SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

U Službenim novinama Federacije BiH 85/21, od 22.10.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati od 1.9.2021. godine.
 

Izmjenama i dopunama Zakona pojednostavljena je procedura registracije poslovnih subjekata, uvođenjem elektronske registracije. Elektronska registracija poslovnih subjekata podrazumijeva povezivanje svih nadležnih registracionih sudova u složeni informacioni sistem Federaciji BiH sa Poreznom upravom FBiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Zavodom za statistiku, općinama i eventualno drugim institucijama koje koje su relevantne u samom procesu. Izmjene podrazumijevaju uspostavljanje jedinstvene baze registra koja služi kao centralno mjesto za pohranu registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektronskom obliku u zbirku isprava. Uspostavlja se i internet stranica registra koja omogućava pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige.

Podnošenje prijave za registraciju

U pogledu podnošenja prijave za registraciju izmijenjen je član 48. važećeg zakona. Postupak upisa u registar pokreće se prijavom u štampanom obliku ili elektronskom prijavom, potpisanom u skladu sa propisima koji regulišu elektronski dokument i elektronski potpis.

Obrazac prijave

U pogledu obrasca izmijenjen je član 49. kojim se propisuje način podnošenja prijave u štampanom i elektronskom obliku, njen sadržaj koji uključuje i opredjeljenje za pretežnu djelatnost poslovnog subjekta, kao i potrebnu dokumentaciju za upis. Obrazac prijave za registraciju dostupan je u registarskom sudu i na odgovarajućim internet stranicama i ne može biti predmet trgovine.

Posebno je značajan stav koji propisuje da podatke iz isprave neophodne za registraciju poslovnog subjekta, podnosilac prijave nije u obavezi dostaviti u slučaju kada je za potrebe dokazivanja ispunjenosti uslova za registraciju, nadležni registarski sud u mogućnosti koristiti podatke iz registara drugih organa, kao i podatke koji proizlaze iz kvalifikovanog elektronskog certifikata odnosno korisničkog naloga podnosioca prijave. Time se postupak registracije pojednostavljuje, te dolazi i do smanjenja troškova registracije. Naime, podaci koji su dostupni kroz jedinstveni informacioni sistem ili putem nekog drugog sistema neće se tražiti od podnosioca prijave za registraciju.

Postupak elektronske registracije

Tekst Zakona proširen je novim članom 49a. koji propisuje postupak elektronske registracije. Naime, predmetnim odredbama detaljno se propisuje način podnošenja elektronske prijave na elektronskom obrascu, način provjere identiteta podnosioca prijave u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument. Također, propisuje da u postupku elektronske registracije nadležni registarski sud donosi odluke elektronski potpisane od strane registarskog sudije i ovjerene elektronskim pečatom registarskog suda, koje se u formi elektronskog dokumenta, kao i druge isprave potrebne za obavljanje djelatnosti subjekta upisa dostavljaju podnosiocu prijave. Svi dokumenti izdati od strane nadležnog registarskog suda u postupku elektronske registracije imaju svojstvo javne isprave i ne može im se osporiti pravna punovažnost zbog činjenice da su izdati u formi elektronskog dokumenta.

Izgled i sadržaj rješenja o registraciji

Izmijenjen je član 59. važećeg Zakona kojim je propisan izgled i sadržaj rješenja o registraciji, a zbog uvođenja elektronskog sistema registracije i komunikacije suda sa određenim institucijama, gdje se izrađuje rješenje o upisu u registar u elektronskom obliku, koje će biti dostupno ovim institucijama. Time će se smanjiti broj koraka koje sama stranka trenutno poduzima radi aktivnosti u postregistracijskom postupku, posebno u dijelu registracije djelatnosti iz člana 6. Zakona o privrednim društvima.

Dostavljanje poreznog identifikacionog broja i razvrstavanje subjekata po djelatnostima

Izmijenjen je član 74. važećeg Zakona i istim se propisuje dostavljanje poreznog identifikacionog broja i razvrstavanje subjekata po djelatnostima. Ovim članom propisuju se rokovi za postupanje nadležnog organa za razvrstavanje subjekata po djelatnostima radi razvrstavanja subjekta upisa prema klasifikaciji djelatnosti i nadležnog poreznog organa prema sjedištu subjekta upisa radi dodjeljivanja identifikacionog broja i porezne registracije, kao i postupanje suda u slučaju da porezni identifikacioni broj odnosno podbroj ne bude dostavljen u roku.

Ako nadležni porezni organ ne dostavi porezni identifikacioni broj i podbroj u ostavljenom roku, sud neće donijeti rješenje o registraciji kojim se propisuje dostavljanje poreznog identifikacionog broja, pa se rok od 12 mjeseci, koji je ostavljen za čekanje poreznog identifikacionog broja, u slučaju da podnosioc prijave ima neizmirenih poreznih obaveza, skraćuje sa 12 mjeseci na sedam dana.

Otklanjanje nedostataka

Izmijenjen je član 81. važećeg Zakona na način da se propisuje da ukoliko nadležni registarski sud utvrdi da nisu ispunjeni svi formalni i materijalni uslovi za upis u sudski registar, pozvat će predlagača da u roku od tri dana otkloni navedene nedostatke, a ukoliko predlagača ne postupi u navedenom roku donijet će rješenje o odbacivanju prijave. Do sada nije bio propisan rok.

Objavljivanje rješenja o registraciji

Izmijenjen je član 82. važećeg Zakona, na način da se propisuje da se pravomoćno rješenje o registraciji objavljuje  na oglasnoj tabli suda i na internet stranici suda. Dosadašnje rješenje je bilo da se pravomoćno rješenje o registraciji objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prijelazne odredbe

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će propis kojim će se urediti vođenje registra, osiguranje, upotreba i čuvanje sadržaja registarskih podataka, vođenje zbirke isprava u elektronskom obliku, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronski oblik donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Federalno ministarstvo pravde će pravilnik kojim će bliže propisati uslove i postupak elektronske registracije, kao i sadržaj, oblik i način popunjavanja prijave za registraciju donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana