SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Federacija BiH, Privredno pravo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcije



Naslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 22/24 22.03.2024
Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 22/24 22.03.2024 energija
Pravilnik o promjeni snabdjevača FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 22/24 22.03.2024
Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2024. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 03/24 12.01.2024 električna energija
Odluka o uvođenju posebnih mjera kontrole cijena snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 96/23 13.12.2023 električna energija,energija,cijana
Odluka o proglašenju stanja ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 94/23 06.12.2023 električna energija,energija
Pravilnik o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 85/23 03.11.2023 električna energija,energija
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije FBiH - prečišćeni tekst Federacija BiH Službene novine KS 30/23 26.04.2023 električna energija
Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača FBiH - prečišćeni tekst Federacija BiH Službene novine FBiH 30/23 26.04.2023 električna energija,energija,kupci
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/23 24.03.2023 SN FBiH 84/19, SN FBiH 89/14 električna energija,energija,kupac
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene eletrične energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/23 24.03.2023 SN FBiH 82/21, SN FBiH 100/14, SN FBiH 50/14 cijena,električna energija
Opšti uslovi za isporuku električne energije, prečišćen tekst Federacija BiH Službene novine FBiH 13/23 22.02.2023 električna energija,energija
Odluka o ograničavanju cijena snabdijevanja električnom energijom Federacija BiH Službene novine FBiH 87/22 02.11.2022 električna energija,energija
Odluka o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom Federacija BiH Službene novine FBiH 03/22 12.01.2022
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 82/21 13.10.2021 SN FBiH 21/23, SN FBiH 100/14, SN FBiH 50/14 električna energija,cijena
Pravilnik o uslovima za obavljanje rudarske djelatnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 13/21 17.02.2021 rudarska djelatnost,rudnik Broj 13 - Stranica 68 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 2. 2021. средства у складу са општим актом, осигуране објекте за прање, пресвлачење и обједовање и потребна санитарна средства. Члан 11. (Периодични прегледи) Периодичне прегледе оруђа за рад и уређаја и испитивање физичких, хемијских и биолошких утицаја и издавање одговарајућих исправа у рударству може обављати привредно друштво односно извођач радова које је регистровано код надлежног суда за обављање тих послова, који посједује стручне кадрове, опрему, радни простор, прописана општа акта и које посједује дозволу за вршење тих послова од надлежног органа у складу са чланом 48. Закона о рударству. Члан 12. (Радови монтаже, демонтаже и одржавања постројења и уређаја у рударству) Радове монтаже, демонтаже и одржавања постројења и уређаја у рударству може обављати привредно друштво за своје потребе или извођач који испуњавају услове из члана 31. став 1. т. 11. и 12. Закона о рударству (у овисности од врсте посла) и имају у радном односу потребан број стручно оспособљених радника за обављање тих послова, потребна средства рада, радионички простор, лична заштитна средства у складу са општим актом, осигуране објекте за прање, пресвлачење и обједовање и потребна санитарна средства. Члан 13. (Експлоатација геотермалних извора и бушотинска експлоатација) Експлоатација геотермалних извора и бушотинска експлоатација минералних сировина може обављати привредно друштво које испуњава услове прописане чл. 22. и 26. Закон о рударству и које има у радном односу неопходан број стручно оспособљених радника за обављање тих послова (рударске машинске и електро струке), потребна средства рада, радионички простор, лична заштитна средства у складу са општим актом, осигуране објекте за прање, пресвлачење и обједовање и потребна санитарна средства. Члан 14. (Минималан број радника) Минималан број радника у привредном друштву које се бави рударском дјелатношћу зависи од врсте и обима рударске дјелатности те броја извршилаца предвиђених рударским пројектом, а не може бити мање од три радника. Члан 15. (Опћа акта и остала документација) За несметано обављање рударске дјелатности привредно друштво односно извођач мора посједовати-урадити и опћа акта и осталу докумантацију и то: - Рјешење о упису у регистар друштва код надлежног суда - Обавјештење о разврставању пословног субјекта, издато од надлежне службе за статистику, - Документацију о власништву или најму за пословни простор, - Исправе којим се доказује да су прегледана и испитана средства рада и опрема, физичке, хемијске и биолошке штетности и микроклима у радним и помоћним просторијама и радним просторима, - Статут друштва, - Правилник о раду са унутрашњом организацијом и систематизацијом рударских послова, - Правилник о заштити на раду, - Правилник о заштити од пожара, - Правилник којим се уређује заштита здравља радника, - Правилник о увођењу радника у рударски посао према члану 53. Закон о рударству, - Програм о едукацији и провјери знања радника према члану 54. Закон о рударству. Члан 16. (Надзор) Испуњеност услова за обављење рударске дјелатности према овом Правилнику провјерава надлежна инспекција у поступку инспекцијског надзора односно надлежни орган утврђен Закон о рударству. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 17. (Ступање на снагу) Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 06-02-805/18 09. фебруара 2021. године Мостар Министар Нермин Џиндић, с. р. Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE RUDARSKE DJELATNOSTI OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) Ovim Pravilnikom se uređuju minimalni uslovi (kadrovske popunjenosti, tehničke opremljenosti i drugi propisani uslovi) koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje registrovanih djelatnosti i usluga u oblasti rudarstva. Član 2. (Djelatnosti) Pod registrovanim djelatnostima iz člana 1. ovog pravilnika smatraju se djelatnosti KD BiH razvrstane u 1. Područje B - Vađenje ruda i kamena 05.10 Vađenje kamenog uglja 05.20 Vađenje lignita 07.10 Vađenje željeznih ruda 07.21 Vađenje uranovih i torijevih ruda 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala 08.11 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljavaca 08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska, vađenje gline i kaolina 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju hemikalija i prirodnih mineralnih gnojiva 08.92 Vađenje treseta 08.93 Vađenje soli 08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n. 09.90 Pomoćne djelatnosti za vađenje ruda i kamena 33.12 Popravak mašina 43.12 Pripremni radovi na gradilištu 71.12 Inženjerske djelatnosti i snjima povezano tehničko savjetovanje 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza 42.13 Gradnja tunela (rudarski dio) Srijeda, 17. 2. 2021. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 13 - Stranica 69 ISPUNJENOST USLOVA Član 3. (Vađenje mineralnih sirovina) (1) Obavljanje djelatnosti vađenja mineralnih sirovina može obavljati privredno društvo koje je upisalo odgovarajuću jednu ili više djelatnosti iz člana 2. ovog Pravilnika u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda, da je stručno osposobljeno sa neophodnim kadrovima rudarske, mašinske i elektro struke, da ima organizovano glavno tehničko rukovođenje, tehničko rukovođenje, službu zaštite na radu, tehničku opremljenost, neophodne infrastrukturne objekte i objekte za higijensko-tehničku zaštitu i koje od nadležnog organa pribavilo dozvolu za eksploataciju, dozvolu za izvođenje radova po rudarskom projektu i dozvolu za upotrebu rudarskih objekata postrojenja, uređaja i instalacija. (2) Dozvole iz stava 1. ovog člana ne odnose se na izvođača odnosno podizvođača određenih poslova (radova) u okviru obavljanja djelatnosti vađenja mineralnih sirovina. Član 4. (Rudarska mjerenja) Rudarska mjerenja pri izvođenju rudarskih radova, izradi rudarskih i građevinskih objekata rudarskim metodama rada na površini i/ili ispod površine i izradu rudarskih karata i planova u jami i/ili na površinskom kopu može obavljati privredno društvo, odnosno izvođač koje je upisalo šifru djelatnosti 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje u registar poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda za obavljanje te djelatnosti i koje u pogledu stručne spreme i tehničke opremljenosti ispunjava uslove utvrđene Pravilnikom o tehničkim normativima za izvođenje rudarskih mjerenja, izradu rudarskih planova i karata, njihova razmjera, izbor sistema koordinata i vođenje rudarsko-mjeračke i druge dokumentacije koja se upotrebljava pri izradi rudarske tehničke dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/12) i ima odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu. Član 5. (Kategorizacija prema stepenu opasnosti od metana i opasne ugljene prašina) Izradu elaborata za kategorizaciju jama i jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i opasne ugljene prašine može obavljati privredno društvo registrovano kod nadležnog suda za obavljanje tih poslova i koje pored uslova iz čl.72. i 73. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku teksta: Zakon o rudarstvu) ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme i tehničke opremljenosti utvrđene Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanju jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/11) i ima odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu. Član 6. (Izrada rudarskih projekata) Izradu rudarskih projekata može obavljati privredno društvo koje je registrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, koje u stalnom radnom odnosu ima najmanje tri radnika, od kojih najmanje jedan radnik ispunjava uslove iz člana 73. Zakon o rudarstvu (one struke za koju se vrši izrada rudarskog projekta - rudarski, mašinski, elektro, građevinski, i dr.), te koje posjeduje odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu, i da su tehnički opremljeni za obavljanje te djelatnosti. Član 7. (Revizija rudarskih projekata) Reviziju rudarskih projekata može obavljati privredno društvo koje je upisalo šifru djelatnosti 71.12 Inženjerske djelatnosti i snjima povezano tehničko savjetovanje kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, putem revidenta i koje ispunjava uvjete iz člana 77. Zakon o rudarstvu, ima odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili najmu, i da su tehnički opremljeni za obavljanje te djelatnosti. Član 8. (Izvođenje bušačko minerskih radova i seizmičkih mjerenja) (1) Izvođenje bušačko minerskih radova na površinskim kopovima, površinskim i podzemnim objektima koji nisu vezani za ekspoataciju mineralne sirovine i građevinskim objektima koji se rade rudarskim metodama rada može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje registrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, koje pored uslova iz čl. 22., 26. i 30. Zakon o rudarstvu ima opremu za izradu minskih bušotina (bušaća garnitura i alati), stručno osposobljene radnike za rad i rukovanje bušaćom garniturom i alatima, osigurano održavanje opreme, lična zaštitna sredstva u skladu sa općim aktom i odgovarajući radni prostor. (2) Obavljanje seizmičkih mjerenja i uticaja masovnih miniranja u rudarstvu te izradu potrebne dokumentacije može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje registrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti, koje pored uslova iz čl. 22., 26. i 30. Zakon o rudarstvu ima opremu za mjerenje seizmičkog uticaja i odgovarajući radni prostor. Član 9. (Izrada, održavanje i rekonstrukcija rudarskih prostorija) Izvođenje radova na izradi vertikalnih, kosih i horizontalnih rudarskih prostorija (rudarskih istražnih prostorija, prostorija otvaranja, pripremanja, dopreme), rekonstrukciji i održavanju rudarskih prostorija i rudarskih objekata, zatvaranju rudarskih objekata, izradi tunela i njihovoj sanaciji, galerija i drugih podzemnih prostorija, građevinskih objekata rudarskim metodama rada ispod zemlje, može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje je rergistrovano kod nadležnog suda za obavljanje te djelatnosti i koje pored uslova iz člana 26. Zakon o rudarstvu, treba da u radnom odnosu ima potreban broj stručno osposobljenih radnika za te radove uključujući tehničko rukovođenje i nadzor (rudarske, mašinske ili elektro struke, u ovisnosti od obima i vrste posla) nad provođenjem tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, potrebnu opremu i alate za izvođenje tih poslova, odgovarajući radni i radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 10. (Izvođenje rudarskih istražnih radova sa površine i drugih pomoćnih radova) Izvođenje rudarskih istražnih radova sa površine i drugih pomoćnih radova pri istraživanu i eksploataciji mineralne sirovine kao što su transport i odlaganje otkrivke na odlagalištu, transport rovnog uglja do objekta prerade, odlaganje i skladištenje rude u rudarskim objektima, izradu etažnih putova, usjeka, odvodnih kanala, sanacija i rekultivacija zemljišta oštećenog rudarskim radovima, sanacija i rekultivacija napuštenih istražnih prostora, površinskih kopova i podzemnih rudnika rudarskim metodama rada i izrada objekata i postrojenja za preradu ili oplemenjivanje mineralne sirovine koji nisu neposredno vezani uz radove na eksploataciji mineralne sirovine i druge pomoćne radove u rudarskim objektima, može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova registrovan kod nadležnog suda za obavljanje tih djelatnosti i radova, tehničko rukovođenje i nadzor (rudarske, Broj 13 - Stranica 70 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 2. 2021. mašinske ili elektro struke, u ovisnosti od obima i vrste posla) nad provođenjem tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, potreban broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje tih poslova (rudarsko-mašinske i elektro struke, u ovisnosti od obima posla), potrebna sredstva rada, odgovarajući radni i radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 11. (Periodični pregledi) Periodične preglede oruđa za rad i uređaja i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja i izdavanje odgovarajućih isprava u rudarstvu može obavljati privredno društvo odnosno izvođač radova koje je registrovano kod nadležnog suda za obavljanje tih poslova, koji posjeduje stručne kadrove, opremu, radni prostor, propisana opšta akta i koje posjeduje dozvolu za vršenje tih poslova od nadležnog organa uskladu sa članom 48. Zakona o rudarstvu. Član 12. (Radovi montaže, demontaže i održavanja postrojenja i uređaja u rudarstvu) Radove montaže, demontaže i održavanja postrojenja i uređaja u rudarstvu može obavljati privredno društvo za svoje potrebe ili izvođač koji ispunjavaju uslove iz člana 31. stav 1. t. 11. i 12. Zakona o rudarstvu (u ovisnosti od vrste posla) i imaju u radnom odnosu potreban broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje tih poslova, potrebna sredstva rada, radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 13. (Eksploatacija geotermalnih izvora i bušotinska eksploatacija) Eksploatacija geotermalnih izvora i bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina može obavljati privredno društvo koje ispunjava uslove propisane čl. 22. i 26. Zakon o rudarstvu i koje ima u radnom odnosu neophodan broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje tih poslova (rudarske mašinske i elektro struke), potrebna sredstva rada, radionički prostor, lična zaštitna sredstva u skladu sa opštim aktom, osigurane objekte za pranje, presvlačenje i objedovanje i potrebna sanitarna sredstva. Član 14. (Minimalan broj radnika) Minimalan broj radnika u privrednom društvu koje se bavi rudarskom djelatnošću zavisi od vrste i obima rudarske djelatnosti te broja izvršilaca predviđenih rudarskim projektom, a ne može biti manje od tri radnika. Član 15. (Opća akta i ostala dokumentacija) Za nesmetano obavljanje rudarske djelatnosti privredno društvo odnosno izvođač mora posjedovati-uraditi i opća akta i ostalu dokumantaciju i to: - Rješenje o upisu u registar društva kod nadležnog suda, - Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta, izdato od nadležne službe za statistiku, - Dokumentaciju o vlasništvu ili najmu za poslovni prostor, - Isprave kojim se dokazuje da su pregledana i ispitana sredstva rada i oprema, fizičke, hemijske i biološke štetnosti i mikroklima u radnim i pomoćnim prostorijama i radnim prostorima, - Statut društva, - Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom rudarskih poslova, - Pravilnik o zaštiti na radu, - Pravilnik o zaštiti od požara, - Pravilnik kojim se uređuje zaštita zdravlja radnika, - Pravilnik o uvođenju radnika u rudarski posao prema članu 53. Zakon o rudarstvu, - Program o edukaciji i provjeri znanja radnika prema članu 54. Zakon o rudarstvu. Član 16. (Nadzor) Ispunjenost uslova za obavljenje rudarske djelatnosti prema ovom Pravilniku provjerava nadležna inspekcija u postupku inspekcijskog nadzora odnosno nadležni organ utvrđen Zakon o rudarstvu. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 17. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 06-02-805/18 09. februara 2021. godine Mostar Ministar Nermin Džindić, s. r.
Odluka o tarifi za rad NOS-a Federacija BiH Službene novine FBiH 01/21 08.01.2021 NOS,tarifa ODLUKA1 1. Nezavisnom operatoru sistema u Bosni i Hercegovini se određuje potrebni godišnji prihod za 2021. godinu u iznosu od 8.940.755 KM. 2. Utvrđuje se tarifa za rad nezavisnog operatora sistema u iznosu od: - 0,0057 feninga/kWh, koju plaćaju proizvođači za električnu energiju injektiranu u prijenosni sistem, i - 0,0783 feninga/kWh, koju plaćaju kupci za električnu energiju preuzetu iz prijenosnog sistema. 3. Potrebni godišnji prihod za 2021. godinu se odobrava u strukturi i iznosima navedenim u trećoj koloni sljedeće tabele: Opis 2021. zahtjev 2021. odobreno Indeks (3/2) 1 2 3 4 Troškovi materijala 227.500 110.000 0,484 Troškovi energenata i komunalni troškovi 139.000 130.000 0,935 Troškovi usluga 2.292.918 1.827.241 0,797 Bruto plate i naknade zaposlenim 4.100.000 3.814.925 0,930 Amortizacija 1.183.706 1.183.706 1,000 Finansijski troškovi 537.000 537.000 1,000 Putni troškovi 86.000 70.000 0,814 Ostali porezi i takse 68.000 61.500 0,904 Ostali rashodi 1.253.800 1.140.640 0,910 A. Ukupno troškovi i rashodi 9.887.924 8.875.012 0,898 1. Višak prihoda 2.868.934 2. Višak rashoda 3. Ostali prihodi 276.000 4. Sredstva za otplatu kredita 341.743 B. Prihodi od električne energije (A+1−2−3+4) 12.756.858 8.940.755 0,701 C. Energija (kWh) proizvodnja 15.728.170.000 15.728.170.000 1,000 potrošnja 10.281.712.413 10.281.712.413 1,000 D. Tarifa (fening/kWh) proizvođači 0,0081 0,0057 0,701 kupci 0,1117 0,0783 0,701 4. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini i Elektroprijenos Bosne i Hercegovine dužni su da po isteku svakog kalendarskog mjeseca, u saradnji sa vlasnicima licence za distribuciju električne energije, kupcima koji su direktno priključeni na prijenosni sistem i vlasnicima licence za proizvodnju električne energije koji posjeduju proizvodne objekte priključene na prijenosni sistem, uključujući objekte u probnom radu, sačine izvještaj o energetskim veličinama u svim tačkama injektiranja u, kao i preuzimanja iz prijenosnog sistema. 5. Na osnovu izvještaja iz tačke 4. ove Odluke, za kupca priključenog na prijenosni sistem, usluge nezavisnog operatora sistema fakturiraju se njegovom snabdjevaču, a za kupca priključenog na distributivni sistem operatoru distributivnog sistema (ODS), odnosno pravnom licu u okviru kojeg ODS djeluje. Usluge nezavisnog operatora sistema proizvođaču koji injektira i/ili preuzima električnu energiju iz prijenosnog sistema fakturiraju se licenciranom proizvođaču, odnosno pravnom licu u okviru kojeg proizvođač djeluje. 6. Tarifa za rad nezavisnog operatora sistema ne naplaćuje se za energiju preuzetu u pumpnom načinu rada. 7. Tarifa određena ovom Odlukom se koristi prilikom određivanja tarifa/cijena za krajnje kupce, prema strukturi tarifnih elemenata u okviru pojedinih kategorija potrošnje.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita za određene poslove u oblasti rudarstva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 07/20 29.01.2020 SN FBiH 76/11 pravilnik,stručni ispit PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA ODREĐENE POSLOVE U OBLASTI RUDARSTVA Članak 1. U Pravilniku o polaganju stručnog ispita za određene poslove u oblasti rudarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/11) u članku 5. točka a) iza riječi "inženjeri," dodaju se riječi: "odnosno visokog obrazovanja prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja". Članak 2. U članku 5. u točki b) iza riječi "inženjeri," dodaju se riječi: "odnosno visokog obrazovanja prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja". Članak 3. U članku 5. u točki c) riječi "tri godine" zamjenjuju se riječima: "jednu godinu". Članak 4. U članku 12. u stavku (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "5". Članak 5. U članku 12. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: "(4) Rješenjem o imenovanju povjerenstva imenuje se i tajnik povjerenstva. Tajnik povjerenstva mora imati najmanje srednju stručnu spremu i pet godina radnog iskustva."
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom ipostupku promjene snabdjevača FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 84/19 13.11.2019 SN FBiH 21/23, SN FBiH 89/14 električna energija,kupac
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 100/14 10.12.2014 SN FBiH 21/23, SN FBiH 82/21, SN FBiH 50/14 cijana ,električna energija
Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 89/14 31.10.2014 SN FBiH 21/23, SN FBiH 84/19 električna energija,kupac
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 50/14 25.06.2014 SN FBiH 21/23, SN FBiH 82/21, SN FBiH 100/14 električna energija,cijana
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za određene poslove u oblasti rudarstva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 76/11 11.11.2011 SN FBiH 11/17 rudarstvo,ispit,stručni ispit Broj 76 – Strana 14 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 11. 11. 2011. Na osnovu ~lana 33. stav 2. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRU^NOG ISPITA ZA ODRE\ENE POSLOVE U OBLASTI RUDARSTVA I. OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se ure|uje program stru~nog ispita, uslovi, na~in i tro{kovi polaganja stru~nog ispita (u daljnjem tekstu: ispit). ^lan 2. (Pojmovi) (1) Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljede}e zna~enje: – stru~ni ispit jest ispit kojega prema Zakonu o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine moraju polo`iti lica za obavljanje odre|enih poslova u oblasti rudarstva; – odre|eni poslovi su stru~ni poslovi: tehni~ko rukovo- |enje, projektovanje, revizija projekata, poslovi za{tite na radu, periodi~ni pregledi, samostalno obavljanje rudarskih mjerenja i nadzor nad rudarskim radovima; – komisija jest komisija koja provodi stru~ni ispit; – kandidat je obaveznik polaganja koji pristupa polaganju stru~nog ispita; – ministarstvo jest federalno ministarstvo; – ispitiva~ je ~lan Komisije koji vr{i provjeru znanja kandidata iz oblasti koja je utvr|ena rje{enjem o imenovanju; – podnosilac zahtjeva je fizi~ko ili pravno lice koje za kandidata podnosi zahtjev za polaganje ispita; – poslovnik je dokument kojim komisija bli`e ure|uje svoj rad. ^lan 3. (Vrste ispita) (1) Ispit se pola`e za: – tehni~ko rukovo|enje, – za samostalno obavljanje rudarskih mjerenja, i – za nadzor nad rudarskim radovima. (2) Polo`enim stru~nim ispitom za tehni~ko rukovo|enje sti~e se pravo obavljanja poslova tehni~kog rukovo|enja, projektovanja, revizije projekata, poslova za{tite na radu i poslova periodi~nih pregleda. ^lan 4. (Svrha ispita) Na ispitu se provjerava sposobnost kandidata da samostalno obavlja poslove koje je Zakonom o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, kao jedan od uslova propisan polo`en stru~ni ispit. II. USLOVI POLAGANJA ISPITA ^lan 5. (Pravo polaganja) (1) Pravo polaganja stru~nog ispita u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine i ovog Pravilnika imaju: a) za tehni~ko rukovo|enje - diplomirani in`enjeri, i to rudarstva, rudarstva za bu{otinsku eksploataciju, geologije, sigurnosti i pomo}i, elektrotehnike, ma{instva tehnologije, geodezije, gra|evine, koji imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva oblasti rudarstva nakon sticanja stru~ne spreme, b) za samostalno obavljanje rudarskih mjerenja - diplomirani in`enjeri, i to rudarstva i geodezije, koji imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u oblasti rudarstva nakon sticanja visoke stru~ne spreme i rudarski i geodetski tehni~ari, koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti rudarstva nakon sticanja srednje stru~ne spreme, c) za nadzor nad rudarskim radovima - tehni~ari, i to rudarski, geolo{ki, geodetski, elektro,ma{inski, hemijski, gra|evinski, koji imaju najmanje tri godine radne iskustva u oblasti rudarstva nakon sticanja srednje stru~ne spreme. ^lan 6. (Uslovi za prijavu i odlaganje ispita) (1) Prijava za polaganje ispita za tehni~ko rukovo|enje i samostalno obavljanje rudarskih mjerenja podnosi se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na propisanom obrascu, najmanje 60 dana prije po~etka mjeseca redovnog ispitnog roka. (2) Prijavu za polaganje ispita iz stava 1. ovog ~lana mo`e podnijeti pravno lice u kojem je kandidat zaposlen ili/i kandidat, fizi~ko lice. (3) Prijava za polaganje ispita za obavljanje nadzora nad rudarskim radovima podnosi se pravnom licu kod kojeg je kandidat zaposlen. (4) Uz prijavu za polaganje ispita podnosilac zahtjeva prila`e: a) ovjerenu kopiju diplome o sticanju visoke stru~ne spreme, odnosno svjedod`be o polo`enom zavr{nom ispitu srednje {kole, b) potvrdu o radnom iskustvu sa podacima gdje i na kojim poslovima je radio, c) prijedlog tri teme za izradu pismenog rada po izboru kandidata, i d) dokaz o u plati tro{kova za polaganje ispita. (5) Ukoliko se utvrdi da je prijava nepotpuna, Ministarstvo }e pozvati podnosioca da prijavu u roku od osam dana dopuni. Ako podnosilac ne dopuni prijavu, smatrat }e se da uop}e nije ni podnesena o ~emu se donosi poseban zaklju~ak. ^lan 7. (Rje{enje o odobravanju ispita) (1) Na osnovu prijave za polaganje ispita i dostavljenih dokaza iz ~lana 6. stav 4. ovog Pravilnika, federalni ministar energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: federalni ministar) donosi rje{enje o odobravanju polaganja ispita. (2) Rje{enjem o odobravanju polaganja ispita odre|uje se tema za izradu pismenog rada, ispitiva~, mjesto i vrijeme polaganja ispita i tro{kovi polaganja ispita. ^lan 8. (Sadr`aj ispita) (1) Ispit se sastoji iz op}eg i posebnog dijela. (2) Op}i dio ispita kandidat pola`e usmeno, prema programu utvr|enom u ~lanu 29. ovog Pravilnika. (3) Posebni dio ispita obuhvata: izradu pismenog rada iz oblasti rudarstva, zavisno o vrsti i stepenu {kolske spreme, a prema programu utvr|enom u ~lanu 30. ovog Pravilnika i usmeni dio, odnosno odbranu pismenog rada. ^lan 9. (Ispitni rokovi) (1) Ispit se pola`e u redovnim rokovima, i to aprilu, junu, septembru i novembru. (2) Po potrebi se mo`e zakazati i vanredni ispitni rok. (3) Ispiti se odr`avaju izvan radnog vremena. (4) Ispit za nadzor nad rudarskim radovima odr`avaju se u sjedi{tu privrednog dru{tva prijavljenog kandidata. ^lan 10. (Obaveze pla}anja tro{kova) (1) Tro{kove polaganja ispita snosi pravno lice u kom je kandidat zaposlen odnosno kandidat. (2) Visinu tro{ka za ispit i popravni ispit posebnim rje{enjem odre|uje federalni ministar. III. KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA ^lan 11. (Imenovanje ispitne komisije) (1) Ispit za tehni~ko rukovo|enje i za samostalno obavljanje rudarskih mjerenja se pola`e pred komisijom za polaganje Petak, 11. 11. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 76 – Strana 15 ispita koju, u skladu sa ~lanom 33. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, imenuje federalni ministar. (2) Komisija se sastoji od predsjednika i ~etiri ~lana. Predsjednik i ~lanovi komisije mogu imati jednog ili vi{e zamjenika. (3) Komisija radi u punom sastavu. U radu komisije umjesto sprije~enog ~lana u~estvuje zamjenik. (4) Na po~etku rada komisija sa~injava i ve}inom glasova donosi Poslovnik o radu koji mora biti usagla{en sa ovim Pravilnikom. ^lan 12. (Imenovanje ispitne komisije za nadzor nad rudarskim radovima) (1) Stru~ni ispit za nadzor nad rudarskim radovima pola`e se pred komisijom za polaganje ispita koju rje{enjem imenuje federalni ministar. (2) Komisija se sastoji od predsjednika i tri ~lana. (3) ^lanovi komisije imenuju se iz reda stru~nih osoba Ministarstva, rudarske inspekcije i podnosioca zahtjeva, koji imaju polo`en stru~ni ispit za tehni~ko rukovo|enje i imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita za tehni~ko rukovo|enje u oblasti rudarstva. Struktura komisije se odre|uje u zavisnosti od struke kandidata. ^lan 13. (Uslovi za ~lanove komisije) (1) Predsjednik i ~lanovi komisije imenuju se iz reda diplomiranih in`enjera rudarstva, elektrotehnike i ma{instva, koji imaju polo`en stru~ni ispit za tehni~ko rukovo|enje i imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita za tehni~ko rukovo|enje u oblasti rudarstva i diplomiranih pravnika koji imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u struci. (2) Komisija se imenuje na period od dvije godine za ispite iz ~lana 3. ta~. 1. i 2., a za ispite iz ~lana 3. ta~ka 3. ovog Pravilnika po potrebi. ^lan 14. (Sekretar komisije) Rje{enjem o imenovanju komisije, imenuje se i sekretar komisije. Sekretar komisije mora imati najmanje vi{u stru~nu spremu i polo`en stru~ni upravni ispit i pet godina iskustva u struci. ^lan 15. (Naknada za rad ~lanova komisije) (1) Lica koja su imenovana u ispitnu komisiju i lica koja su imenovana za zamjenike, kada u~estvuju u odr`avanju ispita, imaju pravo na naknadu. (2) Predsjedniku, ~lanovima komisije i sekretaru pripada pravo na naknadu za rad, ~iju visinu rje{enjem odre|uje federalni ministar. Visina naknade ~lanovima komisije se utvr|uje na osnovu tro{kovnika kojeg odobrava federalni ministar. (3) Rje{enjem, odnosno tro{kovnikom iz stava 2. ovog ~lana utvr|uju se putni tro{kovi ~lanova komisije koji u~estvuju u radu, a ~ije je mjesto prebivali{ta izvan sjedi{ta Ministarstva. ^lan 16. (Administrativni i finansijski poslovi) (1) Administrativne i finansijske poslove za komisiju iz ~lana 11. ovog Pravilnika obavlja Ministarstvo, a za komisiju iz ~lana 12. ovog Pravilnika obavlja privredno dru{tvo za svog kandidata. (2) Sekretar komisije obavlja administrativne poslove vezano uz spis za polaganje ispita pojedinog kandidata, te o upisu uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu u evidenciju - registar o polo`enim ispitima. (3) Administrativni poslovi iz stava 2. ovoga ~lana uklju~uju posebno provjeru: a) da li su uz zahtjev za polaganje ispita prilo`eni svi propisani dokumenti, b) da li su u zahtjevu za polaganje ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva, c) da li kandidat ispunjava uslove za polaganje ispita, d) da li su pla}eni tro{kovi polaganja ispita. IV. TOK POLAGANJA ISPITA ^lan 17. (Pristupanje ispitu) (1) Kandidat pristupa ispitu preuzimanjem teme za pismeni rad koju je utvrdila komisija na prijedlog ispitiva~a. (2) Zadatak za pismeni rad treba da bude tako formulisan da omogu}i kandidatu da poka`e sposobnost samostalnog rada u kome treba da izrazi prakti~no iskustvo, teorijsko znanje, poznavanje zakona, tehni~kih propisa, normativa i standarda kao i savremena, nau~na i tehni~ka dostignu}a u rje{avanju dobijenog pismenog zadatka. (3) Kandidat je du`an rad uraditi samostalno. (4) Zapo~eti ispit se mo`e odlo`iti iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga na pisani zahtjev kandidata. (5) Zahtjev za odlaganje se podnosi komisiji, najkasnije osam dana prije utvr|enog roka polaganja ispita. O odlaganju ispita odlu~uje komisija. (6) Odlo`eni ispit kandidat nastavlja u sljede}em ispitnom roku. ^lan 18. (Vrijeme izrade pismenog rada) (1) Izrada pismenog rada mo`e trajati najdu`e 45 dana. (2) Pismeni rad se predaje tvrdo uvezan (tekstualni i grafi~ki dio) u dva primjerka u zadanom roku. (3) Jedan primjerak pismenog rada ostaje u spisu predmeta, a jedan se vra}a kandidatu. ^lan 19. (Dostava pismenog rada) (1) Kandidat za polaganje stru~nog ispita, najkasnije 15 dana prije polaganja ispita dostavlja komisiji svoj pismeni rad, radi pregleda i ocjenjivanja. (2) Ukoliko kandidat pismeni rad ne dostavi u roku odre|enom u stavu 1. ovog ~lana smatra se da je odustao od polaganja stru~nog ispita. Novi zahtjev kandidat mo`e podnijeti nakon isteka {est mjeseci, u skladu sa ~lanom 6. ovog Pravilnika. (3) Pismeni rad kandidata pregleda i ocjenjuje ispitiva~ o ~emu izvje{tava ispitnu komisiju. (4) Ukoliko ispitiva~ utvrdi da pismeni rad ne zadovoljava, kandidat ne mo`e pristupiti usmenom dijelu ispita. O negativnoj ocjeni rada ispitna komisija obavje{tava kandidata neposredno ili preko podnosioca zahtjeva. (5) U slu~aju iz stava 4. ovog ~lana novi zahtjev mo`e se podnijeti nakon isteka {est mjeseci. ^lan 20. (Odbrana pismenog rada) (1) Usmeni dio ispita po~inje odbranom pismenog rada. U toku odbrane pismenog rada komisija kroz odgovore na postavljena pitanja provjerava da li kandidat posjeduje potrebno znanje u struci. (2) Kandidat koji ne odbrani pismeni rad ne pristupa polaganju op}eg dijela ispita i smatra se da nije polo`io stru~ni ispit. (3) Novi zahtjev mo`e podnijeti nakon isteka {est mjeseci. ^lan 21. (Op}i dio ispita) (1) Op}i dio ispita kandidat pola`e usmeno, tako {to odgovara na pitanja iz svake oblasti iz programa op}eg dijela ispita utvr|enog ovim Pravilnikom. (2) Prije po~etka polaganja ispita sekretar komisije obavezno utvr|uje identitet svakog kandidata i upoznaje ga o njegovim pravima i obvezama kod polaganja ispita. (3) Kandidat koji ne polo`i op}i dio ispita, upu}uje se na popravni ispit iz tog dijela. (4) Ukoliko kandidat ne polo`i op}i dio na popravnom ispitu, smatra se da nije polo`io ispit. (5) Novi zahtjev za polaganje ispita mo`e podnijeti nakon isteka {est mjeseci. Broj 76 – Strana 16 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 11. 11. 2011. ^lan 22. (Uspjeh na ispitu) (1) Kona~an uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se prema pokazanom znanju na pismenom i usmenom dijelu ispita. (2) Ocjenu uspjeha kandidata na ispitu utvr|uje komisija ve}inom glasova. (3) Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom "polo`io" i "nije polo`io" o ~emu se kandidat usmeno obavje{tava. (4) Na~in ocjenjivanja uspjeha kandidata do kona~ne ocjene "polo`io" ili "nije polo`io" komisija utvr|uje Poslovnikom o radu iz ~lana 11. stav 4. ovog Pravilnika. ^lan 23. (Zapisnik o toku ispita) (1) O polaganju ispita vodi se zapisnik na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U zapisnik se unose svi va`niji podaci o toku ispita, kao {to su: – broj pod kojim je prijava zaprimljena, – naziv i sastav ispitne komisije, – datum i mjesto odr`avanja ispita, – ime i prezime kandidata, datum, mjesto ro|enja i mjesto prebivali{ta, – naziv teme za pismeni rad, pitanja postavljena kandidatu i uspjeh kandidata po ispitnim podru~jima i u cjelini, datum izdavanja uvjerenja, zaklju~ak o odlaganju ili upu}ivanju na popravni ispit. (2) Sastavni dio zapisnika ~ine svi dokumenti koji su prilo`eni uz zahtjev uklju~uju}i i jedan primjerak pismenog rada. (3) Zapisnik potpisuje predsjednik, ~lanovi i sekretar komisije. ^lan 24. (Izdavanje uvjerenja o polo`enom ispitu) (1) Kandidatu koji polo`i stru~ni ispit iz ~lana 3. ta~. 1. i 2. ovog Pravilnika, Ministarstvo izdaje uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu u roku od sedam dana od dana polaganja. (2) Kandidatu koji polo`i ispit iz ~lana 3. ta~ka 3. ovog Pravilnika uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu izdaje privredno dru{tvo, a potpisuju ga predsjednik komisije i direktor dru{tva. (3) Obrazac uvjerenja ~ini sastavni dio ovog Pravilnika. ^lan 25. (Evidencija o izdatim uvjerenjima) (1) O izdatim uvjerenjima o polo`enom ispitu Ministarstvo vodi evidenciju-registar. (2) Evidencija se vodi u obliku knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice ozna~ene rednim brojevima. (3) Knjigu ovjerava federalni ministar. (4) U evidenciju se upisuju podaci o kandidatu: ime i prezime, ime roditelja, datum i mjesto ro|enja, stru~na sprema, datum polaganja stru~nog ispita, mjesto polaganja, broj i datum izdatog uvjerenja i naziv privrednog dru{tva kod kojeg je kandidat zasnovao radni odnos. (5) Evidencijska knjiga iz stava 2. ovog ~lana ~uva se kao dokument od trajne vrijednosti. (6) Evidenciju o polo`enim ispitima iz ~lana 3. ta~ka 3. ovog Pravilnika vodi privredno dru{tvo u knjizi koja se ~uva kao dokument od trajne vrijednosti. V. PROGRAM ISPITA ^lan 26. (Dijelovi ispita) Kandidati pola`u ispit iz op}eg i posebnog dijela. ^lan 27. (Obaveznost op}eg dijela) Op}i dio ispita je jedinstven za sve kandidate koji pola`u ispit po ovom Pravilniku. ^lan 28. (Op}i dio) (1) Program op}eg dijela obuhvata: a) Poznavanje osnovnih propisa u oblasti rudarstva – Zakona o rudarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine i provedbenih propisa, – Zakona o geolo{kim istra`ivanjima Federacije Bosne i Hercegovine i provedbenih propisa. b) Poznavanje osnova propisa koji su neposredno povezani sa rudarstvom i ure|uju sljede}e oblasti: – Ustav Bosne i Hercegovine; – Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima od I-CIX; – Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine; – Zakon o radu i – Propisi koji ure|uju oblasti za{tite na radu, za{tita `ivota i zdravlja zaposlenika na radu, organizacije organa uprave i lokalne samouprave, kancelarijsko poslovanje, ocjene uskla|enosti istra`nih prostora i eksploatacionih polja sa dokumentima ure|enja postora, osiguranja za{tite okoli{a, o~uvanja prirode, za{tite kulturnih dobara i za{tite voda, za{tita `ivota i zdravlja gra|ana kao i osiguranje imovine, stvarnopravnih odnosa, za{tite od po`ara, za{tite od prirodnih i drugih nesre}a u Federaciji Bosne i Hercegovine. ^lan 29. (Posebni dio ispita) (1) Posebni dio ispita obuhvata: a) pismeni dio ispita – izrada pismenog rada. b) usmeni dio ispita – odbrana pismenog rada. ^lan 30. (Sadr`aj pismenog rada) (1) Pismeni dio ispita pola`u svi kandidati, koji obuhvata izradu pismenog rada zavisno od stru~ne spreme i struke, odnosno vrste posla za koju kandidat ispit pola`e i to: a) sa visokom stru~nom spremom - izrada glavnog odnosno dopunskog ili slo`enijeg pojednostavljenog rudarskog projekta, odnosno izrada drugog tehni~kog projekta, b) sa srednjom stru~nom spremom - izrada manje slo`enog tehni~kog projekta ili pojednostavljenog rudarskog projekta, ili izrada drugog tehni~kog projekta, odnosno zadatka. (2) Zadatak za pismeni rad treba da bude tako formulisan da omogu}i kandidatu da poka`e sposobnost samostalnog rada u kome treba da izrazi prakti~no iskustvo, teorijsko znanje, poznavanje zakona, tehni~kih propisa, normativa i standarda kao i savremena, nau~na i tehni~ka dostignu}a u rje{avanju dobijenog pismenog zadatka. ^lan 31. (Odbrana pismenog rada) U odbrani pismenog rada kandidat treba da poka`e teoretsko znanje, prakti~no iskustvo, poznavanje tehni~kih propisa, normativa, standarda iz odgovaraju}e struke kao i onih propisa koji se primjenjuju pri obavljanju rudarskih poslova za koje kandidat pola`e ispit.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana