SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Podzakonski akti, Federacija BiH, Privredno pravo

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Odluka o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom Federacija BiH Službene novine FBiH 03/22 12.01.2022
Pravilnik o upravljanju otpadnim vozilima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 vozila
Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 ulje,otpadno ulje
Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 otpadne gume,gume
Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 baterija,baterije,akumulator,otpad
Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrže polihlorirana jedinjenja-PCB Federacija BiH Službene novine FBiH 94/21 24.11.2021 otpad,uređaji,uređaj
Uredba o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 59/21 28.07.2021 otpad,kriterij,naknada
Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/21 30.06.2021
Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/21 30.06.2021
Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/21 30.06.2021
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 42/21 28.05.2021 SN FBiH 44/20, SN FBiH 08/18, SN FBiH 58/14 tehnički pregled,građevina
Pravilnik o uslovima za obavljanje rudarske djelatnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 13/21 17.02.2021 rudarska djelatnost,rudnik Broj 13 - Stranica 68 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 2. 2021. средства у складу са општим актом, осигуране објекте за прање, пресвлачење и обједовање и потребна санитарна средства. Члан 11. (Периодични прегледи) Периодичне прегледе оруђа за рад и уређаја и испитивање физичких, хемијских и биолошких утицаја и издавање одговарајућих исправа у рударству може обављати привредно друштво односно извођач радова које је регистровано код надлежног суда за обављање тих послова, који посједује стручне кадрове, опрему, радни простор, прописана општа акта и које посједује дозволу за вршење тих послова од надлежног органа у складу са чланом 48. Закона о рударству. Члан 12. (Радови монтаже, демонтаже и одржавања постројења и уређаја у рударству) Радове монтаже, демонтаже и одржавања постројења и уређаја у рударству може обављати привредно друштво за своје потребе или извођач који испуњавају услове из члана 31. став 1. т. 11. и 12. Закона о рударству (у овисности од врсте посла) и имају у радном односу потребан број стручно оспособљених радника за обављање тих послова, потребна средства рада, радионички простор, лична заштитна средства у складу са општим актом, осигуране објекте за прање, пресвлачење и обједовање и потребна санитарна средства. Члан 13. (Експлоатација геотермалних извора и бушотинска експлоатација) Експлоатација геотермалних извора и бушотинска експлоатација минералних сировина може обављати привредно друштво које испуњава услове прописане чл. 22. и 26. Закон о рударству и које има у радном односу неопходан број стручно оспособљених радника за обављање тих послова (рударске машинске и електро струке), потребна средства рада, радионички простор, лична заштитна средства у складу са општим актом, осигуране објекте за прање, пресвлачење и обједовање и потребна санитарна средства. Члан 14. (Минималан број радника) Минималан број радника у привредном друштву које се бави рударском дјелатношћу зависи од врсте и обима рударске дјелатности те броја извршилаца предвиђених рударским пројектом, а не може бити мање од три радника. Члан 15. (Опћа акта и остала документација) За несметано обављање рударске дјелатности привредно друштво односно извођач мора посједовати-урадити и опћа акта и осталу докумантацију и то: - Рјешење о упису у регистар друштва код надлежног суда - Обавјештење о разврставању пословног субјекта, издато од надлежне службе за статистику, - Документацију о власништву или најму за пословни простор, - Исправе којим се доказује да су прегледана и испитана средства рада и опрема, физичке, хемијске и биолошке штетности и микроклима у радним и помоћним просторијама и радним просторима, - Статут друштва, - Правилник о раду са унутрашњом организацијом и систематизацијом рударских послова, - Правилник о заштити на раду, - Правилник о заштити од пожара, - Правилник којим се уређује заштита здравља радника, - Правилник о увођењу радника у рударски посао према члану 53. Закон о рударству, - Програм о едукацији и провјери знања радника према члану 54. Закон о рударству. Члан 16. (Надзор) Испуњеност услова за обављење рударске дјелатности према овом Правилнику провјерава надлежна инспекција у поступку инспекцијског надзора односно надлежни орган утврђен Закон о рударству. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 17. (Ступање на снагу) Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 06-02-805/18 09. фебруара 2021. године Мостар Министар Нермин Џиндић, с. р. Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE RUDARSKE DJELATNOSTI OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) Ovim Pravilnikom se uređuju minimalni uslovi (kadrovske popunjenosti, tehničke opremljenosti i drugi propisani uslovi) koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje registrovanih djelatnosti i usluga u oblasti rudarstva. Član 2. (Djelatnosti) Pod registrovanim djelatnostima iz člana 1. ovog pravilnika smatraju se djelatnosti KD BiH razvrstane u 1. Područje B - Vađenje ruda i kamena 05.10 Vađenje kamenog uglja 05.20 Vađenje lignita 07.10 Vađenje željeznih ruda 07.21 Vađenje uranovih i torijevih ruda 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala 08.11 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljavaca 08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska, vađenje gline i kaolina 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju hemikalija i prirodnih mineralnih gnojiva 08.92 Vađenje treseta 08.93 Vađenje soli 08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n. 09.90 Pomoćne djelatnosti za vađenje ruda i kamena 33.12 Popravak mašina 43.12 Pripremni radovi na gradilištu 71.12 Inženjerske djelatnosti i snjima povezano tehničko savjetovanje 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza 42.13 Gradnja tunela (rudarski dio) Srijeda, 17. 2. 2021. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 13 - Stranica 69 ISPUNJENOST USLOVA Član 3. (Vađenje mineralnih sirovina) (1) Obavljanje djelatnosti vađenja mineralnih sirovina može obavljati privredno društvo koje je upisalo odgovarajuću jednu ili više djelatnosti iz člana 2. ovog Pravilnika u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda, da je stručno osposobljeno sa neophodnim kadrovima rudarske, mašinske i elektro struke, da ima organizovano glavno tehničko rukovođenje, tehničko rukovođenje, službu zaštite na radu, tehničku opremljenost, neophodne infrastrukturne objekte i objekte za higijensko-tehničku zaštitu i koje od nadležnog organa pribavilo dozvolu za eksploataciju, dozvolu za izvođenje radova po rudarskom projektu i dozvolu za upotrebu rudarskih objekata postrojenja, uređaja i instalacija. (2) Dozvole iz stava 1. ovog člana ne odnose se na izvođača odnosno podizvođača određenih poslova (radova) u okviru obavljanja djelatnosti vađenja mineralnih sirovina. Član 4. (Rudarska mjerenja) Rudarska mjerenja pri izvođenju rudarskih radova, izradi rudarskih i građevinskih objekata rudarskim metodama rada na površini i/ili ispod površine i izradu rudarskih karata i planova u jami i/ili na površinskom kopu može obavljati privredno društvo, odnosno izvođač koje je upisalo šifru djelatnosti 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti i koje u pogledu stručne spreme i tehničke opremljenosti ispunjava uslove utvrđene Pravilnikom o tehničkim normativima za izvođenje rudarskih mjerenja, izradu rudarskih planova i karata, njihova razmjera, izbor sistema koordinata i vođenje rudarsko-mjeračke i druge dokumentacije koja se upotrebljava pri izradi rudarske tehničke dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/12) i ima odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu. Član 5. (Kategorizacija prema stepenu opasnosti od metana i opasne ugljene prašina) Izradu elaborata za kategorizaciju jama i jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i opasne ugljene prašine može obavljati privredno društvo registrovano kod nadležnog suda za obavljanje tih poslova i koje pored uslova iz čl.72. i 73. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku teksta: Zakon o rudarstvu) ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme i tehničke opremljenosti utvrđene Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanju jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/11) i ima odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu. Član 6. (Izrada rudarskih projekata) Izradu rudarskih projekata može obavljati privredno društvo koje je registrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, koje u stalnom radnom odnosu ima najmanje tri radnika, od kojih najmanje jedan radnik ispunjava uslove iz člana 73. Zakon o rudarstvu (one struke za koju se vrši izrada rudarskog projekta - rudarski, mašinski, elektro, građevinski, i dr.), te koje posjeduje odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu, i da su tehnički opremljeni za obavljanje te djelatnosti. Član 7. (Revizija rudarskih projekata) Reviziju rudarskih projekata može obavljati privredno društvo koje je upisalo šifru djelatnosti 71.12 Inženjerske djelatnosti i snjima povezano tehničko savjetovanje kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, putem revidenta i koje ispunjava uvjete iz člana 77. Zakon o rudarstvu, ima odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu, i da su tehnički opremljeni za obavljanje te djelatnosti. Član 8. (Izvođenje bušačko minerskih radova i seizmičkih mjerenja) (1) Izvođenje bušačko minerskih radova na površinskim kopovima, površinskim i podzemnim objektima koji nisu vezani za ekspoataciju mineralne sirovine i građevinskim objektima koji se rade rudarskim metodama rada može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje registrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, koje pored uslova iz čl. 22., 26. i 30. Zakon o rudarstvu ima opremu za izradu minskih bušotina (bušaća garnitura i alati), stručno osposobljene radnike za rad i rukovanje bušaćom garniturom i alatima, osigurano održavanje opreme, lična zaštitna sredstva u skladu sa općim aktom i odgovarajući radni prostor. (2) Obavljanje seizmičkih mjerenja i uticaja masovnih miniranja u rudarstvu te izradu potrebne dokumentacije može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje registrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, koje pored uslova iz čl. 22., 26. i 30. Zakon o rudarstvu ima opremu za mjerenje seizmičkog uticaja i odgovarajući radni prostor. Član 9. (Izrada, održavanje i rekonstrukcija rudarskih prostorija) Izvođenje radova na izradi vertikalnih, kosih i horizontalnih rudarskih prostorija (rudarskih istražnih prostorija, prostorija otvaranja, pripremanja, dopreme), rekonstrukciji i održavanju rudarskih prostorija i rudarskih objekata, zatvaranju rudarskih objekata, izradi tunela i njihovoj sanaciji, galerija i drugih podzemnih prostorija, građevinskih objekata rudarskim metodama rada ispod zemlje, može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje je rergistrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti i koje pored uslova iz člana 26. Zakon o rudarstvu, treba da u radnom odnosu ima potreban broj stručno osposobljenih radnika za te radove uključujući tehničko rukovođenje i nadzor (rudarske, mašinske ili elektro struke, u ovisnosti od obima i vrste posla) nad provođenjem tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, potrebnu opremu i alate za izvođenje tih poslova, odgovarajući radni i radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 10. (Izvođenje rudarskih istražnih radova sa površine i drugih pomoćnih radova) Izvođenje rudarskih istražnih radova sa površine i drugih pomoćnih radova pri istraživanu i eksploataciji mineralne sirovine kao što su transport i odlaganje otkrivke na odlagalištu, transport rovnog uglja do objekta prerade, odlaganje i skladištenje rude u rudarskim objektima, izradu etažnih putova, usjeka, odvodnih kanala, sanacija i rekultivacija zemljišta oštećenog rudarskim radovima, sanacija i rekultivacija napuštenih istražnih prostora, površinskih kopova i podzemnih rudnika rudarskim metodama rada i izrada objekata i postrojenja za preradu ili oplemenjivanje mineralne sirovine koji nisu neposredno vezani uz radove na eksploataciji mineralne sirovine i druge pomoćne radove u rudarskim objektima, može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova registrovan kod nadležnog suda za obavljanje tih djelatnosti i radova, tehničko rukovođenje i nadzor (rudarske, Broj 13 - Stranica 70 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 2. 2021. mašinske ili elektro struke, u ovisnosti od obima i vrste posla) nad provođenjem tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, potreban broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje tih poslova (rudarsko-mašinske i elektro struke, u ovisnosti od obima posla), potrebna sredstva rada, odgovarajući radni i radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 11. (Periodični pregledi) Periodične preglede oruđa za rad i uređaja i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja i izdavanje odgovarajućih isprava u rudarstvu može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje je registrovano kod nadležnog suda za obavljanje tih poslova, koji posjeduje stručne kadrove, opremu, radni prostor, propisana opšta akta i koje posjeduje dozvolu za vršenje tih poslova od nadležnog organa uskladu sa članom 48. Zakona o rudarstvu. Član 12. (Radovi montaže, demontaže i održavanja postrojenja i uređaja u rudarstvu) Radove montaže, demontaže i održavanja postrojenja i uređaja u rudarstvu može obavljati privredno društvo za svoje potrebe ili izvođač koji ispunjavaju uslove iz člana 31. stav 1. t. 11. i 12. Zakona o rudarstvu (u ovisnosti od vrste posla) i imaju u radnom odnosu potreban broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje tih poslova, potrebna sredstva rada, radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 13. (Eksploatacija geotermalnih izvora i bušotinska eksploatacija) Eksploatacija geotermalnih izvora i bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina može obavljati privredno društvo koje ispunjava uslove propisane čl. 22. i 26. Zakon o rudarstvu i koje ima u radnom odnosu neophodan broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje tih poslova (rudarske mašinske i elektro struke), potrebna sredstva rada, radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 14. (Minimalan broj radnika) Minimalan broj radnika u privrednom društvu koje se bavi rudarskom djelatnošću zavisi od vrste i obima rudarske djelatnosti te broja izvršilaca predviđenih rudarskim projektom, a ne može biti manje od tri radnika. Član 15. (Opća akta i ostala dokumentacija) Za nesmetano obavljanje rudarske djelatnosti privredno društvo odnosno izvođač mora posjedovati-uraditi i opća akta i ostalu dokumantaciju i to: - Rješenje o upisu u registar društva kod nadležnog suda, - Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta, izdato od nadležne službe za statistiku, - Dokumentaciju o vlasništvu ili najmu za poslovni prostor, - Isprave kojim se dokazuje da su pregledana i ispitana sredstva rada i oprema, fizičke, hemijske i biološke štetnosti i mikroklima u radnim i pomoćnim prostorijama i radnim prostorima, - Statut društva, - Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom rudarskih poslova, - Pravilnik o zaštiti na radu, - Pravilnik o zaštiti od požara, - Pravilnik kojim se uređuje zaštita zdravlja radnika, - Pravilnik o uvođenju radnika u rudarski posao prema članu 53. Zakon o rudarstvu, - Program o edukaciji i provjeri znanja radnika prema članu 54. Zakon o rudarstvu. Član 16. (Nadzor) Ispunjenost uslova za obavljenje rudarske djelatnosti prema ovom Pravilniku provjerava nadležna inspekcija u postupku inspekcijskog nadzora odnosno nadležni organ utvrđen Zakon o rudarstvu. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 17. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 06-02-805/18 09. februara 2021. godine Mostar Ministar Nermin Džindić, s. r.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana