. G 458 Naknadno pove}anje pritiska u gasovodima 92. 54. G 459-2 Sistemi regulacije pritiska gasa za gasne instalacije s ulaznim pritiscima do 4 bar 98., 107., 108. 55. G 462 Gasovodi od ~eli~nih cijevi s pogonskim pritiskom do 16 bar - Izgradnja 20., 41., 91. 56. G 465-1 Ispitivanje gasnih mre`a s pogonskim pritiskom do 4 bar 89., 90. 57. G 465-2 Gasovodi s pogonskim pritiskom do 5 bar - Odr`avanje 61., 89., 90.,91. 58. G 465-3 Procjena mjesta curenja gasa na podzemnim gasnim vodovima u gasnim mre`ama 89., 90. 59. G 466-1 Gasovodi od ~eli~nih cijevi za pogonski pritisak ve}i od 5 bar - Odr`avanje 61., 89., 90., 91. 60. G 469 Postupci ispitivanja pritiskom cjevovoda za transport i distribuciju gasa 53. 61. G 472 Gasni vodovi od polietilena za pogonske pritiske do 10 bar (PE 80, PE 100 i PE/Xa) - Izgradnja 20., 51., 91. 62. G 491 Postrojenja za regulaciju pritiska gasa do i uklju~uj}i 100 bar. Projektovanje, proizvodnja, monta`a, ispitivanje, pu{tanje u rad i pogon 98., 107., 108. 63. G 492 Postrojenja za mjerenje gasa za pogonski pritisak do uklju~ivo 100 bar 98., 107., 108. 64. G 493-2 Kvalifikacioni kriteriji za preduze}a za odr`avanje gasnih postrojenja 119. 65. G 495 Gasna postrojenja - Odr`avanje 123. 66. G 498 Proto~ne posude pod pritiskom u cjevovodima i postrojenjima za javno snabdijevanje gasom (postrojenja za snabdijevanje gasom) 100. 67. G 499 Predgrijavanje prirodnog gasa u gasnim postrojenjima 100. 68. GW 10 Katodna za{tita od korozije podzemnih rezervoara i gasovoda od ~elika - Pu{tanje u pogon i odr`avanje 65., 70., 74. 69. GW 12 Projektovanje i izvo|enje katodne za{tite od korozije za podzemne rezervoare i cjevovode od ~elika 65., 70. 70. GW 14 Popravak o{te}enih mjesta na oblozi korozione za{tite na cijevima i konstrukcionim dijelovima cjevovoda od `eljeznih materijala 64., 68. 71. GW 15 Naknadno oblaganje cijevi, armatura i fazonskih komada; Plan {kolovanja i ispitivanja 68. 72. GW 18 Procjena stanja katodno {ti}enih cjevovoda za snabdijevanje gasom i vodom 74. 73. GW 21 Uticaj podzemnih metalnih postrojenja preko lutaju}ih struja iz postrojenja istosmjerne struje 76. 74. GW 22 Mjere kod izgradne i kori{tenja cjevovoda u podru~ju utjecaja visokonaponskih sistema i `eljezni~kih sistema naizmjeni~ne struje 76. 75. GW 27 Postupak za dokazivanje efikasnosti katodne za{tite od korozije na podzemnim cjevovodima 74. 76. GW 301 Kvalifikacioni kriteriji za preduze}a koja grade cjevovode 40. 77. GW 304 Provla~enje cijevi i srodni postupci 29. 78. GW 315 Uputstva za mjere za{tite postrojenja za snabdijevanje kod gra|evinskih radova 89. 79. GW 350 Zavareni spojevi na cjevovodima od ~elika kod snabdijevanja gasom - Izrada, ispitivanje i ocjenjivanje 41., 44., 46. 80. G 1000 Zahtjevi za kvalifikaciju i organizaciju tehni~kog sektora u preduze}ima za snabdijevanje gasom 2. 81. GW 1200 Osnovna na~ela i organizacija de`urne slu`be preduze}a za snabdijevanje gasom 130. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 12. oktobra 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 40 – Strana 27
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 21/17 06.01.2017 SN KS 29/19, SN KS 42/16, SN KS 30/16, SN KS 17/16 mala privreda Ministarstvo privrede Na osnovu ~lana 13. Zakona o poticaju razvojamale privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA U PROVO\ENJU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE ^lan 1. (Izmjena ~lana 2. Pravilnika) U Pravilniku o postupcima u provo|enju Programa razvoja male privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 17/16, 30/16 i 42/16), ~lan 2. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Na osnovu Programa iz ~lana 1. ovog Pravilnika, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) sa~injava Godi{nji plan provo|enja Programa, kojeg usvaja Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada). U cilju realizacije Godi{njeg plana provo|enja Programa, Ministar privrede Kantona Sarajevo donosi Odluku o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" (u daljem tekstu: Odluka)." ^lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 07-04-02-28071-20/15 25. maja 2017. godine Sarajevo Ministar Dr. Muharem [abi}, s. r. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Na osnovu ~lana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), ~lana 17. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Pre~i{}eni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17) i ~lana 12. Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udru`enja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Bud`eta Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 3/12 - Ispravka, 37/13, 16/14 i 6/17), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NOV^ANIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I UDRU@ENJIMA ^lan 1. (Izmjena ~lana 4.) U Pravilniku o postupku po javnom pozivu za dodjelu nov~anih sredstava neprofitnim organizacijama i udru`enjima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 9/17), ~lan 4. mijenja se i glasi: "^lan 4. (Kriteriji za raspodjelu sredstava) (1) Raspodjela sredstava se vr{i po op{tim i posebnim kriterijima koji su propisani Uredbom. (2) Pored kriterija iz stava (1) ovog ~lana, raspodjela sredstava se vr{i i po Kriterijima za bodovanje i dodjelu sredstava za projekte, programe i aktivnosti po javnom pozivu za dodjelu nov~anih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama i udru`enjima koji se finansiraju/sufinansiraju od strane Ministarstva kao nosioca bud`etskih sredstava, za teku}u godinu. (3) Kriterije iz stava (2) ovog ~lana propisuje Komisija za provo|enje javnog poziva (u daljem tekstu: Komisija) i to posebno za svaki javni poziv u teku}oj godini." ^lan 2. (Izmjena ~lana 9.) (1) Naziv ~lana 9. mijenja se i glasi: " (Sastav i poslovi Komisije)". (2) U stavu (1) rije~i: "za provo|enje javnog poziva (u daljem tekstu: Komisija)", bri{u se. ^lan 3. (Izmjena ~lana 11.) U ~lanu 11. u stavu (1) rije~: "osam" zamjenjuje se brojem "15". ^lan 14. mijenja se i glasi: "^lan 14. (Prigovor) (1) Neprofitne organizacije i udru`enja imaju pravo podno{enja prigovora Ministrici na odluku Komisije o dodjeli sredstava i visini sredstava, kao i na odluku Komisije o odbacivanju i odbijanju zahtjeva, u roku od tri dana od dana prijema odluke. (2) Prigovor ne odla`e izvr{enje odluke". ^lan 5. (Stupanje na snagu Pravilnika) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 13-02/1-02-5860-1/17 22. maja 2017. godine Sarajevo Ministrica Amela Dautbegovi}, s. r. Na osnovu ~lana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 2. stav (2) Uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/17), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, na prijedlog Koordinacionog tijela za rad javnih kuhinja, donosi PRAVILNIK O NORMATIVU NAMIRNICA ZA JEDAN TOPLI OBROK ^lan 1. (Osnovna odredba) Ovim Pravilnikom utvr|uje se normativ namirnica za jedan topli obrok i alternativna podjela suhog obroka. ^lan 2. (Definicija toplog obroka) Toplim obrokom se smatra jedan obrok kuhane hrane dnevno po korisniku pripremljen u javnoj kuhinji Kantona Sarajevo, u skladu sa normativom namirnica za jedan obrok. ^lan 3. (Normativ namirnica) (1) Na prijedlog Koordinacionog tijela za rad javnih kuhinja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvr|uje normativ namirnica za jedan obrok kuhane hrane, kako slijedi: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 1. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 21 – Strana 69
Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 44/16 03.11.2016 SN KS 16/21, SN KS 12/18, SN KS 02/18 član,članovi,turistička zajednica,ks
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 42/16 20.10.2016 SN KS 29/19, SN KS 21/17, SN KS 30/16, SN KS 17/16 mala privreda PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADR@AJU I NA^INU VO\ENJA PEDAGO[KE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U OSNOVNOJ [KOLI ^lan 1. U Pravilniku o sadr`aju i na~inu vo|enja pedago{ke dokumentacije i evidencije u osnovnoj {koli ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/03, 12/07, 20/10, 38/12, 51/14) ~lan 26. mijenja se i glasi: "^lan 26. (1) Pored evidencije iz ~l. 22., 23., 24. i 25. {kola priprema i donosi Godi{nji program rada i izvje{taj o realizaciji Godi{njeg programa rada na osnovu Metodologije za izradu godi{njeg programarada za osnovne {kole koja je sastavni dio ovog pravilnika. (2) Metodologijom za izradu godi{njeg programa rada osnovnih {kola Kantona Sarajevo se utvr|uje jednoobrazna izrada obaveznog i drugih oblika i raspored odgojno-obrazovnog rada, njegov obim i sadr`aj, kao i izvje{taj o realizaciji Godi{njeg programa rada za prethodnu {kolsku godinu. (3) Metodologijom za izradu godi{njeg programa rada osnovnih {kola se defini{u i precizno utvr|uju aspekti izrade godi{njeg programa rada, propisuje kontrolni mehanizam za njegovu izradu i dono{enje, te se propisuje forma kona~nog dokumenta.
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 32/16 11.08.2016 obrazovanje odraslih
Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 30/16 28.07.2016 SN KS 29/19, SN KS 21/17, SN KS 42/16, SN KS 17/16 mala privreda etvrtak. 28. jula 2016. SI.U^BENIZ NOVINK KAN TONA SARAJEVO Broj 30 - Strana 3 'jj ^tl^^ UKS rv (I /Л BOKiT'KA WrAVI * Sa koda snsdft«) ul ' fcijjo*; £Лж| • 1 pofui boruci •3D0UO.00 'i 5 'и '(МП ' 4l43«e »AVOtt' ' •«000 ac ' ’ 'u? ПАК01 ' 0%: Src4S*T»n i.' p-»*t4vlnn^e 1 »злгогЈ »р<ч»гп »‘пђолгг*^ na 15000 00 ^>1 ’OCi'.l <>*'1 pretinca a Г)С|л<АП|С 140 000CO * RŽlftOO ** I 0 г<-< k л Ло4)с'-Ј A«4v*Ri(ijr no-v< oA»>< 10c 000 00 Na ei чос PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA U PROVO\ ENJU PROGRAMA RAZVOJA MAEE PRIVREDE ^ lan I. (Dopuna 'lana 3. Pravilnika) U Pravilniku o postupcima u provo] enju Programa razvoja male privrede ("Slu' bene novine Kantona Sarajevo", broj 17/16). u Ganu 3. iza stava (2) dodaju se novi st. (3); (4) i (5) koji glase; (3) Poticajna kreditna sredstva iz -Jana 2. stav (3) ovog pravilnika mogu biti dodijeljena i putem Sarajevske regionalne razvojne agencije ŠERDA d.o.o. - (u daljem tekstu; SERDA).' (4) Sredstva iz stava (3) ovog Mana omogujavaju subjektima male privrede obezbjej enje finansijskih sredstava za pokretanje ili unaprjej enje poslovne aktivnosti iz eksternih izvora pod povoljnim uslovima, putem izdavanja garancije SERDA za kredite ili sa mogu}no{}u ostvarivanja prava na subvencioniranu kamatnu stopu. (5) U postupku iz stava (3) ovog Mana sa SERDA-om, Ministarstvo zaklju-uje ugovor o deponovanju sredstava Мје odredbe moraju biti usklaj ene sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Slu' bene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15). Dosada(nji st. (3) i (4) postaju st. (6) i (7). ' ^ lan 2. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu' benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 07-04-02-2807IM2/15 14. jula 2016. godine Ministar Sarajevo Dr. Muharem [ abij, s. r. *13 «1 1X101 \ivt4 FAKS 1Л0 7.Ч BOR-Vf K\ PnANJA 'a 1)1 IjHt)) ' «14200 »АМ(»1 ' 101 kdmRjBtM Ао<|>4аГ|« рова»&( po>(dh>clr«, uJm3^,9-u 1 drefc prrluatrhcnt i 24000000 1и Vxit ”«14200 DAMftll ' 107 *Mtsl t (V ■ jQ Oodje to potaodi n odcM 1 nuk 20 000 00 't) 1)1 'алц ' «U2M OaAUM ' 104 11«Пк A;r a pndMiMI 1хва4ас> 1 £tonm Ш pModee 1SQ00020 'u 1)1 UCOI ” 414JM pass:* ' w ‘OpiRls OdJiAa ti-OS- od 2JO.) 4iur> 1. pnaiu i luoffw ■lialn'eCi« U.tcVttuHl *5 000» Ih l¥«| ' «14400 рччогт ' Udnikenii intdJAA • wOivAesOh ffUMfeTARp.* -tuflnAMtfWIX i p4nige foivd* &00PX ta tuof net‘flOI • w poffinutli borac« 15000» Ministarstvo finansija Na osnovu Mana 17. stav (I) Zakona o izvrjavanju Bud'eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu'bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16) po zahtjevu Ministarstva za boraMca pitanja. Ministar finansija donosi slijede ju ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUD(^TU KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU ZA BUDf^ETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORA"'KA PITANJA 1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Bud'etu Kantona 2. Sarajevo za 2016. godinu u iznosu 525.000,00 KM u razdjelu 13010001 Ministarstvo za boraMca pitanja i to; 2. Ova odluka stupa na snagu danom donojenja, a objavit je se u "Slu'benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-21578/16 22. jula 2016. godine Ministar Sarajevo Prof dr. Jasmin Halebij Na osnovu Mana 17. stav (1) Zakona 0 izvrjavanju Bud'eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu'bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16) po zahtjevu Ministarstva prostornog ure] enja. graj enja i zajtite okolija. Ministar finansija donosi slijede ju ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUD(^TU KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU ZA BUDf^TSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ ENJA, GRA\ ENJA 1 ZA[ TITE OKOEIf A 1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Bud' etu Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu 10.000. KM u razdjelu 33010001 Ministarstvo prostornog ure] enja, graj enja i zajtite okolija i to; ^4.иак Ova odluka stupa na snagu danom donojenja, a objavit je se u "Slu' benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-14-22111/16 30. jula 2016. godine Sarajevo Ministar Prof dr. Jasmin Halebij
Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 17/16 28.04.2016 SN KS 29/19, SN KS 21/17, SN KS 42/16, SN KS 30/16 mala privreda 3. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih. 4. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-11771-39/16 21. aprila 2016. godine Sarajevo Premijer Elmedin Konakovi}, s. r. Na osnovu ~lana 14. stav (3) Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/16) i ~l. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 40. sjednici odr`anoj 21.04.2016. godine, donijela je ZAKLJU^AK O UNOSU TRANSFERA U BUD@ET KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU 1. Odobrava se unos sredstava (primljeni transferi od op}ina 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2016. godinu u iznosu od 320 KM koja su JU "Srednja zubotehni~ka {kola" dozna~ena od strane Op}ine Centar u skladu sa Zaklju~kom za tro{kove odlaska dva u~enika i dva nastavnika na takmi~enje u Bjelovar. 2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0014 - JU "Srednja zubotehni~ka {kola", na ekonomskom kodu: 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva, funkcija 092 iznos: 320 KM 3. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih. 4. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-11771-40/16 21. aprila 2016. godine Sarajevo Premijer Elmedin Konakovi}, s. r. Ministarstvo privrede Na osnovu ~lana 13. Zakona o poticaju razvojamale privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo donosi PRAVILNIK O POSTUPCIMA U PROVO\ENJU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE POGLAVLJE I - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se detaljnije ure|uju postupci u provo|enju Programa razvoja male privrede (u daljem tekstu: Program) kojima se, radi ostvarenja ciljeva razvoja male privrede, poticajne mjere i aktivnosti njihovog provo|enja utvr|uju na na~in koji osigurava jednakopravnost njihovih krajnjih korisnika, kao u~esnika provo|enja. (2) Postupci koje ure|uje ovaj Pravilnik obuhva}aju: a) metodologiju rada, kojom se obezbje|uje javnost rada; b) u~esnike u provo|enju Programa i njihov izbor; c) kriterije za izbor korisnika sredstava i razvojnih projekata kojima se ja~a konkurentska sposobnost subjekata male privrede; d) postupke u radu Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava; e) definisanje i ure|ivanje odnosa ugovorom izme|u nosioca programiranja razvoja i ostalih u~esnika u provo|enju Programa; f) pouku o pravnom lijeku za stranke koje smatraju da su aktivnostima u provo|enju Programa povrije|ena njihova prava ili su na drugi na~in o{te}ena; i g) nadzor nad provo|enjem Programa i na~in izvje{tavanja, uskla|en sa procedurom pra}enja realizacije Programa rada Vlade Kantona Sarajevo. POGLAVLJE II - METODOLOGIJA RADA ^lan 2. (Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava) (1) Na osnovu Programa iz ~lana 1. ovog Pravilnika, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi Godi{nji plan provo|enja Programa, kojeg usvaja Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada). U cilju njegove realizacije, Vlada donosi Odluku o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede (u daljem tekstu: Odluka). (2) Prilikom izrade godi{njeg Programa utro{ka sredstava Ministarstvo se rukovodi sljede}im grupama kriterija: a) marketin{ko-tr`i{ni kriterij (razvoj i opstanak na tr`i{tu); b) tehni~ko-tehnolo{ki kriterij (mogu}nost inovacije proizvoda ili proizvodnje); c) ekonomsko-finansijski kriterij (sposobnost ostvarivanja finansijske stabilnosti); d) kriterij poduzetni~ke sposobnosti i upravlja~kih znanja i vje{tina (sposobnost poduzetnika da razvije projekt): i e) razvojni kriterij (uticaj programa na ukupni privredni razvoj Kantona Sarajevo). (3) Odlukom se defini{u nazivi i vrste programa, te se za svaki program utvr|uju sljede}i elementi: a) ciljevi programa, b) kriteriji za izbor, c) korisnici programa i d) iznos i vrsta planiranih poticajnih sredstava (grant ili kreditna sredstva). ^lan 3. (Na~in dodjele sredstava i izbor banke) (1) Poticajna grant sredstva iz ~lana 2. stav (3) ovog Pravilnika dodjeljuju se direktno korisnicima poticajnih grant sredstava. (2) Poticajna kreditna sredstva iz ~lana 2. stav (3) ovog Pravilnika dodjeljuju se putem banke korisnicima poticajnih kreditnih sredstava. (3) Po dono{enju Odluke, Ministarstvo provodi postupak javne nabavke usluga plasmana poticajnih kreditnih sredstava u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 39/14). (4) U postupku iz stava (3) ovog ~lana, sa izabranom bankom (u daljem tekstu: Banka), Ministarstvo zaklju~uje ugovor o plasmanu poticajnih kreditnih sredstava, ~ije odredbe moraju biti uskla|ene i sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15) (u daljem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 28. aprila 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 17 – Strana 9 ^lan 4. (Na~in objave javnog poziva i rezultata) (1) Prema Odluci, Javni poziv za izbor korisnika poticajnih grant sredstava raspisuje Ministarstvo, a Javni poziv za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava raspisuje Banka. (2) Javni poziv se objavljuje u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", u jednom dnevnom listu i na web stranici Ministarstva. (3) Rezultati Javnog poziva objavljuju se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" i na web stranici Ministarstva. ^lan 5. (Sadr`aj javnog poziva) Javni poziv za izbor korisnika poticajnih sredstava obavezno sadr`i: a) predmet Javnog poziva; b) pravo u~estvovanja u Javnom pozivu; c) sadr`aj prijave za dodjelu poticajnih sredstava (u daljem tekstu: prijava) koji podrazumijeva: 1) zahtjev za uklju~ivanje u program, 2) kompletan program/projekt i 3) ostale priloge (op}e i posebne); d) kriterije za ocjenu prijave i izbor korisnika; e) na~in preuzimanja tenderske dokumentacije (dokumentacije potrebne za prijavu na javni poziv); f) na~in podno{enja prijave; g) tro{kove prijave i ostale odredbe. ^lan 6. (Komisija za izbor korisnika sredstava) (1) Ministar Ministarstva (u daljem tekstu: Ministar) imenuje Komisiju za izbor korisnika poticajnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija). (2) Komisija se sastoji od najmanje tri ~lana iz reda dr`avnih slu`benika, zaposlenih u Ministarstvu, te jednog ~lana za obavljanje administrativno-tehni~kih poslova za potrebe Komisije, iz reda namje{tenika i radi u kompletnom sastavu. (3) Rje{enje o imenovanju Komisije iz stava (1) ovog ~lana objavljuje se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". (4) Nakon imenovanja, Komisija je du`na sa~initi Poslovnik o radu komisije. (5) Komisija ima zadatak da, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu propisanih kriterija iz Odluke i Javnog poziva, izvr{i izbor korisnika poticajnih sredstava. Po izvr{enom izboru. Komisija je du`na sa~initi Izvje{taj o svom radu, sa prijedlogom korisnika za dodjelu poticajnih sredstava i iste dostaviti Ministru. (6) Komisija je u svom radu odgovorna za primjenu zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na dodjelu finansijskih sredstava poticaja. ^lan 7. (Prijava na javni poziv) (1) Prijava mora biti ura|ena sadr`ajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji, zavisno o pojedinom programu. (2) Prijava }e se razmatrati, ako su dostavljeni: a) zahtjev za uklju~ivanje u program Pod ovim se podrazumijeva uredno popunjen obrazac "Zahtjev za uklju~ivanje u program". b) kompletan program/projekt Pod ovim pojmom se podrazumijeva onaj program ili projekt, koji sadr`i: glavni investicijski projekt, ura|en sadr`ajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji i uslovima navedenim u Javnom pozivu za pojedine programe, sa`etak projekta, te uredno popunjene obrasce iz potrebne dokumentacije. U slu~aju da projekt nije kompletan, isti se izuzima iz dalje procedure razmatranja. c) ostali prilozi Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi (dokumentacija) koji se tra`e od podnosioca prijave, kojima se dokazuje da li je podnosilac kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze. Prilozi koji se zahtijevaju mogu biti op}i i tada se zahtijevaju od svih podnosilaca prijave i posebni koji se zahtijevaju zavisno od programa koji se provodi i od uslova koji su navedeni u Odluci i Javnom pozivu. (3) Prijava koja ne sadr`i kumulativno i op}e i posebne priloge koji se zahtijevaju Javnim pozivom, se odbacuje, bez obaveze daljeg razmatranja, te se obavje{tava aplikant o odbacivanju njegove prijave, zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova. (4) Sva tra`ena dokumenta moraju biti izdana od nadle`nih sudskih i upravnih tijela i nemogu biti starija od tri (3) mjeseca, ra~unaju}i od dana objave Javnog poziva u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". U suprotnom, zahtjev }e biti izuzet iz dalje procedure razmatranja, na isti na~in kako je navedeno u stavu (3) ovog ~lana. Prednje se ne odnosi jedino na rje{enje o registraciji pravnog subjekta, uvjerenje o poreznoj registraciji i uvjerenje o registracijiPDVobveznika. (5) Sve kopije dokumenata koji se prila`u moraju biti ovjerene od strane nadle`nog tijela uprave ili notara, ovjerom, ne starijom od 3 (tri) mjeseca, ra~unaju}i od dana objave Javnog poziva u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". (6) Izbor korisnika sredstava vr{i se na osnovu propisanih kriterija. (7) Prednost u izboru korisnika poticaja imaju aplikanti koji ispunjavaju tra`ene uslove iz Javnog poziva, a koji nisu prethodno koristili finansijska sredstva poticaja od strane Ministarstva, kao i projekti aplikanata kojima u teku}oj godini nisu dodijeljena poticajna grant sredstva iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji BiH. (8) Broj prihva}enih prijava, te visina sredstava koja }e se dodijeliti pojedinom podnosiocu prijave, zavisit }e o kvalitetu i povoljnosti projekta, kao i o visini planiranih sredstava za predmetni program. (9) Prijave sa potrebnim prilozima, li~no se dostavljaju, ili {alju preporu~eno po{tom, u zape~a}enim kovertama, na adresu Ministarstva, odnosno Banke, sa naznakom: "Ne otvarati - po Javnom pozivu za program ____ "Poticaj razvoju male privrede"". Na pole|ini koverte obavezno se navodi naziv podnosioca prijave i kontakt telefon, te se ovjerava pe~atom firme. (10) Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Prijave primljene nakon isteka roka ne}e biti uzete u razmatranje. ^lan 8. (Obaveze i odgovornosti prema u~esnicima javnog poziva) (1) U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnika Javnog poziva, te zadr`ava pravo da njihove programe/projekte prihvati u cijelosti, djelomi~no, ili ih odbije, S L U @ B E N E N O V I N E Broj 17 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 28. aprila 2016. da poni{ti Javni poziv, ili da odbaci sve programe/projekte, u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora. (2) Ministarstvo ne snosi odgovornost prema u~esnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja za odre|eni program. (3) Podnosiocu prijave koja udovoljava formalno-pravnim uslovima iz Javnog poziva, a koji bude odbijen zbog nedovoljnih sredstava, ili slabijeg kvaliteta ponu|enog programa/projekta, na njegov pismeni zahtjev, Ministarstvo }e obrazlo`iti razloge zbog kojih isti nije rangiran. (4) Prispjela dokumentacija ne vra}a se podnosiocu prijave. POGLAVLJE III - U^ESNICI U PROVO\ENJU PROGRAMA RAZVOJA ^lan 9. (Kategorije koje imaju pravo u~e{}a u javnom pozivu za sredstva poticaja) (1) Pravo u~e{}a u Javnom pozivu za finansijska sredstva poticaja, planirana Godi{njim planom provo|enja Programa, imaju sljede}e kategorije: a) mikro, mali i srednji subjekti male privrede iz ~lana 5. Zakona; b) nau~no-istra`iva~ke institucije; c) finansijske institucije; d) udru`enja poduzetnika i obrtnika; e) privredna komora; f) obrtni~ka komora; g) regionalna razvojna agencija; h) jedinice lokalne samouprave. (2) Sve navedene kategorije, moraju imati najmanje jednog zaposlenika na neodre|eno vrijeme. (3) Sjedi{te svih kategorija mora biti na podru~ju Kantona Sarajevo. ^lan 10. (Na~in utvr|ivanja kategorija koje }e imati pravo u~e{}a u pojedinim programima) Ministarstvo }e u svom Godi{njem planu provo|enja Programa utvrditi kategorije korisnika poticajnih finansijskih sredstava, koje }e imati pravo u~e{}a u pojedinim programima. ^lan 11. (Ograni~enja za u~estvovanje u javnom pozivu) (1) Podnosilac prijave koji do objave Javnog poziva ne opravda od Ministarstva dodijeljena finansijska sredstva poticaja, po ranije preuzetim ugovornim obavezama, nema pravo u~e{}a, odnosno, njegova se prijava ne}e razmatrati. (2) Podnosilac prijave koji je dva puta uzastopno koristio poticajna grant sredstva Ministarstva, nema pravo u~e{}a u Javnom pozivu Ministarstva dvije godine, ra~unaju}i od zadnje godine u kojoj su mu sredstva odobrena. (3) Ograni~enje iz stava (2) ovog ~lana ne odnosi se na nosioce Programa iz ~lana 16. ta~. c), d), e) i f) Zakona. (4) Podnosilac prijave iz ~lana 9. stav (1) ta~ka a) ovog Pravilnika koji koristi kreditna sredstva po kreditnoj liniji sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine nema pravo u~e{}a na Javnom konkursu do okon~anja ugovora koji je zaklju~io sa ovom bankom. (5) Korisnik poticajnih sredstava, kojem je pravosna`nom odlukom suda izre~ena kazna za prekr{aj koji se odnosi na nenamjensko kori{tenje sredstava poticaja, implementaciju sredstava nakon isteka ugovorenih rokova, nedostavljanje pismenog izvje{taja o utro{ku sredstava, uz odgovaraju}e dokaze, osim {to je obavezan vratiti dodijeljena sredstva u zakonskom roku, tako|er ne mo`e aplicirati za poticaj, u skladu sa Zakonom, u periodu od pet godina, ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke o prekr{aju, kojom se korisnik progla{ava krivim. POGLAVLJE IV - KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA ^lan 12. (Na~ela za davanje prednosti poticaju) Komisija }e dati prednost poticaju onih programa/projekata koji se oslanjaju na slijede}a na~ela: a) proizvodi i usluge kojima se ostvaruje ve}a dodatna vrijednost; b) poduzetni~ka sposobnost i upravlja~ka znanja; c) kori{tenje razli~itih izvora finansiranja; d) postizanje ravnomjernijeg regionalnog razvoja. ^lan 13. (Kriteriji za izbor i ocjenjivanje programa/projekta) (1) Tokom svog rada Komisija za izbor korisnika rukovodi se kriterijima utvr|enim u Odluci i Javnom pozivu, a osnovni kriterij je kvalitet programa/projekta. (2) Kvalitet programa/projekta ocjenjuje se kroz preferiranje proizvodne nad uslu`nom djelatno{}u, osiguranja finansijskih sredstava iz drugih izvora, pokretanja aktivnosti koje koriste nove tehnologije, rast i opstojnost (prisutnost na tr`i{tu u godinama), te ostvarene nagrade i priznanja. (3) Prilikom ocjene programa/projekta Komisija uzima u obzir i vrednuje: a) stepen samofinansiranja; b) mogu}nost pove}anja zaposlenosti, uklju~uju}i i strukturu novih zaposlenika; c) mogu}nost pru`anja obuke za strukovna zanimanja; d) ~uvanje kulturne i istorijske ba{tine; e) tradiciju u vo|enju obrta; f) izvozno orijentisanu proizvodnju i supstituciju uvoza; g) uvo|enje novih tehnologija, certifikata i me|unarodnih standarda kvalitete; h) sufinansiranje Programa, u saradnji sa nosiocima Programa iz ~lana 16. Zakona i me|unarodnim organizacijama. POGLAVLJE V - POSTUPCI U RADU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA ^lan 14. (Izbor korisnika poticajnih grant sredstava) (1) U prvoj fazi rada, po isteku roka za prijave po Javnom pozivu za izbor korisnika poticajnih grant sredstava, Komisija obavlja slijede}e aktivnosti: a) putem protokola prima omotnice - prijave, pristigle po Javnom pozivu, te ih razvrstava po programima; b) ukoliko na omotnici nije nazna~eno na koji se program odnosi prijava, Komisija }e je otvoriti i iz njenog sadr`aja utvrditi pripadnost, te je rasporediti odgovaraju}em programu; c) zapisni~ki konstatovati broj uredno zape~a}enih i neotvorenih omotnica, kao i eventualne zabilje{ke o gre{kom otvorenim omotnicama; S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 28. aprila 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 17 – Strana 11 d) izvr{iti razvrstavanje svih omotnica obzirom na to da li su pristigle u roku nazna~enom u Javnom pozivu, ili nakon isteka roka, te ove druge odmah odbaciti; e) numerisati rednim brojevima omotnice pristigle u roku; f) otvoriti sve omotnice po redosljedu zaprimanja, te izvr{iti provjeru njihovog sadr`aja i kontrolu svih pojedina~nih dokumenata, u skladu sa utvr|enim obaveznim sadr`ajem pojedinog programa iz Javnog poziva; g) izvr{iti razvrstavanje prijava na one koje ispunjavaju formalno-pravne uslove, navedene u tenderskoj dokumentaciji i koje idu u dalju proceduru i na one koje ne ispunjavaju tra`ene uslove; h) primijeniti eliminacijski faktor iz Javnog poziva, obzirom na prethodno dobijena poticajna sredstva od Ministarstva, u skladu sa st. (1) i (2) ~lana 11. ovog Pravilnika. (2) Poslovnikom iz ~lana 6. stav (4) ovog Pravilnika defini{e se metodologija rada Komisije i na~in ocjenjivanja programa/projekata po kriterijima, utvr|enim Odlukom za pojedine programe. (3) U drugoj fazi rada, Komisija vr{i ocjenjivanje prijava (projekata), koje su ispunile formalno-pravne uslove, po pojedinim programima, na osnovu kriterija nazna~enih u Javnom pozivu. Maksimalan broj bodova po svim kriterijima, koji se mo`e dodijeliti nekoj prijavi je 100(100%). (4) Kod prijava (projekata) koje budu dobile istu ocjenu, treba povesti ra~una o primjeni na~ela ravnomjerne teritorijalne zastupljenosti svih op}ina s podru~ja Kantona Sarajevo (iz kojih se prijavljuju aplikanti). Tako|er, prilikom ocijenjivanja projekata, prednost }e imati aplikanti koji nisu prethodno dobili poticajna sredstva od Ministarstva, kao i projekti aplikanata kojima u teku}oj godini nisu dodijeljena poticajna grant sredstva iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji BiH, {to }e aplikanti dokazivati odgovaraju}om izjavom, ovjerenom od nadle`nog tijela uprave. (5) Na osnovu dodijeljenih bodova, Komisija utvr|uje prijedlog korisnika poticajnih grant sredstava i iznose sredstava, sa~injava Izvje{taj o svom radu i dostavlja ih Ministru. (6) Prijedlog Odluke o izboru korisnika poticajnih grant sredstava utvr|uje Ministar, a ovu odluku donosi Vlada. ^lan 15. (Izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava) (1) Po Javnom pozivu za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava Banka razmatra zaprimljene prijave aplikanata u skladu sa Javnim pozivom i ugovorom iz ~lana 3. stav (4) ovog Pravilnika, vr{i provjeru njihove kreditne sposobnosti i provodi druge aktivnosti u skladu sa aktima Banke, nakon ~ega utvr|uje preliminaran prijedlog korisnika poticajnih kreditnih sredstava i iznose sredstava. (2) Banka dostavlja Ministarstvu na razmatranje preliminaran prijedlog korisnika iz stava (1) ovog ~lana i njihove projekte, a po zahtjevu Ministarstva i druge dokumente. (3) Nakon razmatranja dokumentacije iz stava (2) ovog ~lana, Ministarstvo utvr|uje prijedlog korisnika poticajnih kreditnih sredstava i iznose sredstava. (4) Prijedlog Odluke o izboru korisnika poticajnih kreditnih sredstava utvr|uje Ministar, a ovu odluku donosi Vlada, koju Ministarstvo dostavlja Banci. (5) U skladu sa odlukom iz stava (4) ovog ~lana i ugovora iz ~lana 3. stav (4) ovog Pravilnika, Banka zaklju~uje ugovore sa korisnicima poticajnih kreditnih sredstava, a po jedan primjerak tih ugovora dostavlja Ministarstvu. (6) Na osnovu zaprimljenih ugovora iz stava (5) ovog ~lana Ministarstvo putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo deponuje sredstva na ra~un Banke. POGLAVLJE VI - UGOVORNO URE\ENJE ODNOSA IZME\U U^ESNIKA U PROVO\ENJU PROGRAMA ^lan 16. (Ugovor o implementaciji poticajnih sredstava) (1) Nakon {to Vlada donese odluku iz stava (6) ~lana 14. ovog Pravilnika, odnosno odluku iz stava (4) ~lana 15. ovog Pravilnika, sa kandidatima sa kona~ne liste ugovorni organ- davalac sredstava iz stava (2) ovog ~lana zaklju~uje Ugovor o implementaciji poticajnih sredstava (u daljem tekstu: Ugovor). (2) Za poticajna grant sredstva Ugovor zaklju~uje Ministarstvo, a za poticajna kreditna sredstva Ugovor zaklju~uje Banka. (3) Ugovor obavezno sadr`i visinu, namjenu i uslove dodjele sredstava, rokove utro{ka odobrenih sredstava, me|usobna prava i obaveze, kao {to su: na~in i rokovi izvje{tavanja o utro{ku sredstava, nadzor nad utro{kom sredstava u svrhu za koju su odobrena, te sankcije u slu~aju nepo{tivanja Ugovora. (4) Obavezni sastavni dijelovi Ugovora su: a) kompletan program/projekt korisnika sredstava sa prate- }im prilozima i b) obrazac "Izvje{taj o implementaciji dodijeljenih sredstava". (5) Ugovor stupa na snagu kada ga uredno potpi{u obje ugovorne strane i traje 180 dana, ra~unaju}i od dana uplate finansijskih sredstava na ra~un korisnika sredstava. Ugovorni organ- davalac sredstava iz stava (2) ovog ~lana mo`e. na opravdan pismeni zahtjev korisnika sredstava, produ`iti trajanje Ugovora, najdu`e do 60 dana, po isteku prethodno utvr|enog roka. (6) Ugovorom se utvr|uju slijede}e obaveze i odgovornosti korisnika sredstava: a) da odobrena sredstva koristi namjenski, u skladu sa ponu|enim i od Ministarstva prihva}enim investicijskim programom/projektom; b) da izuzetno mo`e samoinicijativno izvr{iti prenamjenu dodijeljenih sredstava poticaja, s jedne na drugu stavku projekta, najvi{e u visini do 10% ukupne vrijednosti dodijeljenih sredstava, a preko tog ograni~enja, samo uz prethodnu saglasnost Ministarstva; c) da se pridr`ava rokova implementacije projekta i dodijeljenih finansijskih sredstava (max. do 6 mjeseci od uplate sredstava), predvi|enih programom/projektom; d) da pismenim putem obavijesti ugovorni organ-davaoca sredstava iz stava (2) ovog ~lana o doga|ajima ili problemima koji su od posebnog zna~aja za implementaciju projekta, a koji mogu uticati na blagovremeno ispunjenje zadataka i ciljeva projekta, ka{njenje, potpunu ili djelimi~nu obustavu projekta, odnosno o nastanku neo~ekivanih uslova koji mogu omesti implementaciju projekta; e) da u roku od 30 dana, nakon implementacije projekta, podnese Ministarstvu kona~ni i u potpunosti popunjeni obrazac "Izvje{taj o implementaciji dodijeljenih sredstava", koji se smatra sastavnim dijelom Ugovora, sa valjanim dokazima o pravilno utro{enim sredstvima (kako je i navedeno u obrascu Izvje{taja); S L U @ B E N E N O V I N E Broj 17 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 28. aprila 2016. f) da se prilikom implementacije sredstava pridr`ava svih pozitivnih zakonskih propisa koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu Sarajevo. (7) Ugovorom se, tako|er, defini{u obaveze i odgovornosti ugovornog organa-davaoca sredstava iz stava (2) ovog ~lana: a) da izvr{i uplatu odobrenih sredstava korisniku; b) da vr{i kontrolu utro{ka odobrenih finansijskih sredstava i aktivnosti planiranih projektom, {to podrazumijeva posjete na terenu, pra}enje napredovanja projekta u skladu sa rokom njegove implementacije, kao i druge radnje kojima mo`e uspje{no nadzirati implementaciju projekta; c) da razmotri i pismeno odgovori na obavijest korisnika sredstava iz stava (6) ta~ka d) ovog ~lana; d) u slu~aju da se, uslijed ograni~enosti sredstava poticaja, korisniku dodijeli manji iznos od onog koji je postavljen u zahtjevu i njegovom projektu, Ugovorom }e se urediti koji dio projekta }e se realizirati kroz dodijeljena sredstva (za koju namjenu }e se sredstva utro{iti); e) da preduzme sve zakonom predvi|ene mjere za povrat upla}enih sredstava, ukoliko korisnik u ugovorenom roku ne zapo~ne njihovu implementaciju i ne preduzme sve predvi|ene programske aktivnosti, ili tro{i upla}ena sredstva nenamjenski, te je o~igledno da nije niti imao namjeru implementirati dodijeljena sredstva za aktivnosti opisane u programu/projektu. (8) Korisnik sredstava mo`e, prema uslovima iz Ugovora, jednostrano raskinutiUgovor i odmah izvr{iti povrat upla}enih sredstava, ili dijela sredstava, ukoliko po vlastitom naho|enju utvrdi da ista ne}e mo}i iskoristiti na na~in i pod uslovima pod kojim su mu odobrena. (9) Ugovorni organ-davalac sredstava iz stava (2) ovog ~lana mo`e jednostrano raskinuti Ugovor ukoliko i kada utvrdi da korisnik sredstava ne koristi odobrena sredstva na na~in i pod uslovima pod kojim su mu ista odobrena. (10) Obje ugovorne strane mogu raskinuti Ugovor u slu~aju doga|aja prouzro~enih vi{om silom, kojimogu odgoditi ili u potpunosti sprije~iti implementaciju projekta i/ili sredstava. (11)U Ugovor se obavezno ugra|uje odredba o saglasnosti korisnika sredstava da odobrena sredstva odmah vrati ugovornom organu-davaocu sredstava iz stava (2) ovog ~lana, u slu~aju raskida Ugovora, na zahtjev bilo koje strane, iz naprijed navedenih razloga. POGLAVLJE VII - NADZOR NAD PROVO\ENJEM PROGRAMA I NA^IN IZVJE[TAVANJA ^lan 17. (Inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava) (1) Inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava vr{i kantonalni tr`i{ni inspektor. (2) Zadatak inspektora je da u postupku nadzora iz stava (1) ovog ~lana, kontinuirano prati utro{ak finansijskih sredstava od strane korisnika sredstava i izvr{enje drugih preuzetih obaveza, u cilju pravilnog provo|enja Zakona, ovog Pravilnika, Ugovora i drugih akata koji se odnose na provo|enje Programa. (3) Subjekt nadzora du`an je omogu}iti inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora, uvid u dokumentaciju, dati mu sva potrebna obavje{tenja i podatke koji se odnose na implementaciju poticajnih sredstava. (4) Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je do{lo do povrede Zakona, propisa donesenih za njegovo provo|enje i odredbi Ugovora, inspektor }e rje{enjem korisniku sredstava nalo`iti slijede}e: a) otklanjanje nedostataka utvr|enih u postupku nadzora i odrediti rok za njihovo otklanjanje, ako utvrdi nedostatke iz ~lana 15. stav (1) ta~ke b), c) i d) Zakona i b) povrat vrijednosti dodijeljenih sredstava, ako utvrdi nedostatke iz ~lana 15. stav (1) ta~ka a) Zakona. (5) Protiv rje{enja inspektora iz stava (4) ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. (6) O `albi iz stava (5) ovog ~lana, rje{ava Ministarstvo. (7) Ministarstvo je du`no donijeti rje{enje, u roku od 30 dana od dana prijema `albe, koje je kona~an upravni akt, a protiv kojeg se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu. (8) Po obavljenom inspekcijskom nadzoru i utvr|enom ~injeni~nom stanju, inspektor iz stava (1) ovog ~lana podnosi Ministarstvu Izvje{taj o izvr{enom inspekcijskom nadzoru nad utro{kom dodijeljenih finansijskih sredstava, kojim su obuhva}eni svi korisnici sredstava. ^lan 18. (Ovla{tenje za podno{enje prijave za pokretanje prekr{ajnog postupka) Ovla{tenje za podno{enje prijave za pokretanje prekr{ajnog postupka, protiv korisnika poticajnih sredstava, iz Zakonom utvr|enih razloga, imaju ovla{tene osobe Ministarstva i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, kao i inspektor koji je u nadzoru utvrdio povredu odredbi Zakona, ovog Pravilnika i/ili Ugovora. ^lan 19. (Nadzor i izvje{taj o izvr{enju Godi{njeg plana provo|enja Programa) (1) Ministarstvo nadzire i prati provo|enje Programa i Godi{njeg plana provo|enja Programa, analizira rezultate i priprema izvje{taje. (2) Izvje{taj o izvr{enju Godi{njeg plana provo|enja Programa podnosi se Vladi i Skup{tini Kantona Sarajevo na usvajanje. ^lan 20. (Stupanje na snagu pravilnika) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 07-04-02-28071-8/15 14. aprila 2016. godine Sarajevo Ministar Dr. Muharem [abi}, s. r. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 28. aprila 2016. KANTONA SARAJEVO Broj 17 – Strana 13
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe - obrtnici za obavljanje dezinfecije, dezinsekcije i deratizacije FBiH Kanton Sarajevo Službene novine FBiH 30/16 20.04.2016 dezinfecija
Odluka o izmjeni Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Stari Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 50/15 24.12.2015 SN KS 29/19, SN KS 29/18, SN KS 01/11 odluka,firma,reklama,stari grad sarajevo,općina,opština ^lan 4. Nakon stupanja na snagu ove Odluke, sa~init }e se notarski obra|en kupoprodajni ugovor, izme|u prodavca Op}ine Stari Grad s jedne i kupca Brati} Ehmida sa druge strane. Tro{kove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, poreza na promet neposrednosti i tro{kove upisa snosi kupac. ^lan 5. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Stari Grad Sarajevo, a naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-463/15 29. oktobra 2015. godine Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Vedran Dodik, s. r. Stavljeno na oglasnu plo~u 11.11.2015. godine. Skinuto sa oglasne plo~e 18.11.2015. godine. Na osnovu ~lana 78. stav 2. Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i ~lana 23. i 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), te ~lana 110. i 111. Poslovnika Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/14), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na 34. sjednici odr`anoj 1. decembra 2015. godine, po hitnom postupku je donijelo ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADR@AJA NA GRA\EVINAMA I FASADAMA I URE\ENJU FASADA NA PODRU^JU OP]INE STARI GRAD SARAJEVO ^lan 1. U Odluci o postavljanju firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama i ure|enju fasada na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/11) mijenja se ~lan 24. stav (1) tako da glasi: "^lan 24. (1) "Za postavljanje i odr`avanje sadr`aja iz ~lana 1. ove odluke, pla}a se posebna naknada koja se obra~unava i u slu~aju produ`enja odobrenja za isto, pod uslovima propisanim ~lanom 5. ove odluke." U istom ~lanu dodaje se novi stav (2) koji glasi: "Dokaz o pla}enoj naknadi, podnosilac zahtjeva, prila`e prilikom preuzimanja odobrenja iz ~lana 5. ove odluke" Dosada{nji stav (2) postaje stav (3), i glasi: "Visinu naknade i na~in pla}anja za radove iz ~lana 1. ove odluke, utv|uje Op}inski na~elnik, posebnim zaklju~kom." Dosada{nji stav (3) postaje stav (4). ^lan 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo." Broj 02-49-536/15 Decembra 2015. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Vedran Dodik, s. r. Na osnovu ~lana 25. stav 1. alineja 2. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), ~lana 19, ~lana 34. stav (1) i ~lana 36. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 43/15) Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo je, na sjednici odr`anoj 1. decembra 2015. godine, donijelo ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI BRODAC BROJ 4 1. Poslovni prostor u ulici Brodac broj 4 (povr{ine 30,00 m2, D kategorija), dodjeljuje se u zakup Hubjer Muhamedu. 2. Zakupac poslovnog prostora iz ta~ke 1. ove Odluke je du`an pla}ati mjese~nu zakupninu u iznosu od 8,00 KM po m2. 3. Op}inski Na~elnik }e sa zakupcem iz ta~ke 1. ove Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana sa mogu}no{}u produ`enja ukoliko zakupac bude redovno izmirivao svoje obaveze. 4. Zakupac treba da izvr{i osiguranje poslovnog prostora od osnovnih rizika vinkuliranom policom u korist Op}ine Stari Grad Sarajevo koja nema fran{iznog u~e{}a u eventualno nastaloj {teti. 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-555/15 Decembra, 2015. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Vedran Dodik, s. r. Na osnovu ~lana 25. stav 1. alineja 2. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), ~lana 15. stav 1. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 43/15), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici odr`anoj 01. decembra 2015. godine, donijelo je ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI M. M. BA[ESKIJE BROJ 33. 1. Stavlja se van snage Odluka broj 02-49-155/15 od 02.04.2015.godine o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M. M. Ba{eskije broj 33, Tuti} Jusufu. 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-540/15 Decembra 2015. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Vedran Dodik, s. r. Na osnovu ~lana 25. stav 1. alineja 2. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13) i ~lana 35. stav (2) i stav (3) Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 43/15), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici odr`anoj 1. decembra 2015. godine, donijelo je ODLUKU O KORI[TENJU POSLOVNOG PROSTORA U ULICI GAZIHUSREVBEGOVA BROJ 61 KAO VLASTITO U^E[]E PO OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNI^KOJ SARADNJI 1. Zakupac Rustemina Kazazi} poslovni prostor u ulici Gazihusrevbegova broj 61, povr{ine 55 m2, mo`e koristi kao vlastito u~e{}e po osnovu ugovora o poslovno-tehni~koj saradnji. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 24. decembra 2015. KANTONA SARAJEVO Broj 50 – Strana 57
Uputstvo o izmjeni Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 20/15 09.03.2015 SN KS 90/14 tenderska dokumentacija,tender UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA ZA PRIPREMU MODELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA Član 1. (Izmjena Aneksa) (1) U Aneksu I - Obrazac za dostavljanje ponude mijenja se broj i naziv Aneksa, i koji sada glasi: Aneks II - Obrazac za ponudu. (2) U Aneksu I - Obrazac za dostavljanje ponude u tački 4. riječi "50% ponuđenih roba" zamjenjuju se riječima "50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba". Ostali tekst ostaje neizmijenjen. (3) U Aneksu I - Obrazac za dostavljanje ponude, u tački 7. u tekstu briše se riječ "registracije". Ostali tekst ostaje neizmijenjen. (4) U Aneksu I - Obrazac za dostavljanje ponude, mijenja se Obrazac za cijenu ponude - robe, Obrazac za cijenu ponude - usluge, Obrazac za cijenu ponude - radovi na hrvatskom jeziku. Član 2. (Izmjena izjava) (1) U Izjavi o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačaka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), tekst "Potpis i pečat nadležnog organa:" mijenja se i glasi "potpis i pečat ponuđača/kandidata". (2) U Izjavi o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke: c), d), e) i g) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), tekst "Potpis i pečat nadležnog organa:" mijenja se i glasi "potpis i pečat ponuđača/kandidata". (3) U Izjavi o ispunjenosti uslova iz člana 51. tačaka c), d), i f) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke radova) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) tekst "Potpis i pečat nadležnog organa:" mijenja se i glasi "potpis i pečat ponuđača/kandidata".
Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 90/14 18.11.2014 SN KS 20/15 tenderska dokumentacija,tender Utorak, 18. 11. 2014. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 90 - Strana 157 1367 Na osnovu čl. 53. stav (3), 55., 57., 58., 66., 67. i 88. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije datu na XIII sjednici, održanoj 03.11.2014. godine, direktor Agencije donosi UPUTSTVO ZA PRIPREMU MODELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA I. GLAVA Opšte odredbe Član 1. (Predmet Uputstva) (1) Ovim Uputstvom utvrđuje se model standardne tenderske dokumentacije, a koji uređuje sadržaj tenderske dokumentacije, način izrade, postupanje s tenderskom dokumentacijom i druga pitanja u vezi s tenderskom dokumentacijom, način određivanja minimalnih uslova za kvalifikaciju, sadržaj ponude, način izrade i postupanje s ponudama, postupak zaprimanja ponuda, postupak pregleda i ocjene ponuda i sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, sadržaj zapisnika o ocjeni zahtjeva za učešće u ograničenom postupku javne nabavke, pregovaračkom postupku s objavom obavještenja, takmičarskom dijalogu i pregovaračkom postupku bez objave obavještenja. (2) Ugovorni organi dužni su da pripremaju tendersku dokumentaciju u skladu sa ovim Uputstvom. (3) Agencija za javne nabavke će donijeti obrasce standardne tenderske dokumentacije najkasnije do 31.12.2015. godine. II. GLAVA Odredbe o tenderskoj dokumentaciji Član 2. (Način izrade tenderske dokumentacije) (1) Tenderska dokumentacija izrađuje se na način da sadrži sve potrebne podatke koji privrednom subjektu omogućavaju izradu zahtjeva za učešće i/ili ponude. (2) Ako se provodi ograničeni postupak javne nabavke, pregovarački postupak s objavom obavještenja, pregovarački postupak bez objave obavještenja ili takmičarski dijalog, tenderska dokumentacija se izrađuje u dva dijela. (3) U slučaju iz stava 2. ovoga člana prvi dio tenderske dokumentacije je osnova za izradu zahtjeva za učešće, a izrađuje se u formi poziva za učešće, koji sadrži dovoljno podataka za izradu zahtjeva za učešće. Drugi dio tenderske dokumentacije je osnova za izradu ponude, i to: inicijalne ponude i konačne ponude ili rješenja, a dostavlja se svim kvalifikovanim kandidatima, uz poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na učešće u dijalogu. (4) Ugovorni organ može uz tendersku dokumentaciju priložiti i dodatnu dokumentaciju. Dodatnu dokumentaciju mogu sačinjavati skice, nacrti, planovi, projekti, studije i slični dokumenti, na osnovu kojih se mogu pripremiti ponude ili projektni zadaci. (5) Ako se podnose ponude za lotove, tenderska dokumentacija izrađuje se na način koji omogućava izradu ponude za svaki lot posebno. Član 3. (Sadržaj tenderske dokumentacije) (1) Tenderska dokumentacija sadrži sve neohodne informacije i pojašnjenja koji moraju biti definisani jasno, na osnovu kojih kandidati/ponuđači mogu pripremiti svoje zahtjeve za učešće/ponude. (2) Tenderska dokumentacija se sastoji od slijedećih dijelova: a) opšti podaci, koji obavezno sadrže: 1) naziv i adresu ugovornog organa; 2) IDB/JIB ugovornog organa; 3) telefon, fax, internet adresu ili adresu elektronske pošte gdje kandidati/ponuđači mogu tražiti informacije ili pojašnjenja vezano za tendersku dokumentaciju, odnosno postupak javne nabavke; 4) ime osobe ili službe u ugovornom organu zadužene za kontakt; 5) popis privrednih subjekata, sačinjen na temelju internog akta ugovornog organa, koji su isključeni iz postupaka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon); 6) redni broj nabavke u planu nabavki sa izabranim postupkom za dodjelu ugovora; 7) vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe, usluge ili radovi) sa procijenjenom vrijednosti javne nabavke; 8) podatak o tome da li se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma. b) podaci o predmetu javne nabavke: 1) opis predmeta javne nabavke (roba, usluga ili radova), te navođenje oznake i naziva iz JRJN; 2) Ukoliko je potrebno koristiti termin "ekvivalent", utvrditi odgovarajuće kriterije za ocjenjivanje ekvivalentnosti kod pozivanja na određeni proizvod, u skladu sa članom 54. stav (10) Zakona; 3) ukoliko je predviđena podjela na lotove, jasno definisana podjela na lotove; 4) količinske specifikacije za robe, a u slučaju da je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma količinske specifikacije definisane kao maksimalne količine, ukoliko je to moguće; 5) u slučaju nabavke usluga ili radova detaljan opis posla ili zadatka; 6) tehničke specifikacije; 7) obrazac za cijenu ponude koji je definisan u Aneksu 1. ovog uputstva; 8) mjesto isporuke robe ili izvršenja usluge ili izvođenja radova; 9) rok za isporuku robe, ili izvršenje usluge ili izvođenje radova, kao i rok za početak isporuke robe, ili rok za početak pružanja usluga ili rok za početak izvođenja radova, ako je moguće; 10) u slučaju da je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, obavezno naznačiti trajanje okvirnog sporazuma, kao i da li će se okvirni sporazum zaključiti sa jednim ili više ponuđača. c) uslovi za kvalifikaciju kandidata/ponuđača: 1) minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača, koji se dokazuju izjavom ponuđača ovjerenom kod nadležnog organa, 2) minimalni uslovi za kvalifikaciju kandidata u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja, takmičarskom dijalogu i pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, koji se dokazuju izjavom ponuđača ovjerenom kod nadležnog organa i običnim kopijama dokumenata koji dokazuju kvalifikaciju kandidata, 3) posebno definisani uslovi za kvalifikaciju ukoliko zahtjev za učešće/ponudu dostavlja grupa ponuđača, Broj 90 - Strana 158 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 18. 11. 2014. 4) primjeren rok u kojem izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti (u originalu ili ovjerenoj kopiji), nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa. d) podaci o zahtjevu za učešće/ponudi: 1) sadržaj ponude i način izrade ponude; 2) način dostave zahtjeva za učešće/ponude; 3) ako se zahtjev za učešće/ponuda dostavlja za lotove, jasno definisan način dostave dokumenata za više lotova, 4) navođenje mogućnosti za podnošenje alternativnih ponuda, ako se dozvoljava, i minimalni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u slučaju alternativnih ponuda; 5) način određivanja cijene ponude; 6) informacija o kalkulaciji cijene, ako je primjenjivo; 7) u slučaju kada se radi o robama, iskazani svi troškovi (npr. troškovi transporta, troškovi špeditera, i sl.), izuzev PDV-a; 8) valuta ponude ako nije iskazana u KM, kao i obaveza preračunavanja i koji dan valute će se uzeti kod preračunavanja u KM; 9) kriterij za dodjelu ugovora utvrđen kao "ekonomski najpovoljnija ponuda" sa potkriterijima ili "najniža cijena". Ukoliko je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, obavezno navesti podkriterije koji se vrednuju sa relativnim učešćem, kao i razrađenom metodologijom za vrednovanje ponuda. Metodologija za vrednovanje ponuda kod kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda može sadržavati i odredbu da u slučaju istog broja bodova dvije ili više ponuda, prednost se daje ponudi koja u potkriteriju cijena ima najnižu cijenu. 10) ukoliko se dopušta da se dio ponude može dostaviti i na drugim jezicima osim službenih jezika u Bosni i Hercegovini, jasno naznačiti šta je u ponudi dopušteno dostaviti na drugim jezicima; 11) period važenja ponude; 12) ukoliko se dostavljaju uzorci za robe, jasno opisati način na koji će se isti dostavljati; 13) ako je u tehničkoj specifikaciji korišten izraz "ili ekvivalent" obavezno opisati način na koji će ponuđači koji ponude "ekvivalent" dokazivati da se radi o ekvivalentu; 14) mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće, odnosno ponuda; 15) mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda; 16) nacrt ugovora ili osnovne elemente ugovora, odnosno okvirnog sporazuma. e) Ostali podaci: 1) garancija za ozbiljnost ponude, garancija za dobro izvršenje posla i svako drugo traženo obezbjeđenje za privremena plaćanja, ukoliko se traži; 2) ukoliko se traži obilazak lokacije ili mjesta izvršenja ugovora, obavezno se zakazuje termin kada će se organizovati obilazak; 3) obrazloženje razloga ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma na period duži od četiri godine; 4) postupak zaključivanja ugovora o javnoj nabavci na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma, sa detaljnim opisom, u skladu sa članom 32. Zakona; 5) odredbe koje se odnose na grupu ponuđača; 6) odredbe koje se odnose na podugovaranje, uslovi koji se zahtijevaju za podugovaranje, kao i odredbe Nacrta ugovora koje definišu obavezu direktnog plaćanja podugovaraču; 7) dokazi o kvalifikaciji koje je obavezan dostaviti izabrani ponuđač, kao i rok u kojem je dužan dostaviti tražene dokaze (obavezno propisati dokaze koji se zahtijevaju u svrhu dokazivanja da je kvalifikovan, a za što je u postupku dostavio ovjerenu izjavu); 8) ukoliko zahtjev za učešće/ponudu može dostaviti fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, jasno i nedvosmisleno propisati dokaze koji se zahtijevaju u smislu dokaza kvalifikacije; 9) rok za donošenje odluke o izboru, ako je primjenjiv; 10) rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču; 11) naziv i adresa žalbenog organa kojem se izjavljuje žalba i rok u kojem se izjavljuje; 12) ostali podaci koji su bitni, a vezani su za predmet nabavke i vrstu izabranog postupka javne nabavke. (4) Tenderska dokumentacija sadrži obrasce, izjave i sl., te prijedlog ugovora o javnoj nabavci, odnosno okvirnog sporazuma. (5) Obim podataka iz stava (1) ovoga člana sadržanih u tenderskoj dokumentaciji zavisi od vrste postupka javne nabavke koji se primjenjuje, vrste i složenosti predmeta nabavke, kriterija izbora, okolnosti zaključuje li se okvirni sporazum ili ne, te ostalih promjenjivih podataka zavisno od konkretnog slučaja (npr. tenderska dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke ne sadrži odredbe o takmičarima i zahtjevu za učešće). (6) Cijena mora uvijek biti jedan od kriterija za izbor ponude, ili kao kriterij najniže cijene ili kao jedan od potkriterija za izbor ekonomski najpovoljnije ponude. (7) Izuzetno od stava (6) ovoga člana, u slučaju okvirnog sporazuma s više privrednih subjekata u kojemu nisu određeni svi uslovi za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci, cijena ne mora biti jedan od potkriterija ekonomski najpovoljnije ponude za izbor privrednih subjekata koji će biti strane okvirnog sporazuma. Član 4. (Količina predmeta nabavke kod ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma) (1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji kod ugovora o javnoj nabavci određuje tačnu količinu predmeta nabavke, a kod okvirnog sporazuma tačnu ili okvirnu količinu predmeta nabavke. (2) Okvirna količina predmeta nabavke određuje se samo u slučaju okvirnog sporazuma, kada ugovorni organ, zbog prirode predmeta nabavke ili drugih objektivnih okolnosti, ne može unaprijed odrediti tačnu količinu. (3) Stvarna nabavljena količina na osnovu zaključenog ugovora o javnoj nabavci i ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma ne može biti manja ili veća od ugovorene količine. Utorak, 18. 11. 2014. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 90 - Strana 159 (4) Stvarna nabavljena količina na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma može biti jednaka ili manja od predviđene okvirne količine. (5) U izuzetnim slučajevima kada ugovorni organ nije u mogućnosti definisati ni tačnu ni okvirnu količinu predmeta nabavke, onda se određuje maksimalan iznos predviđen za okvirni sporazum sa popisom roba ili usluga koje će se nabavljati, ali da svi ugovori zaključeni na temelju okvirnog sporazuma zbirno ne mogu preći utvrđeni maksimalni iznos okvirnog sporazuma. (6) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji kod okvirnog sporazuma u kojem nisu određeni svi uslovi za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci određuje predviđenu količinu predmeta nabavke. (7) Ako je odredio okvirnu količinu predmeta nabavke ili predviđenu količinu predmeta nabavke, ugovorni organ mora u tenderskoj dokumentaciji naznačiti da ukupna plaćanja bez poreza na dodatnu vrijednost na osnovu svih ugovora sklopljenih na osnovu tog okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke. Član 5. (Obrazac za cijenu ponude) (1) Obrazac za cijenu ponude koji izrađuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji sastoji se od jedne ili više stavki. (2) Svaka stavka u obrascu za cijenu ponude sadrži najmanje slijedeća polja kojima se navodi: a) tekstualni opis stavke, b) jedinica mjere po kojoj se stavka obračunava, a koja može biti izražena u komadima, jedinici mase, drugim mjernim jedinicama ili izuzetno u paušalu, c) količina stavke (tačna količina stavke, okvirna količina stavke, predviđena količina stavke ili procijenjeni udio stavke), d) cijena stavke (po jedinici mjere), e) zbirna cijena više stavki (zbir cijena više stavki na koje se odnosi zbirni procijenjeni udio), ako je primjenjivo, f) ukupna cijena stavke, g) cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost (zbir svih ukupnih cijena stavki). (3) U obrascu za cijenu ponude mora biti data mogućnost da se posebno iskaže ponuđeni popust. Popust može biti iskazan po svakoj stavci i ukupno ili samo ukupno. (4) Prilikom ispunjavanja obrasca za cijenu ponude ponuđač ukupnu cijenu stavke izračunava kao: a) proizvod količine stavke i cijene stavke, ili b) proizvod zbirnog procijenjenog udjela više objedinjenih stavki i zbirne cijene više stavki na koje se taj zbirni procijenjeni udio odnosi. Član 6. (Način određivanja cijene ponude) (1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji određuje je li cijena ponude promjenjiva ili nepromjenjiva. (2) Promjenjiva cijena je cijena koja se tokom trajanja ugovora, odnosno okvirnog sporazuma može mijenjati. Ako je cijena ponude promjenjiva, ugovorni organ mora u tenderskoj dokumentaciji odrediti način i uslove izmjene cijene. Promjenjivost cijene mora biti zasnovana na referentnim parametrima ili javno dostupnim podacima. (3) Nepromjenjiva cijena je cijena koja tokom trajanja ugovora, odnosno okvirnog sporazuma, ostaje nepromijenjena. Član 7. (Način određivanja minimalnih zahtjeva sposobnosti kandidata ili ponuđača) (1) Ugovorni organ određuje uslove finansijske i/ili tehničke i profesionalne sposobnosti kandidata/ponuđača u slučaju kada je zadovoljenje tih uslova nužna osnova za ocjenu sposobnosti kandidata/ponuđača za izvršenje određenog ugovora. (2) Ako ugovorni organ određuje uslove finansijske i/ili tehničke i profesionalne sposobnosti, tada mora od kandidata/ponuđača tražiti da zadovolje minimalne uslove finansijske i/ili tehničke i profesionalne sposobnosti. (3) Obim informacija i minimalni uslovi finansijske i/ili tehničke i profesionalne sposobnosti koji se zahtijevaju za određeni ugovor moraju biti u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke, odnosno lotu. (4) Ako ugovorni organ od kandidata/ponuđača kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti traži popis ugovora, smatra se da je uslov: a) u vezi sa predmetom nabavke, odnosno grupom predmeta nabavke, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabavke, odnosno lot, te b) srazmjeran predmetu nabavke, odnosno lotu, u slijedećim slučajevima: 1) kada se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, ako njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedinog lota; 2) kada se traži dokaz o izvršenju više ugovora, ako njihov zbirni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedinog lota. (5) Ako ugovorni organ od kandidata/ponuđača kao dokaz finansijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, smatra se da je uslov srazmjeran predmetu nabavke, odnosno lotu ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno procijenjene vrijednosti pojedinog lota. (6) U slučaju postupaka javne nabavke s namjerom zaključivanja okvirnog sporazuma u smislu st. (4) i (5) ovoga člana, minimalni uslovi sposobnosti kandidata/ponuđača koje se zahtijevaju moraju biti srazmjerni procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se zaključiti na osnovu okvirnog sporazuma. (7) Izuzetno od st. (2) do (5) ovoga člana, u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizilaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabavke, ugovorni organ može zahtijevati i više uslova finansijske i/ili tehničke i profesionalne sposobnosti, pri čemu je u tenderskoj dokumentaciji dužan detaljno obrazložiti te okolnosti. III. GLAVA Odredbe o ponudi Član 8. (Priprema ponude) (1) Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. (2) Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Broj 90 - Strana 160 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 18. 11. 2014. (3) Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. (4) Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. (5) Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. (6) Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. (7) Izuzetno od stava (6) ovog člana, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i TD. (8) Ako ugovorni organ od ponuđača zahtijeva i kopiju ponude, ona se dostavlja zajedno s originalnom ponudom. U tom slučaju se jasno naznačava "original" i "kopija" ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. (9) Ako ugovorni organ od ponuđača zahtijeva i dostavu ponude na mediju za pohranjivanje podataka, on se dostavlja zajedno s originalom ponude. U tom slučaju ponuda dostavljena na mediju za pohranjivanje podataka smatra se kopijom ponude. (10) Ponude se pišu neizbrisivom tintom. (11) Ovaj član se primjenjuje na odgovarajući način na izradu zahtjeva za učešće. Član 9. (Sadržaj ponude) (1) Ponuda je pisana izjava volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. (2) Ponuda sadrži: a) popunjeni obrazac za ponudu, b) garanciju za ozbiljnost ponude, ako je traženo, c) izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tač. a) do d) Zakona, d) izjavu i obične kopije dokumenata kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uslova iz člana 47. st. (1) tač. od a) do d) i (4) Zakona, e) izjave i potvrde kojima ponuđač dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost, f) popunjeni obrazac za cijenu ponude, g) potpisan prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma, ako je sastavni dio tenderske dokumentacije, h) ostalo traženo u tenderskoj dokumentaciji (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave, itd.), i) datum zahtjeva za učešće/ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača, j) popis dokumenata uz zahtjev za učešće/ponudu koji čini sadržaj zahtjeva za učešće/ponude. (3) U slučaju ograničenog postupka javne nabavke, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja i takmičarskog dijaloga, podaci iz stava (2) tač. c), d), e), i) i j) ovoga člana neće biti sadržani u ponudi, nego u zahtjevu za učešće. (4) Obrazac za ponudu iz stava (2) ovoga člana najmanje sadrži: a) naziv i sjedište ugovornog organa, b) naziv i sjedište ponuđača, adresa, IDB/JIB (ili jedinstvni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta privrednog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome je li ponuđač u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa epošte, kontakt osoba ponuđača, broj telefona, broj faksa, c) predmet nabavke, d) podatke o podizvođačima, ako je moguće, i/ili podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavci, ako se dio ugovora o javnoj nabavci daje u podugovor, e) cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost, f) iznos poreza na dodatnu vrijednost, g) cijenu ponude s porezom na dodatnu vrijednost, h) rok važenja ponude, i) datum i potpis ponuđača. (5) Ukoliko je kriterij za vrednovanje ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda, onda obrazac za ponudu sadrži sve potkriterije koje je u ponudi dao ponuđač i koji se čitaju na javnom otvaranju ponuda. (6) Ako se radi o grupi ponuđača, obrazac za ponudu sadrži podatke iz stava (4) tačka d) ovoga člana za svakog člana grupe ponuđača, uz obveznu naznaku člana grupe ponuđača koji je ovlašten za komunikaciju s ugovornim organom. (7) Ako ponuđač nije u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, u obrascu za ponudu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodatnu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodatnu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodatnu vrijednost ostavlja se prazno. Član 10. (Alternativna ponuda) Ukoliko je tenderskom dokumеntacijom dopuštno dostavljanje alternativne ponude, onda je ponuđač dužan dostaviti dokaze da alternativna ponuda zadovoljava minimum postavljenih zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji, kao i detaljno obrazloženje alternativne ponude. Član 11. (Način dostave ponude) (1) Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu ugovornog organa navedenu u tenderskoj dokumentaciji. (2) Na koverti ponude mora biti naznačeno: a) naziv i adresa ugovornog organa, b) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte, c) evidencijski broj nabavke, d) naziv predmeta nabavke, odnosno lota na koje se ponuda odnosi, e) naznaka "ne otvaraj". (3) Kada ponuda sadrži uzorke oni se dostavljaju uz ponudu, ako ugovorni organ nije drugačije odredio u tenderskoj dokumentaciji. (4) Ovaj član se primjenjuje na odgovarajući način na dostavu zahtjeva za učešće. Član 12. (Način dostave dokumenata koji su zajednički za više lotova) (1) Kada je predmet nabavke podijeljen na lotove, ponuđač koji dostavlja ponude za više lotova, može dokumente kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje i dokaze Utorak, 18. 11. 2014. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 90 - Strana 161 sposobnosti koji su zajednički za više lotova, dostaviti na jedan od slijedećih načina: a) u posebnoj koverti na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja dokaze za kvalifikaciju; ili b) uz ponudu koja je prva po redoslijedu lotova na koji se prijavljuje, c) posebno uz svaki lot. (2) Ostali traženi dokumenti i dokazi koji se podnose za pojedini lot moraju se dostaviti u ponudi za taj lot. (3) Ovaj član se primjenjuje na odgovarajući način na dostavu dokumenata koji su zajednički za više lotova kod zahtjeva za učešće. (4) Ukoliko se dokazi da ne postoje razlozi za isključenje dostavljaju u posebnoj koverti, kandidat/ponuđač je dužan tu kovertu sa dokazima da ne postoje razlozi za isključenje i koverte sa ponudama za sve lotove za koje dostavlja ponude dostaviti u jednoj zajedničkoj koverti, na kojoj će izričito naznačiti šta je sadržaj te koverte. Član 13. (Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude) (1) Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. (2) Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. (3) Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču. (4) Ovaj član se primjenjuje na odgovarajući način na izmjenu i/ili dopunu ili odustajanje od zahtjeva za učešće. Član 14. (Cijena ponude) (1) Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM), a u drugoj valuti samo ako je ugovorni organ to izričito odredio u tenderskoj dokumentaciji. (2) Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. (3) U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu ponude iz člana 5. ovog uputstva. (4) Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu, smatrat će se da nije ponudio popust. Postupak prijema ponuda Član 15. (Zapisnik o zaprimanju ponuda) (1) Svaka blagovremeno dostavljena ponuda upisuje se u zapisnik o zaprimanju ponuda te dobija redni broj prema redoslijedu zaprimanja. (2) Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u zapisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude. (3) Zapisnik o zaprimanju ponuda je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda. U slučaju kada nema javnog otvaranja ponuda, zapisnik je sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odnosno zapisnika o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda u pregovaračkom postupku bez objave. (4) Na omotnici ponude označava se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja, sa prijemnim pečatom zaprimanja. (5) Kada ponuđač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude ugovorni organ mu je obavezan o tome izdati potvrdu. Potvrda sadrži najmanje podatke o ugovornom organu, ponuđaču, predmetu nabavke ili lotovima za koji se odnosi ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude te datumu i vremenu zaprimanja. (6) Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u zapisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod ugovornog organa kao zakasnjela ponuda, obilježava se kao zakasnjela te neotvorena vraća pošiljaocu bez odgode. (7) Ponude upućene poštom, ukoliko stignu nakon roka utvrđenog za prijem ponuda, smatraju se zakasnjelim ponudama i sa istim se postupa u skladu sa stavom (6) ovog člana. (8) Do trenutka javnog otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama. (9) Zapisnik o zaprimanju ponuda i ponude ne smiju biti dostupne neovlaštenim osobama. (10) Ovaj član se primjenjuje na odgovarajući način na postupak zaprimanja zahtjeva za učešće. Član 16. (Postupak pregleda i ocjene ponuda) (1) Postupak pregleda i ocjene ponuda obavlja komisija za javne nabavke, odnosno članovi komisije koji su stručne osobe i/ili stručne službe ugovornog organa, te ako je potrebno nezavisne stručne osobe, na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije. Poređenje cijena ponuda Član 17. (Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske cijene) (1) Ugovorni organ je obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude. (2) Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude u ponudi ne odgovaraju metodologiji definisanoj u članu 5. ovog uputstva, ugovorni organ ih ispravlja u skladu sa metodologijom iz člana 5. ovog uputstva. (3) Ugovorni organ ispravlja i druge računske greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu ponude. (4) Kada cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izraženoj u obrascu ponude, važi cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude. (5) U zahtjevu za prihvatanje ispravke računske greške u smislu st. (2) i (3) ovoga člana koji ugovorni organ obvezno mora tražiti, označava se koji dio ponude je ispravljen kao i nova cijena ponude proizašla nakon ispravke. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. (6) Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške u smislu st. (2) i (3) ovoga člana sastavni je dio zapisnika iz čl. 19. i 20. ovog uputstva. (7) Ugovorni organ obavezno od ponuđača traži objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni slijedeći uslovi: Broj 90 - Strana 162 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 18. 11. 2014. a) cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili b) cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude. (8) Ugovorni organ može od ponuđača zatražiti objašnjenje cijene ponude, ako smatra da je ona neprirodno niska i iz drugih razloga navedenih u članu 66. Zakona. (9) Objašnjenje ponuđača iz st. (7) i (8) ovoga člana sastavni je dio zapisnika iz čl. 18. i 20. ovog uputstva. IV. GLAVA Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Član 18. (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda) (1) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda mora sadržavati: a) naziv i sjedište ugovornog organa, b) predmet nabavke, c) vrstu postupka javne nabavke, d) evidencijski broj nabavke, e) broj obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki, f) podatak o objavi zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona, odnosno podatak o upućivanju zahtjeva za prikupljanje ponuda u skladu sa članom 8. Zakona i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, g) u slučaju pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, posebne slučajeve i okolnosti iz čl. 20. i 27. Zakona koji opravdavaju korištenje tog postupka, h) u slučaju takmičarskog dijaloga, posebne okolnosti iz člana 30. Zakona koje opravdavaju korištenje tog postupka, i) datum početka pregleda i ocjene ponuda, j) naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda, k) podatke o pojašnjenju u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona, l) sve informacije o pojašnjenju ponuda, ako ih je bilo, m) podaci o ispravkama, ukoliko su iste uočene u ponudi i koje su urađene na način da su vidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke. n) analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača (obavezni razlozi i ako je primjenjivo ostali razlozi isključenja), o) naziv i sjedište ponuđača koji se isključuju zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, te obrazloženje razloga njihovog isključenja, za svakog ponuđača posebno, p) prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude, ako je traženo, r) prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz zapisnika sa otvaranja ponuda, s) analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza profesionalne i tehničke sposobnosti ponuđača, t) analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija, u) podatke o ispravkama računskih grešaka u ponudama, ako ih je bilo, z) naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda, te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje, aa) razloge za odbijanje ponude/a zbog neprirodno niske cijene, ako je primjenjivo, bb) analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude, cc) rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude, dd) naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija i sa kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci ili naziv jednog ili više privrednih subjekata s kojima ugovorni organ namjerava zaključiti okvirni sporazum i razlozi za njegov/njihov izbor, ee) podatke o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču, ako je primjenjivo, ff) prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem, gg) datum završetka pregleda i ocjene ponuda, hh) ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda, ii) popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata i ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanjem ispravke računske greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatanje ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili stručne osobe, i sl.). (2) Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u ograničenom postupku javne nabavke, pregovaračkom postupku s objavom obavještenja, pregovaračkom postupku bez objave obavještenja i takmičarskom dijalogu ne sadrži podatke iz tač. k), n), o), i s) stava (1) ovog člana osim u slučaju provjere izjava koje je kandidat dostavio u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona. (3) Ako neko od ovlaštenih predstavnika ugovornog organa odbije potpisati zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, o tome se sastavlja zabilješka koja se prilaže zapisniku. Član 19. (Sadržaj zapisnika o ocjeni zahtjeva za učešće u ograničenom postupku javne nabavke, pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci, i takmičarskom dijalogu) (1) Zapisnik o ocjeni zahtjeva za učešće koje ugovorni organ izrađuje u prvoj fazi ograničenog postupka javne nabavke, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci, i takmičarskog dijaloga izrađuje se u dva dijela. (2) Prvi dio zapisnika o ocjeni zahtjeva za učešće u koji kandidati nemaju pravo uvida mora sadržavati: a) naziv i sjedište ugovornog organa, b) predmet nabavke, c) vrstu postupka javne nabavke, d) evidencijski broj nabavke, e) broj poziva na učešće sa Portala javne nabavke, f) u slučaju pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci, posebne slučajeve i okolnosti iz čl. 20. i 27. Zakona koji opravdavaju korištenje tog postupka, g) u slučaju takmičarskog dijaloga, posebne okolnosti iz člana 30. Zakona koje opravdavaju korištenje tog postupka, h) datum početka ocjene zahtjeva za učešće, i) naziv i sjedište svih kandidata koji su dostavili zahtjev za učešće, j) podatke o pojašnjenju dokumenata u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona, ako ih je bilo, Utorak, 18. 11. 2014. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 90 - Strana 163 k) analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja kandidata (obavezni razlozi i ako je primjenjivo ostali razlozi isključenja), l) analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza tehničke i profesionalne sposobnosti kandidata, m) naziv i sjedište kandidata koji nisu zadovoljili tražene uslove u skladu sa čl. 45. do 52. Zakona, s obrazloženjem razloga zbog kojih neće biti pozvani na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na učešće u dijalogu, n) naziv i sjedište sposobnih kandidata koje će ugovorni organ pozvati na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na učešće u dijalogu, i razlozi za njihov izbor, o) prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o diskvalifikaciji kandidata, s obrazloženjem, ako je primjenjivo, p) prijedlog ovlaštenoj osobi ugovornog organa za slanje poziva na dostavu ponude, na pregovaranje ili na učešće u dijalogu izabranim kandidatima, r) prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o poništenju, ako je primjenjivo, s) datum završetka ocjene zahtjeva za učešće, t) ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili ocjenu zahtjeva za učešće, u) popis priloga uz zapisnik. (3) Drugi dio zapisnika o ocjeni zahtjeva za učešće izrađuje se za svaki zahtjev posebno, na način da se kandidatu, ako zatraži, omogući uvid samo u onaj dio drugog dijela zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za učešće. Drugi dio zapisnika o pojedinačnoj ocjeni zahtjeva mora sadržavati slijedeće tač. a), b), c), d), e), h), i), j), k), l), s), t) i u). (4) Ocjena ponuda u drugoj/im fazama ograničenog postupka javne nabavke, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i takmičarski dijaloga, obavezno sadrži tač. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), t), u), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh) i ii) iz stava (1) člana 18. ovog uputstva. (5) Ako neko od ovlaštenih predstavnika ugovornog organa odbije potpisati zapisnik o ocjeni zahtjeva za učešće, o tome se sastavlja zabilješka koja se prilaže zapisniku. (6) U potpisanom i zaključenom zapisniku o ocjeni zahtjeva za učešće ne smije se ništa dodavati niti mijenjati. Dopuna u već zaključeni zapisnik unosi se kao dodatak zapisniku koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornog organa i osoba na prijedlog koje je dopuna unesena. Član 20. (Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda u pregovaračkom postupku javne nabavke bez objave obavještenja) (1) Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda koji ugovorni organ izrađuje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci mora sadržavati slijedeće elemente: a) naziv i sjedište ugovornog organa, b) predmet nabavke, c) evidencijski broj nabavke, d) posebne slučajeve i okolnosti iz čl. 21.-24. Zakona koji opravdavaju korištenje ovog postupka, e) datum početka pregleda i ocjene inicijalnih i/ili konačnih ponuda, f) datum slanja poziva na pregovaranje, g) datum slanja poziva na izmjenu i/ili dopunu inicijalne ponude ili na dostavu konačne ponude, h) naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja inicijalnih i/ili konačnih ponuda, i) podatke o pojašnjenju dokumenata u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona, ako ih je bilo, j) analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača (obavezni razlozi i ako je primjenjivo ostali razlozi isključenja), k) naziv i sjedište ponuđača koji se isključuju te obrazloženje razloga njihovog isključenja, l) analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, m) prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude, ako je traženo, n) podatke o pojašnjenju inicijalnih i/ili konačnih ponuda, ako ih je bilo, o) prikaz valjanosti inicijalnih i/ili konačnih ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti, p) analizu inicijalnih i/ili konačnih ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija, r) podatke o ispravkama računskih grešaka u inicijalnim i/ili konačnim ponudama, ako ih je bilo, s) prikaz ispunjenja ostalih uslova iz tenderske dokumentacije, ako su traženi, t) naziv i sjedište ponuđača čije inicijalne i/ili konačne ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje, u) razloge za odbijanje inicijalne i/ili konačne ponude/a zbog neprirodno niske cijene, ako je primjenjivo, v) analizu prihvatljivih konačnih ponuda prema kriteriju za izbor ponude, z) rangiranje prihvatljivih konačnih ponuda prema kriteriju za izbor ponude, aa) naziv ponuđača s kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci i razlozi za njegov izbor, bb) podatke o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podatke o podizvođaču, ako je primjenjivo, cc) podatke o provjeri najpovoljnijeg ponuđača sa kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci, dd) rezultat provjere iz tačke cc) ovoga člana, ee) prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem, ff) datum završetka postupka pregleda i ocjene inicijalnih i/ili konačnih ponuda, gg) ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili pregled i ocjenu inicijalnih i/ili konačnih ponuda, hh) popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem inicijalnih i/ili konačnih ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanje ispravke računske greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatanje ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili nezavisne stručne osobe, i sl.). (2) U slučaju da se provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci iz razloga definisanih u čl. 21. stav (1) tačka d) i 22. stav (1) tačka d) Zakona, zapisnik sadrži sve ostale elemente koje je moguće unijeti u zapisnik. (3) Ako neko od ovlaštenih predstavnika ugovornog organa odbije potpisati zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili Broj 90 - Strana 164 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 18. 11. 2014. konačnih ponuda, o tome se sastavlja zabilješka koja se prilaže zapisniku. (4) U potpisanom i zaključenom zapisniku o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda ne smije se ništa dodavati niti mijenjati. Dopuna u već zaključeni zapisnik unosi se kao dodatak zapisniku koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornog organa i osoba na prijedlog koje je dopuna unesena. V. GLAVA Prelazne i završne odredbe Član 21. (Prilozi) (1) Sastavni dio ovog Uputstva su Aneksi i to: a) Obrazac za ponudu (Aneks 2.), b) Obrazac za cijenu ponude (Aneks 3.), c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona (Aneks 4.), d) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tač. a) do d) Zakona (Aneks 5.), e) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav 81) tač. c), d), e) i g) Zakona (Aneks 6), f) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. stav (1) tač. c), d) i f) Zakona (Aneks 7.), g) Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona (Anks 8). (2) Forme garancija za ozbiljnost ponude i garancija za dobro izvršenje ugovora sastavni su dio Pravilnika o obrascu garancije za ozbiljnost ponude i garancije za izvršenje ugovora i isti se koriste u pripremi tenderske dokumentacije i u pripremi ponuda.
Odluka o uvjetima o načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Novo Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 49/13 19.12.2013 odluka,reklama,novo sarajevo OP]INA NOVO SARAJEVO Op}insko vije}e - Komisija za statut i propise Na osnovu ~lana 31. Statuta Op}ine Novo Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10), ~lana 49. stav 1. alineja 11. i ~lana 165. Poslovnika Op}inskog vije}a Novo Sarajevo - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 37/13), Komisija za statut i propise Op}inskog vije}a Novo Sarajevo, na Drugoj vanrednoj sjednici odr`anoj 10.12.2013. godine, utvrdila je pre~i{}eni tekst Odluke o uvjetima i na~inu postavljanja i odr`avanja naziva firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama i ure|enju fasada na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo. ODLUKA O UVJETIMA I NA^INU POSTAVLJANJA I ODR@AVANJA NAZIVA FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADR@AJA NA GRA\EVINAMA I FASADAMA I URE\ENJU FASADA NA PODRU^JU OP]INE NOVO SARAJEVO (PRE^I[]ENI TEKST) I. OP]E ODREDBE ^lan 1. Ovom Odlukom reguli{u se uvjeti i na~in postavljanja i odr`avanja naziva firmi, reklama, reklamnih panoa i displeja, reklamnih vitrina, tendi, klima ure|aja, satelitskih antena, kablovskih sistema, baznih stanica, ure|enju fasada, izradi murala, oglasa /plakati, transparenti i sl./ i zastava na gra|evinama i fasadama objekata na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo. ^lan 2. Nazivom firme se smatra ime pod kojim firma posluje, imena organa uprave i drugih dr`avnih organa i organizacija, imena udru`enja gra|ana, imena sportskih i kulturnih dru{tava, humanitarnih organizacija, imena radnji gra|ana koji samostalno, li~nim radom i sredstvima u svojini gra|ana vr{e ugostiteljsku, zanatsku i zanatskoj djelatnosti sli~nu djelatnost i nazivi advokatskih kancelarija, pod uvjetom da su istaknuti na radnim prostorijama na kojima se po Zakonu moraju ista}i. Ako su na radnim prostorijama istaknuta dva istovjetna imena, odnosno naziva, od kojih je jedan svjetle}i, nazivom firme se smatraju oba imena odnosno naziva. ^lan 3. Reklamom se smatraju imena, nazivi i njihove skra}ene oznake, koji se u smislu ~l. 2. ove odluke ne smatraju firmom, kao i svaki drugi natpis ili objekt na javnom mjestu kojim vlasnik tog natpisa ili objekta ukazuje na svoje proizvode i usluge. II. POSTAVLJANJE NAZIVA FIRMI, REKLAMA, REKLAMNIH VITRINA, REKLAMNIH PANOA I DISPLEJA ^lan 4. Pravna i fizi~ka lica obavezna su da postave reklamu ili naziv firme prije otpo~injanja s radom u poslovnim prostorijama. ^lan 5. Postavljanje naziva firmi, reklama, reklamnih vitrina, reklamnih panoa i svjetle}ih displeja vr{i se na osnovu odobrenja op}inske Slu`be za oblast prostornog ure|enja i urbanizma /u daljem tekstu Slu`ba za urbanizam/ koja na zahtjev pravnog ili fizi~kog lica o tome odlu~uje rje{enjem. Na zahtjev pravnog ili fizi~kog licaOp}inska slu`ba razmatra urbanisti~ko-tehni~ke uvjete za postavljanje naziva firmi, reklama, reklamnih vitrina, reklamnih panoa i svjetle}ih displeja i drugih sadr`aja iz ~lana 1. ove Odluke, na gra|evinama i fasadama, njihov oblik, veli~inu i mjesto gdje }e se postaviti i o tome donosi rje{enje- urbanisti~ku saglasnost i odobrenje u formi jednog upravnog akta, osim ako odlukom nije druga~ije propisano. Odobrenje se izdaje sa rokom va`nosti od 1 /jedne/ godine, ukoliko ovom odlukom nije druga~ije propisano i isto se mo`e produ`iti svake naredne godine, ukoliko nije do{lo do promjene uvjeta pod kojima je izdato odobrenje. Odobrenje se dostavlja op}inskoj i kantonalnoj urbanisti~ko-gra|evinskoj inspekciji i Poreznoj upravi F BiH - ispostava Novo Sarajevo. Op}inska slu`ba rje{avaju}i u postupku izdavanja odobrenja, ukoliko ocijeni da je to neophodno, mo`e pribaviti mi{ljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, za postavljanje sadr`aja iz ~lana 1. Odluke, na lokacijama koje nisu obuhva}ene Elaboratom, Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslje|a Kantona Sarajevo na objektima graditeljskog naslije|a te ambijentalnih cjelina ili Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo- Direkcije za puteve, ukoliko se radi o objektima koji se nalaze u za{titnom pojasu saobra}ajnica koje su od interesa za Kanton. ^lan 6. Prilikom postavljanja naziva firmi, reklama, reklamnih vitrina, reklamnih panoa, displeja i oglasa mora se postupiti tako da se bespotrebno ne uznemiravaju gra|ani koji `ive i rade u objektima koji se koriste za postavljanje naziva firmi, reklama i oglasa i da se ti objekti ne o{te}uju. ^lan 7. Svjetle}i nazivi firmi, reklame i displeji mogu biti izvedeni od neonskih cijevi sa metalnom, plasti~nom ili drugom odgovaraju}om podlogom. ^lan 8. Svjetle}i nazivi firmi i reklame ne mogu se postavljati na visini manjoj od 2,5 m od nivoa plo~nika, odnosno na visini manjoj od 4,5 m od nivoa ulice koja nema plo~nik. ^lan 9. Ostali nazivi firme i reklamemogu biti izra|ene od materijala koji nije {tetan po zdravlje i okolinu. Tekstovi naziva firme i reklame ispisuju se postojanom bojom. ^lan 10. Naziv firme se postavlja tako da mora biti uo~ljiv i vidljiv bez obzira na radno vrijeme objekta na koji se odnosi. Na objektu ~ija uli~na strana nema slobodnog prostora za fiksiranje naziva firme na fasadi, naziv firme se isti~e u izlogu ili na izlogu, a ako se izlog zatvara onda i na navlaci kojom se izlog zatvara. U slu~aju iz prethodnog stava oba istaknuta imena odnosno naziva smatraju se firmom. ^lan 11. Pravna i fizi~ka lica iz ~lana 4. ove Odluke mogu u reklamama ista}i svoje proizvode i usluge ~ije isticanje nije zakonom zabranjeno. ^lan 12. Vlasnici naziva firmi i reklama du`ni su da ih odr`avaju u ispravnom stanju. Svjetle}i nazivi firmi i reklame smatraju se neispravnim ako su im izvori svjetlosti ili rasvjetna tijela popucali i ne svijetle, ako im je podloga rasvjetnih tijela o{te}ena i deformisana, ako su usljed dotrajalosti promijenile svoj prvobitni vanjski izgled ili ako su sklone padu i kao takve opasne za prolaznike. Ostali nazivi firmi i reklama smatraju se neispravnim ako im je boja izblijedila ili ispucala, ako su toliko o{te}ene da su djelimi~no ili potpuno ne~itljive, ako su im naprsle podloge na kojima su ispisane, ili ako su sklone padu i kao takve opasne za prolaznike. Vlasnici firmi i reklama du`ni su da ih odr`avaju u ~istom i urednom stanju. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 49 – Strana 66 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 19. decembra 2013. Vlasnici neispravnih firmi i reklama du`ni su u roku 48 sati da ih dovedu u ispravno stanje ili da ih odmah uklone, a mjesto na kom se nalaze dovedu u prvobitno odnosno ispravno stanje. ^lan 13. U slu~aju prestanka rada u radnoj prostoriji na kojoj je istaknut naziv firme, vlasnik firme du`an je odmah po prestanku rada ukloniti naziv firme, a mjesto gdje je naziv firme bio istaknut dovesti u prvobitno ispravno stanje. ^lan 14. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje naziva firme odnosno reklame iz ~lana 2. i ~lana 3. ove Odluke prila`e se: - Akt o registraciji firme odnosno dozvola za rad nadle`ne slu`be; - odgovaraju}i pravni akt iz kojeg je vidljiv osnov kori{tenja prostora Nakon {to Slu`ba ocijeni da postoje urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za postavljanje tra`enog sadr`aja, u nastavku postupka zahtijevati }e slijede}u dokumentaciju: - projekat u 2 /dva/ primjerka koji sadr`i: ta~an tekst firme /puni i skra}eni naziv/ odnosno reklame u skladu s aktom o registraciji firme,odnosno dozvole za rad nadle`ne slu`be; nacrt firme odnosno reklame / kreativna skica ili projekt / u boji ili sa opisom boja, u odgovaraju}oj razmjeri u zavisnosti od veli~ine firme odnosno reklame; ovjeren stati~ki prora~un sigurnosti za konzolne firme i reklame, te firme i reklame ve}e od 60 cm; detaljan tehni~ki opis firme odnosno reklame; fotografije i situaciju okolnog prostora sa ucrtanim mjestom za firmu odnosno reklamu; - saglasnost eta`nih vlasnika u formi Odluke eta`nih vlasnika donesena na skupu eta`nih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom i "Uputstvom o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika" za objekte kolektivnog stanovanja - saglasnost na priklju~enje na elektroenergetsku mre`u i saglasnost za{tite od po`ara i eksplozije za projekat firme i reklame koji predvi|a napajanje elektri~nom energijom - bankovnu garanciju ili nov~ani depozit na iznos od 1.000 KM, kao garanciju za dovo|enje predmetne povr{ine u prvobitno stanje, po isteku vremena va`nosti odobrenja osim za postavljanje naziva firmi odnosno reklama ~ije povr{ina je manja od 0,5 m2 - i druge priloge u zavisnosti od vrste firme odnosno reklame. ^lan 15. Postavljanje reklamnih panoa, reklamnih vitrina i displeja na gra|evinama i fasadama vr{i se u skladu sa Elaboratom o postavljanju fasadnih, reklamnih panoa i murala na gra|evinama i fasadama stambenih i stambeno-poslovnih i poslovnih objekata na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo. Odobrenje za postavljanje reklamnih panoa, reklamnih vitrina i displeja izdaje se sa rokom od jedne godine. Po isteku navedenog roka, vlasnik reklamnog panoa, reklamne vitrine i displeja du`an je podnijeti zahtjev za produ`enje roka iz prethodnog stava. Ukoliko vlasnik reklamnog panoa, reklamne vitrine i displeja ne podnese zahtjev za produ`enje roka odobrenja za postavljanje du`an je iste ukloniti u roku 48 sati po isteku va`nosti odobrenja. ^lan 16. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje fasadanih reklamnih vitrina prila`e se: - akt o registraciji firme iz kojeg je vidljivo da je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje usluga reklamiranja i ogla{avanja, odnosno dozvola za rad nadle`ne slu`be; - projekt vitrine sa ovjerenim stati~kim prora~unom sigurnosti; detaljnim tehni~kim opisom reklamne vitrine fotografija i situacijom okolnog prostora sa ucrtanim mjestom za reklamnu vitrinu; - saglasnost vlasnika objekta na kojem se tra`i postavljanje reklamne vitrine; - bankovna garancija ili nov~ani depozit na iznos od 1.000 KM, kao garanciju za dovo|enje predmetne povr{ine u prvobitno stanje, po isteku vremena va`nosti odobrenja Slu`ba mo`e zahtijevati i druge priloge. ^lan 17. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih panoa i displeja prila`e se: - Idejna skica - akt o registraciji firme, iz kojeg je vidljivo da je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje usluga reklamiranja i ogla{avanja odnosno dozvola za rad nadle`ne slu`be; Nakon {to Slu`ba ocijeni da postoje urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za postavljanje tra`enog sadr`aja, u nastavku postupka zahtijevati }e slijede}u dokumentaciju: - Ugovor kao pravni osnov kori{tenja predmetnog prostora, zaklju~en sa vlasnikom objekta /eta`nim vlasnicima ili predstavnikom eta`nih vlasnika za objekte kolektivnog stanovanja/ i ovjeren prijemnim {tambiljom nadle`ne Porezne uprave - saglasnost eta`nih vlasnika u formi Odluke eta`nih vlasnika donesena na skupu eta`nih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, ovjerena od strane Upravitelja zgrade - i Uputstvom o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika" za objekte kolektivnog stanovanja - projekt reklamnog panoa odnosno displeja sa kompletnom konstrukcijom; ovjerenim stati~kim prora~unom sigurnosti; i detaljnim tehni~kim opisom; - bankovnu garanciju ili nov~ani depozit na iznos od 1.000,00 KM, ili vi{e, zavisno od gabarita reklame, kao garanciju za dovo|enje predmetne povr{ine u prvobitno stanje, po isteku vremena va`nosti odobrenja Slu`ba mo`e zahtijevati i druge priloge. III. URE\ENJE FASADA I IZRADA FASADNIH MURALA ^lan. 18. Ure|enje fasade i izrada murala na fasadi stambenih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, te poslovnih objekata vr{i se na osnovu odobrenja Slu`be za oblast prostornog ure|enja i urbanizam. Objekti na kojim se mogu izra|ivati murali odre|uju se Elaboratom o postavljanju fasadnih, reklamnih panoa imurala na gra|evinama i fasadama stambenih i stambeno-poslovnih i poslovnih objekata na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo, uz saglasnost eta`nih vlasnika zgrade kolektivnog stanovanja. Odobrenje iz stava 1 ovog ~lana izdaje se u formi jednog upravnog akta i sadr`i urbanisti~ku saglasnost i odobrenje. Pod ure|enjem fasade podrazumijeva se opravka i promjena boje fasade. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za ure|enje fasade prila`e se: - saglasnost eta`nih vlasnika u formi Odluke eta`nih vlasnika donesena na skupu eta`nih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ovjerena od strane Upravitelja zgrade - za objekte kolektivnog stanovanja i Uputstvom o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika" - Dokaz o vlasni{tvu za individualne, poslovne objekte i sl. - Predmjer radova - Nacrt fasada u mjerilu sa prijedlogom koloristi~kog rje{enja Slu`ba mo`e zahtijevati i druge priloge. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izradu murala na fasadama stambenih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja te poslovnih objekata, prila`e se: S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 19. decembra 2013. KANTONA SARAJEVO Broj 49 – Strana 67 - Nacrt murala u mjerilu sa prijedlogom koloristi~kog rje{enja - Akt o registraciji firme, iz kojeg je vidljivo da je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje usluga reklamiranja i ogla{avanja odnosno dozvola za rad nadle`ne slu`be; Nakon {to Slu`ba ocijeni da postoje urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za izradu tra`enog sadr`aja, u nastavku postupka zahtijevati }e slijede}u dokumentaciju: - Ugovor kao pravni osnov kori{tenja predmetnog prostora, zaklju~en sa vlasnikom objekta /ovjeren prijemnim {tambiljom nadle`ne Porezne uprave ukoliko reguli{e pitanje naknade za kori{tenje odre|ene povr{ine ili dijela objekta/ - Saglasnost eta`nih vlasnika u formi Odluke eta`nih vlasnika donesena na skupu eta`nih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ovjerena od strane Upravitelja zgrade - i Uputstvom o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika" za objekte kolektivnog stanovanja - Predmjer radova - Fotografija i situacija okolnog prostora sa ucrtanim mjestom izrade murala - bankovnu garanciju ili nov~ani depozit na iznos od 1.000,00 KM ili vi{e, zavisno od gabarita reklame kao garanciju za dovo|enje predmetne povr{ine u prvobitno stanje, po isteku vremena va`nosti odobrenja - i druge priloge. IV. ISTICANJE PLAKATA, TRANSPARENATA I SLI^NO ^lan 19. Pod plakatom se podrazumijevaju reklamni natpisi i reklamni tekstovi istaknuti na javnim mjestima u cilju obavje{tavanja javnosti o odre|enim doga|ajima, obavezama i drugim zna~ajnim okolnostima. ^lan 20. Plakati i druge objave mogu se isticati samo na odre|enim oglasnim povr{inama, oglasnim plo~ama, oglasnim stubovima i oglasnim vitrinama. Iznimno za odre|ene manifestacije mo`e se odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima. Izuzetno od prethodnog stava, odobrenje nije potrebno za prigodne natpise u izlogu povodom dr`avnih praznika. Lokacije za postavljanje transparenata na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo utvr|uju se Zaklju~kom op}inskog na~elnika, a na prijedlog op}inske Slu`be za urbanizam. ^lan 21. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za ogla{avanje (plakatiranje) na javnom mjestu prila`e se: - kreacija plakata (dimenzije, boja i estetski izgled); - vremenski period ogla{avanja; - lokalitet i broj mjesta za isticanje (broj plakata); - dokaz o vlasni{tvu ili saglasnost vlasnika oglasnog mjesta; - bankovna garancija ili nov~ani depozit na iznos od 1.000 KM, kao garanciju za dovo|enje oglasne povr{ine u prvobitno stanje, po isteku vremena va`nosti odobrenja /za javno plakati{te / ili pisanu izjavu da }e predmetna oglasna povr{ina biti vra}ena u prvobitno stanje Slu`ba mo`e zahtijevati i druge priloge. ^lan 22. Ogla{avanje putem transparenata na javnom mjestu mo`e se vr{iti samo povodom dr`avnih i vjerskih praznika i odr`avanja zna~ajnih manifestacija kulturnog, privrednog, politi~kog i sportskog karaktera. ^lan 23. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za isticanje transparenta na javnom mjestu prila`e se: - kreacija transparenta/dimenzije, materijal, boja i tekst transparenta; - mjesto isticanja transparenta; - vremenski period isticanja transparenta. ^lan 24. Odobrenje za postavljanje plakata i transparenata izdaje se u formi jednog upravnog akta i sadr`i urbanisti~ku saglasnost i odobrenje. Vlasnici plakata i transparenata du`ni su ih odr`avati u ~istom i urednom stanju. Po isteku roka, navedenog u odobrenju za isticanje plakata i transparenta, njihovi vlasnici du`ni su ih odmah ukloniti, a mjesto na kom su bili postavljeni dovesti u prvobitno stanje. Ako vlasnik plakata i transparenta ne postupi u skladu sa odredbama iz prethodnog stava, nadle`na op}inska slu`ba }e zatra`iti pokretanje inspekcijskog nadzora od strane nadle`ene institucije (komunalna inspekcija) za uklanjanje istih i dovo|enje u prvobitno stanje, a o tro{ku podnosioca zahtjeva za isticanje plakata. Zabranjeno je lijepljenje oglasa na drve}e, zidove, izloge, ugostiteljske objekte i objekte u kojim su smje{teni organi uprave i drugi dr`avni organi i organizacije i vjerske zajednice. ^lan 25. Smrtovnice se mogu postavljati u blizini pogrebnog preduze}a i dru{tava, grobalja, vjerskih ustanova, u naselju gdje je umrli stanovao i na radnim prostorijama gdje je umrli radio, bez odobrenja nadle`nog organa uprave. Op}inska slu`ba, na prijedlog mjesnih zajednica, odredi}e i izvr{iti postavljanje malih oglasnih ormari}a kao mjesta za smrtovnice i ostale oglase mjesnih zajednica. V. REKLAMNE ZASTAVE ^lan 26. Reklamne zastave se postavljaju na ve} odre|enim mjestima /jarboli, konzole i sl./ ^lan 27. Zastave koje se obavezno postavljaju povodom dr`avnih praznika, postavljaju se na utvr|enim mjestima, bez odobrenja nadle`ne op}inske slu`be. Ostale zastave postavljaju se po odobrenju Op}inske slu`be za stambene i komunalne poslove, poslove obnove i razvoja i za{tite okoli{a - Odsjek za komunalne poslove, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo. VI. TENDE ^lan 28. Tende koje obezbje|uju za{titu poslovnog prostora ili ljetne ba{te od sunca mogu se postaviti konzolno, na fasadu objekta, pod uslovom da ne ugro`avaju stanovanje ili rad u susjednim prostorima. ^lan 29. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje tende prila`e se: - dokaz o vlasni{tvu predmetnog poslovnog prostora; - kopija katastarskog plana; - zemlji{no knji`ni izvadak; - projekt tende sa kompletnom konstrukcijom; ovjerenim stati~kim prora~unom sigurnosti; i detaljanim tehni~kim opisom; - saglasnost eta`nih vlasnika u formi Odluke eta`nih vlasnika donesena na skupu eta`nih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom - ovjerena od strane Upravitelja zgrade - za objekte kolektivnog stanovanja i Uputstvom o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika - odobrenje Op}inske slu`be nadle`ne za komunalne poslove za zauzimanje dijela javne povr{ine za postavljanje ljetne ba{te, ukoliko se tenda postavlja kao za{tita od sunca ljetne ba{te - bankovna garancija ili nov~ani depozit na iznos od 1.000 KM, kao garanciju za dovo|enje predmetne povr{ine u prvobitno stanje, po isteku vremena va`nosti odobrenja Slu`ba mo`e zahtijevati i druge priloge. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 49 – Strana 68 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 19. decembra 2013. ^lan 30. Vlasnici tendi su du`ni da ih odr`avaju u ~istom i urednom stanju. Po isteku roka, navedenog u odobrenju za postavljanje tende, njihovi vlasnici su du`ni da ih odmah uklone, a mjesto na kom je bila postavljena dovedu u prvobitno stanje. Ako vlasnik tende ne postupi u skladu sa odredbama iz prethodnog stava, nadle`na op}inska slu`ba }e zatra`iti pokretanje inspekcijskog nadzora od strane nadle`ene institucije (urbanisti~ko-gra|evinska inspekcija) za uklanjanje iste i dovo|enje prostora u prvobitno stanje, a o tro{ku vlasnika tende. VII. KLIMA URE\AJI ^lan 31. Klima ure|aji i satelitske antene,mogu se postaviti konzolno, na fasadu objekta, pod uslovom da ne naru{avaju izgled fasade i ne ugro`avaju stanovanje ili rad u susjednim prostorima. Klima ure|aji postavljeni na fasadi objekta moraju biti ugra|eni na na~in da se kondenzat ne ispu{ta na javnu povr{inu. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja prila`e se: - dokaz o vlasni{tvu predmetnog poslovnog ili stambenog prostora ili akt iz kojeg je vidljiv osnov kori{tenja prostora - projekt sa kompletnom konstrukcijom; ovjerenim stati~kim prora~unom sigurnosti; i detaljanim tehni~kim opisom; - saglasnost eta`nih vlasnika u formi Odluke eta`nih vlasnika donesena na skupu eta`nih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom - ovjerena od strane Upravitelja zgrade - za objekte kolektivnog stanovanja i Uputstvom o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika". Slu`ba mo`e zahtijevati i druge priloge. VIII. KABLOVSKI SISTEMI, SATELITSKE ANTENE I SLI^NI SADR@AJI ^lan 32. Odobravanje izgradnje kablovskih sistema, satelitskih antena, baznih stanica i sli~nih sadr`aja vr{iti }e Slu`ba za urbanizam kroz postupak izdavanja urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za izgradnju i odobrenja za upotrebu, a u skladu sa odredbama Zakona o prostornom ure|enju /Slu`bene novine Kantona Sarajevo, broj 7/05/. Uz zahtjev za izdavanje navedenih rje{enja prila`e se dokumentacija predvi|ena odredbama pomenutog Zakona, kao i - saglasnost eta`nih vlasnika u formi Odluke eta`nih vlasnika donesena na skupu eta`nih vlasnika, a u skladu sa odredbama Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom - /za sekundarne priklju~ke, satelitske antene bazne stanice i sli~ne sadr`aje/ ovjerena od strane Upravitelja zgrade - za objekte kolektivnog stanovanja i Uputstvom o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa eta`nih vlasnika". Rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti i odobrenju za gradnju nametnuti }e se obaveza investitoru da prije tehni~kog pregleda objekta-opreme, instalacija, izvr{i procjenu stvarnih nivoa elektromagnetnog zra~enja i s tim u vezi od Regulatorne agencije za komunikacije "RAK", pribavi potrebne saglasnosti i dozvole za stavljanje opreme u pogon. IX. NAKNADE ^lan 33. Za izdavanje odobrenja za radove na postavljanju reklama i naziva firmi ~ija je povr{ina ve}a od 0,5 m2, postavljanju reklamnih panoa, murala, displeja, transparenata, plakata i oglasa, kao i za produ`enje odobrenja, investitor je du`an platiti godi{nju naknadu, ~ija }e se visina utvrditi posebnim rje{enjem u postupku izdavanja odobrenja za izvo|enje radova. Visinu naknade i na~in pla}anja utvr|uje Cjenovnikom Op}insko vije}e na prijedlog Op}inskog na~elnika. Cjenovnik se objavljuje u slu`benom glasilu, a donosi za svaku kalendarsku godinu u januaru mjesecu. Prikupljena naknada pripada u cijelosti Op}ini Novo Sarajevo i usmjerava se u odr`avanje zajedni~kih dijelova zgrada na podru~ju op}ine. X. NADZOR ^lan 34. Inspekcijski nadzor nad provo|enjem ove odluke vr{e komunalna i urbanisti~ko-gra|evinska inspekcija, svaka u okviru svoje nadle`nosti. XI. KAZNENE ODREDBE ^lan 35. Nov~anom kaznom od 2.000KMdo 4.000 KM, kazni}e se za prekr{aj pravno lice ili imalac radnje: 1. ako bez odobrenja ili protivno odobrenju nadle`nog organa istakne naziv firme, reklamu, reklamnu vitrinu, reklamni pano /~lan 5. ove Odluke/; 2. ako postupi protivno odredbama ~lana 6., 10., 11., 12., 13., 15., 20., 24., 27., 28., 30., 31. ove Odluke; 3. ako ne izvr{i rje{enje nadle`nog inspektorata doneseno u vr{enju inspekcijskog nadzora nad sprovo|enjem odredaba ove Odluke. Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 1.000 KM - 3.000 KM. Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i gra|anin nov~anom kaznom u iznosu od 500 KM - 1.000 KM. XII. ZAVR[NE ODREDBE ^lan 36. Rje{enja za postavljanje naziva firme, reklame, reklamnih panoa, vitrina i displeja, izdata do stupanja na snagu ove odluke, ostaju na snazi do isteka roka odre|enog u rje{enju. Rje{enja iz prethodnog stava u kojima nije odre|en vremenski rok, imaju se u roku od 6 /{est/ mjeseci uskladiti sa odredbama ove odluke. ^lan 37. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena Odluke o uvjetima i na~inu postavljanja i odr`avanja firmi, reklama, reklamnih panoa,murala, reklamnih vitrina, tendi, klima ure|aja, satelitskih antena, kablovskih sistema, displeja, oglasa i zastava na gra|evinama i fasadama na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo /Slu`bene novine Kantona Sarajevo, broj 39/05/. ^lan 38. Pre~i{}eni tekst Odluke o uvjetima i na~inu postavljanja i odr`avanja naziva firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama i ure|enju fasada na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo obuhvata: Odluku o uvjetima i na~inu postavljanja i odr`avanja naziva firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama i ure|enju fasada na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na~inu postavljanja i odr`avanja naziva firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama i ure|enju fasada na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 48/13), u kojima je ozna~en dan stupanja na snagu tih odluka. ^lan 39. Pre~i{}eni tekst Odluke o uvjetima i na~inu postavljanja i odr`avanja naziva firmi, reklama i drugih sadr`aja na gra|evinama i fasadama i ure|enju fasada na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", primjenjuje se od dana objavljivanja, a va`nost njegovih odredbi utvr|ena je u odlukama koje su obuhva}ene pre~i{}enim tekstom. Broj 01-23-2527/13 10. decembra 2013. godine Sarajevo Predsjednik Komisije za statut i propise Nusret Brankovi}, s. r. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 19. decembra 2013. KANTONA SARAJEVO Broj 49 – Strana 69
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 22/13 20.03.2013 hrana,životinjsko porijeklo Srijeda, 20. 3. 2013. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 22 - Stranica 235 Član 3. U članu 8a. stav 2. tačka 3. mijenja se i glasi: "3. Uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu stečenom na poslovima visoke školske spreme." Član 4. U članu 17b. stav 2. mijenja se i glasi: "(2) Predsjedniku i članovima Komisije, kao i stručnom licu - sekretaru Komisije i tehničkom licu pripada naknada za rad u Komisiji što se određuje rješenjem iz stava 1. ovog člana." Član 5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-49-1028/13 11. marta 2013. godine Sarajevo Ministar Zoran Mikulić, s. r. FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE 523 Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNE KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE I Imenuje se Stalna komisija za provođenje postupaka javnih nabavki za 2013. godinu (u daljem tekstu: Komisija) u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u sastavu: - Sead Brajlović, predsjednik - Edita Balavac, član - Muamer Ćulum, član - Vitka Bošnjak, član - Jasmina Suhonjić, član - Marica Marković, sekretar II Komisija će provoditi postupke javnih nabavki na osnovu pojedinačnih odluka o javnim nabavkama u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10). III Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada, izradi metodologiju za ocjenu ponuda, pripremi i osigura tendersku dokumentaciju, organizuje i provede javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude, sačini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni prispjele ponude, sačini izvještaje o radu, da preporuku za dodjelu ugovora i pripremi nacrte ugovora u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. IV Sekretar Komisije nema pravo glasa. Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnika sa sastanaka Komisije, izvještaja o radu Komisije i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije. V Članovi Komisije iz tačke I ovog rješenja i sekretar Komisije, dužni su čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke i saznanja koja steknu u radu Komisije o čemu su dužni potpisati izjavu o čuvanju poslovne tajne, kao i izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponudioce. VI Naknada članovima Komisije iz tačke I ovog Rješenja utvrdit će se posebnim rješenjem u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11). VII Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 08-34-672/13 12. marta/ožujka 2013. godine Mostar Ministar Erdal Trhulj, s. r. FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 524 Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi PRAVILNIK O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA OBJEKTE KOJI PROIZVODE HRANU ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I - OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se veterinarsko-zdravstveni uvjeti za objekte za klanje životinja, rasijecanje i obradu mesa, preradu mesa, proizvodnju i preradu mlijeka, jaja, meda i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ishrani ljudi putem javne potrošnje; hlađenje, zamrzavanje i/ili uskladištenje navedenih proizvoda, prodaja, odnosno promet tih proizvoda, sadržaj prijave i postupak registracije i odobravanja objekata; najveći dopušteni obujam prerade hrane na mjestu nastanka i način i uvjeti za njenu isporuku krajnjem potrošaču ili drugoj maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH). Članak 2. Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju sljedeća značenja: 1. maloprodaja je prodaja koja je definirana člankom 3. točka 8. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), 2. primarna hrana je proizvod od primarne proizvodnje hrane u oblasti stočarstva, lova i ribolova; 3. prerada hrane na mjestu podrijetla su svi postupci daljnje obrade, prerade i dorade primarne hrane na mjestu njihove proizvodnje i prerada mesa, koji zadovoljava uvjete iz članka 21. ovoga Pravilnika; Broj 22 - Stranica 236 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 20. 3. 2013. 4. specifični rizični materijal (u daljnjem tekstu: SRM) su tkiva specificirana u Privitku V Pravilnika kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongioformnih encefalopatija ("Službeni glasnik BiH", broj 25/11). II - VETERINARSKO-ZDRAVSTVENI UVJETI Članak 3. Veterinarsko-zdravstveni uvjeti za objekte iz članka 1. ovoga Pravilnika propisani su odredbama: - Pravilnika o higijeni hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 4/13) - (u daljnjem tekstu: Pravilnik o higijeni hrane); - Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla ("Službeni glasnik BiH", broj 103/12) - (u daljnjem tekstu: Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla); - Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 05/13) - (u daljnjem tekstu: Pravilnik o službenim kontrolama); - Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ishrani ljudi ("Službeni glasnik BiH", broj 103/12) - (u daljnjem tekstu: Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla). III - REGISTRIRANJE OBJEKATA Članak 4. (Registriranje objekata) (1) Za registriranje objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika odgovorna osoba u objektu (u daljnjem tekstu: nositelj djelatnosti) mora podnijeti zahtjev na Obrascu broj 1. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (navedeni obrazac nalazi se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo): http://www.fmpvs.gov.ba). Zahtjev se podnosi kantonalnom ministarstvu mjerodavnom za poslove veterinarstva (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) u pisanom obliku najmanje 15 dana prije početka stavljanja hrane na tržište. (2) Na temelju zahtjeva iz stavka (1) ovoga članka, kantonalno ministarstvo upisuje objekat u Registar odobrenih i registriranih objekata sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/12). Potvrdu o upisu u registar kantonalno ministarstvo je dužno dostaviti nositelju djelatnosti i Federalnom ministarstvu. Potvrda o upisu u registar - Obrazac broj 3. se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (3) Svaku promjenu podataka vezano za djelatnost u objektu, nositelj djelatnosti mora prijaviti kantonalnom ministarstvu u kojem je objekat registriran i Federalnom ministarstvu u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promjene. (4) Federalno ministarstvo će najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu evidenciju registriranih objekata dostaviti Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ured). Članak 5. (Objekti) (1) Registriranje je sukladno odredbama ovoga Pravilniku obvezno za: a) objekte u primarnoj proizvodnji hrane; b) objekte koji se bave maloprodajom hrane; c) objekte u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane, za koju nisu propisani temperaturni uvjeti za skladištenja (konzerve, mlijeko u prahu, i sl.); d) prijevozna sredstva kojima se prevozi hrana. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, registriranje nije obvezno za objekte iz članka 6. stavak (1) toč. a) i d) ovoga Pravilnika, koji isporučuju male količine primarnih prehrambenih proizvoda izravno krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje. Članak 6. (Objekti za primarnu proizvodnju hrane) (1) Objekti u primarnoj proizvodnji hrane su: a) objekti za proizvodnju sirovog mlijeka, konzumnih jaja, pčelinjih proizvoda i ribe (farme, pčelinjaci, ribogojilišta, itd..) b) sabirališta mlijeka, u kojima se skladišti mlijeko s namjerom predaje mlijeka organizatoru otkupa mlijeka; c) sabirališta ubijene divljači; d) ostali objekti, koje se bave primarnom proizvodnjom hrane, koji nisu obuhvaćeni toč. a) i c) ovoga stavka. (2) Objekti iz stavka (1) ovoga članka moraju ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o higijeni hrane i sve posebne zahtjeve propisane za svaku vrstu hrane Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla. (3) Objekti iz stavka (1) točka c) ovoga članka mogu opskrbljivati krajnjeg potrošača ili drugi objekt maloprodaje koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača, malim količinama ubijene divljači ili mesom divljači. (4) Male količine primarnih prehrambenih proizvoda navedene u st. (3) i (4) ovoga članka, uvjeti koje ti objekti moraju ispunjavati navedeni su u Poglavlju V ovoga Pravilnika. Članak 7. (Objekti koji se bave maloprodajom hrane) (1) Objekti koji se bave maloprodajom hrane su: a) trgovine, koje isporučuju svježe neupakirano meso, svježu ribu ili druge vodene organizme koji nisu upakirani (mesnice i ribarnice), izravno krajnjem potrošaču; b) objekti koji prodaju hranu, prerađenu na mjestu nastanka (farme, pčelinjaci, ribogojilišta, itd.) (2) Objekti iz stavka (1) ovoga članka moraju ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o higijeni hrane i sve posebne zahtjeve propisane za svaku vrstu hrane Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla. (3) Objekti iz stavka (1) točka b) ovoga članka mogu isporučivati hranu izravno na mjestu podrijetla (farma, pčelinjak, ribogojilište, itd.), na tržnicama i drugim maloprodajnim objektima. Maksimalna količina i uvjeti za preradu hrane na mjestu podrijetla propisani su Poglavljem VI. ovoga Pravilnika. IV - ODOBRAVANJE OBJEKATA Članak 8. (Odobravanje objekta) (1) Sukladno članku 31. stavak (2) Pravilnika o službenim kontrolama postupanja, postupak procesa odobravanja objekta započinje podnošenjem zahtjeva, koji nositelj djelatnosti podnosi Federalnom ministarstvu za izvozne Srijeda, 20. 3. 2013. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 22 - Stranica 237 objekte, a za ostale objekte mjerodavnom kantonalnom ministarstvu, na Obrascu broj 2. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (2) Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga članka mora biti priložen tlocrt objekta s ucrtanom opremom i tehnološkim putevima proizvodnje. (3) Prije donošenja rješenja o odobrenju obvezno se provodi pregled objekta od strane stručnog povjerenstva kojeg imenuje federalni ministar za izvozne objekte, a za ostale objekte ministar mjerodavnog kantonalnog ministarstva, i kojeg čine službeni veterinari. (4) Rješenje o odobrenju ili uvjetnom odobrenju objekta donosi mjerodavni ministar na temelju nalaza stručnog povjerenstva i objekat se upisuje u Registar odobrenih objekata sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji BiH. (5) Rješenje iz stavka (4) ovoga članka mora sadržavati: a) osobno ime ili naziv tvrtke i adresu nositelja djelatnosti u poslovanju s hranom; b) naziv i adresu odobrenog objekta; c) veterinarski kontrolni broj; d) djelatnosti za koje je odobren. (6) Svaku promjenu podataka vezano za djelatnost u objektu, nositelj djelatnosti mora prijaviti mjerodavnom ministarstvu u kojem je objekat registriran u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promjene. (7) U slučaju da se u objektu privremeno ne izvode jedna ili više odobrenih djelatnosti i ako je to razdoblje duže od šest mjeseci, nositelj djelatnosti dužan je najmanje 15 dana prije namjeravanog ponovnog obavljanja djelatnosti o tome obavijestiti mjerodavno ministarstvo. Prije ponovnog početka obavljanja odobrenih djelatnosti koje su bile privremeno obustavljene, stručno povjerenstvo mjerodavnog ministarstva je dužno izvršiti pregled objekta, kojim se potvrđuje ispunjavanje propisanih uvjeta te na temelju nalaza stručnog povjerenstva mjerodavni ministar donosi rješenje o odobrenju ili uvjetnom odobrenju za obavljanje te djelatnosti. Članak 9. (Pregled objekta) (1) Pregled objekta u postupku odobravanja uključuje: a) utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu infrastrukture i opreme u objektu; b) utvrđivanje prikladnosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na tehnološke postupke koji će se provoditi u objektu. (2) Za utvrđivanje prikladnosti sustava unutarnjih kontrola, nositelj djelatnosti je dužan priložiti dokumentaciju koja sadrži najmanje: a) program čišćenja i dezinfekcije objekta i provedbe osobne higijene djelatnika; b) program zaštite od štetnika; c) program nadzora vode u objektu; d) dokaze o zdravlju djelatnika sukladno propisima koji uređuju zdravstvene uvjete za osobe koji rade u proizvodnji i prometu hrane i dolaze u dodir s hranom; e) program obuke djelatnika; f) program utvrđivanja usuglašenosti s mikrobiološkim i drugim propisanim kriterijima; g) program postupaka unutarnjih kontrola po sustavu ili načelima utvrđivanja kritičnih točaka u procesu proizvodnje (HACCP) sukladno članku 6. Pravilnika o higijeni hrane; h) program utvrđivanja sljedivosti sirovina i prehrambenih proizvoda; i) program rukovanja nusproizvodima životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: NŽP), uključujući i rukovanje SRM, koje objekt prihvata ili u njemu nastaju. (3) Programi iz stavka (2) ovoga članka moraju sadržavati opise i postupke, učestalost izvođenja i korektivne mjere u slučaju utvrđivanja bilo kakvih neusuglašenosti u procesu proizvodnje. (4) Umjesto dokumentacije ili dijela dokumentacije iz stavka (2) ovoga članka, nositelj djelatnosti u poslovanju s hranom može uspostaviti sustav unutarnjih kontrola na temelju smjernica dobre higijenske prakse sukladno članku 9. Pravilnika o higijeni hrane koje su primjerene za vrstu djelatnosti u poslovanju s hranom. Članak 10. (Objekti) Odobrenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika obvezno je za: a) objekte koji obavljaju djelatnosti navedene u Privitku III Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla, osim objekata koji se bave tim djelatnostima u maloprodaji; b) objekte iz članka 7. stavak (1) točka a) ovoga Pravilnika, ako s više od 25% proizvodnje prehrambenih proizvoda koji su predmet njihovog poslovanja, opskrbljuju druge maloprodajne objekte koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača; c) objekte iz članka 7. stavak (1) točka b) ovoga Pravilnika, ako godišnja proizvodnja hrane prelazi količine propisane Poglavljem VI. ovoga Pravilnika, ili ako s više od 25% proizvodnje hrane koja je predmet njihovog poslovanja, opskrbljuju druge maloprodajne objekte koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača. Ograničenja iz ove točke ne primjenjuju se na proizvođače meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Članak 11. (Popis objekata) (1) Popis svih objekata koji su odobreni na temelju odredaba ovoga Pravilnika u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo dostavlja Uredu i objavljuje na službenoj web stranici. (2) Federalno ministarstvo će o svakom izdatom odobrenju ili svakoj promjeni odobrenja pismeno obavijestiti Ured u roku od 8 (osam) dostavljajući presliku rješenja. Članak 12. (Suspenzija i trajno oduzimanje odobrenja) (1) U slučajevima kada veterinarski inspektor objektu u razdoblju od 12 mjeseci tri puta izrekne mjeru privremene obustave rada ili zatvaranje svih ili dijelova poduzeća na odgovarajući vremenski period, ministar mjerodavnog ministarstva donosi rješenje o privremenoj suspenziji odobrenja za taj objekt na razdoblje od mjesec dana. (2) Objektu, kojem je odobrenje suspenzirano sukladno stavku (1) ovoga članka tri puta u razdoblju od 24 mjeseca, mjerodavni ministar trajno oduzima odobrenje. (3) O suspenziji i oduzimanju odobrenja Federalno ministarstvo obavještava Ured koji objekt privremeno ili trajno briše iz evidencije odobrenih objekata u Bosni i Hercegovini. (4) U slučaju iz stavka (2) ovoga članka, objekt može ponovo podnijeti zahtjev za odobrenje nakon isteka tri mjeseca od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju odobrenja. Broj 22 - Stranica 238 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 20. 3. 2013. Članak 13. (Evidencija objekata) (1) Federalno ministarstvo vodi Jedinstveni registar registriranih i odobrenih objekata za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na teritoriju Federacije BiH. (2) Jedinstveni registar iz stavka (1) ovoga članka sadrži slijedeće podatke: - ime tvrtke ili osobno ime te sjedište ili adresu - naziv i adresu objekta - ID/porezni broj - matični broj tvrtke ili jedinstveni matični broj građana - vrstu djelatnosti/odobrene djelatnosti - veterinarski kontrolni broj/evidencijski broj. V - UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OBJEKTI KOJI ISPORUČUJU KRAJNJEM POTROŠAČU NA MJESTU PROIZVODNJE MANJE KOLIČINE HRANE 1. Objekti koji proizvode sirovo mlijeko, konzumna jaja, pčelinje proizvode i ribu (farme, pčelinaci, ribogojilišta, itd.) Članak 14. (Sirovo mlijeko) (1) Manja količina sirovog mlijeka namijenjena za izravnu opskrbu krajnjeg potrošača na mjestu proizvodnje ne smije prelaziti 10.000 litara sirovog mlijeka godišnje ili najviše 30 litara dnevno. (2) Sirovo mlijeko iz stavka (1) ovoga članka mora potjecati od životinja koje: - ne pokazuju nikakve simptome zaraznih bolesti koje se prenose putem mlijeka na ljude; - su dobrog općeg zdravstvenog stanja i ne pokazuje nikakve znakove bolesti, čija posljedica bi mogla dovesti do kontaminacije mlijeka, odnosno ne boluju od bilo koje infekcije genitalnog trakta s iscjetkom, nemaju enteritis s proljevom i temeperaturom, ili od vidne upale vimena; - nemaju nikakvih povreda vimena koje bi mogle utjecati na mlijeko; - nisu liječene zabranjenim tvarima ili veterinarskomedicinskim proizvodima i nisu u karenci; - su slobodne od bruceloze, tuberkuloze i leukoze. (3) Uvjeti za prostor i opremu su: - oprema za mužu i prostorije u kojima se mlijeko skladišti, obrađuje ili rashlađuje moraju biti smještene i izgrađene tako da se ograniči rizik od kontaminacije mlijeka, putem zraka, tla, vode, hrane, stajskog gnoja, lijekova za uporabu u veterinarskoj medicini, fitofarmaceutskih sredstava i biocida; - površina opreme koja dolazi u dodir s mlijekom (posude, spremnici, cisterne itd., namijenjene za prikupljanje i transport mlijeka) treba biti jednostavna za čišćenje i kada je potrebito dezinficirana i mora se prikladno održavati; - barem jednom dnevno, treba posude koje se koriste za prijevoz sirovog mlijeka, očistiti i dezinficirati; - mlijeko, koje se u roku od dva sata od mužnje ne preda krajnjem potrošaču, mora se ohladiti na 6-8° C. (4) Osobe koje obavljaju mužnju moraju voditi računa o osobnoj higijeni. Članak 15. (Konzumna jaja) (1) Manja količina jaja, namijenjena isporuci neposredno krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje ne smije prelaziti 70.000 jaja godišnje ili najviše 200 jaja dnevno. (2) Konzumna jaja iz stavka (1) ovoga članka moraju ispunjavati slijedeće uvjete: - da je jato nesilica dobrog općeg zdravstvenog stanja i ne pokazuje nikakve znakove zaraznih bolesti, koje se mogu preko jaja prenijeti na ljude; - da nesilice nisu tretirane zabranjenim tvarima ili veterinarsko-medicinskim proizvodima i nisu u karenci; - da se konzumna jaja, do momenta stavljanja na tržište, čuvaju u čistim, suhim i hladnim prostorijama, zaštićena od izravnog sunčevog svjetla i ulaska štetočina; - da se konzumna jaja stavljaju na tržište najkasnije u roku od 21 dan nakon nesenja. Članak 16. (Pčelinji proizvodi) (1) Pčelinji proizvodi su med, med u saću, matična mliječ, polen i propolis. (2) Manja količina pčelinjih proizvoda, namijenjena isporuci izravno krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje, predstavlja ukupnu količinu pčelinjih proizvoda isporučenu izravno krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje. (3) Pčelinji proizvodi opisani u stavku (1) ovoga članka moraju ispunjavati slijedeće uvjete: - da su pčelinja društva dobrog općeg zdravstvenog stanja i ne pokazuju znakove zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti pčelinjim proizvodima na ljude; - da pčelinja društva nisu tretirana zabranjenim tvarima ili veterinarsko-medicinskim proizvodima i nisu u karenci; - da se pčelinji proizvodi, koji se stavljaju na tržište, čuvaju u čistim, suhim i hladnim prostorijama, zaštićeni od izravnog sunčevog svjetla i ulaska štetočina; - za pakiranje pčelinjih proizvoda može se koristiti samo ambalaža koja zadovoljava higijenske uvjete za tu vrstu hrane. Članak 17. (Riba) (1) Manja količina ribe uzgojene na ribogojilištu i namijenjene za opskrbu izravno krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje je 3000 kg godišnje. (2) Za ribu uzgojenu sukladno stavku (1) ovoga članka moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti: - da su ribe dobrog općeg zdravstvenog stanja; - da ribe nisu tretirane zabranjenim tvarima ili veterinarsko- medicinskim proizvodima i nisu u karenci; - da sva oprema i posude koje dolaze u dodir s ulovljenom ribom moraju biti čiste i dobro održavane; - potrebito je osigurati prostor za evisceraciju i uklanjanje krljušti, ako se ti postupci izvode; - ako se ribe ne isporučuju krajnjem potrošaču neposredno nakon izlova treba osigurati njihovo skladištenje na temperaturi topljenja leda, koji mora biti napravljen od pitke ili čiste vode ili u odgovarajućim hladnjacima. Srijeda, 20. 3. 2013. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 22 - Stranica 239 2. Sabirališta odstrijeljene divljači Članak 18. (Manja količina odstrijeljene divljači) (1) Manjom količinom odstrijeljene divljači i mesa divljači smatra se sabiralište odstrijeljene divljači koje krajnjem potrošaču ili objektu za maloprodaju koji izravno opskrbljuje krajnje potrošače, isporuči najviše 20% planiranog godišnjeg ulova divljači iz prirode, utvrđenog za svaku pojedinačnu lovačku organizaciju. (2) Lovačke organizacije su dužne do 1. svibnja tekuće godine mjerodavnom kantonalnom ministarstvu dostaviti podatke o godišnjem planu izlova divljači iz prirode (broj i vrstu divljači). Članak 19. (Uvjeti za sabirališta) (1) Sabiralište iz članka 18. ovoga Pravilnika mora osigurati da: a) kvalificirana osoba pregleda trup i pripadajuće unutarnje organe na način propisan u Privitku III, Odjeljak IV, Poglavlje I. Pravilnika o higijeni hrane; b) se sa trupova divljači, u slučaju opskrbe objekta za maloprodaju koji neposredno opskrbljuje krajnje potrošače, prije isporuke skine koža. U tu svrhu, pored uvjeta iz dijela A Privitka I. Pravilnika o higijeni hrane, moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti: - posjedovati prostor ili odvojeno mjesto za skidanje kože divljači; - oprema za skidanje kože mora biti u visećem položaju; - posjedovati umivaonik s toplom i hladnom vodom te sterilizator ručnog pribora; - imati odvojen prostor za skladištenje oguljenih trupova od onih s kojih nije skinuta koža, ako se takvo skladištenje u sabiralištu odstrijeljene divljači provodi; - da se veterinarski pregledi trupova odstrijeljene divljači vrše sukladno Pravilniku o organizaciji službenih kontrola; - da se trupovi divljači rasjecaju na maksimalno šest osnovnih dijelova; - da se trupovi ili meso divljih svinja i drugih primljivih vrsta divljači, namijenjenih opskrbi krajnjih potrošača ili objekta za maloprodaju koji izravno opskrbljuje krajnje potrošače, pregledaju na trihinelu sukladno Pravilniku o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu ("Službeni glasnik BiH", br. 56/11 i 4/13), c) da se vodi evidencija isporučenih trupova ili mesa divljači, koja mora sadržavati najmanje slijedeće podatke: osobno ime krajnjeg potrošača ili naziv tvrtke maloprodajnog objekta, datum isporuke i količinu. (2) Izjavu kvalificirane osobe o provedenom pregledu iz stavka (1) točka a) ovoga članka, krajnji potrošač ili objekt maloprodaje mora čuvati najmanje dvije godine od dana izdavanja. 3. Ostali objekti za primarnu proizvodnju hrane Članak 20. (Količina i uvjeti) (1) Manja količina primarne hrane u objektima za primarnu proizvodnju hrane, koji nisu obuhvaćeni člankom 6. stavak (1) toč. a) i c) ovoga Pravilnika, a koja je namijenjena isporuci izravno krajnjem potrošaču neposredno na mjestu proizvodnje, ne smije prelaziti 25% od ukupne proizvodnje te vrste hrane u objektu. (2) Za primarnu hranu iz stavka (1) ovoga članka mora se osigurati: - da se pri njenoj proizvodnji provode sve propisane mjere, koje utječu na ljudsko zdravlje i na zdravlje i dobrobit životinja, uključujući i sve programe za praćenje i kontrolu zoonoza i uzročnika zoonoza; - da je primarna hrana zaštićena od kontaminacije putem zraka, tla, vode, stajskog gnoja, lijekova za uporabu u veterinarskoj medicini, fitofarmaceutskih sredstava i biocida, tijekom skladištenja, rukovanja i zbrinjavanja otpada; - održavanje čistoće svih objekata, uređaja, opreme i pribora koji se koriste u primarnoj proizvodnji i s njom povezanim radnim postupcima. VI - DOPUŠTENA MAKSIMALNA KOLIČINA I UVJETI ZA OBRADU HRANE NA MJESTU PODRIJETLA (FARME, PČELINJACI, RIBOGOJILIŠTA ITD.) Članak 21. (Sirovine) (1) Primarna hrana iz članka 7. stavak (1) točka b) ovoga Pravilnika mora u potpunosti biti proizvedena na mjestu podrijetla (farme, pčelinjaci, ribogojilišta, itd.). (2) Za obradu hrane na mjestu njenog podrijetla može se koristiti samo meso dobijeno od životinja, koje su držane od strane nositelja djelatnosti od rođenja ili najmanje tri mjeseca prije klanja, a perad, kunići, te janjad, kozlići i prasad težine do 20 kg žive vage, od rođenja ili najmanje jedan mjesec prije klanja. Pri preradi mesa može se dokupiti meso od životinja koje nisu držane na mjestu podrijetla, ali samo u količinama koje su potrebite zbog posebnih tehnoloških zahtjeva za proizvodnju pojedinih vrsta mesnih proizvoda. (3) Papkari i kopitari čije je meso namijenjeno za izravnu prodaju krajnjem potrošaču ili za obradu na mjestu podrijetla moraju biti zaklani u odobrenom objektu za klanje ove vrste životinja. Članak 22. (Vrsta i obujam aktivnosti) (1) Vrste djelatnosti i najveća dopuštena količina: Aktivnost Najveća dopuštena količina klanje kunića ili peradi 77 uvjetnih grla/godišnje rasijecanje i prerada mesa papkara kopitara i uzgojene divljači 52 uvjetna grla /godišnje, količina mlijeka za proizvodnju mliječnih proizvoda: 600 litara/dnevno prerada ribe 15.000 kg/godišnje (2) Pri određivanju veličine uvjetnog grla koriste se slijedeći koeficijenti za svaku vrstu životinja: Vrsta životinja Koeficijent/životinja Goveda, kopitari 1,00 uvjetno grlo Telad i ždrebad 0,30 uvjetno grlo Svinje do 110 kg, ovce i koze 0,25 uvjetno grlo Svinje preko 110 kg, plemenite ovce i koza te velika divljač 0,40 uvjetno grlo Janjad, jarad i prasad - odojci do 20 kg žive vage 0,06 uvjetno grlo Kunići svih kategorija 0,014 uvjetno grlo Perad svih kategorija 0,014 uvjetno grlo Broj 22 - Stranica 240 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 20. 3. 2013. Članak 23. (Zaštita životinja pri klanju) Za provedbu djelatnosti klanja kunića i peradi mora se osigurati omamljivanje životinja prije klanja sukladno propisima koji uređuju zaštitu životinja prilikom klanja. Članak 24. (Označavanje hrane) (1) Hrana proizvedena na mjestu podrijetla, osim hrane, koju gostima nudi turistička farma treba biti ovisno o vrsti hrane, označena slijedećim podacima: - naziv proizvoda ili naziv vrste hrane (vrsta životinja); - informacije o proizvođaču (ime i prezime ili naziv nositelja djelatnosti); - datum proizvodnje ili klanja; - način skladištenja, gdje je to potrebito; - način pripreme, gdje je to potrebito; - mogući sadržaj aditiva; - rok trajanja kod lako kvarljive hrane s riječima "uporabiti do"; - "sirovo mlijeko" ili "napravljeno od sirovog mlijeka" za sirovo mlijeko ili mliječne proizvoda izrađene od sirovog mlijeka. (2) Oznaka se mora staviti na hranu ili neposredno do hrane na koju se odnosi, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, mora biti jasno vidljiva, nedvosmislena, čitljiva i neizbrisiva, te ne smije biti prekrivena drugim tekstualnim ili grafičkim sadržajem. (3) Odredbe st. (1) i (2) ovoga članka primjenjuju se za označavanje primarne hrane namijenjene isporuci krajnjim potrošačima ili drugim maloprodajnim objektima. Članak 25. (Nusproizvodi životinjskog podrijetla i SRM) (1) S nusproizvodima životinjskog podrijetla i SRM koji nastaju prilikom proizvodnje hrane na mjestu podrijetla, nositelj djelatnosti mora postupati sukladno Odluci o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni ishrani ljudi ("Službeni glasnik BiH", broj 19/11). (2) Nositelji djelatnosti moraju čuvati potvrde o svim isporučenim nusproizvodima životinjskog podrijetla najmanje dvije godine i na zahtjev veterinarskog inspektora predočiti ih na uvid. Na potvrdi mora biti navedeno osobno ime, količina i datum isporuke nusproizvoda životinjskog podrijetla. VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 26. (1) Objekti koji su odobreni za proizvodnju ili preradu hrane sukladno propisima koji su uređivali ovu oblast, a prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, zadržavaju dobiveni veterinarski kontrolni broj. (2) Nositelji djelatnosti registrirani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika u Jedinstveni registar kao nositelji dopunskih djelatnosti na farmi u području hrane životinjskog podrijetla, prerađivači sirovog mlijeka, nositelji djelatnosti sabiranja odstrijeljene divljači, držatelji kokoši nesilica, koji drže više od 350 kokoši nesilica, pčelari, uzgajivači i sakupljači školjki, smatraće se da su registrirani po ovome Pravilniku. (3) Zahtjev za registriranje po ovome Pravilniku ne trebaju podnositi nositelji djelatnosti kojima je u tijeku postupak za upis u registre i evidencije iz stavka (2) ovoga članka. (4) Postojeći nositelji djelatnosti koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu upisani u registre i evidencije iz stavka (2) ovoga članka, niti im je u tijeku postupak upisa, moraju biti sukladno ovom Pravilniku registrirani ili odobreni, za što su obvezni podnijeti zahtjev za registriranje ili odobrenje objekta najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Trnovo Kanton Sarajevo Službene novine KS 07/13 21.02.2013 komunalna taksa,trnovo
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Novi Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/13 10.01.2013 komunalne takse,novi grad
Odluka o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/11 01.05.2011 SN KS 29/19, SN KS 29/18, SN KS 50/15 reklama,stari grad,općina Na osnovu ~lana 5. Zakona o stambenim odnosima ("Slu`beni list RBiH", broj 14/84, 12/87 i 36/89) koji je preuzet kao federalni zakon, Zakonom o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99), i ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici odr`anoj 30. decembra 2010.godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP STANOVA NA KOJIMA OP]INA STARI GRAD SARAJEVO IMA PRAVO RASPOLAGANJA ^lan 1. U Odluci o davanju u zakup stanova na kojima Op}ina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 7/01, 9/06 i 5/10), ~lan 2. Odluke se mijenja i glasi: "Davanje stanova u zakup vr{it }e Komisija za stanove Op}inskog vije}a, na prijedlog op}inskog na~elnika." ^lan 2. ^lan 5. Odluke mijenja se i glasi: "Davanje stanova u zakup vr{it }e se na osnovu pismene molbe fizi~kog lica, odnosno nadle`nog organa pravnog lica, koji se putem Slu`be za stambene poslove podnosi na~elniku Op}ine." ^lan 3. ^lan 6. stav 2. Odluke se mijenja i glasi: "Ugovor iz stava 1. ovog ~lana zaklju~ivat }e se na pe riod od tri godine, te }e se produ`avati ukoliko za to nema zakonskih smetnji i ukoliko zakupoprimac ispunjava sve ugovorene obaveze." ^lan 4. ^lan 8 Odluke se mijenja i glasi: "Protiv Odluke Komisije za stanove Op}inskog vije}a mo`e se izjaviti `alba u roku od petnaest dana od dana prijema iste. Po `albi odlu~uje Drugostepena stru~na komisija Op}ine Stari Grad Sarajevo." ^lan 5. Ova Odluka stu pa na snagu osmi dan od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-510/10 Decembar 2010. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Prof. dr. Rizah Avdi}, s. r. Na osnovu ~lana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00), te ~lana 34. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo -Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/98), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici odr`anoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STALNIM RADNIM TIJELIMA OP]INSKOG VIJE]A STARI GRAD SARAJEVO ^lan 1. U Odluci o stalnim radnim tijelima Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05), mijenja se ~lan 8. stav 3., tako {to se iza rije~i "jednom" bri{e tekst:,,u {est mjeseci" i pi{e rije~ "godi{nje",. ^lan 2. U ~lanu 9. iza teksta:"Stru~ne i druge poslove" dodaje se tekst: "kao i sastavljanje izvje{taja" ^lan 3. U ~lanu 22. bri{e se alineja 2. ^lan 4. Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja i bit }e naknadno objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". ^lan 5. Ovla{}uje se Komisija za propise i Statut Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo da sa~ini pre~i{}eni tekst Odluke o stalnim radnim tijelima Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo. Broj 02-49-508/10 Decembar 2010. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Prof. dr. Rizah Avdi}, s. r. Na osnovu ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08), te ~lana 21. i 36. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Op}ine Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 5/10 i 12/10), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici odr`anoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI M. M. BA[ESKIJE BROJ 60 1. Poslovni prostor u ulici M. M. Ba{eskije broj 60 (povr{ine 70 m2, prva poslovna zona), dodjeljuje se u zakup "Tugra" d.o.o. 2. Korisnik poslovnog prostora iz ta~ke 1. ove Odluke je du`an pla}ati mjese~nu zakupninu u iznosu od 12,00 KM po m2, umanjenu 50%. 3. Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz ta~ke 1. ove Odluke, zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ugovor se zaklju~uje na pe riod od godinu dana sa mogu}no{}u produ`enja ukoliko zakupac bude redovno izmirivao svoje obaveze. 4. Ova Odluka stu pa na snagu sa danom dono{enja i bit }e objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-520/10 Decembar 2010. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Prof. dr. Rizah Avdi}, s. r. Na osnovu ~lana 78. Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i ~lana 23. i 25. ta~ka 2. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo-Pre}i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na 24. sjednici odr`anoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je ODLUKU O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADR@AJA NA GRA\EVINAMA I FASADAMA I URE\ENJU FASADA NA PODRU^JU OP]INE STARI GRAD SARAJEVO I. OP]E ODREDBE ^lan 1. Ovom Odlukom reguli{u se uslovi i na~in postavljanja i odr`avanja firmi, reklama, reklamnih panoa, displeja, vitrina, oglasa (transparenti, plakati i sl.), zastava, fasadnih tendi, satelitskih antena, klima ure|aja, kablovskih sistema, te ure|enje fasada izradom murala, na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: Op}ina). S L U @ B E N E N O V I N E Srijeda, 5. januara 2011. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 85 ^lan 2. (1) U smislu ove Odluke, firmom se smatra ime pod kojim preduze}e posluje, naziv organa uprave i drugih dr`avnih organa i organizacija, naziv udru`enja, naziv sportskih i kulturnih dru{tava, humanitarnih organizacija, naziv radnji u kojima se obavljaju samostalno ugostiteljske, zanatske i zanatskoj sli~ne djelatnosti i nazivi advokatskih kancelarija, pod uslovom da su istaknuti na radnim prostorijama na kojima se po Zakonu moraju ista}i. (2) Ako su, na radnim prostorijama, na fasadi gra|evine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te gra|evine, istaknuta dva istovjetna imena, firmom se smatra samo jedan, a sve ostalo je u tretmanu reklame. (3) Pravna i fizi~ka lica obavezna su da postave firmu prije otpo~injanja s radom u poslovnim prostorijama. ^lan 3. (1) Reklamom se smatraju nazivi i njihove skra}ene oznake, koje se, u smislu ~lana 2. ove Odluke, ne smatraju firmom, kao i svaki drugi natpis ili objekat na javnom mjestu kojim vlasnik tog natpisa ili objekta ukazuje na svoje proizvode ili usluge. (2) Pravna i fizi~ka lica mogu, u reklamama, ista}i svoje proizvode i usluge ~ije isticanje nije Zakonom zabranjeno. II. ODOBRENJE ZA IZVO\ENJE RADOVA ^lan 4. Postavljanje firmi, reklama, reklamnih panoa, reklamnih vitrina, displeja, oglasa, (plakata, transparenata), zastava, satelitskih antena, fasadnih tendi, te ure|enja fasada izradom murala, vr{i se na osnovu odobrenja za izvo|enje radova. ^lan 5. (1) Na zahtjev pravnog ili fizi~kog lica, odobrenje za izvo|enje radova izdaje Slu`ba za urbanizam na pe riod od jedne godine i isto se mo`e produ`iti za godinu dana, ukoliko nije do{lo do promjene uslova pod kojima je izdato odobrenje. (2) Fizi~ko ili pravno lice du`no je podnijeti zahtjev za produ`enje roka prije isteka odobrenja iz stava 1. ovog ~lana. ^lan 6. Za postavljanje klima - ure|aja i kablovskih sistema izdaje se urbanisti~ka saglasnost, odobrenje za gra|enje i upotrebna dozvola, u skladu sa Zakonom o prostornom ure|enju. ^lan 7. Rje{enje kojim se odobrava izvo|enje radova iz ~lana 1. ove Odluke, donosi se po prethodno pribavljenom mi{ljenju Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, ukoliko nije ura|en Elaborat. ^lan 8. Ukoliko se radi o objektima kulturno-historijskog i graditeljskog naslje|a ili objektima u obuhvatu za{ti}enih zona, ambijentalnih cjelina ili objektima u obuhvatu centralnog gradskog jezgra, odobrenje za izvo|enje radova iz ~lana 1. ove Odluke donosi se na osnovu pozitivnog mi{ljenja Kantonalnog zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslje|a Sarajevo. ^lan 9. Ukoliko se radi o konzolnim elementima koji mogu ugroziti pje{a~ki i kolski saobra}aj i imati uticaja na nesmetano odvijanje saobra}aja, neophodna je saglasnost Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo. ^lan 10. Naprijed navedena mi{ljenja prvostepeni or gan pribavlja po slu`benoj du`nosti. ^lan 11. Vlasnici firmi i reklama, odnosno investitori zahvata definisanih kao ure|enje fasada iz ~lana 1. ove Odluke, du`ni su, sadr`aje postavljene na fasadama, odr`avati u ispravnom i urednom stanju. Po isteku roka za postavljanje ili prestanka potrebe za njihovim postavljanjem iste ukloniti, a mjesto na kojem su bili postavljeni dovesti u prvobitno stanje. III. POSTAVLJANJE FIRMI, REKLAMA, REKLAMNIH PANOA, VITRINA I DISPLEJA ^lan 12. (1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje firmi, reklama, reklamnih panoa, vitrina i displeja prila`e se sljede}a dokumentacija: – rje{enje izdato od nadle`nog organa o registraciji firme, odnosno dozvola za rad, – odgovaraju}i akt koji sadr`i pravni osnov kori{tenja poslovnog prostora ili objekta, – kopija katastarskog plana i zemlji{no - knji`ni izvadak, – idejni projekt ili idejno rje{enje koji sadr`i naslov, detaljan tehni~ki opis, situaciju okolnog prostora sa ucrtanim mjestom za firmu, odnosno reklamu, po potrebi fotografije, – ovjeren stati~ki prora~un sigurnosti, – saglasnost za priklju~enje na elektri~nu mre`u i saglasnost na mjere za{tite od po`ara i eksplozija na projekt za firme/reklame koje se napajaju elektri~nom energijom/, – saglasnost vlasnika objekta, – saglasnost eta`nih vlasnika ili nosilaca prava raspolaganja (ukoliko se radi o objektu kolektivnog stanovanja), – pregled stanova izdat od upravitelja zgrade ili Kantonalnog stambenog fonda (ukoliko se radi o objektima kolektivnog stanovanja). (2) Slu`ba za urbanizam mo`e zahtijevati i druge priloge u zavisnosti od vrste firme/reklame, te objekta na koji se postavlja. ^lan 13. (1) Naziv firme se postavlja tako da mora biti uo~ljiv i vidljiv bez obzira na radno vrijeme objekta na koji se odnosi. (2) Na objektu ~ija uli~na strana nema slobodnog prostora za fiksiranje firme na fasadi, firma se isti~e u izlogu, ili na izlogu. (3) Oznake firme i reklame, reklamnih panoa, vitrina i displeja moraju biti izra|eni od materijala koji nije {tetan po zdravlje i okolinu. (4) Tekstovi firme i reklame ispisuju se postojanom bojom. ^lan 14. (1) Vlasnici firmi, reklama, reklamnih panoa, vitrina i displeja du`ni su da ih odr`avaju u ispravnom stanju. (2) Isti se smatraju neispravnim ako su: – izvori svjetlosti, rasvjetna tijela popucali - deformisani, – usljed dotrajalosti promijenili svoj prvobitni spoljni izgled, – skloni padu i kao takvi opasni po prolaznike. IV. POSTAVLJANJE FASADNIH TENDI, ZASTAVA I SATELITSKIH ANTENA ^lan 15. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje fasadnih tendi, zastava i satelitskih antena prila`e se sljede}a dokumentacija: – odgovaraju}i akt koji sadr`i pravni osnov za kori{tenje gra|evine ili fasade, S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 86 KANTONA SARAJEVO Srijeda, 5. januara 2011. – kopija katastarskog plana i zemlji{no-knji`ni izvadak, – idejni projekt koji sadr`i tehni~ki opis i prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom, – stati~ki prora~un sigurnosti ovjeren od ovla{tenog lica, – saglasnost za priklju~ak na elektri~nu mre`u, – saglasnost na projekt za mjere za{tite od po`ara i eksplozije. ^lan 16. (1) Podnosioci zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje fasadnih tendi, zastava, satelitskih antena, du`ni su da ih odr`avaju u ~istom i urednom stanju. (2) Tende, koje obezbje|uju za{titu poslovnog prostora od sunca, mogu se postaviti konzolno na fasadu objekta, pod uslovom da ne ugro`avaju stanovanje ili rad u susjednim prostorijama. ^lan 17. (1) Reklamne zastave se postavljaju na ve} odre|ena mjesta (jarboli, konzole i sl). (2) Zastave se obavezno postavljaju povodom dr`avnih praznika, na utvr|enim mjestima bez odobrenja nadle`ne slu`be. ^lan 18. Satelitske antene mogu se postaviti konzolno na fasadu objekta, pod uslovom da ne naru{avaju izgled fasade i ne ugro`avaju stanovanje ili rad u susjednim prostorima. V. URE\ENJE FASADA I IZRADA FASADNIH MURALA ^lan 19. (1) Ure|enje fasada i izrada murala na fasadama stambenih i stambeno - poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, te poslovnih objekata vr{i se na osnovu odobrenja Slu`be za urbanizam. (2) Objekti na kojima se mogu izra|ivati murali odre|eni su Elaboratom Vlade Kantona Sarajevo. (3) Slu`ba za urbanizam, rje{avaju}i u postupku iz prethodnog stava, ukoliko ocijeni da je neophodno mi{ljenje, mo`e isto pribaviti od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Kantonalnog zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslje|a Sarajevo. (4) Pod ure|enjem fasade podrazumijeva se opravka i promjena boje fasade. ^lan 20. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za ure|enje fasade prila`e se sljede}a dokumentacija: – pregled stanova Kantonalnog stambenog fonda (ukoliko se radi o objektima kolektivnog stanovanja), saglasnost eta`nih vlasnika i korisnika, – dokaz o vlasni{tvu ili pravu kori{tenja (za individualne stambene, poslovne objekte), – ugovor kao pravni osnov kori{tenja predmetnog objekta zaklju~en sa vlasnikom objekta, ili saglasnost vlasnika objekta, – predmjer radova, – zemlji{no-knji`ni izvadak i kopija katastarskog plana, – nacrt fasade u mjerilu sa prijedlogom koloristi~kog rje{enja. ^lan 21. Uz zahtjev za izradu murala prila`e se sljede}a dokumentacija: – projekt - idejno rje{enje koje sadr`i prikaz okolnog prostora sa kreacijom murala i detaljan tehni~ki opis, – zemlji{no - knji`ni izvadak i kopija katastarskog plana, – saglasnost eta`nih vlasnika ili korisnika u zgradi, – ugovor kao pravni osnov kori{tenja predmetnog prostora zaklju~en sa vlasnikom objekta ili saglasnost vlasnika objekta. VI. ISTICANJE OGLASA (TRANS PAR ENT, PLAKAT I SL.) ^lan 22. (1) Ogla{avanje putem transparenata na javnom mjestu mo`e se vr{iti povodom: dr`avnih i vjerskih praznika, manifestacija kulturnog, privrednog, sportskog i drugog karaktera. (2) Pod plakatom se podrazumijeva reklamni natpis i reklamni tekst istaknut na javnom mjestu u cilju obavje{tavanja javnosti o odre|enim doga|ajima, obavezama i drugim zna~ajnim okolnostima. (3) Plakat i druge objave isti~u se samo na odre|enim oglasnim povr{inama, oglasnim plo~ama, stubovima i oglasnim vitrinama. (4) Iznimno za odre|ene manifestacije mo`e se odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima. (5) Odobrenje nije potrebno za postavljanje prigodnih natpisa u izlogu povodom dr`avnih praznika. (6) Vlasnici plakata i transparenata du`ni su da ih odr`avaju u ~istom i urednom stanju. (7) Po isteku roka navedenog u odobrenju za isticanje plakata i transparenata, njihovi vlasnici su du`ni da ih odmah uklone, a mjesto na kojem su bili postavljeni dovedu u prvobitno stanje. (8) Zabranjeno je lijepljenje oglasa na drve}e, zidove, izloge, ugostiteljske objekte i objekte u kojima su smje{teni organi uprave i drugi dr`avni organi, organizacije i vjerske zajednice. ^lan 23. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje oglasa ( trans par ent, plakat i sl.) prila`e se sljede}a dokumentacija: – kreacija oglasa, dimenzije, izgled, boja, materijal i tekst, – lokalitet i broj mjesta za isticanje oglasa (broj plakata i transparenata), – vremenski pe riod ogla{avanja, – saglasnost vlasnika oglasnog mjesta, – pisana izjava da }e predmetna oglasna povr{ina biti vra}ena u prvobitno stanje. VII. NAKNADE ^lan 24. (1) Za izvo|enje radova iz ~lana 1. ove Odluke pla}a se posebna naknada. Dokaz o pla}enoj naknadi podnosilac zahtjeva prila`e prilikom preuzimanja odobrenja. (2) Visina naknade i na~in pla}anja za izvo|enje radova, utvr|uje na~elnik Op}ine Zaklju~kom. (3) Prikupljena naknada usmjerava se za izgradnju komunalne infrastrukture Op}ine Stari Grad Sarajevo. VIII. NADZOR ^lan 25. Inspekcijski nadzor nad provo|enjem odredaba ove Odluke vr{i urbanisti~ko-gradevinska i komunalna inspekcija svaka u okviru Zakonom propisane nadle`nosti. ^lan 26. (1) Rje{enja kojim je odobreno izvo|enje radova iz ~lana 1. ove Odluke koja su izdata do stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka odre|enog u rje{enju. (2) Ako je, do stupanja na snagu ove Odluke, upravni postupak pokrenut kod nadle`nog organa, a nije doneseno prvostepeno rje{enje, ili je rje{enje poni{teno i vra}eno S L U @ B E N E N O V I N E Srijeda, 5. januara 2011. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 87 prvostepenom organu na ponovni postupak, postupak }e se nastaviti po odredbama ove Odluke. ^lan 27. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o postavljanju firmi, fasadnih tendi, klima ure|aja, satelitskih antena, murala i drugih reklamnih sadr`aja na podru~ju Op}ine Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 16/09). ^lan 28. Ova Odluka stu pa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-521/10 Decembar 2010. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Prof. dr. Rizah Avdi}, s. r. Na osnovu ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i ~lana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici, odr`anoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je RJE[ENJE O RAZRJE[ENJU I IMENOVANJU ^LANOVA KOMISIJE ZA PITANJA BORACA I @RTAVA RATA I. U Komisiji za pitanja boraca i `rtava rata, razrje{ava se: ALDIJANA PITA (BPS - SEFER HALILOVI]) - du`nosti ~lana Komisije, a imenuje se: EDIN IBRULJ (BPS - SEFER HALILOVI]) - na du`nost ~lana Komisije II. Ovo Rje{enje stu pa na snagu danom dono{enja, a naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-519/10 Decembar 2010. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Prof. dr. Rizah Avdi}, s. r. Na osnovu ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i ~lana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici, odr`anoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je RJE[ENJE O RAZRJE[ENJU I IMENOVANJU ^LANOVA KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU I. U Komisiji za urbani razvoj i ekologiju, razrje{ava se: MUHAMED RIZVI] (PM - STRANKA MLADIH BiH) - du`nosti ~lana Komisije, a imenuje se: AI[A MEHI^EVI] DODIK (PM - STRANKA MLADIH BiH ) - na du`nost ~lana Komisije. II. Ovo Rje{enje stu pa na snagu danom dono{enja, a naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-518/10 Decembar 2010. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Prof. dr. Rizah Avdi}, s. r. Na osnovu ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i ~lana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici odr`anoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je RJE[ENJE O RAZRJE[ENJU I IMENOVANJU ^LANOVA KOMISIJE ZA FIZI^KU KULTURU I SPORT I. U Komisiji za fizi~ku kulturu i sport, razrje{ava se: MUGDIN [EGI] (BPS - SEFER HALILOVI]) - du`nosti ~lana Komisije, a imenuje se: MAHIR POZDER (BPS - SEFER HALILOVI]) - na du`nost ~lana Komisije. II. Ovo Rje{enje stu pa na snagu danom dono{enja, a naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-517/10 Decembar 2010. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Prof. dr. Rizah Avdi}, s. r. Na osnovu ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i ~lana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici odr`anoj 30. decembra 2010. godine, donjelo je RJE[ENJE O RAZRJE[ENJU I IMENOVANJU ^LANOVA KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH I. U Komisiji za pitanja mladih, razrje{ava se: ARVIN JAJETOVI] (PM - STRANKA MLADIH BiH) - du`nosti ~lana Komisije, a imenuje se: ERNAD UGLJANIN (PM - STRANKA MLADIH BiH) - na du`nost ~lana Komisije. II. Ovo Rje{enje stu pa na snagu danom dono{enja, a naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-49-516/10 Decembar 2010. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo Prof. dr. Rizah Avdi}, s. r. Na osnovu ~lana 25. Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i ~lana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05), Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici, odr`anoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je RJE[ENJE O RAZRJE[ENJU I IMENOVANJU ^LANOVA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUD@ET I. U Komisiji za finansije i Bud`et, razrje{ava se: MIRSADA RAMI] (BPS - SEFER HALILOVI]) - du`nosti ~lana Komisije, a imenuje se: ISMETA TUNOVI] (BPS - SEFER HALILOVI]) - na du`nost ~lana Komisije. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 88 KANTONA SARAJEVO Srijeda, 5. januara 2011.
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 29/09 22.10.2009 doprinosi,zdravstveno osiguranje Na osnovu ~l. 22. i 24. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" - Pre~i{}eni tekst, br. 12/05 i 7/08), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj 22. oktobra 2009. godine, donijela je ODLUKU O RAZRJE[ENJU I IZBORU ^LANA U KOMISIJU ZA ZA[TITU JAVNOG ZDRAVLJA, SANITARNU ZA[TITU I ZA[TITU STANOVNI[TVA SKUP[TINE KANTONA SARAJEVO I. KEMAL HASE^I] (SBiH), razrje{ava se du`nosti ~lana u Komisiji za za{titu javnog zdravlja, sanitarnu za{titu i za{titu stanovni{tva Skup{tine Kantona Sarajevo, zbog podnesene ostavke usljed sukoba interesa. II. U Komisiju za za{titu javnog zdravlja, sanitarnu za{titu i za{titu stanovni{tva Skup{tine Kantona Sarajevo, bira se AMIR \APO (SBiH). III. Ova Odluka objavi}e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-26160/09 22. oktobra 2009. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Dr. Denis Zvizdi}, s. r. Na osnovu ~lana 39. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04), ~lana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97) i ~lana 110. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 12/05 - Pre~i{}eni tekst, 7/08), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj 22. oktobra 2009. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU MOTORNOG VOZILA NA PRIVREMENO KORI[TENJE I. Daje se saglasnost Ministarstvu unutra{njih poslova Kantona Sarajevo da dodijeli Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine, na privremeno kori{tenje specijalno blindirano vozilo vlasni{tvo Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, marke "FIAT", godina proizvodnje 1999., registarskih oznaka 041-J-564, broj {asije ZFA230000*05785652*, koje se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog ministarstva. II. Sve tro{kove koji nastanu u vrijeme kori{tenja vozila, uklju~uju}i i eventualne {tete na istom, kao i tro{kove registracije i osiguranja vozila snosi Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine. Na zahtjev Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo korisnik iz ta~ke I. ove Odluke je du`an u roku od 30 dana vratiti vozilo u ispravnom stanju. III. Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo. IV. Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-26165/09 22. oktobra 2009. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Dr. Denis Zvizdi}, s. r. Na osnovu ~lana 39. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), ~lana 8. stav (1) Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97) i ~lana 110. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 12/05 - Pre~i{}eni tekst, br. 7/08), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj 22. oktobra 2009. godine, donijela je ODLUKU O DONIRANJU MOTORNOG VOZILA I. Daje se saglasnost Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za doniranje Javnoj ustanovi Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Bolni~ka br. 25, slu`beno motorno vozilo vlasni{tvo Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, marke [koda Fabia Clas sic 1,4, godina proizvodnje 2002, registarskih oznaka 146-T-312, broj {asije TMBPH16Y923476159, broj motora AZE054782, koje se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog ministarstva. II. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo }e izvr{iti isknji`bu iz evidencije osnovnih sredstava ovog ministarstva vozilo iz ta~ke I. ove Odluke. III. Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo. IV. Ova Odluka stu pa na snagu od dana objavljivanja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-26164/09 22. oktobra 2009. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Dr. Denis Zvizdi}, s. r. Na osnovu ~lana 13. stav 1. ta~ka b. i ~lana 18. stav 1. ta~ka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), ~l. 84. i 85., a u vezi sa ~lanom 103. stav 1. alineja 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02 i 70/08), ~lana 9. Zakona o doprinosima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj 22. oktobra 2009. godine, donijela je ODLUKU O UTVR\IVANJU OSNOVICA, STOPA I NA^INU OBRA^UNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO I. OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet Odluke) (1) Ovom odlukom utvr|uju se: a) vrste doprinosa za osnovno/obavezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: doprinosi); b) obveznici doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje; c) obveznici obra~una i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje; d) osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje nisu utvr|ene Zakonom o doprinosima; e) stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje nisu utvr|ene Zakonom o doprinosima; f) na~in obra~una i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. oktobra 2009. KANTONA SARAJEVO Broj 29 – Strana 3 (2) Ovom Odlukom ne utvr|uju se osnovice, stope, obveznici doprinosa i obveznici obra~una i uplate doprinosa koji su utvr|eni odredbama Zakona o doprinosima. ^lan 2. Doprinosi iz ~lana 1. ove Odluke su prihod Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod). II. DOPRINOSI OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ^lan 3. (Vrste doprinosa) Doprinosi se obra~unavaju i pla}aju: a) iz li~nih primanja i drugih prihoda osiguranika; b) na ispla}ena li~na primanja na teret poslodavca; c) iz drugih izvora utvr|enih ovom Odlukom. ^lan 4. (Obveznici doprinosa) (1) Obveznik doprinosa iz ~lana 3. ta~ka a) ove Odluke je fizi~ko lice. (2) Obveznik doprinosa iz ~lana 3. ta~ka b) ove Odluke je poslodavac odnosno fizi~ko lice. (3) Obveznici doprinosa iz ~lana 3. ta~ka c) ove Odluke su zavodi, fondovi, organi uprave i druga pravna ili fizi~ka lica odre|ena zakonom o zdravstvenom osiguranju, ovom odlukom i drugim propisima. ^lan 5. (Najni`a osnovica za obra~un doprinosa) Osnovica za obra~un doprinosa ne mo`e biti ni`a od najni`e pla}e utvr|ene Op}im kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH, osim u slu~ajevima kada je to definisano Zakonom o doprinosima. III. OBVEZNICI OBRA^UNA I UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ^lan 6. (Obveznici doprinosa) Obra~un i uplatu doprinosa za obveznika iz ~lana 3. ta~ka a) i b) ove Odluke vr{i: a) poslodavac za zaposlenika koji je zaposlen sa nepunim radnim vremenom, b) vjerska zajednica za zaposlenike koji profesionalno obavljaju funkciju i poslove u vjerskim zajednicama; c) vlasnik privrednog dru{tva sa sjedi{tem na podru~ju Kantona Sarajevo, ako nije obavezno osiguran po drugom osnovu. ^lan 7. (Ovla{tenje za obra~un i uplatu doprinosa) Obra~un i uplatu doprinosa iz ~lana 3. ta~ka c) ove Odluke vr{i: a) isplatilac naknade za zaposlenika koji se nalazi na porodiljskom odsustvu; b) poslodavac odnosno nadle`ni or gan za zapo{ljavanje za lica koja se nakon zavr{enog obrazovanja nalaze na obaveznom radu radi sticanja prakti~nih iskustava; c) kantonalna slu`ba za zapo{ljavanje za lica iz ~lana 19. stav 1. ta~ka 12., 13. i 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju; d) lice koje se prijavljuje na li~no obavezno zdravstveno osiguranje jer mu zdravstvena za{tita nije obezbije|ena po drugom osnovu a ima sredstva za izdr`avanje; e) nadle`ni nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja entiteta odnosno Distrikta Br~ko - isplatilac penzije za dr`avljane Bosne i Hercegovine koji imaju prebivali{te na podru~ju Kantona Sarajevo; f) strani dr`avljanin i lice bez dr`avljanstva kojima je odobren boravak u Federaciji BiH na podru~ju Kantona Sarajevo; g) nadle`ni or gan uprave Federacije BiH: 1) za u~enike i studente vojnih i policijskih {kola i akademija ako nisu osigurani po drugom osnovu; 2) za lica na odslu`enju vojnog roka; h) or gan uprave kantona nadle`an za poslove socijalne i dje~ije za{tite: 1) za djecu od ro|enja do polaska u osnovnu {kolu, koja nisu osigurana po drugom osnovu; 2) za lica nakon navr{enih 65 godina `ivota, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu; 3) za lica civilne `rtve rata, ako nisu osigurana po drugom osnovu; 4) socijalno ugro`ena lica, koja nisu osigurana po drugom osnovu; 5) za lica iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 1, 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju; 6) za lica smje{tena u ustanove socijalne za{tite i lica koja primaju stalnu nov~anu pomo}, ako nisu osigurana po drugom osnovu. i) or gan uprave kantona nadle`an za obrazovanje, za u~enike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu; j) or gan uprave kantona nadle`an za bora~ku za{titu za lica sa prebivali{tem na podru~ju Kantona Sarajevo kojima je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog vojnog invalida odnosno lica koja imaju sta tus korisnika porodi~ne invalidnine, ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida, porodice {ehida i poginulih boraca, ako nisu osigurana po drugom osnovu; k) or gan uprave kantona nadle`an za povratak i raseljena lica, za lica kojima je priznat sta tus raseljenog lica; l) or gan uprave op}ine za lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebe, a nisu osigurana po drugom osnovu, pod uslovom da nemaju ~lanove porodice koji su po zakonu du`ni da se o njima staraju odnosno da nemaju nepokretne imovine. lj) nadle`ni or gan uprave Kantona za zaposlenike u preduze}ima koja nisu u mogu}nosti da izmiruju obaveze po osnovu zdravstvenog osiguranja, u smislu ~lana 10. ta~ka j). IV. OSNOVICA DOPRINOSA ^lan 8. (Osnovice za obra~un i uplatu doprinosa) Osnovice doprinosa na koje obveznici obra~una i uplate doprinosa iz ~lana 6. stav (1) pla}aju doprinos su: a) za zaposlenika koji je zaposlen sa nepunim radnim vremenom: - pla}a s tim da osnovica za obra~un doprinosa ne mo`e biti ni`a od najni`e pla}e utvr|ene Op}im kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH; b) za zaposlenika koji je zaklju~io ugovore o radu sa nepunim radnim vremenom sa vi{e poslodavaca: - pla}a kod svih poslodavaca, s tim da ista ne mo`e biti ni`a od najni`e pla}e utvr|ene Op}im kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH; c) za zaposlenika koji profesionalno obavlja funkciju i poslove u vjerskim zajednicama: - pla}a s tim da osnovica ne mo`e biti ni`a od najni`e pla}e utvr|ene Op}im kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH; d) za vlasnika privrednog dru{tva sa sjedi{tem na podru~ju Kantona Sarajevo, ako nije obavezno osiguran po drugom osnovu: - dvostruki iznos prosje~ne mjese~ne bruto pla}e ispla}ene na podru~ju Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 29 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. oktobra 2009. ^lan 9. Osnovice doprinosa na koje obveznici obra~una i uplate doprinosa iz ~lana 7. ta~ka a), b), d), e) i f) pla}aju doprinos su: a) za zaposlenika koji se nalazi na porodiljskom odsustvu: - naknada pla}e koja ne mo`e biti ni`a od najni`e pla}e koja je utvr|ena Op}im kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH; b) za lice koje se nakon zavr{enog obrazovanja nalazi na obaveznom radu radi sticanja prakti~nih iskustava mogu biti: 1) naknada u skladu sa ugovorom zaklju~enim sa poslodavcem koja ne mo`e biti ni`a od najni`e pla}e utvr|ene Op}im kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH; 2) pau{alni iznos od 6 KM ako je zdravstveno osiguran putem JU Slu`be za zapo{ljavanje; 3) ako nije osiguran po prethodna dva osnova, najni`a pla}a utvr|ena Op}im kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH; c) za lice koje se prijavljuje na li~no zdravstveno osiguranje jer mu zdravstvena za{tita nije obezbije|ena po drugom osnovu, a ima sredstva za izdr`avanje: - prosje~na mjese~na bruto ispla}ena pla}a na podru~ju Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku; d) za lice koje penziju ostvaruje od doma}eg nosioca penzijskog - mirovinskog osiguranja: - iznos neto ispla}ene penzije s tim da osnovica ne mo`e biti ni`a od iznosa najni`e penzije utvr|ene za korisnike penzija na teritoriji Feracije BiH; e) za lica strane dr`avljane ili lica bez dr`avljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu: - prosje~na mjese~na bruto pla}a ispla}ena na podru~ju Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. V. OBVEZNICI I STOPE DOPRINOSA IZ DRUGIH IZVORA ^lan 10. (Pau{alni iznos doprinosa) Doprinos koji se utvr|uje u pau{alnom iznosu i obveznici uplate ovog doprinosa su: a) JU Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo koja na zdravstveno osiguranje prijavljuje nezaposlena lica iz ~lana 19. ta~. 12., 13. i 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju, u pau{alnom iznosu od 6,00 KM po nosiocu osiguranja koji je prijavljen kod Slu`be za zapo{ljavanje i 3,00 KM po osiguranom licu kao ~lanu u`e porodice nosioca osiguranja; b) nadle`ni or gan uprave Federacije za u~enike i studente vojnih i policijskih {kola i akademija i za lica na redovnom odslu`enju vojnog roka, ako nisu osigurani po drugom osnovu u pau{alnom iznosu od 20 KM. c) or gan uprave kantona nadle`an za poslove socijalne i dje~ije za{tite: 1) za djecu od ro|enja do polaska u osnovnu {kolu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu u pau{alnom iznosu od 20 KM po prijavljenom djetetu; 2) za lica nakon navr{enih 65 godina `ivota, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu, u pau{alnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu; 3) za lica civilne `rtve rata, ako nisu osigurana po drugom osnovu, u pau{alnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu; 4) za socijalno ugro`ena lica, ako nisu osigurana po drugom osnovu, u pau{alnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu; 5) za lica smje{tena u ustanove socijalne za{tite i lica koja primaju stalnu nov~anu pomo}, ako nisu osigurana po drugom osnovu, u pau{alnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu; d) nosioci aktivnosti za lica iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 1., 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju u pau{alnom iznosu od 2 KM dnevno po osiguranom licu; e) or gan uprave kantona nadle`an za obrazovanje za u~enike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu u skladu sa ~lanom 19. ta~ka 13 a. Zakona, u pau{alnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu; f) or gan uprave kantona nadle`an za bora~ku za{titu, za lica sa prebivali{tem na podru~ju Kantona Sarajevo kojima je priznato svojstvo ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida, odnosno lica koja imaju sta tus korisnika porodi~ne invalidnine, porodice {ehida i poginulih boraca , ako nisu osigurana po drugom osnovu u pau{alnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu; g) or gan uprave kantona nadle`an za povratak i raseljena lica, za lica kojima je priznat sta tus raseljenog lica, u pau{alnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu; h) or gan uprave op}ine za lica koje se nalaze u statusu socijalne potrebe a nisu osigurana po drugom osnovu, pod uslovom da nemaju ~lanova porodice koji su po zakonu du`ni da se o njima staraju, odnosno da nemaju nepokretne imovine, u pau{alnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu; i) studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami pla}aju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u pau{alnom iznosu od 20 KM mjese~no, a najdu`e do navr{ene 30. godine `ivota. j) nadle`ni or gan uprave Kantona za zaposlenike u preduze}ima koja nisu u mogu}nosti da izmiruju obaveze po osnovu zdravstvenog osiguranja sa u~e{}em dr`avnog kapitala Kantona Sarajevo od 51% i vi{e, a koja su u postupku ste~aja, likvidacije, prestruktuiranja i privatizacije, u pau{alnom iznosu od 20,00 KM po zaposleniku - nosiocu osiguranja, po posebnim aktima Vlade Kantona Sarajevo. VI. STOPE DOPRINOSA ^lan 11. Stope doprinosa na osnovice utvr|ene ~lanom 8. su: a) ta~ka a) i b) - 12,5% iz li~nih primanja i 4% na ispla}ena li~na primanja na teret obveznika obra~una i uplate doprinosa; b) ta~ka c) - 12,5 % iz li~nih primanja i 4% na ispla}ena li~na primanja na teret obveznika obra~una i uplate doprinosa; c) ta~ka d) - 12,5 % iz li~nih primanja i 4% na ispla}ena li~na primanja na teret obveznika obra~una i uplate doprinosa; ^lan 12. Stope doprinosa na osnovice utvr|ene ~lanom 9. su: a) ta~ka a)-12,5% na osnovicu i 4% na teret obveznika obra~una i uplate doprinosa; b) ta~ka b) alineja 1) -12,5% na ispla}enu naknadu i 4% na teret poslodavca, ta~ka b) alineja 3) - 5% na utvr|enu osnovicu; c) ta~ka c) - 5% na utvr|enu osnovicu; d) ta~ka d) -12,5 % na utvr|enu osnovicu; e) ta~ka e) - 5% na utvr|enu osnovicu. VII. OBRA^UN I UPLATA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ^lan 13. (1) Obra~un i uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kao i kontrola obra~una i uplate doprinosa vr{i se na na~in i po postupku ure|enom Zakonom o doprinosima, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Pravilnikom o na~inu S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 22. oktobra 2009. KANTONA SARAJEVO Broj 29 – Strana 5 obra~unavanja i uplate doprinosa ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/08) i ovom Odlukom. (2) Na iznos doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koji nisu upla}eni u propisanom roku obra~unava se i pla}a kamata u skladu sa zakonom. VIII. ZAVR[NE ODREDBE ^lan 14. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00 i 10/05). ^lan 15. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stu pa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-05-26163/09 22. oktobra 2009. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Dr. Denis Zvizdi}, s. r. Na osnovu ~lana 18. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-4/05 ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 5/06), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj 22. oktobra 2009. godine, donijela je ODLUKU O PRESTANKU VA@ENJA ODLUKE O OP]IM, JEDINSTVENIM KRITERIJIMA DODJELE U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA KOJIMA PRAVO RASPOLAGANJA IMAJU OP]INE NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO ^lan 1. Odluka o op}im, jedinstvenim kriterijima dodjele u zakup poslovnih zgrada i prostorija kojima pravo raspolaganja imaju op}ine na podru~ju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 19/97 i 16/04) prestaje da va`i, u skladu sa presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-4/05 od 08.11.2005. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 5/06) sa danom objavljivanja presude. ^lan 2. Ova Odluka stu pa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-02-26151-1/09 22. oktobra 2009. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Dr. Denis Zvizdi}, s. r. Ministarstvo finansija Na osnovu ~lana 13. stav 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2009. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/09) po zahtjevu Srednje gra|evinskogeodetske {kole Sarajevo, ministrica finansija donosi slijede}u ODLUKU O UNOSU PRIMLJENE DONACIJE U BUD@ET KANTONA SARAJEVO ZA 2009. GODINU ZA SREDNJU GRA\EVINSKO-GEODETSKU [KOLU SARAJEVO 1. Odobrava se unos sredstava (primljena donacija) u ukupnom iznosu 700 KM u Bud`et Kantona Sarajevo za 2009. godinu koje su Euro Asfalt d.o.o Sarajevo u iznosu od 500 KM i Knauf d.o.o Sarajevo u iznosu od 200 KM dodijelili Srednjoj gra|evinsko-geodetskoj {koli Sarajevo, za finansijsku pomo} pri izradi Monografije i nabavku sportskih rekvizita. 2. Sredstva iz ta~ke 1. ove Odluke evidentirat }e se u razdjelu 21 Ministarstva obrazovanja i nauke, glava 03, potro{a~ka jedinica 0023 - Srednja gra|evinsko-geodetska {kola Sarajevo na ekonomskim kodovima: 613900 Ugovorene i druge posebne usluge iznos . . 500 KM 613400 Nabavka materijala iznos . . . . . . . . . . 200 KM 3. Prilikom realizacije sredstava iz ta~. 1. i 2. ove Odluke Srednja gra|evinsko-geodetska {kola Sarajevo je du`na primijeniti Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 50/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06 i 105/06). 4. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po naredbi Ministarstva obrazovanja i nauke u skladu sa prilivom tih sredstava u Bud`et Kantona Sarajevo za 2009. godinu i Ministarstvo obrazovanja i nauke }e pratiti utro{ak istih. 5. Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-01-14-25476/09 15. oktobra 2009. godine Sarajevo Ministrica Aida Haveri}, s. r. Na osnovu ~lana 13. stav 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2009. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/09) po zahtjevu Osnovne {kole "D`emaludin ^au{evi}" Sarajevo, ministrica finansija donosi slijede}u ODLUKU O UNOSU PRIMLJENE DONACIJE U BUD@ET KANTONA SARAJEVO ZA 2009. GODINU ZA OSNOVNU [KOLU "D@EMALUDIN ^AU[EVI]" SARAJEVO 1. Odobrava se unos sredstava (primljena donacija) u iznosu 1.000 KM u Bud`et Kantona Sarajevo za 2009. godinu koje je BH Telekom Sarajevo dodijelio Osnovnoj {koli "D`emaludin ^au{evi}" Sarajevo za realizaciju [kole u prirodi koja je predvi|ena Nastavnim planom i Godi{njim programom rada {kole. 2. Sredstva iz ta~ke 1. ove Odluke evidentirat }e se u razdjelu 21 Ministarstva obrazovanja i nauke, glava 02, potro{a~ka jedinica 0048 - Osnovna {kola "D`emaludin ^au{evi}" Sarajevo na ekonomskom kodu: 613900 Ugovorene i druge posebne usluge iznos 1.000 KM 3. Prilikom realizacije sredstava iz ta~. 1. i 2. ove odluke Osnovna {kola "D`emaludin ^au{evi}" Sarajevo je du`na primijeniti Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 50/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06 i 105/06). 4. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po naredbi Ministarstva obrazovanja i nauke u skladu sa prilivom tih sredstava u Bud`et Kantona Sarajevo za 2009. godinu i Ministarstvo obrazovanja i nauke }e pratiti utro{ak istih. 5. Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-01-14-25346/09 15. oktobra 2009. godine Sarajevo Ministrica Aida Haveri}, s. r. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 29 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. oktobra 2009.
Pravilnik o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 28/09 14.10.2009 prevoz putnika – 821300 Nabavka opreme . . . . . . . iznos 5.000 KM potro{a~ka jedinica 0054 - O[ "Osman Nuri Had`i}" na ekonomskom kodu – 821300 Nabavka opreme . . . . . . . iznos 5.000 KM potro{a~ka jedinica 0055 - O[ "Umihana ^uvidina" na ekonomskom kodu – 821300 Nabavka opreme . . . . . . . iznos 3.000 KM potro{a~ka jedinica 0066 - O[ "Dobro{evi}i" na ekonomskom kodu – 821600 Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje . . . . . . . . . . . . . . . iznos 6.000 KM 3. Prilikom realizacije sredstava iz ta~. 1. i 2. ove Odluke osnovne {kole su du`ne primijeniti Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 50/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06 i 105/06). 4. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po naredbi Ministarstva obrazovanja i nauke u skladu sa prilivom tih sredstava u Bud`et Kantona Sarajevo za 2009. godinu i Ministarstvo obrazovanja i nauke }e pratiti utro{ak istih. 5. Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-01-14-24318/09 30. septembra 2009. godine Sarajevo Ministrica Aida Haveri}, s. r. Na osnovu ~lana 13. stav 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2009. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/09), po zahtjevu Terapijska zajednica Kampus Sarajevo, ministrica finansija donosi slijede}u ODLUKU O UNOSU PRIMLJENE DONACIJE U BUD@ET KANTONA SARAJEVO ZA 2009. GODINU ZA TERAPIJSKU ZAJEDNICU KAMPUS SARAJEVO 1. Odobrava se unos sredstava (primljena donacija) u iznosu 23.333 KM u Bud`et Kantona Sarajevo za 2009.godinu koja su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Grad Sarajevo dodijelili Terapijskoj zajednici Kampus Sarajevo, za pomo} projektima prevencije u oblasti narkomanije. 2. Sredstva iz ta~ke 1. ove Odluke evidentirat }e se u razdjelu 23 Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, glava 07, potro{a~ka jedinica 0001 - Terapijska zajednica Kampus Sarajevo na ekonomskim kodovima: 613400 Nabavka materijala iznos 8.333 KM 613900 Ugovorene i druge posebne usluge iznos 15.000 KM 3. Prilikom realizacije sredstava iz ta~. 1. i 2. ove Odluke Terapijska zajednica Kampus Sarajevo je du`na primijeniti Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 50/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06 i 105/06). 4. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po naredbi Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u skladu sa prilivom tih sredstava u Bud`et Kantona Sarajevo za 2009. godinu i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice }e pratiti utro{ak istih. 5. Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-01-14-23805 13. oktobra 2009. godine Sarajevo Ministrica Aida Haveri}, s. r. Na osnovu ~lana 13. stav 3. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2009. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/09), po zahtjevu Sarajevskog ratnog teatra "SARTR" Sarajevo, ministrica finansija donosi slijede}u ODLUKU O UNOSU PRIMLJENOG GRANTA U BUD@ET KANTONA SARAJEVO ZA 2009. GODINU ZA SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR" SARAJEVO 1. Odobrava se unos sredstava (primljena donacije) u ukupnom iznosu od 6.000 KM u Bud`et Kantona Sarajevo za 2009. godinu koje je Vije}e ministara BiH dozna~ilo Sarajevskom ratnom teatru "SARTR" za projekt realizacije predstave "U plamenu". 2. Sredstva iz ta~ke 1. ove Odluke evidentirat }e se u razdjelu 22 Ministarstvo kulture i sporta, glava 02, potro{a~ka jedinica 0005 - SARTR, na ekonomskom kodu: 613100 Putni tro{kovi iznos 6.000 KM 3. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po naredbi Ministarstva kulture i sporta u skladu sa prilivom tih sredstava u Bud`et Kantona Sarajevo za 2009. godinu i Ministarstvo kulture i sporta }e pratiti utro{ak istih. 4. Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 08-01-14-25292/09 12. oktobra 2009. godine Sarajevo Ministrica Aida Haveri}, s. r. Ministarstvo saobra}aja Na osnovu ~lana 10. st. 1. i 2. alineja 1. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 28/06), ministar saobra}aja Kantona Sarajevo donosi PRAVILNIK O USLOVIMA, NA^INU I SPECIFI^NOSTI ORGANIZACIJE OBAVLJANJA JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U KANTONU SARAJEVO POGLAVLJE I - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom ure|uju se uslovi, na~in i postupak organizovanja javnog linijskog prijevoza putnika na podru~ju Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: javni linijski prijevoz putnika), a naro~ito: a) specifi~nost organizacije javnog linijskog prijevoza putnika; b) mre`a linija javnog linijskog prijevoza putnika; c) prioriteti u razvoju mre`e linija javnog linijskog prijevoza putnika od interesa za Kanton Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton); d) organizacija obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika; e) uslovi koje treba ispunjavati prijevoznik; f) metodologija vrijednovanja prijevoznika; g) na~in i postupak anga`iranja prijevoznika; h) uslovi obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika; i) na~in utvr|ivanja jedinstvenog tarifnog sistema; j) na~in osiguranja kontinuiteta u obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika; k) na~in postupanja i ovla{tenja Kantona u slu~aju prekida obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika, usljed nepredvi|enih okolnosti i obaveze prijevoznika u navedenom slu~aju. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 28 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO Srijeda, 14. oktobra 2009. ^lan 2. (Definicije) Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju isto zna~enje kao u Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Zakon), osim pojmova koji su specifi~ni u Kantonu, a koji imaju slijede}a zna~enja: a) "mre`a linija" je skup svih linija, koje imaju sva stajali{ta na podru~ju Kantona, a na kojima se prevoze putnici vozilima javnog linijskog prijevoza; b) "vozila javnog linijskog prijevoza" su tramvaj, trolejbus, autobus i mini bus; c) "tramvaj" je {insko vozilo na elektri~ni pogon, namijenjeno za javni linijski prijevoz putnika, koje, radi napajanja motora elektri~nom energijom, ostvaruje kontakt s elektri~nim provodnikom; d) "tramvajska infrastruktura" sastoji se od tramvajskih stajali{ta, pruge i postrojenja koja pripadaju tramvajskoj pruzi, uklju~uju}i elektrovu~ne podstanice i kontaktnu mre`u sa nosa~ima; e) "trolejbus" je motorno vozilo na elektri~ni pogon, namijenjeno za javni linijski prijevoz putnika, koje, radi napajanja motora elektri~nom energijom, ostvaruje kontakt s elektri~nim provodnikom; f) "trolejbuska infrastruktura" sastoji se od trolejbuskih stajali{ta i postrojenja koja pripadaju trolejbuskoj trasi, uklju~uju}i elektrovu~ne podstanice i kontaktnu mre`u sa nosa~ima; g) "autobus" je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za voza~a, ima preko 30 sjedi{ta; h) "minibus" je autobus kapaciteta do 30 sjedi{ta, na ~ijoj su desnoj strani ugra|ena dvoja automatska vrata; i) "tramvajska linija" je linija koja se odr`ava tramvajem; j) "trolejbuska linija" je linija koja se odr`ava trolejbusom; k) "autobuska linija" je linija koja se odr`ava autobusom; l) "minibuska linija" je linija koja se odr`ava minibusom; m) "ekolo{ki ~iste linije" su tramvajske i trolejbuske linije; n) "putnik" je svako lice - korisnik usluge javnog linijskog prijevoza, koje ima odgovaraju}u voznu kartu i ulazi u vozilo u namjeri da se preveze; o) "kontrolor" je slu`bena osoba prijevoznika koja vr{i pregled i kontrolu ispravnosti voznih karata koje posjeduju putnici; p) "ru~ni prtljag" su stvari koje putnik mo`e unijeti u vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika, u skladu s uslovima propisanim ovim Pravilnikom; r) "termi nal" je po~etna - krajnja ta~ka ve}eg broja linija, jednog ili vi{e vidova prijevoza, sa posebno ure|enim prostorom za ulazak/izlazak putnika u/iz vozila javnog linijskog prijevoza, kao i prijem i otpremu vozila javnog linijskog prijevoza; s) "termi nus" je po~etno ili zavr{no stajali{te na liniji javnog linijskog prijevoza putnika. POGLAVLJE II - ORGANIZOVANJE JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA Odjeljak A - Specifi~nost organizacije javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu ^lan 3. (Javni linijski prijevoz putnika) (1) Javni linijski prijevoz putnika na podru~ju Kantona obavlja se vozilima javnog linijskog prijevoza po utvr|enim linijama na mre`i linija i prema va`e}im redovima vo`nje, uz unaprijed utvr|enu cijenu i druge uslove prijevoza. (2) Izuzetno od stava (1) ovoga ~lana, za lica sa te{ko}ama u kretanju se mo`e organizirati javni linijski prijevoz u skladu sa njihovim potrebama, i to koriste}i vozila javnog linijskog prijevoza posebno opremljena za prijevoz ovih lica. Odjeljak B - Mre`a linija javnog prijevoza putnika ^lan 4. (Mre`a linija i elementi mre`e) (1) Mre`a linija se sastoji od ekolo{ki ~istih linija i linija koje se obavljaju autobusima i minibusima. (2) Mre`om linija se utvr|uju slijede}i elementi: a) broj, vrsta i tip linija; b) trasa svih linija, polazni i zavr{ni ter mi nus, stajali{ta po smjerovima i njihova rastojanja; c) nazivi linija i linijski broj; d) redovi vo`nje ili intervali slije|enja vozila; e) broj, vrsta i tip potrebnih vozila po svakoj liniji. ^lan 5. (Vrste linija koje se definiraju mre`om linija) Pored elemenata utvr|enih ~lanom 4. ovog Pravilnika, mre`om linija definiraju se linije prema: a) teritorijalnom razgrani~enju na: op}inske, gradske i kantonalne linije, b) vrsti prijevoznog sredstva na: tramvajske, trolejbuske, autobuske i minibuske linije. ^lan 6. (Utvr|ivanje mre`e linija) Zbog specifi~nosti teritorijalne organizacije Kantona, neophodnosti funkcionalne povezanosti i uskla|enosti svih linija na kojima se prevoze putnici razli~itim vidovima javnog linijskog prijevoza na podru~ju Kantona, Ministarstvo saobra}aja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvr|uje mre`u linija, najkasnije do 30.09. teku}e godine za narednu godinu. ^lan 7. (Stru~na komisija) (1) U cilju obezbje|enja kvalitetne i funkcionalne mre`e linija na podru~ju Kantona, ministar saobra}aja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministar) imenuje stru~nu komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija), ~iji je zadatak sa~initi Prijedlog mre`e linija u kojem }e: a) evidentirati postoje}e linije na kojima se ne vr{i nikakva promjena; b) izvr{iti racionalizaciju postoje}ih linija: skra}enje linija, brisanje polazaka, brisanje stajali{ta, te brisanje linija za ~ije postojanje nema osnova; c) izvr{iti produ`enje ili izmjenu dijela trase linija za koje postoji osnov za njihovo produ`enje ili izmjenu dijela trase; d) izvr{iti uvo|enje novih stajali{ta na postoje}im linijama; e) izvr{iti uvo|enje novih linija; f) pripremiti redove vo`nje ili definirati intervale slije|enja vozila na osnovu predlo`ene mre`e linija. (2) Prilikom razmatranja postoje}ih linija na kojima se vr{i neka od promjena navedenih u stavu (1) ovog ~lana ili uvo|enja novih linija, Komisija }e uzeti u obzir i slijede}e elemente: a) broj potencijalnih korisnika; b) potrebna infrastruktura; c) bezbjednosni aspekti; d) ekonomska opravdanost; e) za{tita ~ovjekove sredine. ^lan 8. (Utvr|ivanje postoje}eg stanja) U roku od 10 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika, Ministarstvo }e formirati posebnu komisiju za utvr|ivanje postoje}eg stanja. ^lan 9. (Modificiranje mre`e linija) (1) Ministarstvo, mo`e modificirati mre`u linija na zahtjev nadle`nog organa op}ine, ukoliko utvrdi da postoji opravdanost takvog zahtjeva. S L U @ B E N E N O V I N E Srijeda, 14. oktobra 2009. KANTONA SARAJEVO Broj 28 – Strana 3 (2) Ministarstvo utvr|uje opravdanost zahtjeva iz stava (1) ovog ~lana, na temelju argumenata iznesenih u obrazlo`enju zahtjeva, te mi{ljenja Komisije iz ~lana 7. ovog Pravilnika. (3) U slu~aju pozitivne ocjene zahtjeva iz stava (1) ovog ~lana, Ministarstvo mo`e modificirati mre`u linija pri ~emu }e u donesenom rje{enju utvrditi probni rok i uslove odr`avanja za svaku konkretnu liniju koja se odobrava. (4) Prije isteka probnog roka iz stava (3) ovog ~lana, Ministarstvo }e na temelju snimanja rada privremeno odobrene linije i ocjene Komisije, donijeti kona~no rje{enje o statusu predmetne privremene linije. (5) U slu~aju da je zahtjev iz stava (1) ovog ~lana podnio nadle`ni or gan op}ine u kojoj ne postoje ekolo{ki ~iste linije, Ministarstvo u rje{enju iz stava (4) ovog ~lana, za izbor prijevoznika koji }e obavljati predmetnu op}insku liniju, mo`e odobriti primjenu bla`ih kriterija iz ~lana 14. ovog Pravilnika. (6) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana i red vo`nje za tra`enu liniju, op}inski or gan dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31.08. teku}e godine za narednu godinu. Odjeljak C - Prioriteti u razvoju mre`e linija javnog prijevoza putnika ^lan 10. (Razvoj javnog linijskog prijevoza putnika) (1) Ministarstvo je obavezno osigurati da se javni linijski prijevoz putnika organizira i razvija tako da kontinuirano osigurava efikasniji, br`i i me|usobno povezaniji prijevoz putnika na podru~ju Kantona. (2) Ministarstvo je obavezno osiguravati takvu organizaciju javnog linijskog prijevoza putnika na podru~ju Kantona koja }e kontinuirano omogu}avati razvoj i davati prednost ekolo{ki ~istim linijama nad svim drugim vrstama linija. POGLAVLJE III - ORGANIZACIJA OBAVLJANJA JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA Odjeljak A - Prijevoznik ^lan 11. (Obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika) (1) Javni linijski prijevoz putnika, kao komunalnu djelatnost od posebnog interesa za Kanton, utvr|enu Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/04), obavlja javno preduze}e ~iji je osniva~ Kanton, a mogu ga obavljati i druga pravna lica registrovana za obavljanje ove djelatnosti. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, zbog jedinstvenih tehnolo{kih uslova za obavljanje tramvajskog i trolejbuskog prijevoza, javni linijski prijevoz putnika trolejbusom i tramvajem obavlja javno preduze}e ~iji je osniva~ Kanton. ^lan 12. (Linije javnog linijskog prijevoza za koje se objavljuje javni konkurs) (1) Ministarstvo objavljuje javni konkurs za izbor prijevoznika, i to: a) na novim linijama, koje se ne obavljaju tramvajima i trolejbusima; b) na linijama koje se neredovno odr`avaju; c) na linijama na kojima je dotada{nji prijevoznik prestao obavljati prijevoz. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, Ministarstvo mo`e objaviti konkurs za izbor prijevoznika i na postoje}im linijama, ukoliko utvrdi da je do{lo do poreme}aja kontinuiteta javnog gradskog prijevoza iz ~lana 44. ovog Pravilnika. Odjeljak B - Uslovi koje treba da ispunjava prijevoznik ^lan 13. (Op}i i posebni uslovi) Prijevoznik koji se prijavljuje na javni konkurs za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika, mora ispunjavati op}e i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom. ^lan 14. (Op}i uslovi za prijevoznika) Pored uslova predvi|enih Zakonom o privrednim dru{tvima, Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o komunalnim djelatnostima u Kantonu Sarajevo, prijevoznik mora ispunjavati i slijede}e op}e uslove: a) da je registrovan za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika; b) da posjeduje licencu za obavljanje linijskog prijevoza putnika; c) da redovno i kontinuirano izmiruje prispjele obaveze po osnovu javnih prihoda; d) da redovno i kontinuirano izmiruje doprinose na pla}e zaposlenih. ^lan 15. (Posebni uslovi za prijevoznika) Pored op}ih uslova prijevoznik je du`an, ovisno o vrsti linije, ispunjavati posebne uslove za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika i to: a) da u vlasni{tvu posjeduje minimalno: 1) deset (10) autobusa sa "A" licencom - za autobusnu mre`u linija; 2) pet (5) minibusa sa "A" licencom - za minibusku mre`u linija; b) da posjeduje potrebnu infrastrukturu za kvalitetno obavljanje prijevoza i odr`avanje vozila; c) da posjeduje stru~no i kvalifikovano osoblje za organizaciju javnog prijevoza putnika, odr`avanje i opravku vozila; d) da posjeduje iskustvo u organizovanju i odr`avanju javnog linijskog prijevoza putnika; e) da posjeduje dovoljan broj vozila za obavljanje prijevoza na linijama koje su mu dodijeljene, kao i za nove linije za koje konkuri{e; f) minimalno 50 % vozila u vlasni{tvu; g) maksimalno 50 % vozila pod ugovorom o leasingu; h) da je uposlio dovoljan broj voza~a, koji mogu upravljati vozilima za prijavljene linije; i) da posjeduje vozilo za uklanjanje - odvoz neispravnih vozila javnog linijskog prijevoza putnika; j) da posjeduje servisno vozilo za otklanjanje kvarova na neispravnom vozilu; k) da posjeduje adekvatan prostor za dnevno odr`avanje i ~i{}enje vozila; l) da posjeduje normativni akt o organizaciji, radu posada vozila i unutra{nje kontrole; m) da preuzima i primjenjuje jedinstveni tarifni sistem utvr|en od strane nadle`nog kantonalnog organa. ^lan 16. (Posebni uslovi za vozilo) Vozila prijevoznika iz ~lana 15. stav (1) ta~ka b) ovog Pravilnika, kojima se obavlja javni prijevoz putnika moraju ispunjavati i posebne uslove: a) dokaz o ispunjavanju tehni~ko - eksploatacionih uslova za linije do 60 kilometara; b) dokaz da je prijevoznik obezbijedio ozna~avanje vozila u skladu sa propisima. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 28 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO Srijeda, 14. oktobra 2009. Odjeljak C - Metodologija vrednovanja prijevoznika ^lan 17. (Utvr|ivanje metodologije) U cilju utvr|ivanja rang liste prijevoznika prijavljenih na konkurs za javni linijski prijevoz putnika u Kantonu, Ministarstvo utvr|uje Metodologiju za vrednovanje prijevoznika. ^lan 18. (Sadr`aj metodologije) Metodologijom se utvr|uju elementi kojim se vrednuje svaki prijavljeni prijevoznik, i to: a) Broj i kvaliteta voznog parka prijevoznika, koji se utvr|uje na bazi vrijednovanja slijede}ih sadr`aja: 1) broj raspolo`ivih vozila; 2) starost vozila; 3) posjedovanje klima ure|aja u vozilu; 4) vanjski i unutra{nji izgled vozila; 5) tip motora prema EURO standardima; 6) visina poda u vozilu; 7) broj vrata na vozilu (zglob/solo); b) Infrastruktura prijevoznika: 1) tehni~ka i kadrovska opremljenost, 2) kapaciteti za odr`avanje vozila, 3) park ing prostor, prostor za pranje vozila, 4) vozilo za vu~u. c) Reference prijevoznika: 1) dosada{nje iskustvo i uspje{nost u obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika na onim vrstama linija za koje se prijavljuje na konkurs; 2) povoljnost ponude za provo|enje mjera za o~uvanje i za{titu okoli{a; 3) prilagodljivost postoje}em sistemu informisanja putnika na i u vozilu; 4) sistem upravljanja prijevozom (ra dio veza, satelitsko pra}enje rada); 5) ostale okolnosti koje mogu uticati na kvalitet javnog gradskog prijevoza; 6) bonitet prijevoznika. Odjeljak D - Na~in i postupak anga`iranja prijevoznika ^lan 19. (Izbor prijevoznika) (1) Po zatvaranju konkursa iz ~lana 12. ovog Pravilnika, Ministarstvo }e izvr{iti izbor prijevoznika na osnovu uslova koje treba da ispunjava prijevoznik, metodologije vrednovanja prijevoznika i drugih uslova propisanih ovim Pravilnikom. (2) Ministarstvo }e u javnom konkursu ista}i red vo`nje ili in ter - val slije|enja vozila za predmetnu liniju. (3) Neispunjavanje zahtjeva u pogledu reda vo`nje ili intervala slije|enja vozila je eliminatorno. (4) Na javnom konkursu za izbor prijevoznika, ne mo`e biti izabran prijevoznik: a) zbog ~ijeg se neredovnog odr`avanja linije i raspisuje javni konkurs za izbor prijevoznika na toj liniji; b) koji je prestao obavljati prijevoz na liniji zbog ~ega se i raspisuje javni konkurs za izbor prijevoznika; c) koji izborom za odr`avanje linije iz konkursa odustaje od neke druge linije koju je odr`avao u dosada{njem periodu; d) koji neredovno odr`ava neku drugu liniju na mre`i linija. POGLAVLJE IV - USLOVI OBAVLJANJA JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA Odjeljak A - Obavljanje prijevoza prema registriranim redovima vo`nje ^lan 20. (Trajno i kontinuirano obavljanje prijevoza) (1) Prijevoznik je du`an osigurati trajno i kontinuirano obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika. (2) Prijevoznik je du`an poduzimati mjere i aktivnosti radi pove}anja kvalitete usluga i sigurnosti u javnom linijskom prijevozu putnika. ^lan 21. (Obaveza redovnog odvijanja prijevoza) (1) Prijevoznik je du`an vr{iti povjereni linijski prijevoz putnika prema va`e}em redu vo`nje ili definiranim intervalima slije|enja vozila. (2) Prilikom obavljanja linijskog prijevoza putnika, u svakom vozilu se mora nalaziti ovjereni red vo`nje. (3) U slu~aju iznenadnog zastoja ili kra}eg poreme}aja u odvijanju prijevoza, prijevoznik je du`an organizirati prijevoz putnika na takav na~in da putnici u najmanjoj mogu}oj mjeri osjete posljedice poreme}aja. Prijevoznik se u ovom slu~aju obavezuje da }e u najkra}em roku poduzeti potrebne aktivnosti za ponovnu uspostavu redovnog saobra}aja. (4) U slu~aju kvara na vozilu, prijevoznik je du`an osigurati da zamjenu neispravnog vozila ispravnim, a neispravno ukloniti sa linije u roku od 60 minuta. Putnici u ovom slu~aju mogu nastaviti vo`nju sa istim voznim kartama. (5) Ukoliko je zastoj ili vanredni doga|aj, na koji prijevoznik nije mogao utjecati, uzrokovao obustavu prijevoza na nekoj liniji ili njenom dijelu, prijevoznik je du`an u {to kra}em roku osigurati zamjenski prijevoz vlastitim ili vozilima drugog prijevoznika. ^lan 22. (Neredovno odr`avanje linija) (1) Neredovno odr`avanje linija predstavlja obavljanje prijevoza sa odstupanjem od reda vo`nje. (2) Odstupanja od reda vo`nje nastala neovisno od volje prijevoznika ne predstavljaju neredovno odr`avanje linija. (3) Ministarstvo rje{enjem utvr|uje prestanak obavljanja prijevoza, usljed neredovnog odr`avanja linija iz stava (1) ovog ~lana. (4) Rje{enje iz stava (3) ovog ~lana je kona~no i protiv njega se mo`e pokrenuti upravni spor. ^lan 23. (Obaveze prijevoznika u slu~aju odstupanja od reda vo`nje) (1) Odstupanja od utvr|enog reda vo`nje na liniji (skra}enje, produ`enje, djelimi~na izmjena trase) mogu se vr{iti samo izuzetno iz opravdanih razloga, uz odobrenje Ministarstva. (2) Opravdani razlozi iz stava (1) ovog ~lana su elementarne nepogode i drugi razlozi koji ometaju bezbjedno odvijanje saobra}aja. (3) U slu~aju odstupanja od utvr|enog reda vo`nje, prijevoznik je du`an o istim obavijestiti Ministarstvo. (4) Za svako odstupanje od utvr|enog reda vo`nje Ministarstvo utvr|uje da li je isto bilo opravdano. (5) Za svako odstupanje od utvr|enog reda vo`nje, za koje se utvrdi da nije bilo opravdano, postupa se u skladu sa ~lanom 22. ovog Pravilnika. S L U @ B E N E N O V I N E Srijeda, 14. oktobra 2009. KANTONA SARAJEVO Broj 28 – Strana 5 Odjeljak B - Vozila ^lan 24. (Odr`avanje vozila) (1) Vozila kojima se obavlja javni linijski prijevoz putnika moraju biti odr`avana u stanju, koje osigurava bezbjedan, siguran i uredan prijevoz. (2) Vozilo mora biti uredno obojeno, oprano i o~i{}eno prije dnevnog stavljanja u promet. U toku prometa vozilo mora biti redovito ~i{}eno i prozra~eno. (3) Vozilo mo`e biti kori{teno za javni linijski prijevoz putnika samo ukoliko je tehni~ki ispravno u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 6/06, 75/06 i 44/07). Prijevoznik je obavezan izvr{iti i dnevni pregled vozila za javni linijski prijevoz putnika prije po~etka obavljanja prijevoza. ^lan 25. (Sigurnosni uslovi Ure|aji, naprave i dijelovi vozila koji su pod elektri~nim naponom moraju biti za{ti}eni i ispunjavati propisane sigurnosne uslove. ^lan 26. (Osvjetljenje, grijanje i hla|enje) (1) Unutra{njost vozila no}u mora biti osvijetljena na propisani na~in. (2) Ulaz i izlaz vozila mora biti jasno i vidljivo ozna~en sa unutra{nje i vanjske strane vozila. (3) Vozilo mora biti zagrijano ukoliko vanjska temperatura zraka padne ispod sedam stepeni Celzijusa. (4) Vozilo mora imati ispravan klimatizacijski ure|aj, koji }e biti u funkciji ukoliko vanjska temperatura zraka prelazi 25 stepeni Celzijusa. ^lan 27. (Oznake u i na vozilu) (1) Vozilo mora imati oznake kojima se ozna~ava relacija kretanja vozila i gara`ni broj. (2) Relacija kretanja vozila ozna~ava se: brojem linije i nazivom linije (naziv po~etnog i krajnjeg stajali{ta u smjeru kretanja vozila). (3) Oznaka broja i naziva linije postavlja se obavezno na prednjem dijelu vozila, te ukoliko postoji mogu}nost i na desnoj bo~noj strani vozila. (4) Ukoliko za to postoji mogu}nost, oznaka broja linije se obavezno postavlja i na stra`njem dijelu vozila. (5) Gara`ni broj mora biti nazna~en na obje bo~ne i sa stra`nje strane vozila. (6) Na vanjskom i unutra{njem dijelu vozila mogu se postavljati reklamne ta ble i reklamni natpisi pod uslovom da ne spre~avaju preglednost i ne zaklanjaju obavezne oznake na vozilu. (7) U vozilu mora biti ozna~eno i mjesto namijenjeno za invalidne osobe, trudnice i majke sa djecom. (8) U vozilu mora biti istaknut znak zabrane pu{enja. ^lan 28. (Posebne oznake) (1) Na vozilu, koje se nalazi u pokretu, a ne vr{i prijevoz putnika, mora biti istaknuta odgovaraju}a oznaka (probna vo`nja, obuka, vozilo u kvaru i sl.). (2) Oznaka iz stava (1) ovog ~lana, mora biti istaknuta na isti na~in i kada vozilo obavlja ostale vidove prijevoza ili se upu}uje u gara`u. Odjeljak C - Voza~i i slu`beno osoblje prijevoznika ^lan 29. (Obaveze voza~a i slu`benog osoblja) (1) Voza~i i drugo slu`beno osoblje prijevoznika je za vrijeme obavljanja slu`be du`no nositi slu`benu odje}u, kao i identifikacijsku iskaznicu prijevoznika sa slu`benim brojem i fotografijom. (2) Oblik i boju slu`bene odje}e utvr|uje prijevoznik. (3) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, slu`benu odje}u ne moraju nositi kontrolori po ovla{tenju prijevoznika. (4) Za vrijeme obavljanja prijevoza, kao i u vrijeme dok je vozilo zaustavljeno na stajali{tu, voza~i i drugo slu`beno osoblje prijevoznika je du`no uljudno se odnositi prema putnicima. (5) Za vrijeme obavljanja prijevoza, kao i u vrijeme dok je vozilo zaustavljeno na stajali{tu, voza~i i drugo slu`beno osoblje prijevoznika ne smiju konzumirati cigarete u vozilu niti dopustiti putnicima da konzumiraju cigarete. ^lan 30. (Obaveze voza~a) (1) Voza~ je du`an voditi ra~una da prije polaska vozila sa stajali{ta i tokom vo`nje sva vrata na vozilu budu zatvorena. (2) Voza~ smije dopustiti ulaz putnika u vozilo i izlaz iz vozila samo kada je vozilo zaustavljeno na stajali{tu. (3) Voza~ je du`an pridr`avati se registriranog reda vo`nje koji se nalazi u vozilu, osim u slu~ajevima navedenim u ~lanu 21. st. (3) i (4) ovog Pravilnika. (4) Voza~ je du`an za vrijeme stajanja vozila na terminalu ili terminusu ugasiti vozilo i poduzeti odgovaraju}e radnje u cilju osiguranja vozila od nekontroliranog kretanja. Odjeljak D - Putnici (korisnici prijevoza) ^lan 31. (Putnici - korisnici prijevoza) (1) Putnik u vozilu mo`e koristiti samo jedno sjedalo. (2) Invalidi, starije osobe, trudnice i majke sa djecom imaju prednost pri ulasku u vozilu i prilikom zauzimanja mjesta za sjedenje. (3) U vozilo javnog gradskog prijevoza ne smiju se primati osobe za koje voza~ ili druga odgovorna osoba prijevoznika utvrdi da bi svojim pona{anjem, prtljagom ili stvarima koje unesu u vozilo mogle ugroziti sigurnost putnika. (4) Nije dozvoljen ulazak u vozilo: a) osobi pod utjecajem alkohola; b) osobi oboljeloj od zarazne bolesti; c) djetetu mla|em od 6 godina, ukoliko nije u pratnji roditelja; d) osobi ~iji prtljag mo`e izazvati povredu putnika ili o{te}enje vozila; e) osobi koja se pona{a suprotno odredbama stava (3) ovog ~lana; f) osobi ~iji prtljag ne zadovoljava uslove iz ~lana 33. ovog Pravilnika. (5) Putnicima je zabranjeno: a) unositi u vozilo i stvari suprotno odredbama ovog Pravilnika; b) ometati voza~a ili odgovornu osobu u obavljanju slu`be; c) bacati otpatke i o{te}ivati vozilo i oznake u njemu; d) konzumirati cigarete u vozilu; e) zadr`avati se u vozilu na takav na~in da se ometa naplata vozne karte, ulazak odnosno izlazak putnika iz vozila, te onemogu}uje ili ote`ava smje{taj putnika u vozilo; f) uznemiravati putnike pjevanjem sviranjem, vikom nepristojnim dobacivanjem ili drugim sli~nim postupcima; g) ulaziti u vozilo kad voza~ ili odgovorna osoba u vozilu objavi da vozilo ne prima putnike ili da je ve} popunjeno; h) onemogu}avati otvaranje ili zatvaranje vrata, kao i nasilno otvarati vrata na vozilu; i) ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti na vanjskom dijelu vozila; j) uvoditi u vozila `ivotinje, izuzev psa vodi~a slijepih lica, sa korpom i kratkim povodnikom. S L U @ B E N E N O V I N E Broj 28 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO Srijeda, 14. oktobra 2009. ^lan 32. (Kontrola ispravnosti voznih karata) (1) Putnik za vrijeme vo`nje mora imati odgovaraju}u voznu kartu, koju je du`an pokazati na zahtjev kontrolora. (2) Kontrolor je ovla{ten za odr`avanje reda u vozilu, kontrolu voznih karata kod putnika i naplatu doplatne karte ukoliko putnik nema odgovaraju}u voznu kartu. (3) U slu~aju da putnik bez odgovaraju}e vozne karte odbije platiti doplatnu kartu, kontrolor mo`e ostvariti uvid u li~na dokumenta putnika radi utvr|ivanja identiteta i putem ovla{tenog lica pokrenuti prekr{ajni postupak u cilju naknade {tete zbog neposjedovanja vozne karte. ^lan 33. (Prtljag) (1) Putnik u vozilo javnog gradskog prijevoza smije unijeti ru~ni prtljag, dje~ja ili invalidska kolica, skije, pribor za ribolov, lova~ku ili sportsku pu{ku u futroli kao i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i osobinama ne ugro`ava sigurnost putnika. (2) Putnik ne smije unositi u vozilo javnog gradskog prijevoza: a) prtljag dimenzija ve}ih od 80 x 50 x 40, i te`i od 30 kg; b) vatreno oru`je, eksplozivne i lako zapaljive i sli~ne predmete i teku}ine; c) predmete koji mogu ugroziti `ivot, zdravlje i imovinu putnika i saobra}ajnog osoblja; d) predmete koji mogu ozlijediti, uprljati, o{tetiti ili uznemiriti putnike u vozilu ili saobra}ajno osoblje. POGLAVLJE V - OPREMLJENOST TERMINALA, NA^IN I USLOVI KORI[TENJA STAJALI[TA, KORI[TENJE I ODR@AVANJE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA U JAVNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA ^lan 34. (Terminali javnog gradskog prijevoza) (1) Na terminalu mora biti postavljen i pano sa odgovaraju}im grafi~kim prikazom perona i naznakom linija koje polaze sa terminala, kao i grafi~ki prikaz mre`e linija koje polaze s terminala i dolaze na isti, te mogu}ih mjesta presjedanja na mre`i linija (2) Na terminalu mora biti jasno istaknut red vo`nje linija koje polaze s terminala, kao i najosnovnija obavje{tenja o tarifnom sistemu i na~inu naplate prijevoza. (3) Terminali moraju biti opremljeni nadstre{nicama i sanitarnim ~vorom za saobra}ajno osoblje ili javnim sanitarnim ~vorom. ^lan 35. (Vrste stajali{ta) (1) Stajali{ta javnog linijskog prijevoza putnika su: tramvajska stajali{ta, trolejbuska stajali{ta, autobuska stajali{ta i minibuska stajali{ta. (2) Ministarstvo posebnim aktom utvr|uje autobuska stajali{ta na podru~ju Kantona koja se mogu koristiti na me|unarodnim, me|uentitetskim i federalnim linijama. ^lan 36. (Na~in odre|ivanja i oprema stajali{ta) (1) Stajali{ta se odre|uju u skladu sa potrebama putnika i bezbjednosnim i drugim uslovima organizacije prometa na odre|enoj saobra}ajnici. (2) Stajali{ta moraju biti obilje`ena stajali{nom oznakom i ure|ena na na~in koji omogu}ava putnicima bezbjedan ulazak i izlazak iz vozila. (3) Stajali{ta moraju imati: a) oznaku vrste linije prema prijevoznom sredstvu, b) naziv stajali{ta, c) oznaku sa pregledom linija, d) izvod iz reda vo`nje ili vremenske intervale prolaska vozila i e) informacija o na~inu naplate prijevoza. (4) Ukoliko to zahtijevaju bezbjednosni razlozi, na stajali{tima moraju biti postavljene za{titne ograde kojim se oivi~avaju prostori za izlazak i ulazak putnika iz vozila. (5) Stajali{ta trebaju imati obezbije|en prostor i mjesto za postavljanje elektronskih ure|aja za upravljanje prijevozom, informacione displeje i plan linija. (6) Stajali{ta na terminalima, moraju imati ozna~en i broj perona s nazivom linije koja polazi sa odre|enog perona. (7) Stajali{ta na terminusima moraju ispunjavati i uslove navedene u ~lanu 34. stav (2) ovog Pravilnika. ^lan 37. (Tramvajska stajali{ta) (1) Tramvajska stajali{ta se mogu nalaziti u kolovoznoj traci ukoliko imaju saglasnost Ministarstva, ali ne smiju biti neposredno ispred raskrsnice u du`ini od najmanje 5 m. (2) Kolovozne trake, na kojima se nalaze tramvajska stajali{ta iz stava (1) ovog ~lana, moraju biti ozna~ene isprekidanom `utom trakom. ^lan 38. (Uslovi izgradnje i odr`avanja tramvajske infrastrukture) Za izgradnju i odr`avanje tramvajske infrastrukture se primjenjuju odgovaraju}i propisi o `eljeznicama. ^lan 39. (Odgovornost vlasnika infrastrukture i objekata) Vlasnik infrastrukture i objekata na tramvajskoj i trolejbuskoj mre`i linija odgovoran je za odr`avanje kolosjeka i kontaktne mre`e u bezbjednom i voznom stanju, te postavljanje i odr`avanje stajali{nih oznaka i nadstre{nica. ^lan 40. (Ustupanje kori{tenja i odr`avanja stajali{ta) Ministarstvo mo`e uputiti prijedlog Vladi Kantona za ustupanje odr`avanja, kori{tenja i odre|ivanja radnog vremena stajali{ta u javnom prijevozu putnika i na prijevoznike koji koriste ta stajali{ta, odnosno ovla{tena udru`enja tih prijevoznika koja su registrovana u skladu sa ~lanom 11. Zakona o udru`enjima i fondacijama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02). POGLAVLJE VI - NA^IN UTVR\IVANJA JEDINSTVENOG TARIFNOG SISTEMA ^lan 41. (Utvr|ivanje i definiranje elemenata tarifnog sistema) (1) Ministarstvo posebnim Uputstvom propisuje na~in utvr|ivanja i definiranja elemenata tarifnog sistema na podru~ju Kantona. (2) Tarifni sistem u linijskom prijevozu putnika jedinstven je za sve prijevoznike koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika unutar Kantona. ^lan 42. (Elementi tarifnog sistema) Tarifnim sistemom }e se utvrditi: a) vrste i tipovi karata; b) na~in prodaje karata; c) korisnici karata; d) forme tarifa i odnos izme|u nivoa cijena i raznih tipova karata; e) metodologija odre|ivanja u~e{}a prijevoznika u relizaciji prijevoza. ^lan 43. (Cijena prijevozne usluge) Cijene prijevoznih usluga utvr|uje prijevoznik u skladu sa tarifnim sistemom i odredbama ~lana 23. Zakona o komunalnim djelatnostima. S L U @ B E N E N O V I N E Srijeda, 14. oktobra 2009. KANTONA SARAJEVO Broj 28 – Strana 7 POGLAVLJE VII - NA^IN OSIGURANJA KONTINUITETA U OBAVLJANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA ^lan 44. (Kontinuitet javnog gradskog prijevoza) (1) Prijevoznik koji obavlja javni gradski prijevoz je du`an svoje poslovanje prilagoditi tako da trajno pru`a usluge javnog gradskog prijevoza putnicima, propisanim obimom i kvalitetom svoje usluge. (2) Ukoliko usljed vi{e sile ili drugih razloga do|e do poreme}aja ili prekida u obavljanju prijevoza, prijevoznik je du`an bez odlaganja poduzeti mjere na otklanjanju uzroka poreme}aja, odnosno prekida. (3) U slu~aju da Ministarstvo rje{enjem iz ~lana 22. stav (3) ovog Pravilnika utvrdi prestanak obavljanja prijevoza usljed neredovnog odr`avanja linija, prijevoznik je du`an odr`avati liniju do anga`iranja novog prijevoznika od strane Ministarstva. (4) U slu~aju prekida obavljanja ve}eg broja linija ili na ve}em podru~ju, Ministarstvo mo`e anga`irati drugog prijevoznika sa podru~ja Kantona kako bi se osigurala komunalna funkcija javnog prijevoza. (5) Ukoliko, u slu~aju iz stava (4) ovog ~lana, ne postoji mogu}nost za osiguranje prijevoznika sa podru~ja Kantona, Ministarstvo mo`e privremeno anga`irati jednog ili vi{e prijevoznika i izvan Kantona. (6) Anga`iranje prijevoznika iz st. (4) i (5) ovog ~lana, }e trajati do izbora novog prijevoznika na linijama na kojima je nastupio prekid odr`avanja, prema proceduri predvi|enoj ovim Pravilnikom. ^lan 45. (Obavljanje prijevoza u slu~aju {trajka) (1) U slu~aju prekida obavljanja javnog gradskog prijevoza usljed {trajka, prijevoznik je du`an osigurati minimalno 75% od redom vo`nje utvr|enog obima prijevoza, radi osiguranja kontinuiteta u odvijanju javnog gradskog prijevoza. (2) Ukoliko prijevoznik u slu~aju {trajka nije osigurao minimalni obim rada iz stava (1) ovog ~lana, Ministarstvo mo`e postupiti kao u slu~ajevima navedenim u ~lanu 44. st. (4) i (5). (3) Prijevozniku koji je obustavio prijevoz zbog {trajka, Ministarstvo mo`e odobriti nastavak obavljanja prijevoza nakon {to isti izmiri sve nastale tro{kove uzrokovane obustavom prijevoza, uklju~uju}i i tro{kove anga`iranja drugog prijevoznika. POGLAVLJE VIII - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 46. (Rok za obrazovanje Komisije) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, ministar je obavezan imenovati Komisiju iz ~lana 7. ovog Pravilnika ~iji je zadatak izrada Prijedloga mre`e linija. ^lan 47. (Rok za utvr|ivanje metodologije za vrednovanje prijevoznika) U roku od 90 dana od dana usvajanja Mre`e linija, Ministarstvo je obavezano utvrditi metodologiju iz ~lana 17. ovog Pravilnika. ^lan 48. (Rok za raspisivanje javnog konkursa) U roku od 180 dana od dana usvajanja Mre`e linija, Ministarstvo raspisuje javni konkurs iz ~lana 12. ovog Pravilnika. ^lan 49. (Rok za dono{enje Odluke) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, ministar je obavezan donijeti Odluku iz ~lana 35. stav (2) ovog Pravilnika. ^lan 50. (Rok za dono{enje Uputstva) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, ministar je obavezan donijeti Uputstvo iz ~lana 41. stav (1) ovog Pravilnika. ^lan 51. (Prijelazni pe riod za klimatizacijske ure|aje u vozilima javnog linijskog prijevoza putnika) Prijevoznik mora osigurati da sva vozila kojima obavlja javni linijski prijevoz putnika na podru~ju Kantona imaju ispravan klimatizacijski ure|aj, a najkasnije do 31.12.2011. godine. ^lan 52. (Stupanje na snagu Pravilnika) Ovaj Pravilnik stu pa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 04-02-25405/09 9. oktobra 2009. godine Sarajevo Ministar Mihajlo Krmpoti}, s. r. GRAD SARAJEVO Gradsko vije}e Na osnovu ~lana 26. stav 1. alineja 3. u vezi sa ~lanom 74. Statuta Grada Sarajeva ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08), Gradsko vije}e Grada Sarajeva, na sjednici odr`anoj 29. septembra 2009. godine, donijelo je POSLOVNIK GRADSKOG VIJE]A GRADA SARAJEVA DIO PRVI - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Rad Gradskog vije}a) (1) Gradsko vije}e Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradsko vije}e) konstituira se, organizira i radi u skladu sa ustavom, zakonom, Statutom Grada Sarajeva i ovim Poslovnikom. (2) U smislu ovoga Poslovnika ter mini koji se koriste u mu{kom rodu kao {to su "vije}nik", "predsjedavaju}i" i "gradona~elnik" podrazumijevaju osobe oba spola. ^lan 2. (Predmet reguliranja) (1) Poslovnikom Gradskog vije}a (u daljnjem tekstu: Poslovnik) ure|uje se: a) konstituiranje Gradskog vije}a; b) du`nosti i prava vije}nika u Gradskom vije}u (u daljnjem tekstu: gradski vije}nik) i kluba gradskih vije}nika u Gradskom vije}u (u daljnjem tekstu: klub); c) unutra{nja organizacija Gradskog vije}a: Kolegij Gradskog vije}a, predsjedavaju}i Gradskog vije}a Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Predsjedavaju}i Gradskog vije}a) i zamjenici Predsjedavaju}eg Gradskog vije}a, sekretar Gradskog vije}a i radna tijela Gradskog vije}a (u daljnjem tekstu: radna tijela); d) sjednice Gradskog vije}a: programiranje rada, sazivanje sjednica, predlaganje i usvajanje dnevnog reda; kvorum, predsjedavanje i sudjelovanje u radu; odr`avanje reda; tok sjednice; dono{enje odluka, zapisnik o radu, javnost rada; S L U @ B E N E N O V I N E Broj 28 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO Srijeda, 14. oktobra 2009.
Pravilnik o smještanju i čuvanju oružja, vođenju evidencije o nabavljenom oružju i municiji, vođenje evidencije o prometu oružja i municije i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/08 03.01.2008 oružje,munica Na osnovu ~lana 17. stav (2) ta~ka 3. Zakona o unutra{njim poslovima Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - Pre~i{}eni tekst, 15/02, 18/02 i 28/02) i ~lana 56. ta~ka e) Zakona o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 38/07), na prijedlog policijskog komesara, ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo donosi PRAVILNIK O SMJE[TANJU I ^UVANJU ORU@JA, VO\ENJU EVIDENCIJE O NABAVLJENOM ORU@JU I MUNICIJI, VO\ENJU EVIDENCIJE O PROMETU ORU@JA I MUNICIJE I OBRASCIMA I SADR@AJU OBRAZACA ZA VO\ENJE TIH EVIDENCIJA DIO PRVI - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet) (1) Ovim Pravilnikom propisuju se pravila smje{taja i ~uvanja oru`ja i municije, na~in vo|enja evidencije o nabavljenom oru`ju i municiji u dr`avnim organima i drugim pravnim licima, koji nabavljaju i dr`e oru`je i municiju po odredbama Zakona o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije Kantona Sarajevo, te pravila vo|enja evidencija o prometu oru`ja i municije u pravnim licima koja se bave prometom oru`ja i municije, o obrascima i sadr`aju obrazaca za vo|enje tih evidencija. (2) Odredbe ovog Pravilnika, koje se odnose na pravila smje{taja i ~uvanja oru`ja i municije i na~in vo|enja evidencija o nabavljenom oru`ju i municiji, ne primjenjuju se na dr`avne organe i druga pravna lica za koja su posebnim zakonom ili propisima donosenim na osnovu zakona regulisana navedena pitanja. DIO DRUGI - SMJE[TAJ I ^UVANJE ORU@JA I VO\ENJE EVIDENCIJA ^lan 2. (Smje{taj i ~uvanje oru`ja) (1) Dr`avni organi i druga pravna lica iz ~lana 1. ovog Pravilnika du`ni su da smje{taju i ~uvaju oru`je i municiju u prostoriji koja je obezbje|ena od po`ara, kra|e, pristupa neovla{tenih lica i svake druge opasnosti i zloupotrebe. (2) Dr`avni organi i druga pravna lica du`ni su da odrede lice koje se posebno stara o izdavanju, preuzimanju i ~uvanju oru`ja i municije, kao i o vo|enju evidencije o oru`ju i municiji koji se izdaju na kori{tenje njihovim radnicima odnosno ~lanovima. ^lan 3. (Evidencija o nabavljenom oru`ju u dr`avnim organima i drugim pravnim licima) (1) Dr`avni organi i druga pravna lica du`ni su voditi Evidenciju o nabavljenom oru`ju. (2) Evidencija o nabavljenom oru`ju treba da za svako pojedino oru`je sadr`i slijede}e podatke: redni broj; da tum nabavljanja oru`ja; podaci o oru`ju i to: vrsta, marka, fabri~ki broj i kalibar; naziv nadle`ne policijske uprave i broj i da tum odobrenja za nabavku oru`ja; podaci gdje se oru`je nalazi i primjedba. (3) Evidencija o nabavljenom oru`ju iz stava (2) ovog ~lana vodi se na obrascu broj l. ^lan 4. (Evidencija o nabavljenoj municiji u dr`avnim organima i drugim pravnim licima) (1) Dr`avni organi i druga pravna lica du`ni su voditi Evidenciju o nabavljenoj municiji. (2) Evidencija o nabavljenoj municiji treba da sadr`i slijede}e podatke: redni broj; da tum nabavljanja municije; naziv nadle`ne policijske uprave i broj i da tum odobrenja za nabavku municije; podaci o municiji i to: vrsta, kalibar broj ili koli~ina; razdu`enje - podaci o na~inu raspolaganja i primjedba. (3) Evidencija o nabavljenoj municiji iz stava (2) ovog ~lana vodi se na obrascu broj 2. ^lan 5. (Evidencije o prometu oru`ja i municije) (1) Pravna lica koja se bave prometom oru`ja i municije vode o tome evidencije i to: a) Evidenciju o nabavljenom oru`ju i municiji, b) Evidenciju o prodatom oru`ju, c) Evidenciju o prodatoj municiji i d) Evidenciju o oru`ju i municiji primljenim na ~uvanje. (2) Evidencije iz stava (1) ovog ~lana vode se u obliku knjige, koja mora biti tvrdo ukori~ena i sa ozna~enim stranicama. Na po~etku knjige nadle`na policijska uprava ovjerava broj stranica. Ova ovjera mora se izvr{iti prije po~etka upisivanja u knjigu. (3) Pravna lica koja imaju veliki promet, mogu Evidenciju o nabavljenom oru`ju i Evidenciju o nabavljenoj municiji voditi u odvojenim knjigama. (4) Upis u evidencije vr{i se mastilom, ~itko i uredno. Ispravke u evidencijama vr{e se na taj na~in, {to se pogre{no upisana rije~ precrta tako da ostane ~itljiva, a ispravna rije~ ispisuje se iznad precrtane rije~i. Ispravka se ovjerava potpisom radnika koji je ispravku izvr{io i pe~atom pravnog lica, uz ozna~enje datuma kada je ispravka izvr{ena. ^lan 6. (Evidencija o nabavljenom oru`ju i municiji) (1) U Evidenciju o nabavljenom oru`ju i municiji upisuju se slijede}i podaci: redni broj; od koga je nabavljeno oru`je - municija; da tum prijema i broj dostavnice; podaci o oru`ju (vrsta, marka, fabri~ki broj, kalibar i komada); podaci o municiji (vrsta, kalibar i broj ili koli~ina) i primjedba. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se na obrascu broj 3. ^lan 7. (Evidencija o prodatom oru`ju) (1) U Evidenciji o prodatom oru`ju upisuju se slijede}i podaci: redni broj; da tum prodaje oru`ja; prezime i ime - naziv kupca, adresa prebivali{ta odnosno sjedi{ta kupca; podaci o oru`ju (vrsta, marka, kalibar i fabri~ki broj); naziv policijske uprave koja je izdala odobrenje za nabavku oru`ja i broj i da tum odobrenja za nabavku; serijski broj i mjesto izdavanja li~ne karte lica kupca oru`ja i primjedba. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se na obrascu broj 4. ^lan 8. (Evidencija o prodatoj municiji) (1) U Evidenciju o prodatoj municiji upisuju se slijede}i podaci: redni broj; da tum prodaje municije; prezime i ime - naziv kupca; adresa prebivali{ta odnosno sjedi{ta kupca; podaci o municiji (vrsta, kalibar, broj ili koli~ina); registarski broj oru`nog lista - odobrenja za dr`anje i naziv policijske uprave koja ga je izdala; broj i da tum odobrenja za nabavku municije i naziv policijske uprave koja ga je izdala; serijski S L U @ B E N E N O V I N E Broj 1 – Strana 20 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 3. januara 2008. broj i mjesto izdavanja li~ne karte kupca municije i primjedba. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se na obrascu broj 5. ^lan 9. (Evidencija o oru`ju i municiji primljenim na ~uvanje) (1) U Evidenciju o oru`ju i municiji primljenim na ~uvanje upisuju se slijede}i podaci: redni broj; prezime i ime odnosno naziv dr`avnog organa i drugog pravnog lica i adresa prebivali{ta, odnosno sjedi{ta; da tum predaje - prijema oru`ja, podaci o oru`ju (vrsta, marka, kalibar i fabri~ki broj); podaci o municiji (vrsta, kalibar, broj ili koli~ina), registarski broj oru`nog lista - odobrenja za dr`anje i naziv policijske uprave koja ga izdala; serijski broj i mjesto izdavanje li~ne karte lica koje predaje oru`je, odnosno municiju na ~uvanje i primjedba. (2) Evidencija iz stava (1) ovog ~lana vodi se na obrascu broj 6. ^lan 10. (Na~in vo|enja evidencija) (1) Evidencije iz ~l. 3., 4., 6., 7., 8. i 9. ovog Pravilnika vode se odvojeno za svaku kalendarsku godinu. (2) Po isteku kalendarske godine evidencije se zaklju~uju sa posljednjim rednim brojem upisa za proteklu godinu i zaklju~enje se ovjerava potpisom ovla{tenog radnika i pe~atom dr`avnog organa ili drugog pravnog lica. Ako se sa upisima nastavlja u istoj knjizi, pri vrhu stranice ispusuje se nova teku}a kalendarska godina i sa upisima se po~inje od rednog broja "1". ^lan 11. (Vremenski pe riod ~uvanja evidencija) Knjige evidencija propisanih ovim Pravilnikom ~uvaju se najmanje pet godina od dana posljednjeg upisa u tim knjigama. DIO TRE]I - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 12. (Obrasci) Za vo|enje evidencija propisanih ovim Pravilnikom dr`avni organi i druga pravna lica koristit }e obrasce broj 1 do 6 koji su sastavni dio ovog Pravilnika. ^lan 13. (Rok za ustrojavanje evidencija) Dr`avni organi i druga pravna lica koji smje{taju i ~uvaju oru`je i municiju i pravna lica koja vr{e promet oru`ja i municije u skladu sa Zakonom o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije, du`na su ustrojiti evidencije propisane ovim Pravilnikom u roku od 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. ^lan 14. (Ravnopravnost spolova) Gramati~ka terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva uklju~ivanje oba spola. ^lan 15. (Prestanak va`enja ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da va`i Pravilnik o smje{taju i ~uvanju oru`ja i municije, o vo|enju evidencije o nabavljenom oru`ju i municiji, o vo|enju evidencije o prometu oru`ja i municije i o obrascima i sadr`aju obrazaca za vo|enje tih evidencija ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 5/02). ^lan 16. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-940/07 27. decembra 2007. godine Sarajevo Ministar @eljko Mijatovi}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav (2) ta~ka 3. Zakona o unutra{njim poslovima Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - Pre~i{}eni tekst, 15/02, 18/02 i 28/02) i ~lana 56. ta~ka b) Zakona o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 38/07), na prijedlog policijskog komesara, ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo donosi PRAVILNIK O NA^INU VO\ENJA EVIDENCIJE O POPRAVLJENOM I PREPRAVLJENOM ORU@JU I O OBRASCIMA I SADR@AJU OBRAZACA ZA VO\ENJE OVE EVIDENCIJE DIO PRVI - OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom propisuje se sadr`aj, na~in ustrojavanja i vo|enja Evidencije o popravljenom i prepravljenom oru`ju. ^lan 2. (Ravnopravnost spolova) Gramati~ka terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva uklju~ivanje oba spola. DIO DRUGI - EVIDENCIJA ^lan 3. (Evidencija o popravljenom i prepravljenom oru`ju) (1) U pravnim licima i samostalnim zanatskim radnjama koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oru`ja, vodi se evidencija o popravljenom i prepravljenom oru`ju u koju se upisuje: redni broj; da tum prijema oru`ja radi popravke - prepravke; prezime i ime, odnosno naziv i adresa prebivali{ta, odnosno sjedi{ta vlasnika oru`ja; registarski broj oru`nog lista - odobrenja za dr`anje i naziv policijske uprave koja ga je izdala; podaci o oru`ju (vrsta, marka, fabri~ki broj i kalibar); u ~emu se sastoji popravka - prepravka oru`ja; da tum preuzimanja oru`ja sa potpisom lica koje je preuzelo oru`je i serijskim brojem li~ne karte te nazivom policijske uprave koja je izdala li~nu kartu i primjedba. (2) Evidencija o popravljenom i prepravljenom oru`ju iz stava (1) ovog ~lana vodi se na obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. ^lan 4. (Na~in vo|enja Evidencije o popravljenom i prepravljenom oru`ju) (1) Evidencija iz ~lana 3. ovog Pravilnika vodi se u obliku knjige, koja mora biti tvrdo ukori~ena i sa ozna~enim stranicama. (2) Na po~etku knjige, nadle`na policijska uprava ovjerava broj stranica. Ova ovjera mora se izvr{iti prije po~etka upisivanja u knjigu. (3) Upis u knjigu vr{i se mastilom, ~itko i uredno. Ispravka u knjizi vr{i se na taj na~in, {to se pogre{no upisana rije~ precrta tako da ostane ~itljiva, a ispravna rije~ se upisuje iznad nje. Ispravka se ovjerava potpisom radnika koji je ispravku izvr{io i pe~atom pravnog lica odnosno samostalne S L U @ B E N E N O V I N E ^etvrtak, 3. januara 2008. KANTONA SARAJEVO Broj 1 – Strana 21
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje cestovnog pojasa i zemljišta koje pripada cestama na području KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 19/02 01.08.2002 naknada,cestovni pojas PRAVILNIK O VISINI I NA^INU PLA]ANJA NAKNADE ZA KORI[TENJE CESTOVNOG POJASA I ZEMLJI[TA KOJE PRIPADA CESTAMA NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO ^lan 1. Ovim pravilnikom utvr|uje se visina i na~in pla}anja naknade za kori{tenje cestovnog pojasa i cestovnog zemlji{ta koje pripada: - magistralnim cestama na podru~ju Kantona Sarajevo (prema Sporazumu sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija), - regionalnim i - lokalnim cestama od interesa za Kanton. ^lan 2. Cestovni pojas ~ini projektovani poprije~ni presjek ceste i najmanje jedan metar sa obje strane, ra~unaju}i od krajnjih ta~aka poprije~nog profila ceste. Cestovno zemlji{te ~ine: cestovni pojas, povr{ine na kojima su izgra|ene cestarske ku}e, stacionari, servisi, benzinske stanice, parkirali{ta, povr{ine za odvodnju do recipijenta i drugi objekti za potrebe odr`avanja ceste i usluga vozilima i putnicima, predvi|eni projektom ceste. ^lan 3. Zemlji{te se mo`e koristiti za: vr{enje privrednih i vanprivrednih djelatnosti; obavljanje poljoprivrednih djelatnosti; pristup objektima; postavljanje kioska u sklopu nastre{nica i dr. ^lan 4. Da bi objekat bio izgra|en u cestovnom pojasu i cestovnom zemlji{tu, korisnik mora imati odobrenje za gra|enje koje izdaje S L U @ B E N E N O V I N E Broj 19 - Strana 818 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 1. augusta 2002. nadle`ni op}inski or gan uz prethodnu saglasnost Ministarstva prometa i komunikacija. Pravna lica iz oblasti privrede i dru{tvene djelatnosti kao i gra|ani (u daljem tekstu: korisnici) koji koriste zemlji{te saglasno odredbama Zakona o cestama pla}aju naknadu za kori{tenje tog zemlji{ta. Naknada iz prethodnog stava, pla}a se unaprijed za godinu dana a najkasnije do 31. marta u teku}oj godini. ^lan 5. Naknada se obra~unava: a) po kvadratnom metru kori{tene povr{ine cestovnog zemlji{ta ili b) po jednom kiosku u nastre{nicama. ^lan 6. Godi{nja naknada za kori{tenje cestovnog zemlji{ta po kvadratnom metru povr{ine iznosi: - zemlji{te za obavljanje privredne djelatnosti...................................................5,00 KM/m2 - zemlji{te za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ..................................................3,00 KM/m2 Naknada za kori{tenje zemlji{ta u tramvajskim, autobuskim i trolejbuskim nastre{nicama: - za ki osk u nastre{nici............................. 100,00 KM/kom ^lan 7. Osim naknade za kori{tenje zemlji{ta iz ~lana 6. ovog pravilnika korisnik je obavezan da plati tro{kove postupka oko izdavanja saglasnosti i izlaska stru~ne komisije na predmetne lokacije u iznosu od 50,00 KM {to je prihod Ministarstva prometa i komunikacija - Direkcije za puteve. ^lan 8. Ugovor o kori{tenju zemlji{ta zaklju~en izme|u Ministarstva prometa i komunikacija - Direkcija za puteve i korisnika zemlji{ ta precizira prava, obaveze ugovornih strana i sankcije u slu~aju nepo{tivanja odredaba iz ovog pravilnika. Ugovor se zaklju~uje na odre|eno vrijeme sa mogu}no{}u produ`enja. ^lan 9. Ugovor sadr`i visinu naknade za kori{tenje zemlji{ta u putnom pojasu prema ~lanu 6. ovog pravilnika, na~in pla}anja, vrijeme za koje se zaklju~uje ugovor, zateznu kamatu za neblagovremeno izmirivanje obaveza, otkazni rok kao i druge odredbe zavisno od konkretnog slu~aja. Otkazni rok ne mo`e biti kra}i od 15 dana ni du`i od 6 mjeseci. ^lan 10. Naknadu za kori{tenje zemlji{ta korisnik upla}uje na ra~un Ministarstva prometa i komunikacija - Direkcija za puteve, odmah po zaklju~enju ugovora. Naknada iz prethodnog stava je prihod Ministarstva prometa i komunikacija - Direkcije za puteve. ^lan 11. Korisnici zemlji{ta koji su stupili u posjed prije stupanja na snagu ovog pravilnika, du`ni su zaklju~iti ugovor o kori{tenju zemlji{ta sa Ministarstvom prometa i komunikacija - Direkcija za puteve u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. ^lan 12. Ukoliko korisnik zemlji{ta ne zaklju~i ugovor u roku iz prethodnog ~lana ili ne plati naknadu, Ministarstvo prometa i komunikacija - Direkcija za puteve }e, u skladu sa Zakonom o op}em upravnom postupku, pokrenuti postupak za naplatu naknade. ^lan 13. Odredbe ugovora koje su u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika nemaju pravno djejstvo. ^lan 14. Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o visini i na~inu pla}anja naknade za kori{tenje zemlji{ ta u putnom pojasu i drugog zemlji{ta koje pripada regionalnoj cesti na teritoriji Kantona ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 12/00).
Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 16/02 27.06.2002 sirovine,otpad,odlaganje UREDBU O NA^INU PRIKUPLJANJA, ODLAGANJA, RAZVRSTAVANJA I OBAVLJANJA OTKUPA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNOG MATERIJALA ^lan 1. Pravna i fizi~ka lica, ako pri obavljanju djelatnosti stvaraju otpadni materijal koji se mo`e preraditi u sekundarne sirovine, du`na su taj materijal odlagati na za to odre|eni prostor na kojem se otpaci prikupljaju i uskladi{tavaju po vrsti materijala, stanju i kvalitetu, i pripremaju za otpremu na preradu u sekundarne sirovine utvr|ene standardnom tehni~ko-tehnolo{kom klasifikacijom. ^lan 2. Prostor za prikupljanje i odlaganje otpadnog materijala je ogra|en, sa zatvorenim, otvorenim a natkrivenim, i otkrivenim prostorom koji treba da zadovolji sljede}e zahtjeve: - o~uvanje kvalitetne upotrebljivosti otpada za preradu u sekundarne sirovine, ~uvanje od nepovoljnih klimatskih uticaja; - provo|enje za{tite pri radu u rukovanju otpadnim materijalom; - za{tita okoli{a od {tetnih uticaja prikupljenog otpadnog materijala. ^lan 3. Otpadni materijal se, u koli~inama pogodnim za trans port, prikuplja na mjestu nastanka u obliku paleta, u otvorene i zatvorene kontejnere, u odgovaraju}e posude, te slaganjem komada krupnijeg i te`eg otpada. Na~in i oblik prikupljanja treba odgovarati vrsti materijala i sredstvima za rukovanje tim materijalom, te zadovoljiti uvjete za{tite pri radu. ^lan 4. Prikupljeni otpadni materijal i sekundarne sirovine transportuju se do korisnika odgovaraju}im prijevoznim sredstvima koja jam~e cjelovitost tereta i mjere sigurnosti u saobra}aju, te ~uvaju kvalitet materijala ne ugro`avaju}i okoli{. ^lan 5. Materijal }e se u prikupljenim oblicima za rukovanje odlagati na skladi{nom prostoru tako da mu pristup bude olak{an, da se ne naru{ava upotrebljivi kvalitet materijala, da ne mo`e do}i do {tetnih rasipanja, istjecanja i isparavanja koja bi ugrozila i naru{ila okoli{, da su osigurani uvjeti za za{titu od po`ara, samozapaljivosti i paljenja uskladi{tenog materijala. Sve koli~ine materijala na odlagali{tu moraju biti pregledane, dostupne za prihva}anje, ozna~ene neophodnim karakteristikama i u skladi{ne dokumente moraju biti upisani neophodni podaci o tome materijalu. ^lan 6. Otkupom otpadnog materijala radi prerade u sekundarne sirovine i njegovim prometom do krajnjeg korisnika mogu se baviti pravna i fizi~ka lica koja zadovoljavaju uvjete iz ~lana 5. Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/98) (u daljem tekstu: Zakon), koja imaju sklopljene me|usobne komercijalno-tehni~ke ugovore o otkupu i poslovno-tehni~koj saradnji. Ugovor iz prethodnog stava sadr`i naro~ito imena lica koja stupaju u ugovorni odnos, mjesto nastanka materijala koji je predmet otkupa, na~in prijevoza, cijenu i ostala pitanja od zajedni~kog interesa. ^lan 7. Pri obavljanju otkupa otpadnog materijala od gra|ana otkupljiva~ je obavezan sastaviti otkupni dokument u koji se upisuju, naro~ito, sljede}i podaci: ime i prezime donosioca materijala, porijeklo materijala koji se otkupljuje, osnovni podaci o materijalu, te drugi podaci bitni za valjanost otkupa. ^lan 8. Pravna i fizi~ka lica otkupljuju otpadni materijal i sekundarne sirovine na prostoru ure|enom za tu svrhu, odre|enom kao otkupno mjesto koje se evidentira pri registrovanju djelatnosti. ^lan 9. Otkupno mjesto treba raspolagati potrebnim zatvorenim, natkrivenim i otvorenim prostorom za prijem i mjerenje materijala koji se otkupljuje i za rukovanje materijalom. U skladu sa vrstom materijala koji se otkupljuje, navedenoj u registraciji djelatnosti, otkupno mjesto mora imati odgovaraju}e mjerne instrumente potrebnog mjernog podru~ja, sredstva i opremu za uskladi{tenje i za transportne manipulacije. ^lan 10. Stru~na komisija, koju imenuje Ministarstvo privrede, }e izvr{iti uvid u tehni~ku dokumentaciju, poslovni prostor, opremljenost poslovnog prostora, te na~in na koji pravna i fizi~ka lica prikupljaju, odla`u i razvrstavaju otpad. Ministarstvo privrede Kantona }e izdavati rje{enje o zadovoljavanju uvjeta navedenih u Zakonu, u Pravilniku o uvjetima tehni~ke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/00), i u ovoj uredbi.
Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 04/09 09.02.2002 zdravstveni pregled,oružje VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,26 IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,06" II. Ta~ka V. mijenja se i glasi: "V. Obra~un pla}a namje{tenika vr{i se po osnovici koja iznosi 60% od prosje~ne neto pla}e zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodni kvartal, koju je utvrdila Vlada Fedracije Bosne i Hercegovine, Zaklju~kom broj 69/2008 od 6. 02. 2008. godine". III. Ova Odluka stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat }e se od 1. januara 2009. godine. Broj 02-05-2094-4/09 5. februara 2009. godine Sarajevo Premijer Besim Mehmedi}, s. r. Ministarstvo unutra{njih poslova Na osnovu ~lana 17. stav (2) ta~ka 3. Zakona o unutra{njim poslovima Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - Pre~i{}eni tekst, 15/02, 18/02 i 28/02), a u vezi sa ~lanovima 20. i 21. Zakona o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 38/07), ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo donosi PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVR\IVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA NABAVLJANJE, DR@ANJE I NO[ENJE ORU@JA I MUNICIJE ^lan 1. (Pojam) Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za ocjenjivanje tjelesne i du{evne sposobnosti, odnosno zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije, na~in i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja osobu ~ine nesposobnom za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije, na~in vo|enja evidencije i medicinske dokumentacije, sadr`aj uvjerenja o izvr{enom zdravstvenom pregledu i nadle`nost drugostepene zdravstvene komisije (u daljnjem tekstu: drugostepena komisija). ^lan 2. (Ovla{tena organizacija) Zdravstvenu sposobnost utvr|uje zdravstvena organizacija koja je ovla{tena za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda sa podru~ja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ovla{tena organizacija). ^lan 3. (Prvostepena zdravstvena komisija i njen sastav) (1) U ovla{tenoj organizaciji preglede za utvr|ivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije obavlja prvostepena zdravstvena komisija (u daljnjem tekstu: prvostepena komisija). (2) Prvostepena komisija sastoji se od ~etiri ~lana, koju imenuje direktor ovla{tene organizacije, i to: a) specijaliste med i cine rada ili lije~nika-specijaliste op}e prakse; b) specijaliste za o~ne bolesti; c) specijaliste neuropsihijatra; d) psihologa. ^lan 4. (Rad prvostepene komisije) (1) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije izdaje ovla{tena organizacija na osnovu pregleda prvostepene komisije. (2) U postupku ocjene zdravstvene sposobnosti prvostepena komisija mo`e konsultovati i druge doktore med i cine odre|ene specijalnosti. (3) Ovla{tena organizacija ovla{tena je da tra`i i pribavlja odgovaraju}u medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na zdravstveno stanje podnosioca zahtjeva, a koja mo`e biti relevantna u postupku utvr|ivanja zdravstvene sposobnosti. ^lan 5. (Sadr`aj zdravstvenog pregleda) Zdravstveni pregled za utvr|ivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije obuhvata: a) u op}em dijelu: obiteljsku anamnezu, osobnu anamnezu, kompletan sta tus, mjerenje visine, te`ine i krvnog tlaka, orijentacijsko ispitivanje sluha i ravnote`e; b) u specijalisti~kom pregledu o~iju: ispitivanje vidnih funkcija na orthoreteru ili sli~nom aparatu i optotipima, ispitivanje prozirnih sredina oka, pregled o~ne pozadine i ispitivanje boja pseudoiso-kromatskim tablicama; c) u neurolo{kom pregledu: anamnezu i fizikalni pregled glave, vrata, kranijalnih `ivaca, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja i kralje`nice; d) u psihijatrijskom pregledu: vanjski aspekt, kontakt, svijest, orijentaciju, psihomotoriku, mi{ljenje, afektivitet, pa`nju, volju, intelekt, mnesti~ke funkcije, znanje i informiranost, nagonske reakcije, socijalne motivacije i adaptaciju; e) u psihologijskom pregledu: ispitivanje kognitivnih sposobnosti testovima mentalne efikasnosti, crta li~nosti testovima li~nosti i intervju. ^lan 6. (Vrste zdravstvenih smetnji) Osobom sposobnom za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije smatra se osoba koja ne boluje od oboljenja, mana ili ozljeda koje su navedene u listi koja je u prilogu ovog Pravilnika i ~ini njegov sastavni dio (prilog broj 1). ^lan 7. (Obaveza obavje{tavanja nadle`nog organa) Ovla{tena organizacija je obavezna prilikom prikupljanja anamnesti~kih podataka gra|ana zatra`iti podatak o posjedovanju oru`ja, te je u slu~aju utvr|ivanja dijagnoza propisanih ovim pravilnikom, odnosno o zdravstvenoj nesposobnosti za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije du`na o tome obavijestiti nadle`nu policijsku upravu prema mjestu prebivali{ta gra|anina i Upravu policije Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo (prilog broj 2). ^lan 8. (Evidencije) (1) Ovla{tena organizacija je obavezna voditi posebnu evidenciju i ~uvati medicinsku dokumentaciju svih osoba pregledanih radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije. (2) Posebnu evidenciju iz stava (1) ovog ~lana ~ine: a) zdravstveni karton osobe koja je bila podvrgnuta zdravstvenom pregledu i izvje{taj o promjeni zdravstvenog stanja osobe kojoj je odobreno nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije (prilog broj 2); b) uvjerenje o izvr{enom zdravstvenom pregledu. (3) Obrasci evidencije iz st. (1) i (2) ovog ~lana ~ine sastavni dio ovog Pravilnika. (4) Medicinska dokumentacija u vezi izdavanja zdravstvenog uvjerenja (zahtjev za izdavanje zdravstvenog uvjerenja, S L U @ B E N E N O V I N E Ponedjeljak, 9. februara 2009. KANTONA SARAJEVO Broj 4 – Strana 3 lije~ni~ki nalazi, nalazi psihologa, laboratorijski, rendgenski i drugi nalazi i dokumenti) ~uva se u ovla{tenoj organizaciji pod brojem evidencije izdanih zdravstvenih uvjerenja. (5) Raspolo`ivu dokumentaciju iz ovog ~lana ovla{tena organizacija je obavezna dostaviti drugostepenoj komisiji na njeno tra`enje. ^lan 9. (Rezultati ocjene) (1) Ocjena zdravstvene sposobnosti prvostepene komisije mo`e glasiti: a) sposoban b) nesposoban (2) Na ocjenu prvostepene komisije mo`e se izjaviti `alba drugostepenoj komisiji koju imenuje kantonalni ministar zdravstva u roku od 48 sati. (3) Drugostepena komisija sastoji se od ~etiri ~lana. (4) Ocjena drugostepene komisije je kona~na. (5) U drugostepenoj komisiji ne mogu biti ~lanovi, osobe koje su donosile prvostepenu ocjenu. ^lan 10. (Tro{kovi zdravstvenih pregleda) (1) Naknadu zdravstvenog pregleda pla}aju gra|ani koji su podnijeli zahtjev za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije. (2) Visinu naknade zdravstvenih pregleda za nabavljanje, dr`anje i no{enje oru`ja i municije odredit }e direktor ovla{tene organizacije posebnim rje{enjem. ^lan 11. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-126/09 3. februara 2009. godine Sarajevo Ministar @eljko Mijatovi}, s. r. PRILOG BROJ 1. Psihijatrija i psihologija – Poreme}aji pa`nje – Alkoholizam i narkomanija – Du{evna zaostalost – Poreme}aji li~nosti – Endogene ili funkcionalne psihoze (manifestne ili u remisiji) – Hroni~ni mo`dani sindrom – Neuroze sa ja~e izra`enim smetnjama – Paranoidna stanja – Poku{aj suicida – Reaktivna stanja (u~estala) – Sklonost stanjima panike – Patolo{ka reakcija na stres Neurologija – Centralni (spasti~ni), piramidni, ekstrapiramidni i cerebralni, periferni (mlohavi), kao i diseminirani sindrom bez obzira na etiologiju. – Cerebralna i spinalna vaskularna obolenja sa neurolo{kim ispadom. – Posttraumatska encefalopatija i mijelopatija – Epilepsija (verificirana), katalepsija i narkolepsija. – Heredodegenerativna obolenja nervnog i mi{i}nog sistema – Lueti~na obolenja CNS-a – Tumori perifernog i centralnog nervnog sistema – Upalni intrakranijalni procesi sa posljedicama Oftalmologija - stanja i bolesti organa vida – bolesti ili mane organa vida koje funkciju vida poreme}uju toliko da mogu ugroziti sigurno rukovanje oru`jem (am bly opia jednog oka se prihvata kod nosioca li~nog naoru`anja, dok se am bly opia i anophtalmus ne prihvataju za nosioce lova~kog naoru`anja) – Za li~no naoru`anje - pi{tolj, o{trina vida, korigirana ili nekorigirana, ne smije biti manja u zbroju na oba oka od 0,8, a bolje oko mora imati vizus 0,5. U takvom slu~aju vidno polje mora biti potpuno normalno; dok kod lova~kog naoru`anja vizus slabijeg oka ne smije biti manji od 0,8 a boljeg oka 1,0 - sa ili bez korekcije – o{te}enje vidnog pol ja prema slijede}im kriterijima: dopu{ta se temporalno su`enje od 20", a da se pritom eliminira uticaj monokularnih skotoma. ORL - stanja i bolesti organa ravnote`e i sluha – Bolesti vestibularnog aparata s poreme}ajima ravnote`e. Stanja i bolesti srca, KVS i hematopoetskog sistema – Te{ki slu~ajevi bolesti koronarnih krvnih `ila sa u~estalim napadima angine pectoris – Stanje nakon infarkta miokarda, bez angioznih smetnji ili znakova poreme}aja ritma do 6 mjeseci – Bolesti srca koje mogu dovesti do promjene ritma i sinkopalnog stanja – Uro|ene i ste~ene sr~ane mane sa znacima dekompenzacije – Uro|ene i ste~ene bolesti velikih krvnih `ila sa znacima dekompenzacije – Kompletni sr~ani blok, osim ugra|enog elektronskog stimulatora (pace-maker) – Hroni~no plu}no srce sa znacima dekompenzacije – Stanje nakon perikarditisa sa znacima konstrikcije – Hipertenzivna bolest s dijastolnim tlakom vi{im od 120 mm Hg i sa znacima o{te}enja krvnih `ila oka, mozga, srca ili bubrega – Maligne hemopatije i retikuloze, osim ako lije~nik specijalist hemotolog izri~ito ne naglasi da je osoba sposobna za sigurno rukovanje oru`jem. Stanja i bolesti respiratornog sistema – Bolesti koje izazivaju te{ku respiratornu, kardiorespiratornu ili sr~anu insuficijenciju (hroni~ni bronhitis s te{kim emfizemom, te`i hroni~ni opstruktivni sindrom) Bolesti gastrointestinalnog i urinarnog sistema – Te{ke bolesti jetre ili bubrega zbog kojih mogu nastati kolike, odnosno komatozna stanja. Bolesti endokrinog sustava – Di a be tes mellitus kompliciran o~nim, nervnim ili kardiovaskularnim poreme}ajima i nekompeziranom acidozom; – Hipertireoidoze te`eg oblika sa okulobulbatorinim sindromom ili komplikacijama kardiovaskularnog sustava
Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 06/98 06.04.1998 izvođenje radova,table

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana