SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Radno pravo
Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje ( 31.01.2023 )

Poštovani, 1. Da li zaposlenica, zaposlena na puno radno vrijeme na radnom mjestu sekretar-blagajnik škole ima pravo da koristi rad sa polovinom punog radnog vremena nakog isteka porođajnog odsustva u slučaju kada zaposlenica ima troje djece s tim da je jedno djete punoljetno. 2. Da li je obaveza poslodavca isplaćivati razliku do pune plate zaposlenici koja koristi pravo na polovinu punog radnog vremena nakog isteka porođajnog odsustva do navršene dvije godine života djeteta? Članom 63.stav 1. Zakona o radu ( " Sl.novine FBiH" br.26/2016 - dalje Zakon ) utvrđeno je da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno duže trajanje ovog prava. l.p.

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 31.01.2023 )

Poštovani, Prema članu 68. Zakona o radu ("Sl.novine FBiH" broj 26/16 i 89/18) za vrijeme korištenja porođajnog odsustva, radnik ima pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom. Pored prava iz stava 1. ovog člana, radniku se može isplatiti i razlika do pune plaće na teret poslodavca. Za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena iz čl. 63. i 64. ovog zakona, radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom. Prema članu 63. stav 1. Nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako slijedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno duže trajanje ovog prava. Pravo iz stava 1.člana 63. može koristiti i radnik - otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu. S poštovanjem,

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana