SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Podzakonski akti, Federacija BiH, Radno pravo

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 03/22 12.01.2022
Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 83/21 15.10.2021 zaštita na radu,stručni ispit Петак, 15. 10. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 83 - Страна 11 Na osnovu člana 66. stav (3) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O SADRŽAJU, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Sadržaj Pravilnika) Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama (u daljem tekstu: stručni ispit), sastav komisije za polaganje stručnog ispita i druga pitanja u vezi sa polaganjem stručnog ispita. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20). Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI – PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Član 4. (Polaganje stručnog ispita) Stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu mogu polagati lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), sa jednim od usmjerenja koji su Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/21), propisani kao uvjet za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, a koji imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. Član 5. (Prijava za polaganje stručnog ispita) (1) Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljem tekstu: ministarstvu). U prijavi kandidat navodi sljedeće podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, mjesto prebivališta, boravišta i adresu, kontakt telefon, stručno obrazovanje – vrstu i stepen stručne spreme, naziv, sjedište, adresu poslodavca i naziv radnog mjesta ukoliko je kandidat zaposlen i ukupno radno iskustvo, potpis kandidata i potpis i pečat ovlaštene osobe ispred poslodavca ukoliko kandidata za polaganje stručnog ispita prijavljuje poslodavac. (2) Uz prijavu iz stava (1) ovog člana, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se sljedeći dokazi: a) diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), b) dokaz o prethodno stečenom radnom iskustvu – potvrda poslodavca kod kojeg je iskustvo ostvareno, a koja mora sadržavati podatke, odnosno opis poslova koji su obavljani, naznaku da se radi o poslovima visoke stručne spreme, kao i period obavljanja tih poslova. Član 6. (Rješenje o polaganju stručnog ispita) (1) Na osnovu prijave iz člana 5. ovog pravilnika, federalni ministar rada i socijalne politike donosi rješenje o polaganju stručnog ispita. (2) U rješenju iz stava (1) ovog člana određuje se datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, te visina i način uplate troškova polaganja stručnog ispita. (3) Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita ukoliko najkasnije u roku od pet dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita, ministarstvu dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita. DIO TREĆI – SADRŽAJ, NAČIN I TROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Član 7. (Program stručnog ispita) Stručni ispit se polaže prema Programu polaganja stručnog ispita koji se utvrđuje ovim pravilnikom i čini njegov sastavni dio. Član 8. (Sadržaj stručnog ispita) (1) Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela. (2) Opći dio stručnog ispita obuhvata poznavanje pravnog uređenja zaštite na radu, radnih odnosa, međunarodne regulative zaštite na radu, zdravstvene zaštite zaposlenih i inspekcijskog nadzora. (3) Opći dio stručnog ispita polaže se usmeno. Na općem dijelu stručnog ispita kandidatu se postavljaju pet pitanja. (4) Uspjeh kandidata na općem dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio". Kandidat koji ne položi opći dio ne može pristupiti polaganju posebnog dijela stručnog ispita. (5) Kandidatu koji ima položen stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu u skladu sa posebnim pravilnikom kojim se uređuje program, sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu, priznaje se kao položen opći dio stručnog ispita iz stava (1) ovog člana, te taj kandidat polaže samo posebni dio stručnog ispita iz stava (6) ovog člana. (6) Posebni dio stručnog ispita obuhvata teorijsko i praktično poznavanje zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa i standarda iz oblasti zaštite na radu, te može obuhvatati i praktično poznavanje upotrebe i rukovanja uređajima i instrumentima koji se koriste za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu. (7) Posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. Pismeni dio posebnog dijela stručnog ispita se sastoji od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u oblastima iz stava (6) ovog člana. Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita podrazumijeva odbranu izrađenog praktičnog zadatka. (8) Uspjeh kandidata na posebnom dijelu stručnog ispita se ocjenjuje ocjenom "položio" ili "nije položio". Član 9. (Konačan uspjeh na stručnom ispitu) (1) Konačan uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se prema pokazanom znanju na općem i posebnom dijelu stručnog ispita. Број 83 - Страна 12 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 15. 10. 2021. (2) O konačnom uspjehu kandidata odlučuje Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (u daljem tekstu: Komisija), na način da kandidatu daje ocjenu "položio stručni ispit" ili "nije položio stručni ispit". (3) Ocjenu o postignutom uspjehu kandidata iz stava (2) ovog člana, kandidatima saopćava predsjednik Komisije. Član 10. (Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu) (1) Stručni ispit se polaže pred Komisijom koju imenuje federalni ministar rada i socijalne politike, a za čiji se rad osiguravaju finansijska sredstva u Budžetu Federacije. (2) Komisiju čine predsjednik i dva člana koji se imenuju iz reda lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) iz oblasti prava, tehnologije, hemije, biologije, elektrotehnike, mašinstva, medicine rada - doktor medicine specijalista medicine rada, ili iz oblasti zaštite na radu sa najmanje deset godina radnog iskustva u struci, od čega je najmanje 5 godina iskustva u oblasti zaštite na radu. (3) U Komisiju iz stava (2) ovog člana se pored predsjednika i dva člana, imenuju i tri zamjenska člana, koji ispunjavaju uvjete iz stava (2) ovog člana. (4) Komisija donosi poslovnik o radu kojim se uređuju prava i dužnosti članova, način rada, održavanje sjednica, postupak odlučivanja na sjednicama i druga pitanja vezana za rad Komisije, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije određeno. (5) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja ministarstvo. Član 11. (Odustanak kandidata od polaganja stručnog ispita) (1) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita i o tome ne obavijesti Komisiju, smatra se da je odustao od polaganja, odnosno da ispit nije položio. (2) Ukoliko kandidat obavijesti Komisiju da iz opravdanih razloga ne može pristupiti polaganju stručnog ispita u vrijeme koje je određeno rješenjem iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika, Komisija će odrediti novi termin i obavijestiti kandidata. Član 12. (Ponovno polaganje stručnog ispita) (1) Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita, može pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita istekom roka od dva mjeseca od dana polaganja stručnog ispita. (2) Kandidat koji je položio opći, a nije položio posebni dio stručnog ispita, prilikom ponovnog polaganja stručnog ispita, polaže samo posebni dio stručnog ispita. Član 13. (Troškovi polaganja stručnog ispita) (1) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iznose 200,00 KM. Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je prijavio kandidata, odnosno kandidat ukoliko se sam prijavio. (2) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iz stava (1) ovog člana uplaćuju se u skladu sa propisima kojima se propisuje način uplate javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. (3) Troškovi iz stava (1) ovog člana i način uplate određuju se rješenjem iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika. (4) U slučaju iz člana 8. stav (5) i člana 12. stav (2) ovog pravilnika određuju se troškovi u iznosu od polovine ukupnih troškova za polaganje stručnog ispita, odnosno 100,00 KM. Član 14. (Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu) Kandidatu koji je položio stručni ispit, ministarstvo u roku od 30 dana od dana polaganja izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu. Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu ne podliježe plaćanju dodatnih troškova. Član 15. (Vođenje evidencije) (1) Ministarstvo vodi evidenciju o licima kojima je izdato uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz člana 14. ovog pravilnika. (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana se vodi pisano u obliku knjige, na obrascima br. 1-3. koji su propisani ovim pravilnikom i čine njegov sastavni dio. Evidencija sadrži sljedeće podatke: a) redni broj, b) ime, ime oca i prezime kandidata, c) jedinstveni matični broj kandidata, d) vrsta i stepen stručne spreme, e) broj i datum rješenja kojim je odobreno polaganje stručnog ispita, f) datum polaganja stručnog ispita, g) broj i datum izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu, i h) napomene. DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 16. (Rok za polaganje stručnog ispita) Radnici koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u organizacijama o čijim se zahtjevima bude rješavalo u skladu sa Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Član 17. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 03-02/3-2898/20 12. oktobra 2021. godine Sarajevo Ministar Vesko Drljača, s. r.
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 83/21 15.10.2021 stručni ispit,zaštita na radu Петак, 15. 10. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 83 - Страна 27 Na osnovu člana 34. stav (6) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI ZA ZAŠTITU NA RADU, PROGRAMU, SADRŽAJU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Član 1. (Sadržaj Pravilnika) Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, program, sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu (u daljem tekstu: stručni ispit), sastav komisije, kao i uvjeti pod kojim određena lica mogu biti oslobođena obaveze polaganja stručnog ispita. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20). Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI – UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI ZA ZAŠTITU NA RADU Član 4. (Radnik za zaštitu na radu) (1) Poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom određuje jednog ili više radnika koji će obavljati poslove vezane za sprječavanje rizika na radu i zaštitu zdravlja radnika. (2) Poslodavac je dužan radniku za zaštitu na radu osigurati uvjete za rad, potrebnu opremu i pomoć drugog stručnog osoblja, kao i sredstva za obavljanje i organizovanje preventivnih i zaštitnih mjera. (3) Radnik za zaštitu na radu ne može biti doveden u nepovoljniji položaj zbog poslova koje obavlja u cilju sprječavanja rizika na radu i zaštite zdravlja radnika. Član 5. (Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu) (1) Poslove radnika za zaštitu na radu može obavljati lice koje ispunjava sljedeće uvjete: a) ima visoku stručnu spremu – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) iz grupacije tehničkih, medicinskih i prirodnih nauka, b) ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti zaštite na radu, i c) ima položen stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, radnik koji kod poslodavca iz člana 4. stav (1) ovog pravilnika bude zatečen na obavljanju poslova radnika za zaštitu na radu u momentu stupanja na snagu ovog pravilnika, može nastaviti sa obavljanjem tih poslova ukoliko ima najmanje višu stručnu spremu – VI stepen tehničkog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite na radu. DIO TREĆI – STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNIKA ZA ZAŠTITU Član 6. (Polaganje stručnog ispita) (1) Stručni ispit mogu polagati lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) sa usmjerenjem iz člana 5. ovog pravilnika, a koji imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. (2) Lice koje ispunjava uvjet u pogledu stručne spreme iz stava (1) ovog člana, kao i lice iz člana 5. stav (2) ovog pravilnika može biti oslobođeno obaveze polaganja stručnog ispita, ukoliko prije stupanja na snagu ovog pravilnika ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti zaštite na radu. Član 7. (Prijava za polaganje stručnog ispita) (1) Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljem tekstu: ministarstvu). U prijavi kandidat navodi sljedeće podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, mjesto prebivališta, boravišta i adresu, kontakt telefon, stručno obrazovanje – vrstu i stepen stručne spreme, naziv, sjedište, adresu poslodavca i naziv radnog mjesta ukoliko je kandidat zaposlen i ukupno radno iskustvo, potpis kandidata, potpis i pečat ovlaštene osobe ispred poslodavca ukoliko kandidata za polaganje stručnog ispita prijavljuje poslodavac. (2) Uz prijavu iz stava (1) ovog člana, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se sljedeći dokazi: a) diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), b) dokaz o prethodno stečenom radnom iskustvu – potvrda poslodavca kod kojeg je iskustvo ostvareno, a koja mora sadržavati podatke, odnosno opis poslova koji su obavljani, naznaku da se radi o poslovima visoke stručne spreme, kao i period obavljanja tih poslova. Član 8. (Rješenje o polaganju stručnog ispita) (1) Na osnovu prijave iz člana 7. ovog pravilnika, federalni ministar rada i socijalne politike donosi rješenje o polaganju stručnog ispita. (2) U rješenju iz stava (1) ovog člana određuje se datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, te visina i način uplate troškova polaganja stručnog ispita. (3) Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita ukoliko najkasnije u roku od pet dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita, ministarstvu dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita. Član 9. (Zahtjev za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita) (1) Lice koje ispunjava uvjete iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika može ministarstvu podnijeti zahtjev za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita. U zahtjevu se navode sljedeći podaci: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, mjesto prebivališta, boravišta i adresu, kontakt telefon, stručno obrazovanje – vrstu i stepen stručne spreme, naziv, sjedište, adresu poslodavca i naziv radnog mjesta ukoliko je kandidat zaposlen i ukupno radno iskustvo. Број 83 - Страна 28 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 15. 10. 2021. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se sljedeći dokazi: a) diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) za lica iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika ili diploma o stečenoj višoj stručnoj spremi – VI stepen za lica iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika. b) dokaz o radnom iskustvu na obavljanju poslova iz oblasti zaštite na radu stečenom prije stupanja na snagu ovog pravilnika – potvrda poslodavca kod kojeg je iskustvo ostvareno, a koja mora sadržavati podatke, odnosno opis poslova koji su obavljani, naznaku o stepenu stručne spreme koja je propisana kao uvjet za obavljanje tih poslova, kao i period obavljanja tih poslova. Član 10. (Rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita) Ukoliko se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika, ministarstvo će na osnovu zahtjeva iz člana 9. ovog pravilnika donijeti rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita, koje ima svojstvo uvjerenja o položenom stručnom ispitu. Član 11. (Program stručnog ispita) Stručni ispit se polaže prema Programu polaganja stručnog ispita koji se utvrđuje ovim pravilnikom i čini njegov sastavni dio. Član 12. (Sadržaj stručnog ispita) (1) Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela. (2) Opći dio stručnog ispita obuhvata poznavanje pravnog uređenja zaštite na radu, radnih odnosa, međunarodne regulative zaštite na radu, zdravstvene zaštite zaposlenih i inspekcijskog nadzora. (3) Opći dio stručnog ispita polaže se usmeno. Na općem dijelu stručnog ispita kandidatu se postavljaju tri pitanja. (4) Uspjeh kandidata na općem dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio". Kandidat koji ne položi opći dio ne može pristupiti polaganju posebnog dijela stručnog ispita. (5) Kandidatu koji ima položen stručni ispit za radnike koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u skladu sa posebnim pravilnikom kojim se uređuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama, priznaje se kao položen opći dio stručnog ispita iz stava (1) ovog člana, te taj kandidat polaže samo posebni dio stručnog ispita iz stava (6) ovog člana. (6) Posebni dio stručnog ispita obuhvata teorijsko i praktično poznavanje zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, normativa i standarda iz oblasti zaštite na radu, te može obuhvatati i praktično poznavanje upotrebe i rukovanja uređajima i instrumentima koji se koriste za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu. (7) Posebni dio stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. Pismeni dio posebnog dijela stručnog ispita se sastoji od praktičnog zadatka na kojem kandidat treba da pokaže sposobnost samostalnog rada i u kojem treba da izrazi teorijsko i praktično znanje u oblastima iz stava (6) ovog člana. Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita podrazumijeva odbranu izrađenog praktičnog zadatka. (8) Uspjeh kandidata na posebnom dijelu stručnog ispita se ocjenjuje ocjenom "položio" ili "nije položio". Član 13. (Konačan uspjeh na stručnom ispitu) (1) Konačan uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se prema pokazanom znanju na općem i posebnom dijelu stručnog ispita. (2) O konačnom uspjehu kandidata odlučuje Komisija za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu (u daljem tekstu: Komisija), na način da kandidatu daje ocjenu "položio stručni ispit" ili "nije položio stručni ispit". (3) Ocjenu o postignutom uspjehu kandidata iz stava (2) ovog člana, kandidatima saopćava predsjednik Komisije. Član 14. (Komisija za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu) (1) Stručni ispit se polaže pred Komisijom koju imenuje federalni ministar rada i socijalne politike, a za čiji se rad osiguravaju finansijska sredstva u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Komisiju čine predsjednik i dva člana koji se imenuju iz reda lica sa visokom stručnom spremom – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), iz oblasti prava, tehnologije, hemije, biologije, elektrotehnike, mašinstva, medicine rada - doktor medicine specijalista medicine rada, ili iz oblasti zaštite na radu, sa najmanje deset godina radnog iskustva u struci, od čega je najmanje pet godina iskustva u oblasti zaštite na radu. (3) U Komisiju iz stava (2) ovog člana se pored predsjednika i dva člana, imenuju i tri zamjenska člana, koji ispunjavaju uvjete iz stava (2) ovog člana. (4) Komisija donosi poslovnik o radu kojim se uređuju prava i dužnosti članova, način rada, održavanje sjednica, postupak odlučivanja na sjednicama i druga pitanja vezana za rad Komisije, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije određeno. (5) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja ministarstvo. Član 15. (Odustanak kandidata od polaganja stručnog ispita) (1) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita i o tome ne obavijesti Komisiju, smatra se da je odustao od polaganja, odnosno da ispit nije položio. (2) Ukoliko kandidat obavijesti Komisiju da iz opravdanih razloga ne može pristupiti polaganju stručnog ispita u vrijeme koje je određeno rješenjem iz člana 8. stav (2) ovog pravilnika, Komisija će odrediti novi termin i obavijestiti kandidata. Član 16. (Ponovno polaganje stručnog ispita) (1) Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita, može pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita istekom roka od dva mjeseca od dana polaganja stručnog ispita. (2) Kandidat koji je položio opći, a nije položio posebni dio stručnog ispita, prilikom ponovnog polaganja stručnog ispita, polaže samo posebni dio stručnog ispita. Član 17. (Troškovi polaganja stručnog ispita) (1) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iznose 200,00 KM. Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat koji se sam prijavi. Ukoliko poslodavac prijavi kandidata za polaganje stručnog ispita, poslodavac može da snosi troškove polaganja stručnog ispita. Петак, 15. 10. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 83 - Страна 29 (2) Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iz stava (1) ovog člana uplaćuju se u skladu sa propisima kojima se propisuje način uplate javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. (3) Troškovi iz stava (1) ovog člana i način uplate određuju se rješenjem iz člana 8. stav (2) ovog pravilnika. (4) U slučaju iz člana 12. stav (5) i člana 16. stav (2) ovog pravilnika određuju se troškovi u iznosu od polovine ukupnih troškova za polaganje stručnog ispita, odnosno 100,00 KM. Član 18. (Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu) Kandidatu koji je položio stručni ispit, ministarstvo u roku od 30 dana od dana polaganja izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu. Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu ne podliježe plaćanju dodatnih troškova. Član 19. (Vođenje evidencije) (1) Ministarstvo vodi evidenciju o licima kojima je izdato uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz člana 18. ovog pravilnika. (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana se vodi pisano u obliku knjige, na obrascima br. 1-3. koji su propisani ovim pravilnikom i čine njegov sastavni dio. Evidencija sadrži sljedeće podatke: a) redni broj, b) ime, ime oca i prezime kandidata, c) jedinstveni matični broj kandidata, d) vrsta i stepen stručne spreme, e) broj i datum rješenja kojim je odobreno polaganje stručnog ispita, f) datum polaganja stručnog ispita, g) broj i datum izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu, i h) napomene. DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 20. (Rok za polaganje stručnog ispita) Radnici koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Član 21. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/21 07.07.2021 SN FBiH 09/21, SN FBiH 19/19 radni odnos,javni sektor
Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 24/21 26.03.2021
Pravila o procjeni rizika FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 23/21 24.03.2021 procjena rizika PRAVILA O PROCJENI RIZIKA DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Sadržaj Pravila) Ovim pravilima propisuje se način i postupak procjene rizika, te sadržaj akta o procjeni rizika od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini (u daljnjem tekstu: akt o procjeni rizika), način i mjere za sprječavanje, otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju moguću mjeru u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te druga pitanja od značaja za procjenu rizika. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovim pravilima imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu. Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovim pravilima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI – AKT O PROCJENI RIZIKA Član 4. (Obaveze poslodavca) (1) Poslodavac vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i mjesto rada u radnoj okolini. (2) Akt o procjeni rizika je osnov za izradu internog akta o zaštiti na radu kojeg donosi poslodavac, a kojim se utvrđuje organizacija provođenja zaštite na radu, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i drugih radnika, sredstva i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku, te prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu. Član 5. (Izrada akta o procjeni rizika) Akt o procjeni rizika može izraditi ovlaštena organizacija koja ima dozvolu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje te vrste poslova. Član 6. (Postupak procjene rizika) (1) Postupak procjene rizika iz člana 4. ovih pravila obuhvata prikupljanje podataka o poslodavcu, radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini kod poslodavca, analizu i procjenu prikupljenih podataka, te sistematsko evidentiranje i procjenu svih faktora u procesu rada koji se odnosi na Број 23 - Страна 98 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. moguće vrste štetnosti i opasnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, koje mogu izazvati rizik od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. (2) Postupak procjene rizika kod poslodavca se provodi u odnosu na organizaciju rada i radni proces kod poslodavca, sredstva rada, sirovine i materijale koji se koriste u tehničko-tehnološkom i radnom procesu, uvjete rada na mjestu rada i u radnoj okolini, te druge elemente koji mogu izazvati rizik od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. (3) Poslodavac je obavezan ovlaštenoj organizaciji koja vrši procjenu rizika i izrađuje akt o procjeni rizika kod poslodavca, omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja je potrebna za izradu akta o procjeni rizika. DIO TREĆI – SADRŽAJ AKTA O PROCJENI RIZIKA Član 7. (Sadržaj akta o procjeni rizika) Akt o procjeni rizika sadrži, naročito: a) podatke o datumu podnošenja zahtjeva poslodavca za provođenje postupka procjene rizika upućenog ovlaštenoj organizaciji, te o datumu izrade akta o procjeni rizika, b) opće podatke o poslodavcu, c) opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite, d) analizu organizacije rada, e) utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, f) procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti, g) utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika, h) zaključak, i) izmjene i dopune akta o procjeni rizika. Član 8. (Opći podaci o poslodavcu) Opći podaci iz člana 7. ovih pravila obuhvataju: a) naziv, sjedište i adresu poslodavca, b) djelatnost poslodavca, c) ukupan broj zaposlenih, d) način obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca, e) naziv ovlaštene organizacije koja provodi postupak procjene rizika i vrši izradu akta o procjeni rizika, f) podatke o kadrovima ovlaštene organizacije iz tačke e) ovog člana (ime, prezime, stručna sprema i radno iskustvo). Član 9. (Opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite) Opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite iz člana 7. ovih pravila obuhvata: a) objekte koji se koriste kao radni i pomoćni prostor, uključujući i objekte na otvorenom prostoru, sa svim pripadajućim instalacijama, b) sredstva rada i opremu za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije, alat i sl), koji se koriste u procesu rada, c) konstrukcije i objekte za kolektivnu sigurnost i zdravlje na radu (zaštita na prelazima, prolazima i prilazima, zakloni od toplotnih i drugih zračenja, zaštita od udara električne struje, ventilacija i sl), sa opisom njihove namjene i korištenja, d) pomoćne konstrukcije i objekte, kao i konstrukcije i objekte koji se privremeno koriste za rad i kretanje radnika (skela, radna platforma, konstrukcija za sprječavanje odrona zemlje i sl), e) sredstva i opremu lične zaštite, f) sirovine i materijale koji se koriste u tehničkotehnološkom i radnom procesu, g) opis tehnološkog procesa proizvodnje sa podacima o sirovinama i materijalima koji se koriste, te podacima i karakteristikama štetnih materija koje nastaju tokom tehničko-tehnološkog i radnog procesa, h) druge potrebne elemente. Član 10. (Analiza organizacije rada) (1) Analiza organizacije rada iz člana 7. ovih pravila podrazumijeva uvid u interne akte poslodavca kojim je uređena organizacija i sistematizacija radnih mjesta i drugu dokumentaciju koja se odnosi na organizaciju rada, kao i neposrednu provjeru propisane organizacije rada i faktičkog stanja organizacije rada kod poslodavca radi utvrđivanja eventualnih odstupanja. (2) Analiza organizacije rada iz stava (1) ovog člana sadrži nazive radnih mjesta, mjesta rada, odnosno lokaciju gdje se poslovi obavljaju, uvjete za zasnivanje radnog odnosa, broj trenutnih izvršilaca na radnim mjestima, broj žena, muškaraca, broj maloljetnika, lica sa invaliditetom i dr. Član 11. (Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) (1) Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini vrši se na osnovu podataka koji se prikupljaju iz dokumentacije kojom raspolaže poslodavac (izvještaji o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika, podaci o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom, analiza preduzetih mjera radi sprječavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, zapisnici o izvršenom inspekcijskom nadzoru, uputstva za siguran rad i druga dokumentacija za upotrebu i održavanje i sl), posmatranjem i praćenjem procesa rada na radnom mjestu, te analizom i vršenjem potrebnih pregleda i ispitivanja štetnosti i opasnosti na mjestima rada u radnoj okolini. (2) Pri izradi akta o procjeni rizika ovlaštena organizacija može koristiti rezultate važećih periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada, pod uvjetom da nalazi utvrđeni periodičnim pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu nisu stariji od tri godine i pod uvjetom da u međuvremenu nije došlo do izmjene uvjeta utvrđenih prethodnim periodičnim pregledima i ispitivanjima (izmjena tehnološkog procesa rada, promjena lokacije sredstva rada i sl), dok je ovlaštena organizacija obavezna pri izradi akta o procjeni rizika obaviti pregled i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime. Član 12. (Vrste opasnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) Opasnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini mogu biti: a) mehaničke opasnosti, koje se pojavljuju u vezi sa korištenjem sredstava i opreme za rad, kao što su: - nedovoljna sigurnost zbog rotirajućih ili pokretnih dijelova, - slobodno kretanje dijelova ili materijala koji mogu uzrokovati povredu radnika, - unutrašnji transport i kretanje radnih mašina ili vozila, kao i pomjeranja opreme za rad, Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 99 - korištenje opasnih sredstava za rad, koja mogu uzrokovati požar ili eksploziju, - nemogućnost ili ograničenost pravovremenog udaljavanja radnika sa mjesta rada zbog izloženosti zatvaranju, mehaničkom udaru, poklapanju i sl, - drugi mehanički faktori; b) opasnosti koje se pojavljuju u vezi sa karakteristikama radnog mjesta, kao što su: - opasne površine (podovi i sve vrste gazišta, površine sa kojima radnici dolaze u dodir, a koje imaju oštre ivice, šiljke, grube površine, izbočene dijelove i sl), - rad na visini ili dubini, - rad u skučenom, ograničenom ili opasnom prostoru (između dva ili više fiksiranih dijelova, između pokretnih dijelova ili vozila, rad u zatvorenom prostoru koji je nedovoljno osvijetljen i sl), - mogućnost klizanja ili spoticanja (mokre ili klizave površine), - fizička nestabilnost mjesta rada, - moguće posljedice ili smetnje usljed obavezne upotrebe sredstava ili opreme za ličnu zaštitu (korištenje sredstava i opreme lične zaštite koji opterećuju radnika), - posljedice obavljanja poslova radnog mjesta korištenjem neodgovarajućih ili neprilagođenih metoda rada, - druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa karakteristikama radnog mjesta i načina rada; c) opasnosti koje se pojavljuju u vezi sa korištenjem električne energije, kao što su: - opasnost od direktnog dodira sa dijelovima električne instalacije i opreme pod naponom, - opasnost od indirektnog dodira, - opasnost od toplotnih dejstava koje razvija električna oprema i instalacije (pregrijavanje, požar, eksplozija, varničenje i sl), - opasnosti usljed udara groma i posljedica atmosferskog pražnjenja, - opasnost od štetnog uticaja elektrostatičkog elektriciteta, - druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa korištenjem električne energije. Član 13. (Vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) Štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini mogu biti: a) štetnosti koje nastaju ili se pojavljuju u procesu rada, kao što su: - hemijske štetnosti, prašina i dimovi (udisanje, gušenje, unošenje u organizam, prodor u tijelo kroz kožu, opekotine, trovanje i sl), - fizičke štetnosti (buka, vibracije, štetni uticaji zračenja – toplotnog, jonizirajućeg ili nejonizirajućeg, laserskog, ultrazvučnog i dr), - biološke štetnosti (virusi, paraziti, gljivice, bakterije, izlaganje mikroorganizmima i alergenima), - štetni uticaji mikroklime (visoka ili niska temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka, neodgovarajuća – nedovoljna osvijetljenost), - štetni klimatski uticaji, - štetnosti koje nastaju korištenjem opasnih materija u proizvodnji, transportu, pakovanju, skladištenju ili uništavanju, - druge štetnosti koje se pojavljuju u procesu rada, a koje mogu biti uzrok povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika; b) štetnosti koje proizlaze iz psihičkih i psihofizičkih napora koji su uzročno povezani sa radnim mjestom i poslovima koje radnik obavlja, kao što su: - napori ili fizička naprezanja (ručno prenošenje tereta, vučenje tereta, druge dugotrajne fizičke aktivnosti i sl), - neprilagođen fiziološki položaj tijela (dugotrajno stajanje, sjedenje i sl), - napori pri obavljanju određenih poslova koje uzrokuju psihosocijalni faktori rizika (stres, monotonija u radu, mobing i sl), - odgovornost u primanju i prenošenju informacija, korištenje odgovarajućeg znanja i sposobnosti, odgovornost u pravilima ponašanja, odgovornost za brze izmjene radnih procedura, intenzitet u radu, prostorna uvjetovanost mjesta rada, konfliktne situacije, rad sa strankama, rad sa novcem, nedovoljna motivacija za rad, odgovornost u rukovođenju i sl; c) štetnosti povezane sa organizacijom rada, kao što su: - prekovremeni rad, - rad u smjenama, - rad noću, - pripravnost za rad i sl; d) ostale štetnosti koje se pojavljuju na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, kao što su: - štetnosti koje prouzrokuju druga lica (nasilje prema licima koja rade na šalterima, lica na obezbjeđenju i sl), - rad sa životinjama, - rad u blizini vode ili ispod površine vode i sl. Član 14. (Procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti) (1) Procjena rizika zasniva se na analizi vjerovatnoće nastanka i težine povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika u vezi sa radom, prouzrokovanim na radnom mjestu i mjestu rada u radnoj okolini. (2) Na osnovu prikupljenih podataka i prepoznatih, odnosno utvrđenih opasnosti i štetnosti i utvrđene liste opasnosti i štetnosti u radnoj okolini na svakom radnom mjestu, izborom i primjenom odgovarajućih metoda vrši se procjenjivanje rizika, tj. vjerovatnoće nastanka i težine povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. (3) Procjena rizika vrši se za svaku prepoznatu, odnosno utvrđenu opasnost ili štetnost, upoređivanjem sa dozvoljenim vrijednostima utvrđenim propisima iz oblasti zaštite na radu, tehničkim propisima, standardima i preporukama. (4) Vjerovatnoća nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika u vezi sa radom, prouzrokovanih opasnostima i štetnostima na radnom mjestu i mjestu rada u radnoj okolini, procjenjuje se na osnovu analize koja uzima u obzir učestalost i trajanje izloženosti radnika opasnostima i štetnostima, vjerovatnoću nastanka opasnog događaja i tehničke ili druge mogućnosti za njihovo izbjegavanje, odnosno ograničenje. (5) Težina moguće povrede, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika procjenjuje se na osnovu analize Број 23 - Страна 100 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. koja uzima u obzir predvidivu vrstu povrede (laka, teška povreda, smrt, kolektivna povreda na radu), koja se može očekivati. Član 15. (Nivoi procijenjenog rizika) (1) Procjenjivanje rizika vrši se u skladu s Matricom procjene rizika prema općim kriterijima nivoa rizika (vjerovatnost, posljedica), koja je propisana na obrascu broj 1. ovih pravila i čini njegov sastavni dio. (2) Rizik se procjenjuje kao: a) beznačajan rizik, b) rizik koji je prihvatljiv, c) srednje veliki rizik, d) veliki rizik, e) vrlo veliki rizik. (3) Na osnovu procijenjenog rizika, vrši se utvrđivanje radnih mjesta sa povećanim rizikom, odnosno onih radnih mjesta na kojim i pored potpuno ili djelimično primijenjenih mjera zaštite na radu, postoje okolnosti koje mogu da ugroze sigurnost i zdravlje radnika. Član 16. (Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika) (1) Na osnovu procijenjenih rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, aktom o procjeni rizika se utvrđuju način i mjere za sprječavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika na najmanju moguću mjeru. (2) Ako su procijenjeni rizici takve prirode da život i zdravlje radnika nisu teže ugroženi, a za čije otklanjanje su potrebna veća investiciona ulaganja, aktom o procjeni rizika mogu se utvrditi mjere i rokovi za njihovo provođenje, s ciljem potpunog otklanjanja rizika ili smanjenja rizika na najmanju moguću mjeru. (3) Za provođenje mjera za sprječavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika odgovoran je poslodavac neposredno ili preko radnika za zaštitu na radu ili preko drugog lica koje obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca. Član 17. (Mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika) Mjere koje se aktom o procjeni rizika utvrđuju za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika, mogu biti: a) promjene u tehničko-tehnološkom procesu rada zamjenom opasnih segmenata u radnom procesu manje opasnim, b) održavanje sredstava rada u ispravnom stanju i vršenje propisanih periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme, c) vršenje propisanih periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, d) smanjenje vremenske izloženosti radnika utvrđenim fizičkim, hemijskim, biološkim štetnostima i negativnom uticaju mikroklime, e) uklanjanje štetnih tvari iz upotrebe ili zamjena manje štetnim, f) postavljanje izolovanih kabina, g) ograničavanje dijela tehničko-tehnološkog procesa, odnosno štetnog uticaja na radnu okolinu postavljanjem pregrada, okvira i dr, h) uvođenje mehanizacije radi zamjene fizičke prisutnosti radnika, i) osiguravanje propisanih uvjeta za siguran i zdrav rad u radnoj okolini, j) osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad, k) periodične provjere teorijske i praktične osposobljenosti radnika za siguran i zdrav rad za radnike na radnim mjestima sa povećanim rizikom, sa utvrđenim rokovima, l) osiguravanje sredstava i opreme lične zaštite na radu i održavanje u ispravnom stanju, m) upućivanje zaposlenih na prethodne i periodične ljekarske preglede, n) ergonomske mjere, o) izmjene u organizaciji rada i dr. Član 18. (Zaključak) (1) Nakon provedenog postupka procjene rizika kod poslodavca donosi se zaključak iz člana 7. ovih pravila. (2) Zaključak iz stava (1) ovog člana sadrži: a) spisak svih radnih mjesta na kojima je izvršena procjena rizika sa navođenjem stepena utvrđenog rizika, b) spisak radnih mjesta koja su utvrđena kao radna mjesta sa povećanim rizikom, c) prioritete u otklanjanju rizika, d) izjavu poslodavca kojom se obavezuje da će primijeniti sve utvrđene mjere za siguran i zdrav rad radnika. Član 19. (Izmjene i dopune akta o procjeni rizika) (1) U slučaju promjene rizika u procesu rada, poslodavac je dužan da izvrši odgovarajuću izmjenu akta o procjeni rizika. (2) Akt o procjeni rizika podliježe potpunoj izmjeni i dopuni nakon svake kolektivne povrede na radu sa smrtnim posljedicama, koja se dogodi na radnom mjestu i mjestu rada u radnoj okolini poslodavca ili ukoliko to naloži inspektor rada. (3) Akt o procjeni rizika podliježe djelimičnoj izmjeni i dopuni, u dijelu koji se odnosi na određeno radno mjesto i s njim povezana radna mjesta, i to: a) u slučaju smrtne i teške povrede na radu, b) u slučaju svake nove opasnosti ili štetnosti, odnosno promjene stepena rizika u procesu rada, c) kada mjere koje su utvrđene za sprječavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika ne odgovaraju procijenjenom stanju, d) kada postoje mogućnosti i načini za unaprjeđenje, odnosno dopunu procijenjenih rizika, e) u slučaju kada to naloži inspektor rada. DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 20. (Postupanje poslodavaca do donošenja akta o procjeni rizika) Do donošenja akta o procjeni rizika u smislu ovih pravila, mjere zaštite na radu koje se provode radi sprječavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika, provodit će se u skladu sa općim aktom poslodavca kojim su uređena prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti zaštite na radu.
Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 23/21 24.03.2021 zaštita na radu,periodični pregledi PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA VRŠENJA PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Sadržaj Pravilnika) Ovim pravilnikom propisuju se način, postupak i rokovi vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, te oblik i sadržaj zapisnika o stručnom nalazu i isprave koji se izdaju nakon obavljenog pregleda i ispitivanja. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu. Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI - PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA RAD I SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE Član 4. (Predmet periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite) Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite obavljaju se radi provjere ispunjenosti sigurnosno-zdravstvenih zahtjeva i provođenja propisanih mjera zaštite na radu, te radi otkrivanja i otklanjanja nedostataka koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje radnika koji rukuju sredstvima za rad i sredstvima i opremom lične zaštite, kao i drugih radnika u radnoj okolini. Član 5. (Vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) Periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, može vršiti ovlaštena organizacija koja ima dozvolu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstva), za obavljanje te vrste poslova. Član 6. (Sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima) Periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu ovog pravilnika podliježu sljedeća sredstva za rad: 1. pokretne, stabilne i kose dizalice sa električnim i drugim pogonom kojim se diže, prenosi ili spušta teret pomoću čeličnog užeta, lanca ili magneta (mostne, poluportalne, portalne i stubne dizalice svih tipova, autodizalice i njima slične dizalice), kao i kombinacije takvih dizalica koje služe za industrijski, građevinski i drugi transport, 2. liftovi za prevoz radnika i tereta, sa pratiocem ili bez njega, 3. žičare za prevoz radnika i tereta, sa pripadajućom opremom, postrojenjima i objektima, 4. stabilni i pokretni kompresori i kompresorske stanice sa radnim pritiskom većim od 1 bar ili kapacitetom većim od 6 m3/min, 5. mehaničke i hidraulične prese i mašine za sječenje i obradu materijala na mehanizovani pogon, 6. sve vrste sredstava za rad na mehanizovani pogon, 7. sve vrste alata sa električnim, hidrauličnim, pneumatskim, parnim pogonom i motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Član 7. (Rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad) (1) Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad koja se prvi put puštaju u rad, vrše se prije puštanja u rad, a naredni pregledi i ispitivanja vrše se najmanje jednom u tri godine, ako posebnim propisom nisu određeni drugi rokovi i ako ne dođe do izmijenjenih uvjeta iz stava (3) ovog člana. (2) Periodični pregledi i ispitivanja dizalica postavljenih u mašinskim halama termoelektrana i hidroelektrana iz člana 6. tačka 1. ovog pravilnika, vrše se za vrijeme generalnog remonta postrojenja u ovim objektima. (3) Izuzetno od od stava (1) ovog člana, periodični pregledi i ispitivanja se vrše i prije isteka roka od tri godine ili drugog roka propisanog posebnim propisima ukoliko dođe do izmijenjenih uvjeta usljed: a) građevinske rekonstrukcije objekta, b) zamjene i rekonstrukcije postojećih, kao i postavljanja novih sredstava za rad, c) promjene lokacije sredstava za rad, d) izmjene tehnološkog procesa rada, e) udesa ili havarije, u kojem slučaju se periodični pregledi i ispitivanja obavljaju prije ponovnog puštanja u rad. Član 8. (Način vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) (1) Periodični pregledi i ispitivanja sredstava rada i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu vrše se dok su u stanju mirovanja i u pogonu (statičko i dinamičko ispitivanje). (2) Periodičnim pregledima i ispitivanjima iz stava (1) ovog člana vrši se vizuelni pregled, te ispitivanje sredstava za rad odgovarajućim instrumentima i opremom, dok su bez opterećenja i pri najvećem dopuštenom opterećenju. (3) Sredstva za rad pregledaju se i ispituju na mjestima upotrebe ili na drugom odgovarajućem mjestu pod okolnostima koje su bitne za primjenu mjera zaštite na radu. (4) Sredstva za rad koja predstavljaju funkcionalnu odnosno tehnološku cjelinu ispituju se kao jedinstveno postrojenje. (5) Ukoliko se prilikom vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana utvrde određeni nedostaci na sredstvu za rad ili nekom njegovom dijelu, pregled i ispitivanje se ne može nastaviti na sredstvu za rad, niti na ostalim dijelovima ukoliko su u funkcionalnoj vezi, dok se utvrđeni nedostaci ne otklone. (6) Za vrijeme vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana, moraju se primjenjivati propisane mjere zaštite na radu, a posebno u pogledu postavljanja zaštitnih naprava i sigurnog načina rada lica koja vrše preglede i ispitivanja. (7) Podnosilac zahtjeva za obavljanje pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana, dužan je ovlaštenoj organizaciji uz zahtjev dostaviti, odnosno staviti na raspolaganje dokumentaciju i podatke o sredstvima za rad, sredstvima i opremi lične zaštite, električnim i gromobranskim Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 111 instalacijama na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, o tehničko-tehnološkim procesima i drugu dokumentaciju od značaja za obavljanje pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana. Član 9. (Sadržaj zapisnika o stručnom nalazu o obavljenim periodičnim pregledima i ispitivanjima sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) (1) Ovlaštena organizacija iz člana 5. ovog pravilnika koja je izvršila periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu obavezna je sačiniti zapisnik o stručnom nalazu. (2) Zapisnik o stručnom nalazu iz stava (1) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja je izvršila preglede i ispitivanja, 2. broj i datum ovlaštenja Ministarstva, 3. naziv podnosioca zahtjeva za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja, 4. datum i mjesto pregleda i ispitivanja, 5. ime i prezime, stručnu spremu i radno iskustvo najmanje tri stručna lica koja su vršila pregled i ispitivanje, 6. spisak propisa i standarda koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 7. spisak svih instrumenata koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 8. podatke o metodu i načinu vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja, 9. šematski prikaz mjernog mjesta i fotografiju pregledanog sredstva za rad, 10. konstataciju da li su sredstva za rad postavljena ili ugrađena prema projektnoj dokumentaciji, 11. konstataciju da li je došlo do promjene lokacije sredstva za rad u odnosu na lokaciju utvrđenu prethodnim pregledima i ispitivanjima, 12. rezultate ili vrijednosti utvrđene pojedinačnim ispitnim radnjama i maksimalno dozvoljene vrijednosti mjernih veličina (buka, vibracija, štetne nokse i dr), utvrđene propisima donesenim na osnovu zakona, 13. vrijeme izlaganja radnika prisutnim štetnostima u toku rada i izračunate vrijednosti dozvoljenog vremena izlaganja, 14. konstataciju da li na sredstvima za rad postoje odgovarajući uređaji za zaštitu od opasnosti pri radu, 15. konstataciju da li su na sredstvima za rad, odnosno na njihovim dijelovima nastale promjene koje predstavljaju opasnost za život ili zdravlje radnika na radu, 16. konstataciju da li se i u kojim količinama javljaju štetne materije i da li su ispravni uređaji za odvođenje štetnih materija, 17. konstataciju da li sredstava za rad stvaraju buku i vibraciju i kojeg intenziteta, a posebno vibraciju koja djeluje na ruke i tijelo i da li su primijenjene propisane mjere zaštite, 18. konstataciju da li sredstvo za rad ima ispravnu toplotnu izolaciju, 19. konstataciju da li su ispravni zaštitni uređaji za zaštitu radne okoline od štetnih zračenja, 20. konstataciju da li su ispravni uređaji za uključenje u pogon i isključenje iz pogona, signalni i kontrolni uređaji i uređaji za upravljanje, 21. konstataciju da li se rad na sredstvima za rad i njihovim dijelovima vrši prema uputstvima za rad i održavanje, te da li su uputstva za rad trajno postavljena u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 22. konstataciju da li je obezbijeđena ispravnost pripadajućih instalacija i opreme za odvođenje štetnih materija, kao i zaštita na električnim instalacijama (zaštita od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom, kratkog spoja i preopterećenja), 23. konstataciju da li pregledana sredstava za rad udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 24. ukoliko se pregledima i ispitivanjima utvrdi da pregledana sredstva za rad ne udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, navesti razloge i odgovarajuće propise, 25. potpis najmanje tri stručna lica koja su vršila pregled i ispitivanje. (3) Da bi se periodični pregledi i ispitivanje sredstava za rad obavili na pravilan način, ovlaštena organizacija iz stava (1) ovog člana je dužna izvršiti sva ispitivanja propisana u stavu (2) ovog člana, odnosno zapisnik o stručnom nalazu mora sadržavati sve ispitane konstatacije i podatke iz stava (2) ovog člana. Član 10. (Periodični pregledi i ispitivanja ostalih sredstava za rad) Periodični pregledi i ispitivanja ostalih sredstava za rad koja nisu nabrojana u članu 6. ovog pravilnika, vrše se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim općim aktom poslodavca, u skladu sa uputstvima proizvođača, standardima i tehničkim propisima, s tim da periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu ovog pravilnika ne podliježu kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu, audio i video oprema, oprema za informacijsku tehnologiju, te uobičajna kancelarijska oprema. Član 11. (Periodični pregledi i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite) (1) Periodični pregledi i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite vrše se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim propisima iz oblasti zaštite na radu, važećim propisima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH), tehničkim propisima i uputstvima proizvođača. (2) Ovlaštena organizacija iz člana 5. ovog pravilnika koja je izvršila periodične preglede i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite obavezna je sačiniti zapisnik o stručnom nalazu. (3) Zapisnik o stručnom nalazu iz stava (2) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja je izvršila preglede i ispitivanja, 2. broj i datum ovlaštenja Ministarstva, 3. naziv podnosioca zahtjeva za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja, 4. datum i mjesto pregleda i ispitivanja, 5. ime i prezime, stručna sprema i radno iskustvo stručnih lica koja su vršila pregled i ispitivanje, 6. spisak propisa i standarda koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 7. spisak svih instrumenata koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 8. podatke o metodu i načinu vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja, 9. fotografiju pregledanog sredstva i opreme lične zaštite, 10. konstataciju da li su sredstva i oprema lične zaštite izrađeni u skladu sa propisima, Број 23 - Страна 112 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. 11. konstataciju da li su na sredstvima i opremi lične zaštite, odnosno na njihovim dijelovima nastale promjene koje predstavljaju opasnost za život ili zdravlje radnika na radu, 12. konstataciju da li se sredstva i oprema lične zaštite upotrebljavaju i održavaju prema uputstvima za rad i održavanje, 13. konstataciju da li su sredstva i oprema lične zaštite prilagođeni namjeni u odnosu na sredstva za rad i opremu, 14. krajnji rok trajanja lične zaštite opreme, 15. konstataciju da li pregledana sredstva i oprema lične zaštite udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 16. ukoliko se pregledima i ispitivanjima utvrdi da pregledana sredstva i oprema lične zaštite ne udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, navesti razloge i odgovarajuće propise, 17. potpis stručnih lica koja su vršila pregled i ispitivanje. (4) Da bi se periodični pregledi i ispitivanje sredstava i opreme lične zaštite obavili na pravilan način, ovlaštena organizacija iz stava (1) ovog člana je dužna izvršiti sva ispitivanja propisana u stavu (3) ovog člana, odnosno zapisnik o stručnom nalazu mora sadržavati sve ispitane konstatacije i podatke iz stava (3) ovog člana. Član 12. (Upotrebna dozvola) (1) Po sačinjavanju zapisnika iz čl. 9. i 11. ovog pravilnika ovlaštena organizacija sačinjava ispravu - upotrebnu dozvolu, kojom se dokazuje da pregledana i ispitana sredstva za rad ili sredstva i oprema lične zaštite udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (2) Upotrebna dozvola iz stava (1) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja izdaje upotrebnu dozvolu, 2. broj upotrebne dozvole, 3. mjesto i datum izdavanja upotrebne dozvole, 4. naziv podnosioca zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, 5. vrsta obavljenog pregleda i ispitivanja, 6. lokacija, 7. tehničke karakteristike, 8. konstataciju da pregledana i ispitana sredstva za rad i sredstva i oprema lične zaštite, te električne i gromobranske instalacije na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 9. rok važenja upotrebne dozvole, 10. potpis lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje u ovlaštenoj organizaciji, 11. pečat ovlaštene organizacije. Član 13. (Izdavanje i čuvanje zapisnika o stručnom nalazu i upotrebne dozvole) (1) Zapisnik o stručnom nalazu iz čl. 9. i 11. ovog pravilnika i upotrebna dozvola iz člana 12. ovog pravilnika se sačinjavaju u tri printana primjerka od kojih se dva dostavljaju podnosiocu zahtjeva, a jedan zadržava ovlaštena organizacija koja je izvršila pregled i ispitivanje. (2) Ovlaštena organizacija je dužna čuvati isprave iz stava (1) ovog člana najkraće onoliko vremena koliko traje rok važenja upotrebne dozvole. U slučaju kada ovlaštena organizacija ima saznanja da je pokrenut postupak pred nadležnim sudom, pri čemu bi za odlučivanje u tom postupku mogle biti relevantne i isprave iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija je iste dužna čuvati do pravosnažnog okončanja tog postupka. DIO TREĆI - PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA FIZIČKIH, HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI I MIKROKLIME U RADNIM I POMOĆNIM PROSTORIJAMA Član 14. (Predmet periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) Periodičnim pregledima i ispitivanjima fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama utvrđuje se da li mjesta rada i radna okolina ispunjavaju uvjete koji neće dovesti do nastanka profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika, odnosno utvrđuje se da li su koncentracije štetnosti u granicama dozvoljenim važećim propisima o standardizaciji u BiH i drugim važećim propisima. Član 15. (Vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) Periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama može vršiti ovlaštena organizacija koja ima dozvolu Ministarstva, za obavljanje te vrste poslova. Član 16. (Radne i pomoćne prostorije koje podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima) Periodičnim pregledima i ispitivanjima iz člana 14. ovog pravilnika podliježu radne i pomoćne prostorije u kojima: 1. proces rada koji se u njima obavlja utiče na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka (mikroklimatski uvjeti), 2. u procesu rada nastaju buka i vibracija, odnosno štetna zračenja osim jonizirajućih, 3. je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću osvijetljenost, 4. se u procesu rada stvaraju štetni plinovi, prašina, pare, magle, dim i aerosoli, 5. se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl). Član 17. (Rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama iz člana 16. ovog pravilnika vrše se u roku od tri godine, računajući od prethodno izvršenog pregleda i ispitivanja, ako posebnim propisom nisu određeni drugi rokovi. (2) Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u novoizgrađenim radnim i pomoćnim prostorijama vrše se odmah nakon početka radnog procesa i kada nastanu uvjeti zbog kojih je ispitivanje obavezno, a najdalje u roku od šest mjeseci od dana početka radnog procesa. Član 18. (Način vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama vrše se u uvjetima kada rade svi tehnološki Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 113 kapaciteti (sredstva za rad, instalacije za klimatizaciju i provjetravanje i dr). (2) Ukoliko su pregledima i ispitivanjima iz stava (1) ovog člana utvrđene štetnosti iznad dozvoljenih granica, ispitivanjem se određuje dozvoljeno vrijeme izlaganja. (3) Podnosilac zahtjeva za obavljanje pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana, dužan je ovlaštenoj organizaciji uz zahtjev dostaviti, odnosno staviti na raspolaganje dokumentaciju i podatke o fizičkim, hemijskim i biološkim štetnostima i mikroklimi u radnim i pomoćnim prostorijama, tehničko-tehnološkim procesima i drugu dokumentaciju od značaja za obavljanje pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog člana. Član 19. (Ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama vrši se na mjestu rada u radnoj okolini gdje se pri tehnološkom procesu pojavljuju buka, vibracije i štetna zračenja. (2) Ispitivanje buke, vibracija i štetnih zračenja obuhvata mjerenje, analizu i upoređivanje izmjerenih veličina sa dozvoljenim vrijednostima. Član 20. (Ispitivanje hemijskih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini, u neposrednoj blizini organa za disanje radnika, gdje se u tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti. (2) Ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se u vremenskim razmacima koji su karakteristični za pravilnu ocjenu trenutne ili dnevne izloženosti radnika. (3) Na mjestima rada na kojima je u postupku ispitivanja utvrđena koncentracija hemijskih štetnosti iznad dozvoljenih granica, vrši se kontinuirano ispitivanje radi procjene rizika i preduzimanja mjera za smanjenje štetnosti i zaštitu zdravlja radnika. Član 21. (Ispitivanje bioloških štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ispitivanja bioloških štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini gdje se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl). (2) Ispitivanja bioloških štetnosti vrše se uzimanjem uzoraka na odgovarajućim mjestima i njihovom kvalitativnom i kvantitativnom analizom na osnovu laboratorijskih ispitivanja. Član 22. (Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta (osvjetljenje, temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka) vrši se u radnim i pomoćnim prostorijama u kojim se obavlja proces rada koji utiče na mikroklimatske uvjete i u kojim se radnici kreću ili zadržavaju duže od dva sata u toku radne smjene. (2) Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta iz stava (1) ovog člana vrši se u ljetnom i zimskom periodu, osim u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima tehnološki postupak uvjetuje određene klimatske uvjete. (3) Pod zimskim periodom u smislu stava (2) ovog člana podrazumijeva se period od oktobra do marta, dok se pod ljetnim periodom podrazumijeva period od aprila do septembra. Član 23. (Sadržaj zapisnika o stručnom nalazu o obavljenim periodičnim pregledima i ispitivanjima fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Ovlaštena organizacija iz člana 15. ovog pravilnika koja je izvršila periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama obavezna je sačiniti zapisnik o stručnom nalazu. (2) Zapisnik o stručnom nalazu iz stava (1) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja je izvršila preglede i ispitivanja, 2. broj i datum ovlaštenja Ministarstva, 3. naziv podnosioca zahtjeva za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja, 4. datum i mjesto pregleda i ispitivanja, 5. ime i prezime, stručnu spremu i radno iskustvo najmanje tri stručna lica koja su vršila pregled i ispitivanje, 6. spisak propisa i standarda koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 7. spisak svih instrumenata koji su korišteni prilikom pregleda i ispitivanja, 8. podatke o metodu i načinu vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja, 9. šematski prikaz mjernih mjesta i fotografiju, 10. rezultate ili vrijednosti utvrđene pojedinačnim ispitnim radnjama i maksimalno dozvoljene vrijednosti mjernih veličina, 11. vrijeme izlaganja radnika prisutnim štetnostima u toku rada i izračunate vrijednosti dozvoljenog vremena izlaganja, 12. rezultate o izmjerenoj temperaturi zraka, temperaturi zračenja, relativnoj vlažnosti i brzini strujanja zraka, 13. nivo buke i podatke o nivou buke po različitim frekvencijama, ako prelaze dozvoljeni nivo, 14. nivo izmjerenih vibracija, 15. nivo štetnih zračenja osim jonizirajućih, 16. rezultate izmjerene prirodne i vještačke osvijetljenosti, 17. podatke o koncentarciji štetenih plinova, prašina, magle, dima i aerosoli, uključujući određivanje osnovnih karakteristika (agresivnost, eksplozivnost, zapaljivost, toksičnost, kanceregenost i dr), 18. pristutnost štetnih organizama po vrstama, 19. konstataciju da li su pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama izvršeni u uvjetima kada rade svi tehnološki kapaciteti, 20. konstataciju da li pregledane radne i pomoćne prostorije udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 21. ukoliko se pregledima i ispitivanjima utvrdi da pregledane radne i pomoćne prostorije ne udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, navesti razloge i odgovarajuće propise, 22. potpis najmanje tri stručna lica koja su vršila pregled i ispitivanje. (3) Da bi se periodični pregledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama obavili na pravilan način, ovlaštena organizacija iz stava (1) ovog člana je dužna izvršiti sva ispitivanja propisana u stavu (2) ovog člana, odnosno zapisnik o stručnom nalazu mora sadržavati sve ispitane konstatacije i podatke iz stava (2) ovog člana. Број 23 - Страна 114 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. Član 24. (Upotrebna dozvola) (1) Po sačinjavanju zapisnika iz člana 23. ovog pravilnika ovlaštena organizacija sačinjava ispravu - upotrebnu dozvolu, kojom se dokazuje da pregledane radne i pomoćne prostorije udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (2) Upotrebna dozvola iz stava (1) ovog člana sadrži: 1. naziv organizacije koja izdaje upotrebnu dozvolu, 2. broj upotrebne dozvole, 3. mjesto i datum izdavanja upotrebne dozvole, 4. naziv podnosioca zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, 5. vrstu obavljenog pregleda i ispitivanja, 6. lokaciju, 7. tehničke karakteristike (oznaka pregledanih radnih i pomoćnih prostorija - naziv, površina i sl), 8. konstataciju da pregledane radne i pomoćne prostorije udovoljavaju zahtjevima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, 9. rok važenja upotrebne dozvole, 10. potpis lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje u ovlaštenoj organizaciji, 11. pečat ovlaštene organizacije. Član 25. (Izdavanje i čuvanje zapisnika o stručnom nalazu i upotrebne dozvole) (1) Zapisnik o stručnom nalazu iz člana 23. ovog pravilnika i upotrebna dozvola iz člana 24. ovog pravilnika se sačinjavaju u tri printana primjerka od kojih se dva dostavljaju podnosiocu zahtjeva, a jedan zadržava ovlaštena organizacija koja je izvršila pregled i ispitivanje. (2) Ovlaštena organizacija je dužna čuvati isprave iz stava (1) ovog člana najkraće onoliko vremena koliko traje rok važenja upotrebne dozvole. U slučaju kada ovlaštena organizacija ima saznanja da je pokrenut postupak pred nadležnim sudom, pri čemu bi za odlučivanje u tom postupku mogle biti relevantne i isprave iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija je iste dužna čuvati do pravosnažnog okončanja tog postupka. DIO ČETVRTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 26. (Važenje ranije izdatih isprava iz oblasti zaštite na radu) Isprave izdate u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", broj 2/91), ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdate ili do nastupanja okolnosti iz člana 7. stav (3) ovog pravilnika. Član 27. (Prestanak važenja ranijeg propisa) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu iz člana 26. ovog pravilnika. Član 28. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 23/21 24.03.2021 zaštita na radu Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 125 Na osnovu člana 65. stav (4) i člana 66. stav (3) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike donosi PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Sadržaj Pravilnika) Ovim pravilnikom se propisuju organizacijski, kadrovski, tehnički i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (u daljem tekstu: ovlaštene organizacije), postupak i način utvrđivanja tih uvjeta, način vođenja registra ovlaštenih organizacija i druga pitanja u vezi sa uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije, te postupkom izdavanja dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu. Član 2. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu. Član 3. (Rodna neutralnost izraza) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. DIO DRUGI - STRUČNI POSLOVI IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU Član 4. (Stručni poslovi iz oblasti zaštite na radu za koje se izdaje dozvola) Federalni ministar rada i socijalne politike (u daljem tekstu: federalni ministar), izdaje dozvolu za obavljanje sljedećih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu: a) periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, b) periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, c) osposobljavanje radnika za siguran rad, d) procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini. Član 5. (Način obavljanja poslova iz oblasti zaštite na radu) Poslove iz člana 4. ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja pored ispunjavanja organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom, ima izrađenu odgovarajuću metodologiju. DIO TREĆI - ORGANIZACIJSKI UVJETI Član 6. (Organizacijski uvjeti za izdavanje dozvole) Dozvola za obavljanje stručnih poslova iz člana 4. ovog pravilnika može se izdati privrednom društvu ili ustanovi sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federaciji). Član 7. (Izdavanje dozvole u slučaju postojanja podružnica) (1) U slučaju kada privredno društvo ili ustanova iz člana 6. ovog pravilnika ima registrovanu jednu ili više podružnica, kadrovski, tehnički i drugi uvjeti propisani ovim pravilnikom utvrđuju se u odnosu na pravni subjekat u sjedištu, a ne i u odnosu na podružnice. (2) Da bi podružnica iz stava (1) ovog člana mogla obavljati stručne poslove iz člana 4. ovog pravilnika, potrebno je da ispunjava kadrovske, tehničke i druge uvjete propisane ovim pravilnikom. DIO ČETVRTI - KADROVSKI UVJETI Član 8. (Kadrovski uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Poslove iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ima najmanje tri radnika sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) i to: a) jedan diplomirani inžinjer hemije ili diplomirani inžinjer hemijske tehnologije ili diplomirani tehnolog ili bachelor hemije ili bachelor inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije, b) jedan diplomirani biolog ili diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bachelor biologije (smjer: biohemija i fiziologija, mikrobiologija, nastavnički), c) jedan diplomirani inžinjer hemije ili diplomirani inžinjer hemijske tehnologije ili diplomirani tehnolog ili diplomirani biolog ili diplomirani inžinjer zaštite na radu ili diplomirani inžinjer fizike ili bachelor hemije ili bachelor inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije ili bachelor biologije (smjer: biohemija i fiziologija, mikrobiologija, nastavnički) ili bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći ili bachelor fizike. (2) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati prethodno stečeno radno iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine. (3) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati položen stručni ispit u skladu sa posebnim pravilnikom. (4) Za pružanje pomoći u obavljanju poslova iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika ovlaštena organizacija može angažovati i lica iz stava (1) ovog člana koja ne ispunjavaju uvjete u pogledu propisanog radnog iskustva, koja mogu učestvovati u obavljanju određenih poslova radi sticanja radnog iskustva, ali ne mogu potpisivati odgovarajuće isprave iz oblasti zaštite na radu. Član 9. (Kadrovski uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) (1) Poslove iz člana 4. tačka b) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ima najmanje tri radnika sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) i to: a) jedan diplomirani inžinjer mašinstva ili inžinjer mašinstva, b) jedan diplomirani inžinjer elektrotehnike ili inžinjer elektrotehnike, c) jedan diplomirani inžinjer mašinstva ili diplomirani inžinjer elektrotehnike ili diplomirani inžinjer građevinarstva ili diplomirani inžinjer arhitekture ili diplomirani inžinjer metalurgije ili diplomirani inžinjer zaštite na radu ili inžinjer mašinstva ili Број 23 - Страна 126 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. inžinjer elektrotehnike ili bachelor inžinjer sigurnosti i pomoć. (2) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati prethodno stečeno radno iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine. (3) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati položen stručni ispit u skladu sa posebnim pravilnikom. (4) Za pružanje pomoći u obavljanju poslova iz člana 4. tačka b) ovog pravilnika ovlaštena organizacija može angažovati i lica iz stava (1) ovog člana koja ne ispunjavaju uvjete u pogledu propisanog radnog iskustva, koja mogu učestvovati u obavljanju određenih poslova radi sticanja radnog iskustva, ali ne mogu potpisivati odgovarajuće isprave iz oblasti zaštite na radu. Član 10. (Kadrovski uvjeti za osposobljavanje radnika za siguran rad) Poslove iz člana 4. tačka c) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ima najmanje tri radnika koji u pogledu struke i potrebnog radnog iskustva ispunjavaju uvjete iz čl. 8. ili 9. ovog pravilnika. Član 11. (Kadrovski uvjeti za procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) (1) Poslove iz člana 4. tačka d) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja, pored ispunjavanja kadrovskih uvjeta iz člana 8. ovog pravilnika, ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom najmanje dva radnika sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) i to: a) jedan doktor medicine specijalista medicine rada, b) jedan diplomirani psiholog ili poslovni psiholog ili diplomirani pedagog-psiholog. (2) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati prethodno stečeno radno iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine. (3) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati položen stručni ispit u skladu sa posebnim pravilnikom. (4) Izuzetno, angažman doktora medicine specijaliste medicine rada i diplomiranog psihologa ili poslovnog psihologa ili diplomiranog pedagoga-psihologa iz stava (1) ovog člana može se ostvariti na osnovu posebnog ugovora zaključenog između ovlaštene organizacije i zdravstvene ustanove koja u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti obavlja djelatnost specifične zdravstvene zaštite radnika/medicine rada. (5) U slučaju kada se angažman doktora medicine specijaliste medicine rada i diplomiranog psihologa ili poslovnog psihologa ili diplomiranog pedagoga-psihologa ostvari na način predviđen u stavu (4) ovog člana, ta lica moraju ispunjavati uvjete propisane u st. (1), (2) i (3) ovog člana, kao i opće uvjete za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu iz člana 12. ovog pravilnika. Član 12. (Opći uvjeti za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu) (1) Radnik koji u ovlaštenoj organizaciji obavlja stručne poslove iz člana 4. ovog pravilnika mora imati položen stručni ispit za obavljanje tih poslova u skladu sa posebnim pravilnikom, osim ukoliko nije oslobođen obaveze polaganja stručnog ispita na način predviđen posebnim pravilnikom. (2) Poslove iz člana 4. ovog pravilnika ne može obavljati lice koje je u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa i penzijskog i invalidskog osiguranja ispunilo uvjete za prestanak radnog odnosa, odnosno uvjete za sticanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, radnik koji obavlja poslove direktora u drugom pravnom licu ili radnik koji je po osnovu radnog odnosa prijavljen na obavezna osiguranja u entitetu Republika Srpska. DIO PETI - TEHNIČKI UVJETI Član 13. (Tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama) (1) Poslove iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u vlasništvu ima uređaje, odnosno instrumente i mjernu opremu za ispitivanje, i to: a) za fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja osim jonizirajućih): - instrument za mjerenje buke koji omogućava frekventnu analizu buke, - instrument za mjerenje vibracija koji omogućava mjerenje i ocjenu vibracija koje djeluju na ruke i tijelo, odnosno na cijelo tijelo, - instrument za mjerenje UV zračenja koji omogućava mjerenje i vrednovanje UV zračenja, - instrument za mjerenje elektromagnetnih polja. b) za hemijske štetnosti (koncentracija plinova, para, prašina, dima i aerosoli): - gravimetrijsko-optimetrički instrument za uzorkovanje i određivanje ukupne i respirabilne prašine sa pripadajućom pumpom, - analitička vaga tačnosti 0,1 mg i oprema za kondicioniranje filtera, - instrumenti i oprema za uzorkovanje i mjerenje prašine (prašine u obliku vlakana, dima i aerosoli), - instrumenti i oprema za mjerenje organskih i neorganskih para i plinova sa odgovarajućim senzorima ili indikatorske cjevčice za plinove i pare sa pripadajućom pumpom, - centralni stol za pripremu rastvora i hemikalija, - neohodne hemikalije, stakleno i drugo laboratorijsko posuđe. c) za biološke štetnosti (virusi, paraziti, gljivice i bakterije): - digestor, inkubatori, hladnjaci (zamrzivači i frižideri), prenosni hladnjaci, dejonizator vode - uređaji za pripremu ultračiste i destilovane vode, sterilizator (vlažni, suhi), autoklav, vakumska pipeta, mikropipete, ph metri, analitička vaga tačnosti 0,1 mg, prenosni bunsen gorionik, svjetlosni binokularni mikroskop sa imerzijom, brojač kolonija, vodeno kupatilo, laboratorijska centrifuga, - uzorkovači vazduha za mikroorganizme ili petrijeve ploče, - neophodne hemikalije, laboratorijsko posuđe terenska oprema i oprema za sterilizaciju. d) za mikroklimu (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost): - instrument za mjerenje temperature zraka, relativne vlažnosti i brzine strujanja zraka, - instrument za mjerenje toplotnog zračenja, - instrument za mjerenje osvijetljenosti. (2) Poslove iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja pored uređaja, odnosno instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje iz stava (1) Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 127 ovog člana, ima sopstveni laboratorijski prostor koji zadovoljava uvjete u pogledu smještaja i tehničke opremljenosti. Laboratorijski prostor mora biti ukupne površine od najmanje 50 m2, te isti mora sadržavati minimalno četiri prostorije koje osiguravanju mogućnost prozračivanja, te koje moraju činiti funkcionalnu cjelinu, i to: a) ventilisana prostorija za pripremu uzoraka, podloga i reagensa ili skladište za gotove podloge i nezapaljive hemikalije i reagense, b) prostorija za obradu uzoraka sa izolacijom uzročnika, koja mora biti klimatizovana, c) prostorija za sterilizaciju, d) prostorija za pranje laboratorijskog posuđa. (3) Osim uređaja, odnosno instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija može imati i drugu mjernu opremu za specifična ispitivanja. Član 14. (Tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu) (1) Poslove iz člana 4. tačka b) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u vlasništvu ima uređaje, odnosno instrumente i mjernu opremu za ispitivanje, i to: a) instrument za mjerenje sile koji odgovara karakteristikama radne opreme koja se pregleda i ispituje (dinamometri odgovarajućih opsega - mehanički, hidraulični ili elektronski), b) precizni mjerači razdaljine (laserski metri) za mjerenje ugiba ili drugi instrumenti za mjerenje ugiba (npr. pri opterećenju dizalica), c) instrumenti za mjerenje hidrauličnog pritiska: - pumpa (mehanička ili električna) za stvaranje odgovarajućeg pritiska, - mehanički ili električni manometri, d) instrument za mjerenje temperature, e) instrument za mjerenje buke, f) instrument za mjerenje vibracija, g) instrument za mjerenje UV zračenja, h) instrument za mjerenje elektromagnetnog zračenja, i) instrument za mjerenje toplotnog zračenja, j) instrumenti za mjerenje koncentracija plinova, para, dima, prašine i aerosoli; - instrumenti i oprema za mjerenje prašine (prašine u obliku vlakana, dima i aerosoli), - instrumenti i oprema za mjerenje organskih i neorganskih para i plinova sa odgovarajućim senzorima ili indikatorske cjevčice za plinove i pare sa pripadajućom pumpom, k) instrumenti za mjerenje električnih veličina (napon, jačina, otpor, magnetska polja i dr): - instrumenti za mjerenje napona, struje, snage i energije, - mjerni instrument (elektromehanički ili elektronski) za mjerenje impedanse petlje kvara, - megaommetar za mjerenje otpornosti izolacije električnih mašina i instalacija, - ommetar za mjerenje otpornosti jednosmjernim naponom (utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika, te provodnika za izjednačavanje potencijala i postojanje galvanske veze između štićene metalne mase i zaštitnog provodnika) - strujna mjerna kliješta, - regulacioni otpornici, - mjerne sonde, - izvori napajanja (po potrebi), - instrument za mjerenje otpora izolirajućih podloga ili zidova, l) instrument za mjerenje jačine elektrostatičkog polja, m) instrument za mjerenje osvijetljenosti. (2) Osim uređaja, odnosno instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija može imati i drugu mjernu opremu za specifična ispitivanja. Član 15. (Tehnički uvjeti za osposobljavanje radnika za siguran rad) Poslove iz člana 4. tačka c) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja je za obavljanje tih poslova osigurala odgovarajući prostor i koja u vlasništvu ima odgovarajuću opremu i učila za osposobljavanje radnika za siguran rad. Član 16. (Tehnički uvjeti za procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini) Poslove iz člana 4. tačka d) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja ispunjava tehničke uvjete iz člana 13. ovog pravilnika. Član 17. (Čuvanje i održavanje uređaja, instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje) (1) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika mora odgovarati važećim propisima o standardizaciji i mjeriteljstvu u Bosni i Hercegovini. (2) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika treba da omogući primjenu savremenih naučno-istraživačkih metoda i da omogući optimalne rezultate ispitivanja. (3) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika mora se upotrebljavati, čuvati i održavati u skladu sa uputstvom proizvođača. (4) O uređajima, instrumentima i mjernoj opremi iz stava (1) ovog člana, u pisanom obliku se vodi dokumentacija koja mora sadržavati sljedeće podatke: a) naziv mjerne i ispitne opreme, b) ime proizvođača, c) oznaku tipa, modela i serijski broj, d) godinu proizvodnje, e) godinu stavljanja u upotrebu, f) datume kalibrisanja i servisiranja i g) dokaze o vlasništvu. (5) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz stava (1) ovog člana za koju postoji obaveza kalibrisanja i servisiranja, mora se kalibrisati i servisirati na način i u rokovima koji su određeni propisima o mjeriteljstvu ili prema uputstvu proizvođača ili najmanje jednom u dvije godine, ukoliko ne postoje propisi o mjeriteljstvu ili rok nije određen uputstvom proizvođača. DIO ŠESTI - POSTUPAK IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOZVOLE Član 18. (Podnošenje zahtjeva) (1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu podnosi se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvu). (2) U zahtjevu iz stava (1) ovog člana obavezno se naznačava vrsta stručnog posla iz člana 4. ovog pravilnika za koji se traži izdavanje dozvole, te uz zahtjev dostavljaju odgovarajući dokazi o ispunjavaju organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom. Број 23 - Страна 128 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021. (3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana može se podnijeti za obavljanje jednog ili više stručnih poslova utvrđenih u članu 4. tač. a) do d) ovog pravilnika, ali ne i pojedinačno za određene segmente iz navedene odredbe. Član 19. (Izdavanje dozvole) (1) U postupku izdavanja dozvole za rad za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu federalni ministar donosi rješenje protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. (2) Dozvola iz stava (1) ovog člana se izdaje na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine. (3) Ovlaštena organizacija kojoj je izdata dozvola iz stava (1) ovog člana, dužna je Ministarstvu odmah prijaviti svaku promjenu u pogledu organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom. (4) Ovlaštena organizacija kojoj je izdata dozvola iz stava (1) ovog člana, dužna je Ministarstvu na kraju svake kalendarske godine, najkasnije do 15. januara, dostaviti dokumentaciju o kontinuitetu u ispunjavanju organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta, kao i izvještaj o obavljenim poslovima. Član 20. (Troškovi postupka izdavanja dozvole) Troškove postupka izdavanja dozvole za rad snosi ovlaštena organizacija u iznosu predviđenom propisima kojima je uređeno plaćanje federalnih upravnih taksi. Član 21. (Oduzimanje dozvole) (1) Dozvolu iz člana 4. ovog pravilnika federalni ministar će oduzeti: a) ako se utvrdi da ovlaštena organizacija više ne ispunjava uvjete za dobijanje dozvole, b) ako je dozvola izdata na osnovu neistinitih podataka, c) ako se u postupku nadzora iz člana 22. ovog pravilnika utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona, d) na prijedlog inspekcije rada, ako utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona, e) ako ne postupi u skladu sa obavezama propisanim u članu 19. st. (3) i (4) ovog pravilnika. (2) U postupku oduzimanja dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu federalni ministar donosi rješenje protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. (3) Organizacija kojoj je dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu oduzeta iz razloga navedenih u stavu (1) tač. b) do e) ovog člana, ne može podnijeti novi zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 12 mjeseci od dana donošenja rješenja iz stava (2) ovog člana. Član 22. (Nadzor nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija) Nadzor nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija koje su dobile dozvolu iz člana 4. ovog pravilnika, u dijelu koji se odnosi na obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, vrši Ministarstvo. Član 23. (Registar ovlaštenih organizacija) (1) Rješenje o dozvoli iz člana 19. ovog pravilnika, odnosno rješenje o oduzimanju dozvole iz člana 21. ovog pravilnika, upisuje se u registar koji vodi Ministarstvo. (2) U registar iz stava (1) ovog člana upisuju se sljedeći podaci: a) redni broj, b) datum upisa, c) naziv ovlaštene organizacije, d) sjedište i adresa ovlaštene organizacije, e) broj i datum rješenja o izdavanju dozvole na osnovu kojeg je upis izvršen, f) vrsta stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu za koju je izdata dozvola, g) trajanje izdate dozvole, h) broj i datum rješenja o oduzimanju dozvole na osnovu kojeg se vrši brisanje, i) razlozi za brisanje i j) napomene. (3) Registar iz stava (1) ovog člana vodi se pisano u obliku knjige i u elektronskom obliku, na obrascima br. 1-3. koji su propisani ovim pravilnikom i čine njegov sastavni dio. DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 24. (Rok za polaganje stručnog ispita) Radnici koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u organizacijama o čijim se zahtjevima bude rješavalo u skladu sa ovim pravilnikom, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu posebnog pravilnika kojim se uređuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama. Član 25. (Prestanak važenja ranijeg propisa) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", broj 2/91). Član 26. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 03-02/3-2897/20 15. marta 2021. godine Sarajevo Ministar Vesko Drljača, s. r. Сриједа, 24. 3. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 129 Број 23 - Страна 130 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 3. 2021.
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 09/21 03.02.2021 SN FBiH 53/21, SN FBiH 19/19 uredba,radni odnos,zapošljavanje,javni sektor UR ENAMA I DOP U RADNI OD DERACIJI BO dbi o postupku ederaciji Bosne iH", broj 13/19) podrazumijeva i ustva, ukoliko r e riječima "u sk davca". b) riječi "do 12 . ke c) dodaje se n ijema u radni o o 12 mjeseci uku irodne ili dru olesti u Federa anja u Federacij stitucija, za kon redba stupa na u "Službenim n j 145/2021 a 2021. godine arajevo Broj 9 FEDERACI HERCEGOV stav (1) Zakona žbene novine F 2/06 i 8/06) i novine Federac osne i Hercegov e, donosi REDBU PUNI UREDBE DNOS U JAVN OSNE I HERCE Član 1. u prijema u rad e i Hercegovine ), u članu 5. tač iste uvjete u pog radnik ispunjav kladu sa Zakon 20 dana" zamje nova tačka d) ko odnos na određ upno, za vrijem ge nesreće ili aciji, kao i za iji, proglašenog nkretno radno m Član 2. a snagu nared novinama Fede Fad Srijed S IJE VINE a o Vladi Fede Federacije BiH člana 20 a. sta ije BiH", br. 2 vine, na 253. sje E O POSTUPK OM SEKTOR EGOVINE dni odnos u ja e ("Službene n ka a) riječi "za gledu stručne sp va navedene uv om o radu i int njuju se riječim oja glasi: đeno vrijeme na me proglašenog i epidemije za vrijeme vanr g od strane nad mjesto

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana