SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Radno pravo
Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje ( 28.01.2022 )

Poštovani, budući da je u septembru 2021.godine stupio na snagu Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH, da li su poslodavci, na koje se odnosi, obavezni ponuditi radnicima nove ugovore o radu i na koji način? Dosadašnji ugovori o radu u potpunosti u skladu sa Zakonom o radu (Sl.novine FBiH 89/18). Jedina izmjena kod postojećih ugovora o radu kod poslodavca bila bi odredba u ugovoru koja se odnosi na dužinu trajanja godišnjeg odmora. Naime, u ugovorima o radu nalazi se odredba kojom je predviđen godišnji odmor od 20 radnih dana (u skladu sa zakonom o radu), a Kolektivni ugovor predviđa minimalno 21 dan. Budući da poslodavac ima oko 200 zaposlenih, pitanje je da li svim radnicima ponuditi novi ugovo o radu ili postoji drugi način da se ovo pitanje uskladi sa Kolektivnim ugovorom? Hvala.

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 28.01.2022 )

Poštovani, Prema članu 62. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije U FBiH ("Sl. novine Federacije BiH" broj 77/21) "Poslodavci su dužni u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu kolektivnog ugovora ponuditi radniku zaključivanje ugovora o radu, ukoliko nisu u skladu sa kolektivnim ugovorom. Zakon o radu FBiH ("Sl.novine FBIH" 26/16 i 89/18) u članu 24. stav 2. definiše da se umjesto podataka o trajanju godišnjeg odmora u ugovoru o radu mogu naznačiti odgovarajaći član zakona, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu kojim su uređena ta pitanja.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana